Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020"

Átírás

1 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja Cím Verzió 1.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó határozat száma és dátuma: Finanszírozó operatív program: Érintett földrajzi terület: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Integrált Területi Programja [határozat száma és megnevezése] [határozat megjelenésének dátuma] [dokumentum hivatkozási száma, dátuma] [határozat száma és megnevezése] [határozat megjelenésének dátuma] Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ITP felelős szervezet: ITP felelős szervezet kapcsolattartó: ITP felelős szervezet címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat [kapcsolattartó neve, beosztása] [ , telefon] [cím] Nyíregyháza, október 29. 1

2 Tartalom 1. Az Integrált területi program (ITP) készítésének célja, tervezésének körülményei Az integrált területi program (ITP) stratégiája és beavatkozási logikája ITP beavatkozási logikája és struktúrája Az integrált területi program viszonya az uniós, nemzeti és megyei fejlesztési dokumentumokhoz Területi célokhoz és térségi fejlesztési szükségletekhez való hozzájárulás Az ITP külső kapcsolatrendszere ITP projektcsomagok leírása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Integrált Területi Program Gazdaságfejlesztési projektcsomagjai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Integrált Területi Program Településfejlesztési projektcsomagjai A horizontális elvek érvényesülése az integrált területi program fejlesztéseiben

3 1. AZ INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM (ITP) KÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, TERVEZÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI A as európai tervezési időszakban a megyei területfejlesztési tervek elkészítése mellett a megyei önkormányzatoknak ki kell dolgozniuk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódó Integrált Területi Programjukat (ITP). A megyei önkormányzatok az ITP-k keretében gazdaságfejlesztéshez és településfejlesztéshez kapcsolódó programokat terveznek a megyei szinten dedikált TOP forrásokra. A TOP elsődleges célja a térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés által a foglalkoztatás növelése. A kitűzött célt két fő stratégiai célon keresztül kívánja elérni, amelyek a következők: 1. Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása 2. Vállalkozásbarát város/településfejlesztés, az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek biztosítása A közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) Korm. határozata alapján a közötti tervezési időszak során a fejlesztések integrációjának és a térségi programoknak a szintjei és beavatkozási egységei a megyék, a megyei jogú városok térségei, a helyi közösségek és települések együttműködésén alapuló kisvárosi térségek, valamint az egyes országos szempontból kiemelten kezelendő speciális, funkcionális térségek. A TOP céljainak és a célokból levezetett prioritásainak megvalósulása decentralizált fejlesztési és tervezési keretek között, a 1115/2013. (III. 8.) Korm. határozatban meghatározott területi egységekhez kapcsolódva fog történni. A TOP forráskeretéből, a területi szinten tervezett fejlesztésekre fordítható területi forrásallokációt az 1298/2014.(V.5.) Korm. határozat tartalmazza megyékre, megyei jogú városaikra és várostérségeikre bontva. (Folyamatban van a határozat módosításának előkészítése az 1431/2014.(VII.31.) Korm. határozat 6. pontja alapján.) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a as tervezési időszak alatt a következő területi szinten dedikált forrásokból gazdálkodhat: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdaságfejlesztési forrás: 45, 846 milliárd Ft Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településfejlesztési forrás: 23, 949 milliárd Ft A TOP céljainak elérésében a megyéknek, valamint a megyei jogú városoknak kulcsszerepük van. A megyei önkormányzatok összehangolják, koordinálják a megye területén megvalósuló összes tervezési folyamatot. A TOP megvalósításának alapját a megyei önkormányzatok által a as tervezési időszakra kidolgozott megyei területfejlesztési koncepciók és területfejlesztési programok (stratégiai és operatív programok), valamint az előbbi dokumentumokban meghatározott fejlesztési irányokhoz kapcsolódó, a TOP fejlesztési prioritásaihoz illeszkedő megyei területfejlesztési (uniós) részdokumentumok képezik. A megyei önkormányzatok területfejlesztési és területrendezési feladatait törvényi szinten a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény szabályozza. A fenti jogszabályokban foglaltak alapján a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el (2011. évi CLXXXIX. törvény 27. ). Továbbá a megyéknek az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban területfejlesztési koncepciót, illetve a megyei területfejlesztési koncepció és a megyei területrendezési terv figyelembevételével területfejlesztési programot kell készíteniük (1996. évi XXI. törvény 11. ). Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési tervdokumentumai 2012 és 2014 között készültek el a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet alapján. A megyei területfejlesztési dokumentumok kidolgozására az ÁROP /A-2013 Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára pályázat keretein belül került sor. 3

4 A as időszak megyei területfejlesztéshez kapcsolódó dokumentumait a Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei közgyűlés az alábbi önkormányzati határozataival fogadta el: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció I. kötet: Előkészítő fázis, Feltáró munkarészek Helyzetelemzés, helyzetértékelés, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció II. kötet: Javaslattevő fázis, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció Területi Hatásvizsgálat című dokumentumokat a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 14/2014 (II. 20.) önkormányzati határozatával elfogadta. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Programrész, Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Program Operatív Programrész, Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Területfejlesztési Program Területi Hatásvizsgálat elnevezésű dokumentumokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 67/2014 (IX. 30.) önkormányzati határozatával elfogadta. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési koncepciója a dokumentum kidolgozását megelőző komplex helyzetfeltárásra alapozva nagytávra fogalmazza meg a megye jövőképét, valamint meghatározza hosszútávra a megye átfogó és horizontális céljait. A koncepcióban továbbá kijelölésre kerültek a megye középtávú fejlődését meghatározó stratégiai céljai, amelyek közül tematikus és területi célokat lehet megkülönböztetni. A koncepció 3 területi célján keresztül 5, a területfejlesztés szempontjából együtt kezelendő területi egységet határoz meg a megyében, amelyek a következők: 5. stratégiai cél: Fejlett centrum - a nyíregyházi agglomerációnak, mint gazdasági-foglalkoztatási, közszolgáltatási és kulturális centrumnak a fejlesztése megyeszékhely (Nyíregyháza) 6. stratégiai cél: Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok- a megyei gazdasági decentrumok és járásközpontok funkcióbővítése és összehangolt fejlesztése megyei decentrumok (Kisvárda-Záhony, Mátészalka, Nyírbátor) és a megye egyéb járásközpontjai 7. stratégiai cél: Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák - a megye külső perifériáinak komplex felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált fejlesztése megye vidéki térségei és a megye külső perifériája (A megye külső perifériája területileg egybeesik a Csengeri, Fehérgyarmati, Mátészalkai és a Vásárosnaményi járások területével.) A megyei területfejlesztési program a koncepció céljaihoz kapcsolódó területfejlesztési prioritások mentén ismerteti a megye közötti területfejlesztését meghatározó operatív intézkedéseit. A területfejlesztési program a teljes tervezés elvét követve több operatív programra tervez, a felmerült fejlesztési igények teljes forráskeretéig. A program operatív munkarészében a területfejlesztési intézkedések részletesen kerülnek bemutatásra, ugyanakkor ezek az intézkedések a legtöbb esetben nem konkrét projektekként funkcionálnak. A területfejlesztési koncepció stratégiai céljai és a területfejlesztési program prioritásai közötti összefüggéseket az 1. ábra szemlélteti. A tervezési folyamat jelen szakaszában a megyék az integrált területi programjaikat készítik el. Az Integrált Területi Program (ITP) az Útmutató a megyei jogú városok integrált területi programjainak kidolgozásához és megvalósításához című iránymutatás alapján a kormányzat által meghatározott TOP forráskerethez igazodó és abból finanszírozható projektcsomagok összessége. A megyék a TOP valamennyi prioritására és intézkedésére jogosultak tervezni ITP gazdaság- és településfejlesztési részprogramjaik keretében. A megye Integrált Területi Program gazdaságfejlesztési és településfejlesztési részprogramjainak létrehozására a megyei területfejlesztési koncepcióihoz és programjaihoz kapcsolódó tervezés folyamán került sor. A tervezés több fázisában történt megyei szintű projektgyűjtés, amelyek az egész megyére kiterjedően, az országos és a megyei területfejlesztési irányokhoz illeszkedő önkormányzati projektek felmérését szolgálták. Mindezek mellett meghatározásra kerültek a megye szempontjából kiemelkedő fontosságú fejlesztési területek (vezérprojektek), amelyek megvalósítása megyei szintű koordinációt és a projektek integráltsága miatt országos szintű támogatást kell, hogy élvezzenek a megvalósítás során. A megyei ITP részprogramjainak kidolgozása tehát a megyei és országos területfejlesztési irányok, a megyei szintű projektgyűjtés, valamint a megyei közgyűlés által elfogadott megyei vezérprojektek figyelembevételével került sor. 4

5 TERÜLETI TEMATIKUS Stratégiai célok Versenyképes élelmiszergazdaság az agrárgazdaság erősítése fókuszált módon Zöld megye Zöldgazdaság, klímabarát energiagazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás Prioritások 1. A megyei élelmiszergazdaság piacorientált megerősítése 2. Hatékony környezetgazdálkodás és klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megteremtése Proaktív megye A megyei szintű gazdasági, társadalmi önszerveződés feltételeinek kialakítása Képzett megye rugalmas szakképzési, felsőoktatás és innovációs környezet kialakítása 3. Komplex megyei menedzsment és marketing tevékenység megvalósítása 4. A megye gazdasági fejlődését elősegítő oktatási és innovációs rendszer kialakítása Fejlett centrum a nyíregyházi agglomerációnak mint gazdasági foglalkoztatási, közszolgáltatási és kulturális centrumnak a fejlesztése Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok a megyei gazdasági decentrumok és járásközpontok funkcióbővítése és összehangolt fejlesztése Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák a megye külső perifériáinak komplex felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált fejlesztése 5. A megyeszékhely komplex, integrált fejlesztése 6. A megye versenyképes decentrumainak fejlesztése 7. A megye járásközpontjainak és kisvárosainak funkcióbővítő fejlesztése 8. Élhető vidéki térségek megteremtése 9. A külső perifériák felzárkóztatása 10. A leszakadó rétegek ezen belül a romák felzárkóztatása* 1. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye stratégiai céljainak és területfejlesztési prioritásainak kapcsolata 5

6 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM 2. AZ INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM (ITP) STRATÉGIÁJA ÉS BEAVATKOZÁSI LOGIKÁJA 2.1. ITP BEAVATKOZÁSI LOGIKÁJA ÉS STRUKTÚRÁJA Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Integrált Területi Programja a megyei területfejlesztési dokumentumokban meghatározott fejlesztési irányelvekre alapozva, valamint a tervezési időszak alatt végrehajtott projektgyűjtések során felmerült fejlesztési igények alapján 4-4 gazdaság- és településfejlesztési projektcsomagból épül fel. Gazdaságfejlesztési projektcsomagok (GF): GF1: Munkahelyteremtés infrastrukturális feltételeinek biztosítása (TOP 1.1) GF2: Megyei turizmusfejlesztés (TOP 1.2, 2.2) GF3: Kis- és középvállalkozások közvetett, közösségi támogatása (TOP 1.1, 1.2, 6.1, 6.2) GF4: Munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló, környezetbarát közlekedésfejlesztés (TOP 1.3, 3.1) Gazdaságfejlesztési Részprogram 1. projektcsomag: Munkahelyteremtés infrastrukturális feltételeinek biztosítása 3. projektcsomag: Kis- és középvállalkozások közvetett, közösségi támogatása 2. projektcsomag: Megyei turizmusfejlesztés 4. projektcsomag: Munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló, környezetbarát közlekedésfejlesztés Településfejlesztési Részprogram 1. projektcsomag: Gyermekjóléti alapellátáshoz, valamint óvodai ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése 2. projektcsomag: Települési környezet fenntartható fejlesztése, megyei városrehabilitációk 3. projektcsomag: Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyságának javítása 4. projektcsomag: Önkormányzati közszolgáltatások minőségének fejlesztése 2. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Integrált Területi Programjának tematikus ábrája 6

7 Településfejlesztési projektcsomagok (TF): TF1: Gyermekjóléti alapellátáshoz, valamint óvodai ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése (TOP 1.4) TF2: Települési környezet fenntartható fejlesztése, megyei településrehabilitációk (TOP 2.1, 4.4, 6.3, 6.4) TF3: Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyságának javítása (TOP 3.2) TF4: Önkormányzati közszolgáltatások minőségének fejlesztése (TOP 4.1, 4.2, 4.3) A gazdaságfejlesztési és a településfejlesztési projektcsomagok részprogramon és programon belüli kapcsolatait a 2. és 3. ábrák szemléltetik. A projektcsomagokat a megyei projektgyűjtés során beérkezett projektek alkotják. A projektek illeszkedésének vizsgálata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 5.0 verziója alapján lett elvégezve. A projektcsomagok projektjei között prioritási sorrend nem lett felállítva. A projektcsomagokat alkotó projektek a megyei forráskeret összegét túllépik. 7

8 Településfejlesztési projektcsomagok Gazdaságfejlesztési projektcsomagok 1. projektcsomag: Munkahelyteremtés infrastrukturális feltételeinek biztosítása 2. projektcsomag: Megyei turizmusfejlesztés 3. projektcsomag: Kis- és középvállalkozások közvetett közösségi támogatása 4. projektcsomag: Munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló, környezetbarát közlekedésfejlesztés 1. projektcsomag: Gyermekjóléti alapellátáshoz, valamint óvodai ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése 2. projektcsomag: Települési környezet fenntartható fejlesztése, megyei településrehabilitációk 3. projektcsomag: Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyságán ak javítása 4. projektcsomag: Önkormányzati közszolgáltatások minőségének fejlesztése Gazdaságfejlesztési projektcsomagok Településfejlesztési projektcsomagok 1. projektcsomag: Munkahelyteremtés infrastrukturális feltételeinek biztosítása 2. projektcsomag: Megyei turizmusfejlesztés 3. projektcsomag: Kis- és középvállalkozások közvetett közösségi támogatása 4. projektcsomag: Munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló, környezetbarát közlekedésfejlesztés 1. projektcsomag: Gyermekjóléti alapellátáshoz, valamint óvodai ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése 2. projektcsomag: Települési környezet fenntartható fejlesztése, megyei településrehabilitációk 3. projektcsomag: Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyságának javítása 4. projektcsomag: Önkormányzati közszolgáltatások minőségének fejlesztése 3. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Integrált Területi Program projektcsomagjai közötti összefüggések 8

9 2.2. AZ INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM VISZONYA AZ UNIÓS, NEMZETI ÉS MEGYEI FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKHOZ Az illeszkedés és hozzájárulás a megyei területfejlesztési koncepcióhoz, programhoz és célkitűzésekhez Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési koncepciójában meghatározott stratégiai célokban és a hozzájuk kapcsolódó területfejlesztési prioritásokban megfogalmazott célokat a megye a következő tervezési időszak alatt a megyei ITP projektcsomagjait alkotó projektek megvalósulásával kívánja részben elérni. Az ITP projektcsomagok tartalmát képező projektek a megyei területfejlesztési dokumentumokban megfogalmazott irányelvekkel szoros kapcsolatban vannak. Az ITP gazdaság- és településfejlesztési projektcsomagjai és a megyei területfejlesztési koncepció céljai, valamint a területfejlesztési program prioritásai között a következő kapcsolatokat lehet beazonosítani: A megyei ITP gazdaságfejlesztési projektcsomagjai közül a GF2 Megyei turizmusfejlesztés és GF3 Kis- és középvállalkozások közvetett közösségi támogatása projektcsomagok és a 3. tematikus prioritás Proaktív megye - A megyei szintű gazdasági, társadalmi önszerveződés feltételeinek kialakítása között mutatható ki erőteljes kapcsolat. A GF2 projektcsomag a megyei turisztikai marketingstratégia kidolgozásán és megvalósításán keresztül, a GF3 projektcsomag egy megyei szintű befektetés-ösztönzési program kialakításán, a program végrehajtását támogató szervezeti háttér kiépítésén keresztül erősíti a megye proaktív jellegét. A tematikus településfejlesztési projektcsomagok közül a TF1 Gyermekjóléti alapellátáshoz, valamint óvodai ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, a TF2 Települési környezet fenntartható fejlesztése, megyei településrehabilitációk és a TF3 Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyságának javítása projektcsomag kapcsolódnak valamelyik megyei tematikus prioritáshoz. A megyei ITP projektcsomagjainak területi prioritásokkal való kapcsolata igen szoros. A területfejlesztési program 5. prioritása (A megyeszékhely komplex, integrált fejlesztése) Nyíregyháza megyei jogú város fejlesztési irányait határozza meg a következő tervezési időszakra. Igaz, a megyei ITP projektcsomagjai elsősorban a megye megyei jogú városokon kívül eső területeinek a fejlesztését kell, hogy szolgálják, ugyanakkor Nyíregyháza megyei gazdaságfejlesztésben betöltött szerepe miatt a megyei gazdaságfejlesztés szerves részét kell, hogy képezzék a megyeszékhelyen megvalósuló projektek is. Az ITP gazdaságfejlesztési projektcsomagjait alkotó projektek hozzájárulnak a koncepció 5. területi céljában (Fejlett centrum - a nyíregyházi agglomerációnak mint gazdasági-foglalkoztatási, közszolgáltatási és kulturális centrumnak a fejlesztése) foglaltak megvalósulásához. A megyeszékhely településfejlesztéshez kapcsolódó projektjeit Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja tartalmazza. A területfejlesztési koncepció 6. stratégiai célhoz (Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok- a megyei gazdasági decentrumok és járásközpontok funkcióbővítése és összehangolt fejlesztése) kapcsolódó két területi prioritása szoros összefüggést mutat a gazdaság- és a településfejlesztési projektcsomagokkal egyaránt. A 6. prioritás (A megye versenyképes decentrumainak fejlesztése) esetében a decentrumok gazdaságfejlesztésének kiemelt jelentősége miatt a kapcsolat a gazdaságfejlesztési projektcsomagokkal erőteljesebb. A járásközpontok fejlesztését célként kitűző 7. prioritásban (A megye járásközpontjainak és kisvárosainak funkcióbővítő fejlesztése) kiemelt célként a járásközpontok szolgáltatásainak fejlesztése jelenik meg, ezért a prioritás megvalósítását elsősorban a településfejlesztési projektcsomagok tartalmát alkotó projektek szolgálják. A megye vidéki térségeinek és külső perifériájának fejlődését (7. stratégiai cél: Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák - a megye külső perifériáinak komplex felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált fejlesztése) a turizmus és közlekedési kapcsolatok fejlesztésén keresztül a GF2 és GF4 gazdaságfejlesztési projektcsomagok, valamint a települési szolgáltatások fejlesztésén és a szegregált területek rehabilitációján keresztül a TF2 és TF4 településfejlesztési projektcsomagok szolgálják. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Integrált Területi Programjában meghatározott gazdaság- és településfejlesztési projektcsomagok illeszkedését a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz az 4. ábra ismerteti. 9

10 Településfejlesztési projektcsomagok Gazdaságfejlesztési projektcsomagok 1. A megyei élelmiszergazdaság piacorientált megerősítése 2. Hatékony környezetgazdálkodás és klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megteremtése 3. Komplex megyei menedzsment és marketing tevékenység megvalósítása 4. A megye gazdasági fejlődését elősegítő oktatási és innovációs rendszer kialakítása 5. A megyeszékhely komplex, integrált fejlesztése 6. A megye versenyképes decentrumainak fejlesztése 7. A megye járásközpontjainak és kisvárosainak funkcióbővítő fejlesztése 8. Élhető vidéki térségek megteremtése 9. A külső perifériák felzárkóztatása 10. A leszakadó rétegek ezen belül a romák felzárkóztatása Kapcsolat erőssége Területfejlesztési program prioritásai gyenge erős 1. projektcsomag: Munkahelyteremtés infrastrukturális feltételeinek biztosítása 2. projektcsomag: Megyei turizmusfejlesztés 3. projektcsomag: Kis- és középvállalkozások közvetett közösségi támogatása 4. projektcsomag: Munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló, környezetbarát közlekedésfejlesztés 1. projektcsomag: Gyermekjóléti alapellátáshoz, valamint óvodai ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése 2. projektcsomag: Települési környezet fenntartható fejlesztése, megyei településrehabilitációk 3. projektcsomag: Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyságának javítása 4. projektcsomag: Önkormányzati közszolgáltatások minőségének fejlesztése 4. ábra: A megyei Integrált Területi Program projektcsomagjai és a megyei területfejlesztési program prioritásai közötti összefüggések 10

11 Illeszkedés és hozzájárulás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban rögzített uniós és nemzeti célkitűzésekhez Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ITP-jében meghatározott 4 gazdaságfejlesztési és 4 településfejlesztési projektcsomagok közvetlenül járulnak hozzá a TOP két stratégiai céljának megvalósulásához, valamint a TOP prioritásainál megfogalmazott beruházási prioritásokhoz kapcsolódó egyedi célkitűzésekhez. Az ITP gazdaságfejlesztési projektcsomagjai és a TF1 településfejlesztési projektcsomag a TOP 1. stratégiai céljához (Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása), az ITP többi településfejlesztési projektcsomagja a TOP 2. stratégiai céljához (Vállalkozásbarát város/településfejlesztés, az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek biztosítása) kapcsolódnak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ITP gazdaságfejlesztési projektcsomagjai, valamint a TF1 Gyermekjóléti alapellátáshoz, valamint óvodai ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése településfejlesztési projektcsomagja egyértelműen kapcsolódnak az Európai Unió 8. tematikus céljához ((8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése) a projektcsomagok gazdaságfejlesztési fókuszán keresztül. E projektcsomagok a tematikus célhoz kapcsolódó adott beruházási prioritásokon keresztül két egyedi célkitűzés megvalósulását szolgálják, amelyek a következők: (1.A) Térségi gazdasági környezet fejlesztése a gazdasági aktivitás növelése érdekében (6.A) A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése A GF2 Megyei turizmusfejlesztés projektcsomag integrált megközelítése miatt a turisztikai szolgáltatások fejlesztése mellett, a települések turisztikai szempontból vonzerőként funkcionáló természeti és kulturális örökségének megőrzését és fejlesztésit is magában foglalja. Az integráltságból adódóan a projektcsomag a 6. tematikus célhoz ((6) a környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása) is kapcsolódik. A tematikus célhoz kapcsolódó (c) beruházási prioritáson keresztül a (2.B) A kulturális és természeti örökségre épülő turizmusban rejlő térségi potenciál kiaknázása egyedi célkitűzés elérését szolgálja. A GF4 Munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló, környezetbarát közlekedésfejlesztés projektcsomag együtt kezeli a gazdaságfejlesztést szolgáló munkaerő mobilitás ösztönzéshez, valamint a fenntartható, környezetbarát közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó projekteket. A projektcsomag a 4. tematikus cél ((4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban) (e) beruházási prioritásán keresztül a (3.A) Környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztése és a fenntartható közösségi mobilitás elősegítése egyedi célkitűzés eléréséhez járul hozzá. A településfejlesztési projektcsomagok közül TF2 Települési környezet fenntartható fejlesztése, megyei településrehabilitációk projektcsomag a 6. tematikus célhoz ((6) a környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása), valamint a 9. tematikus célhoz ((9) a társadalmi együttműködés előmozdítása, a szegénység és mindenfajta diszkrimináció elleni küzdelem) kapcsolódik. A projektcsomag a településfejlesztést komplexen kezeli, a projektcsomag keretében ERFA és ESZA típusú projektek is megvalósulnak. A projektcsomag a következő egyedi célkitűzések megvalósulását szolgálják: (2.A) Vállalkozások és lakosság számára vonzó települési környezet kialakítása (4.B) A leromlott városi területeken és városi külterületeken élő alacsony státuszú családok, romák életkörülményeinek javítása (6.B) A leromlott városi területeken élő alacsony státuszú családok, romák életesélyeinek javítása (6.C) Társadalmi aktivitás, társadalmi összetartozás növelése helyi szinten A TF3 Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyságának javítása projektcsomag a 4. tematikus cél ((4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban) (c) beruházási prioritásán keresztül a (3.B) A települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése egyedi célkitűzés eléréséhez járul hozzá. 11

12 TF4 Önkormányzati közszolgáltatások minőségének fejlesztése projektcsomag a 9. tematikus célhoz ((9) a társadalmi együttműködés előmozdítása, a szegénység és mindenfajta diszkrimináció elleni küzdelem) kapcsolódik, a tematikus cél (a) beruházási prioritásán keresztül a (4.A) Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztése egyedi célkitűzés megvalósulásához járul hozzá. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Integrált Területi Programjában meghatározott gazdaság- és településfejlesztési projektcsomagok illeszkedését a TOP prioritásaihoz, intézkedéseihez, a TOP-ban meghatározott EU-s tematikus célkitűzésekhez és beruházási prioritásokhoz, valamint a beruházási prioritásokhoz kapcsolódó egyedi célkitűzésekhez az 5. ábra ismerteti TERÜLETI CÉLOKHOZ ÉS TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGLETEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS A fejezet kidolgozás alatt. Az ITP projektek megyei területi célokhoz való illeszkedését az 1.1 projekt összesítő táblázat melléklet tartalmazza részletesen AZ ITP KÜLSŐ KAPCSOLATRENDSZERE A fejezet kidolgozása a végső ágazati, valamint megyei jogú városi ITP projektcsomagok ismeretének hiányában nem releváns 12

13 Gazdaságfejlesztési projektcsomagok Kapcsolódó TOP prioritás és intézkedés Kapcsolódó EU tematikus cél Kapcsolódó EU beruházási prioritás A beruházási prioritásokhoz kapcsolódó egyedi célkitűzések 1. projektcsomag: Munkahelyteremtés infrastrukturális feltételeinek biztosítása TOP 1.1 (8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése (b) a foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése által, az adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint az egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való hozzáférhetőség javítását 1.A Térségi gazdasági környezet fejlesztése a gazdasági aktivitás növelése érdekében 2. projektcsomag: Megyei turizmusfejlesztés TOP 1.2 (8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése (b) a foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése által, az adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint az egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való hozzáférhetőség javítását 1.A Térségi gazdasági környezet fejlesztése a gazdasági aktivitás növelése érdekében TOP 2.2 (6) a környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása (c) a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése 2.B A kulturális és természeti örökségre épülő turizmusban rejlő térségi potenciál kiaknázása 3. projektcsomag: Kis- és középvállalkozások közvetett, közösségi támogatása TOP 1.1, 1.2 TOP 6.1, 6.2 (8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése (b) a foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése által, az adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint az egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való hozzáférhetőség javítását (i) munkaerő-piaci hozzáférés a munkakeresők és az inaktív személyek számára többek között helyi foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás ösztönzése révén 1.A Térségi gazdasági környezet fejlesztése a gazdasági aktivitás növelése érdekében 6.A A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése 4. projektcsomag: Munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló, környezetbarát közlekedésfejlesztés TOP 1.3 TOP 3.1 (8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése (4) az alacsony szén-dioxidkibocsátású gazdaságra való (b) a foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése által, az adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint az egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az ezekhez való hozzáférhetőség javítását (e) alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák támogatása valamennyi területtípuson, de különösen a városi 1.A Térségi gazdasági környezet fejlesztése a gazdasági aktivitás növelése érdekében 3.A Környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztése és a 13

14 Településfejlesztési projektcsomagok áttérés támogatása minden ágazatban területeken, ideértve a fenntartható multimodális városi mobilitást és a kárenyhítést előmozdító alkalmazkodási intézkedések támogatását fenntartható közösségi mobilitás elősegítése 1. projektcsomag: Gyermekjóléti alapellátáshoz, valamint óvodai ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése TOP 1.4 (8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése (c) helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó struktúrák támogatása munkahelyek teremtése érdekében 1.B Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérését segítő szolgáltatások bővítése TOP 2.1 (6) a környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása (e) a városi környezetfejlesztést, a városok megújítását, a rozsdaövezetek (köztük a átalakuló használatú területek) helyreállítását és szennyezésmentesítését és a légszenynyezettség csökkentését célzó intézkedések, valamint a zajcsökkentési intézkedések támogatása 2.A Vállalkozások és lakosság számára vonzó települési környezet kialakítása 2. projektcsomag: Települési környezet fenntartható fejlesztése, megyei településrehabilitációk TOP 4.4 TOP 6.3, 6.4 (9) a társadalmi együttműködés előmozdítása, a szegénység és mindenfajta diszkrimináció elleni küzdelem (b) a városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának, valamint gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása (i) az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében 4.B A leromlott városi területeken és városi külterületeken élő alacsony státuszú családok, romák életkörülményeinek javítása 6.B A leromlott városi területeken élő alacsony státuszú családok, romák életesélyeinek javítása 6.C Társadalmi aktivitás, társadalmi összetartozás növelése helyi szinten 3. projektcsomag: Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyságának javítása TOP 3.2 (4) az alacsony szén-dioxidkibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban (c) az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és a lakóépületeket is 3.B A települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése 4. projektcsomag: Önkormányzati közszolgáltatások minőségének fejlesztése TOP 4.1, 4.2, 4.3 (9) a társadalmi együttműködés előmozdítása, a szegénység és mindenfajta diszkrimináció elleni küzdelem (a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába, az egészségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése, valamint átállás az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra 4.A Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztése 5. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Integrált Területi Program projektcsomagjai és az EU-s tematikus célok, beruházási prioritások és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program intézkedései közötti összefüggések 14

15 3. ITP PROJEKTCSOMAGOK LEÍRÁSA 3.1. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROJEKTCSOMAGJAI 1. gazdaságfejlesztési projektcsomag: Munkahelyteremtés infrastrukturális feltételeinek biztosítása Projektcsomag sorszáma (azonosítója): Projektcsomag megnevezése: GF1 Munkahelyteremtés infrastrukturális feltételeinek biztosítása A projektcsomag célja: A projektcsomag a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció két stratégiai területi cél (5. területi cél: Fejlett centrum, 6. területi cél: Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok) gazdaságfejlesztési célkitűzéseinek megvalósítását biztosítja. A stratégiai célok elérése mellett a projektcsomag a területfejlesztési program két területi prioritásának megvalósulását is szolgálja: 5. prioritás: A megyeszékhely komplex integrált fejlesztése, 6. prioritás: A megye versenyképes decentrumainak fejlesztése. A projektcsomag célja a megye gazdaságának versenyképessé tétele a hazai és a nemzetközi piacokon egyaránt. Ennek egyik elsődleges feltétele, hogy a megye gazdasági teljesítmény alapján kiemelkedő településein az iparterületek fejlesztése megfelelő színvonalú legyen. A megyei célok elérése érdekében a települések iparterület fejlesztési projektjei közül kulcsprojektként kiemelkednek a megyeszékhely, Nyíregyháza és a megyei területfejlesztési koncepcióban meghatározott decentrum települések (Kisvárda-Záhony, Mátészalka, Nyírbátor) javaslatai. A projektcsomag TOP célkitűzéseihez kapcsolódó indikátorok teljesüléséhez való hozzájárulása: Indikátor megnevezése Bázis érték Célérték Foglalkoztatottak (15-64 éves) száma a közszféra adatai nélkül A tervezés jelen fázisában nem releváns. A tervezés jelen fázisában nem releváns. A projektcsomag tartalma: A megye városi jogállású településein a meglévő vagy új ipari területek fejlesztése, létrehozása Az ipari területek közművesítése, infrastrukturális fejlesztése Az ipari területek megközelíthetőségének, közlekedési kapcsolatainak fejlesztése A fejlesztések megalapozottsága, szükségletek azonosítása a megyei program alapján: A megye fejlesztésének különösen a versenyképes gazdaság fejlesztésének motorja egy erős centrumtelepülés. Nyíregyháza az agglomerációs településeivel szorosan együttműködve - alkalmas ennek a funkciónak a betöltésére, és jelentős szerepet játszhat a megye dinamizálásában. A nyíregyházi agglomeráció mint centrum mellett a megye egészének fejlesztésében fontos szerepet játszanak a megyei gazdasági decentrumok. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye decentrumai Mátészalka, Nyírbátor, Kisvárda-Záhony (ez utóbbi tervezési szempontból együttesen kezelendő). Integrált projektcsomag esetében a kulcsprojekt vagy - projektek azonosítása és indoklása: Kulcsprojekt: Nyíregyháza és a megyei decentrumok (Kisvárda-Záhony, Mátészalka, Nyírbátor) ipari területeinek a fejlesztése 15

16 Támogató projektek: Járásközpontok és egyéb városi jogállású települések ipari területeinek fejlesztése A projektcsomag tartalma részletesen: A projektcsomag a TOP 1.1 intézkedéshez illeszkedő iparterületek fejlesztéséhez kapcsolódó projekteket tartalmaz. A projektcsomagba sorolt projektek az iparterületek infrastrukturális fejlesztése mellett, új ipari területek kialakítását, a területek megközelíthetőségének javítását, inkubátorházak fejlesztését tartalmazzák. Az egyes projektek függőségi viszonya a csomag további elemeivel A projektek kiegészítő jellegűek. Projektcsomag költségigénye: 7.582,0 millió Ft Projektcsomag ütemezése: között Projektcsomag keretében tervezett projektek előkészítettsége: Döntően projektötletek, melyekhez semmilyen terv vagy megvalósíthatósági tanulmány nem készült még. A projektcsomaghoz kapcsolódó kimeneti mutatók: Támogatásban részesülő vállalkozások száma Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott támogatáshoz illeszkedő magánberuházás (vissza nem térítendő támogatás) A projektek térbeli kapcsolódása, a tervezett projektek térképi ábrázolása: A projektcsomag projektjei által érintett települések járásonként: Érintett járás Érintett település(ek) Baktalórántházai járás Baktalórántháza Csengeri járás Csenger Fehérgyarmati járás Fehérgyarmat Ibrányi járás Ibrány, Nagyhalász Kemecsei járás Kemecse Kisvárdai járás Fényeslitke Mátészalkai járás Mátészalka, Nagyecsed Nagykállói járás Balkány, Nagykálló Nyírbátori járás Nyírbátor Nyíregyházi járás Nyíregyháza, Újfehértó Tiszavasvári járás Tiszalök Vásárosnaményi járás Nyírmada, Vásárosnamény Záhonyi járás - A projektcsomag projektjei által érintett települések térképi ábrázolása: 16

17 17

18 2. gazdaságfejlesztési projektcsomag: Megyei turizmusfejlesztés Projektcsomag sorszáma (azonosítója): Projektcsomag megnevezése: GF2 Megyei turizmusfejlesztés A projektcsomag célja: A projektcsomag Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési koncepciójának több stratégiai céljához is kapcsolódik. A Proaktív megye (3) stratégiai célhoz a projektcsomag kulcsprojektjei kapcsolódnak. A támogató projektek esetében a területi rendezőelv érvényesül, ezáltal a Megyei turizmusfejlesztés projektcsomag az összes területi stratégiai cél megvalósulására hatással van: Fejlett centrum (5), Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok (6), Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák (7). A projektcsomag közvetlen hatást gyakorol a következő megyei fejlesztési prioritások megvalósíthatóságára: Komplex megyei menedzsment és marketing tevékenység megvalósítása (3); A megyeszékhely komplex, integrált fejlesztése (5); A megye járásközpontjainak és kisvárosainak funkcióbővítő fejlesztése (7); Élhető vidéki térségek megteremtése (8); A külső perifériák felzárkóztatása (9). A megyei turizmusfejlesztés projektcsomag célja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a turizmus gazdasági szerepének és súlyának növelése. A turizmusnak interszektorális jellegéből adódóan erőteljes területfejlesztési funkciója van. Multiplikátor hatása révén, a turizmusnak egyszerre vannak gazdasági (jövedelemtermelés, munkahelyteremtés, vállalkozásfejlesztés, gazdasági szerkezetátalakítás előmozdítása) társadalmi (demográfia folyamatok alakítása, életminőség javítása) és kulturális (területi identitás erősítése, épített és természeti örökség revitalizációja, imázsalakítás, közművelődés) hatásai. A projektcsomag célja a megyei idegenforgalom versenyképességnek erősítése mellett a turizmus multiplikátorhatásainak a kiaknázása. A projektcsomag TOP célkitűzéseihez kapcsolódó indikátorok teljesüléséhez való hozzájárulása: Indikátor megnevezése Bázis érték Célérték Foglalkoztatottak (15-64 éves) száma a közszféra adatai nélkül Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma (külföldi + belföldi) A tervezés jelen fázisában nem releváns. A tervezés jelen fázisában nem releváns. A tervezés jelen fázisában nem releváns. A tervezés jelen fázisában nem releváns. A projektcsomag tartalma: Turisztikai keresletélénkítést szolgáló marketing akciók Épített örökségelemek, műemléki értékek revitalizálása és látogatóbarát fejlesztése (történelmi emlékhelyek, kastélyok, kúriák, szakrális értékek, régészeti emlékek helyreállítása és bemutathatóságuk javítása, épített örökség turisztikai célú hasznosításának előmozdítása, történelmi városmagok, településközpontok fejlesztése) Természeti értékek megőrzését és bemutathatóságát szolgáló fejlesztések (tanösvények, kastélyparkok, történeti kertek, természetvédelmi területek, szabadidő parkok, természeti értékek turisztikai hasznosításának ösztönzése) Szellemi örökség megőrzését és bemutathatóságát szolgáló fejlesztések (irodalmi emlékhelyek, néprajzi értékek, helyi és gasztronómiai értékek bemutathatóságának javítását szolgáló infrastrukturális és látogatóbarát fejlesztések) Kerékpáros turizmus infrastruktúráinak hálózatos fejlesztése és azt kiszolgáló szolgáltatások fejlesztése (a meglévő hálózatok szolgáltatási kínálatának bővítése, a hiányzó hálózati elemek megteremtése, turisztikai vonzerők közötti kerékpáros közlekedés bővítése, kerékpárosokat kiszolgáló szolgáltatások fejlesztése) 18

19 Vízi turizmus hálózatos fejlesztése és az azt kiszolgáló szolgáltatások korszerűsítése, gyógydesztinációk, fürdőhelyek fejlesztése (kikötők, fogadóterek, gyógyfürdők, strandok, üdülőhelyek, üdülőövezetek korszerűsítése, szolgáltatási minőségének javítása) Lovas turizmus fejlesztése Falusi turizmus minőségi fejlesztése Kulturális fesztiválok infrastrukturális feltételeinek javítása és a programok minőségi fejlesztése Szálláshely kínálat bővítése és korszerűsítése (kereskedelmi és magánszálláshelyek, közösségi szálláshelyek fejlesztése) Turisztikai információs pontok bővítése, turisztikai centrumok kialakítása, kölcsönzők létrehozása Tematikus és zarándokutak fejlesztése A fejlesztések megalapozottsága, szükségletek azonosítása a megyei program alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vonzerejének és idegenforgalmi versenyképességének növelése nagymértékben múlik a térségben működő attrakciókon, vonzerőkön. A térség turizmusának alacsony versenyképességét egyrészt az okozza, hogy hiányoznak azok a vonzerők, amelyek nemzetközi jelentőségűek lennének, a térség egyetlen attrakciója sem alkalmas arra, hogy önmagában megfelelő létszámú keresletet generáljon és hosszú tartózkodási időt biztosítson. Ebből eredően kiemelt fontosságú a turisztikai kínálat hálózatosodásának megteremtése. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye adottságai kifejezetten jók a kulturális turizmus területén, de nem megfelelően hasznosítjuk vagy nem megfelelően aknázzuk ki a benne rejlő potenciálokat. A megyei turizmus általános problémái között többek között szerepel a komplex, élményt kínáló turisztikai termékek hiánya. A megváltozott turistaigények jelentős kihívásokat támasztanak a vonzerők számára, amelyhez csak nehezen tudnak alkalmazkodni az attrakciók. A valódi kihívást az élménygazdaságba történő átmenet jelenti a térségnek, vagyis a kínálati oldal jellegének megváltoztatása, élményközpontúvá tétele. Nincsenek minőségi szálláshelyek a megyeszékhelyen kívül, az elsődleges szuprastruktúrák minőségi problémákkal küszködnek, komoly gondot jelentenek a szálláshely kapacitás hiányai is. A másodlagos szuprastruktúrák hiányosak a megye területén. Szintén komoly problémát jelent a térség turisztikai kínálatának ismertségének viszonylag alacsony szintje, a turizmus marketingje elaprózódottnak, esetlegesnek és változó intenzitásúnak mondható Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén, inkább fejlesztési projektekhez köthetőek. További kedvezőtlen jelenség a turizmusban dolgozók szakmai képzettségének nem megfelelő szintje, valamint a kulturális és a turisztikai szféra szereplői közötti együttműködés elégtelensége. Nincsenek olyan marketing és turisztikai információs rendszerek, amelyek javítanának a turisztikai szereplők információellátottságán. A turizmusfejlesztés a külső perifériák esetében túlmutat az ágazat fejlesztésén. A megye perifériális, válságövezeteiben kifejezetten alkalmazható területfejlesztési eszközzé válhat a turizmus középtávon, a Szatmár-Beregi terület ugyanis rendelkezik olyan adottságokkal, amelyek unikális turisztikai termékké alakíthatóak. Mivel ebben a térségben kevés gazdaság ágazat képes megerősödni, a térség nem vonz befektetőket, alacsony a kkv-k aránya, a turizmus fejlesztése itt erre a kényszerhelyzetre való reagálást is jelenti. A turizmusfejlesztés a Szatmár-beregi térségben tehát területfejlesztési kérdés is. A projektcsomagnak egyszerre kell teát reagálnia a turisztikai kínálat versenyképességének javításán és a turisztikai kereslet növelésén. A vonzerőfejlesztések esetében a hálózatosodás előmozdítása, komplex turisztikai termékek fejlesztése és az élményorientált attrakciófejlesztés jelenti a legfontosabb fejlesztéspolitikai irányokat. A helyzetfeltárás alapján kiemelt terület a turisztikai szolgáltatások (elsődleges és másodlagos szuprastruktúrák) számának és minőségének fejlesztése. A harmadik kulcsterület a turisztikai kereslet élénkítése, amelyre Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében önálló kulcsprojekt indul. Integrált projektcsomag esetében a kulcsprojekt vagy - projektek azonosítása és indoklása: Kulcsprojektek: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önálló gazdaságfejlesztési projektcsomagot dolgoz ki a megyei turizmusfejlesztésre. A projektcsomag keretében két kulcsprojekt került kijelölésre, amelyet a TOP finanszírozna: 19

20 Megyei turisztikai marketingstratégia kidolgozása Megyei turisztikai marketingstratégia végrehajtása Támogató projektek: A fenti két kulcsprojekten kívül a projektcsomag többi projektje támogató projektnek minősül. A projektcsomag tartalma részletesen: A projektcsomagban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turisztikai versenyképességének javítását célzó fejlesztéseket tartalmazza. A projektcsomag kulcsprojektjei a turisztikai kereslet élénkítését és projektcsomag támogató projektjei pedig a turisztikai kínálat fejlesztését célozzák. A támogató projektjavaslatok többsége a kulturálisturizmus, aktívturisztikai (kerékpáros, vízi, lovas), ökoturizmus és az egészségturisztikai vonzerők és szolgáltatásosok fejlesztését támogatja. A fejlesztések egy másik csoportja a turisztikai szuprastruktúrák fejlesztését célozza, elsősorban kereskedelmi, magán és közösségi szálláshelyek fejlesztésével, turisztikai információs centrumok (turisták szükségleteit kiszolgáló szolgáltatások) kialakításával. A fejlesztések harmadik csoportja a vonzerők közötti kapcsolatok erősítését, hálózatba szervezését segíti, tematikus útvonalak, túraútvonalak (vízi, gyalogos, kerékpáros) fejlesztésével. Az egyes projektek függőségi viszonya a csomag további elemeivel: A kulcsprojektek a projektcsomag soft elemeit tartalmazzák, még a támogató projektek nagy része az infrastrukturális fejlesztéseket integrálja. A projektcsomag hálózatos projektjeinek összehangolása rendkívül indokolt a szinergiák biztosítása érdekében. Hálózatos projektek közé tartoznak a kerékpáros turizmus, vízi turizmus fejlesztését támogató projektek, illetve a tematikus utak, zarándokutak fejlesztését segítő fejlesztések. A projektek priorizálásakor azonosítani szükséges, hogy melyik fejlesztések szolgálják leginkább az adott nagy desztináció idegenforgalmi vonzerejének növekedését, melyek a desztináció fejlesztésének legfontosabb beruházásai és melyek. A projektek térbeli kapcsolódása, a tervezett projektek térképi ábrázolása: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési koncepciójában meghatározásra kerültek úgynevezett idegenforgalmi magterületei a megyének. A helyzetfeltárás vizsgálatainak tükrében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye idegenforgalmának négy nagy magterülete azonosítható, amelyek alapján körvonalazódnak a megye turisztikai nagy desztinációi, kisrégiói: Nyírségi desztináció, Szatmár-beregi kultúrtáj, Nyíri-Mezőség desztináció és a rétközi desztináció. A turisztikai fejlesztések közötti szinergiák erősítését ez a területi szemlélet hivatott elősegíteni. A beérkezett projektjavaslatok többsége korrelációban van a fenti területi összefüggésekkel, a projektjavaslatok részei valamelyik turisztikai desztinációnak. A beérkezett projektjavaslatok esetében a legerősebb koncentráció a szatmár-beregi kultúrtáj területén figyelhető meg. Ide tartoznak a fehérgyarmati, a vásárosnaményi, a csengeri és a mátészalkai járás települései. A vásárosnaményi járásból 9 településről, fehérgyarmati járásból 17 településről, a csengeri járásból 2 településről, a mátészalkai járásból pedig 7 településről érkeztek be projektjavaslatok. A nyírségi desztinációhoz tartoznak a nyíregyházi, a nagykállói, a nyírbátori és a baktalórántházai járások. A nyíregyházi járásból három településről, a nagykállói járásból két településről, a nyírbátori járásból 4 településről, a baktalórántházai járásból 5 településről érkeztek be projektjavaslatok. A Nyíri Mezőség desztináció területéhez tartozik a tiszavasvári járás teljes területe és a nyíregyházi járás egy része. A tiszavasvári járás területéről három településnek érkezett be projektjavaslata. Végül a rétközi desztináció területéhez tartozó ibrányi, kemecsei, kisvárdai és záhonyi járások közül a kisvárdai járásból 10 településeiről, a záhonyi, kemecsei és ibrányi járás területéről településről érkezett be projekt javaslat. Projektcsomag költségigénye: ,59 millió Ft Projektcsomag ütemezése: között Projektcsomag keretében tervezett projektek előkészítettsége: A projektcsomagban lévő projektek megközelítőleg 60% csak a projekt ötlet szintjén áll. A benyújtott projektjavaslatok 6% semmilyen adatot nem tartalmazott a készenlétiség állapotra. A beadott projektjavaslatok 10%-nál már folyamatban vannak a tervek, engedélyek beszerzése, vagyis 20

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 2.2 Finanszírozó operatív program: Érintett földrajzi terület: Az ITP teljes 7 éves forráskerete Bács-Kiskun Megye Integrált

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5.

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Stratégiai Programrész 2014. június 5. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Bara Annamária Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: 1 SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÁPRILIS Cím Somogy megye Integrált Területi Programja Verzió 2.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben

A.../2015 (V..) KGY. határozat melléklete SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2014-2020 Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2014. ÉVI 3/2. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 3. Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV.378/2015. Előadó: Vass Csaba Mell.: gazdasági program Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 2014 2020 Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft 2015.03.31. Pest Megye Integrált Területi Programja 1 2015. április 7. Készítette Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/137-14/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

1. számú melléklet. Program kiküldésének dátuma (év, hó, nap)

1. számú melléklet. Program kiküldésének dátuma (év, hó, nap) A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területfejlesztési stratégiai és operatív program 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szerinti egyeztetési eljárása keretében kötelezően és nem kötelezően résztvevő szervezetek

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat Közvitára bocsátotta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 686/2013. (XII.16.) számú

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Pápa város integrált településfejlesztési stratégiája

Pápa város integrált településfejlesztési stratégiája Pápa város integrált településfejlesztési stratégiája 2016 március Készült: Pápa Város Önkormányzata megbízásából a KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 sz. projekt keretében 2015-ben készült és 2015 októberében

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 Cím Jász-Nagykun-Szolnok megye tervezett ágazati fejlesztései a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programban (MAHOP) Verzió 2.0 Megyei/MJV

Részletesebben

STABILAN AZ ÉLVONALBAN INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM Komárom-Esztergom megye 2014-2020

STABILAN AZ ÉLVONALBAN INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM Komárom-Esztergom megye 2014-2020 STABILAN AZ ÉLVONALBAN INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM Komárom-Esztergom megye 2014-2020 1 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi

Részletesebben

Sopron, 2015. május 11.

Sopron, 2015. május 11. Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

Részletesebben

Csongrád Megye Területfejlesztési Programja CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014.

Csongrád Megye Területfejlesztési Programja CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014. CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014. 1 STRATÉGIAI PROGRAMRÉSZ TERVEZÉSI FOLYAMATÁNAK ELJÁRÁSAI, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRE ÉS KÖRÜLMÉNYEI 7 1. CÉLRENDSZER 14 1.1. Célrendszer bemutatása 14 1.2.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye. Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye. Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 Jóváhagyva:.../2015. (IX. 18.) KH számú határozat 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Székesfehérvár, 2014. május 30. Dokumentum történet Verzió címe Verzió dátuma Nem végleges, továbbfejlesztése tervezett

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS Készült Nagyecsed Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2015. Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése Iktatószám:

Részletesebben

Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások

Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Magyar Államkincstár

Részletesebben

PÉCS MEGYE JOGÚ VÁROS

PÉCS MEGYE JOGÚ VÁROS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA Pécs KÉSZÍTETTE: PÉCS MEGYE JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. MÁJUS 11. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 1. Az MJV által alkalmazott területi kiválasztási kritériumrendszer...5

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. (Megyeháza földszint 1, Képviselői Iroda) Javasolt

Részletesebben

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Pest megye fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a Szobi járás területére 2015.10.28.

Pest megye fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a Szobi járás területére 2015.10.28. Pest megye fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a Szobi járás területére 2015.10.28. Szobi kistérség Szobi kistérség - népmozgalom Zebegény 10% Bernecebaráti 8% Ipolydamásd 3% Ipolytölgyes 3% Tésa

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI ÉSZREVÉTELEI ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT VERZIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció RÁCKEVE VÁROS Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása című

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

A hazai fejlesztéspolitika keretei 2015. 10.09.

A hazai fejlesztéspolitika keretei 2015. 10.09. A hazai fejlesztéspolitika keretei 2015. 10.09. Tartalom nemzeti, térségi és települési rendezési és fejlesztési tervdokumentumok Magyarország Partnerségi Megállapodása (2014 2020) tervezési folyamat operatív

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA 2010-2014. ÉVI MEGÚJÍTOTT GAZDASÁGI PROGRAMJA

NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA 2010-2014. ÉVI MEGÚJÍTOTT GAZDASÁGI PROGRAMJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA 2010-2014. ÉVI MEGÚJÍTOTT GAZDASÁGI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK Oldal I. Bevezetés 1. II. Célkitűzések 2. III. Feladatok 2. III. 1. A gazdálkodás feltételrendszere 2. III. 1. a)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 1085. Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 E-mail: pestterv@pestterv.hu

Részletesebben

a városfejlesztéshez és a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

a városfejlesztéshez és a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelete a városfejlesztéshez és a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY 2016. JANUÁR 15. Szűkülő

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA ROGRAMJA 2015 2019 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...4 II. SZEGED HELYZETE A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓHOZ VISZONYÍTVA...5 II.1. Múlt...5 II.2. Jelen...5 II.2.1.

Részletesebben

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült akmop-6.2.1/k-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/3. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 2. melléklet a Pest

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY Püspökladány Város Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása...

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN EU Pályázati Nap a térség gazdasági szereplőinek 2016. február 10. Dunabogdány, Művelődési

Részletesebben

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megalapozó vizsgálat Helyzetértékelés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis-

Részletesebben

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat A Belügyminisztérium összefoglaló értékelése alapján kiegészítve Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAM

HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAM HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA --- STRATÉGIAI PROGRAM 2006. MÁRCIUS 20. (AKTUALIZÁLVA: 2006. AUGUSZTUS 31.) HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

Részletesebben

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER vidékfejlesztési közösség. Éltető Balaton-felvidék Helyi Fejlesztési Stratégia

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER vidékfejlesztési közösség. Éltető Balaton-felvidék Helyi Fejlesztési Stratégia Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER vidékfejlesztési közösség Éltető Balaton-felvidék Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 Készítette: Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 1 Verzió lezárása: 2016. április

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft.

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megye Integrált Területi Programjának

Részletesebben

Egészségturizmus a Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepcióban (2014-2024) 2013. november 14., Hotel Benczúr

Egészségturizmus a Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepcióban (2014-2024) 2013. november 14., Hotel Benczúr Egészségturizmus a Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepcióban (2014-2024) 2013. november 14., Hotel Benczúr Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes államtitkár Az egészségturizmus a nemzetközi

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. június 20-ai ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. június 20-ai ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. június 20-ai 122/2014. (VI. 20.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 2014. szeptember 10. Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. INNOVA Észak-alföld

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) térségi tervezési folyamata és tervezett gazdaságfejlesztési tartalma Márton György vezető tervező Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Pécs,

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata TERVEZET Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata Lombár Gábor polgármester 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Generál Tervező: Altervező: ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. 7400 Kaposvár,

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEK FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK TERVEZETT ESZKÖZEI

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEK FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK TERVEZETT ESZKÖZEI HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEK FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK TERVEZETT ESZKÖZEI KONCEPCIÓ CÉLRENDSZERE KONCEPCIÓ ÁTFOGÓ CÉLJAI II. Átfogó cél: Egészséges és megújuló társadalom - egészségügyi és szociális ellátórendszer

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP SKILLS HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája

Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 326.183/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város szociális, fogyatékosügyi és gyermekvédelmi intézményeinek, társadalmi

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

BÉKÉS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BÉKÉS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BÉKÉS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája KD-ITS Konzorcium KPRF Ex Ante LLTK MAPI PESTTERV Trenecon COWI Város Teampannon 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Részletesebben

Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader.

Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader. Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader.hu HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 TERVEZET 2016.

Részletesebben

VAS MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

VAS MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA VAS MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA SZOMBATHELY, 2015. augusztus 27. 1 Tartalomjegyzék Előzmények... 3 Vezetői összefoglaló (Bevezető)... 6 1. A megye által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritériumok...

Részletesebben

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről 83-3/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0 GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2016. február 2. Készítette: Metacom 96 A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Nemzeti Fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció - 2012. 10. 27 NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 2013 Készült

Részletesebben

KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁG VIZSGÁLAT VESZPRÉM MEGYE OPERATÍV PROGRAM

KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁG VIZSGÁLAT VESZPRÉM MEGYE OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁG VIZSGÁLAT VESZPRÉM MEGYE OPERATÍV PROGRAM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A költséghatékonysági elemzés célja, hogy igazolja a projekttel vagy programmal kapcsolatosan az alábbiakat: - Konzisztencia

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi barnamezős területek megújítására A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember Fejezet: Tartalom

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

ISZEF előadás munkacsoportok. 2013. október

ISZEF előadás munkacsoportok. 2013. október ISZEF előadás munkacsoportok 2013. október A stratégia célrendszere 2 A 2007-2013-as tapasztalatok beépítése Fenntartói szemlélet (pénzügyi fenntarthatóság, jogszabályi környezet) Adminisztráció egyszerűsítése

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET 2015. DECEMBER ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Újfehértó Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

J a v a s l a t. az Az LHH kistérségek projektjei elnevezésű TÁMOP-5.1.1-11/1/A kódszámú kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. az Az LHH kistérségek projektjei elnevezésű TÁMOP-5.1.1-11/1/A kódszámú kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t az Az LHH kistérségek projektjei elnevezésű TÁMOP-5.1.1-11/1/A kódszámú kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 I.1. A HELYZETELEMZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI:... 7 I.1.1. A város egészére vonatkozó helyzetelemzés... 7 I.1.2. Városrészek

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi gazdaságelemző szakirány A MAGYARORSZÁGI RÉGIÓK VERSENYKÉPESSÉGE,

Részletesebben

Európa 2020. Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról

Európa 2020. Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról Európa 2020 Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról Készítette: Letenyei Katalin Orsolya Seper Vivien Sinkó Lilla Simon Dorottya Siska Enikő Tamándl László Trencsényi Tibor 1 1. Az

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat T Á J T E R V M Ű H E L Y SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 8261 Badacsony, Római u. 197. e-mail: laposaj@bazaltbor.hu Megalapozó vizsgálat Óbudavár településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1855/2015

Részletesebben