DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT"

Átírás

1 DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ elsı félévi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a évekre szóló kormányzati intézkedési tervrıl szóló 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozatban megfogalmazott feladatokról. DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Pécs,

2 I. Az oktatást érintı feladatok 1. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2007-ben indította el 3 éves idıtartamban a PATRÓNUS Pályaválasztást segítı és mentor tanár programját, melynek célja: Álláskeresı pedagógusok elhelyezkedésének elısegítésével, az óratervi órán kívüli foglalkozások keretében az oktatás/szakképzés és a munka világa közötti kapcsolatok erısítése, elısegítve ezáltal az iskolarendszer és a szakképzés különbözı szintjeirıl kilépı fiatalok számára a munkaerıpiacra való belépést. A hátrányos helyzető, lemorzsolódással veszélyeztetett, tanulási nehézségekkel küzdı, 7-8. osztályos, illetve osztályos tanulók esélyegyenlıségének növelése. A program olyan iskolákban valósul meg, ahol jelentıs a halmozottan hátrányos, tanulási zavarokkal küzdı tanulók, köztük a roma tanulók száma. A program tanévenként megközelítıleg 1800 résztvevıt érint, 96 pedagógus részérıl 74 oktatási intézményben, többek között a Gandhi Gimnáziumban és a Kis Tigris Gimnáziumban is, melyeknek kiemelten célja a tanköteles korú roma tanulók képzése, pályaválasztásuk, továbbtanulásuk elısegítése. A program tanévenként körülbelül 1800 résztvevıt érint. 2. A Régiónkban támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek a hátrányos helyzető térségekben valósulnak meg, és az oktatási rendszeren kívüli prevenciós és integrációs programokat indukálnak az iskolai lemorzsolódás csökkentése, a sikeres életkezdés feltételeinek megteremtése érdekében. Így különös figyelmet szentelünk a roma civil szervezetek által megvalósított TANODA programoknak, melyek humánerıforrás feltételeinek biztosítását az MPA decentralizált foglalkoztatási alaprészébıl is támogatjuk. Ennek keretében 5 éve támogatja a Dombóvári kirendeltség, a Dombóvári Roma Közhasznú Alapítványt a Tanoda mőködtetésében. Évente Dombóvár térségében fıt érint a program. 3. A Pályaválasztási Koncepció mentén alakítjuk ki a különbözı, a pályaválasztást elısegítı munkaerı-piaci szolgáltatásainkat (pályaválasztási tanácsadók, foglalkozási információs tanácsadók, FIP pontok pályaválasztást elısegítı szolgáltatásai). Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az érintett célcsoportokat elsısorban a régióban hiányszakmaként megjelenı képzések elvégzésére orientáljuk. 4. A TÁMOP program megvalósítása során az országos programterv alapján végéig a dél-dunántúli régiónak fıt kell bevonni, melyhez a költségvetés e Ft forrást biztosít. A program régiónkban sikeresen halad, a régió számára biztosított 2570 fıvel szemben június végéig 3334 fıt vontunk be. A programba vonásoknál mindig kiemelten figyelünk az esélyegyenlıségi 2

3 szempontokra, így a romák aránya jelenleg 9,4%, (313 fı) ami kevéssel van alatta a regisztráltak közötti becsült 10-12%-os arányuknak. Ha a roma résztvevık összetételét vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy közöttük 35,4 %-a a nık aránya, ami lényegesen, közel 20%-kal alacsonyabb a nık összes regisztrálton belüli arányánál. Iskolai végzettségüket tekintve túlnyomó többségben (68,7%) vannak a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezık, ami több mint két és félszeres arány, mint az összes bevont esetében. A szakmával bírók aránya 24,2%, 7,1%-uk érettségizett és felsıfokú végzettségő pedig egyáltalán nincs közöttük. Ha roma résztvevık életkorát vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy 48,9%- uk a 25 év alatti korcsoportból kerül ki, ez közel azonos mint az összes bevont esetében. 48,9 %-uk 25 és 50 év közötti és mindössze 2,2 %-uk, 7 fı az 50 év feletti. A regisztráció idıtartama szerinti összetételt vizsgálva a roma résztvevık 59,8 %-a a programba kerülést megelızıen 1-6 hónap regisztrációval rendelkezett, ami közel azonos az összes bevont esetében (62%). 15,6 %-uk 7-12 hónap, 24,6 %-uk pedig több mint 12 hónap regisztrációval rendelkezett a programba kerülést megelızıen. Ez utóbbi 6,5 %-kal több mint az összes bevont esetében. Szakképzettségi összetételükrıl elmondható, hogy a bevontak 70 %-a a bevonást megelızıen nem rendelkezett szakképzettséggel, ezért a program résztvevıi fıleg képzésekben vettek részt. A rendelkezésünkre álló adatok alapján eddig a bevontak 57,8 %-a sikeresen fejezte be a programját és mindössze 7,3 %-uk (23 fı) morzsolódótt le. A kilépések legfıbb oka a megengedett hiányzások túllépése volt. A TAMOP alprojektjeként valósult meg a Termelıiskola program. A régió három megyéjében összesen 90 fı képzése valósult meg (megyénként 30 fıvel). Becslések szerint a programrésztvevık 60%-a roma származású. Somogy megyében mőanyagipari extruder kezelı és fröccsöntıgép kezelı képzés, Baranyában takarító és szállodai szobaasszony, valamint építıipari képzések (épületfalazó, vakoló, szobafestı), Tolna megyében fehérnemő készítı, munka és védıruha készítı, textiltermék összeállító és épületasztalos képzésen vehettek részt a program keretében ügyfeleink. 3

4 A TÁMOP programba bevont romák száma kirendeltségi bontásban június 30-ig Kirendeltség Nı Férfi összesen Pécs Komló Mohács Siklós Sellye Szigetvár Szentlırinc Barcs Kaposvár Marcali Nagyatád Siófok Balatonboglár Csurgó Tab Bonyhád Dombóvár Paks Tamási Szekszárd Régió összesen A munkaügyi központ ajánlott képzéseivel kapcsolatban meg kell jegyezzük, hogy évben kifejezetten romák számára indított tanfolyam nem volt. Ennek oka, hogy az MPA decentralizált foglalkoztatási alaprészbıl elvont pénzösszeg hiánya miatt képzéseket indítani nem tudtunk, ezért a munkaerıpiaci igényekhez igazodóan a Pécsi Regionális Képzı Központ keretébıl indítottunk képzéseket. A képzési csoportok létszáma általában fı, melybıl 3-5 fı a roma származású többnyire a villanyszerelı, pincér, hegesztı CNC forgácsoló, és gyümölcstermesztı képzéseken. A Szekszárdon márciusában indított kımőves tanfolyamon a résztvevı 13 fıbıl 10 fı roma származású. A képzés várható befejezési idıpontja november Az Út a munkához program keretében kiemelt célcsoport a 35 év alatti, általános iskolai végzettséggel nem rendelkezık csoportja. A rendelkezésre állási támogatásban részesülıknek indított képzéseken a romák részvételi aránya 60%. A 7-8. osztály elvégzésére irányuló képzések mellett meghatározó a település karbantartó kompetencia alapú képzés. A régióban 48 tanfolyam indult el. 4

5 Az Út a munkához program képzéseiben a roma résztvevık száma jelenleg: A Bonyhádi Kirendeltségrıl 15 fı roma származású vesz részt jelenleg a 35 év alattiak képzésében, (ebbıl a tanfolyamokat 2 fı látogatja rendszeresen). A Barcsi Kirendeltség részérıl készségfejlesztı+település karbantartó képzéseken összesen 41 roma származású ügyfél vesz részt 4 helyszínen. 7-8 osztály felzárkóztató képzésen 18 fı, térburkoló képzésen 14 fı. A Csurgói Kirendeltségrıl a település karbantartó képzést 13 fı roma származású, a 7-8 felzárkóztató képzést 19 fı roma származású ügyfelünk látogatja. A Dombóvári Kirendeltségrıl a település karbantartó képzésen 13 roma származású vesz részt. A Kaposvári KISZO részérıl a programban mindösszesen 34 fı vesz részt képzésen, ebbıl 7-8 felzárkóztató képzésen 16 fı, készségfejlesztıorientációs képzésen 18 fı. A Komlói Kirendeltség illetékességi területén az Út a munkához program keretében jelenleg öt képzés folyik. A képzések közül három készségfejlesztı és település-karbantartó tanfolyam, melyek A Marcai Komlón, Mágocson és Kisvaszaron indultak. E képzések mellett indult Mágocson egy fogyóelektródás hegesztı és egy takarító tanfolyam. Egy képzésen átlagosan 20 fı vesz részt, melyen becsléseink szerint a roma résztvevık aránya átlagosan 70%, tehát a program keretében a roma résztvevık száma körülbelül 70 fı. Nagyatádi Kirendeltségen a 7-8 felzárkóztató képzésen mindösszesen 17 fı, a felzárkóztató+gyógynövénygyőjtı képzésen 28 fı roma származású vesz részt. A Marcali Kirendeltség illetékességi körében két tanfolyam indult. Település karbantartó Sávolyon és gyógynövény felismerı-győjtı Nemesdéden. A roma lakosság mindkét képzésen szép számmal képviselteti magát. A Mohácsi Kirendeltségen a program keretein belül egy elhelyezkedést elısegítı kompetencia fejlesztı tanfolyamot indítottunk 20 fıvel, valamint egy 7-8 osztály befejezését célzó felzárkóztató tanfolyamot 17 fıvel. A 5

6 résztvevık 90 %-a roma származású. A Paksi Kirendeltségen a kompetencia alapú képzésen 16 fı, a felzárkóztató képzésen 12 fı roma származású vesz részt jelenleg. A Sellyei Kirendeltségen a 7-8 osztály felzárkóztató képzésre 12 fı, míg a kompetencia alapú képzésre 15 fı jár. A Siklósi Kirendeltségen a 7-8 felzárkóztató képzésen 22 fı, míg a készségfejlesztı+település karbantartó képzésen 20 fı tanul. A Szekszárdi KISZO részérıl a település karbantartó képzésen 44 fı, A 7-8 felzárkóztató képzésen 17 fı roma származású vesz részt. A Szigetvári Kirendeltségen a 7-8 felzárkóztató képzésen 12 roma származású ügyfelünk vesz részt. A Tabi Kirendeltség területén a hat osztállyal nem rendelkezı 35 év alattiak képzésén a roma származásúak száma 6 fı. A Tamási Kirendeltségrıl a készségfejlesztı szocializációs tréningcsomag + település karbantartó képzésen 24 roma származású, a készségfejlesztı szocializációs tréningcsomag + alapkompetenciák fejlesztése 12 fı, az általános iskolai végzettség megszerzését célzó képzésen 16 fı. 6

7 II. A foglalkoztatással, vállalkozásfejlesztéssel összefüggı feladatok 1. Foglalkoztatási paktumok A Dél-dunántúli régióban jelenleg 3 megyei és 3 kistérségi (Pécsi Kistérség, Kaposvári Kistérség, Sellyei Kistérség) paktum mőködik valamint folyamatban van a Határon Átnyúló Foglalkoztatási Paktum elıkészítése is. Emellett a TÁMOP keretében 5 kistérség nyújtott be pályázatot paktumok létrehozására (Csurgó, Paks, Szigetvár, Barcs, Siklós), melyek elbírálása folyamatban van. Mind a hat mőködı paktum esetében már lezárult az elsı projektidıszak, aláírt paktummal, éves munkatervvel, illetve költségvetéssel rendelkeznek. A paktumok megvalósításában, mőködtetésében részt vesznek a munkaerı-piac releváns szereplıi (munkaügyi szervezet, önkormányzatok, munkáltatók, kamarák, képzı és oktató intézmények, civil szektor). A jelenleg mőködı hat paktum közül a roma szervezetek részvétele az alábbiakban jelentıs: A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktumnak a Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány a roma partnerszervezete. Az alapítvány teljes mértékben együttmőködik a Paktummal, segítıkészen szolgáltat információt adatbekérés és javaslatkérés során. Az áprilisi alfórumon több pályázat beadásáról számolt be az alapítvány elnöke, Tanoda programuk a kistérség évi akciótervének is részét képezi. A Kaposvári Kistérség Foglalkoztatási Paktumban együttmőködı partnerként még nem vesz részt cigány szervezet, de konkrét tervként megfogalmazódott, hogy egy foglalkoztatási projekt keretében egy vagy több cigány szervezetet vonnának be. Egyelıre regisztrált tagként szerepel a Somogy Megyei Minoritas Egyesület, Kaposmérıi Roma Szervezet, Együttlét Roma Érdekvédelmi Szervezet, Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kaposmérı, Nagyberki Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kercseligeti Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Osztopán Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata, Cigány Érdekképviseleti Közhasznú Szervezet. Ezek a szervezetek a Paktum rendelkezésére bocsátották ötleteiket, fejlesztési terveiket a Paktumban dolgozó munkatársak pedig pályázati információkkal, szakmai tanácsadással segítik ıket. A Sellyei Kistérségi Foglalkoztatási Paktum aláírói között két CKÖ szerepel, egyik a Bogádmindszenti Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a másik a Kisasszonyfa Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A fent említett 7

8 CKÖ-ket a Paktum munkatársai minden hónapban rendszeresen értesítik hírlevél formájában a roma közösséget érintı aktuális pályázatokról, támogatásokról (pl. roma tanulmányi ösztöndíj, roma vállalkozások támogatása stb.) ık ezen információkat továbbítják a vonzáskörzetükbe tartozó roma lakosságnak. A Paktum a fent említett két CKÖ mellett kapcsolatban van Vajszló, Drávafok és Besence Cigány Kisebbségi Önkormányzataival is. 2. A Sorsfordító-sorsformáló munkaerı-piaci program A program célja az elmaradott vidéki térségekben a mezıgazdaság technologizálása következtében a munkaerı-piacról kiszorult potenciális munkavállalók foglalkoztatása, a munkaerı piacra történı visszavezetése. A programba bevont hátrányos helyzető álláskeresık képzésben és támogatott foglalkoztatásban részesülnek A program célcsoportja: 8 fı év közötti, regisztrált, diplomás, de legalább érettségire épülı középfokú mezıgazdasági szakmai végzettséggel rendelkezı álláskeresı. A program keretében elsı évben a Tamási és a Bonyhádi Kistérségekben fı hátrányos helyzető álláskeresı, a program második évétıl további max. 160 fı képzése és foglalkoztatása a régió más kistérségeiben is, támogatott feltételek között. A program megvalósítása március 1.-jén kezdıdött. Kialakításra került a 3 fıs, 3 megyére kiterjedı koordinációs csoport és elindult a résztvevık képzése. A képzés megvalósításának leghangsúlyosabb elemét a Dunántúli Agrár Szakképzı Központ látja el. A képzés a Bonyhádi és Tamási Kistérségekben valósul meg, fıs induló létszámmal. A képzés speciális gyakorlat-orientált gyümölcstermelı képzés, melynek sikeres elvégzését és a további elhelyezkedést 2 mentor segítségével valósíthatják meg a program résztvevıi. A Sorsfordító-sorsforduló program indulása a Bonyhádi Kistérségben nagy figyelmet keltett a roma szervezetek körében. A kirendeltség is szorgalmazta, hogy lehetı legnagyobb létszámban roma származású munkanélküliek kerüljenek be. Három településen (Lengyel, Závod, Kisvejke) a program beindítását megelızıen, fıképpen a roma lakosság részvételével, falugyőlésekre került sor, melyeken mind a Bonyhádi Kirendeltség, mind pedig az önkormányzatok tájékoztatót tartottak a Sorsfordító valamint az Út a munkához programokról. A Tamási Kistérségben -a pilot program másik kistérségében- jelenleg 5 fı roma származású munkavállaló képzése folyik. A tervek szerint szintén a kistérségi LHH program keretében induló sorsfordító programmal további személyek bevonása lehetséges. 8

9 Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a program indításakor a konzorcium (saját rendezvénnyel is) csatlakozott az Út a munkához programsorozathoz. A rendezvénysorozat felgyorsította és megkönnyítette a program bemutatását, sok potenciális partnerrel sikerült megismertetni a programot, ill. sok potenciális helyszínrıl győjtöttek információt a megvalósítók, mely a program késıbbi kiterjesztésekor lesz fontos és hasznos. A program ilyetén formán történı ismertetése megtermékenyítıen hatott a DDRMK egész illetékességi területén. Többek közt Somogyvámos térségében a roma civil szervezetek körében élénk érdeklıdés mutatkozott a kezdeményezés iránt, fıként gyógynövénygyőjtı és termesztı elképzelések fogalmazódtak meg. Jelenleg a pályázati lehetıségek keresése van folyamatban. Szintúgy kiemelten pozitív reakciókat váltott ki a programok összevont ismertetése a Kaposvári Kistérség területén, ahol a szociális szövetkezeteket, szociális földprogramokat, a Sorsfordító-sorsformáló programot bemutató rendezvényeken a roma szervezetek rendkívül pozitívan reagáltak. Javaslataik között évrıl évre szerepel, az ilyen programok, konkrét cselekedetek iránti igény, mely meglátásuk szerint elımozdítaná a társadalmi integrációt és megélhetést jelenthetne a romáknak a mezıgazdasági szektor lehetıségeinek kiaknázása által. 3. Együttmőködési Megállapodások a Cigány Kisebbségi Önkormányzatokkal A 2008 júliusában végzett felmérés adatai szerint összesen 208 darab megkötött Együttmőködési Megállapodás (EM) van a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ és a területileg hozzá tartozó Cigány Kisebbségi Önkormányzatok közt. Megye CKÖ-k száma (2006) CKÖ-k száma (2008) Megkötött EM Baranya Somogy Tolna Összesen Az együttmőködi megállapodások keretein belül a DDRMK kirendeltségei közül az általános információnyújtás és kooperatív tevékenységen felül a legtöbb kirendeltség egyéb módon is együttmőködött a cigány kisebbségi önkormányzatokkal és a roma civil szervezetekkel, ezeket az alábbiakban emeljük ki: 9

10 A roma szervezetek a DDRMK kirendeltségeitıl havi rendszerességgel megkapják az aktuális hírleveleket, valamint a munkarı-piaci információkat, képzéseket, statisztikákat tartalmazó egyéb anyagokat. A kirendeltségvezetık rendszeresen részt vesznek a roma fórumokon, emellett a helyi cigány civil szervezetekkel és helyi CKÖ-kkel aktív kapcsolatban vannak. Az önkormányzatok által elkészített közfoglalkoztatási tervek véleményezése során felhívtuk a tervkészítı önkormányzatok figyelmét arra, hogy a kisebbségi önkormányzatokat vonják be a tervek készítésébe, megvalósításába. A közfoglalkoztatási tervhez legtöbb esetben mellékletként csatolásra került a településen mőködı kisebbségi önkormányzat véleményezı nyilatkozata. A közfoglalkoztatás szervezık programja kapcsán a támogatott személyek toborzásában-kiválasztásában tevékenyen részt vettek a kisebbségi önkormányzatok a DDRMK egész illetékességi területén. A Barcsi és a Siklósi Kirendeltségen egy illetıleg két fı roma származású közfoglalkoztatás szervezıt foglalkoztat a munkaügyi szervezet is. A közfoglalkoztatás átalakuló rendszerének bemutatását szolgáló rendezvényekre, tájékoztatókra, szakmai konzultációkra minden esetben meghívást kaptak a kisebbségi önkormányzatok, roma civil szervezetek. A 35 év alatti RÁT-os képzések indításakor szintén aktívan közremőködtek az illetékes CKÖ-k képviselıi az ügyfelek kirendeltségre történı irányításában. Az Út a munkához, és a Sorsfordító program ismertetése során az egész régió területén fokozottan törekedtünk arra, hogy a roma szervezeteket megfelelı tájékoztatásban részesítsük, aktivizáljuk. A Pogányvölgye Kistérség (Lengyeltóti) LHH-s programjainak mőhelybeszélgetésein, workshopjain a Balatonboglári Kirendeltség részvételével segítette a munkát, valamint Leader közösségi programokon is részt vettek a kirendeltség munkatársai. A Csurgói Kirendeltség több, a leghátrányosabb helyzető kistérségek komplex fejlesztését célzó programban is együttmőködött a roma civil szervezetekkel és az illetékességi területéhez tartozó cigány kisebbségi önkormányzatokkal: a Szociális Kézmőves Foglalkoztató, a Roma Kistérségi Foglalkoztatási koordinációs hálózat kiépítése, a Képzéssel és foglalkoztatással a fejlıdésért a csurgói kistérségben, valamint az Együtt 10

11 a Szociális Biztonságért elnevezéső projektek esetében a projektgazda, vagy a megvalósító konzorcium tagja a Somogy Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Csurgó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata és a kistérség roma szervezetei. A Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központban szociális információs pont mőködik, mely preventív beavatkozási lehetıséget biztosít a családgondozónak. Munkatársaink szerint a szolgáltatást igénybevevık között nagy számban vannak roma ügyfelek. A Kadarkút- Nagybajom Kistérségben, mint leghátrányosabb helyzető kistérségben a partnerségen alapuló kistérségi projekt csomag elfogadását követıen a Roma kistérségi foglalkoztatási koordinációs hálózat kiépítését célzó projekt és az Együtt a szociális biztonságért címő projekt kidolgozásához a kirendeltségünk felajánlotta az együttmőködését. A Komlói Kirendeltség illetékességi területén kiemelten jó kapcsolatot ápol a Gödrei Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és a Komlói Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, melyekkel szoros együttmőködés keretében kölcsönösen segítik egymás munkáját. A közhasznú támogatásra vonatkozó jogszabályváltozások miatt a kisebbségi önkormányzatok kiestek a támogatást igénylık körébıl, és kérték, hogy találjunk megoldást a roma etnikum foglalkoztatásának támogatására. A kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatban álló civil szervezeteket megkeresve, háromoldalú együttmőködés keretében sikerült a roma etnikum segítéséhez szükséges közhasznú feladatok ellátására támogatást biztosítani. Eddig a Csillogó Barna Szemek Egyesületnek és a Belsı Tőz Egyesületnek adott roma személy foglalkoztatásához kapcsolódó közhasznú támogatást. Az önkormányzatok által szervezett közcélú munkában résztvevı roma származású álláskeresık kiválasztását az önkormányzattal és a kisebbségi önkormányzattal együttmőködve végzi a kirendeltség. A Marcali Kirendeltség vonzáskörzetében Eredményes együttmőködés tapasztalható több településen a települési és cigány kisebbségi önkormányzatok között a közcélú munkákba vonás érdekében. Az aktív CKÖ vezetık gyakorolják azt a lehetıségüket, hogy a közcélú munkákra kijelölik a személyeket. (Balatonszentgyörgy, Szenyér, Nemesdéd, Kéthely) A Mohácsi Kirendeltség március 20-án a térségi roma kisebbségi önkormányzatok számára fórumot szervezett a kirendeltségen az elnökök részvételével, melyen tájékoztatást adott a megelızı év eredményeirıl és a év lehetıségeirıl. A fórumot élénk érdeklıdés és párbeszéd jellemezte. 11

12 A Pécsi Kirendeltség és Szolgáltató Központ az Út a munkához program ismertetıjére -a DDRMK többi kirendeltségéhez hasonlóan- munkáltatói fórumot szervezett a civil szervezeteknek, ahol a roma civil szervezetek is nagy számban képviseltették magukat (14 szervezet). Továbbá a KISZO Roma civil szervezetek rendezvényein is rendszeresen részt vesz és elıadásokat tart. (Színes Gyöngyök, Cigány Kulturális Közmővelıdési Egyesület, Cigány Kulturális Közmővelıdési Egyesület). Emellett a Bonyhádi Péróból a Faluba programhoz 1 fı foglalkoztatásához közhasznú támogatást nyújt. A Nagyatádi Kirendeltség vezetıje a Rinyamenti kistérség CKÖ elnökeivel legalább kéthavonta találkozik és a közbiztonság általános helyzetétıl kezdve, az aktuális munkaerı-piaci eseményekig számtalan kérdéskörrıl beszélnek. A CKÖ elnökök tevılegesen részt vettek a 35 év alatti, 8 ált. végzettséggel nem rendelkezı, RÁT-osok képzésének elıkészítésében, szervezésében, a mozgósításban. Tekintettel a Nagyatádi helyszínen szervezett képzéseken résztvevı romák nagy számára, a Nagyatádi CKÖ elnöke a kirendeltségi munkatárssakkal közösen rendszeresen látogatja a tanfolyamokat. A hiányzókkal külön elbeszélgetnek, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a tanfolyamokat minél többen fejezzék be eredményesen. A Tamási Kirendeltség tájékoztatta a romaszervezetek vezetıit a június hó 11. napján a Tamási Városi Mővelıdési Központban megvalósításra került Lehetıségek napja rendezvényrıl.a kirendeltség munkatársai részt vettek a hıgyészi gyermekotthonban megrendezett Családi napon, ahol a nevelésbe vett gyermekek, illetve hozzátartozóik számára adtak tájékoztatást a munkaügyi központ által nyújtott szolgáltatásokról, ellátásokról. A nap során alkalom nyílott arra is hogy egyénileg beszéljék meg problémáikat. A nevelıotthonban élı fiatalok között gyakori a roma származás, ezért is tartjuk fontosnak, hogy felkészítésükben szerepet vállaljunk. Igény jelentkezett a nevelıotthon vezetıjére részérıl munkahely látogatás szervezésére, melyet az ısz folyamán kívánunk megszervezni. A kirendeltség felvette a kapcsolatot az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazságügyi Hivatalának Tolna Megyei Hivatala által mőködtetett Pártfogói Felügyelıi Szolgálattal annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetben lévı, esetenként roma származásúak beilleszkedése során együttmőködés jöjjön létre, az érintett személyek a munkaügyi központ szolgáltatásait igénybe véve tudjanak integrálódni a társadalomba. A Tamási Kistérség LHH programterveiben foglaltak értelmében több projekt tervben a roma lakosság kiemelt célcsoportként jelenik meg, ilyen az 12

13 ÉLET SZÍNHÁZA - roma program valamint Foglalkoztatási menedzserképzés és gyakorlati program. 4. Roma foglalkoztatás-szervezı menedzserek programja A munkaügyi szervezetben 3 fı roma foglalkoztatás-szervezı menedzser dolgozik, határozatlan idejő köztisztviselıi státuszban. Feladataik szerves részét képezik a KISZOK-on végzett tevékenységnek, aktívan részt vesznek az ügyfélfogadásban, emellett fıbb feladataik közé tartozik a kistérségekben folyó, a cigányságot érintı, a foglalkoztatásukat, munkaerı-piaci integrációjukat segítı programok figyelemmel kísérése, ezekben a programokban való aktív közremőködés, a foglalkoztatást elısegítı intézményrendszer és a civil szervezetek együttmőködésének segítése, helyi partnerség kialakítása, valamint a célcsoport igényeinek feltárására irányuló szükségletfelmérésekben való közremőködés. 5. Az Új munkahelyek a sikerért Pécs 2010 Európa Kulturális Fıvárosa regionális munkaerı-piaci programban három roma szervezet vesz részt, mindhárom Baranya megyébıl. A Cigány Kulturális és Közmővelıdési Egyesület, a Cigány Szociális Mővelıdési és Módszertani Bázis és a Khetanipe Egyesület. A program március 1.-tıl február 28.-ig tart, a Déldunántúli Regionális Munkaügyi Központ három éven keresztül bérköltség támogatást illetve az elsı évben munkaviszonyos képzési támogatást nyújt a résztvevık számára. 6. A Diplomás fiatalok a régió fejlıdéséért elnevezéső program szeptember 1-jén indult 3 éves támogatási idıtartammal. A program célja, hogy a dél-dunántúli régióban 100 fı év közötti diplomás álláskeresı fiatalt munkába helyezzen új, a helyi közösségi igények alapján létrejövı munkahelyeken, jelenleg 72 szervezet projektjét segítjük. A támogatott szervezetek leggyakoribb tevékenységi körei a pályázatfigyelés, pályázatírás, turisztikai programok szervezése, iskolai reintegráció segítése, környezetvédelmi tevékenység, képzésszervezés. A programban két roma szervezet vesz részt, a Cigány Szociális és Mővelıdési Módszertani Bázis, valamint a Gilvánfai romákat segítı Szent Márton Caritas Alapítvány. Mindkét szervezet hatékonyan végzi vállalt tevékenységét. A Cigány Szociális és Mővelıdési Módszertani Bázisnál foglalkoztatott munkavállaló az elmúlt fél évben 15 pályázatot írt, 5 rendezvényt szervezett, és elıkészítette a marosvásárhelyi Gandhi Gimnázium megalapítását, valamint az általuk mőködtetett Fund Iskola rendezvényeit koordinálta. A Szent Márton Caritas Alapítványnál dolgozók tanodában segítettek a tanórán kívüli tanulásban, ifjúsági információs pontot mőködtettek, tartották a kapcsolatot a családokkal, szabadidıs tevékenységeket szerveztek. 13

14 7. A MOST elnevezéső munkaerı-piaci szolgáltatásokat nyújtó projekt ben indult régióban, és 2009 március 31.-éig tartott. A program kereteiben nyújtott szolgáltatást a régió minden kistérségében jelenlevı, 64 fı mentor és tanácsadó biztosította. Komplex szolgáltatási rendszer célja: Munkaerı-piaci információnyújtás, a kistérségi szereplık munkaerı-piaci szempontú koordinációja. Munkaerı-piaci tanácsadás, képzés és fejlesztés álláskeresık, inaktívak, vállalkozások, és civil szervezetek számára. A roma célcsoportot tekintve kiemelendı volt a szolgáltatási elemek közül az álláskeresık és inaktívak felkutatása és fejlesztése. A MOST program mentorai és tanácsadói 2009-ben, a program befejezıdéséig több mint 70 fı roma álláskeresıt, illetve inaktív státuszút vontak be a programba, és ezzel elısegítették képzéshez, illetve munkahelyhez jutásukat. 8. A közhasznú munkavégzés támogatásánál elınyben részesítjük azokat a kezdeményezéseket, amelyek a települési kommunális feladatok ellátásán túl egyéb, a település lakói különösen a roma származásúak számára oktatási, szociális, egészségügyi, vagy kulturális szükségleteik kielégítését szolgáló programok megvalósítását segítik elı. Amennyiben a közhasznú munka szervezésében a helyi, vagy területi cigány kisebbségi önkormányzat, vagy cigány civil szervezet is közremőködik, törekszünk arra, hogy a támogatást a lehetıségeink szerinti maximális mértékben nyújtsuk a romák minél nagyobb mértékő foglalkoztatásának elısegítése érdekében. A régió mindhárom megyéjében jelentıs a roma civil szervezetek támogatása, fıként közhasznú munkavégzés keretében. Közhasznú foglalkoztatás támogatása a régióban a cigány kisebbségi önkormányzatoknál és cigány civil szervezeteknél összesen: Kirendeltség Támogatás/fı Összeg (Ft) Balatonboglár Bonyhád Dombóvár Kaposvár Komló Pécs Siófok Szekszárd Szigetvár Összesen: (A roma szervezetek részletes adatait a melléklet tartalmazza.) 14

15 9. A közmunkapályázatok esetében azon pályázatok élveztek elınyt, amelyekben a munkavégzés mellett mind nagyobb létszámban vehetnek részt az érintettek képzésben, az elsıdleges munkaerı-piacra történı reintegrációjuk érdekében. A regionális közmunka mind nagyobb létszámú megvalósítása érdekében a központi forrásokat a decentralizált foglalkoztatási alaprészbıl képzett tartalékkal egészítjük ki december 1-jétıl kezdıdött a Téli közmunka program. A Dél-dunántúli régióban két kivétellel minden kistérség szervezett közfoglalkoztatást, a régióban összesen 389 millió forint értékben. A program 2 hónapos volt, kezdetének legkorábbi idıpontja december 1. A befejezés végsı határideje február 15. volt. Összesen több mint fı jutott munkalehetıséghez ben a Téli közmunka programot megvalósítók pályázhattak a programok meghosszabbítására, vagyis 2008-hoz hasonlóan, idén is meghosszabbításra került a Téli közmunka program. Minden, a program meghosszabbítására benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült. 10. Hátrányos helyzető munkavállalók bértámogatása a Dél-dunántúli régió egyetlen kirendeltségén, a Bonyhádi Kirendeltségen volt 2009 elsı félévében, ennek összege mindösszesen Ft. Ebbıl az összegbıl két civil szervezet rehabilitációs költségtérítése valamint egy vállalkozóvá válási támogatás finanszírozása valósult meg. 15

16 11. A cigány származású munkanélküliek támogatása az aktív támogatási formákban a kirendeltségi becslések alapján a régióban összesen: Támogatási forma Becsült érintett létszám évben (fı) Közmunka 1762 Közhasznú munka támogatása 179 Bértámogatás 43 Munkába járás támogatása 17 Képzés 347 Összesen: 2348 III. A lakhatással, területfejlesztéssel összefüggı feladatok 1. A Bonyhádi Kirendeltség illetékességi területéhez tartozó Váraljai Péróból a faluba Program záró rendezvényére a váraljai Mővelıdési Házban április 29-én került sor. A projekt az SZMM, az OFA, a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (MCKA) és a DDRMK finanszírozásával valósult meg. A programban a képzési költséget, a családi koordinátor valamint a szociális munkás költségtérítését a munkaügyi szervezet finanszírozta körülbelül 20 millió forint értékben. A program részét képezte a takarító képzés, ami január 23-án fejezıdött be sikeresen, 10 fı roma munkanélküli részvételével. A másik tanfolyam a vakoló, falazó, kımőves szakirányban adott végzettséget 10 fı roma, halmozottan hátrányos helyzető munkanélkülinek, akik gyakorlati tudásukat a projekt keretében megvásárolt lakóingatlanok felújításában konkrétan bizonyíthatták. Ez a tanfolyam március 16-án fejezıdött be. A tanfolyami hallgatók is részt vettek a záró rendezvényen, melynek keretében színes fotósorozat megtekintésével láthattak bele a meghívottak a Péró nyújtotta áldatlan, embertelen és egészségtelen lakhatási körülményekbe. A projekt 86 fıt érintett és eredményeképpen a képzés hasznosulásán kívül nyolc család (24 fı) költözött el a péróból rendezett körülmények közé. Jelenleg a program után követése zajlik, csoportos foglalkozások, és munkába helyezés formájában. Eddig 15 fı helyezkedett el. 2. A Siófoki CKÖ-nek 2008-óta van egy programja, amelynek keretében életveszélyes, vagy nagyon rossz állapotú roma lakásokat újítanak fel. A program megvalósításában együttmőködik a CKÖ, a városi önkormányzat és a kirendeltség. Idén Siófok közfoglalkoztatási tervének elkészítése során, a Szociális kerekasztal tárgyalásaiban a kirendeltség kiemelten támogatta a programot. A CKÖ-t munkatársaink segítik a munkaerı 16

17 kiválasztásában is. A programot elismerték és országosan egyedülállónak nevezték az országos cigány vezetık is. V. Az egyenlı bánásmód elve érvényesülésének, az antidiszkriminációval kapcsolatos feladatok A Kurt Lewin Alapítvánnyal közösen a DDRMK a Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása címő projek keretében készített egy olyan szóróanyagot, ami a munkavállalókat tájékoztatja azon szervezetek elérhetıségérıl, ahol a munkahelyi diszkrimináció által érintett munkavállalók jogi felvilágosításban vagy segítségnyújtásban részesülhetnek. A munkaügyi szervezet együttmőködik az Egyenlı Bánásmód Hatósággal, a régió megyeközpontjaiban mőködı Esélyek Háza hálózattal, valamint a roma civil szervezetek által létrehozott jogvédı irodákkal a romákat érı hátrányos megkülönböztetés elleni hatékonyabb fellépés, a szélesebb körő tájékoztatás elısegítése érdekében. VI. A kultúrával, a médiával és a sporttal kapcsolatos feladatok 1. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Munkaerı-piaci Alap decentralizált foglalkoztatási alaprészébıl - a jogszabályi feltételek megléte esetén támogatja a kulturális, oktatási, vagy a sport céljából alakult roma civil szervezeteknél a feladatok ellátásához, a szolgáltatások nyújtásához szükséges munkavállalók képzését, illetve foglalkoztatását (bértámogatás, vagy közhasznú munkavégzés támogatása). 2. A cigány civil szervezeteket támogatjuk azon pályázatoknál, ahol külsı forrás bevonásával (pl.: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Oktatási és Kulturális Minisztérium, stb.) különféle rendezvényeket, konferenciákat kívánnak megvalósítani a kultúra, az oktatás, vagy a foglalkoztatás területén. 3. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a saját internetes honlapján ( a roma foglalkoztatást, integrációt érintı helyi tájékoztatást elısegítendı külön Roma oldalt szerkeszt, ahol nyomon követhetı minden munkamegbeszélés és egyeztetı tárgyalás anyaga, valamint a honlapon elérhetıek a régió munkaerı-piaci helyzetével kapcsolatos adatok, képzésekkel, beszámolókkal, munkaerı-piaci programokkal kapcsolatos információk. 17

18 Melléklet: A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ kirendeltségeinek aktív foglalkoztatáspolitikai eszközeivel támogatott cigány kisebbségi önkormányzatok, cigány civil szervezetek I. félév Közhasznú foglalkoztatás támogatása Támogatott szervezet (cigány kisebbségi önkormányzat, cigány civil Érintett létszám (fı) Támogatás (Ft) I. félévben szervezet) "Ismerd meg Önmagad" Roma Érdekv. Egy Abaligeti Romákért Érdekvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csá-csé Rom Közhasznú Egyesület Baranyai Cigányok Érdekvédelmi Szervezete Belsı tőz Egyesület Cigány Érdekképviseleti Közhasznú Szerv Cigány Szociális és Mővészeti Módszertani Bázis CKÖ Látrány Csillogó Barna Szemek Dél-Somogyi Cigányszervezet Dél-Zselici Cigányok Szövetsége Többcélú Térségi Társulás Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány Dunántúli Romák Foglalkoztatásáért Egyesület Együttlét Roma Érdekvéd. Szervezet Fund Cigány Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Kaposmérıi Roma Egyesület Kaposvárért Roma Egyesület Karisz Kisebbségi Egyesület KÉLE Egyesület Bátaszék Kenet Egyesület Kétújfalu Cigány Kisebbségi Önkormányzat Khetanipe Egyesület Miok Nagypeterd Cigány Kisebbségi Önkormányzat Napkerék Egyesület Rózsafai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Siófok Város Kincstára Sm. Területi Cigány Kisebbségi Önkorm Somogy Megyei Minoritas Egyesület

19 Somogyhatvan Cigány Kisebbségi Önkormányzat Somogyi Roma Esély Kft Somogyi Romákért KHE Szentdénes Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szigetvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat Színes Gyöngyök Egyesület Vásárosbéc Cigány Kisebbségi Önkormányzat Zádor Cigány Kisebbségi Önkormányzat Hátrányos helyzető munkavállalók bértámogatása Támogatott szervezet (cigány kisebbségi önkormányzat, cigány civil szervezet) Érintett létszám (fı) Támogatás (Ft) I. félévben Aparhanti Független Roma Egyesület Bonyhádi Független Roma Egyesület Bonyhádi Független Roma Egyesület (váll. Vál.) július 20. Dr. Brebán Valéria fıigazgató 19

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Út a munkához program 2009. december 28-ig tartó szakaszának Dél-dunántúli régióban való megvalósulásáról

TÁJÉKOZTATÓ. az Út a munkához program 2009. december 28-ig tartó szakaszának Dél-dunántúli régióban való megvalósulásáról Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Fıigazgató TÁJÉKOZTATÓ az Út a munkához program 2009. december 28-ig tartó szakaszának Dél-dunántúli régióban való megvalósulásáról Pécs, 2009.12.28. Dr. Brebán

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET Pécs 2010 Európa Kulturális F városa Új munkahelyek a sikerért regionális munkaer -piaci program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET Pécs 2010 Európa Kulturális F városa Új munkahelyek a sikerért regionális munkaer -piaci program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAER

A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAER TARTALOMJEGYZÉK 1. A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAERİ-PIACI PROGRAMOK MONITORING VIZSGÁLATA... 2 1.1. BEVEZETİ... 2 1.2. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 2. MUNKAERİ-PIACI KÉPZÉSEK... 5 2.1. AJÁNLOTT KÉPZÉS...

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ. 2008. szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ. 2008. szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2008. szept. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl 2. sz. mellékelt Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl A foglalkoztatási paktum a térségi foglalkoztatáspolitika társadalmasításának fontos eszköze, amely a helyi partnerségen

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pályázó konzorcium elnevezése: Diófa PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerı-piaci program kidolgozásának és megvalósításának támogatására

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében

Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében 1 Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében Somogy megye gazdasági és foglalkoztatási helyzete régiós és országos viszonylatban is kedvezıtlen, az utóbbi években

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben

Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben A Mezıcsáti Kistérség Többcélú Társulása 2008. ıszén nyújtotta be A Mezıcsáti Kistérség fejlesztési kapacitásainak megerısítése címő pályázatát, melynek

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-.

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-. Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- SORSFORDÍTÓ regionális munkaerı-piaci programba vontak pszicho-szociális gondozását elıkészítı felmérés értékelése Tolna

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 7-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Malomasszonykerti ingatlanok, önkormányzati tulajdonba adásáról, közterületté nyilvánításáról és annak elnevezésérıl. Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm

file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm 1 / 2 2009.11.15. 0:55 1. A szervezet neve 2. A szervezet elérhetıségei a központ címe telefon web email fax 3. A szervezet jogi formája 4. A szervezet alapításának éve (pl.

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve 2011.

Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve 2011. Pécs Megyei Jogú Város egyszerősített Közfoglalkoztatási Terve 2011. 1 Pécs Megyei Jogú Város 2011. évi Közfoglalkoztatási Terve: I. A 2010. évi közfoglalkoztatás adatai II. A 2011. évi közfoglalkoztatás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS 5. sz. napirendi pont Beszámoló a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács éves munkájáról és a 2009. évi szakmai tanulmányútjairól Elıadó:

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE KECSKEMÉT ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. (2) bekezdésében elıírtak szerint készített KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról A sárospataki kistérség Budapesttıl 270 km távolságra, észak-keletre, az Alföld és a Zempléni-hegység találkozásánál

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0745-06/5 Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról A Sárospataki Járás Budapesttıl 270 km távolságra, észak-keletre, az Alföld és a Zemplénihegység találkozásánál,

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja 2008-2010 2. változat Készült a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából 2009. február 9. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJELSZTÉSI STRATÉGIA 2011 Felsı-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület. 2370 Dabas Szent István u. 67. www.leaderkontakt.

HELYI VIDÉKFEJELSZTÉSI STRATÉGIA 2011 Felsı-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület. 2370 Dabas Szent István u. 67. www.leaderkontakt. HELYI VIDÉKFEJELSZTÉSI STRATÉGIA 2011 Felsı-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2370 Dabas Szent István u. 67. www.leaderkontakt.hu 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 3. 1.1. Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT

TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT TÁMOP 1.3.1 07/1-2008-0002 A FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE AZ INTEGRÁLT MUNKAÜGYI ÉS SZOCIÁLIS RENDSZER RÉSZEKÉNT 1.1.5 Szolgáltatási akkreditáció modellezése alprojekt Záró tanulmány 2011. 11.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról Beszámoló II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 2010. évi szakmai munkájáról Összeállította: Venyigéné Makrányi Margit igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. GAZDÁLKODÁS...8 II.1

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat)

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Frey Mária Aktív munkaerı-piaci politikák komplex értékelése a 2004-2009. közötti idıszakban Szintetizáló tanulmány (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Készült a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. DECEMBER 1-2-3-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. DECEMBER 1-2-3-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. DECEMBER 1-2-3-I ÜLÉS 7. számú napirendi pont Tájékoztató a TÁMOP 1.1.1., 1.1.2. és 1.1.3. programokról Előterjesztő: Szőke István szakmai igazgató Tájékoztató

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA ADITUS Tanácsadó Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 2011. november 21. 1/362 oldal Tartalomjegyzék 1 Elızmények...8 1.1 A kutatás

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. intézkedés Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatására program eredményei 2008. október 31.

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2011. augusztus

ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2011. augusztus ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY 2010/2011-ES TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: Szabó Győző igazgató Újszász, 2011. augusztus

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 70. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS SZEPTEMBER 22-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS SZEPTEMBER 22-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. SZEPTEMBER 22-I ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaügyi szervezetek romákat érintı tevékenységérıl, feladatairól, munkaerıpiaci programjairól,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014)

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT EGYÜTTMŐKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA ÜZLETI ÉS NON-PROFIT TANÁCSADÓK EGYÜTTMŐKÖDÉSE FOGYATÉKOS EMBEREK MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA ELİSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Vezetıi

Részletesebben

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság 2005. évi beszámolója HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA Utcai szociális munka Az utcai szociális munkás szolgálat

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt.szám:16022/2009. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási tervének elfogadására Tisztelt Közgyőlés! Az egyes szociális

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 MEVISZ (MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG) Székhely: 1085 Budapest, Üllıi út 24. Adószám: 19011352 1 42 Statisztikai számjel: 19011352-9199-331-42 Bírósági bejegyzés

Részletesebben

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009 SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA I. Helyzetelemzés Mátészalka 2009 Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2. év NYIRÁD, 2. A Közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2008. ÉVI PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYSOROZAT TOLNA MEGYEI

TÁJÉKOZTATÓ A 2008. ÉVI PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYSOROZAT TOLNA MEGYEI TÁJÉKOZTATÓ A ÉVI PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYSOROZAT TOLNA MEGYEI PROGRAMJAIRÓL A már második alkalommal szervezi meg a Mi a pálya? elnevezéső, regionális szintő pályaválasztási rendezvénysorozatát. Az

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l -

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - 2 0 1 0. a u g u s z t u s 0 5. Kedves Olvasó! Ön a Somogy Ifjúságáért Egyesület rendszeresen megjelenı e-hírlevelét olvassa. Civil Szolgáltató Központ 7400 Kaposvár,

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 2008. évi minıségi díj díjazottak Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 Ipari termelı ágazat mikro- és kis mérető vállalkozások Füri Tésztaipari és Élelmiszerforgalmazó Kft. Székesfehérvár Tevékenysége:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

AK A C K IÓ T E T R E V R EK E

AK A C K IÓ T E T R E V R EK E AKCIÓ TERVEK VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ Az áldozatsegítı szolgáltatások száma az elmúlt években, bár növekedésnek indult a megyében, azonban a kistérségi települések és egyes városi településrészek még most

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 4. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Mi a pálya elnevezéső regionális pályaválasztási rendezvénysorozatáról

Részletesebben

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban ( A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 2.5.2. program, FSZH) III/III. rész Primárius

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével

Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével Az EURES hálózat 2007-2010-es tevékenységi terve a fıbb prioritások figyelembevételével 1. Tájékoztató és támogató szolgáltatások biztosításával tevékenyen részt vesz a Növekedési és Munkahely-teremtési

Részletesebben