PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása c. pályázati kiíráshoz Kódszám: DDOP /D KDOP /C A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...3 A1. Alapvetı cél...3 A2. Részcélok...3 A3. Rendelkezésre álló forrás...3 A4. Támogatható pályázatok várható száma...3 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...4 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...4 C1. Támogatható tevékenységek köre...4 C2. Nem támogatható tevékenységek...5 C3. Elszámolható költségek...5 C4. A projektmegvalósítás idıtartama és a pénzügyi elszámolás végsı határideje...8 C5. Fenntartási és egyéb kötelezettségekre vonatkozó elıírások...8 C6. A projekt tartalmára vonatkozó speciális elıírások...8 C7. Kizáró okok...10 C7.1. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok...10 C7.2. A projektre vonatkozó kizáró okok...10 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK...10 D.1. Támogatás formája...10 D.2. Támogatás mértéke...10 D.3. Támogatás összege...10 D.4. Az önerı mértéke...10 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...11 E.3. Monitoring mutatók...27 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...27 F.1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje...27 F.2. Vonatkozó speciális jogszabályok listája...28 F.3. Fogalomjegyzék...28 F.4. Segédletek, sablonok...30 F.4.2. Speciális segédletek...35 A Pályázati Felhívás és Útmutató elválaszthatatlan része az Általános feltételek a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: Általános Feltételek c. dokumentum), mely a Projekt adatlappal együtt tartalmazza a pályázat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Amennyiben jelen Pályázati Felhívás és Útmutatóban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az Általános Feltételek c. dokumentumban megfogalmazott általános elıírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. 2

3 A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvetı cél A konstrukció a környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése érdekében célul fogalmazta meg a Duna és a Balaton partján lévı települések lakosságának, valamint a települések értékeinek, köztulajdonban lévı létesítményeinek (kiépített vonalas infrastruktúra, közintézmények) védelmét a sürgıs beavatkozást igénylı magas partfalak stabilizációjával, az omlás- és csúszásveszély kockázatának csökkentésével. A régió lakosságának a környezeti károkkal szembeni kockázatának csökkentése érdekében szükséges a települések normális mőködését, kiépített vonalas infrastruktúrát, közintézményeket veszélyeztetı földtani veszélyforrások (természetes partfalak, földcsuszamlások) elhárítása, megelızése közterületen. Olyan élet- és vagyonbiztonsági veszély-elhárítási feladatokat kell elvégezni, amelyek az érintett települések, illetve országos, vagy helyi jelentıségő közlekedési útvonalak, közintézmények normális mőködésének alapvetı feltételeit hivatottak biztosítani a Balatoni és a Dunai magaspartok területén. A komponens által támogatott omlás- és csúszásveszélyes partfalak veszély elhárítási munkái keretében elsıdlegesen a káresemények megelızéséhez szükséges, preventív jellegő és tervszerő beavatkozások támogatása valósul meg a kiépített vonalas infrastruktúra és közintézmények értékvédelmét figyelembe véve azzal, hogy a stabilizációs tevékenység új lakó- és üdülıövezetek, ipari és kereskedelmi területek kialakítását nem eredményezheti. A2. Részcélok Nem releváns. A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a évben (millió Ft) DDOP KDOP Összesen Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható pályázatok várható száma DDOP 3-4 db KDOP 6-7 db Összesen 9-11 db 3

4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: DDOP KDOP A mozgásveszélyes Duna-menti és balatoni magas partok veszély elhárítási munkáinak tanulmánytervében nevesített, alábbi települések önkormányzatai nyújthatnak be pályázatot: Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonboglár, Fonyód, Dunaföldvár, Bölcske, Paks, Szekszárd, Várdomb, Báta, Dunaszekcsı. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi A mozgásveszélyes Dunamenti és balatoni magas partok veszély elhárítási munkáinak tanulmánytervében nevesített - települések helyi önkormányzatai nyújthatnak be pályázatot: Dunaújváros, Nyergesújfalu, Ercsi, Rácalmás, Kulcs, Esztergom, Balatonvilágos - Balatonaliga, Balatonkenese - Balatonakarattya A pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetıség. Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként részesülhetnek támogatásban: Többségi állami tulajdonban lévı gazdasági társaságok Amennyiben a pályázat állami tulajdonú országos közutat is érint, a pályázat elıkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelı Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal a megfelelı pályázói kör meghatározása érdekében! Amennyiben a pályázatban országos közutat érintı engedélyköteles tevékenység található, az I. tv 29. (1) alapján konzorciumi partnerként szükséges bevonni a jogszabály szerinti építtetıt! C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A pályázat keretében kizárólag az alábbi tevékenységekre lehet támogatást igényelni. A felsorolt tevékenységeken kívül semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. Az NFÜ által elıírt kötelezıen megvalósítandó tevékenységekre vonatkozó elıírások az Általános feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában találhatóak. C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatók: A partfal védelméhez kapcsolódó közvetlen, építés-jellegő és rekonstrukciós tevékenységek az értékek védelme, káresemények megelızése érdekében (támfalépítés, körömfal építés, rézsőzés, horgonyzások stb.); Az omlás- és csúszásveszélyt kiváltó okok megszüntetésére irányuló beruházások (víztelenítés, csapadékvíz elvezetés, víziközmő-rekonstrukció, közmőkiváltás, közmőáthelyezés); 4

5 C.1.2 Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek A pályázat keretében önállóan nem, csak a fenti C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek: elıkészítési tevékenységek (kötelezıen elıírt elızetes tanulmányok, engedélyezési-, mőszaki-, tender és kiviteli tervek készítése), földtani-, talajmechanikai-, geofizikai- és mérnökgeológiai kutatás, mely a beruházás földtani megfelelısségéhez és a biztonságos, költséghatékony kivitelezéshez szükséges, monitoring rendszer kiépítése és a meglévı rendszer fejlesztése C.1.3 Kötelezıen megvalósítandó tevékenység Tájékoztatás és nyilvánosság A projektgazda a támogatási döntéstıl számítva, a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektrıl és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ( honlapjáról letölthetı Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei címő dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A projektgazda a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei címő dokumentumban szereplı III. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani. A projektgazda a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben szereplı B típusú hirdetıtáblát, a projektzárást követıen pedig D típusú emlékeztetı táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. A kommunikációs tevékenység megkezdése elıtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a közremőködı szervezet kommunikációs kollégájával! C2. Nem támogatható tevékenységek Kizárólag a jelen dokumentum C1.1-C1.3 pontjában, valamint az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában felsorolt tevékenységek minısülnek támogatható tevékenységnek. Nem támogatható tevékenységek különösen: Fenntartási és karbantartási tevékenységek A közúthálózat átfogó rekonstrukciója, burkolat megerısítése, a projekt keretében létrehozott mőtárgyakkal közvetlenül érintett sávnak az eredetivel azonos minıségben történı helyreállítása kivételével Szennyvízcsatorna- és vízellátó hálózat rekonstrukciója, felújítása, kivéve ha közvetlenül veszély-elhárítási célt szolgál C3. Elszámolható költségek Jelen fejezet C.3.1 pontjában kerülnek meghatározásra a kiírás keretében elszámolható költségek típusai. A pályázatok tervezése során kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott költségtípusok tervezhetık elszámolható költségként. Az egyes költségtípusokra, valamint az elszámolhatóságra vonatkozó általános szabályok az Általános Feltételek c. dokumentum C2 pontjában kerültek meghatározásra. 5

6 C.3.1. Elszámolható költségek típusai: I. Elıkészítési költségek 1. Projekt-elıkészítés költségei o o o o o o Kötelezıen elıírt elızetes tanulmányok (mint pl.: megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatásvizsgálat stb.) elkészítésének költsége; Szükséges engedélyezési dokumentumok, mőszaki tervek (pl.:létesítési, építési-engedélyezési kiviteli-, tender-tervdokumentáció stb.) és ezek hatósági díja (amennyiben az egyes dokumentumok nem csak jelen beruházásra vonatkoznak, abban az esetben arányosítani szükséges); Vízkár elhárítási terv elkészítésének költségei (csak amennyiben a tervezett beruházás belterületi vízrendezési elemeket is tartalmaz); A beruházás földtani megfelelıségéhez és a biztonságos, költséghatékony kivitelezéshez szükséges földtani-, geofizikai- és mérnökgeológiai kutatások költsége; Terület-elıkészítéshez szükséges elızetes felmérı munkálatok költsége; Közbeszerzési eljárások költségei (ideértve a közbeszerzési szakértı díját is). 2. Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog megszerzése o A fejlesztés megvalósításához elengedhetetlenül szükséges terület- és ingatlanvásárlás költségei, felszín alatti nyomvonalas létesítmények (pl. zárt csatorna) esetén csak a szolgalmi jog alapításának költségei. II. Megvalósítási költségek 1. Projektmenedzsment költségek 2. Szolgáltatások igénybevételének költsége A külsı, harmadik féltıl megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el: - A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei: Az elıkészítési költségek részét nem képezı mérnöki szolgáltatások, mőszaki ellenır, laborvizsgálat, szakmai szakértıi szolgáltatások; - A projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségei: Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek 6

7 Nyilvánosság biztosításának költségei (ideértve a kötelezıen ellátandó tevékenységek között felsorolt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségeket is): Kötelezıen elvégzendı projektszintő külön könyvvizsgálat díja (amennyiben releváns az Általános Feltételek c. dokumentum C.1.2. pontja szerint). 3. Építési (átalakítási, bıvítési, felújítási) költségek A támogatható tevékenységekhez kapcsolódó építési és vízépítési munkák költségei; A projekt keretében létrehozandó létesítmények megközelítéséhez, védelméhez és használatbavételéhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások költségei; A fejlesztés megvalósítása következtében minıségi paramétereiben megromlott, a fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sávnak az eredetivel azonos minıségben történı helyreállításának költségei; A támogatható tevékenységek között szereplı monitoring rendszer kiépítéséhez és mőködtetéséhez kapcsolódó építési, felújítási, átalakítási munkák. 4. Eszközbeszerzések költségei A projekt mőködtetéséhez elengedhetetlenül szükséges gépészeti, irányítástechnikai berendezések, valamint az ahhoz kapcsolódó szoftverek beszerzésének költségei; A monitoring rendszer kiépítéshez és mőködtetéséhez kapcsolódó tárgyi eszközbeszerzések költségei. C.2.2 A projekt költségvetésének belsı korlátai: Költségtípus I. Elıkészítési Költségek Projekt-elıkészítés költsége, ezen belül: 8 % Megvalósíthatósági tanulmány készítés költsége A projekt elszámolható költségei arányában számított %-os korlát Maximális elszámolható mérték (Ft) 2 % max. 4 millió Közbeszerzés költsége 2 % max. 6 millió Terület- és ingatlanvásárlás költsége 10 % II. Megvalósítási költségek Projekt menedzsment költségek 2 % Mőszaki ellenır költsége 2 % max. 6 millió Jogi szolgáltatások igénybevételének költsége 0,5 % Nyilvánosság biztosításának költsége 1 % max. 2 millió 7

8 Könyvvizsgálat költsége 0,5 % Építés és átalakítás költségei, ezen belül: A fejlesztés megvalósítása következtében minıségi paramétereiben megromlott, a fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sávnak az eredetivel azonos minıségben történı helyreállításának költségei A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez és védelméhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások költségei 8% 5% Komplex terület-elıkészítés költségei 10 % Keresztezı közmő kiváltások költségei 10 % Eszközbeszerzés költségei 5% Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a belsı arányok vizsgálata során az elıírt korlátok megtartásának ellenırzése két tizedes jegy pontosságig történik. C4. A projektmegvalósítás idıtartama és a pénzügyi elszámolás végsı határideje A projektmegvalósítás idıtartamára és a pénzügyi elszámolás végsı határidejére az Általános feltételek c. dokumentum C4 pontjában foglaltak irányadók. C5. Fenntartási és egyéb kötelezettségekre vonatkozó elıírások A fenntartási és egyéb kötelezettségekre az Általános feltételek c. dokumentum C5 pontjában foglaltak vonatkoznak, azzal az eltéréssel, hogy jelen kiírás keretében megvalósított projekt esetén a pályázónak a támogatással létrehozott fejlesztés fizikai eredményeit a projekt befejezését követıen 10 évig kell fenntartania. C6. A projekt tartalmára vonatkozó speciális elıírások Projekt iparági szőkítése: Nem releváns. Projekt területi korlátozása: A projektnek a Dél-dunántúli régió alábbi, A mozgásveszélyes Dunamenti és balatoni magas partok veszély elhárítási munkáinak tanulmánytervében nevesített települései valamelyikének területén kell megvalósulnia: Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonboglár, Fonyód, Dunaföldvár, Bölcske, Paks, Szekszárd, Várdomb, Báta, Dunaszekcsı. Jelen pályázati kiírás keretében a Közép-dunántúli régióban az alábbi, A mozgásveszélyes Duna-menti és balatoni magas partok veszély elhárítási munkáinak tanulmánytervében nevesített települések területén kell megvalósulnia Dunaújváros, Nyergesújfalu, Ercsi, 8

9 Rácalmás, Kulcs, Esztergom, Balatonvilágos - Balatonaliga, Balatonkenese Balatonakarattya Egyéb speciális feltételek: A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek: Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nincs a pályázó vagy a konzorciumi partner tulajdonában, és az ingatlan a pályázó vagy a konzorciumi partner tulajdonába kerül, támogatás akkor adható, ha a pályázó vagy a konzorciumi partner a pályázat benyújtásakor a beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan érvényes adás-vételi elıszerzıdéssel vagy azzal egyenértékő tulajdon átruházásról szóló dokumentummal rendelkezik, amely alapján a KSZ által meghatározott támogatási szerzıdéskötési határidıig a beruházással érintett ingatlan a pályázó vagy a konzorciumi partner tulajdonába kerül. A támogatási szerzıdés megkötéséhez ezt a vonatkozó tulajdoni lap bemutatásával szükséges igazolni, melyen a pályázó vagy a konzorciumi partner tulajdonosként kerül feltüntetésre, vagy a tulajdonos váltás bejegyzésének kérelme legalább a széljegyén szerepel. Amennyiben a fejlesztés idegen tulajdonban lévı ingatlanon történik, és az ingatlan nem kerül a pályázó vagy a konzorciumi partner tulajdonába, úgy a pályázathoz tulajdonosi nyilatkozat szükséges, arról, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási idıszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelezı fenntartási idıszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan állami tulajdonban van, a kincstári vagyon részét képezi o a pályázathoz szükséges az állami vagyon kezelıjének hozzájárulása a pályázat benyújtásához o a támogatási szerzıdés megkötéséhez az ingatlan tulajdonosának (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselıjének) nyilatkozata szükséges arról, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatás során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiváláshoz, és o a tulajdonosnak (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselıjének) nyilatkoznia kell, hogy a vagyonkezelési szerzıdés hatálya alatt de legalább a fenntartási idıszak végéig a fejlesztendı területet a pályázó rendelkezésére bocsátja. A partfal rehabilitáció során a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot úgy kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, hogy a rehabilitált partfalon és annak közvetlen környezetében ne alakuljanak ki olyan területhasználatok, melyek várható hatásaikkal a megvalósult beavatkozás eredményeit veszélyeztetik, vagy a partfal mozgásainak megismétlıdı aktivizálódását eredményezhetik. A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat vonatkozó részei 10 évig nem módosíthatók. E feltétel a Támogatási Szerzıdésben rögzítésre kerül és a projekt megvalósítását követı ellenırzés tárgyát képezi. 9

10 A partfal-rehabilitációba bevont felelıs tervezınek rendelkeznie kell az alábbi számú szakértıi engedélyek valamelyikével: a /Földtan b /Építésföldtan és Mérnökföldtan c /Vízföldtan C7. Kizáró okok C7.1. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok A pályázó személyére vonatkozó kizáró okok vonatkozásában az Általános Feltételek c. dokumentum F1 pontjában foglaltak érvényesek. C7.2. A projektre vonatkozó kizáró okok A projektre vonatkozó kizáró okok vonatkozásában az Általános Feltételek c. dokumentum F2 pontjában foglaltak érvényesek. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D.1. Támogatás formája A Projektgazda mőködési támogatásának nem minısülı, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendı támogatás). D.2. Támogatás mértéke A támogatás mértéke az igényelt támogatás, valamint az összes elszámolható költség hányadosa, százalékos formában kifejezve. A maximálisan igényelhetı támogatási mérték megtartásának ellenırzése két tizedes jegy pontosságig történik. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 85 %-a. D.3. Támogatás összege A jelen pályázat keretében igényelhetı támogatás összege: minimum maximum DDOP 50 millió Ft 900 millió Ft KDOP 100 millió Ft 400 millió Ft D.4. Az önerı mértéke Az önrész összetételével kapcsolatos részletes elıírásokat az Általános Feltételek c. dokumentum D1 pontja tartalmazza. Az önrész jelen kiírás keretében megvalósuló projektek esetén az alábbi elemekbıl állhat, igazolásuk az Általános Feltételek c. dokumentumban meghatározottak szerint történik. 10

11 Saját forrás elemei Igazolás módja számlapénz az Általános feltételek c. dokumentumban meghatározottak szerint bankbetét az Általános feltételek c. dokumentumban meghatározottak szerint a pályázó nevére szóló értékpapír az Általános feltételek c. dokumentumban meghatározottak szerint bankhitel az Általános feltételek c. dokumentumban meghatározottak szerint önkormányzati forrás A pályázat benyújtásakor képviselıtestületi határozat, illetve ha az önkormányzat SzMSz-ében hatáskör átadás történik, akkor az ennek megfelelı szervezeti egység határozata. A Támogatási Szerzıdés megkötésének feltétele, hogy az önkormányzat költségvetésében, valamint a három évre elıre szóló költségvetési tervében (gördülı tervezés) a teljes projekt összeg a felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások között nevesítetten szerepeljen (amennyiben az önkormányzat rendelkezik középtávú költségvetési tervvel). tagi kölcsön, magánkölcsön az Általános feltételek c. dokumentumban meghatározottak szerint Az önrész rendelkezésre állását a pályázat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozattal (önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén továbbá képviselıtestületi határozattal), míg Támogatási Szerzıdés megkötésekor a fentiekben meghatározottak szerint szükséges igazolnia. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A feltételnek való megfelelés ellenırzése az alábbi kritériumok alapján történik. E.1. Kiválasztási kritériumok I.1. A pályázat nem hiánypótolható befogadási kritériumai : 1. Szempont A pályázatot a pályázati útmutatóban meghatározott (1 eredeti + 2 másolat + CD/DVD lemez) példányszámban nyújtották be A pályázó megfelel a kritériumnak A pályázó nem felel meg a kritériumnak A projekt adatlap az elektronikus formában benyújtásra került A pályázat a benyújtási határidın belül került benyújtásra. Benyújtásnak a pályázatot 11

12 4. 5. tartalmazó postai küldeményen szereplı dátum tekintendı, mely nem lehet késıbbi a benyújtási határidınél. Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhetı támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhetı támogatási összeget, és az igényelt támogatási mérték (arány) nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási mértéket (intenzitást). A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által, a megfelelı módon aláírásra került. (adatlap és nyilatkozatai) Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül! Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a fenti feltételeknek, sor kerül annak formai ellenırzésére, azaz a pályázat jogosultságának (hiánypótolható befogadási kritériumok) ellenırzésére. I.2. A pályázat hiánypótolható befogadási kritériumai: Szempont Igazolás módja 1. A pályázatot magyar nyelven nyújtották be. Projekt adatlap A papír alapon, word formátumban (eredeti példány) és a digitálisan (benyújtott pályázati dokumentáció mindenben megegyezik. A Projekt adatlap valamennyi rovata jelen Útmutató, illetve az Útmutató a projekt adatlap kitöltéséhez c dokumentumban megadott szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére hiánytalanul választ ad. Az adatlapban szereplı, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai egyezıek és számszakilag hibátlanok Az adatlapot sem tartalmában, sem alakjában nem változtatták. Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap 6. Az eredeti és a másolati példány mindenben megegyezik Projekt adatlap A pályázatot az útmutató B pont szerint jogosult szervezet nyújtotta be. A projektgazda nem tartozik az Általános feltételek c. dokumentum F1 pontjában meghatározott kizáró okok alá Projekt adatlap Projekt adatlap 9. A pályázat összefőzött (pl. dossziéban lefőzött, spirálozott), oldalszám hivatkozásokkal ellátott tartalomjegyzékkel, folyamatos oldalszámozással, Pályázati csomag 12

13 minden tartalommal rendelkezı oldalt oldalszámmal ellátott formában került benyújtásra. (kivéve a külön mellékletet képezı mőszaki dokumentációkat) A csatolt mellékletek köre teljes és megfelel az elıírt alaki-formai követelményeknek. Elszámolható köre költségek A költség alátámasztó dokumentumok az Általános feltételek c. Dokumentum C2.2. pontjának megfelelıen egyértelmően megfeleltethetıek a költségvetés egyes tételeinek. Adott költségtételt alátámasztó dokumentumokban feltüntetett összeg megegyezik a tervezett költségtétel összegével, vagy annál magasabb. A költségalátámasztó dokumentumok az elıírt alaki-formai követelményeknek megfelelnek. Projekt csomag Projekt adatlap, költségalátámasztás dokumentumai A megvalósítás helyszíne megfelel az útmutatóban elıírtaknak Felelıs tervezı rendelkezik az alábbi számú szakértıi engedélyek valamelyikével: /Földtan /Építésföldtan és Mérnökföldtan /Vízföldtan A projektgazda a jelen Útmutatóban és Általános Feltételek c. dokumentumban meghatározott kötelezı tevékenységeket és beszerzéseket megvalósítja A projekthez kapcsolódóan a projektgazda a kötelezı esélyegyenlıségre vonatkozó kötelezı adatszolgáltatást megtette A projekthez kapcsolódóan a projektgazda a kötelezı környezeti fenntarthatóságra vonatkozó kötelezı adatszolgáltatást megtette A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában (Esélyegyenlıség érvényesítése) legalább két szempontot megjelölt. A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában (Környezeti Fenntarthatóság) legalább két szempontot megjelölt. A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában a pályázati útmutatóban meghatározott kulcsindikátort paraméterezve megadta. A projekt maximum 24 hónap alatt megvalósul és a projekt kezdési idıpontja nem korábbi, mint a pályázat benyújtásának idıpontja Projekt csomag Projekt adatlap Projekt adatlap, MT Projekt adatlap Projekt adatlap Igen/nem Igen/nem Igen/nem Projekt adatlap 13

14 Amennyiben a támogatásra való jogosultságot alátámasztó, fent elıírt dokumentumok nem, hiányosan vagy hibásan kerültek benyújtásra azok pótlására a pályázónak hiánypótlás keretében van lehetısége, kivéve a jogszabályban (I.1. A pályázat nem hiánypótolható befogadási kritériumai) rögzített eseteket. A pályázónak a jelen pontban szereplı kritériumoknak a pályázat benyújtásakor kell megfelelnie, amelyet a fent kifejtettek szerint hiánypótlás során is teljesíthet. Amennyiben egy adott kritérium vizsgálata során megállapítható, hogy a pályázó vagy a pályázat annak nem felel meg, és az alátámasztó dokumentumok a jogszabálynak, Általános Feltételek c. dokumentumban, valamint a Pályázati Felhívás és Útmutatóban meghatározottaknak megfelelıen benyújtásra kerültek, hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül elutasítható a pályázat. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásban elıírt módosításoktól eltérı módosítás, valamint a pályázat tartalmi elemeinek változtatása nem lehetséges. Az ilyen jellegő módosítási igények nem vehetık figyelembe, és a pályázat elutasításra kerül. Ha a hiánypótlást a megadott határidın belül a projektgazda nem teljesíti teljes körően, az a projektjavaslat elutasítását eredményezi, ez esetben igazolásnak nincs helye. Befogadásra azon pályázatok kerülhetnek, amelyek a fentiekben foglalt befogadási kritériumoknak maradéktalanul megfelelnek. Tartalmi értékelésre csak a befogadott pályázatok kerülnek. 14

15 II. Tartalmi/Szakmai értékelés A tartalmi/jogosultsági értékelés igen/nem válasszal történik, amelyet nem válasz esetén a szakmai értékelınek részletes indoklással kell alátámasztania. Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthetı el egyértelmően, hogy a projekt megfelel-e, vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor tisztázó kérdés kerül megküldésre a projektgazdának. Amennyiben a projektgazda a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza alapján továbbra sem egyértelmő a kritériumnak való megfelelés, akkor az az adott szempontra vonatkozóan nemleges értékelést von maga után. Amennyiben a pályázat elszámolható költségekre vonatkozó költségvetése nem támogatható, vagy nem elszámolható költségeket tartalmaznak, úgy a projekt elszámolható költsége a szakmai értékelés során csökkenésre kerül. Amennyiben az 1., 2., 3. és az 5. pontokban az értékelés nem, a szakmai értékelı további tartalmi/szakmai értékelés nélkül, 0 ponttal terjeszti elutasításra a pályázatot. A 4., 6., 7. és a 8. szempontok esetében, amennyiben az értékelések legalább 50 %-ban nem minısítést kapnak, úgy a pályázat szintén 0 ponttal, további tartalmi / szakmai értékelés nélkül kerül elıterjesztésre. Szempont I. Tartalmi jogosultsági kritériumok (igen/nem típusú szempontok) Értékelési szempont 1. A projekt illeszkedik a pályázati kiírás céljához. Igen/nem A projekt tartalmaz minimum egy önállóan támogatható tevékenységet. A projekt csak a jelen Útmutató C1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez igényel támogatást, valamint a projektjavaslat tartalma megfelel az ott foglalt kritériumoknak Igen/nem Igen/nem 4. A projekt költségvetés számszakilag hibátlan. Igen/nem A pályázati útmutatóban elıírt, a költségvetésre vonatkozó belsı arányokat betartották. A költségvetés összhangban van a költségvetést alátámasztó dokumentumokkal. A költségvetés alátámasztása teljes körő. A költségvetés terve a projekt adatlapban nyilatkozott ÁFA státuszának megfelelıen készült. A pályázó szervezet mőködési és irányítási struktúrája és a projektmenedzsment erıforrások és referenciák megfelelnek az elıírásoknak. Igen/nem Igen/nem Igen/nem Igen/Nem/Részben II. Többfokú skálán értékelt szakmai kritériumok 1. A pályázó környezetének értékelése 3 2. A projekt céljának, indokoltságának és számszerősíthetı eredményeinek értékelése 3. A projekt szakmai és mőszaki értékelése A projekt pénzügyi, gazdaságossági értékelése A projektterv értékelése 5 Elérhetı szakmai pontszám

16 Ssz. Tartalmi értékelés szempontjai Adható pontszám Adatlap/MT 1) A pályázó környezetének értékelése 3 A pályázó település, a fejlesztés által érintett terület általános környezeti, gazdasági, demográfiai állapotának és a fejlesztés általi érintettségének bemutatása MT 3.1. A környezetállapotot, valamint az egyes fejlesztési változatok környezetfejlesztési szakmai megalapozottságát az alábbi tájalkotó tényezıkön keresztül kell bemutatni: (1) vízrajz (felszíni és felszín alatti vízbázisok, vízháztartási viszonyok) (2) geomorfológia, geológiai, hidrogeológia (3) éghajlat (csapadékok), (4) ökológiai viszonyok (NATURA 2000, védett természeti területek, védett fajok) A projekt által érintett társadalmi, gazdasági környezetet az alábbi tényezıkön keresztül kell bemutatni: - az érintett népesség és várható alakulása (állandó lakosság és üdülınépesség, vendégéjszakák száma) - önkormányzati és egyéb közfeladatot ellátó intézmények és vonzáskörzetük (helyi, térségi jelentıség) várható tendenciák - a projekt által érintett területen jelen lévı gazdasági tevékenységek, ezek által elıállított érték, munkahelyek száma, várható tendenciák - kulturális örökség Érintettségnél definiálni kell: (1) járulékosan érintett vagy a fejlesztés célja ráirányul, (2) közvetlenül vagy más tényezın keresztül érintett-e, (3) a beruházás és min. 5 éves üzemeltetés pozitívan vagy negatívan érinti-e. A tervezett fejlesztés kapcsolódása a fejlesztési helyszín: településének vagy településeinek környezetvédelmi programjához és területére érvényes egyéb környezetvédelmi vagy természetvédelmi tervdokumentumhoz vagy település- és területrendezési, szabályozási tervekhez MT

17 Ssz. Tartalmi értékelés szempontjai Adható pontszám Adatlap/MT 2) 3. A projekt céljának, indokoltságának értékelése Bevonandó partnerek (nem konzorciumi partnerek) megfelelısége, a kapcsolat megalapozottsága a projekt megvalósítása, fenntartása és eredményeinek elterjesztése során: 1. (A) Együttmőködik-e a projektgazda más szervezettel a fejlesztési tevékenysége folyamán? (A1) A projekt jellegét figyelembe véve, megfelelı-e a projekt megvalósításában résztvevı partnerek köre? A projektgazda és a közremőködı partnerek egyértelmően és teljes körően azonosításra kerültek? (A2) Meghatározták-e és megfelelıek-e az együttmőködés jogi, pénzügyi és szervezeti feltételei? A bevonandó partnerek megfelelıségével kapcsolatos kifogások a támogatási szerzıdés megkötéséig korrigálandók! (Módosítási kötelezettség esetén a partnerekrıl nem lehet lemondani!) (B) Ha a projekt jellegénél fogva partnerek nem kerülnek bevonásra és ez megfelelı módon alátámasztott és indokolt max. 1 pont adható 2. Biztosítva van-e a pályázat, a tervezett fejlesztés(ek) társadalmasítása (szervezett tájékoztatás, meghallgatás stb.) illetve a pályázó által a projekt eredményeinek, a megvalósítás tapasztalatainak kommunikációja és a projekt eredményeinek elterjesztése? MT 2.1. A partfal-rehabilitáció szükségességének indoklása a pályázó települést érintı környezetvédelmi jellegő problémák tükrében MT A fejlesztés tárgyát képezı környezeti probléma bizonyítottan a legsúlyosabb környezeti problémák közé tartozik a település(ek)en/a projekt által érintett területen? (az EU források keretébıl nem támogatható fejlesztési igényeket, környezeti problémákat is figyelembe véve) A projekt céljának, céljainak (prevenció, monitoring-rendszer kiépítése, stabilizáció) bemutatása 0-4 MT

18 Ssz. Tartalmi értékelés szempontjai Adható pontszám Adatlap/MT Szakaszolt projekt esetén nem csak a pályázat keretében megvalósítandó tevékenységekre vonatkozóan, hanem a teljes partfal-rehabilitációra! MT A fejlesztés szükségszerőségének indokoltsága: (1) A projekt keretében elvégzendı tevékenység(ek) fontossága a teljes partfal-rehabilitáció folyamatában (2) a fejlesztéshez járulékosan (nem közvetlenül a környezetfejlesztési célú projekthez) kapcsolódó társadalmigazdasági igények alapján ) Várható eredmények, hatások bemutatása (indikátorok, számszerősített célok): A fejlesztés milyen mértékben járul hozzá az akcióterv konstrukció szintő célok teljesüléséhez: (1) A megadott indikátorok kiindulási és célértékei mennyire reálisak? (2) A megadott indikátorok mérésének módja, gyakorisága szakmailag megfelelı-e? A projekt szakmai és mőszaki értékelése 8. A projektelemek indokoltsága: A kiválasztott változatban felsorolt projektelemek mindegyike betervezett-e és szükséges-e az elérendı célok ismeretében: (1) A betervezett projektelemek költségeinek lehetı legnagyobb hányada kapcsolódik-e egyértelmően és bizonyítottan közvetlenül a teljes partfalrehabilitációhoz? (2) A tervezett tevékenységek egyértelmően kapcsolódnak-e a partfalrehabilitációhoz, a tevékenységek megvalósítása megfelelıen biztosítja-e a projekt által kitőzött téma-specifikus szakmai és területi célok elérését? MT és 6.2. MT 6. 18

19 Ssz. Tartalmi értékelés szempontjai Adható pontszám Adatlap/MT A változatok mőszaki tartalmának megfelelısége: (elemzések az Útmutató ill. a megvalósíthatósági tanulmány sablonja szerint) (1) mőszaki változatok vizsgálata, az egyes változatok mőszaki tartalma közötti különbségek MT (2) A kiválasztott változat esetén a projektelemek ütemezése alapján biztosított-e, hogy a projekt fizikai megvalósítása a tervezett idıpontra befejezıdik, illetve figyelembe vették-e a releváns külsı környezeti tényezık (vegetációs idıszak, haváriák) okozta kockázatokból potenciálisan adódó többlet-idıigényt? 0-4 MT 6. és 8. A bemutatott mőszaki változatok megfelelıségét az MT Útmutató elıírásai alapján kell vizsgálni! 10. A kiválasztott technológia és tevékenység, a projekt végeredményének illeszkedése a környezetbe és a térségi környezetfejlesztési tevékenységekhez: (1) A projekt eredményéként létrejött létesítmények illeszkedése a táji adottságokhoz, a táj- és településképet, tájökológiai folyosókat érintıen, az adott partfal esetén alkalmazható technológiák függvényében (mőszaki megoldások, építıanyagok, nyersanyagok használata stb.) (2) Kapcsolódás más környezetfejlesztési tevékenységekkel az adott településen (szennyvíz, ivóvíz, csapadékvízelvezetés, vízrendezés, a kapcsolatot dokumentációval kell alátámasztani!) 0-5 MT 6.1. MT A pályázat keretében megvalósítandó partfal-rehabilitációt megalapozó elızetes tevékenységek bemutatása (kutatások, monitoring adatok győjtése, elıkészítı vagy egyéb, korábban elvégzett stabilizációs, preventív jellegő tevékenységek) A projekt megvalósításával összefüggı, 0-8 MT

20 Ssz. Tartalmi értékelés szempontjai Adható pontszám Adatlap/MT de a támogatást igénylı tevékenység elvégzését követı partfal-rehabilitációhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása: (1) A partfal védelme érdekében tervezett további tevékenységek bemutatása (amennyiben releváns a megkezdett rehabilitáció folytatása, a folytatáshoz szükséges külsı és belsı tényezık beazonosítása; a nyomon követéshez szükséges feladatok ellátásának lehetıségei, módja) (2) Megfelelı-e a településrendezési eszközök (településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) tervezett felülvizsgálata a partfalakhoz kapcsolódó problémák megelızésének érdekében? Amennyiben a pályázó vállalja, hogy valamely az érintett területre vonatkozó szabályozási tervdokumentumot felülvizsgálja, vállalását a Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell mutatnia. 4) 13. A projekt pénzügyi, gazdaságossági értékelése A mőködésre/mőködtetésre vonatkozó szakmai koncepció, költségbecslés megfelelısége: A projekt eredményeként létrehozandó fejlesztés mőködtetéséhez szükséges feltétetek (humánerıforrás, pénzügyi erıforrások, jogi környezet) biztosítottsága és a mőködtetés formája kellı részletezettséggel, indoklással alátámasztott-e? MT A költségvetés megalapozottsága, részletezettsége, indokoltsága, realitása: Reális-e projekt költségvetése? (pl. a költségvetés nem alul, felül, vagy hiányosan tervezett) Az egyes tevékenységek megvalósítására tervezett költségek megfelelnek-e a piaci árnak (költséghatékonyság)? (Figyelembe véve a végrehajtás ütemezését, ami a pályázat benyújtását követı években tervezett inflációt is figyelembe veszi) 0-4 MT A beruházás keretében védendı értékek és a beruházási költségek aránya: (1) A teljes partfalon (szakaszolás esetén nem csak az érintett partfalszakaszra vonatkozóan!) a védendı értékek és a teljes partfal-rehabilitáció beruházási költségének aránya (%-ban kifejezve!) ÉS a projekt által érintett partfalszakaszon található védendı értékek és a beruházás költségének aránya (az adott projekt-szakasz költsége, az arány %- ban kifejezve!) 0-13 MT

21 Ssz. Tartalmi értékelés szempontjai Adható pontszám Adatlap/MT (3) A védendı értékeken belül a nem magántulajdonban lévı értékek összérték aránya %-ban kifejezve (önkormányzati, köztulajdon, mőemlékek, települési infrastruktúra (víz-, gázvezeték, utak, vasút, stb.)) Kizáró ok, ha a beruházás költségei meghaladják a nem magántulajdonban lévı védendı értékek összértékét. Kivételt képez ez alól, ha a pályázó egyértelmően bizonyítja, hogy a projekt valós életveszély elhárítást szolgálja. Ebben az esetben a (3) pontra nem adható pont! Az életveszélyes helyzet fennállásáról nyilatkozni kell! 16. A védendı értékek minısége és értéke: (1) A projekt által érintett területen található országos, illetve helyi jelentıségő veszélyeztetett értékek: Országos jelentıségő, pl.: országos gerinchálózat, gerincvezeték, 1 és 2 számjegyő közút, vasúti fıvonal, hajózó útvonal; országos védettség alatt álló természetvédelmi terület, mőemlék, nyilvántartott régészeti lelıhely Helyi jelentıségő, pl.: 3-5 számjegyő közutak, önkormányzati utak, helyi közmőhálózat, helyi védettségő természetvédelmi területek, helyi védettségő épített örökség (2) A projekt elsısorban közvetlenül, másodsorban közvetetten szolgálja olyan 15 éven belül bekövetkezhetı, emberi életet veszélyeztetı katasztrófák megelızését, melyeket köztulajdonban és közösségi kezelésben lévı területek ill. infrastruktúrák állapota idézhet elı (A nem köztulajdonban vagy közösségi kezelésben lévı terület vagy ingatlan által elıidézett katasztrófák csak akkor sorolhatók ide, ha a jelölt paraméterekkel bekövetkezhetı katasztrófák megelızése a valóságban nem hárítható rá a tulajdonosra vagy a kezelıre. Nem sorolhatók ide a nem köztulajdonban vagy közösségi kezelésben lévı épített vagy nem épített ingatlanok lakóinak vagy használóinak életet veszélyeztetı helyzetek! (3) A projekt által érintett területen található országos illetve helyi jelentıségő értékek összértékének aránya a projekt által érintett területen található védendı értékeken belül 0-6 MT A pénzügyi elemzés megfelelısége a megadott módszertani elvárások alapján (számítás módja, a módszertan alapján szükséges tényezık figyelembe vétele) 0-4 MT 7.2. Amennyiben ezen szempont alapján 0 pontot kap a projekt, a 18. és a 19. szempontokra automatikusan 0 pontot kap. 21

22 Ssz. Tartalmi értékelés szempontjai Adható pontszám Adatlap/MT 18. A projekt illetve a kiválasztott alternatíva társadalmi hasznosságát bizonyító közgazdasági költség-haszon elemzés minısége, a költség-haszon elemzés tartalmi összhangja a megvalósíthatósági tanulmány projekt hatásait és társadalmi hasznosságot tartalmazó fejezetekkel. Amennyiben a pályázatban a költséghaszon elemzése nem kötelezı, úgy az MT Útmutatóban a társadalmi hasznosság igazolására elıírt elemzés elvégzésének megfelelıségét kell figyelembe venni! 0-4 MT 7. MT A projekt által létrehozott fejlesztés pénzügyi fenntarthatósága a pénzügyi elemzés alapján bizonyított-e, a fenntartáshoz szükséges költségek alátámasztottak-e? Vizsgálandó tényezık: - 1. források rendelkezésre állása - 2. üzemeltetési költségek - 3. karbantartási költségek - 4. pótlási költségek 0-8 A pénzügyi fenntarthatósággal kapcsolatos kifogások a támogatási szerzıdés megkötéséig korrigálandók. 5) A projektterv értékelése Azonosításra és megfelelıen értékelésre kerültek-e a projekt megvalósítása szempontjából legfontosabb külsı-belsı kockázati tényezık/feltételek és megfelelı kezelési módokat tervez a projektgazda ezekre? 0-2 MT Reálisan megvalósítható-e a tervezett projekt a pályázatban jelzett teljes projekt-ütemterv és az egyes 0-3 MT

23 Ssz. Tartalmi értékelés szempontjai Adható pontszám Adatlap/MT + 1 tevékenységek egymáshoz viszonyított tervezett ütemezése alapján? Elérhetı szakmai pontszám 100 Regionális Fejlesztési Tanács nyilatkozata, hogy a projektjavaslat megvalósulása a régió szempontjából kiemelkedıen jelentıs, jelentıs vagy nem jelentıs 5 pont Elérhetı maximális pontszám 105 Támogatásban a minimum 60 szakmai pontot elérı projekt részesülhet, de az 60 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését! Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy amennyiben az adatlapon illetve más alátámasztó dokumentumon szereplı értékelési adatokban a hiánypótlás után is eltérés tapasztalható, úgy az értékelés során a szakmai értékelés szempontjából kevesebb pontot érı kerül figyelembevételre! 23

24 E.2. Csatolandó dokumentumok listája Sorszám Melléklet Pályázathoz benyújtandó Támogatási Szerzıdéshez benyújtandó 1. Projekt adatlap Igen - 2. Megvalósíthatósági tanulmány (a csatolt segédlet alapján összeállított tartalommal) Igen - 3. Jogi státusz igazolása Igen, pályázó által hitelesített másolat 4. A pályázó hivatalos képviselıjének aláírási címpéldánya vagy banki aláírás bejelentı kartonja 5. Igazolás a saját erı rendelkezésre állásáról 6. Költségvetést alátámasztó dokumentumok 7. A projekt megvalósításával érintett területek tulajdoni lapja az F4.1. pontban meghatározottaknak megfelelıen 8. Nem saját tulajdonú ingatlan fejlesztése esetében, amennyiben a tulajdonjogot a pályázó meg kívánja szerezni A pályázó által benyújtandó a beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan érvényes adás-vételi elıszerzıdés vagy azzal egyenértékő tulajdon átruházásról szóló dokumentum. Igen Igen nyilatkozat és képviselıtestületi határozat Igen, eredeti vagy közjegyzı által hitelesített másolat Igen, eredeti vagy Közjegyzı által hitelesített másolat (csak amennyiben a pályázat beadása óta változott) Igen (költségvetési rendelet) Igen - Igen Igen Igen 9. Idegen tulajdonon végzett fejlesztés esetén tulajdonosok, tulajdonostársak és bejegyzett igények jogosultjainak hozzájárulása a projekt megvalósításához és a 10 éves fenntartáshoz, üzemeltetéshez (amennyiben releváns) 10. Megállapodás, megosztási vázrajz az osztatlan közös tulajdonban lévı ingatlan használatáról (amennyiben Igen (eredeti vagy felek által hitelesített) Igen (eredeti vagy felek által hitelesített) Igen (amennyiben nem történt meg: eredeti, vagy közjegyzı által hitelesített) Igen (amennyiben nem történt meg: eredeti, 24

25 releváns) 11. Gazdálkodási adatok igazolása (valamennyi konzorciumi tag részérıl) 12. A tervezett tevékenység(ek) kapcsán felmerülı jogerıs engedélyek, hatósági határozatok, igazolások a., engedélyköteles tevékenységek b., nem engedély köteles tevékenységek c., bejelentés köteles tevékenységek 13. Mőszaki dokumentáció a., Amennyiben a tervezett tevékenység hatósági engedély (vagy bejelentési) köteles, úgy a vonatkozó jogszabályok szerinti mőszaki tartalmú tervdokumentáció. b., Amennyiben a tervezett tevékenység nem engedély köteles, mőszaki leírás, mőszaki vázrajz, átnézeti helyszínrajz szükséges, méret- és mennyiségszámítás. (amennyiben releváns) 14. Elızetes környezetvédelmi vizsgálatról készült dokumentáció (amennyiben a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján kötelezı) 15. Hatóság döntése az elızetes környezetvédelmi vizsgálatról (amennyiben a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján kötelezı) 16. Amennyiben környezetvédelmi hatásvizsgálat köteles a tevékenység: környezetvédelmi hatástanulmány 17. Amennyiben környezetvédelmi hatásvizsgálat köteles a tevékenység: Környezetvédelmi engedély 18. Tevékenység folytatásához szükséges (szak)hatósági engedélyek (amennyiben tevékenység engedélyköteles) 19. Amennyiben a fejlesztés vízelvezetést is tartalmaz, és a befogadó nem a pályázó kezelésében van, úgy befogadó kezelıjének befogadói nyilatkozata. vagy közjegyzı által hitelesített) Igen - Igen (eredeti, vagy pályázó által hitelesített másolat) Igen (eredeti vagy pályázó által hitelesített másolat) Igen (eredeti vagy pályázó által hitelesített másolat) Igen (eredeti vagy közjegyzı által hitelesített másolat) Igen (eredeti) Hatóság nyilatkozata eljárás megindításáról (eredeti) Nyilatkozat projekt adatlapon az a Igen (amennyiben nem történt meg: eredeti vagy közjegyzı által hitelesített másolat) Igen (amennyiben eredeti nem került benyújtásra: eredeti vagy közjegyzı által hitelesített másolat) Igen (eredeti vagy közjegyzı által hitelesített másolat) Eredeti hatósági engedélyek vagy közjegyzı által hitelesített másolat Nyilatkozat - 25

26 20. A támogatás ellenében felajánlott biztosítékok dokumentumai (az Általános Feltételek vonatkozó elıírásai alapján) Nyilatkozatok projekt adatlapon a 21. A pályázó nyilatkozata, amelyben igazolja a tervezett fejlesztés helyszínének és a területre vonatkozó település-, illetve területrendezési, szabályozási tervek kapcsolódását. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kapcsolódó tervdokumentumokat, azok elfogadó testületét, idıbeli és területi hatályát, valamint a tervdokumentumnak a pályázat fejlesztéséhez kapcsolódó célját és/vagy prioritását, ill. a tervi fejezetének címét. Továbbá a benyújtott pályázat fejlesztésének konkrét említési helyét, ha ilyen elıfordul a tervben. 22. Amennyiben releváns: A pályázó nyilatkozata arról, hogy a projekt kapcsán mely terület- és településrendezése vagy egyéb szabályozási tervet szándékozik felülvizsgálni, illetve módosítani a jelen útmutatóban kötelezıen elıírt dokumentumokon kívül. 23. Amennyiben releváns: Konzorciumi együttmőködési megállapodás pályázathoz Igen - Igen - Igen Konzorciumi együttmőködési megállapodás projekt megvalósításához - Igen, Eredeti A projekt adatlap kivételével minden fenti csatolandó dokumentum a hiánypótlás szabályi szerint hiánypótolható! A Segédlet a mellékletek elkészítéséhez c. dokumentum tartalmazza a csatolandó mellékletek elkészítéséhez szükséges alapvetı információkat. 26

27 E.3. Monitoring mutatók Mutató neve Típus (output/ eredmény) Mértékegység Minimálisan elvárt célérték Célértéke elérésének idıpontja Mutató forrása Megerısített partfalszakasz hossza A projekt által megvédett értékek (pl.: közintézmény, vasút, közút, vonalas infrastrukturális létesítmény), vagy megtakarított áthelyezési szükséglet. output km 2012 EMIR/PEJ eredmény M Ft 2012 EMIR/PEJ F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F.1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje A pályázat magyar nyelven, kizárólag a word formátumban készült pályázati adatlapon nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektronikus formában való kitöltésnél. A Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A Pályázatot összefőzött formában, oldalszám-hivatkozásokkal ellátott tartalomjegyzékkel, és minden tartalommal rendelkezı oldalt érintı folyamatos oldalszámozással ellátva kell benyújtani. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetıség. A pályázat benyújtása, a projekt adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ ROP IH által rendszeresített kitöltı program alkalmazásával történhet. A kitöltı program letölthetı a honlapról. A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (CD/DVD lemezen digitális formátumban rögzítve), zárt csomagolásban, postai küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a projekt megvalósítás helyszíne alapján meghatározott régió közremőködı szervezetének alábbi címére kell beküldeni: Dél-Dunántúli Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft Pécs, Mária u. 3. Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. A pályázatok benyújtása július 20-tól november 30-ig lehetséges. 27

28 A Regionális Operatív Programok keretében meghirdetett pályázati kiírásokra vonatkozó eljárásrend fıbb elemeit tartalmazó összefoglalás az Általános Feltételek címő dokumentum H pontjában található. F.2. Vonatkozó speciális jogszabályok listája 1. Törvények évi XLVIII. törvény a bányászatról évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzık oltalmáról évi XCI. törvény az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrıl szóló törvények módosításáról évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervrıl 2. Kormányrendeletek 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 24/2003. (III. 4.) Korm. rendelet a területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló fejezeti kezeléső elıirányzatok pályázati rendszerben történı felhasználása összehangolásának rendjérıl 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl 267/2006 (XII. 19.) Korm. Rendelet A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 3. Miniszteri rendeletek 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építıipari kivitelezési, valamint a felelıs mőszaki vezetıi tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról F.3. Fogalomjegyzék A Fogalomjegyzéket az Általános feltételek c. dokumentum tartalmazza. Földcsuszamlás: a természetes egyensúlyát vesztett lejtı vagy csúszólap mentén mozgó földtömeg, amely közintézményt vagy legalább három beépített ingatlant érint, illetve a csuszamlás árvizet vagy más katasztrófahelyzetet idézhet elı; Partfal: az a földfelszín, ahol a szintkülönbség változása felületének legalább 2/3-ad részében 60 -nál meredekebb, nem tekinthetı azonban partfalnak a mőködı 28

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a Közép-Dunántúli Operatív Program Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című komponens Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2.1.1/E-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. komponenshez Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.1./E A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A2-2013

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez Kódszám: KMOP-5.1.1/D2-13 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Költségvetési specifikáció. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Költségvetési specifikáció. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Költségvetési specifikáció a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés A komponens:

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TERVEZÉSI FELHÍVÁS Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Infrastrukturális fejlesztések a minıségi oktatás, az egész életen át tartó tanulásnak a kultúra eszközeivel történı elısegítése érdekében

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei

Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei Kiemelt projekt tervezési felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

Alapvető cél. Támogatás összege. Támogatás mértéke. Önerő mértéke. Támogatás formája. Előleg igénylése

Alapvető cél. Támogatás összege. Támogatás mértéke. Önerő mértéke. Támogatás formája. Előleg igénylése Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése (DAOP-5.2.1/C-11., DDOP-5.1.4/A-11., ÉAOP-5.1.2/B-11., KDOP-4.1.1/A-11., NYDOP-4.1.1/A-11.) TERVEZET Alapvető cél A pályázati felhívás alapvető célja a 2000

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 A A PROJEKTEK AZ

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Javaslat a TISZK rendszer továbbfejlesztését, illetve infrastrukturális fejlesztését célzó

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Helyi és térségi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Komplex programmal segítendő leghátrányosabb

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Törökszentmiklós város északi szegregátumának komplex fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Helyi foglalkoztatási együttműködéseka megyei jogú város területén és várostérségben című (TOP-6.8.2-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást igénylők

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 1,25 cm PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c.

Részletesebben

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL S Z EGEDI TUDOMÁNYEGYETEM S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL Szeged, 2009. Szabályzat az SZTE keretei között folytatott

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című (TOP-5.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt. keretében elkülönített Programalap

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt. keretében elkülönített Programalap Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Funkcióbıvítı rehabilitáció

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Funkcióbıvítı rehabilitáció PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Funkcióbıvítı rehabilitáció Pest megyei településközpontok fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest megyében (Kódszám: KMOP-2007-5.2.1/B)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program A kulturális és a művészeti sokszínűség előmozdítása az európai kulturális

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzata

Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (a városrehabilitációs projekt lebonyolításával megbízott Városfejlesztő Társaság) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nádudvar

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására Kódszám: TÁMOP-4.2.3/08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

Fejlesztések nyomában

Fejlesztések nyomában Fejlesztések nyomában Tisztelt Partnerünk! Az európai uniós források mára egyre inkább mindennapi életünk részévé váltak - egy önkormányzat, vagy vállalkozás sem hagyhatja figyelmen kívül ezeket a lehetőségeket.

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban 1) Az ajánlatkérı neve: Balatonboglár Város Önkormányzata kapcsolattartó: Gáspár László címe: 8630 Balatonboglár,

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez Kódszám: DDOP-2.1.1/E,F-12 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY:

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: Pályázati lehetőségekről tájékoztató KEOP-2011-6.2.0/B KEOP-2011.4.9.0 ELŐADÓ: Kovács József polgármester

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok

Részletesebben

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: PEST MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-6.1.1-15

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: PEST MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-6.1.1-15 TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: PEST MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-6.1.1-15 1.2. A rendelkezésre álló forrás A rendelkezésre álló forrás legalább 70%-a bölcsődefejlesztésre fordítható a VEKOP eredményességmérési

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlattételi felhívás száma: II.4568/2010. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ajánlatkérési Dokumentáció Paks, Deák F. u. 28-42. sz. mögötti partfalstabilizáció megvalósításához a DDOP-5.1.5/D-09-2009-0001 jelû

Részletesebben

ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 azonosítószámú szociális célú városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

Földhivatali és építéshatósági eljárások

Földhivatali és építéshatósági eljárások Földhivatali és építéshatósági eljárások EA.:Szabó Csilla A telek értékét legjobban befolyásoló tényezı: Milyen épület helyezhetı el rajta? Szabályozza: - Építési Törvény (LXXVIII - 1997) - OTEK (253/1997.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.5.1.B-11/2

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 64 Ajánlatkérı: Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Magyarország Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati útmutató Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

6. számú melléklet Megvalósíthatósági tanulmány a Közép-Magyarországi Operatív Program

6. számú melléklet Megvalósíthatósági tanulmány a Közép-Magyarországi Operatív Program 6. számú melléklet Megvalósíthatósági tanulmány a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése c. Kiemelt Pályázati

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013.

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 30., Ács Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. október 1-től Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás BKV Zrt. 15/TB-491/11. Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás (Eljárás száma: 15/TB-491/11.) MÓDOSÍTOTT RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2012. január BKV Zrt. 15/TB-491/11. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítı Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása és Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex

Részletesebben

Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt

Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 47. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Gyömrő Város Önkormányzat KMOP 5.2.1/B-09-2f-2010-0004 számú, Gyömrő városközpont fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített programalap

Részletesebben

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-CIV 11-D) Az NCA

Részletesebben