PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez Kódszám: KMOP-5.1.1/D2-13

2 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre álló forrás... 6 A3. Támogatható pályázatok várható száma... 6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 6 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 7 C1. Támogatható tevékenységek köre... 7 C2. Nem támogatható tevékenységek... 7 C3. Elszámolható költségek... 8 C4. A projektmegvalósítás időtartama és a pénzügyi elszámolás végső határidejére vonatkozó speciális előírások... 9 C5. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások... 9 C6. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások C7. Speciális kizáró okok C7.1. A pályázó személyére vonatozó speciális kizáró okok C7.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Előleg mértéke D5. Biztosítékok köre E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Kiválasztási kritériumok E2. Projekt-kiválasztási folyamat E3. Csatolandó mellékletek E4. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje F2. További információk F3. Kifizetési igénylések: előleg igénylése F4. Kifizetési igénylések, záró kifizetési igénylés F5. Vonatkozó speciális jogszabályok listája F6. Fogalomjegyzék F7. Mellékletek F8. Segédletek A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz Felhívásokhoz számú verzió c. dokumentum (a továbbiakban: Pályázati Útmutató c. dokumentum), mely a Projekt adatlappal együtt tartalmazza a pályázat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. 2

3 Amennyiben jelen Pályázati Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek a Pályázati Útmutató c. dokumentumban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás, valamint a Pályázati Útmutató, illetve ezek dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat elutasításra kerülhet. 3

4 A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél A területfejlesztés rendszerének megújítása kapcsán a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) decemberi módosításával és annak január 1-jei hatályba lépésével a jogalkotó a területfejlesztési feladatokat és hatásköröket területi szinten a regionális fejlesztési tanácsok (a továbbiakban: RFT) megszüntetésével a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalta. A főváros területén - a kerületi önkormányzatok hatáskörébe tartozó fejlesztési feladatok kivételével - a megyei önkormányzat e törvény szerinti feladatait Budapest Főváros Önkormányzata látja el. Tekintettel a főváros kétszintű önkormányzati rendszerére, kötelező feladat számára a területfejlesztési koncepció mellett településfejlesztési tervek elkészítése is. Így a felhívás lehetőséget kíván biztosítani a területfejlesztési koncepció és a tematikus fejlesztési programok elkészítésére egyaránt. A Tftv.-ben foglalt közfeladatok ellátása során a fővárosi önkormányzat összehangolja a kormányzat, az önkormányzat és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, melynek keretében a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről. A főváros területét és a főváros vonzáskörzetét érintő fejlesztésekkel és programokkal kapcsolatban Budapest Főváros Önkormányzata együttműködik az érintett önkormányzatokkal is. A as európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben is kiemelt jelentősége van a megfelelő módon előkészített, megalapozott területi terveknek. A területi tervek alapul szolgálhatnak a as uniós költségvetési időszakban a Közösségi Stratégiai Keret alá tartozó alapokból finanszírozandó operatív programok tervezéséhez annak érdeken, hogy az uniós finanszírozású ágazati és területi operatív programokban a területi fejlesztési igények is megjelenítésre kerülhessenek. A projekt átfogó célja a főváros tervezési dokumentumai előkészítésének támogatása, az ehhez szükséges fővárosi koordináló, bonyolító, valamint tervezői kapacitások megerősítése. Budapest, mint az ország leghangsúlyosabb gazdasági potenciállal rendelkező területe, közigazgatási határain messze túlnyúló befolyással bír a környező területekre, így fejlesztésének stratégiai irányítása kiemelt jelentőségű. Nehezíti a feladatot a kétszintű önkormányzati rendszer és a Budapesti Agglomerációt alkotó 81 település számossága, amelyek mindegyikére tekintettel szükséges a fejlesztési irányokat meghatározni. A főváros területén való együttműködés érintett önkormányzatai a kerületi önkormányzatokat jelentik, míg a vonzáskörzethez az agglomerációs települések tartoznak. A Pest megyei és a budapesti tervezést ezen a területen szükséges a legszorosabban összehangolni, így biztosítva azt, hogy tudjanak egymás fejlesztési dokumentumainak előrehaladásáról és tartalmáról, azok ne tartalmaznak egymásnak ellentmondó információkat. Jelen felhívás segítséget kíván nyújtani a as programozási időszak előírásainak megfelelő, stratégiailag megalapozott tervezéshez, a területi alapú, integrált megközelítést alkalmazó komplex programok előkészítéséhez és majdani megvalósításuk megalapozásához, mindezzel elősegítve Magyarország számára ezen új irányvonalak sikeres adaptálását. Tekintettel a feladat jellegére a Belügyminisztérium, mint szakminisztérium és az Irányító Hatóság aktív segítséget kíván nyújtani a kerületek és a Főváros számára ezen tervezési folyamathoz. A pályázás feltétele a Főváros részéről e folyamatos együttműködés vállalása. 4

5 1. részcél: A releváns dokumentumok elkészítése során a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet) foglaltak szerint kell eljárni. Gondoskodni szükséges a partnerség elvének érvényesüléséről a tervek megfelelő társadalmasításával, továbbá biztosítani szükséges, hogy mind a kormányzati, önkormányzati, mind pedig az üzleti és civil szektor fejlesztési elképzelései a fővárosi tervezés során megfelelő figyelmet kapjanak. A 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet előírásai alapján a megyei területfejlesztési koncepcióra és a területfejlesztési programra területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) hatásvizsgálat készül. A területi hatásvizsgálat környezeti részét az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell kidolgozni. Abban az esetben, ha a területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési program tervezése és elfogadása azonos időpontban történik, egy területi hatásvizsgálat és ezen belül egy, a hivatkozott jogszabálynak megfelelő környezeti vizsgálat elkészítése is elegendő. 2. részcél: A Fővárosi Önkormányzat részéről a közötti uniós támogatási időszakra vonatkozó operatív programok a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program és az egyes ágazati operatív programok kialakításához kapcsolódó részdokumentum elkészítése. A részdokumentum elkészítéséhez az alapot az ÁROP Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása című kiemelt projekt során kidolgozásra kerülő útmutató és sablon adja, a szakmai iránymutatást és támogatást a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) végzi. A dokumentum a területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési program által meghatározott fejlesztési irányokhoz kapcsolódik és az operatív programok tartalmi megalapozása mellett a 3. részcél megvalósítását is szolgálja. 3. részcél: A as programozási időszak stratégiai alapdokumentumaként definiált Európa 2020 stratégia célul tűzte ki az intelligens, fenntartható és befogadó Európa megvalósítását. Az EU 2020 stratégia sikeres megvalósításában a városoknak kiemelkedő szerep jut. A jövőbeni kohéziós politika ösztönözni kívánja az integrált várospolitika alkalmazását, amely a fenntartható városfejlesztés megvalósításán keresztül erősíti a városok kohéziós politikában betöltött szerepét. Az Európai Bizottság 2011 októberében jelentette meg a 2014 utáni kohéziós politika irányait és tartalmát rögzítő jogszabály tervezeteket. A tervezetekről még vita folyik, azonban a rendeletek fő céljai tekintetében a tárgyalások jelenlegi szakaszában már nem várható nagymértékű változás, így ezek alapján el lehet kezdeni a felkészülési folyamatot a közötti programozási időszakra. A rendeletekben felsorolt 11 cél és alcél 1 (ún. beruházási prioritások) mind hozzájárulnak az EU 2020 stratégia végrehajtásához, s a hazai programozásnak is egy olyan beavatkozási logikát kell tükröznie, amely bemutatja, hogy a tagállam milyen célokat akar megvalósítani, azt milyen alcélok elérésével tartja kivitelezhetőnek és ezek megvalósításához figyelembe véve a tagállami és regionális helyzetet, adottságokat és szükségleteket milyen konkrét intézkedések finanszírozását tartja szükségesnek. 1 Részletesen lásd: Tervezési Segédlet 5

6 Az említett 11 cél és alcél közül is különösen hangsúlyos uniós elvárás, mely összhangban áll a hazai városfejlesztési prioritásokkal, továbbá hazai elvárás a fenti tematikus célokon belül, az alábbi négy beruházási alcélhoz kapcsolódó beavatkozások vizsgálata és megjelenítése: - kiemelten az alacsony szén-dioxid kibocsátású fejlesztési stratégiák támogatása (helyi zöld gazdaság fejlesztése, a város gazdaságszervező szerepének elősegítése a helyi foglalkoztatás ösztönzése érdekében); - a városi környezet javítása, beleértve a barnamezős területek rehabilitációja és a levegőszennyezés mérséklése; - a fenntartható városi közlekedés elősegítése; - a hátrányos helyzetű városi és vidéki területek fizikai és gazdasági megújítása. Tekintettel a fent felsorolt prioritások mint elsősorban városi területeken jelentkező problémák komplexitására, összetettségére és azonnali beavatkozásokat igénylő jellegére, ezek közül is a városi környezet javítása, beleértve a barnamezős területek rehabilitációja, valamint a hátrányos helyzetű városi és vidéki területek fizikai és gazdasági megújítása tématerületek vonatkozásában indokolt konkrét stratégiát / fejlesztési programot / cselekvési tervet / megvalósíthatósági forgatókönyvet összeállítani. A felhívás részcélja tehát, hogy az adott tématerület vonatkozásában egységes, ugyanakkor területi megközelítést alkalmazó fejlesztési szemlélet mentén kerüljenek kidolgozásra olyan programok, amelyek alapját adhatják a as programozási időszakra eső fejlesztési elképzelések megvalósításának. Ezért is került a felhívásban a fókusz a fenti két tématerületre, valamint a több célkitűzésen is átívelő Duna stratégia megalkotására, mint kerületeken átívelő problémára. Ezen területekre vonatkozóan szükséges, hogy az érintett kerületek fejlesztési elképzeléseinek mentén kerüljenek megfogalmazásra egységes városfejlesztési irányelvek, széleskörű partnerségi tervezés megvalósulásával, és valamennyi érintett szervezet intenzív részvételével. A2. Rendelkezésre álló forrás A felhívás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra 2 rendelkezésre álló keretösszeg a évben 140 millió Ft. Jelen felhívás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A3. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma 1 db. B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen felhívás keretében az alábbi szervezet pályázhat: - Budapest Főváros Önkormányzata (321) 2 Támogatható közkiadásnak minősül jelen pályázati felhívás esetében a projekt elszámolható összköltsége, amelybe beletartozik mind a megítélt támogatás, mind a közszféra szerv pályázó által biztosítandó önerő összege. A közszféra szerv pályázó definíciója a Pályázati Útmutató H14 pontjában található. 6

7 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységre lehet támogatást igényelni. Ezen túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre: - fővárosi területfejlesztési koncepció kidolgozása; - fővárosi területfejlesztési program elkészítése; - a közötti uniós időszak tervezését segítő részdokumentumok elkészítése; - Tematikus Fejlesztési Programok elkészítése. C.1.2 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek A felhívás keretében önállóan nem, csak a C1.1 pontban felsorolt tevékenységgel együtt, azokhoz kapcsolódóan támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: - szükséges megalapozó tanulmányok készítése, feldolgozása; - akadálymentesítés a Pályázati Útmutató 13. melléklet, Segédlet az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez című dokumentum Szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése című fejezet 2. pontja alapján 3 ; - kötelező nyilvánosság biztosítása a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjának, valamint a jelen felhívás mellékletét képező tervezési segédlet (továbbiakban: Segédlet) iránymutatásainak megfelelően; - a tervezési folyamat átláthatóságát és nyomonkövethetőségét biztosító nyilvánosság (partnerségi együttműködés) költsége; - a tervezési folyamatot átfogó Partnerségi Terv készítése. A partnerségi együttműködés biztosítása az alábbiakban felsorolt dokumentumokban foglalt irányelvek érvényesítésével történhet: o a jelen felhívás mellékletét képező Segédlet; o az Európai Bizottságnak a partnerségről szóló követelményei 4. A partnerségi együttműködés keretében munkamegbeszélések, partnerségi fórumok, konzultációk, tájékoztató és információs napok szervezése és lebonyolítása támogatható. A kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó arculati kommunikációs tevékenység megkezdése előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs kollégájával, valamint vegye figyelembe a jelen felhívás mellékletét képező tervezési Segédletben foglaltakat. C2. Nem támogatható tevékenységek Kizárólag a jelen dokumentum C1.1-C1.2 pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható tevékenységnek. 3 A felhívás keretében az akadálymentesítés körében nem a honlap teljeskörű akadálymentesítése, hanem a dokumentumhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása támogatható 4 F8 Segédletek fejezet 7

8 Nem támogatható tevékenységek különösen: - eszközbeszerzés kivéve informatikai eszközök a C3.1. pont értelmében; - építés; - Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv kidolgozása/felülvizsgálata/módosítása. C3. Elszámolható költségek Jelen fejezet C3.1 pontjában kerülnek meghatározásra a felhívás keretében elszámolható költségek típusai. A pályázatok tervezése során kizárólag a jelen dokumentumban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként. Az egyes költségtípusokra, valamint az elszámolhatóságukra vonatkozó általános szabályok a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2 pontjában kerültek meghatározásra. C3.1. Elszámolható költségek típusai Jelen felhívás keretében a január 1-jét követően felmerült alábbi költségek számolhatók el a Pályázati Útmutató C.2.3 pontja alapján: - a C1. pontban meghatározott dokumentumok szakmai tartalmának kialakításához, felülvizsgálatához, átdolgozásához kapcsolódó szakértői közreműködés díja; - a C1. pontban meghatározott dokumentumok készítési folyamata során készülő, illetve a megvalósítani tervezett projekteket megalapozó, azok háttértanulmányainak elkészítéséhez kapcsolódó költségek; - a partnerségi együttműködés megvalósításához kapcsolódó költségek; - kötelező nyilvánosság biztosításhoz kapcsolódó költségek; - informatikai eszközök - projektmenedzsment költségek; - közbeszerzés költségei; - le nem vonható Áfa; - saját teljesítés. C3.2 Nem elszámolható költségek Jelen felhívás keretében nem számolható el semmilyen, a C3.1 pontban fel nem sorolt költségtípus. A Pályázati Útmutató C2.4 fejezetében foglaltakon túl a kiírás keretében nem elszámolható költség különösen: - a pályázati felhívásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek; - banki és pénzügyi költségek, kamattartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; - ingatlanvásárlás; - ingatlan és eszköz lízing, bérlet; - útiköltség, ellátmány/napidíj és szállásköltség; - rezsi, közvetett költségek; - tömegközlekedési bérlet; - cafeteria juttatás; - postaköltség. 8

9 C3.3 A projekt költségvetés belső korlátai Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható költségei vonatkozásában a következő belső korlátok kerülnek érvényesítésre: Költségtípus Maximális elszámolható mérték (M Ft) Közbeszerzés költsége 2 Projektmenedzsment költségek 5 A kötelező nyilvánosság biztosításának költsége (a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjában előírtak kapcsán felmerült költségek) 0,15 Informatikai eszközbeszerzés 2,5 Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a belső költségvetési korlátok vizsgálata során az előírt korlátok megtartása ellenőrzésre kerül. C4. A projektmegvalósítás időtartama és a pénzügyi elszámolás végső határidejére vonatkozó speciális előírások A projekt megvalósítása során az alábbi objektív határidők betartása kötelező: Teljesítés tárgya: Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott területfejlesztési koncepció Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott területfejlesztési program A Tematikus Fejlesztési Programok benyújtása a támogató intézményhez A közötti uniós időszak tervezését segítő részdokumentum A Tematikus Fejlesztési Program véglegesítése és Fővárosi Közgyűlés által történő elfogadás Teljesítés végső határideje: február április július szeptember szeptember 30. Felhívjuk a figyelmet, hogy a megadott megvalósítási határidő mellett a projektnek legkésőbb szeptember 30-ig meg kell valósulnia. C5. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások A projekt eredményeként el kell készülnie: a) Budapest Főváros területére vonatkozó területfejlesztési koncepciónak és területfejlesztési programnak; b) a közötti uniós időszak tervezését segítő részdokumentumnak; c) az alábbi három témát érintően legalább egy-egy Tematikus Fejlesztési Programnak: 1. a városi környezet javítása, barnamezős területek rehabilitációja; 2. hátrányos helyzetű városi területek fizikai, társadalmi-gazdasági megújítása; 3. Duna menti területek fejlesztése. 9

10 A dokumentumok készítése során kötelező figyelembe venni a jelen pályázati felhívás mellékletét alkotó Tervezési Segédlet előírásait. C5.1. A projekt végrehajtására vonatkozó kötelező feltételek C Az 1. részcél kidolgozása vonatkozásában meghatározott szempontok: A területfejlesztési koncepció és program elkészítése vonatkozásában a projekt végrehajtása során az alábbi szempontokat szükséges figyelembe venni: 1. a területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési program elkészítése során a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell eljárni; 2. elvárás a Főváros területfejlesztési koncepciójának kialakítását megalapozó helyzetfeltáró, -értékelő vizsgálatok által megjelenített lehetséges fejlesztési irányok vizsgálata, szcenárió (forgatókönyv) elemzés elvégzése; 3. az elkészült területfejlesztési koncepció fővárosi közgyűlés általi elfogadásának igazolásra kell kerülnie, azaz a projekt záró beszámolójához mellékletként be kell nyújtani az erről szóló közgyűlési rendeletet; 4. a fővárosi területfejlesztési program fővárosi közgyűlés általi elfogadásának szintén igazolásra kell kerülnie, azaz a projekt záró beszámolójához mellékletként be kell nyújtani az erről szóló közgyűlési rendeletet. C A 2. részcél kidolgozása vonatkozásában meghatározott szempontok: A közötti uniós támogatási időszakra vonatkozó operatív programok kialakításához kapcsolódó részdokumentum elkészítéséhez az ÁROP Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása című kiemelt projekt során kidolgozásra kerülő útmutató és sablon irányadó, amelynek figyelembevétele a kidolgozás során kötelező jellegű. A részdokumentum kidolgozásához a szakmai iránymutatást és támogatást az NGM Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkársága, és a háttérintézményként működő Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal végzi. C A 3. részcél kidolgozása vonatkozásában meghatározott szempontok A Tematikus Fejlesztési Program elkészítése vonatkozásában a projekt végrehajtása során az alábbi szempontokat szükséges figyelembe venni: 1) A C5 fejezet c) pontjában megjelölt három tématerület vonatkozásában a kerületeken, településeken átívelő egységes szemléleten és megközelítésen alapuló programok elkészítése érdekében munkacsoportokat kell létrehozni az érintett kerületek, települések önkormányzatainak bevonásával és a Fővárosi Önkormányzat, mint az összvárosi érdek képviseletét ellátó szervezet koordinálásával. Az egyes munkacsoportokban az adott Tematikus Fejlesztési Programban tervezett beruházásokkal közigazgatási területüket tekintve közvetlenül érintett önkormányzatok képviselőit kötelezően be kell vonni. A munkacsoport tagja lehet tovább valamennyi olyan szervezet, település is, amely a tématerület vonatkozásában egyéb módon érintett. Az érintettséget minden esetben a projekt adatlapon kell bemutatni, a vonatkozó települések esetében a tervezett beavatkozási helyszín ismertetésével együttesen. 2) Budapest Főváros Önkormányzata vállalja annak felelősségét, hogy a három tématerület vonatkozásában részletesen felméri az érintett önkormányzatok körét, 10

11 és azok képviselőivel érdemi és folyamatos egyeztetést valósít meg, amely egyeztetések eredményeként készülnek el a Tematikus Fejlesztési Programok. 3) A szakmai egyeztető partnerek a munkacsoport keretében egyrészt az összvárosi érdeket előtérbe helyező Tematikus Fejlesztési Programok elkészítésében működnek közre, másrészt a közigazgatási területüket érintő, a Program által kezelt probléma vonatkozásában járulnak hozzá konkrét projektjavaslatok megfogalmazásához. A konkrét projektjavaslatot az adott kerület és agglomerációs település közigazgatási területén a Tematikus Fejlesztési Program témájában a jelen felhívás mellékleteként megjelent Tervezési Segédletben meghatározott tartalommal szükséges elkészíteni. A projektjavaslat ebben a formában történő megfogalmazása nem jelenti annak automatikus támogatását, mivel a as programozási időszak támogatásrendszere még nem ismert. A kidolgozás célja a későbbi programozási időszakban támogatható projektek minél hamarabb történő indíthatósága. 4) A Tematikus Fejlesztési Programok vonatkozásában a projekt eredményeként egyegy dokumentum készül. 5) A Duna menti területek fejlesztése Tematikus Fejlesztési Program keretében a Program szintjén megjelenhetnek, tartalmukat illetően az 1. és 2. tématerület alá tartozó fejlesztési elképzelések is, azonban ezek itt csak említés szintjén, a dokumentum koherenciája érdekében jelenhetnek meg, megfelelő kidolgozásuk a városi környezet javítása, barnamezős területek rehabilitációja, illetve a hátrányos helyzetű városi területek fizikai, társadalmi-gazdasági megújítása tématerületek Programjaiban fogadható el. 6) A Tematikus Fejlesztési Programoknak széles körű társadalmi támogatottságon kell alapulnia, ezért a tervezésük során biztosítani szükséges a tervezési folyamat átláthatóságát és nyomonkövethetőségét. A participációs folyamat egyes lépéseinek rögzítése és az ütemezés átláthatósága érdekében a projekt megkezdésekor Partnerségi Tervet kell készíteni, amelyet az Irányító Hatóság véleményez. 7) A Tematikus Fejlesztési Programban meg kell fogalmazni azt az egységes stratégiai irányt, amely mentén az adott probléma kezelése indokolt és szakszerű. 8) Az egyes érintett kerületek, települések szintjén a Tematikus Fejlesztési Program a tématerület vonatkozásában kijelölt potenciális fejlesztési terület kijelölését és fejlesztési lehetőségeit tartalmazza. A terület fejlesztési programját a 2014 utáni kohéziós politika tematikus célkitűzéseire tekintettel, illetve a komplex beavatkozások logikája szerint a város fejlesztésének a lehető legtöbb, egyéb ágazati területeire kiterjedően, az ágazatok egymással összefüggő szinergikus hatásaira tekintettel, illetve a kerület, település közigazgatási határain túlterjedő hatások figyelembevételével szükséges meghatározni. 9) A Tematikus Fejlesztési Programokban tervezett beruházások vonatkozásában mind az érintett önkormányzatok, mind az esetleges közreműködők kapcsán a rendelkezésre álló információk alapján a lehető legrészletesebb módon meghatározásra kerül, hogy milyen döntések meghozatala és feladatok elvégzése szükséges még a Tematikus Programban vázolt fejlesztés megvalósíthatósága érdekében. 10)Az elkészült Tematikus Fejlesztési Programok akkor fogadhatók el, amennyiben a dokumentációkból kiderül, hogy annak tartalma kialakításában valamennyi érintett települési önkormányzat részt vett, a munkacsoport által alkotott többségi vélemény alapján kialakult a végeredményt elfogadja. Mindez a tevékenység akkor 11

12 lesz hatékony, ha az érintett önkormányzatok a munkacsoporti műhelymunka végeredményét önmagukra nézve kötelezőnek tekintik. Ezt biztosítja az a tervhierarchiai viszony, amelyet jelen pályázati felhívás A1.fejezete is rögzít, miszerint a Tftv. módosítása értelmében Budapest Főváros területfejlesztési feladatokat lát el, amelynek végrehajtása során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről. A Fővárosi Önkormányzat rendelettel elfogadásra kerülő Területfejlesztési Koncepciójában kerülnek rögzítésre a Tematikus Fejlesztési Programok, azok fogalmát, számát, elvi leírását, valamint a munkamódszerét (munkacsoport működtetése, többségi szavazás) tekintve. A Tematikus Fejlesztési Programok időközben kibővülő további részletei a szintén rendelettel elfogadásra kerülő területfejlesztési programban jelennek meg, majd a Tematikus Fejlesztési Programok végleges tartalma önálló településfejlesztési dokumentumként kerül meghatározásra. 11)Az Irányító Hatóság a tervezési folyamat lebonyolítását szakmai és eljárásrendi segítségnyújtással is támogatja, ezért a Tematikus Fejlesztési Program elkészítésére létrejött munkacsoportokhoz az IH által finanszírozott szakértőket rendel, akik végigkísérik a Tematikus Fejlesztési Programok készítésének teljes folyamatát. A pályázás feltétele a munkacsoport részéről e szakértővel, a szakminisztériummal, ill. a támogató intézménnyel történő folyamatos együttműködés vállalása a jelen felhívás F3 fejezetében foglaltak szerint. Az együttműködés végeztével a szakértő a dokumentumnak a jelen felhívás F4 fejezetében felsorolt szempontoknak megfelelő kialakítását aláírásával igazolja a támogató intézmény felé. Természetesen e kirendelt szakértő mellett a munkacsoportoknak lehetősége van a projekt költségvetésének terhére további szakértői segítségnyújtást igénybe venni. A projekt megvalósítása folyamán legalább egy alkalommal adott a lehetőség a készülő dokumentum vonatkozásában a munkacsoport és a támogató intézmény közötti személyes konzultációra. C5.3. Speciális nyilatkozatok Az alábbi feltételek elfogadásáról a pályázónak a projekt adatlapon kell nyilatkozatot tennie: - Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet belföldinek minősül, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkezik. - Vállalom az Irányító Hatóság által kirendelt szakértővel történő együttműködést. - Kijelentem, hogy sem a projektgazda, sem a projekt nem tartozik a Pályázati Útmutató c. dokumentum F1 és F2 pontjában (ideértve a D4.1 pontban foglaltakat is), valamint a jelen felhívás C7 pontjában meghatározott kizáró okok alá. - Vállalom a Pályázati Útmutató F3 pontjában meghatározott általános feltételeket. C6. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások Jelen pályázati felhívás keretében támogatott pályázatok esetében nem értelmezhető a fenntartási kötelezettség. A záró beszámoló jóváhagyásával a projekt lezártnak tekinthető. 12

13 C7. Speciális kizáró okok C7.1. A pályázó személyére vonatozó speciális kizáró okok A pályázó személyére vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató F1 pontjában foglaltak érvényesek. C7.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok A projektre vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató F2 pontjában foglaltak érvényesek. A jelen konstrukcióra érvényes speciális kizáró ok: - nem támogatható azon projekt, amely az ÁROP-3.A kódszámú felhívás keretében támogatást nyert. 13

14 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája A pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül. D2. Támogatás mértéke Az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség maximum 100%-a. D3. Támogatás összege A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege maximum 140 millió Ft. D4. Előleg mértéke Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású projektelemekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a. Az előlegigényléssel kapcsolatos általános előírásokat a Pályázati Útmutató D2 pontja tartalmazza. D5. Biztosítékok köre A jelen pályázati kiírás keretében megítélhető támogatás a 4/2011. (I.28.) Korm. rend. 33. (8) bekezdés c) pontja és (9) bekezdés a) pontja alapján nem minősül beruházási célúnak, így a pályázónak a megvalósítás és a fenntartási időszakra nem szükséges biztosítékot nyújtania. 14

15 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A feltételnek való megfelelés ellenőrzése az alábbi kritériumok alapján történik. E1. Kiválasztási kritériumok Ha az elektronikus alkalmazással készített projektadatlap sérült vagy a befogadási kritériumok vizsgálata egyéb okból nem lehetséges, a projektadatlap beérkezését követően haladéktalanul, legfeljebb 5 napos határidő kitűzésével a Közreműködő Szervezet a pályázót a projektadatlap ismételt benyújtására hívja fel. A projektjavaslat ismételt benyújtásának időtartama a befogadásról szóló döntés meghozatalára nyitva álló határidőbe nem számít bele. Az ismételt benyújtásra előírt határidő eredménytelen eltelte esetén a pályázatot elutasításra kerül és erről a pályázót a Közreműködő Szervezet a befogadásról történő értesítésre rendelkezésre álló határidőig értesíti. E.1.1 A pályázat nem hiánypótolható befogadási és jogosultsági kritériumai: Szempont A pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra. Benyújtásnak a pályázatot tartalmazó postai küldeményen, szereplő postai bélyegző dátuma tekintendő, mely nem lehet későbbi a benyújtási határidőnél. Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és az igényelt támogatási arány nem haladja meg a felhívásban megjelölt maximális támogatási intenzitást. A támogatást igénylő a jelen pályázati felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik. A pályázó megfelel a kritériumnak A pályázó nem felel meg a kritériumnak Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül! Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a fenti feltételeknek, a közreműködő szervezet azt befogadja, és az NFÜ által meghatározott módon értékeli. E.1.2 Támogathatósági kritériumok Ha a benyújtott pályázat nem felel meg az alábbi (teljességi, jogosultsági) feltételeknek, megfelelő, de legalább 7 napos, legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével az összes hiány, vagy hiba egyidejű megjelölése mellett a KSZ hiánypótlás keretében felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. Hiánypótlásra egyszer lehet felhívni a pályázót. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, úgy a hibás, hiányos pályázatot a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni. A pályázónak a jelen pontban szereplő kritériumoknak a pályázat benyújtásakor kell megfelelnie, amelyet a fent kifejtettek szerint hiánypótlás során is teljesíthet. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásban előírt módosításoktól eltérő módosítás, valamint a pályázat tartalmi elemeinek változtatása nem lehetséges. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe. 15

16 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a hiánypótlást követően a projekt támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk nem állnak teljes körűen rendelkezésre, a projekt a rendelkezésre álló adatok alapján kerül elbírálásra. Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében az alábbi kritériumrendszer bármelyik pontjának nem felel meg a pályázó vagy a projekt. I. Teljességi kritériumok: Szempont Igazolás módja A pályázat a pályázati felhívásban meghatározott példányszámban került benyújtásra. A közzétett kitöltő adatlap-sablonnal készült projekt adatlap a kért formában, papír alapon és elektronikus adathordozón is benyújtásra került. A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került. (adatlap és nyilatkozatai). Pályázati csomag Pályázati csomag Pályázati csomag 4. A pályázatot magyar nyelven nyújtották be. Pályázati csomag A pályázat összefűzött (pl. dossziéban lefűzött, spirálozott), folyamatos oldalszámozással, minden tartalommal rendelkező oldal oldalszámmal ellátott formában került benyújtásra. Az adatlapot sem tartalmában, sem alakjában nem változtatták meg. A papír alapon és a digitálisan benyújtott pályázati dokumentáció mindenben megegyezik. A Projekt adatlap valamennyi rovata a jelen felhívásban megadott szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére hiánytalanul választ ad. A Tematikus Fejlesztési Programokban tervezett beruházásokkal közigazgatási területüket tekintve közvetlenül érintett önkormányzatok bevonásra kerülnek a megfelelő munkacsoportokba. A szakmai partner önkormányzatok közigazgatási területén találhatók a Tematikus Fejlesztési Programokban tervezett beavatkozások által érintett ingatlanok. A pályázatban szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai egyezőek. A pályázó, és a projekt nem tartozik a Pályázati Útmutató c. dokumentum F1 és F2 pontjában, valamint jelen Felhívás C7 pontjában meghatározott kizáró okok alá. A pályázó vállalja a Pályázati Útmutató F3 pontjában meghatározott általános, valamint jelen Felhívás C5 pontjában meghatározott egyéb speciális feltételeket. Pályázati csomag Projekt adatlap Pályázati csomag Projekt adatlap Projekt adatlap Pályázati csomag Pályázati csomag Pályázati csomag Projekt adatlap 14. A pályázó a pályázat befogadásának feltételeként meghatározott valamennyi nyilatkozatot megfelelően megtette, Projekt adatlap 16

17 15. az abban foglaltakat vállalta. A csatolt mellékletek köre teljes és megfelel az előírt alakiformai követelményeknek. 16. Elszámolható költségek köre 17. A tervezett költségek megfelelnek jelen Felhívás C3. pontjában foglaltaknak. A költség-alátámasztó dokumentumok az előírt alakiformai követelményeknek megfelelnek. A költségek alátámasztása elsődlegesen a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.2 pontjának, valamint az 1. számú mellékletében előírtaknak megfelelően, a jelen Felhívás mellékletét képező részletes költségvetési táblázat megfelelő kitöltésével és benyújtásával történik. Amennyiben a költségvetést tartalmazó táblázaton kívül egyéb költség alátámasztó dokumentum is benyújtandó, az egyértelműen megfeleltethető a költségvetés egyes tételeinek. Adott költségtételt alátámasztó dokumentumokban feltüntetett összeg megegyezik a tervezett költségtétel összegével, vagy annál magasabb. (Amennyiben a hiánypótlást követően a pályázó/pályázat ezen kritériumnak nem felel meg, úgy a Pályázati Útmutató G1 pontjában foglaltaknak megfelelően költségcsökkentés történik.) A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában a jelen Felhívásban meghatározott indikátorokat reális bázis- és célérték meghatározásával megadta. A projekt legkésőbb szeptember 30-ig megvalósul és a projekt kezdési időpontja nem korábbi, mint a pályázat benyújtásának időpontja A hiánypótlást követően a projekt támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk teljes körűen rendelkezésre állnak. A projekt csak a jelen Felhívás C1 pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez igényel támogatást, valamint a projektjavaslat tartalma megfelel az ott foglalt kritériumoknak. Pályázati csomag Projekt adatlap, költségalátámasztás dokumentumai Projekt adatlap Projekt adatlap Pályázati csomag Projekt adatlap 17

18 E2. Projekt-kiválasztási folyamat A projekt-kiválasztás folyamata a Pályázati Útmutató c. dokumentum H4 pontjában meghatározottak szerint zajlik, az alábbi eltéréssel: Könnyített elbírálás esetében a támogatási döntés mérlegelés nélkül, kizárólag a projektkiválasztási szempontoknak történő megfelelőségen alapul, az összegző lap alapján az NFÜ dönt a projektjavaslat támogatásáról vagy elutasításáról. A döntés-előkészítési folyamat dokumentációja tartalmazza a) a támogatást igénylő és a projektjavaslat azonosításához szükséges adatokat, b) a projektkiválasztási szempontok szerinti szöveges értékelést, c) támogatási javaslat esetén a támogatást igénylő által teljesítendő előfeltételek meghatározását. Az NFÜ előzetesen meghatározott értékelési szempontok alapján a rendelkezésre álló pénzügyi keretösszeg erejéig a pályázatok támogatásáról dönt. A döntés-előkészítési folyamat eredményeképp javaslat születik a) a projektjavaslat támogatására, b) a projektjavaslat elutasítására. A döntési javaslat alapján a pályázatról az NFÜ hoz döntést. A támogatói döntésről, annak dátumáról a pályázó és a Közvetítő írásban, a támogatói okirat megküldésével kap értesítést. A döntésről a Közreműködő Szervezet írásban értesíti a pályázót a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően. Támogatott pályázat esetén az NFÜ a támogatási konstrukció címét, a projekt gazda nevét, a projekt tárgyát, a projekt megvalósulásának helyszínét, a támogatás összegét és arányát, a döntés időpontját (év, hónap) az NFÜ honlapján ( a pályázó projekt adatlapon tett általános nyilatkozata mellett külön hozzájárulása nélkül közzéteszi. E3. Csatolandó mellékletek Ebben a pontban ellenőrzési lista formájában kerül felsorolásra a pályázathoz a támogatói okirathoz benyújtandó mellékletek köre és az ezekre vonatkozó kötelező formai-tartalmi előírások. A táblázat kizárólag azokat a feltételeket rögzíti, amelyek kapcsán a pályázat benyújtásához kötődően is megfogalmazásra kerül valamilyen előírás. A mellékletek benyújtása minden esetében kötelező, amennyiben releváns. Valamely melléklet ismételt csatolása akkor szükséges, ha a benyújtását követően annak tartalmát érintő változás következik be. Ekkor a megfelelően módosított dokumentum ismételt becsatolása szükséges. A pályázati dokumentáció összeállítása javasolt az alábbi tartalomjegyzék minta szerint, mely egyben a pályázók számára ellenőrzési listaként is szolgál a csatolandó mellékletek körére. Ahol az alábbi táblázatban eredeti dokumentum benyújtása került előírásra, ott elfogadható a közjegyző által hitelesített másolat is. Figyelem, valamennyi melléklet az adatlap kivételével csak elektronikus formában (doc, docx, xls, xlsx, pdf, tiff, tif, jpg, png, bmp, dwf, dwg, dwx) nyújtandó be! A más szervek által kiállított, aláírt nyilatkozatokat szkennelést követően, legalább fekete-fehér, olvasható, dátumot és aláírást tartalmazó dokumentumként elektronikus formában szükséges benyújtani, az eredeti példányt a pályázónál meg kell őrizni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatlap kivételével minden aláírt dokumentumot szkennelve kell benyújtani! 18

19 Dokumentum sorszáma 1. számú melléklet Projekt adatlap Dokumentum megnevezése 2. számú melléklet A pályázó jogi státuszának és a képviseleti jogosultság igazolása a Pályázati Útmutató 1. számú mellékletében foglaltak szerint (A.1. melléklet) 3. számú melléklet Pénzügyi alkalmasság igazolása a Pályázati Útmutató 1. számú mellékletében foglaltak szerint (A.2. melléklet) 4. számú melléklet Részletes költségvetés a Pályázati Útmutató 1. számú mellékletében foglaltak szerint (A.6. számú melléklet), az adatlap részeként. A költségvetési táblázatot.xls formátumban kötelező benyújtani! E4. Monitoring mutatók Mutató neve Területfejlesztési koncepció Területfejlesztési program Típus (output/ eredmény) Mértékegység Minimálisan elvárt célérték output db 1 output db 1 Célértéke elérésének időpontja február április 30. Tematikus Fejlesztési Program 5 output db július 2. A közötti uniós időszak tervezését segítő részdokumentum A partnerségi együttműködés keretében megvalósult rendezvények száma output db 1 output db szeptember szeptember 30. Mutató forrása Kedvezményezett Közgyűlési rendelet Kedvezményezett Közgyűlési rendelet szakértői igazolás, záró beszámoló, Közgyűlési rendelet Kedvezményezett záró beszámoló, költségelszámolást alátámasztó dokumentumok 5 Tématerületenként egy dokumentum, tehát egy dokumentum a városi környezet javítása, barnamezős területek rehabilitációja; egy dokumentum a hátrányos helyzetű városi területek fizikai, társadalmi-gazdasági megújítása; és egy dokumentum a Duna menti területek fejlesztése témakörében. 19

20 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Az általános adminisztratív információkat a Pályázati Útmutató c. dokumentum H pontja tartalmazza. Az alábbiakban kizárólag a jelen felhívásra vonatkozó speciális feltételek kerülnek rögzítésre. Jelen felhívásban egyfordulós, könnyített eljárásrendben, egyszakaszos bírálati folyamat keretében történik a pályázatok elbírálása. F1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje A projektjavaslat magyar nyelven, kizárólag az excel formátumban készült projekt adatlapon nyújtható be, mind a papír, mind elektronikus formában. A Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A projektjavaslatot összefűzött formában és minden tartalommal rendelkező oldalt érintő folyamatos oldalszámozással ellátva kell benyújtani. Kézzel írott projektjavaslatok feldolgozására nincs lehetőség. A projektjavaslatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen) a pályázati adatlap 1 példány papír alapú, aláírt verziójával együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a projekt megvalósítás helyszíne alapján meghatározott régió közreműködő szervezetének alábbi címére kell beküldeni. Benyújtás helye: Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Budapest, Hermina út 17. Déli Torony III. em. Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektjavaslat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projektjavaslat ellenőrzését! Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség! Benyújtás ideje: A pályázatok benyújtása az alábbi időpontok között lehetséges: október november 15. A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták. A benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe. F2. További információk A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további általános, valamint felhívás specifikus információkat az NFÜ honlapján ( talál, felvilágosítást pedig az alábbi elérhetőségeken keresztül kérhet: Telefonon: Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u en: F3. Kifizetési igénylések: előleg igénylése A támogatói okirat hatályba lépését követően a projekt sikeres megkezdése érdekében a Kedvezményezett előlegigénylésre jogosult, melynek részletes szabályait a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai című dokumentum 2. fejezete tartalmazza. 20

21 A támogatói okirat aláírását követően a szakértői együttműködés első lépéseként a munkacsoport kidolgozza és az IH által biztosított szakértői vélemény figyelembevételével véglegesíti és elfogadja azt a feladatütemezést, amelyben a munkacsoport és a hozzá kirendelt szakértő rögzítik a Tematikus Fejlesztési Program kidolgozásának fontosabb lépéseit (egyes alátámasztó dokumentumok, fejezetek elkészülése, találkozók, egyeztetések időpontja, stb.) és ezek teljesítésének határidejét. A határidők rögzítéséhez számolni kell a végleges dokumentum közgyűlés általi jóváhagyásához szükséges időigénnyel. Az előleg igényléséhez a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai című dokumentumban foglaltakon felül be kell nyújtani e feladatütemezést is. A feladatütemezéshez hasonlóan a szakértői vélemény figyelembevételével szükséges kidolgozni a Partnerségi Tervet is. F4. Kifizetési igénylések, záró kifizetési igénylés A projekt eredményeként elkészülő Tematikus Fejlesztési Program összeállítása során a jelen felhívás mellékletét képező tervezési Segédletben foglaltak szerint kell eljárni. A kidolgozás folyamatát a munkacsoportokhoz a támogató által kirendelt szakértők segítik. A tervezési Segédletben foglalt elvek érvényesüléséről a szakértők a dokumentum készítésének befejezését követően aláírásukkal hitelesített igazolást adnak, amelyet a záró kifizetési igényléshez készülő záró beszámolóhoz csatolni szükséges. Az igazolás abban az esetben kerül kiadásra, amennyiben a Tematikus Fejlesztési Program a tervezési Segédlet iránymutatásait betartva készült, különös tekintettel az alábbi főbb elvekre, amelyek az aláírás kiadásához egyenként vizsgálatra kerülnek: Szempont Illeszkedés (országos, agglomerációs, megyei, helyi) fejlesztési és rendezési tervekhez Illeszkedés az EU2020 stratégiából levezethető kohéziós politika tematikus céljaihoz Széles körű partnerség megvalósulása A fejlesztési programok, akciók azonosítása, priorizálásának logikája Az elkészült dokumentumot legkésőbb a jelen pályázati felhívás C4 fejezetében meghatározott dátumig be kell nyújtani az illetékes közreműködő szervezethez. A benyújtott dokumentum a fenti szempontrendszer alapján értékelésre kerül. Amennyiben a dokumentumban az értékelők változtatást javasolnak, a záró beszámolóhoz szükséges igazolás nem kerül kiadásra, és a Programot/Programokat a javaslatoknak megfelelően javítani szükséges. A dokumentum javítása során tekintettel kell lenni a jelen pályázati felhívás C4 fejezetében meghatározott, a záró beszámoló benyújtására vonatkozó objektív határidő teljesíthetőségére. A záró beszámolóhoz csatolni szükséges a szakértő által kiadott igazolást valamint a Tematikus Fejlesztési Program végleges, Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott változatát. Minden egyéb, a kifizetési igénylések kapcsán felmerült kérdés vonatkozásában a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai című dokumentum előírásai irányadóak. F5. Vonatkozó speciális jogszabályok listája Az általános jogszabályi listát a Pályázati Útmutató H13 pontja tartalmazza. 2. Kormányrendeletek 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, 21

22 kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 4. Uniós jogszabályok Európai Bizottság kohéziós politikai rendelettervezetei F6. Fogalomjegyzék Az általános fogalmakat a Pályázati Útmutató H14 pontja tartalmazza. F7. Mellékletek 1. Pályázati Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz számú verzió, és ennek mellékletei 2. Projekt adatlap 3. Tervezési Segédlet a Tematikus Fejlesztési Programok elkészítéséhez 4. Iránymutatás a megyei és fővárosi szintű tervezési folyamat keretében a Középmagyarországi régióban elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához F8. Segédletek 1. Városfejlesztési kézikönyv, NFGM január A partnerség elve a közös stratégiai kerethez tartozó alapok végrehajtásában: a partnerségről szóló európai magatartási kódex elemei - Bizottsági Szolgálati Munkadokumentum (SWD (2012) 106 final, Brüsszel, ) 3. A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program 5. Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia 6. Útmutató a Megyei Jogú Városok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséhez 22

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2.1.1/E-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című komponens Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a Közép-Dunántúli Operatív Program Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A2-2013

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. komponenshez Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.1./E A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez Kódszám: DDOP-2.1.1/E,F-12 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Törökszentmiklós város északi szegregátumának komplex fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: 2015.

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Komplex programmal segítendő leghátrányosabb

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vállalkozásfejlesztési létesítmények infrastruktúra- és szolgáltatás-fejlesztésére 1.5.3/A - Inkubátorházak szolgáltatásfejlesztéssel

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására FELHÍVÁS Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében FELHÍVÁS A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében A felhívás címe: Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének

Részletesebben

Kiemelt projektek kiválasztásának eljárásrendje

Kiemelt projektek kiválasztásának eljárásrendje NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG Kiemelt projektek kiválasztásának eljárásrendje 2007. szeptember - 2 - Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 I. FÁZIS...5 1. Érdeklődők tájékoztatása a kiemelt projektek kiválasztásáról...5

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Helyi és térségi

Részletesebben

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Gyömrő Város Önkormányzat KMOP 5.2.1/B-09-2f-2010-0004 számú, Gyömrő városközpont fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített programalap

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben FELHÍVÁS Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben A felhívás címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program A kulturális és a művészeti sokszínűség előmozdítása az európai kulturális

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt. keretében elkülönített Programalap

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt. keretében elkülönített Programalap Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

Részletesebben

FELHÍVÁS. a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítására a megyékben

FELHÍVÁS. a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítására a megyékben FELHÍVÁS a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosítására a megyékben A felhívás címe: Helyi gazdaságfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.1.3-15 Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzata

Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (a városrehabilitációs projekt lebonyolításával megbízott Városfejlesztő Társaság) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nádudvar

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Legyen más a szenvedélyed! 2. Módszertani fejlesztések a drogprevenció területén c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.2.9.B-15/1

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 FELHÍVÁS A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztésének

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15 FELHÍVÁS A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek megvalósítására leromlott városi területeken A felhívás címe: Leromlott városi területek

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése c. Kiemelt Pályázati

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 azonosítószámú szociális célú városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: PEST MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-6.1.1-15

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: PEST MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-6.1.1-15 TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: PEST MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-6.1.1-15 1.2. A rendelkezésre álló forrás A rendelkezésre álló forrás legalább 70%-a bölcsődefejlesztésre fordítható a VEKOP eredményességmérési

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat Közvitára bocsátotta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 686/2013. (XII.16.) számú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése A felhívás kódszáma: VEKOP-6.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében a Ket. képzés című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-2009/2.2.7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY Püspökladány Város Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása...

Részletesebben

Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt

Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében I. TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az akkreditáció rendszerének kialakítása c. tervezési felhívásához, kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám: TÁMOP-2.6.1-09/1 A projekt

Részletesebben

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése FELHÍVÁS A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése A Felhívás kódszáma: GINOP 7.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Alsózsolca Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Alsózsolca Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális Városrehabilitáció Alsózsolcán című ÉMOP 3.1.1-12-2013-0009 kódszámú Szociális célú városrehabilitáció projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhívásához

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2015/16-os támogatási évad

TÁJÉKOZTATÓ. A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2015/16-os támogatási évad 1 TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről 2015/16-os támogatási évad Tartalomjegyzék 2 A támogatási rendszer jogi háttere:... 3 A támogatásra jogosultak köre, a támogatás felhasználási

Részletesebben

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása és Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megye Integrált Területi Programjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c.

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU-02--------- jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

dr. Szabó József BESZÁMOLÓ Nógrád Megye Önkormányzata területfejlesztési feladataival összefüggésben végzett 2014. évi munkájáról

dr. Szabó József BESZÁMOLÓ Nógrád Megye Önkormányzata területfejlesztési feladataival összefüggésben végzett 2014. évi munkájáról NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 37-8/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József BESZÁMOLÓ Nógrád Megye területfejlesztési feladataival összefüggésben

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város szociális, fogyatékosügyi és gyermekvédelmi intézményeinek, társadalmi

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2014. ÉVI 3/2. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 3. Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: DAOP 2007-1.1.1./A A projektek

Részletesebben

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 2014 2020 Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft 2015.03.31. Pest Megye Integrált Területi Programja 1 2015. április 7. Készítette Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Javaslat a TISZK rendszer továbbfejlesztését, illetve infrastrukturális fejlesztését célzó

Részletesebben

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma:

Részletesebben

A projektek lebonyolításával, pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ÉMOP-1.3.1-2012

A projektek lebonyolításával, pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ÉMOP-1.3.1-2012 A projektek lebonyolításával, pénzügyi elszámolásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ÉMOP-1.3.1-2012 Speciális pályázati konstrukció Tevékenységek: - Innovációs tevékenység, piacképes termék/technológia/szolgáltatás

Részletesebben

FELHÍVÁS. A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás megvalósítására

FELHÍVÁS. A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás megvalósítására FELHÍVÁS A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás megvalósítására Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás KEHOP-1.2.0 Magyarország

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

Közvetett támogatások útmutató

Közvetett támogatások útmutató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közvetett támogatások útmutató a Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja a DAOP-2009-5.1.2/C-09-2f-2010-0002 pályázat városrehabilitációs

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Helyi foglalkoztatási együttműködéseka megyei jogú város területén és várostérségben című (TOP-6.8.2-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást igénylők

Részletesebben

Előzetes Akcióterületi Terve

Előzetes Akcióterületi Terve Szeged Megyei Jogú Város ELI ipari-innovációs akcióterületének Előzetes Akcióterületi Terve Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye. Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye. Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 Jóváhagyva:.../2015. (IX. 18.) KH számú határozat 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Barnamezős területek rehabilitációja című (TOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Barnamezős területek rehabilitációja című (TOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Barnamezős területek rehabilitációja című (TOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei

Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei Kiemelt projekt tervezési felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február

Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február Tartalom 1. A konstrukció bemutatása... 2 1.1 A program megvalósításának lépései... 3

Részletesebben

Hírlevél 2013. május

Hírlevél 2013. május Hírlevél 2013. május LEADER 2013-pályázatokkal kapcsolatos tudnivalók 2.o LEADER pályázatok benyújtásának várható menete 4.o 35/2013. (V.22.) VM rendelet rövid ismertetése 6.o Információs fórum idöpontok

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA KözOP 1-5. prioritások általános és speciális elszámolhatósági elvek 2007-2013 programozási időszak Érvényes: 2015. április 2-ától TARTALOMJEGYZÉK 1.AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia Bölcsőde létesítése

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 A A PROJEKTEK AZ

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA 2010-2014. ÉVI MEGÚJÍTOTT GAZDASÁGI PROGRAMJA

NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA 2010-2014. ÉVI MEGÚJÍTOTT GAZDASÁGI PROGRAMJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA 2010-2014. ÉVI MEGÚJÍTOTT GAZDASÁGI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK Oldal I. Bevezetés 1. II. Célkitűzések 2. III. Feladatok 2. III. 1. A gazdálkodás feltételrendszere 2. III. 1. a)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázati

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5.

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Stratégiai Programrész 2014. június 5. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Bara Annamária Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Fenntartható városi közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-6.4.1-15 Magyarország Kormányának felhívása megyei jogú város önkormányzatok

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi barnamezős területek megújítására A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására Kódszám: TÁMOP-4.2.3/08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi területek környezettudatos megújítására. A felhívás címe: Zöld város kialakítása. A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi területek környezettudatos megújítására. A felhívás címe: Zöld város kialakítása. A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi területek környezettudatos megújítására A felhívás címe: Zöld város kialakítása A felhívás kódszáma: TOP-2.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére városrehabilitációs

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben