II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához"

Átírás

1 II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg 1

2 Tartalom A1. A támogatás célja és háttere... 3 A2. Alapvetı cél és háttér információ... 3 A3. Részcélok... 3 A4. Rendelkezésre álló forrás... 3 A5. Támogatható pályázatok várható száma... 3 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...4 B1. Jogi forma... 4 B2. Méret... 4 B3. Székhely... 4 B4. Iparág (a pályázó tevékenysége)... 4 B5. Típus/karakter... 4 B6. Egyéb kizáró okok... 4 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...7 C1. Támogatható tevékenységek köre... 7 C2. Nem támogatható tevékenységek köre... 9 C3. Elszámolható költségek köre C4. Nem elszámolható költségek köre C5. Illeszkedési elıírás (regionális, helyi tervekhez) C6. Projekt iparági szőkítése C7. Projekt területi szőkítése C8. A projekt megkezdése C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végsı határideje C10. Fenntartási kötelezettség C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK...20 D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önrész összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Elıleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...24 E1. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...38 F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Panaszkezelés F6. Vonatkozó jogszabályok listája F7. Fogalomjegyzék F8. Csatolandó mellékletek listája F9. Pályázati útmutató mellékletei

3 A1. A támogatás célja és háttere A pályázati felhívás elválaszthatatlan része a jelen Útmutató és annak mellékletei, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. Egyéb, a Pályázati felhívásban és az Útmutatóban nem szabályozott kérésekben Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30) Korm. Rendelet, a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet, Az állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV.19) Korm. Rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításairól és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló 1083/2006/EK rendelet, valamint a jogszabálygyőjteményben felsorolt jogszabályokat kell alkalmazni. A2. Alapvetı cél és háttér információ A konstrukció célja a régióban a tömegközlekedés feltételrendszerének, és kapcsolódó infrastruktúrájának fejlesztése. A helyközi és városi közlekedés gyorsabbá és biztonságosabbá tétele érdekében közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai, irányítási és ellenırzési rendszerek fejlesztése, felállítása szükséges. Az Új Magyarország Fejlesztési terv céljaihoz kapcsolódó tematikus prioritás a Közlekedésfejlesztés. A közlekedésfejlesztés céljai között szerepel a környezetkímélı közlekedés, a közösségi közlekedés fejlesztése. A3. Részcélok A Dél-alföldi régió közösségi közlekedési közszolgáltatásának korszerősítése érdekében fejleszteni kell a tömegközlekedési infrastruktúrát. A helyközi, városi közúti tömegközlekedés rugalmasabbá, gyorsabbá és baleset-mentesebbé tétele érdekében közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai és irányítási rendszerek fejlesztése, felállítása szükséges. E fejlesztések eredményeképpen javul a közösségi közlekedés szolgáltatásainak színvonala, javul a közlekedésbiztonság. A4. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a és évre millió forint. A5. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: db. 3

4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): Helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (1) bekezdése szerinti helyi önkormányzatok, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló CXXXV. törvény szerinti önkormányzati társulások és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásokról szóló évi CVII. Törvény szerinti többcélú kistérségi társulások (KSH 321, 322, 323, 324). Központi költségvetési szervek és intézményeik a évi XXXVIII. Tv. (Áht.) alapján (KSH 311, 312) Magyar Közút Kht (MK Kht.) (KSH 571), Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. (NIF ZRt.) (KSH 114), valamint a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK). Közösségi közlekedési szolgáltatást ellátó, 100%-ban önkormányzati vagy állami tulajdonban lévı kettıs könyvvitelt vezetı gazdasági társaságok (KSH 112, 113, 114, 115). Közösségi közlekedési szolgáltatást ellátó, kettıs könyvvitelt vezetı gazdasági társaságok (KSH 112, 113, 114, 115) önállóan nem, kizárólag partnerségben önkormányzatokkal, vagy önkormányzati társulásokkal pályázhatnak. Nem profit orientált közhasznú - közösségi közlekedési szolgáltatást ellátó - gazdasági társulások (KSH 571). Önállóan nem, kizárólag partnerségben önkormányzatokkal, vagy önkormányzati társulásokkal pályázhatnak. A fent felsorolt szervezetek konzorciumai. B2. Méret Jelen pályázati kiírás keretében nem értelmezett. B3. Székhely Kizárólag az Dél-alföldi régió területén székhellyel vagy területi hatáskörrel rendelkezı pályázó adhat be pályázatot. B4. Iparág (a pályázó tevékenysége) Jelen pályázati kiírás keretében nem értelmezett. B5. Típus/karakter Jelen pályázati kiírás keretében nem értelmezett. B6. Egyéb kizáró okok a) Adminisztratív feltételek Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely csıd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; 4

5 aki, vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı három naptári éven belül az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakozási eszközeibıl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét; aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban elıírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; aki, vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elıírásoknak nem felel meg; aki, vagy amely mőködéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; akirıl, vagy amelyrıl hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételérıl, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintı módon - visszatartásra kerülhet; amelyek jogerıs bírósági ítéletek alanyai voltak csalás, korrupció, szervezett bőnözésben való részvétel, vagy bármilyen más, az Európai Közösség pénzügyi érdekeit sértı illegális tevékenység vádjával; amelyekrıl megállapították a súlyos szerzıdésszegés tényét, mert nem tettek eleget valamely más, a Közösség által finanszírozott tevékenységük szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek; aki, vagy amely a Dél-alföldi Operatív Program prioritásának keretében a 2007., évben már részesült támogatásban; A nyilatkozatok kitöltésénél, amennyiben a Pályázó nyilatkozatával jogszabályi kötelezettséget vagy a pályázati dokumentációban elıírt elvárást nem teljesít, illetve valótlan adatokat állít, akkor a pályázat hiánypótlás nélküli elutasításra kerül, illetve támogatásban részesülı projekt esetében a támogatás visszavonásával járhat. nem nyújtható támogatás azoknak, akik nem rendelkeznek - önkormányzattal és/vagy a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal megkötött - érvényes közszolgáltatási szerzıdéssel b) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akirıl, vagy amelyrıl hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételérıl, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre 5

6 kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintı módon - visszatartásra kerülhet; aki, vagy amely a jóváhagyott, utolsó éves beszámoló vagy SZJA-/EVA bevallás alapján meghatározott nettó árbevételének vagy bevételének több mint 50%-át mezıgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki. 6

7 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre Közlekedési forgalmi- (autóbuszöböl, autóbuszsáv, autóbusz forduló, tömegközlekedési létesítményekhez kapcsolódó akadálymentesített megállóhelyek, forgalomcsillapító parkoló létesítmények) építmények építése, felújítása, modernizálása, környezetük rendezése, parkosítása. Zaj- és levegıszennyezést csökkentı létesítmények létrehozása, fejlesztése. Közlekedési építmények (intermodális csomópontok, P+R (Park and Ride) és B+R (Bike and Ride), autóbusz pályaudvarok, megállóhelyek, várakozók) építése, felújítása, átépítése, környezetének rendezése, parkosítása. Irányítástechnikai rendszerek (utas tájékoztató, informatikai, térinformatikai rendszerek) kialakítása. A fent felsorolt tevékenységek önállóan is pályázhatók. A magasépítést (felújítást, új építést) tartalmazó projekt megvalósításakor kötelezı az akadálymentesítés, amely magába kell foglalja mind a fizikai, mind pedig az infokommunikációs (így pl. piktogramok, Braille-írásos és nagybetős táblák, hangjelzések, vezetısávok, speciális berendezések csatlakoztathatósága) hozzáférés biztosítását. Az akadálymentesítést az érintett közszolgáltatást igénybe vevık kiszolgálása érdekében, de a projekt lehetıségeit is szem elıtt tartva kell értelemszerően, de minimum az alábbi kötelezı elemek kialakításával végrehajtani: Az alapszolgáltatások akadálymentesítése kötelezı, ezek: az épület körüli környezet, és az épület megközelítése, bejárata; mosdó; valamint biztosítani kell az épület/terület fı funkciójának használatát és a mindezekhez vezetı elérési és menekülési útvonalak. Új építés esetén az akadálymentesítés a teljes területen kötelezı, egyéb esetben a beruházás által érintett épület-/területrészre vonatkozóan, a fenti megszorításokkal (megközelítés, bejutás, fıfunkció használata, mosdó, menekülési útvonal) kötelezı. Az alapszolgáltatások akadálymentesítése keretében minden olyan tevékenység támogatható, aminek eredményeként teljesülnek a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához c. dokumentumban (Pályázati útmutató VIII. sz. melléklete) foglalt minimum-követelmények. Ennek értelmében a pályázók olyan tevékenységekre kérhetnek támogatást, aminek eredményeként az épület meglevı adottságaiból kiindulva az alapszolgáltatásokra vonatkozóan elérik a minimumkövetelményekben elıírt szintet. További követelmények: A tervezés és megvalósítás során kötelezı az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) akadálymentesítésre vonatkozó szakaszainak, valamint a jelen Pályázati Útmutatóhoz csatolt VIII. számú mellékletben ( Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához ) részletezett elıírások, biztonsági és kialakítási szabályok következetes és szakszerő alkalmazása, illetve maradéktalan betartása. Az OTÉK-nak és a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához c. dokumentumnak való megfelelést a tervdokumentációt készítı tervezı mérnök, vagy 7

8 rehabilitációs környezettervezı szakmérnök vagy rehabilitációs környezettervezı szakértı 1 által a pályázati dokumentáció részét képezı minta (XI. melléklet) szerint kiállított szakvéleménynek kell igazolnia. A pályázóknak a meglévı épületek akadálymentesítésére vonatkozó építészeti-mőszaki tervdokumentációkat az építészeti-mőszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeirıl szóló 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet figyelembevételével, az abban elıírt tartalmi részletezettséggel kell összeállítani függetlenül attól, hogy az akadálymentesítési munkák építési engedélyköteles tevékenységek-e vagy sem. A támogatásból megvalósított beruházás és a beszerzett eszközök kizárólag a pályázatban megjelölt célra használhatóak fel, ezért ezeket végleges helyükön, tartósan és rendeltetésszerő használatra alkalmas módon kell elhelyezni és/vagy beépíteni. Amennyiben a fejlesztés mőemlék épületben valósul meg, a pályázó felmentést kaphat a teljes körő akadálymentesítés biztosítása alól a évi LXIV. törvény 63. (3) bekezdése értelmében: Mőemlékvédelmi érdekbıl a hatóság a mőemlék felújítási, helyreállítási munkáinak engedélyezése során az országos építésügyi szabályoktól és a kötelezıen alkalmazandó nemzeti szabványoktól eltérhet. Az eltérés akkor engedélyezhetı, ha az alkalmazandó megoldás az élet- és vagyonbiztonság követelményeinek megfelel, vagy mindkettı más módon biztosítható, ugyanakkor törekedni kell a fent megfogalmazott elvárások minél teljesebb körő betartására. Önállóan nem pályázható tevékenységek: Közlekedési építmények és közlekedési forgalmi létesítmények környezetének rendezése, parkosítása. Közlekedési térfigyelı, sebesség ellenırzı berendezések, eszközök telepítése és üzemeltetése. Forgalomirányító jelzırendszerek mőködésének összehangolása. Az útberuházásokhoz kapcsolódó infrastrukturális és közterületi elemek korszerősítése (csapadékvíz-elvezetés, szükséges közmőkiváltás, elválasztott rendszerő gyalogos közlekedés biztosítása). Az útberuházásokhoz kapcsolódó a közlekedésbiztonság növelését szolgáló beruházások (pl.: biztonsági berendezések, forgalomtechnikai eszközök és jelzések, gyalogos átkelı elıírás szerinti megvilágítása új csomópontok építése, meglevık rendezése, egyéb közlekedésbiztonsági létesítmények, forgalomtechnikai jelzések telepítése és ezekhez kapcsolódó közvilágítás létesítése). 1 A rehabilitációs környezettervezı szakmérnökök/szakértık aktuális névjegyzéke, elérhetısége megtalálható a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján. (Elérhetıség: Fıoldal» Esélyegyenlıség» Fogyatékosságügy» Akadálymentesítés). 8

9 A projektgazda a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektrıl és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ( honlapjáról letölthetı Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei címő dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A projektgazda 125 millió forintos támogatási összeg felett a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei címő dokumentumban szereplı III számú kommunikációs csomagot, 125 millió forintnál alacsonyabb támogatási összeg esetén pedig a IV. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani. A projektgazda 125 millió forintos támogatási összeg felett a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben szereplı A típusú hirdetıtáblát, a projektzárást követıen pedig a D típusú emlékeztetı táblát köteles elhelyezni. 125 millió forintnál alacsonyabb támogatási összeg esetén a projekt megvalósítása során a B típusú hirdetıtáblát, a projektzárást követıen pedig a D típusú emlékeztetı táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. Kérjük, hogy a kihelyezendı hirdetıtábla típusára vonatkozóan egyeztessen a pályázat lebonyolításában illetékes közremőködı szervezettel. Választható, bírálatnál elınyt jelentı kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások stb.: A komplex, több támogatható tevékenységet tartalmazó projektek, egy járat (viszonylat) teljes hosszán a forgalmi és utaskiszolgáló létesítmények egységes és teljes fejlesztése. Az önkormányzati, illetve önkormányzat- közösségi közlekedést végzı közszolgáltató társaság partnerségében, benyújtott pályázatok. Az esélyegyenlıséget, komplex akadálymentesítést maximálisan figyelembe vevı projektek. A belterületen magas utasforgalommal érintett közösségi közlekedést szolgáló létesítmények és útszakaszok. Külterületen a magas járatszámmal érintett közösségi közlekedést szolgáló létesítmények és útszakaszok. Költségkímélı, korszerő, jól fenntartható megoldás alkalmazását irányozzák elı. Közösségi közlekedés által is használt, balesetveszélyes útszakaszok balesetveszélyességének megszüntetésére irányulnak. 64/2004. (IV.15.) Kormányrendelet által meghatározott hátrányos helyzető kistérségben, vagy a 240/2006 (XI.30.) Kormányrendeletben meghatározott hátrányos településen valósulnak meg. C2. Nem támogatható tevékenységek köre Mindazon tevékenységek a nem támogatható tevékenységek körébe tartoznak, melyek a támogatható tevékenységek közt nem szerepelnek. Külön felhívjuk a figyelmet, hogy: jármőbeszerzés és a jármővekhez kapcsolódó bármi nemő beruházás nem támogatható tevékenység; a kötöttpályás közlekedés bármely jellegő fejlesztésére irányuló tevékenységek. 9

10 C3. Elszámolható költségek köre Általános iránymutatás: Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következı feltételeknek: A kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, és teljesülésük, jogalapjuk (szerzıdéssel, megrendelıvel, közigazgatási határozattal, stb.), számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belsı bizonylattal igazolhatóak. Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerzıdésben rögzített árat) és a projekt költségvetésének megfelelıen részletezettnek és ily módon ellenırizhetınek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. Az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel. A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettıs finanszírozás. Nem számolhatóak el az olyan közvetítıkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerzıdéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerzıdés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetıségét a szerzıdés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végsı kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással. Az immateriális javak csak abban az esetben számolhatók el, ha: kizárólag a regionális támogatásban részesülı létesítményben/létesítményhez használják fel; leírható eszközöknek tekinthetık; piaci feltételek mellett, harmadik féltıl kell ıket megvásárolni; a vállalat eszközei közé kell ıket besorolni, és legalább az útmutatóban elıírt kötelezı fenntartási idıszak alatt a regionális támogatásban részesülı létesítményben kell maradniuk; amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie; amennyiben a kedvezményezett adóalany, vagy még nem adóalany de a beruházás illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége. Továbbá, 10

11 A strukturális alapokból és a Kohéziós Alapból támogatott projektek esetében az Új Magyarország Fejlesztési Terv adott operatív program benyújtásának napja december és december 31. között ténylegesen felmerült és kifizetett költségek számolhatóak el, azzal a feltétellel, hogy a projekt nem fejezıdhet be az elszámolási idıszak kezdetéig. A projektek megvalósítására vonatkozó határidıt (záró elszámolás) az akcióterv rögzíti. Amennyiben a projekt támogatásra kerül, a projekt befogadása elıtti de a fenti periduson belüli idıszakban is keletkezhet elszámolható költség a projekt elıkészítésének kapcsán: Kötelezı elızetes tanulmányok elkészítése. Megvalósíthatósági tanulmány készítése. Környezeti hatásvizsgálat (jogszabályi kötelezettség, hatósági elıírás esetén). Egyéb szükséges háttértanulmányok, utas- és forgalomszámlálások költségei. Szükséges engedélyezési dokumentumok, mőszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei. Területvásárlás, lıszermentesítés és régészeti feltárás, és a terület elıkészítéshez szükséges elızetes felmérı munkálatok. Elızetes igényfelmérés, célcsoport elemzés, piackutatás. Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás. A pályázat kidolgozáshoz igénybevett szakértıi szolgáltatás (beleértve a pályázat megírása). Az elıkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a pályázó által beadott és a pályáztató által elfogadott összes elszámolható költség 6%-át. Az elıkészítésen kívüli további költségek a pályázat befogadásától számolhatóak el. A pályázati konstrukció keretében elszámolható költségek az alábbiak: 1. Szolgáltatások igénybevétele: Elıkészítéshez kapcsolódó szolgáltatások és tevékenységek költségei, a C.1. fejezetben foglaltak alapján (az összes elszámolható költségek max. 6%-ig) Kötelezı elızetes tanulmányok elkészítésének költsége. Környezeti hatásvizsgálat (jogszabályi kötelezettség hatósági elıírás esetén). Egyéb szükséges háttértanulmányok, utas- és forgalomszámlálások költségei. Szükséges engedélyezési dokumentumok, mőszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei. Elızetes igényfelmérés, célcsoport elemzés, piackutatás. A pályázat kidolgozáshoz igénybevett szakértıi szolgáltatás (beleértve a pályázat megírását). Rendezési, szabályozási tervek módosításának költségei. Megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások és tevékenységek költségei, a C.1. fejezetben foglaltak alapján (az összes elszámolható költségek max. 3%-ig) 11

12 Kivitelezık kiválasztásának közbeszerzési költségei (ideértve a közbeszerzési szakértı díját is) (saját kivitelezésben is elszámolható). Mőszaki ellenırzés költsége, (saját kivitelezésben is elszámolható). Tájékoztatási, nyilvánosság biztosítási tevékenységek költségei (pl. kiadványok, tájékoztató táblák, honlap fejlesztés, stb.). Könyvvizsgálói díjak, ha a pályázati dokumentáció, illetve jogszabályi kötelezettség elıírja, hogy a támogatásban részesülı projekttel kapcsolatban külön könyvvizsgálatot kell végezni. 2. Projekt menedzsment. (A projekt menedzsment teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 2%-át) Személyi jellegő ráfordítások és járulékai. Megbízási díjak. Az elszámolható költségek között a projektekkel kapcsolatos menedzsment feladatokra megfelelı szaktudás és tapasztalat esetén: 1 fı projekt menedzser, 1 fı mőszaki, lehetıleg építımérnök munkatárs (építési engedély köteles építést, vagy felújítást tartalmazó projekt esetén), és 1 fı pénzügyes munkatárs kizárólag a fentiekben felsorolt funkciókhoz tartozó foglalkoztatásának, részfoglalkoztatásának költségeit el lehet számolni. A bérek a hazai jogszabályok (adó, társadalombiztosítás, stb.) szerint fizetendı adókkal és járulékokkal együtt számolhatóak el, amennyiben az elszámolni kívánt jövedelem személyi jövedelemadó- és járulékköteles. A projekt megvalósításában résztvevı, kizárólag a projekt menedzsment feladatokat ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegő költségek számolhatók el. A közigazgatási dolgozók bére akkor számolható el, ha a projekt végrehajtásához kapcsolódik, amennyiben pedig kötelezı hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel, akkor nem számolható el. Amennyiben a projekt menedzsment valamely egyéb szervezeti egység része, és elkülönített nyilvántartással nem rendelkezik, akkor a költségek arányosítása szükséges. Ha nincs a kedvezményezettnek a menedzsment feladatokra kellı szakmai tapasztalattal, végzettséggel rendelkezı szakembere, akkor megfelelı szakmai színvonal biztosítása érdekében a közbeszerzési szabályok alkalmazásával szakértıi szolgáltatást is igénybe lehet venni a projekt menedzsment feladatok ellátásához, a projekt menedzsment költségkeret terhére. 3. Földvásárlás (A földvásárlás teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 5 %-át) Földvásárlás csak a releváns tevékenységeihez kapcsolódóan lehetséges. A költségek elszámolása az alábbi feltételek fennállása esetén lehetséges: közvetlen kapcsolatnak kell fönnállnia a föld-, valamint telekvásárlás és az intézkedésben támogatott tevékenység között; 12

13 valamely független, megfelelıen felhatalmazott hivatalos értékbecslı, könyvvizsgáló igazolást bocsát ki arról, hogy a vételár nem haladja meg a szokásos piaci értéket. 4. ÁFA valamint más adók és közterhek Amennyiben ezek az adók, közterhek levonhatóak, nem számolhatóak el, még abban az esetben sem, ha a végsı kedvezményezett, vagy az egyéni kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetıségével. Azon pályázók, amelyek ÁFA levonásra nem jogosító, és ÁFA levonásra jogosító tevékenységet egyaránt végeznek, a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. Törvény ai, valamint a 3. számú melléklet elsı része alapján kötelesek megállapítani. Az ÁFA elszámolhatóságára azonos szabályok vonatkoznak a támogatások EU és hazai részét illetıen. 5. Eszközbeszerzés A támogathatósági tevékenységhez kapcsolódó eszközök (kizárólag az alábbiak: - a forgalom alakulását, közlekedésbiztonsági ellenırzését lehetıvé tevı eszközök beszerzése, telepítése, - utasforgalmi szolgáltatások fejlesztése informatikai, térinformatikai és egyéb eszközökkel), beszerzésének költségei (Az összes elszámolható költség max. 30%-a lehet): Új eszközök és berendezések költsége, (beleértve a szállítás és üzembe helyezés, az elsı minısítés, hitelesítés, betanítás (közvetlenül a beszerzett eszközökhöz kapcsolódóan). Irányítástechnikai rendszerek (utas tájékoztató, informatikai, térinformatikai rendszerek) kialakítása önállóan is pályázható, ebben az esetben az eszközbeszerzésre vonatkozó 30%-os költségvetési korlátot nem kell figyelembe venni. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára. Az elszámolható költség az eszköz bekerülési értéke a évi C. tv. 47. (1), (2) és (5) bekezdése értelmezésében. Az EU-s támogatások a projekt céljához kapcsolódó legkorszerőbb technológiát használó eszközök beszerzését támogatja, de a projekt céljaival közvetlen összefüggésben, indokolt esetben elszámolható meglévı eszköz átalakításának, bıvítésének, korszerősítésének, zavartalan és biztonságos üzemeltetését szolgáló munka költsége is. Új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhetı, elsı üzembe helyezéső gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható. Az új jelzı csak azon, beruházási jellegő termékeket illeti meg, amelyeknél a Kedvezményezett rendelkezik a vétel (a számla kiállítás dátuma) idıpontjában kezdıdı termékfelelısségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesíthetıségéhez szükséges, a gyártó és a forgalmazó által kibocsátott, hiteles dokumentumokkal. 6. Építés, átalakítás és bıvítés költségei Építés, épület kivitelezés akkor számolható el, ha a projekt végrehajtásához szükséges, vagyis olyan épületek, építmények építési és értéknövelı bıvítési 13

14 költségei számolhatók el, amelyhez támogatott tevékenységek köthetık. Szinten tartó beruházás nem támogatható! Az építési költségek alatt kell érteni: komplex terület-elıkészítés (bontás, törmelék elhordás, tereprendezés) költsége (önálló tevékenységként nem támogathatóak, valamint maximum a projekt elszámolható költségeinek 10%-ig); új épületek, építmények építésének, a pályázó tulajdonában lévı meglévı épületek átalakításának és korszerősítésének költsége épületgépészeti beruházások költségei; akadálymentesítés költségei (pl. rámpa, lépcsıjáró berendezés, lift, piktogramok, Braille-írásos táblák); a fent felsorolt építmények környezetének rendezése, parkosítása, (maximum a projekt elszámolható költségeinek 10%-ig); az útberuházásokhoz kapcsolódó infrastrukturális és közterületi elemek korszerősítése (csapadékvíz-elvezetés, szükséges közmőkiváltás, elválasztott rendszerő gyalogos közlekedés biztosítása); Az útberuházásokhoz kapcsolódó a közlekedésbiztonság növelését szolgáló beruházások (pl.: biztonsági berendezések, forgalomtechnikai eszközök és jelzések, gyalogos átkelı elıírás szerinti megvilágítása új csomópontok építése, meglevık rendezése, egyéb közlekedésbiztonsági létesítményekw(maximum a projekt elszámolható költségeinek 20%- ig). Építés, átalakítás, felújítás esetében a saját kivitelezés és a vásárolt anyag költsége nem számolható el. 7. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának költségei Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek legfeljebb a projekt összes elszámolható költségének a 2%-ig tervezhetık. Elszámolható Arány (a projekt összes elszámolható költségen belül) Projekt elıkészítés költsége legfeljebb 6% Személyi jellegő költségek, menedzsmentet segítı szakmai szolgáltatásokkal együtt Az útberuházásokhoz kapcsolódó a közlekedésbiztonság növelését szolgáló beruházások (pl.: biztonsági berendezések, forgalomtechnikai eszközök és jelzések, gyalogos átkelı elıírás szerinti megvilágítása új csomópontok építése, meglevık rendezése, egyéb közlekedésbiztonsági létesítmények Komplex terület elıkészítési munkák költségének Eszközbeszerzés (önállóan nem pályázható eszközbeszerzést tartalmazó projektek esetében) legfeljebb 2% legfeljebb 20% legfeljebb 10% legfeljebb 30% 14

15 Földvásárlás legfeljebb 5% A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülı szolgáltatások költsége legfeljebb 3% Építmények környezetének rendezése, parkosítása Legfeljebb 10% C4. Nem elszámolható költségek köre A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A konstrukció keretében nem elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmüket az alábbi, a projekt költségvetése során nem tervezhetı költségekre: Jármővek vásárlása. Üzletrész- és részvényvásárlás. Deviza átváltási jutalékok és veszteségek. Jutalékok és osztalék, profit kifizetése. Visszaigényelhetı, vagy nem a végsı kedvezményezettet terhelı adók, Bírságok, kötbérek és perköltségek. Állótıkével kapcsolatos költségek (pl. beszerzésre vagy felújításra felvett kölcsönök törlesztési részletei és egyéb a hitel igénybevétele miatt felmerülı költségek és kiadások stb.). Tıkeberuházások. Veszteségekre, esetleges késıbbi kötelezettségekre, kétes kintlévıségekre stb. képzett általános vagy céltartalékok. Árfolyamveszteségek. Pazarló, piaci ár felett megvalósuló kiadások. Bérleti díjak. Ingatlan és eszköz lízing, bérlet. Természetbeni hozzájárulás. Értékcsökkenés. Saját teljesítés saját vállalkozásban végzett beruházás, kivéve a C3 pontban meghatározott költségekhez kapcsolódóan (mőszaki ellenırzés). Használt eszközök beszerzése. Szállás és ellátás költsége, továbbá a napidíj. Bármilyen, december 20. elıtt felmerült költség. C5. Illeszkedési elıírás (regionális, helyi tervekhez) A Dél-alföldi Régió Területfejlesztési Programjához vagy Fejlesztési Stratégiájához (megtalálható a honlapon). A Dél-alföldi Régió Operatív Programjához (megtalálható a honlapon). A beruházással érintett település rendezési tervében foglaltakhoz. C6. Projekt iparági szőkítése Nem releváns. C7. Projekt területi szőkítése Jelen pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósulási helyszíne kizárólag csak a Dél-alföldi régió (Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye) területén lehet. 15

16 Továbbá, a DAOP keretében támogathatóak olyan megvalósíthatóságukat tekintve egységes, oszthatatlan projektek, melyek megvalósításának területe részben a Dél-alföldi régióval szomszédos régió területére esik. A támogathatóság feltétele, hogy a projekt költségvetésének legalább 50%-a a Dél-alföldi régió területén megvalósuló tevékenységekre kerüljön felhasználásra, valamint a pályázó megfelelı indoklással támassza alá azt, hogy a több régiót érintı projektelemeket miért célszerő, és szükséges egy projekt keretében megvalósítani C8. A projekt megkezdése A Pályázó a beruházást - az elıkészítés kivételével a pályázat befogadását (befogadó levél aláírási dátumát követı idıpontban) követıen saját felelısségére azonnal megkezdheti, de a beruházás megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére és nem jelent semmiféle elınyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. A projekt megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektnek legkésıbb a C9. pontban jelzett végsı pénzügyi elszámolási határidıig meg kell valósulnia. C8.1. Megkezdettség Támogatás a pályázat benyújtását megelızıen megkezdett beruházáshoz nem igényelhetı. A projekt megkezdésének minısül: Jelen pályázati kiírás keretében megvalósuló, eszközbeszerzésre irányuló beruházás megkezdésének idıpontja az elsı beszerzett eszköz szállítását igazoló okmányon feltüntetett, és az átvevı szervezet (Pályázó) által, a képviseletre jogosult aláírásával igazolt átvételi, vagy a Pályázó bármely telephelyére történı beszállítási nap. Immateriális javak esetében az átvétel idıpontja. Építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén a fejlesztési célú projektek esetén az építési naplóba történt elsı olyan bejegyzés idıpontja, amely a támogatott projekt részletes költségvetésében szereplı bármely elemre vonatkozik. Amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre kiterjedıen valósítják meg, a projekt megkezdésének idıpontja az egyes célterületeknek megfelelı tevékenységek kezdési idıpontjai közül a legkorábbi idıpont. A projekt megkezdésének legkorábbi idıpontjára vonatkozóan jelen pályázati kiírás keretében kötelezı elıírást a támogatási szerzıdés tartalmaz, de a megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektnek legkésıbb a C9. pontban jelzett végsı pénzügyi elszámolási határidıig meg kell valósulnia. A beruházási projektek megalapozását szolgáló tanulmányok elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, költség haszon elemzés, szükséglet felmérés stb.) nem jelenti a projekt megkezdését. Amennyiben a pályázó el kívánja számolni az elıkészítés költségét, az arra irányuló szerzıdés nem lehet korábbi, mint december

17 C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végsı határideje A projekt fizikai befejezésének a beruházás utolsó elemének megvalósulása minısül: Eszközbeszerzés esetén üzembe helyezése, Ingatlanfejlesztés esetén használatba vétele (engedélyköteles építés esetén jogerıs használatbavételi engedély). A projekt megvalósítására a pályázónak maximum 24 hónap áll a rendelkezésére. A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy (amennyiben a projekt a Támogatási Szerzıdés hatályba lépéséig nem kezdıdött meg) a Támogatási Szerzıdés hatályba lépését követı 24 hónapon belül. A pénzügyi elszámolás benyújtásáig a projektet fizikailag is be kell fejezni. A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolásának végsı határideje (utolsó kifizetési kérelem) az utolsó eszköz beszerzéséhez kapcsolódó pénzügyi teljesítést követı 90. nap, de legkésıbb a támogatási szerzıdés aláírását követı 24. hónap vége, vagy december 31. (a két idıpont közül a korábbi). C10. Fenntartási kötelezettség A kedvezményezettnek a beruházás megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítania kell, hogy a támogatásból megépített ingatlan rendeltetésében és az ingatlannal kapcsolatos tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan elınye nem származik. A támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató elızetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthetı el, nem terhelhetı meg. A kedvezményezettnek, valamint a támogatások lebonyolításában részt vevı szervezeteknek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább december 31-ig azokat meg kell ıriznie. Amennyiben a pályázó a Projekt adatlap Számszerősíthetı eredmények pontjában output és/vagy eredmény indikátorokat tüntetett fel, akkor azokat az ott leírtak szerint teljesítenie kell. Ezek a mutatók a támogatási szerzıdésben is rögzítésre kerülnek. C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal nincs összhangban. Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni kívánt technológiai korszerősítést eredményezı eszközök nem felelnek meg a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek; amelyhez a pályázó nem rendelkezik az esetlegesen szükséges engedélyekkel; vagy amely a hatályos környezetvédelmi elıírásoknak nem felel meg. A Kedvezményezett a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a fenntartási kötelezettség fennállásának lezárultáig csak az Irányító Hatóság vezetıjének elızetes engedélyével idegenítheti el, terhelheti meg és csak kivételesen indokolt esetben, olyan célból és tartalommal, amely a projekt eredeti célkitőzését nem változtatja meg. Jelen kiírásra benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik 17

18 pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más támogatással nem kombinálható. Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni. Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a fenntartási kötelezettség fennállása alatt értékesíti. A támogatás eszköz beszerzés esetén kizárólag új eszköz vásárlására vehetı igénybe. Az eszközbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Operatív lízing és haszonbérlet keretében történı beszerzéshez támogatás nem igényelhetı. Amennyiben a pályázó zárt végő pénzügyi lízing keretében kívánja az eszközt beszerezni, a fejlesztésnek a pályázó tulajdonszerzésével kell zárulnia úgy, hogy a pályázónak az elszámolható költségeket igazoló számlákat legkésıbb december 31-ig kell benyújtania a közremőködı szervezetnek. A támogatás csak a lízingcég részére fizetendı összeg tıkerésze után igényelhetı. Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának idıpontjában nem per-és igénymentes. Kivéve, ha a pályázó az igény jogosultja, valamint ha jogerıs hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye áll fenn, tekintettel a fejlesztéshez hozzákapcsolható kármentesítési tevékenységekre. Amennyiben a beruházást, illetve a fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító magánokiratba foglalt használati megállapodás és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz pályázati dokumentációval történı benyújtása. A per-és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne. Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely esetében a pályázó nem tesz eleget a projektre vonatkozó horizontális szempontoknak. Az esélyegyenlıségi célcsoportok magyarországi helyzetének javításához minden pályázó szervezet hozzá tud járulni azzal, hogy: - megismeri a vonatkozó jogszabályokat (az Esélyegyenlıségi útmutató áttanulmányozásával); - legalább egy területen vállalja az esélyegyenlıségi célcsoportok helyzetének javítását (a Projekt adatlap 8.1. pontjában felsorolt területek közül legalább egyet bejelöl, valamint részletesen és számszerősítve bemutatja a 8.2. pont alatt található táblázatban szervezete jelenlegi esélyegyenlıségi helyzetét és a projekt fenntartásának idejére szóló esélyegyenlıségi vállalásait). A fenntarthatóság (más néven fenntartható fejlıdés) szempontjainak vizsgálata minden pályázó számára kötelezı. A pályázónak legalább egy kategóriában vállalnia kell a fenntarthatóság érvényesítését (a Projekt adatlap 10.1 pontjában felsorolt kategóriák közül legalább egyet bejelöl, valamint részletesen és számszerősítve bemutatja a 10.2 pont alatt található táblázatban a vállalt fenntarthatósági szempontokat a választott kategórián belül. (Módszertani és a pontozással kapcsolatos információkat a pályázati dokumentáció részét képezı Kitöltési Útmutató és Fenntarthatósági Útmutató ad.) Egyéb, kiírás-specifikus korlátozások: 18

19 Igazolás arról, hogy a fejleszteni kívánt ingatlan a pályázó vagy a támogatásban részesülı partner tulajdonában van, egyéb esetben szándéknyilatkozat, elıszerzıdés az érinttet ingatlan eladására vonatkozóan, ebben az esetben a támogatási szerzıdés megkötésnek feltétele, hogy az ingatlan a pályázó vagy partnerei tulajdonába kerüljön. 19

20 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája Vissza nem térítendı támogatás. D2. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90 %-a. A nem állami támogatással támogatott, azon közcélú tevékenységek esetén, amelyek az 1083/2006/EK rendelet 55. cikke szerinti jövedelemtermelı projektelemnek minısülnek (mivel a fejlesztés eredménye közvetlenül a felhasználókat terhelı díjakkal jár, vagy a projektelem keretében föld, épület értékesítése, bérbeadása, vagy bármely más, ellenszolgáltatás fejében történı szolgáltatásnyújtás valósul meg), az elszámolható költségek mértékének, és az alapján nyújtható támogatás összegének megállapítására az Európai Bizottság 4. számú munkadokumentuma vonatkozó útmutatásai alapján készített, a jelen pályázati útmutató mellékletét képezı megvalósíthatósági tanulmány minta címő dokumentum 7. Pénzügyi elemzés pontja ad módszertani útmutatást. D3. Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhetı támogatás mértéke: minimum 20 millió Ft, de maximum 300 millió Ft lehet. D4. Az önrész összetétele A pályázó által a projekt megvalósításához hozzátenni szükséges hozzájárulás a jelen pályázatban igényelt támogatáson kívül minden forrás kivéve az államháztartás alrendszereibıl nyújtott támogatásokat. Az önrész az alábbi elemekbıl állhat: Bankhitel Önrész elemei Igazolás módja a hitelintézet által kiadott hitelígérvény, vagy megkötött hitel/kölcsönszerzıdés Számlapénz, bankbetét a számlavezetı vagy hitelintézet által kiadott igazolás a számlapénz, bankbetét összegérıl, és annak meglétérıl Egyéb saját forrás (pl. megyei önkormányzat által nyújtott önerı támogatás) Pl. önkormányzat által kiadott ígérvény A pályázónak legalább a projekt elszámolható költségének 10 %-át kitevı igazolt önerıvel kell rendelkeznie. D5. Egyéb pénzügyi eszközök Jelen pályázati kiírásra nem vonatkozik. 20

21 D6. Biztosítékok köre A 281/2006. (XII.23.) Korm. Rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján a támogatás megítélése a kedvezményezett esetén biztosíték nyújtására kötelezett. A Rendelet 57. (1) rendelkezik azokról a biztosítékokról, melyeket a támogatási szerzıdésben ki kell kötni: a) azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás benyújtása; b) a fejlesztés tárgyára (ingó és ingatlan vagyontárgyra) vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalom alapítása; c) a kedvezményezett nyilatkozatainak benyújtása a következık szerint: ca) helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai és ezek költségvetési szervei esetében az érintett önkormányzat, amennyiben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pályázik, az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv írásbeli nyilatkozata arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben meghiúsulna, illetve, ha a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti. Egyben tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összegére inkasszó nyújtható be a helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, önkormányzatok társulásai költségvetési számlájára, illetve amennyiben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, annak költségvetési számlájára, cb) egyházak és intézményeik, az alapítványok és intézményeik, közalapítványok és intézményeik, közhasznú társaságok, köztestületek, valamint társadalmi szervezetek - a politikai pártok kivételével - esetében a kedvezményezett írásbeli nyilatkozata arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben meghiúsul, illetve a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege a számára a központi költségvetésbıl biztosított támogatásból levonásra kerül, cc) a kedvezményezett írásbeli nyilatkozata arról, hogy vele szemben - nyilatkozattételkor - az Ámr. 88. (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerbıl való kizárás hatálya nem áll fenn. (2) A támogatás kedvezményezettje köteles valamennyi, Magyarországon vezetett bankszámlaszámát közölni és (felhatalmazó levél útján) valamennyi bankszámlája tekintetében azonnali beszedési megbízás érvényesítésének jogára felhatalmazni a közremőködı szervezetet, a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl szóló 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 9. -ában megjelöltek kivételével. (3) A (2) bekezdésben írtak nem vonatkoznak a központi költségvetési szervekre, a Magyar Tudományos Akadémiára, továbbá a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján azon állami többségi tulajdonban lévı gazdasági társaságokra, amely gazdasági társaságok a támogatást nagyprojekt, kiemelt projekt megvalósításához kapják, és a támogatásból létrejövı vagyon ingyenesen az állam és/vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül. (4) Az azonnali beszedési megbízás alkalmazása érdekében a kedvezményezett köteles a számlavezetı hitelintézete(i) által visszaigazolt felhatalmazó levele(ke)t a támogatási szerzıdés megkötését megelızıen a közremőködı szervezet számára átadni, és bármelyik bankszámlája megszüntetésérıl vagy új bankszámla megnyitásáról a közremőködı szervezetet nyolc munkanapon belül írásban tájékoztatni, és az új bankszámlára vonatkozó, a számlavezetı hitelintézet által visszaigazolt felhatalmazó levelet a közremőködı szervezet számára átadni. (5) A kedvezményezett köteles írásban nyilatkozni arról, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza. A kedvezményezett ilyen korlátozás hiányáról, illetve a harmadik személy hozzájárulásának megadásáról a támogatási szerzıdésben vagy külön nyilatkozatban köteles nyilatkozni. 21

22 D7. Elıleg igénylése Minden kedvezményezett jogszabályi kivételtıl eltekintve 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet által elıírt biztosítékok nyújtása mellett a támogatási szerzıdés megkötését követıen igényelhet közcélú v. non-profitok által végzett beruházás esetében: 100 millió forintig maximum 25% 300 millió forintig maximum 10% - kivételt képeznek a hátrányos helyzető önkormányzatok, ahol maximum 25% közcélú v. non profitok által végzett szolgáltatás esetében: maximum 25% erejéig elıleget. Az elıleg és a köztes kifizetés (kedvezményezett által kifizetett számla, egyéb számviteli bizonylat alapján teljesülı tételek, melyet elırehaladási jelentés részeként számolnak el) nem haladhatja meg a támogatási összeg 80%-át. A kedvezményezettek a támogatási összeg utolsó 20%-át a projekt zárójelentés elfogadását követıen kapják meg. D8. Egyéb feltételek A projekt idıtartama alatt keletkezett bevételek kezelésére vonatkozó szabályozás A projekt végrehajtása során a kedvezményezett a projekttel összefüggésben keletkezett pénzügyi bevételeket kizárólagosan a projekt céljaival összhangban, a szerzıdés megszőntét megelızıen, a projekt megvalósításával szoros összefüggésben felmerülı, a projekt költségvetésén kívüli kiadásai kiegyenlítésére fordíthatja, és ezekrıl a kifizetési kérelemben köteles nyilatkozni, illetve elszámolni. A pénzügyi bevételeken kívül a projekttel összefüggésben a projektvégrehajtás során az értékesítésbıl, szolgáltatásból, bérbeadásból, regisztrációs díjból és egyéb bevételbıl a megvalósítás idıszakát magába foglaló teljesítési idıponttal számlázott bevétel a teljesítés idıpontját is tartalmazó elszámolási idıszakban csökkenti a projekt elszámolható költségeinek összegét a Tanács 448/2000/EK (2004. március 10-i) a Strukturális Alapok által társfinanszírozott tevékenységek kiadásainak támogathatósága tekintetében a 1260/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításairól szóló 1685/2000/EK rendelet módosításáról és az 1145/2003/EKrendelet hatályon kívül helyezésérıl - rendelete szerint. A pénzügyi bevételeket a Strukturális Alapok részesedésének kiszámítása elıtt, de legkésıbb a támogatás befejezésekor teljes összegükben vagy arányosan kell levonni a tevékenység elszámolható költségébıl attól függıen, hogy a bevétel teljes egészében vagy csak részben származott-e a társfinanszírozott tevékenységbıl. Közbeszerzésre vonatkozó szabályozás: Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége fennáll, úgy fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a projekt megkezdését jelentı, a projekt tárgyára vonatkozó megrendelés idıpontja nem elızheti meg a közbeszerzési eljárás lefolytatását. Amennyiben a projekt keretében megvalósítandó beszerzések a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartoznak, úgy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért, a Kbt. elveinek és rendelkezéseinek betartásáért és ennek dokumentálásáért a kedvezményezett - mint ajánlatkérı - felelıs. 22

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 1,25 cm PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program Az üzleti infrastruktúra (ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős telephelyek) fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007/1.1.1

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében a Ket. képzés című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-2009/2.2.7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TERVEZÉSI FELHÍVÁS Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Infrastrukturális fejlesztések a minıségi oktatás, az egész életen át tartó tanulásnak a kultúra eszközeivel történı elısegítése érdekében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ 2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében PROJEKTTERVEZETEK fogadása céljából meghirdetett magyar pályázati felhíváshoz Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-CIV 11-D) Az NCA

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú pályázat beadása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei

Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei Kiemelt projekt tervezési felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelı egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minıségi fejlesztése támogatására

Részletesebben

Költségvetési specifikáció. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Költségvetési specifikáció. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Költségvetési specifikáció a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés A komponens:

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek -

3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-384 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a települési szilárdhulladékokkal

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Demokrácia- és Partnerség Fejlesztési Kollégiuma pályázatot hirdet Érdekképviseleti célú civil együttmőködések támogatása, a civil kontroll erısítése támogatására (Pályázat kódja:

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról Lovas Község Önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati útmutató Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.1/A

Részletesebben

ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVİ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRİL A 14/2005. (III. 23.), A 45/2005. (X. 28.), A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 A A PROJEKTEK AZ

Részletesebben

113/2007. (VII.19.) KTH.

113/2007. (VII.19.) KTH. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. augusztus 29. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre című pályázati

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról 2009 1. A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. CÉLJA ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r), u), v) és x) pontjában, valamint a 38. vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25. HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Értéktár Zrt.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008.

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. évi támogatására A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL S Z EGEDI TUDOMÁNYEGYETEM S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL Szeged, 2009. Szabályzat az SZTE keretei között folytatott

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2012-2.1.1/B

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2012-2.1.1/B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2012-2.1.1/B Kedvezményezettek köre: Azok a a) kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok,

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS. amely létrejött. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. (székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.

MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS. amely létrejött. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. (székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. A SZERZİDÉS SZÁMA: 53.846-45/2008 MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és - tisztítási rendszerének fejlesztése - Kohéziós Alap projekt pénzmaradványának felhasználásához

Részletesebben

INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK

INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK Kérdés: Miként kell eljárni, ha a Magyar Szabadalmi Hivatal a szolgáltató? Válasz: A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 29. (1) bekezdésének h) alpontja

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című komponens Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY:

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: Pályázati lehetőségekről tájékoztató KEOP-2011-6.2.0/B KEOP-2011.4.9.0 ELŐADÓ: Kovács József polgármester

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet

37/2003. (X. 29.) IM rendelet 1. oldal 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzıi ügyvitel szabályairól A közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: I.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

Díjképzési Módszertan

Díjképzési Módszertan Az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Díjképzési Módszertan Hatályos: 2009. június 17. Módosítások jegyzéke Módosítás Hatálybalépés idıpontja sorszáma tárgya száma 1. 1. sz. módosítás VPE4482009

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A 118 /2011.(V.30.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Sajószentpéter Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében. Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására. Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében. Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására. Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B. 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI Módszertani útmutató rekultivációs célú projektek költség-haszon elemzéséhez 0 KVVM FI Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez Változatelemzés,

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 195.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 195. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 195. MELLÉKLET: 1 db. TÁRGY: Javaslat az Agóra Szekszárd - Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása címő pályázat megvalósításához

Részletesebben

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról Beszámoló II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 2010. évi szakmai munkájáról Összeállította: Venyigéné Makrányi Margit igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. GAZDÁLKODÁS...8 II.1

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben