Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapota ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete Veszprém

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapota 2007. ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete Veszprém"

Átírás

1 1 Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapota 27 ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete Veszprém

2 2 Közép-Dunántúli Régió 1. sz. ábra A Közép-Dunántúli Régió, Magyarország gazdasági szempontból fejlıdı térsége. 41 település alkotja, melybıl Komárom Esztergom megyében 76, Fejér megyében 18, Veszprém megyében 217 település található. Komárom-Esztergom megyét 7 statisztikai kistérség alkotja (1. ábra), társadalmi gazdasági szociális szempontú felosztás alapján 4 dinamikusan fejlıdı, 1 fejlıdı, 2 felzárkózó kistérség. Ezen belül 38 dinamikusan fejlıdı település, 6 fejlıdı, 32 felzárkózó. Stagnáló vagy lemaradó státuszú település nincs a megyében. Az érintett lakónépesség szempontjából dinamikusan fejlıdı településen él a megye lakosságának 71 %-a, fejlıdı településen él 9 %- a, felzárkózó településen 2 %-a. A társadalmi gazdasági besorolás szempontjából a városok közül 7 dinamikusan fejlıdı, 1 fejlıdı, 2 felzárkózó kategóriába tartozik. A Komárom-Esztergom megyei települések száma lélekszám szerint csoportosítva a 2. ábrán látható sz. ábra

3 3 Demográfia, összehasonlító megyei adatok 21-. Indikátor Népesség száma Élveszületés Halálozás Csecsemıhalálozá s Természetes fogyás/szaporodás Nyers élveszületési arány ( ) Nyers halálozási arány ( ) Csecsemıhalálozá si arány ( ) Természetes szaporodási arány ( ) Teljes fertilitási arány ( ) Házasságok száma ,3 9,4 8,9 9,4 9,4 9,4 12,2 13,1 13,1 13,2 13, 13,2 7,4 7,7 7,9 7, 6,4 6,4-2,9-3,7-4,2-3,8-3,6-3,8 37,9 37,99 34,52 38,5 38,82 38, Válások száma Elváltak aránya ( ) 2,9 2,5 2,6 2,9 2,8 2,7 3. sz. ábra Komárom Esztergom megyében, a hat éves ciklus adatai alapján látható (3. ábra), hogy az élve születések száma 21-ben volt a legmagasabb. A természetes szaporodás, illetve a megyét is jellemzı, és az utóbbi évtized legnagyobb népesedési problémájaként jelentkezı természetes fogyás, nem folyamatosan bár, de lassú csökkenést mutat. A halálozás mértékének növekedése és az alacsony születési szám következtében a megyében a természetes fogyás 23-ban volt a mélyponton. A halálozások száma lényegesen meghaladja a születésekét. Az ezer lakosra jutó élveszületésbıl és halálozásból számolt természetes fogyás mértéke (- 3,8 ) kedvezıtlenebb az országosnál (-3,2 ) A megye demográfiai helyzetét összességében a népesség fogyása jellemzi. Az ezer élveszülöttre jutó egy éven aluli meghalt megyei mutatója (6,4 ), magasabb az országostól (5,7 ).

4 4 Születéskor várható átlagos élettartam alakulása Komárom-Esztergom megyében, 21-. Férfi Nı ,9 66,9 67,4 67,5 67,9 68,5 76,2 75,8 75,8 76,3 76,1 76,4 4. sz. ábra Születéskor várható átlagos élettartam alakulása Magyarországon, 21- Férfi Nı ,15 68,3 68,3 68,6 68,6 69, 76,5 76,6 76,5 76,9 76,9 77,3 5. sz. ábra Forrás: KSH, Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyvek A halandóság szintjét a kormegoszlástól függetlenül a születéskor várható élettartam fejezi ki, mennél alacsonyabb ennek értéke, annál alacsonyabb a mortalitás nívója. Bizonyítottan kölcsönhatás van a jobb életesélyek és a gazdasági fejlıdés, a növekvı GDP között. A születéskor várható élettartam alapján a megyében élı férfiak és nık valamivel rövidebb életkorra számíthatnak, mint az országban átlagosan. (4. 5. ábra) A vizsgált ciklusban a nık több mint 8 évvel hosszabb ideig élhetnek, mint a férfiak, a. évi különbség 7,9 év. A két nem közötti drasztikus élettartambeli különbség a férfiak és a nık életmódjának kiegyenlítıdése folytán csökkenıben van. Ez elsısorban a férfiak várható élettartamának lassú, és sajnos nem folyamatos emelkedésébıl adódik, s nem jelenti a nık élettartam kilátásainak romlását, bár hozzá kell tenni, hogy a hölgyek egyre inkább önveszélyes életmódja várható élettartam növekedésüket lassítja. A születéskor várható élettartam az elmúlt hat év alatt mindkét nemben minimálisan megemelkedett. A legtöbb európai országhoz hasonlóan a ma születı magyar fiúk egészségi esélyei a lányokéhoz viszonyítva egyre romlanak (Népegészségügyi gyorsjelentés 23 alapján).

5 5 Komárom-Esztergom megye lakosságának kormegoszlása 27. január 1-én Férfi Nı sz. ábra Komárom-Esztergom megye népességének 27. év elejei adatok alapján származtatott kormegoszlása elöregedı társadalmakra jellemzı korfát mutat. (6. ábra) A két 9 év alatti ötéves osztályköző korcsoport létszáma jelentısen kevesebb, mint az azt követı korosztályoké a éves korcsoportig bezárólag. A körte alakú korfa az utóbbi évtizedek alacsony termékenységét jeleníti meg. A születéskor megfigyelhetı lánytöbblet valamennyi korcsoportnál továbbra is mutatkozik. Az új demográfiai korszak magyar sajátossága, hogy hazánkban a 2. ezredfordulón a legszembetőnıbb demográfiai jelenség a népesség lélekszámának természetes fogyása, ami abból származik, hogy az élveszületések száma kisebb a halálozásokénál. Komárom-Esztergom megye népességének korösszetétele január 1-jén Komárom-Esztergom megye népességének korösszetétele 27. január 1-jén Férfi Nı Férfi Nı sz. ábra Komárom-Esztergom megyei népesség korösszetételének összehasonlító ábrája

6 6 Viszonylag új demográfiai jelenség a népesség öregedése, ez valójában a 65 évesek és idısebbek részarányának növekedését, és a -14 éves gyermekek proporciójának csökkenését jelenti. A 15 év alatti és 65 év feletti lakosság %-os arányát mutatja Komárom Esztergom megyében, a 2. évi és a 27. január 1-jei adatok alapján a 8. ábra. Forrás: KSH, Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve 27 Év Férfi Nı 15 év alatti lakosság 65 év feletti lakosság 15 év alatti lakosság 65 év feletti lakosság száma aránya száma aránya száma aránya Száma Aránya ,5% ,2% ,3% ,9% ,2% ,4% ,2% ,1% Magyarország ,3 1,1 14,1 18,7 8. sz. ábra A 15 év alatti lakosság aránya a megye népességén belül férfiak esetén 2-ben 18,5 % volt, ami 27- re 16,2%-ra csökkent. A 15 év alatti nıi népesség aránya a 2-ben 16,3 %-ról, 14,2%-ra csökkent. Ezzel egyidejőleg a 65 év feletti lakosság aránya mindkét nem esetén emelkedést mutat. A férfiaknál 1,2%-ról 27-re 11,4%, a nıknél 15,9%-ról 18,1%-ra (8. ábra). A népesség öregedésének demográfiai jelensége figyelhetı meg. Az idıs korosztály részarányának növekedése felveti emberhez méltó szinten történı ellátásuk gondját. A 15 évnél fiatalabb korosztály részaránya fiúknál az országos érték alatti, a lányok esetében csekély mértékben meghaladja. Míg a 65 év felettiek százalékos aránya férfiaknál 1,3 %-kal magasabb a megyében, mint az országos érték, a nıi népességen belüli részaránya a megyében elmarad az országos értéktıl,6%-kal. Jól kimutatható a népesség egészét érintı elöregedési folyamat, bár az öregedési index (98, %) az országostól kedvezıbben alakul (14,9%). A népesség korösszetétele társadalmi, gazdasági szempontból egyaránt lényeges, az elöregedési folyamat kedvezıtlen hatással van többek között a foglalkoztatási struktúrára, növeli az idıskorúakkal kapcsolatos tennivalókat, növeli a szociális jellegő kiadásokat. A csökkenı számú aktív keresıre egyre nagyobb számú eltartott jut.

7 KDR 7 H A L Á L O Z Á S Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép Dunántúli Regionális Intézete Egészségfejlesztési Osztályán ok- és kor-specifikus formában, nemenkénti és ötéves korcsoporti bontásban történik a halálozási adatbázis vezetése, mely objektív, hiteles, és összevethetı. A Központi Statisztikai Hivatal által hagyományosan szolgáltatott demográfiai adatokkal együtt képezi alapját nemcsak a mindenkori egzakt helyzetelemzésnek, - mely régiós és kellı számú adat birtokában kistérségi elemzés is lehet, hanem a lakosság egészségi állapotára ható intervencióknak is. Ez nem közömbös a célzott egészségügyi fejlesztések forrásallokációi miatt sem. A népesség egészségi állapotának a halandóság megbízható, pontos, de korlátozott értékő mutatója. Magas halandóság általában a populáció rossz egészségi állapotára utal, míg alacsony mortalitás pedig többnyire a népesség jó egészségi állapotát jelzi. A mortalitás földrajzi differenciái inkább a szociális, mint a fizikai környezet következtében kialakult egyenlıtlenségeket mutatják. Standardizált halálozási mutató alakulása Komárom-Esztergom megye kistérségeiben Összhalálozás kistérségenkénti elemzése indirekt standardizálással Komárom -Esztergom megye 14 Standardizált halandósági hányados ,1 114,1 11,2 92,8 113,6 12,9 129,8 18,2 118,9 16,6 15,5 16,4 96,3 114,8 15, ,5 19,6 116,8 114,2 115,5 18,7 112,5 11, ,5 Dorogi Esztergomi Kisbéri Komáromi Oroszlányi Tatai Tatabányai Komárom-E. megye férfi nı összes 9. sz. ábra A kistérségek különbségeit szemlélve a. évi standardizált halálozási mutatók alapján megállapítható, hogy az Esztergomi kistérségben alakultak legkedvezıbben a halálozási viszonyok, az SHH 12,9 százalék volt, a legkedvezıtlenebb halandóság a Kisbéri kistérségben volt mérhetı, itt az SHH 118,9 százalék volt.

8 8 Az összhalálozás indirekt módszerrel számolt standard halálozási hányados (SHH) összehasonlító táblázata Standardizált halálozási hányados ffi-nı férfi nı összesen Szignifikancia-teszt Z értéke ffi-nı férfi nı összesen KEM KDR Országos 1. sz. ábra 18,7 112,5 11,7 3,9 5,3 6, ,5 4,2 4 6, nagyon erısen szignifikáns 99,9 %-os szinten nem szignifikáns eltérés a várhatótól szingnifikancia szint: Z > 3,291 az eltérés 1 -es szinten szignifikáns 1. sz. ábra Ha a halandóság magasabb az országos átlagnál, az SHH több, mint 1, százalék, ha alacsonyabb a halandóság, akkor kevesebb mint 1, százalék. A standard halálozási hányados mutató a megye lakossága halálozásának és az országos átlagnak a viszonyszáma. Az indirekt standardizálás az összehasonlítás alapjául vett egész népesség korspecifikus halálozását vetíti ki, minden vizsgált lakosságcsoport saját kormegoszlására, azaz kiszámolja, hány halálozás történt volna a lakosságcsoportban. Komárom-Esztergom megye indirekt standardizálással kapott standardizált halálozási hányadosa mindkét nemre, melyet az országos 1%-hoz viszonyítunk, a Közép - Dunántúli Régió értékénél 5,2%-kal, országos értékhez viszonyítva 1,7%-kal magasabb. (1. ábra) A szignifikancia teszt Z értéke alapján elmondható, hogy a fentiekben említett megállapítások nagyon erıs szignifikancia mellett figyelhetık meg.

9 9 11. sz. ábra Haláloki struktúra a Közép Dunántúli Régióban -ban, -X évesek Halálok BNO-1 kód Férfi Nı Fertızı és élısdiek okozta betegségek A-B Daganatok C-D Keringési rendszer betegségei I-I Légzırendszer betegségei J-J Emésztırendszer betegségei K-K Morbiditás és mortalitás külsı okai V1-Y Egyéb halálokok n. a Összesen Forrás: KSH, Komárom-Esztergom megyei statisztikai évkönyv, 12. sz. ábra:haláloki struktúra Komárom - Esztergom megyében -ban, -X évesek Halálok BNO-1 kód Férfi Nı Fertızı és élısdiek okozta betegségek A-B Daganatok C-D Keringési rendszer betegségei I-I Légzırendszer betegségei J-J Emésztırendszer betegségei K-K Morbiditás és mortalitás külsı okai V1-Y Egyéb, felsorolásra nem kerülı halálokok Összesen A halálozás. évi nyers mutatóit közöljük a 11. és a12. számú ábrákon a Közép-Dunántúli Régió és Komárom-Esztergom megye területére vonatkozóan.

10 1 Ha az összhalálozás nyers adatait vizsgáljuk, nemektıl függetlenül (12. ábra), megállapíthatjuk, hogy -ban a halálozások 5%-a a keringési rendszer betegségei, 24%-a a rosszindulatú daganatos betegségek, 8,4%-a az emésztırendszer betegségei illetve a külsı okok miatt, 5,1%-a a légzırendszer betegségei,,1%-a a fertızıek és élısdiek okozta betegségek és 7,9%-a egyéb halálokok miatt következett be. A haláloki struktúra az utóbbi évtizedekben stabilnak bizonyult. A daganatok, a keringési, a légzı -, az emésztırendszer betegségei és az erıszakos események (balesetek, öngyilkosság) okozták az összhalálozás 92,1%-át (Komárom-Esztergom megyében -ban 4164 halálozás). 13. sz. ábra: Haláloki struktúra Komárom-Esztergom megyében, -X éves férfiak,. Emésztırendszer betegségei 1% Külsı okok miatti elhalálozás 8% Egyéb halálokok 7% Fertızı és élısdiek okozta betegségek % Daganatok 26% Légzırendszer betegségei 4% Keringési rendszer betegségei 46% 14. sz. ábra: Haláloki struktúra Komárom-Esztergom megyében, -X éves nık,. Emésztırendszer betegségei 7% Légzırendszer betegségei 3% Külsı okok Egyéb halálokok miatti 9% elhalálozás 4% Fertızı és élısdiek okozta betegségek % Daganatok 22% Keringési rendszer betegségei 56%

11 11 A haláloki struktúrát nemek szerint vizsgáljuk a ábrán. A keringési rendszer betegségei a férfiak halálozásának 46%-át, a nık esetében 56%-át okozták, ezzel a haláloki gyakorisági lista elsı helyét foglalták el. A vezetı halálokok második helyén a rosszindulatú daganatok álltak: a férfiak halálozásának 26%-át, a nık halálozásának 22%-át adták. A fertızı betegségek okozta halálozás mindkét nem esetén jelentısen visszaszorult. ( ábra) A keringési rendszer betegségei miatti halálozás 1 fıre standardizálva Európa egyes országaiban a WHO legfrissebb adatai szerint (15. sz. ábra) Standard Ország halálozási arányszám 1 fıre Franciaország 16,53 Spanyolország 173,54 Nagy - Britannia 223,78 Olaszország 225,47 Ausztria 24,2 Finnország 24,56 Németország 262,82 Görögország 313,97 Lengyelország 397,3 Magyarország 52,43 Románia 649,44 Bulgária 685,35 Ukrajna 827,18 Orosz Föderáció 837, sz. ábra

12 12 Európa egyes országaiban a keringési rendszer betegségei miatti elhalálozás 1 fıre standardizált értékeit vizsgálva (15. ábra) jelentıs eltérések mutatkoznak: Magyarországra számolt mutató értéke a Franciaországénak több mint háromszorosa, az Orosz Föderáció értékének viszont 6%-a. Dr. Józan Péter tanulmánya Magyarország esetén az alábbiakat említi: Az okspecifikus mortalitás alakulását vizsgálva megállapítható, hogy az 1993 és 21 közötti 8 évben a 1 ezer lakosra jutó halálozások csökkenésének több mint a fele a keringési betegségekre esik. A különbség az európai átlaghoz képest még így is mindkét nemnél 2,6-szeres. Majd a fenti vizsgált idıszakra utalóan az Országos Egészségfejlesztési Intézet kiadványa így folytatódik: A legfontosabb jelenség az akut szívinfarktus halandóságának csökkenése. Ez a férfiaknál nagyobb, mint a nıknél. Ugyancsak jelentıs a magas vérnyomás és az agyvérzés mortalitásának mérséklıdése. A cerebrovasculáris betegségek adatai arra utalnak, hogy az utóbbi években áttörés következett be e meghatározó jelentıségő betegségcsoportnak a megelızésében, illetve gyógyításában. A keringési rendszer betegségei közé a szív, az agyi erek betegségei és a szervezet egyéb részeinek érbetegségei tartoznak: a legnagyobb hányadot a szívbetegségek képviselik, ezek után az agyérbetegségek következnek. Régebben sok ember halt meg a szívbillentyők betegségeiben, jelenleg a legtöbb halálozást a szívkoszorúér betegségei okozzák. A keringési rendszer betegségei okozta halálozás Komárom-Esztergom megyében, a Közép-Dunántúli régióban és Magyarországon, Standardizált halálozás 1 fıre Férfiak megye régió Magyarország 16.sz. ábra Nık

13 13 Kedvezıtlen a helyzet a keringési betegségek miatti halálozásnál, különösen a férfiak esetében. A mutató szinte a vizsgált idıszak egészében meghaladja az országos értéket. (16. ábra) A különbség az ezredfordulót követıen 22-ben éri el a maximumot. Azóta kismértékő csökkenés tapasztalható. A -ben azonban mind a megyei, mind a régiós és az országos értékek is nıttek az elızı évihez képest. Megjegyzendı ugyanakkor, hogy a nıknél csökkent a keringési betegségek miatti halálozás a -as adattal összevetve. A vizsgált idıszak végér -ra mindkét nemnél a megyei a régiós és az országos mutatók egyaránt csökkentek. Férfiaknál az országban az észak-magyarországi és észak-alföldi régiók megyéiben, nıknél pedig az említett két régió, valamint Dél-Dunántúl megyéiben mutatkozott a Komárom-Esztergom megyei értéket meghaladó mértékő halálozás. Kistérségi szív-érrendszeri halálozás, férfiak 9 standardizált halálozás Dorogi Esztergomi Kisbéri Komáromi Oroszlányi Tatai Tatabányai Régió 17. sz. ábra

14 14 Kistérségi szív-érrendszeri halálozás, nık 6 standardizált halálozás Dorogi Esztergomi Kisbéri Komáromi Oroszlányi Tatai Tatabányai Régió 18. sz. ábra A direkt standardizálás módszerével vizsgált szív- és érrendszeri halálozás Komárom- Esztergom megye kistérségeit összehasonlító grafikonjai, ( ábra) mutatják a kistérségek helyzetét egyrészt a régióban, - miszerint férfiak és nık esetén a régiós halálozási értéktıl eltérıen alakul a mutató a vizsgált kistérségben, másrészt összehasonlítást engednek a megye többi kistérségeivel a. és. közötti években. A vizsgált idıszakban a férfiaknál a Dorogi és a Tatai kistérségben volt a legkiegyensúlyozottabb a mutató trendje, azaz nem mutatott jelentıs változékonyságot, míg a nıknél a Komáromi, Dorogi és Tatai kistérségben. évre csökkent a keringési rendszer betegségei miatti halálozás gyakorisága az Esztergomi és az Oroszlányi kistérségben élı férfiak körében.

15 15 A daganatos betegségek okozta halálozás Komárom-Esztergom megyében, a Közép- Dunántúl régióban és Magyarországon, megye régió Magyarország Standardizált halálozás 1 fıre Férfiak Nık sz. ábra A daganatok követelik a legtöbb áldozatot a keringési rendszer betegségei után. Az összhalálozás egynegyede rákhalálozás. A daganatos betegségek miatti halálozás Komárom- Esztergom megyében, a férfiak körében, az ezredfordulón tapasztalható javulást követıen, ismét nıtt. -ban mindkét nemben csökkentek az értékek a évihez képest, megyei, régiós és országos szinten egyaránt. A területi különbségek azonban változatlanul fennállnak. A megyei adatok mindkét nemben mind a régiós, mind az országos szint felettiek. Világviszonylatban százezer lakosból Magyarországon halnak meg a legtöbben daganatos megbetegedésben.1 emberbıl hozzávetıleg rákban hal meg. A halálokok gyakorisági listáján a daganatok okozta halálozás országos, régiós és megyei vonatkozásban is a második helyen áll. A Komárom-Esztergom megyei kistérségek lakossága körében a rosszindulatú daganatok okozta halálozás gyakorisági mutatóit szemléltetjük a - között eltelt idıszak standardizált adatai alapján. ( ábra) A területi egyenlıtlenségek vizsgálatánál megállapítható, hogy a férfiaknál a 1 fıre jutó halálozás szempontjából fıleg a Tatabányai kistérségben magas az eltérés. A nıknél az Oroszlányi és a Kisbéri kistérségben figyelhetık meg magas értékek.

16 16 Kistérségi daganatos betegségek miatti halálozás, férfiak standardizált halálozás Dorogi Esztergomi Kisbéri Komáromi Oroszlányi Tatai Tatabányai Régió 2. sz. ábra Kistérségi daganatos betegségek miatti halálozás, nık standardizált halálozás Dorogi Esztergomi Kisbéri Komáromi Oroszlányi Tatai Tatabányai Régió 21. sz. ábra

17 17 A Nemzeti Rákregiszter felé bejelentett új daganatos esetek közül, a legnagyobb számban elıforduló daganattípusok. évi eseteit szemléltetjük a 22. és a 23. sz. ábrán. Komárom-Esztergom megyében -ban bejelentett új daganatos esetek korcsoportonkénti bontásban, férfiak sz. ábra vastagbél emésztıszervek légzı és intrathoracalis együtt melanoma és bır egyéb prosztata Komárom-Esztergom megyében -ban bejelentett új daganatos esetek, nık nı sz. ábra emésztıszervek együtt légzı és intrathoracalis együtt melanoma és bır egyéb emlı petefészek nyirok,vérk.szerv.és rok. szöv. A férfiaknál az emésztıszervi, a légzıszervi és a bır rosszindulatú daganatai, a nık körében az emlı, a bır és az emésztıszervi daganatok fordultak elı a legnagyobb számban és kerültek bejelentésre a Nemzeti Rákregiszter felé Komárom-Esztergom megye területén élı népesség körébıl.

18 18 A légzırendszer betegségei okozta halálozás Komárom-Esztergom megyében, a Közép- Dunántúli régióban és Magyarországon, Standardizált halálozás 1 fıre Férfiak megye régió Magyarország Nık sz. ábra A légzırendszer betegségei miatti halálozást vizsgálva megállapítható, hogy a 9-es évek második felétıl kezdıdıen mindkét nemben az országos szint alá került a megyei érték. Ebben a haláloki fıcsoportban óta folyamatosan növekedés tapasztalható, mindkét nemben. -hez viszonyítva is jelentıs emelkedést jelez a mutató, majd a vizsgált idıszak utolsó évében ismét a halálozás gyakoriságának csökkenı tendenciája figyelhetı meg. A területi egyenlıtlenségek vizsgálatánál tapasztalható, hogy a férfiaknál a 1 fıre jutó halálozás -ra a kistérségek közül a Tatabányai kistérségben emelkedett, a nıknél az Oroszlányi kistérségben magas a különbség. ( sz. ábra)

19 19 Kistérségi légzırendszeri betegségek miatti halálozás, férfiak standardizált halálozás Dorogi Esztergomi Kisbéri Komáromi Oroszlányi Tatai Tatabányai Régió 25. sz. ábra Kistérségi légzırendszeri betegségek miatti halálozás, nık standardizált halálozás Dorogi Esztergomi Kisbéri Komáromi Oroszlányi Tatai Tatabányai Régió 26. sz. ábra

20 2 Az emésztırendszer betegségei okozta halálozás Komárom-Esztergom megyében, a Közép- Dunántúli régióban és Magyarországon, megye régió Magyarország Standardizált halálozás 1 fıre Férfiak Nık sz. ábra A vezetı halálokok miatti mortalitás standardizált megyei értékeit a régiós illetve országos adatokkal 22 év távlatában összehasonlítva megállapítható, hogy Komárom-Esztergom megyében az emésztırendszer megbetegedései miatti halálozás a vizsgált idıszak egészében, mindkét nemben markánsan a régiós és az országos érték felett maradt. A magyar lakosság emésztırendszer betegségei miatti halálozása a haláloki sorrendben a harmadik helyen van a keringési rendszer betegségei és a daganatos halálozás után. A mortalitásban jelentıs szerepe van az alkoholos májbetegségnek és májzsugornak. A 9-es évek közepéig tartó emelkedést egy lassan csökkenı folyamat váltotta fel, amely elsısorban a férfi lakosságot érintette. 23- ban a régiós halálozási arány több mint 1 %-kal volt magasabb az országosnál. Komárom - Esztergom megyében az emésztırendszer betegségei okozta halálozás mindkét nemben lassú csökkenı tendenciát mutat, de ennek ellenére magasabb mind a régiós, mind az országos értékhez viszonyítva. (27. ábra) (Kiemelkedıen magas volt az eltérés a 9-es évek elején. Nık esetében mintegy 25 százezrelékkel, férfiaknál közel 6 százezrelékkel magasabb a standardizált halálozási arány a régiós illetve országos értéknél.)

21 sz. ábra Kistérségi emésztırendszeri betegségek miatti halálozás, férfiak standardizált halálozás Dorogi Esztergomi Kisbéri Komáromi Oroszlányi Tatai Tatabányai Régió 29. sz. ábra Kistérségi emésztırendszeri betegségek miatti halálozás, nık 12 standardizált halálozás Dorogi Esztergomi Kisbéri Komáromi Oroszlányi Tatai Tatabányai Régió A Komárom-Esztergom megyei kistérségek lakossága körében az emésztırendszer betegségei miatti halálozás gyakorisági mutatóit szemléltetjük a - között eltelt idıszak standardizált adatai alapján. A területi egyenlıtlenségek vizsgálatánál (28. és 29. számú ábra) megállapítható, hogy a férfiaknál a 1 fıre jutó halálozást tekintve a legmagasabb érték a kistérségek közül a Kisbéri és a Komáromi, a nıi lakosság körében az Oroszlányi kistérségben tapasztalható.

22 22 Morbiditás és mortalitás külsı okai miatti halálozás Komárom-Esztergom megyében, a Közép-Dunántúli régióban és Magyarországon, megye régió Magyarország Standardizált halálozás 1 fıre Férfiak Nık sz. ábra A külsı okok miatti halálozás mutatóinál mindkét nemben lassú folyamatos csökkenés tapasztalható, a megyei érték a régiós és az országos szint alatti. A többi megyével összehasonlítva is viszonylag kedvezı,( Gyır-Moson-Sopron, Zala és Szolnok megye mutatói alacsonyabbak). A külsı okok miatti halálesetek számát a motoros jármőbalesetek és az öngyilkosságok száma határozza meg. A vizsgált széles periódusban a megyei mutató mind az országos, mind a régiós helyzethez viszonyítva kedvezıbben alakul e halálok tekintetében (3.ábra) A területi különbséget a 31. és 32. sz. ábra szemlélteti. Magas volt a férfiak körében a Kisbéri és a Tatai kistérségben a gyakoriság, míg a nıknél a. évihez viszonyítva jelentısen kedvezıbben alakult.

23 23 Kistérségi, külsı ok miatti halálozás, férfiak standardizált halálozás Dorogi Esztergomi Kisbéri Komáromi Oroszlányi Tatai Tatabányai Régió Kistérségi, külsı ok miatti halálozás, nık standardizált halálozás Dorogi Esztergomi Kisbéri Komáromi Oroszlányi Tatai Tatabányai Régió 32. sz. ábra

24 24 Kiemelt halálokok miatti mortalitás (SHA) a férfiak körében Komárom-Esztergom megyében a Közép-Dunántúli régióban és Magyarországon,. Standardizált halálozás 1 r fıre Ischaemiás szívbetegség Agyérbetegség Légcsı, hörgı, tüdı rosszindulatú dag. Vastagbél, végbél rosszind. dag. Prosztata rosszind.dag Krónikus májbetegség, májzsugor Idült alsó légúti betegségek Szándékos önártalom régió Magyarország KEM 33. sz. ábra A kiemelt halálokok nyers mutatója a standardizált halálozási arányszám alapján látható, hogy a férfiak körében az ischaemiás szívbetegség, az agyérrendszeri betegségek, a krónikus májbetegségek, a vastagbél és a prosztata rosszindulatú daganata miatt bekövetkezı halálozások, az országos és a régiós átlagot meghaladó mértékőek Komárom-Esztergom megyében. A keringésrendszeri halálozás több, mint 8 %-át a magas vérnyomás, a szívkoszorúér és agyér eredető betegségek okozzák. A megyei háziorvosi jelentésekben szereplı morbiditási (megbetegedési adatok) magas hipertónia prevalenciát mutatnak, ez a tény súlyos rizikófaktor a keringési rendszer betegségeihez.

25 25 Kiemelt halálokok miatti mortalitás (SHA) a nık körében, Komárom-Esztergom megyében, a Közép-Dunántúli régióban és Magyarországon,. Standardizált halálozás 1 fıre Ischaemiás szívbetegség 224 Agyérbetegség 11 Légcsı, hörgı, tüdı rosszind. dag. Vastagbél, végbél rosszind. dag. Emlı rosszind. dag Méhnyak rosszind. dag. 6 Krónikus májbetegség, májzsugor 28 Idült alsó légúti betegségek Szándékos önártalom 9 13 megye régió Magyarország 34. sz. ábra Komárom-Esztergom megyei nıi lakosság körében, a kiemelt halálokokat vizsgálva, a standardizált halálozási arányszám alapján láthatjuk, hogy az ischaemiás szívbetegség és a krónikus májbetegség miatti halálozás, az országos és a régiós átlagot meghaladó gyakoriságú. Az agyérbetegség esetében a halálozási arány a régiós értékkel azonos, az országos értéktıl magasabb. A cerebrovasculáris betegségek okozta halálozás kapcsán, a halálok-megállapítási bizonytalanságokkal számolni kell, ezért az ebbıl adódó torzítások csökkentése érdekében, a magas vérnyomás okozta halálozással együtt, a két haláloki csoportot összevonva vizsgáljuk. A korai halálozás elkerülhetı, hatékony prevenciós gyakorlat révén és a gyógyító-gondozó ellátás szintjének nehézségei ellenére.

26 26 M O R B I D I T Á S A morbiditási adatokat az Országos Háziorvosi Adatgyőjtı Program keretében a háziorvosi praxisok adataiból rögzítettük. A 2 feletti gyakoriságot színkiemeléssel jelöltük. Komárom Esztergom megye felnıtt lakosságának évi prevalencia adatai az OSAP Háziorvos Jelentések alapján BNO-X prevalencia ffi prevalencia nı Gümıkór és a gümıkor következményei (A15-A19) és (B9) 2,461 1,29 Vírusos májgyulladás (B15-B19) 1,218 1,25 Rosszindulatú daganatok (C-C97) 21,24 25,8 A vér és vérképzı szervek betegségei és az immunrendszert érintı bizonyos rendell. (D5-D89) 9,39 28,22 -Vashiányos anaemia (D5) 3,654 17,92 Pajzsmirigy rendellenességei (E-E7) 4,522 28,2 Diabetes mellitus (E1-E14) 65,364 7,35 Egyéb endokrin mirigyek rendellenességei (E2-E35) 2,393 4,9 Lipoprotein-anyagcsere rendellenességei és egyéb lipidaemiák (E78) 54,889 55,62 Fibrosis cystica (E84),24,22 Pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok (F1-F19) 13,47 4,3 Schizophrenia, schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek (F2-F29) 4,641 5,95 Mentális retardatio (F7-F79) 4,182 3,85 Extrapyramidalis és mozgási rendellenességek (G2-G26) 3,15 2,79 Alzheimer-kór (G3),332,41 Sclerosis multiplex (G35),494 1,29 Epilepsia (G4) 7,716 4,75 Átmeneti agyi ischaemiás attakok (TIA), rokon syndromák és agyi érsyndromák cerebrovascularis betegségekben (G45, G46) 16,15 19,3 Vakság és csökkentlátás (H54) 5,8 6,6 Vezetéses típusú, idegi eredető és egyéb hallásvesztés (H9, H91) 8,355 7,35 Idült rheumás szívbetegségek (I5-I9) 1,61 2,23 Magasvérnyomás (hypertensiv) betegségek (I1-I15) 214, ,62 Ischaemiás szívbetegségek (I2-I25) 86,647 95,59 Szívbetegségek egyéb formái közül (I34-I39) 12,49 14,66 Cerebrovascularis betegségek (I6-I69) 3,285 32,33 Idült alsó légúti betegségek közül (J4-J44) 33,78 27,74 Asthma (J45) 14,384 18,75 Gyomor-, nyombél-, gastrojejunális fekély (K25-K28) 29,135 21,49 Nem fertızéses vékony- és vastagbél gyulladás (K5-K52) 5,246 5,55 A máj betegségei (K7-K77) 31,877 13,41 Seropositiv és egyéb rheumatoid arthritis (M5, M6) 2,589 5,62 Fiatalkori ízületi gyulladás (M8),656,39 Köszvény (M1) 14,751 4,79 Deformáló hátgerinc-elváltozások (M4-M43) 21,692 3,6 Spondylopathiák (M45-M49) 65,253 85,77 A csontsőrőség és csontszerkezet rendellenességei (Osteoporosis) (M8-M85) 7,895 45,63 Glomerularis betegségek, renalis tubulointerstitialis betegségek (N-N8), (N1-N16) 4,224 6,51 Veseelégtelenség (N17-N19) 2,54 2,5 35. sz. ábra

27 27 Komárom-Esztergom megyében folyó emlıszőrés eredményeinek adatait közöljük az alábbiakban. A Szent Borbála Kórházban Tatabányán történik a mammográfiás szőrés, valamint egy mobil szőrıállomáson a MammAlba Kft (székhely: Székesfehérvár) Komárom-Esztergom megyében történı kitelepülése során. A behívottak 45,5 %-a vett részt emlıszőrésen. Év Behívottak Megjelentek Összesen Megjelenési arány év 5-54 év év 6-65 év fı fı 45,5% 27. évben megtörtént emlıszőrés szakmai adatai Visszahívottak Mőtéti Operáltak Benignus Malignus Malignus esetek korcsoport szerinti javaslat száma jóindulatú rosszindulatú megoszlása Méhnyak szőrés 27. Lejelentettek Megjelentek (41 fı) Nem Nem Értékel év év év év 65 év Negatív negatív negatív hetetlen felett kóros egyéb fı A 27. évben méhnyak szőrésen a megjelenési arány 17% volt.

28 28 ÖSSZEFOGLALÁS 1. A Közép-Dunántúli Régió az országos átlagnál kedvezıtlenebb csoportba sorolható a teljes korosztályra vizsgált halálozási viszonyok tekintetében, tekintettel arra, hogy a régiók közül, az Észak-Magyarországi régió után itt a legmagasabb a halálozás lakosra számított nyers halálozási arányszám BAZ megye után Komárom- Esztergom megyében volt a legmagasabb -ban. 3. Agyérrendszeri betegségek miatti halálozás gyakorisága Magyarországon a mi régiónkban a legmagasabb, ezen belül is Veszprém és Komárom-Esztergom megye mutatói a legrosszabbak. 4. Az emésztırendszeri betegségek okozta halálozás, a 65 évesnél idısebb populáció körében, országos viszonylatban kiemelkedıen nagy gyakorisággal fordul elı Komárom-Esztergom megyében. 5. Az ischaemiás szívbetegség okozta halálozás országos rangsorában régiónkat csak Észak-Magyarország és az Észak-Alföld elızi meg, a mindhárom megyében e téren mutatkozó magas halandóság miatt. 6. Az ajak-szájüreg-garat daganatos betegségek miatti halálozás a férfiak körében csak Szabolcs megyében rosszabb helyzető. 7. A krónikus májbetegség és májzsugor miatti halálozás Borsod-Abaúj-Zemplén megye után Komárom-Esztergom megyében a legmagasabb, mindkét nemnél teljes korosztályra vizsgálva. 8. A megye lakosságának egészségi állapotát, és ezzel összefüggésben egészségmagatartását is jellemezı mutatók szerint egyértelmő, hogy a korai halálozás, illetve az egészségromlás, döntıen az életmóddal összefüggı megbetegedésekre vezethetı vissza. Emiatt olyan primer prevenciós egészségfejlesztési programra (programokra) van szükség, amely részben a magas rizikójú, többszörösen veszélyeztetett csoportokat célozza meg, részben populációs szintő, azaz a megye összlakossága életminıségének javítását szolgálja. Utóbbi, bár késleltetett hatású, de népegészségügyi jelentısége távlatilag igen komoly eredményeket prognosztizál. Veszprém, 28. május 21. Dr. Bujdosó László regionális tisztifıorvos

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉG

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉG BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉG LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Készítette: Dr. Lehoczki Károly, 213 Tájékoztató adatok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KALOCSAI KISTÉRSÉG

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KALOCSAI KISTÉRSÉG BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KALOCSAI KISTÉRSÉG LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Készítette: Dr. Lehoczki Károly, 2013 Tájékoztató adatok

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató adatok a Kunszentmiklósi kistérség lakosainak egészségi

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató adatok a Kunszentmiklósi kistérség lakosainak egészségi BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KUNSZENTMIKLÓSI KISTÉRSÉG LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Készítette: Dr. Lehoczki Károly, 213 Tájékoztató

Részletesebben

Herend lakosságának egészségi állapota

Herend lakosságának egészségi állapota ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT KÖZÉP DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS INTÉZETE VESZPRÉM Herend lakosságának egészségi állapota 2010. 1 Demográfia Herend város lakosságszáma 2010. január 1-jén 3 447

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2010. évi Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról Debrecen, 2011. április Dr. Pásti Gabriella mb. megyei tiszti

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról

2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete 5000 Szolnok, Ady Endre utca 35-37. 5000 Szolnok, Pf. 22 Telefon: (56) 510-200 Telefax: (56) 341-699 E-mail: titkar@ear.antsz.hu 2009. évi Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

14/2016. (I. 25.) XI.ÖK határozat melléklete. Újbudai Egészségügyi Koncepció 2016-2020. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

14/2016. (I. 25.) XI.ÖK határozat melléklete. Újbudai Egészségügyi Koncepció 2016-2020. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 14/2016. (I. 25.) XI.ÖK határozat melléklete Újbudai Egészségügyi Koncepció 2016-2020 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Újbudai Egészségügyi Koncepció2016-2020 Tartalom I. Vezetői összefoglaló...2

Részletesebben

1. ábra: A Kiskunhalasi kistérség népességének korösszetétele, táblázat: A Kiskunhalasi kistérség népességének korösszetétele, 2011

1. ábra: A Kiskunhalasi kistérség népességének korösszetétele, táblázat: A Kiskunhalasi kistérség népességének korösszetétele, 2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KISKUNHALASI KISTÉRSÉG LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Készítette: Dr. Lehoczki Károly, 213 Tájékoztató adatok

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S ÁNTSZ KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS INTÉZETE VESZPRÉM E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés. június 5-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi

Részletesebben

BKM KH NSzSz Bács-Kiskun Megye lakosainak egészségi állapota 2012

BKM KH NSzSz Bács-Kiskun Megye lakosainak egészségi állapota 2012 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE BÁCS-KISKUN MEGYE LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 2012 Intézetvezető: Dr. Balogh Melinda megyei tisztifőorvos Készítette: Dr. Lehoczki

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja 2008-2010 2. változat Készült a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából 2009. február 9. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról 2010-2011. I. félév

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Halandóság. Főbb megállapítások

Halandóság. Főbb megállapítások 5. fejezet Halandóság Bálint Lajos Kovács Katalin Főbb megállapítások» A rendszerváltozás időszakában a magyar népesség életkilátásait tekintve a szovjet térség és néhány kelet-európai ország mellett már

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása Elıkészítette: Gál András Mőszaki Osztály Csökmei László Erik fıépítész Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/10. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

Készült: 2006. október. 20. E-consult 2000 Kft. Tiszaújváros egészségkép

Készült: 2006. október. 20. E-consult 2000 Kft. Tiszaújváros egészségkép Készült: 2006. október. 20 E-consult 2000 Kft 1/1. oldal Tiszaújváros a XIII. századból származó Tiszaszederkény mellett épült a szocialista iparosítás eredményeként. 1953-ban a Hőerőmű, majd a Vegyi Kombinát

Részletesebben

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetérıl

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetérıl Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára Nógrád megye egészségi helyzetérıl Készült: 2013. május Összeállította: Dr. Surján Orsolya megyei tisztifıorvos Feketéné Dr. Zeke Ildikó megyei tisztiorvos Bertókné

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

5.1 Demográfia... 165 5.2 Halálozás... 166 5.3 Megbetegedés... 167 5.4 Társadalmi-gazdasági helyzet... 168 5.5 Egészségmagatartás... 169 5.

5.1 Demográfia... 165 5.2 Halálozás... 166 5.3 Megbetegedés... 167 5.4 Társadalmi-gazdasági helyzet... 168 5.5 Egészségmagatartás... 169 5. A FőBB EGÉSZSÉGPROBLÉMÁK ÖSSZEFOGALALÁSA 5.1 Demográfia... 165 5.2 Halálozás... 166 5.3 Megbetegedés... 167 5.4 Társadalmi-gazdasági helyzet... 168 5.5 Egészségmagatartás... 169 5.6 Környezet-egészségügy...

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak Befektetés a jövıbe program Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak elemzése Tartalom Áttekintı adatok...3 Néhány program adat...7 Munkajövedelem,

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

III. FÁ ZISÚ EREDMÉNY DOKUM ENTÁCIÓ

III. FÁ ZISÚ EREDMÉNY DOKUM ENTÁCIÓ Budapesti Agglomeráció Egészségfejlesztési Programja III. fázisú eredménydokumentáció B U D A P E S T I A G G L O M E R Á C I Ó E G É S Z S É G F E J L E S Z T É S I K I E M E L T P R O G R A M J A III.

Részletesebben

1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1

1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1 MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2012 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása 1 A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai szerint 2012 decemberében a kereskedelmi szálláshelyet

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

Miskolc város környezeti és lakossága egészségi állapota 2014.

Miskolc város környezeti és lakossága egészségi állapota 2014. Miskolc város környezeti és lakossága egészségi állapota 2014. Ivóvízminőség Miskolc város ivóvízminősége 2014. évben megfelelő volt. A hatósági vizsgálatok során a fogyasztói hálózaton kijelölt 35 mintavételi

Részletesebben

5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK

5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK 5. HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEK Kovács Katalin Ôri Péter FÔBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A magyarországi halandóság történeti távlatban is kedvezôtlen volt nyugat- vagy észak-európai összehasonlításban, de ez a hátrány

Részletesebben

Tartalom BEVEZETÉS... 3. I. rész MAKROKÖRNYEZET, TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG... 4

Tartalom BEVEZETÉS... 3. I. rész MAKROKÖRNYEZET, TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG... 4 Tartalom BEVEZETÉS... 3 I. rész MAKROKÖRNYEZET, TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG... 4 II. rész A KÓRHÁZ STRUKTÚRÁJA... 5 Fekvıbeteg szakellátás struktúrája... 5 Járóbeteg szakellátás struktúrája... 6 III.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

2015. A Zalaegerszegi Járás Esélyegyenlőségi Fejlesztési Programja

2015. A Zalaegerszegi Járás Esélyegyenlőségi Fejlesztési Programja 2015. A Zalaegerszegi Járás Esélyegyenlőségi Fejlesztési Programja Tartalom HELYZETELEMZÉS... 3 A Zalaegerszegi járás bemutatása... 3 I.1. Területi jellemzők... 3 I.1.2. Demográfiai jellemzők... 5 I. 1.3.

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére A KOMÁROM-EESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. /2011 ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Rendeletalkotás A kéményseprı-ipari

Részletesebben

Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód

Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István (1990):

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Szarvasi Rendırkapitányság Rendészeti Osztály Dévaványa Rendırırs 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu Száma: 46/ 274 /213. ált. A tájékoztatót elıterjesztésre alkalmasnak

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 167-173. o. Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Czagány László 1 Fenyıvári

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR ÁLLAT- ÉS AGRÁR KÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Környezettudományok Tudományág Iskolavezetı: Dr. habil. Anda Angéla Az MTA doktora Témavezetı: Dr. habil. Anda Angéla Az

Részletesebben

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai 1 szerint 2014 márciusában a kereskedelmi

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye demográfiai helyzetének alakulásáról Népesség Az EU 28 tagállamának népessége 508 millió fő, amelynek alig 2%-a élt on 2015 elején. Hazánk lakónépessége 2015. január

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Foglalkozási betegségek és balesetek 1

Foglalkozási betegségek és balesetek 1 Bánóné Fleischmann Marianna Foglalkozási betegségek és balesetek 1 Foglalkozási betegségek alatt a dolgozó szervezetét hivatásos tevékenykedése közben ért ártalmak által kifejlıdı betegségeket értjük,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok

Részletesebben

Légi turizmus számokban

Légi turizmus számokban Légi turizmus számokban A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülıtéren keresztül Magyarországra beérkezı turista forgalom alakulása 211 évben Oldal(ak)/Page(s): 2 / 278 Kiadta a Budapest Airport Zrt. 1185, Budapest,

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS

A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS A halandóság területi különbségeit már hosszú ideje kutatják Magyarországon. Az elemzések eddig vagy nagyobb területi egységek (megyék, újabban

Részletesebben

A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAER

A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAER TARTALOMJEGYZÉK 1. A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAERİ-PIACI PROGRAMOK MONITORING VIZSGÁLATA... 2 1.1. BEVEZETİ... 2 1.2. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 2. MUNKAERİ-PIACI KÉPZÉSEK... 5 2.1. AJÁNLOTT KÉPZÉS...

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I. ELİKÉSZÍTİ FÁZIS FÜGGELÉK TATABÁNYA, 2007. Készítette Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának GAZDASÁGFEJLESZTİ SZERVEZETE KHT. H-2800 Tatabánya,

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város 2007. évi környezeti állapotáról Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Szociális

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI.1509 /2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Rendeletalkotás A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

RENDİRKAPITÁNYSÁG SÁROSPATAK Sárospatak, Rákóczi út 33/a. BESZÁMOLÓ

RENDİRKAPITÁNYSÁG SÁROSPATAK Sárospatak, Rákóczi út 33/a. BESZÁMOLÓ RENDİRKAPITÁNYSÁG SÁROSPATAK Sárospatak, Rákóczi út 33/a. BESZÁMOLÓ Sárospatak város 2008. évi közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl és az azzal kapcsolatos feladatokról

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság Hajdúnánás Rendırkapitányság 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 26-28. Tel.: 52/570-050 Fax.: 52/570-051 BM Tel.: 32/53-20 Fax.: 32/53-21 e-mail: hraskoj@hajdu.police.hu

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Salgótarján Megyei Jogú Város Gyámhivatala 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. Ü.sz: 24.580 /2009. Tájékoztató a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Tisztelt Közgyőlés! A gyámhatóságokról

Részletesebben

A magyar lakosság egészségi állapota, különös tekintettel az ezredforduló utáni időszakra

A magyar lakosság egészségi állapota, különös tekintettel az ezredforduló utáni időszakra a magyar lakosság egészségi állapota Ádány Róza A magyar lakosság egészségi állapota, különös tekintettel az ezredforduló utáni időszakra Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2. IV. negyedév Szeged, 2. november 2. Készítette: Fejes Ágnes elemzı Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Koordinációs

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A. 2 0 0 8. m á j u s

S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A. 2 0 0 8. m á j u s Sárvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 1 S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A 2 0 0 8. m á j u s Sárvár Város Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A TERMELİI ÉRTÉKESÍTİ SZERVEZETEK (TÉSZ) LEHETİSÉGEI A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK KOORDINÁLÁSÁBAN

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE Tartalom 1. Az egészségfejlesztési tervet megalapozó háttérkutatás... 3 A térség demográfiai szerkezete... 3 A térség lakosságának szociális-gazdasági helyzete...

Részletesebben