Szerz désszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZ DÉS. és a. HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerz désszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZ DÉS. és a. HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között"

Átírás

1 5.1 sz. melléklet Szerzdésszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZDÉS a. és a HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között a [2010. január 1.-tl december 31.]-ig terjed idszakra

2 A jelen SZERZDÉS ("Szerzdés") december 9-én jött létre: a HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. (székhely: 1053 Budapest, Károlyi M. u. 12., cégjegyzékszáma: ) mint eladó (továbbiakban: Eladó) és a mint vev (továbbiakban: Vev) között az alábbi feltételekkel. Az Eladó és a Vev a továbbiakban egyenként a Fél és együttesen a Felek. Elzmények Tekintettel arra, hogy (A) az Eladó portfoliójából rendelkezésre álló villamos energia értékesítése céljából árverést írt ki (továbbiakban: Árverés), mely Árverés december 9. napján eredményesen és jogszeren lebonyolításra került, (B) a Vev a regisztrációt követen részt vett az Árverésen, és azon eredményesen licitált a jelen Szerzdés 2.1. pontja szerinti Termék(ek)re; Felek az 2.1. pontban meghatározott szállítási idszakban villamos energia adásvételére vonatkozóan Szerzdést kötnek az alábbi feltételekkel: 1. Meghatározások 1.1. Definiált fogalmak Amennyiben a szövegösszefüggésbl más nem következik, a Szerzdésben használt fogalmak jelentése a következ: Árverés Az Eladó által az Elzményekben meghatározottak alapján meghirdetett villamos energia értékesítése céljából lebonyolított Pályázat. Ajánlati Felhívás Az Elzményekben hivatkozott Pályázatot meghirdet dokumentum. "Átadási Pont" az Értékesített Villamos Energia átadási helye a pont szerinti átadási hely. "Banki Nap" minden olyan Napot jelent, amelyen a fbb kereskedelmi bankok banki ügyintézés céljából Budapesten nyitva vannak. "Eladói Esemény" a pontban leírt események bármelyikét jelenti. "Elfeltételek" a 4.1. pontban meghatározott eseményeket és cselekményeket jelenti. "Elszámolási Idegység" a Menetrend tervezésének, MAVIR általi elfogadásának és a Felek Menetrend alapján történ, a jelen villamos energia adásvételi Szerzdés szerinti 2

3 elszámolásának egységnyi idintervalluma, a Kereskedelmi Szabályzat I./2.9. pontjában meghatározott idtartam. "Értékesített Villamos Energia" a MAVIR által jóváhagyott Menetrend szerinti Villamos Energia mennyiség, amelyet az Eladónak a Vev részére az Átadási Ponton kell átadnia a jelen Szerzdés rendelkezései szerint. "Garantált Átvétel" a lejárat idpontjáig a pont szerint rögzített, a Vev által megvásárolandó Értékesített Villamos Energia mennyiséget jelenti. Hálózat Csatlakozási Szerzdés a VET végrehajtásáról szóló 273/2007 (X.19.) Korm. rendelet 2. melléklete (VHSZ) szerint megkötött hálózati csatlakozási szerzdés. Hálózat Használati Szerzdés a VET végrehajtásáról szóló 273/2007 (X.19.) Korm. rendelet 2. melléklete (VHSZ) szerint megkötött hálózati használati szerzdés. "Hatálybalépés Napja" jelenti azt az els Napot, amikor az e Szerzdésben meghatározott valamennyi Elfeltétel teljesült. "Hét" a magyar id szerint hétfn 00:00 órakor kezd és vasárnap 24:00 óráig tartó, 7 (hét) egymást követ Napot jelenti. "Hónap" a Gregorián naptár szerinti naptári hónapot jelenti. Idbeli Hatály jelenti a 4.2. pontban rögzített hatálybalépés idpontjától a Lejárat Idpontjáig tartó idszakot. "Jogszabályok" jelentik a VET-et és a VET alapján kiadott minden kormány- vagy miniszteri rendeletet, amely jelenleg hatályban van vagy amelyet idl-idre kibocsátanak; minden egyéb olyan törvényt, kormány-, miniszteri és helyi önkormányzati rendeletet vagy egyéb jogszabályt, amely jelenleg hatályban van vagy amelyet idl-idre kibocsátanak a Felekre kiterjed hatállyal. "Jogszabályváltozás" jelenti bármely új Jogszabály kihirdetését vagy kihirdetett Jogszabály módosítását, amely a jelen Szerzdés aláírását követen következik be. "Kereskedelmi Szabályzat" (KSZ) jelenti a Jogszabályoknak megfelelen elkészített, idl idre módosított és a MEH által jóváhagyott, a kereskedelmi, elszámolás-mérési és adatforgalmi megállapodások minimális tartalmi elemeit, a nemzetközi kereskedelmi feltételeket, továbbá a rendszerszint szolgáltatásokra és a szervezett villamosenergia-piac mködésére vonatkozó fbb szabályokat tartalmazó szabályzatot, mely egyike a VET pontja szerinti Villamosenergia-ellátási Szabályzatoknak. "Lejárat Idpontja" a pontban meghatározott idpontot jelenti. "MAVIR" a VET 87.. szerinti átviteli rendszerirányításra vonatkozó mködési engedéllyel rendelkez társaság, a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. "MEH" a Magyar Energia Hivatalt jelenti. 3

4 "Menetrend a mindenkor hatályos Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint értend. Munkanap/Munkaszüneti nap a magyarországi munkarendre vonatkozó rendeletben rögzítettek szerint értend. "Nap", Naptári nap minden olyan 24 órás idszakot jelenti, amely magyar id szerint 00:00 órakor kezddik és 24:00-kor ér véget. Szállítási Idszak" a jelen Szerzdés 2.1. pontjában rögzített idszakot jelenti, az ott meghatározottak szerint. "Számlakifogásolás" és Rendkívüli számlakifogásolás a 7.3. pontban meghatározottakat jelenti. "Teljesítés Kezdnapja" a 4.3. pontban meghatározott idpontot jelenti. Teljesítési Biztosíték a jelen Szerzdés 7.4. pontjában meghatározott teljesítési bankgarancia. Termék a jelen Szerzdés 2.1. pontjában meghatározott, Menetrend szerinti Értékesített Villamos Energiát jelenti. "Vev Hatósági Engedélye" - Amennyiben a Vev a VET szerinti villamosenergiakeresked, a Vev részére a MEH által kiadott azon engedélyt jelenti, amelynek alapján a Vev villamosenergia-kereskedelemre jogosult. "Vevi Esemény" a pontban leírt események bármelyikét jelenti "VET" a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény "Vételár" az Értékesített Villamos Energia ellenértékeként a Vev által az Eladónak fizetend, a jelen Szerzdés 2.1. pontjában meghatározott összeg. Vis Maior bármely olyan eseményt vagy történést jelent, amely az általa érintett Fél akaratától függetlenül következik be, és amelyet az érintett Fél megelzni vagy elhárítani kell gondossággal nem tud, és amely a jelen Szerzdésbl ered bármely kötelezettség teljesítését korlátozza vagy lehetetlenné teszi. A Vis Maior események különösen az alábbi eseményeket foglalják magukba (ha azok a fenti követelményeknek megfelelnek): z, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, vihar, villámcsapás, járvány, karantén, radioaktív sugárzás, rekvirálás, lefoglalás vagy államosítás; hadüzenettel vagy anélkül folyó háború, ellenségeskedés, fegyveres konfliktus vagy idegen támadás, blokád, forradalom, felkelés, lázadás, polgári elégedetlenség vagy villongás; országos sztrájk, munkabeszüntetés; 4

5 bármely hatóság intézkedése, aktusa, akkor is, ha az mulasztásban nyilvánul meg; valamint a magyar villamosenergia-rendszer mködésére vonatkozó Üzemi Szabályzatban meghatározott hálózati üzemzavar. A kétségek elkerülése végett a fizetési eszközök hiánya nem minsül Vis Maior eseménynek Magyarázat A jelen Szerzdés alkalmazásában: a jelen Szerzdésben szerepl címszavak és a bekezdésszámozás kizárólag hivatkozási alapul szolgálnak, azok a jelen Szerzdés szövegének értelmezésénél nem vehetk figyelembe; a személyekre tett hivatkozások magukban foglalják a jogi személyeket és a jogi személyiséggel nem rendelkez szervezeteket is; bármely megállapodásra, törvényre, rendelkezésre vagy elírásra tett hivatkozás magában foglalja annak módosításait vagy az azokat teljes egészében vagy részben felváltó dokumentumokat; valamint amennyiben a szövegösszefüggésbl más nem következik, a pontokra, Mellékletekre és Függelékekre történ hivatkozás a jelen Szerzdés pontjaira, Mellékleteire és Függelékeire utal. 2. A Szerzdés tárgya, kötelezettségvállalások 2.1. Az adásvétel tárgyát képez Termékek és áraik Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerzdés alapján Eladó az Árverésen értékesített, az alábbiakban meghatározott villamos energia Termék(ek)et ad át a Vev részére a [2010. január 1. és december 31.] közötti idszakban, a jelen Szerzdésben rögzített feltételekkel, Vev pedig a villamos energiát átveszi és az átadott villamos energia Vételárát az Eladó részére megfizeti. Termék megnevezése Elnyert mennyiség Vételár MW MWh euró/mwh Összesen: - - 5

6 2.2. A villamos energia adásvétele Eladó a jelen Szerzdés feltételei szerint a Teljesítés Kezdnapjától a Szerzdés idbeli hatálya alatt az Átadási Ponton a Vevnek köteles átadni és eladni az Értékesített Villamos Energiát, amely a 2.1. pont szerint meghatározott Termék(ek), a Vev az Eladótól pedig köteles átvenni és megvenni az Értékesített Villamos Energiát, amely a 2.1.pont szerint meghatározott Termék(ek). Az Értékesített Villamos Energia ellenértékeként a Vev az Eladó részére a 2.1. pontban meghatározott Vételárat köteles fizetni a 7.1. pontban meghatározott áralkalmazási és a 7.2. pontban meghatározott fizetési feltételekkel Felek a pont szerint meghatározottaknak megfelelen Menetrendeket állítanak össze. A Vev a MAVIR által jóváhagyott Menetrend szerinti villamos energiát fogja megvásárolni és átvenni. A MAVIR által elfogadott villamosenergia-mennyiség jelenti az Átadási Ponton a Vev által átvett Menetrend szerinti villamos energiát, amely jelenti egyben az Eladó által Értékesített Villamos Energia átruházásának megtörténtét. Abban az esetben, ha a Menetrendtl való eltérésrl Felek nem állapodtak meg és az nem Vis Maior következménye: Eladó visel minden kockázatot, amely az Értékesített Villamos Energia Átadási Pontig történ ütemezésével, továbbításával és átadásával jár, és felelsséggel tartozik az ezáltal elidézett vagy ezzel járó költségekért, illetve terhekért és a Vev veszteségeiért. Vev visel minden kockázatot, amely az Értékesített Villamos Energia Átadási Ponton és az Átadási Ponttól történ átvételével, az átvétel meghiúsulásával és továbbításával jár, és felelsséggel tartozik az ezáltal elidézett vagy ezzel járó költségekért, illetve terhekért és az Eladó veszteségeiért A pont alapján Eladó által a jelen villamos energia adásvételi Szerzdés rendelkezései szerint szállítandó villamos energia a teljes Szállítási Idszak alatt Garantált Átvétel. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a teljes Idbeli Hatály alatt Eladó köteles leszállítani a garantált villamos energiát, Vev pedig köteles átvenni a Garantált Átvétel alá es villamos energiát. Vev kötelezettséget vállal, hogy a teljes Idbeli Hatályra meghatározott Garantált Átvétel alá es villamosenergia-mennyiség Vételárát a Vis Maior és a , valamint a pontokban meghatározott esetek kivételével akkor is köteles megfizetni, ha a Garantált Átvétel a teljes energia mennyiség vonatkozásában nem történt meg. 6

7 Az Átadási Pont: az átviteli hálózat betáplálási pontjai (magyarországi mérlegkörbe) A MAVIR a már lekötött szállításokat korlátozhatja, csökkentheti, szüneteltetheti, a VET 36. -ában meghatározott feltételek bekövetkezése esetén. A MAVIR fenti intézkedése nem jelenti egyik Fél vonatkozásában sem a jelen Szerzdés megszegését Felek tudomásul veszik, hogy a Szerzdés teljesítése a VET és a villamosenergia-rendszer jelents zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekrl szóló 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján felfüggesztésre kerülhet. A felfüggesztés megszüntetésére és következményeire a kormányrendelet szabályait kell alkalmazni. A fenti intézkedések nem jelentik egyik Fél vonatkozásában sem a jelen Szerzdés megszegését Felek egyezen rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Vev a VET pontja szerint felhasználó, akkor a Vev az általa a jelen Szerzdés szerint megvásárolt villamos energia mennyiségen túl köteles az Eladótól megvásárolni a jelen Szerzdés szerint megvásárolt villamos energia mennyiséghez kapcsolódó, a VET 13. (1) bekezdése alapján a kötelez átvétel alá es villamosenergia-mennyiségbl a vonatkozó szétosztási aránytényez és egységár szerint a KÁT mérlegfelelstl az Eladó által kötelezen megvásárolandó villamosenergia-mennyiséget, ugyanazon az áron és feltételek szerint, ahogy az Eladó KÁT Átvevként a jogszabályi rendelkezések alapján azt átvenni köteles. A Vev vállalja, hogy a jelen pontban rögzített villamos energia átvételére megköti a villamos-energia adásvételi szerzdést az Eladóval. 3. Nem szerzdésszer teljesítés 3.1. Kártérítés nem szerzdésszer teljesítés esetén Bármelyik Fél Szerzdésbl ered kötelezettségének nem teljesítése esetén, amely abból áll, hogy a Menetrend alapján meghatározott villamos energia nem kerül leszállításra, illetve nem kerül átvételre, a szerzdésszeg Fél a másik Fél által meghatározott pénzösszeg fizetésére köteles az alábbiak szerint: Amennyiben az Eladó nem szállítja le a Menetrend szerinti villamos energiát (kivéve a Vis Maior eseményt vagy amikor a Vev elmulasztja az átvételt, illetve a vagy pontokban meghatározott események bekövetkezése esetén), az Eladó köteles megfizetni a Vevnek a le nem szállított villamosenergia-mennyiség szerzdéses ára és a Magyarországgal határos bármely határkeresztez vezetéken vagy Magyarország területén adott idpontban beszerezhet kereskedelmileg ésszer és igazolható alternatív (máshonnan beszerezhet, azonos jellemzvel bíró) villamos energia vételi ára 7

8 közötti pozitív különbséget. Ezen összeget meg kell növelni a többletként felmerül továbbítási költségekkel, valamint azon egyéb ésszer és igazolható költségekkel és kiadásokkal, amelyek a Vevnél felmerülnek az Eladó mulasztása miatt. Eladó fenti mulasztása esetén a le nem szállított villamos energia Vételárának megfizetését a Vevl nem követelheti. A jelen rendelkezések szerint járó összegeket a 7. pont fizetés és számlázás szabályai szerint kell számlázni és megfizetni Amennyiben a Vev nem veszi át a Menetrend szerint leszállított villamos energiát (kivéve a Vis Maior esemény, vagy amikor az Eladó elmulasztja a szállítást), a Vev köteles megfizetni az Eladónak az át nem vett villamosenergia-mennyiség szerzdéses ára és Magyarország területén értékesíthet kereskedelmileg ésszer és igazolható eladott villamos energia ára közötti pozitív különbséget. Ezen összeget meg kell növelni az így értékesített villamos energia továbbításának többletköltségeivel, valamint azon egyéb ésszer és igazolható költségekkel és kiadásokkal, amelyek az Eladónál felmerülnek a Vev mulasztása miatt. Vev köteles továbbá megfizetni azon általa át nem vett villamos energiának az ellenértékét is, amelyet Eladó értékesíteni nem tudott. A jelen rendelkezések szerint járó összegeket a 7. pont fizetés és számlázás szabályai szerint kell számlázni és megfizetni. 4. Idbeli hatály 4.1. Elfeltételek A jelen Szerzdés a Hatálybalépés Napján lép hatályba, amely a jelen pontban megjelölt Nap azzal, hogy az alábbi Elfeltételek teljesítése a hatálybalépés feltétele: - Vev átadta Eladónak a 7.4. pont szerinti bankgarancia nyilatkozatot, melynek végs határideje: december Amennyiben a pontban meghatározott Elfeltétel nem teljesül a pontban meghatározott idpontig, Eladó egyoldalú nyilatkozattal minden további jogkövetkezmény nélkül jogosult elállni a jelen Szerzdéstl azzal, hogy a 12. pont (Titoktartás) és a 13. pont (Irányadó jog, viták rendezése) rendelkezései a Felek vonatkozásában továbbra is hatályban maradnak. 8

9 4.2. Az Idbeli Hatály és a Lejárat Idpontja A jelen Szerzdés Idbeli Hatálya a Hatálybalépés Napjától a Lejárat Idpontjáig tart. A fentiekben meghatározottaktól függetlenül az 1. Meghatározások, 4. Idbeli hatály, 5. Szavatossági nyilatkozatok és kötelezettségvállalások és pontokban meghatározottak a jelen Szerzdés aláírásának Napján hatályba lépnek, és a 12. Titoktartás és 13. Irányadó jog, viták rendezése pontokban meghatározottak a Lejárat Idpontját, vagy a jelen Szerzdés más módon történ megsznését követen is hatályban maradnak A Lejárat Idpontja a jelen Szerzdés vonatkozásában: 4.3. A Teljesítés Kezdnapja [2010. december 31.] A Teljesítés Kezdnapja a jelen Szerzdés szerint: [2010. január 01.] 5. Szavatossági nyilatkozatok és kötelezettségvállalások 5.1. Az Eladó és a Vev által vállalt, a 5.2 és 5.3 pontokban meghatározott szavatossági kijelentések nem vonatkoznak a jelen Szerzdés pontjában meghatározott, a Felek által teljesítend Elfeltételekre, amelyeket a Feleknek legkésbb a pontban meghatározott határidig kell teljesíteniük Eladó nyilatkozatai Eladó a jelen Szerzdés aláírásának idpontjában kijelenti és szavatosságot vállal a Vevnek azért, hogy: (i) (ii) az Eladó a Jogszabályok alapján megfelelen bejegyzett és mköd részvénytársaság, rendelkezik minden szükséges felhatalmazással ahhoz, továbbá jogosult arra, hogy a jelen Szerzdést aláírja és annak feltételeit és rendelkezéseit teljesítse, továbbá kijelenti, hogy legjobb tudomása szerint ellene nincs folyamatban és nem fenyegeti felszámolási eljárás; a jelen Szerzdésben meghatározott ügyletek végrehajtására való feljogosításhoz szükséges minden jogi, közigazgatási és más hatósági engedéllyel és jóváhagyással rendelkezik, és azok teljes mértékben hatályosak és érvényesek; (iii) semmilyen bíróságon, közigazgatási szervnél vagy választott bíróságnál nincs folyamatban, és az Eladó tudomása szerint nem várható az Eladó ellen indított vagy az Eladót érint olyan per, kereset vagy eljárás, amely hátrányosan érintheti az Eladó jelen Szerzdés szerinti kötelezettségeinek teljesítését; és (iv) a jelen Szerzdés Eladó általi aláírására a megfelel társasági felhatalmazások rendelkezésre állnak, és ezek az Eladó jogszer, érvényes és kötelez erej kötelezettségeinek tekinthetk, amelyek az abban foglalt feltételeknek megfelelen érvényesíthetk, nem ellentmondóak és nem jelentik a 9

10 Jogszabályok, engedélyek és más olyan megállapodás vagy okirat megszegését, amely vonatkozásában az Eladó félként szerepel, vagy az Eladónak kötelezettsége lehet A Vev nyilatkozatai A Vev a jelen Szerzdés aláírásának idpontjában kijelenti és szavatosságot vállal Eladónak azért, hogy: (i) (ii) a Vev a Jogszabályok alapján megfelelen bejegyzett és mköd gazdasági társaság, rendelkezik minden szükséges felhatalmazással ahhoz, továbbá jogosult arra, hogy a jelen Szerzdést aláírja, és annak feltételeit és rendelkezéseit teljesítse, továbbá kijelenti, hogy legjobb tudomása szerint ellene nincsen folyamatban lév vagy fenyeget felszámolási eljárás; a jelen Szerzdés Vev általi aláírására és a jelen Szerzdésben meghatározott ügyletek végrehajtására való feljogosításhoz szükséges minden jogi, közigazgatási és más hatósági engedéllyel - ideértve többek között a villamosenergia-keresked Vev esetén a villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó MEH által kiadott mködési engedélyt, rendelkezik és azok teljes mértékben hatályosak és érvényesek; (iii) semmilyen bíróságon, közigazgatási szervnél vagy választott bíróságnál nincs folyamatban, és a Vev tudomása szerint nem várható a Vev ellen indított vagy a Vevt érint olyan per, kereset vagy eljárás, amely hátrányosan érintheti a Vev jelen Szerzdés szerinti kötelezettségeinek teljesítését; és (iv) a jelen Szerzdés Vev általi aláírására a megfelel társasági felhatalmazások rendelkezésre állnak, és ezek a Vev jogszer, érvényes és kötelez erej kötelezettségeinek tekinthetk, amelyek az abban foglalt feltételeknek megfelelen érvényesíthetk, nem ellentmondóak és nem jelentik a Jogszabályok, a Vev Hatósági Engedélye és más olyan megállapodás vagy okirat megszegését, amely vonatkozásában a Vev félként szerepel, vagy a Vevnek kötelezettsége lehet. 6. Menetrendek A jelen Szerzdésben rögzített, az adott Elszámolási Idegységre vonatkozó Menetrenddel kapcsolatos ügyintézés a mindenkor hatályos KSZ feltételi szerint történik. 10

11 7. Áralkalmazási- és fizetési feltételek, számlázás 7.1. Áralkalmazási feltételek A jelen Szerzdésben szerepl, az MVM Trade ZRt. jelen Szerzdés Elzmények részében meghatározottak szerinti Árverésén elnyert Termékek árait az Adásvétel tárgyát képez Termékek és áraik cím 2.1. pont tartalmazza. A Vételárat az Értékesített Villamos Energia mennyisége után köteles a Vev megfizetni. A Vételár tartalmazza a jelen Szerzdés 2.1. pontjában meghatározott villamosenergia-mennyiség ellenértékét a jelen Szerzdés Idbeli Hatálya alatt. A Vételár nettó ár, amelyen felül a Vev köteles megfizetni bármely hatályos jogszabályban rögzített minden adót, díjat, tarifát, járulékot, ideértve a rendszerhasználati díjat is. A felhasználónak minsül Vev által a pont szerinti külön megállapodás alapján megvásárolandó KÁT villamosenergia-mennyiség ára az adott teljesítési hónap tekintetében a KÁT mérlegkör felels által az 109/2007 (XII.23.) GKM rendelet szabályai szerint megállapított és közzétett KÁT egységár Számlázás és fizetési eljárások Eladó a vonatkozó Jogszabályok rendelkezései és a jelen Szerzdésben meghatározottak alapján kiállított számlát a Vev részére történ benyújtásával érvényesíti A Vev részére kiállítandó számlák alapját a MAVIR által a KSZ-ben meghatározott módon elfogadott menetrendek szerinti villamosenergiamennyiség képezi Eladó Havonta kétszer számláz az alábbiak szerint: Az Eladó a tárgyhónap 18. Napjáig, illetve amennyiben az Munkaszüneti nap, az azt követ els Munkanapig, továbbá a tárgyhót követ hónap 3. Napjáig, illetve amennyiben az Munkaszüneti nap, az azt követ els Munkanapig a Vevnek dokumentáltan megküldi a számlát (a Vev által megadott címre elektronikus úton, vagy a Vev által megadott fax számra faxon, illetve a számla eredeti példányát postán) a pont alapján, és a Vev köteles azt legkésbb a kézhezvételtl számított 8. (nyolcadik) Naptári Napig, amennyiben az Munkaszüneti napra esik, az azt követ els Munkanapon átutalással kiegyenlíteni Eladó által megjelölt bankszámla-számra. A számla kézbesítettnek minsül az elektronikus, illetve a fax küldés idpontjában. A számla esedékessége ezen idponttól számítódik akkor, ha a vev a számla eredeti példányát a számlán feltüntetett Naptári napot (esedékesség Napja) megel banki Napon kézhez kapta. Amennyiben a 11

12 számla eredeti példánya nem érkezik meg a fent jelzett idpontig, úgy annak esedékessége az eredeti példány megérkezésétl számított 5. Munkanap A Felek fizetési kötelezettségét azon a Napon kell teljesítettnek tekinteni, amikor a jogosult bankja a jogosult számláján feltüntetett összeget a jogosult bankszámláján jóváírta A számlának meg kell felelnie a Jogszabályokban meghatározott minimális tartalmi követelményeknek A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén Vev a késedelembe esés Napjától a kifizetés Napjáig terjed idszakra késedelmi kamatot köteles fizetni Eladó részére. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 1,3-szorosa A Vev fizetési késedelme az Eladó által a számlákban foglalt fizetési határidt követ Napon kezddik, és a fizetési kötelezettség teljesítésének Napján ér véget Számlakifogásolás Amennyiben a Vev egy számlát kifogásolni kíván, úgy a jelen Szerzdés rendelkezései szerint kifogásait a számla kézhezvételétl számított legkésbb 5. (ötödik) Naptári Napon dokumentáltan közölnie kell Eladóval ("Számlakifogásolás"). A Számlakifogásolásra vonatkozó elterjesztésnek tartalmaznia kell a kérdéses számlát, a vitatott összeget és a vita alapját. (i) (ii) (iii) Amennyiben Eladó a Számlakifogásolás tartalmával egyetért, úgy módosított számlát állít ki, amelyet köteles haladéktalanul megküldeni a Vevnek; vagy ha az eredeti számlákon feltüntetett fizetési kötelezettség esedékességi idpontját megel utolsó Banki Napig a Felek nem jutnak egyezségre a Számlakifogásolás tárgyában, Eladó köteles számláját két számlára megbontani és azt haladéktalanul megküldeni Vevnek az eredetileg kiállított számla sztornírozása mellett. Az egyik számla a nem vitatott, a másik számla a vitatott részt tartalmazza; Eladó köteles a jelen pont (i),(ii) pontjai szerint kiállított számláit legkésbb az eredeti számlákon feltüntetett fizetési kötelezettség esedékességi idpontját megel utolsó Banki Napon benyújtani A Vev a számlára vonatkozó kifogásait Eladó eredeti számlája fizetési esedékességének Napjáig teheti meg ("Rendkívüli Számlakifogásolás"). Ebben az esetben Eladó a fenti eljárást lefolytatja a számlamegbontási határidk értelemszer kitolódása mellett. 12

13 A Számlakifogásolás és Rendkívüli Számlakifogásolás esetén a nem vitatott részek esedékessége nem változik, a nem teljesítés a pontban meghatározott késedelmi kamatot vonja maga után A Felek a Számlakifogásolás és Rendkívüli Számlakifogásolás átadását követ 2 (kett) Banki Napon belül egyeztetni kötelesek a vitatott követeléssel kapcsolatban Ha a Felek a Számlakifogásolás és a Rendkívüli Számlakifogásolás kézhezvételét követ 30 (harminc) Napon belül nem rendezik a vitát, bármelyik Fél a jelen Szerzdésben meghatározottak szerint választott bírósághoz fordulhat. A vita rendezése esetén a jogosult Félnek járó összeget a vita rendezésétl számított 2 (kett) Banki Napon belül kell kifizetni a késedelmi kamattal együtt Vev által nyújtott Teljesítési Biztosíték (bankgarancia nyilatkozat) A Vev a jelen Szerzdésben vállalt fizetési kötelezettségei teljesítése biztosítékaként, a jelen Szerzdés aláírásáig köteles hat (6) heti szállítás ÁFAval növelt ellenértékének megfelel összeg az Ajánlati Felhívás 5.2. melléklete szerint megszövegezett feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciát nyújtani saját költségén Eladó részére egy, az Ajánlati Felhívás 4.3. sz. mellékletében szerepl bankon keresztül (havi, ill. rövidebb idszakra szóló Termékek esetén a garancia nagysága a Termékhez igazodóan az adott Szállítási Idszakra vonatkozó teljes érték [ÁFA-val növelt] összege, érvényessége a Szállítási Idszak els Napja és az utolsó szállítást követ 60 Nap közötti idszak). A bankgarancia kedvezményezettje és jogosultja az Eladó, az euróban nyújtandó. A bankgaranciát nyújtó banknak arra kell visszavonhatatlan kötelezettséget vállalnia, hogy a bankgaranciában megjelölt összeg erejéig az Eladó els felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata és feltétel támasztása nélkül, az Eladó részére fizetést teljesít. Amennyiben Eladó a bankgarancia összegét vagy annak egy részét jelen Szerzdés rendelkezéseinek megfelelen lehívja annak érdekében, hogy Vev szerzdésszegését megakadályozza, akkor Vev köteles késedelem nélkül és Eladó ezen hatályú felszólításának kézhezvételétl számított 3 banki Napnál nem késbb kiegészíteni a bankgarancia összegét annak eredeti összegére. A jelen Szerzdésben lefektetett szabályok, kötelezettségek és nyilatkozatok a kiegészített bankgaranciára is alkalmazandóak Jelen Szerzdés aláírásával Vev kötelezi magát arra, hogy a bankgaranciát nem vonja vissza (beleértve a bankgaranciának az eredeti bankgarancia felhasználása vagy módosítása miatti kiegészítését) és kijelenti, hogy feltétel 13

14 nélkül, visszavonhatatlanul és kifejezetten lemond azon jogáról, hogy a bankgaranciát visszavonja Jelen Szerzdés ideje alatt Vev köteles folyamatosan fenntartani a bankgaranciát jelen Szerzdés rendelkezéseinek megfelelen, jelen Szerzdés megsznését követ 60 Napig A bankgaranciával kapcsolatos minden költséget egyedül és kizárólag Vev köteles viselni. Vev semmilyen formában nem jogosult Eladóval szemben semmiféle, a bankgaranciával kapcsolatos költségekre (beleértve a garancia megszerzésének, fenntartásának és érvényesítésének költségét) vonatkozó igényt érvényesíteni Eladó jogosult lehívni a bankgaranciát, amennyiben Vevnek Eladóval szemben fizetési hátraléka áll fenn vagy Vev jelen Szerzdésbl ered bármely kötelezettségének megszegésével kárt vagy veszteséget okozott Eladónak, és amennyiben a Vevnek küldött írásbeli felszólításában melyben felszólítja Vevt, hogy jelen Szerzdésbl ered kötelezettségének tegyen eleget megjelölt hét (7) Naptári Nap eredménytelenül telik el A jelen Szerzdés megsznésétl számított 60 Napon belül Vev - abban az esetben, ha eleget tett minden fennálló kötelezettségének - visszakapja a biztosítékokat, ill. az azokból jogos felhasználást követen fennmaradt részt A biztosítékra vonatkozó rendelkezések megsértése súlyos szerzdésszegésnek minsül Fizetés pénzneme Vev valamennyi általa fizetend számla kifizetését euróban köteles teljesíteni Költség- és tehermentes kifizetések Az alkalmazandó Jogszabályok által elírtakat kivéve a jelen Szerzdés alapján kifizetend összegek kifizetésének mentesnek kell lennie: bármely korlátozástól vagy feltételtl; és bármely levonástól, visszatartástól, beszámítástól vagy viszontkeresettl Adók és illetékek Felek megállapodnak abban, hogy a másik Fél számára az adózási kötelezettségük teljesítéséhez, az adófizetés alóli mentességhez vagy az adó visszatérítéshez szükséges információkat és dokumentumokat idben rendelkezésre bocsátják. 14

15 8. Vis Maior, Jogszabályváltozás 8.1. Értesítési követelmények Az esemény bekövetkezte Bármely Félnek, amely Vis Maiorra hivatkozik, értesítenie kell a másik Felet a Vis Maior esemény bekövetkezésérl a lehet legrövidebb idn belül Az esemény megsznése A Vis Maiorra hivatkozó Félnek értesíteni kell a másik Felet a Vis Maior esemény megsznésérl; és a Vis Maior esemény azon hatásának megsznésérl, amely az adott Fél jogainak gyakorlását és a jelen Szerzdésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését korlátozza, a lehet legrövidebb idn belül azt követen, hogy ezek a tudomására jutottak A jelen pont értelmében egyik Fél sem menthet fel a jelen Szerzdés szerinti kötelezettségei teljesítésének elmulasztása vagy késedelmes teljesítése alól addig, amíg az értesítést a másik Félnek el nem juttatta. Ha az értesítést a meghatározott id alatt megküldték, az a Fél, amelyre a Vis Maior vonatkozik, felmentést kap az ilyen késedelem vagy mulasztás alól a Vis Maior esemény bekövetkezésétl kezden Mérséklés A Felek kötelesek ésszer erfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy mérsékeljék bármely Vis Maior esemény hatásait, és hogy együttmködjenek egy helyreállítási terv és ésszer alternatív intézkedések kidolgozásában és megvalósításában a Vis Maior esemény hatásának megszüntetése érdekében A Vis Maior hatása; haladék A Vis Maiorra vonatkozó értesítés átadását követen egyik Fél sem felels a jelen Szerzdés szerinti kötelezettségei teljesítésének elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért, amennyiben az ilyen mulasztást egy vagy több Vis Maior esemény vagy annak (azoknak) hatásai vagy azon események és hatások bármely kombinációja okozta, vagy annak tulajdonítható, hozzátéve azonban, hogy a Fél a jelen pont szerint nem kap mentességet, ha akkor is ilyen mulasztást követett volna el vagy késedelembe esett volna, ha a Vis Maior esemény nem következett volna be. 15

16 8.4. Jogszabályváltozás Amennyiben a jelen Szerzdés aláírását követen Jogszabályváltozás következik be és ennek következtében a jelen Szerzdés valamely Jogszabály elírásaival ellentétessé vagy kikényszeríthetetlenné válik, illetve a Lejárat Idpontjáig azzá fog válni, úgy a Felek kötelesek e tényrl való tudomásszerzéstl számított 15 (tizenöt) Naptári Napon keresztül jóhiszem tárgyalásokat folytatni abból a célból, hogy a jelen Szerzdést úgy módosítsák, hogy kiküszöbölik a Jogszabályellenességet vagy a jelen Szerzdés kikényszeríthetetlenségét a Felek eredeti szándékainak megfelelen. A Felek kötelesek jelen jogviszonyukat az új szabályozásnak megfelelen módosítani, kivéve, ha a módosítás jogilag lehetetlen, vagy olyan mértékben változtatná meg a Felek vagy valamelyik Fél szerzdéses jogát és/vagy kötelezettségét, hogy ezen változás elfogadása lük/tle bizonyítható gazdasági célszertlenség miatt el nem várható Amennyiben a Felek nem tudnak megegyezni, és a jelen Szerzdést nem képesek módosítani a pontban meghatározott id alatt, akkor bármelyik Fél jogosult a jelen Szerzdést a pont rendelkezéseinek figyelembe vételével felmondani. 9. Engedményezés Egyik Fél sem engedményezheti a jelen Szerzdés szerinti jogait és nem ruházhatja át a kötelezettségeit a másik Fél elzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 10. A szállítás felfüggesztése Eladónak járó jogokon és kártérítésen kívül, amennyiben Vev elmulasztja teljesíteni a jelen Szerzdés szerinti bármely fizetési kötelezettségét illetve a 7.4. pontban meghatározott bankgaranciával kapcsolatos bármely kötelezettségét, akkor Eladó jogosult legkorábban a Vevnek küldött írásbeli felszólítását követ 3. Naptári Napon beszüntetni a további villamos energia szállításokat addig az idpontig, amíg Vev az összes esedékes kötelezettségének maradéktalanul eleget nem tesz (beleértve az összes, jelen Szerzdés vagy Jogszabályok szerint járó késedelmi kamat, illetve egyéb járulék megfizetését is). A felfüggesztés idtartama alatt le nem szállított villamos energia szállításának kötelezettsége alól Eladó végleg mentesül, azaz a felfüggesztés idtartama alatt le nem szállított villamosenergia-mennyiséget Eladó a szállítás esetleges újraindulását követen sem köteles pótolni. 16

17 11. A Jelen Szerzdés megsznése Megszüntetés A Felek a jelen Szerzdést írásban, az általuk meghatározott feltételek és kikötések szerint közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik, a megszüntetésnek azonban a Jogszabályokkal és a Felek mködési engedélyeivel összhangban kell lennie Felmondás a Vev részérl A Vev értesítheti az Eladót a jelen Szerzdés felmondására irányuló szándékáról az alábbi események (mindegyik Eladói Esemény") bekövetkezése esetén, kivéve, ha azok Vis Maior vagy Vevi Esemény következményei: - Eladó a jelen Szerzdés teljesítéséhez szükséges valamely engedélyének hiánya vagy visszavonása; - Eladó megszüntetése, kivéve ha ennek célja olyan átalakulás, egyesülés vagy átszervezés, amely a.) nem érinti a jogutód-társaság azon képességét, hogy Eladó a jelen Szerzdés szerinti kötelezettségeit teljesíteni tudja, és b.) biztosítja, hogy a létrejöv társaság feltétel nélkül vállalja az Eladó jelen Szerzdésben meghatározott minden kötelezettségét; - Eladó a.) fizetésképtelenségét megállapítja (nem jogersen) az els fokon eljáró bíróság; b.) írásban elismeri általános fizetésképtelenségét; c.) felszámolási vagy csdeljárást kér maga ellen, vagy ezeket vele szemben nem jogersen elrendeli a bíróság; d.) végelszámolásáról határozatot hoz; - Eladó a.) b.) a jelen Szerzdés szerinti jogainak és/vagy kötelezettségeinek, vagy összes vagy lényegében összes eszközének vagy kötelezettségvállalásának olyan módon történ átruházása, amely nincs összhangban a jelen Szerzdés rendelkezéseivel, illetve a Jogszabályokkal; - Eladó által a jelen Szerzdés tekintetében adott nyilatkozatáról bebizonyosodik, hogy az nem felel meg a valóságnak. 17

18 11.3. Felmondás Eladó részérl Az Eladó értesítheti a Vevt a jelen Szerzdés felmondására irányuló szándékáról az alábbi események (valamennyi Vevi Esemény") bekövetkezése esetén, kivéve, ha azok Vis Maior vagy Eladói Esemény következményei: - a Vevi Hatósági Engedély visszavonása; - Vev valamely fizetési kötelezettségének elmulasztása, ha a Vev az Eladó írásbeli figyelmeztetését követ 8 napon belül sem teljesíti fizetési kötelezettségét; - a Vev megszüntetése, kivéve, ha ennek célja olyan átalakulás, egyesülés vagy átszervezés, amely a.) nem érinti a jogutód-társaság azon képességét, hogy a Vev jelen Szerzdés szerinti kötelezettségeit teljesíteni tudja, és b.) biztosítja, hogy a létrejöv társaság feltétel nélkül vállalja a Vev a jelen Szerzdésben meghatározott minden kötelezettségét; - a Vev a.) fizetésképtelenségét megállapítja (nem jogersen) az els fokon eljáró bíróság; b.) írásban elismeri általános fizetésképtelenségét; c.) csd- vagy felszámolási eljárást kér maga ellen, vagy ezeket a bíróság vele szemben nem jogersen elrendeli; d.) végelszámolásáról határozatot hoz; - a Vev a.) b.) a jelen Szerzdés szerinti jogainak, illetve kötelezettségeinek, vagy összes vagy lényegében összes eszközének vagy kötelezettségvállalásának olyan módon történ átruházása, amely nincs összhangban a jelen Szerzdés rendelkezéseivel, illetve a Jogszabályokkal; - Vev által nyújtott bankgarancia az abban foglalt határidt megelen megsznik vagy bármely okból nem áll rendelkezésre, illetve Vev elmulasztja azt feltölteni a jelen Szerzdés feltételei szerint; - Vev Hálózat Használati Szerzdése megsznik; - Vev mérlegkör tagsági vagy mérlegköri szerzdése megsznik, és nem köt újat a KSZ szerint; - Vev által a jelen Szerzdés tekintetében adott nyilatkozatáról bebizonyosodik, hogy az nem felel meg a valóságnak; 18

19 - Vev a jelen Szerzdés pontjában részletezett külön megállapodást nem köti meg, ill. az abban foglaltakat nem teljesíti Felmondás bármely Fél részérl Bármelyik Fél jogosult a jelen Szerzdést minden jogkövetkezmény nélkül felmondani abban az esetben, ha valamely Vis Maior esemény megszakítás nélkül 1 Hónapig vagy a Lejárat Idpontjáig fennáll, kivéve, ha a Vis Maior esemény vagy körülmény a jelen Szerzdés teljesítését csak részlegesen érinti; a 8.4. pont szerinti Jogszabályváltozás esetén, ha a Felek jogviszonyukat a pontban írtak ellenére nem képesek az új szabályozásnak megfelelen módosítani Felmondási eljárás Vevi illetleg Eladói Esemény fennálltakor A felmondásra jogosult Fél a másik Félnek küldött írásbeli felmondással, azonnali hatállyal jogosult a jelen Szerzdést megszüntetni, kivéve, ha a Felek másként állapodnak meg, vagy ha az Eladói Esemény vagy a Vevi Esemény orvoslásra került, és errl a másik fél értesítése megtörtént a felmondás postára adását megelen A illetleg pont szerinti felmondás jogkövetkezményei A Felek a és a pontok szerinti felmondás esetén az alábbi jogokkal rendelkeznek, illetve a Feleket az alábbi kötelezettségek terhelik: Vevi Esemény Olyan Vevi Esemény esetén, amely tekintetében felmondásra került sor: (i) Eladó mentesül a jelen Szerzdésben meghatározott kötelezettségei alól, (ii) Vev köteles megtéríteni Eladó részére a Lejárat Idpontjáig leszállítandó és a pont szerint meghatározandó villamos energia Vételárát, valamint az Eladónál felmerült valamennyi kárt és költséget Eladói Esemény Olyan Eladói Esemény esetén, amely tekintetében felmondásra került sor: (i) a Vev mentesül a jelen Szerzdésben meghatározott kötelezettségei alól, 19

20 (ii) Eladó köteles megtéríteni Vev részére az felmondással kapcsolatban Vevnél felmerült valamennyi igazolt kárt és költséget. 12. Titoktartás Bizalmas Információk Mindegyik Fél beleegyezik, hogy bizalmasan kezeli és gondoskodik arról, hogy megbízottai, alkalmazottai, tisztségviseli bizalmasan kezeljék a másik Fél által átadott minden olyan információt, dokumentációt, adatokat és/vagy know-how-t, amelyeket írásban bizalmasnak minsítettek ("Bizalmas Információ"), és nem adja át harmadik félnek, vagy nem használja fel a Bizalmas Információt, vagy annak bármely részét a másik Fél elzetes írásos hozzájárulása nélkül. A Felek beleegyeznek, hogy saját szervezetükön belül olyan szintre fogják korlátozni azon személyek számát, akiknek a Bizalmas Információ átadásra kerül, ami a legminimálisabban szükséges ahhoz, hogy a jelen Szerzdés szerinti kötelezettségeiket teljesíteni tudják. Amennyiben bármelyik Felet Jogszabály kötelezi arra, hogy jelen Szerzdéssel kapcsolatban valamely hatóságnak információt nyújtson, akkor ez nem minsül a jelen pontban szabályozott titoktartási kötelezettség megsértésének Korlátozások A jelen pontban foglalt korlátozások nem vonatkoznak vagy megsznnek vonatkozni a Bizalmas Információ bármely olyan részére: amely a fenti pont megszegésén kívül álló okokból került nyilvánosságra; amely az azt megszerz Fél vagy annak megbízottja, alkalmazottja, tisztviselje, részvényese tulajdonában volt az információ átadásakor; amelyet a Fél jóhiszemen megszerzett egy olyan harmadik féltl, amely jogosult volt annak átadására; amelyeket olyan pénzintézeteknek, bármelyik Fél jóhiszem potenciális vásárlójának, részvényeseinek, tanácsadóknak és vállalkozóknak adtak át, amelyeknek feladata indokolta az ilyen információ átadását, feltéve, hogy kivéve a független jogi tanácsadóknak való jóhiszem információátadást az ilyen fél elbb beleegyezett, hogy semmilyen más személynek semmilyen célból nem adja át a vonatkozó Bizalmas Információt. 13. Irányadó jog, viták rendezése Irányadó jog A szerz Felek irányadó jognak a magyar jogot ismerik el. A Szerzdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. 20

21 törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és miniszteri rendeletek valamint a villamosenergia-ellátási szabályzatok, végezetül pedig amennyiben a felsorolt jogszabályok és szabályzatok nem nyújtanának eligazítást, akkor a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak Viták rendezése Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerzdésbl vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megsznésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek visszavonhatatlanul alávetik magukat az Energetikai Állandó Választottbíróság (Budapest) kizárólagos döntésének. A Választottbíróság saját Eljárási Szabályzata szerint, három bíróból álló testületként jár el. Az eljárás nyelve magyar, helyszíne Budapest. 14. Vegyes rendelkezések Értesítések Ha a jelen Szerzdés másként nem rendelkezik, minden értesítés vagy egyéb érintkezésírásban történik az alábbi személynek címezve, és az vagy személyesen, vagy pedig postán vagy faxon kerül továbbításra. A Felek címei, faxszámai és elektronikus levélcímei az alábbiak: (a) A Vev esetében: Cím: (b) Eladó esetében: Cím: HSE Hungary Kft Budapest, Károlyi M. u. 12. Gregor Vidic Tel: Fax: cím: Számlázási kérdésekben: Cím: HSE Hungary Kft Budapest, Károlyi M. u. 12. Jelka Kosar Tel: Fax: cím: 21

22 vagy más olyan címek és faxszámok, amelyekrl bármelyik Fél korábban értesítette a másik Felet a jelen pont értelmében A 7. pont (Áralkalmazási és fizetési feltételek, számlázás) szerinti dokumentumok és számlák átadására átvételére, az átvétel visszaigazolására jogosult szervezeti egységek és személyek meghatározása az pont szerint történik Személyes átadás esetén a kézbesítést az átadás idpontjában kell megtörténtnek tekinteni; fax útján történ értesítés esetén az értesítést az elküldésre vonatkozó gépi vevényen feltüntetett idpontban kell kézbesítettnek tekinteni; tértivevényes postai kézbesítés esetén a kézbesítés vélelmezett idpontja a tértivevényen feltüntetett átvételi idpont Minden, a 11. ponttal (A Jelen Szerzdés megsznése) összefügg faxon leadott értesítést írásban meg kell ersíteni és személyesen vagy postán kézbesíteni Részleges érvénytelenség Amennyiben a jelen Szerzdés bármely rendelkezése érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, vagy amennyiben az illetékes bíróság megállapítja az érvénytelenségét, illetleg a jogi úton való kikényszeríthetség hiányát, az nem érinti jelen Szerzdés egyéb rendelkezéseinek érvényességét és kikényszeríthetségét, kivéve, ha a Felek az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés nélkül a jelen Szerzdést nem kötötték volna meg. A Felek jóhiszemen együttmködnek annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést mindkét Fél számára elfogadható, érvényes és jogilag kikényszeríthet rendelkezéssel megfelelen helyettesítsék Jogról való lemondás Amennyiben az egyik Fél lemond jogainak érvényesítésérl arra az esetre, ha a másik Fél nem teljesíti a jelen Szerzdés bármely rendelkezését, e lemondás: - nem jelenti azt, és nem értelmezhet úgy, hogy a Fél lemond bármely más vagy további mulasztás (legyen az hasonló vagy más jelleg) esetén a jogai érvényesítésérl; vagy - nem érvényes a Fél megfelelen felhatalmazott képviselje által megfelelen aláírt jogról való lemondó nyilatkozat hiányában Sem annak elmulasztása, hogy az egyik Fél a jelen Szerzdés rendelkezéseinek másik Fél által történ teljesítését követelje, sem pedig erre az egyik Fél által a másiknak adott idbeli vagy más haladék nem jelenti azt, hogy az ilyen szerzdésszegés esetén a jogosult Fél lemond az t megillet jogok érvényesítésérl vagy elfogad bármely más lehetséget. 22

23 14.4. Módosítás A jelen Szerzdés csak a mindkét Fél által aláírt írásbeli szerzdéssel módosítható vagy változtatható meg A Megállapodás teljessége A jelen Szerzdés a benne megjelölt tárgyra nézve a Felek között a teljes megállapodást jelenti. Minden korábbi írásbeli vagy szóbeli megállapodás, ajánlat vagy a jelen Szerzdésben tárgyaltakra vonatkozó bármifajta más közlés hatályát veszti Felek együttmködése a Szerzdés teljesítése érdekében Felek kötelesek a Szerzdés teljes Idbeli Hatálya alatt egymással együttmködni, és a Szerzdésben foglalt rendelkezések teljesítésével kapcsolatban minden lényeges információt, felmerült adatot, változást ésszer határidn belül a másik Féllel írásban közölni. Bármely Fél kezdeményezésére a másik Fél köteles a Szerzdés teljesítésével kapcsolatos egyeztetési eljárásban részt venni. Felek kötelesek továbbá aláírni és átadni minden olyan további okiratot, és megtenni minden olyan további tlük a Szerzdés alapján elvárható erfeszítést, amely szükséges és alkalmas a jelen Szerzdés rendelkezéseinek végrehajtására Eredeti példányok Nyelv A jelen Szerzdés 2 (kett) eredeti példányban készült és került aláírásra. Jelen Szerzdés magyar nyelven készült és került aláírásra. Amennyiben a jelen magyar nyelv Szerzdésrl fordítás készül, és bármilyen különbség elfordul a fordítás és a magyar nyelv szöveg között, akkor a magyar nyelv Szerzdés szövege az irányadó. A fentiek tanúsításaként a Felek a jelen Szerzdést november...-án aláírták. Eladó HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. Vev 23

VILLAMOS ENERGIA- ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

VILLAMOS ENERGIA- ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA- ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött: az MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209., cégjegyzékszáma: 01-10-044818)

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS ALTEO Nyrt. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS A jelen villamos energia-kereskedelmi keretszerződés (az annak elválaszthatatlan részét képező valamennyi

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: 15516006-2-42

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Villamos energia Kereskedelmi üzletszabályzat 1. számú melléklet VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS (Minta) VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Szerződő felek: Szerződésszám: Dátum: Érvényesség:

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL 2009. DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14

1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL 2009. DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14 1. sz. melléklet A HSE HUNGARY KFT. ÁLTAL 2009. DECEMBER 9-ÉN A TARTANDÓ VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA 1 / 14 Tartalomjegyzék 1 VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRVERÉS SZABÁLYZATA... 3

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában A jelen Szerződés létrejött egyrészről a(z) Magyar Áramszolgáltató Kft. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint Kereskedő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklet M.4. számú melléklet Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklete 1

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről Dabas Város Önkormányzata mint villamos energia felhasználó,

Részletesebben

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött lold JUL. VéJeméu)'t:Zle: Béké M '," _. Jo. ~ egy~j VIZIDIlveI( Zif.. Dátum:,k:;1,gJ '[,BebfJtási Osztály TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye: Adószáma:

Részletesebben

Támogatási szerz dés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról

Támogatási szerz dés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról 2016.01.01-ig igényelt támogatások esetében használható!!! Szerzdésszám: Támogatási szerzdés Családok Otthonteremtési Kedvezménye nyújtásáról amely egyrészrl a Takarékszövetkezet/Bank székhely: cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS amely létrejött alulírott napon és helyen egyrészrl - az Öresund Holding Vagyonkezel Korlátolt Felelsség Társaság (2000 Szentendre, Bartók Béla út 18., Cg.

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet)

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye:

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Melléklet MEGÁLLAPODÁS A BUDAFOK BELVÁROS ÚJ PIAC LÉTESÍTÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSÉRE IRÁNYULÓ amely létrejött a BERUHÁZÁS FELTÉTELEIRŐL Budafok Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata (1221

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívása

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívása a Kazincbarcika 88,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF)

Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF) Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Internet és tárterület szolgáltatás Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF) Érvényes 2004.03.01-tl Utolsó módosítás: 2008. július 01. 1 Szolgáltató adatai

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2015. március 04. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2015. március

Részletesebben

2001. évi LXII. törvény. a szomszédos államokban él magyarokról

2001. évi LXII. törvény. a szomszédos államokban él magyarokról NETJOGTÁR. A CompLex Kiadó Kft. CompLex jogi adatbázisából. Az Országgylés 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban él magyarokról - a Magyar Köztársaságnak az Alkotmány 6. (3) bekezdésében foglalt,

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltatói Kft. Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Módosítás dátuma: 2011. november 2. Hatályos: 2011.december

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

V. Ügyfélszolgálat. V.1. Kereskedőváltás

V. Ügyfélszolgálat. V.1. Kereskedőváltás V. Ügyfélszolgálat V.1. Kereskedőváltás Milyen előnyt jelent a vállalkozók számára a villamosenergia-versenypiac ismerete és a kereskedőváltás ajánlása? Bár 2008. január 1-jétől az egyetemes szolgáltatásra

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet

Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Általános Szerződési Feltételek 3.a. számú melléklet Egyedi Előfizetői Szerződés a Gyula-Delta Kft. D-Net Internet szolgáltatásának igénybevételére egyéni előfizetők részére 7/1 ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEK

Részletesebben

Üzletszabályzata. Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés. (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg)

Üzletszabályzata. Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés. (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg) Törölt: Zártkörűen Működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés Üzletszabályzata (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg) Törölt: 2 Hatályos:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

Bevezetés 1. MEGHATÁROZÁSOK

Bevezetés 1. MEGHATÁROZÁSOK Bevezetés A Wizz Tours Kft. (a továbbiakban: "Wizz Tours"), 01-09-205337 cégjegyzékszámon bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, amelynek székhelye 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. A. ép.1. em., Magyarország,

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

M.1. számú melléklet. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára

M.1. számú melléklet. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.1. számú melléklet M.1. számú melléklet Az által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Törölt: 5. január 1-jétől Egyetemes

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. évfolyam 7. szám 2007. augusztus 9. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a SLÁGER FM reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó Sláger FM Hálózat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyleteihez Budapest, 2016. március 16. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Értelmező

Részletesebben

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt;

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt; "Tisztelt Érdeklődő! Ezennel kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni szolgáltatásunknak és a Web-boltunknak, akkor feltétlenül figyelmesen olvassa el jelen általános

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS DAYTRADE ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS DAYTRADE ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS DAYTRADE ÜGYLETEK LEBONYOLÍTÁSÁRA amely létrejött egyrészről az SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. cégbíróság neve, cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint

Részletesebben

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetben a 2014. szeptember 10-i hatályú módosításokkal, amelyek vastagon szedve, dlt betvel kerülnek

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító okmányának típusa: Személyazonosító okmányának száma:

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 2008 ÉVI GAZDÁLKODÁSI EREDMÉNYE... 2 I.1 PUBLIKUS MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS... 4 II SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEI MÓDSZEREI... 6

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. adószám : 15300014-2-41) a továbbiakban : Megrendelő másrészről : Mészárosné Hartai Krisztina

Részletesebben

M.1. számú melléklet Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára

M.1. számú melléklet Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.1. számú melléklet M.1. számú melléklet Az által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Egyetemes Villamos Energia

Részletesebben

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Utazási feltételek A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Érvényes: 2015. január 1-től visszavonásig 1. Az Utazásszervező 1.1. A Last Call Travel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

AZ ALKATRÉSZPIACRA SZÁNT TERMÉKEK ELADÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

AZ ALKATRÉSZPIACRA SZÁNT TERMÉKEK ELADÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ALKATRÉSZPIACRA SZÁNT TERMÉKEK ELADÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Alkalmazási kör A jelen általános szerződési feltételek kizárólag az alkatrészpiacra szánt termékek eladására vonatkoznak.

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya

Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodnak abban, hogy

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. évfolyam 4. szám 2006. április 3. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2012.03.23. napjától CIB LÍZING ZRT. GÉP, BERENDEZÉS, JÁRMŰ 1 ZÁRT VÉGŰ ÉS NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA I. A LÍZINGBEADÓ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés létrejött egyrészről a Magyar Áramszolgáltató Kft., mint energiakereskedő (továbbiakban, mint "Kereskedő") Székhelye: 1132

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING

GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING CIB LAKÁSLÍZING ZRT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 140. TELEFON : 485-9800 TELEFAX : 489-6700 GÉPJÁRMŰ- PÉNZÜGYI LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. augusztus 13.-tól 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET VOXBONE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. SZ. MELLÉKLET VOXBONE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. SZ. MELLÉKLET VOXBONE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2016.03.03 1 1. FOGALMAK 1.1 Megállapodás: Jelen Általános Szerződési Feltételek és bármely vonatkozó melléklet. 1.2 AUP: Az Elfogadható

Részletesebben

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata 2013. október 30. 1 / 68 oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015.

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum:... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA:... 6 1.1. Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2. Az üzletszabályzat

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció 1. Melléklet: Ajánlatkérési dokumentáció Ikt.sz.: Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkér neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Telefon: 72/533-800 Fax: 72/212-049

Részletesebben

SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Vámügynöki Szolgáltatásra 2011.

SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Vámügynöki Szolgáltatásra 2011. SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Vámügynöki Szolgáltatásra 2011. 1 / 6 I. Bevezetés SZENTEX Kereskedelmi és Vámügynökség Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2009. július 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I. Árverés helyszíne és címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9028 Győr, Arató utca 5. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII.

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

I Szerződésszám: FO-128-O1-2012 I

I Szerződésszám: FO-128-O1-2012 I Cégjegyzékszáma: Székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei Út 207-209. (továbbiakban, mint Kereskedő vagy Mérlegkörfelelős ) egyrészről a(z) MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt., mint energiakereskedő amely

Részletesebben

ny. száma: MO / 119 / 2010. ny. száma: 720062 ikt. száma: II/4393/2010. ikt. száma: 946/2010 VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 119 / 2010. ny. száma: 720062 ikt. száma: II/4393/2010. ikt. száma: 946/2010 VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ Vállalkozó ny. száma: MO / 119 / 2010. ny. száma: 720062 ikt. száma: II/4393/2010. ikt. száma: 946/2010 VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ

Részletesebben

Értékesítés Standard Feltételei és Kondíciói - Termékek és Vezérlőrendszerek

Értékesítés Standard Feltételei és Kondíciói - Termékek és Vezérlőrendszerek Értékesítés Standard Feltételei és Kondíciói - Termékek és Vezérlőrendszerek Emerson Process Management Kft. COS_PCS_HUN: EPM Edition 10/2005 1. Definíciók A jelen értékesítési feltételek és kondíciók

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

-/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11. amely létrejött

-/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11. amely létrejött az amely létrejött -/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11 egyrészről a(z) MVM Partner Energiakereskedelmi ZRL mint energiakereskedő (továbbiakban,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (székhelye: 2000 Szentendre, Pomázi út 34. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-141478,,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben