Vezetékes PB-gázszolgáltatás üzletszabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezetékes PB-gázszolgáltatás üzletszabályzata"

Átírás

1 1. sz. melléklet: A mőködtetett rendszer leírása, mőszaki adatai A települések PB-gáz ellátásának sematikus vázlata: PRÍMAGÁZ Elosztóvezeték Tartálypark Elgızölögtetı berendezés Gázmérı Nyomásszabályozó Leágazó vezeték Csatlakozó vezeték Fogyasztói vezeték Fogyasztói fıcsap Fogyasztói fıelzáró PRÍMAGÁZ

2 1. sz. melléklet: A mőködtetett rendszer leírása, mőszaki adatai A Prímagáz Zrt. által ellátott településeken az elosztóvezeték hálózat és tartálypark az alábbi táblázatban feltüntetett paraméterekkel jellemezhetı: Település Elosztóhálózat hossza (km) Csıhálózat hossza (km) Elosztóhálózat üzemi nyomása (bar) Beépített elgızölögtetık kapacitása (kg/h) Tartálypark összes tárolókapacitás a (kg) Apaj 5,4 10,6 0, Bükkszentkereszt 10,7 13,1 1, Hajdúböszörmény - Hajdúvid 4,3 6,0 1, Harasztifalu 1,6 2,1 1, Kisasszond 2,3 2,8 1, Kiskorpád 9,5 10,9 1, Mátraszentimre - Galyatetı Mátraszentimre - Mátraszentistván Mátraszentimre - Mátraszentlászló 6,7 7,6 1, ,6 3,1 1, ,7 2,2 1,5

3 2. sz. melléklet: Ügyfélszolgálati iroda címe, nyitva tartása Cím: 1117 Budapest, Irinyi József u I. emelet, Prímagáz Zrt. központi iroda Nyitva tartás: hétfı kedd szerda csütörtök péntek A Prímagáz Zrt. területi kereskedelmi képviselıje, ha szükséges az információk átadása érdekében egy egyeztetett idıpontban felkeresi a Felhasználót. Központi telefonszám: 06 40/ Hibabejelentés: 06 40/ Fax: 06 1/ Levelezési cím: Hort, Pf.:29.

4 3. sz. melléklet: Telefonszámok, postacímek, egyéb elérhetıségek Tartálypark kezelık: Apaj (Pest megye) Település Tartálypark kezelı Parázs 94 Kft., Kuti Mihály Telefonszám 30/ Bükkszentkereszt (B-A-Z megye) Iványi László 30/ Hajdúvid (Hajdú-Bihar megye) Tóth György 30/ Harasztifalu (Vas megye) Boncz Gyula 30/ Kisasszond (Somogy megye) Kiskorpád (Somogy megye) Mátraszentimre - Galyatetı (Heves megye) Mátraszentimre - Mátraszentistván (Heves megye) Kıszegi Zsolt 30/ Gubala Tibor 20/ Mátraszentimre - Mátraszentlászló (Heves megye) Területi kereskedelmi képviselık: Település Kereskedelmi képviselı Telefonszám Apaj (Pest megye) Petrovay Zoltán Bükkszentkereszt (B-A-Z megye) Takács Attila Hajdúvid (Hajdú-Bihar megye) Veres Csaba Harasztifalu (Vas megye) Simon Márk Kisasszond (Somogy megye) Kiskorpád (Somogy megye) Merkei Zoltán Mátraszentimre - Galyatetı (Heves megye) Mátraszentimre - Mátraszentistván (Heves megye) Török Tamás Mátraszentimre - Mátraszentlászló (Heves megye)

5 Csatlakozás Vezetékes PB-gázszolgáltatás üzletszabályzata 4. sz. melléklet: A csatlakozás pénzügyi feltételei és a megállapodás dokumentum mintái Az együttmőködı földgázhálózat fejlesztéséért szedhetı csatlakozási díjról szóló 74/2006. (X.31.) GKM rendeletben (továbbiakban: CSDR) elıírtakat PB-gázra értelemszerően alkalmazva határozhatók meg a PB-gáz elosztóhálózathoz való csatlakozásért fizetendı díjak. Csatlakozás bekapcsolással, vagy kapacitás bıvítéssel A CSDR szerinti bekapcsolás, illetve kapacitás bıvítés esetében fizetendı csatlakozási díj megállapítása a rendelet mellékletének 1. pontja alapján az alábbiak szerint történik. Kapacitásigény Fizetendı összeg Ahol: 1,5 m 3 /h-ig 1,5-7,5 m 3 /h 7,5 m 3 /h felett Ft x T3 ( Ft Ft x T1) x T3 ( Ft Ft x T2) x T3 T1: a kiviteli tervben szereplı igényelt 1,5 m 3 /h feletti (többlet)kapacitás (m 3 /h). (Nem a beépített gázmérı névleges teljesítménye értendı alatta), T2: a kiviteli tervben szereplı igényelt 7,5 m 3 /h feletti (többlet)kapacitás (m 3 /h). (Nem a beépített gázmérı névleges teljesítménye értendı alatta), T3: 2006-ban T3 értéke 1, az ezt követı években évenként 0,02-vel növekszik. A feltüntetett összegeket általános forgalmi adó (ÁFA) terheli. A gázigénylı a fentiektıl eltérı csatlakozási díjat abban az esetben fizet, ha: (a) CSDR 6. (3) bekezdése szerint, e rendelet hatályba lépését megelızıen megvalósult elosztóvezetékre bekapcsolással csatlakozik. Ekkor a beruházás megkezdése elıtt megkötött szerzıdés, vagy megállapodás szerint kiszámított csatlakozási díjat köteles megfizetni, a vezeték használatbavételétıl számított tíz éven belül, de legkésıbb december 31-éig. (b) a gázigény kielégítése bekapcsolással, a CSDR 5. (1) bek. b) pontja szerint történik. Ekkor a beruházás megkezdése elıtt kiszámított csatlakozási díj arányos részének a CSDR szerint korrigált összegét köteles megfizetni.

6 4. sz. melléklet: A csatlakozás pénzügyi feltételei és a megállapodás dokumentum mintái Csatlakozás a bekapcsoláshoz képest nagyobb mőszaki beruházással járó hálózatfejlesztéssel, bıvítéssel A CSDR szerinti, a bekapcsoláshoz képest nagyobb mőszaki beruházással megvalósítható hálózatfejlesztésért, vagy bıvítésért fizetendı csatlakozási díjat (F) az alábbiak szerint kell megállapítani: ahol K = c x m és: F= B-25 x (Á-K) x D x P Á: az adott beruházásból származó, az adott beruházásnak megfelelı fogyasztói kategóriánként a 10. év utáni években várható átlagos mennyiségekkel, főtıértékkel és a beruházási tanulmányterv készítésének idıpontjában érvényes elosztói díjakkal számított éves árbevétel, m: az adott beruházáshoz tartozó, a 10. év utáni évek várható átlagos értékesítési mennyisége, c: az érintett üzemeltetı által megadott, a csatlakozási díj befizetését megelızı évre vonatkozó tényadatok alapján, az adott beruházásnak megfelelı fogyasztói kategóriákhoz tartózó mennyiségre vetített átlagos fajlagos közvetlen és közvetett költségének összege (értékcsökkenés nélkül). A figyelembe vehetı elszámolási különbözet mértéke legfeljebb 1,5%, B: beruházási költség: a tanulmánytervben rögzített, a számviteli törvény szerint aktiválható eszközérték, a (leendı) lakossági fogyasztóknál beszerelt (beszerelendı) gázmérık és nyomásszabályozók számviteli törvény szerint aktiválható eszközértéke és beszerelési költsége nélkül, D: diszkonttényezı, értéke: 0,488, amely 6,5 %-os ráta alkalmazásának 25 éves hatását átlagolja, P: az árbevétel (Á) és a költség (K) inflációs indexálására a beruházás figyelembe vett élettartama alatt (25 év) alkalmazott átlagos szorzótényezı, amelynek értéke 1,3068. A számításnál felhasznált inflációs ráta értéke 2%. Amennyiben a felhasználó a beruházás ráfordításait sérelmezi, a Hivatalhoz fordulhat.

7 4. sz. melléklet: A csatlakozás pénzügyi feltételei és a megállapodás dokumentum mintái Abban az esetben, ha a leágazó elosztóvezeték hossza a 15 métert meghaladja, a vezetéktulajdonos köteles a vonatkozó mőszaki szabványok alapján dönteni arról, hogy a felhasználói igényt bekapcsolással, vagy a bekapcsoláshoz képest nagyobb mőszaki beruházással megvalósítható hálózatfejlesztéssel illetve bıvítéssel elégíti-e ki. A csatlakozási díjat a gázigénylık között kapacitásigényüknek megfelelıen kell felosztani. Ha F értéke 0, vagy negatív, a gázigénylı(k)tıl csatlakozási díj nem kérhetı. Egyéb feltételek A kültéren felszerelésre kerülı gázmérıket és fogyasztói nyomásszabályozó berendezéseket akár együtt, akár egymástól elkülönítetten kerülnek felszerelésre védıszekrényben kell elhelyezni. A felhasználói fıelzárót, nyomásszabályozót, mérıt tartalmazó védıszekrényt úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a Prímagáz Zrt., vagy megbízottja a mérı és szerelvények leolvasását, ellenırzését, karbantartását közterületrıl elvégezhessék. A gázmérı és a fogyasztói nyomásszabályozó állagvédelméhez szükséges védıszekrényt a felhasználó biztosítja saját költségén ideértve annak elkészíttetését és az érintett berendezésre történı felhelyezését. A védıszekrény kialakítását a Prímagáz Zrt-hez mőszaki-biztonsági ellenırzés céljából benyújtott kiviteli terven is jelölni kell. A védıszekrény a felhasználó tulajdona és köteles annak állagmegóvásáról gondoskodni. A csatlakozási díj számításánál lakás esetében 0,55 m 3 /h gázteljesítmény és 555 m 3 /év gázfogyasztás, családi ház esetében 1,1 m 3 /h gázteljesítmény és m 3 /év gázfogyasztás figyelembe vételével történik az igények elbírálása, ha az igénybejelentı ettıl eltérı mértékő, igazolt értéket nem ad meg. Kizárólag a Prímagáz Zrt. megbízottja, vagy alkalmazottja végezhet a gáz kilépését lehetıvé tevı munkát gáz alatti vezetéken, vagy annak tartozékán, kötheti össze az elosztóvezetéket a csatlakozó vezetékkel, bonthatja meg az üzemelı gázvezetéket és helyezheti gáz alá a vezetékeket.

8 5. sz. melléklet: Az elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek, fogyasztási jelleggörbe Az elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek Amennyiben a felhasználóval való elszámolás alapja a gázmérın leolvasott érték, a Prímagáz Zrt-nek joga van az elfogyasztott gázmennyiséget gáztechnikai normál térfogatra (nm 3 -re), vagy referencia körülményeknek értelmezett térfogatra (m 3 -re) átszámítani. A felhasznált gázmennyiség számítását a Prímagáz Zrt. az alábbiak szerint végzi: 1) azon felhasználóknál, ahol a gáztechnikai normál állapotra történı átszámítást a gázmennyiség mérıkör automatikusan elvégzi, az elszámolás alapja a gázmérın leolvasott (korrigált) gázmennyiség értéke (V n ). 2) azon felhasználói helyeken, ahol a gáz nyomásának és hımérsékletének mérése megoldott, a gázmennyiséget a V n Tn = Vü T összefüggéssel kell kiszámítani, ahol: ü P P ü n = V K V n : a gáztechnikai normál állapotra átszámított gázmennyiség (a díjfizetés alapja) V ü : a gázmérı által mért üzemi mennyiség T n : a gáztechnikai normál hımérséklet (288,15 K=15 C) T ü : a gáz mért üzemi hımérséklete P n : a gáztechnikai normál nyomás (1013,25 mbar) P ü : a gáz mért üzemi nyomása K : a számlán megjelenı korrekciós tényezı 3) minden olyan felhasználói helyen, ahol a gázmennyiség mérése mellett nem megoldott a nyomás és a hımérséklet mérése, az átszámítás a V összefüggéssel történik, ahol n Tn Pb + Pt = Vü = Vü K T P l n ü V n : V ü : P b : a gáztechnikai normál állapotra átszámított gázmennyiség, a díjfizetés alapja a gázmérı által mért üzemi mennyiség az Országos Meteorológiai Szolgálat által megadott, vagy a tartályparkban telepített hiteles mérıeszköz alapján megállapított, a gázfogyasztás helyére és idıszakára vonatkozó átlag légköri (barometrikus) nyomás

9 5. sz. melléklet: Az elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek, fogyasztási jelleggörbe P t : az MSZ 7048/1:1983 számú szabvány szerinti túlnyomás P n : T n : T l : a gáztechnikai normál nyomás (1013,25 mbar) a gáztechnikai normál hımérséklet (288,15 K=15 C) a mérési hely környezeti hımérséklete, mely a) a szabadba telepített gázmérı esetén megegyezik az Országos Meteorológiai Szolgálat által megadott, vagy a tartályparkban telepített hiteles mérıeszköz alapján mért átlagos levegıhımérséklettel b) nem szabadban elhelyezett gázmérı esetén az átlagos levegıhımérsékletet a Prímagáz Zrt. egységesen T l =288,15 K (15 C) állandó értékkel veszi figyelembe. K : a számlán megjelenı korrekciós tényezı 4) azon felhasználói helyeken, ahol a gázmennyiség mérése hımérsékletkorrektoros gázmérıvel történik, a díjfizetés alapja a nyomásmérés megoldottsága esetén: a nyomásmérés megoldatlansága esetén: V n Pü = Vü P V V P P b + t n = ü P összefüggésekkel megállapított mennyiségek, ahol a jelölések megegyeznek a korábban felsoroltakkal. n n Fogyasztási jelleggörbe Amennyiben a vonatkozó idıszakra fogyasztási adatok nem ismertek, a Prímagáz Zrt. a 289/2007 (X.31.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében közzétett (fogyasztási jelleggörbe) alkalmazásával, az adott felhasználó által elızı évben ténylegesen felhasznált mennyiség figyelembe vételével határozhatja meg a felhasznált mennyiséget. Idıszak Január Február Március Április Május Június Arány (%) 19, , ,0081 8,0834 2,8712 0,9973 Idıszak Július Augusztus Szeptember Október November December Arány (%) 0,8046 0,8877 1,7422 5, , ,1838

10 6. sz. melléklet: Szerzıdésminta CSATLAKOZÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS EGYEDI FELTÉTELEK FELHASZNÁLÓ/PRÍMAGZ Zrt példánya Szerz. sz.: SZOLGÁLTATÓ: PRÍMAGÁZ Zrt., 1117 Budapest, Irinyi József u , cégjsz.: , adósz.: FELHASZNÁLÓ: SZÁMLÁZÁSI CÍM Név/Szül.név/Cégnév:... Szig./ cégjsz sz.:... Anyja neve:. Szül. helye, ideje: Cím:.... helység: u.. hsz. Telefon:... telefax:... banksz. szám:... Kapcsolattartó neve, telefonszáma:... FELHASZNÁLÁSI CÍM Név/Szül.név/Cégnév:... Cím:.... helység: u.. hsz. Telefon:... telefax:... Kapcsolattartó neve, telefonszáma:... Lekötött kapacitás: m 3 /h Csatlakozási pont helye:. A kapacitás rendelkezésre állásának idıpontja:...vételezés megkezdésének idıpontja: LEVELEZÉSI CÍM Név/Cégnév:... Cím:.... helység: u.. hsz. Telefon:... telefax:... Kapcsolattartó neve, telefonszáma:... Felhasználási adatok: Lakossági Nem lakossági Felhasználás célja:... Fizetési adatok: Csatlakozási díj:. Ft Teljesítés: csekk átutalás Alapdíj:. Ft/hó Aktuális gázár:.. Ft/m 3 Díjfizetés formája: általános kiegyenlített fogy.:.:. m 3 /hó Módja: csekk átutalás MEGJEGYZ. Az általános és egyedi feltételekben foglaltakat megértettem, azt átvettem, a benne foglaltakat elfogadom. Kelt:..., Elıttünk mint tanúk elıtt: Prímagáz Zrt. meghatalmazottja Felhasználó 1. tanú: tanú:... szig.sz: lakcím: szig.sz. lakcím:

11 Szerzıdı felek: Vezetékes PB-gázszolgáltatás üzletszabályzata 6. sz. melléklet: Szerzıdésminta CSATLAKOZÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK egyrészrıl a Prímagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság 1117, Budapest, Irinyi József u (továbbiakban Prímagáz Zrt.) másrészrıl a csatlakozási és szolgáltatási szerzıdés egyedi feltételeiben megjelölt felhasználó (továbbiakban Felhasználó) a szerzıdésben rögzített felhasználói helyre vonatkozóan. A szerzıdés tárgya: 1) Prímagáz Zrt. a szerzıdés egyedi feltételeiben megadott felhasználási helyre biztosítja a gázelosztó vezetékhez történı csatlakozás lehetıségét és hálózati kapacitást, a Felhasználót a PB-gázellátásba bekapcsolja. 2) Prímagáz Zrt. vállalja, hogy a település közigazgatási területén belül kiépített gázelosztó vezetékrendszeren a Felhasználó részére az MSZ 1601 számú szabvány elıírásainak megfelelı minıségő propán-, butángázt, vagy ezek elegyeit szolgáltatja a használatbavételi nyilatkozaton feltüntetett teljesítménynek megfelelı mennyiségben. A szolgáltatás megkezdésének legkorábbi idıpontja a kapacitás rendelkezésre állásának dátuma. 1. A SZERZİDÉSES KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE 1.1. A csatlakozás tervezése A Prímagáz Zrt. feladata a csatlakozáshoz szükséges gázelosztó vezeték megterveztetése és kiépítése a fogyasztási hely telekhatárán belül max. 1 méterre elhelyezett fıelzáró szerelvénnyel bezárólag. A csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés megtervezése a Felhasználó kötelessége. A kiviteli terveket csak nyilvántartott, jogosultsággal rendelkezı szaktervezı készítheti. Az elkészített kiviteli terveket a Felhasználó köteles a Prímagáz Zrt-nek elızetes felülvizsgálatra benyújtani. Prímagáz Zrt. a benyújtott kiviteli terveket a benyújtástól számított 5 napon belül köteles mőszaki-biztonságtechnikai szempontból felülvizsgálni, és írásban nyilatkozni a kivitelezhetıségrıl. A felülvizsgálatot a Prímagáz Zrt. díjmentesen végzi. Felhasználó a szerzıdéskötést követıen a csatlakozási díjat csekken, vagy átutalással megfizeti Elosztóvezeték létesítése A gázelosztó vezeték kiépítése a fogyasztási hely telekhatárán belül max. 1 méterre elhelyezett fıelzáró szerelvénnyel bezárólag a Prímagáz Zrt. kötelessége. A gázelosztó és a csatlakozó vezeték szerelvényeit a Prímagáz Zrt. köteles szabvány szerinti jelzıtáblával megjelölni, amit az ingatlan tulajdonosa tőrni köteles Felhasználói berendezés és csatlakozó vezeték építése A Prímagáz Zrt. kivitelezhetıségi nyilatkozatának birtokában a csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés megépítése a Felhasználó kötelessége. A csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés létesítésére, a gázfogyasztó készülékek fel- és

12 6. sz. melléklet: Szerzıdésminta leszerelésére csak a MKEH által kiadott és nyilvántartott engedéllyel rendelkezı gázszerelı jogosult. A csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés elkészültét a Felhasználó köteles a Prímagáz Zrt-nek teljes körően kitöltött és a kivitelezı által aláírt szerelési nyilatkozat benyújtásával bejelenteni. A Prímagáz Zrt. a felülvizsgált kiviteli terv szerint elkészített gázszerelést a szerelési nyilatkozat benyújtásától számított 15 napon belül, a Felhasználóval egyeztetett idıpontban, köteles ellenırizni. A Felhasználónak biztosítania kell a kipróbáláshoz szükséges eszközöket és feltételeket, valamint a kivitelezı gázszerelı jelenlétét az ellenırzésnél. A vezetéket elfedni, lemázolni mindaddig nem szabad, míg a mőszakibiztonsági átvétel meg nem történik. A Prímagáz Zrt. az ellenırzés eredményét jegyzıkönyvben rögzíti. Mőszaki-biztonságtechnikai szempontból nem megfelelı csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés bekapcsolását a Prímagáz Zrt. köteles megtagadni. Biztonsági okból a Prímagáz Zrt. a fıcsapot elzárhatja, és biztonsági védelemmel láthatja el. A biztonsági záró elemet eltávolítani és a lezárt fıcsapot kinyitni kizárólag a Prímagáz Zrt. vagy megbízottja jogosult Bekapcsolás A csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezések üzembe helyezését, ennek keretében a csatlakozó vezetéknek a gázelosztó vezetékkel, a gázmérınek a csatlakozó- és fogyasztói vezetékkel való összekapcsolását, valamint a nyomásszabályzó felszerelését csak a Prímagáz Zrt., vagy az általa megbízott és arra jogosult gázszerelı végezheti el. A gázmérıt és a nyomásszabályozót a Prímagáz Zrt. díjmentesen biztosítja a Felhasználónak. A gázmérı és a nyomásszabályzó a Prímagáz Zrt. tulajdona. A Prímagáz Zrt. a mőszaki-biztonsági ellenırzés megtörténtét és a gáz alá helyezést Használatbavételi nyilatkozat kitöltésével és aláírásával tanúsítja. A Használatbavételi nyilatkozat tartalmazza a felszerelt gázmérı és a nyomásszabályzó adatait. A Prímagáz Zrt. a Felhasználóval, vagy megbízottjával a felhasználói berendezés rendeltetésszerő és biztonságos kezelésének szabályait ismertetni köteles. Ennek megtörténtét a Felhasználó, illetve megbízottja a Használatbavételi nyilatkozat aláírásával igazolja. A felhasználói készülékek üzembe helyezésére a készülék gyártója, vagy arra feljogosított megbízottja (szakszerviz) jogosult Üzemeltetés A gázmérı felszerelése, karbantartása és idıszakos újrahitelesítése a Prímagáz Zrt. feladata. Felhasználó köteles a használatában álló felhasználói vezetéket, fogyasztói berendezéseket biztonságosan üzemeltetni, ennek érdekében gondoskodni azok rendszeres karbantartásról, javításáról és szükség esetén cseréjérıl. A felhasználói vezetéket és a fogyasztói berendezés mőszaki-biztonsági felülvizsgálatáról a Felhasználó köteles gondoskodni. A Prímagáz Zrt. a jelen szerzıdés tárgya szerinti PB-gáz szolgáltatás megkezdésének legkorábbi idıpontja a kapacitás rendelkezésre állásának dátuma. A gázszolgáltatás teljesítési helye a Felhasználónál felszerelt gázmérı kiömlı csonkja.

13 6. sz. melléklet: Szerzıdésminta Felhasználó köteles a gázszolgáltatás szüneteltetésével kapcsolatban a Prímagáz Zrt. írásbeli, vagy szóbeli utasításait haladéktalanul végrehajtani, a veszélyhelyzet elhárításáról gondosodni. 2. GÁZSZOLGÁLTATÁS 2.1. Gázszolgáltatás szüneteltetése A gázelosztó rendszer üzemzavara, karbantartása, átalakítása, felújítása, cseréje és új Felhasználó bekapcsolása, valamint közvetlen veszély és a Prímagáz Zrt. által nem befolyásolható körülmények bekövetkezése esetén a Prímagáz Zrt. a szolgáltatást szüneteltetheti. Az elıre látható szüneteltetés esetén Prímagáz Zrt. köteles a Felhasználót a szüneteltetés kezdı idıpontjáról, elırelátható idıtartamáról és a szükséges biztonsági intézkedésekrıl a szüneteltetés megkezdése elıtt 15 nappal levélben, vagy a helyileg szokásos módon értesíteni. Helyileg szokásos módnak tekinthetı a Polgármesteri Hivatal hirdetıtáblájára történı kifüggesztés, hangosbeszélın bemondás, a polgármester egyidejő értesítése mellett Gázszolgáltatás megtagadása A Prímagáz Zrt. megtagadhatja a gázszolgáltatást, ha: a csatlakozó vezeték, a fogyasztói berendezés az életre, a testi épségre, az egészségre, vagy a vagyonbiztonságra veszélyes, a Felhasználó a csatlakozási és szolgáltatási szerzıdésben megállapított kötelezettségének a Prímagáz Zrt. felszólítása ellenére nem tett eleget, különösen, ha a nyomásszabályozó, a gázmérı mőködését befolyásolja, azok ellenırzését, illetve a mérı leolvasását a Prímagáz Zrt., vagy megbízottja részére nem teszi lehetıvé, a felhasználói berendezést nem rendeltetésszerően, vagy az életet, a testi épséget, az egészséget, a vagyonbiztonságot veszélyeztetı módon használja. A Prímagáz Zrt. a Felhasználót a gázszolgáltatásból kikapcsolja, ha a Felhasználó a szolgáltatás díját az esedékességtıl számított 60 napon belül írásbeli felszólítás ellenére nem fizette meg, vagy nem a jelen szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen használja a gázt. A Prímagáz Zrt. a lakossági fogyasztót a gázszolgáltatásból kikapcsolja, ha a fogyasztó: - legalább 3 havi számlatartozást halmozott fel, - a Prímagáz Zrt. által fizetési haladék, vagy részletfizetés biztosítására kezdeményezett tárgyalások nem vezetnek eredményre, - a kikapcsolás elıtt a tartozásról és a kikapcsolás lehetıségérıl a Prímagáz Zrt. háromszor, postai vagy (a felhasználó hozzájárulása esetén) elektronikus úton írásban értesíti a fogyasztót és az értesítésben a lakossági fogyasztó figyelmét felhívja a szociálisan rászoruló fogyasztókat a GET és külön jogszabály alapján megilletı kedvezményekre, valamint az elıre fizetı mérı felszerelésének a lehetıségére. A Prímagáz Zrt. a szolgáltatást a kizárás alapjául szolgáló helyzet fennállásáig tagadja meg.

14 6. sz. melléklet: Szerzıdésminta 2.3. Üzemzavar bejelentés Ha a Felhasználó a csatlakozó vezetéken, vagy a felhasználói berendezésen üzemzavart, vagy veszélyhelyzetet észlel, akkor köteles azt a Prímagáz Zrt-nek az alábbi telefonszámon haladéktalanul bejelenteni. Tel: 40/ , fax: 40/ A Prímagáz Zrt. köteles a veszélyhelyzet illetve az üzemzavar elhárításáról az üzletszabályzatban foglaltak szerint haladéktalanul intézkedni. Ennek költségei Felhasználót terhelik. 3. ELSZÁMOLÁS, DÍJFIZETÉS A Prímagáz Zrt. által biztosított csatlakozás díja, a nyújtott gázszolgáltatás díja és a Felhasználó által választott díjfizetési mód jelen szerzıdés egyedi feltételeiben kerül rögzítésre. A gáz szolgáltatás díja: - alapdíjból és - az elhasznált gáz ellenértékébıl áll. Az elszámolás alapja a gázmérın leolvasott érték, melyet a Prímagáz Zrt. jogosult gáztechnikai normál térfogatra (m 3 -re), vagy referencia körülményeknek értelmezett térfogatra (m 3 -re) átszámítani. Az átszámítás módját az Üzletszabályzat tartalmazza. A Felhasználó köteles a Prímagáz Zrt. részére a gázmérı leolvasását és ellenırzését lehetıvé tenni. A gázmérı hibája esetén az 5. pontban foglaltaknak megfelelıen kell eljárni. A Prímagáz Zrt. jogosult a gázszolgáltatás díját a Felhasználó egyidejő értesítése mellett megváltoztatni. A csatlakozási díjat, a szerzıdés megkötésének idıpontjában hatályos gázárat, valamint alap-, vagy teljesítménydíjakat a szerzıdés egyedi feltételek része tartalmazza. 4. A SZÁMLÁZÁS ÉS ELSZÁMOLÁS RENDJE A Prímagáz Zrt. saját megbízottján keresztül évente legalább egy alkalommal ellenırzı leolvasást végez. Az év végi ellenırzı leolvasás alapján általános fizetési módú felhasználó részére éves elszámoló, míg kiegyenlített fizetési módú felhasználó részére december hónapra vonatkozó számla kerül kiállításra. Az évközbeni ellenırzı leolvasás(ok) adata(i) alapján a Prímagáz Zrt. elszámoló számlát bocsáthat ki. A Prímagáz Zrt. fenntartja a jogot, hogy a kisösszegő (100 Ft alatt) számlákat utólagosan, a tárgyhót követı hónap(ok) számlájával összevontan küldje meg. A fizetési határidı minden esetben a számlán megjelölt határidı, a tényleges fogyasztási idıszaktól függetlenül Általános fizetés A Felhasználó által tárgyhót követı hónap 5-ig bejelentett (vagy megküldött) gázmérıállás alapján a Prímagáz Zrt. számlát állít ki, amit a készpénz átutalási

15 6. sz. melléklet: Szerzıdésminta megbízással (befizetési csekkel) együtt tárgyhót követı hónap 20-ig megküld a Felhasználónak. Amennyiben Felhasználó tárgyhót követı hónap 5-ig nem jelenti a mérı állását, a Prímagáz Zrt. a Felhasználó elızı évi fogyasztásának és a (289/2007 (X.31.) Korm. rendeletben közzétett) fogyasztási jelleggörbe figyelembevételével meghatározható fogyasztást számláz Kiegyenlített havi fizetés A számlázás a bázis fogyasztási adatok figyelembevételével számított várható éves fogyasztás alapján történik, havi egyenlı részletekben, a Felhasználóval kötött megállapodás alapján. A Felhasználó a fizetendı díjról a tárgyhót követı hónap 20-ig havonta számlát és készpénz átutalási megbízást (csekket) kap. December 31-i fordulónappal éves elszámolás készül a gázmérı leolvasások alapján megállapított tényleges éves fogyasztásról és a befizetett díjakról. A különbözet rendezése az elszámolás után, a tárgyévet követı év elsı hónapjában történik a hátralék befizetésével, túlfizetés esetén - Felhasználó kérése alapján - az összeg kiutalásával, vagy beszámítással a következı számla (számlák) összegébe. Ha a Felhasználó a fogyasztási helyrıl elköltözik, az elköltözést, illetıleg a szolgáltatás igénybevételének megszüntetését az idıpont megjelölésével köteles a Prímagáz Zrt-nek bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén a szerzıdött (elköltözött) Felhasználó köteles a szolgáltatás díjait megfizetni mindaddig, amíg a bejelentés meg nem történik. A Felhasználó a bemutatott számla helyesbítését az 5. pontban megadott vevıszolgálati telefonszámon, vagy írásban kérheti. A helyesbítés iránti bejelentésnek a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya nincs, ha a bemutatott számlán elszámolt fogyasztás az elızı év azonos idıszakára vetített fogyasztás kétszeresét nem haladja meg. Az e fölött elszámolt mennyiség díjára a kérelemnek halasztó hatálya van. 5. REKLAMÁCIÓK, PANASZÜGYEK A szolgáltatással kapcsolatos bármilyen észrevételt, panaszt és reklamációt a lent megadott telefonszámon, vagy írásban lehet bejelenteni. A Felhasználó kérésére a Prímagáz Zrt. köteles a gázmérıt megvizsgálni. Ha a gázmérı felülvizsgálata indokolatlan volt, akkor az ezzel kapcsolatos összes felmerült költséget a Felhasználó köteles megtéríteni. Jogos kifogás esetén, a Prímagáz Zrt. köteles a felhasználói elszámolást megfelelıen módosítani. Ha a felszerelt gázmérı a fogyasztást nem, vagy rosszul jelzi, az Üzletszabályzat hibás mérésre vonatkozó elıírásai mérvadóak. A reklamációk és panaszügyek bejelentése: Helye: Prímagáz- Hungária Zrt. Központi iroda Munkaidı: H-K-Cs ; Sze ; P Cím: 1117 Budapest, Irinyi József u Levelezési cím: 3014 Hort, Pf.:29. cím: Tel.: /

16 6. sz. melléklet: Szerzıdésminta 6. SZERZİDÉSSZEGÉS 6.1. Prímagáz Zrt. részérıl szerzıdésszegésnek minısül különösen, ha: a) a PB-gázellátást a szerzıdésben meghatározott idıpontig nem kezdi meg, b) az általa szolgáltatott PB-gáz jellemzıi nem felelnek meg a szerzıdésben, illetve a vonatkozó szabványban elıírtaknak, c) a PB-gázellátást nem a szerzıdésben meghatározott módon biztosítja, d) a PB-gázellátást minıségi és szolgáltatási színvonala, az alkalmazott árak az engedélyben, vagy az üzletszabályzatban elıírtaknak nem felel meg, e) a PB-gázszolgáltatás a Prímagáz Zrt.-nek felróható okból megszakad, illetıleg gázszolgáltatást a jogszabályokban, illetve jelen szerzıdésben meghatározott eseteken túlmenıen szünetelteti; f) a PB-gázellátásból kizárt felhasználó részére az arra okot adó szabálytalanság vagy szerzıdésszegés megszőnését, és az errıl szóló értesítés kézhezvételét követı 2 munkanapon belül az ellátást nem folytatja, g) olyan fogyasztásmérı berendezésen keresztül szolgáltat és számláz, amely érvényes hitelesítéssel nem rendelkezik. A Prímagáz Zrt. köteles a felhasználók részére kötbért fizetni a fenti szerzıdésszegések esetén Felhasználó részérıl szerzıdésszegésnek minısül különösen, ha a) a Felhasználó a csatlakozóvezetéket, a felhasználói berendezést az életre, a testi épségre, az egészségre, vagy a vagyonbiztonságra veszélyes módon használja, b) a Felhasználó a nyomás alatti elosztóvezetéket, vagy a csatlakozóvezetéket megbontja, továbbá, amennyiben a Felhasználó, vagy a megbízásából eljáró, gázszerelınek nem minısülı személy a fogyasztói vezetéket megbontja, c) a Felhasználó a csatlakozási szerzıdésben megállapított lényeges kötelezettségének a Prímagáz Zrt. írásbeli felszólítása ellenére nem tett eleget, különösen, ha: ca) a nyomásszabályozó, vagy a gázmérı mőködését befolyásolja, cb) a nyomásszabályozó vagy a gázmérı ellenırzését, illetve a mérı leolvasását a Prímagáz Zrt., vagy megbízottja részére nem teszi lehetıvé, cc) a szerzıdésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezet át PB gázt, d) a gázszolgáltatás díját késedelmesen, nem a szerzıdésben meghatározott idıben fizeti meg, e) a gázszolgáltatás díját nem fizeti f) a Felhasználó a gázmérıt szándékosan, vagy gondatlanul megrongálja, a gázmérın, a gázmérı ki- és belépı pontján, a kerülıvezeték elzáróján, vagy a csatlakozóvezeték egyéb pontjain elhelyezett zárópecsétet (plombát) eltávolítja, illetıleg ezek sérülését, hiányát a Prímagáz Zrt-nek, nem jelenti be, 6.3. A szerzıdés megszegésének, illetve a szabálytalan vételezés következményei: - díjvisszatérítés, illetve pótdíjfizetés

17 - kötbér - kártérítés - késedelmi kamat Vezetékes PB-gázszolgáltatás üzletszabályzata 6. sz. melléklet: Szerzıdésminta - fogyasztást szabályozó készülék felszerelése - a gázszolgáltatás felfüggesztése - kikapcsolás a gázszolgáltatásból. A jelzett következmények közül több együttesen is alkalmazható. A szerzıdésszegés megszüntetése után a szolgáltatást folytatni kell. 7. EGYÉB FELTÉTELEK Jelen szerzıdés Felek megállapodása szerint az aláírás napján lép hatályba. Új település bekötése esetén a szerzıdés hatályba lépésének feltétele a vonatkozó jogszabályokban meghatározott hatósági engedélyek kiadása a Prímagáz Zrt. részére, valamint a jelen szerzıdésben meghatározott felhasználói hellyel azonos leágazó vezetéken levı lehetséges fogyasztási helyek legalább 50 százalékával gázszolgáltatási szerzıdés megkötése, és az egyszeri csatlakozási díj befizetése. Ha Felhasználó ezen szerzıdéstervezetet 30 napon belül aláírva nem küldi vissza, vagy arra vonatkozóan nem nyilatkozik, az ajánlati kötöttség megszőnik. Jelen szerzıdés határozatlan idıre szól. Amennyiben Felhasználó a Prímagáz Zrt. által biztosított gázvételi lehetıségével a jelen szerzıdés aláírását követıen mégsem kíván élni, a már befizetett csatlakozási díjból a csatlakozás megvalósítása érdekében felmerült költségek levonása után fennmaradt rész visszatérítésére tarthat igényt. Ha erre a Prímagáz Zrt-nek felróható okból kerül sor, illetve ha a jelen szerzıdés valamely okból nem lép hatályba, a már befizetett csatlakozási díjat a Prímagáz Zrt. a Felhasználó részére 30 napon belül visszafizeti. A Felhasználó a szolgáltatási szerzıdést a bejelentést követı második hónap elsı napjára írásban felmondhatja. A felmondási jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó a Prímagáz Zrt-vel szemben fennálló lejárt számlatartozását rendezze. A Prímagáz Zrt. a felmondást a kézhezvételtıl számított három munkanapon belül levélben köteles visszaigazolni. A nyomásszabályzó és a gázmérı Felhasználó magatartására visszavezethetı ok miatt (pl. szerzıdésszegés, felmondás Felhasználó részérıl) történı le- illetve felszerelésének költségei Felhasználót terhelik. A szerzıdı felek rögzítik, hogy a jelen Általános Feltételek csak az Egyedi Feltételekkel együtt érvényes és viszont. E két okirat egymásra tekintettel jött létre, egymást minden vonatkozásban kiegészíti, így egységes egészet képeznek. Az Egyedi Feltételek aláírása az Általános Feltételek elfogadását is jelenti. Amennyiben a Prímagáz Zrt. a szerzıdésszegés jogi következményeit nem érvényesítené, az nem jelenti azt, hogy a Prímagáz Zrt. a szerzıdést megváltoztatta volna, vagy ahhoz hozzájárult volna. Jelen szerzıdésben nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve a vonatkozó jogszabályok, valamint a Prímagáz Zrt. Üzletszabályzatának rendelkezései

18 6. sz. melléklet: Szerzıdésminta alkalmazandók. A jogszabályi háttér változása a jelen Általános Feltételek értelemszerő módosulását eredményezik.

19 7. sz. melléklet: Szolgáltatási díjak A szolgáltatási díjak mértéke tıl: Felhasználói kör Alapdíj Gázár Lakossági fogyasztó 1040,-Ft/hó+ÁFA 535,57 Ft/m 3 +ÁFA Nem lakossági fogyasztó (a fogyasztás legfeljebb 6 m 3 /h) Nem lakossági fogyasztó (a fogyasztás nagyobb, mint 6 m 3 /h) - 569,92 Ft/m 3 +ÁFA - 559,52 Ft/m 3 +ÁFA

20 8. sz. melléklet: Kötbér és egyéb díjak Szerzıdésszegı magatartási formák PÉBÉGÁZ SZOLGÁLTATÓ RÉSZÉRİL a gázellátást a szerzıdésben meghatározott idıpontban nem kezdi meg az értékesített gáz jellemzıi nem felelnek meg a szerzıdésben, a mőszaki elıírásban vagy a szabványban elıírtaknak a gázellátást nem a szolgáltatási szerzıdésben meghatározott módon biztosítja a gázellátás minıségi és szolgáltatási színvonala, az alkalmazott árak az engedélyben, vagy az üzletszabályzatban elıírtaknak nem felel meg nem értesíti a felhasználót az üzletszabályzatban, illetve a szerzıdésben meghatározott idıben és módon az elıre tervezhetı karbantartási, felújítási munkák miatti szünetelés idıpontjáról és várható idıtartamáról a gázellátásból kizárt felhasználó részére az arra okot adó szabálytalanság, vagy szerzıdésszegés megszőnését, és a felhasználó errıl szóló értesítésének kézhezvételét követı 2 munkanapon belül az ellátást nem folytatja olyan fogyasztásmérı berendezésen keresztül szolgáltat és számláz, amely érvényes hitelesítéssel nem rendelkezik FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRİL Lakossági és 6 m 3 /h alatti felhasználás 500,-Ft/nap, max ,-Ft A KÖTBÉR ÉS EGYÉB DÍJAK MÉRTÉKE m 3 /h közötti felhasználás 1.000,-Ft/nap, max ,-Ft 100 m 3 /h feletti felhasználás 5.000,-Ft/nap, max ,-Ft Megjegyzés 2.500,-Ft 5.000,-Ft ,-Ft alkalmanként 500,-Ft/nap, max ,-Ft 1000,-Ft/nap, max ,-Ft 5000,-Ft/nap, max ,-Ft 5.000,-Ft 5.000,-Ft 5.000,-Ft alkalmanként 2.500,-Ft 5.000,-Ft ,-Ft alkalmanként 500,-Ft/nap, max ,-Ft 1000,-Ft/nap, max ,-Ft 5000,-Ft/nap, max ,-Ft 2.500,-Ft 5.000,-Ft ,-Ft évente A KÖTBÉR ÉS EGYÉB DÍJAK MÉRTÉKE a Felhasználó a csatlakozóvezetéket, a felhasználói berendezést az életre, a testi épségre, az egészségre, vagy a vagyonbiztonságra veszélyes módon használja ,-Ft , ,- alkalmanként a Felhasználó a nyomás alatti elosztóvezetéket, vagy a csatlakozóvezetéket megbontja, vagy a Felhasználó, illetve a megbízásából eljáró, gázszerelınek nem minısülı személy a fogyasztói vezetéket megbontja a Felhasználó a csatlakozási szerzıdésben megállapított lényeges kötelezettségének a Prímagáz Zrt. írásbeli felszólítása ellenére nem tett eleget, különösen, ha a nyomásszabályozó, vagy a gázmérı mőködését befolyásolja Felhasználó nem teszi lehetıvé a nyomásszabályozó vagy a gázmérı ellenırzését, a mérı leolvasását, illetve a mérı cseréjét a Prímagáz Zrt., vagy megbízottja részére az egyeztetett, vagy az értesítésben meghatározott idıpontban Felhasználó a szerzıdésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezet át PB gázt, vagy a vételezett gázt más részére továbbítja ,-Ft ,-Ft ,-Ft alkalmanként ,-Ft , ,- alkalmanként 3.000,-Ft 5.000,-Ft ,-Ft alkalmanként ,-Ft , ,- alkalmanként a fogyasztáskorlátozási rendelkezéseknek nem tett eleget ,-Ft , ,- alkalmanként a gázszolgáltatás díját késedelmesen, nem a szerzıdésben meghatározott idıben fizeti meg mérı le-, és felszerelés szerzıdésszegés, felhasználó kérése esetén, felhasználó hibája miatt a Felhasználó a gázmérıt szándékosan, vagy gondatlanul megrongálja, a gázmérın, a gázmérı ki- és belépı pontján, a kerülıvezeték elzáróján, vagy a csatlakozóvezeték egyéb pontjain elhelyezett zárópecsétet (plombát) eltávolítja, illetıleg ezek sérülését, hiányát a Prímagáz Zrt-nek, nem jelenti be késedelmi kamat késedelmi kamat késedelmi kamat alkalmanként ,-Ft ,-Ft ,-Ft alkalmanként ,-Ft/nap 6.000,- Ft/m 3 /h/nap 6.000,- Ft/m 3 /h/nap Mérı névleges teljesítményére vonatkoztatva KIEGÉSZÍTİ SZOLGÁLTATÁS KIEGÉSZÍTİ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI Felhasználói tulajdonú nyomásszabályozók és gázmérık karbantartása 8.100,-Ft ,-Ft/h 8.100,-Ft ,-Ft/h 8.100,-Ft ,-Ft/h évente Felhasználói vezetéken, vagy berendezésen észlelt üzemzavar elhárítása 8.100,-Ft ,-Ft/h 8.100,-Ft ,-Ft/h 8.100,-Ft ,-Ft/h alkalmanként

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei Tartalomjegyzék 1. A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. A biztosítási szerzıdés alanyai

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról 2009 1. A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. CÉLJA ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek -

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a települési szilárdhulladékokkal

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 4. Tárgy: Szerzıdéskötés a közvilágítás üzemeltetésére, karbantartására Az elıterjesztést készítette: Szilágyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15.

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt LAN-CITY / Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános rész... 3 3. Széf-rekeszek bérbeadásának feltételei... 3 4. Az Ügyfél kulcsok kiadása... 4 5. A bérelt széf-rekesz nyitása, érték elhelyezés...

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyfelıl Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Becsó Zsolt a közgyőlés elnöke adószáma: 15450016-2-12 mint megrendelı, a továbbiakban:

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1)

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK...1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉS FORMAI SAJÁTOSSÁGAI...4 A biztosítási

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL Mezıberény Város Önkormányzata figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi hátteret az alábbiak szerint határozza meg a Városi Közszolgáltató Intézménynek

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványával összefüggıen ellátandó feladatokról I. AZ

Részletesebben

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához (Átvétel: Szignó: ) Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 K É R E L E M a krízishelyzetbe

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A szerencsejáték szervezésérıl szóló, többszörösen módosított és kiegészített 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) rendelkezése alapján

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2013. február 25. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT ADVANCED WORLD TRANSPORT RAIL HU Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TİL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) KÖNYVELİIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/9 ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA I). BIZTOSÍTOTTAK

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-422-0079. FAX: 00-(36)-1-220-8921. A SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") (hatályos 2012. április 30. napjától) I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az Általános

Részletesebben

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ÁROP Projekt Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 1 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 18 Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

A közterületeken elvárt magatartásformák

A közterületeken elvárt magatartásformák - MEZİCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK 7/ 2007. (V.24.) évi R E N D E L E T E a közterületek használatáról Mezıcsát Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekrıl 1990. évi XCIII. törvény az illetékekrıl Az Országgyőlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség Nyilvántartási Szabályzat 1 A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23.

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Page 1 of 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs

Részletesebben

Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati Kft. elosztói üzletszabályzat módosításának jóváhagyása

Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati Kft. elosztói üzletszabályzat módosításának jóváhagyása Ügyszám: ES-298/ /2007. Ügyintézı: Kecskeméti Ottó vezetı fıtanácsos, szakmai tanácsadó Telefon: 459-7741 Fax: 459-7741 E-mail: kecskemetio@eh.gov.hu Határozat száma: 540/2008. Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati

Részletesebben

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Gazdasági Versenyhivatal ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Őrlap a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2014. január 1. E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 2014. január

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben