A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A É V I T E V É K E N Y S É G É RİL - 1 -

2 I. A KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS, ILLETVE A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE A TÁRSULÁS BEMUTATÁSA A kistérséghez tartozó települési önkorányzatok képviselı-testületei április 30-án önálló jogi szeélyiséggel rendelkezı többcélú kistérségi társulást hoztak létre. A Hookháti Kistérség Többcélú Társulása tagtelepülései Ásott, Bordány, Forráskút, a, Öttöös, Pusztaérges, Ruzsa, Üllés, és Zákányszék. A Társulás ellátja a Társulási Megállapodásában rögzített térségi és ágazati feladatokat a települési önkorányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló évi CVII. törvény értelében, a tagönkorányzatok képviselı testülete által átruházott feladat- és hatásköröket a vonatkozó szakági, szakai szabályok és őködési engedélyek alapján, az alábbiak szerint: Közoktatási feladatok tekintetében: Pedagógiai szakszolgálati tevékenység, Pedagógiai szakai szolgáltatás nyújtása. Szociális feladatok tekintetében: Házi segítségnyújtás, Jelzırendszeres házi segítségnyújtás, Családsegítı szolgálat, Gyerekjóléti szolgálat, Szenvedélybetegek nappali ellátása, Idısek nappali ellátása, Idısek bentlakásos ellátása, Tanyagondnoki szolgálat, Étkeztetés. Egészségügyi ellátás tekintetében: Központi Orvosi ügyelet szervezése, Védınıi szolgálat. Értékelési, ellenırzési feladatok: Belsı ellenırzés közös őködtetése. Közigazgatás- és Szolgáltatásszervezési feladatok: Térségi inforatikai hálózat őködtetése, internetes portál őködtetése, Környezetvédeli feladatok: Térségi környezetvédeli prograok készítése, Közös hulladékgazdálkodási terv készítése, Közös környezetvédeli prograok egvalósítása. Területfejlesztési feladatok: Fejlesztési prograok, dokuentuok készítése, Területfejlesztési projektek tervezése, egvalósítása, Kistérségi Területfejlesztési Tanács őködtetése, - 2 -

3 Térségi Civil Fóru őködtetése, Kistérségi Fejlesztési Bizottság őködtetése. A vállalt feladatokat a szociális ellátások tekintetében a társulás részben önálló intézénye keretében, a közoktatási feladatok esetében feladat-ellátási szerzıdés keretében, az egészségügyi feladatokat közreőködıi egállapodások illetve vállalkozói szerzıdések útján, az összes többi feladatokat saját feladatellátásban végzi. A unkaszervezeti feladatokat a társulás saját unkaszervezete útján látja el. A döntéshozás szerve a Hookháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa. A döntés elıkészítést a következı bizottságok segítik: Pénzügyi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság, Közoktatási Bizottság, Közbeszerzési Bíráló Bizottság - eseti jelleggel

4 A TÁRSULÁS ÁLTAL 2011-BEN ELLÁTOTT FELADATOK 1. Pedagógiai szakszolgálati és szakai szolgáltatási feladatok A Hookháti Kistérség Többcélú Társulása a órahali a Ferenc Általános Mővelıdési Központ közreőködésével, a Pedagógiai Szakai Szolgáltató Intézényegység keretein belül évben az alábbi feladatokat látta el: ELLÁTÁSI FELTÉTELEK Ellátási körzet: A a Ferenc ÁMK Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézényegysége a Hookháti Kistérség Többcélú Társulása által érintett, társult önkorányzatainak közoktatási intézényeibe járó, avagy intézényes nevelésben ne részesülı; 0-21 éves korú gyerekeit látja el, vonatkozó szolgáltatásai útján. A szakszolgálat az alábbi településeken Ásott, Bordány, Forráskút, a, Öttöös, Pusztaérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék a gyerekek ellátását jórészt lakóhelyükön biztosítja, avagy abban az intézényben, aelyben tanulói jogviszonnyal rendelkeznek szepteber 01-tıl a szakszolgálati feladatellátás egszőnt Öttöös és Pusztaérges Óvoda vonatkozásában, ivel az érintett települések intézényei egyházi fenntartás alá kerültek. Törvényességi keretek: A a Ferenc ÁMK Pedagógiai Szolgáltató Intézényegysége a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény, a 14/1994. (VI.24) MKM rendeletben, valaint a 4/2010. (I.19.) OKM rendeletben foglaltak entén, illetve a többcélú kistérségi társulásról szóló évi CVII. törvény, a helyi önkorányzatokról szóló évi LXV. törvény és az állaháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény alapján gondoskodik a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról. Feladat ellátási területek: A szakszolgálati feladatellátás keretében, az érintett gazdasági évben a következı területek ellátását vállaltuk fel és biztosítottuk: nevelési tanácsadás logopédiai szolgáltatás korai fejlesztés, gondozás és gyógypedagógiai tanácsadás gyógytestnevelési ellátás (2011.szepteber 01-tıl) utazó gyógypedagógiai szolgáltatás Ez utóbbi tevékenységet szakszolgálatunk kizárólag bázisintézényünkben biztosította; a a Ferenc ÁMK-val kötött közoktatási egállapodás értelében

5 Szeélyi feltételek: A gazdasági év kezdetén: 7 fıállású és 5 részunkaidıs kollégával rendelkeztünk. A gazdasági év végén: a fokozódó területi igényeknek egfelelve, valaint a jelentkezı pályázati lehetıségeket kihasználva: 12 fıállású és 5 részunkaidıs kollégával rendelkezünk. Tárgyi feltételek: Bázisintézényünkben 4 db fejlesztı szobával, valaint egy irodával rendelkezünk. Ellátási körzetünk intézényeiben lehetıségünk van a gyógypedagógiai fejlesztések, pszichológiai és logopédiai kezelések, valaint gyógytestnevelés foglalkozások alkalával adekvát csoportszobákat, tantereket igénybe venni. Négy fıállású és 4 részegbízású, utazó kollégánk unkáját 1 db szeélyautó segíti. Folyaatos nehézséget jelent száunkra a járő útitervének beosztása, illetve az utazó kollégák utazási költségtérítésének hiánya. 1 db asztali és 4 db hordozható száítógéppel rendelkezünk, elyek karbantartása folyatos. Pszichodiagnosztikai és fejlesztı tevékenységet segítı eszköztárunkat ugyanakkor, igyekeztünk folyaatosan - így a nevezett tárgyévben is - több pályázat segítségével adekváttá tenni, gazdagítani. 1 db fényásoló és nyotató berendezésünk axiális kihasználtsággal őködik, karbantartásáról folyaatosan gondoskodunk. Közüzei költségeink jelentıs hányada továbbra is bázisintézényünk költségvetését terheli. A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FELADATAI ÁGAZATI BONTÁSBAN A Nevelési Tanácsadó a többször ódosított Közoktatási Törvény 34. -a, valaint a 14/1994. MKM rendelet és 4/2010-es (I.19.) OKM rendelet alapján a eghatározott esetben akár 21 - éves korú fiatalok egészséges szeélyiségfejlıdéséhez igyekszik hozzájárulni. Alapvetıen a tanulási, agatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdı tanulók probléái okának feltárása, szakvéleény készítése valaint a pedagógus és a szülı bevonásával fejlesztı foglalkoztatás egállapítása, kijelölése és biztosítása a feladata. Közoktatási intézényi szinten ez a kistérség óvodáit, általános iskoláit és középiskoláit érinti. Szolgáltatásaink klienseink száára ingyenesen hozzáférhetık

6 Kor Nevelési Tanácsadó (Gyógypedagógiai - pszichológiai terápiás ellátások) évben Osztályfoka A jelentkezés oka tanulási agatart., nehézség beill. neh. összesen összesen szervi tünet összesen koplex ártalo összesen képesség tehetség összesen egyéb szakvéleény összesen egyéb összesen összesen Ebbıl leány összesen helyi lakos összesen beutalt összesen 3 éven aluli éves Óvodás Ne óvodás Általános iskolai tanuló Gyógypedagógiai 6-10 éves intézénybe vagy osztályba járó Magántanuló Általános iskolai tanuló Gyógypedagógiai intézénybe vagy éves osztályba járó Magántanuló Általános iskolai tanuló Gyógypedagógiai éves 17 évesnél idısebb intézénybe vagy osztályba járó Gináziui tanuló Szakközépiskolai tanuló Szakiskolai tanuló Magántanuló Gináziui tanuló Szakközépiskolai tanuló Szakiskolai tanuló Ifjúsági tagozatos Egyéb Összesen önk. igénybev. összesen - 6 -

7 Nevelési Tanácsadónk a 2011-es gazdasági évben, összességében: 517 Fıt látott el, terápiás ellátás útján. A Logopédiai Szakszolgálat a többször ódosított Közoktatási Törvény, valaint a 14/1994. MKM rendelet és 4/2010-es (I.19.) OKM rendelet alapján a logopédiai ellátás keretében el kell végezni az óvodai nevelésben részt vevı, ötödik életévüket betöltı gyerekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szőrését, valaint részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati véleény alapján logopédiai kezelését. Szolgáltatásaink klienseink száára ingyenesen hozzáférhetıek a gyerekek lakóhelyén avagy intézényeikben. Logopédiai Szakszolgálat ellátása (Életkori bontásban, a felerülı probléák függvényében) Táblázat (ld. következı oldal) Logopédiai Szakszolgálatunk a 2011-es gazdasági évben, összességében: 642 Fıt látott el heti rendszerességgel, terápiás ellátás útján. Logopédia évben Dadogás Pöszeség Orrhang Beiratkozott tónusos klónusos és vegyes egyéb Hadarás Afázia Megkésett, akadályozott beszédfejlıdés általános részleges nyílt Óvodáskorú évfolyara járó általános iskolások Egyéb Összesen Összesenbıl intenzív kezelés zárt Disztexia, diszgráfia Diszkalkúlia Diszgráfia Gafootoros zavar Diszfónia Enyhe hallássérülés Egyéb Összesen - 7 -

8 2. Minısítés Tünetentes Lényegesen javult Részben javult Keveset javult Ne javult Ne inısíthetı Kiaradt Összes Felvételre várók száa Elıjegyz.szá Ebbıl súlyos eset Kiegészítı vizsgálatok száa a tanévben A korai fejlesztés, gondozás keretében a kistérségben élı, 0-5 éves életkorú eltérı fejlıdéső kisgyerekek korai gondozása, a Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság szakvéleénye alapján. E feladatellátás keretében egyéni gyógypedagógiai terápiás foglalkozást, tanácsadást és inforációnyújtást biztosítunk az érintett családok száára. Minden gyerek saját fejlıdési ütee, képessége határozza eg a foglalkozások tartalát. Játékos forában történik a nagyozgások, finoozgások, a kounikáció, az érteli képességek, a szociális érzeli terület fejlesztése és az önkiszolgáló tevékenység alakítása. Szolgáltatásaink klienseink száára ingyenesen hozzáférhetıek

9 Korai fejlesztés és gyógypedagógiai tanácsadás Ellátott gyereklétszá (Fı) I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedévben teljesített óraszá I. negyedévben teljesített százalékos utató II. negyedévben teljesített óraszá II. negyedévben teljesített százalékos utató III. negyedévben teljesített óraszá III. negyedévben teljesített százalékos utató IV. negyedévben teljesített óraszá IV. negyedévben teljesített százalékos utató Település heti óraszá (12 hét) (%) (11 hét) (%) ( 4 hét) (%) (10 hét) (%) Ásott ,43% 44 29,72% 16 10,81% 40 27,02% Bordány - Forráskút - a - Öttöös - Pusztaérges - Ruzsa - Üllés - Zákányszék - Összesen: ,43% 44 29,72% 16 10,81% 40 27,02% - 9 -

10 A 2011-es gazdasági évben Szakszolgálatunk 1 Fı korai fejlesztését látta el. Az éves teljesítés alacsony aránya az ellátotti igény alacsony jelentkezésével agyarázható. Gyógytestnevelés: Szakszolgálati feladatellátásunk e területét szepteber 01-tıl indítottuk, 3 decentru köré szervezve. Így a, Ruzsa és Forráskút központtal biztosítjuk az ellátást. A gyógytestnevelés az a tudoányág, aely a testnevelés ódszereinek felhasználásával betegségek egelızésére és gyógyítására alkalas. (Dr. Neessuri Mihály sportorvos professzor) A gyógytestnevelés az orvostudoány és a sport- és testnevelés-tudoány közös érintkezési területén alakult ki és fejlıdik tovább. Tágabb érteleben a testkultúra, a testneveléstudoány része. Szőkebb érteleben a gyógytestnevelés önálló tantárgy, aelyben betegségtípusok szerinti differenciált képességfejlesztés folyik eghatározott tanterv szerint. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, 5. (2): A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szőrıvizsgálat alapján könnyített vagy gyógytestnevelési órára kell beosztani. Háro betegségkör esetén válhat indokolttá a könnyített vagy gyógytestnevelési foglalkoztatás: Mozgásszervi betegségek: Láb statikai rendellenességek: lúdtalp, lábboltozat eltérések, boka, térd, csípı rendellenességek. Gerinc ellkas deforitások, aszietriák: tyúk, tölcsér ellkas, ellkasi aszietriák, testtartáshibák, gerincferdülés, gerincbetegségek. Ízületi, - csontrendszeri betegségek: reuatoid elváltozások, gyulladások, ficaok, törések, őtétek utáni eghatározott állapotok. Belgyógyászati betegségek: Szív- és érrendszeri betegségek. Légúti- és tüdıbetegségek. Vese- és húgyúti betegségek. Endokrin betegségek. Neurológiai betegségek

11 Testnevelési kategóriák: N. Norál testnevelés I. Könnyített testnevelés: ide tartoznak a ozgatórendszeri vagy egyéb egbetegedésekben, elváltozásokban ideiglenesen vagy tartósan szenvedık, valaint a hosszabb betegség után lábadozók, akiknek teljesítıképessége részlegesen korlátozott. II. Gyógytestnevelés: betegség vagy funkcionális elváltozás iatt, sajátos, az állapotot figyelebe vevı, külön órakeretben történı foglalkozásokat kell száukra tartani. II/A Gyógytestnevelés norál testnevelésen is részt vehetnek. II/B Csak gyógytestnevelésen vehetnek részt. II/C Egyéni/kiscsoportos gyógytestnevelésen vehetnek részt. A testnevelés alól ideiglenesen vagy állandóan felentettek A szolgáltatás igénylésének ódja: Aennyiben a gyerekénél a fent elített probléák valaelyike fennáll, akkor az orvosi szakvéleénnyel várjuk a szülı jelentkezését, avagy a területi védını jelzését. Ellátásunkat a szülı beleegyezése ellett tudjuk biztosítani, a nevezett decentruokban szervezve: ahalon, Ruzsán és Forráskúton. A gyerek lakóhelyéhez legközelebbi településen, egbeszélt idıpontokban vehetı igénybe a szolgáltatás

12 Gyógytestnevelés ( összesen: 52 fı) Település Osztályfok Kalóriatöbblet iatti elhízás Scoliosis Astha Congenitalis vitiu Pes planus Pectus excavatu Összesen Összesen a Ruzsa Forráskút

13 Utazó gyógypedagógiai szolgáltatás: Szakszolgálatunk bázisintézényünkben biztosítja a sajátos nevelési igényő tanulók egészségügyi és rehabilitációs ellátását. A 2010/2011-es tanévben 52 Fı sajátos nevelési igényő gyereket lát el szakszolgálatunk, a 2011/2012-es tanév nyitó adatai ezt néiképp bıvítették. 2010/2011 tanév egnevezés csoportok/osztályok száa száított (SNI-vel korrigált) létszá (fı) száított létszából a 2 fıként figyelebe vehetı gyerek száa 1.osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály 3 1 iskola összesen: 39 fı 0 52 fı 2 fı száított létszából a 3 fıként figyelebe vehetı gyerek száa A gazdasági év zárásával a sajátos nevelési igényő tanulók száa: 60 fı. A Pedagógiai Szakszolgálat szakai szolgáltatásai a 2011-es gazdasági évben: Szakszolgálatunk folyaatos tanácsadást és konzultációs lehetıséget biztosított az ellátott intézények pedagógusai, valaint a szülık és gyerekek száára. Fogadó óráink alkalával, valaint szülıi értekezletek során tájékoztattuk az érdeklıdıket. Pályázati lehetıségeket keresve, száos project egvalósítására kerestünk lehetıséget. Így bıvíthettük utazó pszichológiai ellátásunkat, valaint eszközfejlesztést hajthattunk végre a beilleszkedési, tanulási és agatartási nehézséggel küzdı tanulóink segítése érdekében. Mindezek ellett, száos project egvalósítását hajtottuk végre: Szociális készségfejlesztı project 5. osztályos tanulók száára. Integrációt segítı szakai project az inkluzív nevelési környezet segítése érdekében

14 Fejlesztık Munkaközössége (8 hetente szervezett, rendszeres találkozók, szakai elıadássorozat). Konfliktuskezelı tréningek serdülık száára. A szakszolgálati feladatellátás fejlesztésére vonatkozó terveink: A 2012-es gazdasági évben szakszolgálati feladataink biztosítása ellett szakai projectjeink folytatását, valaint száos további tréning és fejlesztı csoport beindítását tervezzük - sajátos nevelési igényő tanulók érzeli táogatása, iskolaváró csoportfoglalkozások, erıszakentes kounikáció foglalkozások, Sindelar-progra a serdülı korú tanulók száára -. Mindezek ellett, újabb feladatkör bevezetésére és egvalósítására törekszünk; a Továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás keretében, elyet jórészt ugyancsak helyben, a kistérség oktatási-nevelési intézényeiben szeretnénk egvalósítani. A feladatkör bevezetésére a kistérségben élı fiatalok unkaerı-piaci felzárkózásának segítése, az egész életen át egvalósuló tanulás koncepciójának elısegítése, valaint a leorzsolódás egakadályozása, korai figyelefelhívás és egsegítés biztosítása céljából kerül sor. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladata a tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának (érdeklıdésének) szakszerő vizsgálata, és ennek eredényeképpen adekvát iskolaválasztás ajánlása. Tehát a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás célja az, hogy a fiatalokat helyes pályaválasztási elhatározáshoz juttassa. A továbbtanulás és a pályaválasztás többnyire éves korban válik idıszerővé. Ekkorra a továbbtanulás és a pályaválasztás iskolai elıkészítése a pedagógusok száára állandó, aktuális feladattá válik. A pályaválasztási tanácsadás során rá kell ébreszteni a tanulót a döntés súlyára, és erısíteni otivációját egy átgondolt pályaválasztáshoz. Ehhez a döntéshez - képességérıl, otivációiról - inél objektívabb inforációkkal kell ellátni. Modern világunkban a pályát választó fiatal gyakran ne egy életre választja szakáját. Az lesz sikeres, aki a kudarc vagy a körülények változása esetén rugalasan tud továbbképzıdni, unkahelyet illetve foglalkozást váltani. A pályaválasztást segítı tevékenységnek a gyerek egész szeélyiségére kell irányulnia. A pályaválasztási tanácsadásban fontos elv a szeélyiség és a pályaadottságok összehangolása. Ehhez a tanácsadóban dolgozóknak iserniük kell a pályákat és eg kell iserniük a pályát keresı, illetve a tanácsot kérı szeélyiségét. A pályaválasztás önálló döntés, választás, ai azt jelenti, hogy a tanácsadó ne választ a tanácsot kérı helyett, hane elvezeti a egfelelı választáshoz. Ne egy eghatározott pályát javasol csupán, hane pályaköröket, aelyek a választást a képességek és az érdeklıdés szerint teszik lehetıvé. A tevékenységkört elsısorban a pedagógiai szakszolgálat utazó szakeberei, valaint az abuláns keretek között dolgozó pszichológus kollégái látják el, ill. koordinálják

15 A pályaválasztási tanácsadás jellezıi: A pályaválasztási tanácsadás ne alkalasság-vizsgálat, tehát ne egy-egy pálya követelényeibıl, hane az egyén szeélyiségébıl, képességeibıl indul ki. a jelen állapot feltárása ellett keresi a fejlıdés, fejlesztés lehetıségeit a pályát választó fiatal aktív együttőködésére száít, ne veszi át tıle a döntést igyekszik javaslatát elfogadtatni, de ne teszi azt kötelezıvé a konkrét pályaválasztáson túl az egész életút alakításában segít e tevékenység akkor hatékony igazán, ha a tanácsadást végzı szakeber szeélyiségfejlesztı, öniseret növelı, pályaisertetı tevékenységére épít a 7. és 8. osztályosok, valaint adott esetben - a középiskolások pályorientációjának felérése, érdeklıdés-vizsgáló kérdıív kitöltésével, értékelésével és visszajelzésével történik szükség szerint képesség-vizsgálatok végzésére is sor kerül fontos feladata az inforációnyújtás az intézények, valaint a tanuló és a szülık száára a szülı-gyerek összhang egteretése inden esetben kieelt fontosságú feladat A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás a 8. évfolyaos tanulók száára a tanév elsı félévében zajlik, a 7. osztályosok adott esetben középiskolások száára pedig a tanév ásodik felére is áthelyezhetı, az intézényekkel való elızetes egyeztetés alapján. 2. Szociális Szolgáltatási Feladatok A Hookháti Kistérség Többcélú Társulása január 14. napjától saját fenntartású intézényt alapított a szociális alap- és szakosított ellátás kistérségi egszervezésére. Az elúlt 3 éve végzett a Hookháti Szociális Központ szerteágazó tevékenységének beutatását a könnyebb áttekinthetıség kedvéért szolgáltatásonként végze. Minden szolgáltatás beutatásánál kitérek a nyújtott szolgáltatás őködési engedélyének jelenlegi helyzetére, feladatára, szakai tartalára, az esetleges probléákra, kieelt történésekre. A szakai létszá és ellátotti létszá egyáshoz való viszonyát az 1. sz. elléklet tartalazza

16 É t k e z t e t é s : Mőködési engedély: Határozatlan idıre szól a tagintézényeknél és a telephelyeknél. Feladata: A Szt. 62. (1) értelében: Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri eleg étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt önaguknak illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy áteneti jelleggel ne képesek biztosítani különösen: a) koruk b) egészségi állapotuk c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk iatt. Ellátási területe: Ásott község, a város, Zákányszék község, Pusztaérges, Öttöös község közigazgatási területén A feladat ellátás szakai tartala: A kistérség területén élı szociálisan, egészségügyi okok iatt, vagy idıs kora iatt rászorult, igénylı kaphat étkeztetést. A szolgáltatás nyújtásakor a szociális rászorultságot vizsgálni kell. A szociális rászorultság szabályait tıl Zákányszék Község önkorányzat szociális rendelete tartalazza egységes szerkezetben. A rendeletben leírt szabályoknak egfelelıen inden szociálisan rászorult kérelezınek tudtunk ellátást biztosítani. Étkezésben részesítjük az igénylı által eltartott hozzátartozót is, aennyiben ás ódon ne egoldható az étkezése. A szociális étkezésben elınyt élveznek azok az idıskorúak, akiket házi gondozásban részesítünk, valaint azok, akik valailyen kizáró ok iatt, (ozgásképtelenség, agatartási probléa,) az idısek klubja szolgáltatásait ne tudják igénybe venni. Az igénylık 60%-a igen alacsony jövedelő. Az 1/2000. SzCsM (I.2.) rendelet értelében 50 fı szociális vagy azt eghaladó étkeztetést igénybevevı esetében szeélyi segítıt kell alkalazni az Intézénynél. Öttöösön nincs dolgozó alkalazva a szakfeladaton, de az új telephelynél egoldást belsı szeélyi átszervezéssel egoldást kapott ez a probléa is. Egyre nagyobb probléát okoz az Intézénynek a térítési díj hátralékok kezelése. Leggyakrabban Pusztaérgesen jelentkezik ez a probléa

17 Házi segítségnyújtás: Mőködési engedély: Határozatlan őködési engedéllyel rendelkezik a szolgáltatás. A házi segítségnyújtás szolgáltatás jellegét fogjuk a továbbiakban erısíteni. Azon fogunk dolgozni unkatársaink tevékenységét felhasználva -, hogy a gondozási idıket növeljük. Célkitőzések között szerepel új gondozottak bevonása is a szolgáltatásba. Az ellátást egyre nagyobb szában igénylık és a eglévı kapacitásbeli határok iatt célszerő az ellátotti létszá növelésével egyidejőleg a szakai létszáot is növelni. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás: Mőködési engedély: Határozatlan idejő őködési engedéllyel rendelkezik a szolgáltatás január. 01.-tıl a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázati rendszerében kerül finanszírozásra a szolgáltatás. A szerzıdéskötés egtörtént. A finanszírozást egkaptuk. A Magyar Állakincstár részérıl június 8.-án és a Nezeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal án tartott helyszíni ellenırzést az ellátással kapcsolatban. 1. sz. táblázat: Jelzırendszeres házi segítségnyújtás készülékszá napján település készülék szá (db) Ásott 23 Forráskút 16 a 47 Öttöös 7 Pusztaérges 9 Üllés 20 Zákányszék 16 Összesen: sz. táblázat: évben elıforduló segítségkérések fıbb okok szerint segítségkérés oka segítségkérések száa Pszichés probléa 86 Szoatikus probléa 42 Betegség, rosszullét 137 Krízishelyzet 25 Egyéb okok, higiénés szükséglet iatt 21 Téves riasztás nincs telefon, villaossági okok 164 Segítség az esti lefekvéshez - Egyéb okok

18 Idısek nappali ellátása Mőködési engedély: Zákányszék tagintézény határozott őködési engedéllyel rendelkezik ig Ok: szakképzettségi arány ne egfelelı. A többi tagintézény határozatlan idejő őködési engedéllyel rendelkezik tıl Üllés tagintézény keretében 50 fı ellátásával Üllés és Forráskút község közigazgatási területe is lefedetté vált a szolgáltatás tekintetében. Zákányszék tagintézény egkapta a 40 férıhelyre való őködési engedélyódosítást. Ez a egnövekedett igényen felül az újonnan épülı Szociális Szolgáltató Központ egyik feltétele is. Közösségi ellátás Mőködési engedély: A Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerzıdést a feladat ellátásra. Határozatlan idejő őködési engedéllyel rendelkezünk a feladat ellátás tekintetében. A közösségi ellátás célja: A közösségi ellátás célja elsısorban az, hogy a kliens a segítık közreőködésével a indennapi élethez szükséges készségeit egtartsa, fejlessze, továbbá konfliktusait, probléáit a szociális környezetét egtartva legyen képes rendezni. Ide tartoznak azon szolgáltatások, elyek a egkeresı unkát, a különbözı ellátások felé egjelenı otiválást segítik elı. A közösségi pszichiátriai ellátás telephelye: Ásott, Jókai u. 4. (Ifjúsági Ház épülete). Társulásban ellátott szociális alapszolgáltatás tıl ig. Létszáadatok: Közösségi pszichiátriai ellátás Év közben belépık száa Év közben kilépık száa Adott év összes ellátotti létszá Ellátásra várakozók száa

19 Ellátottak száa én Ásott a Öttöös Ruzsa Zákányszék Üllés Forráskút Összesen: 124 fı A fent közölt adatok a közösségi ellátást igénybevevık létszáának alakulását hivatott érzékelni. A Kistérségben jelen lévı ásik közösségi ellátás szakai irányítását Üllés község látta el Zákányszék, Forráskút, Pusztaérges és Bordány településeken. A Hookháti Kistérség Önkorányzatainak polgáresterei, jegyzıi, szociális intézények vezetıi bevonásával, többszöri egyeztetést követıen született eg a döntés arra vonatkozóan, hogy egszőnik az Üllési szolgáltatás (int központ). Ezt követıen az Üllés, Zákányszék, Pusztaérges és Forráskút községek beintegrálásának folyaata egkezdıdött a Hookháti Szociális Központ közösségi pszichiátriai ellátásába. Ezáltal a őködési engedélyt ezen ellátási területekre is egkértük. Így tıl kezdıdıen további háro település csatlakozhat a HKTT Ásotthali tagintézénye által vezetett közösségi ellátáshoz: Zákányszék, Üllés, Forráskút. Szeélyi feltétel: Település Dolgozói létszá / 8 óra Ásott 1 fı 8 órában koordinátor Kötelezıen elıirt szakképesítés Közösségi koordinátorra beiskolázva 1 fı 8 órában Közösségi gondozóra beiskolázva a Öttöös Ruzsa közösségi gondozó 1 fı 8 órában közösségi gondozó 0.5 fı 4 órában látja el a közösségi gondozást 0. 5 fı 4 órában látja el a közösségi gondozást Közösségi gondozó Közösségi gondozó Közösségi gondozó

20 2011-tıl csatlakozó települések vonatkozásában: Település Dolgozói létszá / 8 óra Zákányszék 0. 5 fı 4 órában látja el a közösségi gondozást Üllés 0. 5 fı 4 órában látja el a közösségi gondozást Forráskút 0. 5 fı 4 órában látja el a közösségi gondozást Pusztaérges 0. 5 fı Kötelezıen elıirt szakképesítés Közösségi gondozóra beiskolázva Közösségi gondozóra beiskolázva Közösségi gondozóra beiskolázva 4 órában láthatná el a közösségi gondozást, azonban a ai napig nincs betöltve Táogató szolgáltatás Mőködési engedély: Ásott esetében a szolgálat határozott idejő őködési engedéllyel rendelkezik, ennek oka szakai képesítés hiánya Ásott Község Önkorányzat képviselıtestületének Gondozási Központja által ajd jogutódlás következtében tıl a Hookháti Szociális Központ őködtetett táogató szolgálat feladatát Ásott község közigazgatási területén, társulás keretén belül a Város közigazgatási területén, Öttöös község közigazgatási területén, árcius 01.-tıl Ruzsa község közigazgatási területén és tıl ár Zákányszék község közigazgatási területén látja el január 14.-tıl a Hookháti Szociális Központ Ásotthali Tagintézényén belül kerül ellátásra a táogató szolgálatot igénybevevı. Jelenleg egnyertük az NRSZH pályázati rendszerében a következı háro éves idıszakra is a finanszírozást a szolgáltatás tekintetében. A szolgálat célja: A fogyatékos szeélyek lakókörnyezetben történı ellátása, elsısorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valaint életvitelük önállóságának egırzése ellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. Feladata - a fogyatékosság jellegének egfelelıen - különösen: az alapvetı szükségletek kielégítését segítı szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális szeélyi szállítás, szállító szolgálat őködtetése),

21 az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének egfelelı egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valaint a fejlesztıtevékenységhez való hozzájutás szeélyi és eszközfeltételeinek biztosítása, inforáció nyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követıen a társadali beilleszkedést segítı szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, segítség nyújtás a fogyatékos szeélyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erısítéséhez speciális, önsegítı csoportokban való részvételükhöz, egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos szeélyek speciális szükségleteihez igazodóan, segítség nyújtás a fogyatékos eberek társadali integrációjának egvalósulásához, valaint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidıs kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, Az ellátás a szállító szolgáltatás és inforációnyújtás igénybevételét kivéve egyénre szabott gondozási tervek alapján történik. Feladat ellátás szakai feltételrendszere: Jelenleg 7 fı szakképzett dolgozó látja el a feladatot (1 fı szolgálatvezetı, 1 fı gépkocsivezetı, településenként 1-1 fı szeélyi segítı, elybıl 2 fı fıállású és 3 fı részunkaidıben alkalazott szeélyi segítı Zákányszék, Ruzsa és Öttöös községben. A szolgálat valaennyi dolgozója elvégezte a kötelezıen elvégzendı táogató szolgálati képzést, így indenki szakképzettnek inısül, kivéve a szolgálat vezetı, aely unkakör betöltését e után pályázati kiírást követıen csak alapképesítéssel rendelkezı dolgozó látta el. Kezdetben helyettesítéssel, ajd tıl ig védınıi képesítéssel (szakképzett) látta el a feladatát a szolgálatvezetı. Majd újra helyettesítéssel látta el a feladatot a szociális unkás képesítéssel a tag-intézényvezetı helyettes. Újabb pályázati kiírást követıen tıl szintén szociális unkás képesítéssel tölti be a szolgálat vezetıi unkakört az új kolléga. 4. sz. táblázat: Ellátottak száa az alapszolgáltatás rendszerében Települések Mozgásszervi Érzékszervi fogyatékos Érteli fogyatékos Halozottan Egyéb Autista Fogyatékos Ásott a Öttöös Ruzsa Zákányszék Összesen A szállítás speciálisan kialakított Ford Transit típusú gépjárővel történik Ásott gesztorságában lévı települések esetében. Gépjárő alkalas elektroos kerekes székes szeély szállítására, hiszen el van látva a 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel, rendelkezik obil rápával, biztonsági gyerekülésekkel. A gépjárő felszereltsége egfelel a szociális gondoskodást nyújtó szociális intézények szakai feladatairól és őködési feltételeirıl szóló 1 / (I. 7. ) SZCSM rendelet 39/C. (2) bekezdésében foglaltaknak. Az autó axiálisan leterhelt, szállítói szolgáltatást csak Ásotthali és ahali lakosok részére

22 tud biztosítani, pedig száos igény lenne a többi településrıl is. Ezáltal sérül a szolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférés, elynek oka legfıképpen az, hogy 1 autóval korlátozottan tud a szolgálat szeélyszállítást elvállalni. A szolgáltatás szorosan együttőködik a háziorvosi szolgálatokkal, szakorvosokkal, civil szervezetekkel, szakápolást, egészségügyi, rehabilitációs ellátást, gondozást nyújtó intézényekkel. Kieelten kell egelíteni a kapcsolati rendszerbıl a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületét. Munkánkat segítı és gátló tényezık: A szolgáltatás tekintetében sikeresen beadásra került fejlesztési pályázat. A pályázat keretében 2 db laptop, egy nyotató és szakai továbbképzés lebonyolítására kaptunk 500 e Ft összegben táogatást a évben. A Táogató szolgálat kikerült a noratívás finanszírozásból január elsejével. Pályázati források állnak rendelkezésre, de a kistérségi kiegészítı noratíva egszőnt tıl. A táogató szolgáltatás finanszírozása ne fedezi a szolgáltatás őködési költségeit. Többlettáogatásra a feladatutatók növekedése iatt pályáztunk, de forráshiány iatt késik a finanszírozás. Pályázatok által egítélt táogatási összegek alacsonyak, fejlesztésre így nincs is lehetıségünk. Az egészségügyi és a szociális törvény nincs összhangban, illetve az ellenırzı szervek elvárásai se igazodnak egyáshoz. A 1/2000-es szakai jogszabály által elıírt szakai létszá hátrányt jelent, ivel a szolgálat öt településen látja el a tevékenységet társulásban, ezért nagyobb szakai létszáal kell a szeélyi segítés körébe tartozó tevékenységeket ellátnunk. Ezáltal ár a bérköltség is eelkedik. Nehezíti a finanszírozást az eelkedı üzeagyag költség is, ert a településeken végzett szolgáltatásunk aradéktalan elvégzéséhez gépkocsit veszünk igénybe. Mind az öt településnek kiterjedt tanyavilága, és rossz inıségő földútjai vannak. Tanyagondnoki szolgáltatás: Mőködési engedély: Zákányszék I. sz. körzetére határozott idejő őködési engedély van kiadva. Ok: tanyagondnok szakképzettségének egszerzése folyaatban van. Zákányszék II. sz. Tanyagondnoki szolgálatára határozatlan őködési engedély van kiadva. Feladata: A szolgálatok alapvetı küldetése, hogy a tanyagondnokok a társult települések kiterjedt külterületén élık hátrányait enyhítsék, alapvetı szükségletek kielégítését segítı szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzáférést elısegítsék. A tanyagondnoki szolgáltatás biztosítja a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintő igények kielégítését

23 Feladat ellátás területe: Zákányszék 1. Száú tanyagondnoki szolgáltatás: tanya házszá és 3. száú tanyagondnoki szolgáltatás: tanya házszá A szolgáltatás szakai tartala: szociális étkeztetésben, házi segítségnyújtásban való közreőködés egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása /gyógyszerkiváltás, orvosi rendelıbe, laboratóriuba szállítás, gyógytornász, szakápoló kijuttatása, gyógyászati segédeszköz kölcsönzésében segítségnyújtás, gyógyfürdıbe szállítás, óvodás, iskoláskorú gyerekek intézénybe, szakköri foglalkozásra, sportversenyre, úszásoktatásra történı szállítása, ellátottak szociális igényének továbbítása, pénzbeli ellátás, szeélyes gondoskodás kezdeényezése. Egyéb szolgáltatások: ővelıdési, sport, szabadidıs tevékenységben való közreőködés, színházlátogatás, kirándulás, könyvkölcsönzés, helyi rendezvények látogatása, családlátogatás, kapcsolattartásban való segítségnyújtás, sportolók szállítása, igény szerint versenyzı csoportok szállításában való közreőködés, lakossági szolgáltatás: bevásárlás, háztartási gép javítás intézése, vetıag beszerzés, terényértékesítésben közreőködés, különféle ügyintézésben közreőködés, önkorányzati rendezvényekben, feladatokban való közreőködés Jelenleg a szolgáltatást egy Ford, és egy Suzuki típusú gépkocsival végezzük. A Ford terepjáró 2002-es, a Suzuki 2000-es évjáratú. A gépjárővek agas életkora és a külterületi utak inıségébıl adódó fokozott igénybevétele iatt, gyakoribb javítást, szervizelést igényelnek, ebbıl adódóan egyre agasabb a fenntartási költségük. A Tata terepjáró augusztus 1.-tıl kooly őszaki eghibásodására és agas javítási költségére tekintettel kikerült a feladatellátás alól. A tulajdonosi jogokat gyakorló Zákányszék Község Önkorányzata, tervezi a Tata gépjárő értékesítését és helyébe egy ásik tanyagondnoki feladatokat ellátó terepen is jól használható gépjárő vásárlását. A II-es körzet feladatait ellátó tanyagondnok unkaviszonya ájus 31.-vel egszőnt. A jelenlegi tanyagondnok regisztrálása és képzésre jelentkezése egtörtént. Ápolást-gondozást nyújtó idısek otthona Mőködési engedély: Ásotthali Tagintézénye által őködtetett otthon határozott idejő őködési engedéllyel rendelkezik ig. Oka a határozott idıtartanak a jogszabályban eghatározott szeélyi és tárgyi feltételek ne biztosítottak, a lakószobákban nincs biztosítva az egy ellátottra jutó 6 négyzetéternyi lakóterület; nincs kialakítva közösségi együttlétre, tevékenységre, valaint entális gondozásra alkalas helyiség. Zákányszéki Tagintézényének Bentlakásos Idısek Otthona is határozott idejő őködési engedéllyel rendelkezik ig. A határozott idejő őködési engedély indoka, hogy az intézényben ne dolgozik diétás nıvér és ozgásterapeuta szepteber 1.-tıl ozgásterapeuta foglalkoztatása elkezdıdött, diétás nıvér alkalazása folyaatban van. Az

24 intézény tárgyi feltételei egfelelnek a 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben eghatározottaknak. Feladat: Az otthonban az önaguk ellátására ne, vagy csak folyaatos segítséggel képes szeélyek napi legalább hároszori étkeztetésérıl, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, entális gondozásáról, a külön jogszabályban eghatározott egészségügyi ellátásáról, valaint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körő ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézényben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk ás ódon ne oldható eg. Az idısek otthonában elsısorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött szeélyeknek (a továbbiakban: idıskorúak) ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést ne igényel. Az idısek otthonába az a 18. életévét betöltött szeély is felvehetı, aki betegsége iatt ne tud önagáról gondoskodni. Ellátási terület: Magyarország közigazgatási területe Az ápolást-gondozást nyújtó idısek otthonában foglalkoztatottak és az általuk ellátott szeélyek száa Tagintézény, telephely egnevezése Ásotthali tagintézény unkakör egnevezése létszá 1 fı idısek otthona vezetı szakképzettség - általános szociális unkás Ellátotti létszá 1 fı entálhigiénikus asszisztens - entálhigiénés asszisztens 7 fı gondozónı 2 fı általános ápoló és asszisztens 4 fı szociális gondozó és ápoló 33 1 fı képzése folyaatban szociális asszisztens 1 fı foglalkoztatás szervezı 1 fı osodai dolgozó 1 fı kisegítı dolgozó

25 Zákányszéki tagintézény 1 fı részlegvezetı ( egszüntetésre került az álláshely vel) 1 fı entálhigiénés asszisztens szociális gondozó és szervezı szakképzetlen szociális gondozó és ápoló 16 5 fı gondozónı 3 fı általános asszisztens és ápoló 2 fı szociális gondozó és ápoló Várakozók száa: A Hookháti Kistérség területén őködı bentlakásos otthonok Ásotthali Tagintézény Bentlakásos Otthon Zákányszéki Tagintézény Bentlakásos Otthon Összesen Férıhelyek száa (fı) Intézényi elhelyezésre várók száa (fı) saját településrıl kistérség területérıl A fenti adatok jól tükrözik, hogy az idısellátás területén hangsúlyosan jelen vannak a bentlakásos elhelyezést nyújtó intézények. A agas intézényi elhelyezést igénylık száa alapján további igény utatkozik ezen ellátási fora irányában. A pályázati lehetıségek kihasználása révén lehetıségek egteretése a fejlıdésre. Fejlesztendı terület: apartanok és / vagy kofortosabb ellátás biztosítása a jelen kornak és az elkövetkezendı idıkre vonatkozó igények figyelebe vételével. házaspár/ok száára apartan kialakítása

26 Foglalkoztató helyiségek, könyvtár, iaszoba kialakítása Szakai cél a színvonalas és szakszerő deens ellátás kialakítása. Szenvedélybetegek nappali intézénye Mőködési engedély: Határozatlan idejő, 25 fı ellátására. Ellátás helye: 6782 a, Bercsényi u. 564/17. Dolgozók: 1 fı tagintézény vezetı (8 óra), 2 fı terápiás unkatárs napi 4 órában alkalazva Forgalo közötti idıtarta: Statisztikai elnevezés Érték Férfi Nı A szolgáltatást igénybe vevık száa Új igénybe vevık száa Régi igénybe vevık száa Napi átlagforgalo 20 fı - - A szolgáltatás céljai és egvalósítása, probléák 1. Terápia A szolgáltatás legfontosabb célja, hogy elérje, és egfelelı kezelésben részesítse indazokat a szerfüggıket, valaint viselkedési addikcióban szenvedıket, akik úgy érzik, hogy segítségre van szükségük, és otiváltak a szerentesség elérésére és egtartására, illetve a viselkedési addikcióktól való egszabadulásra. Megvalósítás: A terápia 28 napos periódusokban indul, köztes bekapcsolódás lehetséges. Probléa: Motiváció kialakítására kevés az apparátus és a lehetıség; a kliensek elérése intézényeken keresztül történik, az intézények nehezen iserik fel a probléát. Tervek Terv A térség (Hookháti Kistérség és Szegedi Kistérség) szociális és egészségügyi intézényeivel aktív kapcsolati háló kiépítése A két térség édiáiban való rendszeres egjelenés lehetıségének erısítése; Várható eredény Növekvı isertség, növekvı egkeresés, hatékonyabb ellátás A függıségek társadali egítélésének változása, a társadalo érzékenységének növelése

27 A terápia eghosszabbítása, alacsonyabb küszöb eghatározása Egészségügyi szolgáltatásnyújtás lehetıségének egvizsgálása; Bentlakásos ellátás kialakítása (áteneti szállás forájában). Növekvı napi átlagforgalo A szenvedélybetegség koplex kezelésének egvalósulása, OEP finanszírozási lehetıség Növekvı forgalo, pozitívabb terápia kienet A CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT A családsegítı és gyerekjóléti szolgálat unkájának fejlesztése, segítése érdekében 2010., évben az alábbiakat tettük: A családgondozók száára havonta tartunk esetegbeszélést, szakai értekezletet. Az értekezletek keretében folyaatosan figyeleel kísérjük a jogszabályi változásokat, kidolgozásra kerültek az egységes dokuentációs rendszer részét képezı adatlapok. A családsegítı és a gyerekjóléti szolgálatok ódszertani intézényeivel szorosabb kapcsolat kiépítésére törekedtünk és az esetegbeszélésekre rendszeresen eghívjuk a ódszertani intézények ódszertani unkatársait, részt veszünk a ódszertani intézény által szervezett továbbképzéseken év árciusában részt vettünk a Módszertani gyerekjóléti Szolgálat által szervezett SZAK-MA tréningen, ai a hatóság- szakellátás alapellátás együttőködésének fejlesztését célozta a gyerekvédele területén. A fejlesztés érdekében önállóan és a fenntartón keresztül igyekeztünk kihasználni a pályázati lehetıségeket, így a tárgyi infrastruktúra fejlesztése valósult eg DAOP pályázatból és a szolgáltatások bıvítése TÁMOP progra keretén belül, kortárs segítı képzéssel és családkonzultációval. TÁMOP progra keretében stressz oldási technikák elsajátítását célzó tréninget szerveztünk a családgondozók száára. Részt vettünk a Szegedi Tudoányegyete Egészségtudoányi és Szociális Képzési karának a szociális unka területét célzó kutatásában, ahol a családgondozói unkát vizsgálták dokuentuelezés, egyéni interjúk, fókuszcsoportos interjúk keretében. A kutatás eredényeinek közzététele re várható. A szakai létszáfeltételek teljesítése érdekében egy családgondozó vesz részt szakirányú továbbképzésben. Mindezek alapján az elúlt 3 évben a szakai létszáfeltételek alakulása a következı: Minden településen önálló családgondozó dolgozik, a településnagyságtól függıen teljes, illetve részunkaidıben. Azokon a településeken, ahol a lakosságszá eghaladja a 4000 fıt (Ásott, a), családsegítı és gyerekjóléti szolgálat tekintetében is 1-1 fı családgondozó látja el a feladatokat, azokon a településeken, ahol fı közötti a lakosságszá (Forráskút, Ruzsa, Üllés, Zákányszék) részunkaidıben heti órában

28 látják el a feladatot a településen dolgozó családsegítı és gyerekjóléti családgondozók. Az 1500 fı alatti, Öttöös és Pusztaérges településeken, heti órában látják el a feladatot a családgondozók. Tárgyi feltételek javítása érdekében igyekszünk pályázati lehetıségeket igénybe venni, ennek kapcsán inforatikai infrastruktúra fejlesztésére volt lehetıség a családsegítı és gyerekjóléti szolgálatok vonatkozásában, azonban az eszközök és az épületek állagának javítására ritkán nyílik lehetıség a szociális intézények esetében. A szolgálatokra vonatkozó ellenırzések 2011-ben: április 19.-én a Dél-alföldi Regionális Állaigazgatási Hivatal Szociális és Gyáhivatala és a Módszertani Gyerekjóléti Szolgálat az Öttöösi és a ahali gyerekjóléti szolgálat ellenırzése során az alábbi egállapításokat tette: - a órahali gyerekjóléti szolgálat vonatkozásában a agas esetszá 93 gyerek /74 család (a jogszabályban eghatározott 45 gyerek vagy 25 család) iatt javaslatot tettek 1 fı családgondozó felvételére - a szolgálatoknál vezetett dokuentációk és nyilvántartások naprakészek, pontosak - tárgyi feltételek vonatkozásában hiányosságként állapították eg vonalas és obil telefonkészülékek hiányát. - Hiányosságként állapították eg a jogász és pszichológus szakeberek alkalazásának hiányát, ai elengedhetetlen a segítı unka során a rászorultak ellátásához. Az ellátási terület jellezıi: A település lakosságszáa ne indig tükrözi hően az ellátottak száát családsegítı és gyerekjóléti szolgáltatások tekintetében, különösen Ruzsa, Üllés, Zákányszék, a településeken jellezı, hogy az ellátottak száa eghaladja a jogszabályban eghatározott axiális ellátotti létszáot. Az ellátottak körének zöe gyerekjóléti szolgáltatás tekintetében kötelezett kliens, akik a családgondozók kapacitásának nagy részét lekötik, ennek következtében a korai feliserést célzó és preventív unkára ne, vagy csak iniális idı jut. Az elúlt évekhez képest növekedés észlelhetı a családsegítı szolgálat ellátotti létszáa tekintetében, szinte inden településen a külterületen élı ellátottak száa agasabb, int a belterületen élıké, elyhez hozzájárul a tanyákra való kiköltözık agas száa. CSALÁDSEGÍTİ SZOLGÁLAT MŐKÖDÉSI ADATAI 2011-BEN: A családsegítı szolgálat segítségét igénybevevık általában koplex probléa egoldásában kérik a szolgálat segítségét, elyet az alábbi táblázat jól szeléltet:

29 A szolgáltatást igénybe vevık hozott probléái: A probléa típusa: Ellátottak száa (fı): Anyagi probléák: 386 Foglalkozással kapcsolatos probléák: 312 Ügyintézéshez segítségkérés: 293 Egészségkárosodás következénye: 220 Családi- kapcsolati probléák: 115 Inforációkérés: 114 Lelki- entális probléák: 85 Gyereknevelési probléák: 46 Életviteli probléa: 45 Prevenciós foglalkozáson, 39 csoportfoglalkozások: Családon belüli bántalazás: 13 ÖSSZESEN: 1668 Ebbıl több probléa együttes elıfordulása: 392 Ebbıl krízishelyzet: 50 A évi adatok jól szeléltetik, hogy az igénybevevık leginkább anyagi, foglalkozással, kapcsolatos probléával, unkanélküliség, álláskeresés kapcsán keresik eg a családsegítı szolgálatot. Igen agas az ügyintézésben, a különbözı szolgáltatásokhoz ellátásokhoz való hozzájutásban való segítségkérés, inforációszerzés érdekében az ellátás igénybevétele, illetve egyre gyakrabban keresik fel a családgondozókat életviteli, párkapcsolati, családon belüli kapcsolati probléákkal, gyereknevelési probléákkal, kérdésekkel. A szolgálatnál segítséget kérık száa ez elúlt évhez képest 417 fıvel eelkedett, jelentısen nıtt az elúlt évekhez képest az egészségkárosodás, lelki-entális probléák iatt segítséget kérık száa. A jellezı probléákból adódóan, illetve a évi statisztika által összegezve elondható, hogy az ellátások tekintetében kieelkedıen agas a segítı beszélgetést, tanácsadást igénybevevık száa, nı a lelki-entális probléái iatt segítséget kérık száa, ely a lakosság körében jellezı probléák élységét is jelzi. A családsegítı szolgálat egyre súlyosabb, élyebb probléákkal való felkeresése egyre inkább jellezı a Hookháti Kistérségben, elyet a társadali változások ellett erısít a településeket sújtó belvízhelyzet, az ingatlanok állagának rolása, a külterületi lakások egközelítésének nehézségei. Egyre több családban okoz probléát a indennapi étkezés egoldása, az éhezés egelızésében és ezeknek a helyzeteknek a kezelésében nagy szerepet játszott az Önkorányzatok által egpályázott éleliszersegély pályázatok keretében biztosított éleliszer adoányok a családok ellátásában. A családsegítı szolgálat évi forgali adatai: Település Éves forgalo Tárgyévben a szolgálatnál egfordult régi kliensek száa Ásott Tárgyévben a szolgálatnál egfordult új kliensek száa

30 Forráskút a Öttöös Pusztaérges Ruzsa Üllés Zákányszék összesen évben a családsegítı szolgálatok forgala elızı évhez képest 749 fıvel eelkedett ben a szolgálattal kapcsolatba kerülı új ellátottak száa 444 fı volt. A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉVI MŐKÖDÉSI ADATAI: A gyerekjóléti szolgálat tekintetében szintén az ellátotti létszá növekedése tapasztalható, az ellátottak közül a külterületen élık aránya agasabb, ely azt táasztja alá, hogy nehezebb helyzetben élnek a tanyai lakosok, illetve jellezı a szociális kiköltözı, valaint az ellátórendszer elöl a tanyai ingatlanokba költözı családok jelenléte a kistérség településein. A családgondozás adatai településenként: Település gondozott gyerekek száa gondozott családok száa Ásott Forráskút a Öttöös 9 5 Pusztaérges Ruzsa Üllés Zákányszék Összesen Magas az adott családgondozóra jutó gyerekek családok száa átlagosan egy családgondozóra 73 gyerek/45 család jut, ai közel a kétszerese a jogszabályban egállapított esetszának (45 gyerek vagy 25 család). A gyerekjóléti szolgálat által kezelt probléák típusai: Megnevezés Kezelt probléák száa Ellátott gyerekek száa (elsıdleges probléa) Anyagi, egélhetési probléák Gyereknevelési Családi konfliktus Szülık-, család életvitele Szülıi elhanyagolás Magatartás-, teljesítényzavar Gyerekintézénybe való

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

Nappali ellátás Idısek Klubja

Nappali ellátás Idısek Klubja MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3133. Magyargéc, Rákóczi út 75. Nappali ellátás Idısek Klubja Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc 2 Idısek Klubja Magyargéc Község Önkormányzata a nappali ellátást

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 1 / 8 211.8.29. 12:4 Ingyenes, egbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi A jogszabály ai napon (211.VIII.29) hatályos állapota tartaloszolgáltatójától A jel a legutoljára egváltozott

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI Összeállította: Darvas Ágnes Kecskés Éva Simon Mihály MTA KTI Gyerekprogram Iroda 2008.

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 108. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés

Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés A modern szociálpolitika alapgondolata, hogy társadalmunk alrendszereinek mőködése során úgy az egyén, mint annak

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.; képviseletében eljáró: Kiss Attila, elnök) a továbbiakban

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete. A tanyagondnoki szolgálatról

Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete. A tanyagondnoki szolgálatról Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2012.06.26-án tartandó ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

II. MELLÉKLET AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

II. MELLÉKLET AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxebourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-ail: p-ojs@opoce.cec.eu.int Inforáció és on-line foranyotatványok:

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja TT_ules_6_np Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja 1 Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról Lovas Község Önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

1 2 3 4 Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA (vitaanyag) 2010-2014 5 Gazdasági program 1. Történelmi áttekintés A falu nevét a helyi hagyomány a nyírerdıktıl származtatja, de más források

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere 4 1.2. Elvi alapok 4 1.2.1. Jövıkép (vízió) 5

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT 1 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására

Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására 1 Szentes Város Önkormányzata Egészségügyi, szociális és lakásügyi Bizottsága Elıterjesztés NYILVÁNOS ÜLÉSRE! Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Székhelyén Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 3 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 3 1.3. Az intézmény

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Sülysáp Székhelyő Közös Fenntartású Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2241 Sülysáp Szent István tér 1. Tel/fax: 29/635-434 SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI XXI. évfolyam 4. szám 2011. június 29. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. VI. 24.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 (tervezet) 1 2 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

HÁZIREND. a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskola Kollégiumának lakóira, vonatkozó elıírások. Érvényes: 2007.

HÁZIREND. a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskola Kollégiumának lakóira, vonatkozó elıírások. Érvényes: 2007. HÁZIREND a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskola Kollégiumának lakóira, vonatkozó elıírások Érvényes: 2007. szeptember 01-tıl Készítette: Kiss László Varga Éva Varga Veronika I. A kollégiumi

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATA

I. A HIVATAL FELADATA FELSİZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (TOVÁBBIAKBAN: HIVATAL) SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 80/2008. (VIII.19. Kth. számú határozattal) I. A HIVATAL FELADATA 1. A Hivatal

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

80400000-8 80530000-8 55000000-0. Előzmény:

80400000-8 80530000-8 55000000-0. Előzmény: Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és cíe: Educatio Társadali Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1122 Budapest, Maros utca 1921.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1. melléklet a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2013.(.01.) önkormányzati rendelethez KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítette: Molnár Józsefné

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július ÚNYI ÚJSÁG XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Anyakönyvi hírek Berhidai

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt.szám:16022/2009. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási tervének elfogadására Tisztelt Közgyőlés! Az egyes szociális

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

FELNİTT KURZUSAINK / Árak / (kivéve kerámia stúdió) KERÁMIA STÚDIÓ / Árak / GYEREK KURZUSAINK / Árak / TANÁROK

FELNİTT KURZUSAINK / Árak / (kivéve kerámia stúdió) KERÁMIA STÚDIÓ / Árak / GYEREK KURZUSAINK / Árak / TANÁROK Page 1 of 8 FELNİTT KURZUSAINK / Árak / (kivéve kerámia stúdió) Állandó csoportok Hétfı- Péntek: 16.30-20.30 Szombat:10.30-14.30 /kizárólag I/C,I/D,I/E,II/B bérlettel vehetı igénybe / Szombat: 9.30-14.30

Részletesebben

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKÉTİL

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKÉTİL A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339,484-785 E-mail: margareta@vivamail.hu B E S Z Á M O L Ó 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én - csütörtökön - du. 16,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

A KAB-HEGYI ERDŐTERVEZÉSI KÖRZET KÖZJÓLÉTI FEJLESZTÉSI TERVE

A KAB-HEGYI ERDŐTERVEZÉSI KÖRZET KÖZJÓLÉTI FEJLESZTÉSI TERVE NÉBIH Erdészeti Igazgatóság Erdőtervezési és Terészetvédeli Osztály 023 Budapest, Frankel Leó utca 42-44. A KAB-HEGYI ERDŐTERVEZÉSI KÖRZET KÖZJÓLÉTI FEJLESZTÉSI TERVE 202 Tervező: Dávid József... Kalincsák

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben