3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI"

Átírás

1 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési Terv. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv részeként között 107,14 milliárd forint keretösszeg állt a településfejlesztéshez elsődlegesen felhasználható Regionális Fejlesztés Operatív Program rendelkezésére november elejéig összesen 2300 pályázat érkezett be, amelyek közül 537 volt sikeres (összesen 107,06 milliárd forintos támogatást ítéltek meg). A szerződött pályázatok között turisztikai (131 db), útfejlesztési (82 db), város-rehabilitációs (33 db), óvoda- és iskolafejlesztési (127 db), képzési- és foglalkoztatási (143 db) projekt szerepelt. A ROP nyertes pályázatok közül 140 teljesen megvalósult és átadásra került, ezek támogatási összértéke 30,28 milliárd forint. 13 központi projekt indult (10,1 milliárd forint támogatási összeggel). ROP nyertes projektek támogatási összege, nov. 23% 22% 17% 16% 8% 7% 7% Észak-alföld Dél-alföld Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Észak-Magyarország Dél-Dunántúl Közép-Magyarország A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló Új Magyarország Fejlesztési Terv egyik újdonsága, hogy ágazati és regionális szinten fogalmazza meg a közötti programozási időszak mintegy 7000 milliárd forintnyi fejlesztési forrásának felhasználását. Így a korábbi 5 operatív program helyett 7 ágazati, 7 regionális és 1 végrehajtási operatív program került kidolgozásra. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 5. prioritásában (területfejlesztés) különböző tudomány- és iparágak kiemelésére épülő fejlesztési pólusokat jelöl ki a Budapestközpontúság enyhítése, a felzárkóztatás elősegítése és a versenyképesség javítása érdekében. A fejlesztési pólus szerepét a közép-dunántúli régióban Székesfehérvár és Veszprém társközpontként tölti be, funkciómegosztáson alapuló együttműködés révén. A pólus a logisztika, nano- és biotechnológia, műszaki informatika kiemelt területe. Bár a közép-dunántúli régió egyike az ország gazdaságilag legfejlettebb régióinak (a rendszerváltás óta viszonylag sok működő tőke áramlott a térségbe, számos multinacionális cég telepedett le), ugyanakkor a régió gazdasága szerkezetváltás, modernizáció előtt áll, a KKV szektor gyenge, alacsony a K+F potenciál (tudomány, felsőoktatás, szakoktatás, gazdasági szféra közötti kapcsolatrendszer gyenge), a fejlettségi szint területileg egyenetlen. 1

2 Így a régió versenyképességének javítása érdekében elengedhetetlen: A helyi kis- és középvállalkozásokra alapozott gazdaság innováció-orientált fejlesztése; A turisztikai szektor szerkezetváltása, a meglévő helyi vonzerőkre épülő, innovatív turisztikai termékek bevezetése a turisztikai infrastruktúra és marketingtevékenység egyidejű fejlesztésével; Az oktatási rendszer fejlesztése, a tudatos humánerőforrás- és foglalkoztatásfejlesztés infrastrukturális hátterének megteremtése; Az innovatív szociális- és egészségügyi ellátórendszer fejlesztése; Az alsóbbrendű közúthálózat és a közösségi közlekedési formák támogatása; A régiós lakosság életminőségének javítása a környezetvédelmet szolgáló, helyi léptékű fejlesztések támogatásával. A társközpontok és regionális decentrumokként működő megyei jogú városok mellett a program nagy hangsúlyt helyez a leszakadóban lévő vagy stagnáló, a szocialista iparosítás gazdasági, szociális és környezeti örökségével rendelkező, regionális szinten kiemelt és jelentős turisztikai vagy gazdasági növekedési potenciállal rendelkező térségeket fejlesztésére. Kiemelten kezeli továbbá a Balaton-térség és a Duna-térség fenntartható (azaz gazdasági, turisztikai és örökségvédelmi szempontokat ötvöző) fejlesztését. A területfejlesztési prioritásban foglalt stratégia megvalósítására (az ERFA-finanszírozású konvergenciarégiókban 1 ) elsősorban a regionális operatív programok szolgálnak. A regionális szintű források felhasználására valamennyi régiónak el kellett készítenie saját operatív programját, amely a pályázati rendszer alapelemét jelenti: a régiók között szétosztott forrásokat a dokumentumban meghatározott prioritások mentén használhatják fel adott régió kedvezményezettjei különböző típusú pályázati eljárások keretében. Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program A közötti időszakra szóló Közép-dunántúli Operatív Program egyeztetési változata szerint a régió hosszú távú jövőképe, hogy az innovatív megoldások régiójává váljon; olyan figyelemfelkeltő térséggé, amely belső adottságai hatékony hasznosításával folyamatosan növeli versenyképességét, és elismert szerepet tölt be Magyarország modernizációjában. Kulcsszavak: innováció, belső adottságok hasznosítása, versenyképesség növelése, kulcspozíció betöltése az országban. Közép-Dunántúli Régió nyertes projektjeinek támogatási összege, nov. 9% 14% 8% 27% 42% Turisztikai Városrehabilitáció Útfelújítás Képzés, foglalkoztatás Óvoda- és iskolafelújítás A stratégiai fejlesztési cél, azaz a kiváló gazdasági helyzet és jövedelem-termelő képesség megőrzése az alábbi specifikus fejlesztési célok megvalósításával érhető el: Innovatív és versenyképes gazdasági környezet kialakítása Nemzetközileg vonzó regionális gazdasági környezet kialakítása (helyi adottságokra építve, magas tudásbázis-igényű gazdasági és szolgáltatási tevékenységek) Versenyképes, innovatív gazdasági együttműködések és hálózatok (klaszterek) kialakításának ösztönzése 1 Konvergencia célkitűzés alá tartoznak azok a régiók, amelyekben az egy főre jutó GDP nem éri el az EU-25 GDP-átlagának 75%-át, a közötti közösségi adatok alapján. 2

3 A hazai tulajdonú kis- és középvállalkozói réteg készségeinek és képességeinek javulása Innováció-orientált regionális gazdasági szerkezet kialakulása (K+F tevékenység) A gazdaság fejlődését és az innovációt támogató képzési rendszer kialakítása (iskolarendszerű oktatás, felnőttképzés) Műveletek: A régió gazdasági vonzerejének növelése (infrastrukturális, szolgáltatási háttér fejlesztése) Gazdasági hálózatok és együttműködések támogatása (hálózatok, klaszterek, innovatív kísérleti projektek) A gazdaság innovációs miliőjének javítása (szervezet- és intézményfejlesztés, innovációs menedzsment szolgáltatások, innovatív kísérleti projektek) A képzési és tanácsadási rendszer fejlesztése (gazdasági szerkezethez igazodó képzések, vállalkozói tanácsadás, innovatív kísérleti projektek) A régió turisztikai potenciáljának gazdagítása A Közép-dunántúli régió, mint turisztikai desztináció piaci pozíciójának és látogatottságának javítása (tömegturizmus helyett diverzifikáltabb, magasabb minőséget biztosító szerkezet, belföldi turizmus élénkítése) A régióbeli turisztikai ágazat szervezeti hátterének, működésének minőségi megújulása (információáramlás, desztinációmarketing, piaci kapcsolatépítés) Műveletek: A turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztése (kiemelt ill. integrált vonzerő- és termékfejlesztés, kiegészítő szabadidős szolgáltatások, vízi közlekedés fejlesztése, innovatív kísérleti projektek) A turizmus menedzsmentjének és marketingjének erősítése (együttműködés, integrált turisztikai információs rendszerek, hatékony és célirányos turisztikai marketingtevékenység, innovatív kísérleti projektek) A régió városhálózatának fenntartható fejlesztése városközpontok és település-részközpontok értékmegőrző fejlesztése (nagyobb városok térségszervező erejének kihasználásával), a leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városi lakóterületek integrált rehabilitációja (szegregáció oldása), korábbi ipari tevékenység kiváltása, illetve a városi közlekedés fejlesztése (a biztonság és települési örökség védelme mellett) Műveletek: Település- és településrész-központok értékmegőrző revitalizációja (közcélú, örökségvezérelt településfejlesztés, barnamezős területek rehabilitációja, települési környezet és kapcsolódó közlekedés fejlesztése, városfejlesztési programok, innovatív kísérleti projektek) Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja (közcélú településfejlesztés, lakásberuházás, ipari településrészekhez kapcsolódó fejlesztések, települési környezet fejlesztése, városfejlesztési programok, szegregáció oldását szolgáló ESZA projektek, innovatív kísérleti projektek) Regionális kohézió erősítése infrastrukturális beruházásokon keresztül a munkaerő-piaci egyensúlytalanságok oldása a hatékony munkaerő-piaci politikák megvalósításával (kiemelten: helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása, esélyegyenlőség megteremtése), a közoktatás fejlesztése, az alapvető tudáselemek megszerezhetőségében meglevő minőségi és területi egyenlőtlenségek oldása, korszerű és hatékonyan működő egészségügyi és szociális ellátórendszer kialakulásához való hozzájárulás (infrastrukturális fejlesztések, egészséges életmód elsajátítását célzó képzések, egészségügyi rehabilitációs és prevenciós technikák támogatása) 3

4 a települések közcélú fejlesztése, közösségi szolgáltatások hozzáférhetővé tétele (a régió kistérségeinek integrált, illetve komplex szemléletű fejlesztési programjai mentén), régiós közlekedési kapcsolatrendszer kialakítása (megközelíthetőség és a belső elérhetőség javítása) a falvak közcélú fejlesztése, élhetőbb vidéki települési környezet megteremtése Műveletek: A foglalkoztatás növelése, a humán szférába történő beruházások ösztönzése (helyi kezdeményezések támogatása) Közoktatás infrastrukturális fejlesztése (óvodák, alapfokú intézmények) Az egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése (kistérségi szintű ellátás, prevenció) Kiegészítő jellegű falufejlesztés (szennyvízelvezetés és kezelés, települési környezet fejlesztése) Az elérhetőség fejlesztése (térségi jelentőségű közutak, belterületi utak, kerékpárutak, közösségi közlekedés fejlesztése) Technikai segítségnyújtás az operatív program hatékony, szabályszerű és eredményes lebonyolításának elősegítésére Horizontális szempontok: esélyegyenlőség, fenntarthatóság, szinergia. Ezen célok megvalósítására a közötti időszakban kb. 140 milliárd Ft (éves szinten kb. 19 milliárd Ft) támogatási forrás állhat a régió rendelkezésére. A regionális operatív program ennek 39%-át a gazdaság- és turizmusfejlesztésre, 19%-át integrált városfejlesztésre, 42%-át a kohézió prioritás feladataira fordítaná. Balaton Régió Részletes Fejlesztési Terve 2006 nyarán készült el a Balaton Régió közötti időszakára vonatkozó Részletes Fejlesztési Terve a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája és a Balaton Régió Komplex Térségi Programja alapján. Bár a Balaton önálló operatív programmal nem rendelkezik az Új Magyarország Fejlesztési Tervben (területe három regionális operatív program 2 között oszlik meg, illetve az egyes ágazati programokhoz tartozik), a Balaton Régió Részletes Fejlesztési Tervének célja, hogy a fő elvek és kritériumok megadásával orientálja a programozási időszakban hazánkba érkező uniós források régióban történő felhasználását. A Balaton, mint egységes fenntartható területi rendszer fejlesztési programjának jövőképe az alábbi legfontosabb célállapotokat fogalmazza meg a mintarégióban : Európai viszonylatban is kiemelt életminőség biztosítása Minőségi természeti és kulturális örökség megőrzése Az egységes fejlesztési terület önálló területi egységként történő kezelése és irányítása Jelentős turisztikai desztináció mind bel-, mind külföldi viszonylatban ( a napfény kertje ) főként az aktív egészségmegőrzés és szórakozás központja Új balatoni egészségkultúra kialakítása (12 hónapos gyógyító központ) Helyi adottságokra épülő, versenyképes gazdasági szerkezet, karakteres szolgáltatások, helyi márkák kialakítása Innovatív, tudás alapú gazdasági ágazatok megerősödése Munkahelyteremtés Társadalmi-gazdasági különbségek minimalizálása a térségen belül 2 Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl Operatív Programja 4

5 Magas fokú együttműködés, jelentős térségszervező erő, térségi identitástudat kialakítása Intelligens Balaton Régió kialakítása A fejlesztés fő irányai: A gazdasági szerkezet diverzifikálása és a Balaton Régió speciális gazdasági erejét meghatározó hagyományos gazdasági területek és új kitörési pontok fejlesztése (turizmus, innováció-orientált fejlesztések, speciális helyi adottságokra építő, környezetkímélő vállalkozások segítése). Kiemelt gazdasági ágazatok: környezetipari fejlesztések; tudásalapú gazdasági szektorok és vállalkozási profilok; ingatlankezeléssel kapcsolatos építőipari és szolgáltató, ingatlanpiaci tevékenységek; a turizmus háttéripari és szolgáltató tevékenységei; a térség adottságaira épülő ipari és szolgáltató tevékenységek (helyi terményeket és alapanyagokat feldolgozó élelmiszeripari és építőipari tevékenységek); kis- és kézműipari tevékenységek. Kiemelt szempontok: rendkívül alacsony anyag- és energia-felhasználás, szállításigény, kis telephelyigény; magas tudás tartalmú tevékenységek; meglévő ingatlanállomány kihasználásával; a vállalkozások a térséghez tartozó felsőfokú oktatási, illetve kutatásfejlesztési intézetekkel való együttműködése; környezetkímélő, a táji adottságokat figyelembe vevő gazdálkodási tevékenységek folytatása, a turizmus keresleti igényeinek kiszolgálása. új munkahelyek teremtésével az állandó foglalkoztatottak számának növelése; felsőfokú végzettségű lakosság megtartása; régió versenyképességének javítása; régión belüli fejlettségi egyenlőtlenségek minimálisra csökkentése. A Balatoni turizmus XXI. századi versenyképességének a stratégiai, szervezeti és infrastrukturális megalapozása, a kínálati portfolió fókuszált részstratégiák és tematizált desztinációk mentén történő célcsoport-orientált minőségi fejlesztése. Kiemelt szempontok, feladatok: turisztikai vonzerők megújítása és újak építése; szolgáltatások színvonalának javítása; térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek megalakítása; együttműködés a szereplők között (turizmusba bevont vállalkozások és civil szervezetek hálózatával). turisztikai szezon tér- és időbeli kiterjesztése; egész éves foglalkoztatás bővítése; vállalkozások versenyképességének javítása; természeti, kulturális erőforrások fenntartható hasznosítása; látogatók és a térségben eltöltött vendégéjszakák számának növelése; üdülőtelek tulajdonosoknak a térségben eltöltött napjainak számának növekedése; turizmus gazdasági hozamának javítása. Kvalifikált, versenyképes munkaerő, magas szintű szakmai és üzleti kultúra, egész éves egzisztenciák, valamint a régió humánerőforrást vonzó és megtartó képességének növelése és közszolgáltatások racionális ellátása. Kiemelt szempontok, feladatok: piaci igényekhez igazodó magasabb színvonalú ismereteket nyújtó oktatásiképzési rendszer; tartós munkanélküliek, inaktívak foglalkoztatási programjainak bővítése; 5

6 civil kezdeményezések, térségi együttműködések ösztönzése; magas színvonalon működő, elsősorban kistérségi alapon jól szervezett humán közszolgáltatások működése (hálózatos együttműködés a térségen kívüli intézményekkel; egészségügyi ellátás és a kulturális lehetőségek bővítése; szolgáltató személyzet nyelvismeretének javítása; idegenforgalom igényeinek kiszolgálása). vállalkozások versenyképességének javítása; potenciális munkavállalók körének bővítése; helyi szereplők alkalmazkodóképességének, vendéglátói kultúrájának, környezettudatosságának javítása; lakosság életminőségének javítása; Célirányos és integrált infrastruktúra-fejlesztések révén a Balaton Régió gyors, kényelmes nemzetközi és hazai elérhetőségének biztosítása, valamint a régió egységes, karakteres fenntartható közlekedési rendszerének kialakítása. Kiemelt szempontok, feladatok: egységes balatoni közlekedési rendszer megteremtése; régió nyugati irányú megközelítésének biztosítása északi part vasúti elérhetőségének javítása légi elérhetőség minőségi fejlesztése egységes közösségi közlekedés-szervezés fenntartható közlekedési formák támogatása; megközelíthetőség javítása, vonzóbbá tétele; közúti közlekedés zsúfoltságának csökkenése; környezet közlekedési eredetű terhelésének csökkenése; egyedi karakteres közlekedés, mint önálló vonzerő. A környezeti állapot stabilizálása és fókuszált, integrált minőségi fejlesztése, valamint a vonzó életminőség biztosítása érdekében a települések fejlesztése, a táji és kulturális értékek helyreállítása, fenntartható hasznosítása. Kiemelt szempontok, feladatok: természeti és kulturális táji értékek helyreállítása a tó ökológiai állapotának javítása (part-rehabilitáció); környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése; a települések élhetőbbé tétele, rehabilitációja (települési központok megújítása illetve kialakítása); megújuló energiaforrások hasznosításának ösztönzése régió kiemelt környezeti minőségének megőrzése; lakosság életminőségének javítása; vonzó környezet megteremtése az idegenforgalom és a vállalkozások számára Intézkedések (intézkedéscsoportok, valamint Balatonfűzfő szempontjából kiemelten fontos komponensek felsorolása): 1. A balatoni gazdaság diverzifikálása, vállalkozásfejlesztés A mezőgazdasági és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása Mező- és erdőgazdasági földhasználat, a környezet fejlesztése A vidéki gazdaság diverzifikálása A vidéki humán erőforrás fejlesztése A halászati ágazat fejlesztése - Halászati tevékenységeknek és a halgazdaság versenyképességének javítása - Balaton környezetkímélő, hagyományos természeti vízi halászati tevékenységének megújítása Vállalkozások modernizációja - régióban jelentős piaccal rendelkező, a turizmus háttériparába sorolható KKV-k támogatása 6

7 - exportképes terméket előállító termelő KKV-k támogatása - Balaton terméket készítő hagyományos mesterségek, kézművesipar fejlesztése - vállalkozói kultúra, üzleti tanácsadás Vállalkozói és intézményi infrastruktúra fejlesztése - üzleti infrastruktúra (ipar terület, tudományos és technológia park Balatonfűzfő, logisztikai központ, inkubátorház) - kutatás és technológiai-fejlesztési tevékenység bővítése Balatoni gazdaságfejlesztés intézményrendszer fejlesztése - balatoni Gazdasági Fórum - befektetés-ösztönzési tevékenységek támogatása - azonos típusú gazdasági tevékenységet végző vállalkozások intézményesített együttműködésének szervezése e-balaton Információs társadalomhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése - szélessávú informatikai hálózat fejlesztése és közösségi célú internethasználat hozzáférése - önkormányzati szolgáltatások elektronikus ügykezelése és internetes ügyintézése - Balaton régió honlapja - Balaton-specifikus tartalom szolgáltatások ösztönzése - távmunka szervezés támogatása 2. Turizmusfejlesztés A turizmus menedzsment rendszerének megújítása - a turisztikai menedzsment szervezetfejlesztése - turisztikai marketing támogatása - turisztikai projektfejlesztés, befektetés-ösztönzés, innováció Turisztikai termékek fejlesztése - gyógy-, termálvízhez kötődő turizmus fejlesztése (Balaton termálklaszter) - Balatonhoz, mint tóhoz kötődő turizmus fejlesztése (magas kategóriájú szállodák, resort típusú szolgáltató télen-nyáron üzemelő komplexumok; nyári családi vízparti üdülés, strandolás; vízi turizmus, horgászturizmus fejlesztése) - természeti értékekre alapuló turizmus fejlesztése (öko- és természeti turizmus, agroturizmus, falusi turizmus, bor- és gasztronómia, balatoni aktív és sport turisztikai kínálat fejlesztése) - egyéb, kiegészítő turisztikai attrakciók és szolgáltatások (kulturális, eseményturizmus, örökségturizmus, aktív szórakozás, konferenciaturizmus, gyermek, ifjúsági és diákturizmus) Korszerűsítés, turisztikai szálláshelyek, kiegészítő szolgáltatások színvonalának javítása - balatoni szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások minőségi és a parttól távolabbi településeken mennyiségi fejlesztése - a turizmushoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások minőségének javítása - közszolgáltatások színvonalának emelése, valamint a turisták komfortérzetét javító fejlesztések ösztönzése (közbiztonság, higiénia, környezetbarát szemlélet, idegenforgalom kifehérítése) 3. Humán erőforrások fejlesztése Képzési programok - munkaerő-piaci képzési igényeket előrejelző rendszer - piaci igényekhez igazodva az alkalmazásban állók és a munkanélküliek képzettségi szintjének javítása - szakképzés fejlesztése a gazdaság munkaerő-piaci követelményeihez illeszkedve - felsőoktatás modernizációja, a régió gazdasági igényeihez való igazítása - önkéntes (hobby) képzések támogatása - közszférában dolgozók alkalmazkodó-képességnek javítása - turizmushoz kapcsolódó képzések lebonyolítása 7

8 - informatikához kapcsolódó felhasználói ismeretek megszerzése Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának elősegítése - hátrányos helyzetűek foglalkoztatási programjai - helyi foglalkoztatási paktumok tervezése A Balaton, mint vezető hazai civil bázis megerősítése (Balaton Civil Alap felállítása) Speciális humánszolgáltatás-fejlesztés a többcélú kistérségi társulások keretében - egészségügyi ellátás korszerűsítése a prevenció és a rehabilitáció területén - a szociális ellátás fejlesztése - lakosság kikapcsolódásához szükséges infrastrukturális feltételek javítása - alapfokú oktatási-nevelési intézmények működési feltételeinek fejlesztése Regionális társadalmi-gazdasági tudományos tevékenységek ösztönzése A Régió önállósodását szolgáló intézményfejlesztés 4. Közlekedésfejlesztés A régió közlekedési elérhetőségének javítása - repülőterek fejlesztése (Sármellék, Siófok-Kiliti, Szentkirályszabadja) - a Régió nyugati, északi és déli irányú közútjainak fejlesztése (pl. 72-es főutak fejlesztése; a 8-as főút Székesfehérvár-Veszprém szakaszának fejlesztése; déli megközelíthetőség feltételeinek vizsgálata) - vasúti közlekedés fejlesztése (villamosítás, zajvédő falak, eszközállomány javítása, Balatonakarattya - Balatonfűzfő közötti vasúti nyomvonal kiváltása, vészmegoldás esetén Hajmáskér-Balatonfűzfő közvetlen összeköttetés megteremtése, körvasút feltételrendszerének vizsgálata) A régión belüli közlekedés fejlesztése - a régió belső közúthálózatának fejlesztése - kompösszeköttetés kiépítése a Balaton nyugati részén - egységes balatoni közösségi közlekedési rendszer kialakítása - turisztikai célú közlekedési eszközök fejlesztése - kerékpáros közlekedés 5. Táji és települési környezet fejlesztése Környezeti állapot javítása és környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése - az ivóvíz minőségének javítása - szennyvízelvezetés és tisztítás - hulladékgazdálkodás - felszíni és felszín alatti vizek védelme, vízrendezés Vonzó és élhető balatoni települések kialakítása településfejlesztés - települési területek településközpontok ( településfejlesztési akcióterületek ) rehabilitációja - part rehabilitáció - magaspartok, omlásveszélyes partfalak rehabilitációja (Balatonfűzfőn is) - tőkealap felállítása és működtetése a beépített területek (pl. kisparcellás leromlott állapotú üdülőtelkek) rehabilitációjára Táji értékek helyreállítása - vidéki értékek feltárása, megőrzése - táji értékek helyreállítása - a Balaton körüli zöld zóna kialakítása, erdősítés - bánya-rekultiváció, tájsebek kezelése, illegális hulladéklerakók felszámolása - kockázatvédelem, veszélyhelyzetek megelőzése Balaton térségi környezetmenedzsment - balatoni fenntarthatósági/környezeti térségmenedzsment kialakítása - egységes környezetállapot megfigyelő és tájékoztatási hálózat kiépítése és működtetése - Balaton térség vízminőségével, vízmennyiségével, környezeti állapotával kapcsolatos kutatások ösztönzése 8

9 Megújuló energiaforrások hasznosítása (bimossza, geotermikus energia, szélenergia, napenergia; Balatonfűzfőn bioetanol üzem létesítésére megvalósíthatósági tanulmány készítése) Kelet-Balatoni Kistérség Gazdaságfejlesztési Program A Balatoni Integrációs Kht. által készített kistérségi gazdaságfejlesztési program célja a gazdaság fejlődési folyamatának felgyorsítása, a térség értékteremtő képességének fokozása az alapvető ágazatokban, valamint a hozzá kapcsolódó területeken a gazdasági növekedés feltételeinek biztosítása, mindazonáltal a térség versenyképességének növelése. Prioritások és intézkedések: 1. Ipari szektor és a kis-, és középvállalkozások fejlesztése Kulcsszavak: innováció (K+F), tudásbázis, versenyképesség, KKV-k, fejlett üzleti, szolgáltatói környezet, együttműködések és hálózatok, IKT, térségmarketing Balatonfűzfői ipari park fejlesztése 3 - infrastrukturális feltételek javítása - inkubátorház kialakítása - logisztikai alközpont kialakítása - Termék és technológia innováció fejlesztése, különösképpen a - környezetvédelem szempontjából fontos iparágak (finomkémia, biotechnológia) területén Szentkirályszabadjai repülőtér és környékének fejlesztése - logisztikai központ létesítése - kutatás, fejlesztés és innováció Tudományos, technológiai park - az egykori katonai reptér, annak kiszolgáló épületeinek és lakóövezeteinek fejlesztése Információs társadalom és gazdaságfejlesztés - e-gazdaság - e-kereskedelem - e-közigazgatás Környezetvédelmi ipar fejlesztése - az ipari és kommunális környezetvédelmi technológiák fejlesztése, gyártása - iparilag újrahasznosítható anyagok feldolgozása - kommunális szennyvíziszap kezelése - biotechnológiai eljárások meghonosítása - biomassza és kommunális hulladék felhasználása vegyipari, illetve energetikai alapanyagként KKV-k együttműködési készségének, a kommunikációs kultúrájának fejlesztése (Veszprémi Egyetemmel együttműködés) - turizmus - mezőgazdaság - környezetvédelmi ipar területén Önkormányzati feladatok (szabályozási feladatok, térségmarketing, települései infrastruktúra fejlesztése) 3 Részletesen ld. később. 9

10 2. Turizmusfejlesztés Kulcsszavak: versenyképesség és jövedelemtermelő képesség fokozása, turisztikai szezon nyújtása, fenntartható fejlesztés, magas színvonalú és komplex turisztikai termékek/szolgáltatások, egyedi kínálat, kiépült infrastruktúra, együttműködés, programcsomagok, marketing. Vízi turizmus fejlesztése (Balatonfűzfő: strandfejlesztés, többfunkciós üdülőpark) Konferenciaturizmus fejlesztése Bor- és gasztronómia turizmus Lovas turizmus fejlesztése Kerékpáros turizmus fejlesztése Falusi turizmus fejlesztése Öko turizmus fejlesztése Kulturális turizmus fejlesztése Sport turizmus fejlesztése (Balatonfűzfőn komplex sportközpont fejlesztés) 3. Az agrárgazdaság fejlesztése Kulcsszavak: piacorientált termékszerkezet, környezetkímélő gazdálkodás, versenyképesség javítása, feldolgozottsági szint növelése, biokultúrák, ökológiai gazdálkodás, képzés, agrármarketing, együttműködések. a mezőgazdaság műszaki és infrastrukturális hátterének javítása termelői együttműködések fejlesztése a mezőgazdasági földhasznosítás szerkezete piacorientált átalakításának támogatása mezőgazdasági termékek feldolgozottsági szintjének növelése szőlőtermesztés komplex fejlesztése mezőgazdasági nagykereskedelmi központ kialakítása 4. Humánerőforrás fejlesztés Kulcsszavak: élethosszig tartó tanulás, gazdasági igényekhez alkalmazkodó oktatási rendszer, tudásorientált gazdaság, alkalmazkodóképesség, helyi identitástudat, informatikai oktatás, fejlett humán infrastruktúra, együttműködés. Intézményi rendszer fejlesztése - Együttműködés erősítése az intézmények, szervezetek között - A szakképzési intézmények és a vállalkozások közötti együttműködés erősítése - Civil szervezetek együttműködésének erősítése A foglakoztathatóságot, alkalmazkodóképességet segítő/javító humánerőforrás fejlesztés, az élethosszig tartó tanulás megvalósítása - Alkalmazkodóképesség javítása az iskolarendszerű képzés fejlesztésével - Szakmai képzés fejlesztése - Felnőttképzés Humán infrastruktúra fejlesztése - Egészségügyi intézmények infrastruktúrájának fejlesztése - Óvodák infrastruktúrájának fejlesztése - Alap és középfokú oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése Horizontális szempontok: partnerség, fenntarthatóság, esélyegyenlőség. 10

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február

Balatonfűzfő Város komplex. városfejlesztési stratégiája. 2007. február komplex városfejlesztési stratégiája 2007. február HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 készült a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája és a Balaton Régió Komplex Térségi Programja alapján 2006. június 21. (módosítva:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. (Megyeháza földszint 1, Képviselői Iroda) Javasolt

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben

Programelemek. Gyógyító Magyarország Egészségipari Program. Zöldgazdaság-fejlesztési Program. Vállalkozásfejlesztési Program

Programelemek. Gyógyító Magyarország Egészségipari Program. Zöldgazdaság-fejlesztési Program. Vállalkozásfejlesztési Program ÚSZT 2011. Programelemek Gyógyító Magyarország Egészségipari Program Zöldgazdaság-fejlesztési Program Vállalkozásfejlesztési Program Tudomány Innováció Program Foglalkoztatási Program Közlekedésfejlesztési

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Székesfehérvár, 2014. május 30. Dokumentum történet Verzió címe Verzió dátuma Nem végleges, továbbfejlesztése tervezett

Részletesebben

GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai

GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai Kovács Gergő Péter kistérségi referens Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21 OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben TDM 7. Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben Stratégiai működés megalapozása Dr. Piskóti István Intézetigazgató, ME Marketing Intézet A tervezés terepe Milyen turisztikai termékfejlesztés célszerű

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA II. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Kecskemét 2013 Tartalom 1. A MEGYE JÖVŐKÉPE... 3 2. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI... 6 3. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag E L ŐTERJ E SZT É S Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási munkaanyag véleményezésére A Somogy Megyei Önkormányzat elkészítette Somogy

Részletesebben

Új Magyarország 2007-2013

Új Magyarország 2007-2013 Új Magyarország 2007-2013 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Tab, 2006. november 27. A piaci és a nem piaci szférában részt vevők aránya 2004 11% Közigazgatás és közszolgáltatások Nyugdíjasok 40%

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GINOP-ról általánosságban Magyarország -a Budapestet és Pest megyét magába foglalóközép-magyarország Régiót leszámítva - nem éri el az EU átlag

Részletesebben

Észak-Magyarországi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Magyarországi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Magyarországi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése Észak-Magyarországi Operatív Program A prioritás

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Stratégiai és Operatív Program (2007-2013) Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Érték-Térkép. Budapest, 2015. április

Érték-Térkép. Budapest, 2015. április TeIR Érték-Térkép Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. Az alkalmazás célja... 3 2. Tervek feldolgozásának módszertana... 3 3. Támogatási adatok betöltésének módszertana... 3

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja Operatív program megnevezése Tematikus célkitűzés Indikatív forrás-allokáció (%) 1.

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS (1. SZÁMÚ MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT) (v.06.) 2013. június 5. Tartalomjegyzék 1. Jövőkép és átfogó célok... 3 1.1. Zala megye

Részletesebben

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 Készült: a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft által Zalakaros 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK, MÓDSZERTANI

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag)

Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag) 3. melléklet Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag) Ennek 3. SZ. MELLÉKLETE: AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI POGRAMJÁNAK CÉLRENDSZERE Az Észak-alföldi régió Stratégiai Programjának

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 7. szám 427 A Kormány 1006/. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány a) megállapítja

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA ROGRAMJA 2015 2019 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...4 II. SZEGED HELYZETE A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓHOZ VISZONYÍTVA...5 II.1. Múlt...5 II.2. Jelen...5 II.2.1.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. és II. priorítás

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. és II. priorítás Gazdaságfejleszti Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. II. priorítás Prioritás A prioritás egyedi célkitűzei A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedek

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁT ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEIT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÜLT A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRÓL

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után

A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály 2014. május 16. Mezőgazdaság versenyképessége A vidékfejlesztési politika céljai Hosszú távú

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése Iktatószám:

Részletesebben

Tartalom: I. A regionális fejlesztést célzó

Tartalom: I. A regionális fejlesztést célzó Tartalom: oldal: I. A regionális fejlesztést célzó Európai Uniós támogatásokról...1 II. 2004-2006-os programok...2 III. Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés Magyarországon 2004-2006...14 IV. A 2007 és 2013

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható A megalapozó

Részletesebben

5.3.3. III. intézkedéscsoport: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása

5.3.3. III. intézkedéscsoport: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása 5.3.3. III. intézkedéscsoport: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása 5.3.3.1. A vidéki gazdaság diverzifikálására irányuló intézkedések 5.3.3.1.1. A nem mezőgazdasági tevékenységgé

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 4/2015. MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Részletesebben

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1 Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Koncepció Derecske 2009. november Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. A külső környezet elemzése... 4 3. A Belső környezet jellemzői... 10

Részletesebben

Tallózó. A turizmus és a sport kapcsolatrendszere Magyarországon: szakmapolitikai aspektusok. 70 Turizmus bulletin XI. évfolyam 3.

Tallózó. A turizmus és a sport kapcsolatrendszere Magyarországon: szakmapolitikai aspektusok. 70 Turizmus bulletin XI. évfolyam 3. A turizmus és a sport kapcsolatrendszere Magyarországon: szakmapolitikai aspektusok Összeállította: az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága Új szemlélet a stratégiai

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió fejlesztési programja

A Közép-dunántúli régió fejlesztési programja A Közép-dunántúli régió fejlesztési programja Pál Béla Elnök Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Székesfehérvár, 2008. szeptember 25. A Közép-dunántúli régió számokban Ország Régió % Megjegyzés

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés térségfejlesztés - eseménymarketing

Gazdaságfejlesztés térségfejlesztés - eseménymarketing Gazdaságfejlesztés térségfejlesztés - eseménymarketing Horkay Nándor Igazgató VÁTI Nonprofit Kft. Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság Pécs, 2010. november 18. XVI. Országos Urbanisztikai Konferencia

Részletesebben

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis Vitaanyag! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció megújítása B. KONCEPCIÓ VIII - IX - X. fejezetei módosítva 1. változat 2010. február 1. 1 B. KONCEPCIÓ VIII. SWOT analízis A megye társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

2010. februári hírek

2010. februári hírek 2010. februári hírek Újra itt a sztárpályázat Újra jönnek a telephelypénzek Kkv-k: a források egyharmadát már kiosztották Ismét elérhetőek a GOP február 20-al felfüggesztett pályázatai Százmilliárd a közép-magyarországi

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA jóváhagyta: /2008.(..) önkormányzati határozat MÁGOCS 2008. április Készült: A ROC*Mágocs Kft megbízásából TARTALOM 1. CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK 3 1.1 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás

Részletesebben

2011. JANUÁR SZSÉGIPARI PROGRAM CIÓ PROGRAM INNOVÁCI TUDOMÁNY FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM

2011. JANUÁR SZSÉGIPARI PROGRAM CIÓ PROGRAM INNOVÁCI TUDOMÁNY FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM ÚJ J SZÉCHENYI TERV PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. JANUÁR ÚJ J SZÉCHENYI TERV KITÖRÉSI PONTJAI GYÓGY GYÍTÓ MAGYARORSZÁG EGÉSZS SZSÉGIPARI PROGRAM ZÖLDGAZDASÁG G FEJLESZTÉSI SI PROGRAM VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Felkészülés a 2014-2020-as fejlesztési időszakra Horkay Nándor Elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) NTH szakértők: Horkay Nándor, Dr. Péti Márton, Dr. Czene Zsolt, Kígyóssy

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

Fejlesztések Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében az Észak-Alföldi Operatív Program keretében, 2007-2013

Fejlesztések Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében az Észak-Alföldi Operatív Program keretében, 2007-2013 Fejlesztések Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében az Észak-Alföldi Operatív Program keretében, 2007-2013 Nyíregyháza, 2013. december 12. Dr. habil. Mező Ferenc ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Tanszékvezető

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020. szekszárdi öh. melléklete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 1 BEVEZETÉS A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

A.../2015 (V..) KGY. határozat melléklete SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2014-2020 Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma

Részletesebben

Előzetes Akcióterületi Terve

Előzetes Akcióterületi Terve Szeged Megyei Jogú Város ELI ipari-innovációs akcióterületének Előzetes Akcióterületi Terve Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY 2016. JANUÁR 15. Szűkülő

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN EU Pályázati Nap a térség gazdasági szereplőinek 2016. február 10. Dunabogdány, Művelődési

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS Készült Nagyecsed Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2015. Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA Tartalomjegyzék Helyzetelemzés 5. Összefoglaló 5. Összegzés 7. 1. Kistérségi SWOT-analízis 13. 2. Kitekintés az országos és uniós programozásra

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI ÉSZREVÉTELEI ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT VERZIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015-2022 Egyeztetési változat 2016. május Tartalom 1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 3 1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása... 3 1.2. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések

Részletesebben

Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program

Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja II. Stratégiai program Natúrpark Térségfejlesztési Kht. 2002. 1 I.1. Az Őriszentpéteri Kistérség jövőképe. Az őrségi kistérség több

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSI FORRÁSOK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

STABILAN AZ ÉLVONALBAN INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM Komárom-Esztergom megye 2014-2020

STABILAN AZ ÉLVONALBAN INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM Komárom-Esztergom megye 2014-2020 STABILAN AZ ÉLVONALBAN INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM Komárom-Esztergom megye 2014-2020 1 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEVEZETŐ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben megfogalmazott tartalommal és véleményezési eljárás lebonyolításával

Részletesebben

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Készítette: Euro Régió Ház Kft. INNOVA

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS ELSŐDLEGES FELELŐS

ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS ELSŐDLEGES FELELŐS FELADATOK IDŐTÁVLAT ELSŐDLEGES FELELŐS ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS RÉSZTVEVŐK FINANSZÍROZÁS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENSÚLYÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA, INTÉZMÉNYRENDSZER RACIONALIZÁLÁSA Kötelező és nem kötelező

Részletesebben

Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: www.oot.ro Önkormányzati hírlevél menüpont

Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: www.oot.ro Önkormányzati hírlevél menüpont www.rmdsz.ro II. évfolyam 85. szám www.oot.ro 2014. október 15. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő 2. Európai Uniós finanszírozások tájékoztató --------------------------------------------------------- Az

Részletesebben

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ /2014.(07 ) sz. Határozat JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ JÖVŐKÉP ÉS CÉLOK (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2. melléklet I. fejezet tartalmi követelményei szerint) 2 0 1

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/137-14/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. JÚLIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. JÚLIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Pályázat címe Pályázat kódszáma Cégméret Támogatás összege Beadási határidő

Részletesebben

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Aktualizálta 2011-ben: Finta Krisztián kistérségi menedzser 1 BEVEZETÉS A területfejlesztési politikát érvényesítő

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

8. szám 2007. október 4.

8. szám 2007. október 4. Pályázati Hírlevél 8. szám 2007. október 4. DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM DAOP-2007-1.1.1./A IPARI TERÜLETEK, IPARI PARKOK ÉS VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZAK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE Támogatás célja: A

Részletesebben

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI (HGF) BEAVATKOZÁS TÍPUSOK

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI (HGF) BEAVATKOZÁS TÍPUSOK HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI (HGF) BEAVATKOZÁS TÍPUSOK A HELYI ÉS TÉRSÉGI FENNTARTHATÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÖTLETADÓ MEGOLDÁSAINAK ÉS JÓ GYAKORLATAINAK GYŰJTÉSE SORÁN FELTÁRT PÉLDÁK ALAPJÁN 1.1. Helyi termék

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

1. Vezetői Összefoglaló

1. Vezetői Összefoglaló TANULMÁNY A záhonyi térség különleges gazdasági övezete komplex gazdaságfejlesztési programjának összehangolása a térség A Felső-Szabolcsi VKE Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának összehangolása a Záhony

Részletesebben

KERÉKPÁRRAL A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

KERÉKPÁRRAL A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KERÉKPÁRRAL A NYUGAT-DUNÁNTÚLON Készítette: TKK-Pannonvelo Konzorcium Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Területfejlesztési Kutatási Központ Taschnerwin Bt. 2001. TARTALOMJEGYZÉK 1./A. SWOT

Részletesebben

Somogy megyei tervezés 2014-2020

Somogy megyei tervezés 2014-2020 Somogy megyei tervezés 2014-2020 2014. június 18. Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Megyei önkormányzat-területfejlesztés A

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: új források, új szabályozások, új lehetőségek konferencia Budapest, 2014. október 28. A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Kükedi

Részletesebben

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Európa 2020. Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról

Európa 2020. Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról Európa 2020 Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról Készítette: Letenyei Katalin Orsolya Seper Vivien Sinkó Lilla Simon Dorottya Siska Enikő Tamándl László Trencsényi Tibor 1 1. Az

Részletesebben

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megalapozó vizsgálat Helyzetértékelés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis-

Részletesebben

HVS. 1.4 A HVS felülvizsgálat során alkalmazott nyilvánossági intézkedések, résztvevők

HVS. 1.4 A HVS felülvizsgálat során alkalmazott nyilvánossági intézkedések, résztvevők HVS 1.Vezetői összefoglaló 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 2013-ra a térség civil szervezetei, vállalkozói, állami szervei közötti együttműködés és integráció olyan szintjét érjük el, amely

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére. IV. kötet OPERATÍV PROGRAM

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére. IV. kötet OPERATÍV PROGRAM KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére Fejlesztési Program IV. kötet OPERATÍV PROGRAM A Társulás önkormányzataival együttműködve készítette: HAZAI TÉRSÉGFEJLESZTŐ RT. DUNA-TISZA RF. RT. 2005. IV.

Részletesebben

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája KD-ITS Konzorcium KPRF Ex Ante LLTK MAPI PESTTERV Trenecon COWI Város Teampannon 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Részletesebben

Hírlevél 1/2011. TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0024. Tartalomjegyzék:

Hírlevél 1/2011. TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0024. Tartalomjegyzék: Hírlevél 1/2011. Tartalomjegyzék: BEFEKTETŐI KIADVÁNY ADATBÁZIS A TÉRSÉG GAZDASÁGI SZEREPLŐIRŐL PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. - ÚJ SZÉCHENYI TERV BEFEKTETŐI KIADVÁNY A TÁMOP 1.4.4-08/1-2009-0024. pályázat

Részletesebben

a K&H Bank segíti Önt a felkészülésben! Boros Balázs

a K&H Bank segíti Önt a felkészülésben! Boros Balázs EU 2014 2020 a K&H Bank segíti Önt a felkészülésben! Boros Balázs EU 2020 prioritások MFF 2014-2020 az EU bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 1 %-a EU átlag Magyarország induló érték vállalás foglalkoztatottság

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/3. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 2. melléklet a Pest

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7.

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014. november 7. Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 10 1.1 A tervezési intézményi háttere... 10 1.2 A tervezési folyamat

Részletesebben