Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata"

Átírás

1 E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 30-i ülésére Elıterjesztı: Smelkó István Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottságának elnöke Tisztelt Képviselı-testület! A Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzatának a melléklet szerinti módosítása vált szükségessé. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a szabályzat módosítását hagyja jóvá! Határozati javaslat Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata Szécsény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. Határidı: Felelıs: értelemszerően Intézményvezetı Szécsény, november 17. Smelkó István bizottsági elnök Láttam: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes fıjegyzı

2 Melléklet A Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

3 I. fejezet Általános rendelkezések 1./ A Szervezet és Mőködési Szabályzat célja, 2 hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetık és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény mőködési szabályait. 2./ Az intézményre vonatkozó adatok: Az intézmény megnevezése: Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár Az intézmény típusa: mővelıdési központ és nyilvános könyvtár Az intézményi egységek névváltozatai: - Városi Mővelıdési Központ - Városi Könyvtár Az intézmény székhelye, címe: 3170 Szécsény, Ady Endre út 12. (Hrsz. 102) Az intézmény telephelyei és címei: - Tourinform Iroda Szécsény, Ady Endre út 4. - Közösségi ház Pösténypuszta, Sport tér 1. (Hrsz. 2051) - Közösségi ház Benczúrfalva, Fı út 19. (Hrsz. 2549/2) - II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola fiókkönyvtárai Szécsény, Rákóczi út Szécsény, Magyar út 15. Az intézmény vagyona: Az intézmény saját vagyonnal nem rendelkezik. Az épületeket és a berendezési tárgyakat a Képviselı-testület használatba adja az intézménynek. Az ingó vagyontárgyakat az intézményi leltár dokumentációi tartalmazzák. 3./Az intézmény alaptevékenysége: Az évi CXL. törvényben, és Szécsény Város Önkormányzata Képviselıtestületének a 205/2003.(IX.29.) számú határozatával elfogadott -többször módosított- alapító okiratban foglaltak szerint a közmővelıdési tevékenységét Szécsény közigazgatási területén, a könyvtári tevékenységét a városban és a szolgáltatásait a körzetbıl igénylık körében látja el. Az intézmény jogutóda a korábbi Mővelıdési Központnak és a Krúdy Gyula Városi Könyvtárnak. A Tourinform iroda által ellátja a város turisztikai, idegenforgalmi feladatait az országos Tourinform hálózat tagjaként. Feladatait a MT Zrt. Névhasználati kézikönyve szabályozza. 4./ Az intézmény fenntartása és felügyelete: Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Szécsény Város Önkormányzata Az intézmény jogállása, gazdálkodási formája: Az intézmény jogi személy. Gazdálkodási jogköre: részben önálló, az elıirányzat felhasználásában részjogkörrel rendelkezı költségvetési szerv, önálló bérgazdálkodási jogkörrel. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait ellátó önálló gazdálkodó költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatal.

4 3 5./ Az SzMSz hatálya kiterjed: - az intézmény vezetıire, - az intézmény dolgozóira, - az intézményben mőködı szervekre, közösségekre, - az intézmény szolgáltatásait igénybe vevıkre. Az SZMSZ az önkormányzat képviselı-testületének jóváhagyásával lép érvénybe. II. fejezet 6. Az intézmény szervezeti felépítése: 6.1/ Az intézmény vezetése: - Felelıs vezetı az igazgató, akit munkájában - a szakmai igazgatóhelyettes segít, aki egyben a - Könyvtárvezetıi feladatokat is ellátja. 6.2/ Az Ady Endre út 12. épületben mőködı szolgálati egységek: - Mővelıdési központ - Könyvtár - Az épületet közösen használja a Balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Mővészeti Iskola Szécsényi Tagintézményével, a két fenntartó között létrejött szerzıdés szerint. 6/3 Kézmővesház - Tourinform Iroda Ady Endre út 4. 7./ Munkaköri leírások Az intézményben foglalkoztatottak feladatainak leírását a munkaköri leírások tartalmazzák, melyek az SzMSz 1. sz. mellékletét képezik. A munkaköri leírások tartalmazzák a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a szervezetben elfoglalt munkakörüknek megfelelı feladatokat, jogaikat és kötelezettségeiket névre szólóan. A munkaköri leírásokat a változásokat követı 15 napon belül módosítani kell. A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásukért az intézményvezetı a felelıs. III. fejezet Az intézmény feladatai 8./ Az intézmény feladatai és hatásköre Az integrált intézmény fı feladata, hogy a közmővelıdési és könyvtárhasználói jogok gyakorlásához szervezeti, tartalmi és szervezı segítséget nyújtson. Kiegészítı tevékenységével járuljon hozzá a lakosság tájékoztatásához és a kulturális turizmus kínálatához. 8.1/ A mővelıdési központ alaptevékenysége - Mővelıdési, mővészeti, közösségi, szabadidı-szervezı tevékenység Az e területen szabályozó hatályos jogi keretekben a lakossági érdeklıdés, igény és a feltételek függvényében: - Szervezi alkalomszerő vagy folyamatos munkaformák keretében a szórakoztató, mővelıdési, rekreációs tevékenységeket, eseményeket. - Segíti a város lakóinak csoportos, közösségi szervezıdéseit, a civil kezdeményezéseket.

5 4 - Mőködteti a rendszeres mővelıdés, közösségi együttlét, vagy tanulás-képzés céljából szervezıdı intézményi csoportokat. - Részt vesz a városi, közösségi hagyományok ápolásában. - Segíti a különbözı kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását. - Egyéb mővelıdést segítı lehetıségek biztosítása. 8.2/ Kiegészítı tevékenységek: - A város környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a hagyományok ápolása, a helyi helytörténeti kulturális örökség javainak megismertetése, közzététele, bemutatása, kiállítások szervezése, kiállító helyek mőködtetése - A jogszabályban elıírt feltételek megléte esetén városi televíziót mőködtet. A mősorkészítést a képviselı-testület által delegált szerkesztıbizottság segíti és felügyeli. A kábeltelevíziós szolgáltatást végzı gazdasági társasággal a képviselı-testület által jóváhagyott mősorszolgáltatási szerzıdésben a mősoridıt heti óraszámban kell meghatározni az élı és a felvételrıl történı mősor terjedelmének közvetítését és annak mőszaki paramétereit. (BEJEGYZÉS TÖRLÉSE) - Városi érdekő szakmai feladatok terén együttmőködik a civil kultúra és a kulturális turizmus szervezeteivel. - Terem bérbeadás - Rendszeres filmvetítések (mozi) (MÓDOSÍTANI: FILMVETÍTÉSEK SZERVEZÉSE) - Máshová nem sorolt felnıtt- és egyéb oktatás 8.3/ A könyvtár alapfeladatai - A fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és mőködési szabályzatban meghatározott fı céljait nyilatkozatban közzé teszi. - Győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megırzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja. - Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól. - Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését. - Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. - Statisztikai adatokat szolgáltat - Kapcsolatot tart fenn Szécsény és térsége önkormányzatainak könyvtári feladatot ellátó intézményeivel. - Szécsényi kistérségben mozgókönyvtári szolgáltatás. - Iskolai könyvtári szolgáltatás 8.4/ A könyvtár győjtıköre A könyvtárnak rendelkeznie kell részletes győjtıköri szabályzattal, melyet az iskolai könyvtárakkal együttmőködve állít össze, s a változó feltételekhez aktualizálja. A szabályzatnak tartalmaznia kell szerzeményezés tárgyköreit, forrásait, a megrendelhetı periodikák körét, a hang és képhordozók körét, a beszerezhetı digitális dokumentumok, adathordozók témakörét, az idılegesen megırzendı dokumentumok körét. 8.5/ A könyvtár dokumentumainak feltárása A könyvtár állományának feltárása a hagyományos katalógus mellett számítógépes feldolgozásra kerül. A könyvtár a SZIRÉN programot használja. 8.6./ A könyvtár szolgáltatásai: A könyvtár szolgáltatásait közvetlenül és korlátozás nélkül biztosítja a lakosság számára.

6 5 A könyvtár alapszolgáltatásai ingyenesek. Egyéb szolgáltatásaiért az olvasó a mindenkor megállapított és az olvasói térben kifüggesztett díjat fizeti. A könyvtárhasználat részletes szabályait a könyvtár írásba foglalja és a beiratkozás során ismerteti az olvasókkal. A beiratkozáshoz személyi igazolvány szükséges. Kiskorúak esetén szülıi felelısségi nyilatkozatot kell kérni. A szolgáltatások: - a kölcsönzés /az állomány meghatározott részére terjed ki/ - elıjegyzés bent nem lévı dokumentumokra - helyben használat - könyvtárközi kölcsönzés - tájékoztatás: a könyvtár állományáról katalógusok alapján a témához kapcsolódó irodalomról a könyvtár állományában lévı források alapján - más könyvtárak győjtıkörérıl és szolgáltatásairól - gyors adatközlés kézikönyvekbıl, egyéb dokumentumokból - programszervezés - bibliográfiák, jegyzékek készítése irodalomkutatás alapján 8.7/ A könyvtár kiegészítı tevékenysége Segít a helytörténeti, honismereti kutatással foglalkozó kutatóknak, civil szervezeteknek. - Győjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelıen alakítja. - Közhasznú információs szolgáltatást nyújt. - Helyismereti információkat és dokumentumokat győjt. - Szervezi és bonyolítja a könyvhöz, könyvtárhoz kapcsolódó ünnepi rendezvényeket. - Módszertani, szakmai segítséget nyújt a város más intézményeiben mőködı könyvtáraknak (múzeum, egyházi). - Irodalommal és könyvtárral kapcsolatos közösségeket, gyermekklubokat mőködtet. - Zenei győjteménnyel rendelkezik, melynek állományát folyamatosan gyarapítja, gondozza, és rendelkezésre bocsátja. - Helyt ad az Antal Károly Honismereti Alapítvány mőködéséhez, melyet irodalomkutatással, rendezvényszervezéshez és a kiadványai terjesztéséhez nyújtott segítséggel is támogat. - Terem bérbeadás (BEJEGYZÉSEK TÖRLÉSE) 8.8/ Az intézmény vállalkozói tevékenysége: Az intézmény alaptevékenységeinek sérelme nélkül a mindenkori jogszabályok által meghatározott körben és azok betartásával, a felügyeleti szervvel egyetértésben vállalkozói tevékenységet folytathat. (Bevételnövelés, lakossági ellátás.) 8.9/ Az intézmény nyitva tartása A könyvtár nyitva tartását a vezetı javaslatára a képviselı-testület határozza meg. A mővelıdési központ hétköznap 8-tól - 20 óráig, ill. a rendezvények végéig, hétvégén a rendezvények függvényében tart nyitva / A Tourinform iroda Az irodavezetı felettese az intézmény igazgatója.

7 6 Az iroda feladatai: - A turisztikai kereslet és kínálat közvetítése - Információadás - Adatgyőjtés és adatfrissítés - Kiadványterjesztés - Egyéb adatszolgáltatási kötelezettség - Egyéb feladatok A részletes feladatokat a Magyar Turizmus Zrt. Névhasználati kézikönyve tartalmazza. 9./Az intézmény vezetése és a vezetık feladati 9.1 Igazgató: - vezeti az intézményt, felelıs annak gazdálkodásáért, - képviseli az intézményt külsı szervek elıtt, - tervezi, szervezi, irányítja és ellenırzi az intézmény szakmai mőködésének valamennyi területét, - a gazdasági mőködés területeit a polgármesteri hivatallal megosztott felelısséggel irányítja (részben önálló jogköre miatt), - gyakorolja a munkáltatói és bérgazdálkodási jogokat, - ellátja az intézmény mőködését érintı jogszabályokban elıírt feladatokat, - elkészíti, elkészítteti az SzMSz, és a kötelezıen elıírt szabályzatokat, - kapcsolatot tart a társintézményekkel, területi, országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel, - támogatja az intézmény munkáját segítı testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét, - együttmőködik az intézményt támogató gazdasági szervezetek, cégek vezetıivel, segíti azok mővelıdést érintı törekvéseit, támogatást-szervezı tevékenységet fejt ki, - folyamatosan elemzi, értékeli a vezetés, a munkatársak tevékenységét, az intézmény értékrendjét. - megállapítja az intézmény programjaira szóló belépıdíjak mértékét. 9.2/ Igazgató (szakmai) helyettes - könyvtárvezetı: - az intézményvezetı távolléte esetén az intézményvezetı megbízása alapján ellátja a munkáltatói és gazdasági feladatok kivételével a vezetıi teendıket, - ellátja a könyvtár vezetésébıl fakadó irányítói, ellenırzı feladatokat, - elıkészíti a könyvtár pályázatait, azok szakmai beszámolóit, - részt vesz az igazgató által kijelölt rendezvények, szakmai feladatok megvalósításában, Az intézményvezetı alkalmi megbízásai alapján képviseli az intézményt külsı szervek elıtt. 9.3/ Az intézmény dolgozói munkájuk során kötelesek a szolgálati utat betartani. A hivatali (ügyeleti) munkahelyet munkaidı alatt csak az igazgató, az igazgatóhelyettes engedélyével lehet elhagyni. 10/ Az intézmény munkáját segítı testület, választott tisztségviselık 10.1/ Közalkalmazotti képviselı A közalkalmazotti képviselı feladata az adott költségvetési szervnél meghozott döntésekben való részvétel, az ott dolgozó közalkalmazottak képviselete. Ha a létszám kevesebb tizenötnél, akkor közalkalmazotti képviselıt kell választani.

8 7 A közalkalmazotti képviselı mandátuma három évre szól. Közalkalmazotti képviselınek az választható, aki az adott szervnél legalább hat hónapja foglalkoztatott. Nem választható közalkalmazotti képviselınek az, aki munkáltatói jogkör gyakorlója és annak közeli hozzátartozója. A munkáltatónak biztosítania kell a közalkalmazotti képviselı munkájának mőködési feltételeit. A munkáltatóval közösen megalkotott közalkalmazotti szabályzat a közalkalmazotti képviselı és a munkáltató kapcsolatrendszerét szabályozza, nem tartalmazhat kollektív szerzıdésre tartozó kérdéseket. A közalkalmazotti szabályzat megalkotásának kérdése független attól, hogy mőködik-e szakszervezet az intézményben. 10.2/ Dolgozói munkaértekezlet Az igazgató szükség szerint, de legalább havonta hívja össze értékelı és feladat megbeszélı céllal. Az értekezleten lehetıséget kapnak a dolgozók az intézmény mőködésével, a vezetéssel kapcsolatos kérdéseik felvetésére. A rendszeresen megtartandó fórumon a munkatervi feladatok megvalósításának idıszerő kérdései, a feladatteljesítés ellenırzése történik. IV. fejezet Az intézmény mőködésének fıbb szabályai 11./ Az intézmény mőködése A munkáltatói jogkör az igazgató tekintetében: - Kinevezés, vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása és a fegyelmi büntetés kiszabása a képviselı-testület hatáskörébe tartozik. - Egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorol. Az intézmény többi dolgozója felett a munkáltatói jogkört az intézmény igazgatója gyakorolja. 12./ Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 12.1/ Az intézmény alkalmazottjainak foglalkoztatási szabályait, a munkavégzés teljesítését a közalkalmazotti szabályzat tartalmazza. 12.2/ Hivatali titok megırzése Titoknak minısül: - az intézmény dolgozóinak személyi adatai - a dolgozókra vonatkozó vezetıi intézkedések, információk - a könyvtár használóiról begyőjtött adatok A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minısül. 12.3/ Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak az alábbi szabályok szerint kell segíteniük: A televízió, rádió és az írott sajtó képviselıinek adott mindennemő felvilágosítás nyilatkozatnak minısül. Kivétel a konkrét programokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, melyeket a program-, szolgáltatásfelelıs is közrebocsáthat.

9 8 Az intézményt érintı kérdésekben a tájékoztatásra, nyilatkozatadásra az intézményvezetı vagy az általa egy-egy konkrét ügyben kijelölt munkatársa jogosult. A nyilatkozattevı kérheti, hogy az anyag tıle származó részét elızetesen megismerje. 12.4/ A munkaidı beosztása A munkarendet a szakmai törvények alapján - a felügyeleti szerv engedélyével az igazgató állapítja meg. Az intézményben a hivatalos munkarend, mely a munkaidıt és a pihenıidıt tartalmazza a következı: hétfıtıl péntekig 8 órától óráig. A mővelıdésszervezık munkaidı beosztása a napi rendezvények függvénye, melyet az intézményvezetı határoz meg. Az intézmény nyitva tartása csak az elıre nem látható okok miatt /próbák, a rendezvények elhúzódása, rendkívüli esemény/ hosszabbítható meg. A hivatalos munkarendtıl eltérı, külön beosztás szerint dolgozik az intézmény vezetıje. 12.5/ Szabadság A szabadság kivételére egyeztetett tervet kell készíteni. Rendkívüli és fizetés nélküli szabadságot csak az igazgató engedélyezhet. A szabadság nyilvántartás vezetéséért a gazdasági ügyintézéssel megbízott munkatárs a felelıs. A betegség miatt munkahelyrıl távolmaradó dolgozó betegségét annak elsı napján köteles telefonon, vagy személyesen, illetve hozzátartozója útján bejelenteni a munkahelyi vezetınek. A betegség tényét a jelenléti ívbe be kell jegyezni, és a vezetık gondoskodnak az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásról is. A szabadság mértékét, az intézményi szabályokat a közalkalmazotti szabályzat tartalmazza a vonatkozó törvények alapján. 12.6/ Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók díjazása A kinevezési okiratban, ill. munkaszerzıdésben rögzítendı díjazásra vonatkozó megállapodások részleteit a közalkalmazotti szabályzatban kell szabályozni. 12.7/ Saját gépkocsi használata A saját gépkocsi használatára a polgármester adhat engedélyt. 13./ Kártérítési kötelezettség A munkavállaló a munkaviszonyából eredı kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési kötelezettséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandó ırizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át. A gazdasági ügyekkel megbízott dolgozót felelısség terheli az általa kezelt pénz, pénzügyi dokumentumok és értéktárgyak tekintetében. A kártérítés mértékét egyéb esetekben a közalkalmazotti szabályzat határozza meg. Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megırzésre átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig a munkabérük arányában felelnek. Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár összegének meghatározásánál a Munka Törvénykönyve a és a közalkalmazotti törvény az irányadó, mely az anyagi felelısséget is szabályozza.

10 9 Leltárhiánynak minısül a kezelésre szabályszerően átvett anyagban, áruban ismeretlen okból keletkezett, természetes mennyiségi csökkenés és kezeléssel járó veszteség mértékét meghaladó hiány. 14./ Az intézmény ügyfélfogadása Az intézmény jellege miatt a vezetık munkahelyen tartózkodásuk ideje alatt tartanak ügyfélfogadást. 15./ A munkaterv Az intézmény vezetıje az intézmény feladatainak végrehajtására intézményi munkatervet készít. A munkaterv összeállításához javaslatot kér a munkahelyi szervezetektıl, munkatársaitól. A munkatervnek tartalmaznia kell: - a konkrét feladatokat, - a felelıseik megnevezését, - a határidıket, - a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket. 16./ Az intézmény ügyiratkezelése Az intézményben az ügyiratok kezelése központosítva, de a két intézmény szakfeladati szerinti bontásban történik. A küldeményeket, postát a leggyorsabb módon az igazgatóhoz kell eljuttatni, aki dönt azok hasznosításáról, ill. az adminisztratív kötelezettségekrıl. A könyvtár postáját az igazgató helyettes is jogosult kezelni, s azokról intézkedni. Munkatervet, költségvetést érintı új ügyekrıl tájékoztatja az igazgatót. Kötelezettségvállalási joga ellenjegyzéssel, aláírási joga - a könyvtári levelezés és könyvtári dokumentumok rendelése kivételével az igazgatónak van. Távolléte esetén és a könyvtárra vonatkozóan az igazgató helyettes bontja a postát és intézkedik. Irányításáért, ellenırzésért az igazgató a felelıs. Szabályait Iratkezelési Szabályzatba kell rögzíteni. 17./ Az intézmény házirendje Az intézmény közösségi feladatokat lát el, ezért használatát úgy kell szabályozni, hogy a legkisebb érdeksérelem nélkül használhassák az igénybe vevık, azok körei, képviselıi. Ezt házirendben kell szabályozni, melyet az igazgató készít el és azt jól látható helyen ki kell függeszteni. Az intézmény valamennyi dolgozója felel: - az önkormányzati tulajdon védelméért, állagának megırzéséért, - az intézmény tisztaságának, rendjének megırzéséért, - az energiával való takarékosságért, - a tőz és balesetvédelmi, a munkavédelmi szabályok betartásáért. E felelısség az intézmény nyitva tartáson túli idıben az engedélyt adó és kapott személy közös felelıssége. 18./ Bélyegzık használata, kezelése Valamennyi cégszerő aláírásnál cégbélyegzıt kell használni. A bélyegzıkkel ellátott, cégszerően aláírt iratok tartalma érvényes a részben önálló jogok függvényében kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent. A bélyegzıkrıl az ügyintézı naprakész nyilvántartást vezet.

11 10 Cégbélyegzı használatára jogosultak: - igazgató: a fenti esetekben és levelezésre, - igazgatóhelyettes: levelezésre. A leltárbélyegzık célszerő és szabályszerő használatáért, a leltározásért felelıs könyvtáros és helyettesítıje felelısek. 19./ Az intézmény gazdálkodásának rendje Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, az intézménykezelésében lévı vagyon hasznosításával összefüggı feladatok, hatáskörök szabályozása - a részjogkörök miatt - a pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó önálló gazdálkodó költségvetési szerv, a polgármesteri hivatalban történik. Önálló szabályzatok, az eddig leírtakon túl, leltározásra, selejtezésre szükséges. 20./ Belsı ellenırzés A gazdálkodási tevékenységet a polgármesteri hivatal ellenırzi, ellenırzési terv alapján a belsı ellenırök közremőködésével. A szakmai tevékenység ellenırzése a munkatervvel párhuzamosan, konkrétan a feladatteljesítés során történik. Az ellenırzés megállapításait az igazgató személyesen közli az érintettel, s megteszik a szükséges intézkedést. 21./ A helyettesítés rendje Az intézményben folyó munkát a dolgozók idıleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintı konkrét feladatokat a munkaköri leírás tartalmazza. V. fejezet A szervezet dolgozóinak továbbképzése A 12/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérıl, követelményeirıl és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosításáról alapján történik. A továbbképzési és beiskolázási terv az intézményvezetı és érintett dolgozó egyetértésével, az intézmény és a dolgozó feladatainak figyelembevételével történik. VI. fejezet Záró rendelkezések 22. Az SZMSZ hatálybalépése Az SZMSZ május 26. nappal lép hatályba, Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 118/2008.(V.26.) számú határozata szerint. Az SZMSZ és mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról az intézmény vezetıje gondoskodik. Szécsény, november Smelkó István igazgató

12 11 Az SZMSZ mellékletei: 1. Munkaköri leírások 2. Közalkalmazotti Szabályzat 3. Könyvtári küldetésnyilatkozat 4. Könyvtárhasználati Szabályzat 5. Fiókkönyvtárak Használati Szabályzata 6. Könyvtári Győjtıköri Szabályzat 7. Iratkezelési Szabályzat 8. Selejtezési és leltározási Szabályzat 9. Munkavédelmi Szabályzat 10. Tőzvédelmi Szabályzat (MELLÉKLETEK MÓDOSÍTÁSA) Könyvtárhasználati Szabályzat módosítása Szabályzat VII. fejezetének módosítása az alábbiak szerint: 1./ A nyitva tartás szokásos rendje VII. Nyitva tartás Hétfı péntek A könyvtár és között van nyitva. Szombat vasárnap A könyvtár zárva tart. 2./ Rendkívüli nyitva tartás A könyvtár a VII/1. pontban megjelölt nyitva tartásától való eltérés esetei: ünnepi nyitva tartás, nyári nyitva tartás.

13 A Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár Győjtıköri Szabályzata A Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) Általános győjtıkörő nyilvános közkönyvtár. Alapvetı feladatait a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló, többször módosított évi CXL. Törvény (a továbbiakban: Tv.), a Szécsény Város Önkormányzata 56/2009. (V.26.) számú Képviselı-testületi határozatával jóváhagyott Alapító Okirata és a Szécsény Város Önkormányzata 118/2008. (V.26.) számú Képviselı-testületi határozatával elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzata, és a Könyvtár Küldetésnyilatkozata határozza meg. A Győjtıköri Szabályzat megalkotásának célja, hogy meghatározza azokat az elveket, amelyek alapján a Könyvtár győjteményét szervezi. A győjteményszervezés magába foglalja az állomány gyarapítását és a tervszerő apasztását is, a két tevékenység együtt alkotja az állományalakítás folyamatát, ami valamennyi könyvtári szolgáltatás alapja. Elveit az ellátandó feladatok és a konkrét használói igények határozzák meg. A győjtıköri utasítás a gyakorlati állománygyarapítást kívánja segíteni. Az állomány gyarapítása az ETO szerinti felosztás alapján történik. 1. Könyvek Általános mővek: 0 A tudomány és kultúra alapjai, bibliográfiák, könyvtárak, könyvtártan, enciklopédiák, általános lexikonok, sajtóügy. Filozófia. Pszichológia: 1 Filozófia történet, filozófiai rendszerek, pszichológia, logika, erkölcstan, ismeretelmélet. Vallás: 2 Biblia, vallástudomány és mitológia alapmővei. Társadalomtudomány: 3 Szociológia, szociográfia. Statisztikák: Magyarországra, ezen belül különös tekintettel a megyénkre vonatkozó statisztikák. A közgazdaságtudomány, demográfia, politológia, államigazgatás, népjólét, biztosításügy, hadtudomány, néprajz összefoglaló jellegő munkái. Győjtjük a magyarországi pedagógiai irodalmat (történet, módszertani alapmővek), a népmővelés és szabadidı felhasználásának alapmunkái.

14 2 Természettudományok: 5 Matematika, fizika, csillagászat, kémia, biológia, földtudományok, ıslénytan, növénytan, állattan alap- és középszintő mőveit győjtjük. Alkalmazott tudományok: 6 Találmányok, felfedezések, orvostudomány, mérnöki tudományok válogatva (alapmővek). Háztartás, vegyipar, könnyőipari alapmővek, építıipari alapmővek. Mővészet. Szórakozás. Sport: 7 Összefoglaló mővek, albumok, lexikonok, bibliográfiák, az egyes stílusok mővei. Építészet, szobrászat, festészet, iparmővészet, fényképezés, zene, grafika-történeti mővek, mővészetek. Színházmővészet, film, szórakoztatás. Sport: összefoglaló mővek, szabványkönyvek. Nyelv és irodalom: 8 A nyelv általános kérdései, szókincs. Filológia, nyelvkönyvek. Szótárak (az egyes szakterületek szótárait válogatva). Többnyelvő szótárakat erısen válogatva szerzünk be. Irodalomtudomány: világirodalom története, irodalomtörténeti mővek, irodalmi esztétika. A magyar irodalom története. Magyar prózairodalom, klasszikusok. A kötelezı irodalmat több példányban is győjtjük. A versesköteteket válogatva szerezzük be. Földrajz. Életrajz. Történelem: 9 Régészet összefoglaló mővei. Földrajzi összefoglalók, térképek. Európa országai. Útleírások minden szinten. Életrajzi összefoglaló mővek. Életrajzi monográfiák. Történelem és segédtudományai. Helyismereti, helytörténeti győjtemény. 2. Audiovizuális dokumentumok 2010 évtıl a szőkös anyagi lehetıségek és a szerzıi jogi kérdések miatt nem vásárolunk audiovizuális dokumentumokat. 3. Hírlapok, folyóiratok, idıszaki kiadványok Hírlap és folyóirat rendelésünk a költségvetés és az olvasói igények alapján dıl el. Megyei lap rendelése a helyismereti győjtemény miatt is fontos. Idıszaki kiadványokból a városi és a megyei megjelenésőeket győjtjük. A megrendelt kiadványok raktározására lehetıségünk nincs. Idıhatárok Állománygyarapításunk elsısorban az újonnan megjelenı, korszerő ismereteket tartalmazó dokumentumokra terjed ki. Régebbi mővek új kiadásait csak a klasszikus értékőeknél, a tudomány fejlıdése által sem cáfolt elméleteket/életmőveket veszünk meg. Kivételt képeznek az ajándékba kapott, a kultúrtörténeti értéket képviselı munkák, tárgyuktól függetlenül.

15 3 Nyelvi keretek Alapvetıen a magyar nyelvő dokumentumokat győjtjük. A nyelveket tanulók segítésére idegen nyelvő írott dokumentumokat korlátozott számban vásárolunk. Példányszám A beszerzési keret függvényében törekszünk inkább többféle dokumentumot és kevesebb példányt vásárolni. A gyarapítás forrásai Vásárlás: Könyvek, sajtótermékek vásárlására fordítható kertünket a KELLO-nál vásároljuk el. Ajándékok: magánszemélyektıl, közületektıl, cégektıl. Állományapasztás Az állományapasztást indokolja, ha a dokumentum: a tartalmilag elavult, hosszú idı óta nem kölcsönzött, elveszett, megrongálódott. Az apasztást rendszeresen (évente) kell végezni, dokumentum-típusonkénti jegyzıkönyvvel, az apasztás okának feltüntetésével.

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. 2 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet A Magyar Tudományos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására E LŐTERJESZTÉS a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013.december 17-i rendes ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

1 2 3 4 Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA (vitaanyag) 2010-2014 5 Gazdasági program 1. Történelmi áttekintés A falu nevét a helyi hagyomány a nyírerdıktıl származtatja, de más források

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata

Táncsics Mihály Művelődési Ház. Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú melléklet Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. január 20. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Általános rész... 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a hozzátartozó mellékletek I. Általános rendelkezések... 2 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. június

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet

37/2003. (X. 29.) IM rendelet 1. oldal 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzıi ügyvitel szabályairól A közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: I.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Kihirdetett szöveg Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS. tervezet

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS. tervezet BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS tervezet 1 1. Preambulum --------------------------------------------------------------------------------------------------6 1.1. Jelen szerződés célja------------------------------------------------------------------------------------------6

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Melléklet az 46/2014. (VII.3.) önkormányzati határozathoz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (az 56/2013. (IX.26.) önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 I. FEJEZET általános rendelkezések Az 1997. évi CXL. törvény rendelkezik a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete z Önkormányzati Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/1999.(05. 11.) sz.rendelete módosításáról Pomáz Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: 030886 Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon elfogadta:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje 1. Az Intézet 1.1. Az intézet neve: Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete. A továbbiakban: Intézet. 1.2. Az Intézet

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: HÜB../2012. (XI.07.) számú határozata

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda humánszolgáltató intézmény, amely alapellátás jellegő információs és

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Cím: 8073 Csákberény, Hısök tere 41. Telefon: 06-22-564-007 Telefax: 06-22-564-008 E-mail: hivatal@csakbereny.hu Ügyfélfogadás rendje:

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2012. április 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Múzeum SZMSZ-ének módosítása Sorszám: Döntéshozatal módja: Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Tisztelt Bizottság! Egyéb előterjesztés

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁRADÉK: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2000 (V.2.) önkormányzati rendeletének 19

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá 1. oldal 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl 1 Az Országgyőlés a történelmi múlt megismerésének elsıdleges forrásául szolgáló, illetıleg a közfeladatok

Részletesebben

Díjképzési Módszertan

Díjképzési Módszertan Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Módszertan Hatályos: 2009. június 17. Módosítások jegyzéke Módosítás Hatálybalépés idıpontja sorszáma tárgya száma 1. 1. sz. módosítás VPE4482009

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

T a r ta lo m Tartalom

T a r ta lo m Tartalom Tartalom Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok... 4 2.2.

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése

7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése 7/2011. (II. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének jóváhagyása és hivatali létszámcsökkentés elrendelése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben