Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:"

Átírás

1 I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel való kiegyensúlyozott partneri kapcsolat kialakítása. 2. A házirend jogszabályi alapja: évi LXI. Törvény a közoktatásról szóló évi LXXIX. Tv. módosításáról. 11/ (VI. 8. ) M.K.M. rendelet. 3. A házirend személyi hatálya kiterjed: az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: az óvoda területére az óvoda által szervezett a nevelési program végrehajtásaihoz kapcsolódó óvodán kívüli programokra. II. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai. 1. A házirend tervezetét a nevelık és a szülık javaslatainak figyelembe vételével az óvoda vezetıje készíti el. 2. A házirend tervezetét az SZMK megvitatja, véleményüket megtárgyalják az óvoda vezetıjével. 3. Az óvodavezetı a vélemények figyelembe vételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. Az óvoda nevelıtestülete fogadja el a házirendet. 4. Az érvényben lévı házirend módosítását kezdeményezheti az óvoda vezetıje a nevelıtestület a szülıi munkaközösség vezetıje, illetve bármely szülı A módosítást az 1-4 pontban leírt módon kell végrehajtani. 1

2 5.A házirend nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések: A házirend egy példányát beiratkozáskor a szülınek átadjuk, melybıl, betekintést nyerhet az óvodai szabályokról..minden tanév elsı szülıértekezletén tájékoztatót tartunk. A szülık a fogadóórák alkalmával az óvodapedagógusoktól és az óvodavezetıtıl kérhetnek tájékoztatást. A házirend megtekinthetı az óvodavezetı irodájában, és a fenntartónál. Kifüggesztésre kerül a csoportok öltözıjében. III. Gyermekek az óvodában 1 A gyermekek jogai (Közoktatási törvény 10. ) - A nevelési és oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljük, oktatjuk. Óvodai napirendjét életkorának megfelelıen alakítjuk ki (játékidı, levegıztetés, pihenıidı, étkezés, testmozgás). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt áll. - A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vetjük alá megalázó büntetésnek testi fenyítésnek.. A gyermeket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem éri. - A gyermek joga, hogy képességének, érdeklıdésének megfelelı nevelésben, oktatásban részesüljön. - Az óvoda Nevelési programja alapján nemzeti etnikai kisebbségi nevelésben vehet részt. - Vallási, világnézeti, nemzeti, vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartjuk. 2

3 - A gyermek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan, és a játékon keresztül valósítjuk meg Biztosítjuk a foglalkozásokon való részvételét. - A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyerek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek mővelıdéséhez, fejlıdéséhez való jogát. - Családja anyagi helyzetétıl függıen ingyenes, vagy kedvezményes étkezésben részesülhet. - A gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási, fejlesztıeszközök), berendezéseit (bútorok, rádió, magnó), felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerően használhatja, arra vigyáznia kell, amennyiben rongálás történik a szülı köteles megtéríteni a kárt. - Életkorának és fejlettségének megfelelıen a napirendben, és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában. 2.A gyermek ruházata - A gyermek minden ruhadarabja, és cipıje névvel legyen ellátva. A kijelölt helyen való elhelyezése. - Ápoltan, tiszta ruhába járjon óvodába. - A csoportszobai és udvari játékhoz kényelmes, praktikus öltözetet javaslunk - Pótruha: az esetleges bepisilés és átnedvesedés esetére. Az alkalomhoz illı ünnepi öltözék. - Tornafelszerelés: rövidnadrág, póló, zokni, tornacipı, a gyermek váltópapucsa legyen zárt sarkú, és kényelmes. 3

4 3..A gyermek étkeztetése az óvodában Az étkezés befizetésének, lemondásának rendje. A térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmények. 1, A térítési díj 100 %-os kedvezménye jár a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülı gyermek után. 2, A térítési díj 50 %-os kedvezménye jár a 3 vagy több gyermek nevelése esetén( szülıi nyilatkozat ), tartósan beteg, vagy sajátos nevelési igényő gyermek esetén.( vonatkozó határozat ). Az étkezés befizetése a kijelölt napon, a mindenkori térítési díjnak megfelelıen, elıre minden hónap közepéig.. Az étkezés lemondása hiányzás esetén minden nap 12 óráig személyesen, vagy telefonon. A lemondás a következı naptól érvényes. A következı hónapban kerül jóváírásra. Hiányzások után kérjük, hogy legkésıbb 12 óráig. jelezzék, hogy a következı naptól igényt tartanak-e az étkezés biztosítására. Be nem jelentett hiányzás esetén a térítési díjat nem tudjuk jóváírni. -Óvodánkban a gyermekek napi háromszori étkezést kapnak, megszervezése az óvónı feladata. Az élelmiszerekbıl ételmintát kell eltenni, és 48 órán át hőtıben megırizni. Az étkezések idıpontja: - folyamatos tízórai: ig - ebéd: ig - folyamatos uzsonna: ig Célszerő a nagyon korán érkezı gyereket otthon megreggeliztetni. A kultúrált étkezés szokásai: köszönöm, kérem, kérek szépen. 4

5 4. A gyermekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, megfázott, lázas, gyógyszert szedı, még lábadozó gyermek biztonságos gyógyulása, és a többiek egészségének megırzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben megtagadhatja az óvónı a gyermek átvételét. - Az óvónınek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadni a gyermeknek a nap folyamán. Kivéve allergia (pipa), és magas láz csillapítására szolgáló készítmények esetén. - Nevelési év alatt (szept. 1- jún. 15-) betegség esetén ORVOSI IGAZOLÁST kell bemutatni, tetves fej kezelése után is! Tetővel fertızött gyermek az óvodát addig nem látogathatja amíg a serkék nincsenek letisztítva! - Az óvónı teendıje baleset, vagy napközben megbetegedı gyermek esetén: a gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoport felügyeletét is biztosítani kell. A baleset súlyosságától függıen, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról kell gondoskodni (mentı, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz)és a szülıt is haladéktalanul értesítjük. Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvónı megkezdi a láz csillapítását, majd értesíti a szülıt, hogy minél hamarabb vigye el a gyermeket. Ezután a szülı gondoskodik az orvos felkeresésérıl. Ilyen esetben a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újból az óvodába. Fertızı betegség (rubeola, bárányhimlı, skarlát, májgyulladás, tető) esetén a szülıknek bejelentési kötelessége van. Az intézmény jelez az ANTSZ felé, és fertıtlenítı takarítást végez. 5. A gyermekek érkezésének, szabályozása.. A gyermekeket reggel 8.30-ig kérjük behozni, és a csoportszoba ajtajáig kísérni. A szülı vállalja a felelısséget az óvodába egyedül járó gyermekre. Ezt írásban közölje az óvónıvel, (csoportnaplóban, vagy külön nyilatkozat). 5

6 A gyermeket a szülıkön kívül csak az általa megbízott személy viheti haza. Válófélben lévı szülık esetén az akivel a gyermek együtt él, illetve a nyilatkozat alapján a szülı által megnevezett személy, személyek. Ha a gyermekért zárásig nem jönnek, az óvodapedagógus még fél órán keresztül ügyeletet tart. A szülıt értesíti telefonon, illetve a gyermeket az óvónı kíséri haza. A gyermeket ebéd után indokolt esetben, egészségi vagy egyéb probléma fennállása, miatt az óvodavezetı engedélyével lehet hazavinni. Kérjük a kedves szülıket, hogy a gyermekek biztonsága éa a nevelımunka zavartalansága érdekében lehetıleg délután után vigyék el a gyermekeket az óvodából.. A folyamatos ébredés,a napirend és a gyermekek nyugalma is ezt kívánja meg. 6. Óvodába járási kötelezettség Az óvodába járási kötelezettség a közoktatási törvény szabályai szerint az ötéves illetve az ötévesnél idısebb gyermekek esetében érvényesek. A Közoktatási Törvény a szerint, a gyermek abban az évben amelyben betölti az ötödik életévét, köteles az óvodai nevelésben részt venni a nevelési év elsı napjától, vagyis szeptember 1- tıl kezdıdıen A gyermek, ha nem érte el az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget, az óvoda szakvéleménye alapján 7 éves korig, pedagógiai szakvélemény alapján nyolc éves korig óvodában maradhat. Amennyiben a szülı három vagy négyévesen íratja be gyermekét az óvodába, egyben kötelezettséget is vállal a rendszeres óvodába járás mellett 7 A gyermek távolmaradása az óvodai élettıl A gyermek hiányzását igazoltnak tekintjük: - Ha azt a szülı elıre bejelenti, vagy legkésıbb a távolmaradás napján jelzi az óvodapedagógusnak, illetve a hiányzás a 3 napot nem haladja meg.- - Nem vehet részt az óvodai nevelésben a lázas, fertızı betegségben szenvedı gyermek. A betegségrıl ORVOSI IGAZOLÁST KELL HOZNI! - A szülı, ha három napnál hosszabb ideig nem kívánja igénybe venni az óvodát, az intézmény vezetıjétıl írásban kérhet engedélyt. 6

7 Ha a gyermek összesen 7 napot igazolatlanul hiányzott, a vezetı a szülı elızetes felszólítása után értesítést küld a jegyzınek. Az intézkedés eredménye pénzbüntetés. Hét nap elteltével ismét küldi az óvodavezetı az értesítést. 8.Az otthonról hozott tárgyak, játékok. Lehetıséget biztosítunk arra, hogy a gyermekek otthonról hozhatnak be olyan tárgyakat, játékokat, melyek biztonságérzetét, megnyugvását segíti (kedvenc állat, párna), illetve nevelési elveinkkel összhangban van, Kérjük fogadjak el a csoport óvónıinek erre vonatkozó ajánlásait.. Nem hozhat szúrós, balesetveszélyes tárgyat. A játékot akkor hagyhatja bent a csoportban, ha másoknak is átadja. Meséskönyvet, érdekes, számára új kedvenc játékot hozhat be, de nem vállalunk felelısséget érte, ha meghibásodik, eltörik, elvész. A gyermekek születésnapjára, ünnepekre boltban vásárolt süteményt, vagy a HACCP tanúsítvánnyal ellátott cukrászdában készült tortát hozzanak. A gyümölcsöt is szívesen fogadjuk ezekre az alkalmakra. A többi gyermekre való tekintettel kérjük önöket, hogy az óvoda területén ne adjanak gyermeküknek otthonról hozott édességet ( túró rudi, csoki, rágó cóla, csípsz stb.) 9.A gyermekek csoportba sorolása. Minden óvodai csoport vegyes életkorú gyermekekbıl szervezett. Családias légkörben 3-7 éves korig nevelkednek együtt társaikkal. Az óvónıi párok több éven át együtt dolgoznak a csoportban. Az érzelmi kötıdésen alapuló tevékenységekben egyéni képességeik szerint vesznek részt, érzelmi életükben nincs szakadás, ha egy évvel már idısebb lesz. A folyamatosan ismétlıdı tevékenységek, jeles napok, események tanulási lehetıséget, és képességeik fejlıdését biztosítják. A gyermekek szeptember 1- tıl utazó pedagógus, és logopédus vezetésével hetente logopédiai és fejlesztı foglalkozáson vesznek részt A szülık kérésére hitoktatásban vesznek részt a gyermekek. 10.Egyéb szabályozások. A gyermekek egészségének és testi épségének védelmére vonatkozó elıírásokat a lehetséges veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat egész évben folyamatosan tanítjuk. Az óvodai életre vonatkozó szabályok a nem óvodás gyermekekre is vonatkoznak, azokat a szülı jelenlétében is elvárjuk. 7

8 A gyermekek az óvodában balesetveszélye miatt győrőt és nyakláncot ne viseljenek. A balesetet szenvedett gyermek ellátása, a felügyeletét éppen ellátó óvónı feladata, miután a többi gyermek biztonságáról gondoskodott, A szülıt haladéktalanul értesítjük minden esetben. Kérjük önöket, gondoskodjanak arról, hogy az óvoda adatbázisában mindig aktuális legyen telefonszámuk. Az óvoda udvarán a gyermekek csak óvodapedagógus felügyeletével tartózkodhatnak. IV.Szülık az óvodában 1.Szülık jogai A szülı joga a szabad óvodaválasztás. A gyermeket a körzetéhez tartozó óvodába kell felvenni. A felvételrıl az óvoda vezetıje dönt. Az óvodaköteles gyermek felvételét az óvoda csak helyhiány miatt utasíthatja vissza Nem utasíthatja vissza, - ha a gyermek betöltötte a három évet, és hátrányos helyzető - ha a gyermek a gyermekek védelmérıl, és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény a szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére - ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte A fenti esetekben a maximum létszámot rendkívüli helyzet fennállásakor lehet túllépni. - a szülı joga, hogy megismerje az óvoda nevelési programját, intézményi, minıségfejlesztési programját SZMSZ- t, házirendet, és tájékozatót kérjen az abban foglaltakról. A házirend egy példányát betekintés céljából a szülı beiratkozáskor megkapja, - joga, hogy gyermeke fejlıdésérıl, magaviseletérıl rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, - az óvodavezetı, és az óvodapedagógus hozzájárulásával részt vegyen egy óvodai délelıttön, 8

9 - kezdeményezhet szülıi szervezet, óvodaszék létrehozását, abban tevékenyen közremőködhet, - a szülıi szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. 2.A szülı kötelességei - a szülı kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermek test, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlıdéséhez szükséges feltételekrıl, - biztosítsa a gyermek zavartalan és rendszeres óvodába járását! A gyermek a Közoktatási törvény 24. (3). pontja értelmében abban az évben, amikor betölti az ötödik életévét, a nevelési év elsı napjától (szept. 1) óvodakötelessé válik. Ebben az esetben a gyermek részére nem szőnhet meg az óvodai nevelés a szülı bejelentése, befizetési kötelezettség mulasztása, vagy igazolatlan hiányzás miatt. Másik óvodába akkor mehet a gyerek, ha az új óvoda visszajelzi a gyermek beiratkozását. Ennek hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzıt. - kísérje figyelemmel gyermeke fejlıdését, és a tıle elvárható módon segítse a fejlıdés folyamatait, a közösségbe való beilleszkedést, a szabályok elsajátítását, - rendszeresen tartsa a kapcsolatot a csoportvezetı óvónıkkel, és részükre a nevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg, - tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát, és jogait. Vegye figyelembe, hogy gyermeintézménybe lépett be, ahol megfelelı hangnemben beszélhet és magatartása példamutató legyen Úgy éljen jogaival, hogy azzal mások és az óvoda közösségeinek érdekeit ne sértse., mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában, - ismerje meg és minden óvoda által szervezett programon tartsa be a házirend elıírásait. Közös nevelési elvek kialakítása Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnıtteket, szeressék, és fogadják el társuk egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erıszakossággal, árulkodással oldják meg. Ezen törekvéseink sikerességének érdekében kérjük, önöket, hogy otthon is ezeket az alapelveket erısítik a gyermekekben. 9

10 3 Az óvoda helységeinek használati rendje a szülık által - nem használhatják a konyhát, és a WC- t - a csoportszobát az óvónıvel való egyeztetés után a nevelımunka és a gyermek tevékenységének megtekintése céljából, egyéb események és rendezvények alkalmából használhatják - az udvart és a gyermeköltözıket használhatják az óvodai élethez kapcsolódó tevékenységek közben a szabályok betartásával. 4. A szülık tájékoztatása, együttmőködés lehetıségei. Az óvodai programok és rendezvények idıpontjáról a szülıket folyamatosan tájékoztatjuk a hirdetıtáblánkon. Kérjük, hogy naponta kísérjék figyelemmel! Az óvoda hagyományos rendezvényein kívül lehetıséget biztosítunk a szülıknek elızetes egyeztetés alapján arra, hogy betekintsenek a gyermekek óvodai életébe. A gyermekekrıl információt, pedagógiai véleményt kizárólag a vele foglakozó pedagógus és az óvoda vezetıje adhat. - A szülıknek lehetıségük van rá,-és igényeljük is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelı fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elı a közös gondolkodást. - Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelıbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós együttmőködésre, nyitottságra és ıszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónıt, illetve az óvoda vezetıjét és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzeteket. Az együttmőködésre alkalmas fórumok: - szülói értekezletek, beszélgetıkörök, - játszó és munkadélutánok, - közös rendezvények 10

11 - eseti megbeszélések az óvónıvel Megkérjük a szülıket, hogy se a gyermekekkel kapcsolatos, se magánjellegő beszélgetésre az óvónıt gyermekekkel kapcsolatos foglalatossága közben hosszabb idıre ne vonják el a csoporttól V. Az óvoda munkarendje 1.Az óvodai felvétel eljárásrendje - Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik folyamatosan a férıhelyeknek megfelelıen. - A gyermeket betöltött 3 évesen fogadjuk. Alapvetı feltétel a szobatisztaság és a részben önálló étkezés (pohár kanál használata) - Az ötödik életévét betöltött gyermeket köteles az óvoda felvenni. Ha a gyermeket nem íratták be szülei az óvodába az óvodavezetı köteles értesíteni a lakóhely szerinti jegyzıt a tényrıl. - Felvételrıl értesítést kap a szülı. 2. A nevelési év rendje. Az óvodai nevelési év a tárgy év IX.1-tıl a következı év VIII.31-ig tart. Az óvoda a fenntartó rendelkezése szerint nyáron meghatározott ideig zárva tart. A pontos idıtartamról a szülı tájékoztatást kapnak. Az egyéb iskolai szünet ideje alatt (ıszi, téli, tavaszi) a nagyarányú létszámcsökkenés miatt vagy összevont csoportok mőködnek, vagy fenntartói engedéllyel szünetet tartunk. Nyilatkozatot kérünk a szülıtıl, hogy igényt tart-e gyermeke óvodai elhelyezésére. Szakmai napok, továbbképzések idıpontját az éves munkaterv tartalmazza( évente 3 nap), melyrıl a szülıket egy héttel az esemény elıtt tájékoztatjuk a hirdetı táblára kifüggesztve. Ilyenkor az óvoda zárva tart. 3. Az óvoda napirendje Az óvoda nyitvatartási ideje reggel 7.00-tól délután 16-ig. 11

12 A gyermekeknek legkésıbb 8.30-ig az óvodába meg kell érkezniük. A gyermekek legfeljebb 9 órát tartózkodhatnak az óvodában. A gyermekek az óvodapedagógus utasítása szerint a csoportszobában és az udvaron töltik a foglalkoztatási idıt a kulturált magatartási szabályok megtartásával. A gyermek csak a szülı személyes vagy írásbeli kérésére az óvodapedagógus vagy az óvodavezetı engedélyével hagyhatja el az óvoda épületét. Szülıi kérés hiányában senki nem engedélyezheti az óvoda elhagyását. Az óvodapedagógusi felügyelet szabályait ( az udvaron tartózkodáskor) minden óvónı köteles betartani. A napirendet az életkori sajátosságok és a programok figyelembe vételével a csoportok rugalmasan alakítják ki. Az óvodában folyamatos a napirend, melyben a tízórai elfogyasztása is folyamatos egy adott idıszakon belül ig Ebéd ig, uzsonna ig( a gyermek alvási igényétıl függıen ). Az óvodai nevelésben és a tevékenységben a JÁTÉK dominál. A nevelés a módosított Óvodai nevelési program szerint történik. Hosszútávra szóló céljaink, feladataink a gyermek személyiségfejlıdését, képességeik kibontakozásait segítik. A gyermek az egész nap folyamán tanul. Ismereteit játékban szerzi meg. Mikrocsoportos, és egyéni foglalkoztatások során, differenciált feladatok végzésével, élmények és tapasztalatok szerzésével sok játékkal válik iskolaéretté, rendszeres óvodába járás mellett (3 év óvoda). 4.A beiskolázás feladatai és eljárásrendje. - Tanköteles korú az a gyermek aki május 31-ig betölti a hatodik életévét. - A szülı kérésére az a gyermek is beiskolázható aki december 3l-ig betölti a hatodik életévét, ha iskolaérett. - További egy évig óvodában maradhat az a gyermek, akinek az óvónı és a szülı közös megegyezéssel eldönti, ebben az esetben óvodai szakvéleményt kap a szülı és az iskola. - Akinek a nevelési tanácsadó vagy a szakértıi bizottság javasolja további egy év óvodai nevelésben való részvételét 12

13 A tanköteles korú gyermeket abban az esetben is be kell íratni az iskolába, ha szakvélemények javaslata alapján még egy évig óvodai nevelésben részesül. 5. Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályozások. Az óvoda bejáratát napközben tolózárral zárjuk (Óvoda út ) A nagykapukat is zárva tartjuk amikor a gyermekek kint tartózkodnak az udvaron. Ügynökök, árusok csak a vezetı engedélyével tartózkodhatnak és árulhatnak az épületben.a vezetıi engedély után, csakis az óvoda tevékenységével és mőködésével kapcsolatos anyagok kerülhetnek ki az óvoda hirdetıtáblájára. - Az óvoda helyiségeinek / csoportszobák, konyha, wc, mosdó udvar,) használata az ÁNTSZ elıírásainak megfelelıen lehet. A gyermekek a felnıttek felügyeletével használhatják a az intézmény helyiségeit. - Fontos és betartandó elıírás, hogy az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötıdı szervezet nem mőködhet, ilyen jellegő tevékenység nem folytatható. - Dohányozni a kijelölt helyen lehet. - Hivatalos ügyek intézése az óvodavezetı irodájában - Teendık tőzriadó, bombariadó esetére a szervezeti mőködési szabályzatában foglaltak szerint. 6. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Bóbita Óvoda Rudabánya, Óvoda út 10. Az óvoda vezetıje : Kenéz Béláné Fogadóóra: Kedd: Az óvoda helyettese: Csütörtök: Dr. Máté Bálintné Az óvoda orvosa: Dr. Szatmári Piroska Tel.: Az óvoda logopédusa: Kocsis Jánosné Foglalkozás: péntek Tel.: Az óvoda pszichológusa: Smolnicki Beáta Foglalkozás: szerda Tel: Napi nyitva tartás: ig ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK. A házirend a fenntartó jóváhagyásának napjától visszavonásig érvényes. 13

14 Felülvizsgálata szükség szerint, de legalább három évente. Rudabánya július 11.. Kerekes Pálné tagóvodavezetı 14

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013.

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. Ikt. sz: Házirend Nevelıtestület elfogadta: Készítette: Fakan Zsuzsanna 2/2013. sz. határozat Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. 1 Minden szabad nékem, de nem minden használ: minden

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND LİKÖSHÁZA KÖZSÉGI ÓVODA LİKÖSHÁZA ALAPÍTÓK ÚTJA 20 Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 202230. Nagy Józsefné intézményvezetı aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

Pitypang Sport Óvoda. 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.

Pitypang Sport Óvoda. 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online. Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 H Á Z I R E N D amely, a Budakeszi Város Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda címe: Készítette: Szabó Józsefné 2760 Nagykáta, Czakó András. u. l. óvodavezető Tel.:/Fax: 06-29-440-355 2 Az óvoda neve: Nagykáta Városi

Részletesebben

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat.

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat. A Házirend szabályozása óvodánk Pedagógiai Programjával összhangban, az intézmény Szervezeti és M ködési Szabályzatának mellékleteként, a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény és módosítása,

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető!

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. HÁZIREND Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Készítette: Pinczés Katalin óvodavezető Szivárvány Óvoda

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA

SZEGEDI WALDORF ÓVODA SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 H Á Z I R E N D Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2015. HÁZIREND 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

5700 4. : 66/ 632 207 OM

5700 4. : 66/ 632 207 OM : : 66/ 632 207, HÁZIREND Eredeti készült: 2007. 08. 31. Gyula Város Képviselő-testülete jóváhagyása: 77/2007. (IX.18.)sz. KOSB hat. Egységes szerkezet: 2012. 10. 26. 1. módosítás: 2015. 08. 24. Jóváhagyta

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013.

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Készítette: Skripeczky Ilona óvodavezető 1 A Házirend jogszabályi háttere: Nkt.25. (2) (4) Nkt., 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. TARTALOM 1. Általános információk

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 98/2015.

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Peremarton, Ibolya u.1.

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Peremarton, Ibolya u.1. 1 HÁZIREND Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Peremarton, Ibolya u.1. 88/455-270 Óvodavezető: Mozgay Dóra Óvodavezető helyettes: Madár Béláné Élelmezésvezető,

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3.old. II. Általános információk 4.old. 1.Az intézmény nyitva tartása 2. Az óvoda napirendje 5.old. III. Az

Részletesebben

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III.

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III. HÁZIREND 2014 Az óvoda neve, címe: Tündérkert Óvoda,1144 Budapest, Kántorné sétány 9. Fenntartó neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat, Címe:1145 Budapest, Pétervárad utca 2. A gazdasági

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND 1 Tartalom 1 Általános tudnivalók az óvodáról... 3 2 Gyermekek az óvodában... 5 2.1 A gyermekek jogai... 5 2.2 Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje... 5 2.3 A gyerekek

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn.hu OM: 033759 PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE Készült: 2009. augusztus

Részletesebben

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009.

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009. KINDERGARTEN VACKOR 2009. Házirend hatálya, általános információk az óvodáról, gyerekek az óvodában, szülők az óvodában, pedagógiai munka az óvodában, az intézmény biztonságát garantáló szabályok. A HATÁLYA

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015

H Á Z I R E N D 2015 H Á Z I R E N D 2015 2500 Esztergom, Erzsébet királyné út 43. OM azonosító: 031675 Tel./Fax: 33 413 326 e-mail: erzsebet.ovi@freemail.hu 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük

Szeretettel köszöntjük Szeretettel köszöntjük SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE PILLANGÓ ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN Házirend Házirendünk a Nemzeti köznevelési törvény alapján az intézmény Pedagógiai Programjával, Szervezeti

Részletesebben

SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE

SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE 2013 A Somogymeggyesi Óvoda Házirendjét a Helyi Nevelési Program és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját alapul és a helyi sajátos körülményeket figyelembe véve határoztuk

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

A NEFELEJCS MŰVÉSZETI ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A NEFELEJCS MŰVÉSZETI ÓVODA HÁZIRENDJE 1 NEFELEJCS MŰVÉSZETI ÓVODA OM azonosító: 032836 KÉKNEFELEJCS ÓVODA NEFELEJCS ÓVODA 2141 Csömör, Laki u. 3. 2141 Csömör, Kacsóh Pongrác u. 6. / : 06-28/543-940 / : 06-28/543-950; : 06-28/543-951 : ovoda.csomor@invitel.hu

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Hatályos: 2008. szeptember 1. A házirendet készítette: Csejoszkiné Szabó Annamária A házirendet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2008.

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA Bóbita Óvoda 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az intézmény OM azonosítója: 034361 Készítette és véleményezésre,

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

H á z i r e n d 1/2016.

H á z i r e n d 1/2016. H á z i r e n d 1/2016. A Házirend az óvoda Pedagógiai Programjával, a Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban, a következő törvények és rendeletek alapján készült: 1993. évi LXXIX. törvény 11/1994.

Részletesebben

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető A Nagyharsányi Óvoda és a Kisharsányi Tagóvoda Házirendje OM azonosító: 027353 HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet olvassák

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat ÓVODA HÁZIRENDJE Csenger 2009. július 17. HÁZIREND dolgozók részére 1. Általános elvek: Az óvodában

Részletesebben

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29.

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29. A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető Debrecen, 2013. március 29. TARTALOM JEGYZÉK I. Általános tudnivalók 3 II. Általános információk az óvodáról 3 1. Az óvoda

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

DECS TESZ - VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE 2015/2016.

DECS TESZ - VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE 2015/2016. DECS TESZ - VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE 2015/2016. Kedves szülők! Kérem, az alábbiakban fogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására.

Részletesebben

1026 Budapest Virág árok 8. Tagóvoda 1026 Budapest Virág árok 15. /fax: 06-1-200-71-87 ovoda.virag.8@ecom.hu. Házirend

1026 Budapest Virág árok 8. Tagóvoda 1026 Budapest Virág árok 15. /fax: 06-1-200-71-87 ovoda.virag.8@ecom.hu. Házirend 1026 Budapest Virág árok 8. Tagóvoda 1026 Budapest Virág árok 15. /fax: 06-1-200-71-87 ovoda.virag.8@ecom.hu Házirend 1 Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja gyermekeink biztonságos, szeretetteljes,

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

I. A házirend célja, feladata és tartalma

I. A házirend célja, feladata és tartalma I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi

Részletesebben

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend 2. sz. melléklet Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend 1 Tartalom A Házirend célja, hatálya 4. I. Az intézmény adatai 4. II. Az intézmény nyitva tartása 6. III. Az intézmény használatba vételének

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000 KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelésnélküli munkanapok Óvodai szünetek Ünnepek, hagyományok

Részletesebben

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje HÁZIREND Intézmény neve: Telefon: Telefon / Fax: honlap: MACI Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat +36-30/222-92-72 (igazgató) +36-30/592-59-73 (titkár) www.macialapitvany.hu

Részletesebben

HÉHALMI ÓVODA HÁZIREND

HÉHALMI ÓVODA HÁZIREND HÉHALMI ÓVODA OM:032082 HÁZIREND 2013. I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását,

Részletesebben

HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA

HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA 1038 Budapest, Ezüsthegy u. 76. OM azonosító: 201248 Készítette: Csapiczki Ildikó, óvodavezető 2015. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1.Bevezető... 3 2. Általános információk

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda HÁZIREND Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40. 027689 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Vajdácska Óvoda 3961 Vajdácska Fő út 100.. Telefon: 47/393-231 E-mail: vajdacskaovoda@gmail.com HÁZIREND. Készítette:

Vajdácska Óvoda 3961 Vajdácska Fő út 100.. Telefon: 47/393-231 E-mail: vajdacskaovoda@gmail.com HÁZIREND. Készítette: Vajdácska Óvoda 3961 Vajdácska Fő út 100.. Telefon: 47/393-231 E-mail: vajdacskaovoda@gmail.com HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 202385 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás -

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük. SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN

Szeretettel köszöntjük. SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN Szeretettel köszöntjük SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE Általános információk az intézményegységről Az óvoda neve: Óvoda címe: Siófok,... telefon, fax:... INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN Házirendünk a Köznevelési

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

Kópévár Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 200534 KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015.

Kópévár Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 200534 KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015. KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015. 1 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy megtiszteltek bizalmukkal és gyermekük számára a Kópévár óvodát választották. Kérjük, hogy a sikeres és eredményes együttműködés érdekében,

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3. o. 1.1. A házirend célja 3. o. 1.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02.

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02. Házirend 2015.09.02. A gyermeki élet napirendje: 7.00-9.30: Szabad játék, egyéni fejlesztés, folyamatos tízórai, mindennapos testnevelés 9.30-10.30: Tervezett tevékenységek, mindennapos testnevelés 10.30-12.10:

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA HÁZIRENDJE TORONY

CSICSERGŐ ÓVODA HÁZIRENDJE TORONY CSICSERGŐ ÓVODA HÁZIRENDJE TORONY BEVEZETŐ Óvodánk házirendje a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

KINDER OVI MAGÁNÓVODA. Működtető: Kinderovi Alapítvány. 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013.

KINDER OVI MAGÁNÓVODA. Működtető: Kinderovi Alapítvány. 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013. KINDER OVI MAGÁNÓVODA Működtető: Kinderovi Alapítvány 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013. 1. Bevezető 1. 1. A házirend célja: A házirendben foglalt előírások célja,

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése

Részletesebben

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND Szombathely, 2013. február 28. Készítette: Kapolcsi Kinga óvodavezető 1. BEVEZETŐ: 1. Jogi alapozás:

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 H Á Z I R E N D Tiszaújváros, 2014.02.15. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Részletesebben

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND 1. Bevezetı rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND HÁZIREND DOB ÓVODA 1077 Budapest, Dob u. 95. Telefon/fax: 06-1-342-5133 Honlap: www.dobovoda.hu E-mail: dobovoda@gmail.com Az intézmény OM azonosítója: 034358 Határozatszámon elfogadta: 50 /2015. (X.26.)

Részletesebben

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta:

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. Telefon: 84/380-048 Házirend OM azonosító: 033917 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás az érvényességet

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 3 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 3 1.3. Az intézmény

Részletesebben

KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE

KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE KISBÉR 2013. Házirend A Házirend célja: A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsa az óvoda törvényes működését, a nevelés zavartalan megvalósítását, valamint

Részletesebben

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph.

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph. Há zirend Dunaharaszti Mese Óvoda Székhelye 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26. Tel.:/Fax 06-24-531-760,06-24-531-761 Intézmény OM- azonosítója: 032976 Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes. Intézményvezető

Részletesebben

Pesti Úti Óvoda és Köztársaság Utcai Tagóvoda HÁZIRENDJE

Pesti Úti Óvoda és Köztársaság Utcai Tagóvoda HÁZIRENDJE Pesti Úti Óvoda és Köztársaság Utcai Tagóvoda HÁZIRENDJE Készítette: Szűrszabóné Révész Zsuzsanna óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2013. április 01 1 BEVEZETŐ Kedves Szülők! A Nemzeti Köznevelési

Részletesebben

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok... 3 2.1. Kollégiumi

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA H Á Z I R E N D OM azonosító: 028572 Legitimációval elfogadva: 2015.11.01 Változat: 3. sz. Készítette: Petránné Képes Gizella Hatályos: 2015.11.01-től Oldalak száma: 01-26.

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

H Á Z I R E N D BARACSI NÉGY VÁNDOR ÓVODA BARACS

H Á Z I R E N D BARACSI NÉGY VÁNDOR ÓVODA BARACS H Á Z I R E N D BARACSI NÉGY VÁNDOR ÓVODA BARACS Jóváhagyta: Dobrovicsné Lengyel Edit Óvodavezető 2015. H Á Z I R E N D 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve : Az alapító szerve: Baracsi Négy

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és Kötcsei Óvodában!

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és Kötcsei Óvodában! HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere: A Házirendet az alábbi jogszabályok figyelembevételével készítettük el. A 2011 évi CXC. törvény a köznevelésről.20/2012. /VIII.31/ EMMI rendelet. 229/2012. /VIII.28/

Részletesebben

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Készítette: Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A Kertvárosi ÁMK

Részletesebben

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, kiegészíti az óvodáskorú gyermekek családban történő nevelését. Óvodai nevelésünk

Részletesebben

A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE

A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 030881 Tel: +3652/446-435,536-735 weblap: kemenyzsigmondovi.hu; email: postmaster@kemenyovi.t-online.hu Debrecen Város Közoktatásáért díjas intézmény Iktatószám: 634/2015 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet. Házirend

Országos Idegtudományi Intézet. Házirend Országos Idegtudományi Intézet Házirend Jelen házirend elıírásai kiterjednek a kórház valamennyi fekvıbeteg ellátó osztályára. Betartása, illetve betartatása vonatkozik a kórházban kezelés alatt álló betegekre,

Részletesebben

Házirend. 2013. március. Készítette: Varga Lászlóné. Óvodavezető

Házirend. 2013. március. Készítette: Varga Lászlóné. Óvodavezető Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11. TEL: 06-77-486-270 cspovoda@gmail.com Házirend 2013. március Készítette: Varga Lászlóné Óvodavezető HÁZIREND Csólyospálosi Nyitnikék

Részletesebben