HATÁROZAT SZÁMA: 791/2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZAT SZÁMA: 791/2008."

Átírás

1 Ügyszám: 1407/2/2008. Ügyintézı: Szabó László Zsolt Telefon: Fax: HATÁROZAT SZÁMA: 791/2008. Tárgy: A földgázelosztás minimális minıségi követelményének és elvárt színvonalának meghatározása A földgázellátásról szóló évi XLII. törvény (továbbiakban: GET) 4. (1) bekezdés s) pontjában foglalt hatáskörében eljárva hivatalból lefolytatott közigazgatási eljárás keretében a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) meghozta a következı HATÁROZATOT. I.1. A Hivatal a Csepeli Erımő Korlátolt Felelısségő Társaság (székhelye: 1211 Budapest, Színesfém utca 1-3., továbbiakban:, Engedélyes) elosztói engedélyesi tevékenységének elvárt színvonalával és annak minimális minıségi követelményeivel összefüggésben az 1. mellékletben foglalt tartalmú és teljesítési feltételő adatszolgáltatási kötelezettséget ír elı. I.2. Az Engedélyes köteles az 1. melléklet szerinti ADATLAP-okon a szolgáltatási szünetekkel kapcsolatos adatokat folyamatosan győjteni, továbbá az ÜB3 üzembiztonsági mutató alapadatairól szóló kimutatást, valamint az éves ÖSSZESÍTİ jelentést, a beszámolási évet követı év március 31-ig a Hivatalnak megküldeni. A Hivatal az adatokat ellenırzi, és szükség esetén egyeztetést kezdeményez az Engedélyessel. I.3. A Hivatal a évi tény és a évi várható értékek figyelembe vételével, az Engedélyessel elızetesen egyeztetve egyedi bázisadatokat képez a évre vonatkozóan. I.4. Az Engedélyes köteles kidolgozni és az Üzletszabályzatában a fogyasztók részére hozzáférhetıvé tenni a minıségi mutatók rendszerének leírását, ellenırzési módszerét. I.5. A Hivatal jelen határozatban foglaltak alapján és a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 70/2003. (X. 28.) GKM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen Engedélyes részére megállapítja a fogyasztók ellátási színvonalának mérésére szolgáló mutatószámokat, azok kiszámításának módszerét valamint elvárt szintjét.

2 I.6.1. A fogyasztók ellátási színvonalának mérésére szolgáló mutatószámok jelen határozat I alpontjában definiált üzembiztonsági mutatók: - Az üzemszünetek fajlagos idıtartama (jelölése: ÜB1) - Az üzemszünetek fajlagos száma (jelölése: ÜB2) - Kiesési mutató (jelölése: ÜB3) I.6.2. A mutatók mértékegysége és kiszámításuk módszere megegyezik jelen határozat I alpontjában foglaltakkal. I.6.3. Az elvárt szint: a Hivatal a évekre vonatkozó minıségi mutatók elvárt értékeit jelen határozat 2. Mellékletében írja elı. I.7. A Hivatal jelen határozat 3. melléklete szerint az Engedélyesre külön határozatban bírságot szabhat ki. I.8. Fogalom meghatározások Ezen Határozatban használt fogalmakon a GET-ben, a GET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII.29.) számú Kormány rendeletben (továbbiakban: Vhr) és a GET felhatalmazása alapján kiadott további jogszabályokban, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban (továbbiakban: ÜKSZ) meghatározottakat, valamint az alábbi fogalmakat kell érteni: I.8.1. Esemény Az engedélyben meghatározott szolgáltatási tevékenységet megzavaró vagy akadályozó illetve szüneteltetı - üzemzavar, - természeti katasztrófa, - környezetszennyezés, - közveszély, - személyi sérüléses baleset, - földi- és légi közlekedési katasztrófa, - terrorcselekmények, - háborús események, - szándékos rongálás, - gondatlan idegen munkavégzés, - karbantartás, - rekonstrukciós munka, rácsatlakozás, - korlátozás. I.8.2 Üzemzavar az engedélyben meghatározott tevékenység ellátásához szükséges elosztó vezetékek valamint tartozékaik rendeltetésszerő használata során bekövetkezett minden 2. oldal

3 olyan meghibásodás, amelynek következménye veszélyeztetés, szolgáltatási zavar, mely egy, vagy több fogyasztó gázellátásának szünetelését okozza. I.8.3 Jelentıs az az üzemzavar, melynek következménye: - közút, vasút forgalmának korlátozása, teljes lezárása, lakóterület kiürítése, vagy ott gázellátás szüneteltetése, továbbá tőz vagy robbanás bekövetkezése, - ezernél több lakossági fogyasztó gázellátásának egy idıben történı leállása vagy leállítása, - különösen jelentıs (10 millió Ft értéket meghaladó) anyagi kár, környezetszennyezés vagy közveszély bekövetkezése, - háromnál több ipari üzem gázellátásának szüneteltetése, illetve korlátozása. I.8.4 Szolgáltatási szünet: egy, vagy több fogyasztó gázellátásának szünetelése. I.8.5 Szolgáltatási szünet idıtartama: egy, vagy több fogyasztó gázellátása megszakadása idıpontjától az ismételt gáz alá helyezési idıpontig terjedı idıtartam [óra]. I.8.6 Üzemzavar idıtartama: az üzemzavar bekövetkezésétıl az üzemzavar teljes elhárításáig tartó idı [óra]. I.8.7 Engedélyes közvetlen felelısségi körébe tartozó esemény: az Engedélyes által üzemeltetett elosztóvezetéken és tartozékain mőszaki meghibásodásból bekövetkezett, üzemzavarból, vagy az Engedélyes döntése alapján, tervszerő beavatkozásból eredı, szolgáltatási szünetet okozó esemény. I.8.8 Engedélyes közvetett felelısségi körébe tartozó esemény: az Engedélyes által üzemeltetett elosztóvezetéken és tartozékain bekövetkezett, az Engedélyes hozzájárulása nélküli beavatkozásból eredı, szolgáltatási szünetet okozó esemény. I.8.9 Engedélyes felelısségi körébe nem tartozó esemény: minden egyéb, a I.8.7 és a I.8.8 pontok szerint nem sorolható, szolgáltatási szünetet okozó esemény. I.8.10 Üzembiztonsági mutatók: Az üzemszünetek fajlagos idıtartama (ÜB1): az Engedélyes közvetlen felelısségi körébe tartozó szolgáltatási szünetek idıtartamának 1 fogyasztóra vetített fajlagos értéke, óra/ fogyasztó/év. Az üzemszünetek fajlagos száma (ÜB2): az Engedélyes közvetlen felelısségi körébe tartozó szolgáltatási szünetek számának 1 fogyasztóra vetített fajlagos értéke, db/ fogyasztó/év. Kiesési mutató (ÜB3): az elosztó rendszerekben az Engedélyes közvetlen felelısségi körébe tartozó események hatására bekövetkezett szolgáltatás kiesés és a tárgyévi rendelkezésre álló szolgáltatás hányadosa, ezrelékben (0/00-ben) kifejezve. Számítása: Engedélyes közvetlen felelısségi körébe tartozó események miatti gázszünet idejének és az érintett fogyasztók száma szorzatainak éves összege osztva a fogyasztók számának és az éves óraszámnak a szorzatával, ezrelékben kifejezve. 3. oldal

4 I.9. MELLÉKLETEK Az alábbi mellékletek a jelen határozat rendelkezı részének elválaszthatatlan részét képezik: 1. melléklet: Adatgyőjtés, adatszolgáltatás és beszámoló jelentés az Engedélyes földgázelosztási tevékenysége minıségérıl. 2. melléklet: A földgázelosztó rendszer üzembiztonsági mutatószámainak elvárt szintje 3. melléklet: Adat-megbízhatóság, bírságok. 4. oldal

5 Egyéb rendelkezések 1. Az Engedélyesnek a korábbi mőködési ideje alatt keletkezett minden, az elosztói tevékenység minıségének megítélésére összegyőjtött adatot az elıírt ideig meg kell ıriznie. 2. Az eljárás során eljárási díj nem került megállapításra, mivel az eljárás hivatalból indult. 3. A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítésérıl nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. 4. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történı közzétételérıl. JOGORVOSLAT A Hivatal határozata ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstıl (kézbesítéstıl) számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. INDOKOLÁS A Hivatal június 12-én eljárást indított az Engedélyes minimális minıségi követelményének és elvárt színvonalának meghatározása tárgyában. A GET 4. (1) bekezdés s) pont az Engedélyes tevékenysége minimális minıségi követelményeinek, elvárt színvonalának, a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 70/2003. (X. 28.) GKM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. -a pedig az elvárt szintek határozatban történı megállapítására hatalmazza fel a Hivatalt. Az Engedélyes az elosztói tevékenységet a Hivatal 320/2004. számú határozatával kiadott Engedély alapján, idıbeli megszakítás nélkül végzi. Az Engedélyes mőködési ideje alatt keletkezett, az elosztói tevékenység minıségének megítélésére összegyőjtött adatot a Hivatal a jelen határozattal kiadott minıségi követelmények meghatározásához felhasználta. Az Engedélyes igénybe vette a Hivatal által egyrészt a tényadatok, másrészt az elvárt szintek meghatározására biztosított egyeztetési lehetıséget. Az eljárási költségrıl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 72. (1) dd) pontja alapján kellett rendelkezni. A GET 4. (14) pontja szerint a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni a Ket (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen. 5. oldal

6 A határozat közzétételét a Hivatal a GET 4. (13) bekezdése és a Vhr. 1/D. -a alapján rendelte el. A Hivatal jelen határozatot a GET 4. (1) bekezdés s) pontjában foglalt hatáskörében eljárva és a Rendelet 8. -ban foglaltak alapján hozta meg. Budapest, augusztus 13. Horváth J. Ferenc elnök Kapják: MEH Gázengedélyezési és Felügyeleti Osztály MEH Irattár 1 példány 1 példány 1 példány 6. oldal

7 Mellékletek 1. Melléklet ADATLAPOK, BÁZISÉRTÉKEK a földgázelosztó rendszerek üzembiztonságának elvárt színvonala és minimális minıségi követelményeinek meghatározásához 1. Az elvárt színvonal és minimális minıségi követelmény meghatározásának általános szempontjai a. Az elıírt értékek ösztönözzenek a fogyasztók legalább az eddigi színvonalon való földgáz ellátására. b. Az elvárt színvonal és minimális minıségi követelmény kiinduló értékei az Engedélyes saját adatai alapján kerülnek meghatározásra, az összehasonlítás önmagukhoz történik. c. Az elvárt színvonal és a minimális minıségi követelmény szintek legalább hároméves adatok alapján kerülnek meghatározásra az esetleges kiugró értékek kiszőrése érdekében. d. A évi ellátási színvonal elvárt értékeinek alapját a évek tényértékeinek számtani átlaga és a év várható értékei képezik. e. Az elvárt színvonal mutatók a Határozat azt követı felülvizsgálatáig érvényben maradnak. f. A minimális minıségi követelmény az elvárt színvonalnál 5%-kal rosszabb érték, egy-egy kiugró év hatásának tompítása érdekében. g. A 2009-tıl teljesített tényleges színvonalmutatók az Engedélyesre meghatározott elvárt színvonallal és a minimális minıségi követelménnyel kerülnek összehasonlításra. h. A minimális minıségi követelmények nem teljesítése, túllépése a Hivatal mérlegelésétıl függıen bírságot vonhat maga után. i. A nem teljesítés arányában fokozatok kerülnek bevezetésre. j. Az elvárt színvonalak megfigyelési célt szolgálnak, nem teljesítésük bírságot nem von maga után. 2. A földgázelosztó rendszerek üzembiztonságára vonatkozó adatlapok Az Engedélyes minden eseményrıl az 1. Melléklet ADATLAP-ját köteles kitölteni, hagyományos kézi vagy számítástechnikai módszerrel. Az adatlapokat a tárgyév végéig győjteni kell. A tárgyév lezárását követıen az összegyőjtött ADATLAP-ok adatai alapján kitöltött éves ÖSSZESÍTİ-t az éves beszámoló részeként kell a Hivatalnak megküldeni. 3. Az adatok ellenırzése, helyesbítés, módosítás 3.1 A közölt adatok helyességéért az Engedélyes teljes körő felelısséggel tartozik. 7. oldal

8 3.2 Az adatok valósághőségét a Hivatal saját vagy megbízott szakértıjével bármikor ellenırizheti. 3.3 A hibás adatközlést az Engedélyes helyesbíteni köteles. 3.4 A Hivatal visszamenıleg legfeljebb öt év adatait vizsgálja. 3.5 Téves, hibás adatközlés esetén a Hivatal bírságot szabhat ki. 4. Az adatszolgáltatások és az éves beszámoló teljesítése. 4.1 ADATLAP az Engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó eseményekrıl, gázszolgáltatási szünetekrıl. ADATLAP sorszám:.../... a... év...hó...napi, gázellátással kapcsolatos eseményrıl Adatszolgáltató neve:... cime:... Az esemény megnevezése: Az esemény minısítése: üzemzavar. Engedélyes közvetlen felelısségi körébe tartozó Engedélyes közvetett felelısségi körébe tartozó Engedélyes felelısségi körébe nem tartozó Kód 1 Az esemény által érintett berendezés rövid leirása 2 Az esemény helyének cime 3 Az esemény kezdeti idıpontja 4 A hibát felfedezte: ( megfelelı aláhúzandó) engedélyes külsı bejelentı 5 Mikor, kinek jelentette 6 A hibaelháritást ki, mikor kezdte el 7 Üzemzavar elháritás társasági azonositója 8 Az észleltek rövid leirása, pontos müszaki adatokkal, helyszinrajz melléklettel 9 Az esemény feltételezett, vagy megállapitott oka 10 A helyszinen tett intézkedések leirása 11 A hibaelháritás rövid leirása 12 A fogyasztók gázellátása megkezdésének idıpontja 13 A müszaki vezetı megállapitásai 14 Az üzemzavarról kik, mikor, milyen formában kaptak értesitést 15 Üzamzavar minısitése (megf. aláhúzandó) üzemzavar jelentıs üzemzavar 16/a Üzemzavar miatt elrendelt korlátozás fokozata 16/b Elızetes fogyasztói tájékoztatás idıpontja 16/c A korlátozás kezdetének, befejezésének idıpontja 19 Érintett fogyasztók száma (db) ebbıl: lakossági 20 fogyasztók száma 21 kommunális 8. oldal

9 fogyasztók száma 22 A szolgáltatási szünet miatt nem értékesitett gáz m3 23 Bevétel kiesés eft. 24 Ügyfelek általi kárigény bejelentés ( db) 25 Engedélyes általi kártalanitás (db)...,... év...hó...nap A kitöltésért felelıs személy neve:... aláirása: oldal

10 4.2 Éves ÖSSZESÍTİ az Engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó eseményekrıl, gázszolgáltatási szünetekrıl. Adatszolgáltató neve:... ÖSSZESITİ az... évi gázszolgáltatási szünetekrıl címe: ,1 Megnevezés Engedélyes felelısségi körébe tartozó szolgáltatási szünetek Engedélyes közvetlen felelısségi körébe tartozó szolgáltatási szünetek Adatok származása összesítı sor összesítı sor db/év 2 év óra/év ü.z terv. 1,2 Ebbıl: üzemzavar az elosztórendszeren (üzemviteli, vezeték, nyomásszabályozó állomás hiba) tervezett üzemszünetek az elosztórendszeren (karbantartás, új bekapcsolások, vezetéképítés és rekonstrukció miatt) Engedélyes közvetett felelısségi körébe tartozó szolgáltatási szünetek Ebbıl: Adatlap, 3., 12., 9. sor Adatlap, 3., 12., 9. sor összesítı sor ü.z terv. 2 üzemzavar elosztórendszeren idegen beavatkozásból (gondatlan munkavégzés, vezetékrongálás, stb.) elosztórendszeren idegen fél által kezdeményezett, tervezett üzemszünet (nagyberuházások, egyéb építkezések) Engedélyes felelısségi körébe nem tartozó szolgáltatási szünetek Adatlap, 3., 12., 9. sor Adatlap, 3., 12., 9. sor összesítı sor ü.z terv egyéb Ebbıl: szállítóvezeték és tartozékainak üzemzavarából származó szolgáltatási szünet másik Engedélyes kapcsolódó elosztórendszerének üzemzavarából származó szolgáltatási szünet szállítóvezeték és tartozékai karbantartásából származó szolgáltatási szünet másik Engedélyes kapcsolódó elosztórendszerének tervezett leállásából származó szolgáltatási szünet veszélyhelyzet elhárítása a csatlakozó vezetéken (gondatlan munkavégzés okozta rongálás, vezetéklyukadás, szivárgás, stb.) veszélyhelyzet elhárítása a fogyasztói berendezésen (szándékos rongálás, öngyilkossági kísérlete, tüzeset, mérgezés) forráshiány miatti szolgáltatási szünet (import kimaradás, tároló hiány, országhatáron kívüli ok, stb.) természeti és egyéb (árvíz, földcsuszamlás, vihar, háború és terror cselekmények, stb.)katasztrófa, Adatlap, 3., 12., 9. sor Adatlap, 3., 12., 9. sor Adatlap, 3., 12., 9. sor Adatlap, 3., 12., 9. sor 10. oldal

11 3 Engedélyes üzemzavarainak száma és összes ideje összesítı sor 4 Engedélyes nem üzemzavar okozta, tervezett összestı szolgáltatási szüneteinek száma és összes ideje 2.1.2sor 5 Engedélyes egyéb okból bekövetkezett szolgáltatási szüneteinek száma és összes ideje összesítı sor 6 Szolgáltatási szünetek száma és ideje összesen összesítı sor Egyéb adatok Nem értékesített gáz összesen, (becsült érték, m3/év) Gázszünetek miatti bevétel kiesés összesen, (becsült értéke, Ft/év) Az ügyfelek által bejelentett kárigény összesen, (db/év) Engedélyes általi kártalanítás összesen, (db/év) adatlap 22. sor adatlap 23. sor adatlap 24., 25. Sor 10 Engedélyes által ellátott fogyasztók száma, db/év Engedélyes által ellátott fogyasztóknak értékesített gáz, ezer m3/év Egyes szolgáltatási szünetek ideje és az adott esettel érintett fogyasztók száma szorzatának éves összege, szum ( óra*db) adatlap Üzembiztonsági mutatók Az üzemszünetek fajlagos idıtartama. (az Engedélyes közvetlen felelısségi körébe tartozó szolgáltatási szünetek idıtartamának 1 fogyasztóra vetített fajlagos értéke, óra/ fogyasztó/év). Az üzemszünetek fajlagos száma.( az Engedélyes közvetlen felelısségi körébe tartozó szolgáltatási szünetek számának 1 fogyasztóra vetített fajlagos értéke, db/fogyasztó/év.) Szolgáltatás kiesési mutató. (Az elosztó rendszerekben az Engedélyes közvetlen felelısségi körébe tartozó események hatására bekövetkezett szolgáltatás kiesés és a tárgyévi rendelkezésre álló szolgáltatás hányadosa, 0/00- ben kifejezve. Számítása: Engedélyes közvetlen felelısségi körébe tartozó események miatti gázszünet idejének és az érintett fogyasztók száma szorzatainak éves összege osztva a fogyasztók számának és az éves óraszámnak a szorzatával, ezrelékben kifejezve.) összesítı 1.1, 10 sor összesítı 1.1, 10 sor Adatlap 9, 12; ,.. év...hó...nap A kitöltésért felelıs személy neve:... aláírása:... telefonszáma:... Beérkezési határidı: tárgyévet követı év márc részletes kimutatás az ÜB3 szolgáltatás kiesés mutató alapadatairól Adatszolgáltató megnevezése:. 11. oldal

12 Székhely: Az adatszolgáltatást készítı neve, telefonszáma és címe:.., hó nap 200.évben az ÜB3 kiesési mutató számításához felhasznált alapadatok részletezése A szolgáltatási A szolgáltatási szünetet okozó A szolgáltatási A szolgáltatási szünettel esemény szünetet okozó szünet érintett sorszám azonosítója, esemény sorszáma, stb. idıpontja, idıtartama, (t k, fogyasztók hónap, nap óra) száma, (F k, db) n. Kiesett szolgáltatási kapacitás,(kszk = t k *F k,, óra*db) Összesen na na Σ t k na Σ (t k * F k ) Beérkezési határidı: tárgyévet követı év március 31. Fogalmak, jelölések Kiesett szolgáltatási kapacitás: egy szolgáltatási szünettel járó eseménynél a kiesett szolgáltatási kapacitást a szolgáltatási szünet idıtartamának (t k ) és az érintett fogyasztók számának (F k ) a szorzata adja, évente k számú eseménynél pedig az évi összes kiesett szolgáltatási kapacitás az egyes események során kiesett kapacitások összegzésével állítható elı: n kszk = ( t ), óra*db. k= 1 k F k Teljes szolgáltatási kapacitás: SzK= 8760*F, ahol F az engedélyes által ellátott fogyasztók száma. A szolgáltatási kapacitás dimenziója: óra*db. Kiesési mutató számítása: az Engedélyes közvetlen felelısségi körébe tartozó események miatti gázszünetek idejének és az érintett fogyasztók száma szorzatainak éves összege { ( ), n k= 1 t óra*db.} osztva a fogyasztók számának és az éves óraszámnak a k F k szorzatával, {8760*F, óra*db }, ezrelékben kifejezve: ÜB3 (0/00) =. n k= 1 ( t F ) k k F oldal

13 Kitöltési tájékoztató 1. A szolgáltatási szünetet okozó esemény azonosítója, sorszáma oszlopba az Engedélyes adatfelvételi rendszerében, a közvetlen felelısségi körbe tartozó minısítéső esemény azonosítására használt jelölést kell beírni, amelynek alapján bármikor, ha szükséges, az esemény további részleteit rögzítı adatlap az archívumból kivehetı és tanulmányozható. 2. A szolgáltatási szünet idıtartama az az idıtartam, amely az eseményt rögzítı adatlapról az esemény kezdeti idıpontja (3. sor) és a gázszolgáltatás megkezdése idıpontjából (12. sor) lett meghatározva. 3. A szolgáltatási szünetekkel érintett fogyasztók száma az adatlap 19. sora. 4. A szolgáltatási szünettel járó esemény alatti kiesett szolgáltatási kapacitás az adott esemény szolgáltatási szünet idıtartamának és az érintett fogyasztók számának szorzatából számított érték. 5. Az összes kiesett szolgáltatási kapacitás az utolsó oszlop sorainak összegével egyenlı. 6. Az adatszolgáltatást a táblázatba a szükséges számú sor beiktatásával, kitöltésével és a Hivatalnak az éves beszámolóval együtt történı megküldésével, kell teljesíteni. 7. Az adatszolgáltatást elektronikus változatban is meg kell küldeni. A kitöltendı elektronikus adatlapot a Hivatal Gázengedélyezési és Felügyeleti Osztálya illetékes munkatársa elızetes egyeztetést követıen megküldi az Engedélyesnek. 8. A kitöltött elektronikus adatlapot a Hivatal által küldött, formai változtatás nélkül kitöltött Excel formátumú táblázatban a Hivatal illetékes munkatársa által megadott elektronikus címre kell a megadott határidıre visszaküldeni. 13. oldal

14 2. Melléklet A földgázelosztó rendszer üzembiztonsági mutatóinak évi elvárt színvonala. Üzembiztonsági mutatók Az üzemszünetek fajlagos idıtartama, ÜB1 Az üzemszünetek fajlagos száma, ÜB2 Mérték egység év tényértékek átlaga évi várható érték évi elvárt színvonal évi elvárt színvonal óra /fogyasztó / év 0,7560 0,7600 0,7300 0,7300 db / fogyasztó / év 0,0110 0,0100 0,0100 0, Szolgáltatás kiesési mutató,üb3 0/00 1,0459 1,0500 1,0500 1, oldal

15 3. melléklet Adat-megbízhatóság, bírságok 1. Az adatok ellenırzése, helyesbítés, módosítás a. A közölt adatok helyességéért az Engedélyes teljes körő felelısséggel tartozik. b. Az adatok valósághőségét a Hivatal saját, vagy megbízott szakértıjével esetenként ellenırzi. c. A Hivatal általában mintavételezési jelleggel az adatokat, vagy az információs folyamat megbízhatóságát vizsgálja. d. A hibás adatközlést helyesbíteni kell. e. A Hivatal visszamenıleg legfeljebb 5 év adatait vizsgálja. f. Az Engedélyesnek, amennyiben saját utóellenırzése során az éves jelentést követıen - 0,5 %-nál nagyobb adatközlési hibát tár fel, akkor errıl értesítenie kell a Hivatalt. g. Az éves jelentés leadási határidejét és az adatok Hivatal általi feldolgozását megelızı, az Engedélyes által feltárt adathiba miatt a Hivatalnak megküldött adatmódosítás esetén az adatok hátrányos következmények nélkül helyesbíthetıek. h. Az éves jelentésben közölt adatok Hivatal általi feldolgozását követıen, az Engedélyes által feltárt adathiba miatt a Hivatalnak megküldött adatmódosítás esetén a Hivatal bírságot szabhat ki. i. Az éves jelentésben közölt adatok Hivatal általi feldolgozását követıen a Hivatal által feltárt adathiba esetén a Hivatal bírságot szabhat ki. j. A Hivatal az adatok megfelelıségét csak a mutatók kiszámításához szükséges körben vizsgálja. 2. Adatközlés hibahatárának elvárt szintje Ha forrásadat biztosítás részben automatikus, ill. analitikus rendszerekbıl történik, a hibahatár: 5%. Az Engedélyestıl a Hivatalhoz beérkezı összesített adatok esetén a hibahatár: 2 %. 3. Adat-megbízhatóság ellenırzése Forrásadat a rögzítésre használt dokumentum, szoftverhez használt tábla, ill. adatsor. Ezek ellenırzésekor az ellenırzött idıszak adataiból - amely több mint 100 elemet tartalmaz - a vizsgálandó elemekbıl véletlenszerően ki kell választani 10 eseményt. Meg kell vizsgálni az esemény adatsorait a nyilvántartásban és a fellelhetı eredeti dokumentumokban. Vizsgálni kell az adatok megfelelıségét a nyilvántartási rendszerben. Hibás az adat, ha a hibahatár szintjénél nagyobb az eltérés. 15. oldal

16 Amennyiben a kiválasztott 10 esemény közül mind hibátlan, az adatszolgáltatás elfogadható. Ha a kiválasztott 10 esemény közül legalább kettı hibás, akkor további 10 eseményt kell véletlenszerően kiválasztani, és minısíteni. A másodszor kiválasztott csoportban talált újabb, legfeljebb két hiba esetén az adatszolgáltatás még megfelelı. A módszer alkalmazásában irányadók az MSZ ISO 8422 elıírásai. Az összesített adatok az Engedélyes által a forrásadatok összesítésével nyert adatok, amelyeket a Hivatal részére rendszeres adatszolgáltatás keretében az Engedélyes megküld. Az Engedélyes köteles a saját rendszerében az adatok megfelelıségét ellenırizni. 4. Téves, hibás adatközléshez kapcsolódó bírság mértéke Téves, hibás adatközlés esetén a Hivatal bírságot szabhat ki. A birság mértéke: a) a hibahatár feletti további hibás forrásadat dokumentálása és Hivatal általi felderítése esetén hibás adatú eseményenként ,- Ft, b) a Hivatalhoz beküldendı adatok megkívánt hibahatárának túllépése esetén, összesített adatsoronként, a forrásadat bírság értékével azonos, c) hibásan megküldött bármilyen adatnak, az éves jelentés beküldési határideje és az adatok Hivatal általi feldolgozása után az Engedélyes általi felderítése és módosítása esetén az a) pont szerinti bírság 50%-a. 16. oldal

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-142/07 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T.

H A T Á R O Z A T O T. Ügyintézı: Kecskeméti Ottó vezetı fıtanácsos Telefon: 459-7741 Telefax: 459-7739 E-mail: kecskemetio@eh.gov.hu Határozat Száma: 50/2007. Tárgy: Az ELMŐ DSO Elosztóhálózati Szolgáltató Korlátolt Felelısségő

Részletesebben

Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati Kft. elosztói üzletszabályzat módosításának jóváhagyása

Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati Kft. elosztói üzletszabályzat módosításának jóváhagyása Ügyszám: ES-298/ /2007. Ügyintézı: Kecskeméti Ottó vezetı fıtanácsos, szakmai tanácsadó Telefon: 459-7741 Fax: 459-7741 E-mail: kecskemetio@eh.gov.hu Határozat száma: 540/2008. Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3361/07 ÜGYINTÉZİ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-17409/2015., 38824 /2016. Ügyintézı: Várdai Enikı, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Lovászpatona, Pölöskei major 07/7 hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Elosztói Engedélyesi Üzletszabályzat FÜGGELÉKEK

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Elosztói Engedélyesi Üzletszabályzat FÜGGELÉKEK FÜGGELÉKEK 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése 2 3 E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. 2. számú függelék Jogszabályok 4 Földgáz elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó legfontosabb

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) KÖNYVELİIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/9 ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA I). BIZTOSÍTOTTAK

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. Ügyszám: ES-1018/2006 ÜGYINTÉZİ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta a következő

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta a következő Ügyszám: FVO- 1735- (2010) Ügyintéző: Úz Györgyné vezető főtanácsos Telefon: 06-1-459-7738 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: uza@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 694/2010. Tárgy: E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében Magyar Energia Hivatal Tervezet 091020 Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében A Hivatal hozzászólás céljából 2009. szeptember 21-i

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

SZINDIKÁTUSI SZERZİDÉS

SZINDIKÁTUSI SZERZİDÉS SZINDIKÁTUSI SZERZİDÉS Alulírott önkormányzatok, önkormányzati intézmények, önkormányzati többcélú kistérségi társulások és egyéb költségvetési szervek (a továbbiakban jelen megállapodásban: Önkormányzatok

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit)

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Dunaújvárosi Fıiskola Ipari folyamatok minıségirányítási projektje Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Alapkérdések Mit jelent az audit fogalma? Melyek az audit típusai? Mi történik az auditon? Kit

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2006 El. I. D. 17. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA P É C S ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2004. január 1.-tıl 2 E L İ S Z Ó Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL Mezıberény Város Önkormányzata figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi hátteret az alábbiak szerint határozza meg a Városi Közszolgáltató Intézménynek

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Gazdasági Versenyhivatal ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Őrlap a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII.

Részletesebben

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványával összefüggıen ellátandó feladatokról I. AZ

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Általános kivitelezési keretszerzıdés (építési-szerelési munkák) VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fıvárosi

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@eh.gov.hu

Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@eh.gov.hu Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@ehgovhu HATÁROZAT SZÁMA: 711/2009 Tárgy: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt (4024 Debrecen,

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A kamara küldöttgyőlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lép 2008. január 1-jén. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 27/2013. (XI. 11.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 27/2013. (XI. 11.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 27/2013. (XI. 11.) Önkormányzati Rendelete a közösségi együttélés alapvetı szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeirıl Hajdúnánás Városi

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elıállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenırzésének részletes

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselıtestületének 8/2010. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelete a zajvédelem, valamint az üzletek éjszakai nyitva tartásának helyi szabályairól (módosításokkal egységes

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

Mi várható a 2011. májusi munkaerı-piaci nyitástól Ausztriában?

Mi várható a 2011. májusi munkaerı-piaci nyitástól Ausztriában? Title of the presentation Date 1 Mi várható a 2011. májusi munkaerı-piaci nyitástól Ausztriában? Pethı Dorina Gyır, 2011. április 19. European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3575/1/2007 ÜGYINTÉZİ: MATLÁK ZSUZSANNA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; matlakzs@eh.gov.hu

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2007-202-4 SÚLYOS REPÜLİESEMÉNY Börgönd 2007. május 18. Cessna-172 HA-TUO

ZÁRÓJELENTÉS. 2007-202-4 SÚLYOS REPÜLİESEMÉNY Börgönd 2007. május 18. Cessna-172 HA-TUO ZÁRÓJELENTÉS 2007-202-4 SÚLYOS REPÜLİESEMÉNY Börgönd 2007. május 18. Cessna-172 HA-TUO A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset és a repülıesemény okának, körülményeinek feltárása és a hasonló

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyfelıl Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Becsó Zsolt a közgyőlés elnöke adószáma: 15450016-2-12 mint megrendelı, a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA Budapest, 2012. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenırzésének A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. (8) bekezdés m) pontjában

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 50/A. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következıket rendeli el: (A Bt. 4. -ához) 1. (1) A felszíni elıkutatást

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT ADVANCED WORLD TRANSPORT RAIL HU Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TİL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. A jogi oktatás és vizsga célja. Felkészülés a vizsgára. Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. A jogi oktatás és vizsga célja. Felkészülés a vizsgára. Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. -a (5) bekezdésének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-134/2006/060. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (ügyintézı ügyvéd: dr. K. L.) által képviselt E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008.

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. évi támogatására A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

A szabályzat célja. Az ellenırzést ellátó szerv

A szabályzat célja. Az ellenırzést ellátó szerv Elfogadva: 2008. március 31., 2009. április 27. Kihirdetve: Hivatalos Értesítı 2009. évi 29. sz. Hatályba lépés: 2009. július 1. Módosítva: - Alkalmazás: 1/2009. (IV. 27.) MÜK SZABÁLYZAT a pénzmosás és

Részletesebben

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MW th és annál nagyobb névleges bemenı hıteljesítményő tüzelıberendezések mőködési feltételeirıl és légszennyezı

Részletesebben

HATÁROZAT SZÁMA: 134/2010.

HATÁROZAT SZÁMA: 134/2010. Ügyszám: Ügyintéző: Szekeres Judit Telefon: 1/459-7742 Fax: 1/459-7880 E-mail: szekeresj@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 134/2010. Tárgy: Földgázforrás árának megállapítása A Magyar Energia Hivatal (továbbiakban:

Részletesebben

44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet

44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzésérıl, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról A villamos energiáról szóló 2007.

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá 1. oldal 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl 1 Az Országgyőlés a történelmi múlt megismerésének elsıdleges forrásául szolgáló, illetıleg a közfeladatok

Részletesebben

Gyakran feltett kérdések a gázszolgáltató-váltással kapcsolatban

Gyakran feltett kérdések a gázszolgáltató-váltással kapcsolatban Gyakran feltett kérdések a gázszolgáltató-váltással kapcsolatban Már megszoktuk, hogy nem csak egy bank vagy távközlési szolgáltató létezik, itt az ideje, hogy azt is megszokjuk, hogy gázszolgáltatót is

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erıforrások Minisztériuma pályázati felhívása az anyaországok közremőködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések megvalósításának 2013. évi költségvetési támogatására

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 219. MELLÉKLET : 2 db TÁRGY: Javaslat a kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázati feltételek jóváhagyására, pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. január 12-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. január 12-i rendkívüli ülésére Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám:.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Javaslat távhıszolgáltatási rendelet megalkotására

Javaslat távhıszolgáltatási rendelet megalkotására SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS TARJÁNHİ SZOLGÁLTATÓ- POLGÁRMESTERI HIVATAL ELOSZTÓ KFT Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 3100.Salgótarján Salgó út 52. 3100. Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/520-225, Fax:

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 6. szám 2010. június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. június 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1 1. oldal 2005. évi XVIII. törvény a távhıszolgáltatásról 1 Az Országgyőlés a felhasználók biztonságos, megfelelı minıségő és gazdaságos távhıellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstıl

Részletesebben

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Kihirdetett szöveg Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben