MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7."

Átírás

1 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3525/1/2007 ÜGYINTÉZİ: BAKONYI ATTILA TELEFON: , TELEFAX: , HATÁROZAT SZÁMA: 70/2008. TÁRGY: Egyetemes szolgáltatói mőködési engedély A(z) E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8., cégjegyzékszám: Cg ) egyetemes szolgáltatói mőködési engedély iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7. továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az alábbi HATÁROZATOT: A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és a(z) (továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételekkel T (továbbiakban: Engedély) ad. A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

2 I. Az egyetemes szolgáltatás általános feltételei I.1. Fogalom meghatározások A jelen Engedélyben használt fogalmakon a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvényben (VET), a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Kormányrendeletben (Vhr.), és a VET felhatalmazása alapján kiadott további jogszabályokban meghatározottakat, továbbá a nagybetővel használt fogalmakon az Engedélyben meghatározott alábbi fogalmakat kell érteni: a) Érvényességi Idı: a jelen Engedély III.1. pontjában meghatározott idıtartam, ameddig az Engedély érvényben van; b) Szolgáltatási Terület: a jelen Engedély 2. számú mellékletében meghatározott közigazgatási terület; c) Egyetemes Szolgáltatás: a VET pontjában meghatározott tevékenység, amelynek tartalmát az Engedély 1. számú melléklete határozza meg; d) Transzferár: azon szolgáltatás egységének meghatározott ellenértéke, amelyet az integrált villamosenergia-ipari vállalkozás tagja kapcsolt vállalkozás nyújt az Engedélyes részére; A jelen Engedélyben használt fogalmak I.1. pont szerinti tartalma és jelentése függetlenül attól, hogy az Engedély szövege milyen számban, esetben, idıben vagy szóösszetételben használja változatlan. I.2. Egyetemes szolgáltatási jogok és kötelezettségek Az Engedélyes a VET-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban, valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti tevékenységét; jogokat gyakorolhat, és kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az Engedélyes jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeit. I.2.1. I.2.2. I.2.3. Jelen Engedély jogot biztosít és kötelezettséget jelent az Engedélyes részére egyetemes szolgáltatás nyújtására a Szolgáltatási Területen. Az Engedélyes a 2. számú mellékletben meghatározott közigazgatási területen egyetemes szolgáltatónak minısül. Az Engedélyes jelen Engedélye alapján jogosult villamos energiát nem saját felhasználási célra, rendszeresen és üzletszerően vásárolni és értékesíteni, villamos energiát a Magyar Köztársaság határain keresztül A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

3 az ország területére be-, illetve onnan kiszállítani, emellett a villamosenergia-értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtani, illetve közvetíteni. Az Engedélyes ezen tevékenysége nem veszélyeztetheti az Engedély alapján végzett Egyetemes Szolgáltatást, valamint nem eredményezhet a VET aiban meghatározott villamosenergia-ellátási zavart. I.2.4. I.2.5. I.2.6. Az Engedélyes jelen Engedély alapján villamos energiát a felhasználók közül kizárólag a VET 50. (3) bekezdésében meghatározott felhasználóknak (továbbiakban: egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók) értékesíthet. Az Engedélyes jelen Engedély alapján folytatott tevékenységét mindenkor olyan színvonalon köteles teljesíteni, amely megfelel a legfejlettebb hazai és nemzetközi gyakorlatnak (nem veszélyeztetve azonban ezzel a legkisebb költség elvének érvényesülését), a VET és a Vhr. elıírásainak, az Engedélyében és üzletszabályzatában, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott követelményeknek, továbbá a Hivatal által közzétett határozatokban elıírtaknak. Az Engedélyes a kötelezı átvétel alá esı villamos energia átvétele során a vonatkozó miniszteri rendelet, valamit a kereskedelmi szabályzat rendelkezései szerint köteles eljárni. I.3. I.3.1. I.3.2. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek Az Engedélyes a villamosenergia-vásárlási szerzıdés megkötése, és teljesítése során az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókkal, illetve felhasználói csoportokkal szemben megkülönböztetést nem alkalmazhat. Az Engedélyes az azonos vagy hasonló szolgáltatási körülmények között vételezı felhasználóknak a vonatkozó jogszabályban meghatározott árszabásonként azonos árakat illetve szolgáltatási feltételeket köteles ajánlani. Az Engedélyes az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók bejelentéseinek intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók tájékoztatására, valamint a hálózathasználattal kapcsolatos ügyintézés biztosítására a Szolgáltatási Területén a VET 47. -ában, valamint a Vhr ában foglaltak szerint ügyfélszolgálatokat köteles mőködtetni. Az Engedélyes köteles az elérhetıségérıl és az ügyfélfogadás rendjérıl az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat tájékoztatni. Az Engedélyes az ügyfélszolgálati irodák mőködtetésére, az ügyfélszolgálati tevékenység végzésére más személy részére megbízást a Hivatal elızetes jóváhagyó határozata alapján adhat. A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

4 I.3.3. I.3.4. Az Engedélyes köteles üzletszabályzatát az ügyfélszolgálati irodában kifüggeszteni, valamint a honlapján közzétenni, továbbá kérésre bárkinek hiánytalanul rendelkezésre bocsátani. Az Engedélyes köteles az üzletszabályzatában a villamosenergiaellátási szabályzatoknak a felhasználókra vonatkozó rendelkezéseit érvényesíteni. Amennyiben a jogszabályok, a villamosenergia-ellátási szabályzatok, illetve a Hivatal határozatainak irányadó rendelkezései változnak, úgy az Engedélyes a változások hatályba lépésével egyidejőleg köteles az üzletszabályzatát szükség esetén módosítani és a megváltozott elıírásokkal összhangba hozni, továbbá köteles azt a Hivatalnak a VET 72. (3) bekezdése alapján jóváhagyásra benyújtani. I.3.5. Az Engedélyes független szakértıkkel saját költségén köteles elvégeztetni a Szolgáltatási Területén az egyetemes szolgáltatásra jogoult felhasználók körében a felhasználói elégedettségi szint felmérését, a Hivatal határozatában közzétetteknek megfelelıen. I.3.6. Az Engedélyes köteles az egyetemes szolgáltatás minıségének megállapítása során a Hivatal által a VET 159. r) pontja alapján hozott határozatok rendelkezéseinek betartásával eljárni és a Hivatallal együttmőködni. I.3.7. Az Engedélyes köteles a hatályos jogszabályokban és az üzletszabályzatában meghatározott módon a felhasználói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetekkel együttmőködni, és az üzletszabályzat módosítása során a Vhr ában foglaltak szerint eljárni. I.3.8. Az Engedélyes köteles a szociálisan rászoruló fogyasztó fizetési kedvezményre vonatkozó kérelmét 15 napon belül érdemben megválaszolni. Amennyiben a fogyasztó a részletfizetési, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodás feltételeit megszegi, az Engedélyes jogosult a részletfizetési vagy fizetési haladékra vonatkozó megállapodás azonnali hatályú felmondására. I.3.9. Az Engedélyesnek a szociálisan rászoruló fogyasztók részére részletfizetés, fizetési kedvezmény biztosítása mellett az elosztói engedélyessel történı egyeztetés mellett fel kell ajánlania az elıre fizetı mérı felszerelésének lehetıségét. Amennyiben a fogyasztó részletfizetési kedvezményben vagy fizetési haladékban részesült, és annak feltételeit nem teljesíti, az Engedélyes a további fogyasztást elıre fizetı mérı felszereléséhez kötheti. Az Engedélyes köteles a Vhr. 31. (8) bekezdésében meghatározott igazolás kiadására. Az Engedélyes az elosztó hálózati engedélyessel együttmőködve gondoskodik az elıre fizetı mérık mőködtetésének (feltöltésének) az ügyfélszolgálatain és elektronikus úton történı biztosításáról. I Az Engedélyes a szociálisan rászoruló fogyasztó villamosenergiaellátását csak a Vhr. 32. (6) bekezdésében foglal feltételek fennálllása esetén szüntetheti meg. A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

5 I I Az Engedélyes köteles biztosítani a fogyatékkal élı fogyasztót megilletı különleges bánásmódot a Vhr. 34. (4) bekezdésének megfelelıen. A fogyasztó által igényelt szolgáltatást a fogyasztó részére a nyilvántartásba vételt követı legkésıbb 30. naptól kell biztosítani. A VET 64. (5) bekezdésének megfelelıen a fogyatékkal élı fogyasztót fizetési késedelem vagy nem fizetés esetén nem lehet a villamosenergia-ellátásból kikapcsolni. Amennyiben a fogyatékkal élı fogyasztó a részletfizetési lehetıség, illetve a kapott fizetési haladék ellenére sem rendezi a tartozását, a további vételezést az Engedélyes elıre fizetı mérı felszereléséhez kötheti. Az ilyen esetben az elıre fizetı mérı felszerelésének költségei az Engedélyest terhelik, és az elıre fizetı mérı használatával vételezett villamos energia ára nem haladhatja meg azt az árat, amelyet a fogyatékkal élı fogyasztó a villamosenergia-vásárlási szerzıdése alapján, az elıre fizetı mérı hiányában fizetne. I.4. Más engedélyesekkel, valamint a háztartási kiserımővek üzemeltetıivel kapcsolatos jogok és kötelezettségek I.4.1. I.4.2. I.4.3. Az Engedélyes az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére történı folyamatos, biztonságos és elıírt színvonalú villamosenergia-ellátás érdekében köteles az elosztó hálózati engedélyessel és az átviteli rendszerirányítóval együttmőködni. Az Engedélyes köteles a VET 13. (1) bekezdésében, a 68. -ában és a Vhr ában foglaltak végrehajtása során más engedélyesekkel együttmőködni. A háztartási mérető kiserımő üzemeltetıjével, mint egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóval az Engedélyes a hálózatba betáplált és onnan vételezett villamos energia elszámolásának vonatkozásában a Vhr., valamint a villamos energia rendszerhasználati díjakra vonatkozó jogszabály rendelkezései szerint köteles megállapodni. I.5. Minıségbiztosítási rendszer Az Engedélyes az egyetemes szolgáltatói tevékenység valamennyi elemére vonatkozó, független minıségtanúsító szervezet által ellenırzött minıségbiztosítási rendszert köteles létrehozni. E rendszernek biztosítania kell a jelen Engedélyben foglalt tevékenységre irányadó jogszabályok és egyéb elıírások betartásának az ellenırzését és ellenırizhetıségét. A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

6 I.6. Egyéb jogok és kötelezettségek I.6.1. Mérlegkörrel kapcsolatos jogok és kötelezettségek I I I Az Engedélyes köteles mérlegkört alakítani, vagy valamely mérlegkörhöz csatlakozni. Ha az Engedélyes egyik mérlegkörhöz sem csatlakozik, önálló mérlegkörnek minısül, ebben az esetben köteles a mérlegkör-felelısi feladatokat ellátni. A mérlegkör-felelısi, illetve mérlegkör tagi feladatokat az Engedélyes a jogszabályokban, az Engedélyben, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban és a létrejött szerzıdésben foglaltak szerint köteles ellátni. Amennyiben az Engedélyes mérlegkör-felelısi feladatok lát el, köteles az átviteli rendszerirányítóval mérlegkör szerzıdést kötni. E szerzıdéseknek meg kell felelniük: a) az együttmőködés szempontjából a villamosenergiaellátási szabályzatokban, az átviteli rendszerirányító üzletszabályzatában, az Engedélyes saját jóváhagyott üzletszabályzatában foglalt feltételeknek, b) a mérlegköri tagok jogaival, illetve kötelezettségeivel kapcsolatos jogszabályokban elıírt, valamint a villamosenergia-ellátási szabályzatokban és, az üzletszabályzatában meghatározott követelményeknek. I Amennyiben az Engedélyes mérlegkör-felelıs, akkor üzletszabályzatában rendelkeznie kell a közte és a mérlegkör tagjai közötti jogviszony részletes szabályairól. I I A mérlegkör szerzıdés felmondása esetén az Engedélyes mint mérlegkör-felelıs köteles együttmőködni a mérlegkör tagjaival annak érdekében, hogy a mérlegkör tagjai jelentısebb hátrányok nélkül csatlakozhassanak egy másik mérlegkörhöz. Az Engedélyes köteles az Szolgáltatási Területén belül felhasználási hellyel rendelkezı egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót mérlegkörébe befogadni. I.6.2. Az Engedélyes által az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó felé kibocsátott számla tartalma Amennyiben az Engedélyes a felhasználó hálózathasználati szerzıdését megbízottként vagy bizományosként kezeli, köteles a villamosenergia-rendszer használatáért fizetendı díjakat, valamint a A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

7 VET ában részletezett egyéb pénzeszközök díját a számlán külön feltüntetni. Ezen, a számla részletezésére vonatkozó rendelkezéseket az Engedélyes köteles üzletszabályzatában rögzíteni. I.7. I.7.1. I.7.2. I.7.3. Tevékenységek és szolgáltatások dokumentálása Az Engedélyes köteles olyan nyilvántartási eljárást kidolgozni és alkalmazni, mely biztosítja a villamosenergia-elszámolás elemeinek, ezen belül a kiegyenlítı energia és a kötelezı átvétel alá esı villamos energia elszámolási elemeinek, valamint a más megbízásából közvetített hálózati és értékesített egyéb szolgáltatásoknak az elkülönített rögzítését. Az Engedélyes nyilvántartási rendszerének biztosítania kell továbbá az értékesített termékek és szolgáltatások fajtánként és felhasználónként, illetve engedélyesenként elkülönülten történı nyilvántartását. Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy az Egyetemes Szolgáltatással és kapcsolódó tevékenységeivel kapcsolatos adatok a rögzítésüktıl számított 5 naptári évig ellenırizhetıek legyenek. Abban az esetben, ha a VET 51. (1) bekezdésben szabályozott esetek valamelyike bekövetkezik, az Engedélyes az I.7.1. pontban meghatározott nyilvántartást a Hivatal erre vonatkozó határozatában foglaltak szerint az arra kijelölt engedélyesnek átadni. I.8. I.8.1. I.8.2. I.8.3. I.8.4. Az Egyetemes Szolgáltatás egyes elemeinek más személy által történı végzése Az Engedélyes az I.8. pontban meghatározott feltételek szerint és korlátozások mellett, a Hivatal elızetes jóváhagyó határozata alapján jogosult arra, hogy az Egyetemes Szolgáltatás 1. számú Mellékletben meghatározott elemeit szerzıdés alapján más személlyel végeztesse (továbbiakban: kiszervezés). A kiszervezni kívánt tevékenység minısítésérıl a Hivatal az Engedélyes kérelmére külön eljárásban határoz. Az Engedélyes az Egyetemes Szolgáltatással kapcsolatos döntési és irányítási jogok, illetve kötelezettségek kiszervezésére nem jogosult. Az Engedélyes a Hivatal jóváhagyásához nem kötött tevékenységek kiszervezése esetén az ezzel érintett tevékenység(ek) végzésére köteles nyilvános pályázatot kiírni. Az Engedélyes a kiszervezés jóváhagyása iránti kérelmében köteles részletesen leírni a kiszervezendı tevékenységet, valamint annak A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

8 végzésének módját a kiszervezett tevékenységet végzı személynél, szervezetnél. I.8.5. I.8.6. A Hivatal a jóváhagyást megtagadhatja, illetıleg feltételekhez kötheti, amennyiben a benyújtott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a kiszervezés nem vagy csak részben felel meg a VET, Vhr. és az Engedélyben foglalt elıírásoknak. Az Engedélyesnek a pályáztatás során gondoskodnia kell arról, hogy minden egyes kiszervezett szolgáltatás esetében a pályázat nyertesével kötött szerzıdésben rögzítésre kerüljenek legalább a következık: a) a szolgáltatás tartalma, ellenértéke, azok nyújtásának helye és ideje, b) a szolgáltatás színvonalának mérésére szolgáló paraméterek és azok elvárt értékei, c) a szolgáltatási színvonal be nem tartásának következményei, és d) a költségelszámolás módja. I.8.7. Az Engedélyes a Transzferárak kialakítása és alkalmazása során a vonatkozó jogszabályok mellett köteles legalább a következıket betartani: a) a Transzferárak alkalmazását megelızıen, a 18/2003. (VII. 16.) PM rendelet, illetve a vonatkozó jogszabályok alapján elıírt nyilvántartást elkészíteni és azt a Hivatalnak bemutatni. b) a Transzferár és a szokásos piaci ár közötti eltérést szolgáltatás elemenként ki kell mutatni. c) a Transzferár alkalmazása során biztosítani kell a szükséges naturáliák és tényköltségek győjtését és nyilvántartását az I.10. pontban foglalt követelmények alapján. d) az Engedélyes a Hivatal egyedi felhívása alapján köteles az alkalmazott Transzferárak hátteréül szolgáló részletes (ex-ante, ex-post) költségkalkulációkat a Hivatal részére bemutatni. I.8.8. I.8.9. Amennyiben az Engedélyes az Egyetemes Szolgáltatás elemeit a Hivatal hozzájáruló határozata alapján kapcsolt vállalkozásával végezteti, úgy az Engedélyes köteles betartani a Vhr ában foglaltakat. Az Engedélyesnek a kiszervezés során a legkisebb költség elvének érvényesülése mellett tekintettel kell lennie a tevékenység magas színvonalon történı ellátására, azaz annak biztosítására, hogy a felhasználók ellátásának minısége folyamatosan javuljon. A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

9 I.9. Egyéb tevékenységek Az Engedélyes Egyetemes Szolgáltatás körébe nem tartozó tevékenysége nem veszélyeztetheti az Engedélyes egyetemes szolgáltatói tevékenységének végzését, a folyamatos, biztonságos és elıírt színvonalú villamos energia ellátást és a villamosenergia-rendszer mőködését. I.10. I I I I.10.4 Adatszolgáltatási és információadási kötelezettség Az Egyetemes Szolgáltatás folyamatosságának, biztonságának és elıírt színvonalának fenntartása, az Engedély, a VET és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásának ellenırzése érdekében a Hivatal jogosult ellenırizni az Engedélyes tevékenységével és ahhoz kapcsolódó üzletmenetével összefüggı valamennyi adatot, nyilvántartást és dokumentumot beleértve az üzleti titkot tartalmazó információt is, jogosult ezekrıl másolatot és kivonatot készíteni, az Engedélyestıl esetenként, illetve rendszeresen írásban, elektronikusan, adathordozón vagy egyéb formában, csoportosításban és módon szolgáltatandó információt, adatot kérni, adatszolgáltatást elıírni, aminek az Engedélyes köteles határidıre eleget tenni. Az Engedélyes a többi engedélyessel és rendszerhasználóval szemben fennálló adatszolgáltatási és információadási kötelezettségének a jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottak szerint köteles eleget tenni. Az Engedélyes a VET ai alapján köteles úgy eljárni, hogy a költség és árbevételi struktúra átláthatóságát a nyilvántartási és elszámolási rendszerében biztosítani tudja különös tekintettel az Engedélyesnek az Egyetemes Szolgáltatás egyes részeit végzı vállalkozásokkal kötött ügyleteire (beleértve a Transzferárakhoz kapcsolódó részletes költségkalkulációkat is), valamint a minıségi követelmények és az ellátási színvonal teljesítését igazoló dokumentumokra. Az Engedélyes évente egy alkalommal köteles a Hivatal számára jelentést készíteni és azt a Hivatalnak március 31-ig írásban, valamint elektronikus formában és/vagy adathordozón benyújtani. a) A jelentésnek az elızı évre vonatkozóan elemezni és összesíteni kell a villamos energia forgalmat, részletesen be kell mutatnia az egyes beszerzési forrásokból származó villamos energia mennyiségére, árára vonatkozó információkat. A jelentésben ki kell térni a kötelezı átvétel alá esı villamos energia mennyiségére és az igénybe vett kiegyenlítı energiaára. A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

10 b) A jelentésnek az elızı évre vonatkozóan elemezni és összesíteni kell az Engedélyes által végzett egyetemes szolgáltatás színvonalát, a javításra tett intézkedéseket és a felhasználói panaszok számának alakulását. c) A jelentésnek tartalmaznia kell az Engedélyesnek a folyó évre és az azt követı évre vonatkozó üzleti tervét. d) Az Engedélyesnek az Engedély I.8. pontjában elıírt elıírások teljesítésérıl a beszámolási évre vonatkozóan jelentést kell adni. Ennek részeként az Engedélyes köteles a Hivatal részére az Engedély I.8. pontja alapján létrejött (keret)szerzıdésekrıl pályázati kiírásonként egy összefoglaló kimutatást (vállalkozó neve, címe, a szerzıdés azonosítója, a felajánlott kapacitás [MFt/év], tény kapacitás lekötés [MFt/év], nyertes árszintek) megküldeni. Egy adott pályázati kiírással kapcsolatos éves beszámolási kötelezettség addig áll fenn, ameddig a pályázati kiírás (keret)összege teljes mértékben nem kerül felhasználásra. A tájékoztatóban az Engedélyes kapcsolt vállalkozásait külön meg kell jelölni és az év folyamán velük bonyolított gazdasági ügyleteket a kapcsolt vállalkozások gazdálkodási adatait is bemutatva a legkisebb költség elvének betartása szempontjából is értékelni kell e) A jelentésnek jelentést kell tartalmazni a garantált szolgáltatások teljesítésérıl. f) A jelentésnek tartalmaznia kell az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók tájékoztatása érdekében végzett tevékenység leírását. Ennek részeként az Engedélyes tájékoztatást ad azokról az intézkedésekrıl, melyeket az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/32/EK irányelve (2006. április 5.) 7. cikkében foglaltak szerint annak érdekében tett, hogy az általa ellátott felhasználók képesek legyenek javítani energiafelhasználásuk hatékonyságát (pl. tájékoztató anyagok, tanácsadói szolgálat mőködtetése, stb.). I.11. Egyes tevékenységek szétválasztása, könyvelése; egyenlı bánásmód elve I Az Engedélyes köteles eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait a VET 74. (1) bekezdésben meghatározott engedélyköteles tevékenységenként, illetve nem engedélyköteles tevékenységei vonatkozásában az irányadó jogszabályok rendelkezései szerint, a Hivatal által a VET ok és a Vhr. kapcsolódó rendelkezései alapján kiadott irányelvnek megfelelıen belsı számvitelében elkülöníteni, könyvelni és nyomon követhetıvé tenni. A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

11 I I Az Engedélyes a beszámolási évre vonatkozó üzleti tevékenységérıl köteles rendszeres, éves információszolgáltatást nyújtani írásban és elektronikus formában a VET 105. (2) bekezdésében rögzített határidıre és tartalommal, ennek keretében köteles bemutatni, hogy a VET aiban, a Vhr aiban és a Vhr. 20. számú mellékletében meghatározott elıírásoknak eleget tett. A versenysemlegesség, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az Engedélyes az Egyetemes Szolgáltatás körében köteles biztosítani azt, hogy a) az azonos típusú engedélyesek és rendszerhasználók az Engedélyes részérıl azonos, diszkrimináció mentes szolgáltatásban és azonos elbánásban részesüljenek, b) az azonos típusú engedélyesek és rendszerhasználók az Engedélyes részérıl csak és kizárólag ugyanazon adatokhoz, információkhoz férhessenek hozzá. I Az Engedélyes mőködése során köteles biztosítani, hogy az egyetemes szolgáltatási és a villamosenergia-kereskedelmi tevékenységeire vonatkozóan a jogszabályokban elıírt szétválasztási szabályok megvalósuljanak, különös tekintettel az informatikai rendszerekben alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi szabályokra. I.12. Pénzügyi biztosíték Az Engedélyes köteles a Vhr. 6. -a alapján az átviteli rendszerirányító üzletszabályzatában meghatározott pénzügyi biztosítékot az Engedély Érvényességi Ideje alatt fenntartani. I.13. I I Az Engedély módosítása A Hivatal az Engedélyt a VET, a Vhr rendelkezései alapján és egyéb, a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel az Engedélyes írásbeli kérelmére vagy hivatalból módosíthatja. Az Engedély mellékleteiben nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások esetén, a változás bekövetkeztétıl számított 30 napon belül az Engedélyes köteles kérelmezni az Engedély módosítását [a módosításokat jelölı korrektúrázott formában, papírra nyomtatva és elektronikus úton (pl. , floppy, CD) is meg kell küldeni]. A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

12 I.14. I I Jogkövetkezmények az Engedély feltételeinek be nem tartása esetén Amennyiben az Engedélyes jogszabályban, Engedélyben, a Hivatal által kiadott más határozataiban, továbbá a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, az üzletszabályzatban meghatározott kötelezettségét megszegi, úgy a Hivatal a jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. A I pont szerinti kötelezettség megszegésének minısül, ha az Engedélyes az Engedélyben és a Hivatal más határozataiban meghatározott dokumentumokat, adatszolgáltatásokat nem az elıírt határidıre vagy formában, vagy tartalommal nyújtja be a Hivatalnak. I.15. Az Engedély visszavonása A Hivatal az Engedélyt a jogszabályokban meghatározott esetekben visszavonhatja. I.16. I Jogok és kötelezettségek, jogszabályok és egyéb elıírások betartása Az Engedélyes az Érvényességi Idı alatt mindenkor köteles betartani a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül: a) a jelen Engedélyt; b) a Hivatal rá vonatkozó határozatait; c) a Hivatal által kiadott irányelveket; d) minden rá vonatkozó mőszaki és biztonsági elıírást; e) a villamosenergia-ellátási szabályzatokat, f) az üzletszabályzatát. I Az Engedélyes különösen köteles betartani az I pontban foglaltak általános érvényének korlátozása nélkül az Európai Parlament és Tanács villamos energia határokon keresztül történı kereskedelem esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekrıl szóló 1228/2003/EK Rendeletét (2003. június 26.), a villamosenergiarendszer jelentıs zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekre vonatkozó jogszabályok korlátozásra és szünetelésre vonatkozó elıírásait, az illetékes miniszter, a Hivatal, vagy más által ezen jogszabály(ok) alapján közzétett bármely rendelkezést, továbbá valamennyi, a szükségállapotra vonatkozó jogszabályi elıírást. A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

13 I.17. I Értesítési rendelkezések Az Engedélyes képviselıjének értesítési címe: Név: E.ON Energiaszolgáltató Kft. Cím: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8. Telefon: Telefax: I Az Engedélyes megváltoztathatja értesítési címét, azonban errıl a Hivatalt haladéktalanul értesíteni köteles. Az értesítési cím megváltozása nem igényli az Engedély módosítását. I.18. Díjak Az Engedélyes köteles a Hivatal részére megfizetni a jogszabályokban meghatározott díjakat. I.19. Mellékletek A jelen Engedély következı mellékletei az Engedély elválaszthatatlan részét képezik: 1. számú melléklet: Egyetemes Szolgáltatás 2. számú melléklet: Illetékességi Terület II. Jogorvoslat A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstıl (kézbesítéstıl) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. III. III.1. Érvényességi Idı, vegyes rendelkezések Jelen Engedély a kiadás napjától számított 10 évig érvényes. III.2. Az Engedélyest a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjairól és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 19/2002. (XI.5.) GKM-PM együttes rendelet és a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékérıl, valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 91/2007. A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

14 (XI.20.) GKM rendelet alapján igazgatási és szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem terheli. III.3. III.4. III.5. III.6. III.7. A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítésérıl nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történı közzétételérıl. E határozat kiadásával egyidejőleg érvényét veszíti a szeptember 1-jén kiadott 449/2007. számú villamos energia közüzemi szolgáltatói mőködési engedély. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. mint egyetemes szolgáltatói engedélyes köteles minden olyan, a évre elıírt adatszolgáltatásnak és más információszolgáltatásnak a év folyamán határidıben eleget tenni, amelyre a jelen pont szerint érvényét vesztı mőködési engedély és egyéb határozat a E.ON Energiaszolgáltató Kft.-t mint közüzemi szolgáltatót kötelezte. Az Engedélyes legkésıbb október 31-ig köteles auditált minıségbiztosítási rendszert bevezetni és errıl, illetve módosításairól 30 napon belül a Hivatalnak jelentést tenni, továbbá köteles a bevezetett minıségbiztosítási rendszert fenntartani. Az Engedélyes január 31-ig köteles benyújtani a Hivatalnak az MVM Trade Zrt.-vel kötött villamosenergia adásvételi szerzıdésnek megfelelıen át/kidolgozott, a Vhr. 15. számú melléklet 3. pontja szerinti 4 éves üzleti tervét, valamint a szerzıdés 2. számú mellékletét (Éves kereskedelmi szerzıdés), továbbá a Vhr. 17. számú melléklet 4. pontja szerinti elosztóval kötött együttmőködési szerzıdéseket. A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

15 INDOKOLÁS Az Engedélyes október 26-án kelt és a Hivatalhoz október 26-án beérkezett beadványában egyetemes szolgáltatói mőködési engedély iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalnak, majd kérelmét a Hivatal november 14-én kelt hiánypótlási felszólítására december 10-én kelt és a Hivatalhoz december 12-én beérkezett beadványában kiegészítette, pontosította. A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratokat megvizsgálta, s a lefolytatott Engedélyezési eljárás során megállapította, hogy a kérelmezı megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért az Engedélyt kiadta. E határozatot a Hivatal a VET 159. a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki. E határozat a VET 75. (1) bekezdése, a VET 74. (1) f) pontja, a VET 90. -a, a VET 178. (1) c) pontja és (3) és (5) bekezdései, valamint a Vhr ai és a Vhr 81. -ában foglalt rendelkezéseken alapul. Az eljárási költségrıl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 72. (1) dd) pontja alapján kellett rendelkezni. A VET 168. (10) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni a Ket (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen. A határozat közzétételére a VET 168. (9) bekezdése és a Vhr a alapján kerül sor. Budapest, január 1. Horváth J Ferenc elnök Kapják: E.ON Energiaszolgáltató Kft. MEH Villamosenergia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály MEH Irattár 1 példány 1 példány 1 példány A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

16 1. SZÁMÚ MELLÉKLET a(z) E.ON Energiaszolgáltató Kft. Egyetemes szolgáltatói mőködési engedélyéhez Egyetemes Szolgáltatás Értékesítés és ügyfélkapcsolati tevékenységek Számlázással kapcsolatos tevékenységek Kintlevıségek kezelése Energia beszerzés (villamos energia, földgáz) Pénzügyi, számviteli, controlling és egyéb gazdasági támogató tevékenységek Informatikai és adatkezelési tevékenységek A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

17 2. SZÁMÚ MELLÉKLET a(z) E.ON Energiaszolgáltató Kft. Egyetemes szolgáltatói mőködési engedélyéhez Illetékességi Terület A Vhr. 81. (1) bekekezdés szerint megyénként, a január 1-jén ellátott települések felsorolásával BÁCS-KISKUN MEGYE Dusnok Mélykút Tiszakécske Tiszaug A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

18 BARANYA MEGYE Abaliget Adorjás Ág Almamellék Almáskeresztúr Alsókövesd Alsómocsolád Alsószentmárton Antalfalu Antalszállás Apátvarasd Aranyosgadány Áta Babarc Babarcszılıs Bakóca Bakóca-Felsıkövesd Bakonya Baksa Bánfa Bános Bár Baranyahidvég Baranyajenı Baranyaszentgyörgy Barátúr Basal Becefa-Becefaszılı Belvárdgyula Beremend Berkesd Besence Bezedek Bicsérd Bikal Birján Bisse Boda Bodolyabér Bogád Bogádmindszent Bogdása Boldogasszonyfa Bóly Borjád Bosta Botykapeterd Botykapeterd-Kispeterd Bükkösd Bürüs A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

19 Cun Csányoszró Csarnóta Csatahely Csebény Csebény-Szabás Cserdi Cserkút Cserkút-szılıhegy Csertı Csobókapuszta Csonkamindszent Dencsháza Dinnyeberki Diósviszló Drávacsehi Drávacsepely Drávafok Drávairányi Drávakeresztúr Drávapalkonya Drávapiski Drávaszabolcs Drávaszerdahely Drávasztára Dunaszekcsı Egerág Egyházasharaszti Egyházaskozár Elekmajor Ellend Endrıc Erdısmárok Erdısmecske Erzsébet Fazekasboda Feked Felsıegerszeg Felsımindszent Felsıszentmárton Garé Gerde Gerényes Geresdlak Geresdlak-Kisgeresd Gilvánfa Gilvánfa-Vargatelep Gordisa Gorica Gödre Gödrekeresztúr GödreSzénáspuszta Gödreszentmárton A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

20 Görcsöny Görcsönydoboka Gyód Gyöngyfa Gyöngyösmellék Gyümölcsény Hamuháza Harkány Háromháza Hásságy Hegyhátmaróc Hegyszentmárton Hegyszentmárton- Alsóegerszeg Hegyszentmárton-Monyorósd Helesfa Hetvehely Hidas Himesháza Hirics Hobol Horváthertelend Hosszúhetény Husztót Ibafa Ibafa-Korpád Illocska Ipacsfa Ivánbattyán Ivándárda Júliamajor Kacsóta Kákics Kán Karácodfa Kárász Karászpuszta Kásád Katádfa Kátoly Kékesd Kémes Kemse Kemse-Zehipuszta Képespuszta Keszü Kétújfalu Kétújfalu-Szentmihályfapta Királyegyháza Kisasszonyfa Kisbeszterce Kisbudmér Kisdér Kisdobsza A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

21 Kishajmás Kishárságy Kisharsány Kisherend Kisjakabfalva Kiskassa Kislippó Kisnyárád Kistamási Kistapolca Kistótfalu Kisújbánya Kisvaszar Kisszentmárton Komló Komló-Kisbattyán Komló-Zobákpuszta Kórós Kovácshida Kovácsszénája Kozármisleny Köblény Kökény Kölked Körcsönyepuszta Kıvágószılıs Kıvágószılıs-Golgota Kıvágótöttös Ladomány Lánycsók Lapáncsa Liget Lippó Liptód Lothárd Lovászhetény Lúzsok Mágocs Magyarbóly Magyaregregy Magyarhertelend Magyarlukafa Magyarmecske Magyarsarlós Magyarszék Magyartelek Majláthpuszta Majs Mánfa Maráza Márfa Máriagyüd Máriakéménd A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

22 Markóc Marócsa Márok Martonfa Matty Matty-Keselyösfapuszta Máza Mecseknádasd Mecsekpölöske Mecsekszakál Mekényes Merenye Merenye-Ceglédpuszta Mezıd Mindszentgodisa Mohács Molvány Molványhid Monosokor Monyoród Mozsgó-Mozsgószılıhegy- Jedinka Nagybudmér Nagycsány Nagydobsza Nagyhajmás Nagyharsány Nagykozár Nagymáté Nagynyárád Nagypall Nagypeterd Nagytótfalu Nagyváty Nemeske Németi Nyugotszenterzsébet Óbánya Ócsárd Ófalu Okorág Okorvölgy Olasz Old Old-Eperjespuszta Old-Tótokföldje Orfő Oroszló Ózdfalu Palé Palkonya Palotabozsok Páprád Patapoklosi A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

23 Pázdány Pécs Pécsbagota Pécsdevecser Pécs-Hird Pécs-Szikutid. Pécsudvard Pécsvárad Pécs-Vasas Pellérd Pereked Peterd Pettend Piskó Pócsa Pogány Pusztakisfalu Püspökszentlászló Rádfalva Regenye Romonya Rózsafa Sámod Sárok Sásd Sátorhely Sellye Siklós Siklósbodony Siklósnagyfalu Sikondafürdı Somberek Somogyapáti Somogyapáti-Adorján Somogyhárságy Somogyhatvan Somogyviszló Sósvertike Sumony Szabadságmajor Szabadszentkirály Szágy Szajk Szalánta Szalatnak Szaporca Szárász Szászvár Szatina Szava Szebény Szederkény Székelyszabar A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

24 Szellı Szemely Szénáspuszta Szentdénes Szentegát Szentkatalin Szentlırinc Szigetvár Szigetvár-Zsibót Szilágy Szilvás Szıke Szıkéd Szörény Szulimán Szőr Tabód Tarrós Tekeres Tékes Teklafalu Tengeri Terecseny Terehegy Tésenfa Téseny Tófő Tormás Tótszentgyörgy Töttös Turony Udvar Újpetre Üszögpuszta Vajszló Vajszló-Angyalóc Várad Várad-Váradújpuszta Varga Vásárosbéc Vásárosdombó Vásárosdombó-Ódombó Vázsnok Vejti Vékény Velény Véménd Versend Villány Villánykövesd Villány-Virágos Vitézipuszta Vókány A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

25 Zádor Zaláta Zengıvárkony Zók A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

26 BÉKÉS MEGYE Békésszentandrás Biharugra Bucsa Csabacsüd Dévaványa Ecsegfalva Füzesgyarmat Gyomaendrıd Kertészsziget Körösnagyharsány Körösújfalu Szarvas Szeghalom Zsadány A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

27 FEJÉR MEGYE Aba Adony Ágostonpuszta Alap Alcsútdoboz Alsószentiván Andormajor Bakonycsernye Bakonykuti Balatonbozsok Balinka Baracs Baracska Beloiannisz Besnyı Bicske Bodajk Bodmér Cece Csabdi Csákberény Csákvár Csókakı Csór Csısz Daruhegy Dég Dunaújváros Elıszállás Enying Enying-Kabókapuszta Ercsi Etyek Fehérvárcsurgó Felcsút Füle Gánt GántVérteskozma Gárdony Györgymajor Gyúró Hantos Hantos Igar Igar-Vámiszılıhegy Iszkaszentgyörgy Isztimér Isztimér-Királysz. Iváncsa Jenı A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

28 Kajászó Káloz Kápolnásnyék Katalinpuszta Kincsesbánya Kisapostag Kisláng Kisszentmiklós Kıszárhegy Középbogárd Kulcs Lajoskomárom Lepsény Lovasberény Magyaralmás Mány Martonvásár Mátyásdomb Mezıfalva Mezıkomárom Mezıszentgyörgy Mezıszilas Moha Mór Nadap Nádasladány Nagykarácsony Nagylók Nagyveleg Nagyvenyim Pákozd Pálhalma Pátka Pázmánd Perkáta Polgárdi Pusztaegres Pusztaszabolcs Pusztavám Rácalmás Ráckeresztúr Rétszilas Sárbogárd Sárbogárd-Alsótöbörzsök Sárbogárd-Sárszentmiklós Sáregres Sárhatvan Sárkeresztes Sárkeresztúr Sárkeszi Sárosd Sárszentágota Sárszentmihály A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

29 Seregélyes Soponya Söréd Sukoró Szabadbattyán Szabadegyháza Szabadhidvég Szár Székesfehérvár Tabajd Tác Tordas Újbarok Úrhida Vajta Vál Velence Vereb Vértesacsa Vértesboglár Zámoly Zichiújfalu A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

30 GYİR-MOSON-SOPRON MEGYE Abda Acsalag Ács-Jegespuszta Ágfalva Agyagosszergény Árpás Ásványráró Babót Bágyogszovát Bakonygyirót Bakonypéterd Bakonyszentlászló Barbacs Beled Bezenye Bezi Bodonhely Bogyoszló Bıny Börcs Bısárkány Cakóháza Cirák Csáfordjánosfa Csapod Csér Csikvánd Csorna Darnózseli Dénesfa Dör Dunakiliti Dunaremete Dunaszeg Dunaszentpál Dunasziget Ebergıc Écs Edve Egyed Egyházasfalu Enese Farád Fehértó Feketeerdı Felpéc Fenyıfı Fertıhomok Fertıboz Fertıd A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

31 Fertıendréd Fertırákos Fertıszentmiklós Fertıszéplak Fertıújlak Gönyő Gyalóka Gyarmat Gyóró Gyömöre Gyır Gyırasszonyfa Gyırladamér Gyırság Gyırsövényház Gyırszemere Gyırújbarát Gyırújfalu Gyırzámoly Halászi Harka Hédervár Hegyeshalom Hegykı Hidegség Himod Hövej Ikrény Iván Jánossomorja Kajárpéc Kapuvár Kimle Kisbabot Kisbajcs Kisbodak Kisfalud Kóny Kópháza Koroncó Kunsziget Lázi Lébény Levél Lipót Lövı Maglóca Magyarkeresztúr Máriakálnok Markotabödöge Mecsér Mérges Mezıörs A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

32 Mihályi Mórichida Mosonmagyaróvár Mosonszentmiklós Mosonszolnok Nagybajcs Nagycenk Nagylózs Nagyszentjános Nemeskér Nyalka Nyúl Osli Öttevény Páli Pannonhalma Pásztori Pázmándfalu Pér Pereszteg Petıháza Pinnye Potyond Pusztacsalád Püski Rábacsanak Rábacsécsény Rábakecöl Rábapatona Rábapordány Rábasebes Rábaszentandrás Rábaszentmihály Rábaszentmiklós Rábatamási Rábcakapi Rajka Ravazd Répceszemere Répcevis Rétalap Révfalu Románd Röjtökmuzsaj Sikátor Sobor Sokorópátka Sopron Sopronhorpács Sopronkövesd Sopronnémeti Sarród Szakony A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

33 Szany Szárföld Szerecseny Szil Szilsárkány Táp Tápszentmiklós Tarjánpuszta Tárnokréti Tényı Tét Töltéstava Újkér Újrónafı Und Vadosfa Vág Vámosszabadi Várbalog Vásárosfalu Vének Veszkény Veszprémvarsány Vitnyéd Völcsej Zsebeháza Zsira A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

34 HAJDÚ-BIHAR MEGYE Álmosd Ártánd Bagamér Bakonszeg Balmazújváros Báránd Bedı Berekböszörmény Berettyóújfalu Bihardancsháza Biharkeresztes Biharnagybajom Bihartorda Bocskaikert Bojt Csehipuszta Csökmı Darvas Darvaspuszta Debrecen Derecske Ebes Egyek Esztár Folyás Földes Furta Fülöp Gáborján Görbeháza Hajdúbagos Hajdúböszörmény Hajdúdorog Hajdúhadház Hajdúnánás Hajdúsámson Hajdúszoboszló Hajdúszovát Hencida Hortobágy Hosszúpályi Kaba Kismarja Kokad Komádi Konyár Körösszakál Körösszegapáti Létavértes Magyarhomorog A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

35 Mezıpeterd Mezısas Mikepércs Monostorpályi Nádudvar Nagyhegyes Nagykereki Nagyrábé Nyírábrány Nyíracsád Nyíradony Nyírmártonfalva Pocsaj Polgár Püspökladány Sáp Sáránd Sárrétudvari Szentpéterszeg Szerep Téglás Tépe Tetétlen Tiszacsege Tiszagyulaháza Told Újiráz Újléta Újszentmargita Újtikos Vámospércs Váncsod Vekerd Zsáka A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

36 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE Abádszalók Alattyán Berekfürdı Besenyszög Cibakháza Csataszög Csépa Cserkeszılı Fegyvernek Hunyadfalva Jánoshida Jászalsószentgyörgy Jászboldogháza Jászladány Karcag Kenderes Kengyel Kétpó Kisújszállás Kıtelek Kuncsorba Kunhegyes Kunmadaras Kunszentmárton Martfő Mesterszállás Mezıhék Mezıtúr Nagyiván Nagykörü Nagyrév Öcsöd Örményes Rákóczifalva Rákócziújfalu Szajol Szászberek Szelevény Szolnok Takácshegy Tiszabı Tiszabura Tiszaderzs Tiszaföldvár Tiszafüred Tiszagyenda Tiszaigar Tiszainoka Tiszajenı Tiszakürt A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

37 Tiszaörs Tiszapüspöki Tiszaroff Tiszasas Tiszasüly Tiszaszentimre Tiszaszılıs Tiszatenyı Tiszavárkony Tomajmonostora Tószeg Törökszentmiklós Túrkeve Újszász Vezseny Zagyvarékas A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

38 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE Ács Ácsteszér Aka Almásfüzitı Annavölgy Bábolna Baj Bajna Bajót Bakonybánk Bakonysárkány Bakonyszombathely Bana Bársonyos Battyánpuszta Bokod Császár Csatka Csém Csép Csolnok Dad Dág Dióspuszta-Hitmes-Zalasor Dorog Dömös Dunaalmás Dunaszentmiklós Epöl Esztergom Ete Gyermely Héreg Kecskéd Kerékteleki Kesztölc Kisbér Kisigmánd Kocs Komárom Kömlıd Környe Lábatlan Leányvár Máriahalom Mocsa Mogyorósbánya Nagyigmánd Nagysáp Naszály A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

39 Neszmély Nyergesújfalu Oroszlány Piliscsév Pilismarót Réde Sárisáp Súr Süttı Szákszend Szárliget Szomód Szomor Tardos Tarján Tárkány Tát Tata Tatabánya Tokod Tokodaltáró Úny Várgesztes Vérteskethely Vértessomló Vértestolna Vértesszılıs A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

40 PEST MEGYE Abony Jászkarajenı Kıröstetétlen Pilisszentkereszt A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

41 SOMOGY MEGYE Ádánd Alsóbélatelep Alsóbogát Alsókölked Alsótekeres Andocs Babócsa Bábonymegyer Bagola Bakháza Balatonberény Balatonboglár Balatonendréd Balatonfenyves Balatonföldvár Balatonkeresztúr Balatonkiliti Balatonlelle Balatonmária Balatonöszöd Balatonszabadi Balatonszabadifürdı Balatonszabadi-Sóstó Balatonszárszó Balatonszemes Balatonszentgyörgy Balatonszéplak Balatonújlak Bálványos Barcs Bárdudvarnok Bárdudvarnok-Bánya Bárdudvarnok-Lipótfa Bárdudvarnok-Nagypuszta Baté Bedegkér Bélavár Beleg Berzence Bize Bodrog Bolhás Bolhó Bonnya Boronka Böhönye Bıszénfa Buzsák Büssü Csákány A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

42 Cserénfa Cserfekvés Csisztafürdı Csokonyavisonta Csoma Csombárd Csököly Csömend Csurgó Csurgónagymarton Darány Drávagárdony Drávaszentes Drávatamási Ecseny Edde Felsıkölked Felsımocsolád Felsıtekeres Fiad Fonó Fonyód Fonyódliget Földvárhegy Fınyed Gadács Gadány Galambospuszta Gálosfa Gamás Gamás-Vadépuszta Gige Gölle Gölle-Inámpuszta Görgeteg Görösgal Gyékényes Gyótapuszta Gyugy Gyugy-Sandipuszta Hács Hajmás Háromfa Hedrehely Hékutpuszta Hencse Hencsepuszta Heresznye Hetes Hodoshát Hollád Homokszentgyörgy Horvátkút A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

43 Hosszúvíz Igal Iharos Iharosberény Inke Istvándi Jákó Juta Kadarkút Kálmáncsa Kanacspuszta Kánya Kapoly Kapoly-puszta Kaposfı Kaposgyarmat Kaposhomok Kaposkeresztúr Kaposmérı Kaposújlak Kaposvár Kaposvár-Kaposfüred Kaposvár-Toponár Kaposvár-Töröcske Kaposszerdahely Kára Karád Kastélyosdombó Kaszó Kazsok Kelevíz Kercseliget Kereki Kéthely Kisasszond Kisbajom Kisbárapáti Kisberény Kisberki Kisgyalán Kiskorpád Komlósd Kıkút Kıkút-Alsótapazd Kıkút-Gyöngyöspuszta Kıröshegy Kötcse Kuntelep Kutas Kürtöspuszta Lábod Lad Lajosháza A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

44 Lakócsa Látrány Lengyeltóti Libickozma Lulla Magyaratád Magyaratád-Rácegrespuszta Magyaregres Makktelep Marcali Mariettapuszta Mernye Mernye-Mernyeszentmiklós Mesztegnyı Mezıcsokonya Mike Miklósi Mosdós Nágocs Nagyatád Nagyatád-Kivadár Nagybajom Nagyberekpuszta Nagyberény Nagyberki Nagycsepely Nagykorpád Nagyszakácsi Nemesdéd Nemeskisfalud Nemesvid Nemesvid-Kisvid Nikla Nyim Orci Ordacsehi Osztopán Öreglak İrtilos Ötvöskónyi Pálmajor Pamuk Patalom Patca Patosfa Péterhida Pogányszentpéter Polány Porrog Porrogszentkirály Porrogszentpál Potony Pusztaberény A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

45 Pusztakovácsi Pusztaszemes Pusztaszentgyörgy Ráksi Rinyabesenyı Rinyakovácsi Rinyaszentkirály Rinyaújlak Rinyaújnép Ságvár Sántos Sávoly Segesd Sérsekszılıs Simonfa Siófok Siójut Som Som-Daránypuszta Somodor Somogyacsa Somogyacsa-Gerézdpuszta Somogyaracs Somogyaszaló Somogyaszaló-Antalmajor Somogybabod Somogybabod-Kisbabod Somogybükkösd Somogycsicsó Somogydöröcske Somogyegres Somogyfajsz Somogygeszti Somogyjád Somogymeggyes Somogysámson Somogysámson-Marótpuszta Somogysárd Somogysárd-Sörnyepuszta Somogysimonyi Somogyszentpál Somogyszentpál-Kisperjés Somogyszil Somogyszob Somogytarnóca Somogytúr Somogyudvarhely Somogyvámos Somogyvár Somogyvár-Vityapuszta Somogyzsitfa Szabadi Szabás A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

46 Szántód Szegerdı Szenna Szenta Szentbalázs Szentborbás Szentgáloskér Szentgáloskér-Lapapuszta Szentlászló-Szentegyed- Riticspuszta Szentmihályhegy Szenyér Szilvásszentmárton Szólád Szorosad Szıcsénypuszta Szıkedencs Szılısgyörök Szılıskislak Szulok Tab Tapsony Tarany Táska Taszár Teleki Tengıd Terebezdpuszta Tikos Torvaj Tótújfalu Töreki Törökkoppány Újvárfalva Varászló Várda Vése Visnye Visz Vízvár Vörs Zákány Zákánytelep Zala Zamárdi Zics Zimány Zrinyitelep Zselickisfalud Zselickislak Zselicszentpál A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

47 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Ajak Anarcs Apagy Aranyosapáti Baktalórántháza Balkány Balsa Barabás Bátorliget Benk Beregdaróc Beregsurány Berkesz Besenyıd Beszterec Biri Botpalád Bököny Buj Cégénydányád Csaholc Csaroda Császló Csegöld Csenger Csengersima Csengerújfalu Darnó Demecser Dombrád Döge Encsencs Eperjeske Érpatak Fábiánháza Fehérgyarmat Fényeslitke Fülesd Fülpösdaróc Gacsály Garbolc Gávavencsellı Géberjén Gégény Gelénes Gemzse Geszteréd Gulács Gyıröcske Gyırtelek A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

48 Gyulaháza Gyügye Gyüre Hermánszeg Hetefejércse Hodász Ibrány Ilk Jánd Jánkmajtis Jármi Jéke Kállósemjén Kálmánháza Kántorjánosi Kék Kékcse Kemecse Kérsemjén Kisar Kishódos Kisléta Kisnamény Kispalád Kisvárda Kisvarsány Kisszekeres Kocsord Komlódtótfalu Komoró Kótaj Kölcse Kömörı Laskod Levelek Lónya Lórántháza Lövıpetri Magosliget Magy Mánd Mándok Máriapócs Márokpapi Mátészalka Mátyus Méhtelek Mérk Mezıladány Milota Nábrád Nagyar Nagycserkesz A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

49 Nagydobos Nagyecsed Nagyhalász Nagyhódos Nagykálló Nagyszekeres Nagyvarsány Napkor Nemesborzova Nyírbátor Nyírbéltek Nyírbogát Nyírbogdány Nyírcsaholy Nyírcsászári Nyírderzs Nyíregyháza Nyírgelse Nyírgyulaj Nyíribrony Nyírjákó Nyírkarász Nyírkáta Nyírkércs Nyírlövı Nyírlugos Nyírmada Nyírmeggyes Nyírmihálydi Nyírparasznya Nyírpazony Nyírpilis Nyírtass Nyírtelek Nyírtét Nyírtura Nyírvasvári Ófehértó Olcsva Olcsvaapáti Ópályi Ököritófülpös Ömböly İr Panyola Pap Papos Paszab Pátroha Pátyod Penészlek Penyige Petneháza A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

50 Piricse Pócspetri Porcsalma Pusztadobos Rakamaz Ramocsaháza Rápolt Rétközberencs Rohod Rozsály Sényı Sonkád Szabolcs Szabolcsbáka Szabolcsveresmart Szakoly Szamosangyalos Szamosbecs Szamoskér Szamossályi Szamostatárfalva Szamosújlak Szamosszeg Szatmárcseke Székely Szorgalmatos Tákos Tarpa Terem Tiborszállás Timár Tiszaadony Tiszabecs Tiszabercel Tiszabezdéd Tiszacsécse Tiszadada Tiszadob Tiszaeszlár Tiszakanyár Tiszakerecseny Tiszakóród Tiszalök Tiszamogyorós Tiszanagyfalu Tiszarád Tiszaszalka Tiszaszentmárton Tiszatelek Tiszavasvári Tisztaberek Tivadar Tornyospálca A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

51 Tunyogmatolcs Túricse Túristvándi Tuzsér Tyukod Újdombrád Újfehértó Újkenéz Ura Uszka Vaja Vállaj Vámosatya Vámosoroszi Vásárosnamény Vasmegyer Záhony Zajta Zsarolyán Zsurk A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

52 TOLNA MEGYE Alsóhetény Alsóhídvég Alsónána Alsónyék Alsópél Alsótengelic Aparhant Attala Báta Bátaapáti Báta-Furkótelep Bátaszék Belecska Bikács Bikács-Kistápé Bogyiszló Bonyhád Bonyhádszerdahely Bonyhádvarasd Bölcske Börzsöny Cikó Csámpa Cseresznyéspuszta Csernyéd Csibrák Csikóstöttıs Dalmand Decs Decs-Szılıhegy Diósberény Dombori Dombóvár Dombovár-Gunarasfürdı Dombóvár-Mászlony Dombóvár-Szılıhegy Döbrököz Dunaföldvár Dunakömlıd Dunaszentgyörgy Dúzs Értény Fácánkert Fadd Felsınána Felsınyék Felsırácegrespuszta Felsıtengelic Földespuszta Fürged A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

53 Gerjen Grábóc Gyapa-puszta Gyönk Györe Györköny Gyulaj Harc Hıgyész Iregszemcse Izmény Jágónak Jegenyéspuszta Józsefhegy Kajdacs Kajmádpuszta Kakasd Kakasd-Széptölgyes Kalaznó Kapospula Kaposszekcsı Keszıhidegkút Kéty Kisdorog Kishídja Kiskajdacs Kismányok Kismórágy Kistabod Kistormás Kisvejke Kisszékely Kocsola Koppányszántó Kölesd Kölesd-Borjád Kövesdpuszta Középhídvég Kurd Lajvérpuszta Lankóc Lápafı Lengyel Madocsa Magyarkeszi Majos Majsapuszta Medina Mihálydomb Miszla Mórágy Mıcsény Mözs A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

54 Mucsfa Mucsi Murga Nagydorog Nagykónyi Nagykónyi-Medgyespuszta Nagymányok Nagypáltelep Nagyszékely Nagyszokoly Nagytormás Nagyvejke Nak Németkér Okrádpuszta Ozora Ozora-Döbrönteszılıhegy Öcsény Paks Pálfa Pári Pincehely Pörböly Pusztahencse Rácegres Regöly Rudolfmajor Sárpilis Sárszentlırinc Simontornya Sióagárd Szakadát Szakály Szakcs Szálka Szárazd Szedres Szekszárd Tabódszerdahely Tamási Tamási-Öreghenye Tamási-Tuskós Tamási-Várhegy Tengelic Tengelic-Szılıhegy Tevel Tolna Tolnanémedi Udvari Újberekpuszta Újireg Úzd Váralja A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

55 Várdomb Várong Varsád Veránkasziget Vetlepuszta Závod Zomba Zsedej Zsibrik A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

56 VAS MEGYE Alsószölnök Alsóújlak Andrásfa Apátistvánfalva Bajánsenye Balogunyom Bejcgyertyános Bérbaltavár Boba Borgáta Bozzai Bozsok Bı Bögöt Bögöte Bucsu Bük Cák Celldömölk Chernelházadamonya Csákánydoroszló Csánig Csehi Csehimindszent Csempeszkopács Csénye Csepreg Csipkerek Csönge Csörötnek Daraboshegy Dozmat Döbörhegy Döröske Duka Egervölgy Egyházashetye Egyházashollós Egyházasrádoc Felsıcsatár Felsıjánosfa Felsımarác Felsıszölnök Gasztony Gencsapáti Gérce Gersekarát Gór Gyanógeregye Gyöngyösfalu A HATÁROZAT 71 OLDALBÓL ÁLL JANUÁR 1.

Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében

Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében Ivóvizek fluorid, jodid tartalma Baranya megyében Az ivóvízben jelen lévı jodid-ion és fluorid-ion a víz természetes anyagai közé tartozik. Mindkét ion nélkülözhetetlen a szervezet normális mőködéséhez.

Részletesebben

19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet

19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet 19/2006. ( XII. 8.) Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 12/1996. (XI. 11.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/95/2006 HÍRDETMÉNY A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Baranya Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú ársaság ervezési Igazgatóság erületi ervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. BARANYA MEGYE ERÜLERENDEZÉI ERVE ELFOGADÁI FÁZI Készült

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3361/07 ÜGYINTÉZİ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3575/1/2007 ÜGYINTÉZİ: MATLÁK ZSUZSANNA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; matlakzs@eh.gov.hu

Részletesebben

Villamos energia kereskedelemre vonatkozó működési engedély

Villamos energia kereskedelemre vonatkozó működési engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2153/02 ÜGYINTÉZŐ: DR. BALOGH LÁSZLÓ TELEFON: 06-1-459-7777, 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7766, 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; baloghl@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény

közig határ neve Hajdú-Bihar Tápiószőlős Hevesvezekény közig határ neve megye Ráckeresztúr Csopak Isztimér Balatonfűzfő Vásárosdombó Tiszabábolna Borsod-Abaúj-Zemplén Kaba Etyek Kincsesbánya Csombárd Sumony Döbrököz Nagyharsány Sárkeszi Vértesacsa Tápiószőlős

Részletesebben

NMH 1 T01 2016.02.22. A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 02. 20-i állapot szerint)

NMH 1 T01 2016.02.22. A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint, településenként (2016. 02. 20-i állapot szerint) NMH 1 Főváros Főváros BUDAPEST 01. KER. 238 93 31 45 39 16 405 1,45 0,27 BUDAPEST 02. KER. 670 244 145 111 124 52 589 1,27 0,24 BUDAPEST 03. KER. 1 495 459 319 257 288 83 067 1,80 0,34 BUDAPEST 04. KER.

Részletesebben

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl. Az építésügyi hatóság az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-142/07 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Fejér megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Fejér megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Fejér megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó Ft/fı %-a %-a 1 ABA 1,8% 2003.01.01 100 2003.05.30 1000 és 2007.01.01 4000 2

Részletesebben

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2003. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2003. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról 1. Általános értékelés Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás 2003. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról A Társulás tagjainak létszáma alig változott. Az év folyamán 2 önkormányzat - Nemeske,

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2016. 01. 04-ei állapot Tartalomjegyzék IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK...5 BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA...5 Az 1848-ig terjedő

Részletesebben

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-427/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-521/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre; dr. Magyar Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

Pályázati felhívás WiFi Falu, Baranya megye

Pályázati felhívás WiFi Falu, Baranya megye Pályázati felhívás WiFi Falu, Baranya megye 1. A PÁLYÁZAT CÉLJA A pályázat célja az ingyenes otthoni internet és olcsó számítógép biztosítása mély szegénységben élık részére. Az EU minisztereinek rigai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T.

H A T Á R O Z A T O T. Ügyintézı: Kecskeméti Ottó vezetı fıtanácsos Telefon: 459-7741 Telefax: 459-7739 E-mail: kecskemetio@eh.gov.hu Határozat Száma: 50/2007. Tárgy: Az ELMŐ DSO Elosztóhálózati Szolgáltató Korlátolt Felelısségő

Részletesebben

20102012. január február 61. MELLÉKLETEK TERVEZET

20102012. január február 61. MELLÉKLETEK TERVEZET 20102012. január február 61. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK TERVEZET Mellékletek E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Jászapáti biogáz kiserőmű

HATÁROZATOT: a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Jászapáti biogáz kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-601/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre; Bagi Attila, dr. Magyar Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773; 06-1-459-7711 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 303 Mecseki E. Zrt. Sellyei Erdészet 7960 Sellye Mátyás király u. 87. 70 Bogdása 41,10 21,50 74 Drávafok 2,30 75 Drávaiványi 0,40 403 Drávakeresztúr

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói Üzletszabályzat

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói Üzletszabályzat 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓII ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK Mellékletek E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói Üzletszabályzat 2

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. évfolyam 4. szám 2006. április 3. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-20/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

2009. július 22. MELLÉKLETEK

2009. július 22. MELLÉKLETEK 2009. július 22. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK Mellékletek E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói Üzletszabályzat 2 EDE_elo_usz_mell_435_2009

Részletesebben

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE

FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA XV.35. FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK MIKROFILMJEINEK DOBOZJEGYZÉKE Raktári hely: tár - 1 - Tartalomjegyzék 1. Római katolikus egyház Pécsi egyházmegye

Részletesebben

Baranya

Baranya Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1058/06 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati Kft. elosztói üzletszabályzat módosításának jóváhagyása

Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati Kft. elosztói üzletszabályzat módosításának jóváhagyása Ügyszám: ES-298/ /2007. Ügyintézı: Kecskeméti Ottó vezetı fıtanácsos, szakmai tanácsadó Telefon: 459-7741 Fax: 459-7741 E-mail: kecskemetio@eh.gov.hu Határozat száma: 540/2008. Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati

Részletesebben

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Aranyosgadány 07. 03. - 07. 05. Áta 08. 26. - 08. 31. Babarcszőlős 07. 06. - 07. 07. Besence 07. 10. - 07. 10. Bicsérd 07. 11. - 07. 28. Bisse 08. 01. - 08. 03. Bogádmintszent 08. 04. - 08. 10. Bosta 08.

Részletesebben

Korlátozott villamosenergia-kereskedelmi működési engedély

Korlátozott villamosenergia-kereskedelmi működési engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-115/ /2009 ÜGYINTÉZŐ: BAKONYI ATTILA TELEFON: +36-1-459-7777, +36-1-459-7764 TELEFAX: +36-1-459-7766, +36-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. Ügyszám: ES-1018/2006 ÜGYINTÉZİ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik?

Az Egy Hajóban Közhasznú Alapítvány (jogi segítő) kihelyezett ügyfélfogadások helyszíne, időpontja Kistérség Településnév Hova tartozik? Komlói Magyarhertelend Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Polgármesteri Hiv. (Nagyterem) Bodolyabér Magyarhertelend Péntek 13.30-14.30 Páros Kossuth u. 46. Komló Komló Péntek 9.00-12.30 Páros Komló

Részletesebben

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben:

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL. Kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák a pécsi tankerületben: PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. -a 1. pontjának 1.4 alpontja szerinti nemzetiséghez tartozók általános iskolai oktatásában roma nemzetiségi oktatás kötelező

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR* Az intézmény szakdolgozóinak száma: Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?

SZÉKESFEHÉRVÁR* Az intézmény szakdolgozóinak száma: Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? FEJÉR MEGYE SZÉKESFEHÉRVÁR* Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Pulmonológiai Osztály GYEMSZI Az intézmény címe (irányítószámmal): 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. A tüdőgyógyászati

Részletesebben

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-361/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Bagi Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7712 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7767 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

HATÁROZAT SZÁMA: 791/2008.

HATÁROZAT SZÁMA: 791/2008. Ügyszám: 1407/2/2008. Ügyintézı: Szabó László Zsolt Telefon: 06-1-459-7757 Fax: 06-1-459-7760 E-mail: szabol@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 791/2008. Tárgy: A földgázelosztás minimális minıségi követelményének

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2164/ /07 ÜGYINTÉZİ: ORBÁN GYULA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7818 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; orbangy@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság Aba Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0622271431 Aba-Belsőbáránd Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0622271431 Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 0656230067

Részletesebben

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., Magyarországi Fióktelepe Üzletszabályzata. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., Magyarországi Fióktelepe

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., Magyarországi Fióktelepe Üzletszabályzata. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., Magyarországi Fióktelepe POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE a.s., Magyarországi Fióktelepe szervezett villamosenergia-piaci engedélyes ÜZLETSZABÁLYZAT 2009. október 5. Tartalomjegyzék 1. Az Engedélyes által végzett tevékenység bemutatása...

Részletesebben

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A FIBERNET KOMMUNIKÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON S Z O L G Á L T A T Á S R A V O N A T K O Z Ó Á L T A L Á N O S S Z E R Z İ D É S I F E L T É T E L E I Hatályos: 2010.

Részletesebben

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére

Előterjesztés. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2006. február 7-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság Elnöke Készítette: dr. Horváth Zs. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT ADVANCED WORLD TRANSPORT RAIL HU Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TİL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya

Részletesebben

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1 1. oldal 2005. évi XVIII. törvény a távhıszolgáltatásról 1 Az Országgyőlés a felhasználók biztonságos, megfelelı minıségő és gazdaságos távhıellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstıl

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter. /2006. ( ) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter. /2006. ( ) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter /2006. ( ) ÖTM rendelete a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

É R T E S Í T É S. tanszünet, a hét első munkanapja. munkaszüneti nap. munkaszüneti nap. munkanap, iskolai előadási nap

É R T E S Í T É S. tanszünet, a hét első munkanapja. munkaszüneti nap. munkaszüneti nap. munkanap, iskolai előadási nap ALBA VOLÁN Zrt. Székesfehérvár Börgöndi u. 14. É R T E S Í T É S Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a 2014. karácsonyi és a 2015. újévi ünnepekkel összefüggésben az autóbuszjáratok közlekedési

Részletesebben

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta a következő

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta a következő Ügyszám: FVO- 1735- (2010) Ügyintéző: Úz Györgyné vezető főtanácsos Telefon: 06-1-459-7738 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: uza@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 694/2010. Tárgy: E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-134/2006/060. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (ügyintézı ügyvéd: dr. K. L.) által képviselt E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 753-2/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA Budapest, 2012. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

Részletesebben

Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma neve neve település 1 Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás Bács-Kiskun Kiskırös Kiskırösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és a 200955 Kiskırös 4

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-4120/1/2007 ÜGYINTÉZİ: BAKONYI ATTILA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7785 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

2. számú melléklet. Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve

2. számú melléklet. Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve Osztatlan közös tulajdonban lévő üzletrész tulajdonosának neve Törzsbetét, pénzgyügyi apport összesen (Ft.) Üzletrész (%) 1 ABALIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 11.179 0,001776% 2 ADORJÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Ft/m2 vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a Ft/m2 %-a 1 Aba 100 1,8 % 4000 2 Adony 300 Ft/m2 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes környezethasználati

Részletesebben

k, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselık, k, valamint Országgyőlési

k, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselık, k, valamint Országgyőlési Nemzetgyőlési képviselık, k, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselık, k, valamint Országgyőlési lési- és az Önkormányzati képviselık k választásáról szóló 2. fıtörvény - 2 - Nemzetgyőlési képviselık,

Részletesebben

A Csorba Győző Könyvtár és a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) részére folyóiratok beszerzése - eredmény

A Csorba Győző Könyvtár és a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) részére folyóiratok beszerzése - eredmény A Csorba Győző Könyvtár és a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) részére folyóiratok beszerzése - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/11 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2015-BEN

A BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2015-BEN A BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2015-BEN A BARANYA MEGYEI KSZR KIADVÁNYAI A BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2015-BEN Csorba Győző Könyvtár Pécs, 2016 A BARANYA

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

É R T E S Í T É S. munkaszüneti nap, a hetek els tanszüneti munkanapját megel z munkaszüneti nap, munkanap, a hetek utolsó tanszüneti munkanapja,

É R T E S Í T É S. munkaszüneti nap, a hetek els tanszüneti munkanapját megel z munkaszüneti nap, munkanap, a hetek utolsó tanszüneti munkanapja, É R T E S Í T É S Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a 2015. karácsonyi és a 2016. újévi ünnepekkel összefüggésben az autóbuszjáratok közlekedési napjai az alábbiak szerint alakulnak: 2015. december

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

Elosztói szabályzat. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttmőködési szabályai. 1. számú módosítás. Budapest, 2008. augusztus 15.

Elosztói szabályzat. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttmőködési szabályai. 1. számú módosítás. Budapest, 2008. augusztus 15. Elosztói szabályzat Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttmőködési szabályai 1. számú módosítás Budapest, 2008. augusztus 15. Elıszó A MÁE, mint a magyar villamosenergia-elosztó vállalatok szövetsége,

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Baranya megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó vagy a forgalmi érték %-a Ft/fı %-a %-a 1 Abaliget 800 :piaci, 2004.01.01

Részletesebben

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá 1. oldal 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl 1 Az Országgyőlés a történelmi múlt megismerésének elsıdleges forrásául szolgáló, illetıleg a közfeladatok

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a %-a 1 Aba 100 1,8 % 1000 4000 2 Adony 300 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5 % 4 Alcsutdoboz

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 00/2015. A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által kiadott 2014/2015. évi Baranya megyei autóbusz menetrendhez Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2015. december 13-tól

Részletesebben

111111 IIIIIIIIIII 1111111111111

111111 IIIIIIIIIII 1111111111111 MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ- 1081 BuDAPEST, II. JÁNOS PÁl PÁPA FÉR 7. 1444 BVDAPFS. Pr.: 247. vww.mekh.hu :L1liJLl 1. TEL.: 459-7777 Tr.. I FAX: 459-7766 UGYIRATSZÁM: UGYINTÉZŐ: TELEFON: FAX: E-MAIL: VFSO-331/7/201

Részletesebben

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármőadóról Az Országgyőlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fıvárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-17409/2015., 38824 /2016. Ügyintézı: Várdai Enikı, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Lovászpatona, Pölöskei major 07/7 hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános rész... 3 3. Széf-rekeszek bérbeadásának feltételei... 3 4. Az Ügyfél kulcsok kiadása... 4 5. A bérelt széf-rekesz nyitása, érték elhelyezés...

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS A DECS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ

NYILVÁNTARTÁS A DECS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ Sorszám A nyilvántartásba vétel száma A kereskedő neve A kereskedő székhelye A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma A kereskedő statisztikai

Részletesebben

Érvényes: 2016. április 4-től AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK., 16.30 517.30 f19.30, 15.10 515.30

Érvényes: 2016. április 4-től AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK., 16.30 517.30 f19.30, 15.10 515.30 02 Aba, Hősök tere, 5.15, 6.15, 6.55 7.30 9.30 11.20 H12.30 513.30, 14.15 H14.30, 15.10 515.30, 16.30 517.30, 18.35 P19.30 f19.30 f20.30 6 ( 07 Agárd, gyógyfürdő, 6.55 < 6.55, 7.15, 13.10 08 Agárd, gyógyfürdő,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tahitótfalu Községi önkormányzat 7/1996.(XII.10.) sz. Képviselıtestületi rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl egységes szerkezetben a 4/2000.(III.31.) önkormányzati

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági

Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Település Megye Járás Lakos Háztartás Közszolgáltató Dátum Aba Fejér Székesfehérvári Járás 4471 1570 Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 2014.12.31 Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

AZ ISD POWER Kft. 17/2003. számú határozattal kiadott villamos energia termelői működési engedélyének 5. számú módosítása

AZ ISD POWER Kft. 17/2003. számú határozattal kiadott villamos energia termelői működési engedélyének 5. számú módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-438/ /2010 Ügyintéző: Slenker Endre, Dr. Magyar Attila Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773, 06-1-459-7767 Telefax: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2009. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. szeptember 14-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

Villamosenergia-kereskedelemi működési engedély

Villamosenergia-kereskedelemi működési engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2397/ /2008 ÜGYINTÉZŐ: BAKONYI ATTILA TELEFON: +36-1-459-7777, +36-1-459-7764 TELEFAX: +36-1-459-7766, +36-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Ügyintézı: Birinyi Zsolt Telefon: 06-1-459-7735 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: birinyizs@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 929/2008.

Ügyintézı: Birinyi Zsolt Telefon: 06-1-459-7735 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: birinyizs@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 929/2008. Ügyintézı: Birinyi Zsolt Telefon: 06-1-459-7735 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: birinyizs@eh.gov.hu Tárgy: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.), mint elosztói engedélyes ügyfélkapcsolati

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Iktatási szám: VJ/142-11/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az ELMIB Energetikai Szolgáltató Zrt. (Dunaújváros) és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)

Részletesebben

Baranya BICSÉRD LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BODA LŐRINC-MED Nonprofit Kft. 7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 73-570310 Baranya BÜKKÖSD LŐRINC-MED Nonprofit

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek -

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a települési szilárdhulladékokkal

Részletesebben

2013 SZEPTEMBER HAVI TRAFFIPAX Települési terv

2013 SZEPTEMBER HAVI TRAFFIPAX Települési terv 2013 SZEPTEMBER HAVI TRAFFIPAX Települési terv 01. vasárnap 07.30-08.45 Pécs, Nendtvich A. út - Páfrány u. kereszteződése 09.00-10.15 Pécs, Magyarürögi út 133. szám (40km/h) 10.30-11.45 Pécs, Nyugatipari

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

2005. november 25. 12. szám. Tartalomjegyzék

2005. november 25. 12. szám. Tartalomjegyzék 2005. november 25. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 102/2005. (IV. 16.) Kgy. Kitüntető díjak adományozása 4 138/2005. (XI. 17.) Kgy. Delegálás a PANNON TISZK Konzorciumi Szervezetébe

Részletesebben

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15.

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt LAN-CITY / Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light

Részletesebben