Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája"

Átírás

1 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája ITS 2014 Konzorcium: 1

2 Külzetlap BELÜGYMINISZTÉRIUM Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája év Készítették az ITS 2014 Konzorcium tagjai: ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Berki Judit ügyvezető ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Végh József ügyvezető OPUS TEAM Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Virágh Péter ügyvezető

3 Aláírólap Régiós koordinátor: Megyei koordinátor: Dr. habil. Mező Ferenc Felelős tervező: Klein György okleveles építészmérnök É/ ; TT Településtervező: Kiszelovics Ildikó okl. településmérnök TT Energiaközmű szakági tervező: Kiszelovics Ildikó okl. településmérnök TT Fekete Ferenc villamosmérnök, vezető tervező TE Településtervezési energia-közmű szakértő Közlekedésági szakági tervező: Verba József üzemmérnök TE Településtervezési energia-közmű szakértő TH Településtervezési hírközlési szakértő Közlekedésági szakági tervező munkatárs: Dr. Vincze János okl. építőmérnök Tkö Településtervezési közlekedési szakértő ifj. Major Ferenc okl. építőmérnök, útépítő szakmérnök KÉ-K Közúti építmények tervező 3

4 Viziközmű szakági tervező: Korcsmáros Rudolf okl. építőmérnök VZ-TEL Települési víziközmű tervező TV Településtervezési vízközmű szakértő Környezetvédelmi szakági tervező: Major Zoltán okl. építőmérnök VZ-TEL Települési víziközmű tervező TV Településtervezési vízközmű szakértő Zöldfelületi és tájrendezési szakági tervező: Szalai Sándor környezetmérnök SZKV /0640 Levegőtisztaság-védelem szakértő SZKV /0640 Zaj- és rezgésvédelem szakértő Régészeti szakértő: Soltész Jánosné okl. kertészmérnök, vezető tervező TK Műemléki szakértő: Dr. Bálint Marianna régészeti szakértő Társadalompolitikai szakértő: Szilágyi- Fekete Anikó műemléki szakértő Gazdasági Szakértő: Gurály Edina társadalompolitikai szakértő Anti-szegregációs szakértő: Leiter Xavéria gazdasági szakértő Észik Édua anti-szegregációs szakértő 4

5 Közreműködők: Sivák János Gönc Város polgármestere Nagymáté László Gönc Város alpolgármestere Barna József települési koordinátor 5

6 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI A stratégiai fejlesztési célok meghatározása A tematikus és területi célok közötti összefüggések bemutatása A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és lehatárolás indoklásával Történelmi városközpont: Lakóövezeti városrész: Ipari városrész: Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű bemutatása, a fejlesztések ütemezése A településfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos pénzügyi terve Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település egésze szempontjából jelentős fejlesztések és ezek illeszkedése a stratégia céljaihoz ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések (a település egészét érintő és az egyes szegregátumokra vonatkozó fejlesztések, programok meghatározása) A város és a szegregátumok helyzetértékelése A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések A fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott intézkedések A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére teendő intézkedések A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI Külső összefüggések Nemzetközi szintű programokkal való illeszkedés vizsgálata Nemzeti szintű programokkal való illeszkedés vizsgálata Megyei szintű programokkal való illeszkedés vizsgálata Városi szintű programokkal való illeszkedés vizsgálata Belső összefüggések A célok logikai összefüggései

7 5. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításának, szervezeti kereteinek meghatározása Településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok Monitoring rendszer kialakítása

8 BEVEZETÉS A kormány a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendeletben határozott a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről. A Belügyminisztérium által kiírt Vállalkozási szerződés Integrált Településfejlesztési Stratégiák elkészítésére tárgyú közbeszerzési eljárás Észak-Magyarországra vonatkozó része tekintetében az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség NKft., az OPUS Team Kft., és az Art Vital Kft. alkotta ITS 2014 Konzorcium lett a nyertes ajánlattevő, így e konzorcium kapott megbízást Gönc város településfejlesztési koncepciója és integrált településfejlesztési stratégiája (ITS) kidolgozására. A stratégia elkészítése párhuzamosan zajlott a város településfejlesztési koncepciójának elkészítésével. A dokumentumok megalkotása előtt készült el a Megalapozó vizsgálat című tanulmány, amely közös háttere a településfejlesztési koncepciónak és az integrált településfejlesztési stratégiának is. A megalapozó vizsgálat alapján kerültek feldolgozásra az országos, megyei, járási és települési szintű anyagok, sokrétű szakági vizsgálatok mentén készült el a helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés a társadalom, humán infrastruktúra, a gazdaság, az önkormányzati gazdálkodás, a településüzemeltetés, a tájés környezetvédelem, a zöldfelületi rendszer, az épített környezet, a közmű és a közlekedési infrastruktúra és az értékvédelem szakterületeken. Az integrált településfejlesztési stratégia tervezete a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján készült. Ez a terv szolgálja között Gönc város középtávú fejlesztéseinek összehangolását, megvalósításának finanszírozását és az eredmények nyomon követését. Az ITS tartalmazza a középtávú városfejlesztési célokat, az ezekhez vezető tervezett fejlesztési beavatkozásokat, azok akcióterületeivel és várható eredményeikkel. A stratégiában rögzített városfejlesztési elképzelések egyes elemei illeszkednek a településfejlesztési koncepcióban rögzített hosszú távú célokhoz, és a kijelölt fejlesztési irányokhoz. A stratégia külső, a település más ágazati programjainak, illetve belső logikai összhangjának vizsgálata mellett foglalkozik a megvalósíthatóságának kockázataival egyaránt. A tervezett fejlesztések, illetve a jogszabályi előírások megkövetelték az érintett szakhatósági szervek előzetes és folyamatos tájékoztatását a tervezés és a megvalósítás folyamatáról, így a stratégia készítése során az érintett szakhatóságokkal az Önkormányzat folyamatosan kapcsolatot tartott, egyeztetett. 8

9 1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása Gönc város integrált településfejlesztési stratégiája (a továbbiakban ITS) a város településfejlesztési koncepciójával párhuzamosan készült. A településfejlesztési koncepcióban meghatározott specifikus célok alapján került megfogalmazásra a stratégia területi és tematikus céljai. Tematikus célok azok a célok, amelyek a város egészére kiterjednek, és kapcsolódhatnak egy-egy szakpolitikai ágazathoz, de nem korlátozódik le kimondottan egy ágazatra. A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott specifikus célok a település egészét átfogó részcélként kerültek meghatározásra, a stratégiában ezek a célok tematikus célként jelennek meg. A célok tartalmazzák azokat a fejlesztési irányokat is, melyek megvalósulása nemcsak a település vezetőségének felelőssége, hanem a város szervezeteié is. Területi célok meghatározása a település egy vagy több, konkrét, egyenként folytonos vonallal körülhatárolható területen javasolt, amely csak ott érvényes célt jelöl ki. A területi célok a stratégia esetében városrészi célként jelennek meg. Ezek a célok Gönc városának 3 városrészi területére vonatkoznak, és csak ezen dokumentumban kerültek megfogalmazásra. Gönc város integrált településfejlesztési stratégiája vegyesen tartalmaz tematikus és területi jellegű célokat. 1. ábra: Gönc város jövőképe, átfogó-, és tematikus céljai JÖVŐKÉP Gönc az élhetőbb város Hosszú távú cél a településen élők életminőségének javítása, azaz a megélhetési viszonyok, a települési szolgáltatások, az egészséges és biztonságos környezeti feltételek és minden olyan tényező javítása, amely kedvezően befolyásolja a lakosság komfortérzetét. Gönc élhető és vonzó település kíván lenni. ÁTFOGÓ CÉL 1. Versenyképes gazdasági élet megteremtése 2. Értékteremtő településfejlesztés 3. Társadalmi megújulás 9

10 TEMATIKUS CÉLOK 1.1. A helyi gazdaság erősítése, a mikrovállalatok és KKV-k versenyképességének javítása 1.2. Képzett munkaerő erősítése, képzési foglalkoztatási programok biztosítása 1.3. Mikrotérségi szerepkör erősítése 1.4. Idegenforgalmi és rekreációs célú fejlesztések megvalósításának ösztönzése 2.1. Települési épített és természeti értékek fejlesztése 2.2. Közlekedésfejlesztés 2.3. Energiahatékonyság és fenntartható fejlődés erősítése a város területén, energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, közmű és környezetvédelmi fejlesztések 3.1. Humán intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése 3.2. Életminőség fejlesztése, identitástudat erősítését célzó fejlesztések Forrás: saját szerkesztés 1.1. A helyi gazdaság erősítése, a mikrovállalatok és KKV-k versenyképességének javítása: A tematikus cél indoklása: A településre jelenleg a mikrovállalkozások túlsúlya jellemző. A gazdaság fejlődésének mozgatórugója, hogy ezekből a vállalkozásokból stabil, tőkeerős kis- és középvállalkozói réteg alakuljon ki. Ehhez szükség van a vállalkozói környezet fejlesztésére. A vállalkozások indításához és működéséhez szükséges fejlett infrastrukturális háttér megteremtése és fejlesztése nélkülözhetetlen. Gönc területén tevékenykedő vállalkozásokra jellemző, hogy korlátozott az innovativitásuk és limitált a K+F tevékenységük. Kitörési pontot jelent a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a logisztika, ipari, IKT és innovatív technológiákat alkalmazó vállalati beruházások megvalósítása. 10

11 A vállalkozások fejlődésének elősegítése érdekében az intézményi együttműködéseket erősíteni kell, meg kell teremteni az innovációs tanácsadás intézményi kereteit, biztosítani kell a megfelelő képzettségű szakemberek igénybevételének lehetőségét. A város gazdasági növekedésének egyik alappillére, hogy új befektetők számára is vonzóvá váljon a település. A vállalkozások üzleti tevékenységének fellendüléséhez elengedhetetlen a minőségi partneri kapcsolatok megléte. A vállalkozói együttműködések keretében támogatni szükséges beszállítói hálózatok, érdekképviseleti szervezetek, köztestületek, civil szervezetek és a vállalkozások közötti együttműködések kialakulását és továbbfejlesztését. A város vezetésének a célja, hogy elősegítse a működő tőke beáramlását, növelje a gazdasági szereplők tevékenységeiből származó hozzáadott értéket ipari parkok létrehozásán keresztül. A tematikus cél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok: - Kedvező növénytermesztési adottságok kihasználása (feldolgozóipar létesítése a helyi kultúrnövényekre (burgonya); kiváló szántóterületek megfelelő hasznosítása) - K+F tevékenység és az innováció erősítése, szerepének növelése a vállalkozások életében (a település vonzó telephely lehet a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati területen működő vállalkozások számára; kutatási tevékenységek végzésére alkalmas helyszínek kijelölése és biztosítása; menedzselés, tanácsadás nyújtása, konferenciák szervezése, pályázatok megvalósításának ösztönzése; kutatással, fejlesztéssel foglalkozó szervezetek és a vállalkozások közötti együttműködések erősítése) - Új befektetők letelepedésének elősegítése, befektetést ösztönző programok kidolgozása (Gönc mikrorégió központ vonzóvá tétele) - Vállalkozások közötti együttműködések fejlesztése és erős partnerség kialakítása a helyi érdekképviseleti szervezetekkel (együttműködés a Zemplén és Hernád menti településekkel; kapcsolatépítés, önszerveződés, identitástudat erősítése; testvérvárosi kapcsolatok erősítése gazdasági együttműködések kidolgozása révén) - Ipari park létrehozása 1.2. Képzett munkaerő erősítése, képzési foglalkoztatási programok biztosítása: A tematikus cél indoklása: A településen a vizsgált időszakban (2001, 2011) lényegesen meghaladja az országos, megyei és a járás átlagát is a regisztrált munkanélküliek száma. Az alacsony és 8 általános iskolai végzettség nélküliek számára biztosítani kell a tanulási lehetőséget, a szakmához jutást a munkaerőpiacra való integrálásuk érdekében. A civil szervezetek és szociális intézmények összefogásával képzésifoglalkoztatási programokat szükséges indítani a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci reintegrációja érdekében. A Károlyi Gáspár Általános Iskolában az oktatási kínálat bővítésével elérhető a tanulók helyben történő iskoláztatása, ezáltal az intézmény magasabb arányú kihasználtságának biztosítása is. A gönci iskoláskorú gyermekek és szüleik számára vonzóvá kell tenni a helyi oktatási intézményrendszert, hogy a más településeken tanuló gyermekek attitűdjei megváltozzanak a lakóhelyével kapcsolatosan. Az oktatás intézményrendszerének tartalmi megújítása is szükségessé válik. Fontos az általános iskolák infrastruktúrájának fejlesztése, oktatási kínálatának bővítése. Elengedhetetlen a tanulók helyben tartása 11

12 érdekében és az iskolából való lemorzsolódás mérséklésére. Az oktatási színvonal emeléséhez, valamint az oktatási intézményi rendszer kínálatának bővítése és a tanulók helyben tartása érdekében oktatást végző intézmények létrehozása, infrastrukturális és szakmai feltételeinek megteremtése is szükséges. A tematikus cél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok: - Szakmához jutás biztosítása, foglalkoztatói programok indítása (munkahelyteremtő programok kidolgozása; hatékonyabb ellátási, képzési rendszerek kialakítása) - Településhez való kötődés erősítése (foglalkoztatási programok erősítése) - A képzési programok, oktatás megvalósításának intézményi kialakítása (jelenlegi korszerű oktatási intézmény bővítése: Károlyi Gáspár Általános Iskola; új oktatási központ létrehozása) 1.3. Mikrotérségi szerepkör erősítése A tematikus cél indoklása: A településnek a trianoni szerződés után Kassa várossal a közvetlen kapcsolata megszűnt és közlekedés-földrajzi értelemben hátrányos helyzetbe került, a forgalmas közlekedési utakkal megszűnt a közvetlen kapcsolata. A járási székhely, illetve mikrotérségi kapcsolati szerep tényleges betöltéséhez alapvetően szükséges egyfelől a meglévő közúthálózati elemek minőségjavítása, másfelől új közúti kapcsolatok létesítése. A városból hiányzik a kulturális szabadtéri rendezvények helyszínéül szolgáló közösségi tér, szabadtéri színpad, fogadóhelyiségekkel, mosdóval. Nem került korszerűsítésre a kulturális intézmény. Gönc városa jelenleg nem rendelkezik marketing szempontból jól átgondolt, meghatározott települési arculattal, nem folytat tudatos marketing politikát. Marketing eszközökkel a települést újra lehet pozícionálni és az erős adottságok kiaknázását Gönc városának ilyen módon is el kell érnie. A tematikus cél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok: - Gönc város és vonzáskörzetéhez tartozó települések közötti közlekedési és gazdasági kapcsolatok erősítése (a város vonzáskörzetének településeivel összekapcsolódó közúthálózat minőségjavításának ösztönzése, a települések közötti hálózati kapcsolatok erősítése új összeköttetések létrehozásával; a város és vonzáskörzetének települései között a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása, esetenként önálló kerékpárút építése; a vonzáskörzetet érintő autóbusz közlekedés racionalizálása, - építve a célzott átszálló kapcsolati minőségjavításra, illetve a vasúti eljutási idők lényeges javulására) - A kulturális és közművelődési szolgáltatások korszerűsítése és fejlesztése (kulturális intézmény felújítása; kulturális, közművelődési programkínálat bővítése; szabadtéri rendezvények lebonyolítására alkalmas helyszín kialakítása) - Települési arculat kialakítása és aktív politika erősítése (városmarketing politika és települési arculat kialakítása; városmarketing eszközök létrehozása) 1.4. Idegenforgalmi és rekreációs célú fejlesztések megvalósításának ösztönzése A tematikus cél indoklása: A város turisztikai vonzerejét kihasználni csak abban az esetben tudja, ha rendelkezik a hozzá szükséges kiszolgáló infrastruktúrával. Versenyképességének növeléséhez alapfeltétel, 12

13 hogy turisztikai kínálatát és infrastruktúráját egyaránt fejlessze a város. Gönc célja, hogy a településre érkező vendégeket hosszabb itt tartózkodásra késztesse. Azonban a gönci szálláshelyek nem tudják kielégíteni ezt a keresletet. Cél a kedvező adottságok kihasználása, a turisztikai ágazat jövedelemtermelő képességének javítása. Gönc kedvező táji adottságokkal bír, azonban ezek kihasználatlanok, melynek elsődleges oka a hiányos turisztikai infrastruktúra, illetve a városmarketing tevékenység hiánya. A várost vonzóvá kell tenni az idegenforgalom számára. A turisztikai vonzerők (Amádé vár, Huszita ház, Károlyi Gáspár Múzeum, Pálos Kolostor, Pálffy-kastély) hasznosítása a helyi vállalkozásokat is további beruházásokra ösztönzi, gazdaságélénkítő hatása nem hagyható figyelmen kívül. A város lakatlan, elhanyagolt állapotú ingatlanjainak állagmegóvása problémát okoz, valamint a településkép szempontjából is kedvezőtlen. A város egykori strandja bezárásra került, melynek állaga folyamatosan romlik, felújítása és újbóli üzemeltetése szükséges. A tematikus cél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok: - A városi turisztikai lehetőségeinek fejlesztése, szabadidős programok erősítése (a működő kereskedelmi szálláshelyek színvonalának és szolgáltatásainak javítása: Diákotthon, Turistaszálló; szálláshelyek bővítése; új, minőségi szolgáltatásokat nyújtó szálláshelyek létesítése a vonzerők közelében) - A város turisztikai vonzerejének növelése, új turisztikai létesítmények létrehozása a város történelmével kapcsolatban (kerékpáros turizmust kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése; új idegenforgalmi, turisztikai létesítmények létrehozása a város történelmével kapcsolatosan; védett természeti területek idegenforgalmi célú fejlesztése) - Termálvízkincs hasznosítása (strandfürdő fejlesztése, turisztikai vonzerejének növelése) - Szoros együttműködés kialakítása a térségben működő TDM szervezetekkel, valamint az Észak- Magyarországi Regionális Marketing Igazgatósággal 2.1. Települési épített és természeti értékek fejlesztése A tematikus cél indoklása: A hatályos településrendezési terv alapján a település közigazgatási területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre tagolódik. A beépítésre szánt területe jellemzően a település központi és egyéb belterületéhez, a beépítésre nem szánt területek pedig általában a település külterületéhez tartoznak. A beépítésre szánt területek Göncön a falusias lakóterület, a kisvárosias lakóterület (településközpont vegyes területen belül), a kertvárosias lakóterület, a településközpont vegyes terület (kisvárosi karakterrel), a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, az ipari gazdasági terület, különleges terület és üdülő terület. A településüzemeltetési feladatok ellátására külön önkormányzati szerv nem működik. A közfeladatokat a települési önkormányzat és az egyházak látják el, emellett külső szolgáltatók bevonásával biztosítja a város. Összesen 13,3 ha gondozatlan közterület található a településen, valamint 2 ha közút melletti sáv a település bevezető szakaszán. Valódi városi közpark nincs a városban. Gönc közigazgatási területén belül tájvédelmi, természetvédelmi és ökológiai szempontból is jelentős értéket képviselő területek találhatóak. Fontos, hogy ezeken a területeken a védettséggel összeegyeztethető 13

14 területhasználat folyjon, továbbá a területekben rejlő értékeket, illetve lehetőségeket, elsősorban idegenforgalmi fejlesztésekkel a város közvetítse mind lakói, mind látogatói számára. Természeti adottságainál fogva a domboldalak, termékeny talajaik révén alkalmasak a gyümölcs és szőlőtermelésre. A mezőgazdasági területekben rejlő agropotenciál kihasználása nemcsak a helyi gazdaság fellendülését hozná magával, hanem hosszú távon a város kereskedelmi kapcsolatait bővítené és a kiváló minőségű mezőgazdasági termékek révén a város hírnevét öregbítené. A tematikus cél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok: - Kisvárosias lakóterületek kialakítása a város saját arculatának megőrzésével - Közterületek város saját arculatával való fejlesztése (közterületek fejlesztése; közparkok kialakítása) - Jelentős értéket képviselő természeti értékek védelme és a kiváló adottságú mezőgazdasági területek védelme és hasznosításának ösztönzése (helyi jelentőségű védett területek arányának növelése; kiváló szántóterületek agroökopotenciáljuknak megfelelő hasznosítása; minőségi gönci gyümölcstermesztés fejlesztése) - Zöldfelületek komplex fejlesztése (víztározók megépítése a völgyekről lezúduló vízének hasznosítása céljából; patakok mentén pufferszerepet betöltő zöldfelületek, rekreációs területek kialakítása; zöldfelületi összekötő elemek telepítése a városközpontban) 2.2. Közlekedésfejlesztés A tematikus cél indoklása: A város úthálózata mind mennyiségi, mind minőségi szinten hiányos. Mikrorégió központként vonzása a Mező dűlő, a Zemplén apró falvaira és a Hernád völgy több településére is kiterjed. Telkibányán keresztül a Hegy-közbe vezető 3708-as számú út törzshálózati jelentőségű. Forgalmat gerjeszthet a tervezett autópálya, mely kihatással lehet a ráhordó utakra is. Gönc központját érintő közúti és vasúti forgalom jelentős része a központ közlekedési pályáin csupán áthaladó, inkább terhet, mint hasznot jelentő tranzit forgalom, amely vagy a más városrészek felé irányul vagy a teljes város szempontjából idegen átmenő forgalom. A Göncöt körülvevő települések kapcsolatát a buszhálózat biztosítja. A megállóhelyeknek nincs vagy nagyon rossz állapotú a burkolata, valamint nem akadálymentesek. A hálózat a helyközi-ingázó forgalmat tekinti prioritásnak. Ez a helyi forgalomban sok helyen alacsony kihasználtságú járatokat eredményez, míg a vonalak más szakasza időközönként túlzsúfolt. A kerékpáros közlekedést Göncön belül hasonló hátrányok sújtják, mint az autósokat: a kiépített úthálózat hiánya és a földrajzi adottságok következtében a városon belül lévő szintkülönbségek megnehezítik a kerékpáros közlekedést. Nincsenek kerékpártárolók, csak lokálisan támogatott a kerékpározás. A tematikus cél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok: - Gönc mikrorégió központ vonzásának erősítése, fejlesztése (Gönc mikrorégió turisztikai vonzerejének növelése) - A város belső közlekedési kapcsolatainak fejlesztése (az M30-as gyorsforgalmi autóút és, illetve az autópálya fejlesztési programmal bekapcsolni az ország vérkeringésébe a mikro térséget; a gyorsforgalmú utakra való rászerveződés forgalomgenerálás lehet a településnek; meglévő utak aszfaltozása, teljes keresztmetszetű közterület rendezése, a gyalogosközlekedés, gyalogjárdák minőségjavításával, zöldterületek rendezésével; az utak felszíni vízelvezetésének megoldása) 14

15 - Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése és az egyes tömegközlekedési módok közötti szervezett kapcsolatok kialakítása (autóbuszmegállók felújítása, színvonalának javítása, utas tájékoztatási rendszer megteremtése) - A mikrorégió kerékpáros és gyalogos közlekedés minőségi infrastrukturális feltételeinek megteremtése (kisvárosias közterület kialakítása; kerékpártárolók kialakítása a vasút- és buszállomásokon; összefüggő kerékpáros és gyalogos infrastruktúra kialakítása) 2.3. Energiahatékonyság és fenntartható fejlődés erősítése a város területén, energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, közmű és környezetvédelmi fejlesztések A tematikus cél indoklása: A jelenleg érvényes 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint Gönc vize nem ivóvíz-minőségű, arzén tartalma a megengedett határérték feletti, ezért emberi fogyasztásra nem alkalmas. Víztisztító konténerekkel biztosítja az ivóvizet a város. A település külterületén kutatóforrások alapján megállapítható, hogy a felszín alatt egészséges ivóvíz található. A felszín alatt elhelyezkedő vízbázis védelme érdekében a külterületen talajvíz figyelő kút működik. A városban települési szinten megoldatlan a csapadékvíz elvezetése. A jelentkező szélsőségesebb időjárás következtében lehulló csapadékmennyiség zavarmentes elvezetésére a rendelkezésre álló vízelvezető rendszer nem alkalmas. Valamennyi útkeresztmetszetben, a legalább 12 m szélességű közökben elhelyezhetők a közművek. A fenntartható fejlődést és a környezeti állapot javítását szolgálná, ha a környezetbarát, megújuló energiahordozók alkalmazásának aránya növekedne. Cél a hagyományos energiahordozók használatának csökkentése, mely a lakosság körében elsősorban szemléletformálással érhető el. Ösztönözni szükséges az új építésű épületeknél az energiatudatos beruházások megvalósítását, a meglévő épületek energetikai besorolásának javítását hőszigetelés, nyílászáró csere megvalósításával. A tematikus cél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok: - Vízgazdálkodás javítása (vízhálózat minőségi és mennyiségi javítása) - Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése (csatornahálózat teljes körű kiépítése) - Közművek felszín feletti és felszín alatti elrendezése mikrokörnyezeti állapot javítása érdekében (közművek felszín feletti és felszín alatti racionálisabb elrendezésével igényesebb területgazdálkodás) - A fenntartható fejlődést és a környezeti állapot javítását szolgáló fejlesztések (megújuló energiaforrások nagyobb mértékű hasznosítása; megőrizni és növelni a település zöldfelületét; a település egészében a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása; gázfűtéses módra való átállás) 3.1. Humán intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése A tematikus cél indoklása: Göncön jelenleg nem üzemel bölcsőde. A Gönci járásban a évi adatok alapján 12 férőhely biztosított a gyermekek számára. A környéken ezt a funkciót Tállya biztosítja, amely település jelenleg már nem tagja a Gönci járásnak. A helyben történő bölcsődei ellátás biztosítása indokolt. A település központjában találhatók helyi és térségi feladatokat ellátó intézmények. Itt található a város közigazgatási központja, továbbá a legfontosabb közművelődési intézmények (művelődési ház, könyvtár). A területen több műemlék és helyi védelem alatt álló épület található, melyek felújítása indokolt. 15

16 Az önkormányzati intézmények épületei közül a következőknek különösen nagy az energiavesztesége, ezért mindenképpen indokolt lenne külső felújításuk: Diákotthon, Polgármesteri Hivatal épülete. Az oktatási színvonal emeléséhez, valamint az oktatási intézményi rendszer kínálatának bővítése és a tanulók helyben tartása érdekében oktatást végző intézmények létrehozása, középiskolai szintű képzés beindítása, a képzés infrastrukturális és szakmai feltételeinek megteremtése is szükséges. A tematikus cél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok: - Gyermekotthon elhelyezés fejlesztése (új gyermekotthonok építése; bölcsődei ellátás biztosítása) - Intézmények fejlesztése, továbbfejlesztése (Intézmények korszerűsítése; jelenlegi korszerű oktatási intézmény bővítése) 3.2. Életminőség fejlesztése, identitástudat erősítését célzó fejlesztések A tematikus cél indoklása: Szegregációval veszélyeztetett terület kettő található a városban. Cél, hogy ezeknek a területeknek az elszigetelődését megállítsa a város. Szociális rehabilitációval összekapcsolt komplex programok kidolgozása szükséges, melyek infrastrukturális felzárkóztatáson és a lakókörnyezet, épületállomány megújításán túl kezelik a meglévő társadalmi problémákat (alacsony végzettségűek és jövedelműek magas aránya, kedvezőtlen egészségügyi helyzet), szociális biztonságot teremtenek és javítják az életminőséget. Gönc város vezetése elkötelezett abban, hogy a városi lakosság egészségi állapotának javítása érdekében megfelelő programok kidolgozását valósítsa meg. Az egészséges életmód köztudatba építése, elterjesztése és a hozzátartozó programok megvalósítása szükségszerű, melynek alapvető eleme a rendszeres testmozgás, ezért az aktív élethez szükséges feltételrendszer megteremtése, a tömegsport intézményi és infrastrukturális hátterének kialakítása szükségszerű. Cél a szabadidő hasznos eltöltésének ösztönzése, rekreációs és sporttevékenységének megvalósításának elősegítése, korspecifikus programok kialakítása. Probléma, hogy a közép - és alapfokú végzettséggel rendelkezők, illetve az iskolázatlanok, valamint a éves és éves korosztályúak - legfőképpen a női lakosok - számára okozza a legnagyobb problémát a munkába állás. Az alacsony és 8 általános iskolai végzettség nélküliek számára biztosítani kell a tanulási lehetőséget, a szakmához jutást a munkaerőpiacra való integrálásuk érdekében. A tematikus cél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok: - Szegregációval veszélyeztetett területek felszámolása, szociális célú rehabilitációja (szakmához jutás biztosítása, képzési foglalkoztatási programok erősítése; kapcsolatépítés, önszerveződés, identitástudat erősítése) - Prevenció és egészségmegőrzés ösztönzése, szabadidős programok erősítése (prevenciós és egészségmegőrző programok kidolgozása és megvalósítása, sportprogramok rendezése; lakossági szűrővizsgálatok lebonyolítása) - Rekreációs és sportfejlesztések (sport és rendezvénycsarnok kiépítése; sportrendezvények, versenyek rendszeres megrendezése; közösségformáló szabadtéri programok szervezése) 16

17 - Hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok megvalósítása (munkahelyteremtő program kidolgozása; szakmához jutás biztosítása, képzési, foglalkoztatási programok erősítése) 2. ábra: Gönc város területi céljai TERÜLETI CÉLOK Történelmi városközpont: A városrész komplex, minőségi megújítása, örökségvédelmi és idegenforgalmi fejlesztése a hozzá kapcsolódó infrastruktúra és kiszolgáló létesítmények kialakításával. A meglévő épületek állapotának feljavítása, gazdaságos hasznosítása. A városrész gazdasági szerepének és közösségi életének fellendítése. Lakóövezeti városrész: A városrész társadalmi szerepének megújítása, az identitástudat erősítésére irányuló közösségi fejlesztések, örökségvédelmi és idegenforgalmi fejlesztések. Ipari városrész: A városrész gazdasági szerepének növelése, ipari park kialakítása, befektetői érdeklődés felkeltése, infrastrukturális fejlesztések megvalósítása. Forrás: saját szerkesztés 1.2. A tematikus és területi célok közötti összefüggések bemutatása Az alábbi táblázat mutatja be a tematikus és a területi célok közötti összefüggéseket: 17

18 1. sz. táblázat: tematikus és területi célok közötti összefüggések Részcél/Településrészek Történelmi Lakóövezeti Ipari városrész városközpont városrész 1.1. A helyi gazdaság erősítése, a mikrovállalatok és KKV-k versenyképességének javítása X X X 1.2. Képzett munkaerő erősítése, képzési foglalkoztatási programok X X X biztosítása 1.3. Mikrotérségi szerepkör erősítése X X X 1.4. Idegenforgalmi és rekreációs célú fejlesztések megvalósításának ösztönzése 2.1. Települési épített és természeti értékek fejlesztése X X X X X X 2.2. Közlekedésfejlesztés X X X 2.3. Energiahatékonyság és fenntartható fejlődés erősítése a város területén, energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, közmű és környezetvédelmi fejlesztések 3.1. Humán intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése 3.2. Életminőség fejlesztése, identitástudat erősítését célzó fejlesztések X X X X X X X Forrás: saját szerkesztés A tematikus célok Gönc mindhárom településrészére hatást gyakorolnak. A tematikus célok főbb területi üzenetei: - fejlődjenek a települések közötti gazdasági, társadalmi, valamint közlekedési kapcsolatok - ipari park létesüljön Gönc ipari városrészén - bővüljön a zöldfelületek nagysága, a meglévő zöldfelület rekonstrukciója történjen meg - az antiszegregációs programban foglaltak alapján javuljon a szegregátumokban élők életkörülményei - valósuljon meg a funkcióbővítő városközpont rehabilitáció - a település turisztikai kínálata a megye turisztikai kínálatának meghatározó része legyen 18

19 Stratégiai célok 2. sz. táblázat: A stratégiai célok és a településrészek közötti kapcsolat bemutatása 1.1. A helyi gazdaság erősítése, a mikrovállalatok és KKV-k versenyképességének javítása 1.2. Képzett munkaerő erősítése, képzési foglalkoztatási programok biztosítása 1.3. Mikrotérségi szerepkör erősítése 1.4. Idegenforgalmi és rekreációs célú fejlesztések megvalósításának ösztönzése 2.1. Települési épített és természeti értékek fejlesztése 2.2. Közlekedésfejlesztés 2.3. Energiahatékonyság és fenntartható fejlődés erősítése a város területén, energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, közmű és környezetvédelmi fejlesztések 3.1. Humán intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése 3.2. Életminőség fejlesztése, identitástudat erősítését célzó fejlesztések Történelmi városközpont Lakóövezeti városrész Ipari városrész Kiemelt kapcsolat Erős kapcsolat Gyenge kapcsolat Forrás: saját szerkesztés 19

20 2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 2.1. Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és lehatárolás indoklásával Az akcióterületek kijelölésének alapvető célja a tervezett fejlesztések, városrehabilitációk beavatkozási helyszíneinek konkrét meghatározása, amely egy jól körülhatárolt, utcahatárokkal leírható, összefüggő települési területet jelent. Gönc városrészeinek kijelölésére a évben került sor, a település Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elkészítésekor. A kijelölés során a szakemberek a város történeti fejlődésének és szerkezeti változásainak eredményeit vették figyelembe. A településrészek lehatárolása konkrét utcanevek megnevezésével, illetve egyéb területi elemek megjelölésével történt. A városrész és az akcióterület kapcsolata alapvetően háromféle lehet: - a városrész lehet azonos a fejlesztendő akcióterülettel, - az akcióterület lehet egy adott városrésznek a részhalmaza, valamint - egy akcióterület több városrészt is részben vagy egészében magába foglalhat. A 2013-ban elkészített Integrált Városfejlesztési Stratégia a településszerkezeti jellemzők, területhasználati módok és elérhetőségi szempontok alapján 3 településrészt határozott meg, amelyek megegyeznek akcióterületeinkkel. Ennek megfelelően három darab karakterében, jellegében, fejlesztési elképzeléseiben különböző területeket határolt le. A kijelölésre kerülő városrészek hézag- és átfedésmentesen fedik le a város belterületét Történelmi városközpont: A városközpont Vt1 - településközpont vegyes területből (jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgáló kistelkes alövezet), Vt2 - településközpont vegyes területből (jellemzően alapfokú intézményi épületek elhelyezésére szolgáló nagytelkes alövezet), Vt3 - településközpont vegyes területből (különleges védelmet igénylő intézményi övezet, jellemzően műemléki védelem alatt álló építményekkel), valamint lakóterületekből és különleges területekből áll. Ebből adódóan a fejlesztések nagy része ezen településrészen valósul meg. A városrész funkciói között szerepel a közigazgatási-, kereskedelmi-, közösségi-, és lakófunkció. A terület utcanevekkel történő lehatárolása: Kossuth utca Barackfa utca Petőfi utca Rákóczi utca külterület A terület egy része a Kossuth Lajos út és Luther út által érintett szakasz. A Kossuth út ezen szakaszán helyezkedik el a református lelkészi hivatal és lelkészlakás, és a műemlék Városháza, továbbá a területen 20

21 található lakó- és kereskedelmi ingatlan egyaránt. A településrészen infrastrukturális szempontból vezetékes víz, gáz, elektromos vezeték, közüzemi szennyvízcsatorna, aszfaltozott úttest és járda és a közintézményben internet elérési lehetőség van. A városrész a település központja, itt találhatók helyi és térségi feladatokat ellátó intézmények, a legfontosabb közművelődési intézmények (művelődési ház, könyvtár), valamint több műemlék és helyi védelem alatt álló épület. A városrész komplex, minőségi megújítása, örökségvédelmi és idegenforgalmi fejlesztése a cél, a hozzá kapcsolódó infrastruktúra és kiszolgáló létesítmények kialakításával. További cél a meglévő épületek állapotának feljavítása, gazdaságos hasznosítása, a városrész gazdasági szerepének és közösségi életének fellendítése. A területen az alábbi közösségi funkciót ellátó intézmények találhatók: Károlyi Gáspár Általános Iskola, Gönci Barackvirág Napköziotthonos Óvoda, Polgármesteri Hivatal, Károlyi Gáspár Múzeum és Biblia kiállítás, Szent Imre templom, Állatorvosi rendelő, Strandfürdő, Diákotthon, Orvosi Rendelők, Gönci rendőrőrs, Posta, Temető, Sportpálya. Az akcióterület több helyszínén is problémák mutatkoznak, így a közlekedés, a parkolás, a zöldfelületek, a felszíni vízelvezetés problémái, a kereskedelmi és szolgáltató egységek, közintézmények elavult állapota, illetve a vizuális környezetvédelmi konfliktusok. Ezek alapvetően indokolják a városrész akcióterületként történő kezelését a közötti tervezési időszakban, és komplex városrehabilitáció végrehajtását. 3. ábra: Központi városrész lehatárolása Forrás: Hiszi-Map Kft. Gönc térképe alapján saját szerkesztés 21

22 Lakóövezeti városrész: Gönc Településszerkezeti Terve a beépítésre szánt területeken belül a lakóterületekhez sorolt városrészeket OTÉK Lf-IV övezet (falusias beépítéssel), Lke- III. övezet (kertvárosi jellegű beépítéssel), Lf- II övezet (falusias beépítéssel), Lf- I övezet (falusias beépítéssel), L- k kisvárosi karakterű lakóterület szerint osztályozza. A városrészre jellemző funkció: lakóövezet. A lakóövezeti városrész a település észak-nyugati részén mérnökileg tervezett, jól körülhatárolható, egységes képet alkotó településrész. A terület utcanevekkel történő lehatárolása: Nagy utca Virágos utca Károly Iréneusz József utca Külterület Petőfi utca Dózsa György utca A lakóövezeti városrészben található több rossz állagú pince, amelyek egy sort alkotnak. A területen infrastrukturális szempontból vezetékes víz, gáz, elektromos vezeték, közüzemi szennyvízcsatorna, aszfaltozott úttest és járda kiépült. Az akcióterületen a rossz állagú pincesor felújítása, a közlekedés, a zöldfelületek, a felszíni vízelvezetés problémái, illetve a vizuális környezetvédelmi konfliktusok indokolják a városrész akcióterületként történő kezelését a közötti tervezési időszakban. 4. ábra: Lakóövezeti városrész lehatárolása Forrás: Hiszi-Map Kft. Gönc térképe alapján saját szerkesztés 22

23 Ipari városrész: A város Településszerkezeti terve a településrészt ipari gazdasági területbe sorolja. Lehatárolás: A város területén belül az ipari terület a Petőfi út és az Ipar telep között helyezkedik el. Itt működnek a településen meghatározó vállalkozások. A terület infrastrukturális szempontból nagyrészt kiépített, adottak a vonalas infrastruktúra létesítményei, illetve ezen a területen található a vasútállomás, valamint a rekultiválandó hulladéklerakó is. A terület egy része Natura 2000 terület. A településrész megoldatlan problémái között szerepel, hogy a Natura 2000-es területek miatt a belterület nem tud növekedni, a szennyvíztisztító telep rekultiválása évek óta húzódó problémát jelent a városnak, a vasútállomás állapota leromlott, a járatok száma nem megfelelő. Az akcióterület kijelölésének oka, hogy ezen a területen található a vállalkozások nagy része, a vasútállomást a más településre átjáró dolgozók, helyi lakosok, más települések lakosai rendszeresen használják. 5. ábra: Ipari városrész lehatárolása Forrás: Hiszi-Map Kft. Gönc térképe alapján saját szerkesztés 23

24 2.2. Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű bemutatása, a fejlesztések ütemezése A as évek közötti időszakra vonatkozó fejlesztési elképzelések kapcsán a év őszén a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kistérségi információs napokat tartott, majd november-december hónapban lebonyolításra került kistérségi szinten a projektgyűjtés. Az alábbi táblázat számottevő része a megyei projektgyűjtés kapcsán összeállított végleges fejlesztési elképzelése a településnek. A fejlesztések ütemezése az alábbi táblázatban tervezett állapotot tükröznek, amelyek a projekt előkészítettsége alapján módosulhatnak pozitív és negatív irányba egyaránt. Az ütemezés a végleges operatív programoktól és azok finanszírozási metodikájától nagyban függ. 24

25 Ssz A tervezett fejlesztés helyszínéül szolgáló akcióterület Fejlesztés megnevezése Projektgazda neve 3. sz. táblázat: Gönc város tervezett fejlesztései akcióterületenként Fejlesztés rövid leírása Fejlesztéssel érintett tematikus cél Tervezett megvalósítás időtartalma Az ütemezés indoklása Az ütemezést befolyásoló tényezők Igényli -e a rendezési terv módosítását 1. Történelmi városközpont Pálinkás Gönci Gasztrofesztiválhoz kapcsolódó infrastruktúra és helyi turisztikai vonzerő fejlesztése Éves szinten ezer fő vesz részt a Pálinkás Gönci Gasztrofesztiválon. A település jelenleg nincs felkészülve ilyen létszámú turista fogadására. A projekt keretében rendezvénytér, konferenciaterem, szociális helyiségek, hangosítás, színpad, parkolók, információs pontok, sétautak, vendéglátóhelyek kialakítása történik. 1. Versenyképes gazdálkodási élet megteremtése Gönc Város Önkormányzata (első éves felülvizsgálat során aktualizálandó) A tervezett fejlesztés több projektelemből áll, amelyeknek az előkészítése nem indult meg. A projekt nagysága, valamint a tervezési szakasz időtartama indokolja a projekt megvalósításának időintervallumát. A projekt előkészítésére előzetesen felmért időigény alapján került meghatározásra a megvalósítás időszaka. - A szükséges külső források nem állnak rendelkezésre (pályázat) - A fejlesztések költsége meghaladja az előzetesen tervezett költségeket, amely miatt a megvalósítás időtartama eltolódhat - A jogszabályi, tervezési környezet esetleges változásai miatti módosítások a projekt megvalósulásának időtartamát eltolhatják. Nem 25

26 2. 3. Történelmi városközpont Emlékhely és ravatalozó kialakítása Oktatási és konferencia központ kialakítása Gönc Város Önkormányzata Kegyeleti emlékhely kialakítása egy haranglábbal a Göncről elszármazott és nem itt eltemetett halottak emlékére, valamint ravatalozó építése, ahol a kegyeleti szertartás méltó körülmények között történhet. A településen egy 300 fő befogadására alkalmas, iskolarendszeren kívüli oktatási célra és konferenciák rendezésére alkalmas helyiség kialakítása, valamint igényes szálláslehetőség létrehozása. 3. Társadalmi megújulás 1. Versenyképes gazdálkodási élet megteremtése Gönc Város Önkormányzata (első éves felülvizsgálat során aktualizálandó) Történelmi városközpont (első éves felülvizsgálat során aktualizálandó) A beavatkozást a Történelmi emlékparkok - A szükséges külső felújításával források nem állnak összhangban szükséges rendelkezésre (pályázat) megvalósítani. - A fejlesztések költsége A két fejlesztési célt meghaladja az előzetesen párhuzamosan tervezett költségeket, szükséges megindítani amely miatt a arra való tekintettel, megvalósítás időtartama hogy a Történelmi eltolódhat emlékparkok felújítása - A jogszabályi, tervezési érinti jelen projekt környezet esetleges területét is. A projekt változásai miatti előkészítésére módosítások a projekt előzetesen felmért megvalósulásának időigény alapján került időtartamát eltolhatják. meghatározásra a megvalósítás időszaka. A tervezett fejlesztés előkészítése (engedélyes- és kiviteli tervek elkészítése, stb.) nem indult meg. A projekt nagysága, valamint a tervezési szakasz időtartama indokolja a projekt megvalósításának időintervallumát. A projekt előkészítésére előzetesen felmért - A szükséges külső források nem állnak rendelkezésre (pályázat) -A fejlesztések költsége meghaladja az előzetesen tervezett költségeket, amely miatt a megvalósítás időtartama eltolódhat. - A jogszabályi, tervezési környezet esetleges változásai miatti módosítások a projekt 26 Nem Nem

27 időigény alapján került meghatározásra a megvalósítás időszaka. megvalósulásának időtartamát eltolhatják. - Eredménytelen közbeszerzési eljárások 4. Történelmi városközpont Kézműves ház kialakítása Göncön A kézműves háznak helyet adó épület felújítása, tetőszerkezet, homlokzat felújítása, kerítés építése, parkosítás tervezett. Az épületben kézműves műhelyek, szociális helyiségek, bemutatóhelyiségek kerülnek kialakítása, valamint a szükséges épületgépészeti munkálatok is megvalósulnak. A helyi mesterségek eszközeinek bemutatása, a tevékenység gyakorlati bemutatása és öntevékeny gyakorlat biztosítása a cél az érdeklődők számára. Az elkészült termékek értékesítésre kerülnek az új épületben. 1. Versenyképes gazdálkodási élet megteremtése Gönc Város Önkormányzata (első éves felülvizsgálat során aktualizálandó) A tervezett fejlesztés előkészítése nem indult meg. A projekt meglévő épület felújításával valósul meg, így annak időtartama rövid, arra való tekintettel, hogy az egyes munkálatokat párhuzamosan is lehetőség van megvalósítani. A projekt előkészítésére előzetesen felmért időigény alapján került meghatározásra a megvalósítás időszaka. - A szükséges külső források nem állnak rendelkezésre (pályázat) - A jogszabályi, tervezési környezet esetleges változásai miatti módosítások a projekt megvalósulásának időtartamát eltolhatják. - Nem 27

28 5. Történelmi városközpont Szabadtéri színház kialakítása A szabadtéri színház terület előkészítését követően, tetőszerkezettel ellátott nézőtéri helyek, színpad kialakítása, térvilágítással egybekötött villamosenergia kiépítése, szociális és kiszolgáló helyiségek kiépítése, öltöző építése tervezett. A projekt célja szabadtéri rendezvények szervezése, kulturális és gyermekprogramok, ünnepi műsorok rendezése, tehetséggondozó versenyek megrendezése, kistérségi kulturális találkozók rendezése, szervezése. 1. Versenyképes gazdálkodási élet megteremtése Gönc Város Önkormányzata (első éves felülvizsgálat során aktualizálandó) A tervezett fejlesztés előkészítése nem indult meg. A projekt nagyságát tekintve időintervalluma rövid, arra való tekintettel, hogy az egyes munkálatokat párhuzamosan is lehetőség van megvalósítani. A projekt előkészítésére előzetesen felmért időigény alapján került meghatározásra a megvalósítás időszaka. - A szükséges külső források nem állnak rendelkezésre (pályázat) - A jogszabályi, tervezési környezet esetleges változásai miatti módosítások a projekt megvalósulásának időtartamát eltolhatják. - Eredménytelen szakhatósági egyeztetések A projekt műszaki tartalmának részletes kidolgozása függvényében eldöntendő 6. Szociális gondozóház felújítása Gönc Város Önkormányzata A nappali szociális ellátás keretében gondozásra, rehabilitációra szoruló ellátottak megfelelő szintű kiszolgálása, az ellátás színvonalának emelése a cél a kor 3. Társadalmi megújulás Történelmi városközpont (első éves felülvizsgálat során aktualizálandó) A tervezett fejlesztés előkészítése nem indult meg. A projekt meglévő épület felújításával valósul meg, így annak időtartama rövid, arra való tekintettel, hogy az egyes munkálatokat - A szükséges külső források nem állnak rendelkezésre (pályázat) -A fejlesztések költsége meghaladja az előzetesen tervezett költségeket, amely miatt a megvalósítás időtartama 28 Nem

29 követelményeinek megfelelően. Tervezett az épület teljes felújítása, tetőcsere tetőtér beépítéssel (irodahelyiségek és tárgyaló kerül kialakításra), hőszigetelés, nyílászárók cseréje, épületgépészeti felújítás, fűtés, víz, villamos hálózat kiépítése, csoportszobák, foglalkoztató, orvosi szoba, melegítő konyha kerül kialakításra, valamint a terület parkosítása is megtörténik. párhuzamosan is lehetőség van megvalósítani. A projekt előkészítésére előzetesen felmért időigény alapján került meghatározásra a megvalósítás időszaka. eltolódhat. - A jogszabályi, tervezési környezet esetleges változásai miatti módosítások a projekt megvalósulásának időtartamát eltolhatják. - Eredménytelen közbeszerzési eljárások 7. Történelmi városközpont Közösségi Gazdálkodás fejlesztése az Abaúj-Hegyközi kistérségben A Kistérségi Gyerekesély Stratégia III. prioritása alapján: - Munkahelyek számának növelése, foglalkoztatás bővítése - A hátrányos 1. Versenyképes gazdálkodási élet megteremtése Gönc Város Önkormányzata (első éves felülvizsgálat során aktualizálandó) A tervezett fejlesztés előkészítése nem indult meg, projektötlet szintjén áll. Az előzetes felméréseket követően indítható meg a projekt. A fejlesztés előkészítésére előzetesen felmért időigény alapján került meghatározásra a - A megvalósításhoz a szükséges külső források nem állnak rendelkezésre (pályázat). - A fejlesztés megvalósításához nem áll rendelkezésre megfelelő humán erőforrás. 29 Nem

30 helyzetű munkanélküliek elhelyezkedésén ek segítése - Kompetenciák, képesítések, alkalmazható tudás megszerzése - Közösségfejleszt és - Önfoglalkoztatás megvalósítás időszaka. 8. Történelmi városközpont Diákotthon felújítása erdei iskola és bakancsos turisták számára A meglévő épület felújítása, külső hőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével, vizes blokkok kialakításával a szobákban, sátortető építésével, víz-, elektromos hálózat- és fűtéskorszerűsítéssel. Az épületben szálláshelyek létesítése a cél, és a jelenleg működő meleg konyha fejlesztése a hatályos jogszabályok szerint. További cél a 3. Társadalmi megújulás Gönc Város Önkormányzata (első éves felülvizsgálat során aktualizálandó) A tervezett fejlesztés előkészítése nem indult meg. A projekt meglévő épület felújításával valósul meg, így annak időtartama rövid, arra való tekintettel, hogy az egyes munkálatokat párhuzamosan is lehetőség van megvalósítani. A projekt előkészítésére előzetesen felmért időigény alapján került meghatározásra a megvalósítás időszaka. - A szükséges külső források nem állnak rendelkezésre (pályázat) -A fejlesztések költsége meghaladja az előzetesen tervezett költségeket, amely miatt a megvalósítás időtartama eltolódhat. - A jogszabályi, tervezési környezet esetleges változásai miatti módosítások a projekt megvalósulásának időtartamát eltolhatják. - Eredménytelen Nem 30

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

Mezőcsát Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Mezőcsát Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Mezőcsát

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció RÁCKEVE VÁROS Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása című

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Székesfehérvár, 2014. május 30. Dokumentum történet Verzió címe Verzió dátuma Nem végleges, továbbfejlesztése tervezett

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült akmop-6.2.1/k-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek Tartalom Tartalom... 1 1. Bevezetés... 4 1.1 A koncepció előnyei... 4 1.2 Miért van szüksége Fényeslitkének településfejlesztési koncepcióra, és programozásra?... 4 1.3 Kihívások... 4 2. Munkamódszerek....

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA, TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT helyzetfeltárás és helyzetelemzés, helyzetértékelés

Részletesebben

Mór város integrált településfejlesztési stratégiája

Mór város integrált településfejlesztési stratégiája Mór város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ /2014.(07 ) sz. Határozat JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ JÖVŐKÉP ÉS CÉLOK (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2. melléklet I. fejezet tartalmi követelményei szerint) 2 0 1

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai

GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai Kovács Gergő Péter kistérségi referens Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható A megalapozó

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA II. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Kecskemét 2013 Tartalom 1. A MEGYE JÖVŐKÉPE... 3 2. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI... 6 3. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megalapozó vizsgálat Helyzetértékelés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis-

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat A Belügyminisztérium összefoglaló értékelése alapján kiegészítve Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program

Részletesebben

Pápa város integrált településfejlesztési stratégiája

Pápa város integrált településfejlesztési stratégiája Pápa város integrált településfejlesztési stratégiája 2016 március Készült: Pápa Város Önkormányzata megbízásából a KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 sz. projekt keretében 2015-ben készült és 2015 októberében

Részletesebben

ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója

ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA II. KÖTET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 2013. JÚNIUS

Részletesebben

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015-2022 Egyeztetési változat 2016. május Tartalom 1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 3 1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása... 3 1.2. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis Vitaanyag! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció megújítása B. KONCEPCIÓ VIII - IX - X. fejezetei módosítva 1. változat 2010. február 1. 1 B. KONCEPCIÓ VIII. SWOT analízis A megye társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

BUDAPEST XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÚJPALOTA ITS

BUDAPEST XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÚJPALOTA ITS BUDAPEST XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÚJPALOTA ITS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2016. február Urban-Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19-21. Tel: +36

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Koncepció Derecske 2009. november Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. A külső környezet elemzése... 4 3. A Belső környezet jellemzői... 10

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BERETTYÓÚJFALU VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BERETTYÓÚJFALU VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 Munkaanyag 2015. május BERETTYÓÚJFALU VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET 2015. DECEMBER ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Újfehértó Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV.378/2015. Előadó: Vass Csaba Mell.: gazdasági program Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 Készült: a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft által Zalakaros 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK, MÓDSZERTANI

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája

Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA jóváhagyta: /2008.(..) önkormányzati határozat MÁGOCS 2008. április Készült: A ROC*Mágocs Kft megbízásából TARTALOM 1. CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK 3 1.1 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020. szekszárdi öh. melléklete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 1 BEVEZETÉS A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAM

HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAM HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA --- STRATÉGIAI PROGRAM 2006. MÁRCIUS 20. (AKTUALIZÁLVA: 2006. AUGUSZTUS 31.) HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából

Részletesebben

Téglás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Mértékegység

Téglás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Mértékegység Cél Indikátor neve Indikátor definíciója C. Tiszta és egészséges települési környezet D. Diverzifikált helyi gazdasági szerkezet E. A helyi közszolgáltatások magas szinten történő biztosítása Arculati

Részletesebben

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Készítette: Euro Régió Ház Kft. INNOVA

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Stratégiai és Operatív Program (2007-2013) Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZERENCS VÁROS INTEGRTÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 2015 Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS Készült Nagyecsed Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2015. Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Előzetes Akcióterületi Terve

Előzetes Akcióterületi Terve Szeged Megyei Jogú Város ELI ipari-innovációs akcióterületének Előzetes Akcióterületi Terve Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 I.1. A HELYZETELEMZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI:... 7 I.1.1. A város egészére vonatkozó helyzetelemzés... 7 I.1.2. Városrészek

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Településrendezési terv Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs község Önkormányzata képviselõ-testületének 80/2010. (IX.22.) határozata község Településszerkezeti terv leírásról és településszerkezeti

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Munkaközi példány (1. változat) GYŐR 2014. JANUÁR KÉSZÍTETTÉK Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1. Megbízott:

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások

Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások Fejér megyei Integrált Területi Program 2014-2020 tervezett TOP pályázati felhívások KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Magyar Államkincstár

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS (1. SZÁMÚ MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT) (v.06.) 2013. június 5. Tartalomjegyzék 1. Jövőkép és átfogó célok... 3 1.1. Zala megye

Részletesebben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben TDM 7. Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben Stratégiai működés megalapozása Dr. Piskóti István Intézetigazgató, ME Marketing Intézet A tervezés terepe Milyen turisztikai termékfejlesztés célszerű

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Döntés az Önkormányzat 2015-2019. közötti évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról, Fejlesztési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terv A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan 2009. május 1 Tartalomjegyzék 0. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA STRATÉGIA 1 TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 STRATÉGIA 2 TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2007-2010. évre 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Mágocs Nagyközség gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 1.1. A

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 3. BUDAPEST FEJLESZTÉSI KERETEIT MEGHATÁROZÓ TERVEI... 21

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 3. BUDAPEST FEJLESZTÉSI KERETEIT MEGHATÁROZÓ TERVEI... 21 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 3. BUDAPEST FEJLESZTÉSI KERETEIT MEGHATÁROZÓ TERVEI... 21 3.1. BUDAPEST TERVRENDSZERE... 21 3.2. BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2003. 21 3.3. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Szent Anna Idősek Otthona Intézményfejlesztési Terve

Szent Anna Idősek Otthona Intézményfejlesztési Terve Szent Anna Idősek Otthona Intézményfejlesztési Terve SZOCIÁLIS ALAP- ÉS SZAKELLÁTÁS FEJLESZTÉSE A SZENT LUKÁCS GÖRÖGKATOLIKUS SZERETETSZOLGÁLAT INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN Projekt azonosító: TÁMOP-5.4.12-14/1-2015-0009

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/5. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. TARTALOMJEGYZÉK 7/5. SZÁM (2013. DECEMBER 10. ) MELLÉKLET 77/2013. (11.29.) PMÖ határozat

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

1. Vezetői Összefoglaló

1. Vezetői Összefoglaló TANULMÁNY A záhonyi térség különleges gazdasági övezete komplex gazdaságfejlesztési programjának összehangolása a térség A Felső-Szabolcsi VKE Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának összehangolása a Záhony

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS ELSŐDLEGES FELELŐS

ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS ELSŐDLEGES FELELŐS FELADATOK IDŐTÁVLAT ELSŐDLEGES FELELŐS ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS RÉSZTVEVŐK FINANSZÍROZÁS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENSÚLYÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA, INTÉZMÉNYRENDSZER RACIONALIZÁLÁSA Kötelező és nem kötelező

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése Iktatószám:

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its MUNKACÍM: ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) DOKUMENTÁCIÓ CÍM: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEVEZETŐ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben megfogalmazott tartalommal és véleményezési eljárás lebonyolításával

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére. IV. kötet OPERATÍV PROGRAM

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére. IV. kötet OPERATÍV PROGRAM KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére Fejlesztési Program IV. kötet OPERATÍV PROGRAM A Társulás önkormányzataival együttműködve készítette: HAZAI TÉRSÉGFEJLESZTŐ RT. DUNA-TISZA RF. RT. 2005. IV.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15 FELHÍVÁS A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek megvalósítására leromlott városi területeken A felhívás címe: Leromlott városi területek

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben