Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0"

Átírás

1

2

3

4 Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft Pest Megye Integrált Területi Programja 1

5 2015. április 7. Készítette Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. H-1052 Budapest, Városház u. 7. Tel: Fax: Pest Megye Integrált Területi Programja 2

6 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó határozat száma és dátuma: Finanszírozó operatív program: Érintett földrajzi terület: Pest Megye Integrált Területi Programja [határozat száma és megnevezése] [határozat megjelenésének dátuma] [dokumentum hivatkozási száma, dátuma] [határozat száma és megnevezése] [határozat megjelenésének dátuma] Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Pest megye ITP felelős szervezet: ITP felelős szervezet kapcsolattartó: ITP felelős szervezet címe: ITP forráskerete Pest Megyei Önkormányzat Kuszák Miklós - ügyvezető 30/ Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u ,5 Mrd Ft Pest Megye Integrált Területi Programja 3

7 Tartalomjegyzék 1 Bevezető Az Integrált Területi Program 2.0 elhelyezése a tervezési környezetben Általános pozícionálás A Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program rövid összefoglalása Pest megyei Integrált Területi Programja 2.0 forráskeret Pest megye szerepe az Integrált Területi Program megvalósításában A megye által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritériumok A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer szükségessége és kapcsolata az ITP-vel Irányító Hatóság által előírt kötelező kritériumok Pest megye által választott további kritériumok Az ITP célrendszere és integráltsága A megyei területfejlesztési program és az ITP kapcsolódása Az ITP viszonya a területfejlesztési programhoz Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Kapcsolódás a megye/országhatáron átnyúló lehetséges megyei fejlesztésekhez Az ITP forrásallokációja Az ITP indikátorvállalásai Vállalkozások növekedési potenciáljának erősítése Pest megyében Bölcsődék és családi napközik, valamint óvodák infrastrukturális fejlesztései Az ITP ütemezése Mellékletek Pest Megye Integrált Területi Programja 4

8 1 Bevezető Pest Megye Önkormányzata 2012 őszére elkészítette a megye hosszú távú fejlesztési céljait rögzítő Pest Megyei Területfejlesztési Koncepciót, melyet széles körű szakmai- és társadalmi egyeztetés után i ülésén a 12/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelettel fogadott el Pest Megye Közgyűlése. Ezt követően elkészült és a megyei közgyűlés által én a 29/2014. (VIII. 22.) önkormányzati határozattal ugyancsak jóváhagyásra került a Pest Megyei Területfejlesztési Program, amely a területfejlesztési koncepción, mint hosszú távú célrendszeren nyugvó középtávú stratégiából és annak megvalósítását szolgáló operatív programrészekből áll. Ezen programok átfogó, teljes tervezéssel készültek, azaz valamennyi, a megye szempontjából fontos fejlesztési szükségletet tartalmaznak, valamennyi fontos fejlesztési területre vonatkozóan meghatároznak célokat, beavatkozási irányokat, feladatokat. A jelen dokumentum tárgyát képező Integrált Területi Program (ITP) készítésének lényege abban áll, hogy a megyei területfejlesztési program által kijelölt stratégiai célok, fejlesztési prioritások közül meghatározzuk azokat a fejlesztéseket, amelyek a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programban (VEKOP) rendelkezésre álló forrásokból finanszírozhatóak lesznek, az ITP készítése tehát a megyei területfejlesztési program VEKOP tartalomhoz illesztett lebontásának, részletezésének tekinthető. A VEKOP tartalmához való illeszkedés egyúttal az Európai Unió tematikus célkitűzéseinek megvalósulásához való hozzájárulást is jelenti. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (továbbiakban: VEKOP) elsődlegesen gazdaságfejlesztést támogató beavatkozásokat, továbbá részben területi szempontú operatív programként területi fejlesztéseket és a régióhatárokon átnyúló hatással rendelkező ágazati fejlesztéseket támogató intézkedéseket tartalmaz. A VEKOP három prioritástengely esetében biztosít lehetőséget a területi szereplők, így Pest megye számára is a területfejlesztési dokumentumokban meghatározott igények és szükségletek alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. A VEKOP indikatív forráskeretének 87,07%-a ágazati fejlesztéseket finanszíroz a régióban, míg 12,93%-a területi felhasználású (ún. Területi Kiválasztási Eljárásrend alá eső, továbbiakban: VEKOP TKR keret) forrásként jelenik meg. A területi felhasználású VEKOP TKR keret felhasználásának tervezése a területi szereplők joga és lehetősége. Ennek a keretösszegnek a felhasználására a három, VEKOP-ban tervezés szintjén érintett területi szereplő Integrált Területi Programok-at (továbbiakban: ITP) készít. Pest megye számára a 1707/2014. (XII. 3.) Korm. határozat 1 alapján rendelkezésre álló forráskeret felhasználását a kohéziós politikai keretek, a Partnerségi Megállapodás, az ágazati stratégiák és programok, valamint Pest megye területfejlesztési koncepciója és programja alapozza meg. Az ITP minden érintett területi szereplő esetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2 alapján tartalmazza a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszert. Ez a teljes keret 12.93%-ára alkalmazandó Területi Kiválasztási Eljárásrend eszközeként értelmezhető. A TKR megalapozza és így lehetővé teszi a megvalósításra szánt beavatkozások (fejlesztési elképzelések) támogatási kérelmek alapján történő kiválasztását /2014. (XII. 3.) Korm. határozata a közötti programozási időszakban a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív program területi és ágazati tervezési jogkörbe utalt forrásainak megoszlásáról 2 a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről Pest Megye Integrált Területi Programja 5

9 Pest Megye Önkormányzata számára az ITP jelentősége az, hogy a 2014-ben elkészült megyei fejlesztési program alapján lehetőségünk van befolyásolni a VEKOP különböző prioritásaiban rendelkezésünkre álló, összesen mintegy 14.5 milliárd Ft-nyi nagyságrendű forráskeretünk felhasználását, együttműködésben az RFP Irányító Hatósággal. 2 Az Integrált Területi Program 2.0 elhelyezése a tervezési környezetben 2.1 Általános pozícionálás A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) decemberi módosításával és annak január 1-ei hatályba lépésével a területfejlesztési feladatok területi szinten a megyei önkormányzatok hatáskörébe kerültek. A Tftv-ben foglalt közfeladatok ellátása során a megyei önkormányzat összehangolja a kormányzat, az önkormányzat és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, amelynek keretében a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről. A területfejlesztési tervezés átalakulása érintette az országos tervezési folyamatokat is. A as ciklusra való felkészülés az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OTFK) kialakításával indult el, és ezek alapján készültek el az uniós előírások szerinti tervdokumentumok (a Partnerségi Megállapodás és a kapcsolódó Operatív Programok). A megyei tervezési folyamat összefoglalása 1. Pest megyei helyzetfeltáró dokumentum elkészítése. Közgyűlés általi elfogadása: november 30. (91/2012. (11.30.) PMÖ határozat) Minőségbiztosítást végző szervezet: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, Pro Régió, 2. Pest megyei területfejlesztési koncepció elkészítése. Közgyűlés általi elfogadása: november 29. (12/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelet) Minőségbiztosítást végző szervezet: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 3. Pest megyei területfejlesztési program elkészítése. Közgyűlés általi elfogadása: augusztus 22. (29/2014. (08.22) PMÖ határozat) Minőségbiztosítást végző szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium - miniszteri állásfoglalással 4. Integrált Területi Program 1.0 elkészítése az 1323/2013. (VI. 12.) Korm. határozatban foglalt források figyelembe vételével. Nemzetgazdasági Minisztérium irányába történt benyújtása: október Integrált Területi Program 2.0 elkészítése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3 és a 1707/2014. (XII. 3.) Korm. határozat alapján 4. A tervezési tevékenységgel Pest megye is hozzájárult a as uniós költségvetési időszakban a Közösségi Stratégiai Keret alá tartozó európai strukturális és beruházási alapokból finanszírozandó operatív programok tervezéséhez. 3 a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről /2014. (XII. 3.) Korm. határozata a közötti programozási időszakban a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív program területi és ágazati tervezési jogkörbe utalt forrásainak megoszlásáról Pest Megye Integrált Területi Programja 6

10 Pest megyei helyzetfeltáró dokumentum Pest Megye Önkormányzata 2012 őszére elkészítette a területfejlesztési koncepciót megalapozó helyzetfeltáró dokumentumot. A helyzetértékelés tárgya volt: a megye társadalmi, gazdasági, környezeti, térszerkezeti, stb. viszonyainak felmérése, a megye területén zajló folyamatok vizsgálata, a beavatkozást igénylő területek azonosítása (földrajzi és tematikai értelemben egyaránt). A helyzetértékelés célja az volt, hogy alapját és kiindulási pontját képezze a megyei területfejlesztési koncepció javaslattevő fázisának, majd pedig a megyei területfejlesztési stratégia és az operatív programok kidolgozásának. A helyzetértékelés figyelembe vette a korábban készített koncepcionálisstratégiai elemzésekben leírtakat, adatbázisa az elemzéshez kapcsolódóan statisztikai alapú, idősoros elemzést tett lehetővé. A helyzetértékelésben bemutatásra került a közötti időszakban felhasznált EU-s források területi megoszlása is, erre vonatkozóan szakmailag megalapozott elemzést tartalmaz. Pest megyei területfejlesztési koncepció A dokumentumban megtörtént Pest megye pozicionálása, a fejlesztés lehetséges forgatókönyveinek értékelése, a megye kívánatos jövőképének megfogalmazása, valamint a jövőkép elérésének szolgálatába állított koncepcionális területfejlesztési és ágazati célkitűzések rendszerének meghatározása a Nemzeti Fejlesztés 2020 tervezési dokumentumban megfogalmazott országos fejlesztési célrendszer figyelembevételével. A koncepció megalkotása során külön megjelenítésre került a térség pozíciója és fontossága a nagyvárosi térségbe (Metropolisztérség) való tartozása okán és amiatt, hogy nemzetstratégiai okok miatt fejlesztése kiemelten fontos lenne. A koncepció hosszú távú tervezési dokumentum, idősíkja 2030-ig terjed. Pest megyei területfejlesztési program Elkészült, és ugyancsak jóváhagyásra került a Pest Megyei Területfejlesztési Program, amely a területfejlesztési koncepción, mint hosszú távú célrendszeren nyugvó középtávú stratégiából és annak megvalósítását szolgáló operatív programrészekből áll. A stratégiai program alapvető célja a fejlesztési programcsomagok stratégiai megalapozása, ez kapcsolja össze logikailag a koncepcióban leírtakat és a második blokkban, az operatív programban szereplő konkrét, beavatkozások formájában megfogalmazott projektcsomagokat. A koncepció és a program egyaránt átfogó, teljes tervezéssel készültek, azaz valamennyi, a megye szempontjából fontos fejlesztési szükségletet tartalmaznak, valamennyi fontos fejlesztési területre vonatkozóan meghatároznak célokat, beavatkozási irányokat, feladatokat. Integrált területi program 1.0 Az Integrált Területi Program készítésének lényege abban állt, hogy a megyei területfejlesztési program által kijelölt stratégiai célok, fejlesztési prioritások közül meghatározhatóak legyenek azok a fejlesztések, amelyek a VEKOP-ban rendelkezésre álló forrásokból finanszírozhatóak lesznek. Tehát már nem teljes tervezés valósult meg, hanem az ismert forrásra fókuszálva folytatódott a tervezési folyamat. Az ITP készítése tehát a megyei területfejlesztési program VEKOP tartalomhoz illesztett lebontásának, részletezésének tekinthető, azzal a különbséggel, hogy míg a Pest megyei területfejlesztési program a megyei célokkal összhangban, azok részeként tartalmazza Érd megyei jogú város stratégiai fejlesztési irányait, addig az integrált területi program szintjén Pest megye és Érd megyei jogú város önálló integrált területi programot állítanak össze és valósítanak meg. Pest Megye Integrált Területi Programja 7

11 Integrált területi program 2.0 Az Integrált Területi Program 1.0 változata alátámasztásul szolgált jelen Integrált Területi Program 2.0 dokumentum elkészítéséhez. Az új dokumentum kidolgozását több lényegi változás indokolta: A 1707/2014. (XII.3.) Korm. határozat módosította Pest megye tervezési keretét, a konkrét projektjavaslatok már nem képezik az integrált területi programok részét, Az önkormányzati tulajdonú épületek energetikai szempontú megújítása kikerült a VEKOP prioritásai közül és a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program hatálya alá került. Az új ITP feladata, hogy meghatározza a kormányhatározatban lefektetett VEKOP Területi Kiválasztási Rendszer forráskeret felhasználásának rendszerét és biztosítsa, hogy Pest megye a helyi szükségletekre válaszolva, integrált módon, a lehető legtöbb területi szereplőt bevonva járuljon hozzá a VEKOP-ban rögzített célértékek megvalósulásához. 2.2 A Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program rövid összefoglalása A közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat kijelölte az uniós források felhasználását biztosító operatív programokat, melyek közül a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) szolgálja elsődlegesen a Közép-magyarországi Régió, benne Budapest és Pest megye fejlesztési programjainak finanszírozását. A VEKOP küldetése, hogy egy időben szolgálja Magyarország egyetlen fejlettebb régiójának, a Középmagyarországi Régiónak a társadalmi-gazdasági versenyképességének javulását, valamint segítse a régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkentését, Pest megye fejlődésben lemaradó térségeinek felzárkóztatását. 58,7 51,8 23,7 33,8 27,0 38,0 37,8 6,3 10,6 1. ábra: A VEKOP struktúrája (milliárd forintban) Pest Megye Integrált Területi Programja 8

12 A Közép-magyarországi Régió uniós értelmezés alapján fejlett régiónak minősül, hiszen Budapest és Pest megye együtt számított GDP kibocsátási értéke meghaladta az eu. tagországok átlagának 107%- át. Ugyan Pest megye önállóan fejletlen régiónak minősülne, az együttes számítás alapján mégsem tartozik ebbe a kategóriába. A besorolás kevesebb forrást és jelentős tematikus megkötöttségeket jelent a KMR tekintetében. A Közép-magyarországra jutó források közel 40%-át ESZA-ból (Európai Szociális Alap) megvalósuló fejlesztésekre kell fordítani, továbbá az ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) által finanszírozott beruházások 80%-át a következő tematikus célok mentén kell felhasználni: Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság (4. tematikus cél), Kutatás, technológia fejlesztés és innováció (1. tematikus cél), KKV-k versenyképességének fokozása (3. tematikus cél), Infokommunikációs technológiák fejlesztése és hozzáférhetőségük javítása (2. tematikus cél), Az ERFA maradék 20%-a használható fel további tematikus célok finanszírozására. További megkötést jelent, hogy míg a konvergencia régiókban, vagyis Magyarország minden más megyéjében a saját területi operatív programjukon kívül az ágazati operatív programok is korlátlan módon forrást tudnak biztosítani a fejlesztésekhez, addig Közép-magyarországon csak az ágazati operatív programok azon része tud forrást biztosítani amely KA-ból (Kohéziós Alap) valósulnak meg. A gyakorlatban tehát a területi operatív programon kívül, mely nálunk a VEKOP, néhány közlekedési projekt az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programból finanszírozva (IKOP), valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programból finanszírozott energetikához, árvízvédelemhez, vízgazdálkodáshoz, hulladékgazdálkodáshoz és a klímaváltozás hatásaihoz kapcsolódó fejlesztések tudnak majd megvalósulni. Bizonyos területi megkötöttségek mellett a Vidékfejlesztési Operatív Program forrásai is elérhetőek lesznek Pest megyében is. 8% 5% 0% 87% Ágazati fejlesztések Budapest Főváros Pest Megye Érd MJV 2 ábra: VEKOP forráskeretének megoszlása Pest Megye Integrált Területi Programja 9

13 2.3 Pest megyei Integrált Területi Programja 2.0 forráskeret Az Integrált Területi Programban Pest megye a VEKOP kilenc prioritástengelye közül három prioritástengely (1, 5, 6. prioritástengelyek) alábbi négy intézkedése forráskeretének felhasználását tervezheti meg: Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében (VEKOP 1.2), Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése (VEKOP 5.3), Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése (VEKOP 6.1), A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja (VEKOP 6.2). A megyei forráskeretek megoszlását az alábbi táblázat mutatja: Intézkedés neve Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében Forráskeret (Mrd Ft) Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése 1,8 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 5,7 5,1 1,9 Fontos, hogy az ITP 2.0 nem projektorientált, hanem intézkedésenkénti forráskeretekkel dolgozik. Ez azt jelenti, hogy a területi szereplő a dokumentum elkészítésével a projektek kiválasztásának a környezetét teremti meg Közép-magyarországi keretösszeg (Mrd Ft) Minisztériumi javaslat megyei forrás nagyságára (Mrd Ft) Pest megye által kért forrás (Mrd Ft) 3 ábra: Pest megyére jutó forrás aránya TKR intézkedésenként Pest Megye Integrált Területi Programja 10

14 2.4 Pest megye szerepe az Integrált Területi Program megvalósításában Pest megye feladata elsősorban tervezési feladat, amelyhez számos, a forrásfelhasználás folyamatára közvetlen kiható döntést szükséges meghozni. A területi szereplő döntéshozói feladata elsőként a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer (a Területi Kiválasztási Eljárásrend eszköze) belső jóváhagyásakor, majd ezt követően a forráskeretek felhasználása (felosztása) kapcsán az ITP készítésekor jelentkezik. Ezen felül a megvalósítás során az ITP esetleges módosítása várhatóan közgyűlési jóváhagyást fog igényelni. Feladatok a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19 szerint: A területi szereplő feladatai a) összeállítja az integrált területi programot és kezdeményezheti annak módosítását, b) véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást, c) adatot szolgáltat az irányító hatóság részére a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret összeállításához, d) végrehajtja az integrált területi programot. 4. ábra: Az ITP végrehajtása, az Irányító Hatóság és a területi szereplők szerepe A Területi Kiválasztási Eljárásrend alá tartozó felhívások esetében a megyei önkormányzat tanácskozási joggal vesz részt a támogatási kérelmek bírálatában a Döntés Előkészítő Bizottság (DEB) munkájában, ahol az Irányító Hatóság és Pest megye együtt dönt a kiválasztásra kerülő projektekről, vagyis Pest megyének vétójoga lesz. A projektetek előkészítésében és megvalósításában is nagyobb szerep jut várhatóan Pest megyének, hiszen a megyei önkormányzat a területén található települési önkormányzatok e rendelet hatálya Pest Megye Integrált Területi Programja 11

15 alá tartozó támogatásból megvalósul közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. A területi szereplő konkrét feladatai: Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer elkészítése, az ITP elkészítése és közgyűlési elfogadtatása, az IH által készített felhívások véleményezése, részvétel a döntés előkészítésben (DEB tagság), a végrehajtás nyomon követése, a forrásfelhasználás nyomon követése (végrehajtás monitorozása). 3 A megye által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritériumok 3.1 A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer szükségessége és kapcsolata az ITP-vel A hazai jogszabályalkotás a kiválasztási kritériumrendszer szükségességét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet - a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről keretében rögzítette. Eszerint: 54. (4) Területi kiválasztási eljárásrendben kell dönteni a főváros, a megye és a megyei jogú város integrált területi programja keretében támogatandó projektek támogatási kérelmeiről a területi programok esetén, ahol a program a területi kiválasztási eljárásrend alkalmazását írja elő. 57. (1) A területi szereplők a monitoring bizottság által jóváhagyott kiválasztási szempontrendszer alapján elkészítik az Integrált Területi Programokat (a továbbiakban: ITP) és benyújtják a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére. Ebből adódóan a megye/főváros feladata egy Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer megalkotása, majd benyújtása az Irányító Hatóság felé. A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer területi szereplőre specifikált elemeinek a Monitoring Bizottsággal történő elfogadtatása minden esetben az ITP elkészítésének kötelező, megelőző lépése. A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer olyan kritériumokat tartalmaz, amelyek keretét képezik, és elvi megalapozását adják a későbbiekben a projektkiválasztásnak. Fontos, hogy a kiválasztási kritériumok nem egyenlők az értékelési szempontokkal, viszont az értékelési szempontok a kiválasztási kritériumokból kerülnek levezésre. A kiválasztási kritériumok elvi keretet biztosítanak a majdani projektértékelési szempontrendszerhez. Ezek egyrészt az Irányító Hatóság hatáskörében rögzített kritériumok (VEKOP-hoz kötött elvárás rendszer), másrészt az ITP gazda területi szereplők által meghatározott kritériumok. Pest Megye Integrált Területi Programja 12

16 3.2 Irányító Hatóság által előírt kötelező kritériumok A kötelező kritériumokat maga az IH terjeszti a Monitoring Bizottság elé, a területi szereplőnek nincs lehetősége ezeken módosítani. Sorszám I.1. I.2. Kritérium megnevezése Illeszkedés a VEKOP releváns céljaihoz Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság I.3. Indíthatósága / előkészítettség Tartalmi magyarázat A kiválasztás kritériuma, a VEKOP adott intézkedésének céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás. A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági terv. A kiválasztás kritériuma, hogy mennyire előkésztett és indítható a projekt. Az előkésztettsége egyben megalapozottságot és garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan. I.4. Kockázatok A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés milyen kockázatokat hordoz. I.5. Projekt komplexitása A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához. I.6. Hatás A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását. I.7. Fenntarthatóság Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi fenntarthatósága. 3.3 Pest megye által választott további kritériumok Annak érdekében, hogy az IH által meghatározott általános kiválasztási elvek mellett a területi sajátosságok, területi szempontok is érvényesítésre kerülhessenek a projekt kiválasztási folyamatban, Pest megye további kiválasztási kritériumokat határozott meg, melyet a VEKOP Monitoring Bizottsága is jóváhagy. Pest megye által választott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer: Sorszám Kritérium megnevezése Tartalmi magyarázat Alkalmazás II.1. II.2. II.3. II.4. II.5. Illeszkedés a Pest megyei területfejlesztési programhoz Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez Hozzájárulás munkahelyteremtéshez Hozzájárulás komplexebb programok megvalósításához a A kiválasztás kritériuma, Pest megye területfejlesztési programjának megvalósulásához való hozzájárulás. A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni. A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági növekedéshez történő hozzájárulása kerül mérlegelésre. A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja A kritérium alapján előnyben részesülnek azok a projektek, melyek korábbi, vagy párhuzamosan megvalósuló fejlesztést egészítenek ki, folytatnak, alapoznak meg. IGEN / NEM IGEN / NEM IGEN / NEM IGEN / NEM IGEN / NEM Pest Megye Integrált Területi Programja 13

17 A kritériumok kiválasztásának indoklása: Sorszám (II.) II.1. II.2. II.3. Kritérium megnevezése Illeszkedés a Pest megyei területfejlesztési programhoz Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez Alaphelyzet: Szöveges magyarázat A Pest Megye Területfejlesztési Program meghatározza azokat a prioritásokat, melyek mentén a megye fejlődését elő kell segíteni. illeszkedő megyei program cél (ok): Valamennyi prioritás Alaphelyzet: A megye gazdasági és társadalmi rétegződése rendkívül összetett. A megyén belül is vannak elmaradott térségek (Szobi, Nagykátai), vannak lemaradó térségek (Aszódi, Ceglédi, Dabas- Ráckeve déli). A térségek felzárkóztatása, a területi különbségek csökkentése a megye érdeke. Illeszkedő megyei program cél (ok): Pest megye fejlődésben lemaradó térségeinek komplex fejlesztése [II. Prioritás] Alaphelyzet: A VEKOP önmaga is olyan OP. melyben a beavatkozásoknak a gazdaság fejlődését kell elősegíteniük. A megyei kritérium ezt a szemléletet tükrözi: akár település által, akár vállalkozó által megvalósításra kerülő projektről legyen szó, az közvetlenül, vagy közvetetten járuljon hozzá a gazdaság növekedéséhez. Illeszkedő megyei program cél (ok): Valamennyi prioritás Alaphelyzet: II.4. Hozzájárulás munkahelyteremtéshez a A foglalkoztatás növelése egyrészt nemzeti célkitűzés, másrészt bizottsági előírás, ezért valamennyi projektben fontos szempontnak kell lennie. Illeszkedő megyei program cél (ok): Valamennyi prioritás II.5. Hozzájárulás komplexebb programok kialakításához Alaphelyzet: A megyei ITP alá tartozó programok kis száma és a forráskeret csekélysége nem tesz lehetővé nagyobb volumenű, komplex fejlesztéseket, ezért előnyben szeretnénk részesíteni azokat a projekteket, amelyek egymásra épülnek máshonnan finanszírozott, de logikailag összekapcsolódó projektekkel. Illeszkedő megyei program cél (ok): Valamennyi prioritás Pest Megye Integrált Területi Programja 14

18 4 Az ITP célrendszere és integráltsága 4.1 A megyei területfejlesztési program és az ITP kapcsolódása A megyei területfejlesztési program 12 stratégiai célt rögzített a Társadalmi megújulás, a Gazdaság dinamizálása és a Térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása átfogó célkitűzések keretében. A program célrendszere és a megyei tervezésű intézkedések közötti kapcsolódásokat az 5. ábrán jelöltük. Jól látható, hogy a VEKOP vonatkozó prioritásaiban szereplő intézkedések, bár jól illeszthetőek a megyei célkitűzésekhez, az ITP-ben rendelkezésünkre álló források azok csekély mértéke és szűkített tematikája miatt csak igen korlátozott mértékben tudnak hozzájárulni a megyei fejlesztési célok megvalósulásához. A Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése (VEKOP 6.1), intézkedés egyrészről közvetlenül segíti a Társadalmi megújulás, mint átfogó célkitűzés oktatási intézményrendszerének infrastrukturális megújítása stratégiai célja megvalósítását, hiszen bölcsődei, óvodai, családi napközis intézményi kapacitásfejlesztés az intézkedés tartalma. Közvetetten ugyanakkor elősegíti a Gazdaság dinamizálása átfogó cél megvalósulását, hiszen elsősorban a férőhely kapacitásokkal küszködő agglomerációs térség településein, de részben a fejlődésben lemaradó térségekben is segíti a nők munkába állását, ezzel segíti a gazdaság fejlődését is. A Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében (VEKOP 1.2) intézkedés, a megyei fejlesztési program valamennyi gazdaságfejlesztési céljának előrehaladását közvetlenül elősegíti, hiszen az üzleti infrastruktúra fejlesztése alapvetően befolyásolja a megyei kkv szektor gazdasági teljesítőképességét. Mivel a regionális támogatás-intenzitás térkép (RAG) által biztosított emelt támogatásintenzitás a fejlődésben lemaradó térségek, illetve döntően a Dél-Pest megyei gazdaságfejlesztési térség településein működő gazdasági társaságok számára elérhető, így ezek a fejlesztések a területi célok elérését is jól szolgálhatják. A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja (VEKOP 6.2). intézkedés egyrészt szolgálja a Társadalmi megújulás átfogó célkitűzés céljainak megvalósítását, hiszen hatására javul a szociális- és a közbiztonság, javul az érintett lakosság testi-lelki egészségi állapota másrészt hozzájárul a Térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása átfogó cél megvalósításához, a települések belső infrastruktúrájának javításához, az épített és környezeti értékek megőrzéséhez, fejlesztéséhez. A Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése (VEKOP 5.3) intézkedés egyrészt közvetlenül segíti a térség belső kapcsolatrendszerének fejlesztése célkitűzést, közvetve pedig segíti a megye lakossága egészségügyi állapota javítása célkitűzés megvalósítását. Az egyes ITP célok egymás közötti kapcsolatrendszere, az egyes célok integráltsága bemutatása nehézségekbe ütközik. Megyei szintről értelmezve, összességében, logikailag nyilván kimutatható, hogy az egyes célok hogyan járulhatnak hozzá más célok megvalósulásához. Hiszen, ha épül pl. egy óvoda, a munkába visszatérő szülő nyilvánvalósan hozzájárulhat a vállalkozások növekedési potenciáljának növekedéséhez is, ha a megfelelő helyen épül egy kerékpárút, az úgyszintén. A források rendkívüli szűkössége miatt azonban szinte kizárt, hogy egyazon környezetben, egyazon településen több egymásra épülő, hatásában egymást segítő projekt kerülhessen finanszírozásra. A Pest megye rendelkezésére álló 14.5 milliárdos keretösszeg ilyen integrációt, ilyen szinergiákat akkor tenne lehetővé, amennyiben egy kistérségben kerülne hasonló nagyságrendű forrás allokálásra. A megye 187 települését és 1.3 millió lakosságát tekintve ilyen hatásokat nem tartunk életszerűnek prognosztizálni. Pest Megye Integrált Területi Programja 15

19 Társadalmi megújulás A szociális és közbiztonság megerősítése, a közösségek megújítása, a családi értékek előtérbe helyezése, "családbarát" megye, a társadalmi bizalom erősítése Az együttműködések intézményesítése a térségi szereplőkkel, a megye belső kapcsolati hálójának fejlesztése, menedzsment szervezetének felállítása Egészséges társadalom, a megye lakossága egészségügyi állapotának javítása, kiemelt hangsúlyt fektetve az egészséges életmódra és a prevencióra Gazdaság dinamizálása Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása, az oktatás intézményrendszerének infrastruktúrális és tartalmi megújítása, a kulturális értékek megőrzése és fejlesztése, a térségi- és helyi identitás erősítése A gazdaság teljesítményének, hatékonyságának és stabilitásának erősítése, több lábon álló gazdaság, a technológiai és tudásintenzív, valamint a foglalkoztatást erősítő ágazatok kiegyensúlyozott fejlesztése Gazdasági húzótérségeink innovációs teljesítményének, versenyképességének, exportjának növelése Makrorgionális logisztikai finkciók és a rászervezhető értékteremtő képesség erősítése kiemelten az M0 mentén a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér térségében A fejlődésben elmaradott Szobi és Nagykátai, illetve a lemaradó Aszódi, Ceglédi és Ráckeve-Dabasi térségek gazdasági-társadalmi felzárkóztatása Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása Pest megye térségének nemzetközi és országos multimodális közlekedési kapcsolatrendszerének fejlesztése a transzfer szerep ellátása és hálózatos térstruktúra kialakulása érdekében A térség kohéziójának javítása érdekében a megye belső közlekedési kapcsolatrendszerének fejlesztése, kiemelten kezelve a térségközpontok és vonzáskörzetük közlekedését és az elővárosi közlekedést Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése Tervezett, koordinált térségfejlesztés, policentrikus települési struktúra, takarékos területhasználat, épített és környzetei értékek megóvása és fejlesztése Energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, közműfejlesztés és környezetvédelem a térségek és települések fejlődésének szolgálatában 5. ábra: A területfejlesztési program célrendszeréhez kapcsolódó megyei tervezésű intézkedések Pest Megye Integrált Területi Programja 16

20 4.2 Az ITP viszonya a területfejlesztési programhoz Az Integrált Területi Program egyszerre kapcsolódik szorosan a VEKOP vonatkozó intézkedéseihez és a Pest Megyei Területfejlesztési Program bizonyos beavatkozási pontjaihoz. Ezzel megteremti az összeköttetést a finanszírozás forrása és a fejlesztési szükségletek között. Fontos megjegyezni, hogy a megyei területfejlesztési program úgynevezett teljes tervezéssel készült 2014 folyamán. Vagyis a korábban megfogalmazott célokat nem csupán a már akkor láthatóan szűkös forráskerettel rendelkező VEKOP-ból kívánta elérni, hanem számított további operatív programok forrásaira, és hazai forrásokra egyaránt. A területfejlesztési programban megfogalmazott 80 db beavatkozásra csak részben tud finanszírozást biztosítani az ITP 4 intézkedése. Emiatt szükséges lenne, hogy az ágazati operatív programok jelentős mértékben tervezzenek olyan fejlesztéseket, melyek Pest megye területén valósulnak meg. E nélkül félő, hogy a területfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célokat még részterületeken sem fogja elérni Pest megye, ezáltal választott jövőképe, mely az: Európai térben versenyképes, minőségi életfeltételeket biztosító Pest megye hosszútávon is veszélybe kerülhet. Pest Megyei Területfejlesztési Program Integrált Területi Program VEKOP GINOP KEHOP IKOP EFOP VP Az 1.2 fejezetben bemutatásra kerültek az ITP 2.0 intézkedései. Látható, hogy túlnyomó részben pontszerű fejlesztésekre adnak csak lehetőséget. Egyetlen terület illeszthető horizontálisan valamennyi intézkedéshez, a Fenntartható multimodális mobilitást elősegítése, mely fejlesztésekre azonban csak 1,8 Mrd Ft forrás fordítható a megyében, és a forrás legnagyobb részét kerékpárutak építésére szükséges fordítani. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az ITP tématerületeihez kapcsolódóan milyen tartalmú fejlesztéseket kíván Pest megye támogatni Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében Pest megye összetettségéből adódóan, a fejlett és jó adottságokkal, lehetőségekkel rendelkező, döntően a főváros közeli, agglomerációs térségek mellett a megyében számos, a megye északi-, keleti és déli peremvidékén elhelyezkedő térség ugyanolyan problémákkal küzd, mint az ország más, fejlődésben lemaradó területei. Ezekben a térségekben él a megye lakosságának mintegy egyharmada, több mint 400 ezer fő. Megállapítható az is, hogy pusztán a piaci folyamatok (például a vállalati hitelezés, vagy a hazai piaci kereslet bővülése) és az általános gazdaságfejlesztési eszközök Pest Megye Integrált Területi Programja 17

21 önmagukban nem elégségesek ahhoz, hogy e térségek bekapcsolódjanak a metropolisztérség gazdasági és kulturális vérkeringésébe. Pest megye, az ország gazdaságfejlesztésének egyik legnagyobb fejlődési potenciállal rendelkező térsége az általunk Ferihegyi Gazdasági Övezetnek elnevezett, a repülőtér tágabb környezetét magába foglaló térség. A nemzetközi repülőterek és vonzáskörzetük minden országban kiemelt jelentőséggel bírnak a gazdaságfejlesztés szempontjából, hiszen rendkívül nagy személy- és áruforgalmat bonyolítanak le, ehhez a szolgáltatások széles skálája kapcsolódik, és az értékteremtési folyamatok közül egyre több termelő- és feldolgozó kapacitás is ezekbe az övezetekbe összpontosul. Fentiek alapján a lemaradó térségekben, továbbá Pest megye legnagyobb fejlődési potenciálját képező Ferihegyi Gazdasági Övezetben fontosnak tartjuk, hogy legyen mód új vállalkozói területek kijelölésére az eddigiek mellett és ne csak a meglévők bővítésére. A megyei területfejlesztési programban az Üzleti környezet fejlesztése [GD1.f] projektcsomagban célként rögzítettük a vállalkozások indulásának ösztönzését, olyan szolgáltatások és üzleti környezet biztosításával, mely elősegíti a kezdést és megerősíti a kritikus szakaszban lévő kezdő vállalkozások fejlődését. Szintén a területfejlesztési programban jelenik meg, hogy: új iparterületek fejlesztését azokban a térségekben tartunk lehetségesnek, amelyek esetében a fejlesztés összhangban van a környezet és táji értékek védelmével, ahol a fejlesztés lemaradó Pest megyei térségben valósul meg, vagy azok felzárkóztatását is szolgálja. Nem elsősorban a multinacionális cégek nagyléptékű fejlesztéseit kívánjuk előnyben részesíteni, hanem a munkahelyteremtés központú, kisebb mértékű vállalkozói parkok fejlesztését..., a beavatkozás keretében inkubátorházak, ipari, illetve tudományos és technológiai parkok, ipari területek, megújítása, továbbfejlesztése történik Az elmúlt két évtized során a megyében az ipari-, vállalkozói parki infrastruktúra nagyobb része spontán módon, a főbb közlekedési útvonalak (autópályák) mellett, a befektetők privát forrásaiból valósult meg. A parkok döntően egy-egy (esetleg néhány) nagyobb cég érdekeltségébe tartoznak a kereskedelem, a logisztika, vagy a gyártás területein. Ezek a parkok nem, vagy csak kevéssé szolgálják a kkv szektor igényeit és telepítésükkor egyáltalán nem volt szempont az egyes meglévő területi egyenlőtlenségek kiegyenlítése, a hátrányosabb helyzetű térségekbe történő tőkevonzás, munkahelyteremtés, barnamezős területek revitalizációja, illetve egy egészségesebb, fenntarthatóbb térstruktúra kialakítása. A megyei területfejlesztési koncepció egyik fontos célkitűzése a kkv-k működési feltételeinek javítása, azok lakóterületekről történő kiköltöztetése (agglomerációs probléma) ezt segítheti a kisebb léptékű, vállalkozói parkok, inkubátorházak kialakítása, meglévő ipari parkok bővítése. Pest megyében a kkv-k jelentős része lakóövezetben folytatja tevékenységét, ezért szükséges olyan ipari parkok, vállalkozói parkok, inkubátorházak fejlesztése, ahová ezek a cégek ki tudnak települni. A befektetés-ösztönző tevékenység eredményeképpen várhatóan további igények fognak keletkezni a meglévő területeken. Véleményünk szerint javítani kell az ipari parkok által nyújtott szolgáltatások minőségét, összetételét, valamint a vállalkozások és a hazai K+F infrastruktúra közötti kapcsolatokat is bővíteni szükséges. Az ipari parkok jellemzően nem nyújtanak innovációs, illetve nagy hozzáadott értékű szolgáltatásokat, melyek erősítenék a KKV-k versenyképességét. A K+F eredmények széleskörű elterjedését, alkalmazását és így a termelékenység növelését gátolja a vállalkozók hozzáállása és az általuk követett üzleti modell, valamint a közvetítő intézmények, és a fejlett technológia hiánya. A megyében aránylag számos, fejlett feldolgozóiparhoz sorolható kis- és közepes méretű vállalkozás működik. Eszközeik és innovációs tudásuk, teljesítményük mások számára nem hozzáférhető, így nem valósul meg a szükséges koncentráció. A kiemelten támogatott K+F infrastruktúra (ún. stratégiai kutatási infrastruktúra) nem éri el a célcsoportot. Pest Megye Integrált Területi Programja 18

22 Az érintettek ipari parkok mérete (tőkeerő, terület) és üzleti modellje (a szervezet mérete és az erőforrások szolid mértéke) miatt egyes infrastruktúrákat kísérleti projekt jelleggel kívánunk támogatni, pályázatos konstrukcióban. Ezek a létesítmények költséghatékonyan, illetve méretgazdaságosan nyújthatnak több ipari park, valamint inkubátorház számára olyan szolgáltatásokat, melyeket az érintettek, vagy az érintettek nagyobb része nem képes fenntartani. A támogatható tevékenységek indikatív listája: KKV versenyképesség és innováció menedzsment központ, innovatív vállalkozásgyár, kreatív stúdiók (városközponti inkubátorházak), virtuális ipari kutató intézet. A térségben legalább egy, kísérleti jelleggel létrehozott technológiai centrum kialakítása kívánatos lenne. A centrum korszerű gyártási technológiát nyújthat szolgáltatásként a KKV-k számára. Tervezett tevékenységek bemutatása A szektorhoz kötődő tematikus inkubátorházak, vállalkozói parkok, tudományos, ipari technológiai parkok létrehozása, meglévők bővítése, infrastruktúra fejlesztése: IKT és logisztikai funkciók, az innovációs menedzsment, a park részéről nyújtott üzleti szolgáltatások, technológiatranszfer, speciális bérlemények kialakítása. A KKV-k számára elérhető univerzális gyártási technológiák és laboratóriumi eszközök beszerzése. Műszaki, mérnöki, technológiai, környezetvédelmi, innovációs menedzsment, design és egyéb tanácsadás. Az intézkedés végrehajtása során komplex megközelítést kívánunk használni annak érdekében, hogy a fejlesztések megvalósításához szükséges valamennyi tevékenység egy fejlesztés keretében elszámolható legyen. Kis léptékben tartalmazhatnak a projektek olyan beruházásokat, melyekkel az ipari-, vállalkozói terület megközelíthetősége javul. Támogatni kívánjuk azokat a településeket, melyek olyan vállalkozói tevékenységet kívánnak megvalósítani, mely az ott élő közösség számára segít a település, vagy térség ismertségének, márkaértékének növelésében, vagy a település fenntarthatóbb működtetésében. Támogatni szeretnénk a helyi vállalkozások ipari-vállalkozói parkba, inkubátorházba való kiköltözése feltételeinek megteremtését Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése A területfejlesztési programban megfogalmaztuk, hogy a kerékpáros hivatásforgalom és turizmus biztonságos kiszolgálásának fontos megvalósulni, javítva a közlekedésbiztonságot az érintett szakaszokon (csökkenjen a balesetek száma), egészségesebb életmódra és környezettudatosságra nevelve, hozzájárulva a turisztikai attrakciók megközelíthetőségének javításához. A kerékpáros turizmus és hivatásforgalom egyre jelentősebb igényeket támaszt megfelelő minőségű, az úttesttől elválasztott és rendszerbe szervezett kerékpárutak felé. További fontos szempont, hogy a kerékpárút a hivatásforgalomban is egyre inkább fontos szerepet játszik, tehát gazdaságfejlesztési szerepe kimutatható. A területfejlesztési koncepcióban feladatként fogalmaztuk meg a kerékpáros közlekedés infrastrukturális, hálózati és eszköz feltételeinek javítását, új településközi kerékpárutak építését, az intermodalitáshoz kapcsolva állomási B+R létesítmények telepítését. A fejlesztési elképzeléseket a VEKOP forráskeretéhez mérve látható, hogy ebben a projektcsomagban nem tudnak megvalósulni nagy hálózati fejlesztések, tehát a Pest Megyei Területfejlesztési Programban rögzítésre kerülő a Nemzetközi és országos kerékpáros kapcsolatok fejlesztése [TF3.c] projektcsomag egyes elemei tudnak csak megvalósulni. A korábban rögzített elképzelésünket, mely szerint hálózatokhoz kapcsolódóan szeretnénk megvalósítani a fejlesztéseket nem vetjük el, csak a hálózat egyes elemeit, mégpedig a hivatásforgalommal, belterületi balesetveszéllyel leginkább érintett szakaszok építését kívánjuk támogatni. Magyarország közlekedési rendszerének sugaras szerkezetéből adódóan jelentős a megyén keresztülhaladó forgalom. A VEKOP nem rendelkezik olyan tematikus célkitűzéssel mely a kül-, vagy belterületi utak fejlesztésére lenne fordítható, emiatt rövidtávon a települések belső úthálózata sem Pest Megye Integrált Területi Programja 19

23 fog mentesülni az átmenő forgalom okozta terheléstől. A balesetveszélyes útszakaszok megmaradnak, különösen a települési belterületek tekintetében. Olyan fejlesztéseket kívánunk támogatni, melyek rövidtávon kezelhetik a közutakat érintő hiányzó fejlesztéseket. Ezek a gyalogos közlekedéshez és gyalogos közlekedésbiztonsághoz kapcsolódó területek. A területfejlesztési programban megfogalmaztuk azt a szándékunkat is, hogy szükséges a közösségi közlekedés fejlesztése Pest megyében, mégpedig elsősorban a közösségi közlekedés tengelyei melletti multimodális csomópontok, P+R, B+R parkolók fejlesztésével, a buszmegállók fejlesztésével. Budapest és Pest megye között nincs valódi integrált közösségi közlekedési rendszer. Amennyiben bevezetésre kerül Budapesten a dugódíj, akkor azokban a zónákban, ahol közlekedési eszközt kell majd váltani, ennek nincsenek meg a feltételei. Fejleszteni szükséges azokat a területeket, ahol a közösségi közlekedés elemei koncentrálódnak, B+R, P+R parkolókat szükséges kialakítani. Fontosnak tartjuk a városi-elővárosi menetrendek és szolgáltatások összehangolását, ami kapacitások növelése nélkül is szolgálná a közösségi közlekedés fejlődését, azonban ezt nem megyei feladatként látjuk megvalósíthatónak. A fejlesztést a BKK, vagy még nem ismert állami szereplő létrehozása valósíthatja meg. Az operatív programok közötti lehatárolás úgy került kialakításra, hogy a VEKOP nem finanszíroz vonalas közösségi közlekedés (Vasút, HÉV) melletti megálló, illetve parkoló fejlesztéseket, továbbá a VEKOP forrásai ezen a téren meglehetősen szűkösek. Emiatt a pályázatok által a közösségi közlekedés kisléptékű fejlesztését kívánjuk támogatni az agglomerációs és azon túli települések esetében a buszközlekedéshez kapcsolódóan. A fejlesztések hatására várhatóan növekedni fog a közösségi közlekedést igénybe vevők száma. A Pest Megyei Területfejlesztési Programban meghatározásra került az Elővárosi közlekedési rendszer fejlesztése [TF2.a], valamint a Közösségi közlekedés kisléptékű fejlesztése [TF2.b] projektcsomagként. Ismét hangsúlyozzuk, hogy az elővárosi közlekedés fejlesztése túlmutat a VEKOP tematikáján és forráskeretén. Emiatt a stratégiai programból csak a kisléptékű fejlesztéseket van lehetőségünk tervezni. Tervezett tevékenységek bemutatása A pályázatok szakmai tartalmában meg kívánjuk jelentetni a bel-, és külterületi kerékpárutak kiépítését közösségi közlekedési csomópontig, kerékpártárolók, kerékpáros szerviz pontok, szolgáltató állomások kialakítását a tömegközlekedési csomópontok környezetében. Regionális kerékpárutak hiányzó szakaszainak, vagy becsatlakozásának megépítését. A pályázati kiírásban terveink szerint korlátozott módon támogatható lesz gyalogos átkelők, forgalomlassítók, közlekedési lámpák, átkelőhöz tartozó közvilágítás és közlekedés technikai eszközök fejlesztése. A felmerült jelentős települési igény miatt több és kisebb volumenű fejlesztést tervezünk megvalósítani az egész megyét lefedően. Előnyben részesítjük a nagy forgalmú, intézmények közelében megtalálható csomópontokat, parkolókat, továbbá a közösségi közlekedési eszköz(ök) megközelíthetőségének javítását is tervezzük. Az utas várók hiányának, illetve a meglévő várók avultságának javítását tervezzük azokon a településeken, ahol jelentős a buszos közösségi közlekedés aránya. A megállók fejlesztése mellett javítani kívánjuk a kizárólag busszal elérhető települések esetében a végállomások minőségét, az állomás környezetének minőségét. A megállók fejlesztésébe beleértjük a megközelíthetőség és közúti átkelés közlekedésbiztonságának (zebra, járdasziget, kapcsolódó közvilágítás) fejlesztését is Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése A Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetértékelése alapján kijelenthető, hogy azokon a Budapesti Agglomerációhoz tartozó településeken, ahová a fővárosból való kitelepülés, illetve a más megyékből való betelepülés a legintenzívebb volt, a demográfiai igényeknek megfelelően szükséges a Pest Megye Integrált Területi Programja 20

24 bölcsődei és az óvodai kapacitások megerősítése (mellékelt ábra alapján). Ez egyrészről a leromlott állapotú intézmények megújításával és bővítésével, másrészről újak építésével oldható meg. A kapacitás növelésével a kisgyermekes anyukák munkába állása feltételeinek javulása történik, melynek gazdaságélénkítő hatása lesz. A megyei területfejlesztési program célként határozta meg ezen kapacitások igényekhez történő igazítását. Tervezett tevékenységek bemutatása A tervezett fejlesztések négyféle módon tudják elősegíteni a kisgyermeket nevelő szülők, különösen a nők munkábaállását. Fejleszteni kívánjuk meglévő férőhelyekhez kötődően a bölcsődék és családi napközik eszközellátottságát, infrastruktúrájának minőségét, illetve rendkívül korlátozott módon lehetőség nyílik új óvodai férőhelyek létesítésére, jelentősebb mértékben pedig bölcsődei férőhelyek létrehozására, akár új bölcsődék építésével, valamint támogatni kívánjuk családi napközik létesítését is A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest megyét egy olyan kisvárosokkal átszőtt térként képzeljük el, amely gazdaságilag prosperáló, közben pedig kiemelkedő környezeti feltételeket és életminőséget biztosít az itt lakóknak. A helyzetértékelés alapján kijelenthető, hogy a megye spontán fejlődése nem ebben az irányban indult el. A települések fejlődése során létrejöttek olyan szegregálódó, társadalmi és környezeti kockázatot jelentő területek, melyeket szükségszerű újra bekapcsolni a település életébe. A gazdasági, társadalmi, környezeti problémákat a piac önmagában nem oldja meg, vagy nem kezeli kellő hatékonysággal. A városok egyes társadalmi, fizikai, gazdasági szempontból is leszakadó, vagy leszakadással fenyegetett településrészeinek állapota erősen leromlott, lakosságcsoportjaik társadalmi helyzete, foglalkoztatási színvonala, életkörülményei szegényes, a településrész városi és közösségi funkciókkal való ellátottsága alacsony szintű, a településrész nem képes bekapcsolódni a város gazdasági-társadalmi vérkeringésébe. Egyes területeken koncentráltan jelentkezik a munkanélküliség, melyet tovább súlyosbítanak a hátrányos helyzetű csoportok jelenlétéből, és a közbiztonság romlásából származó problémák. A fejlesztés célja, hogy Pest megyében, különösen a városokban megjelenő szegregátumok száma csökkenjen, csökkenjenek ezeken a területeken a társadalmi feszültségek és javuljon az élet minősége. Pest Megye Integrált Területi Programja 21

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye. Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye. Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 Jóváhagyva:.../2015. (IX. 18.) KH számú határozat 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megye Integrált Területi Programjának

Részletesebben

Pest megye fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a Szobi járás területére 2015.10.28.

Pest megye fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a Szobi járás területére 2015.10.28. Pest megye fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a Szobi járás területére 2015.10.28. Szobi kistérség Szobi kistérség - népmozgalom Zebegény 10% Bernecebaráti 8% Ipolydamásd 3% Ipolytölgyes 3% Tésa

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2014. ÉVI 3/2. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 3. Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye

Részletesebben

SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: 1 SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÁPRILIS Cím Somogy megye Integrált Területi Programja Verzió 2.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés

Részletesebben

A.../2015 (V..) KGY. határozat melléklete SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2014-2020 Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 2.2 Finanszírozó operatív program: Érintett földrajzi terület: Az ITP teljes 7 éves forráskerete Bács-Kiskun Megye Integrált

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/3. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 2. melléklet a Pest

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat Közvitára bocsátotta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 686/2013. (XII.16.) számú

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN EU Pályázati Nap a térség gazdasági szereplőinek 2016. február 10. Dunabogdány, Művelődési

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás

Részletesebben

Sopron, 2015. május 11.

Sopron, 2015. május 11. Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI ÉSZREVÉTELEI ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT VERZIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: új források, új szabályozások, új lehetőségek konferencia Budapest, 2014. október 28. A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Kükedi

Részletesebben

dr. Szabó József BESZÁMOLÓ Nógrád Megye Önkormányzata területfejlesztési feladataival összefüggésben végzett 2014. évi munkájáról

dr. Szabó József BESZÁMOLÓ Nógrád Megye Önkormányzata területfejlesztési feladataival összefüggésben végzett 2014. évi munkájáról NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 37-8/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József BESZÁMOLÓ Nógrád Megye területfejlesztési feladataival összefüggésben

Részletesebben

PÉCS MEGYE JOGÚ VÁROS

PÉCS MEGYE JOGÚ VÁROS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA Pécs KÉSZÍTETTE: PÉCS MEGYE JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. MÁJUS 11. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 1. Az MJV által alkalmazott területi kiválasztási kritériumrendszer...5

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Készült a Revita Alapítvány kutatóműhelyében Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GINOP-ról általánosságban Magyarország -a Budapestet és Pest megyét magába foglalóközép-magyarország Régiót leszámítva - nem éri el az EU átlag

Részletesebben

A programhoz a Stratégiai Környezeti Vizsgálat az ÖKO Zrt koordinálásában készült.

A programhoz a Stratégiai Környezeti Vizsgálat az ÖKO Zrt koordinálásában készült. A programhoz a Stratégiai Környezeti Vizsgálat az ÖKO Zrt koordinálásában készült. Versenyképes Közép-Magyarországért OP Ex-ante értékelési jelentés Vezetői összefoglaló 2015. január 5.-i (EU Bizottságnak

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megalapozó vizsgálat Helyzetértékelés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis-

Részletesebben

BUDAPEST XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÚJPALOTA ITS

BUDAPEST XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÚJPALOTA ITS BUDAPEST XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÚJPALOTA ITS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2016. február Urban-Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19-21. Tel: +36

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat A Belügyminisztérium összefoglaló értékelése alapján kiegészítve Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési Programja Stratégiai munkarész Közvitára szánt változat

Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési Programja Stratégiai munkarész Közvitára szánt változat Jász-Nagykun-Szolnok megye Területfejlesztési Programja Stratégiai munkarész Közvitára szánt változat Dr. habil. Mező Ferenc ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Megyei tervezés 2014-2020 2012. január 1. megyei

Részletesebben

STABILAN AZ ÉLVONALBAN INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM Komárom-Esztergom megye 2014-2020

STABILAN AZ ÉLVONALBAN INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM Komárom-Esztergom megye 2014-2020 STABILAN AZ ÉLVONALBAN INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM Komárom-Esztergom megye 2014-2020 1 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi

Részletesebben

SZÉCHENYI2020 PÁLYÁZATOK 2016-BAN

SZÉCHENYI2020 PÁLYÁZATOK 2016-BAN SZÉCHENYI2020 PÁLYÁZATOK 2016-BAN Soter-Line Oktatási Központ Kft. Pályázati Akadémia Divízió Székhely:1073 Budapest Erzsébet krt. 7. info@palyazatiakademia.hu Horváth Dorina Skoda Barbara TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Csongrád Megye Területfejlesztési Programja CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014.

Csongrád Megye Területfejlesztési Programja CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014. CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014. 1 STRATÉGIAI PROGRAMRÉSZ TERVEZÉSI FOLYAMATÁNAK ELJÁRÁSAI, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRE ÉS KÖRÜLMÉNYEI 7 1. CÉLRENDSZER 14 1.1. Célrendszer bemutatása 14 1.2.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21 OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

A területfejlesztés helyzetéről, avagy hol tart ma a területfejlesztési szakpolitika?

A területfejlesztés helyzetéről, avagy hol tart ma a területfejlesztési szakpolitika? A területfejlesztés helyzetéről, avagy hol tart ma a területfejlesztési szakpolitika? Tipold Ferenc főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztály KFTE XIII. Területfejlesztők

Részletesebben

Szám: 2-15/2013. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

Szám: 2-15/2013. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-15/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 52/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a megyei szintű helyzetértékelő

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5.

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Stratégiai Programrész 2014. június 5. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Bara Annamária Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/137-14/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 2/3. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. május 8. PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Európa 2020. Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról

Európa 2020. Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról Európa 2020 Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról Készítette: Letenyei Katalin Orsolya Seper Vivien Sinkó Lilla Simon Dorottya Siska Enikő Tamándl László Trencsényi Tibor 1 1. Az

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció RÁCKEVE VÁROS Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása című

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY 2016. JANUÁR 15. Szűkülő

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására FELHÍVÁS Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA ROGRAMJA 2015 2019 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...4 II. SZEGED HELYZETE A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓHOZ VISZONYÍTVA...5 II.1. Múlt...5 II.2. Jelen...5 II.2.1.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSI FORRÁSOK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. 413/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Tárgy: A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

Fővárosi Területfejlesztési Program - Stratégiai és Operatív Munkarész Környezeti Vizsgálata

Fővárosi Területfejlesztési Program - Stratégiai és Operatív Munkarész Környezeti Vizsgálata Fővárosi Területfejlesztési Program - Stratégiai és Operatív Munkarész Környezeti Vizsgálata Budapest, 2014. január Msz: 103/2014 Fővárosi Területfejlesztési Program - Stratégiai és Operatív Munkarész

Részletesebben

Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások

Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Magyar Államkincstár

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra Horkay Nándor Elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) NTH szakértők: Horkay Nándor, Dr. Péti Márton, Dr. Czene Zsolt, Kígyóssy

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7.

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014. november 7. Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 10 1.1 A tervezési intézményi háttere... 10 1.2 A tervezési folyamat

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP PÁLYÁZATI PROGRAMOK ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATA EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. OP EU 2020 stratégia(2010 2020) 11 tematikus cél Kohéziós politika rendeletei

Részletesebben

FEJLESZTÉS- POLITIKA 2014 UTÁN DR. HABIL MEZŐ FERENC ÜGYVEZETŐ ÉARFÜ NONPROFIT KFT.

FEJLESZTÉS- POLITIKA 2014 UTÁN DR. HABIL MEZŐ FERENC ÜGYVEZETŐ ÉARFÜ NONPROFIT KFT. FEJLESZTÉS- POLITIKA 2014 UTÁN DR. HABIL MEZŐ FERENC ÜGYVEZETŐ ÉARFÜ NONPROFIT KFT. A LEGTÖBBEN INKÁBB MEGHALNAK, MINTSEM GONDOLKODNÁNAK. SOKAN MEG IS HALNAK BERTRAND RUSSEL (1870-1972) nyugodtan mondhatjuk,

Részletesebben

VAS MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

VAS MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA VAS MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA SZOMBATHELY, 2015. augusztus 27. 1 Tartalomjegyzék Előzmények... 3 Vezetői összefoglaló (Bevezető)... 6 1. A megye által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritériumok...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez Kódszám: KMOP-5.1.1/D2-13 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) térségi tervezési folyamata és tervezett gazdaságfejlesztési tartalma Márton György vezető tervező Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Pécs,

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember Fejezet: Tartalom

Részletesebben

Az innováció szerepe az oktatás- kutatás-üzleti szféra közötti szinergiák megteremtésében, támogatások a felsőoktatás részére

Az innováció szerepe az oktatás- kutatás-üzleti szféra közötti szinergiák megteremtésében, támogatások a felsőoktatás részére Az innováció szerepe az oktatás- kutatás-üzleti szféra közötti szinergiák megteremtésében, támogatások a felsőoktatás részére ELTE Innovációs Nap 2015. 2015. február 26. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terv A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan 2009. május 1 Tartalomjegyzék 0. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4

Részletesebben

Információk a családi napközbeni gyermekellátás fejlesztését célzó pályázati lehetőségekről

Információk a családi napközbeni gyermekellátás fejlesztését célzó pályázati lehetőségekről Információk a családi napközbeni gyermekellátás fejlesztését célzó pályázati lehetőségekről Pályázati lehetőségek 1. Gyakornoki program pályakezdők támogatására - GINOP- 5.2.4-16 2. Védőháló a családokért

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye

Komárom-Esztergom megye A Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 5 éve szakmai konferencia, Bábolna, 2013. december 10. Stabilan az élvonalban Komárom-Esztergom megye A megyei önkormányzat a területfejlesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése Iktatószám:

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAM

HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAM HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA --- STRATÉGIAI PROGRAM 2006. MÁRCIUS 20. (AKTUALIZÁLVA: 2006. AUGUSZTUS 31.) HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

Részletesebben

a városfejlesztéshez és a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

a városfejlesztéshez és a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelete a városfejlesztéshez és a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GINOP SLIDE HEADING EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. OP EU 2020 stratégia(2010--2020) 11 tematikus cél Kohéziós politika rendeletei (2014--2020) Szabályok

Részletesebben

OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK, AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP/VP/Hazai forrás Támogatás intenzitás Aktuális kiírások Változások, tapasztalatok Partnerségi Megállapodás

Részletesebben

Környezet és energia Operatív Program

Környezet és energia Operatív Program Környezet és energia Operatív Program 5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás Akcióterv 2009-2010 2010. március I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 2-4/2016. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád

Részletesebben

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 5.0 VÁLTOZAT

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 5.0 VÁLTOZAT TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 5.0 VÁLTOZAT TERVEZET 2014. május 9. Készítette a Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal közreműködésével CCI Cím Verzió 4.0

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat Előterjesztő: Ikt.sz.: Tárgy: Melléklet: Véleményezésre megküldve: Dr. Botka László polgármester 1441/214 Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései 4 db határozati javaslat Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 3.0 változat, 2013. szeptember 26.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Témafelelős: dr. Tombácz Endre Készítette: ÖKO ZRt. Megrendelő: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Budapest, TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A földmérés szerepe az e-államban"

A földmérés szerepe az e-államban BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA -------------------------------------------------------------------------------------- A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési társaság VÁNDORGYŰLÉSE

Részletesebben

Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve

Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve Budaörs, 2016. május 5. Operatív Programok (2014-2020) Vidékfejlesztési Program (VP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Terület- és

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről 83-3/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

1. számú melléklet. Program kiküldésének dátuma (év, hó, nap)

1. számú melléklet. Program kiküldésének dátuma (év, hó, nap) A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területfejlesztési stratégiai és operatív program 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szerinti egyeztetési eljárása keretében kötelezően és nem kötelezően résztvevő szervezetek

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS -

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN C. ÁROP- 1.A.3-2014 PROJEKT KERETÉBEN Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Beszámoló a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség munkájáról 2015. szeptember 9. I. A

Részletesebben

A Megyei Fejlesztési Dokumentumok kiegészítése és módszertan kidolgozása a humán fejlesztések vonatkozásában

A Megyei Fejlesztési Dokumentumok kiegészítése és módszertan kidolgozása a humán fejlesztések vonatkozásában A Megyei Fejlesztési Dokumentumok kiegészítése és módszertan kidolgozása a humán fejlesztések vonatkozásában Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Megyei fejlesztési dokumentumok kiegészítése és módszertan

Részletesebben

Pest Megyei területfejlesztési stratégia és operatív program

Pest Megyei területfejlesztési stratégia és operatív program Pest Megyei területfejlesztési stratégia és operatív program Megrendelő: Pest Megyei Területfejlesztési Tanács Készítette: K&H Euroconsulting HitesyBartuczHollai Elfogadva: 2003. december 04 K&H Euroconsulting

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2015. február 19. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata , Soroksár Önkormányzata Településfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A dokumentáció a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

2014-2020 (Intelligens) Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP/KOP)

2014-2020 (Intelligens) Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP/KOP) 2014-2020 (Intelligens) Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP/KOP) Gecse Gergely, referens Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. május 15. MMK, balatonföldvári

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja Operatív program megnevezése Tematikus célkitűzés Indikatív forrás-allokáció (%) 1.

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Budakeszi Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Készítette: dr. Kovács Anikó Maus Anna Bálega János Mentorálta: Budácsik Rita Császár Rozália Budakeszi, 2015. Tartalom I. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTM KÖDűST SEGÍT PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN JEP

TERÜLETI EGYÜTTM KÖDűST SEGÍT PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN JEP TERÜLETI EGYÜTTM KÖDűST SEGÍT PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A BICSKEI JÁRÁSBAN CÍM BICSKE ÁROP 1.A.3-2014-2014-0075 KÓDSZÁMÚ PROJEKT SZAKMAI TEVűKENYSűGEINEK MEGVALÓSULÁSA, AZ EREDMűNYTERMűKEK LűTREHOZÁSA ESűLYTEREMT

Részletesebben

2014 2020 HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA DRAFT VERZIÓ. Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Tervezési Munkacsoport 2015. November 20.

2014 2020 HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA DRAFT VERZIÓ. Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Tervezési Munkacsoport 2015. November 20. 214 22 HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA DRAFT VERZIÓ Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület Tervezési Munkacsoport 215. November 2. HFS megalkotásának és elfogadásának módszertana LEADER alapelvek érvényesülésének

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció Verzió: 2.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. február 17. 1/172 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. BEVEZETÉS... 7 1.1.

Részletesebben

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1 Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. (Megyeháza földszint 1, Képviselői Iroda) Javasolt

Részletesebben

3. számú Integrált Területi Beruházási programcsomagja. Gazdaságfejlesztés

3. számú Integrált Területi Beruházási programcsomagja. Gazdaságfejlesztés Szeged Megyei Jogú Város 3. számú Integrált Területi Beruházási programcsomagja Gazdaságfejlesztés Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott

Részletesebben