Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 18-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére"

Átírás

1 Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi Ödön Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda Településfejlesztési Csoport csoportvezetı Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Pénzügyi Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Törvényességi ellenırzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyzı Kutasiné Nagy Katalin s.k. jegyzı -1-

2 Ü.sz.: I/2007/1/2009.(I/1138/23/2008.) Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 18-i ülésére Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Tisztelt Képviselı-testület! december 12-én az Önkormányzat teljes körő közvilágítás szolgáltatásra kötött szerzıdést a DÉMÁSZ RT-vel áprilisában a DÉMÁSZ ZRT megküldte közvilágítás üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó új szerzıdés-tervezetét, melyet a Képviselı-testület május 15-i ülésen tárgyalt és 74/2008.(V.15.) számon határozatot is hozott.. Az Önkormányzat jogi képviselıje a szerzıdés-tervezetet átnézte és jogi szempontból elfogadhatónak tartotta, kivéve a szerzıdés-tervezet pontja szerintieket. A Település jogosultságai címszó alatt a közterületen elhelyezett közvilágítási berendezésekben okozott károk Ft (éves összesített kár) feletti részét az Önkormányzatnak kellene fizetni. A Képviselı-testület javasolta, hogy az új szerzıdésben Ft helyett Ft szerepeljen. A módosítási javaslatot tartalmazó határozat május 22-én került megküldésre a DÉMÁSZ ZRT. részére. A DÉMÁSZ ZRT decemberében küldte vissza a szerzıdés-tervezetet de az eredetihez, illetve a módosítandó részhez képest több helyen változtattak (elhagytak bizonyos részeket) a tervezeten. Az elıterjesztés mellékletét képezı eredeti szerzıdés-tervezeten sötét színnel jelölt részek módosulnának, illetve maradnának el különbözı jogszabály és üzletpolitikai változások miatt.(csillagozott apró betővel szedve a változás magyarázata) Az Önkormányzat jogi képviselıje szerint a módosított és az elmaradó részek nem érintik hátrányosan az Önkormányzatot. Fentiek alapján az alábbi Határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé: /2009. (.) ÖH. Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Határozat-tervezet HATÁROZAT Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Lajosmizse város közvilágításának üzemeltetésérıl, karbantartásáról szóló, az elıterjesztés mellékletét képezı DÉMÁSZ ZRT.-vel kötendı szerzıdés-tervezet. A Képviselı-testület felhatalmazza Basky András polgármestert a szerzıdés aláírására. Határidı: február 18. Felelıs: Képviselı-testület Lajosmizse, február 05. Basky András s.k. polgármester 2

3 LAJOSMIZSE VÁROS KÖZVILÁGÍTÁSÁNAK ÜZEMELTETÉSE, KARBANTARTÁSA A jelen szerzıdés létrejött egyrészrıl Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban Település) másrészrıl Székhelye: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Adószám: Bankszámlaszám: - - Képviselıje: Basky András Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, (továbbiakban Szolgáltató) Székhelye 6720 Szeged, Klauzál tér 9.; Cg ; Adószám: bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.-nél vezetett számú folyószámla ) együttesen Felek között, a kizárólag közvilágítási célú berendezések üzemeltetésére, karbantartására vonatkozóan. 1. PREAMBULUM A Felek között én 151/2001 számmal Teljeskörő Közvilágítás Szolgáltatása tárgyban szerzıdés jött létre. A Település a közvilágítás villamosenergia költségeire hatósági tarifa nyújtott fedezetet. A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. Törvény, és 115/2007 (XII.29) GKM rendelet értelmében a hatósági tarifa tıl megszőnését követıen kezdeményezik a felek, közöttük fennálló Teljeskörő Közvilágítási Szerzıdés megszőntetését. * Nem szőntetjük meg a szerzıdést, hanem a törvényi elıírásoknak megfelelıen módosítjuk. Fennállt szerzıdéses kapcsolatukat a villamosenergia megvételére és a közép/kisfeszültségő transzformátorig történı szállítására vonatkozó részek törlése mellett akként módosítják, hogy a közvilágítási hálózat üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos és a Szolgáltató által végrehajtott közvilágítás bıvítés pénzügyi elszámolásának feltételeit jelen szerzıdésben rögzítik. Felek megállapodnak abban, hogy a közvilágítási hálózat üzemeltetésével, karbantartásával és a Szolgáltató által végrehajtott közvilágítás bıvítés pénzügyi elszámolásával kapcsolatos megállapodás határozott idıtartamra jön létre, mely határozott idıtartam lejárata a fent megjelölt Teljeskörő Közvilágítás Szolgáltatás Szerzıdés lejáratának dátuma, azaz napja. 3

4 A Felek egyben nyugtázzák, hogy a Teljeskörő Közvilágítás Szolgáltatás Szerzıdés teljesítése ig jó minıségben történt, a Település és Szolgáltató egymással szemben elszámolt, további követelésekkel egyik fél sem él fent megjelölt szerzıdéssel kapcsolatosan, és a jelen szerzıdés érvényes létrejöttét követıen napjával a 151/2001 számú Teljeskörő Közvilágítás Szolgáltatás Szerzıdést megszüntetik.. * Nem szőntetjük meg a szerzıdést, hanem a törvényi elıírásoknak megfelelıen módosítjuk. 2. A SZERZİDÉS TÁRGYA 2.1 Közvilágítási berendezések üzemeltetése és karbantartása A Szolgáltató a település teljes közigazgatási területén a köz- és térvilágítási berendezéseket a 3 pontban meghatározott díjazás ellenében üzemelteti és karbantartja. A jelen szerzıdésben meghatározott minıségi jellemzık betartásával üzemelteti és karbantartja a kizárólag a közvilágítás célját szolgáló hálózati elemeket (hálózatok, a vezérlı és mérıberendezések), összefoglaló néven: passzív közvilágítási elemek, a közvilágítási és díszvilágítási lámpatesteket és a mőködésükhöz, elhelyezésükhöz tartozó elemeket (bekötıvezetékek, kandeláberek, lámpakarok, egyedi túláramvédelmi készülékek, szerelı lapok, elıtétek, gyújtók, fázisjavító kondenzátorok, fényforrások, és a lámpatestek egyéb elemei (sorkapcsok, a belsı vezetékezés, foglalat, tükör, bura, tömítés, lámpatest-ház), összefoglaló néven: aktív közvilágítási elemek. A Szolgáltató folyamatosan fogadja a lakossági és önkormányzati közvilágítási hibabejelentéseket (telefonon,elektronikus formában), a javítást, a minıségre vonatkozó elıírásoknak megfelelıen elvégzi. A közvilágítási szolgáltatás minıségére vonatkozóan, a jelen szerzıdésben vállalt kötelezettségek jelentısen magasabbak a 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelettel kiadott közvilágítási szabályzat 13. (1) bekezdésben meghatározott minimális szintnél A Szolgáltató kötelezettségei A Szolgáltató a közvilágítási berendezések aktív és passzív elemeit üzemelteti, karbantartja, üzemvitelét irányítja és a hibabejelentéseket fogadja. Településnek évente március 31-ig írásban beszámol a teljesített szolgáltatás minıségérıl, a bejelentett hibák számáról, a javításokról, karbantartásokról, és a tárgyévre tervezett csoportos cserékrıl. Rekonstrukciós javaslatot tesz az elavult berendezések korszerősítésére. Az üzemeltetési és karbantartási feladatokon belül a Szolgáltató: vezérli a közvilágítás napi be- és kikapcsolását; elhárítja a berendezések hibáit, és rendszeres karbantartást végez az 1. sz. mellékletben foglalt szolgáltatási minıségjellemzıknek megfelelıen; Üzemeltetési, karbantartási feladatai részletezetten a következık: Az aktív elemek üzemeltetése, karbantartása keretében a Szolgáltató elvégzi: A fényforrásokat rendszeres idıközönként lecseréli ( csoportos csere ), ezáltal a meghibásodásoknak legalább 65%-át megelızi. A csoportos csere idıpontjait a fényforrások típusa és jellemzı paraméterei alapján a Település elızetes tájékoztatásával a Szolgáltató határozza meg. 4

5 A lámpatestek optikai elemeinek (tükör, bura, reflektáló felületek, tömítések, foglalatállás) tisztítását, cseréjét, pótlását a csoportos fényforráscsere keretében elvégzi. A csoportos csere idıszakai között a lakosság, ill. a Település által a Szolgáltató erre rendszeresített ügyfélszolgálati csatornáin bejelentett üzemképtelen fényforrásokat és azok mőködéséhez szükséges áramköri elemeket (foglalat, elıtét, gyújtó, sorkapocs, kondenzátor) cseréli, javítja, pótolja. A csatlakozó (felszálló) vezetékeket elhasználódás, sérülés esetén cseréli, javítja. A lámpahely szerelvénylapját (csatlakozó dobozát) karbantartja a benne elhelyezett túláram védelemmel együtt. A hiányzó részegységeket (kandeláber ajtók, lámpatest szerelvénytér fedlapok, burák) csoportos csere alkalmával teljes körően, egyébként hibabejelentés alapján pótolja, különös tekintettel a feszültség alatt álló berendezésrészek zárt állapotának biztosítására. A kizárólag közvilágítási célt szolgáló tartószerkezeteken a normál mőködés során keletkezı rendellenességeket, hibákat elhárítja, a mechanikus kötéseket rögzíti. A károkozás következtében kitört oszlopok, sérült lámpatestek helyreállítását a bejelentéstıl 30 napon belül elvégzi. (Egyedi lámpatestek és kandeláberek esetében a beszerzési idı ezt a határidıt meghosszabítja.) A DÉMÁSZ ZRt. jogosult alvállalkozó igénybevételére A Felek rögzítik, hogy a kandeláberek és lámpakarok festése nem tartozik a Szolgáltató kötelezettségei közé. A passzív elemek üzemeltetése, karbantartása keretében a Szolgáltató elvégzi: Az érintésvédelem elıírás szerinti ellenırzését és a szükséges pótlásokat, javításokat elvégzi. A közvilágítási célt szolgáló földkábeles, falikábeles vagy szabadvezetékes hálózatot üzemelteti, karbantartja, a közvilágítási kapcsoló és vezérlıberendezéseket, karbantartja, üzemelteti (javítás, csere). A közvilágítási berendezések mennyiségérıl és üzemi esemény adatairól naprakész nyilvántartást vezet, és azt évente megküldi a Település részére. A beépített fényforrások teljesítményét és mennyiségi adatait tartalmazó nyilvántartás (közvilágítási leltár) a jelen szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Szolgáltató gondoskodik a közvilágítási lámpák és egyéb berendezések eseményeinek követhetı rögzítésérıl (monitoring), amellyel ellenırizhetı a vállalt szolgáltatási minıség paraméterek betartása. Ezen belül a Szolgáltató: A hibabejelentéseket és a javításokat rögzíti, a szerzıdés szerinti elhárítási határidık betartását ellenırizhetıvé teszi. A tervezett karbantartási beavatkozásokat dokumentálja, és az éves beszámolóban bemutatja. 5

6 A Szolgáltató vállalja, hogy az üzemeltetési, karbantartási feladatok, szerzıdésben vállalt színvonalú elvégzése eredményeképpen, a szerzıdés lejáratának az idıpontjáig, a közvilágítási berendezések hiánytalanul fennmaradnak, és az elıírásoknak megfelelıen üzemelnek. A passzív elemek üzemeltetési-karbantartási és tıkeköltségét fedezı, a 119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet (RHD rendelet) 6. -a szerinti közvilágítási elosztási díj mindenkor hatályos összegének Elosztó részére történı megfizetését a Szolgáltató átvállalja a Településtıl. A Szolgáltató a díjfizetés jelen szerzıdésben történı átvállalásával jogosultságot szerez arra, hogy az általa megfizetett passzív elemek üzemeltetési díját a Település felé, mint közvetített szolgáltatás továbbszámlázza. A fizetési kötelezettség átvállalásához történı Elosztói hozzájárulás a jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi A Szolgáltató teljesítésének minıségi jellemzıi A Szolgáltató a 2.1. pontban részletezett tevékenységét az 1. sz. mellékletben feltüntetett minıségi jellemzık garantálásával végzi. Ha az 1.sz. melléklet 2.1. pontjában meghatározott elhárítási idıket az éves események 4%-át meghaladó mértékében nem teljesíti a Szolgáltató, akkor a 4% fölötti mennyiség után 500 Ft/hiba kötbért fizet. A kötbér mértékét az adott naptári évre összegyőjtött adatok alapján a Felek évente egy alkalommal, az elızı évi teljesítés értékelésekor jegyzıkönyvben állapítják meg, minden év március 31-ig. A Felek megállapodnak abban, hogy a kötbér összege vonatkozásában a jegyzıkönyv aláírását követı 30 naptári napon belül elszámolnak egymással. Az értékeléshez szükséges adatokba és nyilvántartásokba való betekintést a Település kijelölt képviselıi számára Szolgáltató biztosítja A Település jogosultságai A Település jogosult a Szolgáltató teljesítését jelen szerzıdésben foglaltaktól eltérı módon, saját eszközeivel is ellenırizni. Ez lehet helyszíni bejárási jegyzıkönyv, amelynek eredményeképpen a Szolgáltató a Település képviselıjével egyeztetett intézkedést megteszi. A közvilágítás átalakításával, fejlesztésével kapcsolatos döntéseket megelızıen a felek egymással egyeztetnek, és döntéseiket egymás véleményének figyelembevételével, egyeztetett módon hozzák meg. 6

7 A Település kötelezettséget vállal a közterületen elhelyezett közvilágítási berendezésekben ismeretlen elkövetı szándékos vagy gondatlan károkozásából keletkezı károk megtérítésére, amennyiben annak összesített éves értéke évi áron meghaladja Ft-ot. A Település által térítendı összeg az éves összesített kár Ft feletti része. A fenti kártérítési összeghatár évente március 31-ig, az elızı naptári évi KSH szerinti fogyasztói árindex mértékével módosul. A Szolgáltató a kártérítési díjat évente egy alkalommal a tárgyévet követı év április 30. napjáig számlázza ki a Településnek évi árszinten ,- Ft-ot meghaladó összegő egyszeri károkozás (továbbiakban: jelentıs kár) esetén a Szolgáltató jogosult a káreseményrıl történı tudomásszerzést követı 10 napon belül kiszámlázni a kártérítési összeget a Település felé. A jelentıs károk után megfizetett kártérítés nem számít bele az elızı bekezdés alapján a Település által térítendı kártérítési összeg megállapításába. A jelen pont alkalmazásában egyszeri károkozásnak számít az egyidıben, földrajzilag összefüggı területen bekövetkezı káresemény. ** Törlésre került. Helyette csak a Település tulajdonát képezı berendezésekben ismeretlen károkózó által okozott károk helyreállításáért vállal felelıséget 2.2 Közvilágítási hálózat fejlesztése, bıvítése Szolgáltató vállalja, a Település igényének megfelelıen a településen közvilágítással el nem látott közterületek szabvány szerint közvilágítási berendezésekkel és hálózattal történı ellátását, díszvilágítási rendszer kiépítését (közvilágítási hálózat fejlesztés) a felek egyeztetését követıen, közös megegyezés esetén. Felek megegyezése esetén jelen megállapodásukat módosítják, kiegészítik vagy a megegyezésüket külön szerzıdésben keretében rögzítik A közvilágítási berendezések kialakítása, a Település igényeinek helyszíni felmérése alapján, a jegyzı által is jóváhagyott mőszaki megoldással történik A Település és Szolgáltató megállapodnak abban, hogy a Település a már megvalósult és megvalósításra váró közvilágítási hálózat fejlesztés ellenértékeként havi részletekben fizeti meg A Szolgáltató jogosult a részletfizetési összeg módosítására a KSH által nyilvánosságra hozott, az elızı évre vonatkozó fogyasztói árindex számmértéke alapján, évente március hó 31-ig A már megvalósult fejlesztéseket jelen megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza. *** Törlésre került. Nem volt terület bıvítésre vonatkozó fejlesztés 7

8 3 FIZETÉS A Szolgáltató által nyújtott, a 2.1. pontban körülírt üzemeltetési és karbantartási szolgáltatásért a Település az alábbi díjat köteles hiánytalanul megfizetni a Szolgáltató részére: A szolgáltatót megilletı éves díjtételek Üzemeltetési díj: Aktív elemek éves üzemeltetési díja: **** tıl fizetendı díjak beírásra kerültek. Energia hatékonysági díj: ,- Ft + ÁFA (2007. évi árszinten) A megvalósult közvilágítási hálózat éves***** közvilágítási hálózat helyett korszerősítés díja: ,- Ft + ÁFA (2007. évi árszinten) **** tıl fizetendı díjak beírásra kerültek. Közvetített szolgáltatás díja: a közvilágítási elosztási díj összege az RHD rendelet 1. sz. melléklet II. 3. pontja alapján. a rendelet szerinti egységár (8,66Ft (+ÁFA) /kwh), a beépített teljesítmény és a közvilágítási naptár alapján számított égési idı szorzataként számított havi díj. ****** 2009-tıl érvényes díj is beírásra került a rendelet alapján A Szolgáltatót megilletı aktív elemek üzemeltetési havi díj összege a megvalósult közvilágítási hálózatfejlesztés havi díja és az energiahatékonyság havi díja összesen: ,-Ft., azaz Nyolcszázhuszonötezer-kettıszázkilenc,- Ft/hónap + ÁFA. **** tıl fizetendı díjak beírásra kerültek. (2007. évi árszinten) Szolgáltató jogosult az érvényben lévı éves díjtételeket módosítani évente, március hó 31-ig, a megelızı évi lámpatest mennyisége, és az elızı naptári év KSH szerinti fogyasztói árindex változásának megfelelıen. A passzív elemek üzemeltetési díja a mindenkori hatósági közvilágítási elosztási tarifa figyelembevételével kerül meghatározásra. A változások jelen szerzıdés mellékletét képezik. 8

9 4 A SZERZİDÉS HATÁLYA Jelen szerzıdést tıl idıtartamra kötik a Felek. ****** Pontosítva lett, hogy melyik díjtétel mettıl meddig érvényes, illetve módosítva lett a szerzıdés idıtartama. 5 Számlázás, fizetési feltételek A Szolgáltató jogosult a számlát a tárgyhónapot követı hónap elsı munkanapjától benyújtani. A Település a szerzıdés szerinti díjat havonta banki átutalással, a számla benyújtását követı 10 naptári napon belül, fizeti meg a Szolgáltató bankszámlájára. Nemfizetés esetén, illetve késedelmes fizetés esetén a Település a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelı késedelmi kamat fizetésére köteles. Amennyiben a Település a jelen megállapodásban írt bármely fizetési kötelezettségének nem, vagy nem a szerzıdésben meghatározott módon tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a rendkívüli felmondás mellett a 2.1. pont szerinti üzemeltetési és karbantartási kötelezettségének szüneteltetésére mindaddig, amíg a Település, a szerzıdésben megállapított kötelezettségének nem tesz eleget. 6 A SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSE A felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen szerzıdés megszőnése elıtt legalább 60 nappal a passzív elemek üzemeltetésére, és a Szolgáltató tulajdonában lévı kizárılag közvilágítási célú berendezések használatára, vonatkozóan új megállapodás kötnek a közvilágítás szolgáltatás folytonosságának fenntartása érdekében. Jelen Szerzıdés megszőnik: a Szolgáltató rendkívüli felmondásával a Település 7. pontban körülírt súlyos szerzıdésszegése esetén; A Település rendkívüli felmondásával a Szolgáltató 7. pontban körülírt súlyos szerzıdésszegése esetén Szerzıdés megszőnésekor a Településnek a 3. pont szerinti díjból fennálló fizetési kötelezettsége egy összegben válik esedékessé, az adott naptári hónap utolsó napjáig. A Felek a szerzıdés megszőnésekor a csoportos cserék során felmerülı karbantartási befektetéseknek az elvégzett csere hátralévı élettartamára esı hányadával kötelesek elszámolni és a Település a fenti elszámolás alapján megállapított összeget köteles megfizetni a Szolgáltató számára 8 napon belül. 7.2 Súlyos szerzıdésszegés 7 SZERZİDÉSSZEGÉS A Település súlyos szerzıdésszegésének minısül, ha a 3. pont szerinti díjat három akár egymást követı, akár idıben össze nem függı hónapban (egy naptári éven belül) a Szolgáltató írásos felszólítása ellenére nem egyenlíti ki A Szolgáltató súlyos szerzıdésszegésének minısül, ha a Szolgáltató a Település által a Szolgáltató erre rendszeresített ügyfélszolgálati csatornáin bejelentett életveszély elhárítással 9

10 kapcsolatos javítási igényt a harmadik dokumentált bejelentésre 72 órán belül nem teljesíti. ******* Rövídebb lett a hibaelhárítás meglezdésének idıpontja 7.3 Rendkívüli felmondás jogkövetkezménye Rendkívüli felmondás esetén a szerzıdés megszőnésén túlmenıen a következı jogkövetkezmények állnak be: A Szolgáltató rendkívüli felmondása esetén a Településnek a 3. pont szerinti díj még fennálló fizetési kötelezettsége a felmondással egyidejőleg egy összegben válik esedékessé A pontban írt fizetési kötelezettségen túlmenıen a Szolgáltató rendkívüli felmondása esetén a Település köteles a karbantartási befektetésnek az elvégzett csoportos csere hátralévı élettartamára esı arányos hányadával egy összegben, a szolgáltatói felmondás kézhezvételét követı 8 napon belül megfizetni 8 Vis maior A vis maior olyan véletlenen múló, kivételes esemény, amely a Szolgáltató és a Település mőködésétıl függetlenül következik be, az adott mőszaki állapotban nem elhárítható, nem elırelátható, és nem meggátolható. Így különösen, de nem kizárólagosan a vis maior esetkörébe tartoznak a természeti katasztrófák (árvíz, szélvihar, földrengés, tőzvész), háborús esemény, szabotázs, felkelés, sztrájk, szándékos rombolás, merénylet, stb. A szerzıdı felek a vis maior bekövetkezésének elismerését a következı további feltételekhez kötik: az érintett Fél errıl értesíti és részletes tájékoztatást ad a másik félnek, amint az ésszerően elvárható a helyzet beállta után; az érintett Fél minden ésszerő erıfeszítést megtesz teljesítési akadályoztatásának elhárítására; és mindezek nem nyújtanak mentesítést a vis maior helyzet beállta elıtti kötelezettségek alól. Vis maior esetén mindkét fél köteles ésszerő erıfeszítéseket tenni azért, hogy a gyakorlatilag lehetséges legrövidebb idın belül megszüntesse azokat az okokat, amelyek késleltetik, vagy akadályozzák a jelen szerzıdés értelmében fennálló szerzıdéses kötelezettségei teljesítésében, és köteles ésszerő lépéseket tenni a másik félnek okozott károk enyhítésére. 9 Titoktartás A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás, valamint a Szerzıdés tartalma, továbbá a Felek által a Szerzıdés és a Megállapodás alapján folytatott együttmőködés keretében szóban, írásban vagy elektronikus úton megismert bárminemő adat, információ és dokumentum az adathordozótól függetlenül a Szolgáltató részérıl üzleti titoknak minısül. Egyik Fél sem hozhatja nyilvánosságra vagy teheti megismerhetıvé a Szerzıdés és a Megállapodás tartalmát, vagy a szerzıdéses jogviszonyuk alapján megismert adatokat, információkat harmadik fél elıtt, a másik fél elızetes írásos jóváhagyása nélkül. Kivételt képeznek azon személyek, akik jogszabály alapján jogosultak megismerni az adatotokat, információkat.. Amennyiben a jelen pont hatálya alá tartozó adat vagy információ átadása 10

11 szükségessé válik, az adatot, információt átadó Fél köteles arról a másik Felet értesíteni, és köteles ésszerő lépéseket tenni annak érdekében, hogy az információt a további közléstıl megvédje. Felek megállapodnak abban, hogy a titoktartási kötelezettségét megszegı Fél, az általa okozott kárért kártérítési felelısséggel tartozik. ******** Törlésre került a júliusban megjelent üvegzseb törvény miatt. 10 Vitás ügyek rendezése, irányadó jog A vitás ügyekben a felek kölcsönös készségüket fejezik ki a megegyezésre. Megegyezés hiányában értékhatártól függıen a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (Ptk.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 11 VEGYES RENDELKEZÉSEK A jelen Szerzıdés csak a mindkét Fél által aláírt írásbeli okirattal módosítható. A fentiek tanúsításaként a Felek a jelen Szerzıdést amely 4 eredeti példányban készült melléklettel együtt - gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, kellıen meghatalmazott képviselıik útján jóváhagyólag, fenntartások nélkül a lenti keltezéssel aláírták. Az 1. számú melléklet jelen Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi. Lajosmizse,... Szeged, Lajosmizse képviseletében: Délmagyarországi Áramszolgáltató ZRt. képviseletében: Basky András Polgármester Hiezl József igazgatósági tag vezérigazgató-helyettes Braun Miksa vezérigazgatósági fıtanácsadó 11

12 1.sz melléklet Közvilágítás Üzemeltetési és Karbantartási tevékenység minıségjellemzıi 1. A közvilágításról szóló 11/1985.(XI.30.) IpM rendelet szerint elıírt hibaelhárítási idık: Megegyezés szerinti nagy forgalmú csomópont, kijelült gyalogos átkelı Országos közutak átkelési szakaszain egyedi hibák, valamint három vagy több egymás melletti lámpatestegyedi hibái Egyéb helyeken fellépı egyedi hibák 48óra 8nap 14nap ********* Törlésre került mivel a VET tıl hatályon kívül helyezte a rendeletet és új rendelet nem jelent meg.. 2. Szerzıdésben vállalt szolgáltatási minıség 2.1 Szerzıdésben vállalt hibaelhárítási idık: Városrészt érintı üzemzavar elhárítási ideje Egy transzformátor körzetet, áramkört, útszakaszt, folyami hidak egészét, kiemelt útkeresztezıdések teljes közvilágításának kiesését jelentı üzemzavarok elhárítási ideje Lakosság vagy a Település által bejelentett egyedi lámpatest hibák elhárítási ideje 4óra 24óra 8nap 2.2 Szerzıdésben vállalt karbantartások: Minden acél tartószerkezet, (lámpaoszlop és lámpakar) korrozióvédelmi és esztétikai festése Az IP 64 tömítettséget el nem érı lámpatestek tisztítása Külön szerzıdés keretében Csoportos cserék alkalmával max 5évenként 12

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-i ülésére. települési fıépítész. Bizottság.

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-i ülésére. települési fıépítész. Bizottság. Elıterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Településfejlesztési döntésekhez településrendezési szerzıdés tervezete Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Elıterjesztés 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Tárgy: CÉDE és TEUT pályázatok szakmai elıkészítése; Sportlétesítmény felújítási program elfogadása; A

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlan

Részletesebben

Elıterjesztés 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Háziorvosi és házi gyermekorvosi feladatellátás biztosítása az Egészségházban Az elıterjesztést

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati Kft. elosztói üzletszabályzat módosításának jóváhagyása

Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati Kft. elosztói üzletszabályzat módosításának jóváhagyása Ügyszám: ES-298/ /2007. Ügyintézı: Kecskeméti Ottó vezetı fıtanácsos, szakmai tanácsadó Telefon: 459-7741 Fax: 459-7741 E-mail: kecskemetio@eh.gov.hu Határozat száma: 540/2008. Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tahitótfalu Községi önkormányzat 7/1996.(XII.10.) sz. Képviselıtestületi rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl egységes szerkezetben a 4/2000.(III.31.) önkormányzati

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Tárgy: Cafetéria Szabályzat módosítása és a 2016. évi cafetéria keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere részére. intézményi referens

Tárgy: Cafetéria Szabályzat módosítása és a 2016. évi cafetéria keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere részére. intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. január 21-i ülésére Tárgy: Cafetéria Szabályzat módosítása és a 2016. évi cafetéria keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Ügyiratszám:1-12/2014. Sorszám: 8. ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2014. december 22. napján tartandó ülésére

Ügyiratszám:1-12/2014. Sorszám: 8. ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete. 2014. december 22. napján tartandó ülésére Ügyiratszám:1-12/2014. Sorszám: 8. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22. napján tartandó ülésére Tárgy: az állomási területek fenntartására vonatkozó támogatási

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) KÖNYVELİIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/9 ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA I). BIZTOSÍTOTTAK

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére. Felsılajos Kirendeltség vezetı

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére. Felsılajos Kirendeltség vezetı 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közoktatási intézményekbe történı felvétel, illetve beíratás idıpontjának meghatározása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 7. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel kapcsolatos döntések Az elıterjesztést

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6684/2011 Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés - a képviselı-testületnek

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

Vezetékes PB-gázszolgáltatás üzletszabályzata

Vezetékes PB-gázszolgáltatás üzletszabályzata 1. sz. melléklet: A mőködtetett rendszer leírása, mőszaki adatai A települések PB-gáz ellátásának sematikus vázlata: PRÍMAGÁZ Elosztóvezeték Tartálypark Elgızölögtetı berendezés Gázmérı Nyomásszabályozó

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. X. 7-TİL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 01. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 23-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 23-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola igazgatói, és a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetıi

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2006 El. I. D. 17. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA P É C S ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2004. január 1.-tıl 2 E L İ S Z Ó Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve:... Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Page 1 of 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános rész... 3 3. Széf-rekeszek bérbeadásának feltételei... 3 4. Az Ügyfél kulcsok kiadása... 4 5. A bérelt széf-rekesz nyitása, érték elhelyezés...

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 500/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT ADVANCED WORLD TRANSPORT RAIL HU Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TİL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom:

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom: PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Tartalom: Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) Vállalkozók Elemikár Biztosításának Különös

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1 1. oldal 2005. évi XVIII. törvény a távhıszolgáltatásról 1 Az Országgyőlés a felhasználók biztonságos, megfelelı minıségő és gazdaságos távhıellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstıl

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. V-230/14

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. V-230/14 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ Röviden a QBE Atlasz Biztosító Részvénytársaságról Biztosító társaságunk 1988. május 1-én alakult

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének Egészségügyi

Részletesebben