HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő"

Átírás

1 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-142/07 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: ; TELEFAX: ; HATÁROZAT SZÁMA: 162/2007 TÁRGY: Kiserımővi összevont engedély A Techcon Kft. (4029 Debrecen Faraktár u. 29/D. 1.em. 4.) kiserımő elsıdleges energiaforrásának megválasztására, a létesítésre és a villamosenergia-termelésére vonatkozó összevont engedély iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7.; továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az alábbi HATÁROZATOT: A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő részére az alábbi feltételekkel kiserımő elsıdleges energiaforrásának megválasztására, a létesítésre és a villamosenergia-termelésére vonatkozóan T (továbbiakban: Engedély) ad. A HATÁROZAT 26 OLDALBÓL ÁLL 1

2 I. A kiserımő üzemeltetés általános feltételei I.1. Fogalom meghatározások A jelen Engedélyben használt fogalmakon a villamos energiáról szóló többször módosított évi CX. törvényben (továbbiakban: VET), a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII.23.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Vhr), a VET felhatalmazása alapján kiadott további jogszabályokban, valamint az Engedélyben az alábbiak szerint meghatározott, nagybetővel használt fogalmakat kell érteni: a) Engedélyköteles Tevékenység a VET 51. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység; b) Érvényességi Idı a jelen Engedély III. a). pontjában meghatározott idıtartam, ameddig az Engedély érvényben van; c) Alapvetı Eszköz az összes olyan rendszer és berendezés, ideértve többek között a 3. számú mellékletben megnevezett erımővet, a 4. számú mellékletben felsorolt termelıegységeket és ezek segédberendezéseit, a villamos átalakító-, kapcsoló berendezéseket, a telephelyen kívüli létesítményeket (pl. vízmő, zagytér, stb), illetve az összes egyéb olyan jogosultságot és eszközt, fizikai vagy szellemi javakat (pl. szellemi tulajdonjog), amelyek 1) az Engedély kiadásakor, illetve azt követıen részben, vagy egészben az Engedélyes tulajdonában vannak, vagy az Engedély Érvényességi Ideje alatt részben, vagy egészben megszerez, és amelyeket az Engedélyes villamos energia termelésére telephelyén használ (beleértve a hıszolgáltatással kapcsolt villamos energia termelést is); vagy 2) az Engedély kiadásakor részben vagy egészben az Engedélyes tulajdonában vannak, vagy amelyeket az Engedély Érvényességi Ideje alatt részben vagy egészben megszerez és amelyek a villamosenergia-rendszerben más személyek használatában állnak; d) Üzembe Helyezés: új, vagy nagyobb átalakításon átesett, az ellátási szabályzatokban meghatározott fıberendezés szabályozott eljárási folyamat szerinti csatlakoztatása az együttmőködı villamosenergia-rendszerhez; e) Üzletszabályzat az Engedélyes jelen Engedély tárgyát képezı tevékenységére vonatkozó szabályzata. A HATÁROZAT 26 OLDALBÓL ÁLL 2

3 f) Távközlési Rendszer a VET 13. (2) bekezdése, valamint a Vhr 25. (1) bekezdése szerinti rendszer(ek), illetve annak egyes elemei ideértve különösen azon átviteltechnikai rendszereket, kapcsoló berendezéseket, távközlı végberendezéseket továbbá más erıforrásokat, amelyek jelek továbbítását teszik lehetıvé meghatározott végpontok között vezetéken, rádión, optikai vagy elektromágneses közeg felhasználásával; A jelen Engedélyben használt fogalmak I.1. pont szerinti tartalma és jelentése függetlenül attól, hogy az Engedély szövege milyen számban, esetben, idıben vagy szóösszetételben használja változatlan. I.2. I.2.1. I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5. I.2.6. I.2.7. I.2.8. Fıbb jogok és kötelezettségek Az Engedélyes a VET-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban, valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti tevékenységét; jogokat gyakorolhat és kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az Engedélyes más jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeit. Az Engedélyes kizárólag a jelen Engedély 2. számú mellékletében meghatározott elsıdleges energiaforrást jogosult felhasználni. Az Engedélyes a Hivatal elızetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem térhet el a jelen Engedélyben engedélyezett elsıdleges energiaforrástól. Az Engedélyes jogosult az Engedély egyes termelıegységekre vonatkozó érvényességi idıtartama alatt, azok felhasználásával a 4. számú mellékletben az adott termelıegységre meghatározott teljesítményen villamos energiát termelni, felhasználni és értékesíteni. Az Engedélyes mindenkor olyan minıségő villamos energiát köteles termelni, amely megfelel a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, - amennyiben jogszabály alapján Üzletszabályzat készítésére köteles - az Üzletszabályzatban meghatározott követelményeknek, továbbá a Hivatal által közzétett közérdekő határozatokban meghatározottaknak. Az Engedélyes köteles az Engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételeknek folyamatosan megfelelni, továbbá köteles a Hivatal - adott Engedélyesre irányadó - mindenkori határozatainak megfelelni, azokat betartani és végrehajtani. Az Engedélyben foglalt jogosultságok sem egészben, sem részben nem ruházhatók át. A Hivatal maga vagy megbízottja útján jogosult a Vhr 1/B alapján hatósági ellenırzési tevékenységét végezni. A HATÁROZAT 26 OLDALBÓL ÁLL 3

4 I.2.9. A hulladékbók elıállított villamos energiának a VET 10. k) pontja, illetve a Vhr. 41/A. -a alapján, a Hivatal által megállapított kötelezı átvétel alá esı mennyiségét az Engedély 8. számú melléklete tartalmazza. I Független szakértıvel (szervezettel) el kell végeztetni és jegyzıkönyvben rögzíteni kell az Alapvetı Eszközökre is kiterjedı garanciális méréseket. A méréseknek ki kell terjednie a jogszabályokban, hatósági engedélyekben elıírt mőszaki és környezetvédelmi paraméterekre, különös tekintettel a Vhr. 2/b mellékletében elıírt minimális energetikai hatásfok követelmények teljesítésére. I Az Engedélyes köteles a kereskedelmi üzem megkezdését követı 30 napon belül a Hivatalnak megküldeni az I pontban meghatározott mérések jegyzıkönyveit és egyidejőleg amennyiben az engedélykérelemhez megadott adatokhoz képest változás történt - kérelmeznie kell az Engedély módosítását, az idıközben megváltozott adatok Engedélybe bevezetését illetıen. I Az Engedélyes -szerzıdéskötés esetén- köteles az évi LVI. törvény alapján hulladékhasznosítási szerzıdés megkötésének idıpontját közölni a Hivatallal, a rendszerirányítóval, a területileg illetékes közüzemi szolgáltatóval a szerzıdés megkötésének napjától számított 8 napon belül. I Az I.2.10.; I és I.2.12 pontokban foglaltak végrehajtása érdekében benyújtandó dokumentumok felsorolását az Engedély 1. számú melléklete tartalmazza. I Az Engedélyes jelen Engedély alapján jogosult az általa termelt villamos energiát a jogszabályokban foglaltaknak megfelelıen a szabad piacon értékesíteni, illetve a jelen Engedély 8. számú mellékletében meghatározott mértékig a kötelezı átvétel keretében értékesíteni. I.3. Fogyasztókkal / Vevıkkel kapcsolatos jogok és kötelezettségek Az Engedélyes (amennyiben jogszabály alapján kell neki Üzletszabályzatot készítenie) köteles az Üzletszabályzatát és ezen Engedélyt a vevıi számára hiánytalanul rendelkezésre bocsátani és a honlapján a Hivatal által jóváhagyott hatályos szövegrésszel hozzáférhetıvé tenni. I.4. I.4.1. A villamos energia termelıi tevékenység folytatásához szükséges alapvetı eszközök, azok fenntartása és az azokkal való rendelkezés Az Engedélyes villamos energia termelıi tevékenységének végzéséhez A HATÁROZAT 26 OLDALBÓL ÁLL 4

5 az Engedély 4. számú mellékletében felsorolt Alapvetı Eszközök elengedhetetlenül szükségesek. Ezen eszközöknek az Engedélyes kizárólagos tulajdonát kell képeznie. I.4.2. A 4. számú mellékletben felsorolt Alapvetı Eszközökkel való a Vhr pontjában meghatározott - rendelkezés csak a Hivatal által az Engedélyesnek adott elızetes hozzájárulásával, az abban meghatározott feltételekkel történhet. I.4.3. Az Engedélyes a villamosenergia-rendszer együttmőködése és a közcélú hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében köteles valamennyi Alapvetı Eszközre vonatkozóan a karbantartási, javítási, felújítási munkákat, fejlesztéseket idıben elvégezni, valamint gondoskodni a szükséges készletekrıl és tartozékokról, és az erımő terv szerinti üzemeltetéséhez szükséges egyéb mőszaki feltételeket biztosítani. I.4.4. Az Alapvetı Eszközökkel való Vhr pontjában meghatározott rendelkezés nem veszélyeztetheti az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenységét. I.4.5. I.5. I.5.1. I.5.2. Ha a jelen pontban hivatkozott eszközökkel való rendelkezés a jelen pont szabályaival összhangban történik, az nem jelenti azt, hogy az Engedélyes ne lenne köteles az Engedélyköteles Tevékenység más személlyel történı végzésének I.7. pontbeli szabályainak is megfelelni. Mérési adatgyőjtı rendszerek, távközlési hálózat használat Az Engedélyes tulajdonában lévı, a Vhr 24.. (1) bekezdésében hivatkozott, elszámolási méréshez szükséges mérési adatgyőjtı rendszerek (a továbbiakban: Mérési Adatgyőjtı Rendszerek) használatára, valamint a hálózathasználati díjak meghatározásánál az árhatóság által figyelembe vett, a Vhr 25. (1) bekezdésében hivatkozott távközlési hálózati elemek használatára az Engedélyest a rendszerirányítóval szemben szerzıdéskötési kötelezettség terheli. A Engedélyes a rendszerirányítóval köteles a Vhr ai alapján kötendı szerzıdések megkötésére irányuló tárgyalások, ajánlat elfogadása, valamint a szerzıdéskötéshez szükséges feltételek kialakítása során jóhiszemően eljárni, figyelemmel az üzembiztonságra, az ellátás biztonságára, és különös tekintettel a legkisebb költség elvének érvényesítésére. Az Engedélyes köteles a jelen pontban hivatkozott mérési adatgyőjtı rendszerek, távközlési hálózati rendszer karbantartási, javítási, felújítási munkáit, valamint fejlesztését idıben elvégezni. A Távközlési Rendszerek és a Mérési Adatgyőjtı Rendszerek használatával összefüggı szerzıdések megkötése és teljesítése során biztosítani kell: A HATÁROZAT 26 OLDALBÓL ÁLL 5

6 a) a Távközlési Rendszerek és a Mérési Adatgyőjtı Rendszerek mőködésének biztonságát, b) a Távközlési Rendszerek, illetve a Mérési Adatgyőjtı Rendszerek használatának és az ezekhez történı hozzáférésnek a zavartalanságát, ideértve a rendszerirányító és az általa megbízott személy(ek) hozzáférését is, c) a Távközlési Rendszerekben, illetve a Mérési Adatgyőjtı Rendszerekben tárolt, illetve továbbított adatok eredetiségének, változatlanságának fenntartását, továbbá olyan kezelését, hogy azokhoz jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá. I.6. I.7. I.7.1. I.7.2. I.7.3. I.8. Minıségbiztosítási rendszer A 20 MW és azt meghaladó beépített teljesítménnyel rendelkezı Engedélyes a villamos energia termelıi tevékenység valamennyi elemére vonatkozó, független minıségtanúsító szervezet által ellenırzött minıségbiztosítási rendszert köteles létrehozni és mőködtetni az üzembehelyezést követı 6 hónapon belül. E rendszernek biztosítania kell a jelen Engedélyben foglalt tevékenységre irányadó jogszabályok, és egyéb elıírások betartásának az ellenırzését és ellenırizhetıségét. Az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenysége egyes elemeinek más személy által történı végzése Az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenységének egyes elemeit, vagy kapcsolódó tevékenységét kizárólag a jelen I.7. pontban foglalt feltételekkel jogosult más személyekkel végeztetni. Az Engedélyes köteles biztosítani, hogy a más személy által végzett tevékenységet az Engedély, a VET, az alkalmazandó egyéb jogszabályok, a villamosenergia-ellátási szabályzatok és Üzletszabályzata rendelkezéseivel összhangban végezzék. Az Engedélyes a más személy által végzett tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. A VET 103. (2) bekezdése alapján az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenysége egyes elemeinek más személy által történı végzéséhez a Hivatal elızetes jóváhagyó határozata szükséges. Kapcsolódó és másodlagos tevékenységek Sem az Engedélyes kapcsolódó tevékenysége, sem másodlagos tevékenysége nem veszélyeztetheti az Engedélyes villamos energia termelıi tevékenységének végzését, a folyamatos, biztonságos és elıírt színvonalú villamosenergia-ellátást és a villamosenergia-rendszer mőködését. A HATÁROZAT 26 OLDALBÓL ÁLL 6

7 I.9. Mérlegkör I.9.1. Az Engedélyes köteles mérlegkört alakítani, vagy valamely mérlegkörhöz csatlakozni. Ha egyik mérlegkörhöz sem csatlakozik, önálló mérlegkörnek minısülhet az erre vonatkozó szabályok szerint (jogszabályok, Hivatal határozatai, ellátási szabályzatok). I.9.2. I.9.3. Amennyiben az Engedélyes mérlegkör-felelıs, úgy köteles szerzıdést kötni a rendszerirányítóval, s annak tényét a megkötéstıl számított 15 napon belül a Hivatalnak bejelenteni. A mérlegkör-felelısi feladatokat az Engedélyes a jogszabályokban, az Engedélyben, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, az Üzletszabályzatában és a létrejött szerzıdésben foglaltak szerint köteles ellátni. I.10. Adatszolgáltatási és információadási kötelezettség I A villamosenergia-termelés folyamatosságának, biztonságának és elıírt színvonalának fenntartása, a jelen Engedély, a VET és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásának ellenırzése érdekében, a Hivatal jogosult ellenırizni az Engedélyes tevékenységével és üzletmenetével összefüggı valamennyi adatot, nyilvántartást és dokumentumot - beleértve az üzleti titkot tartalmazó információt is -, jogosult ezekrıl másolatot és kivonatot készíteni, valamint egyedi felhívás alapján információt, adatot kérni. I Az Engedélyes a VET, a Vhr, a vonatkozó jogszabályok és a Hivatal határozatai, illetve egyedi felhívása alapján köteles esetenként és rendszeresen a Hivatal által elıírt formában, csoportosításban és módon (írásban vagy szerkeszthetı elektronikus formában) határidıre információt, adatot szolgáltatni. I Az Engedélyes a többi engedélyessel és rendszerhasználóval szemben fennálló adatszolgáltatási és információadási kötelezettségének a jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottak szerint köteles eleget tenni. I Az Engedélyes köteles az Engedély 7. számú mellékletében lévı táblázatot, a megelızı évre vonatkozóan kitöltve a Hivatalnak február 28-ig írásban és szerkeszthetı elektronikus formában benyújtani. I Az Engedélyes által teljesített adatszolgáltatások nem mentesítik az Engedélyest a jogszabályokban elıírt vonatkozó engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól. I.11. Tevékenységek szétválasztása, könyvelése, egyenlı elbánás elve I Amennyiben az Engedélyes a villamosenergia-termelésen kívül más A HATÁROZAT 26 OLDALBÓL ÁLL 7

8 villamosenergia-ipari engedélyköteles tevékenységet is folytat, akkor az Engedélyes köteles eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait Engedélyköteles Tevékenységenként, illetve nem Engedélyköteles Tevékenységei vonatkozásában az irányadó jogszabályok rendelkezései szerint, a Hivatal által - a Vhr 90. (4) bekezdése alapján - kiadott irányelvnek megfelelıen belsı számvitelében elkülöníteni, könyvelni, illetve nyomon követhetıvé tenni. I Az Engedélyes köteles rendszeres, éves információszolgáltatásként nyilatkozatot adni a Vhr 90. (3) bekezdésében rögzített határidıre arról, hogy az Engedélyes a VET ában, a Vhr 90. -ában, valamint az ott hivatkozott irányelvben meghatározott követelményeknek megfelelt. I A versenysemlegesség, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, az üzembiztonság, az ellátás biztonsága, a fogyasztók védelme, valamint a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében az Engedélyes Engedélyköteles Tevékenysége körében köteles biztosítani, hogy: a) az azonos típusú engedélyesek és rendszerhasználók a részérıl azonos, diszkriminációmentes szolgáltatásban és azonos elbánásban részesüljenek; b) az azonos típusú engedélyesek és rendszerhasználók a részérıl csak és kizárólag ugyanazon adatokhoz, információkhoz férhessenek hozzá, c) kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön, és ne részesülhessen elınyben. I.12. Környezetvédelmi kötelezettségek betartása Az Engedélyes a létesítés és mőködés során köteles fokozott figyelmet fordítani a környezetvédelmi kötelezettségek betartására. I.13. Az Engedély módosítása I A Hivatal az Engedélyt a VET 66., a Vhr 76. alapján és egyéb a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel, az Engedélyes írásbeli kérelmére vagy hivatalból módosíthatja. I Az Engedély mellékleteiben nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások (különösen teljesítményváltozás) esetén, a változás bekövetkeztétıl számított 30 napon belül az Engedélyes köteles kérelmezni az Engedély módosítását. I.14. Jogkövetkezmények az Engedély feltételeinek be nem tartása esetén I A Hivatal az Engedélyes Engedélyben, vagy más a Hivatal által kiadott határozatokban, jogszabályokban, illetıleg a villamosenergia-ellátási A HATÁROZAT 26 OLDALBÓL ÁLL 8

9 szabályzatokban meghatározott kötelezettségeinek megszegése esetén a VET 10/A. -ban, a Vhr 1/C -ban, valamint egyéb a jogszabályokban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. I A kötelezettségek megszegésének minısül, ha az Engedélyes az Engedélyben meghatározott dokumentumokat, adatszolgáltatásokat, az elıírt határidıre vagy formában, vagy tartalommal nem nyújtja be a Hivatalnak. I.15. Az Engedély visszavonása A Hivatal az Engedélyt a jogszabályokban meghatározott esetekben visszavonhatja. I.16. Jogok, kötelezettségek jogszabályok és egyéb elıírások betartása I Az Engedélyes az Érvényességi Idı alatt mindenkor köteles betartani a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül a) a jelen Engedélyt; b) a Hivatal rá vonatkozó határozatait; c) a Hivatal által kiadott irányelveket; d) minden rá vonatkozó mőszaki és biztonsági elıírást; e) a villamosenergia-ellátási szabályzatokat; f) a rendszerirányító utasításait. I Az Engedélyes különösen köteles betartani az I pontban foglaltak általános érvényének korlátozása nélkül a villamosenergia-rendszer jelentıs zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekre vonatkozó jogszabály(ok) korlátozásra és szünetelésre vonatkozó elıírásait, az illetékes miniszter, a Hivatal, vagy más által ezen jogszabály(ok) alapján közzétett bármely rendelkezést, továbbá valamennyi a szükségállapotra vonatkozó jogszabályi elıírást. I.17. Értesítési rendelkezések I Az Engedélyes értesítési címe Név: Techcon Kft. Cím: 4029 Debrecen Faraktár u. 29/D. 1.em.4. Telefon: Telefax: I Az Engedélyes megváltoztathatja az értesítési címét, azonban errıl a Hivatalt haladéktalanul értesíteni köteles. Az értesítési cím megváltozása nem igényli az Engedély módosítását. A HATÁROZAT 26 OLDALBÓL ÁLL 9

10 I.18. I.19. Díjak Az Engedélyes a módosított 19/2002. (XI. 5.) számú GKM-PM együttes rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette. A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítésérıl nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. Mellékletek A jelen Engedély következı mellékletei az Engedély elválaszthatatlan részét képezik: 1. számú melléklet A Hivatalnak benyújtandó dokumentumok 2. számú melléklet Az erımő elsıdleges energiaforrása és a beruházás adatai 3. számú melléklet Az Engedélyes és az Engedély tárgyát képezı erımő összefoglaló adatai 4. számú melléklet A termelıegységek adatai 5. számú melléklet Villamos energia csatlakozási pont(ok) és mérési pont(ok), az Engedélyes és a hálózati engedélyes között 6. számú melléklet Az erımővi alállomás adatai és tulajdonviszonya 7. számú melléklet Az Engedély I pontjában meghatározott adatszolgáltatás II. III. Jogorvoslat A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstıl (kézbesítéstıl) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. Érvényességi Idı és vegyes rendelkezések a) Jelen Engedély napjától július 1-ig érvényes. b) A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történı közzétételérıl. A HATÁROZAT 26 OLDALBÓL ÁLL 10

11 INDOKOLÁS A kérelmezı január 19-én érkezett beadványában kiserımővi összevont engedély iránti kérelmet nyújtott be. Hiánypótlási felszólítás után az utolsó hiányzó dokumentum március 9-én érkezett be. A Hivatal a kérelmet és annak alátámasztásául szolgáló okiratokat megvizsgálta, és a lefolytatott engedélyezési eljárás során megállapította, hogy a kérelmezı - amennyiben az Engedély 1. számú mellékletében foglalt kötelezettségeit teljesíti - megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért az Engedélyt kiadta. E határozatot a Hivatal a VET 10. a) és k) pontjaiban foglalt hatáskörében eljárva a VET 50. (1), 51. (1) a) pontja 52/A., a VET módosításáról szóló évi LXXIX törvény (a továbbiakban: VET mód.) 61. (1) bekezdése és a Vhr , 41/A, 41/C. -ban valamint a Vhr módosításáról szóló 246/2005. (XI. 10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr mód.) 60. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján hozta meg. A teljesítmény meghatározásán túl az Engedély 8. számú mellékletében meghatározott, a megújuló energiaforrásból elıállított villamos energia kötelezı átvétel alá esı részének megállapítása során a Hivatal az alábbiakat is figyelembe vette: a) A villamosenergia-rendszer kereskedelmi elszámolása és így a rendszerszintő szolgáltatások elszámolása - az EU tagállamaihoz hasonló módon, a Vhr /A. -ai szerint a mérlegköri elszámolás szabályai szerint történik. A VET 43. (5) és a 45. (4) bekezdései alapján a kötelezıen átvett villamos energia elszámolása a közüzemi mérlegkörben történik. Tekintettel a közüzemi mérlegkör csökkenı méretére, továbbá arra, hogy a VET hatályba lépése elıtt kötött szerzıdéseik szerint, ebben a mérlegkörben van lekötve mindazon 50 MW feletti beépített teljesítménnyel rendelkezı termelı, akinek igénybevétele a villamosenergia-rendszer fizikai szabályozásának nélkülözhetetlen feltétele, ezért mőszakilag és a villamosenergia-piac mőködése miatt korlátos a megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával elıállított villamos energia átvételi lehetısége [Vhr 41/A. (2) c)]. b) A VET 125. (2) bekezdése, valamint az 57/2002. (XII.28.) GKM rendelet 5. (1) bekezdés c) pontja alapján a villamos energia kötelezı átvételéhez kapcsolódó ártámogatást a villamosenergiafogyasztók által egységesen fizetett rendszerirányítási díjba épített A HATÁROZAT 26 OLDALBÓL ÁLL 11

12 elkülönített díjelem biztosítja. Ennek mértékét az árhatósági jogkört gyakorló Gazdasági és Közlekedési Miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben állapítja meg. A hatályos árszabályozás behatárolja az ártámogatásra fordítható összeg kereteit is [Vhr 41/A. (2) d)]. c) A kérelmezı a Vhr kihirdetése (2005. november 10.) elıtt nem rendelkezett érvényes hálózati csatlakozási szerzıdéssel. Ezért a Vhr 41/A. (2) e) pontja alapján be kellett szereznie rendszerirányítói nyilatkozatát is. A Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Zrt. (a továbbiakban: rendszerirányító) 0074/RFIGH/2006/02 iktatószámú véleményében kifejtette, hogy a folyamatos és megbízható villamosenergia-ellátás csak a törvényekben, rendeletekben, szabályzatokban, illetve a nemzetközi szerzıdésekben rögzített minıségi követelmények betartásával garantálható. Ennek egyik nélkülözhetetlen eleme a szükséges (mennyiség, sebesség) szabályzási tartalékok folyamatos biztosítása évben a felszabályozáshoz szükséges szekunder tartalékot az idıszak 14 %-ában, míg a leszabályozáshoz szükséges szekunder tartalék teljesítményt az idıszak 25 %-ában nem tudta teljes mértékben lekötni a rendszerirányító az üzemelı blokkokból igénybe vehetı ajánlat hiányában. Ezek alapján, tekintettel a villamosenergia-rendszer fizikai (a hazai villamosenergia-rendszer jelenlegi és közeljövıben várható erımővi összetétele, fogyasztási szokások, rendelkezésre álló kapacitások jellege és mértéke) adottságaira és a rendszer szabályozhatóságának a veszélyeztetésére a rendszerirányító az erımő üzembe helyezésével nem értett egyet. d) A kérelmezı a beruházás megvalósításához nem vett igénybe támogatást. [Vhr 41/A. (2) g)]. e) Az adott projekt megtérülése szempontjából a Hivatal a termelési technológia esetében nemzetközileg szokásos, megtérülési viszonyokat és hatékony technológiák költségeit vette figyelembe a kötelezıen átvett villamos energia mennyiségének meghatározásánál. A VET 125. (2) bekezdése alapján az ártámogatás mértéke és módja az egyes energiaforrások esetén eltérı is lehet, figyelembe véve az egyes energiaforrásokhoz kapcsolódó technológiák eltérı megtérülési idejét [Vhr 41/A. (3)]. A VET 129. (1)-(3) bekezdései rendelkeznek arról, hogy a törvény egyes módosításai az európai uniós jogszabályoknak való megfelelést szolgálják. A 129. (1) bekezdés szerint a hatályos VET részlegesen felel meg a 2003/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek. Az irányelv célja az, hogy minden tagországban megvalósuljon a villamos energia piac teljes liberalizációja. A Hivatal felhívja az engedélyes figyelmét A HATÁROZAT 26 OLDALBÓL ÁLL 12

13 arra, hogy a teljes piaci liberalizáció következtében egyes engedélyköteles energetikai tevékenységek megszőnnek, ami kihatással lehet az engedélyesek közötti szerzıdéses kapcsolatokra is. Az Engedélyes mőködése során köteles megfelelni a legkisebb költség elvének, amely elv érvényesülésének ellenırzése a Hivatal feladata (ez az elv különösen erısen érvényesül olyan beruházások esetében, ahol a törvény által megállapított igen magas értékesítési ár is biztosítja a megtérülést, s összhangban van a villamosenergia-fogyasztók teherviselési képességével). Az eljárási költségrıl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: KET) 72. (1) dd) pontja alapján kellett rendelkezni. A VET 9/A. (11) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni a KET 109. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen. E határozat közzétételére a VET 9/A. (1) bekezdése, és a Vhr. 1/F. -a alapján kerül sor. Budapest, Horváth J. Ferenc elnök Kapják: Techcon Kft. E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. MAVIR Zrt. (tájékoztatásul) MEH Villamosenergia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály MEH irattár 1 példány 1 példány 1 példány 1 példány 1 példány A HATÁROZAT 26 OLDALBÓL ÁLL 13

14 HATÁROZAT SZÁMA:162/ SZÁMÚ MELLÉKLET 1. számú melléklet a Techcon Kft. Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő Engedélyéhez A Hivatalnak benyújtandó dokumentumok Az Engedély kézhezvételét követı 30 napon belül benyújtandó dokumentumok, adatok felsorolása: 1. Jelen Engedély mellékleteiben szereplı adatok, amennyiben az engedély kiadása óta megváltoztak. 2. Független szakértı által elvégzett garanciális mérés jegyzıkönyve. 3. Az évi LVI. törvény alapján hulladékhasznosítási szerzıdés megkötésének idıpontja. 4. Befektetett eszközök könyv szerinti nettó értéke a kereskedelmi üzem megkezdésekor. A HATÁROZAT 26 OLDALBÓL ÁLL 14

15 2. SZÁMÚ MELLÉKLET 2. számú melléklet a Techcon Kft. Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő Engedélyéhez Az erımő elsıdleges energiaforrása és a beruházás adatai 3. Felhasználni tervezett/felhasznált energiahordozó adatai 3.1 Megnevezése PB gáz, gumihulladék 3.2 Származási helye Tervezett felhasználás TJ/év Beruházás adatai 4.1. Beruházás kezdete 4.2. Kereskedelmi üzem kezdete A HATÁROZAT 26 OLDALBÓL ÁLL 15

16 3. SZÁMÚ MELLÉKLET 3. számú melléklet a New Energy Kft. Dunaharaszti pirodízel kiserımő Engedélyéhez Az Engedélyes és az Engedély tárgyát képezı erımő összefoglaló adatai JEL Szám MEGNEVEZÉS a) Az Engedélyes adatai f) Mérték egység ADATOK 1 Neve Techcon Kft. 2 Székhelye 3 Saját tüzelıanyag termelı(i) 4029 Debrecen Faraktár u. 29/D. 1. em Cégjegyzék száma Társasági szerzıdés kelte Cégforma Korlátolt Felelısségő Társaság 7 Adó száma Alaptıkéje az Engedély kiadásakor M Ft Befektetett eszközök könyv szerinti nettó értéke a kereskedelmi üzem megkezdésekor 10 Tevékenységi kör 10,1 Fıtevékenység Villamos energia termelés 10,2 Kapcsolódó tevékenységek: 10,21 Hıtermelés 10,22 Bányászat A mőködési Engedély idıbeli érvényessége g) Erımő adatai 1 Az erımő 11 Neve 12 Telephelye 2 Az erımő mőszaki adatai 21 Teljesítıképessége M Ft dátum Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő Polgári Ipari Park 4090 Polgár Hajdú út 40. hrsz: 0277/48 21,1 Beépített teljesítıképessége MW 7,536 21,2 Rendelkezésre álló nettó telj.képessége MW 6,362 21,3 TITki MW 5,736 A HATÁROZAT 26 OLDALBÓL ÁLL 16

17 3. SZÁMÚ MELLÉKLET 21,4 Önfogyasztása MW 1,4 3 Rendeltetése Villamos energia termelés 4.1 Technológiája PB gáz és gumihulladék tüzeléső kazán, kondenzációs turbina 4.2 Elsıdleges energiahordozó PB gáz és gumihulladék 5 Az erımő mőszaki felépítése 6 Fıberendezései 6,1 Kazánok db 1 6,2 Turbinák db 1 6,3 Generátorok (szél) db 1 6,4 Fıtranszformátorok db 1 Dízelmotor(ok) db 6,5 Erımővi nagyfeszültségő állomás 6,51 Alállomás van/nincs van 6,52 Mezık száma db 6,53 Feszültség kv 22 6,6 Energiahordozó kapacitások 6,61 Széntároló et 6,62 Olaj tároló kapacitás összesen em 3 6,62.1 Főtıolaj em 3 6,62.2 Tüzelıolaj em 3 6,62.3 Turbinaolaj em 3 6,63 PB gáz fogadás m 3 2x25 Gumihulladék et 22,5 7 Menetrend tartási készség 7,1 Terhelés változási sebesség MW/perc 0,177 7,2 Szabályozási tartomány (RT %) A maximális teljesítményhez tartozó légköri kibocsátás értékek gázturbinánként / gázmotorokként: 8,11 Szilárd anyag kibocsátás (korom) olajtüzelés 8,12 Szilárd anyag kibocsátás (korom) gáztüzelés Bacharach szám Bacharach szám 8,21 SO 2 kibocsátás (olajtüzelés) mg/nm 3 8,22 SO 2 kibocsátás (gáztüzelés) mg/nm ,31 NO x kibocsátás (olajtüzelés) mg/nm 3 A HATÁROZAT 26 OLDALBÓL ÁLL 17

18 3. SZÁMÚ MELLÉKLET 8,32 NO x kibocsátás (gáztüzelés) mg/nm ,41 CO kibocsátás (olajtüzelés) mg/nm 3 8,42 CO kibocsátás (gáztüzelés) mg/nm ,51 CO 2 kibocsátás (olajtüzelés) mg/nm 3 8,52 CO 2 kibocsátás (gáztüzelés) mg/nm Villamos energia átadási helyek Elosztói tulajdonú kompakt kapcsoló berendezés leágazó mezıjébe csatlakozó termelıi tulajdonú kábel kábelvégelzárói. 10 Az erımő(rész) maradó élettartama dátum Villamos energia átvevıje E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. A HATÁROZAT 26 OLDALBÓL ÁLL 18

19 HATÁROZAT SZÁMA:162/ SZÁMÚ MELLÉKLET 4. számú melléklet a Techcon Kft. Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő Engedélyéhez 1. KAZÁN(OK) Gyártó Tüzelıanyag Az alapvetı eszközök adatai Helyszám 1 Típus Mért.e. SKG Standardkessel GmbH PB gáz, gumihulladék Névleges teljesítménye MW th 25,2 Névleges gıztermelés t/h 27,4 Frissgız hımérséklet C Frissgız nyomás C 80 Üzembe helyezési idıpont Dátum Rekonstrukció idıpontja dátum Maradó élettartam Dátum TURBINÁ(K) Helyszám 1 Típus Mért.e. ST-01/7,5-A Gyártó Jelleg Alstom kondenzációs Névleges teljesítmény MW 7,536 Gázturbina esetén tüzelıanyag Tüzelıanyag mennyiség Nm 3 /h Frissgız hımérséklet C Frissgız nyomás Bar 80 Üzembe helyezési idıpont Dátum Rekonstrukció idıpontja dátum Maradó élettartam Dátum A HATÁROZAT 26 OLDALBÓL ÁLL 19

20 HATÁROZAT SZÁMA:162/ SZÁMÚ MELLÉKLET 5. GENERÁTOR(OK) Helyszám 1 Típus Mért.e. A 134X2 Gyártó Converteam Teljesítmény MVA 9,625 Feszültség kv 6,3 Üzembe helyezési idıpont dátum Rekonstrukció idıpontja dátum Maradó élettartam dátum ERİMŐVI HÁLÓZATI EGYSÉGEK 6.1. FİTRANSZFORMÁTOR(OK) Helyszám 1 Típus Mért.e. 4GB70689KZ090AG0 Gyártó Siemens Teljesítmény MVA 10 Feszültség kv 6,3/22 Üzembe helyezési idıpont dátum Rekonstrukció idıpontja dátum Maradó élettartam dátum Kapcsoló/átalakító állomás adatai Az energiakiadás az elosztó 132/22 kv-os transzformátorállomása felé kábelkapcsolattal rendelkezı az erımő telephelyén megépítendı - közcélú 22 kv-os hálózati engedélyes kapcsoló berendezésre történik egy 22/6,3 kv-os fıtranszformátoron keresztül. Az erımő telephelyén egy 22 kv-os közcélú villamos kapcsolóhelyiség kerül kialakításra, melyben 2 db közcélú SF6 gázszigeteléső körhálózati kapcsoló berendezés kerül elhelyezésre. Az egyik kapcsoló berendezésbe a Polgár 132/22 kv-os transzformátorállomásig lefektetendı új, kitápláló kábel fog érkezni, a másik kapcsoló berendezésben az Ipari Park-i közcélú kábelkör lesz felhasítva. A két kapcsoló berendezés között egy áttápláló kábel létesül, amelynek két végén lévı kapcsoló készülékek üzemszerő állapotban nyitva lesznek. A két A HATÁROZAT 26 OLDALBÓL ÁLL 20

21 HATÁROZAT SZÁMA:162/ SZÁMÚ MELLÉKLET elosztó közötti összekötés bekapcsolására a hálózaton bekövetkezı üzemzavari állapotban kerülhet sor Nyomvonalas létesítmények a csatlakozási pontig A termelt villamos energia a kiserımő 22 kv-os kapcsoló berendezésérıl egyrendszerő, 12/20 kv-os térhálósított polietilén szigeteléső, egyerő kábeleken jut az elosztó 22 kv-os, erımő telephelyén lévı körhálózati elosztójába. Innen az elosztói tulajdonú 12/20 kv-os kábelezésen keresztül kerül továbbításra az elosztói 120/20 kv-os állomására. Az erımő és az elosztó közötti védelmi-, retesz- és irányítástechnikai jelkapcsolat biztosítására optikai kábel összeköttetés létesül. A kiserımő és a 22 kv-os közcélú kapcsoló berendezés közötti összeköttetés kábele: NA2XS(F)2Y típusú, 3x1x 95 RM/16 mm 2 keresztmetszető, 12/20 kv-os feszültségő. 7. ERİMŐVI HÁZIÜZEM Segédüzemi önfogyasztás beépített teljesítmény: 1174 kw, fesz. szint 400 V. Az erımő villamos háziüzemi fogyasztói 0.4 kv-os feszültségőek. A háziüzemet egy db 6,3/0.4 kv-os üzemi és egy db 22/0,4 kv-os tartalék transzformátor látja el, mindkettı 2500 kva teljesítménnyel. A két transzformátor közös, hosszában osztott 0.4 kv-os fıelosztót táplál. A háziüzemi ellátás üzemszerően a generátorfeszültségő (6,3 kv-os) kapcsoló berendezésrıl történik. Az erımő háziüzeme tartalék betáplálást kap az Ipari Park-i közcélú kábelkör felhasításába beépítendı 22 kv-os kapcsoló berendezésrıl. Fıbb segédüzemi berendezések: kazánrendszer, kazán tápvíz szivattyúk, tápházi elosztó, gépházi elosztó, közös üzemi elosztó, kondenz hőtıvíz szivattyúk, világítási elosztó, vízlágyító, irányítástechnika, tüzivíz, 220 V DC egyenáramú rendszer, száraz hőtı. A HATÁROZAT 26 OLDALBÓL ÁLL 21

22 5. SZÁMÚ MELLÉKLET 5. számú melléklet a Techcon Kft. Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő Engedélyéhez Villamos energia átadás-átvételi pont, mérési pont(ok), csatlakozási pont(ok) az Engedélyes és a hálózati engedélyes között 1) Csatlakozási pont Elosztói tulajdonú kompakt kapcsoló berendezés leágazó mezıjébe csatlakozó termelıi tulajdonú kábel kábelvégelzárói. 2) Mérési pont Az áram és feszültségváltók beépítési helye a termelıi tulajdonú berendezésben. 3) Hálózati engedélyes E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. A HATÁROZAT 26 OLDALBÓL ÁLL 22

23 6. SZÁMÚ MELLÉKLET 6. számú melléklet a Techcon Kft. Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő Engedélyéhez Az erımővi alállomás adatai és tulajdonviszonya Az alállomás az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. tulajdona. A HATÁROZAT 26 OLDALBÓL ÁLL 23

24 HATÁROZAT SZÁMA:162/ SZÁMÚ MELLÉKLET 7. számú melléklet a Techcon Kft. Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő Engedélyéhez Az Engedély I.10.4 pontjában meghatározott adatszolgáltatás Évente február 28-ig excel formátumban beküldendı adatok táblázata Hulladék Engedélyes neve: Erımő megnevezése: Erımő telephelye [címe]: Üzemeltetı neve: Üzemeltetı székhelye: 1 Beépített névleges villamos teljesítıképessége (tárgyév végén) MW 2 Beépített névleges hı teljesítıképessége (tárgyév végén) MW Gızkazán (tárgyév végén) Forróvízkazán (tárgyév végén) Gázmotor (tárgyév végén) Gızturbina (tárgyév végén) Gázturbina (tárgyév végén) 5 Generátor (tárgyév végén) db 6 Szélgenerátor db 7 Fıtranszformátor (tárgyév végén) db 8 Éves primer energia felhasználás összesen GJ 9 ebbıl: geotermikus GJ 10 depónia gáz GJ 11 biogáz GJ 12 biomassza GJ 13 hulladék GJ 14 egyéb foszilis GJ 15 Villamos energia termelés (tárgyév) MWh 16 Önfogyasztás MWh 17 Önfogyasztás % 18 Kiadott villamos energia MWh 19 Saját termelésbıl saját felhasználás MWh 20 Kereskedelmi szerzıdésben szerzıdött vill.en. MWh 21 Értékesített vill.en. MWh ebbıl kötelezı átvétel keretében db db db db db MWh 22 Értékesített vill.en. bevétel eft 23 Kiadott villamos energia fajlagos költség. Ft/kWh 24 Kiadott hı (tárgyév) GJ 25 Éves energetikai összhatásfok- % 26 SO2 kibocsátás t/év n A HATÁROZAT 26 OLDALBÓL ÁLL 24

25 HATÁROZAT SZÁMA:162/ SZÁMÚ MELLÉKLET 27 SO2 kibocsátás mg/m3 28 NOx kibocsátás t/év 29 NOx kibocsátás mg/m3 30 CO2 kibocsátás t/év 31 CO2 kibocsátás mg/m3 32 Szélenergiából termelt villamos energia MWh 34 Vízenergiából termelt villamos energia MWh 35 Napenergiából termelt villamos energia MWh Geotermikus energiából termelt villamos energia Depóniagázból termelt villamosenergia Biogázból termelt villamosenergia MWh MWh MWh 36 Biomasszából termelt villamosenergia MWh 37 ebbıl Faaprítékból termelt villamosenergia MWh 38 Főrészporból termelt villamosenergia MWh 39 Energia főbıl termelt villamosenergia MWh 40 Energia erdıbıl termelt villamosenergia MWh 41 Szalmából termelt villamosenergia MWh 42 Szennyvíziszapból termelt villamosenergia MWh 43 Egyéb mezıgazdasági/ipari hulladékból termelt villamosenergia MWh 44 Foszilis energiából termelt villamos energia MWh 45 Évi átlagos állományi létszám fı ebbıl szerzıdéses létszám 46 Üzemóra h 47 Csúcskihasználási óraszám h 48 Üzemzavarok száma db 49 Üzemzavarok tartama óra 50 Üzemzavar miatt kiesett vill.energia MWh 51 Hosszú tervezett leállás eset db 52 Hosszú tervezett leállás tartama óra 53 Tárgyévre tervezett TMK+TFK tartama óra 54 Tárgyévi TMK+TFK tartam (tény) óra 55 TMK+TFK tárgyévi költsége eft 56 Jelentıs új energiatermelı berendezések beszerzések értéke eft 57 Jelentıs energiatermelı berendezések selejtezések értéke eft 58 Tárgyévet követı 1.évre tervezett termelés MWh 59 Tárgyévet követı 2.évre tervezett termelés MWh 60 Tárgyévet követı 3.évre tervezett termelés MWh 61 Az erımő(rész) maradó élettartama engedély szerint dátum fı n Csúcskihasználási óraszám: Az éves csúcskihasználási idıtartam azt az idıtartamot jelenti, amely alatt állandó Pcs csúcsteljesítmény mellett az egy év alatt termelt villamosenergia megtermelhetı. A HATÁROZAT 26 OLDALBÓL ÁLL 25

26 HATÁROZAT SZÁMA:162/ SZÁMÚ MELLÉKLET 8. számú melléklet a Techcon Kft. Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő Engedélyéhez Hulladékból elıállított villamos energia kötelezı átvétel alá esı évenkénti mennyisége MWh. Hulladékból elıállított villamos energia kötelezı átvételének idıtartama 10 év (2007. július 1-tıl, július 1-ig). A HATÁROZAT 26 OLDALBÓL ÁLL 26

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1058/06 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-427/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-20/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-521/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre; dr. Magyar Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Jászapáti biogáz kiserőmű

HATÁROZATOT: a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Jászapáti biogáz kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-601/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre; Bagi Attila, dr. Magyar Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773; 06-1-459-7711 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. Ügyszám: ES-1018/2006 ÜGYINTÉZİ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3575/1/2007 ÜGYINTÉZİ: MATLÁK ZSUZSANNA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; matlakzs@eh.gov.hu

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3361/07 ÜGYINTÉZİ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ÜGYINTÉZİ: ES-1097/1/08 HATÁROZAT SZÁMA: 734/2008

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ÜGYINTÉZİ: ES-1097/1/08 HATÁROZAT SZÁMA: 734/2008 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ÜGYINTÉZİ: ES-1097/1/08 SLENKER ENDRE TELEFON: 06-1-459-7777, 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766, 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu Tárgy:

Részletesebben

A Bátortrade Kft. 613/2006. számú határozattal kiadott kiserőművi összevont engedélyének 1. számú módosítása

A Bátortrade Kft. 613/2006. számú határozattal kiadott kiserőművi összevont engedélyének 1. számú módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-426/ /2010 Ügyintéző: Slenker Endre, Bagi Attila Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773, 06-1-459-7711 Telefax: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

AZ ISD POWER Kft. 17/2003. számú határozattal kiadott villamos energia termelői működési engedélyének 5. számú módosítása

AZ ISD POWER Kft. 17/2003. számú határozattal kiadott villamos energia termelői működési engedélyének 5. számú módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-438/ /2010 Ügyintéző: Slenker Endre, Dr. Magyar Attila Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773, 06-1-459-7767 Telefax: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail:

Részletesebben

HATÁROZATOT: I. A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és az Engedélyt az alábbiak szerint módosítja:

HATÁROZATOT: I. A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és az Engedélyt az alábbiak szerint módosítja: 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-635/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: HORVÁTH KÁROLY; DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-134/2006/060. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (ügyintézı ügyvéd: dr. K. L.) által képviselt E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. évfolyam 4. szám 2006. április 3. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

Villamos energia kereskedelemre vonatkozó működési engedély

Villamos energia kereskedelemre vonatkozó működési engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2153/02 ÜGYINTÉZŐ: DR. BALOGH LÁSZLÓ TELEFON: 06-1-459-7777, 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7766, 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; baloghl@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

HATÁROZAT SZÁMA: 791/2008.

HATÁROZAT SZÁMA: 791/2008. Ügyszám: 1407/2/2008. Ügyintézı: Szabó László Zsolt Telefon: 06-1-459-7757 Fax: 06-1-459-7760 E-mail: szabol@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 791/2008. Tárgy: A földgázelosztás minimális minıségi követelményének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T.

H A T Á R O Z A T O T. Ügyintézı: Kecskeméti Ottó vezetı fıtanácsos Telefon: 459-7741 Telefax: 459-7739 E-mail: kecskemetio@eh.gov.hu Határozat Száma: 50/2007. Tárgy: Az ELMŐ DSO Elosztóhálózati Szolgáltató Korlátolt Felelısségő

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1634/2005 ÜGYINTÉZİ: HORVÁTH KÁROLY TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MW th és annál nagyobb névleges bemenı hıteljesítményő tüzelıberendezések mőködési feltételeirıl és légszennyezı

Részletesebben

Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati Kft. elosztói üzletszabályzat módosításának jóváhagyása

Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati Kft. elosztói üzletszabályzat módosításának jóváhagyása Ügyszám: ES-298/ /2007. Ügyintézı: Kecskeméti Ottó vezetı fıtanácsos, szakmai tanácsadó Telefon: 459-7741 Fax: 459-7741 E-mail: kecskemetio@eh.gov.hu Határozat száma: 540/2008. Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT ADVANCED WORLD TRANSPORT RAIL HU Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TİL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya

Részletesebben

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA Budapest, 2012. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

Részletesebben

Javaslat távhıszolgáltatási rendelet megalkotására

Javaslat távhıszolgáltatási rendelet megalkotására SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS TARJÁNHİ SZOLGÁLTATÓ- POLGÁRMESTERI HIVATAL ELOSZTÓ KFT Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 3100.Salgótarján Salgó út 52. 3100. Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/520-225, Fax:

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes

Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 41283-7/2010. Tárgy: A Dunamenti Erımő egységes környezethasználati

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1 1. oldal 2005. évi XVIII. törvény a távhıszolgáltatásról 1 Az Országgyőlés a felhasználók biztonságos, megfelelı minıségő és gazdaságos távhıellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstıl

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-361/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Bagi Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7712 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7767 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

Távhıszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és mőszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat

Távhıszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és mőszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat Távhıszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és mőszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet I. táblázat Az elızı két üzleti évben távhıszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban

Részletesebben

A Kenyeri Vízerőmű Kft. 478/2008. számú kiserőművi összevont engedélyének 1. sz. módosítása

A Kenyeri Vízerőmű Kft. 478/2008. számú kiserőművi összevont engedélyének 1. sz. módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-38/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Iktatási szám: VJ/142-11/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az ELMIB Energetikai Szolgáltató Zrt. (Dunaújváros) és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya)

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. évfolyam 7. szám 2007. augusztus 9. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet. a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról

36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet. a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról 36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet

44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzésérıl, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról A villamos energiáról szóló 2007.

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1217/1/2005 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá 1. oldal 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl 1 Az Országgyőlés a történelmi múlt megismerésének elsıdleges forrásául szolgáló, illetıleg a közfeladatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO- / /2010 ÜGYINTÉZŐ: DR. MATLÁK ZSUZSANNA, DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-746/1/2006 ÜGYINTÉZİ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÁLYZATI BIZOTTSÁG 2010. SZEPTEMBER 15. A Magyar Energia Hivatal 80/2011. sz. határozatának II. pontjában szereplı módosításait

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM A belügyminiszter 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelete az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 107. szám

Részletesebben

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta a következő

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta a következő Ügyszám: FVO- 1735- (2010) Ügyintéző: Úz Györgyné vezető főtanácsos Telefon: 06-1-459-7738 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: uza@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 694/2010. Tárgy: E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.2/16/2013. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Consorg Energo Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Balatonfüredi gázmotoros kiserımő

HATÁROZATOT: a Consorg Energo Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Balatonfüredi gázmotoros kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1409/06 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2164/ /07 ÜGYINTÉZİ: ORBÁN GYULA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7818 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; orbangy@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

Díjképzési Módszertan

Díjképzési Módszertan Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Módszertan Hatályos: 2009. június 17. Módosítások jegyzéke Módosítás Hatálybalépés idıpontja sorszáma tárgya száma 1. 1. sz. módosítás VPE4482009

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Ügyszámunk: 14452/2013. Iktatószámunk: 80384/2013. Ügyintézınk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 25949/2013. Iktatószám: 74617/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 22535/2013. Iktatószám: 11441/2014. Ügyintézı: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008.

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. évi támogatására A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1836/05 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK

2005. évi CLXXXIII. törvény. a vasúti közlekedésrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésrıl Az Országgyőlés a nemzeti közlekedéspolitikában meghatározott elvek érvényesítése, a magyar vasúti közlekedésnek az egységesülı nemzetközi vasúti közlekedési

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÁLYZATI BIZOTTSÁG 2011. JÚNIUS 25. HATÁLYBALÉPÉS: 2011. NOVEMBER 23. 2011. június 25. 1/224 2011. június 25. 2/224 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve:... Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Gazdasági Versenyhivatal ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Őrlap a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) KÖNYVELİIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/9 ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA I). BIZTOSÍTOTTAK

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben