IKTATÓSZÁM: TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB"

Átírás

1 IKTATÓSZÁM: TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: MAGAY MIKLÓS CSOPORTVEZETİ ELİADÓ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: SZÁMA: PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG /2011.(03..) OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG /2011.(03..) AZ ELİTERJESZTÉS SZAKMAILAG INDOKOLT: A POLGÁRMESTERI KABINET JÓVÁHAGYÁSA: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: PÉNZÜGYI FİOSZTÁLLYAL JOGI CSOPORT: ÁGAZATI JOGÁSZ: EGYEZTETÉS: ILLETÉKES TISZTSÉGVISELİ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER TERJEDELEM: 30. OLDAL

2 1 Tisztelt Közgyőlés! A Pécsi Konferencia- és Koncertközpont néven futó beruházás hiánypótlónak számít nemcsak a városban, hanem a régióban is. A megépült Kodály Központtal (továbbiakban KK) egy olyan multifunkcionális, magas minıségő, reprezentatív épület jött létre, amely nagy létszámú kulturális, kiemelten komolyzenei és hivatásturisztikai eseményekhez méltó, európai színvonalú, a fenntarthatóságot segítı multifunkcionális kialakítású, ezen elınyei alapján országos és nemzetközi jelentıségő és vendégkörő rendezvények befogadására is alkalmas. Pécs város stratégiai iparágainak egyike a kulturális ipar fejlesztése: olyan jelentıs potenciállal rendelkezı intézményrendszer kialakítása, amelyre a kulturális ipar ráépülhet. A KK az intézményrendszer egyik legfontosabb elemének tekintendı. A Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. a Kodály Központ üzemeltetı és menedzsment szervezete, szakmai tevékenységének koordinátora. A kulturális és üzleti célú hasznosítás mellett - az alapszolgáltatások biztosításával és a napi feladatok megoldásával - megteremti a lehetıséget további kulturális és társadalmi események befogadására. Tevékenysége során szorosan együttmőködik az Európai Uniós pályázatban foglaltaknak megfelelıen a KK-beli két fı partnerével: a Pannon Filharmonikusokkal, valamint a Pécsi Kulturális Központtal. Mőködése során figyelembe veszi Pécs MJV Kulturális Stratégiájában meghatározott alábbi célkitőzéseket: a város kulturális arculatának erısítése ( operatív program); a város egyedi arculatát alapvetıen meghatározó, a város nemzetközi jelenlétét folyamatosan fenntartó és erısítı kulturális-mővelıdési rendszer fejlesztése; városüzemeltetés rendszereinek korszerősítése a magas minıségő szolgáltatások megvalósítása érdekében; a hagyományos intézményrendszer megújítása tartalmi, infrastrukturális és humánerıforrás szempontból. A Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. a város megbízásából évente pályázatot ír ki a kulturális élet értékeinek támogatására civil és profitorientált szervezetek részére. Az Oktatási és Kulturális Bizottság döntése alapján 10 nap a nyertes pályázók valósíthatják meg programjukat a KK-ban, ezzel is tovább bıvítve a társadalmi részvételt, szélesítve a központ kínálatát. A létesítmény piaci bevezetése és a programok iránti érdeklıdés felkeltése érdekében a rendezvényszervezéssel párhuzamosan az intenzív marketingtevékenység elindítása is nélkülözhetetlen, melyek megtervezésének alapfeltétele egy operatív mőködési modell megteremtése. Az üzemeltetés során a rendezvényszervezéshez kapcsolódó szerteágazó feladatrendszer és az abban érdekelt szereplık tevékenységének, együttmőködésének szabályozása szükséges, ez lehet az alapja a kiegyensúlyozott, felelısségteljes munkavégzésnek. A Mőködési Kódex több hasonló intézmény (pl. MÜPA) dokumentumainak és gyakorlatának tapasztalatait figyelembe véve készült. Szabályozza a rendezvénynaptár készítésének, a befoglalásnak, bérbevételnek, az együttmőködı szervezetek

3 2 kapcsolattartásának, a KK használatának módjait. Épít a folyamatban résztvevı szervezetek sajátosságaira, hangsúlyt fektet az egyértelmő és átlátható szabályozás követelményére, számba veszi mindazon területeket, melyek befolyásolják a létesítmény és a benne megvalósuló rendezvények sorsát, minıségét. Az elıterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság. Állásfoglalásaik eredményeirıl a bizottsági elnökök szóban tájékoztatják a Közgyőlést. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy a Kódexet a mellékletben csatolt tartalommal hagyja jóvá. Dr. Páva Zsolt polgármester

4 3 PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK /2011. (03.17.) sz. határozata A Kodály Központ Mőködési Kódexének jóváhagyásáról (EKF) 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az elıterjesztés mellékletében levı Kodály Központ Mőködési Kódexét jóváhagyja. Határidı: Felelıs: Kapják: azonnal Dr. Páva Zsolt polgármester Ruzsa Csaba ügyvezetı Bozóky Anita ügyvezetı Dr. Páva Zsolt polgármester Ruzsa Csaba ügyvezetı Bozóky Anita ügyvezetı Dr. Lovász István fıosztályvezetı

5 4 MŐKÖDÉSI KÓDEX Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft.

6

7 2 Preambulum: Az Európa Kulturális Fıvárosa Pécs2010 program egyik kulcsprojektje a Pécsi Konferencia- és Koncertközpont. A terem mőködésének, menedzselésének célja, hogy Pécs város meghatározó mővészeti intézményévé, s önmagában branddé formálódjon. A mőködési kódex célja a benne helyet kapó, s a bejövı szervezetek mőködési rendjének meghatározása. Fogalmi körök: Üzemeltetı és menedzsment szervezet Rezidens zenekar Kiemelt partner intézmény Partner intézmény (Használatba Vevı) Üzleti bérlı (Használatba Vevı) Üzemeltetı és menedzsment szervezet: (Zsolnay Örökség Kezelı Nonprofit Kft. - ZSÖK) Az Európai Uniós pályázat értelmében üzemelteti a létesítményt, meghatározza a Kodály Központ szakmai koncepcióját és arculatát, kidolgozza a létesítmény mőködési koncepcióját a kulturális és üzleti céloknak megfelelıen. Feladata a Kodály Központ brandjének kialakítása, ennek érdekében egyeztet a Kodály Központban megrendezésre kerülı események és programok szervezıivel; valamint kialakítja és irányítja a további kulturális programok és üzleti rendezvények befogadási rendjét. A Kodály Központ koncepciójának a város kulturális kínálatának összhangja érdekében illeszkednie kell a Zsolnay Negyedben, valamint a Világörökségi helyszíneken zajló eseményekhez. Törekednie kell a Pécsi Tudományegyetemmel, valamint Baranya megye intézményeivel való minél szorosabb együttmőködésre. Rezidens zenekar: (Pannon Filharmonikusok - Pécs) Az Európai Uniós pályázat értelmében a Pannon Filharmonikusok zenekar, melynek székhelye a Kodály Központ. A pályázat értelmében a Kodály Központban lát el évente 51 napon komolyzenei és ahhoz kapcsolódó programrendezıi tevékenységet, egyeztetve az üzemeltetı és menedzsment szervezettel.

8 3 Kiemelt partnerintézmény: (Pécsi Kulturális Központ) Feladata, a Kodály Központ mővészeti program-kínálatának alakítása, az Európai Uniós pályázat értelmében meghatározott évi 28 napon. A kiemelt partnerintézmény a Kodály Központ koncepciójához illeszkedı mővészeti programot szolgáltat, egyeztetve az üzemeltetı és menedzsment szervezettel.

9 4 Partnerszervezetek: Azon szervezetek köre, amelyek a ház brand-építése szempontjából fontos eseményeket valósítanak meg. A bérlés feltételeit szerzıdés rögzíti. Továbbiakban: Használatba Vevı Üzleti bérlı: Minden piacról jövı cég és vállalkozás, akik piaci alapon bérlik az épületet, vagy annak egyes részeit, kulturális, vagy üzleti céllal. A bérlés feltételeit szerzıdés rögzíti. Továbbiakban: Használatba Vevı

10 5 A KK-ban tartandó rendezvények befoglalási sorrendjérıl 1.1. Az üzemeltetıi és menedzsment szervezet feladata összeállítani az éves rendezvénynaptárt, valamint az éves, vagy az akár több évre elıre tervezett eseményeket összehangolni, idıpontjaikat és helyszíneiket lekötni A rezidens zenekar foglalásaiból a 12 hónapra elıre tervezett rendezvények idıtartama és költségvetése tekinthetı biztosnak és kötelezı érvényőnek, az ezen túl megrendezésre kerülı attrakciók idıpontja a késıbbiek során szabadabban változtatható. Megfelelı részletezettség esetén (ld. 1.5.) a rezidens zenekarnak joga van 18 hónapra elıre foglalást tenni a rezidens zenekarnak 6 hónapra elıre le kell adnia a konkrét (ld pont), 12 hónapra elıre a várható (ld pont) programtervezetét. Amennyiben a rezidens zenekar nem adja le a fenti pontokban meghatározott anyagokat, az elızetes idıpontfoglalása törlésre kerül A konkrét programtervezethez kötelezıen csatolandó mellékletek: az adott rendezvényhez szükséges termek listája az adott rendezvény rövid leírása, mely használható kell, hogy legyen a sajtó és pr megjelenésekhez; illetve hozzávetıleges képet ad a tervezett esemény jellegérıl, illetve tematikájáról. A leírásnak ki kell egészülnie nyomdai minıségő képi anyaggal is. A programgazdának nyilatkoznia kell arról, hogy a promóciós anyagok szerzıi és szomszédos jogaival rendelkezik az adott rendezvényen fellépı mővészek listája az adott rendezvényen elhangzó darabok listája az adott rendezvényhez szükséges (belsı és külsı, beszerzésre váró) technikai eszközök listája, a rendezvényhez kapcsolódó elıkészületi és utómunkálati napok száma az adott rendezvényhez (illetıleg rendezvénysorozathoz) kapcsolódó jegyek, bérletek ára Saját kommunikációs terv, tervezett saját megjelenések listája az adott rendezvényhez szükséges humán erıforrás 1.5. A várható programtervezethez kötelezıen csatolandó mellékletek: az ig terjedı, a rendezvény lefoglalásának idıpontjában

11 az ig a rendezvény megvalósulása elıtt legalább 6 hónappal csatolni kell A 18 hónappal elıre tervezett eseményeken túli rendezvények idıpontja legfeljebb kétszer, az eredeti idıponthoz képest legtöbb egy héttel módosítható, a tervezett esemény elıtt legalább 12 hónappal A 18 hónapon belüli események idıpontja legfeljebb egyszer, az eredeti idıponthoz képest legtöbb egy héttel módosítható, a tervezett esemény elıtt legalább 6 hónappal, kizárólag hivatalos levélben Az 1.4.-es, illetve az 1.5-ös pontban leírt mellékleteket a rezidens zenei szervezetnek a költségvetési terv leadási határidejével együtt minden évben egyszer kell leadnia, ezután az 1.6.-os illetve az 1.7.-es pontokban leírtak válnak érvényessé A kiemelt partnerintézményre a rezidens zenekarral azonos foglalási szabályok vonatkoznak. Idıpontütközés esetén a rezidens zenekar már lefoglalt idıpontjai élveznek elsıbbséget A terem foglalásához szervesen hozzátartozik a szükséges technikai eszközök foglalása, valamint azok az idıpontok is, amikor a tervezett eseményhez kapcsolódó elıkészületi munkák kötıdnek (átállási napok, próbanapok, teremrendezési idıpontok, be- és elpakolás napjai). A foglalás lehetıségének megállapításakor figyelembe kell venni, hogy nem csak az esemény tényleges idıpontja, de a szükséges eszközök, valamint az elıkészületi napok idıpontjai sem ütközhetnek A rezidens zenekar, illetve a kiemelt partnerszervezet által fel nem használt idıpontok átütemezése kizárólag az üzemeltetı és menedzsment szervezettel való egyeztetés után történhet meg.

12 7 2. A KK-ban megjelenı rendezvények tematikus és szerkezeti megoszlásáról: 2.1. a KK rendezvény-naptárában 100 nap fordítandó mővészeti jellegő, újabb 100 nap egyéb jellegő rendezvényekre. Ebbıl 51 nap biztosítása a rezidens zenekar feladata, 28 nap a Kiemelt Partnerszervezet hatásköre, s a fennmaradó 31 nap mővészeti eseményeit a ZSÖK határozza meg. A KK-ban tartott rendezvények fennmaradó 100 napján (nem mővészeti jellegő rendezvények) a ZSÖK bérbe adja termeit, illetve 1 A fent említett idıtartamok a rendezvény tényleges eszközeit és humán erıforrásait egyaránt. megjelenését jelentik, az elıkészületi, valamint utómunkálati napok nem tartoznak bele a megadott idıkeretekbe (mivel nem tekinthetıek nyilvános eseménynek) a KK-ban tartott rendezvények es pontban felsorolt csatolmányait külsı szervezéső események esetén minimum 5 hónappal elıre a rendezvény szervezıje köteles 1 példányban leadni. 1 A mővészeti és egyéb jellegő rendezvények meghatározását ld. a mellékletben!

13 8 3. A KK-ban tartott rendezvények konkrét redundanciájáról: 3.1. a KK-ban, illetve tágabb értelemben véve a város kulturális menedzsmentje által szervezett rendezvényeken három hónapos határt kell húzni az egyes fellépık ismétlıdése között Ez a három hónap mind az adott rendezvény elıtt, mind utána kötelezı érvényő. Így biztosítható, hogy a különbözı rendezvények nem jelentenek egymás számára direkt konkurenciát, nem osztják meg a közönséget; ezáltal a felmerülı gazdasági, illetve kulturális szempontokat érvényesítve A három hónapos ismétlıdési tilalom ellenırizhetı az 1.4.-es, illetve 1.5.-ös pontokban beadott dokumentumok alapján A három hónapos tilalom alapján az adott rendezvény elıtt, illetve után három hónappal nem szerepelhet sem részében, sem egészében: Ugyanaz a mővész Azonos mőalkotás esetében ugyanaz a koncepció A tilalom alól egyedi elbírálás alapján kivételek képezhetık, amennyiben: Az adott mővész egészen más mőalkotásokkal szerepel, vagy a két rendezvényen más formai keretek között jelenik meg A kivételek elbírálása minden esetben a ZSÖK feladata, a rezidens zenekarral és a kiemelt partnerszervezettel egyeztetve.

14 9 4. A rezidens zenekar által megrendezett eseményekrıl: 4.1. A rezidens zenekar által kötelezıen lefoglalt 51 nap során zenei jellegő programokat szervez A szervezett programoknak nem kell kötelezıen csak a rezidens zenekar erıforrásait használniuk, ezek éppúgy lehetnek külsı szervezetek által megvalósított események is Az események során felmerülı összes többletköltség, amely nem a KK, illetve annak infrastrukturális, technikai, humán illetve promóciós alapszolgáltatásba tartozó környezetének használatából fakad, a rezidens zenekart terheli; beleértve: A szükséges, de a KK-ban nem jelen lévı erıforrások finanszírozása A felmerülı jogdíjköltségek finanszírozása A nem saját erıforrásokat használó, de a rezidens zenekar által megrendezett eseményekhez tartozó szerzıdések megkötése egyedül a rezidens zenekar feladata, de az üzemeltetı szervezet felé beszámolási kötelezettséggel tartozik. Érvényesnek tekinthetık továbbá a as pontban leírt rendelkezések is.

15 10 5. A kiemelt partnerszervezet által megrendezett eseményekrıl: 5.1. A kiemelt partnerszervezet által kötelezıen lefoglalt 28 nap során programokat szervez A szervezett programoknak nem kell kötelezıen csak a kiemelt partnerszervezet erıforrásait használniuk, ezek éppúgy lehetnek külsı szervezetek által megvalósított események is Az események során felmerülı összes többletköltség, amely nem a KK, illetve annak infrastrukturális, technikai, humán illetve promóciós alapszolgáltatásba tartozó környezetének használatából fakad, a kiemelt partnerszervezetet terheli; beleértve: A szükséges, de a KK-ban nem jelen lévı erıforrások finanszírozása A felmerülı jogdíjköltségek finanszírozása A nem saját erıforrásokat használó, de a kiemelt partnerszervezet által megrendezett eseményekhez tartozó szerzıdések megkötése egyedül a kiemelt partnerszervezet feladata, de az üzemeltetı szervezet felé beszámolási kötelezettséggel tartozik.

16 11 o A pályázati alapon történı teremhasználatról: 6.1. a mővészeti jellegő rendezvények 2.1.-es pontban részletezett idıkeretében meglévı 21, úgymond kiszervezett nap idıkeretén felül 10 nap ingyenesen kerül továbbadásra, ehhez a lehetséges szervezık pályázat útján juthatnak hozzá. Ezáltal lehetıség nyílik rá, hogy a különbözı civil, illetve profitorientált szervezetek (ezek körét az adott pályázati kiírás határozza meg), melyek viszonylag kevés tıkeerıvel bírnak is hozzájuthassanak a KK által nyújtott infrastrukturális, illetve humán erıforrásokhoz A 10 nap pályázati kiírásánál figyelembe kell venni, hogy a pályázó semmilyen körülmények között nem lépheti túl a megadott idıkeretet, ennél azonban kisebb idıtartamra is pályázhat. A 10 nap elosztásakor kiírt pályázatban lehetıség nyílik rövidebb idıtartamok megpályáztatására is, ekkor értelemszerően több pályázat minısül majd nyertesnek Amennyiben a pályázat nyertese a megadott pályázati idıszaknál kevesebbet foglal el, újabb pályázat kiírására van lehetıség A pályázatot PMJV Kulturális és Oktatási Bizottsága útmutatása alapján a ZSÖK írja ki. A beadott pályázatokról a ZSÖK készít elıterjesztést és Kulturális és Oktatási Bizottság hoz döntést A pályázat során elnyerhetı juttatások: A pályázat elnyerése egyszeri, nem pénzbeni támogatást jelent, melynek tartalma a következı: A KK alapszolgáltatásba tartozó infrastrukturális eszközeinek használata. A KK alapszolgáltatásba tartozó technikai eszközeinek használata. A KK promóciós eszközeinek külön megállapodásban rögzített használata. Bevétellel rendelkezı rendezvények esetén a rendezvényhez kapcsolódó jegyárakat a rendezı szervezet a ZSÖK-kel egyeztetve alakítja ki, az alap külsı szolgáltatások (ruhatár, hostess, orvos) díjainak biztosítása érdekében. A gasztronómiai és vendéglátási szolgáltatások tekintetében a rendezvényre vonatkozóan kötelezı elızetesen egyeztetni kell a ZSÖK-kel, az érvényben lévı vendéglátói szerzıdésekre tekintettel A pályázat elnyerése nem foglalja magában:

17 12 A KK-ban nem meglévı, de a megpályázott rendezvényhez szükséges technikai, promóciós és infrastrukturális eszközöket. A rendezvény során felmerülı szerzıi jogdíjak költségeit Az es pontban említett erıforrások biztosítása a pályázó szervezet feladata. Amennyiben más rendezvény miatt nem foglaltak, mindezeket a ZSÖK-tıl bérelheti A pályázat kiírása: A pályázatot évente egyszer, PMJV döntése alapján lehet kiírni A pályázók által szervezett rendezvényeknek a pályázat kiírásától számított legalább 6 hónapon túli idıpontra kell esniük A rendezvény idıpontját egyeztetni kell a ZSÖK-kel, az idıpont megállapításakor a KK foglalási rendje iránymutató A pályázathoz csatolni kell az 1.4.-es pontban felsorolt összes mellékletet Amennyiben a pályázatra nem érkezne érvényes pályázati anyag, újbóli pályázat kiírására nincs lehetıség. Ebben az esetben a 10 nap bekerül a ZSÖK által rendezett eseményekre szánt napok közé.

18 13 o A Használatba Vevı szervezetek számára történı bérbeadásról: 7.1. A KK-ban tartott rendezvényekre fennmaradó 100, valamint a ZSÖK számára szabadon maradt 21 napon a ZSÖK bérbe adhatja termeit, illetve eszközeit és humán erıforrásait egyaránt A bérbeadás feltételeirıl: A Használatba Vevı szervezetnek kötelezıen jelezni kell a felhasználandó erıforrásokkal kapcsolatos igényeit, valamint a szükséges elıkészületi és utómunkálati napok számát az ig terjedı pontokban megjelenık alapján a ZSÖK felé A Használatba Vevı számára módosítási igény esetén az ig terjedı pontokban megjelenı szempontok iránymutatóak, a következı kiegészítéssel: A Használatba Vevı a szerzıdés megkötése után anyagi felelısséggel tartozik az általa megrendezett esemény után, így a késıbbi módosításokból fakadó károkat köteles fedezni A Használatba Vevı a KK használatához (a meglévı infrastruktúrának megfelelıen) az adott szerzıdésben meghatározott termeket, alapvetı infrastrukturális erıforrásokat, parkolóhelyeket, kiszolgáló helységeket illetve technikai anyagokat veheti igénybe A humán és promóciós erıforrásokat a Használatba Vevı piaci áron veheti igénybe A Használatba Vevı köteles a rendezvényt megelızı hónap 20-ig benyújtani a szükséges humán erıforrás, 60 nappal az adott rendezvény elıtt a szükséges technikai erıforrás listáját, valamint szintén 60 nappal az adott rendezvény elıtt az esemény pontos forgatókönyvét (beleértve a rendezvényhez kapcsolódó elıkészületi, valamint utómunkálatok idejét), a használt terület berendezését. Amennyiben ezt elmulasztja, Használatba Vevı tudomásul veszi, hogy a ZSÖK a késıbb felmerült igények teljesítését nem garantálja, ezekért felelısséget nem vállal Használatba Vevı tudomásul veszi, hogy a használatba vételi szerzıdésben meg nem jelenı, illetve a határidıkön túli igények, feltételek megtartására, valamint a KK mőszaki, egészségügyi, illetve biztonságtechnikai szabályozásába ütközı elemekre a ZSÖK felelısséget nem vállal.

19 A Használatba Vevı harmadik személy szolgáltatásait csak a ZSÖK elızetes, írásbeli hozzájárulásával veheti igénybe. Ennek részleteit a Használatba Vevı a rendezvény elıtt legkésıbb a rendezvényt megelızı hónap 20-ig köteles megküldeni a ZSÖK képviselıje számára. A harmadik személy tevékenységéért, valamint az általa okozott károkért kizárólag a Használatba Vevıt terheli felelısség. Használatba Vevı tudomásul veszi, hogy harmadik személy kizárólag a ZSÖK felügyelete mellett végezhet munkákat a KK épületein belül, valamint a hozzá tartozó területeken A Használatba Vevı az adott szerzıdés szerinti (piaci viszonyok által szabott árú) használatba vételi díjat köteles fizetni. Amennyiben a fizetést elmulasztja, a ZSÖK a Használatba Vevı írásos értesítésével elállhat a szerzıdéstıl Használatba Vevı az adott rendezvényre jegyeket kizárólag a ZSÖK-tıl kapott jegytérkép alapján számolt darabszámban értékesíthet A jegyek árbevétele a Használatba Vevıt illeti, ha más megegyezésrıl a szerzıdés nem rendelkezik Használatba Vevı a rendezvény után legfeljebb 3 munkanappal köteles tájékoztatást adni a ZSÖK számára az eladott jegyek számáról, így az késıbb látogatói statisztikáiban ezt felhasználhatja Használatba Vevı a nyilvános rendezvények jegyeinek legalább 30%-át köteles a ZSÖK információs pontjaiban értékesíteni A ZSÖK az adott szerzıdés szerint lehetıséget biztosít, hogy a Használatba Vevı promóciós anyagokat helyezzen el a KK erre a célra kialakított felületein. A promóciós tevékenységek díja egészében a Használatba Vevıt terheli Használatba Vevı köteles az általa megjelentetett promóciós termékeken feltőntetni a ZSÖK arculati kézikönyvében szabályozott arculati elemeit, a Használatba Vevıvel kötött szerzıdésnek megfelelıen A használatba vételrıl szóló egyéb rendelkezéseket (kötbérfizetési kötelezettség, biztosítások, anyagi felelısség) az adott használatba vételi szerzıdés tisztázza.

20 15 o A kedvezményes bérbeadás feltételeirıl: 8.1. a KK-ban tartott rendezvények fennmaradó 100 napján (nem mővészeti jellegő rendezvények), valamint a ZSÖK számára szabadon maradt 21 napon lehetıség nyílik rá, hogy a KK kedvezményesen adja bérbe termeit, illetve eszközeit és humán erıforrásait egyaránt partnerszervezetei számára A Partnerszervezetek körét a ZSÖK határozza meg A bérbeadás egyéb feltételeinek meghatározásakor a 6. pontban foglaltak kötelezı érvényőek.

21 16 o A Kodály Központ és a vele szerzıdésben álló szervezetek közös kommunikációs és marketingtevékenységérıl: 9.1. A ZSÖK a Kodály Központban mőködı intézmények és szervezetek által megvalósuló programok kommunikációján túl a város kulturális és turisztikai brandépítéséhez kapcsolódó kommunikációs és marketingtevékenységet is folytat, valamint összhangba hozza a szereplık ilyen irányú tevékenységét A város kulturális imázsának erısítése érdekében a ZSÖK és a vele együttmőködı szervezetek közös kommunikációs stratégia kialakítására törekednek; kommunikációjukban egymást erısítik A ZSÖK a KK épületében, valamint egyéb nyomtatott és elektronikus felületeken promóciós tevékenységet folytat. A ZSÖK a rezidens zenekar és a kiemelt partnerszervezet, valamint az egyéb partnerszervezetek által megvalósított programok kommunikációját támogatja A KK-ban megjelenı promóciós eszközök és felületek használatához a ZSÖK elızetes írásbeli engedélye szükséges A rezidens zenekar és a kiemelt partnerszervezet KK-hoz kapcsolódó promóciós tevékenységét az elızetesen leadott kommunikációs terv alapján a ZSÖK-kel egyeztetve végzi. A partnerszervezetek, valamint az üzleti bérlık promóciós tevékenységét az adott eseményhez tartozó szerzıdés rögzíti A KK-hoz kapcsolódó promóciós célú megjelenések vizuális részleteit a ZSÖK Arculati Kézikönyvének erre vonatkozó részei hivatottak szabályozni A KK arculati elemeinek használatára kizárólag a ZSÖK-kel üzleti, illetve jogi kapcsolatban álló, a KK-t üzemeltetı szervezettıl írásos engedélyt kapó szervezetek jogosultak A KK-ban lévı és a ZSÖK egyéb promóciós felületeinek és eszközeinek kereskedelmi célú értékesítése a ZSÖK joga és feladata, bevételteremtés céljából. A rezidens zenekar és a kiemelt partnerszervezet, valamint a Használatba Vevık a ZSÖK-kel kötött külön megállapodás keretében vehetik igénybe ezeket Az egyes rendezvények archiválásáról: A ZSÖK a KK-ban megrendezésre kerülı, általa kiválasztott eseményeket egészében, vagy részleteiben, a programszervezıvel kötött szerzıdés szerint

22 17 saját maga számára archiválja és az adott szerzıdésben foglaltak értelmében használja fel.

23 18 o A jegyértékesítésrıl: A jegyértékesítés helyben, külsı infopontokon, valamint interneten keresztül történik, a ZSÖK irányításával. A ZSÖK minden rendezvényt szervezı szereplı számára megállapodás keretében biztosítja a helybeni, a külsı infopontokon történı, illetve az internetes jegyértékesítést A ZSÖK törekszik arra, hogy a város és a megye által fenntartott kulturális intézmények jegyei megvásárolhatóak legyenek a fenti módon.

24 19 o A beszerzések menetérıl Az anyagigényeket minden esetben (belsı, intézményi igény felmerülése esetén és külsı igény esetén egyaránt) a Kodály divízió vezetı számára kell leadni Az anyagigényeket a Kodály divízió vezetı köteles továbbítani a pénzügyi divízió felé A konkrét beszerzések lebonyolítása az anyagigények tisztázása után minden esetben a pénzügyi divízió kizárólagos feladata A beszerzések részletes szabályozását a II. számú melléklet (Megrendelési és beszerzési szabályzat) írja le.

25 20 o Rendezvénynaptár A ZSÖK a terem programjainak kezelésére rendezvénynaptárt vezet A rendezvénynaptár elsıdleges foglalása a nem kiadható idıpontok, mely a következı napokat jelenti: jan 2, márc 15, szept.1, okt. 1. zene világnapja, okt Az ezen kívüli, rendezvényekre szánt idıpontok kiadásakor az 1., 2. illetve 3. pontban ismertetett feltételek kötelezı érvényőek A rendezvénynaptár összeállításakor az egyes rendezvények között minden esetben szerepelnie kell elegendı idıtartamnak a különbözı rendezvények közötti technikai átállásra A technikai átálláshoz szükséges idıt a Kodály Központ divízióvezetıje hivatott eldönteni A technikai átálláshoz szükséges idıt a rendezvénynaptárban minden esetben rögzíteni kell, ezek az idıpontok nem lefoglalhatók Egyedi elbírálás esetén a technikai átállásra szánt idı módosítható, ekkor azonban az adott rendezvényhez kapcsolódó szerzıdésnek tartalmaznia kell a mőszaki személyzet beosztásához kapcsolódó pénzügyi, illetve munkajogi rendelkezéseket. Az egyedi elbírálás minden esetben a Kodály Központot üzemeltetı szervezet ügyvezetıinek, illetve a Kodály Központ divízióvezetıjének közös jogköre A rendezvénynaptár a különbözı szervezetek és intézmények számára nem kiadható, azonban bizonyos részei hozzáférhetıek: A rendezvénynaptár a ZSÖK kizárólagos tulajdona. Annak bármely részének vagy egészének közlése csak a tulajdonos elızetes, írásbeli engedélyével adható tovább harmadik személy részére A rendezvénynaptárban megjelenı információkból csak a következı adatok hozzáférése kérhetı: A KK-ban megjelenı rendezvények idıpontja A KK-ban megjelenı rendezvények jellege (mővészeti, vagy nem mővészeti jellegő rendezvény) A KK-ban megjelenı rendezvények publikus leírása az as pont alapján A rendezvénynaptárból a es pontban nem szereplı információk harmadik személy számára nem kiadhatók; különös tekintettel a rendezı

26 21 szervezet nevére, gazdasági és társasági adataira, az adott rendezvény gazdasági tervére, összefoglalóan azokra az adatokra, amelyek a Ptk. Személyiségi jogokat védı rendelkezései alatt állnak A rendezvénynaptárból a es pontban nem szereplı információk kiadását harmadik személy csak akkor kérvényezheti, ha: A kérelmezı hivatalos szerv részét képezi és az adatszolgáltatásra a rendezı szervezetet törvény kötelezi A kiadott adatok harmadik személynek való továbbadása súlyos szerzıdésszegésnek minısül A rendezvénynaptárba új bejegyzéseket kizárólag a cég következı tagjai jegyezhetnek be: az ügyvezetık, az értékesítési vezetı, illetve a rendezvénydivízió-vezetı Amennyiben idıpont-foglalási kérelem érkezik, a cég minden alkalmazottjának kötelessége jelezni a fent felsoroltak valamelyikének. Az idıpont egyeztetése, illetve a naptár részleteinek kiadása, ezek felelıssége minden esetben az adott divízió vezetıjének hatásköre Az egyes rendezvényeket foglaló intézményekkel a témához kapcsolódó divízió munkatársai tartják a kapcsolatot (lehetıség szerint egy intézménnyel egy ember), továbbítják az információkat a divízió, a pénzügyi részleg, valamint a cég vezetése, illetve a partner intézmények, valamint az üzleti bérlık között. A kapcsolattartás az esemény szervezésének és lebonyolításának idején is folyamatos.

27 22 o Különbözı termek párhuzamos használata A KK 8 különbözı kiadható teremmel rendelkezik: hangversenyterem két darab konferenciaterem öt db szekció és szólampróba terem A termek mőködtetése szempontjából elengedhetetlen feltétel, hogy a termekben folyó programok ne zavarják egymást, azonban a párhuzamos használat nem kizáró ok A termek párhuzamos használatáról az 1. pontban ismertetett prioritási feltételek alapján a tervezett rendezvények anyagainak beérkezésétıl számított legfeljebb két munkahéten belül a ZSÖK hivatott döntést hozni A belsı mőködést részletesen a III. számú melléklet (Házirend) szabályozza.

28 23 o A KK nyitva tartása A nyitva tartási rendet az 1. számú melléklet (Biztonsági és beléptetési szabályzat) hivatott szabályozni.

29 24 o Vendéglátás A KK-ban a rendezvény büfét és kávézót mőködtetı, vendéglátós cég üzemel. A jegyértékesítéshez kötött nyílt rendezvények büfé jellegő tevékenységét kizárólag ı mint a ház szerzıdött partnere hivatott ellátni A KK-ban üzemelı, vendéglátói tevékenységet folytató céggel a ZSÖK az egyéb típusú úgynevezett települt (hideg, meleg, álló vagy ültetett fogadások, ahol nem a vendég, hanem a megrendelı fizeti a catering díját azaz nem büfé jellegő szolgáltatás) vendéglátás tekintetében nem köt kizárólagos vendéglátói szerzıdést, így a rendezvények szervezıi arra az üzemeltetı által megjelölt további preferált települt vendéglátós beszállító cégek szolgáltatását is igénybe vehetik, amennyiben annak ajánlatát választja a ház büfé üzemeltetıjének ajánlatával szemben A KK-ban rendezvényt szervezı rezidens zenekar, kiemelt partner, partner, illetve üzleti bérlı szervezetek minden esetben kötelesek a ház preferált beszállítói közül vendéglátással foglalkozó harmadik céget megbízni a vendéglátás lebonyolítására Vendéglátói tevékenységgel megbízott harmadik cég igénybe vétele esetén a KK-ban rendezvényt szervezı intézmény köteles a es pontoknak megfelelıen eljárni A KK-ban vendéglátói tevékenységet végzı harmadik cég, amennyiben nem azonos a büfé üzemeltetıjével, nem használhatja a KK-ban található, a házhoz, vagy a házban üzemelı vendéglátói tevékenységet folytató céghez tartozó eszközöket, csak akkor, ha a harmadik cég rendezvényhez kapcsolódó szerzıdése ennek feltételeit és díjszabását tartalmazza, és a harmadik cég ezekért a szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen bérleti díjat fizet A KK-ban rendezvényt szervezı kiemelt partner, partner, illetve üzleti bérlı szervezetek minden esetben kötelesek árajánlatot kérni a KK-ban üzemelı, vendéglátói tevékenységet folytató cégtıl. Az árajánlat alapján a döntés joga az adott rendezvényt szervezı cégé Amennyiben az adott rendezvény szervezıi más vendéglátói cég szolgáltatásait választják, dönthetnek úgy, hogy a KK-ban üzemelı cég köteles az adott idıtartamra tevékenységét szüneteltetni.

30 A KK alapmőködéséhez szükséges szolgáltatások A KK alapmőködéséhez szükséges szolgáltatások: hostess-szolgálat ruhatár orvosi ügyelet technikai szolgáltatások Az egyes rendezvényekhez kapcsolódó alapszolgáltatások igénybe vétele minden esetben kötelezı A rendezvények idején mőködı alapszolgáltatásokról, az azt nyújtó cégek körérıl döntési joga egyedül a ZSÖK-nek van A KK igénybevételéhez a fent felsorolt alapszolgáltatásokat nyújtó cégekkel a rendezvényt szervezı szervezet minden esetben külön köteles szerzıdést kötni. A Mőködési Kódexet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése /2011.(03.17.) sz. határozatával jóváhagyta. A Mőködési Kódex az épület használatba vételétıl az állami intézményi státuszba történı lépésig hatályos.

IKTATÓSZÁM: 08-8/521-8/2011 TÁRGY: ZSOLNAY KULTURÁLIS NE- GYED PROJEKT MEGVALÓ- SÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ DÖN- TÉSEK MEGHOZATALA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8/521-8/2011 TÁRGY: ZSOLNAY KULTURÁLIS NE- GYED PROJEKT MEGVALÓ- SÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ DÖN- TÉSEK MEGHOZATALA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8/521-8/2011 TÁRGY: ZSOLNAY KULTURÁLIS NE- GYED PROJEKT MEGVALÓ- SÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ DÖN- TÉSEK MEGHOZATALA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Új Magyarország Fejlesztési Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében A képzés minıségének és tartalmának fejlesztése címő kiemelt projekthez kapcsolódó

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS. Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg

NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS. Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg NOVEMBER 21-ÉN INDUL AZ UTOLSÓ ÁLLAMI MOL-RÉSZVÉNYÉRTÉKESÍTÉS Az ÁPV Zrt. a maximum árat 25.500 forintban határozta meg Budapest, 2006. november 20. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Általános kivitelezési keretszerzıdés (építési-szerelési munkák) VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fıvárosi

Részletesebben

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 A JANUS PANNONIUS MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 I. Az intézmény jogállása A múzeum neve és címe: Janus Pannonius Múzeum H - 7621 Pécs, Káptalan u. 5. Levélcím: H - 7601 Pécs, Pf. 158.

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat pályázat kiírására a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatói állására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

s z o l g á l t a t á s i i r o d a

s z o l g á l t a t á s i i r o d a s z o l g á l t a t á s i i r o d a Ügyszám: Vj-162/2006/006. A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Kézdi Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. K. A.) által képviselt Fıvárosi Közterületi Parkolási Társulás eljárás

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ÁROP Projekt Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 1 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 18 Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. (1) bekezdés ka) pontja szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének./2012. (XII. 12.)

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Tolna Város Önkormányzata,

Részletesebben

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A szerencsejáték szervezésérıl szóló, többszörösen módosított és kiegészített 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) rendelkezése alapján

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Vállalkozási szerzıdés Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában lévı zöldterületek fenntartási és fejlesztési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TÁMOP 5.3.6-11/1 azonosító számú, Komplex Telep Program-Humán szolgáltatás fejlesztés és hozzáférés esélyeinek biztosítása címő pályázatban szereplı Török István utcai mozi felújításának

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 64 Ajánlatkérı: Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Magyarország Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás

Részletesebben

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden.

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 67 Ajánlatkérı: Szegedi Tudományegyetem Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Beszerzés tárgya:

Részletesebben

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL Mezıberény Város Önkormányzata figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi hátteret az alábbiak szerint határozza meg a Városi Közszolgáltató Intézménynek

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 63 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Összefogás a Hegyháton Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szentgotthárd Városi Televízió és Kábelüzemeltetı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Szentgotthárd, Magyarlak,

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember

a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról Budapest, 2009. szeptember FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Ügyiratszám: 29422/4/2009. ELİTERJESZTÉS a Kormány részére az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1) Az intézmény nyilvános könyvtár, ennek megfelelıen az 1997. évi CXL. tv. és az erre vonatkozó más jogi normák keretei között minden érdeklıdı számára nyitott. 2) A könyvtárhasználót

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok... 3 2.1. Kollégiumi

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A kamara küldöttgyőlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lép 2008. január 1-jén. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok Iparjogvédelem tansegédlet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok A szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok 86.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 219. MELLÉKLET : 2 db TÁRGY: Javaslat a kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázati feltételek jóváhagyására, pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r), u), v) és x) pontjában, valamint a 38. vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET Pécs 2010 Európa Kulturális F városa Új munkahelyek a sikerért regionális munkaer -piaci program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET Pécs 2010 Európa Kulturális F városa Új munkahelyek a sikerért regionális munkaer -piaci program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL S Z EGEDI TUDOMÁNYEGYETEM S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL Szeged, 2009. Szabályzat az SZTE keretei között folytatott

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

Díjképzési Módszertan

Díjképzési Módszertan Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Módszertan Hatályos: 2009. június 17. Módosítások jegyzéke Módosítás Hatálybalépés idıpontja sorszáma tárgya száma 1. 1. sz. módosítás VPE4482009

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYSZABÁLYZATA 2008-2009. NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET Összeállította: Nádráné Tóth Borbála osztályvezetı koordinálásával

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. X. 7-TİL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-1/2008/77. sz. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Magyar Ingatlanszövetség (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen versenykorlátozó megállapodás tilalma

Részletesebben

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése (Eljárás száma: 15/T-190/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. szeptember A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben