DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS"

Átírás

1 DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ

2 2 Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Az elıterjesztés a évi, valamint a év eddig eltelt idıszakának munkaerı-piaci folyamatait, foglalkoztatási és munkanélküliségi jellemzıit mutatja be. Általános gazdasági jellemzık, a megye fıbb gazdasági mutatóinak alakulása Somogy megye népességszámának alakulását évek óta az országos folyamatoknak megfelelıen a fogyás és az öregedés jellemzi. A megye lakónépessége január 1-én 328 ezer fı volt, 0,3%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. A megye lakosságának korszerkezete összességében kedvezıtlenebb az országosnál: a január 1-i népességadat alapján a 65 éven felüliek aránya 16,1%, a éveseké 68,4%, elıbbi 0,3 százalékponttal meghaladja az országos adatot, utóbbi 0,4 százalékponttal elmarad attól. A 15 év alattiak súlya 15,5%-os. Megyénkben 100 fı éves korosztályba tartozó felnıttre 46,1 az országos átlagnál 0,7-tel több gyermek, illetve idıskorú eltartási terhe nehezedik december 31-én 41,6 ezer gazdasági szervezetet tartottak nyilván a megyében, 3,5%- kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Ezen belül a vállalkozások száma 4,1%-kal 38 ezerre csökkent, így ezer lakosra 116 az országosnál 2-vel kevesebb vállalkozás jutott. Az egyéni vállalkozások 27,6 ezret tettek ki, 6,2%-kal kevesebbet, mint az elızı évben. A társas vállalkozások száma ugyan 2,1%-kal növekedett (10,4 ezerre), de a 25%-os arányuk még így is lényegesen elmarad az országos 40,3%-tól. Somogy megyében az egy lakosra jutó bruttó hazai termék az országos átlag 69%-át tette ki, ezzel a 19 megye és a fıváros közül a 14. helyet foglalta el (2004-ben). A megye gazdaságában a GDP-hez való hozzájárulásban a mezıgazdaságnak, a szolgáltatási szektornak ez elsıdlegesen az idegenforgalomhoz is kapcsolódó kereskedelemnek és vendéglátásnak köszönhetı, valamint az építıiparnak van az országos átlagnál nagyobb mértékő szerepe. Az ipar súlya az országosnál lényegesen kisebb. A foglalkoztatást meghatározó fontosabb tényezık közül a 4 fınél nagyobb létszámú gazdasági szervezetek Somogy megyei telephelyein 2006-ban az ipari termelés volumene az elızı évhez képest 5%-kal mérséklıdött, míg országosan 10%-kal emelkedett. Az év során a legalább 5 fıt foglalkoztató Somogy megyei székhelyő szervezetek adatai alapján az építıipar termelése is közel 6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A foglalkoztatásra kedvezıtlen hatással volt, hogy a megyében jelentıs ágazatnak számító idegenforgalom teljesítménye is csökkent a évihez képest. Az elmúlt évben a megyében is növekedtek a statisztikák által kimutatott keresetek évben az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete Ft-ot tett ki, amely 8%-kal több ugyan az elızı évinél, de az országostól még így is - 20%-kal elmarad. Megyei átlagot jelentısen meghaladja a szállítás, raktározás, posta, távközlés gazdasági ágban alkalmazottak keresete, de az oktatásban, a pénzügyi szektorban, valamint a közigazgatásban dolgozók is 170 ezer Ft-nál többet kerestek. Ezzel szemben a havi bruttó 100 ezer Ft-ot sem éri el a szálláshelyszolgáltatás-vendéglátás és az építıipar munkavállalóinak keresete.

3 3 1. A foglalkoztatás jellemzıi évben évi munkaerı-piaci folyamatok Somogy megye foglalkoztatási helyzetét év folyamán összességében kedvezıtlen tendenciák jellemezték. A Központi Statisztikai Hivatal munkaerı-felméréseibıl származó adatok szerint évben a foglalkoztatottak száma átlagosan 113 ezer fı volt, 2,8 ezerrel, 2,4%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Ezzel ellentétben ugyanezen idıszakban országosan kis mértékben (0,7%- kal) bıvült a foglalkoztatás. A foglalkoztatási ráta a foglalkoztatottaknak a éves népességhez viszonyított aránya 50%-os volt, 6 százalékponttal kevesebb az országosnál és 1 százalékponttal alacsonyabb az elızı évi megyeinél is. A foglalkoztatásban meghatározó szerepet játszó, 4 fınél többet foglalkoztató megyei székhelyő gazdasági szervezeteknél alkalmazásban állók száma évben 73 ezer fı volt, 2,2%-kal alacsonyabb az elızı év adatánál. Az alkalmazásban állók 55,4%-a, 40,5 ezer fı a szolgáltatási szektorban dolgozik (arányuk 1,4%-kal csökkent 2005-höz képest). Az iparban foglalkoztatják az alkalmazottak 32,6%-át, 23,8 ezer fıt (2,8%-kal kevesebbet az elızı évinél). Az iparon belül a feldolgozóiparban 21,3 ezren, a villamosenergia-, gáz-, gız-, vízellátás ágazatban 2,5 ezren dolgoznak (elıbbiek száma 2,1%-kal, utóbbiaké 8,4%-kal kevesebb a évinél). A mezıgazdaságban az összes létszám 7,3%-a, 5,3 ezer fı áll alkalmazásban (számuk 5,7%-kal mérséklıdött az elızı évhez képest). Az építıiparban foglalkoztatottak aránya 4,7%, számuk 3,4 ezer fı (1,3%-os csökkenést mutat évhez képest). Az alkalmazottak 94%-a az elızı évinél 0,7 százalékponttal kevesebb teljes munkaidıben dolgozik. Az alkalmazásban állók 64%-a a versenyszférában, 34%-a pedig költségvetési szerveknél állt munkaviszonyban évben a versenyszférában alkalmazásban állók száma 2,2%-kal, míg a költségvetési szerveknél alkalmazottaké kisebb mértékben (1,2%-kal) csökkent. A megyében évben is jellemzı volt a foglalkoztatásra az idényszerőség: a foglalkoztatottak száma a III. negyedévben 114,8 ezer fı volt, az I. negyedévinél 3,2 ezerrel több, melynek hátterében az áll, hogy a nyári hónapokban többen helyezkedtek el fıleg az idegenfogalomhoz kapcsolódó ágazatokban, továbbá az építıiparban, a mezıgazdaságban és a feldolgozóiparban, de a közigazgatási ágazatban alkalmazott köz- és közhasznú munkások is jelentısen emelték a létszámot. Az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatás növekvı tendenciát mutat a megyében évben 19,8 ezer fı váltott ki alkalmi munkavállalói könyvet, számuk több mint 6 ezerrel meghaladta az elızı évit. Kedvezıtlen azonban, hogy az AM könyvvel történı foglalkoztatást munkaviszonyban történı foglalkoztatás kiváltására részesítik elınyben a munkaadók.

4 4 2. A regisztrált munkanélküliek, illetve nyilvántartott álláskeresık számának alakulása (fı) A regisztrált munkanélküliek, illetve nyilvántartott álláskeresık számának alakulása Somogy megyében jan. f ebr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. A foglalkoztatás szezonalítása közvetlenül megmutatkozik a munkanélküliség alakulásában is. Az elızı évekhez hasonlóan év eleje is a munkalehetıségek szezonális beszőkülésével kezdıdött, emiatt emelkedett a nyilvántartásban szereplık száma. A tavaszi hónapoktól bekövetkezett kedvezı változás egyrészt a közmunkaprogramoknak és a bıvülı közösségi munkalehetıségeknek, másrészt az idegenforgalomhoz kapcsolódó, az építıipari és a mezıgazdasági idénymunka lehetıségek bıvülésének köszönhetı. Júliustól megfordult a kedvezı tendencia, emelkedni kezdett a nyilvántartottak száma, melynek hátterében a közmunkások támogatott munkavégzésének nagy létszámot érintı befejezıdése, másrészt a frissen végzett pályakezdık jelentkezésének megindulása állt. A regisztrált munkanélküliek és nyilvántartott álláskeresık száma a megyében havonta átlagosan fı volt, amely 384 fıvel, 1,9%-kal magasabb az elızı évi adatnál. A nyilvántartott álláskeresık gazdaságilag aktív népességhez viszonyított (az elızı évinél 0,1 százalékponttal magasabb,) 14,6%-os aránya alapján Somogy megye a fıváros és a 19 megye nyilvántartott álláskeresık arányának nagysága szerinti emelkedı sorrendjében a 17. helyet foglalja el.

5 5 3. A regisztrált munkanélküliek, illetve nyilvántartott álláskeresık összetétele A regisztrált munkanélküliek és nyilvántartott álláskeresık fıbb adatai Megnevezés Változás (fıben) (%-ban) Nyilvántartott álláskeresı ,9 Nyilvántartott álláskeresık aránya (%)* 14,6 14,5 0,1 Pályakezdı ,9 Férfi ,4 Nı ,4 Fizikai foglalkozású ,3 Szellemi foglalkozású ,8 25 éves és fiatalabb ,9 46 éves és idısebb ,0 Legfeljebb általános iskolát végzett ,2 Diplomás ,9 Munkaügyi ellátásban részesülı ,9 Rendszeres szociális segélyes ,9 Ellátásra nem jogosult ,7 Tartósan nyilvántartott álláskeresı** ,8 Tartósan nyilvántartottak aránya (%)*** 29,8 30,1 0,3 * A gazdaságilag aktív népesség számához viszonyítva. A változás százalékpontban értendı. ** Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepel a nyilvántartott álláskeresık állományában. *** Az összes nyilvántartott álláskeresı számához viszonyítva. A változás százalékpontban értendı évben havonta átlagosan a nyilvántartott álláskeresık 47,5%-a nı, 52,5%-a pedig férfi volt. A férfiak létszáma havonta átlagosan fı volt, amely 2,4%-kal meghaladja az elmúlt évi adatot. A nık átlaglétszáma fıt tett ki, amely 2005-höz képest a férfiakénál kisebb mértékben 1,4%-kal emelkedett. Állománycsoport szerint a fizikai foglalkozásúak száma emelkedett ban havonta átlagosan en voltak a nyilvántartásban, ami 2,3%-kal magasabb az elızı évinél, ezzel szemben a szellemi foglalkozásúaké (2 835 fı) kissé csökkent. A fizikai foglalkozásúakon belül a segédmunkások száma (5 445 fı) növekedett a legnagyobb mértékben (5,4%-kal), míg a betanított munkásoké (5 518 fı) 1,8%-kal, a szakmunkásoké (6 869 fı) 0,4%-os emelkedést mutat. A nyilvántartott álláskeresık korcsoportok szerinti összetételében az idısebb korosztályok felé való eltolódás tapasztalható. A 46 évesek és ennél idısebbek havi átlaglétszáma (6 451 fı) 5%-kal növekedett, így arányuk 31,2%-ot tesz ki, ami 0,9 százalékponttal magasabb az elızı évinél. A nyilvántartottak 51,7%-a ( fı) a év közötti korosztályhoz tartozik, számuk 0,4%-kal emelkedett, arányuk 0,8 százalékponttal mérséklıdött 2005-höz képest. A nyilvántartásban szereplık 17,1%-a (3 527 fı) 26 év alatti, számuk 0,9%-kal emelkedett az elızı évhez viszonyítva, arányuk ahhoz hasonlóan alakult. Az elhelyezkedési esélyek szempontjából a legfontosabb tényezı a legmagasabb iskolai végzettség. Komoly problémát jelent, hogy nyilvántartottak 45,7%-a (9 456 fı) legfeljebb 8 osztályt végzett, ebbıl fı még az általános iskolát sem tudta befejezni. A szakmunkás-

6 6 bizonyítvánnyal rendelkezık aránya 33,4% (6 903 fı) volt, középiskolai érettségivel a nyilvántartottak 17,9%-a (3 701 fı), diplomával pedig 3%-a (606 fı) keresett munkát. Az elızı évi adatokhoz képest a legfeljebb általános iskolát végzettek és a diplomások száma emelkedett (elıbbieké 4,2%, utóbbiaké 5,9%-kal), míg a szakmunkás-bizonyítvánnyal és az érettségivel rendelkezıké kis mértékben (0,2, illetve 0,5%-kal) csökkent. A tartósan, egy éven túl megszakítás nélkül munka nélkül lévık száma 2006-ban havonta átlagosan fı volt, ami az egy évvel ezelıttinél 50-nel (0,8%-kal) magasabb. A nyilvántartottakhoz viszonyított arányuk a évinél 0,3 százalékponttal kevesebbet 29,8%-ot tett ki. A nyilvántartásban szereplı álláskeresıknek átlagosan 8,2%-a volt pályakezdı fiatal, számuk fı volt, az egy évvel korábbinál 2,9%-kal (47 fıvel) több. A nyilvántartásban levık közül havonta átlagosan fı (27,1%) részesült valamely típusú munkaügyi ellátásban, számuk az elızı évi adattól 1,9%-kal kevesebb. Az ellátottak közül 3,5 ezren járadékot kaptak (a hosszabb munkaviszony után munkájukat elvesztıknek jár), közel 2,1 ezren segélyben részesültek (ennek különféle formáit a járadékra jogosultságot nem szerzık vagy a járadékot kimerítık vehetik igénybe). Az önkormányzatoktól rendszeres szociális segélyt kapott az álláskeresık 38,7%-a, havi átlaglétszámuk fı volt, 70-nel (0,9%-kal) kevesebb az elızı évinél. A nyilvántartott álláskeresık 34,2%-a (7 062 fı) semmilyen ellátásra nem volt jogosult, számuk 2005-höz viszonyítva 564 fıs (8,7%-os) növekedést mutat. 4. A regisztrált munkanélküliek és nyilvántartott álláskeresık számának és arányának területi alakulása Az elsıdleges munkaerı-piac és benne a szezonális munkaalkalmak, továbbá a támogatott (fıleg közmunka és közhasznú) munkahelyek hatása az egyes kistérségeket eltérıen érintette. Kirendeltség A nyilvántartott álláskeresık számának és arányának alakulása kirendeltségenként Regisztrált munkanélküliek és nyilvántartott álláskeresık havi átlaglétszáma (fı) Változás (%) Nyilvántartott álláskeresık havi átlagos aránya (%) Változás (százalékpont) Barcs ,5 21,9 19,8 2,1 Kaposvár ,8 14,4 14,5 0,1 Marcali ,8 17,2 17,2 Nagyatád ,2 17,9 17,8 0,1 Siófok ,9 9,3 9,0 0,3 Balatonboglár ,3 9,2 10,6 1,4 Csurgó ,1 19,3 22,2 2,9 Tab ,5 15,4 14,6 0,8 Összesen ,9 14,5 14,6 0,1 Az elızı évi átlaglétszámokhoz viszonyítva a csurgói és a balatonboglári körzetben emelkedett meg jelentısen (19,1, illetve 15,3%-kal) a nyilvántartott álláskeresık száma, a növekedés mértéke a kaposvári és a marcali térségben a megyei átlaggal megegyezı mértékő

7 7 volt. Jelentıs mértékben (8,5%-kal) csökkent az álláskeresık száma a barcsi körzetben, de javult a helyzet a tabiban és a siófokiban is, míg a nagyatádi térségben az elızı évihez hasonlóan alakult a nyilvántartott álláskeresık átlaglétszáma. A nyilvántartott álláskeresık gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya alapján évben a legrosszabb munkaerı-piaci helyzető Csurgó és térsége (22,2%-os rátával), ezt a barcsi (19,8%), a nagyatádi (17,8%) és a marcali (17,2%) körzet követi. A tabi térségben (14,6%) és a megyeszékhely körzetében (14,5%) a nyilvántartott álláskeresık havi átlagos aránya megegyezett a megyei átlaggal, ennél kedvezıbb helyzetben a siófoki (9,0%), a balatonboglári (10,6%) körzet volt A legkedvezıbb és a legkedvezıtlenebb helyzető térség átlagrátája között 2,5-szörös a különbség. 5. A foglalkoztatást bıvítı támogatások A megyében a foglalkoztatási helyzet romlását, a munkanélküliség növekedését a támogatott munkahelyek csak enyhíteni tudták. A foglalkoztatás elısegítésére decentralizált megyei keretként 1 541,3 millió Ft-nyi az elızı évinél 8%-kal alacsonyabb összeg állt rendelkezésre. Az MPA FA Somogy megyei decentralizált keretének felhasználása és az egyes eszközökben résztvevık érintett létszámának alakulása évben Támogatás megnevezése évi felhasználás (ezer Ft) Megoszlás (%) évi támogatott létszám (fı) Képzés , Közhasznú munka , Fogl. bıv. bértámogatás , Ifjúsági támogatás ,1 504 Járulékátvállalás ,2 766 Részmunkaidıs fogl ,6 120 Munkahelymegırzés ,0 902 Vállalkozóvá válás ,3 117 Önfoglalkoztatás ,9 11 Mobilitási támogatás ,1 80 Munkaerıpiaci szolg ,7 MEB 250 0,0 DEC FA mőködtetés ,3 Összesen , A felhasználásból a legnagyobb arányt, 35%-ot a közhasznú munka támogatása tette ki, ezt követi a bértámogatásokra (20%), a munkaerı-piaci képzésre (17%) és az ifjúsági támogatásokra kifizetett összeg (11%), a fennmaradó rész a többi, kisebb felhasználásokat jelentı támogatási célokra esett. A megyei keret elosztása és felhasználása során a hátrányosabb munkaerı-piaci helyzetben lévı térségeket elınyben részesítettük. A megyei decentralizált keret felhasználása révén éves szinten összesen 8,8 ezer fı, havi

8 8 átlagban 3,1 ezer fı támogatása valósult meg (6,5%-kal kevesebb a évinél). A támogatott átlaglétszám a nyilvántartott álláskeresık átlaglétszámának 15%-át tette ki. A évben támogatással érintett létszám 31%-a közhasznú munkás volt, a képzésben részvettek az összesnek 22%-át, a bértámogatásban részesültek 19%-át tették ki, a támogatottak 10%-ának munkahelye megırzéséhez járultunk hozzá. 6. Munkaerı-piaci programok 6.1. A foglalkoztatás javítását több országos munkaerı-piaci program is segítette: Közmunka programokban mint például: Segély helyett munka, Élhetıbb faluért, erdımővelési program, balatoni közmunka, belterületi utak fenntartása, csapadékvíz elvezetés stb. - mindösszesen en vettek részt. Ez a megye számára azért volt jelentıs, mert ezáltal olyan nyilvántartott álláskeresık jutottak munkalehetıséghez, akik jelentıs része halmozottan hátrányos helyzető, alacsony iskolai végzettségő, hosszú ideje munkanélküli, kis településen lakik, esetleg roma származású és számukra a munka világába való visszatérést kizárólag csak a közfoglalkoztatás (köz-, közhasznú-, és közcélú munka) jelenti. A közmunka keretében ellátott tevékenység jellemzıen a leghátrányosabb helyzetben lévı településeken a szociális ellátások megszervezésére, idıs, egyedül élı emberek segítésére, intézmény karbantartási, valamint felújítási munkálatokra irányult. A közmunka emellett javította a halmozottan hátrányos helyzető kistelepüléseken élık élethelyzetét és segítette a települések, továbbá a roma lakosság felzárkóztatását is. A munkaerı-piaci válsághelyzet kezelése címén 3 munkáltatónál 198 fı munkahelyének megırzését sikerült biztosítani. Munkahelyteremtés (ideértve a rehabilitációs, továbbá az önfoglalkoztatási helyeket is) keretében mindösszesen 291 új munkahely jött létre. Az 50 éven felüliek elhelyezkedését segítı speciális programban 54 fı munkavállalását támogattuk. A Non-profit szektorbeli munkavállalás elısegítését szolgáló országos foglalkoztatási program keretében 7 közhasznú társaság nyert támogatást, 16 fı foglalkoztatásához. A sikeresen lezárult OFA/RMH-2004/4231/14. számú országos program folytatásaként a Roma foglalkoztatás-szervezı menedzserek határozott idejő munkaviszonyban történı foglalkoztatása elnevezéső program kertében a Somogy Megyei Munkaügyi Központ Csurgói Kirendeltségén alkalmazhattunk 1 fıt november 01. és december 31. között. A roma menedzser elsıdleges feladata a megye roma munkavállalóival és munkaadóival való kapcsolattartás, partnerségek kialakításában való közremőködés (kirendeltségek, kisebbségi önkormányzatok, roma szervezetek), továbbá szükség szerint a csurgói kirendeltségen ügyintézıi tevékenység ellátása. Távmunka program pályázatán 2 nyertes pályázó szerepelt 1-1 fı távmunkás alkalmazására irányuló igényével. A széles körő tájékoztatás és propaganda ellenére ez a foglalkoztatási forma továbbra sem népszerő.

9 9 Diplomás pályakezdık ösztöndíjas foglalkoztatása keretében mindösszesen 15 fiatal dolgozhatott. Mobilitás elısegítését támogató központi munkaerı-piaci programban 11 fı vett részt. A programban olyan munkáltatók kaphattak támogatást, akik a telephelyükön kívül lakó munkavállalót alkalmaztak. Lépj egyet elıre programban 400 fıs kerettel indultunk, ezt az év végére 91 fıvel növelhettük. A képzıintézményekkel közösen több alkalommal szerveztünk képzési tájékoztatókat a programba kerülés feltételeirıl és részleteirıl. Az országban egyedülállóként 3 csoport 7-8. osztályos felzárkóztató képzést is sikerült elindítanunk a program keretében Megyei programok is szélesítették azt a palettát, amely koncentrált és hatékony segítséget kívánt nyújtani az állástalanok számára: A diplomás álláskeresık tranzit foglalkoztatási programja 2004-ben indult és augusztus 31-én fejezıdött be. A programot egy civil szervezet, a Szövetség a Polgárokért Alapítvány a munkaügyi központtal és a kirendeltségekkel való együttmőködésben sikeresen valósította meg. A tervezett 300 fı helyett 397 fıt vontunk be a programba, közülük 173-an tartós elhelyezése realizálódott. Támogatással 122-en, támogatás nélkül 51 személy tudott munkába állni. A program keretén belül 22 fı vett részt Európai Uniós pályázatíró tanfolyamon, s mindenkit továbbfoglalkoztatnak ott, ahol a gyakorlati idejüket töltötték. A HEFOP 1.1. intézkedés keretében mőködı megyei programban december 31-ig a kirendeltségek ügyfelet szólítottak meg, közülük an vállalták az aktív részvételt. Munkavállalási-, pálya-, és álláskeresési tanácsadáson 755 ügyfél vett részt. 11 fı háromhetes álláskeresı klubfoglalkozás keretében sajátíthatta el az önálló elhelyezkedést elısegítı álláskeresési technikákat. A program alanyainak visszatérését a munkaerı-piacra, a kirendeltségi ügyintézık mellett mőködı mentorhálózat is segíti. A személyes segítı szolgálatot három alprojekt keretében szerveztük meg, így az ügyfelek mentális gondozását célcsoportonként végzik. A 24 mentor feladata, hogy a program alanyainak életútját folyamatosan figyelemmel kísérje, segítse az új ismeretek megszerzését követı önálló álláskeresésben, illetve ı is folytasson állásfeltáró tevékenységet, segítse elı az egyén programjának sikeres befejezését. A 35 tanfolyamra 722 fı iratkozott be, december 31-ig 448-an szereztek új szakképesítést. A program alanyai havi 53 ezer forint megélhetést biztosító támogatásban (ösztöndíj) és utazási költségtérítésben részesülnek. A munkagyakorlat-szerzés támogatást ez idáig 277 munkaadó vette igénybe 553 fı foglalkoztatásához. A HEFOP 1.2. intézkedés keretében négy kirendeltség (Barcs mint PHARE kirendeltség, valamint Kaposvár, Marcali, Siófok) vesz részt az új szolgáltatási modell programban. Mind a négy kirendeltség rendelkezik saját minıségirányítási munkatervvel és alkalmazzák az új szolgáltatási modell módszertanát, ezen belül is hangsúlyos, hogy kialakult az önálló munkáltatói kapcsolattartás rendszere. Somogy további négy kirendeltségén is megjelentek bizonyos minıségirányítási elemek. A program eredményeként többek között:

10 10 - javultak az öninformálódási lehetıségek; - erısödik a személyre szabott ügyintézés komplex rendszere (a munkaerı-paci hátrányok leküzdésben elsıdlegesen az kapjon segítséget, szolgáltatásokat, támogatásokat, aki erre ténylegesen rászorul). Együtt a fejlıdésért foglalkoztatási stratégia és paktum kialakítása Somogyban címmel a Somogy Megyei Önkormányzattal együtt sikeresen pályáztunk a Regionális Fejlesztési Operatív Program A foglalkoztatást elısegítı tevékenységek helyi koordinációjának elısegítése címő pályázati felhívásra. A projekt célja Somogy megye foglalkoztatási stratégiájának elkészítése, a stratégia végrehajtására foglalkoztatási paktum megkötése, továbbá egy menedzsment szervezet létrehozásával a stratégiából adódó feladatok végrehajtásának megkezdése, legalább öt elsıdleges program teljes körő kidolgozása, pályázati dokumentációjának elkészítése. A program végrehajtása során elkészült egy helyzetértékelı elıtanulmány, négy szaktanulmány és egy munkaközi anyag, 14 workshopot szerveztünk, amelyeken 356-an vettek részt. A tíz kistérségi találkozó (Balatonboglár, Balatonföldvár, Barcs, Csurgó, Kaposvár, Lengyeltóti, Marcali, Nagyatád, Siófok, Tab) mellett négy speciális konzultációra is sor került: érdekérvényesítés és érdekvédelem a foglalkoztatásban; esélyegyenlıség és diszkrimináció; képzés és szakképzés; civil szervezetek és a foglalkoztatás témakörökben. A workshopok résztvevıi önkormányzatok, munkaadók, tanintézetek, munkavállalók képviselıi, civil szervezetek, kamarák, lokálpatrióták és érdeklıdık voltak. Elkészült Somogy megye foglalkoztatási stratégiája, 12 szervezet bevonásával megkötésre került a foglalkoztatási paktum. A paktum alapítói mellett már 57 szervezet csatlakozott írásban a megállapodás célkitőzéseihez. A stratégia végrehajtása érdekében felállításra került egy paktumiroda. Az iroda eddigi munkája során kidolgozott öt elsıdleges projektet és megkezdte a stratégia végrehajtását. Cselekvı paktum címmel elıkészítés alatt áll egy újabb megállapodás rendszer kialakítása Kaposvár kistérségében Regionális programok között az Új szolgáltatások- fiatalok foglalkoztatása címő projekt, amely keretében 3 év alatt Somogy megyében 56 fiatal foglalkoztatása valósult meg támogatással. Az Interreg III. Herbal Network projektben Baranya megyével dolgoztunk együtt. A projekt átfogó célja önfenntartó, integrált, interregionális gyógy-és bionövény termelıfeldolgozó, értékesítı klaszter kialakítása. A programban elsısorban a Barcs és környékén élı roma álláskeresık vesznek részt. 7. Szolgáltatási tevékenység 7.1. Közvetítés A kirendeltségi tevékenység meghatározó eleme az álláshelyek feltárása, a megfelelı munkalehetıség felajánlása és az erre történı közvetítés.

11 ban havonta átlagosan 1 255, éves szinten összesen állásbejelentés érkezett a kirendeltségekhez. Az álláshelyek 36%-a nem támogatott, 58%-a pedig támogatott volt, míg 6%-a külföldiek magyarországi munkavállalására vonatkozott. A támogatott álláshelyek háromnegyed része közhasznú munkára irányult, 18%-os volt a bértámogatás, 6% pedig a többi támogatott állások aránya évben a lezárt közvetítések száma mintegy 13,5 ezer volt, melynek eredményeként 12,1 ezer fı elhelyezkedett el További szolgáltatások Az álláskeresık évrıl évre egyre magasabb arányban veszik igénybe szolgáltatásainkat. Az új szolgáltatási modell fıbb elemei a megye egész területén elérhetık ügyfeleink számára. A tanácsadói munkát rehabilitációs munkacsoport, munkavállalási tanácsadók, pszichológiai szakszolgálat látja el. A FIT, a RIC, az Álláskeresı Klub és a Szolgáltató Centrum érdeklıdés- és képességvizsgáló számítógépes tesztekkel, szakmaleírásokkal, információs anyagokkal, egyéni és csoportos tanácsadással segítik a szakma- és iskolaválasztást, pályamódosítást, az álláskeresést. Szolgáltatások igénybevételének alakulása évben Szolgáltatás típusa Létszám FIT, RIC 367 Állásbörze 370 Képzési börze 46 Pályaorientációs foglalkozás 2 Pályakorrekciós foglalkozás 0 Pályamegerısítı foglalkozás 1 Pályatanácsadás 123 Pszichológiai tanácsadás, munkatanácsadás, képzési tanácsadás Álláskeresési technikák oktatása 261 Álláskeresési tanácsadás Álláskeresı Klub 133 Rehabilitációs tanácsadás 198 Csoportos foglalkozások 137 Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat 68 Csoportos információ nyújtás Szolgáltatásban részesültek érintett létszáma Megyénkben 75 Foglalkoztatási Információs Pont mőködik, minden intézménnyel együttmőködési megállapodást kötöttünk (2005-ben 47, 2006-ban 28 intézmény csatlakozott a hálózathoz). Az információs pontok intézményi jellegüket tekintve sokszínőek, megtalálhatóak közöttük könyvtárak, teleházak, önkormányzatok, egyesületek, alapítványok, iskolák, kisebbségi önkormányzatok évben a csatlakozott intézmények részére, körzetesített szervezés keretében öt intézménynél tartottunk tájékoztató elıadást, ahol ismertettük szolgáltatásainkat. A pontok részére elektronikus úton folyamatosan küldünk tájékoztató, információs anyagokat (pl. külföldi állásajánlatok, képzési lehetıségek). (Az információs pontok fejlesztése érdekében, valamint régiós egységesítése céljából a Déldunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2007-ben minıségfejlesztı kört hozott létre.)

12 12 Bízunk abban, hogy a Foglalkoztatási Információs Pontok egy új kezdetet jelentenek az információátadás területén mind a lakossági szolgáltatás, mind az intézményekkel való együttmőködés során. A Foglalkoztatási Információs Pontok kialakítása jó példája lehet annak, hogy hogyan lehet a már meglévı intézményi technikai adottságokat felhasználva, lényegében nagyobb anyagi befektetés nélkül, partnereinkkel való összefogással egyre szélesebb körő szolgáltatást nyújtani. Az EURES (European Employment Services Európai Foglalkoztatási Szolgálatok) az EU/EGT és Svájc Állami Foglalkoztatási Szolgálatait átfogó nemzetközi szervezet. A hálózat elsıdleges célja a munkaerı-mobilitás elısegítése, fı feladatai ennek megfelelıen az információnyújtás és tanácsadás a munkavállalók részére a külföldi álláslehetıségekrıl és a munkavállalási körülményekrıl, illetve segítségnyújtás a munkáltatók részére a külföldi munkaerı-toborzáshoz évben 50 olyan rendezvény került megrendezésre, ahol tanácsadónk megjelent, illetve tájékoztatta az azon résztvevıket. A tanácsadói munkában az EURES hálózat 2006-ban is nagy hangsúlyt fektetett a különbözı iskolákkal, oktatási intézményekkel való kapcsolattartásra. Az ı tájékoztatásuk 2007-ben a Tanulás és munkavállalás az Európai Unióban címő road show-val folytatódik szeptember 17-tıl. A csatlakozás óta az érdeklıdık folyamatosan keresik fel az EURES tanácsadókat, illetve asszisztenseket, hogy segítségükkel külföldi álláshelyekhez, illetve információkhoz jussanak. A fent említett, vizsgált idıszakban a tanácsadónál és a kirendeltségi asszisztenseknél 4114 fı érdeklıdött, aki uniós állásajánlatokat keresett vagy a külföldi munkavállaláshoz kapcsolódó nélkülözhetetlen információkra kérdezett rá. 8. A hatósági tevékenység fıbb számai Elsıfokú szerv kirendeltség munkaügyi központ Elsıfokú döntések száma ebbıl külföldiek m.o-i foglalkoztatásának engedélyezése 385 Hatósági szerzıdés Hatósági szerzıdés módosítása Fellebezések száma ebbıl saját hatáskörbeni jogorvoslat módosító 4 0 visszavonó 12 0 Fellebezés elbírálására jogosult szerv a munkaügyi központ a Foglalkoztatási Hivatal helybenhagyta megváltoztatta 0 0 megsemmísítette 13 0 Bírósági felülvizsgálatok száma 7 2

13 13 A folyamatosan változó jogi szabályozás és az egyre növekvı adminisztráció nagy terhet rótt a kirendeltségekre. A db elsıfokú döntés ellen csak 57 esetben nyújtottak be fellebbezést, kevesebbet, mint korábbi években. 9. A külföldiek magyarországi munkavállalásának jellemzıi év során a Somogy Megyei Munkaügyi Központ 385 munkavállalási engedélyt adott ki a megye területén munkát vállaló külföldi állampolgárok részére. Ez mintegy 30%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. A december 31-én még érvényben lévı engedélyek többsége (66%-a) román állampolgárt érint. Az érvényben lévı engedéllyel munkát végzık 45,4%-a az iparban, 12,4%-a a mezıgazdaságban, a fennmaradó 42,2% szolgáltatási területeken dolgozik. 10. A Munkaügyi Központ kapcsolatrendszere Civil kapcsolatok A hagyományos munkáltatói kapcsolattartás mellett a foglalkoztatás növelése, a foglakoztathatóság javítása, a munkanélküliség csökkentése érdekében a civil kapcsolatainkat évben bıvítettük. A munkaerıpiacon hátrányos helyzetben lévık érdekképviseleteivel, civil szervezeteivel kiemelt együttmőködésre törekedtünk.(pl. ifjúsági és roma szervezetek). Érvényben vannak a már korábban megkötött együttmőködési megállapodásaink megyei szinten 12 nagy ernyıszervezettel (közöttük öt roma szervezettel), 40 helyi civil szervezettel. A megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkozási rehabilitációja érdekében széles kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, amely felöleli a rehabilitációban érintett helyi, megyei és régiós szervezeteket. A halmozottan hátrányos helyzetben lévı roma álláskeresık munkaerı-piaci esélyeinek javítása érdekében a széles körő kapcsolatrendszeren kívül munkánkat egy fıállású roma foglalkoztatás-szervezı menedzser, a megye déli területén 16 roma koordinátor (közhasznú munka támogatásával), valamint a Somogy Megyei Cigányszövetségnél mőködı Módszertani Iroda 2 munkatársa (közhasznú munka támogatásával) segítette. A HEFOP program keretében központunk együttmőködött a Somogy Megyei Minoritas Egyesülettel. Az egyesület Kapcsolat és munka roma munkaerı-piaci koordinációs program Kaposvár kistérségében címő projektjének megvalósításában, amely 120 fı munkába helyezését, és 30 fı számítástechnikai (ECDL) képzését biztosította Hasonló módon együttmőködtünk a Dél-Somogyi Cigány Képviselık Szervezetével, amely a Küzdelem a munka világából történı kirekesztıdés ellen címő pályázaton elnyert támogatással 60 fı különbözı építıipari szakképzését és foglalkoztatását oldotta meg. A Somogy megyei foglalkoztatási stratégiához is kapcsolódóan, a szıcsénypusztai Széchenyi Zsigmond Szak- és Szakközépiskola által megvalósított roma oktatási programban több mint 900 fı agrár irányultságú képzésben részesült, többségében OKJ-s szakképesítést szerzett (erdımővelı, motorfőrész-kezelı, fakitermelı).

14 Nemzetközi kapcsolatok A nemzetközi kapcsolatok keretében kiemelendı a Horvát Munkaügyi Szervezettel kialakított együttmőködésünk. A kapcsolatrendszer eddigi legnagyobb eredménye egy közös INTERREG program a Szolgáltatás, hatékonyság és minıség a magyar és a horvát munkaerı-piaci szervezetekben címő projekt végrehajtása volt. A program során kiadvány készült a munkaerı-piaci helyzet közös elemzésérıl, rendszeressé vált az információcsere, workshopok keretében feldolgoztunk meghatározott témákat (pl. szolgáltatások, munkaerı közvetítés, minıségfejlesztés stb.), foglalkoztunk a határon átnyúló foglalkoztatási programok lehetısével, módszervásárt, valamint konferenciát szerveztünk. A közös munka megkoronázása volt egy ötoldalú együttmőködési megállapodás (protokoll) megkötése Somogy, Baranya, Virovitica, Kapronca, Eszék-Baranya között. 11. A foglalkoztatást segítı eszközök hatékonyságvizsgálatának tapasztalatai évre vonatkozólag is értékeltük a munkaügyi központ által biztosított aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök hatását, hatékonyságát. A 2006-ban a befejezıdött, 5,3 ezer fıt érintı, különbözı támogatási formák esetében az elhelyezkedési mutatók differenciáltan alakultak. A bértámogatásban részesültek körében 65%-os, a pályakezdık munkatapasztalat szerzési támogatásában résztvevıknél pedig 74%-os a támogatás (bértámogatás esetében továbbfoglalkoztatási kötelezettség) lejártát követıen ugyannál a munkáltatónál továbbfoglalkoztatottak aránya, elıbbi 3, utóbbi közel 10 százalékponttal kedvezıbb az elızı évinél. A vállalkozóvá váláshoz segítséget kapott álláskeresık 93%-os arányban az egy évvel korábbinál 2,6 százalékponttal kisebb mértékben tudták a támogatás folyósítását követıen is fenntartani a vállalkozásukat. A közhasznú munkán résztvevık 0,7%-a kapott állandó munkahelyet a támogatás lejárta után. Ez változatlanul nagyon alacsony arány, évek óta e körül mozog. A csoportos képzés esetében részt vevık 40%-a tudott a tanfolyam befejezését követı 3 hónapon belül normál, nem támogatott állásban elhelyezkedni, ez 5 százalékponttal kedvezıbb az egy évvel korábbinál. A képzési szakirányok meghatározásánál támaszkodtunk a munkáltatók elvárásaira, törekedtünk a valós munkaerı-piaci igények kielégítésére. Egyes gépkezelıi, szociális gondozói és számítástechnikai tanfolyamokon a résztvevık legalább fele el tudott helyezkedni, 70-80%-ban a képzésen szerzett munkakörben. Az egyéni képzésben részt vevık elhelyezkedési aránya a csoportos képzéseknél kedvezıbb, a tanfolyamot befejezetteknek 43%-a tudott munkába állni. Ez alacsonyabb az elızı évinél, ugyanakkor a részt vevık létszáma is jóval alacsonyabb volt a évinél. E körben valamennyi elhelyezkedett hallgató hasznosítani tudta a megszerzett képesítését a munkája során. Elıbbiektıl is lényegesen kedvezıbb a kép a munkaviszonyos képzéseknél. Itt az érintettek több mint 90%-ának megvalósult a továbbfoglalkoztatása. Az ilyen jellegő képzéseknél a tanfolyamokhoz szükséges a munkáltatók anyagi hozzájárulása is.

15 Tevékenységünk megítélése az ügyfeleink körében A MEV 9 minıségügyi mutató keretében összes kirendeltségünk részvételével évben 7 alkalommal végeztünk felmérést partnereink körében. A vizsgálatok során öt alkalommal kértük ügyfeleink, 1 alkalommal a velünk kapcsolatban álló munkáltatók és 1 alkalommal dolgozóink véleményét. Az ügyfél-elégedettségi, a munkaadói elégedettségi és a dolgozói elégedettségi megyei összesített eredményeink magasan meghaladták a tervezett mutatókat, a folyamatos ügyfél-elégedettségi eredményünk 1,62-vel lett alacsonyabb a tervezettnél. Folyamatos ügyfél elégedettség Y mutató MEV 9 Minıségügyi mutató Idıszakos ügyfél elégedettség Ü mutató Somogy megye Munkaadói elégedettség M mutató Dolgozói elégedettségi D mutató Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény 85% 83,38% 68% 87,5% 85% 95,4% 60% 96,4% Összes válaszadók száma Összes válaszadók száma Összes válaszadók száma Összes válaszadók száma A felméréseket 2007-ben folytatjuk, az elızı évi eredmények figyelembevételével törekszünk partnereink elégedettségét tovább javítani évi munkaerı-piaci jellemzık 1. A foglalkoztatás alakulása év eddigi idıszakában A KSH legutóbbi adatai alapján Somogy megyében tovább csökkent a foglalkoztatottak száma elsı negyedévében 108,4 ezer fıt foglalkoztattak, amely 3,2 ezerrel (2,9%-kal) alacsonyabb az elızı évi azonos idıszakának adatánál. Az alkalmazásban állók száma a I. negyedévinél 1,6%-kal kevesebbet 70,3 ezer fıt tett ki, ezen belül a versenyszférában 0,5%-kal, a költségvetési szerveknél 2,5%-kal csökkent a létszám. Emellett 2 ezerrel (7%-kal) mérséklıdött a regisztrált egyéni vállalkozások száma is. A megyei bruttó átlagkereset I. negyedévében ezer Ft volt, ami az országoshoz hasonló mértékben 7,2%-kal emelkedett az elızı év azonos idıszakához képest, az országos átlagtól I. negyedévben 18,4%-kal volt kevesebb.

16 16 2. A regisztrált álláskeresık számának alakulása A támogatások és más munkaalkalmak eredményeként az egyes körzetekben az alábbiak szerint alakult az álláskeresık száma és aránya. A nyilvántartott álláskeresık számának és arányának alakulása kirendeltségenként Kirendeltség Regisztrált munkanélküliek és nyilvántartott álláskeresık havi átlaglétszáma (fı) I. félév I. félév Változás (%) Nyilvántartott álláskeresık havi átlagos aránya (%) I. félév Barcs ,3 23,5 Kaposvár ,5 14,6 Marcali ,2 17,7 Nagyatád ,5 22,4 Siófok ,1 11,0 Balatonboglár ,3 18,5 Csurgó ,6 24,1 Tab ,1 16,1 Összesen ,2 16, I. félévében Somogy megyében havonta átlagosan álláskeresı szerepelt a nyilvántartásban, ami a I. félévi adatot tel (7,2%-kal) meghaladja. A nyilvántartott álláskeresık gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya 16,7%-ot, az elızı évinél 1,6 százalékponttal többet tett ki. E mutató alapján megyénk továbbra is az ország 4. legkedvezıtlenebb munkaerı-piaci helyzető térsége. Az egy évvel korábbihoz képest egyedül a tabi körzetben csökkent a regisztráltak száma (9,1%-kal), a többiben emelkedés tapasztalható, melynek mértéke a balatonboglári és a marcali térségben volt a legnagyobb (16,3, illetve 15,2%-os), az elıbbieket a Barcs és térsége követte, ahol 10,3%-kal nıtt az álláskeresık száma. A megyei átlagos növekedés alatt maradt a regisztráltak számának gyarapodása a nagyatádi (6,5%), a siófoki (6,1%), a kaposvári (5,5%), és a csurgói (2,6%) térségben. Az álláskeresıknek a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított megyei 16,7%-os arányát a siófoki, a kaposvári és tabi körzetet kivéve valamennyi Somogy megyei térségé meghaladja. A elsı féléve során havonta átlagosan 1 179, féléves szinten összesen állásbejelentés érkezett a kirendeltségekhez. Az álláshelyek 30%-a nem támogatott, 67%-a támogatott volt, 3%-a külföldiek magyarországi munkavállalására vonatkozott. A bejelentett támogatott álláshelyek mintegy 85%-a közhasznú munkára irányult december végén 460 db üres álláshely volt található a nyilvántartásunkban, így a félév során bejelentett álláshellyel együtt összesen db állt a munkát keresık rendelkezésére, melybıl június végéig 892 db betöltetlen maradt. Az elsı félév során a sikeresen lezárult közvetítéseink segítségével 5,7 ezer álláskeresınek sikerült elhelyezkednie. A októberében lebonyolított rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés amely a korábbiaktól eltérıen csak a versenyszféra munkáltatóira terjedt ki eredményei alapján évben is leginkább hegesztı-lángvágókat; lakatosokat; forgácsolókat; fémmegmunkáló

17 17 gépkezelıket; szerszámkészítıket; egyéb fémmegmunkálókat, felületkezelıket; egyéb vas- és fémipari foglakozásúakat; asztalosokat; kımőveseket keresnek, továbbá elektromőszerészekre és gyártósori összeszerelıkre is van igény. 3. A foglalkoztatást bıvítı lehetıségek évben a foglalkoztatás elısegítésére a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ nyolc Somogy megyei kirendeltségének együttes decentralizált foglalkoztatási kerete 1312,2 millió Ft-ot tesz ki, melynek terhére az év elsı hat hónapja során a támogatásban részesült álláskeresık érintett létszáma meghaladta a 4,5 ezret. A félév során közel 800 fı vett részt közmunkákban. A DDRMK Somogy megyei kirendeltségeinek MPA FA együttes kereteinek, annak elkötelezettségének és az egyes eszközökben résztvevık érintett létszámának alakulása évben Támogatás megnevezése évi keret összege (ezer Ft) Megoszlás (%) évi elkötelezettség (ezer Ft) I. félévi támogatott létszám (fı) Képzés , Közhasznú munka , Hátrányos helyz. és megv. munkakép. bértámogatása , Fogl. bıvítı bértámogatás* , Ifjúsági támogatás* , Járulékátvállalás* , Részmunkaidıs foglalk.* , Munkahelymegırzés , Vállalkozóvá válás , Önfoglalkoztató munkahely teremtı tám , Mobilitási támogatás , Összesen , * ezen támogatások esetében a keret az elızı évrıl áthúzódó elkötelezettségek teljesítésére nyújt fedezetet, a támogatott létszám is a korábban támogatásba kerülıket tartalmazza A jelzett eszközökön felül egyes központi munkahelyteremtı, munkahelymegırzı támogatások, és a foglalkoztatást segítı területfejlesztési célú támogatások is segítik a foglalkoztatás bıvülését. 4. Szolgáltatások Szolgáltatásainkat júniusáig fı vette igénybe. Álláskeresési tanácsadásban részesült fı. Pszichológiai és munkatanácsadást 283 fı igényelt. A szolgáltatást igénybe vevık közül 576 fı megváltozott munkaképességő álláskeresı volt, mely az elızı évhez képest jelentıs emelkedést mutat. Kaposvár, augusztus 29. Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAER

A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAER TARTALOMJEGYZÉK 1. A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAERİ-PIACI PROGRAMOK MONITORING VIZSGÁLATA... 2 1.1. BEVEZETİ... 2 1.2. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 2. MUNKAERİ-PIACI KÉPZÉSEK... 5 2.1. AJÁNLOTT KÉPZÉS...

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. elsı félévi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ. 2008. szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ. 2008. szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2008. szept. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2. IV. negyedév Szeged, 2. november 2. Készítette: Fejes Ágnes elemzı Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Koordinációs

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja 2008-2010 2. változat Készült a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából 2009. február 9. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról A sárospataki kistérség Budapesttıl 270 km távolságra, észak-keletre, az Alföld és a Zempléni-hegység találkozásánál

Részletesebben

Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében

Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében 1 Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében Somogy megye gazdasági és foglalkoztatási helyzete régiós és országos viszonylatban is kedvezıtlen, az utóbbi években

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI KÉRDÉSEK TÖBB SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSE

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI KÉRDÉSEK TÖBB SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSE FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI KÉRDÉSEK TÖBB SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSE Szekszárd 2011. február 25. Kara Ákos BEVEZETÉS 1. Helyzetértékelés 2. Kihívások, szők keresztmetszetek 3. A foglalkoztatási célkitőzés 4.

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak Befektetés a jövıbe program Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak elemzése Tartalom Áttekintı adatok...3 Néhány program adat...7 Munkajövedelem,

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter:

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerı - piaci

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása Elıkészítette: Gál András Mőszaki Osztály Csökmei László Erik fıépítész Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/10. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról A Sárospataki Járás Budapesttıl 270 km távolságra, észak-keletre, az Alföld és a Zemplénihegység találkozásánál,

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév

Munkaügyi Központ. A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 2011. I. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során került kialakításra a negyedéves munkaerő-gazdálkodási

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Út a munkához program 2009. december 28-ig tartó szakaszának Dél-dunántúli régióban való megvalósulásáról

TÁJÉKOZTATÓ. az Út a munkához program 2009. december 28-ig tartó szakaszának Dél-dunántúli régióban való megvalósulásáról Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Fıigazgató TÁJÉKOZTATÓ az Út a munkához program 2009. december 28-ig tartó szakaszának Dél-dunántúli régióban való megvalósulásáról Pécs, 2009.12.28. Dr. Brebán

Részletesebben

Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével

Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével 1. Tájékoztató és támogató szolgáltatások biztosításával tevékenyen részt vesz a Növekedési és Munkahely-teremtési

Részletesebben

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat)

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Frey Mária Aktív munkaerı-piaci politikák komplex értékelése a 2004-2009. közötti idıszakban Szintetizáló tanulmány (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Készült a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 167-173. o. Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Czagány László 1 Fenyıvári

Részletesebben

file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm

file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm 1 / 2 2009.11.15. 0:55 1. A szervezet neve 2. A szervezet elérhetıségei a központ címe telefon web email fax 3. A szervezet jogi formája 4. A szervezet alapításának éve (pl.

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010.

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010. ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Polgármester Tárgy: Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve Iktatószám: 3-23/2010. Melléklet: Elıterjesztés, határozati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET Pécs 2010 Európa Kulturális F városa Új munkahelyek a sikerért regionális munkaer -piaci program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET Pécs 2010 Európa Kulturális F városa Új munkahelyek a sikerért regionális munkaer -piaci program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-.

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-. Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- SORSFORDÍTÓ regionális munkaerı-piaci programba vontak pszicho-szociális gondozását elıkészítı felmérés értékelése Tolna

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Nevelık Háza Egyesület 2007 évben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 MEVISZ (MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG) Székhely: 1085 Budapest, Üllıi út 24. Adószám: 19011352 1 42 Statisztikai számjel: 19011352-9199-331-42 Bírósági bejegyzés

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJELSZTÉSI STRATÉGIA 2011 Felsı-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület. 2370 Dabas Szent István u. 67. www.leaderkontakt.

HELYI VIDÉKFEJELSZTÉSI STRATÉGIA 2011 Felsı-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület. 2370 Dabas Szent István u. 67. www.leaderkontakt. HELYI VIDÉKFEJELSZTÉSI STRATÉGIA 2011 Felsı-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2370 Dabas Szent István u. 67. www.leaderkontakt.hu 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 3. 1.1. Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi pontja Tájékoztató Tolna megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról Előadó: Dr. Szabó Zsoltné,

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban ( A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 2.5.2. program, FSZH) III/III. rész Primárius

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT ÉS AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ INTÉZKEDÉSEK TEMATIKUS ISMERTETÉSE A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS hiány csökkentése

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl 2. sz. mellékelt Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl A foglalkoztatási paktum a térségi foglalkoztatáspolitika társadalmasításának fontos eszköze, amely a helyi partnerségen

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014)

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS 5. sz. napirendi pont Beszámoló a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács éves munkájáról és a 2009. évi szakmai tanulmányútjairól Elıadó:

Részletesebben

Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás. szöveges. szakmai beszámolója

Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás. szöveges. szakmai beszámolója Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás szöveges szakmai beszámolója Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás mőködése A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás 2005 július 23-án alakult négy település

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Jóváhagyta: Miskó Istvánné főigazgató AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ 2008. I. NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉSÉNEK EREDMÉNYEI Nyíregyháza, 2008. február 25.

Részletesebben

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó M u n k a ü g y i K ö z p o n t j a A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó R ö v i d t á v ú m u n k a e r p - p i a c i e l p r e j e l z é s é s k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Stratégia áttekintı vázlat

Stratégia áttekintı vázlat Stratégia áttekintı vázlat Megnevezés ÁLTALÁNOS - GAZDASÁG GAZDASÁG GAZDASÁG GAZDASÁG PROBLÉMA CÉL INTÉZKEDÉS JAVASLAT Törökszentmiklóson az életszínvonal egyre inkább elmarad az országos átlagtól (lásd

Részletesebben

A szociális ellátás foglalkoztatásra gyakorolt hatása

A szociális ellátás foglalkoztatásra gyakorolt hatása A szociális ellátás foglalkoztatásra gyakorolt hatása (TÁMOP 1.3.1 projekt V. részfeladat) készítette: Mózer Péter, Simonyi Ágnes (A szerzık köszönik Gere Ilona lektor szakértı észrevételeit és javaslatait,

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT EGYÜTTMŐKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA ÜZLETI ÉS NON-PROFIT TANÁCSADÓK EGYÜTTMŐKÖDÉSE FOGYATÉKOS EMBEREK MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA ELİSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Vezetıi

Részletesebben

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15.

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. PR riport Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. Tartalom Megjelenések a társszervezetek kiadványaiban MMOSZ

Részletesebben