B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t"

Átírás

1 B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013.

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai célok... 2 III. Bordány jellemzıinek alakulása Település rövid bemutatása Társadalmi-gazdasági környezet bemutatása Bordány község demográfiai mutatói Lakosság képzettsége Gazdasági aktivitás, munkanélküliség Jólét, jövedelmi viszonyok Lakáshelyzet Egészségügyi helyzet Szociális támogatási, ellátási rendszer Helyi partnerség, lakossági önszervezıdések, civilszervezetek és for-profit szereplık IV. Szolgáltatások iránti igény, a szociális szolgáltatások kiépítettsége a településen Ellátotti célcsoportok Egyes ellátotti célcsoportok és jellemzıik V. Helyi szociális szolgáltatások változásai Szociális ügyek Szociális alapszolgáltatások Faladat ellátási változások Jogszabályi változások VI. Az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzete A szociális igazgatás Szociális alapszolgáltatások Tanyagondnoki szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Családsegítı szolgálat Támogató szolgálat Nappali ellátás Idısek klubja Demens személyek nappali ellátása Pszichiátriai betegek nappali ellátása Gyermekvédelmi alapellátások Gyermekjóléti szolgálat Bölcsıde VII közötti idıszak szociális fejlesztési eredményei VIII. Általános elvek a szociális ellátórendszer fejlesztési irányvonalának meghatározásához (stratégiai célok) Az ellátórendszerben jelentkezı anomáliák SWOT elemzés a szociális szolgáltatások fejlesztéséhez Fejlesztési elképzelések Fejlesztési célterületek A szociális szolgáltatások fejlesztésének fıbb célterületei További fejlesztési feladatok IX. A település szociális szolgáltatás fejlesztésének várható irányelvei X A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatában foglalt feladatok végrehajtása nyomán várható eredmények XI. Finanszírozás helyzete XII. Összegzés XIII. Irodalomjegyzék Bordány Községi Önkormányzat - Szociális szolgáltatástervezési koncepció 1

3 I. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított évi III. törvény alapján a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat a településen élı szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladtok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót szükséges készíteni. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzatnak kétévente felül kell vizsgálni és aktualizálni. A települési tervnek igazodnia kell a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása-, illetve a Csongrád Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójához. Az ágazati stratégiai koncepció célja az, hogy bizonyos távra meghatározza a szociális szolgáltatások fejlesztésének alapelveit, irányait, céljait, melyeket a település a szociális szolgáltatások fejlesztése során követ, illetve részletezze azokat a konkrét célkitőzéseket, amelyeket a szociális szolgáltatások biztosítása során érvényesíteni kívánnak és elısegíteni a szociális törvény által bevezetésre került új típusú szolgáltatások feladatainak ellátását. A koncepció aktualizálásának célja a szociális szolgáltatások terén bekövetkezett változások bemutatása, s a jövıkép ennek megfelelı korrekciója. A fı cél nem változik, vagyis a fejlesztések középpontjában továbbra is a segítségre szoruló emberek állnak, akiknek színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek tiszteletben tartását, a segítık és segítettek együttmőködését. II. A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai célok A település szociálpolitikájának, szociális ellátó rendszerének kialakításakor nélkülözhetetlen azoknak az alapvetı társadalom- és településpolitikai céloknak a meghatározása, amelyek figyelembe vételével lehet kitőzni a szociálpolitika céljait, prioritásait és az ezek megvalósulását biztosító eszközrendszert. Az állampolgárok alapvetı szociális jogait Magyarország Alaptörvénye tartalmazza, mely kiemelt fontosságú a koncepció elkészítése során. A szociálpolitikai alapelvek megmutatják, hogy az egyes szociálpolitikai technikák alkalmazásakor melyek azok a következmények, amellyel számolni kell. A legfontosabb szociálpolitikai alapelvek Szociális biztonság Olyan fogyasztási szint biztosítása, amely a társadalom minden tagja számára garantált. Nem feltétlenül korlátozódik a jövedelmi viszonyokra, kiterjedhet más dimenziókra is (lakás, kultúra, munka, egészségügyi ellátás). Lényege, hogy az állampolgárnak ne kelljen olyan társadalmi környezetben élnie, amelyben állandóan ott lebeg feje fölött a kitaszítottság, lecsúszás veszélye. Megelızés és utólagos korrekció A megelızés vagy prevenció azt jelenti, hogy valamilyen módon elejét vesszük a rossz helyzet kialakulásának, megakadályozzuk az olyan szituációkat, amelyeknek késıbb negatív következményei lehetnek. Korrekción azt értjük, hogy valamilyen rossz helyzet már kialakult, s ennek káros következményein próbálunk segíteni, enyhíteni próbáljuk a károkat, megpróbáljuk helyreállítani az eredeti állapotot. Integráció és szegregáció Az integráció beilleszkedést, beillesztést, a szegregáció elkülönülést, elkülönítést jelent. Bordány Községi Önkormányzat - Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2

4 A szegregáción lehet spontán és tudatos. A spontán szegregáció látszólag természetes folyamat. pl. egy település elınyös helyzető lakói a zajos és szennyezett városközpontot elhagyják, és a legközebbi zöldövezetben kezdenek építkezni. Tudatos a szegregálás, ha bizonyos csoportok lakóhely szerinti elkülönítése jogilag szentesített, tudatos szegregációval akkor találkozunk, amikor zavaró jelenségeket akarnak eltüntetni, pl. elmeotthont a lakott településektıl távol létesítenek. A támogatás odaítélése Normativitás: a szociális támogatáshoz jutás eljárása, a támogatás feltételei és mértékei jogilag szabályozottak. A szociális juttatás jár a polgárnak, ha a jogszabályban elıírt feltételeknek megfelel. Diszkrecionalitás azt jeleni, hogy a szociális támogatás odaítélése a közösség, illetve annak képviselıjének: az államnak, az önkormányzatnak, a szociális ügyintézınek a hatáskörében van. Saját belátásától függ, hogy ad vagy nem ad támogatást. Univerzalitás és szelektivitás Univerzalitás: valamely termék-, szolgáltatás-, pénzjuttatás, mindenki számára, feltétel nélkül jár. Alkalmazásával jelentıs forrásokat lehet megtakarítani az adminisztráción, viszont a szolgáltatás drága, hiszen mindenkinek jár. Univerzális, pl. Az állampolgári jogon járó egészségügyi ellátás, a családi pótlék. Szelektivitás: Az ellátások elosztásakor valamilyen szelekció érvényesül. A szelekció elsıdleges célja az erıforrások koncentrálása azon családokhoz, amelyek a segítségre leginkább rászorulnak, azaz a legszegényebbek. A szelektív megoldásoknál nemcsak a rászorultságot, hanem az érdemességet is vizsgálni kell. Ilyen értelemben beszélhetünk érdemes, és érdemtelem szegényekrıl. A szelektálás mindig tudatos megkülönböztetés, és ha ez nagyon hangsúlyos, akkor beszélünk diszkriminációról. A szubszidiaritás Szubszidiaritás: az egyén ellátása alapvetıen a család felelıssége, s amilyen mértékben ez nehezül vagy lehetetlenné, válik, úgy lépjenek be a gondoskodásba a családot körülvevı segítı körök, a családtól való távolság sorrendjében. A szubszidiaritás az önállóságot hangsúlyozza a szociálpolitikai rendszerektıl való függıség helyett. A külsı segítség csak akkor lép be, ha az illetı mindent megtett saját helyzete javítása érdekében. A kevésbé választhatóság elve Azt fejezi ki, hogy az ellátásokat úgy kell kialakítani, hogy kevésbé legyen érdemes választani az élet vitelének azt a módját, hogy a megélhetés alapja nem saját erıfeszítés, munka, hanem a támogatások igénybevétele legyen. A társadalmi szociálpolitikai alapelvekre építve Bordány társadalom- és településpolitikájának fı célja, hogy az itt lakók otthonuknak érezzék a települést, olyan hátterének, amely sokrétő szolgáltatásával szükség esetén megfelelı segítséget akar és tud nyújtani polgárai számára. Az ezt megjelenítı szociálpolitika és szociális ellátás túl azon, hogy a törvényekben az önkormányzatok kötelezıen elıírt feladatokat teljesíti egyben a település szociális kohézióját, a helyi társadalmat erısítı hatékony eszköz, amely az egyén és a közösség egymásra utaltságát és egymás iránti felelısségét is megjeleníti, érvényre juttatja. Különösen hatékony és támogatandó eszközei ennek a polgárok részvételét elısegítı civil szervezetek, egyéni és társadalmi kezdeményezések, amelyeket a település sajátos eszközeivel eddig is támogatott. Az Önkormányzat fontos céljának tekinti, hogy a település társadalmi viszonyainak alakításában ne csak a polgárok, hanem a településen dolgozó, mőködı intézmények, cégek, vállalkozások, egyházi és civil szervezetek is aktív részt vállaljanak. Erre számos lehetıség kínálkozott eddig is. Cél: megtartani a meglévı szociális ellátórendszer értékeit, eredményeit, a továbbfejlesztésben ezt kiindulópontnak tekinteni. Bordány Községi Önkormányzat - Szociális szolgáltatástervezési koncepció 3

5 A település a szociálpolitikájának alakítása során igazodni kíván Csongrád Megyei Önkormányzat és a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása szociálpolitikai elképzeléseihez. A koncepció az általános helyzetelemzési szakaszban a település azon paramétereit kívánja bemutatni, melyeket a szolgáltatástervezésnél figyelembe kell venni Település rövid bemutatása III. Bordány jellemzıinek alakulása Bordány Csongrád megyében, Szegedtıl 20 kilométerre, a homokhátság szívében terül el. Területén már a XVIII. század utolsó negyedében gazdálkodtak. Az 1850-es évek elején egy dorozsmai család - Dudás István és felesége Czékus Franciska- fél hold földet ajánlott föl templomépítésre és piactérnek. Ezen a darab földön épült fel a kápolna, amely körül hamarosan kialakult a település magja. A kis kápolnát 1882-ben közadakozásból megnagyobbították, majd az akkorra megrongálódott, Szent István tiszteletére felszentelt kápolna helyére között templomot építettek. A templomszentelést követıen (1910. április 24.) a Dudáskápolna tanyaközpontot Kistemplomtanyának nevezték el ban itt 302 ember élt ben Kistemplomtanya önálló közigazgatású községgé vált, és legnagyobb dőlıjérıl Bordánynak nevezték el. A Községben, és a hozzá szorosan kapcsolódó tanyavilágban, több mint 3000 ember él jelenleg. A lakosság megélhetésének fı forrása a mezıgazdaság. A felhalmozott tapasztalatoknak, a termelési kultúrának és a helyi homokvilági klímának köszönhetıen olyan jellegzetes íz-világú zöldség- és gyümölcsféléket termesztenek eredményesen, amelyek országosan is ismertek, keresettek. 3.2 Társadalmi-gazdasági környezet bemutatása Bordány község demográfiai mutatói: Lakónépesség Bordány Községi Önkormányzat - Szociális szolgáltatástervezési koncepció 4

6 A település lakónépessége állapot szerint 3278 fı, mely több mint másfélszerese az országos átlagnak, és meghaladja a Dél-alföldi régió átlagát. A lakosság 1/3-a külterületen, lakóhely és gazdálkodás céljára épült tanyákon él. Aktív korú személyek száma 2092 fı, inaktív korú 1186 fı. Ebbıl a 0-17 éves korosztály létszáma 588 fı, nyugdíjas korúak létszáma kb.598 fı. Bordány Község lakónépességének korcsoportos megoszlása Korosztály éves éves éves éves éves éves éves éves éves Összesen: Forrás: Népesség nyilvántartási adatok (Bordány Községi Önkormányzata) A statisztikai adatokból megállapítható, hogy az utóbbi években a lakosságszám enyhe emelkedést mutat. A lakosság átlagéletkora 41 év. A 60 év feletti korosztályba tartozók száma évrıl évre növekszik. A szociális ellátás szempontjából e korcsoport létszámának növekedése nagy jelentıséggel bír, hiszen fokozódik az egészségügyi és szociális ellátás igénybevétele. Lakosság nemek szerinti megoszlása ( ) Életkor Fı % nık férfiak összesen nık férfiak 0-14 éves % 53% éves % 46% éves % 55% éves % 51% 65 év feletti % 39% Összesen: Forrás: TeIR, KSH-TSTAR A táblázatból látató, hogy a településen élı nık és férfiak aránya összességében közel megegyezı, bár korcsoportos bontásban a 65 év felettiek esetében szembetőnı a százalékos különbség. Bordány Községi Önkormányzat - Szociális szolgáltatástervezési koncepció 5

7 Természetes szaporodás Év Élve születések száma Halálozások száma Különbség (fı) (fı) (+/-) Forrás: TeIR,KSH-TSTAR A vizsgált idıszakban látható, hogy a születések száma évente átlagosan 31 fı, a halálozások száma pedig 30,6 fı. Az elızı 5 éves ciklushoz képest pozitív változás mutatkozik (28/32) Házasságkötések száma Válások száma Belföldi vándorlások - egyenleg (fő) Az állandó jellegő odavándorlás az elmúlt idıszakban csökkent (2008 évben: 100 fı, 2011 évben: 66 fı), viszont azt is látjuk, hogy az elvándorlás száma is csökkent ugyanebben az idıszakban (2008. évben: 123 fı, évben: 84 fı). Összességében elmondható, hogy a népmozgalmi mutatók kedvezıen befolyásolják a település lakosságszámának alakulását. A lakónépesség számának enyhe növekedését, a születési és halálozási mutatók együttmozgása mellett a beköltözık arányának növekedése javítja. Ez azzal indokolható, hogy Bordány az utóbbi években kedvelt célpontja lett a városi életformát maguk mögött hagyó betelepülıknek. Elsısorban a 20 km-re lévı Szegedrıl, de a környezı településekrıl is szívesen költöznek a településre. A jó infrastruktúra, a közlekedés lehetıvé teszi a város, illetve a község könnyő megközelítését. Bordány Községi Önkormányzat - Szociális szolgáltatástervezési koncepció 6

8 Öregedési index A település népesség korösszetétele hasonlóan az országoshoz, és megyeihez az idısebb korcsoport felé tolódott el. A lakosság 65 év feletti állandó lakosok száma évrıl évre emelkedést mutat, míg a 0-14 éves korú állandó lakosok száma stagnál, illetve csökken. 120,0% Öregedési index (%) 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Lakosság képzettsége Az iskolázottság szintje fontos tényezı, hiszen befolyásolja a munkavállalási esélyeket. A mélyszegénységben élı családokban, valamint az idısebb korú lakosság körében nagyobb számban fordul elı iskolai végzettséggel nem rendelkezı, vagy alacsony iskolai végzettségő személy. 15 éves és idısebb lakosság száma összesen 15-X éves legalább általános iskolát végzettek száma Általános iskolai végzettséggel nem rendelkezık 15-x évesek száma Összesen Nı Férfi Összesen Nı Férfi Összesen Nı Férfi 2579 fı 1304 fı 1275 fı 2273 fı 1112 fı 1161 fı 306 fı 11,9 % 192 fı 14,7% 114 fı 8,9% *A lakosság iskolázottságát tekintve csak a évi népszámlálási adatok állnak rendelkezésre. A 15 év feletti lakosság 12%-a általános iskolai végzettséggel sem-, vagy csak általános iskolai végzettséggel rendelkezik. A középiskolai végzettségőek száma magas, ezen belül a szakmai oklevéllel rendelkezık száma az országos átlagot meghaladja. A községben élı egyetemi, fıiskolai végzettségőek aránya a Dél-alföldi régió átlagának megfelelı mutatókkal rendelkezik. Problémaként jelentkezik, hogy a munkaerıpiac szereplıi között hiányzik az összhang / => hiányszakmák/ a fogyatékossággal élı fiatalok oktatási intézményben való részvételi lehetısége nagyon szőkös, a megváltozott munkaképességő emberek képzési/átképzési lehetısége korlátozott Gazdasági aktivitás, munkanélküliség Bordány Községi Önkormányzat - Szociális szolgáltatástervezési koncepció 7

9 Statisztikai adatok szerint Csongrád megyében a foglalkoztatási arány az elmúlt években emelkedett évben a megyében a munkaképes lakosainak 49,3%-a foglalkoztatott, mely meghaladta a regió és az ország foglalkoztatási arányát is. Foglalkoztatottság A községben a munkaképes korú lakosság körülbelüli létszáma 2070 fı, melybıl Szegedre eljáró dolgozók száma meghaladja a 600 fıt. Szeged, mint a térség központja fontos szerepet tölt be a foglalkoztatottságot illetıen, a foglalkoztatásban elfoglalt helye a megyében is kiemelkedı. A helyi munkalehetıségek közül 142 fı rendelkezik ipari vagy kereskedelmi vállalkozással, nagyrészük csak egy-két fıt foglalkoztat; illetve van olyan vállalkozás, mely idényszerően foglalkoztat embereket. 26 egység végez kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenységet, a többi vállalkozó jellemzıen a szolgáltatásban, az építıiparban és a mezıgazdaságban van jelen. A helyi szolgáltatásban dolgozók száma kb. 80 fı, az önkormányzat intézményeiben 85 fıt foglalkoztat. A lakosság jelentıs részének a fı megélhetési forrást a mezıgazdasági termelés, csekély mértékben állattenyésztés biztosítja. A mezıgazdasági vállalkozások száma 17 és mintegy hétszázötvenen rendelkeznek ıstermelıi igazolvánnyal. Az elmúlt években kezdıdı mezıgazdasági ágazat válsága, az alacsony jövedelmezıség, megnehezedett piaci lehetıségek miatt a termelık egy részének megélhetési gondokkal kell megküzdenie. A helybeli munkahelyek alacsony száma miatt az aktív korú munkát keresı, de alacsony munkaerı-piaci helyzető munkavállalók elhelyezkedési lehetıségei nagyon bizonytalanok településünkön. Jellemzı, hogy közülük többen mezıgazdasági, építıipari idénymunkák legális végzéséhez alkalmi munkavállalóként gondoskodnak a megélhetésükrıl. Közfoglalkoztatás A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. tv. létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét. Közfoglalkoztatásra támogatást a Munkaügyi Központon keresztül, pályázati rendszer keretében lehet igényelni. A támogatás összege, a foglalkoztatás igénylésének feltételei jelentısen változtak az elmúlt évekhez képest és évben 6 és 8 órás foglalkoztatásra volt lehetıség. A rövidtávú foglalkoztatás maximum 3 hónapra, a hosszú távú foglalkoztatás maximum 12 hónapra terjed ki. Az önkormányzat a közfoglalkoztatás megszervezésével igyekszik segíteni a tartós munkanélkülieken. Közfoglalkoztatásban évben összesen 51 fı vett részt, míg évben mindössze 32 fı ebbıl 14 fı a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása által szervezett közfoglalkoztatásban vett részt. A közfoglalkoztatottak létszámcsökkenésének oka, hogy a korábbi 5%-os önerı helyett évben 30% önerıt kellett biztosítania az önkormányzatnak. Munkanélküliség I.félév Megnevezés Bordány Mórahalmi kistérség Dél Alföldi régió Regisztrált munkanélküliek 170 fı száma Munkanélküliségi ráta 7,88 % 11,79 % 12,7% Bordány Községi Önkormányzat - Szociális szolgáltatástervezési koncepció 8

10 Bordányban a munkanélküliségi ráta évhez képest csökkent 2,02 %-ponttal. A regisztrált munkanélküliség számát tekintve a települést jellemzı adatok az elmúlt három év tekintetében stagnálnak, viszont a tényleges munkanélküliek számát tekintve növekedés mutatkozik, a mutatószám az országos átlag fölött van. Ennek okai többek között, hogy nem bıvültek a munkalehetıségek, a nyugdíjkorhatár emelkedett, a rehabilitációs ellátásban részesülı személyek orvosi felülvizsgálata során az egészségkárosodás százalékos mértéke csökkent, mely sok személy esetében pénzbeli ellátás elvonásával járt. Rehabilitációs munkahelyek a térségben alacsony számban vannak, elhelyezkedni szinte lehetetlen. A munka világában veszélyeztetettek az alacsony iskolai végzettségőek, megváltozott munkaképességőek, az idısebb, nyugdíjazás elıtt álló idısödı személyek, a gyermekvállalást követıen a munkaerıpiacra visszatérı nık, kisebb mértékben a pályakezdı fiatalok. A pályakezdı fiatalok elhelyezkedését elsısorban a munkalehetıségek száma, a nem megfelelı szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség befolyásolja. Tapasztalataink szerint a munkaerı-piacra jutás fı akadályai: a térségben munkahely hiánya, alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létbıl fakadó motiváltsági problémák, a társadalmi elıítélet jelenléte. A munkaerıpiaci helyzet alakulása nagy hatással van a szociális ellátások iránti igénybevételre. Az elmúlt idıszakban kedvezıtlenül alakultak a mutatók. Nyilvántartott álláskeresık száma a év közötti lakónépesség körében Nyilvántartott álláskeresık száma Év nı férfi összesen Forrás: TeIR Nemzeti Munkaügyi Hivatal A regisztrált munkanélküliek korcsoportos megoszlása tekintetében megállapítható, hogy a év közötti (átlagosan 27 fı), valamint az év közötti (átlagosan: 24 fı) álláskeresık körében a legmagasabb a munkanélküliség arányszáma. A munkanélküliek nemek szerinti megoszlása eltérést alig mutat. A statisztikai adatok az álláskeresık valós számát nem tükrözik, hiszen sokan nem regisztráltatják magukat a munkaügyi központban Jólét, jövedelmi viszonyok Fı A munkabérek növekedési üteme az országos tendenciát követi, de színvonala attól jelentısen elmarad. Így a térségben a magyarországi átlagtól tartósan elmaradó jövedelmek jellemzıek. A bérek a térségben is a szellemi foglalkozásúak esetében magasabbak, és gazdasági ágak szerint is különbségek vannak. A mezıgazdaságban az átlagnál alacsonyabb jövedelmek jellemzıek. Bordány Községi Önkormányzat - Szociális szolgáltatástervezési koncepció 9

11 A 90-es években a térségben is megnövekedtek a jövedelmi különbségek, mely a társadalmi rétegek fokozódó elszakadását eredményezte. A lakosság egy része állandó megélhetési nehézségekkel küzd, az elszegényedésnek látható jelei mutatkoznak. A háztartások nem elhanyagolható részében a megélhetést részben, vagy teljesen a társadalmi juttatások fedezik. A térségbe költözı családok egy része a hátrányos helyzetőek csoportját gyarapítják, melynek ellátása, az ebbıl keletkezı szociális feszültségek kezelése az önkormányzatnak komoly gondot jelent. Az idıskorúak jövedelme leginkább az öregségi nyugdíjból származik, az egyéb nyugdíjak aránya 15% körüli, míg a további állami támogatások az idıskorúak jövedelmének 1 %-át sem teszik ki. Ebbıl a korosztályból egyre kevesebben tudnak munkát vállalni a nyugdíj mellett. A foglalkoztatottság az idısek körében minimális. A településen fogyatékkal élı, illetve megváltozott munkaképességő személyek és családjaik jövedelmi helyzete aggasztó, hiszen a jövedelmük általában családtámogatási, nyugdíjbiztosítási, önkormányzati támogatásokból tevıdik össze. Segítséget jelenthetne a rehabilitációs munkahelyen való elhelyezkedés lehetısége, de az ilyen munkahelyek száma a térségben nagyon alacsony. Bordány községben folyósítási címmel rendelkezı, nyugdíjban, járadékban és nyugdíjszerő rendszeres ellátásban részesülık megoszlása Ellátási formák 2008 Átlag összeg 2009 Átlag összeg 2010 Átlag összeg 2011 Átlag összeg Fı Ft fı Ft fı Ft fı Ft Öregségi és öregségi jellegő nyugdíjak Korhatár alatti rokkantsági nyugdíj Hozzátartozói nyugdíjak Árvaellátás Mg. Szövetkezeti járadék Baleseti járadék Megváltozott munkaképességőek járadékai Rehabilitációs járadék NR NR Rokkantsági járadék Házastársi pótlék, jövedelempótlék Egyéb nyugdíj, járadék, stb Összesen Forrás: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Statisztikai és Megtérítési Osztály Bordány Községi Önkormányzat - Szociális szolgáltatástervezési koncepció 10

12 Egy személy többféle ellátást is kaphat. (Pl.: öregségi nyugdíj + özvegyi nyugdíj). A nyugdíj és nyugdíjszerő rendszeres ellátásban részesülı személyek száma átlagosan 949 fı (nem halmozott adat). A nyugdíjellátások összege évente Ft-tal emelkednek. Csongrád megyei átlagnyugdíjakhoz mérten alacsonyabb a településen élı nyugdíjasok ellátási összege (pl.: átlagnyugdíj évben: Csongrád megye: Ft, Dél-alföld: Ft, Magyarország: Ft) Az adatokból az is kitőnik, hogy a férfiak ellátása magasabb összegő a nıkéhez viszonyítva, valamint hogy az öregségi nyugdíjasok száma emelkedik, viszont a többi nyugdíj-, nyugdíjszerő ellátásban részesülık száma csökken. A csökkenés hátterében elsısorban a nyugdíjrendszerben történt változtatások állnak. Nyugdíj-, nyugdíjszerő ellátásban részesülı lakosok korcsoportos bontásban életko A táblázat a közötti idıszak átlag létszámát mutatja. Az idısek száma és aránya az elmúlt évtizedek során fokozatosan nıtt. Az élettartam meghosszabbodásával ez az arány további emelkedı tendenciát mutat Lakáshelyzet Bordányban kiépült infrastruktúra van, és az elmúlt idıszakban jelentıs fejlıdésen ment keresztül. A beköltözéseknek is tudható, hogy az utóbbi évtizedekben a lakásépítési kedv növekedett, bár az elmúlt években a hitelválság és a növekvı törlesztı részletek miatt ez a tendencia lelassult. A lakott ingatlanok száma nı, az egy lakásban élık száma egyre csökken, mint azt az alábbi adatok is mutatják. 100 lakásra jutó lakosságszám alakulása Év Lakosság száma Lakásszám 100 lakás/lakos Forrás: helyi építéshatóság KSH adatai Bordány Községi Önkormányzat - Szociális szolgáltatástervezési koncepció 11

13 Megállapítható, hogy az 1970-es években még átlagosan 3 fı, az 1980-as és 1990-es években már csak 2,5 fı él egy lakásban. Az idı múlásával ennél is kisebb (2,3) az egy lakásra jutó személyek száma. Egyszemélyes háztartások száma az idısebb korosztály esetében Nı Férfi Összesen éves éves éves év feletti Bérlakások Az életpályát kezdı, még korlátozott anyagi lehetıséggel rendelkezı helyi fiatal házaspárok részére 2001-ben 10 bérlakás épült a községben, melyeket pályázat útján lehet igénybe venni. Az 53 m2 nagyságú, összkomfortos lakások kényelmes lakhatási feltételeket biztosítanak a családoknak. A külterületen élı idıs, egyedülálló lakosok részérıl nagy igény mutatkozott a község határain belül bentlakásos ellátási forma kialakítására, hiszen nem szívesen hagyják el a települést, de a tanyai életforma további fenntartása nehézségekbe ütközik. Mivel az idısek otthonának építése és fenntartása magas anyagi terhet jelentett volna az Önkormányzatnak, így a fiatal házasok bérlakásának ötletébıl kiindulva évben 8 lakásos garzonház épült a községben. A településen igen sok az egyedülálló idıs ember. A településen élı idıskorúak 96% -a saját tulajdonú lakásban él. Az itt élı idısek nehezen döntenek amellett, hogy a községet, melyben életük nagy részét töltötték, az otthonukat, ismerıseiket elhagyják. A fogyatékkal élık kb. 20%-a él egyedül, többségük kb. 60 % 2 vagy 3 fıs háztartásban él. Ez az adat nem meglepı, hiszen saját ellátásukhoz segítségre kényszerülnek. A legtöbb mozgáskorlátozott otthonában nem megoldott az akadálymentesített környezet, melyre nagy szükség lenne. A háztartások legnagyobb kiadási tételei az élelmiszer, gyógyszer és lakásfenntartási kiadások. A cél mindenképpen az, hogy az idıs, illetve a fogyatékkal élı emberek minél tovább élhessenek a saját lakásukban, a saját megszokott környezetében, jó életkörülmények között Egészségügyi helyzet Az egészségi állapotnak meghatározó szerepe van a szociális rászorultság szempontjából. Az egészségkárosodott személyek, a saját maguk ellátásáról részben vagy egészben nem tudó személyek esetében az egészségügyi ellátórendszer mellett fontos szerepe van a szociális ellátórendszernek. a) Egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés Az egészségügyi alapellátás fejlesztésében az elmúlt években jelentıs minıségi változás történt. A lakossági szükségeltekhez hatékonyabban igazodó egészségügyi struktúra kialakítására került sor. A betegellátás mellett folyamatos a lakosság egészségi állapotának figyelemmel kísérése és javítása, ezt a célt szolgálja az egyes szakorvosi ellátások helyben történı igénybevételének lehetısége, valamint a rendszeres szőrıprogramok megszervezése. Bordány Községi Önkormányzat - Szociális szolgáltatástervezési koncepció 12

14 A képviselıtestület lehetıségeihez mérten pénzügyi támogatást biztosít a háziorvosi praxisok mőködéséhez. A község területén az egészségügyi ellátás két felnıtt háziorvosi körzetben, 1 gyermekorvosi körzetben, valamint 1 fogorvosi körzetben történik. A településen biztosított az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás. A háziorvosi rendelıkben igénybe vehetık egyéb szolgáltatások is. A védınıi szolgálatot 1,5 védınıi körzettel mőködteti az önkormányzat. A körzeti védınık tevékenységének középpontjában a gondozott családok egészségvédelme, a betegségek kialakulásának megelızése, valamint az egészségfejlesztés áll. A szolgálat a gyermekorvossal együttmőködve ellátják az óvodai, iskolai egészségügyi feladatokat. b) Prevenciós és szőrıprogramokhoz való hozzáférés Bordány Község Önkormányzata kezdeményezésére a civil szervezetek, a helyi vállalkozók összefogásával minden évben megrendezésre kerül az Egészségvédelmi Hét, amelynek legfıbb célja a prevenció és a szőrés. c) Fejlesztı és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés A Móra Ferenc ÁMK Pedagógiai Szolgáltató Intézményegysége biztosítja a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását. Ennek keretében térítésmentesen igénybe vehetı nevelési tanácsadás, logopédiai szolgáltatás, korai fejlesztés, gondozás, valamint gyógypedagógiai tanácsadás. Mórahalmon, a Napsugár Fejlesztı Ház Fogyatékkal Élık Nappali Intézménye sajátos nevelést igénylı és fogyatékkal élı gyermekek, és fiatalok számára nyújt nappali ellátást. A szenvedélybetegek nappali ellátása elsısorban az alkohol problémákkal küzdı emberek részére nyújt segítséget. Móra-Vitál Nonprofit Kft. Kistérségi Egészségügyi Központjában, a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdıben több mint harminc féle egészségügyi szakrendelés és gyógyászati kezelés vehetı igénybe. A lakosság a Szegeden mőködı szakrendelési ellátásokat a szakmai jogszabályok elıírásainak megfelelıen, háziorvosi-, szakorvosi konzultáció alapján vehetik igénybe. Orvosi rendelıintézetek ellátotti létszáma, betegforgalma I. háziorvosi körzet II. háziorvosi körzet Betegforgalom (fı) Fogorvosi szolgálat Forrás: Települési háziorvosi statisztika Otthonápolási szolgálat a községben jelenleg nem mőködik. Egyre több igény indokolná a létrehozását, a magasabb szintő otthoni gondozási-ápolási feladatok ellátására képzett szakemberek bevonását. Bordány Községi Önkormányzat - Szociális szolgáltatástervezési koncepció 13

15 Bordány lakosságának egészségi állapota A lakosság egészségi állapota részben adottság, részben társadalmi, gazdasági környezet függvénye. A vezetı betegségek tekintetében Magyarország lakosságához hasonlóan a hajszoltabb életmód következtében fıként a szívet és az érrendszert érintı megbetegedésektıl szenved, mindez mellett a daganatos megbetegedés, az emésztıszervi és az anyagcsere betegségek, mozgásszervi megbetegedés aránya is magas. A gyermekek esetében továbbra is az asztma, az általános immunrendszer elváltozásai, a táplálkozási és anyagcsere megbetegedések a legjellemzőbbek. A felnıtt lakosság körében elıforduló fıbb betegségek Adatsor szív és érrendszeri megbetegedés daganatos megbetegedés pajzsmirigy megbetegedés cukorbetegség légzıszervi megbetegetés Forrás: I. és II. Háziorvosi szolgálat adatai A felnıtt lakosság körében a keringési betegségek dominálnak. A 65 éves feletti férfiak kb. 50%-a, a nık 52%-a magas vérnyomás betegségben szenved. A cukorbetegség 10-15% körül van. A reumatikus megbetegedés is igen gyakori. A mozgásszervi betegségek között elterjedtek a kopás ízületi megbetegedések. Emellett nem elhanyagolható a daganatos, pajzsmirigy, diabetes, emésztıszervi és az érzékszervi megbetegedések száma sem. A demencia gyakorisága 65 és 75 év között mindössze 2%, viszont a 80 éven felülieké 20% körüli. A településen fogyatékkal élı személyek egészségi állapotának helyzete megegyezik az egész lakosságra jellemezı adatokkal. Nem elhanyagolható a szenvedélybetegséggel, és pszichiátriai betegséggel küzdı lakosok száma. Elsıdleges probléma, hogy ezen személyek nagy részének nincs betegségtudata, így a gyógykezelést sem veszik igénybe. A drogfogyasztás a fiatalabb korosztályt veszélyezteti, megbízható adatok nem állnak rendelkezésre Szociális támogatási, ellátási rendszer A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható. Egyes szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások egészben, vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. Az ellátások alapvetı célja, hogy a jogosult személy, vagy család az egy fıre jutó havi jövedelmének alacsony szintjét ellensúlyozza. Bordány Községi Önkormányzat - Szociális szolgáltatástervezési koncepció 14

16 Bordány Községi Önkormányzat A szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2011.(IX.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati hatáskörben megállapítható szociális rászorultságtól függı támogatási formákat, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat szabályozza. A szociális rászorultságtól függı támogatási formák: Normatív lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Aktív korúak foglalkoztatást helyettesítı támogatása Aktív korúak foglalkozást helyettesítı támogatásban részesülık foglalkoztatása Méltányossági jogcímen megállapítható közgyógyellátás Lakásfenntartási támogatás Felsıoktatásban tanulók támogatása (Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerhez az önkormányzat évben csatlakozott) Idıskorúak ellátása ( ig jegyzıi hatáskörben) Ápolási díj ( ig jegyzıi hatáskörben) Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ( ig jegyzıi hatáskörben) Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezménye /személygépkocsi szerzési-, és átalakítási támogatás ( tıl CSM-i Kormányhivatal Szociális és gyámhivatal hatáskörébe tartozik). (A szociális rászorultságától függı támogatási formák tekintetében újabb változások lépnek hatályba napjától; lsd.: 31.oldal) A helyi rendeletben megállapított szociális rászorultságtól függı támogatások alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: Rászorultak segélyezésének alakulása években Ellátottak áltaglétszáma (fı) Segély jogcíme Álláskeresési segélyben részesülık Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítı NR támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Idıskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Pénzbeli átmeneti szociális segély Pénzbeli átmeneti gyámügyi segély Természetbeni átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Mozgáskorlátozottak támogatása Köztemetés Összesen: Forrás: Polgármesteri Hivatal statisztikája Bordány Községi Önkormányzat - Szociális szolgáltatástervezési koncepció 15

17 A támogatásban részesülık száma évrıl évre 19 %-kal növekedett. A lakásfenntartási támogatást igénylık száma 26 %-kal, az ápolási díjban részesülık száma pedig 55 %-kal emelkedett az elmúlt idıszakban. A természetben nyújtott átmeneti segélyek számának jelentıs növekedése a támogatások utalvány formájában történı biztosítása miatt következett be, mert így érvényesül a támogatás felhasználásának célhoz kötöttsége. Az ellátások iránti igény növekszik, egyre többen fordulnak rendszeres segélyért is az önkormányzathoz. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások: Tanyagondnoki szolgálat Étkeztetés Házi segítségnyújtás Idısek klubja Demens személyek nappali ellátása Pszichiátriai betegek nappali ellátása Támogató szolgálat Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Jelzırendszeres házi segítségnyújtás A szociális alapszolgáltatásokat az önkormányzat fenntartásában mőködı intézmény, az Integrált Nappali Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ nyújtja (továbbiakban ISZEK). Ellátási forma III negyedév Tanyagondnoki 3 körzet 3 körzet 3 körzet 3 körzet 3 körzet 3 körzet szolgálat Étkezés Házi segítségnyújtás Idısek klubja Demens személyek nappali ellátása Közösségi NR NR NR Pszichiátriai ellátás Támogató szolgálat Családsegítı szolgálat NR Gyermekjóléti NR szolgálat Jelzırendszeres házi 17 17* NR NR segítségnyújtás Pszichiátriai betegek NR NR NR nappali ellátása Forrás: ISZEK statisztikai adatai (átlag létszám) Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestületének A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 25/2012.(X.25.) számú önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi támogatások: a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény c) óvodáztatási támogatás d) karácsonyi támogatás Bordány Községi Önkormányzat - Szociális szolgáltatástervezési koncepció 16

18 e) kelengye támogatás f) mezőgazdasági termény (zöldségfélék, gyümölcs) támogatás A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában egyaránt nyújtható azzal, hogy elsősorban ez utóbbi támogatási forma alkalmazására célszerő törekedni. A természetbeni ellátások különösen élelmiszer és gyógyszer utalvány. Személyes gondoskodás keretében az önkormányzat a következı gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: a) gyermekjóléti szolgáltatás (óvodai, iskolai gyermekétkeztetés). b) gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsıdei ellátás A gyermekek napközbeni ellátását, az óvodai gyermekétkeztetést a képviselıtestület az Apraja-falva Óvoda és Bölcsıde intézményében, az Ádám Jenı Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak gyermekétkeztetését az ISZEK intézménye által biztosítja. A Magyar Államkincstár által nyújtott családtámogatási és fogyatékossági támogatások igénybevétele: Település 1 Magasabb összegő családi pótlékban részesülık (fı) 2 Fogyatékos támogatásban részesülık száma (fı) 3 Vakok személyi járadékában részesülık száma (fı) Összesen (fı) Bordány Forráskút Pusztamérges Üllés Zsombó Összesen Forrás: Magyar Államkincstár statisztika adatai Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a településen a szociális helyzetet meghatározó tényezık az alábbiak: A település kedvezıtlen demográfiai helyzete a Dél-Alföldi régióhoz hasonlóan alakul. Ebben meghatározó szerepe van az idıskorúak magas, a fiatalkorúak alacsony arányának, az évtizedek óta jellemzı természetes fogyásnak, az alacsony gyermekszámnak, a vándorlási veszteségnek, a népesség kedvezıtlen egészségi állapotának. A problémákat erısíti a településen élı szociálisan veszélyeztetett társadalmi csoportok és a társadalom perifériájára szorulók számának emelkedése és a magas munkanélküliségi ráta Helyi partnerség, lakossági önszervezıdések, civil szervezetek és for-profit szereplık A képviselıtestület elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élı vagy dolgozó állampolgárok önszervezıdı közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság mővelıdése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében. A településen 18 civil szervezet mőködik. Esélyegyenlıségi területeket érintı civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, önszervezıdések a településen Bordány Községi Önkormányzat - Szociális szolgáltatástervezési koncepció 17

19 (A szervezetek társadalmi felelısségvállalása a településen élı mélyszegénységben élık, hátrányos helyzető gyermekek, nık, idıskorúak, fogyatékkal élık tekintetében) Szent István Király Plébánia Magyar Karitász - bordányi csoport Magyar Vöröskereszt helyi tagszervezete Baba-Mama Klub Kulturális és Szabadidıs Egyesület Bordányiak Továbbtanulásáért Közalapítvány Bordányi Óvodáskorú Gyermekekért Alapítvány Bordány Ifjúságáért Alapítvány Bordány Sportkör Bordány Sportjáért Alapítvány Rendırség Bordányi Polgárır Csoport Bordány Község Közbiztonságáért Közalapítvány Berkenye Népdalkör Borostyán Népdalkör Nefelejcs Nyugdíjas Klub Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesület bordányi csoportja IV. Szolgáltatások iránti igény, a szociális szolgáltatások kiépítettsége a településen A társadalomban lezajló gazdasági, demográfiai változások tükrében minden rászorult védelmét és létbiztonságát jelentı szociális háló jelentısége az elmúlt évtizedben felértékelıdött. Magyarországon a lakosság szociális biztonságának fıbb elemeit a foglalkoztatási lehetıségek, a munkanélküliek ellátása, a társadalombiztosítás és a szociálpolitika képezik. A fentiek alapján elsıdlegesnek tekinti az önkormányzat az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családok, személyek életminıségének javítását biztosító feltételrendszer kialakítását. A támogatásra szoruló családok segítésében rendszeres együttmőködés valósul meg a civil szervezetekkel, valamint a katolikus egyházközséggel. A szociális igazgatásáról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv., valamint a Gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv határozza meg a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások iránti egyre bıvülı igények kielégítésére szolgáló ellátások formáit, ehhez kapcsolódóan a helyi önkormányzatok kötelezı szociálpolitikai feladatait is, mely feladatok az elmúlt idıszakban változtak. A szociális ágazatban lehetséges, és szükséges a mikrotérséghez tartozó települések szoros együttmőködése a hatékonyabb feladatellátás biztosítása érdekében. Ezt a lehetıséget kihasználva az intézmény a támogató szolgálatot a szomszédos településekkel közösen együttmőködési megállapodás alapján látja el. A településen mőködı szociális ellátásokat évrıl évre többen veszik igénybe. A szolgáltatások alanyai a kedvezıtlen szociális körülmények között élık közül kerülnek ki, közülük is elsısorban az idısek, külterületen élı gyermekes családok, tartós munkanélküliek, betegek, fogyatékkal élık. 4.1 Ellátotti célcsoportok Bordány Községi Önkormányzat - Szociális szolgáltatástervezési koncepció 18

20 A település számára a szociális szolgáltatások fejlesztésének célcsoportjai: Aktív korúak, nyugdíjasok Munkanélküliek Megváltozott munkaképességőek Idıskorúak, nyugdíjasok Fogyatékkal élı személyek Pszichiátriai betegek Szenvedélybetegek Külterületen élık Hátrányos helyzető gyermekek Mélyszegénységben élık Krízishelyzetbe került egyének, családok Válsághelyzetbe került várandós anyák 4.2 Egyes ellátotti csoportok és jellemzıi A szociális szolgáltatások elsıdleges célcsoportjainak helyzete, szolgáltatások iránti igény Aktív korúak A munkaképes generáció problémája a munkanélküliség, mely egyre nagyobb számban sodorja a családokat a társadalom perifériájára. Mindezek hatására nıtt a szociálisan veszélyeztetett családok száma. Idıskorúak/nyugdíjasok 1 Elırejelzések szerint az elkövetkezı évtizedekben Magyarország népességének nagysága, az életkor szerinti összetétele drámai nagyságban változni fog. Ennek a gazdasági fejlıdésre, munkaerıpiacra, generációs transzferekre gyakorolt közgazdasági hatásai várhatók. Emelett olyan társadalmi hatásokkal is számolni kell, amelyek a családösszetételben, együttélési formákban, szociális ellátásban, egészségügyi ellátásban mutatkoznak majd meg. Az elmúlt években erısödött az egyre kedvezıtlenebb gazdasági, - társadalmi, - demográfiai folyamatok, melynek hatására több olyan kormányzati intézkedés született, amely közvetlenül érintette az idıskorú népességet és a nyugdíjasokat. bevezetésre került a rehabilitációs járadék, szigorodtak a nyugdíj-, nyugdíjszerő ellátások melletti munkavégzés szabályai, emelkedett a nyugdíjkorhatár, évek óta változatlan a nyugdíjminimum összege a bentlakásos idısek otthona igénybevételének feltételei szigorodtak, illetve magas a havi térítési díj Egzisztenciális problémáik és napi életvezetésük egyedüli megoldását a jelenlegi lehetıségek mellett - sok esetben csak az intézményi ellátási formák jelentik. Fogyatékkal élık 2 1 Csongrád megyei szociális szolgáltatástervezési koncepció 2 Csongrád megyei szociális szolgáltatástervezési koncepció Bordány Községi Önkormányzat - Szociális szolgáltatástervezési koncepció 19

21 A problémák halmozódását tekintve különösen veszélyeztetett csoport a testi és értelmi fogyatékosok, mentális betegségben küzdık. Nem csoda, hiszen a fogyatékosság, a pszichés betegség elfogadása, az elıforduló elıítéletességgel, diszkriminációval való találkozás, létfenntartási nehézségek, alacsony önértékelés a mentális problémák kialakulásához, azok fennmaradásához vezethet. Az elmúlt években több, a fogyatékkal élı személyeket érintı új jogszabályok megalkotására és meglévı jogszabályok módosítására is sor került évtıl A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérıl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján a támogató szolgálat mőködtetésére pályázni szükséges, a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatás 3 évre szól A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet kimondja, hogy a fogyatékos személyek alapvizsgálatát és felülvizsgálatát, valamint a szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálatot és felülvizsgálatot az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértıi Intézet látja el A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet újabb módosítása kimondja, hogy a támogató szolgáltatás intézményi térítési díja: egy feladategységre jutó önköltség és a finanszírozási szerzıdésben meghatározott egy feladatmutatóra jutó állami hozzájárulás különbsége alapján megállapított támogató szolgálati óradíj és szállítási kilométer díj Pszichiátriai betegek 3 A pszichiátriai gondozásban részesültek száma Csongrád megyében az elmúlt években folyamatosan emelkedett. A mentális betegségekkel kapcsolatban jelenleg nagy az információhiány mind az érintettek és hozzátartozóik, mind a lakosság körében. A tudatlanság legfıbb veszélye, hogy a tünetek, problémák ismeretének hiányában a felismerés, az egyén önbelátása is elmarad, amely éppen ennél a betegségcsoportnál a gyógyulás egyik kritikus feltétele lehet. A pszichiátriai betegek döntı többsége otthon, családi környezetben él. Számukra a szülıi, családi támogatás általában élethossziglan tart. Sokszor az eltartó család a segítı évek alatt összeomlik, rokkantnyugdíjassá válik, tehát a szociális ellátórendszert igénybe vevık száma növekszik. Szenvedélybetegek 4 Hazánkban az alkoholfüggık száma a legfrissebb felmérés szerint ezer fı között van, amelynek tizede nem kezelteti magát. Sajnálatos módon a nıi nemnél is emelkedıben van az alkoholfüggık száma, amelyet súlyosbít a tény, hogy nagy részük úgynevezett zugivó. Drogfogyasztás szempontjából a magyar vidék lényegesen kevésbé exponált, mint a fıváros. A legexponáltabb megye Csongrád (789 fı). Az alkoholizmus és a kábítószer használat az egészség, a szociális kapcsolatok súlyos veszélyeztetı és károsító faktora. Az alkoholfogyasztással és kábítószer fogyasztással összefüggı problémák a legsúlyosabb közegészségügyi gondok közé tartoznak, amelynek számos egészségi és társadalmi következménye ismert. 3 Csongrád megyei szociális szolgáltatástervezési koncepció 4 Csongrád megyei szociális szolgáltatástervezési koncepció Bordány Községi Önkormányzat - Szociális szolgáltatástervezési koncepció 20

22 További problémát jelent, hogy Csongrád megyében tartós, bentlakást nyújtó szociális intézményi ellátás egyáltalán nem áll a rendelkezésre, emiatt a szenvedély beteg emberek a pszichiátriai betegek otthonaiba és az idısek otthonaiba kerültek elhelyezésre, amely szakmailag nehezen feldolgozható. 5.1 Szociális ügyek V. Helyi szociális szolgáltatások változásai január 1-jén a közigazgatás nagy átalakításának részeként életbe lépett a járási rendszer. Mórahalmi Járási Hivatal. A járási hivatalok a kormányhivatalok kirendeltségeként, az államigazgatási ügyek intézésében nyújtanak segítséget az állampolgároknak. Az eddig a jegyzık által ellátott ügyek közül a gyermekvédelmi és gyámügyek, egyes szociális igazgatási ügyek intézése is elkerült. A járási hivatal feladatai közé tartozik már az idıskorúak járadéka és az ápolási díj folyósítása, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyek is. A bordányi lakosok hivatalos ügyeiket a Mórahalmi Járási Hivatalban intézhetik. A szociális törvény 2014.január 1-tıl hatályba lépı módosítása bevezeti az önkormányzati segély elnevezéső támogatási formát. A Sztv.-ben szabályozott átmeneti segély, temetési segély, illetve a Gyvt.-ben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyébe új, egységes segélyezési forma, az önkormányzati segély lép. A méltányosságból megállapítható közgyógyellátás napjától képviselıtestületi hatáskörbe kerül. A szociális rászorultságtól függı támogatási formák január 1. napjától az alábbiak: Normatív lakásfenntartási támogatás Önkormányzati segély o Élelmiszer utalvány o Gyógyszer utalvány o Tőzifa támogatás o Mezıgazdasági termény támogatás o Temetési önkormányzati segély o Gyermekvédelmi önkormányzati segély o Kamatmentes segély o Egyéb önkormányzati segély Köztemetés Aktív korúak foglalkoztatást helyettesítı támogatás Aktív korú foglalkoztatást helyettesítı támogatásban részesülık foglalkoztatása Méltányossági jogcímen megállapítható közgyógyellátás Az akkut helyzetek elbírálása a polgármester, míg a kamatmentes és gyermekvédelmi önkormányzati segély, méltányossági jogcímen megállapítható közgyógyellátás a bizottság hatáskörébe kerül. Elsıdlegesen a természetbeni, kivételesen pénzbeli önkormányzati segély megállapítására lesz lehetıség. 5.2 Szociális alapszolgáltatások Az alapszolgáltatások megszervezésével kapcsolatos feladatok hangsúlyozottan szerepelnek a szociális törvényben, hiszen ezzel biztosítható, hogy a szociálisan rászorulók Bordány Községi Önkormányzat - Szociális szolgáltatástervezési koncepció 21

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1. melléklet a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2013.(.01.) önkormányzati rendelethez KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítette: Molnár Józsefné

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja 2008-2010 2. változat Készült a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából 2009. február 9. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság 2005. évi beszámolója HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA Utcai szociális munka Az utcai szociális munkás szolgálat

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapota 2007. ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete Veszprém

Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapota 2007. ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete Veszprém 1 Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapota 27 ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete Veszprém 2 Közép-Dunántúli Régió 1. sz. ábra A Közép-Dunántúli Régió, Magyarország gazdasági szempontból

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és módosításai meghatározzák az állam és helyi önkormányzatok

Részletesebben

Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés

Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés A modern szociálpolitika alapgondolata, hogy társadalmunk alrendszereinek mőködése során úgy az egyén, mint annak

Részletesebben

A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAER

A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAER TARTALOMJEGYZÉK 1. A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAERİ-PIACI PROGRAMOK MONITORING VIZSGÁLATA... 2 1.1. BEVEZETİ... 2 1.2. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 2. MUNKAERİ-PIACI KÉPZÉSEK... 5 2.1. AJÁNLOTT KÉPZÉS...

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2. év NYIRÁD, 2. A Közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2006. TARTALOMJEGYZÉK CÍMOLDAL.... 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK. 2. oldal I. BEVEZETÉS.. 3. oldal II. A SZOCIÁLPOLITIKA KONCEPCIONÁLIS

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása Elıkészítette: Gál András Mőszaki Osztály Csökmei László Erik fıépítész Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/10. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú nonprfofit Korlátolt Felelısségő Társaság Ügyvezetı igazgató 1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel: 452-4201 Ikt.sz.: 1654/9/2007. A XIII. kerületi Egészségügyi

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 167-173. o. Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Czagány László 1 Fenyıvári

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2015. évi felülvizsgálata DEBRECEN 2015 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 II. Helyzetkép 8 1. Debrecen város helyzetét bemutató

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ Bevezetés Az európai polgárok átlagéletkora növekszik, ami azt jelenti, hogy a jövıben kevesebb munkaképes korú ember lesz, aki

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak Befektetés a jövıbe program Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak elemzése Tartalom Áttekintı adatok...3 Néhány program adat...7 Munkajövedelem,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva város egészségügyi alapellátásának, állategészségügyi ellátásának

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014)

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4

Részletesebben

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 31/2011. (V. 26.) határozatával módosított 19/2011. (IV. 14.) határozata Nyirád Község Önkormányzatának 2011-2014 éves idıszakra szóló gazdasági programja

Részletesebben

SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Sülysáp Székhelyő Közös Fenntartású Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2241 Sülysáp Szent István tér 1. Tel/fax: 29/635-434 SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Részletesebben

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május Gulyás Emese Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1 2010. május A közvélemény-kutatás a Tudatos Vásárlók Egyesülete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

Stratégia áttekintı vázlat

Stratégia áttekintı vázlat Stratégia áttekintı vázlat Megnevezés ÁLTALÁNOS - GAZDASÁG GAZDASÁG GAZDASÁG GAZDASÁG PROBLÉMA CÉL INTÉZKEDÉS JAVASLAT Törökszentmiklóson az életszínvonal egyre inkább elmarad az országos átlagtól (lásd

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 6721-6/2013. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 7-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Malomasszonykerti ingatlanok, önkormányzati tulajdonba adásáról, közterületté nyilvánításáról és annak elnevezésérıl. Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

SZAKMAI (NON PAPER) ANYAG

SZAKMAI (NON PAPER) ANYAG SZAKMAI (NON PAPER) ANYAG Magyarország 2002. évi csatlakozási szerzıdésben a mezıgazdasági földingatlanok szerzésére megállapított átmeneti rendelkezések meghosszabbításának indokai A külföldiek termıföldszerzésére

Részletesebben

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere 4 1.2. Elvi alapok 4 1.2.1. Jövıkép (vízió) 5

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

NYÍRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

NYÍRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Helyi Vidékfejlesztési Stratégia NYÍRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 1. Vezetıi összefoglaló A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület élve a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia átdolgozásának

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Sárospatak Város Önkormányzat Gazdasági Programjának

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 108. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 Fleischer Tamás 1. BEVEZETÉS A hetvenes évek derekán az addigi "tanyakérdést" követıen átterelıdött a figyelem a kistelepülésekre: mondhatnánk - már ami a közleményeket

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21

LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21 LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlıdés Helyi Programjának felülvizsgálata 2015. Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati

Részletesebben

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI Összeállította: Darvas Ágnes Kecskés Éva Simon Mihály MTA KTI Gyerekprogram Iroda 2008.

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése Szentes Város Önkormányzat Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. C-15038-7/2012. Témafelelıs: Lencséné Szalontai Mária Korom Pál Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Tárgy: A Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója

BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Idısügyi Koncepciója BUDAPEST FİVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT IDİSÜGYI KONCEPCIÓJA Készítette: Szokoli Erzsébet (Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ, intézményvezetı) Elfogadta 114/2013. (V. 30.) számú határozatával

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Salgótarján Megyei Jogú Város Gyámhivatala 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. Ü.sz: 24.580 /2009. Tájékoztató a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Tisztelt Közgyőlés! A gyámhatóságokról

Részletesebben