Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja"

Átírás

1 Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok figyelembevételével készült a szakmai program. I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 1. Az intézmény elnevezése Név: Alapszolgáltatási Központ Székhely: 8648 Balatonkeresztúr Iskola u Az intézmény gazdálkodása Az intézmény pénzügyi- gazdasági, számviteli feladatait a Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdı Községi Önkormányzatok Körjegyzısége látja el Szakmai kapcsolatok: A gyermekjóléti szolgálat a Gyvt 17 (1), a családsegítı szolgálat az évi II. tv. 64. (2) b) bekezdésében megnevezett szolgáltatókkal és magánszemélyekkel köteles együttmőködni a veszélyeztetettség és krízishelyzet megelızése érdekében. Törekedni kell az érintettekkel való személyes kapcsolat kialakítására. A területünkhöz tartozó szakemberekkel való együttmőködést, szakmai továbbképzést szolgálja a patalomi Módszertani Központ, a kaposvári Regionális Családsegítı és Megyei Gyerekjóléti Központ által szakmailag felügyelt, kihelyezett szakmai mőhelye.

2 A társulás tagjainak neve, székhelye: Név Székhely Balatonberény Község 8649 Balatonberény Kossuth tér 1. Önkormányzat Balatonkeresztúr Község 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Önkormányzata Balatonmáriafürdı Község 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Önkormányzata Balatonszentgyörgy Község 8710 Balatonszentgyörgy Berzsenyi u. 91. Önkormányzata Hollád Község Önkormányzata 8731 Hollád Fı u. 16. Vörs Község Önkormányzata 8711 Vörs Alkotmány u. 29. Tikos Község Önkormányzata 8731 Tikos Iskola u Mőködési terület és a társulásban részt vevı önkormányzatok lakosságszáma ( ) Települések Lakosságszáma 1 Balatonkeresztúr fı 2 Balatonmáriafürdı 677 fı 3 Balatonberény fı 4 Balatonszentgyörgy fı 5 Tikos 146 fı 6 Hollád 283 fı 7 Vörs 498 fı Összesen: A fenntartói jogosítványokat a társulási megállapodás alapján végezzük. 3. A társulás célja: a szociális alapszolgáltatás szakmai és gazdasági ellátásának hatékonyabbá tétele.

3 A közösen fenntartott intézmény neve, és címe: Alapszolgáltatási Központ 8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3. Telephelyei: Idısek Klubja Balatonberény Kossuth u. 12. Idısek Klubja Balatonszentgyörgy Berzsenyi u Alapszolgáltatások biztosítása településenként Balatonkeresztúr: Nappali ellátás (Idısek Klubja), étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat Balatonmáriafürdı: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat Balatonberény: Nappali ellátás (Idısek Klubja), étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat Balatonszentgyörgy: Nappali ellátás (Idısek Klubja), étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat Tikos: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat Hollád: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat Vörs: : étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat 5.1. Tevékenységi szakágazati (TEÁOR) besorolás szerint: házi segítségnyújtás családsegítés étkeztetés nappali szociális ellátás egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 6. Az intézmény jogállása: Jogi személyként mőködı, külön szakmai szervezeti egységet alkotó, egyszemélyi vezetı által irányított, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

4 Az intézmény pénzügyi- gazdasági, számviteli feladatait Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdı Községi Önkormányzatok Körjegyzısége látja el. Az intézményvezetıje a mindenkor hatályos költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. Az intézmény vezetését az intézményvezetı, mint egyszemélyi felelıs végzi az évi XXXIII. Törvényben, valamint a 257/ (XII. 20.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint. Az intézmény mőködését a többszörösen módosított évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a vonatkozó jogszabályok, valamint Balatonkeresztúr és a társult Községi Önkormányzat által jóváhagyott Szervezeti és Mőködési Szabályzat alapján végzi, az intézményvezetı irányításával. Az intézményt egyszemélyi felelıs vezeti, akit a vonatkozó jogszabályban meghatározott nyilvános pályázat útján Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete nevezi ki, a társult tagok véleményének kikérésével határozatlan idıre. Az intézményvezetı feletti egyéb munkáltatói jogokat Balatonkeresztúr Község Polgármestere gyakorolja. Az intézmény eddigi szociális alapellátási feladatokat Balatonkeresztúri Községi Önkormányzat Családgondozási Központja (Balatonkeresztúr, Iskola u.3.) révén látta el melynek jogutódja az Alapszolgáltatási Központ. Az intézmény dolgozóit az intézményvezetıje nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói jogokat.

5 II. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Az Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodást nyújtó felnıtt és gyermekvédelmi feladatokat ellátó integrált szociális intézmény. A szervezeti egységek munkáját az intézményvezetı hangolja össze. A megfelelıen szervezett együttmőködés lehetıvé teszi, hogy a rászorulók szociális helyzetének, korának, egészségi állapotának, valamint veszélyeztetettségének legjobban megfelelı ellátást tudjuk biztosítani. A különbözı szintő ellátási formákban, megteremtve egyúttal ezek célirányos alkalmazását és az átjárhatóság biztosítását. (Lásd. 1 számú melléklet)

6 III. A DOLGOZÓK SZAKKÉPZETTSÉG SZERINTI MEGOSZLÁSA Szakmai létszámok és szakképesítések: Engedélyezett létszámok Központvezetı Házi segítségnyújtás Idısek Klubja Családsegítés Gyermekjólét Étkeztetés 1 fı 3 fı gondozó 3 fı gondozó 2 fı családgondozó 1 fı családgondozó 4 fı gondozó Foglalkozottak száma, településeken: Balatonkeresztúr Nappali ellátás 2 fı szakképzett Házi segítségnyújtás 1 fı szakképzett Étkeztetés 1 fı gépkocsivezetı Balatonberény Nappali ellátás 2 fı szakképzett Házi segítségnyújtás 1 fı szakképzett Étkeztetés 1 fı szakképzett Balatonszentgyörgy Nappali ellátás 1 fı szakképzett Házi segítségnyújtás 1 fı szakképzett Étkeztetés 1 fı kisegítı Vörs Étkeztetés 1 fı kisegítı Balatonkeresztúr Családsegítı és gyermekjólét 2 fı szakképzett Balatonszentgyörgy Családsegítı és gyermekjólét 1 fı szakképzett Az 1/2000. SzCsM. rendelet 114..(2) bek. alapján képesítési elıírások alól a vezetı a nyugdíjkorhatár betöltése elıtt álló dolgozónak felmentést adhat.

7 IV. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATA 1. Alapellátás 1.1. Étkeztetés: Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguknak illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, vagy egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. A társult önkormányzatok közigazgatási területén élı a szolgáltatást igénylık a fentiekben meghatározottak Szt. 62. hatálya alá tartozó természetes személyek. A feladatellátást az intézmény napi egyszeri meleg étkezést (ebéd) biztosításával végzi, oly módon, hogy az ellátott lakásához legközelebb esı fızıhelyrıl tudja elvinni. Betegség esetén (melyet a házi orvos igazol), intézmény gépkocsija az ebédet lakására szállítja. Az intézményvezetı az étkeztetésben a nyilvántartások pontos vezetéséért, az ellátottak megfelelı tájékoztatásáért felelıs, szervezı tevékenységet végez. A társult önkormányzatok képviselı-testületei felelısek az illetékességi területükön az étkeztetés megszervezésérıl, igény esetén a házhoz szállításáról. Az ellátás igénybevételének módja: Az igénylıknek a szolgáltatásra vonatkozó kérelmüket írásban az intézményvezetıjéhez kell benyújtani, aki javaslatával ellátja, a jogviszony keletkezésérıl. A szolgáltatás megszőnése esetén szintén írásban, kell az erre vonatkozó kérelmet az intézményvezetıjéhez benyújtani.. A térítési díj megfizetése a települések helyi szociális rendeleteiben szabályozott módon történik a szociális törvényben foglaltak figyelembevételével A szolgáltatás iránti kérelem és annak nyilvántartása a következı nyomtatványok vezetése útján, történik. (Dokumentáció :lásd 2. sz. mellékletben)

8 A szolgáltató, és az igénybevevı közötti kapcsolattartás módja: A kérelmezı és az intézmény közötti kapcsolattartás írásban, illetıleg távbeszélı útján történik. Az intézmény vezetıje a kérelmekrıl, és a befizetésekrıl nyilvántartást vezet. Az ellátott, a szolgáltatással, kapcsolatos problémáival a lakóhelye szerinti település polgármesteri hivatalának polgármesteréhez, szociális ügyintézıjéhez, közvetlenül is fordulhat, aki az igényeket továbbítja az intézményvezetıhöz. Az ellátottak és a szolgáltatást végzık jogainak védelmével kapcsolatos szabályok: Az étkeztetést igénybevevık, illetve az azt végzı személyek személyi jogainak védelme a hatályos jogszabályok (így különösen a Polgári Törvénykönyv, illetıleg az adatvédelmi és a szociális törvény) rendelkezései alapján történik. Az ellátottak jogainak védelme érdekében az ellátott jogi képviselı is közremőködhet. Az intézményvezetıje az ide vonatkozó adatvédelmi törvényeket köteles betartani. Az ellátotti jogviszony megszüntetése: Az ellátotti jogviszony megszőnik: Az ellátásra jogosult kérelme alapján A jogosult halálával, Az intézmény jogutód nélküli megszőnésével. Összeférhetetlen magatartás. Az ellátást végzık jogai A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelı munkavégzési körülményeket biztosítson számukra Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik: a.) azokról az idıs személyekrıl, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erıbıl nem képesek, és róluk hozzátartozó, vagy ennek hiányában eltartó nem gondoskodik.

9 b.) azokról a pszichiátriai betegekrıl, fogyatékos személyekrıl, valamint szenvedélybetegekrıl, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, c.) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekrıl, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak. A házi segítségnyújtás biztosítja: - alapvetı gondozási- ápolási feladatok elvégzését. - az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közremőködést, - a veszélyhelyzetek kialakulásának megelızésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. - Mentális gondozás magány oldása. Az ellátottak köre: A társult önkormányzatok közigazgatási területén élı a szolgáltatást igénylı a fentiekben meghatározott, a szociális igazgatásról, és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. Sztv.) 63. (1) bek. Hatálya alá tartozó természetes személyek. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége: Gondozási tevékenység: - segítségnyújtás az ellátást igénybevevınek a környezetével való kapcsolattartásban, - a hiányzó családi gondoskodás pótlása, - az ellátást igénybevevıvel segítı kapcsolat kialakítása, - egészségi, higiénés viszonyinak javítása, - mentálhigiénés gondozás biztosítása, - tétlenséggel járó káros hatások kialakulásának megelızése, megfelelı képességek fenntartása, fejlesztése, - az orvos elıírása szerint alapvetı gondozási, ápolási feladatok ellátása, - segítségnyújtás az ellátást igénybevevı háztartásának vitelében (bevásárlás, takarítás, mosás, meleg étel biztosítása),

10 - segítségnyújtás a személyi higiéné megtartásában (fürdésnél való felügyelet,esetleg segítség megadása), - segítségnyújtás a szociális ellátáshoz való hozzájutásban. Egészségügyi ellátás: Egészségi állapot figyelemmel kísérése, értesítve a háziorvost, az ügyeletes orvost. A rendszeresen szedett gyógyszerek felíratása, beszerzése, a gyógyszerszedés ellenırzése. Szakrendelésre utalt beteg szállításának megszervezése. Mentális pszichés gondozás: Az egyes gondozottakkal való egyéni foglalkozás biztosítása. Jó hangulat, az otthon légkörének javítása. Baráti, családi kapcsolatok ápolásában közremőködés. A külvilággal való kapcsolat megtartása, /TV, rádió - hallgatásra, újságolvasásra való buzdítás/ érdeklıdés felkeltése. Egyéni, csoportos szabadidıs foglalkozások, rehabilitációs programok szervezése az Idısek Klubjával együttmőködve. Érdekvédelem: Rendszeres tájékoztatás adása az idıseket érintı, rájuk vonatkozó jogszabályokról. A gondozónı segítséget nyújt: - a hatóságok elıtti ügyek intézésében, - kérvények, beadványok, nyomtatványok kitöltésében. A gondozónı segítséget nyújt esetleges szociális otthoni beutalást nyert ellátottak otthonba való szállításában. Az ellátás igénybevételének módja: A szolgáltatást igénylık az egyszerősített elıgondozásra, ellátásra vonatkozó kérelmüket írásban a lakóhelyük szerint illetékes település intézményéhez kötelesek benyújtani. A társult intézményvezetıje javaslatával ellátja. A jogviszony keletkezésérıl, az ellátás iránti kérelemrıl, pedig az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetıje dönt. Az igénybevétel megszőnése esetén szintén írásban, kell az intézményvezetıjéhez benyújtani.

11 Amennyiben a kérelem az Sztv. 63. (1) (2) bekezdésének a) b) és c) pontjain alapul, az igénylı kérelméhez köteles csatolni háziorvos véleményét egészségi állapotára vonatkozóan. A házi segítségnyújtásért térítési díjat, a szolgáltatást kérı lakhelye szerint illetékes önkormányzat képviselı- testületének rendelete alapján az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetıje állapítja. Az ellátás iránti kérelem és annak nyilvántartása a következı nyomtatványok vezetése útján történik. Dokumentáció: lásd 3. sz. mellékletben) Kapcsolattartás az igénybevevı és szolgáltató között: Az igénybevevı és az intézmény közötti kapcsolattartás írásban, szóban, illetıleg távbeszélı útján történhet. Az intézmény vezetıje a kérelmekrıl nyilvántartást vezet. Az ellátott, a szolgáltatással, kapcsolatos problémával a lakóhelye szerinti illetékes település polgármesteri hivatal polgármesteréhez, szociális ügyintézıjéhez közvetlenül is fordulhat, aki továbbítja az igényt az intézményvezetıhöz. Az ellátottak és a szolgáltatást végzık jogainak védelmével kapcsolatos szabályok: A házi segítségnyújtást igénybevevık, illetıleg a szociális gondozók személyiségi jogainak védelme a hatályos jogszabályok (Ptk., illetıleg az adatvédelmi tv.) rendelkezései alapján történik. Az ellátottak jogainak védelme érdekében az ellátott jogi képviselı is közremőködik. Az ellátotti jogviszony megszőnése: az ellátásra jogosult kérelme alapján, a jogosult halálával, az intézmény jogutód nélküli megszőnésével Nappali ellátás Idısek Klubja: Az évi III. tv. Alapján, nappali ellátást a társult önkormányzatok települési a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idıs koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorul, önmaguk ellátására részben képes személyek ellátását vállalják. A saját otthonukban élık részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiénia szükségleteik kielégítésére. szolgáló intézmény, továbbá megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését, foglalkoztatását egészségügyi, mentális, fizikai ellátását.

12 Ellátottak köre, engedélyezett ellátotti létszám: A nappali szolgáltatást elsısorban otthonukban élı 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idıs koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek veszik igénybe. Az ellátottak érdekvédelmét a házirend (érdekvédelmi fórum) szabályozza. Balatonkeresztúr Balatonberény Balatonszentgyörgy 20 fı gondozott 25 fı gondozott 25 fı gondozott Klub ellátás célja: - a hiányzó családi gondoskodás pótlása, - a gondozottak szociális helyzetének javítása, kultúrált körülmények közé juttatása, - egészségi, higiénés viszonyainak javítása, - tétlenséggel járó káros hatások kialakulásának megelızése. Szolgáltatás igénybevételének módja: A nappali alapszolgáltatás igénybevétele önkéntes, rászorultság alapján történik, az Alapszolgáltatási központ intézményvezetıje döntésével, a társult település gondozónıjének javaslata alapján. A nappali alapszolgáltatásra vonatkozó kérelmet az intézményvezetıjéhez kell benyújtani kérelmezı otthonába történı elıgondozást követıen Balatonberény Balatonszentgyörgy esetében a gondozónı véleményével együtt gondozás kezdı idıpontjáról, valamint az étkezés térítési díjáról értesítést küld az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetıje. A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának idıpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg. Az új térítési díj megfizetésének idıpontjáról a fenntartó rendelkezik. A személyi térítési díjat minden hónapot követı 10-ig kell befizetni. (Dokumentáció: lásd 4. sz. mellékletben) Nyitva tartás: Balatonkeresztúr: hétfıtıl péntekig tól ig Balatonberény: hétfıtıl péntekig tól ig Balatonszentgyörgy: hétfıtıl - péntekig tól ig

13 A nappali ellátás keretében biztosítva: Balatonkeresztúr: napi egyszeri étkezés (ebéd) Balatonberény : napi egyszeri étkezés (ebéd) Balatonszentgyörgy: napi egyszeri étkezés (ebéd) Szabadidıs programok szervezése, szükség szerint egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítsége. További feladat az életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, hivatalos ügyek intézésének segítése. Az intézmény belsı életét a házirend szabályozza. Az ellátott jogi képviselı minden páratlan hónap 4. szerdáján fogadást tart Balatonkeresztúr Iskola u 3. szám alatt. Az ellátott jogi képviselı segítséget nyújt az alapellátásban részesülı ellátottaknak jogaik gyakorlásában: Mőködése során tekintettel kell lennie a személyes adatok kezelésére és védelmére (1997. évi XLVII. tv.) Az ellátott jogi képviselı, aki az ellátottak érdekeinek védelmét szolgálja az elérhetısége a faliújságon kifőggesztésre került. Fizikai ellátás: Otthonos, kényelmes környezet biztosítása. A gondozottak korának, egészségi állapotának megfelelı bútorzat biztosítása. Személyi higiéné feltételeinek biztosítása, a tisztálkodáshoz a szükséges mértékő gondozónıi segítség megadása. Mentális- pszichés gondozás. Az idıs korral járó, állandó lelki problémákkal küzdı idıs emberek számára nyugodt, kiegyensúlyozott baráti légkör kialakítása. Klubtagokkal, barátokkal, családtagokkal való rendszeres kapcsolat fenntartásának segítése. Fontos feladat a mentális állapot megırzése, szinten tartása. Vallásgyakorlás lehetıségének biztosítása. Foglalkoztatás: A foglalkoztatás célja, hogy a klubban eltöltött idı tartalmas és szórakoztató legyen, a végzett feladat pozitív életérzéseket váltson ki a gondozottakból.

14 A tagok részére rendszeres TV- nézés, rádió hallgatás, közös élménybeszámolók, éneklések, teszik színessé a mindennapi életet. Napi és hetilapok, könyvek, kártya- és társasjátékok állnak rendelkezésre. Az érdekesebb cikkeket a gondozónık felolvassak, majd együtt megvitatják. Lehetıséget nyújtunk videó filmek vetítésére is. Szervezünk kirándulást, rendezvényt, kirándulást igény szerint, valamint névnapi és ünnepi rendezvényeket. Kapcsolatot tartunk nyugdíjas egyesületekkel, Kéthelyi, Fonyódi, Marcali Idısek Klubjaival. Egészségügyi ellátás: A gondozottak egészségi állapotának állandó nyomon követése, hirtelen állapotromlás esetén háziorvos, ügyelet értesítése. Rendszeresen szedett gyógyszerek felíratása, beszerzése, vérnyomás ellenırzés biztosítása. Az egészségügyi ellátások körébe tartozik a felvilágosító elıadások szervezése, tanácsadás, egészséges életmódra aktivizálás, az egészséges, aktív idıskor elımozdítása. Érdekvédelem: Idısek tájékoztatása az ıket érintı új jogszabályokról. Önkormányzati segélyek, társadalombiztosítási ügyintézésekhez segítségnyújtás. Fellebbezések, beadványok, kérelmek megírása. Gyógyászati segédeszközökhöz, ingyenes tüzelıhöz jutás megszervezése. Kapcsolattartás módja: A szolgáltatást igénybevevı ügyében a szociális gondozóhoz, polgármesterhez, a szociális ügyintézıhöz, valamint az intézményvezetıjéhez fordulhat segítségért. Az ellátott jogviszony megszőnése: az ellátásra jogosult kérelme alapján, a jogosult halálával az intézményjogutód nélküli megszőnésével. Összeférhetetlen magatartás, ön és közveszély esetén.

15 Nappali alapszolgáltatásnál a Szt a szerinti Érdekképviseleti Fórumot kell alkalmazni, ellátott jogi képviselı a személyes gondoskodást, nyújtó alapszolgáltatást biztosító intézményi elhelyezést igénybevevı, illetve a szolgáltatásban részesülı részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. Mőködése során tekintettel van a személyes adatok kezelésérıl és védelmérıl szóló évi XLVII. tv. rendelkezéseire. Az ellátást végzık jogai A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelı munkavégzési körülményeket biztosítson számukra Családsegítés Szolgáltatás célja, feladati: A segítségnyújtás a társult önkormányzatok mőködési területén élı, (1993. évi III. tv. 64 által meghatározott körben, mértékben) szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízis helyzete miatt segítséget igénylı személyeknek, családoknak, az ilyen helyzethez vezetı okok megelızése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megırzése céljából. Ennek érdekében a családsegítı szolgáltatást nyújt az érintetteknek a szociális, családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ezekhez való hozzájutás módjáról, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében, meghallgatja az egyén, illetıleg a család panaszát és lehetıség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében. Családgondozással elısegíti a családban jelentkezı krízis, mőködési zavar, illetve konfliktus megoldását, valamint ellátja a Szt.37. -ában megjelölt együttmőködési kötelezettségbıl fakadó feladatokat. Ezen, túlmenıen elısegíti, ösztönzi a humán jellegő civil kezdeményezéseket, továbbá kezdeményezi a társult települési önkormányzatnál az önkormányzat kötelezı feladatának nem minısülı ellátás, szolgáltatás helyben történı megszervezését, új szociális ellátások bevezetését, illetıleg egyes szociálisan rászorult csoportok, vagy személyek Szt.-ben meghatározott, vagy más speciális ellátását. A helyi rendeletben részletesen megfogalmazott. Az ellátottak köre: A társult önkormányzat közigazgatási területén a családsegítésre rászorulók az Szt (2) bekezdésének hatálya alá tartozó természetes személyek.

16 Az összlakosság száma a társult településeknek: fı Feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, rendszeressége: A feladatellátást az intézmény 1 fı 8 órás és 1 fı 4 órás munkaidıs családgondozó alkalmazásával végzi, a szociális munka eszközeivel. Aki a rászorulók részére a vonatkozó jogszabályokban meghatározott segítséget megadja. A családgondozók szakképzettsége: megfelel az elıírtaknak. Az ellátás igénybevételének módja: Az igénylınek a családsegítı szolgálat szolgáltatásaira vonatkozó igényüket, személyesen, telefonon, levélben, sajátkérés, vagy kötelezı intézkedés alapján történik. A családsegítı szolgáltat alapellátásai térítésmentesek. (Dokumentáció lásd 5. sz. melléklet) A szolgáltató és az igénybevevı közötti kapcsolattartás módja: Az igénybevevık és az intézmény között írásban, illetıleg távbeszélı útján történik. Az intézményvezetıje a szolgáltatást igénybevevıkrıl nyilvántartást vezet, forgalmi naplóban történik a kapcsolatfelvétel dokumentálása. Az egynél több találkozást, igénylı segítségnyújtást esetnaplóban kell dokumentálni, ekkor segítségnyújtás szakmai tartalmát az ellátás igénybevételekor írásban rögzíteni kell. Az egyes településeken a családgondozó ügyfélfogadáskor személyes találkozás során beszéli meg a segítségnyújtás lehetıségeit. A gondozó a klienst köteles a gondozás során lakókörnyezetében felkeresni. Részére egyéni, személyre szabott beilleszkedési tervet készíteni. Az ellátottak és a szolgáltatást végzık jogainak védelmével kapcsolatos szabályok: A családsegítı szolgálatot igénybevevık, illetıleg a családgondozók személyiségi jogainak védelme a hatályos jogszabályok (így különösen a Ptk., illetıleg az adatvédelmi tv.) rendelkezései alapján történik. Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körő ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlı bánásmód követelményét meg kell tartani.

17 Az ellátást igénybe vevı jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. Az ellátást igénybe vevınek joga van az intézmény mőködésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevıket megilletı alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körő tiszteletben tartására. Az ellátást igénybe vevıt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylı adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. Az intézményvezetı köteles biztosítani továbbá, hogy az intézményi elhelyezés során az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vevı, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös figyelemmel az ellátást igénybe vevı szociális rászorultságának tényére. Az ellátotti jogviszony megszőnése. az ellátásra jogosult kérelme alapján, illetékesség megszőnik, a jogosult halálával Gyerekjóléti szolgálat A gyermekjóléti szolgálat célja: A gyermekjóléti szolgálat célja, hogy az évi XXXI. Törvény (továbbiakban: Gyvt.) ában foglalt gyermekjóléti feladatok ellátása biztosított legyen. E szolgáltató tevékenység arra hivatott, hogy a gyermekjólétét, azaz a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdését, személyi, vagyoni és egyéb jogainak biztosítását elımozdítsa. A gyermekjóléti szolgáltatások körébe tartozik: A Gyermekjóléti Szolgálat a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást biztosítja. Ezen alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, lelki, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdéséhez, jólétéhez, jólétének, családban történı nevelésének elısegítéséhez, a veszélyeztetetté válás megelızéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez.

18 A gyermek családjából történı kiemelésének megelızése, a családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében nyújtott családgondozás. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munkamódszerinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történı nevelésének elısegítését. Segíti a gyermek törvénybe foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítését, a szülıi kötelességek teljesítését, valamint elısegíti a hiányzó szülıi gondoskodás pótlását, illetve a gondoskodásból kikerült fiatal felnıttek társadalmi beilleszkedését. A gyermekjóléti szolgálat összehangolva a gyermeket ellátó egészségügyi és nevelési oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Részt vesz annak megítélésében, hogy a gyermek tankötelezettségének milyen módon tegyen eleget. Az ellátás során a Gyermekeink védelmében elnevezéső adatlap rendszert használja, melynek segítségével biztosítja a különbözı gyermekvédelmi intézmények, valamint a hatóságok között a kölcsönös tájékoztatást és az együttmőködést, továbbá kijelöli az elvégzendı gondozási nevelési feladatokat, illetve lehetıvé teszi a gyermek sorsának alakítását és az ebben résztvevık ellenırzését. A Gyermekjóléti Szolgálat törvényben szabályozott feladatai ellátásához a Gyvt ban felsorolt adatkörben személyes adatokat kezel. Biztosítja, hogy az érintett ha a törvény kivételt nem tesz adatihoz hozzáférhessen, illetve gyakorolhassa a helyesbítéshez, törléshez való jogát. Biztosítja az adatok védelmét a véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megváltoztatással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, azt, hogy arra jogosulatlan szerv vagy személy ne férjen hozzá. Adatot szolgáltat személyes azonosító adatok nélkül statisztikához, illetve szociális hatáskört gyakorló szervnek, törvényben meghatározott módon és mértékben. Adattárolásra felhasználhat minden olyan eszközt vagy módszert, amely biztosítja a Gyvt (3) bekezdés szerinti védelmet. Támogatja a szülıket a nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek megvalósításában, a gyermekkel való kapcsolattartásban, nevelési, gondozási, háztartás szervezési ismereteik gyarapításában.

19 Nevelésbe vételt követıen a gyermekjóléti szolgálat családgondozója a gyermeket gondozási helyén az elhelyezést követı kettı hónapon belül felkeresi, tájékozódik beilleszkedésérıl, a gyermek látogatásának lehetıségeirıl. Elvégzi a törvényben elıírt felülvizsgálatokat, gyermekvédelemben, gondoskodásban lévı gyermekek esetében. A gyermekjóléti szolgálat közvetíti a gyermek vagy családja hozzájutását valamely nem a szolgálat által nyújtott szolgáltatáshoz. Tájékoztatja a gyermeket, illetve szülıjét mindazokról a jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családjában történı nevelésének elısegítésével, mégpedig úgy, hogy arról a gyermek fejlettségétıl függıen önállóan, törvényes képviselıje nélkül is tudomást szerezhessen. A családgondozó együttmőködik a családdal, a segítı ellátást a gyermek és családja helyzetéhez és szükségleteihez igazítja. Az ellátás térítésmentes és általában önkéntes. A gyermek szülıje vagy törvényes képviselıje csak a törvényben meghatározott esetekben kötelezhetı valamely ellátás igénybevételére. A gyermekjóléti szolgálat minden év március. 31 -ig tanácskozást szervez, amelyben értékelik a jelzırendszer mőködését, áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának formáit, javaslatot tesznek mőködésük javítására, tevékenységi körének fokozatos bıvítésére. Gyermekjóléti szolgáltatás feladatai 1. A gyermeki jogokról és a gyermek fejlıdését biztosító támogatásokról való tájékoztatás. 2. A családtervezési pszichológiai, nevelési, valamint az egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelızését célzó tanácsadás. 3. A szociális válsághelyzetben lévı várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása. 4. Szabadidıs programok szervezése. 5. Hivatalos ügyek intézésének segítése. 6. A veszélyeztetettséget észlelı és jelzı rendszer mőködtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elısegítése a megelızı rendszerben.

20 7. A veszélyeztetettséget elıidézı okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése. 8. Együttmőködés: - az egészségügyi szolgáltatást nyújtókkal (védınıi szolgálat, háziorvos, gyermekorvos) - a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokkal (családsegítı szolgálat stb) - közoktatási intézményekkel (nevelési-oktatási intézmények, nevelési tanácsadó) - rendırséggel - ügyészséggel - bírósággal - társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal. 9. Családgondozás, a családban jelentkezı mőködési zavarok ellensúlyozása 10. A családi konfliktusok megoldásának elısegítése, különösen a válás, a gyermek elhelyezés és a kapcsolattartás esetén. 11. A családgondozás biztosítása az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végzı intézménnyel együttmőködve. 12. Az utógondozás biztosítása. 13. A településen élı gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos figyelemmel kísérése. 14. Meghallgatja a gyermek panaszát, annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést. 15. A védelembe vett gyermekgondozási- nevelési tervnek elkészítése. 16. Helyettes szülıi hálózat szervezése. 17. Felkérésre környezettanulmány készítése. 18. A települési önkormányzatnál új ellátások bevezetésének kezdeményezése. 19. A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat felkérésének megfelelıen az örökbe fogadni szándékozó körülményeinek vizsgálata, feltárása. 20. Részvétel a gyermeknél elıforduló kábítószer ügyek intézésében. Feladatok részletezve: A családban történı nevelkedés elısegítésének érdekében: 1. Gyermeki jogokról és a gyermek fejlıdését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése. 2. Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelızését célzó tanácsadás, vagy ezekhez való hozzájutás megszervezése.

21 3. Szociális válsághelyzetben lévı várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása. 4. Szabadidıs programok szervezése a gyermekek számára, családban jelentkezı problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából, illetve ha a programok szervezése rossz szociális helyzetben lévı szülınek aránytalan nehézséget okozna. 5. Hivatalos ügyek intézése. A gyermek veszélyeztetettségének megelızése érdekében: 1. veszélyeztetettséget észlelı és jelzırendszer mőködtetése, a nem állami szervek és magánszemélyek részvételének elısegítése a megelızı rendszerben, 2. a veszélyeztetettséget elıidézı okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése. 3. kapcsolat felvétel (kezdeményezés, szervezés és összehangolás) más hasonló tevékenységet végzı szervezetekkel, egyesületekkel, gyógyító-megelızı szolgáltatásokkal, oktatási intézmények gyermekvédelmi felelıseivel, A kialakult veszélyhelyzet megszüntetése érdekében: 1. a családgondozás a családban jelentkezı mőködési zavarok elhárítása. 2. a családi konfliktusok megoldásának elısegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében. 3. javaslat készítése a gyermek családjából történı kiemelésére, a leendı gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: 1. családgondozás biztosítása az otthont, nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végzı intézménnyel együttmőködve a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülı és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, 2. az utógondozás biztosítása az otthont, nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végzı intézménnyel együttmőködve- a gyermek családjába történı visszailleszkedéséhez. A gyermekjóléti szolgáltatás a fentieken túl az alábbi feladatokat is ellátja: 1. folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élı gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét

22 2. meghallgatja a gyermek panaszát, annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket 3. elkészíti a védelembe vett gyermekgondozási- nevelési tervét, 4. szervezi a helyettes szülıi hálózatot, 5. segíti a nevelés- oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatának ellátását, 6. felkérésre környezettanulmányt készít, 7. kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 8. területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelıen vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit, 9. nyilvántartást vezet a helyettes szülıi férıhelyekrıl. Alkalmazott módszerek A segítı munka során többféle módszert lehet alkalmazni, mindig szem elıtt tartva a kliens érdekeit, problémáinak sokrétőségét, melybıl adódik, hogy a gondoskodás során esetleg többször váltani kell aszerint, hogy melyik célravezetıbb, eredményesebb. Néhány példa: - segítı, amikor elvezetik a klienst odáig, hogy maga fogalmazza meg, mondja ki hibáit, illetve képessé tesszük az önirányításra, vagy erısítjük önbecsülését (ösztönzéssel, megerısítéssel, dicsérettel). - tekintélyelvő a segítımunka, ha elıírnak, tájékoztatnak, szembesítenek (pl.: a nem megfelelı magatartással). Bármelyik lehetıség alkalmazásakor törekedni kell arra, hogy a segített egyén, illetve család úgy érezze, a problémát ık oldották meg, méghozzá egyedül. Méltóságuk, emberi értékük nem csorbulhat. Az irányítást úgy kell végezni, hogy az szinte észrevétlen maradjon, miközben rendezıdik a viszony a családtagok, illetve a család és környezete között. Eredményt csak úgy érhetünk el, ha a gondozott és a gondozó közötti kapcsolat elfogadó cselekedeteinket, érzéseinket nem vezetheti elıítélet, elutasítás. Ebben nagyon fontos eszköz a rendszeres családlátogatás, melynek gyakorisága a probléma mértékéhez igazítható. Elengedhetetlen, hogy a lehetı legszélesebb körben megismerjék a szolgálatot és a családgondozót, valamint annak elérhetıségét.

23 Ellátottak köre 0 18 éves korig Település Ellátottak száma Balatonkeresztúr 266 fı Balatonmáriafürdı 73 fı Balatonberény 182 fı Balatonszentgyörgy 336 fı Tikos 53 fı Hollád 55 fı Vörs 99 fı Összesen 1064 Ellátás igénybevételének módja: Az ellátás igénybevétele önkéntes az ellátást igénybevevı, vagy törvényes képviselıjének kérelmére történik. A szolgáltatás ellátása ingyenes, bejelentést a családgondozónál, vagy az intézményvezetınél lehet megtenni. A feladat ellátás módja: - hosszabb ideig tartó segítı támogatás, családgondozás, - tanácsadás, - ellátások közvetítése (szolgáltatással vagy szervezéssel) - team munka, A gyermekjóléti szolgálat által nyújtott szolgáltatás térítésmentes: A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele általában önkéntes. A gyermek és szülıje vagy törvényes képviselıje csak a törvényben meghatározott esetekben kötelezı valamely ellátás igénybevételére.

24 A gyermek családjában történı nevelkedését segítı a gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteihez kell nyújtani. A gyermekjóléti szolgálat családgondozója telephelyeken is tart ügyfélfogadást. Kapcsolattartás módja: Az ellátást igénybevevık ügyeinek elsısorban a családgondozóhoz, illetve az intézményvezetıhöz fordulhatnak, a kijelölt ügyfélfogadási idıben a telephelyen, vagy a székhelyen. A szolgálat közzétételének módja: Helyben szokásos módon (újság) illetve az önkormányzatok hirdetıtábláin. Újonnan induló szolgálatként hangsúlyozottan fontos a gyermekvédelemben érintett intézményekkel, civilszervezetekkel, lakossági csoportokkal való széleskörő munkakapcsolat kiépítése, melyben kezdeményezık kívánunk lenni. Fontos a veszélyeztetettséget észlelı és jelzırendszer kiépítése és koordinálása. Szükséges lenne megbízott pszichológus alkalmazása havi rendszerességgel gyermekek, pedagógusok, szülık számára (ifjúságpszichológiai tanácsadás, személyiségfejlesztı csoportok). Dokumentáció:lásd 6. sz. mellékletben) Az ellátottak általános jogai, valamint a szociális szolgáltatást végzık jogai: Az Alapszolgáltatási Központ ellátását igénybevevı ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel az intézmény által biztosított teljes körő ellátásra valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete, állapota alapján egyéni ellátást, szolgáltatás igénybevételére. A szolgáltatások biztosítása során az egyenlı bánásmód következményét meg kell tartani. A szolgáltatást igénybevevı jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve annak felhatalmazása alapján meghatalmazott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. Minden ellátottat a személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem megilleti. Az ellátást igénybevevınek joga van az intézmény mőködésével kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez.

25 Az Alapszolgáltatási Központ az általa biztosított szolgáltatásokat, az ellátottakat megilletı alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körő tiszteletben tartására figyelemmel végzi, különös tekintettel az élethez, emberi méltóságához, testi épségéhez való jogra. A munkáltatónak az intézményben dolgozók részre megfelelı munkavégzési körülményeket kell biztosítani, valamint gondoskodnia kell arról, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék. Az alapszolgáltatási Központ minden dolgozója, közfeladatot ellátó személynek minısül.

26 V. SZAKMAI ALAPELVEK ÉS SZABÁLYOK 1. A települések szociológiai jellemzıi, jellemzı veszélyeztetı tényezık év adatai alapján: Balatonkeresztúr község lakosainak száma: fı Élve születés: 10 fı (0,5 %) Halálozás: 8 fı (0,4 %) Munkanélküliek aránya: 70 fı (4,06 %) 60 év felettiek száma: 485 fı (28,18 %) 18 éven aluliak száma: 266 fı (15,45 %) 70 fı gyermekes család (gyermek) él nyugdíj minimum körüli egy fıre esı jövedelembıl. Ezek a családok az Önkormányzatnál kiegészítı gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. Balatonmáriafürdı község lakosainak száma: 677 fı Élve születés: 3 fı (0,4 %) Halálozás: 3 fı (0,4 %) Munkanélküliek aránya: 20 fı (2,95 %) 60 év felettiek száma: 215 fı (31,75 %) 18 éven aluliak száma: 73 fı (10,78 %) 20 fı gyermekes család (gyermek) él nyugdíj minimum körüli egy fıre esı jövedelembıl. Ezek a családok az Önkormányzatnál kiegészítı gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. Balatonberény község lakosainak száma: fı Élve születés: 5 fı (0,4 %) Halálozás: 8 fı (0,66 %) Munkanélküliek aránya: 79 fı (6,57 %) 60 év felettiek száma: 331 fı (27,56 %) 18 éven aluliak száma: 182 fı (15,15 %) 26 fı gyermekes család (gyermek) él nyugdíj minimum körüli egy fıre esı jövedelembıl. Ezek a családok az Önkormányzatnál kiegészítı gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. Balatonszentgyörgy község lakosainak száma: fı Élve születés: 11 fı (0,65 %) Halálozás: 24 fı (1,42 %) Munkanélküliek aránya: 114 fı (6,78 %) 60 év felettiek száma: 368 fı (21,89 %) 18 éven aluliak száma: 336 fı (19,98 %)

27 336 fı gyermekes család (gyermek) él nyugdíj minimum körüli egy fıre esı jövedelembıl. Ezek a családok az Önkormányzatnál kiegészítı gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. Tikos község lakosainak száma: 146 fı Élve születés: 1 fı (0,68 %) Halálozás: 2 fı (1,36 %) Munkanélküliek aránya: 33 fı (22,6 %) 60 év felettiek száma: 73 fı (50 %) 18 éven aluliak száma: 53 fı (36,3 %) 12 fı gyermekes család (gyermek) él nyugdíj minimum körüli egy fıre esı jövedelembıl. Ezek a családok az Önkormányzatnál kiegészítı gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. Hollád község lakosainak száma: 283 fı Élve születés: 23 fı (8,12 %) Halálozás: 4 fı (1,41 %) Munkanélküliek aránya: 45 fı (15,9 %) 60 év felettiek száma: 73 fı (25,79 %) 18 éven aluliak száma: 55 fı (19,43 %) 18 fı gyermekes család (gyermek) él nyugdíj minimum körüli egy fıre esı jövedelembıl. Ezek a családok az Önkormányzatnál kiegészítı gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. Vörs község lakosainak száma: 498 fı Élve születés: 3 fı (0,6 %) Halálozás: 8 fı (1,6 %) Munkanélküliek aránya: 56 fı (11,24 %) 60 év felettiek száma: 136 fı (27,3 %) 18 éven aluliak száma: 99 fı (19,87 %) 17 fı gyermekes család (gyermek) él nyugdíj minimum körüli egy fıre esı jövedelembıl. Ezek a családok az Önkormányzatnál kiegészítı gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. A veszélyeztetettség fı okai: - anyagi (munkanélküliség, etnikumhoz tartozás, több gyermekes család, nem megfelelı pénz beosztás) - lakás körülmények, - magatartás zavar, teljesítmény zavar, - család életvitele, - alkoholizmus

28 Személyre vonatkozó alapvetı etikai és magatartási szabályok: Az intézmény valamennyi dolgozójának egymáshoz és a kliensekhez való viszonya a személyiség tiszteletére épül. Elvárja a kölcsönös tapintatot, udvariasságot, megértést és ésszerő határokig a toleranciát. Általános elvárások: 1.) A személyzet külsı megjelenésére (öltözék), személyi higiénéjére fordítson kiemelt figyelmet. 2.) A családgondozást, kliensek fogadását végzı személyzet legfontosabb személyiségjelei: - jó megfigyelıképesség, szakismereten alapuló logikus gondolkodás - pontosság (a feladatokat megfelelı módon, és idıben teljesíti - megbízhatóság, - együttmőködési készség, - felelısség, - udvariasság, - tapintatosság, - pártatlanság, - empátia készség, - önfegyelem, - pozitív hozzáállás, 3.) A személyzet eredményes munkájának feltétele a saját egészsége. Kötelezı az idıszakos foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálatokon való részvétel Fertızı betegségben szenvedı munkatárs az intézményben nem tartózkodhat, munkát nem végezhet. Egyéb szakmai követelmények: 1.) a személyzet munkáját a munkaköri leírásban foglaltak alapján, az intézmény munkarendje, szabályzatai és a szakmai általános elvei szerint köteles végezni. 2.) Alapkövetelmény, hogy az alapellátásban foglalkoztatott az általa gondozott klienseket név szerint ismerje, kívánságuk szerint szólítsa.

29 Etikai kérdések: 1.) Az intézmény dolgozója tevékenységét csak a kliensek és munkatársai személyéhez főzıdı jogainak és vagyoni érdekeinek messzemenı figyelembevételével végezheti. 2.) Az intézmény dolgozója munkahelyi és munkaidın kívüli viselkedésével sem a gondozottak emberi méltóságát, sem az intézmény jó hírét nem sértheti. 3.) Az intézmény dolgozója az általa végzett tevékenységért, okozott kárért, mulasztásért felelısséggel tartozik. 4.) Az intézmény dolgozója, valamint a közös háztartásban élı közeli hozzátartozója az intézmény klienseivel tartási, életjáradéki és örökösödési szerzıdést a gondozás ideje alatt, illetve annak megszőnésétıl számított 1 évig nem köthet. 5.) Az intézmény dolgozója munkájáért a klienstıl, pénzt, egyéb ellenszolgáltatást nem követelhet, nem fogadhat el. Záradék: A Szakmai programot Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselıtestülete (IV.17.) számú képviselı-testületi határozatával fogadta el. A Szakmai program április 17-én lép hatályba. Balatonkeresztúr, PH. Kovács József polgármester Petkess Kornélné intézményvezetı

30 VI. DOKUMENTÁCIÓ - mellékletek - 1. sz. melléklet: szervezeti felépítés 2. sz. melléklet: az étkeztetés nyomtatványai 3. sz. melléklet: a házi segítségnyújtás nyomtatványai 4. sz. melléklet: a nappali ellátást nyújtó intézmények nyomtatványai 5. sz. melléklet: a családsegítı szolgálatra vonatkozó nyilvántartások 6. sz. melléklet: a gyerekjóléti szolgálatra vonatkozó nyilvántartások 7. sz. melléklet: az Alapszolgáltatási Központ évi költségvetése

31 1. SZÁMÚ MELLÉKLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉS INTÉZMÉNYVEZETİ IDİSEK KLUBJA HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉTKEZTETÉS SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZOCIÁLIS GONDOZÓ C SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZOCIÁLIS GONDOZÓ KISEGÍTİ C SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZOCIÁLIS GONDOZÓ KISEGÍTİ GÉPKOCSIVEZETİ ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

32 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Balatonkeresztúr Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi. III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködési feltételeirıl szóló 1/200. (I. 7.) SZCSM rendelet, és az évi XXXI. A gyermekvédelemrıl szóló törvény alapján a következı Szabályzatot alkotja és fogadja el. 1. Az intézmény megnevezése: Alapszolgáltatási Központ Szakfeladat száma: Szociális ellátás elhelyezés nélkül 2. Az intézmény székhelye 8648 Balatonkeresztúr Iskola u. 3. Telefonszáma: 85 / Telephelyei: 8649 Balatonberény Kossuth u Balatonszentgyörgy Berzsenyi u. 22. Pénzforgalmi jelzı száma: Adószám: Törzsszám: Fenntartó: Balatonkeresztúri Községi Önkormányzat 8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52. Felügyeleti szerve: Balatonkeresztúri Községi Önkormányzat Az intézmény alapító szervei: Balatonberény Község Önkormányzat 8649 Balatonberény Kossuth tér 1. Balatonkeresztúr Község 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Önkormányzata Balatonmáriafürdı Község 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Önkormányzata

33 Balatonszentgyörgy Község 8710 Balatonszentgyörgy Berzsenyi u. 91. Önkormányzata Hollád Község Önkormányzata 8731 Hollád Fı u. 16. Vörs Község Önkormányzata 8711 Vörs Alkotmány u. 29. Tikos Község Önkormányzata 8731 Tikos Iskola u. 16. Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: Jogi személyként mőködı, külön szakmai szervezeti egységet alkotó, egyszemélyi vezetı által irányított, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyigazdasági, számviteli feladatait a Balatonkeresztúri Polgármesteri Hivatal látja el. Az intézmény mőködése, az ellátandó alaptevékenysége: Az intézmény az eddigi szociális alapellátási feladatokat Balatonkeresztúri Önkormányzat Családgondozási Központja (Balatonkeresztúr, Iskola.u.3.) révén látta el, melynek jogutódja Alapszolgáltatási Központ. Az intézmény mőködését a többszörösen módosított a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló III. tv., a vonatkozó jogszabályok, valamint Önkormányzatok által jóváhagyott Szervezeti és Mőködési Szabályzat alapján végzi, az intézményvezetı, mint egyszemélyi felelıs vezetı irányításával. Az intézmény alapvetı rendeltetése, hogy a társult önkormányzatok közigazgatási területén élı lakosság számára, a szociális alapellátást, a gyermekjóléti szolgálatot, az információs szolgáltatást biztosítsa. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: Az intézményt egyszemélyi felelıs vezeti, akit a vonatkozó jogszabályban meghatározott nyilvános pályázat útján Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete nevezi ki, a társult tagok véleményének kikérésével határozatlan idıre. Az intézményvezetı feletti egyéb munkáltatói jogokat Balatonkeresztúr Község Polgármestere gyakorolja. Az intézmény eddigi szociális alapellátási feladatokat Balatonkeresztúri Községi Önkormányzat Családgondozási Központja (Balatonkeresztúr, Iskola u.3.) révén látta el melynek jogutódja az Alapszolgáltatási Központ.

34 Az intézmény dolgozóit az intézményvezetıje nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: Az intézmény az alapító okiratban meghatározott feladatokat végzi, így az alapellátások körébe tartozó: házi segítségnyújtás családsegítés szociális étkeztetés nappali szociális ellátás egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Vállalkozási tevékenységet nem végez. Az. Alapszolgáltatási Központ feladatának ellátására szolgáló vagyon, illetve a központ fenntartási költségeinek megosztásáról az intézmény fenntartására megkötött társulási megállapodás rendelkezik. Az alapítás idıpontja a jogelıd alapításának idıpontja, illetve törzskönyvi nyilvántartásba vétel napja. Az intézmény szervezeti felépítés 1 fı intézményvezetı 3 fı nappali ellátásban dolgozó gondozónı 3 fı házi gondozónı 1 fı étkeztetés 2 fı kisegítı 1 fı gépkocsivezetı 3 fı családgondozó Az intézmény mőködéséhez szükséges személyi feltételek megteremtésérıl az intézményvezetı gondoskodik. A munkáltatói jogokat az intézményvezetı gyakorolja az intézmény dolgozói felett. Az intézmény dolgozóit munka és védıruhával kell ellátni, a feladatok végzéséhez a szükséges felszerelési tárgyakat, eszközöket biztosítani kell.

Nappali ellátás Idısek Klubja

Nappali ellátás Idısek Klubja MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3133. Magyargéc, Rákóczi út 75. Nappali ellátás Idısek Klubja Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc 2 Idısek Klubja Magyargéc Község Önkormányzata a nappali ellátást

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja TT_ules_6_np Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja 1 Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2012.06.26-án tartandó ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 108. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2016. január 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hort Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27.

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27. Marczaliné Németh Erika /intézményvezetı, Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat/ elıadása: Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése

Részletesebben

2014I. Fejezet. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

2014I. Fejezet. Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti Működési Szabályzata 2014I. Fejezet Általános rendelkezések A Szervezeti Működési Szabályzat (továbbiakban ) célja, hogy rögzítse a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 8. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Sülysáp Székhelyő Közös Fenntartású Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2241 Sülysáp Szent István tér 1. Tel/fax: 29/635-434 SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2016.

SZAKMAI PROGRAM 2016. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZAKMAI PROGRAM 2016. Jóváhagyta: a HÜB 306/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította a HÜB 90/2012.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.) számú határozatával. tartalma I. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA 1. A

Részletesebben

Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására

Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására Amely létrejött egyrészről Baktalórántháza Város Önkormányzata (4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8. sz. képviseletében:

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNŐKE ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. október 31-i ülésére Tárgy: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Kiszombor, Óbébai u. 11. SZAKMAI PROGRAM Az Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Szakmai Programja egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyva: Kiszombor

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Idősek Klubja 5931 Nagyszénás, Szabadság u. 8. Tel.:06-68-444-982 E-mail:gkik@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK KLUBJÁNAK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. január 26-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D

SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT H Á Z I R E N D Érvényes: 2012. augusztus 01-től Készítette:... jóváhagyta intézményvezető SZOCIÁLIS TÁMOGATÓ, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata. Általános rendelkezések Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: a HÜB 305/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (XI.20.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálatával kapcsolatos döntések meghozataláról A Képviselő-testület a Nyírbátor

Részletesebben

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai programja. Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea

Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai programja. Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai programja Készítette: Benczéné Bogárdi Judit Andrea Nem elég jóra vágyni: a jót akarni kell! És nem elég akarni: de tenni, tenni kell! A jószándék

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

2 A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük

2 A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük A Net-Portal Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Net- Portal Kft. vagy Szolgáltató ) az elıfizetık személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi elıírásokkal összhangban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2016. január 01. Tartalomjegyzék 1. Az intézményre vonatkozó adatok 3. oldal 2. Az ellátottak köre és az ellátási terület

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011. Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből

KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből KIVONAT Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 16-án megtartott ülés jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 192/2011. (XI. 16.) számú képviselő-testületi határozat / Berecz Skolasztika Szociális

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulásról (2011. január 1. napjával hatályba lépő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A megállapodás

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 2016. I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6.

IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2015. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. IREGSZEMCSE ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY S Z A K M A I P R O G R A M J A 2015. Hatályos: 2015. október 13. Készítette: Fábián Cecília Anna Kelt: 2015. október 6. intézményvezető

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 2016. TARTALOM I. Az intézmény azonosítói 5 1. Az intézmény szociális ellátórendszerben betöltött szerepe 5 II. Az intézmény célja és feladata 5 1.

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 (tervezet) 1 2 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2016. január 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról Lovas Község Önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet. Házirend

Országos Idegtudományi Intézet. Házirend Országos Idegtudományi Intézet Házirend Jelen házirend elıírásai kiterjednek a kórház valamennyi fekvıbeteg ellátó osztályára. Betartása, illetve betartatása vonatkozik a kórházban kezelés alatt álló betegekre,

Részletesebben

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.)számú határozatával. A tartalma I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-303/2009. Üi.: Csomor Ágnes Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Búza Utcai Bölcsőde szakmai programjának

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Ikt.sz.: 943/2016. Ügyintéző: Szűcsné Sáringer Ibolya Szatymaz Község Képviselő-testületének S z a t y m a z Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat Vép

Gyermekjóléti Szolgálat Vép Gyermekjóléti Szolgálat Vép Szakmai program 2013. június Tartalomjegyzék I. A szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye... 3 II. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői... 3

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: HÜB../2012. (XI.07.) számú határozata

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Szociális Étkeztetés 5931 Nagyszénás, Szabadság u. 8. Tel.:06-68-444-982 E-mail:gkik@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI

Részletesebben

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI Összeállította: Darvas Ágnes Kecskés Éva Simon Mihály MTA KTI Gyerekprogram Iroda 2008.

Részletesebben

NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ

NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ NYITOTT KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai program Kapuvár 2015. 1 Tartalomjegyzék SZAKMAI PROGRAM... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, SZABÁLYOK:... 3 2.) A SZAKMAI

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

Bevezetı rész. A rendelet hatálya

Bevezetı rész. A rendelet hatálya Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth L. út 104. Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1 Előszó...4 1.2 Az intézmény bemutatása...4 1.3

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011.

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Hatályos 2011.. napjától. 2 I. Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Az intézmény neve: (intézmény) Rövid neve:

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2011. (X..) rendelet-tervezete. a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011. (X..) rendelet-tervezete a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben