Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Elıterjesztı: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke Elıadó: dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária aljegyzı Süttı Erika gyógypedagógiai és gyermekvédelmi referens

2 2 Tisztelt Közgyőlés! Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyőlése az évi XXXI. törvényben foglalt kötelezettségének tesz eleget azzal, hogy minden év május 31-éig megvitatja és elfogadja a gyermekvédelmi szakellátás átfogó értékelését. Az értékelést meg kell küldeni a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának, amely harminc napon belül javaslattal élhet a megyei önkormányzat felé. Ezután a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat a gyámhivatal állásfoglalását megvizsgálja, a megtett intézkedésekrıl a gyámhivatalt tájékoztatja. A Gyermekvédelmi törvény 96. (6) bekezdésében elıírt éves értékelés tartalmi követelményeit a 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 8. melléklete szabályozza: -Az önkormányzat által fenntartott, szakellátást (esetleg alapellátást) nyújtó intézményhálózat bemutatása, különös tekintettel a Gyermekvédelmi törvényben elıírtak teljesítésére. -Ellátásban részesülık száma, korcsoportok szerinti megoszlása, tendenciák. -Változások az ellátás feltételeiben (személyi, tárgyi, elhelyezési feltételek). -A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenırzések tapasztalatainak bemutatása. -Jövıre vonatkozó célok, javaslatok, elképzelések (milyen típusú intézmények kialakítására, átalakítására, fejlesztésére lenne szükség a gyermekek szükségletei alapján, milyen területeken tervezik bevonni a civil szervezeteket a szakellátás feladatainak ellátásába). Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátási rendszer A gyermekvédelmi rendszer a gyermekek családban történı nevelkedését segíti elı. Amennyiben azonban a gyermekjóléti szolgálat családgondozása védelembe vételt követıen sem vezet eredményre vagy a gyermek veszélyhelyzetbe jut, ideiglenes elhelyezésre, nevelésbe vételre kerül sor. A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás keretében mőködı gyermekvédelmi szakértıi bizottság elvégzi a bekerülı gyermek személyiségvizsgálatát, szakvéleményt készít. A szakszolgálat elhelyezési javaslatot nyújt be a gyámhivatalnak, melyben megjelöli a gyermek számára legoptimálisabb gondozási helyet. Az otthont nyújtó ellátás keretében gondozási helyként kijelölhet gyermekotthont, lakásotthont, nevelıszülıt, többcélú közoktatási intézményen belül mőködı gyermekotthont, valamint a szociális törvény hatálya alá tartozó fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthonát. Különleges ellátást nyújtó formára tesz javaslatot tartósan beteg, fogyatékos, valamint kora miatt sajátos szükségletekkel bíró három év alatti gyermekek esetében. Speciális ellátás biztosításáról dönt a súlyos pszichés, disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdı gyermekek és fiatalok esetében. (1. sz. melléklet) A legutóbbi gyámhivatali ellenırzés megállapította, hogy a közel egy év alatt a megyei gyermekvédelmi szakértıi bizottság a vizsgált gyermekeket érintıen 15 esetben nem javasolta a gyermek családból történı kiemelését, 20 gyermeket lakásotthonban, 22 gyermeket gyermekotthonban, 11-et nevelıszülınél, valamint 2 gyermeket örökbefogadó családnál javasolt elhelyezni. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat az alábbi intézmények fenntartásával tesz eleget a Gyermekvédelmi törvény 95.. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének: 1. K-EMÖ Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthona, Tatabánya 2. K-EMÖ Hegyháti Alajos Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Készségfejlesztı Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona, Kömlıd 3. K-EMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona, Tata 2

3 3 Az otthont nyújtó ellátásban élı gyermekek nagy része a Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonai intézmény telephelyein részesült teljes ellátásban. Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonai intézményi struktúrája: Központi Igazgatóság Titkárság, Munkaügy, Gazdasági egység Épületüzemeltetés Szakszolgálat Otthont nyújtó ellátás Megyei Szakértıi Bizottság Szakmai egységek: Növendékügy Gyámi csoport Gyámi gondozói tanácsadás Nevelıszülıi hálózat Nevelıszülıi tanácsadás 1. sz. szakmai egység Tatabánya, Kıszikla u. 27. Vértesszılıs, Múzeum u. 45. Környe, József A. u. 49. Tatabánya, Sárberki u szakmai egység Oroszlány, Kecskédi út 4. Oroszlány, Balassi út 21. Tatabánya, Puskin u. 7/B 12 férıhely 12 férıhely 12 férıhely 12 férıhely 12 férıhely 12 férıhely 8 férıhely 3. szakmai egység Komárom, Koppány vezér u férıhely Komárom, Balassi út férıhely Komárom, Szúnyogvár u férıhely Komárom, Iskola u férıhely Ács, Ady E. u férıhely Különleges gyermekotthon, Tatabánya, Réti u férıhely 8. sz. gyermekotthon, Komárom, Csillag ltp. 62/A férıhely 9. sz. gyermekotthon Komárom, Csillag ltp. 62/B férıhely 10. sz. gyermekotthon Komárom, Csillag ltp. 62/C férıhely 11. sz. gyermekotthon Komárom, Csillag ltp. 62/D férıhely Befogadó otthon 12 férıhely 3

4 4 Lakásotthonok A komáromi gyermekváros kiváltása érdekében 1997-ben és a rá következı években a megyei önkormányzat minisztériumi támogatással családi házakat vásárolt, melyek lakásotthonként mőködnek. Az országban az elsık között a 11 lakásotthont 3 szakmai egységbe szervezték. A lakásotthoni elhelyezés családiasabb légkört biztosít. Az normák, szabályrendszerek, valamint életvezetési, gazdálkodási ismeretek megtanulására is alkalmas, melyet a gyermekek családi szocializációjuk során sajátítanak el. A kisebb közösségben a szakemberek jobban tudnak figyelni az egyéni szükségletekre. A lakásotthonok környezetintegráltságukból kifolyólag jobban szolgálják a társadalmi beilleszkedést, mint a gyermekotthonok. A lakásotthonok korösszetétele heterogén. A testvérek együtt történı elhelyezése elvének szem elıtt tartása mind a gyermekotthonok, mind pedig a lakásotthonok esetében fontos szempont. A lakásotthonok mindegyike határozatlan idejő mőködési engedéllyel rendelkezik. A lakásotthonok gyámhivatali ellenırzései megállapították, hogy az egyéni gondozásinevelési terveket megfelelıen töltötték ki. Feltüntetésre kerültek a feladatok, felelısök, valamint a határidık. Az otthonok mőködését meghatározó dokumentációk is a jogszabályokhoz igazodva készültek. A Tatabánya, Puskin u. 7/b. sz. alatti befogadó otthonban a létszámváltozások kiszámíthatatlanok. Éves átlagban nem lépi túl a kihasználtság az összférıhelyszámot, de vannak idıszakok, amikor 12 fınél több bekerülı gyermek elhelyezésérıl kell gondoskodni. Ideiglenes elhelyezés esetén a befogadó otthon mellett bármelyik lakás- illetve gyermekotthon fogadhatja a gyermeket. A gyámhivatali ellenırzés kérte az alapító okirat módosítását, abban az ideiglenes elhelyezés megjelölését. Ennek Komárom-Esztergom Megye Közgyőlése a 18/2008. (I. 31.) sz. határozatával eleget tett. A gyámhivatali ellenırzések a lakásotthonokban szakmai létszámhiányokat kifogásoltak. Az 1. sz. tatabányai szakmai egységben az ellenırzés idıpontjában nem alkalmaztak pszichológust. A 2. sz. szakmai egységben a gyermekvédelmi ügyintézı nem rendelkezik az elıírt végzettséggel, a képesítés megszerzése folyamatban van. A 3 sz. szakmai egység esetében két lakásotthonnál (Balassi u. 15., Koppány vezér u. 140.) emeli ki a jelentés, hogy a családgondozó heti 10 órában nem biztosított. A tárgyi feltételek hiányosságai között szerepel, hogy az Oroszlány, Balassi út 21. sz. alatti lakásotthonban nincs zavartalan kapcsolattartásra alkalmas helyiség. Az Oroszlány, Kecskédi u. 4. sz. alatti házban berendezés folyamatos cseréjét javasolják. Az Ács, Ady Endre u. 1.-ben a nappali padlózatának cseréje elengedhetetlenül szükséges. Nyílászárók felújítása az Oroszlány, Kecskédi u. 4., valamint az Ács, Ady Endre u. 1. szám alatti lakásotthonokban idıszerő feladat. A felújításokat az önkormányzat anyagi lehetıségeihez mérten biztosítja. A bútorzat cseréjét pályázati forrásból szándékozik megvalósítani. A Család nélkül Alapítvány az utógondozottak támogatása mellett a Tatabánya környéki szakmai egység munkáját segíti. Célja a gyermekotthonban élı gyermekek ellátási színvonalának emelése, szabadidıs programokhoz eszközbeszerzés támogatása, üdültetéshez források elıteremtése. 4

5 5 Gyermekotthonok A komáromi Csillag lakótelepen 4 gyermekotthon fıs, a Tatabánya, Réti u. 83-ban mőködı különleges gyermekotthon 24+2 fıs engedélyezett férıhellyel mőködik. A Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonai otthont nyújtó ellátásának legnagyobb bázisa a Csillag lakótelepi gyermekotthonok. A gyámhivatal az ellenırzések alkalmával minden esetben jelzi a szakmai létszámmal kapcsolatos hiányosságokat. Az NM rendeletben meghatározott szakmai egységek kialakítására nem került sor. A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (1) bekezdése alapján, ha a szakellátást olyan intézmény végzi, amely több gyermekotthont is magába foglal, önálló szakmai egységet kell kialakítani, amelyek legfeljebb 40 gyermeket befogadó gyermekotthonból, illetve legfeljebb összesen 48 gyermeket befogadó lakásotthonokból állnak. 56/2006. (IV. 27.) közgyőlési határozat elrendelte a gyermekotthonok korszerő mőködési feltételeinek biztosítását. Lépések azonban nem történtek. A mőködési engedély határozott idejő, melyet a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala június 30-ig felülvizsgál. A gyermekotthonok jelenlegi személyi feltételei alapján várható a mőködési engedély ellátási érdekbıl történı meghosszabbítása. A 12. számú mellékletben felsorolt személyi feltételek megléte esetén történhetne meg a határozatlan idejő mőködési engedély kiadása. Különleges szükséglető gyermekek Különleges szükséglető gyermekek száma az otthont nyújtó ellátásban december 31-én 169 fı volt. Gyermekotthonokban, lakásotthonokban, többcélú közoktatási intézményekben kerültek elhelyezésre. A Tatabánya, Réti u. 83-ban mőködı különleges gyermekotthon személyi és tárgyi feltételei biztosítottak a csecsemık gondozásához. A gyermekek éjszakai és nappali tartózkodására szolgáló helyiségek barátságosak, külön óvodai és fejlesztı szoba is biztosított. A gyermekotthon befogadja az utógondozói ellátásban részesülı fiatal felnıttet és gyermekét. Az ellátási forma elınye, hogy az intézmény gondozói a fiatal édesanyákat gyermeknevelést érintı szakmai tanácsokkal segítik. Szakmai munkát kifogástalannak ítélte meg a gyámhivatal. Speciális szükséglető gyermekek Alapellátásból bekerülı gyermekek között a kamaszkorúak aránya stagnál, míg a 0-6 évesek korcsoportjában 1997-tıl csökkenı tendenciát mutat a bekerülık száma. (2. sz. melléklet) A korábbi évekhez képest meglepı adat, hogy 2007-ben a szakellátásba elhelyezett gyermekek fele serdülıkorú volt. (3. sz. melléklet) A Gyermekvédelmi törvény hatályba lépésével a gyermekvédelmi alapellátás szerepe megerısödött. A gyermekjóléti szolgálatok a gyermekek családban való nevelkedését segítik elı. Valójában azonban a veszélyeztetett gyermekek kiemelését nem minden esetben képesek megakadályozni. Ha a családból való kiemelés késıbb történik meg, legtöbb esetben a gyermek a családi károsító hatások eredményeképp már magatartászavarral, beilleszkedési zavarral küzd, személyisége sérült. A pszichés problémákkal küzdı gyermekek részére speciális ellátást kell biztosítani. A speciális gyermekotthonokban szegregált környezetben történik a fejlesztés, a személyiség korrekciójához szükséges terápia. 5

6 6 A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat speciális gyermekotthont nem hozott létre, a speciális szükséglető gyermekek elhelyezését a szakszolgálat épületében kialakított 8 fıs speciális gyermekotthoni csoportban biztosítja december 31-én összesen 5%-ot tett ki a megyei ellátórendszerben a speciális szükségletőek száma a kiskorú gondozottak között december 31-én a 19 fı speciális szükséglető gyermek közül 7 megyén kívül, 5 integráltan, a többiek pedig a speciális csoportban nevelkedtek. A Tatabánya, Puskin u. 7/b-ben kialakításra került fiú csoportban ugyan nem speciális szükségletőek élnek, de jellemzı rájuk, hogy magatartási zavar, alkalmazkodási problémák miatt nem képesek beilleszkedni. Azokat helyezik ide, akik számára az integráltan, a lakásotthonokban, gyermekotthonokban történı nevelés nem célravezetı. Megyei önkormányzat, valamint a Minisztérium feladataként is megjelenik a speciális gyermekotthon fenntartása. A Minisztérium speciális otthonában súlyos neurotikus, pszichotikus állapot, súlyos erıszakos cselekmények elkövetése, pszichoaktív szerek rendszeres használata vagy szerzett immunhiányos betegség miatt szükséges terápia elvégzése céljából a gyermekek legfeljebb két évig tartózkodhatnak. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértıi Bizottság szakvéleményt készít, amely alapján eldönti, hogy szükség van-e a minisztériumi gyermekotthoni elhelyezésre. Utógondozói ellátás Utógondozói ellátás történhet gyermekotthonban, lakásotthonban, nevelıszülınél, vagy külsı férıhelyen, albérletben. A fiatal 24. életéve betöltéséig kérheti ezt a teljes ellátást magába foglaló szolgáltatást. A nagykorúvá vált gyermekek esetében a külsı férıhelyre költözés egy lépcsı az önálló életkezdésben. A szakmai mellett financiális érvek is szólnak amellett, hogy a 18. életévet betöltött fiatal utógondozó otthonba, vagy külsı férıhelyre költözzön. Figyelembe kell venni azonban, hogy képes-e a fiatal arra egzisztenciálisan illetve képességeibıl adódóan, hogy önfenntartó legyen. A nevelık folyamatos jelenléte, a tanulásra ösztönzés fontos szempont lehet abban, hogy a fiatal a korábbi gondozási helyén maradhasson. A Lakásotthon Alapítvány nagykorú volt gondozottaknak nyújt életkezdési és lakhatási támogatást ben alapítványi mőködtetésben nagykorúak befogadására lakásotthont hoztak létre Tatabányán, a szakszolgálat melletti épületben. A fiatalok a gyermekotthontól, lakásotthontól már elszakadva, de még a rendszerbıl teljesen nem kilépve tapasztalhatják meg az önállóságot ben 45 fı utógondozói ellátott nevelkedett gyermekotthonban, lakásotthonban. (4. sz. melléklet) Utógondozottak létszáma a gyermekvédelmi otthont nyújtó ellátásban élık teljes létszámán belül 19,2%, a nevelıszülınél élık között 22,8%, a gyermekotthonokban, lakásotthonokban élık körében 5,8%. Nevelıszülıi hálózat A Gyermekvédelmi törvény az ideiglenes elhelyezés, az átmeneti és tartós nevelésbe vétel esetén is úgy rendelkezik, hogy a gyámhivatal a gyermeket nevelıszülınél vagy- ha ez nem lehetséges gyermekotthonban, illetve szociális törvény hatálya alá tartozó otthonban helyezi el. Szakmai szempontból is általában jobb megoldást jelent a nevelıszülıi ellátás. A 6

7 7 gyermekotthonban másfajta kötıdés alakul ki a nevelıhöz, mint a szülıi szerepmintát közvetítı nevelıszülıhöz. Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság a K-EMÖ Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai által mőködtetett nevelıszülıi hálózat szakmai programját augusztus 27-én, a 22/2007. (IX. 20.) határozattal hagyta jóvá. A magas szakmaiságot tükrözı dokumentum a családpótló ellátás biztosítását, a szülıi gondoskodás pótlását tőzi ki célul. Fontos szempontként deklarálja a vérszerinti családba történı visszatérés támogatását is. Feladatként fogalmazza meg a jövıre nézve a tartósan beteg, fogyatékossággal küzdı, személyiség- és magatartászavaros gyermekek, fiatalok fogadására alkalmas nevelıszülık toborzását. A gyámhivatali ellenırzési jegyzıkönyv az intézményvezetı részére feladatként fogalmazza meg a nevelıszülıi hálózat bıvítését, speciális szükséglető gyermekek ellátását vállaló nevelıszülık felkutatását, valamint az ideiglenesen elhelyezett gyermekek befogadására alkalmas nevelıszülık kijelölését. A gyámhivatali vizsgálat idıpontjában 73 hagyományos, valamint 5 hivatásos nevelıszülı szerepelt a mőködési engedélyben. (5. sz. melléklet) A 78 fıbıl 47 elvégezte az NM rendelet szerinti tanfolyamot, a többi nevelıszülı esetében a jogszabály mentességet adott. A hagyományos nevelıszülıkkel szemben a hivatásos nevelıszülık munkaviszony keretében végzik a gyermekek gondozását. Az 5 hivatásos nevelıszülınél december 31-én 25 gyermek nevelkedett. A hagyományos nevelıszülınél élık száma 132 fı, míg 26 fı teljes ellátásáról hivatásos nevelıszülık gondoskodnak. (6. sz. melléklet) A nevelıszülıknél élı gyermekek háromnegyede ép, a problémás gyermekek számára nehéz nevelıszülıt találni. ( 7. sz. melléklet) A nevelıszülınél elhelyezett gyermekek aránya a kiskorúak számára biztosított otthont nyújtó ellátások között a megyében 35,83 %. A megyék sorrendjét tekintve Komárom-Esztergom megye ebben a tekintetben a 17. helyen áll. Legalacsonyabb az arány a fıvárosban (26,3 %), a legmagasabb Pest megyében (74,6 %). Megyénkben a nevelıszülık száma, valamint a nevelıszülıi férıhelyek folyamatos csökkenést mutatnak ben a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat egy új nevelıszülı felvételét kérte a mőködési engedélybe. Pályázati forrás hiányában nem került sor újabb nevelıszülıi képzés beindítására, talán ez is közrejátszott abban, hogy 2007 folyamán tíz fıvel csökkent a nevelıszülıknél elhelyezett gyermekek száma. (8. sz. melléklet) A fogyatkozás másik oka, hogy a nevelıszülık idıs korukra tekintettel nem vállalják további gyermek fogadását. A Gyermekvédelmi törvény rendelkezései szerint a nevelıszülı huszonnegyedik életévet betöltött személy lehet, aki a gondozásába elhelyezett gyermeknél legalább tizennyolc, legfeljebb negyvenöt évvel idısebb. Ez is megnehezíti a gyermekek jelenlegi nevelıszülıi hálózatba történı kihelyezését. A szakszolgálat jelentıs energiákat fordított arra, hogy bıvítse a hálózatot. Jelenleg 17 fı nevelıszülıi képzésre jelentkezı várja, hogy a döntés-elıkészítı programon és a képzésen részt vehessen. A tanfolyam elıreláthatólag 2008 májusában indul. A hálózaton belüli módszertani munkát, a szervezési, nyilvántartási, továbbképzési és toborzási feladatokat külön erre a célra alkalmazott módszertani szaktanácsadó koordinálja. A nevelıszülıi tanácsadók feladatköre 2004-tıl kibıvült a családgondozási feladatok ellátásával. A nevelıszülıi tanácsadók havonta legalább kétszer felkeresik a nevelıszülıi családokat, ahol életvezetési, nevelési, iskolai nehézségekkel kapcsolatos kérdések megoldásában vannak a nevelıszülık segítségére. A négy tanácsadó területi alapon osztotta fel a megye nevelıszülıit 7

8 8 egymás között. Emellett rendszeresen látogatják az átmeneti neveltek vérszerinti családját annak érdekében, hogy a gyermekek hazakerülését elımozdítsák. Végzik továbbá a nagykorúvá vált gondozottak utógondozását, melynek keretében a családba való visszakerülést segítik vagy támogatják a fiatalokat az önálló életvitel kialakításában, iskola, munkahely kiválasztásában. Szakszolgálat A területi gyermekvédelmi szakszolgálat a megyei szakértıi bizottság, a nevelıszülıi hálózat mőködtetése mellett egyéb feladatokat is ellát. A bekerült gyermekek további életútjának megtervezését az érintett szakemberek közösen végzik, mely alapján egyéni elhelyezési tervet készítenek. Feladatkörébe tartozik az örökbefogadás elıkészítése, gyámi, gondozói munka ellenırzése, utógondozás, családgondozás. A szakellátást nyújtó intézmények felkérésére szaktanácsadást biztosít. Nyilvántartást vezet az otthont nyújtó ellátásban töltött gondozási napokról, az üres férıhelyekrıl. A gyámhivatal megállapította az ellenırzés során, hogy a szakszolgálatnál jól szervezett, jogszabályoknak megfelelı munkavégzés tapasztalható. Javasolja továbbá a számítógéppark korszerősítését. A gyámhivatali ellenırzések kiemelik a fenntartó kötelezettségét a szakmai továbbképzések biztosítását illetıen, javasolják a szupervízió finanszírozását. Örökbefogadás A Gyermekvédelmi törvény 62. -a szabályozza a területi gyermekvédelmi szakszolgálat örökbefogadással kapcsolatos feladatait. A szakszolgálat tevékenysége kiterjed a gyermekek örökbefogadásának, az átmeneti és tartós nevelésbe vettek örökbe fogadhatóvá nyilvánításának szakmai elıkészítésére. Nyilvántartást vezet az örökbe fogadhatónak nyilvánított gyermekekrıl, az örökbe fogadni szándékozókat tájékoztatja az örökbefogadás feltételeirıl. Az örökbefogadók alkalmasságát megvizsgálja, örökbefogadói tanfolyamot szervez. A központi hatóságot tájékoztatja az örökbe adható gyermekekrıl, illetve az örökbe fogadni szándékozókról. (9. sz. melléklet) A gyámhivatali ellenırzés vizsgálati jelentése javasolja a szakszolgálat számára, hogy az örökbe fogadni szándékozókat félévente keresse fel. Gyám A gyámság a törvényes képviseletet, valamint a vagyonkezelést foglalja magában. A gyermekotthonokban a vezetık (5 fı), lakásotthonokban a szakmai egységvezetık (3 fı) látják el a gyámi teendıket, a nevelıszülık pedig többségükben gyámok is. A hivatásos gyámok (2 fı) azokban az esetekben mőködnek, amikor a nevelıszülık nem vállalnak gyámságot (21 gyermek esetében teljes körben, 3 gyermek esetében vagyonkezelést látnak el), illetve a gyermekek speciális gyermekotthonban, egészségügyi otthonban, vagy más megyében kerültek elhelyezésre. A gyámi gondozói tanácsadás kiterjed valamennyi, a megyei gyermekvédelmi szakszolgáltatás hatáskörébe tartozó gyerek (413 fı) gyámságával, ellátásával, gondozásával, nevelésével kapcsolatos feladatok ellenırzésére, segítésére, felügyeletére, közvetítésre, az érintett hivatalokkal, oktatási és szakmai szervezetekkel, hivatalokkal való kapcsolattartásra. Gyámhivatali ellenırzés felhívta a figyelmet arra, hogy az elhelyezési tárgyaláson az elıre töltés gyakorlatát meg kell szüntetni. A tárgyalás elıtt kizárólag a személyes adatok kerültek feltüntetésre a nyilvántartási lapokon. 8

9 9 Többcélú közoktatási intézmények A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Hegyháti Alajos Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona Az 55 éve mőködı iskolában korábban tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek nevelése-oktatása folyt, jelenleg azonban már tiszta profilú az intézmény. Értelmileg akadályozott gyermekek óvodai nevelését, iskolai nevelését-oktatását, diákotthoni, otthont nyújtó, valamint utógondozói ellátását végzi ban pályázaton elnyert összegbıl kezdték meg az iskola területén a különleges gyermekotthon felépítését tıl 4 lakásotthon mőködik 32 férıhellyel. A gyermekek gondozását-nevelését lakásonként 1 pedagógus és 4 gondozó végzi. A gyermekotthoni munkát segíti továbbá egy fı fejlesztı pedagógus, 1 fı gyermekvédelmi ügyintézı, egy fı családgondozó és egy fı pszichiáter. A szakmai és tárgyi feltételek a jogszabályban elıírtaknak megfelelıen biztosítottak, a gyermekotthon határozatlan idejő mőködési engedéllyel rendelkezik december 31-én 26 gyermek és fiatal gondozása történt a lakóegységekben ben két fiatal a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézményében került elhelyezésre, további kettınek az utógondozói ellátása megszőnt. Az év végén a megyei szakértıi bizottság két óvodás korú gyermek elhelyezését javasolta Kömlıdre. (10. sz. melléklet) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona A többcélú nevelési-oktatási intézmény épületén belül pályázati támogatásból ben két lakásotthon kialakítására került sor speciális nevelési szükséglető, különleges igényő gyermekek számára ben újabb két lakásotthoni egység kezdte meg a mőködését a diákotthonon belül. A 2002/2003-as tanévben a diákotthoni és gyermekotthoni intézményegység szervezetileg is szétvált ben az önkormányzat pályázati pénzbıl felújítást végzett, melynek során megtörtént a gyermekotthonban nyílászáróinak cseréje, a vizesblokkok részleges felújítása, két lakásotthon világítási rendszerének korszerősítése. Két lakásotthon világításának korszerősítésére nem került sor, valamint komoly mőszaki problémák állnak fenn a vizesblokkok tekintetében is. Új bútorok beszerzésével a lakásotthonok otthonosabbá váltak. A különleges gyermekotthon 2006-ban kapott határozatlan idejő mőködési engedélyt. Az intézményhez tartozó a Kéz a kézben Alapítvány tulajdonában lévı szomódi utógondozói ház évek óta nincs használatban ben a gyermekotthon alapfeladat ellátási kötelezettsége bıvült, így már ép értelmő gyermekeket is fogadhatnak. Ennek köszönhetıen 2007-ben 7 testvér együttes elhelyezését tudta biztosítani. A tavalyi év folyamán 7 gyermek távozott az otthonból, ebbıl egy fı családba került, 6 fı nagykorúvá vált december 31-én 37 fırıl gondoskodott az intézmény. (11. sz. melléklet) 9

10 10 A jövıre vonatkozó célok, javaslatok, elképzelések A költségvetési rendelettel egyidejőleg fogadta el a megyei közgyőlés a 27/2008.(II. 28.) számú határozatát, melynek f) és g) pontja alapján elrendelte a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai által gondozott gyermekek tényleges családi otthonba helyezésének felgyorsítását, és az ehhez szükséges feltételek biztosítását, valamint az általa mőködtetett lakásotthon-rendszer jelenleginél gazdaságosabb, illetve hatékonyabb mőködtetését, a kötelezı feladatok költségtakarékos ellátásának megszervezését. A fenti elrendelésnek szükségességét több intézkedés elızte meg decemberében külsı szakemberrel átvilágításra került a Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonai, mivel a megyei önkormányzat valamennyi intézménye közül itt volt a legnagyobb arányú a normatíván felüli önkormányzati támogatás összege. Az intézmény évi költségvetése E Ft volt, melybıl a normatív támogatás E Ft, míg a normatíván felüli önkormányzati támogatás E Ft. Nem sokban változik ez évben sem, az intézmény tervezett költségvetése E Ft, ebbıl az állami normatíva E Ft, míg a normatíván felüli önkormányzati támogatás E Ft. Az átvilágítás eredményeképpen, mely szerint a megye gyermekvédelmi szakellátásának rendszere, illetve színvonala az országos átlagtól nem marad el, a szakértı a költséghatékony átalakításra a jelenlegi jogszabályi és finanszírozási lehetıségek mellett két utat ajánlott. Az egyik a kötelezı feladatok ellátási szerzıdéssel való végrehajtása, melynek lényege az otthont nyújtó ellátás (nevelıszülıi hálózat, gyermekotthonok) teljes intézményrendszerének jelen állapotában történı kiszervezése egyházi fenntartású civil szervezethez. Ebben az esetben - az egyházi kiegészítı normatívát is figyelembe véve - a évi költségvetéssel kalkulálva 140 millió forint megtakarítás is elérhetı 4-5 hónapos lebonyolítási idı mellett. A másik megoldási lehetıség az otthont nyújtó ellátás jelenlegi intézmény-rendszerének átalakítása, melynél a teljes struktúraváltás végén - mely körülbelül 2-3 évet is igénybe vehet - a maximális éves megtakarítás elérheti a 100 millió forintot is. A szakértıi javaslatot figyelembe véve megvizsgáltuk mindkét felvetett lehetıséget, és egyrészt felvettük a kapcsolatot az egyházzal, ezen belül a Váci Egyházmegyével, ahol már van példa az otthont nyújtó ellátások mőködtetésére, illetve felkértük az intézmény vezetését, hogy dolgozzanak ki egy költség- és ütemtervet a struktúra lehetséges átalakítására. Az intézmény által elkészített javaslat ütemezése és költséghatásai azonban nem hasonlíthatók össze az egyház által felkínált lehetıséggel. Ebben azonban nagy szerepe van annak a körülménynek is, hogy az egyházak számára nyújtott állami kiegészítı támogatás a gyermekvédelem területén évben 53%-kal magasabb az önkormányzatok normatív támogatásánál (13. számú melléklet). A Váci Egyházmegye, mint fenntartó január 1-tıl mőködteti az Otthon Szociális Szolgáltató Intézményén belül a Nevelıszülıi és Helyettes Szülıi Hálózatot, Sülysáp, Kisköz 14. székhellyel. Ellátási területe az egész országra kiterjed, az engedélyezett férıhelyek száma 502. Megkeresésünkre az Egyházmegye a gyermekvédelmi szakellátás átalakítására a következı elızetes javaslatot tette: 10

11 11 Elsı lépésként a megyében új nevelıszülıket kívánnak kiképezni, illetve az ellátási szükségletüknek megfelelıen - ellátási szerzıdés keretében - fogadnák a megyei fenntartású lakás- és gyermekotthonokból a gyermekeket az Otthon Szociális Szolgáltató Nevelıszülıi és Helyettes Szülıi Hálózatába. Ezt követıen kerülhetne sor a megyei fenntartású nevelıszülıi hálózat átadására, majd a lakás- és gyermekotthonok átadására az Otthon Szociális Szolgáltatónak. Az átadással egyidejőleg történne meg az otthonok szükségességének felülvizsgálata és ellátási jellegük át, illetve kialakítása. Javaslatukban szerepelt a megyei területi gyermekvédelmi szakszolgálat átvétele is, azonban ehhez nem ragaszkodnának, csak ha az önkormányzat nagyon szükségesnek ítéli meg. Az egyházmegye által megküldött elképzelések ismeretében elvégeztünk egy számítást, mely összehasonlítja a gyermekvédelmi szakfeladatok ellátási költségeinek alakulását abban az esetben, amikor a megyei önkormányzat a fenntartó, illetve abban az esetben, amikor az egyházmegye belép az ellátásba (14. számú melléklet). A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátást vagy egyes körülhatárolható és elkülöníthetı feladatok ellátását a helyi önkormányzat nem állami szervvel kötött ellátási szerzıdés útján is biztosíthatja. A számok ismeretében, a különbözı megoldási javaslatok közül azt tartanánk leginkább kivitelezhetınek, amelynél az otthont nyújtó ellátás (nevelıszülıi hálózat, gyermek és lakásotthonok) kerülne átadásra szinte teljes körően az egyházi fenntartó részére, ahol az ellátási szerzıdés megkötése után, az állami normatíva és az egyházi kiegészítı normatíva, valamint a tényleges mőködési költség közötti különbözetet fizetné az új fenntartónak a megyei önkormányzat, míg a szakszolgálat, (melynek nincs egyházi kiegészítı normatívája) és esetleg néhány otthont nyújtó ellátást biztosító lehetıség maradna a megyei önkormányzatnál. Az otthont nyújtó ellátások teljes körő átadását az egyházmegye részére az a körülmény sem indokolja, hogy az idézett törvény az is kimondja, hogy ha az ellátási szerzıdés alapján a feladat ellátásában vallási vagy világnézeti elkötelezettségő nem állami szerv mőködik közre, az ellátási megállapodás megkötése nem mentesíti a helyi önkormányzatot a feladatellátási kötelezettség alól azon gyermek tekintetében, akinek szülıje nem kívánja a nem állami szerv szolgáltatását igénybe venni. Számolni lehet azzal a lehetıséggel is, hogy január 1-jétıl belép a megyei jogú városok feladatellátási kötelezettsége, mely szerint illetékességi területükön gyermekvédelmi szakellátás keretén belül feladatuk lesz az otthont nyújtó ellátás és az utógondozói ellátás biztosítása is, így a megyei önkormányzat költségei is tovább csökkenhetnének. Elsı lépésként, a nevelıszülıi férıhelyek növelése érdekében az Egyházmegye a fenntartásában lévı Otthon Szociális Szolgáltató által mőködtetett nevelıszülıi hálózatban 50 férıhely erejéig átvállalná a Megyei Önkormányzattól a gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett szükség esetén különleges és speciális ellátási igényő gyermekek teljes körő ellátását. Az errıl szóló ellátási megállapodás biztosítaná az igénybevétel lehetıségének kereteit, az ellátás konkrét igénybevételét azonban már széleskörő vizsgálat elızné meg. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy kösse meg az Egyházmegyével a mellékelt ellátási szerzıdést 50 nevelıszülıi férıhely biztosítására és járuljon hozzá, hogy megkezdjük a megyei otthont nyújtó ellátások fenntartói jogának a Váci Egyházmegye részére történı részleges átadásának elıkészítését. 11

12 12 Az elıkészítésnek ki kell terjednie az egyházmegye és a megyei önkormányzat közötti további egyeztetések elvégzésére, kitérve az átadás-átvétel pontos részleteire, az ingatlanok használatba adására, az átadott önkormányzati támogatás feltételeire, a Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalával történı elızetes egyeztetésekre, az ellátotti kör felülvizsgálatára, a nevelıszülıi hálózat áttekintésére, a nevelıszülıkkel történı egyeztetésekre, a meglévı lakás és gyermekotthonok átvilágítására annak érdekében, hogy melyek mőködtetését javasolnánk átadni az egyházmegye részére, és melyek maradnának meg önkormányzati fenntartásban, illetve melyek kerülnének átalakításra, vagy megszüntetésre, az egyházmegye és a megyei önkormányzat közötti ellátási szerzıdések tervezetének elkészítésére, a szükséges dokumentációk elıkészítésére, a szükséges vélemények, mőködési engedélyek beszerzésére. Az elıkészítés a határozat elfogadását követıen azonnal elindulna, és az egyes részfeladatok elvégzésérıl rendszeresen számot adnánk a Közgyőlés részére, és ilyenkor kerülne sor a testületi döntést igénylı kérdések tárgyalására is. Tatabánya, április 10. Simon Géza 12

13 13 Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1. elfogadja a Komárom-Esztergom megyei gyermekvédelmi szakellátás évi helyzetérıl szóló beszámolót május 01-jei hatállyal a Váci Egyházmegyével, mint az Otthon Szociális Szolgáltató intézmény fenntartójával - 50 nevelıszülıi férıhely erejéig - a gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermekek teljes körő ellátására ellátási szerzıdést köt, és felhatalmazza a megyei közgyőlés elnökét a határozat melléklete szerinti tartalmú ellátási szerzıdés aláírására. 3. elızetesen kinyilvánítja abbéli szándékát, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai otthont nyújtó ellátást megvalósító intézményeinek fenntartói jogát átadja a Váci Egyházmegyének, mint az Otthon Szociális Szolgáltató Intézmény fenntartójának, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás feladatait a jövıben a Váci Egyházmegyével kötött ellátási szerzıdés útján biztosítja. 4. felhatalmazza a megyei közgyőlés alelnökét, hogy kezdje meg az otthont nyújtó ellátást végzı intézmények fenntartói jogának a Váci Egyházmegye részére történı részleges átadásához kapcsolódó elıkészítését. Az elıkészítés során térjen ki a az egyházmegye és a megyei önkormányzat közötti további egyeztetések elvégzésére, kitérve az átadás-átvétel pontos részleteire, az ingatlanok használatba adására, az átadott önkormányzati támogatás feltételeire, a Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalával történı elızetes egyeztetésekre, az ellátotti kör felülvizsgálatára, a nevelıszülıi hálózat áttekintésére, a nevelıszülıkkel történı egyeztetésekre, a meglévı lakás és gyermekotthonok átvilágítására annak érdekében, hogy melyek mőködtetését javasolnánk átadni az egyházmegye részére, és melyek maradnának meg önkormányzati fenntartásban, illetve melyek kerülnének átalakításra, vagy megszüntetésre, az egyházmegye és a megyei önkormányzat közötti ellátási szerzıdés tervezetének elkészítésére, a szükséges dokumentációk elıkészítésére, a szükséges vélemények, mőködési engedélyek beszerzésére Határidı: április 24. és folyamatos Felelıs: Simon Géza, a közgyőlés alelnöke 13

14 14 /2008.(IV.24.) számú közgyőlési határozat melléklete ELLÁTÁSI SZERZİDÉS Mely létrejött egyrészrıl a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2800 Tatabánya, Fı tér 4. (továbbiakban: Megyei Önkormányzat) képviseletében dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke, másrészrıl a Váci Egyházmegye 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. (továbbiakban: Egyházmegye) képviseletében dr. Beer Miklós megyéspüspök (továbbiakban: szerzıdı felek) között személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás biztosításának átvállalásáról a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 97. -ában foglaltak alapján a következı feltételek szerint: 1. Az Egyházmegye vállalja, hogy a fenntartásában lévı Otthon Szociális Szolgáltató Intézmény (továbbiakban: Intézmény) keretében létesített Nevelıszülıi és Helyettes Szülıi Hálózatával, mely a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által /2006. szám alatt kiadott és többször módosított mőködési engedély alapján mőködik, 50 férıhely erejéig átvállalja a Megyei Önkormányzattól a gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek teljes körő ellátását. 2. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a szakellátás biztosításához szükséges mőködtetési kiadásokat, a személyi és tárgyi feltételeket az Egyházmegye fenntartásában mőködı Intézmény biztosítja. A nevelıszülıi hálózat mőködési engedélyében szereplı nevelıszülık által az Intézmény a gyermekek felvétele napjától teljes körő, otthont nyújtó ellátást biztosít a Gyvt-ben szabályozottak szerint. Az elhelyezést nyert gyermekek nevelıszülıhöz történı szállításáról, valamint elbocsátáskor a hazaszállításról a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthona (továbbiakban: Szakszolgálat) gondoskodik. 3. A Megyei Önkormányzat az Egyházmegye részére a gyermekek ellátása után járó állami normatíva felett - melyet a fenntartó közvetlenül jogosult igényelni - támogatást, ellátási hozzájárulást nem biztosít. 4. Az Egyházmegye vállalja, hogy az Intézményen keresztül az ellátással kapcsolatban az ellátás megkezdésekor a Gyvt. 33. (2) bekezdésében meghatározott tartalmú tájékoztatást nyújt az ellátandó gyermekek és törvényes képviselıik részére. A tájékoztatás tartalmazza az ellátást érintı kifogások orvoslása érdekében, illetve a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén a panaszjog gyakorlásának módját is. 5. Az Egyházmegye kijelenti, hogy: a) az Intézmény keretében létesített nevelıszülıi hálózat mőködtetéséhez szükséges hatósági engedélyekkel, személyi, tárgyi feltételekkel rendelkezik, b) a gyermekek ellátásával kapcsolatos jogszabályokat, szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettség, adatkezelés és adatvédelem szabályait ismeri, azok elıírásait az ellátás során betartja. 14

15 15 6. Az Egyházmegye vállalja, hogy az Intézmény útján a) a gyermekek állapotáról, ellátását érintı körülményekrıl az ellátás befejezését követı 15 napon belül illetve szükség szerint az ellátás ideje alatt tájékoztatja a Megyei Önkormányzatot, b) a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget az elıírásoknak megfelelıen teljesíti, a statisztikai adatgyőjtéshez szükséges adatokat az illetékes szervek rendelkezésére bocsátja. 7. Az Egyházmegye a fenntartásában lévı Intézmény útján biztosítja az ellátási szerzıdés keretében befogadásra kerülı különleges és speciális ellátási igényő gyermekek érdekében a befogadó nevelıszülık tanfolyam keretében való felkészítését, és a jogszabályokban kötelezıen elıírt szakemberek foglalkoztatásán túl gyógypedagógus és pszichológus szakmai segítségét a nevelıszülıi családok támogatására. 8. Az Egyházmegye a fenntartásában lévı Intézmény útján biztosítja az ellátási szerzıdés keretében befogadásra kerülı gyermekeknek a gyámhivatal által szabályozott folyamatos, illetve rendszeres kapcsolattartás céljából havi egy alkalommal, az elhelyezési tárgyaláson megbeszélt helyszínre való utaztatását. 9. Az Egyházmegye a fenntartásában lévı Intézmény útján biztosítja a szakellátási illetékesség miatt a Szakszolgálat szakemberei számára a jogszabályokban elıírt feladatok zavartalan végrehajtását. 10. Az Egyházmegye tudomásul veszi, hogy a Megyei Önkormányzatot az ellátás teljesítésérıl az ellátás ideje alatt évente legalább egy alkalommal tájékoztatja. A Megyei Önkormányzat az ellátás teljesítését a Szakszolgálat igénybevételével a helyszínen is jogosult ellenırizni. 11. Amennyiben az Egyházmegye a fenntartásában lévı Intézmény mőködési engedélyét az illetékes Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala visszavonja, a Megyei Önkormányzat az ellátottak elhelyezését saját intézményeiben biztosítja. Az Egyházmegye vállalja, hogy a Megyei Önkormányzat gondozási hely megváltoztatásával felmerülı költségeit megtéríti. 12. A szerzıdı felek vállalják, hogy szerzıdésszegés esetén a szerzıdésszegéssel okozati összefüggésben lévı teljes kár összegét megtérítik a másik fél részére, a kár felmerülésétıl számított 30 napon belül. 13. A szerzıdı felek az ellátási szerzıdést - figyelemmel a Gyvt. 97. (3) bekezdés a) pontjára - határozott idıtartamra, május 1-jétıl május 1-ig kötik meg. A szerzıdı felek a szerzıdést 3 év eltelte után indokolás nélkül felmondhatják, 6 hónapos felmondási határidıvel. 14. Abban az esetben, ha az Egyházmegye az ellátási szerzıdésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, a Megyei Önkormányzat az ellátási szerzıdést 3 hónapos felmondási határidıvel felmondhatja. 15. A szerzıdı felek az ellátási szerzıdést közös megegyezéssel módosíthatják. A módosítását 2 hónapos határidıvel, a módosítandó szöveg és a módosítás indokának pontos megjelölésével írásban lehet kezdeményezni. 15

16 A szerzıdı felek rögzítik, hogy elızetes egyeztetést követıen a tapasztalatok összegzése és az aktuális információk cseréje érdekében rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal megbeszélést tartanak. 17. A jelen megállapodás végrehajtásában, a kapcsolatok folyamatosságának biztosítása érdekében a szerzıdı feleket a Megyei Önkormányzat részérıl a megyei alelnök, az Egyházmegye részérıl az Intézmény vezetıje képviseli. 18. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a szerzıdésbıl eredı vitás kérdéseiket elsısorban tárgyalásos úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén kikötik a perértéktıl függıen a Tatabánya Városi vagy a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság illetékességét. 19. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Gyvt. rendelkezései az irányadók. A szerzıdı felek az ellátási szerzıdést átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezıt jóváhagyólag aláírták. Tatabánya, április Dr. Völner Pál Dr. Beer Miklós a Komárom-Esztergom Megyei Váci Egyházmegye Közgyőlés elnöke megyéspüspöke 16

17 17 17

1. sz. melléklet Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi ellátórendszerében élı gyermekek száma (fı)

1. sz. melléklet Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi ellátórendszerében élı gyermekek száma (fı) 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi ellátórendszerében élı gyermekek (fı) 2006. december 31-én 2007. december 31-én Ideiglenes hatállyal 15 24 elhelyezett Átmeneti nevelésbe

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27.

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27. Marczaliné Németh Erika /intézményvezetı, Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat/ elıadása: Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-i ülésére

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1511/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 6/2008 Döntés a Tatabánya,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-7/2008. Elıterjesztés 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Salgótarján Megyei Jogú Város Gyámhivatala 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. Ü.sz: 24.580 /2009. Tájékoztató a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Tisztelt Közgyőlés! A gyámhatóságokról

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységérıl és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2011. év vonatkozásában

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 108. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 1. különszám 2010. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. február 18-ai ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A Gondozási Központ 2o11. évi beszámolója

A Gondozási Központ 2o11. évi beszámolója A Gondozási Központ 2o11. évi beszámolója MOTTÓNK: Mert ti lesztek majd az öregek, S mindazt, mit nekik tettetek Azt adják nektek a gyerekek, Azért elıre intelek titeket, Szeressétek az öregeket. (II.

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1712/2009 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 6/2009. Balatonvilágosi

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Közfoglalkoztatási terv elsı félévi végrehajtásáról Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Samu Jánosné ügyintézı Jákli Jánosné munkavezetı Véleményezı Pénzügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A kamara küldöttgyőlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lép 2008. január 1-jén. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 175-5/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 30-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Gazdasági Program végrehajtásáról Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: /2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. április 26-án 19 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség Nyilvántartási Szabályzat 1 A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23.

Részletesebben

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI Összeállította: Darvas Ágnes Kecskés Éva Simon Mihály MTA KTI Gyerekprogram Iroda 2008.

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl A képviselı-testület évente a Polgármesteri Hivatal 2-2 irodájának beszámolóját tárgyalja meg a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. DECEMBER 11. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 35/2009. (II. 13.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J-5027/2008. Tárgy:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. március 27-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. március 27-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-67/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. március 27-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 293/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA Budapest, 2012. január 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Elıterjesztés 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Tárgy: CÉDE és TEUT pályázatok szakmai elıkészítése; Sportlétesítmény felújítási program elfogadása; A

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben