SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL"

Átírás

1 SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL Mezıberény Város Önkormányzata figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi hátteret az alábbiak szerint határozza meg a Városi Közszolgáltató Intézménynek üzembentartási kötelezettséggel, tartós használatra átadott, közösségi busz üzemeltetésére vonatkozó szabályokat, amely a Békési Kistérségi Társulás tulajdonát képezi. A közösségi busz igénybevételének rendjérıl szóló szabályzat hatályba lép - Mezıberény Város Önkormányzata Képviselı -testülete által történı jováhagyásával, illetve az elfogadó határozat idıpontjának napjával. Elfogadása után alkalmazása kötelezı. A szabályzatban foglaltakról a Városi Közszolgáltató Intézmény az érintettek részére köteles tájékozatást adni. Jóváhagyta: Mezöberény Város Önkormányzata Városi Közszolgáltató Intézmény Mezıberény, 2007.február hó 19 nap. 1

2 T a r t a l o m j e g y z é k Elılap 1.) Bevezetés 2.) A szerzıdésekben rögzített fıbb elıírások a használatra vonatkozóan 3.) A közösségi buszt igénybevevık köre 4.) Az igénybevétel megrendelése, teljesítése, elszámolása 5.) Az üzembentartó és megrendelı fıbb kötelezettségei a szolgáltatás során 6.) Vonatkozó jogszabályi háttér(törvények, rendeletek) felsorolása Melléklet (megrendelı és visszaigazolás minta) 2

3 ( A SZABÁLYZAT 13 SZÁMOZOTT OLDALBÓL ÁLL) 1. Bevezetés A KGX-758 frsz-ú, Mercedes Sprinter 416 CDI típusú (szállítható személyek száma:18+1 fı), motorszámú, WDB R alvázszámú autóbusz a Békési Kistérségi Társulás tulajdonát képezi és annak beszerzési forrása a többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének évi támogatásáról szóló 252/2005 /XI.24./ Korm. rend. alapján - Belügyminisztérium sikeres pályázatából származik. A közösségi busz beszerzésére és a pályázati célban meghatározottak szerinti használatra a Belügyminisztérium a Békési Kistérségi Társulással, (mint támogatottal / tulajdonossal) támogatási szerzıdést kötött. A Kistérségi Társulás a Városi Önkormányzattal, (mint kedvezményezettel) és a Városi Közszolgáltató Intézménnyel, (mint kijelölt üzembentartóval) kötött üzembentartási megállapodást. A busz a 252/2005 /XI.24./ Korm. rendelet és a támogatási szerzıdés alapján, valamint a pályazatban foglalt közösségi busz program szerint használható illetve üzemeltethetı. A fentieknek megfelelıen az igénybevételnek a rendjét, Mezıberény Város Önkormányzata (5650 Mezıberény, Kossuth tér 1.), valamint a Mezıberényi Városi Közszolgáltató Intézmény (5650 Mezıberény, Békési u. 3.) hagyja jóvá a Békési Kistérségi Társulás (5630 Békés, Petıfi u. 2.) egyetértésével és tudomásulvételével. 2. A szerzıdésekben rögzített fıbb elıírások a használatra vonatkozóan A Békési Kistérségi Társulás kötelezettséget vállalt arra, hogy pályázatban foglalt közösségi busz programot valósítja meg. A Városi Önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy a kijelölt üzemeltetıhöz átadott közösségi busz igénybevételét önkormányzati szabályzatban rögzíti figyelmbe véve a kormányrendeletben, a támogatási megállapodásban foglaltakat, valamint a vonatkozó APEH és a pénzügyi - számviteli törvényi elırásokat. A Városi Önkormányzat rendelkezik arról is, hogy az önkormányzat és üzembentartó elsıbbségi joga mellett az elıre, írásban bejelentett igény esetén, szabad kapacitás terhére lehetıséget biztosít a busz használatára, az igazolt közösségi célt megvalósító szervezetek, a Társulás, illetve a kistérség valamennyi tagönkormányzata számára, az üzembentartó által megállapított önköltségi díj ellenében. A Városi Önkormányzat amennyiben úgy dönt, hogy (esetlegesen / a késıbbiek során) más szervezetet bíz meg az autóbusz üzemeltetésével, errıl a döntésrıl köteles tájékoztatni a Társulást a szükséges intézkedések megtétele érdekében. Az Üzemeltetı felügyeletét ellátó Városi Önkormányzat (kedvezményezett) jogosult a busz üzemeltetésével kapcsolatos állami normatíva felhasználására. 3

4 Az Üzembentartó kötelezettséget vállalt arra, hogy az átvett közösségi buszt a támogatási céloknak megfelelıen, a 252/2005.(XI. 24.) Korm. rendeletben, a támogatási szerzıdésben és a közösségi busz programban leírtak szerint használja. Többek között: Iskolások mindennapi, iskolába, majd a tanórák végezetével az iskolából haza történı szállítására, Szervezett iskolai kirándulásokon, tanulmányutakon, szabadidı programokon, sportrendezvényeken való részvétel biztosítására Közösségi célú feladatok ellátására. ( önkormányzat és egyéb intézményei, civil szervezetek, egyéb közösségek) Az Üzemeltetı a fent említett célokra történı használat esetében az igénybevevıktıl, csak a gépjármő által, a cél teljesítése során elhasznált kenı- és üzemanyag költségének, a gépjármővezetı idıarányos bér,- járuléka költségének és utazással napi díjának, az egyéb felmerülı költségek ( útdíj, biztosítások, kiküldetési költségek) idı vagy km arányos ellenszolgáltatásra tarthat igényt. Az igénybevételi díj nyereséget nem tartalmazhat. A Békési Kistérségi Társulás fenntartja magának a jogot, hogy az Üzembentartó által történı, - e szabályzattól eltérı mőködés esetén, az átadott autóbusz használatára vonatkozó jogosultságot 30 napos határidıvel, a tárgyhót követı hó utolsó napjára vonatkozóan, egyoldalú nyilatkozattal visszavonja. Ez esetben a Tulajdonos az üzembentartói jogot a forgalmi engedélybıl törölteti. 3.) A közösségi buszt igénybevevık köre 3.1) A közösségi buszt utazásra a 252/2005 /XI.24./ Korm. rendelet 2.. (2) bek. d) pontja, 3.. (4) bek. a) pontja figyelembe vételével: - gyermekek, tanulók közoktatási intézményekbe történı szállításra, - szociális vagy gyermekjóléti, egészségügyi célt megvalósító szállításra, - mozgókönyvtár mőködtetésre, lehet és kell elsısorban igénybe venni. Ezen célokat megvalósító intézmények, szervezetek igénye az elsıdleges. Több jelentkezı esetén az azonos idıpontokra történı személyszállítási igényeknél, a Városi Közszolgáltató Intézményhez írásban leadott és visszaigazolt kronológiai sorrend dönt. 3.2) A közösségi buszt utazásra a 252/2005 /XI.24./ Korm. rendelet 4.. (1), (4) bek. alapján benyújtott pályázat, és a Belügyminisztériummal megkötött Támogatási Megállapodás 4. és 17. b) pontja alapján, a társulás közösségi buszprogramjának figyelembe vételével: - Bélmegyer- Mezıberény intézményfenntartó társulás feladatainak zavartalan ellátása érdekében a bejáró tanulók (napi és kollégista) szállítására Köröstarcsáról, Körösladányból, Csárdaszállásról történı szállítására, 4

5 - Bélmegyer Tagintézmény tanulóinak nyelv és mővészeti oktatásra történı, valamint a Pedagógia Szakszolgálat fejlesztı, logopédiai és gyógytestnevelési foglalkozásokhoz való bejárására, - Mezıberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tanulóinak az országos és megyei sportrendezvényeire (diákolimpia, megyei bajnokságok és tanulmányi versenyek,) a csapatok és kisérık elvitelére, - Az iskolai kirándulások,valamint a nevelık továbbképzésének lebonyolítására, a Gyermekjóléti Szolgálat által a tanulók nyári táboroztatására, kell alapvetıen igénybe venni. Mezıberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola által jelzett igénybevétel megvalósulását a pályázatot kiíró Minisztérium 5 évig ellenırzi. 3.3) A 3.1) és 3.2 ) fejezetben felsorolt igénybevevıi kör által lekötött szállítási feladaton túli szabadkapacitások kiajánlására ad lehetıséget a kormányrendelet. A közösségi buszt utazásra ennek figyelembe vételével: - a. Önkormányzat és intézményeinek, - b. Sport Egyesületeknek, Kluboknak, - c. Civil Szervezeteknek, egyéb közösségeknek, - d. Társulatoknak, mővészeti,- és kulturális csoportoknak, lehet igénybe venni. Az a.-b.-c.-d. pont az igény kielégítése szempontjából sorrendiséget is jelent. 3.4) A közösségi busz igénybevételekor, a megrendelınek a közösségi célú használatról nyilatkoznia kell. Hatósági ellenırzés során, a "közösségi feladatok ellátása nyilatkozatnak hiányában"a Közlekedés Felügyelet által az üzembentartónak kiadott "belföldi és nemzetközi saját számlás utasszállításhoz kiállított igazolvány" és engedély visszavonásra keről avonatkozó jogszabályok alapján.(89/ (XII. 20) MT rendelet, 49/2001.(XII.22) KöViM rendelet, a 684/92/EGK rendelet ). A pályázatot kiíró / támogató Belügyminisztérium részére is igazolni kell a pályázati célban megfogalmazott felhasználást. Igazoltan közösségi cél csak jogi személyen keresztül valósul meg, mivel a különféle szervezetek alapító okiratai, alapszabályai, társasági szerzıdései rendelkeznek a közösségi célok megvalósításáról. A nyilatkozat megtétele az igénybevevı kötelessége. 3.5) A közösségi busz nem áll rendelkezésére magánszemély, egyéb spontán csoportok, illetve olyan cégek és társaságok részére, melyek nem valósítanak meg igazolhatóan közösségi célt, még akkor sem, ha megrendelésük ennek kivételével szabályos. A vonatkozó törvény alapján ez jogosulatlan tevékenység végzését eredményezi az üzembentartó részérıl(bérautóbusz üzemeltetés), aminek a vonzata a támogatás elvesztése. 5

6 4.) Az igénybevétel megrendelése, teljesítése, elszámolása A Városi Közszolgáltató Intézmény ezen szabályzatban foglalt feltételeknek megfelelıen személyek, zártkörő csoportjának szállítása céljából esetenkénti közösségi autóbuszt közlekedtet a megrendelı kívánsága szerinti útvonalon és idıpontban. 4.1) Megrendelés Megrendelı az a jogi személy, aki részérıl az utazási igény felmerül. Az utazási igény bejelentése levélben, telefaxon, vagy személyesen történhet. A szóban tett igényt írásban meg kell erısíteni. A Megrendelésnek tartalmaznia kell : a megrendelı nevét, címét, telefonszámát, vagy megbízottjának nevét, címét, - utazás útvonalát, a célállomást és az útirányt (külföldi út esetén részletezést) az indulás helyét, idıpontját, az autóbusz kiállási helyét, többnapos út esetén a részletes útitervet, a visszaérkezés várható idıpontját, - az utazás során felmerülı különleges igényeket (pl.utánfutó, kevesebb ülıhely, stb), a résztvevık számát, névszerinti utaslistát, a fizetés módját (készpénz, átutalás, költségviselı számlaszáma), - nyilatkozatot a közösségi feladatot megvalósító utazásról és céljáról, a megrendelı vagy megbízottjának aláírását (bélyegzılenyomatát). A beérkezett megrendelést az Intézmény iktatja, kérésre szóbeli tájékoztatást ad. Az Intézmény részérıl, a megrendelés elfogadottnak akkor tekintendı, amikor azt a Megrendelı részére írásban visszaigazolta. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell: a teljesítmények ellenértékeként várhatóan felmerőlı fizetendı díjat, az annak kiszámításához alkalmazásra került díjtételt, valamint a várható egyéb költségeket, a díjfizetés módját, /átutalás készpénz, elılegkérı levél/ az autóbusz kiállási helyét, az eltérı teljesítményekhez kötıdı egyéb díjakat (pl. gépkocsivezetı napidíja, szállásköltsége, komp, parkolás, ırzés, úthasználati díjak), Amennyiben a Megrendelı fél nem fogadja a visszaigazolást, úgy az utazási igény tárgytalannak tekintendı. 4.2 Teljesítés Az autóbuszvezetı a feladat elvégzése során a megrendelıben foglaltak keretén belül a megrendelıt képviselı személy kérése szerint szerint jár el a közlekedési útvonal-, az út közbeni megállások és várakozások-, továbbá a célállomás tekintetében. Nem teljesíthetı az a kérés, amely az utazás idıtartamának jelentıs meghosszabbodását eredményezi, vagy ha az ellátmány elıreláthatólag nem fedezi a felmerülı költségeket, vagy olyan nagymértékő teljesítmény-, illetve díjnövekedést okoz, mely megfizetésére a megrendelı elızetesen írásban nem nyilatkozott. 6

7 A szállítási feladat végzése során az autóbuszvezetı menetlevelet, illetve a nemzetkızi elıírásokban kötelezıen elıírt, és részére biztosított bizonylatokat, a valóságnak megfelelıen köteles vezetni, menetíró (tachográf) készőléket üzemeltetni. A feladat befejezése után a menetlevelet a megrendelıvel igazoltatni kell a teljesítmények valódisága érdekében. Rendkívüli eseményekrıl feljegyzést kell készíteni, illetve ilyen esetben keletkezett dokumentumokat is a megrendelıvel szintén igazoltatni kell. Amennyiben az út során rendkívüli esemény történt, azt az autóbuszvezetı, úti jelentésben a menetokmányokhoz csatolja. A feladat akkor tekinthetı befejezettnek, ha a Megrendelı (vagy megbízottja) nem ad további rendelkezést, valamint a menetlevélen rögzített teljesítményeket leigazolta, a menetlevelet aláírta, és az autóbuszt a feladatból elbocsátotta. A feladat befejezése után az autóbuszvezetı a legrövidebb úton köteles a telephelyre települni, és bejelentkezni az Intézmény illetékes vezetıjénél. 4.3 Elszámolás A megrendelés visszaigazolásakor közlendı, - várhatóan felmerőlı- díjfizetés kizárólag tájékoztató jellegő! A valódi, leigazolt teljesítmények, eltöltött idı, és az út során ténylegese felmerült költségek adják a számlázási alapadatot, amibıl elkészül a fizetendı számla összeg! A számla a buszhasználat önköltségét tartalmazza 20% ÁFA- val. A Szolgáltatási Jegyzék száma, (Egyéb nem menetrendszerő szárazföldi személyszállítás) SZJ : Az önköltség tartalma a következı: - a gépjármő által, a cél teljesítése során elhasznált kenı, - üzemanyag számlával igazolt költsége, mely számla a Városi Közszolgáltató nevére és címére van kiállítva a használat során. (teletank indulás / útközbeni felhasználás / teletank leállás) - további(esetlegesen közvetlenül felmerülı) számlával igazolt díjak (gépkocsivezetı szállásköltsége, komp, parkolás, ırzés, úthasználati díjak), - a gépjámővezetı adott idıintervallumra felmerőlı bére és járulékai ( menetlevél kezdı és záró idıpontja között eltelt óraszám alapján a törvényes munkaidı figyelembe vétele mellett) - gépjármővezetı napidíja, - a gépjármő éves kötelezı és Casco biztosításának idıarányos része ( minden megkezdett nap egy naptári nap) A számla kiállítása a busz vezetı által leadott menet okmányok, valamint az Intézmény által nyilvántartott alapadatok, bizonylatok alapján történik. A Megrendelı félnek postai úton, vagy személyesen kerül kézbesítésre, attól függıen, hogy a kiegyenlítése készpénzes, vagy átutalásos. 7

8 5.) Az üzembentartó és megrendelı fıbb kötelezettségei a szolgáltatás során Az üzemeltetı feladata, a busz rendeltetésének megfelelı használata, a szükséges idıközönkénti, a busz típusának megfelelı szakszervizben történı ellenıriztetése. A busz esetleges meghibásodása esetén csak a busz típusának megfelelı szakszervizben köteles az üzembentartó a buszt megjavíttatni. Amennyiben az esetleges meghibásodás nem terjed ki a garanciában foglaltakra, abban az esetben a felmerülı költségek az üzemeltetıt terhelik. Az üzembentartó nem kötelezhetı arra, hogy esetleges mőszaki vagy más ok miatt használhatatlanná váló autóbusz helyett helyettesítı autóbuszt biztosítson. Az üzemeltetés során felmerülı költségek (üzemanyag díj, szerviz díj, kötelezı felelısségbiztosítás díj, Casco díj, mindennapos használat során felmerülı költségek) adminisztrációs tevékenységek (nyilvántartások) teljes egészében az üzemeltetıt terhelik. Az üzemeltetı köteles az üzemeltetés idejére CASCO biztosítást kötni, továbbá ennek esetleges elmulasztásából eredı kárt viselni. A gépjármővet csak az a személy vezetheti, akinek arra megfelelı jogosultsága van, rendelkezik a gépjármőbe szerelt digitális tachográf használatához szükséges személyi kártyával, valamint foglalkoztatási jogviszonyban vagy megbízási szerzıdéses jogviszonyban áll az üzemeltetıvel. Az üzemeltetett busz csak a Békés Megyei Közlekedési Felügyeletnél kiállított belföldi és nemzetközi utasszállításhoz szükséges saját számlás utasszállítás elnevezéső igazolvány meglétével mőködhet. A megrendelı által adott a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı, vagy jogszabályba ütközı rendelkezés végrehajtását az autóbuszvezetı köteles megtagadni! A személyszállíás befejeztével a menetlevélen a buszhasználat teljesítését, valamint a teljesítmény adatok helyességét a megrendelı aláírásával köteles igazolni. A megrendelı (a csoport vezetıje) a megrendelt útiránytól való eltérı rendelkezéseit csak írásban ( a menetlevélen ) teheti meg. A megrendelı (igénybevevı) köteles a közösségi busz használatát (utazást) úgy szervezni, hogy a gépkocsivezetı napi foglalkoztatási ideje a 15 órát, vezetéssel töltött ideje a 9 órát nem haladhatja meg. Két munkanap közötti pihenı ideje el kell, hogy érje a 9 órát. A poggyászok ırzése a megrendelı feladata, az autóbuszban elhelyezett és hagyott tárgyakért az Intézmény felelısséget nem vállal. Utas, - poggyász, - baleset, és tanuló biztosítás megkötése a megrendelı feladata és kötelessége. A közösségi buszon történı utazáskor minden utasnak rendelkeznie kell megfelelı biztosítással. 8

9 6.) Vonatkozó jogszabályi háttér (törvények, rendeletek) felsorolása a többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének 2005.évi támogatásáról szóló 252/2005.(XI. 24.) Korm. rendelet, a számvitelrıl szóló évi XVIII. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény, a közúti jármővek az egyes mezıgazdasági, erdészeti és halászati erıgépek üzemanyag- és kenıanyag - fogyasztásának igazolása nélkül elszámolható mértékérıl szóló 60/1992 (V1.1.) korm. rendelet, meghatározott üzemanyag felhasználás a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet alapján 20/1981. (VI. 19.) MT rendelet a közúti személyszállítási szerzıdésekrıl, 105/2004. (IX. 11.) GKM rendelet a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirıl szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet, az autóbuszokra vonatkozó mőszaki követelményeket meghatározó egyes további jogszabályok módosításáról, 15/1999. (V. 21.) KHVM rendelet egyes közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszteri rendeletek módosításáról, évi IX. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végzı jármővek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetésérıl, belföldi és saját számlás utasszállításhoz a 89/ (XII. 20) MT rendelet, 49/2001.(XII.22) KöViM rendelet, valamint a 684/92/EGK rendelet. A jogszabály mai napon hatályos állapota 252/2005. (XI. 24.) Korm. rendelet a többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének évi támogatásáról A Kormány a többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzése támogatásának szándékával a következıket rendeli el: Általános rendelkezések 1. (1) A többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének évi támogatására a Kormány 325,8 millió forintot biztosít (a továbbiakban: támogatás). (2) A támogatásra pályázhatnak azok a többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban: társulás), amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek: 9

10 a) a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékérıl szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. melléklete szerint a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzető 48, illetve 4. melléklete szerint a területfejlesztés szempontjából hátrányosabb helyzető 47 kistérség közé tartoznak, b) évben normatív mőködési támogatásban részesültek, vagy a többcélú kistérségi társulások megalakulását ösztönzı évi pályázaton támogatást nyertek el, c) a társulás keretében legalább két közoktatási intézményfenntartó társulás mőködik, és az általuk fenntartott intézmény(ek)be a gyerekek, tanulók egy csoportja bejár, vagy a társulás legalább két településen tart fenn közoktatási intézményt, d) nyilatkoznak a közösségi busz üzemeltetési költségeinek biztosításáról. 2. (1) A társulások a támogatást közösségi busz beszerzésére igényelhetik. (2) E rendelet alkalmazásában közösségi busz olyan szállítóeszköz: a) amely legalább 15 személy biztonságos szállítására alkalmas, b) valamennyi üléséhez 3 pontos biztonsági öv tartozik, c) akadálymentesített, továbbá d) a gyermekek, tanulók közoktatási intézményekbe történı szállításán kívül más feladatok ellátására is alkalmas. 3. (1) A pályázaton igényelhetı támogatás mértéke: a) a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékérıl szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzető 48 kistérségben létrejött társulások esetében a közösségi busz beszerzéséhez szükséges összeg 95%-a, b) a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékérıl szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján a területfejlesztés szempontjából hátrányosabb helyzető 47 kistérségben létrejött társulások esetében a közösségi busz beszerzéséhez szükséges összeg 90%-a lehet. (2) A támogatás formája vissza nem térítendı támogatás, maximális összege 30 millió forint. (3) A támogatásra jogosult társulások körének, valamint a támogatás összegének meghatározása az alábbi szempontok figyelembevételével történik: a) a társulás feladatellátásában részt vevı települések száma és azok lakosságszáma, b) a közoktatási intézményfenntartó társulások, illetve a társulás által fenntartott intézmények száma, valamint ezen intézményekbe bejáró gyerekek száma, c) a társulás a 2004., illetve évben iskolabusz beszerzéséhez támogatásban részesült-e, d) a társulás által a közösségi busz hasznosítására készített terv (a továbbiakban: közösségi busz program) megfelelıen alátámasztja-e a beszerzés szükségességét. (4) A támogatás szempontjából elınyben részesülnek azon társulások, amelyek: a) a közösségi buszt - a közoktatási célon túl - elsısorban szociális vagy gyermekjóléti, egészségügyi, illetve mozgókönyvtári célokra hasznosítják, b) a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékérıl szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzető 48 kistérségben jöttek létre. Pályázati rendszer 4. (1) A társulások pályázatukat a Belügyminisztérium által készített és a társulásokhoz eljuttatott pályázati adatlapokon nyújthatják be. A pályázat részét képezi a társulás közösségi busz programja, amely alátámasztja, hogy a beszerezni kívánt közösségi busz férıhelyeinek száma összhangban van a közoktatási intézményfenntartó társulások által fenntartott intézmény(ek)be bejáró gyermekek/tanulók számával, továbbá bemutatja az egyéb szolgáltatási célok esetében az igénylık számát, az igénybevétel gyakoriságát stb. (2) A pályázati adatlapokat és a közösségi busz programot - papír alapon egy eredeti és egy másolati példányban a társulás képviselıje által (kizárva a postai utat), továbbá elektronikus úton - a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságaihoz (a továbbiakban: igazgatóság) december 2-ig kell benyújtani. (3) Az 1. (2) bekezdésének d) pontjában foglalt nyilatkozatot, és a 3. (1) bekezdésében foglalt támogatáson felüli saját forrás biztosításáról szóló társulási tanácsi határozatot a társulás a pályázat benyújtásával, de legkésıbb a támogatási megállapodás aláírásával egyidejőleg nyújtja be. (4) A pályázatot a (2) bekezdés szerinti határidın belül kell az igazgatósághoz benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell: a) a pályázati adatlapot, és b) a társulás közösségi busz programját. Amennyiben a fenti feltételek bármelyike nem teljesül, úgy az igazgatóság nem fogadja be a pályázatot, és tartalmi elbírálására sem kerül sor. (5) Az igazgatóság két munkanapon belül megvizsgálja a pályázat szabályszerőségét és - hiányosság észlelése esetén - a pályázót hiánypótlásra szólítja fel. Hiánypótlásra a hiánypótlási felszólítás kézhezvételétıl számított két munkanapon belül van lehetıség. Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívásban foglaltakat határidın belül nem teljesíti, az a pályázatnak az elbírálásból való kizárását eredményezi. 10

11 (6) A pályázatokat az igazgatóság a Belügyminisztériumnak elektronikus úton és papír alapon legkésıbb december 9-ig megküldi. 5. (1) A belügyminiszter - a Pénzügyminisztérium, a Belügyminisztérium, az Oktatási Minisztérium, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlıségi Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 1-1 képviselıjébıl, valamint az önkormányzati érdekszövetségek által delegált egy fıbıl álló tárcaközi bizottság javaslata alapján - a pályázatokról december 14-ig dönt. (2) A belügyminiszter - a pályázatban igényelt buszok számának, azok kapacitásának, illetve a tervezett beszerzési költség egyidejő csökkentése mellett - az igényeltnél alacsonyabb összegő támogatás megítélésére is jogosult. Ebben az esetben a támogatási megállapodás megkötése elıtt a társulással egyeztetni szükséges. (3) A támogatási döntést a Belügyminisztérium honlapján nyilvánosságra kell hozni. Támogatási megállapodás megkötése 6. (1) A támogatás felhasználásának - a döntés alapját képezı pályázatban vállalt - feltételeit megállapodásban (a továbbiakban: támogatási megállapodás) rögzíti a belügyminiszter és a társulás. (2) A támogatási megállapodás megkötése a belügyminiszteri döntést követıen legkésıbb december 20-ig történik meg, melynek a társulás hibájából történı elmulasztása jogvesztı. 7. (1) A támogatás felett a társulás rendelkezik és felelıs annak jogszerő felhasználásáért. (2) A támogatással megvalósuló közösségi buszok beszerzésének végsı határideje augusztus 31. (3) A támogatás felhasználására az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni. 8. (1) A támogatást kamattal növelt összegben vissza kell fizetni a központi költségvetésbe, ha a támogatást nem a támogatási megállapodásban rögzített feltételeknek megfelelıen használják fel. (2) Visszafizetési kötelezettség esetén a társulás a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı mértékő kamatot fizet a jogtalanul igénybe vett összeg után az igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig. 9. A társulás a támogatás felhasználásáról a beszerzés lebonyolítása évében, legkésıbb december 31-i fordulónappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni. A támogatás folyósítása 10. A támogatást a támogatási megállapodásban foglaltak szerint a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja. Ellenırzés 11. (1) A támogatás felhasználását a Belügyminisztérium, továbbá jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek ellenırizhetik. (2) A társulás köteles a támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenırzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenırzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenırzést lehetıvé tenni. Záró rendelkezés 12. Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 11

12 Melléklet: Megrendelı minta Visszaigazolás minta Megrendelı Megrendelı neve: Címe: Megbízottja:...Tel: Autóbusz indulási helye:...utasok száma:... Útvonal: Indulás idıpontja: Visszaérkezés várható idıpontja:..év..hó nap..óra.perc..év..hó nap..óra.perc *Számla kiegyenlítése: Átutalás Készpénzes fizetés Átutalás esetén bankszámlaszám:... *Csatolt mellékletek: Részletes utiterv Egyéb igények: Nyilatkozat: Kijelentem, hogy megrendelésem által igénybe vett buszhasználat közösségi feladatok ellátására irányul, melyet (intézményi, egyesületi, egyéb szervezeti) alapító okirat, illetve alapszabály rögzít. A Megrendelıben közölt adatok, és a kötelezıen csatolt utaslista hitelesek, az utaslistán szereplı személyek biztosítással rendelkeznek...., év..hó..nap ph megrendelı aláírása 12

13 A *-gal jelölt soroknál kérjük a megfelelıt jelılje X-el. 13

14 Visszaigazolás A Városi Közszolgáltató Intézmény visszaigazolja a...idıpontra érkezett és... ikt számon beiktatott személyszállítási megrendelésüket. Biztosítja a busz kiállását* a kért helyen,...dátum/ ÓRA/ PERC... idıpontra. A megrendelıben írt utazási viszonylatnak megfelelıen tájékoztatja a tisztelt...igénybevevi MEGNEVEZÉSE..., hogy a várható felmerőlı utazási költség... Ft. Az összeg a várhatóan felmerülı teljesítmények (km, üzemanyagfogyasztás, munka és napi dij, egyéb költségek) ellenértékének kalkulációja, a tényleges számla öszeg ettıl eltérhet! Ha a megrendelı nem fogadja el a visszaigazolást, illetve az utazástól eláll, úgy utazási igénye tárgytalannak tekintendı. Amennyiben a vissza igazolással kapcsolatosan (írásban) észrevétel nem érkezik, úgy a szolgálatást végzı minden általa jelzett körülményt, közölt tudnivalót és árkalkulációt a megrendelı részérıl elfogadottnak tekint. * (A szabályzat értelmében mőszaki, vagy más jelentıs ok miatti busz kiállás hiányában az Intézmény csere, illetve helyettesító autóbusz biztosítására nem kötelezhetı, esetlegesen ebbıl származó károkért felelısség nem terheli. A szolgáltatást végzı abban az estben, ha a buszt nem tudja kiállítani - az adott idıpontra-, köteles értesíteni a legrövidebb idın belül a megrendelıt) Mezıberény, év..hó..nap szállítást végzı 14

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyfelıl Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviseli: Becsó Zsolt a közgyőlés elnöke adószáma: 15450016-2-12 mint megrendelı, a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Üzleti intelligencia (BI) alkalmazás fejlesztése és bevezetése tárgyú, Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása. versenyeztetési eljárás

Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása. versenyeztetési eljárás Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-437/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról Lovas Község Önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése (Eljárás száma: 15/T-190/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. szeptember A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület Árverési azonosító SOM-2804/09 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap oni körébe tartozó földterületek értékesítési

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. Edelény 015/16 szántó 0,2551 4,87 1/1 0,2551 4,87 81 000 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép lízing tevékenységre PLAT/2010.05.31. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A kamara küldöttgyőlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lép 2008. január 1-jén. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás BKV Zrt. 15/TB-491/11. Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás (Eljárás száma: 15/TB-491/11.) MÓDOSÍTOTT RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2012. január BKV Zrt. 15/TB-491/11. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget.

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget. DOKUMENTÁCIÓ KM03SZGR13 keretmegállapodás alapján számítógéprendszerek szállítása és tekintetében a Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal számára 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérı

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. X. 7-TİL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013. 3. részfeladat (Heterogén számítógépek) 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében

DOKUMENTÁCIÓ. kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013. 3. részfeladat (Heterogén számítógépek) 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ KM03SZGR13 keretmegállapodás alapján számítógéprendszerek szállítása és 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérı keretmegállapodásos

Részletesebben

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A szerencsejáték szervezésérıl szóló, többszörösen módosított és kiegészített 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) rendelkezése alapján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS. tervezet

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS. tervezet BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS tervezet 1 1. Preambulum --------------------------------------------------------------------------------------------------6 1.1. Jelen szerződés célja------------------------------------------------------------------------------------------6

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet

37/2003. (X. 29.) IM rendelet 1. oldal 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzıi ügyvitel szabályairól A közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: I.

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 63 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. V-230/14

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. V-230/14 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató. A MOL CSOPORT TAGJA

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató. A MOL CSOPORT TAGJA Típus szerződés száma: PETR_T03_KERETSZOLG_20140315 Megjegyzés: jelen típus szerződés csak akkor alkalmazható, ha a releváns szabályozásokon túlmenően a PETR_T03_KERETSZOLG_20140315 számú FEDLAP-on feltüntetett

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítı Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelılap

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Cím: 8073 Csákberény, Hısök tere 41. Telefon: 06-22-564-007 Telefax: 06-22-564-008 E-mail: hivatal@csakbereny.hu Ügyfélfogadás rendje:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált

Részletesebben

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 22535/2013. Iktatószám: 11441/2014. Ügyintézı: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT ADVANCED WORLD TRANSPORT RAIL HU Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TİL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben