MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ÜGYINTÉZİ: ES-1097/1/08 HATÁROZAT SZÁMA: 734/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ÜGYINTÉZİ: ES-1097/1/08 HATÁROZAT SZÁMA: 734/2008"

Átírás

1 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ÜGYINTÉZİ: ES-1097/1/08 SLENKER ENDRE TELEFON: , TELEFAX: , Tárgy: Villamos energia termelıi mőködési engedély 8. sz. módosítása A Budapesti Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki út 52.) mint villamos energia termelıi engedélyes (továbbiakban: Engedélyes) a 12/2003. sz. határozattal kiadott és többször módosított mőködési engedély (továbbiakban: Engedély) módosítása iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7.; továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az alábbi HATÁROZATOT: A Hivatal az Engedélyt az alábbiak szerint módosítja: I. Az Engedély 3., 4., 5. számú Mellékleteiben lévı adatok e határozat kiadásával egyidejőleg törlésre kerülnek és helyükbe a jelen határozat elválaszthatatlan részét képezı módosított mellékletek lépnek. II. A 12/2003. számú határozat (mőködési engedély) e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal érvényesek. A HATÁROZAT 18 OLDALBÓL ÁLL 1. oldal JÚNIUS 24.

2 Mőködési engedély módosítása 8. SZ. MÓDOSÍTÁSA Az Engedélyes a módosított 91/2007. (XI.20.) számú GKM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette. A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítésérıl nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstıl (kézbesítéstıl) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történı közzétételérıl. INDOKOLÁS Az Engedélyes január 1-jén 12/2003. számú határozattal (melyet a Hivatal 137/2004., 496/2004., 431/2005., 440/2005., 491/2006., 678/2006. és 6/2008. számú határozatokkal módosított) mőködési engedélyt kapott villamos energia termelésre. Az Engedélyes július 29. napján szüneteltetési engedélyt kapott a Dél-pesti Erımő Kıbányai Erımővére a 169/2005. számú határozattal. Az engedély érvényességének dátuma augusztus 1. A április 25-én érkezett beadványában kérte a Kıbányai Erımő mőködési engedélybıl történı kivezetését. A Hivatal által kért hiánypótlásra a dokumentumokat június 26-án nyújtották be. A Budapesti Erımő Zrt. Dél-pesti Erımő Kispesti Erımővében 2004-ben üzembe helyezett kombinált ciklusú erımőegység a Kıbányai Erımő forróvizes távhı és villamosenergia termelési és szolgáltatási feladatait teljes egészében kiváltotta. A június 23-i levelében az Engedélyes bejelentette, hogy a kıbányai berendezéseket hidegtartalékba tette, azzal a feltétellel, hogy ha a kispesti kombi blokk valamilyen okból kifolyólag a kereskedelmi üzeme alatt nem képes a vállalt hı és villamos energia termelési feladatok ellátására, úgy a kıbányai berendezéseket újra indítja. Miután a kispesti kombi blokk megfelelıen üzemelt úgy ezzel a dél-pestre a vállalt távhı szolgáltatási és az MVM részére vállalt villamos energia-termelési feladatait teljes egészében teljesíteni tudta. A Kıbányai Erımő telephelyén 2004-ben a Budapesti Erımő ZRt. és a Prometheus Rt. új gázturbinás kiserımővet létesített. Erre a célra létrejött a Kıbányahı Kft., amelyben a Budapesti Erımő ZRt. 25 %-os tulajdonrésszel rendelkezik. A kiserımő új korszerő berendezéseivel átvette a Kıbányai Erımő még fennálló kis teljesítmény igények miatt gazdaságosan már nem ellátható ipari hıellátási feladatait. Ezek után az Engedélyes kérelmezte a Hivatalnál, hogy a Kıbányai A HATÁROZAT 18 OLDALBÓL ÁLL 2. oldal JÚNIUS 27.

3 Mőködési engedély módosítása 8. SZ. MÓDOSÍTÁSA Erımő berendezései tartós leállításra kerüljenek augusztus 1-tıl, és szüneteltessék a termelést augusztus 1-ig. Az elmúlt években az ELMŐ NyRt. a Kıbányai Erımőbıl ellátott 10 kv-os fogyasztói ellátásait megszüntette (a kábeleit kiforgatta más ELMŐ táppontokra). Az Erımő 120 kv-os betáplálásában lévı 120/10 kv-s transzformátorokat a Kıbányahı Kft.-nek bérbe adta, a 120 kv-os kooperációs kábeleinket átadta a Kıbányahı Kft.-nek, a kábelek végpontjai átforgatásra kerültek a Kıbányahı Kft. kapcsoló berendezésébe. Az ELMŐ Nyrt. és BE ZRt. közötti, szeptember 18-án kelt Teljesítési jegyzıkönyv értelmében az ELMŐ Hálózat Kft. a Kıbányai Erımő területén a tulajdonában lévı berendezéseket és kábeleket elbontotta, a szükségessé váló rekultivációs munkákat elvégezte. Így az Erımő villamos rendszere teljes egészében levált az ELMŐ hálózatról. Az Erımő a nagy-középnyomású FİGÁZ ZRt. rendszerrıl is levált. Az Erımő pakuraterét annak rekultivációját követen, valamint a forróvíz kazántelepet a forróvíz-kazánokkal együtt Hivatal elızetes tájékoztatása után az Engedélyes értékesítette. A Hivatal az értékesítést követı kérelem alapján a berendezéseket a 432/2005 sz. határozatával az engedélybıl kivezette. A Kıbányai Erımőben 1996-ban a privatizáció keretében környezetvédelmi felülvizsgálatok voltak. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelıség határozatban kötelezte a BE ZRt.-t, hogy a szennyezett területet határolja le és készítsen kárelhárítási tervet (KF: /98-VI.). A kárelhárítási terv elfogadását követıen a felügyelıség kötelezte a BE ZRt.-t a szennyezett terület kármentesítésére (KF: /2004). A kármentesítést követıen (2006. december 31-ig), annak eredményei alapján a felügyelıség KTVF: /2007. számú határozatában befejezettnek nyilvánította a környezeti kármentesítést. A piackutatás és a lefolytatott vizsgálatok alapján az Engedélyes megállapította, hogy az erımő újraindításához, korszerősítéséhez kellı hı és villamos igény nem található a körzetben, ezért úgy döntött, hogy Kıbányai Erımőben véglegesen felhagy a villamos és távhıtermeléssel. A Hivatal - tekintettel a villamos energia termelés folyamatosságára - a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (továbbiakban VET) 91. (1) és (3) bekezdései alapján a rendelkezı részben foglaltak szerint hozta meg határozatát. Az eljárási költségrıl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket) 72. (1) dd) pontja alapján kellett rendelkezni. A VET 166. (10) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni a Ket 109. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen. A HATÁROZAT 18 OLDALBÓL ÁLL 3. oldal JÚNIUS 27.

4 Mőködési engedély módosítása 8. SZ. MÓDOSÍTÁSA A határozat közzétételére a VET 168. (9) bekezdése és a Vhr ában foglaltak alapján kerül sor. Budapest, június 27. Kapja: Horváth J. Ferenc elnök Budapesti Erımő ZRt. MEH Villamosenergia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály Irattár 1 pld 1 pld 1 pld A HATÁROZAT 18 OLDALBÓL ÁLL 4. oldal JÚNIUS 27.

5 8. SZ-MÓDOSÍTÁS 3. SZÁMÚ MELLÉKLET 8. sz. Módosítás Módosított 3. számú melléklet a Budapesti Erımő ZRt. Engedélyéhez Az Engedélyes és az Engedély tárgyát képezı erımő összefoglaló adatai JEL Szám MEGNEVEZÉS Mérték egység ADATOK a) Az Engedélyes adatai 1 Neve Budapesti Erımő ZRt. 2 Székhelye 1117 Budapest, Budafoki út Saját tüzelıanyag termelı(i) - 4 Cégjegyzék száma Cg Alapító okirat kelte Cégforma Zártkörően mőködı Részvénytársaság 7 Adó száma Alaptıkéje az Engedély kiadásakor MFt Befektetett eszközök könyv szerinti nettó értéke az Engedély kiadásakor MFt Tevékenységi kör 10,1 Fıtevékenység Villamosenergia-termelés 10,2 Kapcsolódó tevékenységek: 10,21 Hıtermelés van 10,22 Bányászat nincs b) Az erımővek (erımőrészek) fı adatai 1 Neve Kelenföldi Erımő 11 Telephelye 1117 Budapest, Budafoki ú Beépített teljesítıképessége MW 185,9 13 Rendelkezésre álló nettó telj.képessége MW 148,4 14 TITki MW 138,9 c) 2 Neve Észak-Pesti Erımő Újpesti Erımőve 21 Telephelye 1045 Budapest, Tó u Beépített teljesítıképessége MW Rendelkezésre álló nettó telj.képessége MW 99,4 24 TITki MW 99,2 3 Neve Törölve 4 Neve Dél-Pesti Erımő Kispesti Erımőve 41 Telephelye 1183 Budapest, Nefelejcs u Beépített teljesítıképessége MW 114,1 43 Rendelkezésre álló nettó telj.képessége MW 114,1 44 TITki MW 102,6 5 Neve Törölve Az Engedélyes erımőveinek összes teljesítıképessége 1 Beépített teljesítıképessége MW 410,6 A HATÁROZAT 18 OLDALBÓL ÁLL 5. oldal JÚNIUS 27.

6 8. SZ-MÓDOSÍTÁS 3. SZÁMÚ MELLÉKLET 2 Rendelkezésre álló nettó telj.képessége MW 361,9 3 TITki MW 340,7 f) A mőködési Engedély idıbeli érvényessége dátum g) Erımő adatai 1 Az erımő 11 Neve Kelenföldi Erımő 12 Telephelye 1117 Budapest, Budafoki út Az Erımő mőszaki adatai 21 Teljesítıképessége 21,1 Beépített teljesítıképessége MW 185,9 21,2 Rendelkezésre álló nettó telj.képessége MW 148,2 21,3 TITki MW 138,9 3 Rendeltetése 4 Technológiája 5 Az erımő mőszaki felépítése hıerımő, hıszolgáltatással és közüzemi célú villamosmő Győjtısínes kapcsolású, kényszermenetrendes, kapcsolt hıszolgáltatással villamos energiát termelı erımő Szénhidrogén tüzeléső kombinált ciklusú (gáz-gız körfolyamatú) főtıerımő gázturbinával, hıhasznosító kazánnal, gızkazánokkal, ellennyomású gızturbinákkal 6 Fıberendezései 6,1 Kazánok db 2 6,2 Turbinák db 2 6,3 Generátorok db 2 6,4 Fıtranszformátorok db 2 6,5 Erımővi nagyfeszültségő állomás 6,51 Alállomás van/nincs nincs 6,52 Mezık száma db - 6,53 Feszültség kv - 6,6 Energiahordozó kapacitások 6,61 Széntároló et - 6,62 Olaj tároló kapacitás összesen em 3 5 6,62.1 Főtıolaj em 3 0 6,62.2 Tüzelıolaj em 3 5 6,62.3 Turbinaolaj em 3-6,63 Földgáz fogadás gnm 3 /h ,7 Nyersvíz rendszer 6,71 Tárolás em ,72 Fogadás em 3 /év ,8 Sótalanvíz rendszer 6,81 Fogadás / termelés em 3 /év Menetrend tartási készség 7,1 Terhelés változási sebesség Gázturbina MW/perc 3,0-10,0 7,2 Szabályozási tartomány (RT %) A maximális teljesítményhez tartozó légköri kibocsátás értékek: A HATÁROZAT 18 OLDALBÓL ÁLL 6. oldal JÚNIUS 27.

7 8. SZ-MÓDOSÍTÁS 3. SZÁMÚ MELLÉKLET 8,1 Szilárd anyag kibocsátás (korom) Bacharach szám - 8,2 SO 2 kibocsátás olajtüzelés esetén mg/m 3 2 8,3 NO x kibocsátás mg/m ,4 CO kibocsátás mg/m ,5 CO 2 kibocsátás mg/m Villamos energia átadási helyek az 5. Számú melléklet szerint 10 Az erımő(rész) maradó élettartama dátum h) Erımő adatai 1 Az erımő 11 Neve Észak-Pesti Erımő Újpesti Erımőve 12 Telephelye 1045 Budapest, Tó u Az Erımő mőszaki adatai 21 Teljesítıképessége 21,1 Beépített teljesítıképessége MW ,2 Rendelkezésre álló nettó telj.képessége MW 99,4 21,3 TITki MW 99,2 3 Rendeltetése hıerımő hıszolgáltatással 4 Technológiája 5 Az erımő mőszaki felépítése Győjtısínes kapcsolású, kényszermenetrendes, kapcsolt hıszolgáltatással villamos energiát termelı erımő Szénhidrogén tüzeléső kombinált ciklusú (gáz-gız körfolyamatú) főtıerımő gázturbinával, hıhasznosító kazánnal, gızkazánokkal, ellennyomású gızturbinákkal 6 Fıberendezései 6,1 Kazánok db 3 6,2 Turbinák db 2 6,3 Generátorok db 2 6,4 Fıtranszformátorok db 2 6,5 Erımővi nagyfeszültségő állomás 6,51 Alállomás van/nincs van 6,52 Mezık száma db 5 6,53 Feszültség kv 120/10,5 6,6 Energiahordozó kapacitások 6,61 Széntároló et - 6,62 Olaj tároló kapacitás összesen em ,62.1 Főtıolaj em 3 5 6,62.2 Tüzelıolaj em 3 5 6,62.3 Turbinaolaj em 3-6,63 Földgáz fogadás gnm 3 /h ,7 Nyersvíz rendszer 6,71 Tárolás em 3 0,5 6,72 Fogadás em 3 /év ,8 Sótalanvíz rendszer 6,81 Fogadás / termelés em 3 /év Menetrend tartási készség 7,1 Terhelés változási sebesség Gázturbina MW/perc 3,8-6,1 A HATÁROZAT 18 OLDALBÓL ÁLL 7. oldal JÚNIUS 27.

8 8. SZ-MÓDOSÍTÁS 3. SZÁMÚ MELLÉKLET IV. sz. gızturbina MW/perc 0,5-1,0 7,2 Szabályozási tartomány (RT %) - 8 A maximális teljesítményhez tartozó légköri kibocsátás értékek: 8,1 Szilárd anyag kibocsátás (korom) Bacharach szám 2,1 8,2 SO 2 kibocsátás olajtüzelés esetén mg/m 3 11,4 8,3 NO x kibocsátás mg/m 3 73,4 8,4 CO kibocsátás mg/m 3 5,29 8,5 CO 2 kibocsátás mg/m Villamos energia átadási helyek az 5. számú melléklet szerint 10 Az erımő(rész) maradó élettartama dátum i) Erımő adatai 1 Az erımő 11 Neve Törölve j) Erımő adatai 1 Az erımő 11 Neve Dél-Pesti Erımő Kispesti Erımőve 12 Telephelye 1183 Budapest, Nefelejcs u Az Erımő mőszaki adatai 21 Teljesítıképessége 21,1 Beépített teljesítıképessége MW 114,1 21,2 Rendelkezésre álló nettó telj.képessége MW 114,1 21,3 TITki MW 102,6 3 Rendeltetése hıerımő hıszolgáltatással 4 Technológiája 5 Az erımő mőszaki felépítése Győjtısínes kapcsolású, kényszermenetrendes, kapcsolt hıszolgáltatással villamos energiát termelı erımő Szénhidrogén tüzeléső kombinált ciklusú (gáz-gız körfolyamatú) főtıerımő gázturbinával, hıhasznosító kazánnal, gızkazánokkal, főtıturbinával 6 Fıberendezései 6,1 Kazánok db 2 6,2 Turbinák db 2 6,3 Generátorok db 2 6,4 Fıtranszformátorok db 2 6,5 Erımővi nagyfeszültségő állomás 6,51 Alállomás van/nincs van 6,52 Mezık száma db 3 6,53 Feszültség kv 120/10,5 6,6 Energiahordozó kapacitások 6,61 Széntároló et - 6,62 Olaj tároló kapacitás összesen em 3 6 6,62.1 Főtıolaj em 3-6,62.2 Tüzelıolaj em 3 6 6,62.3 Turbinaolaj em 3-6,63 Földgáz fogadás gnm 3 /h A HATÁROZAT 18 OLDALBÓL ÁLL 8. oldal JÚNIUS 27.

9 8. SZ-MÓDOSÍTÁS 3. SZÁMÚ MELLÉKLET 6,7 Nyersvíz rendszer 6,71 Tárolás em 3 0,5 6,72 Fogadás em 3 /év ,8 Sótalanvíz rendszer 6,81 Fogadás / termelés em 3 /év Menetrend tartási készség 7,1 Terhelés változási sebesség GT MW/perc 6 IV.sz.gızturbina MW/perc 2 7,2 Szabályozási tartomány (RT %) - 8 A maximális teljesítményhez tartozó légköri kibocsátás értékek: 8,1 Szilárd anyag kibocsátás (korom) Bacharach szám 2 Olajtüzelés esetén 8,2 SO 2 kibocsátás olajtüzelés esetén mg/m 3 9,6 8,3 NO x kibocsátás mg/m 3 171,4 8,4 CO kibocsátás mg/m 3 33,9 8,5 CO 2 kibocsátás mg/m Villamos energia átadási helyek az 5. számú melléklet szerint 10 Az erımő(rész) maradó élettartama dátum k) Erımő adatai 1 Az erımő 11 Neve Törölve A HATÁROZAT 18 OLDALBÓL ÁLL 9. oldal JÚNIUS 27.

10 HATÁROZAT SZÁMA:734/ SZ. MÓDOSÍTÁS 4. SZÁMÚ MELLÉKLET 8. sz. Módosítás Módosított 4. számú melléklet a Budapesti Erımő ZRt. Engedélyéhez A termelıegységek adatai 1) KAZÁN KELENFÖLD Típus Helyszám 15 HHK Mért.e. Gyártó Alstom Wagner- Biro Névleges gıztermelés t/h ,9 Frissgız hımérséklet C Frissgız nyomás bar Üzembehelyezési idıpont dátum Rekonstrukció idıpontja dátum Maradó élettartam dátum ) TURBINA Helyszám IX GT2 Típus Mért.e. VE 80 PG 9171E Gyártó Siemens GE Jelleg Elvételes, gázturbina kondenzációs, egyházas Névleges teljesítmény MW 49,9 136 Frissgız hımérséklet C 520 Frissgız nyomás bar 39 Üzembehelyezési idıpont dátum Rekonstrukció idıpontja dátum Maradó élettartam dátum ) GENERÁTOR Helyszám IX. GT2 Típus Mért.e. TA 30-53B A09157TS Gyártó Alstom ELIN Teljesítmény MVA 62, ,5 Feszültség kv 15,75 15,75 Üzembehelyezési idıpont dátum Rekonstrukció idıpontja dátum Maradó élettartam dátum ) FİTRANSZFORMÁTOR Helyszám IX. Típus Mért.e. DOTR 63000/150 DHGM 18000/145 Gyártó GANZ SGB ANSALDO Teljesítmény MVA Feszültség kv 126/15,75 132/15,75 Üzembehelyezési idıpont dátum Rekonstrukció idıpontja dátum Maradó élettartam dátum A HATÁROZAT 18 OLDALBÓL ÁLL 10. oldal JÚNIUS 27.

11 HATÁROZAT SZÁMA:734/ SZ. MÓDOSÍTÁS 4. SZÁMÚ MELLÉKLET 1) KAZÁN ÚjPEST Helyszám 4 11 HHK Típus Mért.e. GIB Gyártó MHD BB-PAE BB-PAE Névleges gıztermelés t/h /14 Frissgız hımérséklet C /250 Frissgız nyomás bar Üzembehelyezési idıpont dátum Rekonstrukció idıpontja dátum Maradó élettartam dátum ) TURBINA 3) GENERÁTOR Helyszám IV. GT Típus Mért.e. 8HJ /2 TG6001FA Gyártó ALSTROM- PH GE-EPE Jelleg főtıturbina gázturbina Névleges teljesítmény MW Frissgız hımérséklet C 500 Frissgız nyomás bar 70 Üzembehelyezési idıpont dátum Rekonstrukció idıpontja dátum Maradó élettartam dátum Helyszám IV. GT Típus Mért.e. V63 G600FA Gyártó SKODA- Energo GE Teljesítmény MVA 46,4 94,1 Feszültség kv 10,5 10,5 Üzembehelyezési idıpont dátum Rekonstrukció idıpontja dátum Maradó élettartam dátum ) FİTRANSZFORMÁTOR Helyszám I. II. Típus Mért.e. 1TRV98-145S 1TOV50-145S Gyártó Siemens- Končar Siemens- Končar Teljesítmény MVA Feszültség kv 132/10,5 132/10,5 Üzembehelyezési idıpont dátum Rekonstrukció idıpontja dátum Maradó élettartam dátum A HATÁROZAT 18 OLDALBÓL ÁLL 11. oldal JÚNIUS 27.

12 HATÁROZAT SZÁMA:734/ SZ. MÓDOSÍTÁS 4. SZÁMÚ MELLÉKLET 1) KAZÁN KISPEST Helyszám 4 HHK Típus Mért.e. Láng- ALSTOM Power EGART Gyártó MHD/GDHS ALSTOM Power Névleges gıztermelés t/h Frissgız hımérséklet C Frissgız nyomás bar 92,5 92 Üzembehelyezési idıpont dátum Rekonstrukció idıpontja dátum 2004 Maradó élettartam dátum ) TURBINA Helyszám III. GT Típus Mért.e. MS 6001 FA Gyártó ALSTOM Power GE Energy Product Jelleg változó ellenny. gázturbina Névleges teljesítmény MW 44 70,1 Frissgız hımérséklet C 500 Frissgız nyomás bar 90 Üzembehelyezési idıpont dátum Rekonstrukció idıpontja dátum - - Maradó élettartam dátum ) GENERÁTOR Helyszám III. GT Típus Mért.e. AMS 1250A TA30-B2 LE Gyártó ABB ALSTOM Teljesítmény MVA 51,68 94,1 Feszültség kv 10,5 10,5 Üzembehelyezési idıpont dátum Rekonstrukció idıpontja dátum - - Maradó élettartam dátum ) FİTRANSZFORMÁTOR Helyszám I. II. Típus Mért.e. TNARE 98000/132PN TNARE 50000/132PN Gyártó ABB Sp.zo.o. ABB Sp. zo.o. Teljesítmény MVA Feszültség kv 132/10,5 132/10,5 Üzembehelyezési idıpont dátum Rekonstrukció idıpontja dátum - - Maradó élettartam dátum A HATÁROZAT 18 OLDALBÓL ÁLL 12. oldal JÚNIUS 27.

13 8. SZ. MÓDOSÍTÁS 5. SZÁMÚ MELLÉKLET 8. sz. Módosítás Módosított 5. számú melléklet a Budapesti Erımő ZRt. Engedélyéhez Villamos energia átadás-átvételi mérési pontok, csatlakozási pontok és tulajdoni határok az Engedélyes és az elosztó hálózati engedélyes vagy az átviteli hálózati engedélyes között. 1) Mérési pont Kelenföldi Erımő A MAVIR ZRt.. mint átviteli engedélyes és az Engedélyes közötti átadás mérési pont ELMŐ NyRt. Hauszman utcai alállomás 120 kv 14. cella Az ELMŐ NyRt. és az Engedélyes közötti átadás mérési pontjai ELMŐ NyRt. Hauszmann utcai alállomás 120 kv 7. cella 2) Csatlakozási illetve átadási pontok A villamos energia átadási pontok a tulajdoni határon vannak, ezek: Kelenföld (ELMŐ Hauszman u.) Kelenföld (ELMŐ Hauszman u.) 120 kv 14. cella 120 kv 7. cella 3) Tulajdoni határok 3.1. Az Erımőben létesített minden berendezés a vízkivételi mő és a nyersvíz tározót magába foglaló épület kivételével - az Erımő tulajdonában lévı területen helyezkedik el. Fenti kivételt képezı berendezések a hozzájuk tartozó villamos és technológiai rendszerekkel együtt idegen tulajdonban lévı területen helyezkednek el. Az elızıekben említett területre és berendezésekre az Erımőnek az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett korlátlan használati és szolgalmi joga van. Az Erımő technológiai berendezéseinek és az Erımő hálózati csatlakozását biztosító villamos hálózati berendezéseinek tulajdoni határa a következık szerint került megállapításra: A Kelenföldi Erımőben és az Erımővi alállomásban telepített berendezések a A HATÁROZAT 18 OLDALBÓL ÁLL 13. oldal JÚNIUS 27.

14 8. SZ. MÓDOSÍTÁS 5. SZÁMÚ MELLÉKLET BE ZRt. tulajdonában vannak az alábbiak kivételével: A gázturbinás erımőegység esetében az MAVIR ZRt. tulajdonát képezi a csatlakozó 14. sz. mezı az ELMŐ Kelenföld alállomásban, a mérıváltókkal, kábelfejszakaszolójával és megszakítójával együtt. Az elızıekben jelzetteken túlmenıen az ELMŐ NyRt. tulajdonát képezi a Kelenföld 120/10 kv-os alállomás teljes villamos berendezése, beleértve a 120 kv-os kábel alállomásban telepített védelmi berendezéseit, a 120 kv-os HFKV zárókört, a védelmi, hírközlési célt szolgáló fénykábelt A gázturbinás erımőegység esetében a BE ZRt. tulajdonát képezik a Kelenföldi Erımő gázturbinás (GT-2) berendezésétıl az ELMŐ NyRt. Kelenföld 120/10 kv-os alállomásban csatlakoztatott 120 kv-os kábel a végelzárókat is beleértve, valamint a 120 kv-os kábel Erımőben telepített védelmi berendezései, továbbá a gızös erımőegység elszámolási mérıberendezése. A 120 kv-os kábel tulajdonjogi határát képezi a HFKV kábelfej kamrában, valamint a 120 kv-os SF6 tokozatban található kábelvégelzáró szerelvények A gızös erımőegység esetében a csatlakozási pont és a tulajdoni határ a ELMŐ NyRt. Kelenföldi 120/10 kv-os alállomás 7. sz. mezıjében lévı 120 kvos kábeles összeköttetés kábelvégelzárójának győjtısín felıli csatlakozási pontja. Az ERİMŐ védelmi és távközlési csatlakozási pontja és a tulajdoni határ az ELMŐ NyRt. tulajdonú Kelenföldi 120/10 kv-os transzformátorállomás vezénylı épületének reléterében lévı külsı távközlési becsatlakozások végberendezésének fogadófelülete és a relévédelmi berendezés jelátviteli célú berendezés fogadófelülete. (Az ELMŐ NyRt. által a BE ZRt. számára biztosított összeköttetések rendezıi.) Az ERİMŐ és ELMŐ NyRt. tulajdoni határának a ERİMŐ felıli oldalán található összes berendezés az ERİMŐ tulajdonában van, kivéve az alállomásba telepített erımővi elszámolási mérıberendezéseket Az ERİMŐ és ELMŐ NyRt. tulajdoni határának az ELMŐ NyRt. felıli oldalán található összes berendezés a ELMŐ NyRt. tulajdonában van. A távközlési és védelmi csatlakozási pont ERİMŐ felıli oldalán található távközlési, irányítástechnikai és védelmi berendezések az ERİMŐ tulajdonában vannak. Ezek a berendezések tartalmazzák az összes szükséges jelleválasztót, átalakítót és száloptikai interfészt. A távközlési, védelmi és irányítástechnikai csatlakozási pontnak az ELMŐ NyRt. felıli oldalán található távközlési, irányítástechnikai és védelmi berendezések az ELMŐ NyRt. tulajdonában vannak. A HATÁROZAT 18 OLDALBÓL ÁLL 14. oldal JÚNIUS 27.

15 8. SZ. MÓDOSÍTÁS 5. SZÁMÚ MELLÉKLET Észak-Pesti Erımő Újpesti Erımőve 1) Mérési pont A MAVIR ZRt. mint átviteli engedélyes és az Engedélyes közötti átadás mérési pontjai Angyalföld 1. Angyalföld kv, 5. mezı 120 kv, 2. mezı 2) Csatlakozási illetve átadási pontok A villamos energia átadási pontok a tulajdoni határon vannak. Angyalföld 1. Angyalföld kv, 5. mezı 120 kv, 2. mezı 3) Tulajdoni határok Az erımőben létesített minden berendezés a BE ZRt. tulajdonában lévı területen helyezkedik el. A BE ZRt. tulajdonában van az erımő teljes technológiai berendezése a hozzá tartozó kiszolgáló- és segédüzemi berendezésekkel, az infrastrukturális berendezésekkel, a 120 kv-os kapcsoló berendezés, bele értve a 2. és 5. sz. kábelleágazások mezıit a kábelvégelzárók csatlakozó kapcsáig. A MAVIR ZRt. tulajdonában van az Újpesti Erımő - Angyalföld 1. és 2. sz. 120 kv-os kábel az erımőben lévı kábelfejek csatlakozó kapcsaitól az Angyalföldi alállomásban lévı kábelfejek csatlakozó kapcsáig, valamint a kábelek nyomvonalán fektetett optikai kábelek a végpontokon lévı optikai rendezıkig, továbbá a 120 kv-os kábelek erımő felıli végpontjain lévı védelmi készülékei a végpontokon lévı, az ıket tartalmazó relészekrényekkel együtt a csatlakozó sorkapcsokig, valamint a telepített villamos védelmes munkahely. A MAVIR ZRt. tulajdonát képezik az erımőben és az Angyalföld alállomáson telepített, az erımő és a 120 kv-os kábelek üzemeltetéséhez és üzemirányításához szükséges távközlési-, telemechanikai- és üzemirányítási célú feladatokat ellátó berendezések, nevezetesen: Az Újpesti Erımő - Angyalföld 1. és 2. sz. 120 kv-os kábelek nyomvonalán fektetett egy-egy 48 szálas monomódusú optikai kábel az erımő fıépületében A HATÁROZAT 18 OLDALBÓL ÁLL 15. oldal JÚNIUS 27.

16 8. SZ. MÓDOSÍTÁS 5. SZÁMÚ MELLÉKLET lévı MVM ZRt. távközlési helyiség optikai rendezıjétıl az Angyalföld alállomás pinceszintjén található MVM ZRt. távközlési helyiség optikai rendezıjéig. Nyomvonal hosszak: 1. sz. rendszer: 2330 m; 2. sz. rendszer: 2850 m. Az erımőben az MVM ZRt. távközlési helyiség és a szabadtéri önálló reléház közötti, valamint az Angyalföld alállomásban az MVM Rt. távközlési helyiség és a relétérben lévı védelmi szekrény közötti optikai behúzókábelek: az erımőben 2 db. 12 szálas monomódusú optikai kábel 340 m hosszban, az Angyalföld alállomásban 1 db 12 szálas monomódusú optikai kábel 42 m hosszban. Az erımőben lévı MVM ZRt. távközlési helyiség, benne FOT 401 típusú, 34 Mb/s optikai átviteli multiplexer, DXC MUX berendezések, hangfrekvenciás rendezık, digitális rendezık, áramellátás. Az Angyalföld alállomásban lévı MVM ZRt. távközlési helyiség, benne FOT 401 típusú, 34 Mb/s optikai átviteli multiplexer, DXC MUX berendezések, hangfrekvenciás rendezık, digitális rendezık, áramellátás. A hálózati csatlakozó berendezések irányítástechnikai rendszere MVM ZRt. tulajdonú TELPAM berendezést tartalmaz, amely az erımőben található. Angyalföld alállomásban az 5. és 8. sz. 120 kv-os kapcsoló mezıkhöz telepített mezıgépek. Az erımő és a MAVIR ZRt. között az erımő által termelt és vételezett villamos energia-forgalom és teljesítmény elszámolására szolgáló, az erımőben felszerelt mérı berendezések a BE ZRt. tulajdonában vannak. Az Angyalföld alállomás 120 kv-os kapcsolóberendezése és az onnan elmenı 120 kv-os távvezetékek, bele értve az 5. és 8. sz. kapcsoló mezıket a 120 kvos kábelek csatlakozó kapcsáig, az ELMŐ NyRt. tulajdonában vannak. Ugyancsak az ELMŐ NyRt. tulajdonában vannak az Újpesti Erımő - Angyalföld 1. és 2. sz. 120 kv-os kábelek Angyalföld alállomás felıli végpontjain lévı védelmi készülékek a végpontokon lévı, az ıket hordozó reléállványokkal együtt. Az Újpesti Erımő tecnológiájához szorosan kapcsolódik a Révész főtımő, a főtımő az erımőnek mint kihelyezett kazántelepe üzemel. A Révész főtımő területének tulajdonosa % a BE ZRt. és az ELMŐ NyRt., telekfelosztás nélkül. A főtımő területén lévı ELMŐ NyRt. tulajdonú berendezések: A Kárpát I. és Kárpát II. elnevezéső 10 kv-os betápláló kábelek, valamint a Gázgyár elnevezéső 0,4 kv-os tartalék betáplálási kábel a főtımőben lévı kábel-végelzárók sarujától kezdıdıen. A HATÁROZAT 18 OLDALBÓL ÁLL 16. oldal JÚNIUS 27.

17 8. SZ. MÓDOSÍTÁS 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A háziüzemi 10/6 kv-os és 10/0,4 kv-os transzformátorok 10 kv-os leágazásából megtáplált Landis fogyasztásmérı készülékek a mőszerek csatlakozó sorkapcsától. A főtımőben felszerelt 5 db. Landis EKM 647M típusú fogyasztásmérı készülék. A főtımő tulajdonát képezi: A főtımő területén lévı valamennyi létesítmény és berendezés az elızıekben részletezett ELMŐ NyRt. tulajdonú berendezések kivételével a tulajdoni határokig 1) Mérési pont Dél-Pesti Erımő Kispesti Erımőve Az MVM ZRt. mint átviteli engedélyes és az Engedélyes közötti átadás mérési pont Kıbánya kv, 1 mezı 2) Csatlakozási illetve átadási pontok A villamos energia átadási pont a tulajdoni határon van. Kıbánya kv 1. mezı 3) Tulajdoni határok Az Erımőben létesített minden berendezés a BE ZRt. tulajdonában lévı területen helyezkedik el. A BE ZRt. tulajdonában vannak az Erımő teljes technológiai berendezése a hozzá tartozó kiszolgáló- és segédüzemi berendezésekkel, az infrastrukturális berendezésekkel, a 120 kv-os kapcsoló berendezés, beleértve az 1. sz. kábelleágazás mezıjét a Kispesti Erımő - Kıbánya 120 kv-os kábel kábelvégelzáróinak csatlakozó kapcsáig. az Erımő és az MVM ZRt., között az Erımő által termelt és vételezett villamos energia-forgalom és teljesítmény elszámolására szolgáló, az Erımőben felszerelt mérı berendezések. Az MVM ZRt. tulajdonában vannak a Kispesti Erımő - Kıbánya 120 kv-os kábel az Erımőben lévı kábelfejek csatlakozó kapcsaitól a Kıbánya alállomásban lévı kábelfejek csatlakozó kapcsáig, valamint a kábel nyomvonalán fektetett optikai kábelek a végpontokon lévı optikai rendezıkig, továbbá a 120 kv-os kábel Erımő felıli végpontján lévı védelmi készülékek a végponton lévı az ıket tartalmazó relészekrényekkel A HATÁROZAT 18 OLDALBÓL ÁLL 17. oldal JÚNIUS 27.

18 8. SZ. MÓDOSÍTÁS 5. SZÁMÚ MELLÉKLET együtt a csatlakozó sorkapcsokig, valamint a telepített villamos védelmes munkahely. az Erımőben és a Kıbánya alállomáson telepített, az Erımő és a Kispesti Erımő - Kıbánya 120 kv-os kábel üzemeltetéséhez és üzemirányításához szükséges távközlési-, telemechanikai- és üzemirányítási célú feladatokat ellátó berendezések az MVM ZRt. és az ELMŐ NyRt. közötti energiaforgalom és teljesítmény elszámolására szolgáló, a Kıbánya alállomásban felszerelt mérı berendezések a mérıváltók és a hozzájuk tartozó szekunder vezetékek kivételével. ELMŐ NyRt. tulajdonában vannak a 10 kv-os kábelek az Erımő kábelterében lévı kábelvégelzáró sarutól kezdıdıen, tájékoztató mérıként az erımő reléterében állványra szerelt Landis ZMA-405C fogyasztásmérık és FAF-20 adatgyőjtı a relé-állvány sorkapcsaitól, a Kıbánya alállomás 120 kv-os kapcsolóberendezése és az onnan elmenı 120 kv-os távvezetékek, bele értve a 12. sz. kapcsoló mezıt a Kispesti Erımő - Kıbánya 120 kv-os kábelek csatlakozó kapcsáig, a Kispesti Erımő - Kıbánya 120 kv-os kábel Kıbánya alállomás felıli végpontjain lévı védelmi készülékek a végpontokon lévı az ıket hordozó reléállványokkal együtt. A HATÁROZAT 18 OLDALBÓL ÁLL 18. oldal JÚNIUS 27.

AZ ISD POWER Kft. 17/2003. számú határozattal kiadott villamos energia termelői működési engedélyének 5. számú módosítása

AZ ISD POWER Kft. 17/2003. számú határozattal kiadott villamos energia termelői működési engedélyének 5. számú módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-438/ /2010 Ügyintéző: Slenker Endre, Dr. Magyar Attila Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773, 06-1-459-7767 Telefax: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail:

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-142/07 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

A Bátortrade Kft. 613/2006. számú határozattal kiadott kiserőművi összevont engedélyének 1. számú módosítása

A Bátortrade Kft. 613/2006. számú határozattal kiadott kiserőművi összevont engedélyének 1. számú módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-426/ /2010 Ügyintéző: Slenker Endre, Bagi Attila Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773, 06-1-459-7711 Telefax: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Jászapáti biogáz kiserőmű

HATÁROZATOT: a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Jászapáti biogáz kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-601/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre; Bagi Attila, dr. Magyar Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773; 06-1-459-7711 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-20/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-521/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre; dr. Magyar Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

HATÁROZATOT: I. A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és az Engedélyt az alábbiak szerint módosítja:

HATÁROZATOT: I. A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és az Engedélyt az alábbiak szerint módosítja: 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-635/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: HORVÁTH KÁROLY; DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1058/06 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-427/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO- / /2010 ÜGYINTÉZŐ: DR. MATLÁK ZSUZSANNA, DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3361/07 ÜGYINTÉZİ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. Ügyszám: ES-1018/2006 ÜGYINTÉZİ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1217/1/2005 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1634/2005 ÜGYINTÉZİ: HORVÁTH KÁROLY TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-361/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Bagi Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7712 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7767 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

A Kenyeri Vízerőmű Kft. 478/2008. számú kiserőművi összevont engedélyének 1. sz. módosítása

A Kenyeri Vízerőmű Kft. 478/2008. számú kiserőművi összevont engedélyének 1. sz. módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-38/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Paksi Atomerőmű Zrt. termelői működési engedélyének 7. sz. módosítása

Paksi Atomerőmű Zrt. termelői működési engedélyének 7. sz. módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-414/ /2009 ÜGYINTÉZŐ: HORVÁTH KÁROLY TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

SZ 20 Szabályzat 10/2. sz. melléklet

SZ 20 Szabályzat 10/2. sz. melléklet 1081 BLDA1'EST. Il. JANOS PAL PAPA TER 7. 1444 BLO"PEST. PF. 247 \V\\'\\'. EH.~;(J\.HU TE\..: 459-777~ TEL: F..\x: 459-77M MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, II. JÁNOS PÁL PÁP A TÉR 7. ÜGYINTÉZÖ: TELEFON:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T.

H A T Á R O Z A T O T. Ügyintézı: Kecskeméti Ottó vezetı fıtanácsos Telefon: 459-7741 Telefax: 459-7739 E-mail: kecskemetio@eh.gov.hu Határozat Száma: 50/2007. Tárgy: Az ELMŐ DSO Elosztóhálózati Szolgáltató Korlátolt Felelısségő

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3575/1/2007 ÜGYINTÉZİ: MATLÁK ZSUZSANNA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; matlakzs@eh.gov.hu

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. évfolyam 4. szám 2006. április 3. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati Kft. elosztói üzletszabályzat módosításának jóváhagyása

Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati Kft. elosztói üzletszabályzat módosításának jóváhagyása Ügyszám: ES-298/ /2007. Ügyintézı: Kecskeméti Ottó vezetı fıtanácsos, szakmai tanácsadó Telefon: 459-7741 Fax: 459-7741 E-mail: kecskemetio@eh.gov.hu Határozat száma: 540/2008. Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Iktatási szám: VJ/142-11/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az ELMIB Energetikai Szolgáltató Zrt. (Dunaújváros) és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)

Részletesebben

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA Budapest, 2012. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1 1. oldal 2005. évi XVIII. törvény a távhıszolgáltatásról 1 Az Országgyőlés a felhasználók biztonságos, megfelelı minıségő és gazdaságos távhıellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstıl

Részletesebben

Javaslat távhıszolgáltatási rendelet megalkotására

Javaslat távhıszolgáltatási rendelet megalkotására SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS TARJÁNHİ SZOLGÁLTATÓ- POLGÁRMESTERI HIVATAL ELOSZTÓ KFT Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 3100.Salgótarján Salgó út 52. 3100. Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/520-225, Fax:

Részletesebben

HATÁROZAT SZÁMA: 791/2008.

HATÁROZAT SZÁMA: 791/2008. Ügyszám: 1407/2/2008. Ügyintézı: Szabó László Zsolt Telefon: 06-1-459-7757 Fax: 06-1-459-7760 E-mail: szabol@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 791/2008. Tárgy: A földgázelosztás minimális minıségi követelményének

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

Villamos energia kereskedelemre vonatkozó működési engedély

Villamos energia kereskedelemre vonatkozó működési engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2153/02 ÜGYINTÉZŐ: DR. BALOGH LÁSZLÓ TELEFON: 06-1-459-7777, 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7766, 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; baloghl@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Távhıszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és mőszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat

Távhıszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és mőszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat Távhıszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és mőszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet I. táblázat Az elızı két üzleti évben távhıszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-134/2006/060. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (ügyintézı ügyvéd: dr. K. L.) által képviselt E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2164/ /07 ÜGYINTÉZİ: ORBÁN GYULA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7818 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; orbangy@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Ügyintézı: Birinyi Zsolt Telefon: 06-1-459-7735 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: birinyizs@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 929/2008.

Ügyintézı: Birinyi Zsolt Telefon: 06-1-459-7735 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: birinyizs@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 929/2008. Ügyintézı: Birinyi Zsolt Telefon: 06-1-459-7735 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: birinyizs@eh.gov.hu Tárgy: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.), mint elosztói engedélyes ügyfélkapcsolati

Részletesebben

Biomassza erımővek létesítése gyakorlati tapasztalatok

Biomassza erımővek létesítése gyakorlati tapasztalatok Biomassza erımővek létesítése gyakorlati tapasztalatok Lontay Zoltán irodavezetı Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Bioenergia hasznosítási megoldások konferencia Budapest, 2010. november 8. Thermal

Részletesebben

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta a következő

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta a következő Ügyszám: FVO- 1735- (2010) Ügyintéző: Úz Györgyné vezető főtanácsos Telefon: 06-1-459-7738 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: uza@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 694/2010. Tárgy: E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati

Részletesebben

36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet. a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról

36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet. a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról 36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5062-25/2012. Tárgy: Budapest XVIII. kerület, Nefelejcs u.

Részletesebben

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MW th és annál nagyobb névleges bemenı hıteljesítményő tüzelıberendezések mőködési feltételeirıl és légszennyezı

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 4358-22/2011. Tárgy: Dunamenti Erőmű Zrt. százhalombattai

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. évfolyam 7. szám 2007. augusztus 9. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés

Fenntarthatósági Jelentés 2004 M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T Fenntarthatósági Jelentés CSOPORT CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Az MVM Csoport Fenntarthatósági Jelentése 2004 Tartalom Köszöntõ A társaságcsoport A

Részletesebben

Kilenc, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény Három, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény

Kilenc, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény Három, 2 fázisú áramkörös kábelhálózati közvilágítási vezérlıszekrény Közvilágítási kapcsoló szekrények A termék megnevezése: BERENDEZÉS KÖZVILÁGÍTÁSI KAPCSOLÓ- ÉS VEZÉRLİBERENDEZÉS Típus változatok: Típus JMK-9X2 JMK-6X2 JMK-3X2 JMK-3X1 JMK-1X1 Megnevezés Kilenc, 2 fázisú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

111111 IIIIIIIIIII 1111111111111

111111 IIIIIIIIIII 1111111111111 MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ- 1081 BuDAPEST, II. JÁNOS PÁl PÁPA FÉR 7. 1444 BVDAPFS. Pr.: 247. vww.mekh.hu :L1liJLl 1. TEL.: 459-7777 Tr.. I FAX: 459-7766 UGYIRATSZÁM: UGYINTÉZŐ: TELEFON: FAX: E-MAIL: VFSO-331/7/201

Részletesebben

JELENTÉS A TÁVHŐTERMELŐK ÉS TÁVHŐSZOLGÁLTATÓK 2012. évi adatairól

JELENTÉS A TÁVHŐTERMELŐK ÉS TÁVHŐSZOLGÁLTATÓK 2012. évi adatairól Magyar Energia Hivatal Telefon: (1) 459-7777 Internet: www.eh.gov.hu előlap Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a módosított, 2013. I. 1-től hatályos

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

Távközlési és adatátviteli hálózatok fejlıdése Magyarországon, különös tekintettel a villamosenergia-hálózathoz kapcsolódóan. Turóczi András MVM Zrt.

Távközlési és adatátviteli hálózatok fejlıdése Magyarországon, különös tekintettel a villamosenergia-hálózathoz kapcsolódóan. Turóczi András MVM Zrt. Távközlési és adatátviteli hálózatok fejlıdése Magyarországon, különös tekintettel a villamosenergia-hálózathoz kapcsolódóan Turóczi András MVM Zrt. Zalakaros, HTE Konferencia, 2008. 10.15. CÍMSZAVAK az

Részletesebben

A villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzatának 5. számú módosítása

A villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzatának 5. számú módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-531/2/04 ÜGYINTÉZŐ: Dr. Grabner Péter, Bakonyi Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7785 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; grabnerp@eh.gov.hu;

Részletesebben

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-366/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: SLENKER ENDRE; BAGI ATTILA; DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7773; 06-1-459-7711; 06-1-459-7767 TELEFAX: 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.

H A T Á R O Z A T. A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105739-1-14/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Berényi Anita Kovács Viktor Király Dániel Tel.: 62/553-060/44253 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Akasztó-

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT ADVANCED WORLD TRANSPORT RAIL HU Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TİL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

4. sz. módosítás 2 0 0 7.

4. sz. módosítás 2 0 0 7. A MÁTRAI ERŐMŰ ZRt VILLAMOS ENERGIA TERMELŐI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 4. sz. módosítás 2 0 0 7. Módosítva: 2007.október 20. 2 Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Díjképzési Módszertan

Díjképzési Módszertan Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Módszertan Hatályos: 2009. június 17. Módosítások jegyzéke Módosítás Hatálybalépés idıpontja sorszáma tárgya száma 1. 1. sz. módosítás VPE4482009

Részletesebben

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet. a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet. a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (2) bekezdés 1.

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.1.1-15 kódszámú, Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére tárgyú pályázatra

Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.1.1-15 kódszámú, Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére tárgyú pályázatra Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.1.1-15 kódszámú, Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére tárgyú pályázatra Ózd, 2016. május 20. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal

Vas Megyei Kormányhivatal Vas Megyei Kormányhivatal Iktatószám: VAV/KTF/1924-16/2015 Ügyintézık: dr. Bodorkós Erzsébet Telefon: (94) 506-719 Tárgy: A Duka 0176/18 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátásának elızetes vizsgálati

Részletesebben

Készítette: Engelthaller Zsolt

Készítette: Engelthaller Zsolt Készítette: Engelthaller Zsolt Dunamenti Erőmű Zrt Dunamenti Erőmű villamos felépítése 8 blokkal csatlakozunk a 220kV-os elosztórendszerre. 4 blokkal a 120kV-os elosztórendszerre. Dunamenti Erőműben folyó

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes környezethasználati

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezésérıl és alapító okiratának módosításáról

Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának kinevezésérıl és alapító okiratának módosításáról H A J D Ú N Á N Á S V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T P O L G Á R M E S T E R É T İ L 5. Száma: 1048-5/2014. Elıkészítı: Dr. Szombati Ágnes önkormányzati és szervezési ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2006 El. I. D. 17. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA P É C S ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2004. január 1.-tıl 2 E L İ S Z Ó Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÁLYZATI BIZOTTSÁG 2010. SZEPTEMBER 15. A Magyar Energia Hivatal 80/2011. sz. határozatának II. pontjában szereplı módosításait

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 79.700-4-17/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tárgy: Szeged Energia Zrt., er höz létesítend nagyfeszültség

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008.

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. évi támogatására A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

d) végfelhasználó: a Tszt. szerinti lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény.

d) végfelhasználó: a Tszt. szerinti lakossági felhasználó, díjfizető vagy külön kezelt intézmény. 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról A

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/040-012/2010 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Sz. K. ügyvéd (S.B.G.&K. Ügyvédi Iroda) által képviselt Inotal Alumíniumfeldolgozó Zrt. (Székesfehérvár) kérelmezı

Részletesebben

20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet

20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota (2011.01.01.) 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva Elosztói üzletszabályzat 2/135. oldal Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport 2013. május 22. NÉV:... NEPTUN-KÓD:... Terem és ülőhely:... 1. 2. 3. 4. 5. Értékelés: Ha az 1. feladat eredménye

Részletesebben

Tárgy: Kiskunlacháza II. -kavics bányatelek - kitermelési műszaki üzemi terv HATÁROZAT

Tárgy: Kiskunlacháza II. -kavics bányatelek - kitermelési műszaki üzemi terv HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/4482-25/2010. Üi.: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06/1-373-1808 lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2011. V. 16-tól Tárgy: Kiskunlacháza II. -kavics

Részletesebben

A legfontosabb fizikai törvények. Fenntartható fejlıdés és atomenergia. A legfontosabb fizikai törvények. A legfontosabb fizikai törvények

A legfontosabb fizikai törvények. Fenntartható fejlıdés és atomenergia. A legfontosabb fizikai törvények. A legfontosabb fizikai törvények Fenntartható fejlıdés és atomenergia 6. elıadás Energiatermelési módok részletes ismertetése: a fosszilis energiahordozók Dr. Aszódi Attila egyetemi docens A legfontosabb fizikai törvények A termodinamika

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 4503-14/2012. Tárgy: Tápiógyörgye Téglagyár 20 kv-os távvezeték

Részletesebben

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., Magyarországi Fióktelepe Üzletszabályzata. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., Magyarországi Fióktelepe

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., Magyarországi Fióktelepe Üzletszabályzata. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., Magyarországi Fióktelepe POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., Magyarországi Fióktelepe szervezett villamosenergia-piaci engedélyes ÜZLETSZABÁLYZAT 2009. október 5. Tartalomjegyzék 1. Az Engedélyes által végzett tevékenység bemutatása...

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Környezet és energia Operatív Program

Környezet és energia Operatív Program Környezet és energia Operatív Program 5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 1. oldal 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5478-10/2011. Tárgy: A GE Hungary Kft. Váci Fényforrásgyárának

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-17409/2015., 38824 /2016. Ügyintézı: Várdai Enikı, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Lovászpatona, Pölöskei major 07/7 hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@eh.gov.hu

Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@eh.gov.hu Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@ehgovhu HATÁROZAT SZÁMA: 711/2009 Tárgy: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt (4024 Debrecen,

Részletesebben

Üzemlátogatás a pécsi Pannonpower biomassza erőműben és a Szentágothai János Kutatóközpontban

Üzemlátogatás a pécsi Pannonpower biomassza erőműben és a Szentágothai János Kutatóközpontban Üzemlátogatás a pécsi Pannonpower biomassza erőműben és a Szentágothai János Kutatóközpontban 2014. március 11-én került megrendezésre az Energetikai Szakkollégium tavaszi, Ganz Ábrahám emlékfélévének

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet A jelek a bekezdések múltbeli és jövıbeli változásait jelölik. 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhıszolgáltatónak értékesített távhı árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek

Részletesebben