A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 V. évfolyam 4. szám április 3. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u Telefon: /Fax: Elõfizetési díj egy évre: Ft Ára: 1242 Ft MEGJELENIK SZÜKSÉG SZERINT TARTALOM Magyar Energia Hivatal közleményei Energy Capital Kft.-ben való befolyásszerzés (Hat. száma: 217/2005.) Villamosenergia-rendszer kereskedelmi szabályzatának 9. számú módosítása (Hat. száma: 232/2005.) MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Zrt. mint rendszerirányítói mûködési engedélyes üzletszabályzata 4. sz. módosításának jóváhagyása (Hat. száma: 233/2005.) Tüzelõanyag választására vonatkozó engedély (Hat. száma: 234/2005.) MAVIR ZRt.-ben való befolyásszerzés (Hat. száma: 235 /2005.) Mûködési engedély 2. sz. módosítása (Hat. száma: 238/2005.) Villamos energia határon keresztül történõ szállítására vonatkozó tevékenységi engedély 1. számú módosítása (Hat. száma: 241/2005.) Villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó mûködési engedély 1. számú módosítása (Hat. száma: 242/2005.) Villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó mûködési engedély (Hat. száma: 243/2005.) Coal Energy Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mint villamos energia kereskedõi engedélyes üzletszabályzatának jóváhagyása (Hat. száma: 244/2005.) Villamos energia határon keresztül történõ szállítására vonatkozó tevékenységi engedély (Hat. száma: 245/2005.) Villamos energia határon keresztül történõ szállítására vonatkozó tevékenységi engedély 1. számú módosítása (Hat. száma: 298/2005.) 464 Villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó mûködési engedély 1. számú módosítása (Hat. száma: 299/2005.) Termelõi eszközökkel való rendelkezés (Hat. száma: 307/2005) Villamos energia termelõi mûködési engedély 4. számú módosítása (Hat. száma: 317/2005.) Bankgarancia pénzügyi biztosítékként való elfogadása (Hat. száma: 357/2005.) Bankgarancia pénzügyi biztosítékként való elfogadása (Hat. száma: 364/2005.) Villamosenergia-rendszer kereskedelmi szabályzatának 10. számú módosítása (Hat. száma: 370/2005.) Erõmû létesítésére vonatkozó engedély (Hat. száma: 372/2005.) Befolyásszerzés jóváhagyása (Hat. száma: 377/2005.) Bankgarancia pénzügyi biztosítékként való elfogadása (Hat. száma: 384/2005.) Villamosenergia-rendszer mûködésére vonatkozó elosztói szabályzat 4. számú módosítása (Hat. száma: 385/2005.) Villamos energia rendszerirányítói mûködési engedély (Hat. száma: 387/2005.) MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító ZRt. mint rendszerirányítói és -átviteli mûködési engedéllyel rendelkezõ engedélyes megfelelési szabályzatának jóváhagyása (Hat. száma: 388/2005.) Mûködési engedély 3. sz. módosítása (Hat. száma: 431/2005.) Villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó mûködési engedély (Hat. száma: 433/2005.) Elsõ Hazai Energia-portfolió Nyrt. mint villamos energia kereskedõi engedélyes üzletszabályzatának jóváhagyása (Hat. száma: 434/2005.) 498 Államkötvény pénzügyi biztosítékként való elfogadása (Hat. száma: 435/2005.) Villamos energia határon keresztül történõ szállítására vonatkozó tevékenységi engedély (Hat. száma: 436/2005.) Energy Capital Energiakereskedõ Kft. mint villamos energia kereskedelmi engedélyes üzletszabályzatának határozatlan idõtartamra történõ jóváhagyása (Hat. száma: 437/2005.) Határkeresztezõ kapacitások évi allokációjának felülvizsgálata (Hat. száma: 438/2005.) Villamos energia átviteli mûködési engedély (Hat. száma: 497/2005.) Villamos energia átviteli eszközökkel való rendelkezés (Hat. száma: 498/2005.) MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító ZRt., mint rendszerirányítói és -átviteli mûködési engedéllyel rendelkezõ engedélyes üzletszabályzatának jóváhagyása (Hat. száma: 499/2005.) Minisztériumi közlemény Fejlesztési támogatás odaítélése

2 442 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 4. szám Ügyszám: JG-56/4/2005 Ügyintézõ: Dr. Magyar Attila Telefon: Telefax: Határozat száma: 217/2005. Magyar Energia Hivatal közleményei Tárgy: Energy Capital Kft.-ben való befolyásszerzés A villamos energiáról szóló évi CX. tv. (továbbiakban: VET) 10. l) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) meghozta a következõ HATÁROZATOT: A Hivatal a KORLEA INVEST AS (Szlovákia, 4011 Kassa, Jesenkého 25.; továbbiakban: Kérelmezõ) kérelmének helyt ad és jóváhagyja, hogy a Kérelmezõ az Energy Capital Kft -ben (1054 Budapest, Báthory út 15.) mint villamos energia kereskedelmére jogosult engedélyesben (továbbiakban: Engedélyes) közvetlen irányítást biztosító befolyást szerezzen. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl. E határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõvárosi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. INDOKOLÁS A Kérelmezõ beadványában melyet utóbb kiegészített a Hivatal jóváhagyását kérte ahhoz, hogy közvetlen irányítást biztosító befolyást szerezzen az Engedélyesben. Az államigazgatási eljárás során hiánypótlás keretében a Kérelmezõ benyújtotta a Hivatalnak mindazokat az iratokat, amelyek a jóváhagyáshoz szükségesek [a VET végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII.23.) kormányrendelet 16. sz. mellékletében foglalt formanyomtatványon és az abban megjelölt dokumentációk benyújtásával]. A Hivatal megállapítása szerint a befolyásszerzés nem érinti hátrányosan az Engedélyes mûködését. A Hivatal a VET 103. (5) bekezdésében foglaltak alapján kikérte a Gazdasági Versenyhivatal véleményét, mely szerint a GVH az irányítási jog megszerzését nem tekinti a versenyre károsnak. A határozat közzétételét a Hivatal a VET 9. (4) bekezdésében, valamint a Magyar Energia Hivatal közérdekû határozatainak közzétételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII. 17.) GKM rendelet pontjában foglaltak alapján rendelte el. A VET 9. (3) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen. Budapest, augusztus 15. Horváth J. Ferenc s. k., elnök A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

3 4. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 443 Ügyszám: ES-531/9/2004 Ügyintézõ: Bakonyi Attila, Matlák Zsuzsanna Telefon: ; Telefax: ; Határozat száma: 232/2005. Tárgy: A villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzatának 9. számú módosítása A villamos energiáról szóló évi CX. törvény (továbbiakban: VET) 10. b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) meghozta a következõ HATÁROZATOT: I. A Hivatal a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Részvénytársaság (1014 Budapest, Petermann bíró u. 5 7., Cégjegyzékszám: ) mint rendszerirányítói engedélyes (továbbiakban: Engedélyes) által augusztus 9-én benyújtott Kereskedelmi Szabályzat I.1. Üzemzavari tartalék [III./3.3. (f)] I.2. Rendszerirányítói menetrend-módosítás [III./ (a) iii.] I.3. Fogyasztói korlátozás [III./ (b)] I.4. A rendszerirányítóval történõ elszámolások rendje [M3] fejezeteinek, pontjainak e határozat elválaszthatatlan részét képzõ Melléklet szerinti módosításait jóváhagyja. II. A Hivatal a 606/2004. számú határozat (továbbiakban: Határozat) V. pontjában foglaltak szerint, ismételten kötelezi az Engedélyest, hogy december 31-ig készítsen javaslatot a rendszerszintû szolgáltatások beszerzésének, igénybevételének és elszámolásának szabályairól, valamint a kiegyenlítõ energia elszámolási árának számítási módszerérõl és legyen különös tekintettel arra, hogy a kiegyenlítõ energia árának ösztönöznie kell a piaci szereplõket menetrendjeik betartására, de az ár nem jelenthet piacra lépési korlátot a feljogosított fogyasztók számára. III. A Hivatal a Határozat VI. pontjában foglalt, közüzemi célra lekötött, de a közüzemi nagykereskedõ által fel nem használt, ily módon szabaddá vált kapacitások lemondásának részletes szabályaira vonatkozóan ismételten kötelezi az Engedélyest, hogy december 31-ig tegyen javaslatot. IV. Az Engedélyes haladéktalanul köteles a jóváhagyott Kereskedelmi Szabályzatot a módosítások kiemelésével és kiemelése nélkül, valamint e határozatot a honlapján hozzáférhetõvé tenni. V. A Hivatal elrendeli e határozat I. pontjának azonnali végrehajtását. E határozat ellen a kézbesítéstõl számított 30 napon belül bírói úton van helye jogorvoslatnak. A határozat felülvizsgálatát a Hivatalnál vagy közvetlenül a Fõvárosi Bíróságnál benyújtott, megfelelõ eljárási illetékkel ellátott keresetlevéllel lehet kezdeményezni. A Hivatal jelen határozat kiadásával egyidejûleg gondoskodik annak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl. INDOKOLÁS A Hivatal Határozatával az Engedélyes módosított Kereskedelmi Szabályzatát (7. számú módosítás) december 31-ig terjedõ, határozott idõtartamra jóváhagyta, egyidejûleg kötelezettségeket írt elõ az Engedélyes számára. Az Engedélyes a Kereskedelmi Szabályzatot a Határozat VII. és VIII. pontjaiban elõírt kötelezettségek alapján átdolgozta, és tekintettel a Határozatban foglalt határidõre, EV-LEV számú beadványában a Kereskedelmi Szabályzat módosításának jóváhagyása iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalnak. Az Engedélyes a Határozat V. és VI. pontjaiban elõírt kötelezettségekre meghatározott határnapok meghosszabbítását kérte. A Hivatal a kérelmet megvizsgálta, melynek során figyelembe vette a Bizottság tagjainak véleményét is. A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratokat megvizsgálta, és a lefolytatott eljárás során megállapította, hogy a jóváhagyásra benyújtott Kereskedelmi Szabályzat megfelel a fent megnevezett határozatban foglaltaknak, ezért a módosításokat, kiegészítéseket jóváhagyja e határozat rendelkezõ részében foglaltak szerint. 1) Az Engedélyes a rendelkezõ rész I.1-I.4. pontjaiban felsorolt fejezeteiben pontosította, kiegészítette a Kereskedelmi Szabályzat szövegét. A javasolt módosításokat a Bizottság a július 29-i ülésén megtárgyalta és elfogadta. A Hivatal megvizsgálta az Engedélyes által benyújtott módosító javaslatokat és megállapította, hogy azok nem veszélyeztetik a

4 444 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 4. szám villamosenergia-ellátás biztonságát, és nem sértik a fogyasztók és az engedélyesek érdekeit, ezért az Engedélyes módosító javaslatait a rendelkezõ rész I. pontjában foglaltak szerint elfogadta. 2) A Hivatal egyetért az Engedélyes azon törekvésével, hogy egyértelmûen rendezze az órás szabályozásban az adott napon résztvevõ, de a következõ napon ilyen célra igénybe nem vett, esetleg nem mûködtetett berendezések helyzetét. Az Engedélyes javaslata rendelkezik arról, hogy az ilyen jellegû rendszerirányítói menetrend-módosítás csak és kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a berendezés leálljon, illetve elérje a termelõ által megadott értéket, és arról, hogy az ezen idõ alatt értékesített villamos energiáért a rendszerirányító milyen díjat fizet. Ez utóbbi lehet a termelõ ajánlatában szereplõ energiadíj. Ennek következtében viszont módosítani kell az ilyen ajánlat érvényességét is. Mindezek alapján a javaslatot a Hivatal elfogadta. [I.1.] 3) Az Engedélyes a Krízistervvel összhangban pontosította javaslatát. A Bizottság az Engedélyes javaslatát támogatta, így a Hivatal az Engedélyes módosító javaslatát elfogadta. [I.2.] 4) A Kereskedelmi Szabályzat M3. (r) szerint a Mérlegköri vételezés átviteli hálózatról információ megadása minden hónap tizenegyedik munkanapján történik az elõzõ hónapra vonatkozóan. Azonban az átviteli hálózatról történõ vételezés információ megadása a mérlegkörökre vonatkozó elosztóhálózati információ megadásával egyidejûleg történik, így az Engedélyes ezen kötelezettsége már az ötödik munkanapon is teljesíthetõ, ezért a Hivatal a módosító javaslatot elfogadta. [I.3.] 5) A rendelkezésre állás egységára hibásan szerepelt a korábban jóváhagyott Kereskedelmi Szabályzatban, ezért az Engedélyes kérte annak kijavítását. A kért módosítást a Hivatal elfogadta. [I.4.] 6) A Hivatal a 306/2003. számú határozatában október 1-jei határidõvel, 454/2003. számú határozatában március 31-ei határidõvel, 355/2004. számú határozatában október 31-ei és Határozatában július 31-ei határidõvel kötelezte az Engedélyest a kiegyenlítõ energia árképzési szabályainak megváltoztatására és a menetrendek betartására ösztönzõ kiegyenlítõ energia árképzés kidolgozására. A Határozat V. pontjában foglalt kötelezésre az Engedélyes az elõírt határidõ meghosszabbítását kérte, mivel nem sikerült eredményesen befejezni a rendszerszintû szolgáltatások beszerzésének, igénybevételének és elszámolásának szabályairól folytatott szakértõi konzultációt. A Hivatal az Engedélyes határidõ meghosszabbítására vonatkozó kérelmét elfogadta. [III.] 7) A Határozat VI. pontjában foglalt kötelezésre az Engedélyes a VET és a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) kormányrendelet jelenleg is folyamatban levõ módosítására hivatkozva az elõírt határidõ meghosszabbítását kérte, melynek alapján a Hivatal új teljesítési határnapot írt elõ az Engedélyes számára. [IV.] A határozat azonnali végrehajtását a Hivatal az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. törvény (Áe.) 72. (3) bekezdésében foglaltak alapján, a közérdekre való tekintettel rendelte el. E határozat közzétételére a VET 9. (4) bekezdése, valamint a Magyar Energia Hivatal közérdekû határozatainak közzétételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII.17.) GKM rendelet pontja alapján kerül sor. A VET 9. (3) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az államigazgatási eljárás részletes szabályairól szóló évi IV. törvény 72. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen. Budapest, augusztus 30. Horváth J. Ferenc s. k., elnök A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. Ügyszám: ES-819/5/04 Ügyintézõ: Matlák Zsuzsanna Telefon: ; Telefax: ; Határozat száma: 233/2005. Tárgy: A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Részvénytársaság mint rendszerirányítói mûködési engedélyes üzletszabályzata 4. sz. módosításának jóváhagyása

5 4. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 445 A villamos energiáról szóló évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 10. b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta a következõ HATÁROZATOT: I. A Hivatal a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Részvénytársaság (1014 Budapest, Petermann bíró u. 5 7.) mint rendszerirányítói engedélyes (a továbbiakban: Engedélyes) módosított üzletszabályzatát június 1-ig terjedõ határozott idõtartamra jóváhagyja. A jóváhagyott üzletszabályzat e határozat elválaszthatatlan részét képezõ mellékletben található. II. A Hivatal kötelezi az Engedélyest, hogy a módosuló, majd jóváhagyott és nyilvánosságra hozott villamosenergia-ellátási szabályzatok módosító rendelkezéseinek figyelembevételével üzletszabályzatát vizsgálja felül, megfelelõen módosítsa, és azt a villamosenergia-ellátási szabályzatok jóváhagyó határozatainak közzétételét követõ 30 napon belül a Hivatalnak nyújtsa be jóváhagyásra. III. Az Engedélyes köteles e határozattal jóváhagyott módosításokat is tartalmazó Üzletszabályzatát az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, jól látható módon elhelyezni, kérésre bárkinek rendelkezésére bocsátani. Köteles továbbá az Üzletszabályzatot a módosítások kiemelésével és kiemelése nélkül, valamint e határozatot a honlapján hozzáférhetõvé tenni. A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõvárosi Bírósághoz mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl. INDOKOLÁS A Hivatal január 1-jén kiadott 71/2003. számú határozatával az Engedélyes mint rendszerirányító üzletszabályzatát jóváhagyta. Az Engedélyes a határozat II. pontjában foglalt kötelezés alapján az üzletszabályzatot átdolgozta (módosította és kiegészítette), s azt jóváhagyásra benyújtotta a Hivatalnak (1. sz. módosítás). A Hivatal az üzletszabályzat módosításait megvizsgálta és megállapította, hogy azok megfelelnek a 71/2003. sz. határozat II. pontjában foglaltaknak, ezért azt a július 7-én kiadott 294/2003. sz. határozatával jóváhagyta. Az Engedélyes a 294/2003. sz. határozat 2. pontjában foglalt kötelezés alapján az üzletszabályzatot átdolgozta (módosította és kiegészítette), s azt jóváhagyásra benyújtotta a Hivatalnak (2. sz. módosítás). A Hivatal az üzletszabályzat módosításait megvizsgálta és megállapította, hogy azok megfelelnek a 294/2003. sz. határozat 2. pontjában foglaltaknak, ezért azt a december 15-én kiadott 472/2003. sz. határozatával jóváhagyta. Az Engedélyes a 472/2003. sz. határozat 2. pontjában foglalt kötelezés alapján az üzletszabályzatot átdolgozta (módosította és kiegészítette), s azt május 10-én jóváhagyásra benyújtotta a Hivatalnak. A Hivatal az üzletszabályzat 3. sz. módosításait megvizsgálta majd az ezt követõ egyeztetések után az átdolgozott (módosított és kiegészített) üzletszabályzat 3. számú módosításról megállapította, hogy azok megfelelnek a 472/2003. sz. határozat 2. pontjában foglaltaknak, ezért azt e határozatával jóváhagyta. Az Engedélyes a 453/2004. sz. határozat 2. pontjában foglalt kötelezés alapján az üzletszabályzatot átdolgozta (módosította és kiegészítette), s azt június 21-én jóváhagyásra benyújtotta a Hivatalnak. A Hivatal az üzletszabályzat 4. sz. módosításait megvizsgálta majd az ezt követõ egyeztetések után az átdolgozott (módosított és kiegészített) üzletszabályzat 4. számú módosításról megállapította, hogy azok megfelelnek a 453/2004. sz. határozat 2. pontjában foglaltaknak, ezért azt e határozatával jóváhagyta. E határozat közzétételére a VET 9. (4) bekezdése, valamint a Magyar Energia Hivatal közérdekû határozatainak közzétételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII. 17.) GKM rendelet pontja alapján kerül sor. A VET 9. (3) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen. Budapest, augusztus 18. Horváth J. Ferenc s. k., elnök A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

6 446 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 4. szám Ügyszám: ES-1395/1/05 Ügyintézõ: Slenker Endre Telefon: ; Telefax: ; Határozat száma: 234/2005. Tárgy: Tüzelõanyag választására vonatkozó engedély Az EMA-POWER Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1-3) mint kérelmezõ tüzelõanyag választásra vonatkozó engedély iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7., továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad és HATÁROZATOT: részére, az alábbi feltételekkel: az EMA-POWER Kft. (továbbiakban: Engedélyes) a tüzelõanyag választást engedélyezi. (továbbiakban: Engedély) I. Az Engedély tárgya Az Engedély I. számú mellékletében meghatározott földgáz tüzelõanyag felhasználásának engedélyezése erõmûi tüzelõanyagként. I.1. Fogalommeghatározások A jelen Engedélyben használt fogalmakon a villamos energiáról szóló évi CX. törvényben (VET), a villamos energiáról szóló évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) kormányrendeletben (Vhr.), és a VET felhatalmazása alapján kiadott további jogszabályokban meghatározottakat, továbbá a nagybetûvel használt fogalmakon az Engedélyben meghatározott alábbi fogalmakat kell érteni: a) Engedélyköteles Tevékenység: a VET 51. (1) bekezdésében ilyenként meghatározott tevékenység; b) Érvényességi Idõ: a jelen Engedély III.1. pontjában meghatározott idõtartam, ameddig az Engedély érvényben van; c) Projekt: az Engedélyes által megvalósítani tervezett, a jelen Engedély I. számú mellékletében meghatározott erõmûvet jelenti; d) Tüzelõanyag Választás: a VET 54. (1) bekezdésében meghatározott, az Engedélyes kérelmére a Hivatal által határozatban jóváhagyott, adott erõmûre vonatkozó tüzelõanyag kijelölést jelenti. A jelen Engedélyben használt fogalmak tartalma és jelentése függetlenül attól, hogy az Engedély szövege milyen számban, esetben, idõben vagy szóösszetételben használja változatlan. I.2. Jogok és kötelezettségek Az Engedélyes a VET-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban, valamint az Engedélyben foglaltak szerint jogokat gyakorolhat és kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az Engedélyes más, jogszabályokban meghatározott kötelezettségeit. I.2.1. A tüzelõanyag választására vonatkozó jog a) Az Engedélyes jogosult a jelen Engedély I. számú mellékletében meghatározott földgáz tüzelõanyagot a Vhr. 33. (2) c) pontjának figyelembe vételével fogyasztóként felhasználni erõmûi tüzelõanyagként. A Projekt megvalósításához az Engedélyes köteles kérelmezni a VET 51. (1) a) bekezdése alapján a Vhr a szerinti erõmû bõvítésére vonatkozó engedélyt.

7 4. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 447 b) Az Engedélyes a jelen Engedély alapján biztosított jogait és kötelezettségeit mindenkor a jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott követelményeknek, továbbá a Hivatal által közzétett közérdekû határozatokban elrendelteknek megfelelõen köteles gyakorolni. c) A tüzelõanyag beszerzése során az Engedélyes köteles megfelelni a VET pontjában meghatározott legkisebb költség elvének. d) Az Engedélyes a Hivatal elõzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem térhet el a jelen Engedélyben engedélyezett tüzelõanyagtól. e) Az Engedélyes a földgázellátásról szóló évi XLII. törvény (GET) 36. (1) bekezdése alapján, mint feljogosított fogyasztó jogosult saját fogyasztása mértékéig közvetlenül hazai földgáztermelõtõl, vagy földgázkereskedõtõl földgázt vásárolni, illetve a GET és egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 111/2003. (VII. 29.) kormányrendelet alapján a Hivataltól megkért határkeresztezõ szállítóvezetékhez való hozzáférési mûködési engedély birtokában importból beszerezni. Az Engedélyes a földgázbeszerzésre vonatkozó, a fentieket figyelembe vevõ, döntését követõen a módosított 112/2003. (VI. 29.) kormányrendelet alapján köteles eljárni. I.2.2. Az Engedélyes köteles betartani a 44/2002. ( II. 28.) GKM rendelet elõírásait az energiahordozó készletének meghatározása során. I.3. Adatszolgáltatási és információadási kötelezettségek A jelen Engedély, a VET és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásának ellenõrzése érdekében a Hivatal jogosult az Engedélyestõl információt, adatot kérni. I.4. Az Engedély módosítása A Hivatal az Engedélyt a VET 66., a Vhr alapján és egyéb, jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel, az Engedélyes írásbeli kérelmére vagy hivatalból módosíthatja. I.5. Jogkövetkezmények az Engedély feltételeinek be nem tartása esetén A Hivatal az Engedélyes Engedélyében, jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek megszegése esetén a jogszabályokban elõírt jogkövetkezményeket alkalmazhat. I.6. Az Engedély visszavonása A Hivatal az Engedélyt az Engedélyes írásbeli kérelmére, illetve hivatalból a jogszabályokban meghatározott esetekben vonhatja vissza. I.7. Jogok és kötelezettségek, jogszabályok és egyéb elõírások betartása Az Engedélyes mindenkor köteles betartani a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül: a) a jelen Engedélyt; b) a Hivatal rá vonatkozó határozatait; c) a Hivatal által kiadott irányelveket; d) minden rá vonatkozó mûszaki és biztonsági elõírást; e) a villamosenergia-ellátási szabályzatokat. I.8. Értesítési rendelkezések a) Az Engedélyes értesítési címe Név: EMA-POWER Kft. Cím: 2440 Dunaújváris, Vasmû tér 1 3. Telefon: Telefax: b) Az Engedélyes megváltoztathatja az értesítési címét, azonban errõl a Hivatalt haladéktalanul értesíteni köteles. Az értesítési cím megváltozása nem igényli az Engedély módosítását. I.9. Díjak Az Engedélyes köteles a Hivatal részére megfizetni a jogszabályokban meghatározott díjakat.

8 448 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 4. szám II. Jogorvoslat A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõvárosi Bírósághoz mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. III. Vegyes rendelkezések a) Jelen Engedély december 31. napjáig érvényes. b) A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl. INDOKOLÁS Az Engedélyes augusztus 18. napján érkezett beadványában tüzelõanyag választásának jóváhagyása iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz. A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratokat megvizsgálta, és a lefolytatott engedélyezési eljárás során megállapította, hogy a kérelmezõ megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért az Engedélyt kiadta. A Hivatal felhívja az engedélyes figyelmét a liberalizált gázpiac mûködését szabályozó hazai és európai uniós jogszabályok betartására, továbbá arra, hogy az Európa Parlament és Tanács 2003/55/EK Irányelv (2003. június 26), a földgáz belsõ piacára vonatkozó közös szabályokra és a 98/30/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl, valamint a GET értelmében feljogosított fogyasztó csak a versenypiacról vételezhet földgázt. E határozatot a Hivatal a VET 10. a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a VET 50. (1) bekezdésében, 51. (1) a) pontjában, valamint a Vhr ában foglalt rendelkezések alapján a Vhr. 33. (2), bekezdésében foglaltak alapján adta ki. A VET 9. (3) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. törvény 72. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen. A határozat közzététele a VET 9. (4) bekezdésében és a Hivatal közérdekû határozatainak közzétételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII. 17.) GKM rendelet 1. (1) bekezdésében foglaltakon alapul. Budapest, augusztus 31. Horváth J. Ferenc s. k., elnök A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. Ügyszám: Ügyintézõ: dr. Magyar Attila Telefon: Telefax: Határozat száma: 235/2005. Tárgy: MAVIR Zrt.-ben való befolyásszerzés A villamos energiáról szóló évi CX. tv. (továbbiakban: VET) 10. l) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) meghozta a következõ HATÁROZATOT: I. A Hivatal a Magyar Villamos Mûvek Rt. (Budapest, 1011, Vám utca 5 7., továbbiakban: Kérelmezõ) kérelmének helyt ad és jóváhagyja, hogy a Kérelmezõ a MAVIR Magyar Villamosenegia-ipari Rendszerirányító Rt.-ben (Budapest,

9 4. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY , Petermann bíró utca 5 7.) mint villamosenergia-ipari rendszerirányításra jogosult engedélyesben (továbbiakban: Engedélyes) közvetlen irányítást biztosító befolyást szerezzen. II. A Hivatal kötelezi a Kérelmezõt, hogy: 1. a villamosenergia-ipari átviteli hálózati rendszerirányító magyarországi kialakításáról szóló 1070/2005. (VII. 8.) kormányhatározatban foglaltak alapján az Engedélyes mûködési feltételeinek kialakításánál folyamatosan biztosítsa az Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK Irányelvének a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari társaságokkal kapcsolatos szabályainak érvényesülését; 2. biztosítsa, hogy az Engedélyes a villamos energia rendszerirányítói mûködési engedély módosítása iránti kérelem benyújtását megelõzõen, de legkésõbb október 31-ig a Hivatalnak jóváhagyásra benyújtsa az egyenlõ bánásmód követelményének a vállalkozás mûködése során történõ érvényre juttatása érdekében készített megfelelési szabályzatát, amelyben legalább a következõ kérdések tervezett szabályozását rögzíti: a) A belsõ és más engedélyeseket is érintõ üzleti folyamatainak tevékenység szintû bemutatása, amely bizonyítja az Engedélyes önálló mûködését és önálló döntéshozatali lehetõségeit a VET /B. -a alapján, beleértve a vállalatirányítási és egyéb informatikai rendszerek független mûködését is. b) A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok alkalmazásának felügyeleti és ellenõrzési rendszerét. c) A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszerét október 31-ig készítsen beszámolót arról, hogy a Kérelmezõ milyen módon biztosítja január 1-je után a VET 102/A f) pontjának végrehajtását. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl. E határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõvárosi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. INDOKOLÁS A Kérelmezõ beadványában a Hivatal jóváhagyását kérte ahhoz, hogy közvetlen irányítást biztosító befolyást szerezzen az Engedélyesben. Az államigazgatási eljárás során a Kérelmezõ benyújtotta a VET végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) kormányrendelet 16. sz. mellékletében megjelölt dokumentumokat, valamint augusztus 15-én teljességi nyilatkozatot tett, amelyben igazolta, hogy az MVM Rt. birtokában nincs olyan, az üggyel összefüggésben lévõ és az engedélyezési eljárás során szükséges releváns dokumentum, amely nem került bemutatásra. A Kérelmezõ befolyásszerzése a VET módosításáról szóló évi LXXIX. törvény 64. (7) bekezdésében foglalt rendelkezésen alapul; a kérelem összhangban van az állam tulajdonában levõ vállalkozói vagyon értékesítésérõl szóló évi XXXIX. törvény 72/A. -ban, továbbá a villamosenergia-ipari átviteli hálózati rendszerirányító magyarországi kialakításáról szóló 1070/2005. (VII. 8.) kormányhatározatban foglalt rendelkezésekkel. Az eljárás során a Hivatal a VET, a évi LXXIX. törvény és az 1070/2005. (VII. 8.) kormányhatározatban foglaltak alapján állapított meg kötelezéseket a Kérelmezõ részére, amelyek összhangban vannak az Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK Irányelvében foglaltakkal. A határozat közzétételét a Hivatal a VET 9. (4) bekezdésében, valamint a Magyar Energia Hivatal közérdekû határozatainak közzétételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII. 17.) GKM rendelet pontjában foglaltak alapján rendelte el. A VET 9. (3) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen. Budapest, szeptember 7. Horváth J. Ferenc s. k., elnök A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

10 450 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 4. szám Ügyszám: ES-2029/1/2005 Ügyintézõ: Horváth Károly Telefon: , Telefax: , Határozat száma: 238/2005. Tárgy: Mûködési engedély 2. sz. módosítása A Mátrai Erõmû Rt. (3272 Visonta Erõmû út 11.) mint villamos energia termelõi engedélyes (továbbiakban: Engedélyes) mûködési engedély módosítása iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7., továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi I. A Hivatal az Engedélyt az alábbiak szerint módosítja: HATÁROZATOT: Az Engedély 3., 4. számú mellékleteiben lévõ adatok e határozat kiadásával egyidejûleg törlésre kerülnek és helyükbe a jelen határozat elválaszthatatlan részét képezõ módosított mellékletek lépnek. II. A 21/2003. számú határozat (mûködési engedély) e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal érvényesek. A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõvárosi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. A Hivatal jelen határozat kiadásával egyidejûleg gondoskodik annak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl. INDOKOLÁS Az Engedélyes január 1. napján a 21/2003. számú határozattal villamos energia termelõi mûködési engedélyt kapott a Hivataltól, mely a 342/2003. számú határozattal módosítva lett. Az Engedélyes július 20-án kelt levelében kérte, hogy az I-II. helyszámú blokkjainak december 31-ig meghatározott maradó élettartamát a Hivatal december 31-re módosítsa. Az Engedélyes kérelméhez mellékelte a Területi Mûszaki Biztonsági Felügyelet június 16-án kelt az élettartam meghosszabbításával egyetértõ nyilatkozatát, a Mátrai Erõmû Rt. középtávú beruházási, felújítási, karbantartási tervét, valamint az I. és II. számú blokkok évi nagyjavításainak záró jegyzõkönyveit. A beérkezett dokumentumokat a Hivatal megvizsgálta és megállapította, hogy azok tartalmazzák a VET, illetve a Vhr.-ben elõírt dokumentumokat. A Hivatal a kérelem jogosságát megvizsgálta és a villamos energiáról szóló évi CX. Törvény (a továbbiakban VET) 66. (1) bekezdése, a VET végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) kormányrendelet 76. -a, valamint az engedély I ) pontja alapján adta ki a jelen határozatát. A VET 9. (3) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. törvény (továbbiakban Áe.) 72. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen. Az Engedély közzétételére a VET 9. (4) bekezdése, valamint a Magyar Energia Hivatal közérdekû határozatainak közzétételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII.17.) GKM rendelet pontja alapján kerül sor. Budapest, szeptember 27. Horváth J. Ferenc s. k., elnök A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

11 4. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 451 Ügyszám: ES-1251/2/2005 Ügyintézõ: Bakonyi Attila Telefon: ; Telefax: ; Határozat száma:241/2005. Tárgy: Villamos energia határon keresztül történõ szállítására vonatkozó tevékenységi engedély 1. számú módosítása Az Árpád Energia Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.) mint villamos energia kereskedõi engedélyes (továbbiakban: Engedélyes) tevékenységi engedély módosítása iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7., továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi 1. A Hivatal az Engedélyt az alábbiak szerint módosítja: HATÁROZATOT: Az Engedély rendelkezõ részében meghatározott Árpád Energia Kft. (1115 Budapest, Sósfürdõ u. 9.) e határozat kiadásával egyidejûleg törlésre kerül és Árpád Energia Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.) -re módosul. 2. A 282/2003. számú határozat (mûködési engedély) e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal érvényesek. A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõvárosi Bírósághoz mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl. INDOKOLÁS Az Engedélyes május 17-én 282/2003. számú határozattal tevékenységi engedélyt kapott villamos energia határon keresztül történõ szállítására. Az Engedélyes szeptember 1-jén kelt beadványa alapján a Hivatal a villamos energiáról szóló évi CX. törvény (továbbiakban: VET) 66. (1) bekezdés alapján a rendelkezõ részben foglaltak szerint hozta meg határozatát. A VET 9. (4) c) pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. törvény 72. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen. Az Engedély közzétételére a VET 9. (6) bekezdése, valamint a Magyar Energia Hivatal közérdekû határozatainak közzétételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII. 17.) GKM rendelet pontja alapján kerül sor. Budapest, szeptember 20. Horváth J. Ferenc s. k., elnök A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

12 452 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 4. szám Ügyszám: ES-1251/2/2005 Ügyintézõ: Bakonyi Attila Telefon: ; Telefax: ; Határozat száma: 242/2005. Tárgy: Villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó mûködési engedély 1. számú módosítása Az Árpád Energia Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.) mint villamos energia kereskedõi engedélyes (továbbiakban: Engedélyes) mûködési engedély módosítása iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7., továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi I. A Hivatal az Engedélyt az alábbiak szerint módosítja: HATÁROZATOT: I.1. Az Engedély rendelkezõ részében meghatározott cég székhelye adat (1115 Budapest, Sósfürdõ u. 9.) e határozat kiadásával egyidejûleg törlésre kerül és helyébe e határozat kiadásával a következõ szövegezés lép: Cég székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 42. I.2. Az Engedély I pontjában levõ adatok e határozat kiadásával egyidejûleg törlésre kerülnek és helyükbe e határozat kiadásával a következõ szövegezés lép: I Az Engedélyes értesítési címe: Név: Árpád Energia Kft. Cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 42. Telefon: Telefax: II. A 280/2004. számú határozat (mûködési engedély) e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal érvényesek. A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõvárosi Bírósághoz mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl. INDOKOLÁS Az Engedélyes május 17-én 280/2004. számú határozattal mûködési engedélyt kapott villamos energia kereskedelmére. Az Engedélyes szeptember 1-jén kelt beadványa alapján a Hivatal a villamos energiáról szóló évi CX. törvény (továbbiakban: VET) 66. (1) bekezdés alapján a rendelkezõ részben foglaltak szerint hozta meg határozatát. A VET 9. (4) c) pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. törvény 72. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

13 4. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 453 Az Engedély közzétételére a VET 9. (6) bekezdése, valamint a Magyar Energia Hivatal közérdekû határozatainak közzétételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII. 17.) GKM rendelet pontja alapján kerül sor. Budapest, szeptember 20. Horváth J. Ferenc s. k., elnök A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. Ügyszám: ES-835/1/2005 Ügyintézõ: Bakonyi Attila Telefon: ; Telefax: ; Határozat száma: 243/2005. Tárgy: Villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó mûködési engedély Kérelmezõ neve: Coal Energy Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszám: Cg.: Cég székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 38. Adószáma: Bankszámla száma: Kereskedelmi és Hitelbank Rt engedély iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7., továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és a Coal Energy Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételekkel (továbbiakban: Engedély) ad. I. Villamosenergia-kereskedelem feltételei HATÁROZATOT: villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó mûködési engedélyt I.1. Fogalommeghatározások A jelen Engedélyben használt fogalmakon a villamos energiáról szóló évi CX. törvényben (VET), a villamos energiáról szóló évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) kormányrendeletben (Vhr.), és a VET felhatalmazása alapján kiadott további jogszabályokban meghatározottakat, továbbá a nagybetûvel használt fogalmakon az Engedélyben meghatározott alábbi fogalmakat kell érteni: a) Engedélyköteles Tevékenység: a VET 51. (1) bekezdésében ilyenként meghatározott tevékenység;

14 454 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 4. szám b) Érvényességi Idõ: a jelen Engedély III.1. pontjában meghatározott idõtartam, ameddig az Engedély érvényben van; c) Fogyasztói Érdekképviseleti Szervezet: bármely olyan szervezet, amely a 28/1994. (X. 28.) IKM rendelet szerint a fogyasztók érdekeit képviseli; d) Üzletszabályzat: az Engedélyes jelen Engedély tárgyát képezõ tevékenységére vonatkozó üzletszabályzata; e) Vevõk: azok a szerzõdõ felek (a feljogosított fogyasztók, más villamosenergia-kereskedõk és a közüzemi nagykereskedõ), melyek az Engedélyestõl villamos energiát, vagy ehhez szorosan kapcsolódó egyéb szolgáltatást vásárolnak. A jelen Engedélyben használt fogalmak I.1. pont szerinti tartalma és jelentése függetlenül attól, hogy az Engedély szövege milyen számban, esetben, idõben vagy szóösszetételben használja azonosan értelmezendõ. I.2. Villamosenergia-kereskedõ jogai és kötelezettségei Az Engedélyes a VET-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban, valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti tevékenységét; jogokat gyakorolhat és kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az Engedélyes más jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeit. I.2.1. Az Engedélyes jelen Engedélye alapján jogosult villamos energiát nem saját felhasználási célra, rendszeresen és üzletszerûen vásárolni és értékesíteni, emellett a villamosenergia-értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat közvetíteni. I.2.2. Az Engedélyes a jelen Engedély alapján folytatott tevékenységét mindenkor olyan színvonalon köteles teljesíteni, amely megfelel a legfejlettebb hazai és nemzetközi gyakorlatnak, az Üzletszabályzatban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott követelményeknek, továbbá a Hivatal által közzétett közérdekû határozatokban elrendelteknek. I.3. Vevõk védelmére vonatkozó elõírások I.3.1. Az Engedélyes köteles a Vevõket tájékoztatni arról, hogy panaszaikat kinek, hol és milyen módon tudják bejelenteni, valamint köteles a panaszok kivizsgálásáról és orvoslásáról gondoskodni. I.3.2. Az Engedélyes köteles magyarországi székhelyû ügyfélszolgálatot mûködtetni, ahol legalább heti két munkanap során személyesen (ügyfélszolgálati munkatársak útján) a Vevõk rendelkezésére áll. Az Engedélyes köteles elérhetõségérõl és az ügyfélfogadás rendjérõl a Vevõket tájékoztatni. I.3.3. Az Engedélyes köteles Üzletszabályzatát kérésre bárkinek hiánytalanul rendelkezésre bocsátani, és a honlapján hozzáférhetõvé tenni. I.3.4. Az Engedélyes köteles az Üzletszabályzatában meghatározott módon a Fogyasztói Érdekvédelmi Szervezetekkel együttmûködni, és Üzletszabályzatának módosítása elõtt ezen szervezetek véleményét kikérni. I.4. Feljogosított fogyasztókkal kapcsolatos kötelezettségek Az Engedélyes köteles az Üzletszabályzatában a villamosenergia-ellátási szabályzatoknak a feljogosított fogyasztókra vonatkozó rendelkezéseit érvényesíteni. Amennyiben a villamosenergia-ellátási szabályzatok irányadó rendelkezései változnak, úgy az Engedélyes a változások hatályba lépésével egyidejûleg köteles az Üzletszabályzatát szükség esetén módosítani és a megváltozott elõírásokkal összhangba hozni, továbbá köteles azt a Hivatalnak a VET 15. (3) bekezdése alapján jóváhagyásra benyújtani. I.5. Más engedélyesekkel kapcsolatos egyéb kötelezettségek Az Engedélyes köteles a VET 13. (1) bekezdésében foglaltak alapján más engedélyesekkel együttmûködni. I.6. A tevékenység folytatásához szükséges eszközök, azok fenntartása és az eszközökkel való rendelkezés Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy tevékenysége végzéséhez, valamint jogszabályokban és villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott feladatai így különösen adatszolgáltatási, adatforgalmi és adatfeldolgozási feladatai ellátásához szükséges, megfelelõ mennyiségû és színvonalú eszköz álljon rendelkezésére, ideértve különösen az információs és távközlési eszközöket.

15 4. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 455 Ezen eszközökkel való a Vhr pontjában meghatározott rendelkezés nem veszélyeztetheti az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenységét. I.7. Minõségbiztosítási rendszer Az Engedélyes a villamosenergia-kereskedelmi tevékenység valamennyi elemére vonatkozó, független minõségtanúsító szervezet által ellenõrzött minõségbiztosítási rendszert köteles létrehozni és mûködtetni. E rendszernek biztosítania kell a jelen Engedélyben foglalt tevékenységre irányadó jogszabályok és egyéb elõírások betartásának az ellenõrzését és ellenõrizhetõségét. I.8. Az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenysége egyes elemeinek más személy által történõ végzése I.8.1. Az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenységének egyes elemeit, vagy kapcsolódó tevékenységét kizárólag a jelen I.8. pontban foglalt feltételekkel jogosult más személyekkel végeztetni. I.8.2. Amennyiben az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenységének egyes elemeit vagy kapcsolódó tevékenységét más személyekkel kívánja végeztetni, errõl elõzetesen, kellõ idõben, írásban tájékoztatni köteles a Hivatalt. I.8.3. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell különösen a tervezett jogügylet leírását, értékét, az érintett tevékenység részletes bemutatását, és a szerzõdés megkötésének tervezett idõpontját. A Hivatal jogosult egyéb dokumentum, információ, adat bekérésére is. I.8.4. Amennyiben a tervezett jogügylet függetlenül attól, hogy az Engedélyes a tevékenység(ek)rõl egy vagy több szerzõdésben vagy jogügylet keretében kíván rendelkezni a villamosenergia-kereskedelemi tevékenység jelentõs részét érinti, úgy a jogügylet létrejöttéhez a Hivatal jóváhagyása (hatósági jóváhagyás) szükséges. I.8.5. Kizárólag a jelen I.8. pont szempontjából a villamosenergia-kereskedelmi tevékenység jelentõs része az a tevékenység (vagy tevékenységek összessége), amely nélkül az Engedélyes nem lenne képes biztonságos, zavartalan és megfelelõ színvonalú villamosenergia-kereskedelemi tevékenység végzésére, függetlenül attól, hogy a tevékenység(ek)rõl egy vagy több szerzõdésben, vagy jogügylet keretében kíván rendelkezni. I.8.6. Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy a más személy által végzett tevékenységet az Engedély, a VET, az alkalmazandó egyéb jogszabályok, a villamosenergia-ellátási szabályzatok és Üzletszabályzata rendelkezéseivel összhangban végezzék. Az Engedélyes a más személy által végzett tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. I.8.7. A jelen pont hatálya alá tartozó jogügyletek kiegészítése, módosítása esetén az Engedélyes jelen pont szabályai szerint köteles eljárni. I.9. Kapcsolódó és másodlagos tevékenységek Az Engedélyes kapcsolódó és másodlagos tevékenysége nem veszélyeztetheti az Engedélyes villamosenergia-kereskedelmi tevékenységének végzését, a folyamatos, biztonságos és elõírt színvonalú villamosenergia-ellátást és a villamosenergia-rendszer mûködését. I.10. Egyéb jogok és kötelességek, további tevékenységek, mérlegkörrel kapcsolatos jogok és kötelezettségek I Az Engedélyes jogosult mérlegkör-felelõsi feladatokat ellátni. a) Amennyiben az Engedélyes mérlegkör-felelõs kíván lenni, a mérlegkör-felelõsi feladatok ellátására köteles a mérlegkör tagjaival és a rendszerirányítóval szerzõdést kötni. E szerzõdéseknek meg kell felelniük: 1. az együttmûködés szempontjából a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, a rendszerirányító Üzletszabályzatában, az Engedélyes saját jóváhagyott Üzletszabályzatában foglalt feltételeknek, 2. a mérlegköri tagok jogaival, illetve kötelezettségeivel kapcsolatos jogszabályi, villamosenergia-ellátási szabályzati, valamint üzletszabályzati különösen eljárási, adatszolgáltatási, diszkriminációmentességi, felelõsségi követelményeknek.

16 456 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 4. szám b) Amennyiben az Engedélyes mérlegkör-felelõs, akkor Üzletszabályzatában különös tekintettel rendelkeznie kell a közte és a mérlegkör tagjai közötti kapcsolattartás diszkriminációmentes és átlátható szabályairól. c) A mérlegkör-szerzõdés felmondása esetén az Engedélyes, mint mérlegkör-felelõs köteles együttmûködni a mérlegkör tagjaival annak érdekében, hogy a mérlegkör tagjai jelentõsebb hátrányok nélkül csatlakozhassanak egy másik mérlegkörhöz. A mérlegkör-felelõsi feladatokat az Engedélyes a jogszabályokban, az Engedélyben, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, Üzletszabályzatában és a létrejött szerzõdéseiben foglaltak szerint köteles ellátni. I.11. Tevékenységek és szolgáltatások dokumentálása I Az Engedélyes köteles olyan nyilvántartási eljárást kidolgozni és alkalmazni, mely biztosítja a villamosenergia-elszámolás elemeinek, ezen belül a kiegyenlítõ energia elszámolási elemeinek, valamint a más megbízásából közvetített hálózati és értékesített egyéb szolgáltatásoknak az elkülönített rögzítését. Az Engedélyes nyilvántartási rendszerének biztosítania kell továbbá az értékesített termékek és szolgáltatások fajtánként és fogyasztónként elkülönülten történõ nyilvántartását. I Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy az Engedélyköteles Tevékenységével és kapcsolódó tevékenységeivel kapcsolatos adatok a rögzítésüktõl számított 5 naptári évig ellenõrizhetõek legyenek. I.12. Az informatikai és távközlési rendszerek mûködésének dokumentálása, áttekinthetõ mûködtetése I Az Engedélyesnek az informatikai és távközlési rendszereinek üzembe helyezésekor, illetve üzemeltetésük alatt folyamatosan rendelkeznie kell az egyes rendszerek mûködésének leírásával, amelyek alapján a kiindulási adatok, a kapott végeredmények, valamint az adatok feldolgozásának folyamata lépésenként azonosíthatóak és követhetõek. A rendszerek mûködését leíró dokumentumokból legalább egy példánynak az Engedélyes székhelyén kell lennie a rendszer mûködési helyétõl függetlenül. I A rendszerek mûködését leíró dokumentumokat az Engedélyes köteles a rendszer módosítását vagy üzemen kívül helyezését követõ 5 évig megõrizni, a módosítást leíró dokumentumokkal együtt. I Az alkalmazott informatikai rendszerekbe integráltan olyan modulokat kell beépíteni, hogy azok ellenõrzõ üzemmódban lehetõvé tegyék egy adott ügylet lépésrõl lépésre történõ követését az adott ügyletre vonatkozó iratokkal megegyezõen. I.13. Az Engedélyes által kibocsátott számla tartalma Az Engedélyes köteles az általa kibocsátott számlán külön tételként feltüntetni az értékesített villamos energiát, az általa közvetített egyes hatósági áras szolgáltatásokat, valamint a kiegyenlítõ energiát. Ezen, a számla részletezésére vonatkozó rendelkezéseket az Engedélyes köteles Üzletszabályzatában rögzíteni. I.14. Minta ajánlat Ha az Engedélyes kizárólag villamos energiát értékesít, akkor a Vhr. 29. szerinti kötelezõen nyilvánosságra hozandó ajánlatának kizárólag erre kell vonatkoznia. Amennyiben az Engedélyes villamos energiát értékesít, kiegyenlítõ energiát és hálózat hozzáféréssel, illetve rendszerhasználattal kapcsolatos szolgáltatást is közvetít, akkor az erre vonatkozó ajánlatot kell nyilvánosságra hoznia. Az ajánlat kötelezõ tartalmi elemeit mindkét esetben a Hivatal határozatában állapítja meg. I.15. Villamos energia eredetének igazolása Az Engedélyes bármelyik Vevõ kérésére köteles a villamos energia eredetét igazolni. I.16. Adatszolgáltatási és információadási kötelezettség I.16.1 A mûködés folyamatosságának, biztonságának és elõírt színvonalának fenntartása, a jelen Engedély, a VET és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásának ellenõrzése érdekében a Hivatal jogosult ellenõrizni az Engedélyes tevékenységével és üzletmenetével összefüggõ valamennyi adatot, nyilvántartást és dokumentumot beleértve az üzleti titkot tartalmazó információt is, jogosult ezekrõl másolatot és kivonatot készíteni, az Engedélyestõl esetenként, illetve rendszeresen írásban, elektronikusan, adathordozón vagy egyéb formában, csoportosításban és módon szolgáltatandó megállapított határidõre adatot, információt kérni.

17 4. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 457 I Az Engedélyes a VET, a Vhr., a vonatkozó jogszabályok és a Hivatal határozata, illetve egyedi felhívása alapján köteles esetenként és rendszeresen a Hivatal által elõírt formában, csoportosításban és módon (írásban, elektronikusan, adathordozón vagy egyéb módon) határidõre információt, adatot szolgáltatni. I Az Engedélyes a többi engedélyessel és rendszerhasználóval szemben fennálló adatszolgáltatási és információadási kötelezettségének a jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottak szerint köteles eleget tenni. I Az Engedélyes évente egy alkalommal köteles a Hivatal számára beszámolót készíteni és azt a Hivatalnak március 31-ig írásban és elektronikusan és adathordozón benyújtani. a) A beszámolónak az elõzõ évre vonatkozóan elemezni és összesíteni kell a tárgyévi villamos energia forgalmat, valamint tartalmaznia kell az Engedélyes 3 éves és a folyó év üzleti tervét. b) Az Engedélyes köteles a Hivatal részére a beszámoló részeként benyújtani a kapcsolt vállalkozásaival az elõzõ évben kötött szerzõdéseinek másolatát, valamint kapcsolt vállalkozásaival kötött és az elõzõ évben teljesített szerzõdéseinek teljesülését igazoló dokumentumok másolatát olyan módon, hogy a teljesítést igazoló dokumentumok az adott szerzõdéshez egyértelmûen hozzárendelhetõk legyenek (a szerzõdés tárgyának, keltének, feleinek a megjelölésével). I Az Engedélyes köteles továbbá minden év március 31-ig a Hivatal részére megküldeni az energiaforgalommal kapcsolatos adatokat, valamint heti bontásban az értékesített kiegyenlítõ energia mennyiségét és átlagárát. I Az Engedélyes köteles a Hivatalnak haladéktalanul írásban bejelenteni, ha valamely tevékenységét más személlyel végezteti, pontosan megjelölve az erre irányuló szerzõdés tárgyát, értékét, idõtartamát és a feleket. I.17. Egyes tevékenységek szétválasztása, könyvelése I Az Engedélyes köteles eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait Engedélyköteles Tevékenységenként, illetve nem Engedélyköteles Tevékenységei vonatkozásában az irányadó jogszabályok rendelkezései szerint, a Hivatal által a Vhr. 90. (4) bekezdése alapján kiadott irányelvnek megfelelõen belsõ számvitelében elkülöníteni, könyvelni, illetve nyomon követhetõvé tenni. I Az Engedélyes köteles rendszeres éves információszolgáltatásként nyilatkozatot adni a Vhr. 90. (3) bekezdésében rögzített határidõre arról, hogy az Engedélyes a VET ában, a Vhr ában elõírt, valamint az ott hivatkozott irányelvben meghatározott követelményeknek megfelel. I.18. Pénzügyi biztosíték Az Engedélyes köteles a Vhr a szerinti megfelelõ pénzügyi biztosítékot az Engedély Érvényességi Ideje alatt fenntartani. I.19. Egyéb, az Engedélyes mûködésének különös szabályai I Az Engedélyes köteles a Vhr. 39. (2) és 58. (1) bekezdéseiben elõírt tõkekövetelményeket az Engedély Érvényességi Ideje alatt fenntartani. I.19.2 Az Engedélyes köteles a pénzügyi biztosíték, valamint a fenti tõkekövetelmények meglétérõl a Vhr. és ezen Engedély elõírásainak megfelelõen gondoskodni. Az Engedélyes köteles a Hivatal részére a pénzügyi biztosítékról, valamint a fenti tõkekövetelményekrõl, azok változásáról részletezõ nyilvántartást vezetni olyan módon, hogy az utólag ellenõrizhetõ, illetve a Hivatal részére írásban, elektronikus formában, illetve adathordozón benyújtható legyen. I Amennyiben az Engedélyes megszegte az I.18. illetve I.19. pontokban foglalt rendelkezések valamelyikét, köteles azt haladéktalanul a Hivatalnak bejelenteni. I.20. Az Engedély módosítása A Hivatal az Engedélyt a VET 66., a Vhr alapján és egyéb, a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel, az Engedélyes írásbeli kérelmére vagy hivatalból módosíthatja.

18 458 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 4. szám I.21. Jogkövetkezmények az Engedély feltételeinek be nem tartása esetén I A Hivatal az Engedélyes Engedélyében, jogszabályokban, illetõleg a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott kötelezettségeinek megszegése esetén a VET 10/A. -ban, a Vhr ban, valamint egyéb, a jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhat. I.22. Az Engedély visszavonása A Hivatal az Engedélyt az Engedélyes írásbeli kérelmére, illetve hivatalból a jogszabályokban meghatározott esetekben vonhatja vissza. I.23. Jogok, kötelezettségek, jogszabályok és egyéb elõírások betartása I Az Engedélyes az Érvényességi Idõ alatt mindenkor köteles betartani a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül: a) a jelen Engedélyt; b) a Hivatal rá vonatkozó határozatait; c) a Hivatal által kiadott irányelveket; d) minden rá vonatkozó mûszaki és biztonsági elõírást; e) a villamosenergia-ellátási szabályzatokat; és f) Üzletszabályzatát. I Az Engedélyes különösen köteles betartani az I pontban foglaltak általános érvényének korlátozása nélkül a villamosenergia-rendszer jelentõs zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekrõl szóló 281/2002. (XII. 21.) kormányrendelet korlátozásra és szünetelésre vonatkozó elõírásait, az illetékes miniszter, a Hivatal, vagy más által ezen jogszabályok alapján közzétett bármely rendelkezést, továbbá valamennyi, a szükségállapotra vonatkozó jogszabályi elõírást. I.24. Értesítési rendelkezések I Az Engedélyes értesítési címe: Név: Coal Energy Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Cím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 38. Telefon: Telefax: I Az Engedélyes megváltoztathatja az értesítési címét, azonban errõl a Hivatalt haladéktalanul értesíteni köteles. Az értesítési cím megváltozása nem igényli az Engedély módosítását. I.25. Díjak Az Engedélyes köteles a Hivatal részére megfizetni a jogszabályokban meghatározott díjakat. II. Jogorvoslat A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõvárosi Bírósághoz mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. III. Érvényességi Idõ, vegyes rendelkezések III.1. Jelen Engedély szeptember 23. napjától számított 10 évig érvényes. III.2. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.

19 4. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 459 INDOKOLÁS Az Engedélyes augusztus 5-én kelt és a Hivatalhoz augusztus 8. napján beérkezett beadványában villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó mûködési Engedély iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalnak. A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratokat megvizsgálta, s a lefolytatott Engedélyezési eljárás során megállapította, hogy a kérelmezõ megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért az Engedélyt kiadta. E határozatot a Hivatal a VET 10. a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a VET 42., 50. (1) bekezdésében, 51. (1) f) pontjában, 59. és 61. -ban valamint a Vhr ban és 58. -ában foglalt rendelkezések alapján hozta meg. A VET 9. (4) bekezdés c) pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az államigazgatási eljárás részletes szabályairól szóló évi IV. törvény 72. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen. Az Engedély közzétételére a VET 9. (6) bekezdése, valamint a Magyar Energia Hivatal közérdekû határozatainak közzétételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII. 17.) GKM rendelet 1. (1) 14. pontja alapján kerül sor. Budapest, szeptember 23. Horváth J. Ferenc s. k., elnök A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. Ügyszám: ES-835/1/2005 Ügyintézõ: Bakonyi Attila Telefon: ; Telefax: ; Határozat száma: 244/2005. Tárgy: A Coal Energy Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság mint villamos energia kereskedõi engedélyes üzletszabályzatának jóváhagyása A villamos energiáról szóló évi CX. törvény (továbbiakban: VET) 10. b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) meghozta a következõ HATÁROZATOT: 1. A Hivatal a Coal Energy Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 38.) mint villamos energia kereskedõi engedélyes (továbbiakban: Engedélyes) üzletszabályzatát határozatlan idõtartamra jóváhagyja. A jóváhagyott üzletszabályzat e határozat elválaszthatatlan részét képezõ mellékletben található. 2. A Hivatal kötelezi az Engedélyest, hogy a módosuló jogszabályok, a módosuló, majd jóváhagyott és nyilvánosságra hozott villamosenergia-ellátási szabályzatok módosító rendelkezéseinek figyelembevételével üzletszabályzatát vizsgálja felül, megfelelõen módosítsa, papírra nyomtatva, 3 példányban, dátummal és cégszerû aláírással, összefûzve és bekötve, továbbá elektronikus úton (pl. , floppy, CD) egységes szerkezetben, valamint a módosításokat jelölõ korrektú-

20 460 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 4. szám rázott formában a Hivatalnak nyújtsa be jóváhagyásra, vagy nyilatkozzon üzletszabályzata a hatályos jogszabályoknak és az érvényben levõ villamosenergia-ellátási szabályzatoknak való megfelelõségérõl. Az átdolgozott üzletszabályzatnak tartalmaznia kell: a módosítás sorszámát; a módosítás dátumát; a szövegbeli változások jelölését (az egyes változtatások alkalmával mely pontok és mivel módosultak). 3. Az Engedélyes köteles e határozattal jóváhagyott módosításokat is tartalmazó üzletszabályzatát az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, jól látható módon elhelyezni, kérésre bárkinek rendelkezésére bocsátani. Köteles továbbá az üzletszabályzatot a módosítások kiemelésével és kiemelése nélkül, valamint e határozatot a honlapján hozzáférhetõvé tenni. A határozat felülvizsgálata iránt a közléstõl (kézbesítéstõl) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fõvárosi Bírósághoz mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjában történõ közzétételérõl. INDOKLÁS A VET 15. (1) bekezdés alapján a villamosenergia-kereskedõi engedélyt kérelmezõk kötelesek üzletszabályzatot kidolgozni, melynek tervezetét a VET végrehajtására kiadott 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 35. (3) e) pontja alapján a Hivatalhoz kötelesek a mûködési engedély iránti kérelemmel egyidejûleg benyújtani. Az üzletszabályzatot a VET 10. b) pontja és 15. (3) bekezdése alapján a Hivatal hagyja jóvá. A lefolytatott jóváhagyási eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy az Engedélyes által elõterjesztett üzletszabályzat a VET-ben, valamint a Vhr.-ben elõírt követelményeknek megfelel, ezért azt jóváhagyta. Tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK Irányelvében foglaltakra, a jogszabályok jelenleg is folyamatban levõ módosítására és egyéb változó körülményekre, szükséges a villamosenergia-ellátási szabályzatok felülvizsgálata és módosítása. Ennek függvényében kerülhet sor az Engedélyes üzletszabályzatának módosítására. A Hivatal e határozat 2. pontjában kötelezte az Engedélyest, hogy üzletszabályzatát a módosuló jogszabályoknak és villamosenergia-ellátási szabályzatoknak megfelelõen egészítse ki, pontosítsa, és jóváhagyásra nyújtsa be a Hivatalnak. Az Engedélyes a Hivatal által jóváhagyott, érvényes üzletszabályzat nélkül engedélyköteles tevékenységet nem végezhet. A jogellenes mûködés esetén a Hivatal a VET 10/A. -a és a Vhr a alapján jár el. E határozat közzétételére a VET 9. (6) bekezdése, valamint a Magyar Energia Hivatal közérdekû határozatainak közzétételére vonatkozó szabályokról szóló 34/2002. (XII. 17.) GKM rendelet 1. (1) 6. pontja alapján kerül sor. A VET 9. (4) c) pontja szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az államigazgatási eljárás részletes szabályairól szóló évi IV. törvény 72. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen. Budapest, szeptember 23. Horváth J. Ferenc s. k., elnök A fenti közérdekû határozattal kapcsolatban a bírósági jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidõben a Magyar Energia Hivatalhoz jogorvoslati kérelem nem érkezett, amely nem zárja ki a bírósági eljárás közvetlen megindítását. A bírósági felülvizsgálatnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

Villamos energia kereskedelemre vonatkozó működési engedély

Villamos energia kereskedelemre vonatkozó működési engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2153/02 ÜGYINTÉZŐ: DR. BALOGH LÁSZLÓ TELEFON: 06-1-459-7777, 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7766, 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; baloghl@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. Ügyszám: ES-1018/2006 ÜGYINTÉZİ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-20/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

A villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzatának 5. számú módosítása

A villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzatának 5. számú módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-531/2/04 ÜGYINTÉZŐ: Dr. Grabner Péter, Bakonyi Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7785 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; grabnerp@eh.gov.hu;

Részletesebben

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-427/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-521/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre; dr. Magyar Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-142/07 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3361/07 ÜGYINTÉZİ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1058/06 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Jászapáti biogáz kiserőmű

HATÁROZATOT: a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Jászapáti biogáz kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-601/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre; Bagi Attila, dr. Magyar Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773; 06-1-459-7711 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3575/1/2007 ÜGYINTÉZİ: MATLÁK ZSUZSANNA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; matlakzs@eh.gov.hu

Részletesebben

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-361/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Bagi Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7712 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7767 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta a következő

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta a következő Ügyszám: FVO- 1735- (2010) Ügyintéző: Úz Györgyné vezető főtanácsos Telefon: 06-1-459-7738 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: uza@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 694/2010. Tárgy: E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2164/ /07 ÜGYINTÉZİ: ORBÁN GYULA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7818 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; orbangy@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. évfolyam 7. szám 2007. augusztus 9. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

AZ ISD POWER Kft. 17/2003. számú határozattal kiadott villamos energia termelői működési engedélyének 5. számú módosítása

AZ ISD POWER Kft. 17/2003. számú határozattal kiadott villamos energia termelői működési engedélyének 5. számú módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-438/ /2010 Ügyintéző: Slenker Endre, Dr. Magyar Attila Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773, 06-1-459-7767 Telefax: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail:

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO- / /2010 ÜGYINTÉZŐ: DR. MATLÁK ZSUZSANNA, DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T.

H A T Á R O Z A T O T. Ügyintézı: Kecskeméti Ottó vezetı fıtanácsos Telefon: 459-7741 Telefax: 459-7739 E-mail: kecskemetio@eh.gov.hu Határozat Száma: 50/2007. Tárgy: Az ELMŐ DSO Elosztóhálózati Szolgáltató Korlátolt Felelısségő

Részletesebben

Szerz désszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZ DÉS. és a. HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között

Szerz désszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZ DÉS. és a. HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között 5.1 sz. melléklet Szerzdésszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZDÉS a. és a HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között a [2010. január 1.-tl 2010. december 31.]-ig terjed idszakra A jelen

Részletesebben

A Bátortrade Kft. 613/2006. számú határozattal kiadott kiserőművi összevont engedélyének 1. számú módosítása

A Bátortrade Kft. 613/2006. számú határozattal kiadott kiserőművi összevont engedélyének 1. számú módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-426/ /2010 Ügyintéző: Slenker Endre, Bagi Attila Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773, 06-1-459-7711 Telefax: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

Elsődleges energiaforrás megváltoztatására vonatkozó engedély

Elsődleges energiaforrás megváltoztatására vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ÜGYINTÉZŐ: ES-1787/1/2005 HORVÁTH KÁROLY TELEFON: 06-1-459-7777, 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766, 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2. számú módosítás. Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010.

A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2. számú módosítás. Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010. A magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzata 2. számú módosítás Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010. december 31-ig 1 I. A KERESKEDELMI SZABÁLYZAT TÁRGYA, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK... 7 I./1.

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

V. Ügyfélszolgálat. V.1. Kereskedőváltás

V. Ügyfélszolgálat. V.1. Kereskedőváltás V. Ügyfélszolgálat V.1. Kereskedőváltás Milyen előnyt jelent a vállalkozók számára a villamosenergia-versenypiac ismerete és a kereskedőváltás ajánlása? Bár 2008. január 1-jétől az egyetemes szolgáltatásra

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@eh.gov.hu

Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@eh.gov.hu Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@ehgovhu HATÁROZAT SZÁMA: 711/2009 Tárgy: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt (4024 Debrecen,

Részletesebben

VILLAMOS ENERGIA- ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

VILLAMOS ENERGIA- ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA- ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött: az MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209., cégjegyzékszáma: 01-10-044818)

Részletesebben

Ügyintézı: Birinyi Zsolt Telefon: 06-1-459-7735 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: birinyizs@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 929/2008.

Ügyintézı: Birinyi Zsolt Telefon: 06-1-459-7735 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: birinyizs@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 929/2008. Ügyintézı: Birinyi Zsolt Telefon: 06-1-459-7735 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: birinyizs@eh.gov.hu Tárgy: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.), mint elosztói engedélyes ügyfélkapcsolati

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

AZ MVM RT. ÁLTAL RENDEZETT ELSÔ MAGYAR KAPACITÁSAUKCIÓRÓL

AZ MVM RT. ÁLTAL RENDEZETT ELSÔ MAGYAR KAPACITÁSAUKCIÓRÓL AZ MVM RT. ÁLTAL RENDEZETT ELSÔ MAGYAR KAPACITÁSAUKCIÓRÓL n A 2001. ÉVI CX. TÖRVÉNY A VILLAMOS ENERGIÁRÓL (TOVÁBBIAKBAN VET) ELSÔ MONDATA SZE- RINT AZ ORSZÁGGYÛLÉS A FOGYASZTÓK BIZTONSÁGOS, MEGFELELÔ MINÔSÉGÛ

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Villamos energia Kereskedelmi üzletszabályzat 1. számú melléklet VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS (Minta) VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Szerződő felek: Szerződésszám: Dátum: Érvényesség:

Részletesebben

Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati Kft. elosztói üzletszabályzat módosításának jóváhagyása

Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati Kft. elosztói üzletszabályzat módosításának jóváhagyása Ügyszám: ES-298/ /2007. Ügyintézı: Kecskeméti Ottó vezetı fıtanácsos, szakmai tanácsadó Telefon: 459-7741 Fax: 459-7741 E-mail: kecskemetio@eh.gov.hu Határozat száma: 540/2008. Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

4. sz. módosítás 2 0 0 7.

4. sz. módosítás 2 0 0 7. A MÁTRAI ERŐMŰ ZRt VILLAMOS ENERGIA TERMELŐI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 4. sz. módosítás 2 0 0 7. Módosítva: 2007.október 20. 2 Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Iktatási szám: VJ/142-11/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az ELMIB Energetikai Szolgáltató Zrt. (Dunaújváros) és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2006. október 16.) Szeged 1 PREAMBULUM A gazdálkodó szervezetek és a

Részletesebben

F1. számú függelék. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése

F1. számú függelék. A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése F1. számú függelék A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. szervezeti felépítése Kereskedelmi és Portfóliókezelési Általános Vezérigazgató Üzletfelügyeleti Főosztály Kereskedelmi Igazgatóság Kereskedelmi

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-134/2006/060. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (ügyintézı ügyvéd: dr. K. L.) által képviselt E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/ 521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

111111 IIIIIIIIIII 1111111111111

111111 IIIIIIIIIII 1111111111111 MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ- 1081 BuDAPEST, II. JÁNOS PÁl PÁPA FÉR 7. 1444 BVDAPFS. Pr.: 247. vww.mekh.hu :L1liJLl 1. TEL.: 459-7777 Tr.. I FAX: 459-7766 UGYIRATSZÁM: UGYINTÉZŐ: TELEFON: FAX: E-MAIL: VFSO-331/7/201

Részletesebben

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015.

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum:... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA:... 6 1.1. Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2. Az üzletszabályzat

Részletesebben

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS ALTEO Nyrt. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS A jelen villamos energia-kereskedelmi keretszerződés (az annak elválaszthatatlan részét képező valamennyi

Részletesebben

végzést. Az eljáró versenytanács az EURO BENEFIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben az utóvizsgálatot megszünteti.

végzést. Az eljáró versenytanács az EURO BENEFIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben az utóvizsgálatot megszünteti. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/36/2015. Iktatószám: Vj/36-28/2015. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ÜGYINTÉZİ: ES-1097/1/08 HATÁROZAT SZÁMA: 734/2008

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ÜGYINTÉZİ: ES-1097/1/08 HATÁROZAT SZÁMA: 734/2008 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ÜGYINTÉZİ: ES-1097/1/08 SLENKER ENDRE TELEFON: 06-1-459-7777, 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766, 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu Tárgy:

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2006. MÁJUS 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1081 FORINT TARTALOM Oldal II. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 12/2006. (III. 14.) GKM r. az Útpénztár fejezeti kezelésû

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

Üzletszabályzata. Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés. (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg)

Üzletszabályzata. Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés. (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg) Törölt: Zártkörűen Működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés Üzletszabályzata (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg) Törölt: 2 Hatályos:

Részletesebben

Budapest, 2007. december

Budapest, 2007. december Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GKM/17329/16 / 2007. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2102-31/2013. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala. Informatikai Szabályozási Igazgatóság

Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala. Informatikai Szabályozási Igazgatóság Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Informatikai Szabályozási Igazgatóság Végh Zoltán Mb igazgató MÁV INFORMATIKA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt 1012 Budapest, Krisztina krt 37/a Tárgy: éves

Részletesebben

Korlátozott villamosenergia-kereskedelmi működési engedély

Korlátozott villamosenergia-kereskedelmi működési engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-115/ /2009 ÜGYINTÉZŐ: BAKONYI ATTILA TELEFON: +36-1-459-7777, +36-1-459-7764 TELEFAX: +36-1-459-7766, +36-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.2/16/2013. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2013. március 21-én Dráva-Kavics és Ingatlan Kft.

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában A jelen Szerződés létrejött egyrészről a(z) Magyar Áramszolgáltató Kft. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint Kereskedő

Részletesebben

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H.

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. SEFAG-AB09168 mely létrejött egyrészről: SEFAG-AB09168 KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21., cégjegyzékszám:

Részletesebben

36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet. a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról

36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet. a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról 36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet. Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet. Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi út

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT ADVANCED WORLD TRANSPORT RAIL HU Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TİL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

SZ 20 Szabályzat 10/2. sz. melléklet

SZ 20 Szabályzat 10/2. sz. melléklet 1081 BLDA1'EST. Il. JANOS PAL PAPA TER 7. 1444 BLO"PEST. PF. 247 \V\\'\\'. EH.~;(J\.HU TE\..: 459-777~ TEL: F..\x: 459-77M MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, II. JÁNOS PÁL PÁP A TÉR 7. ÜGYINTÉZÖ: TELEFON:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-2-12, számlaszáma: Kereskedelmi

Részletesebben

M1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodái elérhetőségek és nyitva tartás

M1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodái elérhetőségek és nyitva tartás M1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodái elérhetőségek és nyitva tartás EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA NEM JOGOSULT FELHASZNÁLÓK ESETÉN Kereskedőváltás és szerződésfelmondás

Részletesebben

EFET Energiakereskedők Európai Szövetsége. Amstelveenseweg 998 /1081 JS Amsterdam Telefon: +31 20 520 7970, Fax: +31 20 64 64 055

EFET Energiakereskedők Európai Szövetsége. Amstelveenseweg 998 /1081 JS Amsterdam Telefon: +31 20 520 7970, Fax: +31 20 64 64 055 A 2000. december 20-án kelt 2.1. sz. változat EFET Energiakereskedők Európai Szövetsége Amstelveenseweg 998 /1081 JS Amsterdam Telefon: +31 20 520 7970, Fax: +31 20 64 64 055 E-mail: secretariat@efet.org

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára. Panaszkezelési és ügyfélszolgálati Szabályzat

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára. Panaszkezelési és ügyfélszolgálati Szabályzat DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Panaszkezelési és ügyfélszolgálati Szabályzat : Tartalomjegyzék I. A szabályzat hatálya és a kapcsolódó szabályok...3 II. Fogalmak, meghatározások...4 III.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/605-18/2013. Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet :+36 56 512-322 : +36 56 512-337 E-mail: erzsebet.csegoldi@mbfh.hu A határozat 2013.

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter

Az oktatási és kulturális miniszter Az oktatási és kulturális miniszter 33/2007. (VIII. 31.) OKM r e n d e l e t e egyes közoktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (11. piac)

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (11. piac) Ügyiratszám: DH-26600-1/2007. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (11. piac) A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban:

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Pápa: Gázolaj 2009/S 110-159390

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Pápa: Gázolaj 2009/S 110-159390 1/6 HU-Pápa: Gázolaj 2009/S 110-159390 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Bakony Volán Zrt., Celli út 69., Κapcsolattartó

Részletesebben

7. számú függelék. 1. Általános rendelkezések

7. számú függelék. 1. Általános rendelkezések 7. számú függelék A kereskedő által alkalmazott árak és áralkalmazási feltételek a villamos-energia egyetemes szolgáltatásból a VET alapján kiszoruló felhasználók tekintetében 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! VBK/44/3/2010.

Részletesebben

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Villamos Művek Zrt. (székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. cégjegyzékszáma: 01-10-041828) és a többségi vagy kizárólagos

Részletesebben

Szűcs Ferenc Jogerősé vált: 2012. 01. 12. : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu

Szűcs Ferenc Jogerősé vált: 2012. 01. 12. : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3476-11/2011 Szűcs Ferenc Jogerősé vált: 2012. 01. 12. : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Tárgy: Jobaháza

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.150/9 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

végzést. vízigény m³/nap - 39 m² 1,58 0,2212 1,2 0,27 40-59 m² 1,885 0,2639 1,2 0,32 60-99 m² 2,395 0,3353 1,2 0,40 100 m² - 3.

végzést. vízigény m³/nap - 39 m² 1,58 0,2212 1,2 0,27 40-59 m² 1,885 0,2639 1,2 0,32 60-99 m² 2,395 0,3353 1,2 0,40 100 m² - 3. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/99/2011 Iktatószám: Vj/99-58/2011 Betekinthető! Üzleti titkot nem tartalmaz!

Részletesebben

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Minimális bérleti díj: 294.100,- Ft/hó + Áfa. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V. kerület Stollár Béla u. 4/Balassi u.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklet M.4. számú melléklet Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklete 1

Részletesebben

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL

NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL NYILATKOZAT VÉTELI JOG GYAKORLÁSÁRÁRÓL Az IVYDALE INVESTMENTS LIMITED, a ciprusi jog alapján bejegyzett társaság (székhelye: 1095 Ciprus, 1 Lambousa, Nicosia), (továbbiakban: a "Jogosult") az értékpapírok

Részletesebben

Barion Payment Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Barion Payment Zrt. Panaszkezelési szabályzat Barion Payment Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályba lépés napja: 2015. október 1. Dokumentum információk Kibocsátás 2015.10.01. Érvényesség visszavonásig Jóváhagyva Vezérigazgató Megfelelőségi biztos

Részletesebben

Betekinthető! v é g z é s t. Az eljáró versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti. E végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs. I.

Betekinthető! v é g z é s t. Az eljáró versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti. E végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs. I. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/109/2013. Iktatószám: Vj/109-15/2013. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2014. június 12.

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2014. június 12. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2014. június 12. 1. BEVEZETÉS A Triple Unit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (székhely: 2162 Őrbottyán, Rákóczi F. u. 209.) továbbiakban röviden: ( Triple Unit Kft

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7.

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. december 7. 2015. december 7. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK... 6 1.1 Az Üzletszabályzat hatálya és

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS 04.

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS 04. E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS

Részletesebben

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata 2013. október 30. 1 / 68 oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 4 Általános rendelkezések... 4 A Szabályzat hatálya... 4 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Információk a Pénzügyi Békéltető Testületről. 1. Ki a fogyasztó?

Információk a Pénzügyi Békéltető Testületről. 1. Ki a fogyasztó? Információk a Pénzügyi Békéltető Testületről 1. Ki a fogyasztó? Fogyasztón az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyt kell érteni. Nem minősül

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben