MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7."

Átírás

1 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3575/1/2007 ÜGYINTÉZİ: MATLÁK ZSUZSANNA TELEFON: ; TELEFAX: ; HATÁROZAT SZÁMA: 84/2008. TÁRGY: Átviteli rendszerirányításra vonatkozó mőködési engedély A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (1014 Budapest, Petermann bíró utca 5 7; cégjegyzékszám: Cg ) átviteli rendszerirányítási engedély iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7.; továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az alábbi HATÁROZATOT: A Hivatal a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételekkel T (továbbiakban: Engedély) ad. A HATÁROZAT 96 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

2 I. Az átviteli rendszerirányítás általános feltételei I.1. Fogalom meghatározások A jelen Engedélyben használt fogalmakon a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: VET), a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletben (Vhr.) és a VET felhatalmazása alapján kiadott további jogszabályokban és a villamosenergiaellátási szabályzatokban meghatározottakat, továbbá a nagybetővel használt fogalmakon az Engedélyben meghatározott alábbi fogalmakat kell érteni: a) Átviteli Hálózati Eszközök (mint alapvetı eszközök): az átviteli hálózatnak az a része, továbbá minden egyéb olyan vagyontárgy, jogosultság, berendezés és más fizikai és szellemi javak (pl. szellemi tulajdonjog), amelyek az Engedély Érvényességi Idejének kezdetekor az Engedélyes tulajdonában vannak, vagy amelyek azt követıen a tulajdonába kerülnek, és amelyek használatára az átviteli hálózat üzemeltetése során kerül sor; b) Átviteli Rendszerirányítás: azon eljárások és tevékenységek összessége, amelyeket az Engedélyes a VET, a Vhr., a villamosenergia-ellátási szabályzatok, valamint a jelen Engedély alapján végez; c) Érvényességi Idı: a jelen Engedély III.1. pontjában meghatározott idı, ameddig az Engedély érvényben van; d) ETSO: Európai Átviteli Rendszerirányítók Szövetsége; e) Mérési Központ: az Engedélyes olyan központi mérési adatgyőjtı és feldolgozó berendezése, amely az energia kereskedelem és elszámolás számára hiteles mennyiségi adatokat biztosít, valamint tájékoztató mennyiségi adatokat szolgáltat a Piaci Szereplık menetrend összeállításához; f) Operatív Üzemirányítás: az Engedélyes azon tevékenysége, amely kiterjed a hálózati üzemirányításra és a villamosenergia-rendszer kiegyenlítı szabályozására; g) Pénzügyi Biztosíték: a Vhr. 6. -ában meghatározott, az Engedélyes által az üzletszabályzatában elıírtak szerint mőködtetett biztosítéki rendszer; h) Piacfigyelési Eljárások: azon eljárások összessége, amelyeket a VET 159. e), g), m), u) és z) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a Hivatal végez, és amelyhez az Engedélyes adatokat szolgáltat; i) Piaci Szereplı: jelenti azt a külföldi vagy belföldi személyt, aki az Engedélyessel az Átviteli Rendszerirányítás során közvetlen vagy közvetett szerzıdéses jogviszonyban áll, valamint akinek mőködését az Átviteli Rendszerirányítás érinti, illetve akinek a mőködése az Átviteli Rendszerirányítást érinti; j) Távközlési Rendszer: a VET 42. -a alapján létesített hírközlési hálózat és hálózati elemek összessége, ideértve különösen azon átviteltechnikai rendszereket, kapcsoló berendezéseket, távközlı végberendezéseket, továbbá más erıforrásokat, amelyek jelek továbbítását teszik lehetıvé A HATÁROZAT 96 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

3 meghatározott végpontok között vezetéken, rádión, optikai vagy elektromágneses közeg felhasználásával; k) Transzferár: azon szolgáltatás vagy termék egységének meghatározott ellenértéke, amelyet az integrált villamosenergia-ipari vállalkozás tagja kapcsolt vállalkozás nyújt az Engedélyes részére; l) UCTE: nyugat-európai villamos energia rendszeregyesülés; m) Üzemelıkészítés: az Engedélyes azon tevékenysége, amely kiterjed a hálózat üzemének tervezésére, a szabad átviteli kapacitások meghatározására, a hálózati biztonsági berendezések irányítására és felügyeletére, a forrás oldali üzem elıkészítésre és az újra-teherelosztásra; n) Üzemértékelés: az Engedélyes azon tevékenysége, amely során az operatív üzemirányítási folyamatot értékeli, valamint a villamosenergiaellátási szabályzatokban meghatározott jelentéseket készíti; A jelen Engedélyben használt fogalmak I.1. pont szerinti tartalma és jelentése függetlenül attól, hogy az Engedély szövege milyen számban, esetben, idıben vagy szóösszetételben használja változatlan. I.2. I.2.1. I.2.2. I.2.3. I.2.4. Átviteli Rendszerirányításhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek Az Engedélyes a VET-ben és az annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban, valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti tevékenységét, jogokat gyakorolhat és kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az Engedélyes más, jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeit. Az Engedélyes az Engedély alapján folytatott tevékenységét mindenkor olyan színvonalon köteles teljesíteni, amely megfelel a legfejlettebb hazai és nemzetközi gyakorlatnak és a legkisebb költség elvének, az üzletszabályzatában, a kereskedelmi szabályzatban, az üzemi szabályzatban és a megfelelési programjában meghatározott követelményeknek, továbbá a Hivatal határozataiban meghatározottaknak. Az Engedélyes kizárólagosan jogosult és köteles a Magyar Köztársaság területén az Engedély Érvényességi Ideje alatt a VET pontja szerinti rendszerirányítási tevékenységet, valamint a VET pontja szerinti villamos energia átvitelt végezni, valamint a VET 16. p) pontjában meghatározott feladatokat ellátni. Az Engedélyes kizárólag a VET 16. g) pontjában meghatározott feladatainak ellátása érdekében jogosult villamos energiát a Magyar Köztársaság határain keresztül az ország területérıl ki-, illetve oda beszállítani. I.2.5. A villamosenergia-ellátási szabályzatok alapján az Engedélyes köteles együttmőködni az elosztó hálózati engedélyesek erre felhatalmazott üzemirányítóival. A HATÁROZAT 96 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

4 I.2.6. I.2.7. I.2.8. I.2.9. Az I.2.2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében az Engedélyes jogosult a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottak szerint valamennyi engedélyestıl és nem engedélyköteles kiserımő üzemeltetıtıl, valamint az üzletszabályzata alapján valamennyi nem engedélyes mérlegkör-felelıstıl információt kérni. Az Engedélyes a VET 17. -a alapján jogosult és köteles a magyar villamosenergia-rendszer nemzetközi képviseletét ellátni. Az Engedélyes a VET 17. (2) bekezdése alapján a Hivatal elızetes jóváhagyása esetén jogosult a képviselet keretében a regionális vagy európai rendszerszinten szervezett és koordinált átviteli szőkületkezelési eljárásokra vonatkozó, valamint a villamosenergia-rendszer együttmőködı képességét alapvetıen befolyásoló megállapodásokat megkötni. A megkötött megállapodásokról az Engedélyes köteles az energiapolitikáért felelıs minisztert és a Hivatalt tájékoztatni. Az Engedélyes a VET 17. (2) bekezdése, valamint az I.2.7 pont alapján a Hivatal elızetes hozzájárulása után köthet olyan nemzetközi megállapodást, amelyben a villamos energia határon keresztül történı szállításához kapcsolódó átviteli kapacitások felosztását szabályozási zónánként részben vagy egészben más személy végzi az Európai Unió közösségi kezdeményezéseivel és belsı jogrendjével összhangban. Az Engedélyes köteles az elosztó hálózati- és a termelıi engedélyesekkel megállapodást kötni, amelyben rendelkezni kell az Engedélyes által adott utasítások teljesítésébıl, valamint jogellenes nem teljesítésébıl eredı károkért való felelısség viselésének szabályairól is. I Az Engedélyes köteles a kiegyenlítı energia elszámolásából adódóan a mérlegkör-felelısökkel, valamint a kötelezı átvétel alá esı villamos energia átvétel mérlegkörének mőködtetésébıl a kötelezı átvétel alá esı villamos energia átvételére kötelezettekkel [VET 13. (1)] szemben keletkezett követeléseinek biztosítása érdekében az üzletszabályzatában foglaltak szerint a Vhr. 6. -ában meghatározott pénzügyi biztosítéki rendszert mőködtetni. I Rendszerszintő szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok a) Az Engedélyes a kereskedelmi szabályzatban elıre meghirdetett eljárásrend szerint jogosult és köteles a kiegyenlítı szabályozás keretében felhasznált teljesítmény lekötésére és energia beszerzésére és kizárólagos értékesítésére a mérlegkör-felelısökkel kötött szerzıdések szerint. b) Az Engedélyes, mint a rendszerszintő szolgáltatások értékesítésének és az ehhez szükséges termelıi és felhasználói kapacitások vásárlásának szervezıje, és mint e tevékenységre vonatkozóan ellátási kötelezettséggel bíró szerzıdı fél, a pénzügyi kockázatainak csökkentése érdekében köteles olyan rendszert mőködtetni, amely a hitelezési (partner) kockázatot és a piaci (ár és likviditási) kockázatot ésszerő mértékre korlátozza. c) Az Engedélyes a rendszerszintő szolgáltatások biztosításához, a hálózati veszteség pótlásához, valamint az átvételi kötelezettség alá esı villamos energia mérlegkörének kiegyenlítéséhez szükséges villamosenergiateljesítmény és kapacitás beszerzésére vonatkozó pályázat során köteles A HATÁROZAT 96 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

5 olyan módon kialakítani a pénzügyi kockázatkezelı rendszerét, hogy a számlapénzen kívül más, a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény szerinti likvid eszközök befogadására is alkalmas legyen, és ne jelentsen túlzott mértékő terhet a pályázó számára, de ösztönzést jelentsen az ajánlat elfogadását követıen a szerzıdés megkötésére. d) Az Engedélyes köteles a kereskedelmi szabályzatban meghatározott idıpontig a kiegyenlítı energia elszámolási egységárát nyilvánosságra hozni. I Mérlegkörökkel való kapcsolattartás a) Az Engedélyes köteles a mérlegkörök rendszerének és a kiegyenlítı piac mőködése, valamint a szők keresztmetszetek kezelése érdekében a villamosenergia-ellátási szabályzatok alapján a szabályozási zóna egészére minden engedélyesre és mérlegkör-felelısre kiterjedıen az alkalmazandó informatikai kódok és azonosítók rendszerét elıírni. b) Az Engedélyes jogosult az I.2.2. alapján kialakított informatikai rendszer megbízható mőködtetése és fejlesztése érdekében próbafeldolgozásokat kezdeményezni a mérlegkör-felelısök rendszereinek bevonásával. I Szerzıdéses partnerekkel való kapcsolattartás a) Az Engedélyes köteles az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggı szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló évi CVIII. törvény szerint elektronikus ügyfélszolgálatot létrehozni és üzemeltetni, továbbá ezen túlmenıen ügyfélszolgálati irodát fenntartani, amely munkanapokon a szerzıdéses partnerei számára rendelkezésre áll. Az ügyfélszolgálati iroda mőködési rendjét az Engedélyes üzletszabályzata tartalmazza. b) Az Engedélyes köteles elérhetıségérıl és az ügyfélfogadás rendjérıl szerzıdéses partnereit tájékoztatni, valamint ezen adatokat a honlapján is nyilvánosságra hozni. c) Az Engedélyes köteles üzletszabályzatát az ügyfélszolgálati irodában kifüggeszteni, valamint a honlapján közzétenni, továbbá kérésre bárkinek hiánytalanul rendelkezésre bocsátani. I A villamos energia határon keresztül történı szállításával kapcsolatos feladatok a) A VET 36. (1) bekezdésének végrehajtása, valamint a VET 159. z) pontjában foglalt elıírásoknak teljesítésének elısegítése érdekében az Engedélyes köteles nyilvántartást vezetni a határon keresztül beszállított villamos energia forrásáról, mennyiségérıl, valamint beszállítójáról. b) Az Engedélyes köteles a Magyar Köztársaság államhatárán rendelkezésre álló átviteli kapacitások tekintetében az Európai Parlament és Tanács villamos energia határokon keresztül történı kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekrıl szóló 1228/2003/EK Rendeletében (2003. június 26.), valamint e rendelet alapján az Európai Bizottság által kiadott iránymutatásokban meghatározottakat teljesíteni, ezen kapacitások felosztásának rendszerét piaci alapon mőködtetni. A HATÁROZAT 96 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

6 c) Az Engedélyes az I b) alpontban foglaltak végrehajtása érdekében köteles a szomszédos országok rendszerirányítóival tárgyalásokat folytatni, és folyamatosan egyeztetni, valamint a tárgyalásairól a Hivatalt folyamatosan tájékoztatni. I Az átvételi kötelezettség alá esı villamos energia elszámolásával kapcsolatos feladatok a) Az Engedélyes a VET 9. -ában meghatározottak végrehajtása érdekében köteles az átvételi kötelezettség alá esı villamos energia elszámolására létrehozott mérlegkör mőködtetésére és kiegyenítésére. b) Az Engedélyes köteles a VET-ben, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az I a) pontban meghatározott kötelezettségének teljesítése érdekében átlátható módon, a Piaci Szereplık részletes és folyamatos tájékoztatása mellett eljárni. c) Az Engedélyes - a VET 22. -a alapján - köteles a kötelezı átvételi rendszer mőködtetésével összefüggı pénzforgalmát egyéb eszközeitıl és forrásaitól elkülönítve bonyolítani, továbbá az elkülönített számláról kifizetéseket csak a számlára befolyt bevételek terhére végezhet. I Kommunikációs rendszerek fenntartása és használata a) Az Engedélyes köteles olyan informatikai megoldásokat alkalmazni, amelyek diszkrimináció-mentes adatforgalmi kommunikációt tesznek lehetıvé az Engedélyes és a szerzıdéses partnerei között. b) Az Engedélyesnek a kiszolgáló felületek meghatározásakor és kialakításakor törekednie kell arra, hogy szerzıdéses partnerei a kereskedelemben beszerezhetı és elérhetı eszközökkel képesek legyenek az Engedélyes kommunikációs rendszereihez kapcsolódni. c) Az Engedélyes az átláthatóság biztosítása érdekében a különbözı célú kommunikációs alrendszereit köteles úgy alakítani, hogy azok egyértelmően elválaszthatók legyenek egymástól, továbbá az adott rendszeren belül fokozott figyelemmel kell lennie az adatvédelemi szempontokra. d) A kommunikációs rendszerhez való nyitott és diszkrimináció-mentes hozzáférés érdekében a szükséges adatok győjtését és tárolását úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy legalább a tranzakciók nyilvántartását és a jogosultságok ellenırzését lehetıvé tegyék. e) Az Engedélyes köteles a nemzetközi kommunikációs kapcsolatait olyan módon alakítani, amely megfelel az ETSO és az UCTE ajánlásainak. f) Az Engedélyes informatikai rendszereit oly módon köteles kialakítani, hogy i) valamennyi eszköz alkalmas legyen az Engedélyes mőködési költségeinek megállapításához szükséges adatok szolgáltatására, ii) iii) azok kialakítása biztosítsa a szerzıdéses partnerek üzleti érdekeinek megfelelı védelmét, valamint lehetıvé tegye a lehetséges veszélyforrások, kockázatok folyamatos értékelését, az Átviteli Rendszerirányításhoz szükséges informatikai rendszerei biztonságos, zárt rendszerben, harmadik fél által hozzá nem férhetı A HATÁROZAT 96 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

7 módon mőködjenek a versenysemlegesség, az egyenlı elbánás követelményének betartása érdekében. I Átviteli Rendszerirányításhoz szükséges távközlési és mérési adatgyőjtı eszközök használata a) Az Engedélyes jogosult az elszámolási méréshez szükséges, más engedélyesek tulajdonában álló eszközök használatára. A használati jogosultság a megbízható és valós adatgyőjtéshez szükséges mértékő (beleértve ésszerő tartalékkapacitást is) kapacitás tekintetében áll fenn. Az elszámolási méréshez szükséges eszközöket (Mérési Adatgyőjtı Rendszerek) azok tulajdonosa mőködési engedélyében meghatározottak alapján köteles az Engedélyes használatába adni az I pontban meghatározott mértékben. b) Az Engedélyes jogosult a rendszerirányításhoz szükséges, harmadik személy tulajdonában álló hírközlési hálózatokat, illetve hálózati elemeket térítés mellett használni. A használati jogosultság biztonságos rendszerirányításhoz szükséges mértékő (beleértve ésszerő tartalékkapacitást is) kapacitás tekintetében áll fenn. Az Engedélyesnek a Vhr. 78. (3) bekezdésében foglaltak alapján a rendszerirányításhoz szükséges hírközlési hálózatokra, illetve hálózati elemekre vonatkozó tulajdon vagy használati joggal folyamatosan rendelkeznie kell. c) Az Engedélyes a VET hatálya alá tartozó engedélyesekkel köteles az I pont alapján kötendı szerzıdések megkötésére irányuló tárgyalások, az ajánlat elfogadása, valamint a szerzıdéskötéshez szükséges feltételek kialakítása során jóhiszemően, diszkrimináció-mentesen eljárni, figyelemmel az üzembiztonságra, az ellátás biztonságára, és különös tekintettel a legkisebb költség elvének érvényesítésére. Ez a kötelezettség terheli az Engedélyest akkor is, ha tulajdonszerzésre irányuló szerzıdés(eke)t kíván megkötni. d) A Távközlési Rendszer, valamint a Mérési Adatgyőjtı Rendszerek használatával összefüggı szerzıdések megkötése és teljesítése során biztosítani kell: i) a Távközlési Rendszer és a Mérési Adatgyőjtı Rendszerek mőködésének biztonságát; ii) iii) a Távközlési Rendszer, illetve a Mérési Adatgyőjtı Rendszerek használatának és az ezekhez történı megkülönböztetéstıl mentes hozzáférésnek a zavartalanságát; a Távközlési Rendszerben, illetve a Mérési Adatgyőjtı Rendszerekben tárolt, illetve továbbított adatok eredetiségének, változatlanságának fenntartását, továbbá olyan kezelését, hogy azokhoz jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá. e) A Távközlési Rendszer használatával összefüggı szerzıdésnek tartalmaznia kell a Távközlési Rendszer rendszerirányításhoz szükséges kapacitásának mértékét, a rendszerirányítási tevékenységet nem veszélyeztetı felhasználásának körét, valamint a költségekkel összhangban lévı díjának mértékét. Az Engedélyes köteles a Távközlési Rendszer használatával A HATÁROZAT 96 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

8 összefüggı szerzıdést, illetve módosítását a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtani. I Villamosenergia-rendszer közép és hosszú távú tervezése a) Az Engedélyes november 30. napjáig, ezt követıen minden második évben november 30-ig köteles a Hivatalnak megküldeni a villamosenergiarendszer 15 évre elıretekintı forrásoldali kapacitásigényét, amely a várható villamos energia igényeket, az igények alapján szükséges erımővi teljesítıképességeket és azok rendszerszabályozási szempontból célszerő összetételét elemzi és értékeli, figyelembe véve a rendelkezésre álló import forrásokat is. b) Az Engedélyes a VET 25. (1) bekezdése alapján november 30. napjáig, ezt követıen minden második évben november 30-ig köteles a Hivatalnak jóváhagyásra megküldeni a villamosenergia-rendszer gördülı tervezéssel elkészített hálózatfejlesztési tervét. c) Az Engedélyes a VET 18. -a alapján évente két alkalommal április 30-ig, illetve október 31-ig köteles az energiapolitikáért felelıs miniszter és a Hivatal részére a magyar villamosenergia-rendszer rendszerszintő teljesítmény- és energiamérlegét, primer energiaforrás felhasználását, az erımővi kapacitások különbözı idıtávú rendelkezésre állását, a kereslet oldali szabályozás összehangolása érdekében tett intézkedéseket és azok eredményét, az átviteli és elosztó hálózatok fejlesztését, valamint a fogyasztás alakulását bemutató állapotjelentést küldeni. I Más engedélyesekkel kapcsolatos egyéb kötelezettségek a) Az Engedélyes köteles úgy kialakítani a Mérési Központot, hogy az a következı funkciókat is biztosítsa: i) az engedélyesek hasonló célú eszközeivel való kommunikációt; ii) iii) a mérési adatok hitelességének vizsgálatát; a hiányzó és nem hiteles mérési adatotok ideiglenes adattal történı pótlását, olyan módon, hogy azt az Engedélyes és a szerzıdéses partnere között a távleolvasásra, a mérési adatok pótlására és az adatellenırzésre létrejött szerzıdés rögzíti. b) Az Engedélyes a villamosenergia-ellátási szabályzatok alapján köteles a menetrendkészítés támogatásához szükséges adatok szolgáltatásához az informatikai rendszert az I pontban megadott elvek alapján kialakítani. I.3. I.3.1. A tevékenység folytatásához szükséges eszközök, azok fenntartása és az eszközökkel való rendelkezés Az Engedélyes tevékenységének végzéséhez elengedhetetlenül szükséges, a Vhr. 78. (2) és (3) bekezdése alapján az ott meghatározott eszközöknek az Engedélyes tulajdonát kell képeznie vagy azok szerzıdéssel biztosított használati jogával kell rendelkeznie. Ezen szerzıdések módosításához, valamint új szerzıdések megkötéséhez a Hivatal elızetes hozzájárulása szükséges. A HATÁROZAT 96 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

9 I.3.2. Az Engedélyes a VET pontjában meghatározott rendszerirányítói tevékenységének végzéséhez elengedhetetlenül szükséges eszközök felsorolása az Engedély 1. sz. mellékletében található. I.3.3. Az Átviteli Hálózati Eszközök az eszközökkel való rendelkezés szempontjából lényeges elemeinek felsorolása az Engedély 2. sz. mellékletében található. I.3.4. I.3.5. A VET 102. (1) és a Vhr 78. (2) bekezdése alapján az Engedélyesnek tartósan tulajdonolnia kell az 1. sz. és 2. sz. mellékletben felsorolt, az Engedélyes tulajdonát képezı eszközöket. Az Engedélyes tulajdonát képezı eszközökkel az Engedélyes csak a Hivatal elızetes hozzájárulásával, a Hivatal által esetenként meghatározott feltételekkel rendelkezhet. Az Engedélyes Átviteli Rendszerirányítási tevékenységéhez szükséges további elemek felsorolása az Engedély 3-5. sz. mellékleteiben, az Engedélyes és más piaci szereplık közötti villamos energia átvételi, mérési pontok felsorolása az Engedély 6. sz. mellékletében található. I.3.6. Az Engedélyes az Átviteli Rendszerirányítás, a villamosenergia-rendszer folyamatos, biztonságos és elıírt színvonalú mőködése, valamint együttmőködése, és a közcélú hálózathoz való hozzáférés biztosítása érdekében a legkisebb költség elvének figyelembe vételével köteles a) az I.3.1. pontban megjelölt eszközök tekintetében a karbantartási, javítási, felújítási munkákat, fejlesztéseket idıben elvégezni; b) tevékenysége végzéséhez szükséges megfelelı mennyiségő és színvonalú eszköz rendelkezésre állását, valamint a szükséges karbantartási, javítási, felújítási munkák idıbeni elvégzését, továbbá a szükséges készleteket és tartozékokat, a hálózat üzemeltetéséhez szükséges mőszaki feltételeket, valamint az átviteli hálózat fejlesztését biztosítani; c) tulajdon, szerzıdés vagy más jogcím alapján ezen eszközök rendelkezésére állását az Átviteli Rendszerirányítási tevékenység végzéséhez folyamatosan, megfelelı minıségben, megfelelı szakszemélyzettel biztosítani; d) szerzıdések kötése, vagy az átviteli hálózat fejlesztése útján arról gondoskodni, hogy az ÁHBE elemei az Engedély Érvényességi Ideje alatt rendelkezésre álljanak, vagy kiváltásra kerüljenek; e) a Mérési Adatgyőjtı Rendszerek, illetve a Távközlési Rendszer karbantartási, javítási, felújítási munkáit, valamint fejlesztését idıben elvégezni. I.3.7. I.3.8. Az eszközökkel való Vhr. 1. (1) 1. pontjában meghatározott rendelkezés nem veszélyeztetheti az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenységét. Ha az I.3. pontban hivatkozott eszközökkel való rendelkezés az I.3. pont szabályaival összhangban történik, az nem jelenti azt, hogy az Engedélyes ne lenne köteles az Engedélyköteles Tevékenység más személy által történı végzésének I.5. pontbeli szabályainak is megfelelni. A HATÁROZAT 96 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

10 I.4. I.4.1. I.4.2. Minıségbiztosítási Rendszer Az Engedélyes az Átviteli Rendszerirányítási tevékenység valamennyi elemére vonatkozó, független minıségtanúsító szervezet által ellenırzött minıségbiztosítási rendszert köteles létrehozni és mőködtetni. E rendszernek biztosítania kell a jelen Engedélyben foglalt tevékenységre irányadó jogszabályok, és egyéb elıírások betartásának ellenırzését és ellenırizhetıségét. Az Engedélyes köteles a felmerülı biztonsági kockázatok minimalizálása és az üzleti folyamatok mőködésének biztosítása érdekében olyan tanúsított információbiztonsági rendszert kiépíteni, amelyben teljesülnek az elektronikus és papír alapú információk tárolása, feldolgozása, továbbítása során a bizalmasságnak, a sértetlenségnek, a rendelkezésre állásnak, a megkülönböztetéstıl mentes adatszolgáltatásnak, a legfejlettebb hazai és nemzetközi gyakorlatnak, valamint a legkisebb költség elvének megfelelı kritériumai. I.5. I.5.1. I.5.2. I.5.3. Az Engedélyes engedélyköteles tevékenysége egyes elemeinek más személy által történı végzése Az Engedélyes a VET 24. (2) és 94. (1) bekezdésében, a Vhr ában foglaltak alapján a jelen I.5. pontban meghatározott feltételek szerint és korlátozások mellett a Hivatal elızetes jóváhagyó határozata alapján jogosult arra, hogy az Átviteli Rendszerirányításnak a Vhr. 56. a) pontja alá nem tartozó egyes elemeinek vagy az ezekhez kapcsolódó egyes tevékenységeknek az Engedélyes nevében történı végzésére más személyt (keret)szerzıdés alapján felhatalmazzon (továbbiakban: kiszervezés). Az Engedélyes köteles a VET 24. (2) és a 94. (1) bekezdése, illetve a Vhr a és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint, valamint a jelen Engedélyben foglalt elıírásokkal összhangban a harmadik személy kiválasztására és megbízására vonatkozó feltételeket és eljárásokat belsı kiválasztási szabályzatában rögzíteni, és a belsı kiválasztási szabályzatát, valamint annak módosításait a Hivatal részére jóváhagyásra benyújtani. Az Engedélyes a Hivatal által jóváhagyott belsı kiválasztási szabályzatát a mindenkor hatályos módosításokkal egységes szerkezetben köteles honlapján közzétenni. I.5.4. Az Engedélyes az alábbi engedélyköteles tevékenységek tekintetében kiszervezésre nem jogosult: a) a villamosenergia-rendszer Üzemelıkészítése; b) a villamosenergia-rendszer Operatív Üzemirányítása; c) a villamosenergia-rendszer Üzemértékelése; d) a rendszerszintő villamos energia mérleg elkészítése; e) a villamos energia értékesítések végrehajtásának összehangolása; f) a rendszerszintő szolgáltatások tervezése, valamint az igénybevételhez kapcsolódó elszámolás; A HATÁROZAT 96 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

11 I.5.5. I.5.6. I.5.7. I.5.8. I.5.9. g) a szervezett villamosenergia-piacon megkötött ügyletek végrehajtásában történı közremőködés; h) a villamosenergia-rendszer együttmőködı képességének megırzése érdekében szükséges intézkedések elrendelése; i) az Átviteli Rendszerirányítási tevékenységeivel kapcsolatos döntési és irányítási jogokat, kötelezettségeket, a berendezések üzem közbeni, ellenırzését, felügyeletét és az üzemi hiba behatárolását; j) az Engedélyes által mőködtetett átvételi kötelezettség alá esı villamos energia mérlegkörének létrehozásával, mőködtetésével, kiegyelítésével - különösen a pénzügyi elszámolással, a számlázással és a befolyt pénzeszközök kezelésével - kapcsolatos tevékenységeit; k) minden olyan az a) - j) pontokban nem nevesített Átviteli Rendszerirányítási tevékenységet, amely az üzemi szabályzat elıírásai szerint az Engedélyes és más engedélyesek közötti kötelezı együttmőködés körébe tartozik. Az Engedélyesnek a kiszervezés jóváhagyása iránti kérelméhez a következıket kell mellékelnie (elektronikus formában is): a) a kiszervezendı tevékenység(ek) részletes leírását, b) a döntési és irányítási funkciók telepítési helyét az Engedélyes szervezetén belül, c) a végrehajtási funkciók telepítésének módját (együttmőködésük rendjét) a kiszervezett tevékenységet végzı személynél, d) a legkisebb költség elv érvényesülésének bemutatását, e) a szolgáltatás minıségének biztosítását, f) részletesen be kell mutatni az I.5.2. pont szerinti belsı kiválasztási szabályzata elıírásainak való megfelelést. Az Engedélyes a kiszervezendı tevékenységek végzésére köteles nyilvános pályázatot kiírni, összhangban a VET, a Vhr. és az egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint a Hivatal által jóváhagyott belsı kiválasztási szabályzat rendelkezéseivel. Az Engedélyes köteles a nyilvános pályázat eredményeként megkötendı szerzıdés tervezetét a Hivatalnak véleménynyilvánításra megküldeni. A Hivatal a jóváhagyást megtagadhatja, illetıleg feltételekhez kötheti, vagy a már kiadott jóváhagyás esetén azt visszavonhatja [Vhr. 86. (4) b)], amennyiben a benyújtott dokumentumok alapján, illetve a már kiszervezett tevékenység végzése körülményeinek vizsgálata során megállapítható, hogy a kiszervezés nem, vagy csak részben felel meg a VET, a Vhr. és az egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint a belsı kiválasztási szabályzat elıírásainak. Az Engedélyesnek az I.5. pont szerinti eljárásai során (beleértve a pályáztatásokat is) gondoskodnia kell arról, hogy minden egyes kiszervezett szolgáltatás esetében pontosan rögzítésre kerüljenek a következık: a) a szolgáltatás tartalma, beleértve annak nyújtásának helyét és idejét, A HATÁROZAT 96 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

12 b) a szolgáltatás színvonalának mérésére szolgáló paraméterek, c) a paraméterek elvárt értékei, d) a szolgáltatási színvonal be nem tartásának következményei, e) a költségelszámolás módja, f) az üzemzavarok elhárítása, mint kiemelt fontosságú szolgáltatás vonatkozásában az adatáramlást tartalmazó elıírások, az üzemzavar elhárítás idıtartamára megállapított normatívák és a tény adatok archiválásának rendszere. I Amennyiben az Engedélyes olyan személyt bíz meg a kiszervezett tevékenység végzésével, aki más engedélyes részére is végez kiszervezés keretében olyan villamosenergia-ipari engedélyesi tevékenységet, amely vonatkozásában a VET 104. (1) bekezdése szerinti számviteli szétválasztási, valamint a VET a szerinti Átviteli Rendszerirányítási tevékenységtıl jogi személyiség szerinti szervezeti és döntéshozatali szétválasztási kötelezettséget ír elı, az Engedélyes felel azért, hogy a számviteli, szervezeti és döntéshozatali szétválasztás a kiszervezett tevékenységet végzı személynél a VET, a Vhr, valamint az Engedélyes megfelelési programjának elıírásaival összhangban megvalósuljon. I Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy a más személy által végzett tevékenységet az Engedély, a VET, az alkalmazandó egyéb jogszabályok, a Hivatal határozatai, a villamosenergia-ellátási szabályzatok, a megfelelési programja, a belsı kiválasztási szabályzata és az üzletszabályzata rendelkezéseivel összhangban végezzék, továbbá azt, hogy a Hivatal a hatósági ellenırzést a kiszervezett tevékenységet végzı személynél az Engedélyes erre vonatkozó elızetes értesítése mellett a kiszervezett tevékenység tekintetében is tudjon végezni. Az Engedélyes más személy által végzett tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. I Az Engedélyes a Transzferárak kialakítása és alkalmazása során a vonatkozó jogszabályok mellett köteles legalább a következıket betartani: a) a Transzferárak alkalmazását megelızıen, a 18/2003. (VII. 16.) PM rendelet, illetve a vonatkozó jogszabályok alapján elıírt nyilvántartást elkészíteni és azt a Hivatalnak bemutatni; b) a Transzferár és a szokásos piaci ár közötti eltérést szolgáltatás elemenként ki kell mutatni; c) a Transzferár alkalmazása során biztosítani kell a szükséges naturáliák és tényköltségek győjtését és nyilvántartását az I.9. pontban foglalt követelmények alapján; d) az Engedélyes a Hivatal egyedi felhívása alapján köteles az alkalmazott Transzferárak hátteréül szolgáló részletes (ex-ante, ex-post) költségkalkulációkat a Hivatal részére bemutatni. I Amennyiben az Engedélyes az Átviteli Rendszerirányítási tevékenység egyes elemeit vagy az ezekhez kapcsolódó egyes tevékenységet a Hivatal hozzájáruló A HATÁROZAT 96 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

13 határozata alapján kapcsolt vállalkozásával végezteti, úgy az Engedélyes köteles betartani a Vhr ában foglaltakat. I Az Engedélyes a jelen Engedély jogerıre emelkedését megelızıen az Átviteli Rendszerirányítási tevékenység kiszervezése tekintetében kötött (keret)szerzıdései módosításakor vagy lejártakor vagy bármely fél által történı felmondásakor, köteles az Engedély I.5. pontja alatt meghatározott eljárás lefolytatására. I Az I.5 pontban foglalt - kiszervezésre vonatkozó - szabályok nem érintik az Engedélyesnek az I.2.8. pontban meghatározott nemzetközi megállapodásait. I.6. Egyéb tevékenységek Az Engedélyes Átviteli Rendszerirányítás körébe nem tartozó tevékenysége nem veszélyeztetheti az Engedélyes Átviteli Rendszerirányítási tevékenységének végzését, a folyamatos, biztonságos és elıírt színvonalú villamos energia ellátást és a villamosenergia-rendszer mőködését. I.7. I.7.1. I.7.2. Átviteli Hálózati Eszközök hozzáférésének szabályai Az átviteli hálózathoz való hozzáférés feltételei nem lehetnek diszkriminatívak, nem adhatnak alapot visszaélésre, nem tartalmazhatnak indokolatlan korlátozásokat, valamint nem veszélyeztethetik az ellátás biztonságát és a szolgáltatás elıírt minıségét. A hozzáférés biztosítása érdekében az Engedélyes köteles betartani a jogszabályokban beleértve az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályait, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban és az üzletszabályzatában e tárgyban elıírtakat, valamint a Hivatal határozataiban foglalt szabályokat. I.8. I.8.1. Egyéb jogok és kötelezettségek Az Engedélyes köteles olyan dokumentációs rendszert vezetni, amely támogatja a Piacfigyelési Eljárások megfelelı végrehajtását. A dokumentációs rendszernek biztosítania kell: i) az Engedélyes pénzügyi tranzakcióinak követését; ii) iii) iv) a Piaci Szereplık viselkedésének elemzését az Engedélyes által elszámolt kiegyenlítı energiapiacon, a rendszerszintő szolgáltatások piacán és a kétoldalú szerzıdések piacán; biztosítania kell a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozó tevékenység vizsgálatának lehetıségét az ii) pontban jelzett piacokon; a magyar és a szomszédos szabályozási zónák piaci tranzakciói kölcsönhatásának vizsgálatát; A HATÁROZAT 96 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

14 v) a termelıi kapacitás visszatartására utaló jelek és a hálózati korlátozások, valamint az esetlegesen kialakuló hálózati szőkületek folyamatos megfigyelését; vi) vii) a villamosenergia-ellátási szabályzatok és az üzletszabályzata a versenypiac mőködésének hatékonyságát nehezítı észlelt hiányosságainak folyamatos nyilvántartását; a Piaci Szereplık panaszai kivizsgálásának lehetıségét; viii) a Piaci Szereplıknek, a villamosenergia-rendszerhez kapcsolható informatikai és egyéb tevékenységének ellenırzését. I.8.2. I.8.3. A Piacfigyelési Eljárások folyamatosságának és hatékonyságának biztosítása, azok végrehajtása, és az adatok értékelésének érdekében az Engedélyes köteles a Hivatallal, illetve a Hivatal által megbízott piac-felügyeleti bizottsággal folyamatosan együttmőködni. Az Engedélyes köteles az üzemi szabályzat, valamint a kereskedelmi szabályzat Hivatalhoz történı benyújtásakor mellékelni a szabályzati bizottságok és azok tagjainak összefoglaló véleményét. I.9. I.9.1. I.9.2. I.9.3. I.9.4. Adatszolgáltatási és információadási kötelezettség Az Átviteli Rendszerirányítás folyamatosságának, biztonságának és elıírt színvonalának fenntartása, az Engedélyben, a VET-ben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásának ellenırzése érdekében a Hivatal jogosult ellenırizni az Engedélyes tevékenységével és ahhoz kapcsolódó üzletmenetével összefüggı valamennyi adatot, nyilvántartást és dokumentumot beleértve az üzleti titkot tartalmazó információkat is, jogosult ezekrıl másolatot és kivonatot készíteni, az Engedélyestıl esetenként, illetve rendszeresen írásban, elektronikusan, adathordozón vagy egyéb formában, meghatározott csoportosításban, illetve egyéb módon szolgáltatandó információt, adatot kérni, adatszolgáltatási kötelezettséget elıírni, aminek az Engedélyes köteles határidıre eleget tenni. Az Engedélyes a többi engedélyessel és rendszerhasználóval szemben fennálló adatszolgáltatási és információadási kötelezettségének az egyenlı bánásmód követelményének figyelembe vételével a jogszabályokban beleértve az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályait és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottak szerint köteles eleget tenni, figyelembe véve az I.9.3. és I.9.4. pontban foglalt tájékoztatási kötelezettségét is. Az Engedélyes köteles a villamos energia határon keresztül történı kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekrıl szóló, június 26-i 1228/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletének 5.5. alpontjában foglaltakat közzé tenni. Az Engedélyes köteles az I.9.8. pontban foglaltak bekövetkezése esetén honlapján haladéktalanul rövid írásbeli tájékoztatást, majd ezt követıen értékelı jelentést közzétenni. A HATÁROZAT 96 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

15 I.9.5. I.9.6. Az Engedélyes legalább évente köteles tájékoztatni a Hivatalt az átviteli hálózat fejlesztési terveirıl. Az Engedélyes évente egy alkalommal köteles a Hivatal számára jelentést készíteni, és azt a Hivatalnak minden év március 31. napjáig írásban, valamint elektronikus formában és/vagy adathordozón benyújtani. a) A jelentésnek az elızı évre vonatkozóan elemeznie és összesítenie kell a következıket: i) az elızı évi teljes villamosenergia-forgalom beleértve a kiegyenlítı energia vásárlásának és értékesítésének adatait is mennyiségi és pénzügyi összegzését és elemzését; a rendszerirányítás színvonalának elemzését és a javítására tett intézkedéseket; ii) iii) iv) az elıfordult rendszer üzemzavarok és az RKI hálózat üzemzavarainak összefoglaló jelentését; az RKI hálózati elemek állapotváltozását (beleértve az új, illetve megszőnt elemek megnevezését); a következı évre vonatkozó, az átviteli hálózat üzemét meghatározó energiaigény becslést és az elırelátható hálózati és erımővi korlátozások következtében kialakuló esetleges szőkületekre vonatkozó teljesítmény áramlásszámítási eljárás eredményét; v) a hálózati szőkületek elkerülésére tett intézkedéseket; vi) vii) a szomszédos rendszerirányítókkal fenntartott kapcsolatok értékelését, különös tekintettel a határkeresztezı kapacitások felosztásával kapcsolatos eljárásokra; az elızı évben megvalósult és a folyó évben tervezett rendszerérdekő távközlési és informatikai fejlesztéseket; viii) az átvitel színvonalát és a javításra tett intézkedéseket; ix) az átviteli hálózat üzemzavarai összefoglaló jelentését; x) az átviteli hálózati elemek állapotváltozását (beleértve az új és a megszőnt elemek leírását); xi) a felhasználó oldali korlátozás következményét, az Engedélyes korlátozás során alkalmazott intézkedéseinek felsorolását és értékelését; xii) a keresletoldali szabályozás összehangolása érdekében tett intézkedéseket és azok eredményét. b) A jelentésnek tartalmaznia kell a rövid távú (3 éves) és az adott naptári év üzleti tervét, amelynek részei a gazdasági adatok mellett: i) az átviteli hálózat átviteli képességét növelı (fejlesztések) és csökkentı (bontások, selejtezések) intézkedések elıirányzatai; ii) az átviteli hálózat fejlesztésének mőszaki és pénzügyi elıirányzata, amelynek ki kell térnie a rendszerérdekő informatikai és távközlési fejlesztésekre is. A HATÁROZAT 96 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

16 I.9.7. I.9.8. I.9.9. Az Engedélyes a VET ai alapján köteles úgy eljárni, hogy a költség és árbevételi struktúra átláthatóságát a nyilvántartási és elszámolási rendszerében biztosítani tudja különös tekintettel az Engedélyesnek az Átviteli Rendszerirányítási tevékenység egyes elemeit vagy az ezekhez kapcsolódó egyes tevékenységet végzı vállalkozásokkal kötött ügyleteire (beleértve a Transzferárakhoz kapcsolódó részletes költségkalkulációkat is), valamint a minıségi követelmények és az ellátási színvonal teljesítését igazoló dokumentumokra. Az Engedélyes köteles a VET 101. p) pontja alapján a megfelelési programban foglaltak teljesítésének ellenırzésérıl a Vhr ában foglalt elıírásoknak megfelelıen éves megfelelési jelentést készíteni. Az éves megfelelési jelentést a Hivatalnak minden naptári év március 1. napjáig írásban, valamint elektronikus formában és/vagy adathordozón jóváhagyásra be kell nyújtani, és jóváhagyás után azt nyilvánosságra kell hozni. Az Engedélyes köteles a széles fogyasztói kört érintı, országos jelentıségő vagy különösen fontos rendszerhasználók kiesését és/vagy korlátozását okozó eseményekrıl a Hivatalt külön felszólítás nélkül, haladéktalanul tájékoztatni, majd egyedi leíró és értékelı jelentést tenni, így különösen azokban az esetekben, ha: a) korlátozás miatt a kiesés (a nem szolgáltatott energia mennyisége) az 50 MWh-t meghaladja; b) a villamosenergia-rendszer hazai vagy nemzetközi együttmőködése megbomlik; c) az átviteli vagy az RKI hálózaton jelentıs üzemzavar következik be; d) az Engedélyest terrorcselekmény éri. I Az Engedélyes köteles a Hivatalt külön felszólítás nélkül és haladéktalanul szóban, majd egyedi leíró és értékelı jelentésben tájékoztatni minden olyan esetben, amikor a kereskedelmi ügyletek bejelentése, a menetrendek egyeztetése, a kiegyenlítı energia elszámolása tekintetében súlyos zavar keletkezik. I Az Engedélyes köteles a tevékenysége folytatásához elengedhetetlenül szükséges eszközökben bekövetkezett üzemzavarokról nyilvántartást vezetni, és az üzemzavarral kapcsolatban az általa készített valamennyi dokumentációt a Hivatal kérésére rendelkezésre bocsátani. I Az Engedélyes köteles a VET 16. q) pontja alapján a Pénzügyi Biztosíték hiánya vagy mértékének az üzletszabályzatában meghatározottól való eltérése esetén a Hivatalt haladéktalanul írásban tájékoztatni, amennyiben a Pénzügyi Biztosíték nyújtására kötelezett az Engedélyes feltöltési kötelezettségére történı felszólításának határidıben nem tesz eleget. I Az Engedélyes tájékoztatást ad azokról az intézkedésekrıl, melyeket az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/32/EK irányelve (2006. április 5.) 7. cikkében foglaltak szerint annak érdekében tett, hogy az általa ellátott felhasználók képesek legyenek javítani energiafelhasználásuk hatékonyságát (pl. A HATÁROZAT 96 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

17 tájékoztató anyagok, tanácsadói szolgálat mőködtetése, stb.). I.10. Tevékenységek szétválasztása, könyvelése; egyenlı elbánás elve I Az Engedélyes köteles a VET ában meghatározott jogi személyiség szerinti, szervezeti és döntéshozatali függetlenségét biztosítani, a megfelelési programban leírtaknak megfelelni. I Az Engedélyes köteles eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait a VET 74. (1) bekezdésben meghatározott engedélyköteles tevékenységenként, illetve nem engedélyköteles tevékenységei vonatkozásában az irányadó jogszabályok rendelkezései szerint, a Hivatal által a VET ok és a Vhr. kapcsolódó rendelkezései alapján kiadott irányelvnek megfelelıen belsı számvitelében elkülöníteni, könyvelni és nyomon követhetıvé tenni. I A versenysemlegesség, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, az üzembiztonság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az Engedélyes engedélyköteles tevékenysége körében a VET ában valamint a megfelelési programjában elıírtakat köteles biztosítani, különösen: a) az azonos típusú engedélyesek és rendszerhasználók, illetve a villamos energia vásárlói az Engedélyes részérıl azonos, diszkrimináció-mentes szolgáltatásban és azonos elbánásban részesüljenek; b) az azonos típusú engedélyesek és rendszerhasználók, illetve a villamos energia vásárlói az Engedélyes részérıl csak és kizárólag ugyanazon adatokhoz, információkhoz férhessenek hozzá, c) kapcsolt vállalkozása az Engedélyes részérıl sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön, és ne részesülhessen elınyben. Kizárólag az I b) pontja szempontjából villamosenergia-vásárlónak minısül az egyetemes szolgáltató, a villamosenergia-kereskedı és a felhasználó. I.11. Az Engedély módosítása I A Hivatal az Engedélyt a VET, a Vhr rendelkezései alapján és egyéb, a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel az Engedélyes írásbeli kérelmére vagy hivatalból módosíthatja. I Az Engedély mellékleteiben nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások esetén, a változás bekövetkezésétıl számított 30 napon belül az Engedélyes köteles kérelmezni az Engedély módosítását [a módosításokat jelölı korrektúrázott formában, papírra nyomtatva és elektronikus úton (pl. , floppy, CD) is meg kell küldeni]. A HATÁROZAT 96 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

18 I.12. Jogkövetkezmények az Engedély feltételeinek be nem tartása esetén I Amennyiben az Engedélyes a jogszabályban, az Engedélyben, a Hivatal által kiadott más határozatokban, továbbá a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, az üzletszabályzatában, a megfelelési programjában, a belsı kiválasztási szabályzatában meghatározott kötelezettségét megszegi, úgy a Hivatal a jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. I Az I pont szerinti kötelezettség megszegésének minısül, ha az Engedélyes az Engedélyben és a Hivatal más határozataiban meghatározott dokumentumokat, adatszolgáltatásokat nem az elıírt határidıre vagy formában vagy tartalommal nyújtja be a Hivatalnak. I.13. Az Engedély visszavonása A Hivatal az Engedélyt a jogszabályokban meghatározott esetekben visszavonhatja. I.14. Jogok, kötelezettségek, jogszabályok és egyéb elıírások betartása I Az Engedélyes az Érvényességi Idı alatt mindenkor köteles betartani a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül beleértve az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályait a következı rendelkezéseket: a) az Engedélyt; b) a Hivatal határozatait; c) a Hivatal által kiadott irányelveket; d) minden rá vonatkozó mőszaki és biztonsági elıírást; e) a villamosenergia-ellátási szabályzatokat; f) az üzletszabályzatát; g) a megfelelési programját; h) a belsı kiválasztási szabályzatát. I Az Engedélyes különösen köteles betartani az I pontban foglaltak általános érvényének korlátozása nélkül az Európai Parlament és Tanács villamos energia határokon keresztül történı kereskedelem esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekrıl szóló 1228/2003/EK Rendeletét (2003. június 26.), a villamosenergia-rendszer jelentıs zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekre vonatkozó jogszabályok korlátozásra és szünetelésre vonatkozó elıírásait, az illetékes miniszter, a Hivatal, vagy más által ezen jogszabály(ok) alapján közzétett bármely rendelkezést, továbbá valamennyi, a szükségállapotra vonatkozó jogszabályi elıírást. A HATÁROZAT 96 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

19 I.15. Értesítési rendelkezések I Az Engedélyes értesítési címe: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt Budapest, Petermann bíró utca 5-7. Vinkovits András vezérigazgató Telefon: (36-1) Fax: (36-1) I Az Engedélyes megváltoztathatja az értesítési címét, azonban errıl a Hivatalt haladéktalanul értesíteni köteles. Az értesítési cím megváltozása nem igényli az Engedély módosítását. I.16. Díjak Az Engedélyes köteles a Hivatal részére megfizetni a jogszabályokban meghatározott díjakat. A HATÁROZAT 96 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

20 I.17. Mellékletek A jelen Engedély következı mellékletei az Engedély elválaszthatatlan részét képezik: 1. számú melléklet: Az Engedélyes rendszerirányítói tevékenységének végzéséhez elengedhetetlenül szükséges eszközök (beleértve a hardverek mőködéséhez szükséges szoftvereket is) 2. számú melléklet: Átviteli Hálózati Eszközök - eszközökkel való rendelkezés szempontjából - lényeges elemei 3. számú melléklet: ÁHBE elemek 4. számú melléklet: RKI hálózati elemek 5. számú melléklet: Más tulajdonú átviteli elemek 6. számú melléklet: Villamos energia átadás átvételi, mérési pontok II. Jogorvoslat A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstıl (kézbesítéstıl) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. III. Érvényességi Idı, vegyes rendelkezések III.1. Jelen Engedély a kiadás napjától számított 25 évig érvényes. III.2. Az Engedélyest a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjairól és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelet és a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékérıl, valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet alapján igazgatási és szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem terheli. A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítésérıl nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. III.3. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történı közzétételérıl. III.4. E határozat kiadásával egyidejőleg érvényét veszíti a Hivatal által december 19-én kiadott 387/2005. sz. határozat (villamos energia rendszerirányítói mőködési engedély) és a módosítása tárgyában kiadott 270/2006., 598/2006. és 456/2007. A HATÁROZAT 96 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

21 sz. határozatok, a december 29-én kiadott 497/2005. sz. határozat (villamos energia átviteli mőködési engedély) és a módosítása tárgyában kiadott 238/2006., 633/2006. és 56/2007. sz. határozatok, valamint a január 1-jén kiadott 2/2003. sz. határozat (villamos energia határon keresztül történı szállítására vonatkozó tevékenységi engedély) és a módosítása tárgyában kiadott 599/2006. sz. határozat. III.5. Az Engedélyes köteles minden olyan a évre elıírt adatszolgáltatásnak a év folyamán határidıben eleget tenni, amelyre a jelen pont szerint hatályát vesztı mőködési engedély a rendszerirányítót, és az átviteli engedélyest kötelezte. A HATÁROZAT 96 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

22 INDOKOLÁS Az Engedélyes október 30. napján kelt és a Hivatalhoz október 31. napján beérkezett, utóbb november 26-án kiegészített beadványában átviteli rendszerirányítási mőködési engedély iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalnak. A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratokat megvizsgálta, s a lefolytatott engedélyezési eljárás során megállapította, hogy a kérelmezı megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért az engedélyt kiadta. E határozatot a Hivatal a VET 159. a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki. E határozat a VET 74. (1) c) bekezdésén, 75. -án, 87. -án, valamint a Vhr án és 78. -án foglalt rendelkezéseken alapul. Az eljárási költségrıl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 72. (1) dd) pontja alapján kellett rendelkezni. A VET 168. (10) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni a Ket (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen. Az Engedély közzétételére a VET 168. (9) bekezdése és a Vhr a alapján kerül sor. Budapest, január 1. Horváth J. Ferenc elnök Kapják: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. MEH Villamosenergia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály MEH Irattár 1 példány 1 példány 1 példány A HATÁROZAT 96 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-142/07 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Villamos energia kereskedelemre vonatkozó működési engedély

Villamos energia kereskedelemre vonatkozó működési engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2153/02 ÜGYINTÉZŐ: DR. BALOGH LÁSZLÓ TELEFON: 06-1-459-7777, 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7766, 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; baloghl@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. Ügyszám: ES-1018/2006 ÜGYINTÉZİ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-427/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-521/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre; dr. Magyar Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3361/07 ÜGYINTÉZİ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-20/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., Magyarországi Fióktelepe Üzletszabályzata. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., Magyarországi Fióktelepe

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., Magyarországi Fióktelepe Üzletszabályzata. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., Magyarországi Fióktelepe POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., Magyarországi Fióktelepe szervezett villamosenergia-piaci engedélyes ÜZLETSZABÁLYZAT 2009. október 5. Tartalomjegyzék 1. Az Engedélyes által végzett tevékenység bemutatása...

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Jászapáti biogáz kiserőmű

HATÁROZATOT: a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Jászapáti biogáz kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-601/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre; Bagi Attila, dr. Magyar Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773; 06-1-459-7711 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764

Részletesebben

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1058/06 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. évfolyam 4. szám 2006. április 3. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA Budapest, 2012. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1 1. oldal 2005. évi XVIII. törvény a távhıszolgáltatásról 1 Az Országgyőlés a felhasználók biztonságos, megfelelı minıségő és gazdaságos távhıellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstıl

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. évfolyam 7. szám 2007. augusztus 9. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-134/2006/060. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (ügyintézı ügyvéd: dr. K. L.) által képviselt E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT ADVANCED WORLD TRANSPORT RAIL HU Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TİL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő. Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI. engedélyesi tevékenység ellátására Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA VERSENYPIACI KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2006. október Tartalomjegyzék: Előszó 4 Üzletszabályzat

Részletesebben

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I P7_TA-PROV(2013)0116 Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I Az Európai Parlament 2013. április 16-i jogalkotási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T.

H A T Á R O Z A T O T. Ügyintézı: Kecskeméti Ottó vezetı fıtanácsos Telefon: 459-7741 Telefax: 459-7739 E-mail: kecskemetio@eh.gov.hu Határozat Száma: 50/2007. Tárgy: Az ELMŐ DSO Elosztóhálózati Szolgáltató Korlátolt Felelısségő

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÁLYZATI BIZOTTSÁG 2010. SZEPTEMBER 15. A Magyar Energia Hivatal 80/2011. sz. határozatának II. pontjában szereplı módosításait

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérıl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá 1. oldal 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl 1 Az Országgyőlés a történelmi múlt megismerésének elsıdleges forrásául szolgáló, illetıleg a közfeladatok

Részletesebben

A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2. számú módosítás. Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010.

A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2. számú módosítás. Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010. A magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzata 2. számú módosítás Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010. december 31-ig 1 I. A KERESKEDELMI SZABÁLYZAT TÁRGYA, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK... 7 I./1.

Részletesebben

Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok

Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok 1. Tájékoztatást kérı levelükben annak megállapítását kérték, hogy a gazdasági társaság, amely egy külföldi cég 100 százalékos tulajdonában van és kizárólag az anyacége

Részletesebben

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirıl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete z Önkormányzati Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/1999.(05. 11.) sz.rendelete módosításáról Pomáz Város Önkormányzatának

Részletesebben

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS. tervezet

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS. tervezet BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS tervezet 1 1. Preambulum --------------------------------------------------------------------------------------------------6 1.1. Jelen szerződés célja------------------------------------------------------------------------------------------6

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25. HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Értéktár Zrt.

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) KÖNYVELİIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/9 ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA I). BIZTOSÍTOTTAK

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról Lovas Község Önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye 1. oldal, összesen: 96 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) CompLex Hatályos Jogszabályok

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÁLYZATI BIZOTTSÁG 2011. JÚNIUS 25. HATÁLYBALÉPÉS: 2011. NOVEMBER 23. 2011. június 25. 1/224 2011. június 25. 2/224 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3525/1/2007 ÜGYINTÉZİ: BAKONYI ATTILA TELEFON: +36-1-459-7777, +36-1-459-7764 TELEFAX: +36-1-459-7766, +36-1-459-77 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2164/ /07 ÜGYINTÉZİ: ORBÁN GYULA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7818 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; orbangy@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

2009. évi CXXXV. törvény a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról*

2009. évi CXXXV. törvény a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról* 2009. évi CXXXV. törvény a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról* 1. (1)A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

Szerz désszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZ DÉS. és a. HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között

Szerz désszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZ DÉS. és a. HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között 5.1 sz. melléklet Szerzdésszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZDÉS a. és a HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között a [2010. január 1.-tl 2010. december 31.]-ig terjed idszakra A jelen

Részletesebben

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésrıl Az Országgyőlés a nemzeti közlekedéspolitikában meghatározott elvek érvényesítése, a magyar vasúti közlekedésnek az egységesülı nemzetközi vasúti közlekedési

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes környezethasználati

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

A villamosenergia-piac szabályozása, a piacnyitás tapasztalatai

A villamosenergia-piac szabályozása, a piacnyitás tapasztalatai A villamosenergia-piac szabályozása, a piacnyitás tapasztalatai CHANGE projekt Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2009. március 19. Dr. Grabner Péter osztályvezetı Villamos Energia Engedélyezési és Felügyeleti

Részletesebben

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése (Eljárás száma: 15/T-190/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. szeptember A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok Iparjogvédelem tansegédlet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok A szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok 86.

Részletesebben

2010. évi ellenırzési jelentés

2010. évi ellenırzési jelentés 2010. évi ellenırzési jelentés A belsı ellenırzés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 121/B. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység. A belsı ellenırzés a belsı

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelılap

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elıállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenırzésének részletes

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Ügyszámunk: 14452/2013. Iktatószámunk: 80384/2013. Ügyintézınk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1 Az Országgyőlés a természetes személyek és jogképes szervezetek nem vitatott pénzköveteléseinek gyorsabb és hatékonyabb érvényesítése érdekében

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r), u), v) és x) pontjában, valamint a 38. vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS (MJK: AEOLB 001-2010) MJK: AEOLB 001-2010 Érvényes: 2010. június 1-tıl 1/37 ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A jelen feltételek alapján a QBE Insurance (Europe) Limited

Részletesebben

P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A

P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A P É N Z Ü G Y I S Z O L G Á L T A T Á S O K I R O D Á J A Ügyszám: Vj-19/2011. A Gazdasági Versenyhivatal a Groupama Garancia Biztosító Zrt. és a Magyar Ingatlanszövetség eljárás alá vont vállalkozások

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati Kft. elosztói üzletszabályzat módosításának jóváhagyása

Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati Kft. elosztói üzletszabályzat módosításának jóváhagyása Ügyszám: ES-298/ /2007. Ügyintézı: Kecskeméti Ottó vezetı fıtanácsos, szakmai tanácsadó Telefon: 459-7741 Fax: 459-7741 E-mail: kecskemetio@eh.gov.hu Határozat száma: 540/2008. Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1.1.A Szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed az iskola igazgatójára, vezetı beosztású alkalmazottaira, minden alkalmazottjára, továbbá az intézmény tanulóira. E Szabályzat

Részletesebben