PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA"

Átírás

1 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját a Képviselı-testület november 26-i nyilvános és rendes ülésén meghozott 322/2008. /XI.26./ sz. önkormányzati határozatával fogadta el, hagyta jóvá. Pilis, december hó 01. napján. (Szabó Márton) polgármester (dr. Csiki Gábor) jegyzı

2 2 Pilis Város Önkormányzatának Egészségügyi szolgáltatás-tervezési koncepciója I. fejezet: Bevezetés. II. fejezet: Pilis Város lakosság számának alakulása, szociális - egészségügyi jellemzıi, helyzetképe. III. fejezet: Pilis Város egészségügyi feladat ellátási kötelezettsége. IV. fejezet: Az egészségügyi feladat-rendszer mőködtetése, finanszírozása, a költségvetési helyzet bemutatása. V. fejezet: A települési önkormányzat fejlesztési lehetıségei és feladatai. VI. fejezet: Együttmőködés színterei. I. fejezet: Bevezetés Egy társadalmat - köztük annak kisebb egységét, egy települést - minısít sok egyéb tényezı mellett - az ott élı emberek közérzete, és a közérzetet döntıen befolyásoló egészségügyi állapot. A Magyar Köztársaság Alkotmányának 70/D. (1) bekezdése értelmében: A Magyar Köztársaság területén élıknek joguk van a lehetı legmagasabb szintő testi és lelki egészséghez. Az emberi egészség az ember testi, lelki állapotának és szociális helyzetének egyensúlya. Az egyik legfontosabb emberi érték, olyan erıforrás, amely nélkül a társadalom gazdasági alapjának fejlıdése, növekedése megtorpanhat, az egyén pedig nem élhet teljes életet. A lakosság egészségügyi állapotának alakulásában az egészségügyi intézményrendszer felelıssége nem elhanyagolható. Ezért az egészségügyi intézményrendszert alkalmassá kell tenni arra, hogy a leghatékonyabban szolgálja a lakosság egészségi állapotának javítását, megırzését. Pilis Város Önkormányzata - valamint jogelıdje, Pilis Nagyközség Önkormányzata - az egészségügy súlyának megfelelıen kezelte ezen ágazat fontosabb kérdéseit és a hozzá tartozó szempontokat. Felelıs és elkötelezett, lakossága egészségügyi állapotának és az egészségügyi ellátás szakmai feltételeinek és színvonalának javításában. A Képviselı-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottsága útján - az egyes szervek éves munkatervének megfelelıen - tájékoztatók, beszámolók formájában rendre áttekinti az egészségügyi ágazatba sorolt, és általa fenntartott intézmény, illetıleg szolgáltatások mőködését. A települési önkormányzat a tárgyévi költségvetésének jelentıs részét fordítja az egészségügyi intézmény mőködési feltételeinek biztosítására, - kötelezıen és önként vállalt egészségügyi feladatainak megvalósítására. Az Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepció (a továbbiakban: Koncepció) elfogadásának célja, hogy a) egyrészt, a jelen helyzetbıl kiindulva meghatározza az egészségügy fejlesztésének fıbb irányait, b) koordinálja az egészségügyi feladat ellátását, illetıleg c) lehetıségeihez mérten csökkentse a felesleges kiadásokat, koncentrálva a költségtakarékos feladatellátásra a minıségi betegellátás szem elıtt tartásával.

3 3 Ugyanakkor a jelen Koncepció elıkészítését és összeállítását indokolja az a tény illetve körülmény, hogy Pilis Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által év november hó 29. napján meghozott 122/2004. (XI.29.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott Pilis Nagyközség Önkormányzatának Egészségügyi Koncepciója érvényessége, érvényességi idıtartama lejárt, illetve a Koncepcióban megfogalmazott alapelvek és célok tartalmi felülvizsgálata is idıszerővé vált. II. fejezet: Pilis Város lakosság számának alakulása, szociális - egészségügyi jellemzıi, helyzetképe Lakosságszám alakulása: Pilis Város népessége év óta kis mértékben emelkedett. A népességstatisztikai adatok szerint január 1.-én Pilis Város lakossága: fı volt A évi lakosságszámon belül a 0-18.éves korosztály száma: fı (az össznépesség 22,6%-a), a 60.éven felülieké fı (az össznépesség:17,3%-a). A potenciálisan tevékeny, tehát keresı lakosság száma: fı (az össznépesség: 59,9%-a). A népességstatisztikai adatok szerint január 1.-én Pilis Város lakossága: fı volt A évi lakosságszámon belül a 0-18.éves korosztály száma:2.575 fı (az össznépesség 22,3%-a), a 60.éven felülieké fı (az össznépesség:17,2%-a). A potenciálisan tevékeny, tehát keresı lakosság száma: fı (az össznépesség: 66,4%-a). A népességstatisztikai adatok szerint január 1.-én Pilis Város lakossága: fı volt. A évi lakosságszámon belül a 0-18.éves korosztály száma:2.582 fı (az össznépesség 22%-a), a 60.éven felülieké fı (az össznépesség:17,3%-a). A potenciálisan tevékeny, tehát keresı lakosság száma: fı (az össznépesség: 60,6%-a). Település szociális jellemzıi: A településen élı viszonylag idıs lakosság egyre inkább elszegényedik, a külterületekre beköltözık jelentıs része is a hátrányos helyzető társadalmi csoportok létszámát növeli. A regisztrált munkanélküliek aránya évben 2,6 % körül alakul. Az Önkormányzat a nem regisztrált munkanélküliekrıl adatokkal nem rendelkezik, de a tapasztalatok szerint leginkább alkalmi munkából tartják fenn magukat. A felnıttek 10%-a kapott már valamilyen segélyt az önkormányzattól, a tapasztalatok szerint egyre többen szeretnének havonta valamilyen anyagi segítséget kapni. A lakosság mind nagyobb részének van közmő díjhátraléka, jelentıs hányaduk fizetési gondokkal küzd. A magányosan, egyedül élı (kisnyugdíjas, illetve munkanélküli) személyek különösen kiszolgáltatottak a pénzromlás, az alapvetı élelmiszerek, gyógyszerek, energiaárak emelkedésével szemben. Ma már olyan családok is megélhetési gondokkal küzdenek, akik ugyan nem veszítették el munkahelyüket, - de jövedelmük nem képes lépést tartani az árszínvonal emelkedésével. Az Önkormányzat képviselı-testülete és bizottságai üléseinek napirendjén egyre gyakoribbak a szociális gondok, - a Polgármesteri Hivatal ügyfél-és ügyiratforgalmának egyre nagyobb hányada szociális ügyekben keletkezik. Település egészségügyi helyzetképe: Ma már közhelynek számít, hogy - tágabb értelemben hazánkban, szőkebb értelemben pedig településünkön - a lakosság egészségügyi állapota évtizedek óta kedvezıtlenül alakul.

4 4 A születések száma alacsony, a lakosság halandósága - különösen a éves férfiak körében - magas, az egészségügyi ellátó rendszer mőködése és finanszírozása, valamint a betegellátás színvonala egyaránt súlyos problémákkal terhelt. Elmondható, hogy a lakosság keveset törıdik egészségével, keveset mozog, helytelenül táplálkozik, magas a dohányosok és az alkoholfogyasztók aránya és sajnos lehetne még folytatni a felsorolást. Az idıs lakosság a csökkenı létszámú társadalom egyre növekvı rétegét képezi. Idıskorú népességre legjellemzıbbek a szív-és érrendszeri (magas vérnyomás), agyikeringési, anyagcsere, daganatos, illetıleg az obstuktív tüdı megbetegedések. A magyar társadalomban a magas vérnyomás gyakorissága kiemelkedıen magas, a lakosság jelentıs százaléka szenved ebben a gyakran komoly szövıdményekkel járó betegségben. A szívbetegségek a halálozások meghatározó részét képezik, a betegség már fiatal korban is jelentkezhet. Társadalmi és települési szinten is, jelentısnek mondható a felismert és kezelt cukorbetegségek száma is, amely az életkor elıre haladtával számottevıen növekszik, a betegség határozott életmódváltást igényel (diéta, mozgás), - az ennek hiányában fellépı szövıdmények jelentıs terhet jelentenek, mind a betegnek, mind az egészségügynek egyaránt. Középkorú népességre legjellemzıbb a mozgásszervi/reumatológiai megbetegedések. A mozgásszervi betegségek jelentıségét az okozza, hogy a panaszok nagy mértékben korlátozhatják a megszokott életvitelt, a munkavégzést és olykor akadályai az önellátásnak. Ennek következtében nem ritka, hogy ez a betegségcsoport oka a keresıképtelenség kialakulásának, ezért a megelızés, illetve a betegségi állapot karbantartása kiemelkedıen fontos feladat. Emellett mind ezen korosztályra, illetıleg fiatal felnıttekre - a településen is - jellemzı a teljesítményorientált, illetıleg megváltozott életvitellel járó stresszes környezet, a depressziós közeg, valamint az allergiás (légúti) megbetegedések és ehhez kapcsolódó szövıdmények (téli idıszakban fıként az influenzás megbetegedések). Elmondható, hogy a lakosság részérıl igény van mind a költségtérítése (pl: érvizsgálati szőrés), mind az ingyenes (tüdı, prosztata, csontritkulás) szőrıvizsgálatok iránt. A gyermekkorú népességre legjellemzıbb megbetegedések: középfülgyulladás, megfázás, torok, arcüreggyulladás, lázás állapot. A hátrányos helyzető gyermekeknél elmondható egyrészt, hogy gyakoribbak a fent említett megbetegedések, másrészt viszont a szülık gyermeküket nehezebben viszik orvoshoz, inkább hagyatkoznak az ún. népi gyógymód eszközeire. III. fejezet: Pilis Város egészségügyi feladat ellátási kötelezettsége Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1) bekezdése alapján a helyi közszolgáltatások körében feladata biztosítani a helyi lakosság számára az egészségügyi alapellátás keretében: a.) a felnıtt háziorvosi ellátást, b.) a gyermek háziorvos szolgáltatást, c.) a fogorvosi ellátást, d.) a területi védınıi feladatokat, f.) valamint az összevont központi ügyeleti feladatok ellátását. Az Önkormányzat a lakosság jobb ellátása érdekében a jelen Koncepcióban meghatározott feladatain túl, önként vállalt feladatként a járóbeteg ellátás keretében: a.) vérvételi lehetıséget (minilabort),

5 5 b.) sebészeti szaktanácsadást, c.) szemészeti szakrendelést, d.) reumatológiai szakrendelést, e.) fizikoterápiás kezeléseket biztosít a lakosság számára. Önkormányzat fent említett egészségügyi alapellátás gyógyító-megelızı feladatait, önként vállalt szakellátásokat, Pilis Város Rendelıintézete (2721 Pilis, Rákóczi u.40.) útján biztosítja Pilis Város lakosságának. A Koncepció részeként, a jelen fejezetben mutatjuk be a települési önkormányzat által biztosított egészségügyi alap- és szakellátásokat. A települési önkormányzat által biztosított egészségügyi alapellátások: Háziorvosi szolgálat: A felnıtt házi orvosi tevékenységet 4 fı felnıtt háziorvos látja el. Míg az Önkormányzat a pilisi 1. sz, 2. sz., valamint 3. sz. felnıtt háziorvosi körzetek esetében az orvosok és az Önkormányzat között létrejött ellátási-vállalkozási szerzıdés alapján biztosítja a lakosság számára a felnıtt háziorvosi szolgáltatást, addig a pilisi, 4. sz. felnıtt háziorvosi körzet esetében a tevékenységet ellátó orvossal létesített un. közszolgálati (közalkalmazotti) jogviszony keretein belül biztosítja az Önkormányzat. A háziorvosi szolgálat finanszírozására a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral a lakosok igazolt számának figyelembevételével jelenleg három háziorvos köt finanszírozási szerzıdést. A központi jogszabályban meghatározott minimális lakossági létszám, kialakítható körzetenként: fı. A jelenlegi helyzetben, az ötödik háziorvos tevékenységére is szükség lenne, - de a tárgyi feltételek a meglévı orvosi rendelı épületben nem biztosítottak. Koncepció részeként állásfoglalást igénylı kérdés, az, hogy a települési önkormányzat készítsen elı és szervezzen-e (alakítson ki) egy új, ötödik felnıtt háziorvosi körzetet, a lakosság igényeinek jobb kiszolgálására vonatkozólag. A jelen Koncepció érvényességének tervezett idıtartama alatt, - figyelemmel a háziorvosi szolgálat mőködtetését alapvetıen befolyásoló, bizonytalan központi finanszírozási helyzetre e tárgyú javaslatot a Koncepció nem rögzít. Alapvetıen rögzíthetı, hogy az Önkormányzat a pilisi 1. sz, 2. sz., valamint 3. sz felnıtt háziorvosi szolgálatot nem finanszírozza. Az Önkormányzat alapvetıen a pilisi 4. sz. felnıtt háziorvosi körzet mőködtetésének személyi, tárgyi feltételeit biztosítja, figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat ezen feladata ellátásáról közvetlenül (közalkalmazott háziorvos és asszisztencia útján) gondoskodik. Ugyancsak rögzíthetı, hogy a felnıtt háziorvosok képesítése a központi jogszabályi elıírásoknak megfelelı, míg a felnıtt háziorvosokkal szerzıdéses munkaviszonyban álló asszisztensek képesítése is megfelelı. Ezen a területen is jelentkezik - az adott szakmához, szakmacsoporthoz illeszkedı - a felnıtt korú, ún. kredit rendszerő továbbképzés, melyen a település felnıtt háziorvosai rendszeresen részt vesznek.

6 6 A területi ellátási, feladat ellátási kötelezettséggel terhelten mőködı egészségügyi vállalkozások a települési önkormányzattal év április hónapjában új szerzıdést kötöttek. Álláspontunk szerint, a következı önkormányzati ciklustól kezdıdıen - az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének kidolgozása és elfogadása elıtt - meg kell vizsgálni a települési önkormányzatnak az egészségügyi alapellátást nyújtó vállalkozásokkal fennálló szerzıdéses kapcsolataiból, szerzıdéses jogviszonyaiból, valamint az egészségügyi alapellátást érintı központi jogszabályi változásból adódó pénzügyi kötelezettségvállalásai emelése lehetıségét, - az egészségügyi alapellátás feltétel rendszerét javítandó. Ennek ellentételezéseként, fontos alapelvnek tekinthetı továbbá, hogy az Önkormányzat a pénzügyi évtıl kezdıdıen, a kiegészítı egészségügyi feladatokra - az egészségügyi alapellátás tervezését követıen, - a települési önkormányzatnak a tárgyévre esı pénzügyi kötelezettség vállalásai, illetve likviditási helyzete figyelembevételével biztosítson forrást, azaz: az egészségügyi szakellátásra, alapvetıen az egészségügyi alapellátás tárgyi feltételrendszerének javítását, a lakosság alapvetı igényének kielégítését követıen kerülhessen sor. Ugyancsak fontosnak tartjuk rögzíteni, hogy Pilis Város Önkormányzata a településen létesítendı új orvosi rendelı használatbavételéig, illetve mőködésbe helyezéséig a Pilis, Rákóczi út 40. szám alatt mőködı, jelenlegi orvosi rendelı(k) mőködıképességét folyamatosan biztosítsa. Ennek körében kiemeltnek tekintjük az épület állagának megóvásával, a folyamatos és a hibát megelızı célú karbantartásával, az épület takarításával, az eddig nem mindig rendszeresen biztosított rovar-és rágcsálóírtás elıkészítésével, megszervezésével, az épület tisztasági festésével összefüggı kiadások tervezését, és a hozzá kapcsolódó költségvetési, pénzügyi fedezet biztosítását. Egyúttal - a Koncepció részeként - szükségesnek tartjuk kiemelni, hogy az Önkormányzat az új orvosi rendelı beruházását elıkészítı, illetve lebonyolító beruházóval olyan tartalmú üzemeltetési, mőködtetési, illetve polgári jogi megállapodást kössön, amelynek részeként a.) a településen mőködı, egészségügyi alapellátás korszerő feltételek mellett, gazdaságosan mőködtethetı, b.) a települési egészségügyi alapellátást igénybe vevı lakosság számára az ellátás igénybevételének feltételei, illetve körülményei javuljanak, c.) a településen jelenleg is mőködı, kiegészítı egészségügyi ellátás tárgyi és technikai feltételei javuljanak, illetve megfeleljenek a központi egészségügyi jogszabályi elıírásokban, illetve ennek hiányában az egészségügyi intézmények tervezésére és mőködtetésére vonatkozólag kiadott mőszaki szabványokban foglaltaknak, d.) a települési kiegészítı egészségügyi ellátást igénybe vevı lakosság számára az ellátás igénybevételének feltételei, illetve körülményei javuljanak, e.) a településen egészségügyi alapellátást és kiegészítı ellátást nyújtó vállalkozásokkal kapcsolatban, a mőködtetéssel összefüggı pénzügyi elszámolás rendszere egységessé, egyszerőbbé és átláthatóbbá váljon. Az Önkormányzatnak az egészségügyi területen beruházóval történı kapcsolat felvételt, szerzıdéses jogviszonyok kialakítását követıen, - lehetısége nyílik egy új orvosi rendelı felépítésére és kialakítására, amely új orvosi rendelı területén a felnıtt házi orvosi ellátásra szolgáló helyiség, valamint az összevont központi orvosi ügyelet feladat ellátására szolgáló helyiség, kettıs funkció megszüntethetı.

7 7 A Városi Önkormányzat jogelıdje, a Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete több alkalommal informálisan, elvi állásfoglalásaiban, a felnıtt háziorvosi, és a házi gyermekorvosi ellátás mőködtetése formájában rögzítette: kívánatosnak tartja ezen egészségügyi ellátások vállalkozási formában történı, folyamatos és biztonságos ellátását, mőködtetését. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - a felnıtt háziorvosi feladat ellátáshoz kapcsolódóan - nyilvánítsa ki: a Koncepció érvényességének idıtartama alatt, a települési önkormányzatnak az egészségügyi alapellátást nyújtó vállalkozásokkal fennálló szerzıdéses kapcsolataiból, szerzıdéses jogviszonyaiból, valamint az egészségügyi alapellátást érintı központi jogszabályi változásból adódó pénzügyi terhek fedezetét az önkormányzat tárgyévi költségvetése terhére fedezi, viseli. Végezetül Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a felnıtt háziorvosi feladat ellátáshoz kapcsolódóan úgy foglal állást, hogy a településen mőködı pilisi 4. számú felnıtt háziorvosi körzetet július 1. napjától kezdıdı hatállyal egészségügyi vállalkozási formában kívánja ellátni. Házi gyermekorvosi szolgálat: A Város 18 éven aluli lakosainak egészségügyi ellátását két fı vállalkozó házi gyermekorvos látja el az önkormányzattal kötött szerzıdés alapján. A házi gyermekorvosok munkájuk során szorosan együttmőködnek, mind az iskolai, mind a területi védınıi szolgálat munkatársaival, valamint a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézményének munkatársaival. A területi ellátási, feladat ellátási kötelezettséggel terhelten mőködı egészségügyi vállalkozások - a felnıtt háziorvosi szolgáltatást nyújtó vállalkozások képviselıivel együtt - a települési önkormányzattal év április hónapjában új szerzıdést kötöttek. Fontosnak tartjuk, hogy Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - a házi gyermekorvosi feladat ellátásához kapcsolódóan - nyilvánítsa ki: amennyiben a gyermekkorú lakosság számában jelentıs változás nem történik a településen mőködı házi gyermekorvosi körzetek számát 2 körzetben határozza meg. Egyúttal, ehhez kapcsolódóan az egészségügyi alapellátást nyújtó vállalkozásokkal fennálló szerzıdéses jogviszonyaiból, valamint az egészségügyi alapellátást érintı központi jogszabályi változásból adódó pénzügyi terhek fedezetét az önkormányzat tárgyévi költségvetése terhére fedezi, viseli. Fogászati ellátás: A fogászati alapellátás esetében, területi ellátási kötelezettséggel, - a felnıtt és gyermek fogászatot együtt két fı fogorvos látja el az önkormányzattal megkötött külön ellátási szerzıdés alapján. A lakosság létszámának növekedése, illetıleg a fogorvosok túlterheltsége, - korábbi megállapítás szerint is - szükségessé tenné egy új 3. fogorvosi körzet kialakítását. A területi ellátási, feladat ellátási kötelezettséggel terhelten mőködı egészségügyi vállalkozások az Önkormányzattal, illetve annak jogelıdjével: Pilis Nagyközség

8 8 Önkormányzatával év június hónapjában kötötték meg az alapellátásra vonatkozó vállalkozási szerzıdést. Fontosnak tartjuk, hogy Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a fogorvosi feladat ellátáshoz kapcsolódóan nyilvánítsa ki, hogy a jelen egészségügyi koncepció érvényességi idıtartama alatt, a települési önkormányzatnak az egészségügyi alapellátást nyújtó vállalkozásokkal fennálló szerzıdéses kapcsolataiból, szerzıdéses jogviszonyaiból, valamint az egészségügyi alapellátást érintı központi jogszabályi változásból adódó pénzügyi terhek fedezetét az önkormányzat tárgyévi költségvetése terhére fedezi, viseli. Ugyanakkor, másrészt indítványozzuk, hogy a Képviselı-testület deklarálja és nyilvánítsa ki: amennyiben lehetıség van rá II. negyedévétıl kezdıdı hatállyal a településen mőködı fogorvosi körzet számát 3 körzetben határozza meg. Amennyiben a fogorvosi körzetek száma 3-ra emelkedik, - állásfoglalást igénylı kérdés, hogy az Önkormányzat támogatja-e, és amennyiben igen, úgy milyen formában, milyen mértékig támogatja a harmadik fogorvosi körzet elindulását, mőködését. Javasoljuk, hogy a Képviselı-testület - a fogorvosi feladat ellátáshoz kapcsolódóan - úgy foglaljon állást, hogy az Önkormányzat évi költségvetése terhére, bruttó 5 millió forint erejéig a 3. számú fogorvosi körzet elindításához, és kialakításához szükséges alapfelszerelést biztosítja. Végezetül, hosszabb távon kérdésként merül, hogy a települési önkormányzat milyen formában, és milyen pénzügyi feltételekkel vegyen részt a fogorvosi feladatok ellátásában. Álláspontunk szerint, mind a Városi Önkormányzat, mind a Nagyközségi Önkormányzat a mőködtetés eddig eltelt idıszakában jelentısen segítette a Pilisen mőködı fogorvosi szolgálatok mőködését. E körben javasoljuk a Képviselı-testületnek, hogy az Önkormányzat - a fogorvosi feladat ellátáshoz kapcsolódóan nyilvánítsa ki: a fogorvosi ellátás folyamatos mőködéséhez, mőködtetéséhez szükséges szerzıdéses jogviszonyok haladéktalan módosítását kezdeményezi az egészségügyi vállalkozásoknál (az egészségügyi alapellátást nyújtó felnıtt háziorvosi, házi gyermekorvosi vállalkozási ellátási szerzıdésekhez hasonlóan) amennyiben a Kormány a fogorvosi ellátás mőködtetéséhez, alapfelszereltségének biztosításához kapcsolódóan többletfinanszírozást nyújt. Védınıi szolgálat: A város területi védınıi szolgálatát három fı, míg az iskola egészségügyi-védınıi feladatokat egy fı látja el. Mind a négy dolgozó az Önkormányzattal, illetve a Képviselı-testülettel közalkalmazotti jogviszonyban áll, (mivel a településen az egészségügyi feladatok ellátása annak nagyságrendje miatt - nincs intézményi formába szervezve.). A munkáltatói jogkör gyakorlója a település polgármestere. A területi védınıi szolgálat segítséget nyújt a gyermekgyógyászat, csecsemıgondozás, valamint a terhes gondozás területén. Az iskola egészségügyi-védınıi szolgálat végzi el az iskolai oktatási intézményhez kapcsolódó közegészségügyi felvilágosítási, prevenciós, megelızı célú és szőrési feladatokat. Az iskola orvosi feladatokat - az iskolai oktatási intézményen (Gubányi Károly Általános Iskola) belül dr. Legeza Margit házi gyermekorvos végzi el, - külön megbízási szerzıdés alapján.

9 9 Ezen a területen, fontosnak tartjuk, hogy a Képviselı-testület - a területi védınıi feladat ellátáshoz kapcsolódóan kinyilvánítsa: az önkormányzat alkalmazásában álló területi védınık részére pénzügyi évtıl kezdıdıen a tárgyi feltétel rendszert javítja, az új orvosi rendelı használatbavételét követıen. Ugyanakkor rögzíthetı, hogy a Gubányi Károly Általános Iskola keretein belül, nem, illetve nem teljeskörően megoldott az iskolás korú gyermekeknek a Széchenyi u. 28. szám alatti telephelyen, a közegészségügyhöz kapcsolódó felvilágosítási, prevenciós, megelızı célú és szőrési feladatellátás tárgyi körülményei. Ezen megállapítással összefüggésben, javasoljuk, hogy a Képviselı-testület az iskolaorvosi feladat ellátáshoz kapcsolódóan nyilvánítsa ki: a Gubányi Károly Általános Iskola Széchenyi u. 28. szám alatti telephelyén, december 31. napjáig az iskolaorvosi helyiséget a hozzá tartozó, az ún. kötelezı eszközjegyzékben foglalt eszközökkel, berendezésekkel együtt megvalósítja és biztosítja. Központi Orvosi Ügyeleti szolgálat: A települési önkormányzat a külön, központi egészségügyi jogszabályban meghatározott ún. központi orvosi ügyeleti ellátást január 1. napjától biztosítja a település lakossága számára. A központi orvosi ügyeleti feladatellátás beindításával, illetve kezdeti mőködésével kapcsolatban alapvetı nehézségek adódtak, mivel sem az Önkormányzat, sem a vele szerzıdı egészségügyi szolgáltató (E.R.Bt.) nem tudta teljeskörően biztosítani a évre illetve évre érvényes és hatályos, központi egészségügyi jogszabályban meghatározott tárgyi feltételrendszert (kötelezı eszközjegyzékben foglalt eszközök hiányossága, orvosi rendelı területén kialakított helyiség csoport problémák). A települési önkormányzat július 1. napjával, az E.R.Bt-vel fennálló egészségügyi vállalkozási szerzıdést felmondta, és egyúttal a feladat ellátásával az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. (Emergency Service Kft.) bízta meg. Az Emergency Service Kft július 1. napjától kiegyensúlyozott körülmények között, jó szakmai színvonalon, a jelenleg rendelkezésre álló ismereteink szerint problémamentesen látja el és végzi el a település orvosi ügyeleti feladatait. A központi orvosi ügyeleti feladatellátás rendszeréhez január 1. napjától csatlakozott Káva, február 1. napjától csatlakozott Monorierdı Község Önkormányzata, míg január 1. napjától Bénye Község Önkormányzata is. Idıközben a jelenlegi térségi szolgáltató lett a Monori Térség tekintetében is a központi orvosi ügyeleti szolgálattal megbízva, így álláspontunk szerint a Monoron, (Sülysápon), valamint Pilisen, telephelyekkel mőködı központi orvosi ügyeleti feladatok a lakosság jobb kiszolgálását eredményezik, illetve a feladatellátás jellegébıl adódó akut veszélyforrások, és kockázatok csökkenésével, mérséklésével jár. Valószínősíthetı, hogy az Emergency Service Kft. által kialakított ellátási körzetek közötti együttmőködés idıvel még jobban erısödni fog. Így, e körülményre figyelemmel, ezen ellátási területen az Önkormányzatunknak kiemelt feladat elıkészítési, szervezési, illetve végrehajtási funkciója, - jelenlegi feladata nincs. Fent írtak figyelemmel, álláspontunk szerint ezen a területen az Önkormányzatnak kiemelt beavatkozási szükséglete nem merül fel.

10 10 Foglalkozás-egészségügy: A települési önkormányzat december 31. napjáig döntı részben dr. Bajmóczy Géza (akkor még) vállalkozó háziorvost bízta meg, alkalmazta a foglalkozás egészségügyi feladatok ellátásával. Figyelemmel a pilisi 4. sz. felnıtt háziorvosi körzet keretein belül szeptember és november hónapja között történt eseményekre, - az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal dr. Bajmóczy Géza háziorvos által vállalkozási formában mőködtetett foglalkozás egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerzıdést december 31. napjával megszüntette. Egyúttal Önkormányzatnak, illetve a Polgármesteri Hivatalnak év elején új foglalkozás egészségügyi orvost kellett kiválasztani, megbízni. A Polgármesteri Hivatal által - belsı eljárásrend, pályáztatás részeként - kiválasztott dr. Végh Katalin albertirsai háziorvos látja el a Polgármesteri Hivatal, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház, a Kármán József Városi Könyvtár, a Gubányi Károly Általános Iskola, valamint az egészségügyi szakfeladaton dolgozó munkavállaló (közalkalmazottak, köztisztviselık) valamint a Polgármesteri Hivatal által, a közhasznú és közcélú foglalkoztatási feladatellátásban résztvevı személyek foglalkozás egészségügyi feladatait. A foglalkozás egészségügy jelentıségéhez kapcsolódva: a települési önkormányzat alapvetı feladata az egyes munkáltatók (intézmények) e tárgyú feladatainak ellátáshoz szükséges pénzügyi feltételrendszer biztosítása. E körben emeljük ki, hogy különösen a közhasznú, közcélú foglalkoztatáshoz, valamint az irodai munkakör ellátásához kapcsolódó foglalkozás egészségügyi feladatok feltételeit (képernyı elıtti védıszemüveg, védıital, védıeszközök stb.) biztosítani kell. Fontos körülmény ugyanakkor, hogy a feladatellátási kötelezettség alapvetıen a munkáltatókat terheli. A települési önkormányzat által biztosított egészségügyi szakellátások: Szakorvosi ellátás: Az önkormányzat önként vállalt feladatként, - megbízási szerzıdések útján - három szakrendelést biztosít lakosai számára. A településen, az orvosi rendelı keretein belül a sebészet heti 3 órában, a szemészet heti 2 órában, míg a reumatológiai szakrendelés heti 2 órában mőködik. A fent említett szakrendeléseken kívül az Önkormányzat vérvételi lehetıséget (un.mini labort) biztosít a lakosság számára. Ezzel kapcsolatos feladatokat - 2 fı asszisztens látja el, közalkalmazotti jogviszony keretében. Az Önkormányzat által fenntartott egészségügyi szakrendelésekkel kapcsolatban, alapvetı kérdés a települési önkormányzatot körülvevı pénzügyi-gazdasági háttér stabilitása, illetve ezen folyamatok alakulása. Tény, hogy az Önkormányzat által szervezett egészségügyi szakellátás nem tartozik az Önkormányzat által kötelezıen ellátandó és fenntartandó ellátási formákhoz, ugyanakkor a lakosság körében nagy népszerőségnek örvend, - fontos feladatot tölt be. Az egészségügyi szakellátásokkal összefüggésben, a másik fı kérdés, hogy az Állam tud-e, és kész-e az egészségügyi szakrendelések rendszeréhez kapcsolódóan többlet finanszírozást (az egyes szakrendelésekhez kapcsolódóan, társadalombiztosítási óraszámot, növekményt) nyújtani.

11 11 Jelenleg a település által közvetlenül el nem látott szakrendelések Cegléden, a ceglédi Toldy Ferenc Kórház Rendelıintézete keretein belül mőködnek, illetve vehetık igénybe. Harmadik, alapvetı kérdés az, hogy a települési önkormányzat eredményes tárgyalásokat tude folytatni a közeljövıben a területileg illetékes egészségbiztosítási pénztárral, valamint a Toldy Ferenc Kórházzal, egyes egészségügyi szakfeladatoknak a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátási körébe történı illesztésére vonatkozólag. Negyedik, alapvetıen vizsgálandó kérdéskör, hogy a települési önkormányzat az új orvosi rendelı keretein belül, - melyik szakrendelést és milyen idıtartamban, milyen feltétekkel kívánja, tudja finanszírozni és mőködtetni. Ötödik, alapvetıen állásfoglalást és döntést igényelendı kérdéskör, hogy a települési önkormányzat a régi orvosi rendelı keretein belül, a jelenlegi mőködtetési forma fenntartásán túlmenıen kész-e illetve milyen pénzügyi feltételekkel kész az új orvosi rendelı mőködése keretébe beillesztett (beillesztendı) szakrendelések indulásához és folyamatos mőködtetéséhez kapcsolódó, várhatóan jelentısebb mértékő tárgyi eszköz beszerzést (gépbeszerzés, eszközbeszerzés) finanszírozni. Elképzelhetı, és külön megvizsgálandó az, hogy a településen mőködtethetı-e (a jelenleg mőködı szakrendeléseken túlmenıen) további szakellátás, - és ezen ellátás milyen formában tartható fenn (önkormányzat által finanszírozott ellátás, vagy magánrendelés formájában). Fent írt problémakörök kapcsán, javaslatainak az alábbiakban foglalhatók össze: A Képviselı-testület a településen mőködı kiegészítı egészségügyi feladat ellátáshoz kapcsolódóan nyilvánítsa ki, hogy december 31. napjáig a települési önkormányzattal szerzıdéses jogviszonyban álló mintavételi hely, sebészet, szemészet, reumatologia, fizioterápia, nıgyógyászat szakellátásokat az orvosi rendelı keretein belül, változatlan szerzıdési feltételekkel biztosítja. Javasoljuk, hogy a Képviselı-testület - a településen mőködı kiegészítı egészségügyi feladat ellátáshoz kapcsolódóan II. negyedévétıl kezdıdı hatállyal a fizioterápia szakellátásban közremőködı szakasszisztenst heti 40 órában kívánja foglalkoztassa, a fizikoterápiához kapcsolódóm megnövekedett lakossági igényekre figyelemmel. Indítványozzuk, hogy a Képviselı-testület - a településen mőködı kiegészítı egészségügyi feladat ellátáshoz kapcsolódóan nyilvánítsa ki: a településen mőködı kiegészítı egészségügyi feladat ellátást, a jelen koncepcióban foglaltak alapulvételével, az új orvosi rendelı keretein belül január hó 1. napjától kezdıdıen, az alábbiak szerint biztosítja: mintavételi hely (közalkalmazotti státuszban), sebészet (megbízási szerzıdés útján), szemészet (megbízási szerzıdés útján), reumatologia (megbízási szerzıdés útján), fizioterápia (közalkalmazotti státuszban), nıgyógyászat (megbízási szerzıdés útján). A Képviselı-testületnek ugyanakkor meg kellene vizsgálnia a településen kiegészítı egészségügyi ellátás nyújtó vállalkozások tekintetében, január hó 1. napjától kezdıdı érvénnyel magánrendelések bevezetését: részben a bérleti díj kerete terhére (kompenzáció),

12 12 részben a települési önkormányzat által ezidáig megvásárolt eszközök, és a jövıben megvásárolandó eszközök használata (amortizáció) terhére. IV. fejezet: Az egészségügyi feladat-rendszer mőködtetése, finanszírozása, a költségvetési helyzet bemutatása. A szorosan vett egészségügyi ellátás feladat-finanszírozása több forrású: - OEP. Finanszírozás. - önkormányzati támogatás. - egyéb források. Pilis Város költségvetése a tulajdonosi szemléletet tükrözi. Továbbra is gondoskodni kíván a saját tulajdonában és fenntartásában mőködı egészségügyi intézmények mőködési feltételeinek megteremtésérıl és fejlesztésérıl. Anyagi helyzetének függvényében a feltétlenül szükséges nagy értékő eszköz beszerzésre, fejlesztésre és az új egészségügyi intézmény megvalósítására összpontosít elsısorban. Ezen kívül az intézményi dolgozók élet és munkakörülményeit javító költségvetési elemek biztosításáról is gondoskodni kíván. Az önkormányzati támogatás mértékének meghatározásakor fontos szem elıtt tartani a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló, többször módosított 1997.évi LXXXIII. törvény valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi LXV. törvényben foglaltakat. Egyéb bevételi forrásoknak minısíthetık az egészségügyi intézmény azon bevételei, amelyek bérbeadásból (pl: helyiség bérlet), továbbá egyéb térítési díjbevételekbıl származnak. Figyelemmel arra, hogy az egészségügy területén jelentıs mértékben megnövekedett a feladat ellátás finanszírozó központi jogszabályokat módosító rendelkezések, új jogszabályok száma álláspontunk szerint (az Állam költségvetési helyzetének változására figyelemmel is) elképzelhetı, hogy mind a kötelezıen ellátandó feladatok nyújtása területén, mind az egészségügyi szakellátás területén, illetve a hozzá kapcsolódó pénzügyi finanszírozás területén, további jogszabályváltozások várhatók, - melyek bizonytalanná teszi a feladatok ellátásához kapcsolódó tervezést.

13 13 V. fejezet: A települési önkormányzat fejlesztési lehetıségei és feladatai. Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a városi önkormányzatra háruló egészségügyi feladatok minél színvonalasabb és hatékonyabb ellátása (az egyes egészségügyi területek fejlesztése) érdekében, az alábbi alapelveket fogadja el: Alapelvek I. számú alapelv 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pénzügyi évtıl kezdıdıen, az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének kidolgozása és elfogadása során elıtérbe helyezi a települési önkormányzatnak az egészségügyi alapellátást nyújtó vállalkozásokkal fennálló szerzıdéses kapcsolataiból, szerzıdéses jogviszonyaiból, valamint az egészségügyi alapellátást érintı központi jogszabályi változásból adódó pénzügyi kötelezettség vállalásokat. 2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pénzügyi évtıl kezdıdıen, a kiegészítı egészségügyi feladatokra az egészségügyi alapellátás tervezését követıen, a települési önkormányzatnak a tárgyévre esı pénzügyi kötelezettség vállalásai, illetve likviditási helyzete figyelembevételével biztosít forrást. II. számú alapelv Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kinyilvánítja, hogy a településen létesítendı új orvosi rendelı használatbavételéig, illetve mőködésbe helyezéséig a Pilis, Rákóczi út 40. szám alatt mőködı, jelenlegi orvosi rendelı mőködıképességét folyamatosan biztosítja. III. számú alapelv Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kinyilvánítja, hogy az új orvosi rendelı beruházását elıkészítı, illetve lebonyolító egészségügyi beruházóval olyan tartalmú üzemeltetési, mőködtetési, illetve polgári jogi megállapodást köt, amelynek részeként a.) a településen mőködı, egészségügyi alapellátás korszerő feltételek mellett, gazdaságosan mőködtethetı, b.) a települési egészségügyi alapellátást igénybe vevı lakosság számára az ellátás igénybevételének feltételei, illetve körülményei javuljanak, c.) a településen jelenleg is mőködı, kiegészítı egészségügyi ellátás tárgyi és technikai feltételei javuljanak, illetve megfeleljenek a központi egészségügyi jogszabályi elıírásokban, illetve ennek hiányában az egészségügyi intézmények tervezésére és mőködtetésére vonatkozólag kiadott mőszaki szabványokban foglaltaknak, d.) a települési kiegészítı egészségügyi ellátást igénybe vevı lakosság számára az ellátás igénybevételének feltételei, illetve körülményei javuljanak, e.) a településen egészségügyi alapellátást és kiegészítı ellátást nyújtó vállalkozásokkal kapcsolatban, a mőködtetéssel összefüggı pénzügyi elszámolás rendszere egységessé, egyszerőbbé és átláthatóbbá váljon.

14 14 IV. számú alapelv Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kinyilvánítja: az Önkormányzat folyamatosan megteszi a szükséges intézkedéseket, kezdeményezéseket a településen mőködı, kiegészítı egészségügyi feladat ellátás társadalombiztosítási formában történı mőködtetésére és ellátására vonatkozólag. V. számú alapelv 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a házi gyermekorvosi feladat ellátáshoz kapcsolódóan kinyilvánítja, hogy a jelen egészségügyi koncepció érvényességének idıtartama alatt, a települési önkormányzatnak az egészségügyi alapellátást nyújtó vállalkozásokkal fennálló szerzıdéses kapcsolataiból, szerzıdéses jogviszonyaiból, valamint az egészségügyi alapellátást érintı központi jogszabályi változásból adódó pénzügyi terhek fedezetét az önkormányzat tárgyévi költségvetése terhére fedezi, viseli. 2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a házi gyermekorvosi feladat ellátáshoz kapcsolódóan kinyilvánítja, hogy a koncepció érvényességének idıtartama alatt amennyiben a település lakosság számában, 0 17 éves korú gyermekek számában jelentıs változás nem következik be, mely a gyermekorvosi körzetek számára vonatkozó meghatározást érdemben befolyásolja a településen mőködı házi gyermekorvosi körzet számát 2 körzetben határozza meg. 3./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a házi gyermekorvosi feladat ellátáshoz kapcsolódóan úgy foglal állást, hogy a házi gyermekorvosi szolgálat tekintetében a központi jogszabályban orvosi körzet kialakítására vonatkozólag az egy körzetre jutó betegszámot minimálisan 800 fı, maximálisan 1600 fıben határozza meg. VI. számú alapelv 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - a felnıtt háziorvosi feladat ellátáshoz kapcsolódóan - úgy foglal állást, hogy a településen mőködı pilisi, valamennyi felnıtt háziorvosi körzetet július 1. napjától kezdıdı hatállyal, kizárólag egészségügyi vállalkozási formában kívánja elláttatni és mőködtetni. 2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - a felnıtt háziorvosi feladat ellátáshoz kapcsolódóan - úgy foglal állást, hogy a felnıtt háziorvosi szolgálat tekintetében a központi jogszabályban orvosi körzet kialakítására vonatkozólag az egy körzetre jutó betegszámot maximálisan fıben határozza meg. VII. számú alapelv 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a felnıtt háziorvosi feladat ellátáshoz kapcsolódóan kinyilvánítja, hogy a jelen egészségügyi koncepció érvényességének idıtartama alatt, a települési önkormányzatnak az egészségügyi alapellátást nyújtó vállalkozásokkal fennálló szerzıdéses kapcsolataiból, szerzıdéses jogviszonyaiból, valamint az egészségügyi alapellátást érintı központi jogszabályi változásból adódó pénzügyi terhek fedezetét az önkormányzat tárgyévi költségvetése terhére fedezi, viseli.

15 15 2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a felnıtt háziorvosi feladat ellátáshoz kapcsolódóan kinyilvánítja, hogy a koncepció érvényességének idıtartama alatt amennyiben a település lakosság számában, a 17 éves kort betöltött személyek számában jelentıs változás nem következik be, amely a felnıtt háziorvosi körzetek számára vonatkozó meghatározást érdemben befolyásolja a településen mőködı felnıtt háziorvosi körzet számát 4 körzetben határozza meg. VIII. számú alapelv Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a fogorvosi feladat ellátáshoz kapcsolódóan kinyilvánítja, hogy a jelen egészségügyi koncepció érvényességi idıtartama alatt, a települési önkormányzatnak az egészségügyi alapellátást nyújtó vállalkozásokkal fennálló szerzıdéses kapcsolataiból, szerzıdéses jogviszonyaiból, valamint az egészségügyi alapellátást érintı központi jogszabályi változásból adódó pénzügyi terhek fedezetét az önkormányzat tárgyévi költségvetése terhére fedezi, viseli. IX. számú alapelv Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - a fogorvosi feladatellátáshoz kapcsolódóan - kinyilvánítja, hogy a Koncepció érvényessége idıtartama alatt, július 1. hatállyal a településen mőködı fogorvosi körzet számát 3 körzetben határozza meg. X. számú alapelv Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy foglal állást, hogy a pilisi 3. sz. fogorvosi körzet elindításáról és mőködtetésérıl a fogorvosi eszközfejlesztésre irányuló, külön pénzügyi keret biztosítása nélkül egészségügyi vállalkozási formában gondoskodik. XI. számú alapelv 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a fogorvosi feladat ellátáshoz kapcsolódóan kinyilvánítja, hogy a fogorvosi ellátás folyamatos mőködéséhez, mőködtetéséhez szükséges szerzıdéses jogviszonyok haladéktalan módosítását kezdeményezi az egészségügyi vállalkozásoknál (az egészségügyi alapellátást nyújtó felnıtt háziorvosi, házi gyermekorvosi vállalkozási ellátási szerzıdésekhez hasonlóan) amennyiben a Kormány a fogorvosi ellátás mőködtetéséhez, alapfelszereltségének biztosításához kapcsolódóan többlet finanszírozást nyújt. 2./ A Képviselı-testület megvizsgálja annak lehetıségét, hogy amennyiben a fogorvosi ellátás mőködtetéséhez, finanszírozásához szükséges központi pénzügyi jogszabályi környezet nem változik, a településen mőködı, fogorvosi ellátást nyújtó, körzettel rendelkezı egészségügyi vállalkozásokkal a hatályos vállalkozási szerzıdések módosítására irányuló tárgyalást akként folytassa le, hogy a települési Önkormányzat január 1. napjától kezdıdı hatállyal a fogorvosi körzet mőködéséhez kapcsolódó eszközbeszerzésekre, eszköz pótlásokra, illetve eszközök cseréjére az Önkormányzat költségvetése terhére pénzügyi fedezetet nem biztosít. XII. számú alapelv Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a területi védınıi feladat ellátáshoz kapcsolódóan kinyilvánítja, hogy az Önkormányzat alkalmazásában álló területi védınık

16 16 részére pénzügyi évtıl kezdıdıen a tárgyi feltétel rendszert javítja, - az új orvosi rendelı használatbavételét követıen. XIII. számú alapelv Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - az iskolaorvosi feladat ellátáshoz kapcsolódóan - kinyilvánítja, hogy a Gubányi Károly Általános Iskola Széchenyi u. 28. szám alatti telephelyén, - a pénzügyi év kerete terhére december 31. napjáig az iskolaorvosi helyiség kialakítását megvalósítja. XIV. számú alapelv Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - az összevont központi orvosi ügyeleti feladat ellátáshoz kapcsolódóan - kinyilvánítja, hogy részére pénzügyi évtıl kezdıdıen a tárgyi feltétel rendszert javítja, - az új orvosi rendelı használatbavételét követıen. XV. számú alapelv Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - a településen mőködı kiegészítı egészségügyi feladat ellátáshoz kapcsolódóan - kinyilvánítja, hogy december 31. napjáig a települési önkormányzattal szerzıdéses jogviszonyban álló mintavételi hely, sebészet, szemészet, reumatologia, fizioterápia, nıgyógyászat szakellátásokat az orvosi rendelı keretein belül, változatlan szerzıdési feltételekkel biztosítja. XVI. számú alapelv Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - a településen mőködı kiegészítı egészségügyi feladat ellátáshoz kapcsolódóan - kinyilvánítja, hogy II. negyedévétıl kezdıdı hatállyal a fizioterápia szakellátásban közremőködı szakasszisztenst heti 40 órában kívánja foglalkoztatni. XVII. számú alapelv 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - a településen mőködı kiegészítı egészségügyi feladat ellátáshoz kapcsolódóan - kinyilvánítja, hogy a településen mőködı kiegészítı egészségügyi feladat ellátást, a jelen koncepcióban foglaltak alapulvételével, az új orvosi rendelı keretein belül január hó 1. napjától kezdıdıen, az alábbiak szerint biztosítja: mintavételi hely (közalkalmazotti státuszban), sebészet (megbízási szerzıdés útján), szemészet (megbízási szerzıdés útján), reumatologia (megbízási szerzıdés útján), fizioterápia (közalkalmazotti státuszban), nıgyógyászat (megbízási szerzıdés útján). 2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármester, hogy az 1./ pontban foglalt állásfoglalás alapulvételével, a településen mőködı, kiegészítı egészségügyi feladatot végzı egészségügyi vállalkozással, az új orvosi rendelı keretein belül beszerzendı, az egészségügyi szakmai minimum követelmények körébe tartozó tárgyi eszközök megvásárlása, a vásárlás pénzügyi viselése tárgyában szeptember 30. napjáig folytassa le a szükséges tárgyalásokat.

17 17 XVIII. számú alapelv Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - a településen mőködı kiegészítı egészségügyi feladat ellátáshoz kapcsolódóan - úgy foglal állást: megvizsgálja a településen kiegészítı egészségügyi ellátás nyújtó vállalkozások tekintetében, január hó 1. napjától kezdıdı érvénnyel bérleti díj kiszabását, bevezetését és meghatározását. XIX. számú alapelv 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - a településen mőködı kiegészítı egészségügyi feladat ellátáshoz kapcsolódóan, amennyiben a IV. számú alapelvben foglaltak nem teljesülnek - úgy foglal állást: megvizsgálja a kiegészítı egészségügyi ellátás nyújtásának vállalkozási formában történı mőködtetése lehetıségét, részben a bérleti díj kerete terhére (kompenzáció), részben a települési önkormányzat által ezidáig megvásárolt eszközök, és a jövıben megvásárolandó eszközök használata (amortizáció) terhére. 2./ A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt állásfoglalás alapulvételével, a településen mőködı, kiegészítı egészségügyi feladatot végzı egészségügyi vállalkozással szeptember 30. napjáig folytassa le a szükséges tárgyalásokat. XX. számú alapelv Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a településen tervezett új orvosi rendelı beruházása kapcsán kinyilvánítja: az orvosi beruházást elıkészítı és bonyolító egészségügyi beruházóval, valamint a településen mőködı egészségügyi alapellátást és kiegészítı egészségügyi ellátását nyújtó vállalkozások képviselıivel, az új orvosi rendelı beindításával, mőködtetésével összefüggı tárgyalásokat akként folytatja le, hogy a település egészségügyi feladatainak döntı része az új orvosi rendelı területén kerüljön ellátásra. XXI. számú alapelv Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - a településen tervezett új orvosi rendelı beruházása kapcsán - kinyilvánítja: az orvosi beruházást elıkészítı és bonyolító egészségügyi beruházóval az új orvosi rendelı beindításával, mőködtetésével összefüggı tárgyalásokat akként folytatja le, hogy az orvosi rendelı mőködtetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges fizikai állomány, munkavállalói állomány munkáltatása a jövıre nézve is biztosítva legyen. VI. fejezet: Együttmőködés színterei. A települési önkormányzatnak az optimális egészségügyi ellátáshoz megfelelı kapcsolatrendszert kell kialakítania belsı, illetıleg külsı környezetével. Az önkormányzat feladat és hatáskörök gyakorlását - törvényi feltételek szerint, valamint a törvényi keretek között - az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata, valamint a Polgármesteri Hivatal Ügyrendi Szabályzata rögzíti. Ennek alapján mőködik a Képviselı-testület, a Képviselı-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága, illetıleg a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás. Az Önkormányzat egészségpolitikai döntéseinek folyamatát, azok hatását e szakmai hátérrel lehet nyomon követni.

18 18 Az Önkormányzat fontosnak tartja, hogy a döntések elıkészítésében hangsúlyt kapjanak a döntések szakmai-szervezeti-gazdasági hatásainak vizsgálata. Továbbá, ugyancsak érdekelt a döntésbe érdekelt szereplık bevonásába (érdekérvényesítés). A lakosság egészségügyi állapotáért való törvényi felelısség, de az Önkormányzat érdeke is szükségessé teszi az egészségügyben érdekelt és érintett szervezetekkel való folyamatos és rendszeres párbeszédet és együttmőködést. Az önkormányzat az alábbi körben tarja szükségesnek az együttmőködést: 1./ ÁNTSZ Monori, Nagykátai Kistérségi Intézete: fontos közegészségügyi (járványügyi) és szakfelügyeleti feladatokat lát el. Kiemelt szerepe van a hatósági ellenırzésekben és engedélyezési eljárásokban, a prevenciós feladatok és egészségügyi ellátás szakmai felügyeletének ellátásában. 2./ Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség feladat ellátása is szintén számos területen találkozik az egészségvédelemmel. 3./ Polgári Védelem különösen katasztrófa elhárításban a lakosság elhelyezésében és ellátásában lát el fontos egészségvédelmi feladatokat. 4./ A Fıvárosi és Pest Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Állategészségügyi Igazgatósága Hatósági Fıállatorvos fontos partnere az Önkormányzatnak az állategészségügyi feladatok ellátásában. Az állattartás szabályainak betartása és fertızı betegségek korlátozása - mint fontos közegészségügyi hatósági feladat egy része a Polgármesteri Hivatal mőködési körébe tartozik, az önkormányzat mindenkor hatályos állattartási rendelete alapján. 5./ A ceglédi székhelyő Toldy Ferenc Kórház - Rendelıintézettel való szoros együttmőködés, kapcsolattartás kialakítása a kórházi információk önkormányzati részre történı eljuttatásáról. 6./ Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás feltételeinek színvonalas biztosítása érdekében, - jó kapcsolatot ápol a háziorvosi körzetek orvosaival és arra törekszik, hogy az orvos-szakmai ellátás tekintetében közvetítse a lakossági érdekeket a felnıtt háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok felé. A korszerő népegészségügyi szemlélet, a prevenció, a szükségleteknek megfelelı egészségügyi ellátás nem képzelhetı el azon kapcsolatok nélkül, - amelyek a gyógyító intézményeket más intézményekhez és szervezetekhez kötik. 7./ Pilis Város egészségügyi rendszerét több szál főzi más alapellátó rendszerekhez, így elsısorban a szociális és oktatási - nevelési intézményhálózathoz. A Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye az alapellátás keretében a családok komplex segítésével, a gyermekvédelmi feladatok ellátásával, a házi gondozással, a jelzırendszeres házi segítségnyújtással, az idısek nappali ellátásával ma már nélkülözhetetlen része a település szociális intézményhálózatának, egyúttal kiváló színtere az egészséges életmódra nevelésnek, a prevenciónak. 8./ A nevelési és oktatási intézmények pedagógiai programjában, tantervében az egészségnevelés kiemelt célként szerepel. Emellett az intézményekben, jogszabály szerinti prevenciós feladatokat (szőrıvizsgálatokat) látnak el az egészségügy szakemberi. Mindkét

19 19 feladat ellátásában meghatározó fontosságú a pedagógiai és egészségügyi intézmények dolgozói közötti folyamatos, és rendszeres, jó együttmőködés. 9./ Civil szervezetekkel történı együttmőködés formái, színterei: - Egyházak a lakosság lelki gondozásában fontos szerepet töltenek be, közremőködésükre feltétlenül számítani kell. - Kiemelt szerep van a Máltai Szeretszolgálat monori kirendeltségének, a KIUT Egyesületnek, a SALUS Alapítvány helyi szervezetének, akik fontos partnerek az egészségügy számos területén. - Nyugdíjas Klubok, amelyek különbözı kimozdulási és kulturális lehetıségeket biztosítanak az idıs emberek számára. Az Önkormányzat az együttmőködés során fontosnak tartja a lakossági ismeretek bıvítését, ehhez kapcsolódóan az egészségtudatos magatartás ösztönzését, ezáltal az egészségügyi ellátás feltételeinek javítását. Ennek függvényében szoros együttmőködésre törekszik a különbözı szereplıkkel, a civil szféra képviselıivel - csakúgy, mint az egészségügyi, szociális, oktatási-nevelési intézményekkel és szakemberekkel. Az Önkormányzat fontosnak tartja, a fentiekkel egyidejőleg a testmozgás és egészséges táplálkozás népszerősítése érdekében a különbözı programokon (pl: Egészség sziget, Életmód sziget) való részvétel lehetıségeinek eljuttatását a lakossághoz (városi tévé, Hírnök c. idıszaki lap/újság), valamint Pilis Város Önkormányzatának honlapján Pilis Város önkormányzatának Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepciójának közzétételét. Záradék: Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Önkormányzatának Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját - a Képviselı-testület november hó 26. napján megtartott, nyilvános és rendes ülésén meghozott 322/2008. (XI.26.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el, és hagyta jóvá. Pilis, december hónap 01. napján. Szabó Márton polgármester dr. Csiki Gábor jegyzı

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2012. május 01 2014. december 31. közötti idıszakra vonatkozólag)

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2012. május 01 2014. december 31. közötti idıszakra vonatkozólag) 1 Jóváhagyott változat! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2012. május 01 2014. december 31. közötti idıszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 8-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 8-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 8-i ülésére Tárgy: VIGA Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel házi gyermekorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva város egészségügyi alapellátásának, állategészségügyi ellátásának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására

Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására 1 Szentes Város Önkormányzata Egészségügyi, szociális és lakásügyi Bizottsága Elıterjesztés NYILVÁNOS ÜLÉSRE! Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Székhelyén Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat A KÉPVISELİTESTÜLET 2010. évi NYÍLT ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi 1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú nonprfofit Korlátolt Felelısségő Társaság Ügyvezetı igazgató 1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel: 452-4201 Ikt.sz.: 1654/9/2007. A XIII. kerületi Egészségügyi

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. november 21. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat

1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat A KÉPVISELİ-TESTÜLET 2012. ÉVI NYÍLT ÜLÉSEINEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül, az alábbi 1/2012. (I.26.) sz. önkormányzati határozat

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1. melléklet a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2013.(.01.) önkormányzati rendelethez KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítette: Molnár Józsefné

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter:

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerı - piaci

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT (járóbeteg-szakellátás, ügyeleti-, védınıi szolgálat, és az egynapos sebészeti ellátás) 2011.-évi MŐKÖDÉSÉRİL Készült: Budaörs Város Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról Lovas Község Önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a háziorvosi és fogorvosi mőködtetési

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 108. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R

Részletesebben

Nappali ellátás Idısek Klubja

Nappali ellátás Idısek Klubja MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3133. Magyargéc, Rákóczi út 75. Nappali ellátás Idısek Klubja Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc 2 Idısek Klubja Magyargéc Község Önkormányzata a nappali ellátást

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Ügyszám:JNO-715/1/2010. I. A panasz

Ügyszám:JNO-715/1/2010. I. A panasz JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40. Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Nagymányok-Kismányok-Váralja-Hidas

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag)

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) 1 (Tervezett verzió!) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló 2011.évi mőködésérıl

Beszámoló 2011.évi mőködésérıl 356/2011.sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete Pilis Egészségház Szent István park 1. Beszámoló 2011.évi mőködésérıl 2011.12.01 Tomán Mónika Egészségügyi menedzser 1 I. Az új orvosi rendelı épülete mőködésének

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet VIII. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A L A

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. -a (2) bekezdésének g) pontjában, valamint az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Salgótarján Megyei Jogú Város Gyámhivatala 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. Ü.sz: 24.580 /2009. Tájékoztató a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Tisztelt Közgyőlés! A gyámhatóságokról

Részletesebben

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS...

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS... 29.3.2011 A7-0329/29 Módosítás 29 Brian Simpson a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében Jelentés Brian Simpson Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák (COM(2010)0117 C7 0085/2010 2010/0063(COD))

Részletesebben

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI Összeállította: Darvas Ágnes Kecskés Éva Simon Mihály MTA KTI Gyerekprogram Iroda 2008.

Részletesebben

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere 4 1.2. Elvi alapok 4 1.2.1. Jövıkép (vízió) 5

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Tagok kilépése intézményfenntartó társulásból, gesztor önkormányzat közoktatási feladatátadása államháztartáson kívülre Elıkészítette: Sápi András oktatási referens Igazgatási Osztály Váczi Julianna

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 31/2011. (V. 26.) határozatával módosított 19/2011. (IV. 14.) határozata Nyirád Község Önkormányzatának 2011-2014 éves idıszakra szóló gazdasági programja

Részletesebben

A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A

A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A BESZÁMOLÓ A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É RİL - 1 - I. A KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS, ILLETVE A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-162/2008/043. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a JYSK Kereskedelmi Kft. Budapest és a JYSK Holding A/S Dánia ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása,

Részletesebben

SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Sülysáp Székhelyő Közös Fenntartású Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2241 Sülysáp Szent István tér 1. Tel/fax: 29/635-434 SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Az állampolgári jogok országgyőlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) az országgyőlési biztost a hatóságok,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS 5. sz. napirendi pont Beszámoló a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács éves munkájáról és a 2009. évi szakmai tanulmányútjairól Elıadó:

Részletesebben