Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája"

Átírás

1 Egyeztetési változat május

2 Tartalom 1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI A stratégiai fejlesztési célok meghatározása A tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával Turisztikai-újközponti akcióterület Községi-központi akcióterület Iparterületek Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő k összefoglaló jellegű bemutatása, a k ütemezése Turisztikai-újközponti akcióterület Községi-központi akcióterület Iparterületek A településfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos pénzügyi terve Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település egésze szempontjából jelentős k és ezek illeszkedése a stratégia céljaihoz A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI Külső összefüggések Belső összefüggések A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításának szervezeti kereteinek meghatározása A településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok Monitoring rendszer kialakítása

3 1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése A települési gazdaság átfogó fejlesztésének fókuszában a települési adóbevételek, a munkavállalók és vállalkozók jövedelmének növelése, valamint a foglalkoztatottság javítása áll. A településnek középtávon fenn kell tartania munkaerő-vonzó képességét, hogy a térség munkavállalói számára foglalkoztatási célpontként jöjjön számításba. A gazdaságfejlesztés az egyik fő eszköze a településen történő letelepedés elősegítésének. Ezáltal Algyő képessé válhat arra, hogy saját maga számára mérsékelje a kedvezőtlen országos és megyei demográfiai folyamatokból (természetes népességfogyás) fakadó kockázatokat, a lakosság számát az elmúlt évek folyamatait fenntartva - stabilizálja, és megfelelő körülményeket biztosítson a lakosságszám növekedéséhez is. A településnek pénzügyi mozgásterét felhasználva saját forrásokat, pénzügyi eszközöket is szükséges bevonnia ennek a célnak a megvalósítására úgy, hogy azokkal tényleges ösztönző hatást érjen el a vállalkozásoknál, ami kiterjed a cégek versenyképességének javítására, a foglalkoztatás növelésére, az innovációra és a jövedelmezőség fokozására. A nagyobb léptékű beruházások, k megvalósításához az operatív programokon keresztül érkező uniós támogatások jelentősége felértékelődik, mivel várhatóan ez az utolsó olyan uniós költségvetési időszak Magyarországon, amikor ilyen fejlesztési források a település és a gazdasági szereplők számára rendelkezésre állnak. A hatékony forrásabszorpcióban lényeges tényező a megfelelő minőségű információáramlás és az ehhez szükséges üzleti, befektetési tanácsadói háttér biztosítása. Ez kiegészül a kezdő vállalkozások inkubációs feltételeinek biztosításával, melyhez a meglévő, még kihasználatlan önkormányzati ingatlanok hasznosítása is alternatívát nyújt. Az önkormányzat vállalkozásain keresztül is aktív gazdasági szereplőnek számít. Ezeknek a vállalkozásoknak a, piaci pozíciójuk erősítése, modernizációjuk és jövedelmezőségük növelése az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megőrzése szempontjából stratégiai fontosságú feladat. Esetükben forrásbevonásnak a jövedelmezőséget, a hatékonyságot és a munkahelyteremtést szükséges szolgálnia, függetlenül attól, hogy ez saját, pénzpiaci vagy támogatási források igénybevételével történik meg. A gazdaságélénkítés eszközei között nem lehet figyelmen kívül hagyni a közmunka-programokat sem, amelyek hozzájárulhatnak a foglalkoztatás növeléséhez, az alacsonyan kvalifikált munkavállalók munkaerő-piaci integrációjához. A piaci szereplő önkormányzati cégeknek a programban való részvételével adott a lehetőség a hátrányos helyzetű munkavállalók referenciáinak, tapasztalatainak növelésére. A program sikerében fontos tényező a munkavállalók tapasztalatszerzése mellett képzésük biztosítása, ennek megvalósításához a 6. tematikus célt szolgáló beavatkozások nyújtanak segítséget. Tematikus cél 2. Agrárium és kapcsolódó vidékfejlesztési intézkedések A település gazdaságának meghatározó ágazata az agrárium, a gazdálkodási hagyományok, a rendelkezésre álló földterületek, illetve azok minősége, a szektorban megjelenő gazdálkodási kapacitások révén kellő potenciál áll rendelkezésre a modernizációs törekvések, k megvalósítására. Csongrád megye stratégiai ágazataként az agráriumban megvalósítandó k 3

4 megyei szinten is prioritást élveznek, amely kiváló lehetőséget nyújt az ágazatban tevékenykedők számára modernizációs és fejlesztési elképzeléseik megvalósítására. Az ágazati k fókuszában a hozzáadott érték növelése, valamint a technológiai modernizáció áll, céljuk az ágazati versenyképesség jelentős növelése. Számos különböző eszköz és tevékenység járul hozzá a cél megvalósításához, amelyek közös jellemzője, hogy a helyi szereplők összefogására épülnek. Cél, hogy a termelési-értékesítési lánc lerövidítse megvalósuljon és jelentősen növekedjen a helyben megtermelt élelmiszerek súlya a fogyasztásban. Ennek egyik meghatározó eszköze a helyi termékek. A helyi termelők egységbe kovácsolásával és közös arculati elemek megjelenésével cél ún. Algyői márka létrehozása, valamint a termékek értékesítését segítő marketingtevékenység elindítása. Utóbbi tevékenységre amiatt van szükség, mivel a helyi termékeknek nem elhanyagolható szerepe van a települési hírnév öregbítésében, a turizmus fejlesztésében így a két ágazat közötti kohézió multiplikátor hatást gyakorol a település gazdaságára. Hasonlóképpen nagy hangsúly terelődik a kisléptékű élelmiszer-feldolgozási feltételek javítására és a modern, inkubációs jellegű, közösségi gazdálkodási feltételek és helyi feldolgozó kisüzemek létrehozására. Ennek célja, hogy a település kevésbé tőkeerős helyi, akár háztáji termelői számára is megfelelő feldolgozási, technológiai körülmények legyenek biztosítottak termékeik hozzáadott értékének növeléséhez, valamint emellett a helyi közétkeztetés színvonalának javításához. Az összefogásra épülő kben megkerülhetetlen szerepe van a szociális szövetkezeteknek is. A kisüzemi, szövetkezeti termelési folyamatok összeköthetőek a közmunka-programokkal, így az ebben résztvevő munkanélküliek, hátrányos helyzetűek számára lehetőség biztosítható az önállóan, vállalkozóként történő munkaerő-piaci visszatéréshez. Az ágazati szereplők számára további piacszerzési és fejlesztési lehetőségek adódnak a megyei szintű együttműködésekben való részvétellel. Különösen igaz ez a nagyobb logisztikai, beszállítói, feldolgozói rendszerekhez való csatlakozással, melyekhez megfelelő fejlesztési területeket tud biztosítani a település az iparterületeken. Algyő meghatározó szereplője kíván lenni a Csongrád Megyei Területfejlesztési Program vezérprojektjének számító Térségi Kender Programnak új termelő- és feldolgozó kapacitások kiépítésével. A kendertermelés és feldolgozás, mint a megyei agrárium tradicionális, de az elmúlt évtizedekben jelentősen visszaszorult alágazatának szorosan összekapcsolódik a Rákóczitelep agrár-iparterület területi céllal. Tematikus cél 3. Turizmusfejlesztés A tematikus cél Algyő Turizmusfejlesztési Koncepciójának középtávú megvalósítását szolgálja, általa egy olyan állapotot kíván elérni, amely folyamatosan növekvő látogatószámot, tartózkodási időt, turisták általi költést eredményez, hozzájárul a települési bevételek növeléséhez, a település hírnevének öregbítéséhez és új munkahelyek teremtéséhez. A cél megvalósításának alappilléreit a településkép javítása, a meglévő attrakciók különösképpen a Borbála Fürdő és a Tisza jelenti. 1 Ezek kiegészülnek új attrakciók létrehozásával, a meglévő szolgáltatások fejlesztésével és a térségi-megyei együttműködési hálózatokba való csatlakozással. A turizmusfejlesztés során elmúlt években megtett törekvésekkel együtt Algyő mind fejlesztési, mind kínálati szinten is csak egy kezdetleges, kiinduló fázisban van, középtávon minőségi és mennyiségi bővítés egyaránt szükséges. A célhoz kapcsolódó beavatkozások komplexek és összhangban vannak egymással, a meglévő adottságokra, alappillérekre épülnek. Ezeknek fontos része a település 1 ALGYŐ NAGYKÖZSÉG TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA február, ECONOCONSULT KFT. 4

5 turizmusában új, egyedi, a vonzerőt növelő kínálati elemek megteremtése, melyek elsősorban az akcióterületi beavatkozásokon keresztül valósulhatnak meg. A fejlesztési elemek főként az egészségés gyógyturizmus, az aktív- és ökoturizmus, a lovasturizmus, a kulturális- és rendezvényturizmus fejlesztésére, a hálózatokba történő csatlakozásra, a szuprastruktúra (szálláshelyek) fejlesztésére és a marketingtevékenység hatékonyabbá tételére összpontosítanak. A középtávon megvalósítani kívánt beavatkozásokkal Algyő megalapozhatja a megyei kínálatba való eredményes becsatlakozását, a szezonális hatásokat minimalizáló turisztikai kínálat létrehozását, egy fenntartható és hosszú távon is eredményes ágazati működést. Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika A település természeti és épített környezetének megóvása hosszú távú, stratégiai jelentőségű feladat, ami egyrészt folyamatos, állagmegóvást szolgáló beavatkozásokból, illetve a fenntarthatóságot és ártalomcsökkentést szolgáló tevékenységekből tevődik össze. A cél területi aspektusa Algyő teljes területére kiterjed, különösképpen az akcióterületen megvalósítandó k kimenetelét befolyásolja. Ennek oka, hogy minden, településen megvalósítandó fejlesztésnek alapvető célja a fenntartható környezethasználat és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek (pl. energiatakarékosság) teljes körű biztosítása. Környezeti kockázatok mérséklése a vegyipari, szénhidrogén-kitermelési tevékenységek miatt különösen fontos a területrendezési, építési, jogszabályi követelmények betartásával egyetemben továbbra is fent kell tartani a jelenleg is alacsony havária-kockázatokat, az átlagosnál magasabb környezeti kockázatot jelentő ipari tevékenységek esetében pedig biztosítani szükséges a veszélyes anyagok szakszerű ártalmatlanítását a környezeti elemek védelme érdekében (víz, levegő, talaj, növényzet). A kockázatok csökkentésének módja kiterjed a megfelelő kezelési feltételek megvalósítására szolgáló infrastruktúra és megoldások bevezetésére, valamint a szennyezéssel érintett területek felszámolására, rekultivációjára is. Cél, hogy az intenzív ipari területek közvetlen szomszédságában is fennmaradjon a biodiverzitás sokszínűsége, értékes területek álljanak rendelkezésre mind az élővilág számára, mind a mezőgazdasági tevékenységek folytatására. Ebből adódóan a környezeti állapot megóvásának másik területét a lakosságot körülvevő, belterületi biológiai ökoszisztéma és zöldterületi rendszer ápolása,, illetve az energiahatékony megoldások széles körűvé tétele adja. Cél, hogy a belterületi települési környezet ápolt, igényes és kellemes összhatást mutasson, valamint a település intézményei és lakossága a lehető leghatékonyabban hasznosítsa a megújuló energiaforrásokban rejlő potenciálokat. Ennek egyik eszköze a szelektív hulladékgyűjtés és a komposztálás teljes körűvé tétele, valamint az ezzel kapcsolatos szemléletformálás. A megújuló energiaforrások hasznosításában fontos szerepet játszik a geotermikus energia, a napenergia és a biomassza felhasználása. Hasznosításukra intézményi szinten új akár nagyobb teljesítményű energiatermelést lehetővé tevő - beruházásokat igényel, míg lakossági szinten az önkormányzat pénzügyi eszközei, támogatásai nyújthatnak segítséget a megújuló energiahasznosítás széleskörűvé tételéhez. Tematikus cél 5. Vonalas hálózatok és közlekedési infrastruktúra A meglévő közműhálózatok az ellátásbiztonságra, a népegészségügyi előírások betartására, a hálózatok állapotának megóvására összpontosul. Ez kiegészül a fenntartható és takarékos energiahasználati szokások bevezetésével és széleskörűvé tételével önkormányzati, vállalkozói és 5

6 lakossági szinten. Erre vonatkozóan az önkormányzat már bevált szisztéma szerinti munkájának a feltételei jelenleg is adottak számos képviselőtestületi határozattal elfogadott program révén. A programok 2019-ig meghatározták azoknak az utcáknak, területeknek a körét Algyőn, ahol a csapadékvíz-elvezető rendszerek, járdák, utak felújítását saját forrásból meg kívánja oldani a település. Középtávon ezeknek a programoknak a maradéktalan megvalósításán túl cél, hogy település teljes belterületén 2022-ig megvalósuljon az utak, járdák és csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása. Emellett az útfelújítások során szükséges a Magyar Közút kezelésében lévő belterületi utakat az önkormányzatnak átvennie, ami alapfeltétele az útfelújítási célok teljes körű megvalósításának. A tematikus cél része továbbá a közlekedésbiztonsági feltételek javítása, a kerékpáros hálózati infrastruktúra, a közvilágítás korszerűsítése, valamint a lakosság hivatásforgalmi célú közlekedési lehetőségeinek javítása, illetve a digitális hírközlési infrastruktúra hozzáférhetőségének kiszélesítése. Utóbbi esetében cél a településen ingyenes, vezeték nélküli internet hálózat kiterjesztése, különösképpen a legforgalmasabb, lakosság által leglátogatottabb tereken, turisztikailag fontos pontokon. Az utak, járdák javításai már önmagában is közlekedésbiztonsági célú fejlesztésként azonosíthatóak. Azonban ezek akkor válhatnak igazán hatékony kké, ha ezekkel egyetemben a település teljes területén megtörténik a forgalomtechnikai elemek (pl. útjelző táblák, útburkolati jelek, sebességmérők, lassító elemek stb.) felülvizsgálata, ahol pedig szükséges, azok cseréje. A közvilágítás korszerűsítése komplex feladatként azonosítható: céljai között a sötétedés utáni látási feltételek javítása, a fogyasztási költségek mérséklése és a CPTED-elveknek 2 is megfelelő közbiztonsági fejlesztés egyaránt megjelenik. A kerékpáros hálózati infrastruktúra fejlesztésének célja, hogy a település teljes területén megteremtődjenek a biztonságos kerékpáros közlekedési feltételek, bármely belterületi ingatlantól biztonságosan elérhetőek legyenek az országos törzshálózati kerékpárutak (pl. 47-es út menti kerékpárút), valamint a B+R állomások 3, így pl. az újonnan létrejövő Tram-Train megálló. Utóbbi esetében fontos tényező, hogy megoldást kell találni a fogyatékkal élők, idősek állomásra való eljuttatására is. Algyő agglomerációs jellege miatt a lakosság Szeged és Hódmezővásárhely irányába is intenzív mobilizációt folytat, továbbá ezekről a településekről Algyőre is történik hivatásforgalmi célú mobilizáció. A Szeged Algyő Hódmezővásárhely tengely a Dél-alföldi régió legintenzívebb mobilizációs tengelye, így különösen fontos az itt élők megfelelő minőségű utaztatásának biztosítása a tömegközlekedési rendszereken keresztül. Középtávon szükséges elindítani azokat a folyamatokat, amelyek a jól ismert és működőképes közlekedési közösségi-szövetségi rendszerek működésének megfelelően hatékonyan és sikeresen képesek megoldani a települések között a lakosság mobilizációját. Ez magában foglalja a települések közötti tömegközlekedési menetrendek összehangolását, egységes rendszer irányába történő előmozdítását, valamint a korszerű utas-tájékoztatási rendszerek települési bevezetését is. Tematikus cél 6. Humán erőforrások A tematikus cél fő fejlesztési területei az egészségügy, az oktatás, a szociális ellátások, a kultúra és a lakossági képzés, szemléletformálás. Mindegyik területen a saját és támogatási források 2 CPTED (Crime Prevention Thought Environmental Design) elvek: Építészeti bűnmegelőzés. Olyan építészeti, településfejlesztési, táj- és kertépítési, forgalomtechnikai, fénytechnikai, pszichológiai és kommunikációs módszerek összessége és együttes alkalmazása, amelyek az épített környezet utólagos átalakításával, valamint az építendő tudatos tervezésével és megvalósításával a bűnelkövetés lehetőségeit csökkentik, illetve megszűntetik (Forrás: 3 B+R: Bike and Ride - Kerékpározz és Utazz. Intermodális közlekedés rendszer, amelynek célja a helyközi és távolsági tömegközlekedés vonzóbbá tétele azáltal, hogy a pályaudvarok, állomások elérhetővé váljanak a kerékpáros közlekedés számára. Feltétele az állomások közelében kialakított biztonságos kerékpárparkolók, illetve kerékpártárolók kialakítása. (Forrás: 6

7 felhasználásokkal a feladatok ellátó intézmények infrastrukturális i mellett a szolgáltatási színvonaluk növelése jelenti a k elsődleges irányát. Minden fejlesztés során kiemelt figyelmet érdemel az idősek és fogyatékkal élők igényeit is kiszolgáló megoldások megjelenítése. Az infrastrukturális és környezeti adottságokból fakadóan a helyi oktatásban megjelenő lehetőségeket, fejlesztési elképzeléseknek az intézmények teljes állami fenntartásba kerülését követően is szükséges úgy alakítani, hogy a helyi általános iskola legmagasabb infrastrukturális feltételek mellett magas színvonalú képzést is nyújtson, alternatívát jelentsen a környékbeli diákoknak. A 21. század változó világában az élethosszig tartó tanulás széleskörű kiterjesztése immáron településfejlesztési feladat és minden olyan területen meg kell jelennie különösképpen a digitális írástudás, környezeti szemléletformálás területén ahol az önkormányzat foglalkoztatási feladatokban vesz részt, valamint közvetlen kommunikációt folytat a lakossággal. Cél a munkavállalói versenyképesség növelése, hogy a humán k révén magasabb hozzáadott értéket termelő beruházások, cégek jelenhessenek meg, a település lakosságában pedig növekedjen a magasan képzettek aránya. Tematikus cél 7. Települési arculat Algyőn az elmúlt években nem alakult még ki olyan komplex és egységes települési arculata, ami egyedi és érdekes képet sugároz az itt élők és a nyilvánosság számára. A modern településfejlesztés alapfeltétele a céltudatos, az építészeti, kulturális, turisztikai elemeket, vonzerőket, előnyöket egységes módon kihangsúlyozni képes arculat és településmarketing tevékenység megléte. Középtávon szükséges ezen a téren is előrelépést tenni. Ennek érdekében szükséges a meglévő építészeti, településrendezési szabályzatok olyan célú felülvizsgálata, esetlegesen módosítása, szükséges esetén arculati célú bővítése is, mely magában foglalja új marketingelemek (pl. logók, kommunikáció elemek) kialakítását, a településképi ket (pl. új művészeti, tájépítészeti, zöldfelületi elemek kialakítását). Ezek kiegészülnek a helyi gazdálkodók, civil szervezetek, vállalkozók összefogásával algyői védjegyek, márkák kialakítását, egységes települési fellépést, ami különösen a település turisztikai képviselete, valamint gazdasági ösztönzést célzó szoft tevékenységeinek eredményessége érdekében fontos lépés lehet. Cél, hogy olyan vonzereje legyen a településnek, mely a népesség negatív demográfiai mutatóit települési szinten képes legyen a betelepülési folyamatokkal egyensúlyozni, a közbeszédben egy értékes, pozitív képet mutasson önmagáról, ezáltal a gazdasági szereplők, illetve a térségbe látogatók számára felkeltse az érdeklődést Algyő iránt. Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület A területi cél Algyő Turisztikai-központi akcióterületének fejlesztésére irányul. Ezen a terület Algyő új, kisvárosias területének számít, ahol az elmúlt években megvalósult k egy új, többfunkciós területet hoztak létre, ami Algyő új, modern központjává vált. Cél ennek az irányvonalnak a további folytatása funkcióbővülést és gazdaságélénkítést eredményező kkel, különös hangsúlyt fektetve a turisztikai kre, a turizmusfejlesztési koncepció középtávú céljainak területet érintő, hatékony megvalósítására. Területi cél 2. Községi-központi akcióterület 7

8 A területi cél Algyő Községi-központi akcióterületének fejlesztését célozza meg. A lakófunkció által dominált terület esetében a legfőbb cél hatékony területhasználattal- és ingatlanhasznosítással egy élhető települési környezet megteremtése a lakók komfortérzetének növelése érdekében, valamint a meglévő intézmények (különösen a közigazgatási, kulturális, oktatási-nevelési intézmények), turisztikai látványosságok, attrakciók, vállalkozási feltételek javítása. Területi cél 3. Iparterületek A területi cél a települési iparterületeket magába foglaló akcióterület fejlesztésére irányul. Gazdaságfejlesztés legfontosabb területeként célja, hogy olyan tevékenységek folytatódjanak az akcióterületen, amelyek növelik a települési bevételeket, jelentős munkaerő-vonzó adottságokkal rendelkeznek, meghatározó jelentőséggel bírnak a megye gazdaságában. Az iparterületek i az infrastrukturális és szolgáltatási feltételek javítására irányulnak. Cél az új befektetők vállalkozók településre vonzása, valamint a meglévő cégek versenyképességének, jövedelemtermelőképességének és a település mellett a térség foglalkoztatottságnak a növelése A tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása A tematikus és területi célok együttesen az átfogó célok megvalósítását szolgálják, időtávuk egyaránt középtávra terjed ki és azokat a hiányoknak a felszámolására és lehetőségek kihasználására irányulnak, melyek illeszkednek a hazai és megyei fejlesztéspolitikai célokhoz és a településfejlesztés eddigi irányaihoz. A tematikus célok a település egészére vonatkoznak, a területi célok pedig a települési rendezési tervhez alkalmazkodva a település szempontjából legfontosabb fejlesztési területekre összpontosítanak. A tematikus célok így közvetlenül kihatnak a területi célok egészére, a rájuk gyakorolt szinergikus hatások erőssége viszont különbözik egymástól. A kapcsolatok erőssége Erős kapcsolat Közepesen erős kapcsolat Gyenge kapcsolat Nincs kapcsolat 1. Sokoldalú helyi gazdasági szerkezet, a foglalkoztatást ösztönző üzleti környezet kialakítása és versenyképes KKV szektor fejlődésének támogatása Átfogó célok Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése Tematikus cél 2. Agrár- és vidékfejlesztés Tematikus cél 3. Turizmusfejlesztés Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika Tematikus cél 5. Vonalas hálózatok és közlekedési infrastruktúra Tematikus cél 6. Humán erőforrások Tematikus cél 7. Települési arculat Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Területi cél 2. Községi-központi akcióterület Területi cél 3. Iparterületek 1. táblázat: Az átfogó és a tematikus, területi célok közötti összefüggések 2. A természeti és épített környezet, valamint gazdasági tevékenység egyensúlyán alapuló, korszerű és fenntartható, élhető, elérhető és vonzó település 8

9 Tematikus célok Algyő Nagyközség Területi cél 1. Turisztikaiújközponti akcióterület Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése Tematikus cél 2. Agrárium és kapcsolódó vidékfejlesztési intézkedések Tematikus cél 3. Turizmusfejlesztés Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika Tematikus cél 5. Vonalas hálózatok és közlekedési infrastruktúra Tematikus cél 6. Humán erőforrások Tematikus cél 7. Települési arculat 2. táblázat: A tematikus és területi célok közötti összefüggések Területi célok Területi cél 2. Községiközponti akcióterület Területi cél 3. Iparterületek 2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 2.1. Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával Turisztikai-újközponti akcióterület Határai: Téglás utca páros oldal Tiszavirág u. Szeder u. Téglás u. Tisza töltés Tüskevár u. Bíró u. Téglás utca páros oldal. Az akcióterület lehatárolásakor figyelembe vett fő szempont a településrész gazdasági életében jelentős szerepet betöltő szolgáltatási szektor, azon belül is a turizmus jelenléte. Az itt található ingatlanok Településszerkezeti Terv szerinti övezeti besorolása jellemzően kisvárosias és kertvárosias lakóövezeti besorolásúak. Algyő legtöbb zöldfelülete is itt található. Algyő új központját az itt épült Fehér Ignác Általános Iskola és a hozzá kapcsolódó sportpályák, valamint az iskola köré települt új szolgáltató (kereskedelmi, vendéglátó) egységek alkotják. A település legfontosabb turisztikai kínálatát jelentő attrakció, a Borbála Gyógyfürdő és a jelenleg egyetlen működő kereskedelmi szálláshely, a Levendula Hotel is e településrészben találhatóak. A termálfürdőhöz kapcsolódó gyógy-turizmuson kívül a turistákat vonzó egyéb lehetőségként megjelenik a településrészben az aktív- és ökoturizmushoz kapcsolódó helyszínek, szolgáltatások is, melyek, bővítése indokolt. (Tisza part, tanösvény, horgász-, lovas- kerékpáros-, gyalogtúrás turisták kiszolgálása). Algyő turizmusfejlesztési koncepciójának célkitűzéseihez szükséges intézkedések, megvalósítandó projektötletek is főleg e településrészhez kapcsolódhatnak. A szénhidrogén kitermelést követő időszakra készülve az önkormányzat fő célkitűzése a térség és egyben a település turisztikai potenciáljának minél hatékonyabb kihasználása. A helyi szolgáltatásokat kínáló különböző vállalkozások (pl.: kereskedelem, vendéglátás) közötti partnerség kialakításán keresztül lehetőség nyílik a települési desztináció menedzsment hatékony kialakítására is. Az önkormányzat ebben a folyamatban katalizátor szerepet tölthet be a jövőben. A közvetlen turizmusfejlesztésre irányuló projektötleteken kívül egyéb fejlesztési 9

10 elképzelések is érintik az akcióterületet, melyek főleg az élhető település megteremtését teszik lehetővé Községi-központi akcióterület 1. ábra: A Turisztikai-újközponti akcióterület kiterjedése Határai: Téglás u. páratlan oldal Bíró u. Aranyhíd u. Dália u. Komp u. Tisza-töltés 47-es út Az akcióterület Algyő történelmi, falusias településmagját foglalja magába. Az akcióterületen a lakófunkció dominál, a településrendezési terv szerinti falusias lakóterületek és kertvárosias lakóterületek uralják a területet, melyekbe településközponti vegyes területek is beékelődnek. Utóbbi 10

11 oka, hogy itt találhatóak a település legfontosabb közigazgatási, szolgáltatási intézményei, így a Polgármesteri Hivatal, a Faluház, az Óvoda, a Bölcsőde, valamint az Egyesült Szociális Intézmény központja. A történelmi jellegből adódóan turisztikai funkciók is megjelennek az akcióterületen. Az EzerJóHáz, a Tájház és a Civil Ház a települési hagyományőrzés, ápolás meghatározó helyszíneinek számítanak, valamint a helyi közművelődésben is fontos szerepet töltenek be. Több olyan önkormányzati ingatlan is található a területen, amelyek alulhasznosítottnak számít és lehetőséget nyújt akár vállalkozásfejlesztési (inkubációs) projektek megvalósítására is, valamint azokon kívüli egyéb, új funkciókkal való megtöltésére. Az akcióterület fejlesztésének fő célja a közigazgatási, lakó-, turisztikaiés kulturális funkciók megfelelő minőségben történő biztosítása, az ehhez szükséges infrastrukturális, környezeti és gazdaságélénkítő beavatkozások megvalósítása. 2. ábra: A Községi-központi akcióterület kiterjedése 11

12 Iparterületek Határai: 47. sz. főút Szeged-Békéscsaba vasútvonal Szillér-Baktó-Fertő-főcsatorna Pörös-ér Külterület tanya út M43-as autópálya Rákóczitelep Az akcióterület kijelölése során az elsődleges szempont volt, hogy funkciójukat tekintve főként ipari és azokat kiszolgáló területek kerüljenek lehatárolásra, melyek területrendezési besorolásukat tekintve ipari gazdasági területként, valamint különleges, beépítésre nem szán területként vannak megjelölve. A területen működő vállalkozások profilját tekintve a kőolaj-, földgáz kitermelés, vegyipar (petrolkémia) és egyéb energetikai ágazatok, valamint a JURA Ipari Parkban az olaj- és gáztermelést kiszolgáló szolgáltatások, kereskedelmi, logisztikai, környezetvédelmi ipari és innováció orientált szolgáltatások, a Rákóczitelep agrár-iparterületen pedig feldolgozóipari tevékenységek formájában vannak jelen. Az akcióterület egyértelműen a település gazdasági motorja, mely jelentős bevételi forrást jelent Algyő nagyközség számára, így az ipari terület integrált és egyben komplex elengedhetetlen célterülete a jövőben megvalósítani kívánt hosszú távú településfejlesztési elképzeléseknek. Az ipari akcióterület területi kiterjedését és lehatárolását a település külterületén található három ipari egység az Algyő és térsége JURA Ipari Park és Technológiai Központ, Csongrád megye legnagyobb ipari komplexuma a szén-hidrogén kitermelést végző MOL Nyrt. telephelye, valamint az előzőektől légvonalban 6 km, közúton 12 km távolságra elhelyezkedő Rákóczitelep agrár-iparterület határozza meg. A meglévő ipari létesítmények, vállalkozások telephelyei mellett az akcióterület további részét képzik az ipari park által alapinfrastruktúrával ellátott, betelepülő vállalkozások számára kialakított, illetve a további bővítésre szánt, úgymond tartalék területek, valamint a MOL Nyrt. kezelésében lévő, beépítetlen, elszórtan olajkutakkal egyéb ipari, közmű létesítményekkel (szennyvíztisztító telep) tarkított területek. Az akcióterület kijelölése során különleges lehatárolást és kapcsolódási forma kialakítását igényelte a Rákóczitelep agrár-iparterület egysége, melynek a két iparterülettel való közúti összeköttetését az M43-as autópálya szakasza jelenti, mely Algyő Nagyközség és Szeged Város közigazgatási területét egyaránt érinti. Az M43-as autópálya a közúti összeköttetés mellett üzleti, technológia, tudományos és innovációs csatorna szerepét tölti be. A lehatárolásra került három ipari funkciókat ellátó terület összesen meghaladja a 700 hektárt, ebből a JURA Ipari Park 100 hektár foglal magába. Az akcióterületen fontos megemlítenünk M5-ös autópályához (E68-as európai korridor) csatlakozó M43-as autópálya mellett a 47. sz. négysávos főutat, mely a JURA Ipari Parkot és a MOL Nyrt. telephelyét választja el egymástól, illetve a JURA Ipari Park határában futó Szeged-Békéscsaba vasútvonalat, mely egy leágazó saját ipari vágánnyal kapcsolódik közvetlenül az ipari parkhoz. A célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedések, programok és projektek az ipari tevékenységek, infrastrukturális ellátottság mellett, egyéb fejlesztési elképzelések, köztük turizmusfejlesztésre irányuló projektötletek is érintik az akcióterületet, melyek hozzájárulnak az akcióterület használaton kívül eső, illetve barnamezős területeinek alternatív gazdasági hasznosításához, újabb funkciókkal történő ellátásához. 12

13 3. ábra: Az Iparterület akcióterület kiterjedése 2.2. Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő k összefoglaló jellegű bemutatása, a k ütemezése Turisztikai-újközponti akcióterület Az akcióterületet érintő projektek a következők: Faluház korszerűsítése A Faluház számos helyi rendezvény és program színtere, mely népszerű a lakosság körében. A jövőben indokolt a település turisztikai programjainak körébe is bevonni ezt a helyszínt a színes szórakozási lehetőségek széles körű népszerűsítésének érdekében. Az épület gépészeti és hőtechnikai szempontból jelenleg nagyon elavult, üzemeltetése már több éve nagyon gazdaságtalan. Megújuló energia használatával kerül felújításra az épületgépészeti rendszer. A településen élők és a turisták számára is nagyon fontos az épület, több társadalmi, kulturális, civil programok lebonyolításának rendszeres színtere. Az energiahatékonysági felújításon kívül más, működést elősegítő átalakításokra is szükség van. Tervezett turisztikai információs pont kialakítása is az épületben. 13

14 - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Algyő Nagyközség A helyi identitás és kohézió erősítését szolgáló programok A helyi lakosság bevonásával megvalósítandó programok erősítik a lokálpatriotizmust, de a színvonalas programok segítik a turisták vonzását is. E projekt megvalósításának ezért kettős célja is lesz. Ilyen programok lesznek a már hagyományosan évente megrendezendő falunapok, családi napok, melyeken nem csak a nagyközség lakossága vehet részt, hanem az ide látogató turisták is. Lehetőség lesz borászati bemutatók és bornapok megrendezésére, tematikus táborok szervezésére is. A helyi Algyői Hírmondó további megjelentetésével, médiakampányok lefolytatásával megvalósítható a helyi programokról és hasznos információkról szóló ismeretek átadása a helyi identitás erősítésének céljával. A közösségi programok egyik színtere lesz a Faluház és Könyvtár épülete, de számos szabadtéri rendezvény lebonyolítására is sor kerül majd. A helyi civil szervezetek is bevonásra kerülnek a programok megszervezésének, lebonyolításának alkalmával erősítve a helyi partnerség szerepét a kohézió megteremtésében. - Tematikus cél 6. Humán erőforrások - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Borbála Fürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai A település egyetlen nevezetes turisztikai attrakciója jelenleg a Borbála Gyógyfürdő, melynek gazdaságos üzemeltetése a települési önkormányzat egyik fő célja a turizmus élénkítésének területén. Ez a kiindulópont, melyre építve számos más vonzerőt jelentő programot, szolgáltatást kíván kialakítani az önkormányzat. A fürdő egyediségét a gyógykezelések és az egészségmegőrzésre irányuló szolgáltatások természetközeli módjának megközelítése fogja megteremteni. Az ősi gyógyászati módok, a keleti hagyományokhoz is fűződő magyar holisztikus gyógyászati szemléletet is ötvöző gyógykezelések, szolgáltatások olyan egyedi arculatot adhatnak a fürdőnek, mely által kitűnhet az konkurenciának számító fürdőket jellemző szolgáltatások közül egy szűkebb, de fizetőképesebb vendégkörre fókuszálva. A fürdőfejlesztés során az egyes eltérő célcsoportok számára kínált terek megfelelő elválasztása is hangsúlyos szempont az eltérő térhasználati módok miatt. A fürdő fedett részlegének bővítése az alábbi szolgáltatásokkal történik majd a jelenlegi tervek szerint: külső és a belső medence zsilipes összekapcsolása; gyermekmedence bővítése élményelemekkel; szauna részleg kibővítése; gyógyászati és wellness kezelések feltételeinek bővítése, új szolgáltatások, egészségügyi kezelések bevezetése; száraz időtöltési lehetőségek kialakítása gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. A fürdő bővítéséhez hozzátartozik új termálkút létesítése, illetve termálkaszkád rendszer kiépítése a termálvíz hatékony felhasználásának jegyében. A termálkaszkád rendszer része lenne a közeli iskola és sportközpont is, mely épületek fűtését a geotermikus energia biztosítaná. - Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése 14

15 - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Algyő Nagyközség Strandterület kialakítása a Borbála Fürdőben Új szabadtéri strand megépítése is szükséges, mivel a jelenlegi kültéri medence kapacitása kevésnek bizonyul. A strand kialakításának lépései: családi és gyermekmedence megépítése élményelemekkel; csúszdás, kalandpályás aktív medence megépítése; 33 méteres úszómedence kialakítása; termál ülőmedence megépítése. A strand vendégeinek kiszolgálása érdekében szociális blokkok öltözőkkel és vendéglátáshoz szükséges infrastruktúra megépítése is a tervek része. - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület A Borbála Fürdő parkoló kapacitásának növelése A meglévő parkolók jelenleg elegendőnek bizonyulnak, de a fejlesztés során megjelenő többletigény miatt a parkolók számának növelése is fontos a fürdő megfelelő használatához kapcsolódóan. A környező utcákban is lehetőség nyílik új parkolók kialakítására, de a fürdő mögötti üres terület is alkalmas erre. - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület A fürdő egyedi arculatának megteremtése és a piaci részesedésének növelése Rendkívül fontos, hogy a fürdő egyedi arculattal rendelkezzen, amely megkülönbözteti versenytársaitól. Az egyedi arculathoz hozzátartozik azok az egyedi szolgáltatások is, melyeket a gyógykezelések és egészségmegőrzést szolgáló lehetőségek jegyében tervez elindítani a fürdő. Az egyedi arculat motívumai a fürdő kínálatában, belsőépítészeti megoldásaiban, marketinganyagaiban egyaránt megjelennek. Marketing információs rendszerek is fontos a naprakész információs adatbázis rendelkezésre állása érdekében. Árstruktúra átgondolása, célcsoport-specifikus belépőjegy-struktúra kialakítása is szükséges. Hatékony, célcsoport-orientált értékesítési és marketingkommunikációs tevékenység folytatása, marketingterv alapján indokolt. - Tematikus cél 7. Települési arculat - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Turizmusfejlesztés a Tisza folyó hasznosításával, a Tisza aktív- és ökoturisztikai kínálatának A vízi élet felpezsdítésének alapfeltételét a települési turizmusfejlesztési koncepció szerint a kikötőfejlesztés teremti meg, a színvonalas infrastrukturális háttér és látogatókat vonzó szolgáltatáskör kialakításával. A sétahajózás feltételeinek megteremtésére legalább egy, közepes méretű hajók fogadására alkalmas nagyobb kikötő telepítése szükséges. Emellett kisebb, kevésbé kiépült, természetközelibb kikötőhelyek szolgálhatják a kisebb ladikosok, kajakosok naturálisabb igényeit. Kikötőfejlesztés tartalma a nagyobb (100 fős) sétahajók, valamint kisebb hajók, csónakok, tutajok, kajakok, kenuk fogadására is alkalmas kikötő kialakítása. Kikötői infrastruktúra fejlesztéséhez 15

16 szükséges mólók, hangár, csónaktároló, bekötőutak, parkolók építése. A parton szükséges megteremteni a vendégfogadás feltételeit szociális blokk, esőbeálló, kerékpártároló, tűzrakó helyek, vendéglátóhelyek, pavilonok kialakításával, sporteszközök kölcsönzésével. A jelenlegi kishajó (kajak, kenu, csónak) kikötő áthelyezése is tervek között szerepel, melynek megvalósítását követően célszerű a további ket kivitelezni. A volt gabonakikötő területén lehetne kishajó (kajak, kenu, csónak) kikötőt létesíteni a jelenleg Komp utca végén található kikötő áthelyezésével. Erre a szabadvízi strand kialakítása miatt van szükség, melyhez a jelenlegi partfal megerősítése is szükséges. A Lőrinc utcán a Fehér iskola lejárójának végén új kikötő létesítése is tervezett úszóművel, lejáróval lábakon álló épületek építésével. A partfal megerősítése ezen a szakaszon is hatósági előírás. A Levendula Szálló mellett új horgászstég létesítésére is sor kerül majd úszóművel, lejáróval a közeljövőben. Állóhajók kihelyezése vendéglátás, szórakozási lehetőség céljából és halászfalu bemutatóhelyként történő kialakítása is turisztikai látványosságok része lehet a turizmusfejlesztési koncepció szerint. Ezen kívül a meglévő Tisza parti tanösvény továbbépítése szükséges. Sétahajózás, tutajozás, vízitaxi szolgáltatások beindítása a Tiszán szintén a természet adta lehetőségek hatékony kihasználásával növeli a terület vonzerejét. A szabadvízi strand és uszálystrand létesítése is indokolt. Az árvízi töltésen kerékpáros és gyalogútvonalak kijelölése is szükséges az aktív turizmus fellendítése érdekében. Üdülőközpont kialakítása is a tervek között szerepel, amely a Tisza túlpartján létesülne. A turisták igényeit, szórakoztatását energiatakarékos közlekedési eszközök bérlésének lehetősége is kiszolgálja, mivel a fejlesztést követően beszerzésre kerülnek népszerű közlekedési eszközök is: segway, elektromos roller, elektromos kerékpár. - Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Szabadidőközpont Cél: a szabadidőközpont infrastruktúrájának felújításával egy attraktív vonzerő jelenjen meg a település turisztikai kínálatában. A kevésbé magas igényszintű és kevésbé fizetőképes fiatalabb korosztályt és az aktív, természetközelibb élményekre vágyók számára kialakítandó új szolgáltatás jelenik meg a településen. A szabadidőközpont létesítésének főbb elemei lehetnek a turizmusfejlesztési koncepció szerint: - Parti bázis, melyen különböző szolgáltatások vehetőek igénybe pl.: szerviz műhely, téli csónakház, áram- és vízfelvételi lehetőség, étkezés, szociális blokk. - Szálláshelyfejlesztés a szükséges szolgáltatásokkal: kemping, A kategóriás ifjúsági szálláshely, konyha, étterem, vendéglátó és szórakozóhelyek (játszótér, sportpályák stb.) - Különböző táborok szervezése, programok biztosítása - Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület 16

17 Aktív szabadidős programok lebonyolítása, programcsomagok kialakítása Algyő környékén fellelhető természetközeli értékek, látnivalók vonzó célpontokat kínálnak az aktív kikapcsolódás kedvelőinek ezért a cél Algyő természeti adottságait kihasználó turisztikai attrakciók, szolgáltatások kialakítása. Az élmény teli szabadidős programok biztosításával a turisták által eltöltött vendégéjszakák számának és költési hajlandóságuk növelése is elérhetővé válik. Közös, lovas, kerékpáros, gyalogos ökoturisztikai programok kialakításával a Pusztaszeri Tájvédelmi körzet természeti, kulturális és történelmi értékeinek bemutatásra kerülhetnek a környező településekkel kialakított partnerség keretében összeállított programcsomagok kiajánlásával. A programcsomagokban összehangolásra kerülnek a környező települések attrakciói, programlehetőségei is, így akár több napos itt tartózkodásra is ösztönözheti a turistákat a térség felfedezése (Sándorfalva, Dóc, Szatymaz stb.). - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Kerékpáros turizmus Az EuroVelo 11 hosszú távú kerékpáros útvonal közelsége is kihasználható, az itt kerekező turisták megállításával, bevonzásával. Ehhez ki kell alakítani a szükséges infrastrukturális és szolgáltatási hátteret kerékpáros központ létesítésével. Fontos szervizpontok, pihenőhelyek, esőbeállók megépítése is a kerékpárosok kiszolgálásának érdekében. Ezen kívül kijelölésre kerülnek a túraútvonalak, valamint megvalósul azok kitáblázása és térképen történő feltűntetése is. A projekt fő infrastrukturális beruházási része a Szegedig tartó kerékpárútra történő rácsatlakozások kiépítése. A kerékpározás más közlekedési lehetőségekkel (vasút, vízi út) történő összeköttetésének biztosításával lehetővé válik a turisták magasabb szintű kiszolgálása is a helyi adottságokat figyelembe véve. - Tematikus cél 5. Vonalas hálózatok és közlekedési infrastruktúra - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Természetjáró turizmus Az E7-es európai túraútvonal Algyő települést is érinti, ezért a hazai gyalogtúrázók által használt útvonalakon kívül (pl.: országos kéktúra útvonal), akár a nemzetközi túravilág vérkeringésébe is bekapcsolódhat a település. Ennek érdekében szükséges útvonalak kijelölése, kitáblázása, valamint infrastrukturális beruházásként pihenőhelyek kialakítása játszótérrel, tűzrakó hellyel és piknikezésre lehetőséget nyújtó területek kijelölésével. - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Lovas turizmus A lovas infrastruktúra is szükséges, mivel a jelenlegi lovas klub a turisztikai igények kielégítésére nem alkalmas. A jelenleg is működő lovas pálya bővítése mellett új lovas központ kialakítása célszerű, mely jobban kiszolgálja a turisták és a lovak igényeit is. Javasolt ezért a lovas központot a szabadidőközpont melletti nagy szabad területen kialakítani. 17

18 A lovas turizmus fellendítéséhez szükségesek az alábbi k a turizmusfejlesztési koncepció szerint: - Lovas központ kialakításának infrastrukturális feltételei - Lovas turisztikai szolgáltatások biztosítása - Egyéb szolgáltatások biztosításaként bértartás lehetősége Kiegészítő tevékenységként a lovas pálya kutyák számára is használható lesz a ket követően kutyatartók számára rendezendő programok kapcsán. Számos turista utazik kutyájával együtt, így ezt a vendégkört is hivatott megcélozni ez a fejlesztés. A lovas turizmus kiszolgálása mellett indokolt kialakítani a kutyabarát település image-t is. A projektek illeszkedése az ITS célrendszerébe: - Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Sportcentrum, sportpályák hasznosítása Az iskola sportcsarnoka és a sportközpont különböző sportversenyek és egyéb sportrendezvények lebonyolítására alkalmas. A sportcentrum bővítése tervezett sportpálya műfüvesítésével, új, főleg teniszpályák kialakításával, salakos futópálya építésével, amely elsődlegesen lakossági tömegsport, de a versenysport igényeit is kiszolgál majd. A sportcentrum színvonalas infrastruktúrát kínál, a sportpálya többcélú hasznosítása esetén az öltözőépület, vizesblokkok felújítása is indokolt. Elsősorban ifjúsági és diáksport versenyek, valamint szabadidős programok szervezésére kerül majd sor. A szabadidős sportprogramokként rendszeresen megrendezésre kerülnek a családi akadályversenyek, valamint életmódprogramok is. A sportpályákat a településre látogató turisták is használhatják. Akár turisztikai csomagok részeként is lehetséges a sportlehetőségek értékesítése. A sportpályák a különböző egyéb rendezvények kapcsán szabadidős, közösségi térként is hasznosíthatóak, kulturális programokhoz színpad felállításának színterei is lehetnek. Tervezett a Téglagyári-tó mellett haladó rekortán burkolatú futópálya építése, amely a tervek szerint az erdei kilátót és a fitnesz parkot is érintené. - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Településközponti sétány Mivel a település turisztikai szempontból a turizmusfejlesztési koncepció szerint két magterülettel rendelkezik (Borbála Gyógyfürdő és környéke valamint a Tisza-part), ezért cél ezek összekötése egy sétaút mentén, amely már önmagában is bejárásra invitálja a vendégeket. A sétaúton történő elindulást ösztönző látványelemek elhelyezésére is sor kerül, melyek miatt érdemes lesz végigsétálni a sétányon. Tájékoztató táblák, játékos feladatok megoldása, geocaching kialakítása, utcabútorok elhelyezése, egységes településképi elemek kihelyezése valósítható meg, melyek már önmagunkban is továbbviszik a látogatókat. Mobil applikációk letöltésének lehetősége, melyek a helyszínen megoldandó feladatokat, rejtvényeket adnak, a vendégeknek újdonságként hathatnak. Utcai programok (bemutatók, térzene) tölthetik meg élettel a területet főleg a nyári főszezonban. Külön szolgáltatásként beszerzésre kerülhetnek a községben közlekedő elektromos járművek, amelyek a turistákat szállítják a településen 18

19 belüli frekventált helyszínekre. Ezek a járművel sétány közelében parkolhatnak, melyeket így könnyen megtalálhatnak a vendégek. - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Történelmi járművek parkjának kialakítása Az idősebb korosztály és a gyermekek számára is vonzó lehet a park a nosztalgia és a téma iránti érdeklődés kielégítése végett. A történeti járműparkba kihelyezendő járművek az egykori hadi közlekedési lehetőségek minden területét érintik majd, mivel egykor vízen, földön, síneken és levegőben közlekedő eszközök kerülnek bemutatásra. A létesítmény egyediségét a turizmusfejlesztési koncepció szerint a komplexitása és az interaktivitása jelenti majd, mivel ezekre a járművekre felülhetnek, belemászhatnak a látogatók, így is próbálhatják azokat. A járműparkot célszerű a fürdő és a sportközpont mögötti, jelenleg kihasználatlan területen elhelyezni a 47-es főút mentén, a település mellett elhaladóknak is jól látható helyen, figyelemfelhívó táblákat is kihelyezve. Esztétikus kertépítészeti megoldásokkal kialakított park önmagában is vonzó lesz a településen. A létesítményhez tartozik a tervek szerint egy a fogadóépület a vendégek kiszolgálása érdekében szociális blokkal, büfével és maga a park, mely szabadtéri látványosságként kerül kialakításra. A fogadóépületben kialakításra kerül egy kiállítóhely is, melyben modern multimédiás interpretációs eszközök felhasználásával tájékozódhatnak a vendégek a járművekről háttér információkat szerezve. A megépítendő parkban lehetőség lesz különböző hagyományőrző programok megrendezésére, valamint rendhagyó történelem órák megtartására is. - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Gasztronómiai értékek hasznosítása A település több helyszínének bevonásával egész napos tematikus program kialakítására nyílik lehetőség a meglévő gasztronómiai értékek és kézműves hagyományok bemutatásával, kipróbálásával. Látványműhelyek kialakításával közelebb kerülhetnek a vendégek a különböző mesterségekhez. Látvány pékség kialakításával betekintést nyerhetnek a látogatók a kemencés sütések fortélyaiba is. A településközponti és újközponti területen pavilonok felállításával lehetőség lehet a helyi kézműves házi élelmiszerek megkóstolására, megvásárlására (méz, pálinka, bor, gomba, kecsketej és termékei stb.) Az iskolai tankonyhán a hagyományos ételek elkészítésének módját ismerhetik meg nemcsak a gyermekek, hanem az érdeklődő felnőttek is. A település központjában felállított szabadtéri színpadhoz kapcsolódóan kiegészítő rendezvények lebonyolítására is sor kerülhet, melyek színes nyári programokat kínálnak a főszezonban a turisták számára is. Különböző tematikus napok megszervezésével is lehetővé válik a gasztronómiai hagyományok felelevenítése, akár halászléfőző nap, pálinkafesztivál, mézes napok lebonyolítása keretében. - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület A Fehér Ignác Általános Iskola épületének turisztikai hasznosítása 19

20 Az új iskola színvonalas területei lehetőséget kínálnak az iskolaidőn kívüli hasznosítására is, a turizmusfejlesztési koncepció szerint különböző szabadidős és szakmai programok szervezésével. A melegítőkonyha ezek vendéglátó hátterét is biztosítani tudja, melyhez kapcsolódhat egy külső terasz kialakítása is. Különböző szakmai programok megrendezésére is lehetőség lehet az iskolában a tantermeket szekcióülések, workshop-ok színterének is használva. Ezen kívül csoportos foglalkozások, tanfolyamok számára is helyet biztosít az épület. A turistákat tematikus hetekhez tartozó programokkal is érdemes a településre invitálni pl.: alternatív életmódgyakorlás lehetőségével (vegetáriánus hét, tisztítóböjt hét és kapcsolódó testmozgást igénylő programok szervezése). Ezen kívül kulturális- és sportprogramoknak is helyet biztosíthat az iskola tornacsarnoka és sportpályái. - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Gyevi bíró házának kialakítása A kulturális, folklór jellegű kínálat érdekes, egyedi eleme lehet a Gyevi bíróhoz kötődő mondára építő legendák házának kialakítása. A kiállítás a Gyevi bíró mondája mellett más térségi legendákat, hírességek történeteit (Rózsa Sándor) és horgásztörténeteket is feldolgozna, interaktív formában. A kiállítóhelyet célszerű a turizmusfejlesztési koncepció szerint egy autentikus megjelenésű épületben kialakítani, lehetőség szerint a településközponti területeken, de lehetséges, hogy a bemutatóhely az Alkotóháznak is részét képezi. A kiállítótér a XXI. századi technikai lehetőségeket felvonultatva kerül kialakításra számos interaktív megoldást felhasználva. A legendákhoz tartozó szereplők panoptikumszerű bemutatását is lehetővé teszi a kiállítás multimédiás eszközök beépítésével is. - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Szálláshelyek a településen Az algyői turizmus fejlődésének legnagyobb gátját a turizmusfejlesztési koncepció szerint a szálláshelyek hiánya jelenti. A megfelelő minőségű, lehetőleg többféle típusú szálláshelyek kialakításával lehetővé válik a településen a turizmus. Fontos a vendégkör összetételének (igényeinek és fizetőképességének) megfelelő típusú, de minden árkategórián belül igényesen kialakított szálláshelykínálat megteremtése. Magán szálláshelyek kiadásának ösztönzése lehetne az első lépés a turizmus fellendítésének útján, mivel a jelenlegi szálláshely hiányt kisebb befektetéssel ez a szálláshely típus orvosolni rövidtávon tudná. A közepes fizetőképességű vendégek igényeit a kisebb panziók elégítik ki, melyek kisebb befektetést igényelnek, és gyorsabb megtérüléssel kecsegtetnek. Kisebb kockázattal üzemeltethetőek, tehát megépítésük indokolt akár már meglévő épület átalakításával is. A projektek illeszkedése az ITS célrendszerébe: - Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület A fürdőhöz kapcsolódó szállodafejlesztés 20

21 A Borbála Gyógyfürdővel közvetlen, fedett kapcsolatban álló, minőségi szálloda kialakítása nélkülözhetetlen a turizmusfejlesztési koncepció szerint a fürdőüzemeltetés eredményességének javítása érdekében. Ugyanakkor a fürdő jelenlegi kínálata nem illeszkedik a tervezett négycsillagos szállodai színvonalhoz, így csak a fürdő fejlesztését követően reális a szálláshely beruházás. A négycsillagos színvonallal szemben támasztott követelmények jelentős beruházási igényt jelentenek, a méretgazdaságossági határ ebben az esetben minimum 80 szoba kialakítása. Ennek jelentős beruházási költségigénye miatt a turizmusfejlesztési koncepció szerint csak a 3+ színvonal biztosítása indokolt olyan kialakítással, hogy a feljebb minősítésre később lehetőség nyíljon. A szálláshelyet elsődlegesen a magasabb fizetőképességű vendégek és jellemzően középkorúak veszik igénybe, elvárásaikra a szálloda tervezése során nagy hangsúlyt kell fektetni. A szálloda megépítése lehetőséget teremthet a településen akár a konferenciaturizmus kiszolgálására is a megfelelő termek kialakításával. A projektek illeszkedése az ITS célrendszerébe: - Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Levendula Hotel A Levendula Hotel Algyő egyetlen kereskedelmi szálláshelye, mely 3*-os kategóriájú szálloda. A szálloda közel fekszik a Tiszához, ezért lehetősége van arra a jövőben, hogy a Tiszához kapcsolódó aktív turisztikai szolgáltatások kiindulópontja lehessen. A meglévő tanösvény tovább eléri majd a szállodát, így közvetlenül is bekapcsolódhat a tanösvényt használók kiszolgálásába. A Tiszához kapcsolódó vízi- és horgászturizmus, valamint az árvízvédelmi gátat használó kerékpáros és gyalogos turisták számára is pihenőhely, szálláshely lehet e szálloda. A szolgáltatásokat figyelembe véve magasabb igényszintű és fizetési hajlandóságú vendégek kiszolgálására nyílik itt lehetőség a jövőben is. A lovas turisták elhelyezése jelenleg nem megoldott, de a szálloda a lovak elhelyezése felé is irányul. A szálloda jelenleg nem rendelkezik wellness szolgáltatásokkal, melyet a jövőben kíván kialakítani a vendégéjszakák számának növelése céljából. Az ingatlanon jelenleg kihasználatlan épületek is találhatóak, melyek átalakításával bővíthető a szálláshely által kínált szolgáltatási paletta. Fontos a szálloda megismertetése a piacon, ennek érdekében egyedi arculatának kialakítását követően hatékony marketing kampány lefolytatása szükséges. A települési turisztikai csomagból nem hiányozhat a szálloda sem, a települési desztináció menedzsmentbe történő aktív részvétele indokolt. A hotel megközelíthetősége érdekében szükséges a közterület rendezése közvilágítás kiépítésével, parkolók, járdák, zöldfelület megépítésével. A meglévő út felújítása és a töltésig történő meghosszabbítása is szükséges az épület kényelmes megközelítése érdekében. A szálloda mögötti régi hangár felújítását és átalakítását követően akár 200 fő befogadására képes rendezvényterem alakítható ki, mely kulturált körülmények között fogadná a vendégeket. A szállodai szolgáltatások ezzel a fejlesztéssel is bővíthetőek. Tervezett a Levendula Szálló mögötti, Téglás utca felőli, jelenleg üres telek önkormányzat által történő megvásárlása további turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra kiépítésének céljából. A projektek illeszkedése az ITS célrendszerébe: - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület 21

22 Erdei iskola, ifjúsági szállás létrehozása A Fehér iskola átalakításával lehetővé válik egy erdei iskola létrehozása, melyet nyáron táborok színtereként is lehet használni. Kialakításra kerülne egy ifjúsági szálláshely is gyermekeknek, akik a táborozás során hasznos ismeretekre tennének szert a település adta lehetőségeket kihasználva. A táborozások közötti időszakban kereskedelmi szálláshelyként is üzemelhetne az épület, amelyet turisták is igénybe vehetnek. A projektek illeszkedése az ITS célrendszerébe: - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Kemping kialakítása a Tisza parton A szabadidőközpont területén, a Tisza település felőli partján A kategóriás ifjúsági szálláshely és sátorhelyekkel, bungalókkal rendelkező kemping kialakítása indokolt a turizmusfejlesztési koncepció szerint. A Tisza túlpartján bungalók kialakítására is nyílhat lehetőség. A projektek illeszkedése az ITS célrendszerébe: - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Turisztikai marketing feladatok ellátása A települési turizmus fellendítésének elengedhetetlen kelléke a turizmusfejlesztési koncepció szerint a megfelelő marketing stratégia kialakítása és az abban foglalt célokhoz szükséges intézkedések elvégzése a sikeres térségi desztináció menedzsment elérése érdekében. Célszerű szorosan együttműködni az alakuló szegedi TDM szervezettel is, illetve középtávon indokolt helyi, illetve kistérségi turisztikai desztináció menedzsment szervezet kialakítása a partnerségben rejlő előnyök kiaknázása érdekében. A környező településekkel együtt programcsomagok összeállításával lehetséges a vendégéjszakák számának növelése a térségben. A partnerség jegyében fontos főleg a kezdetekben a környező településekkel együtt kidolgozandó projektek megvalósítása. A sikeres települési turizmus kialakításához szükséges lépések a marketing információgyűjtéssel kezdődnek. Fontos a turisztikai információszolgáltatás is a vendégek számára, melyen keresztül értesülhetnek a különböző programokról, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeiről. Egy turisztikai információs pont kialakítására lehetőség lenne a Faluházban is. A Faluház mellett elhelyezendő információs tábla a nyitva tartási időn kívül is, 24 órán keresztül szolgáltathat információt az érdeklődők számára. A településen speciális információs táblák kihelyezése adhat útbaigazítás a különböző aktív turisztikai szereplőknek (kerékpárosok, lovasok, gyalogtúrázók). Nagyon fontos az online értékesítés lehetőségének megteremtése is, a településről készített online is elérhető, attrakciókat tartalmazó adatbázis kialakításával. A virtuális felületen történő kommunikálás lehetőségét is maximálisan ki kell használni különböző infokommunikációs eszközök bevonásával. Turisztikai kiállításokon, vásárokon történő megjelenés lehetőségeit is meg kell ragadni. - Tematikus cél 7. Települési arculat - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Üdülőhelyi szerkezet és arculat kialakítása 22

23 Az első benyomás alapvető fontosságú az üdülőhelyi imázs kialakulásában. Az üdülőhelyeken az egyik legnépszerűbb szabadidős tevékenység a séta. Algyő településképe jelenleg meglehetősen változatos színvonalú a turizmusfejlesztési koncepció szerint, az attraktív üdülőhelyi arculat kialakítása ezért is fontos feladatot jelent. Az üdülőhelyi szerkezet célja és feladata a vendégáramlás irányítása annak érdekében, hogy valamennyi, a turisták számára kínálat programelem, szolgáltatás felfűzésre kerüljön. A megfelelő településkép kialakítása elengedhetetlen. A település turisták által történő megközelítése jelenleg közúton vagy vasúton történhet. A vasútállomás esztétikai felújítása fontos az első jó benyomás kialakítása érdekében. A 47-es út melletti területen felépítendő zajvédő fal is a vendégek és a lakosság kényelmét szolgálja. A településszövetbe ékelődött, a turisztikai fejlesztési területek mellett elhelyezkedő iparterületek optikai leválasztása is fontos. A településen köszöntő és információs táblák kihelyezése is a turisták kényelmét szolgálja. A település hagyományaira építő kültéri műalkotások, fafaragások, faszobrok elhelyezésével válhat hangulatossá a község, az egységes településkép kialakítását kiegészítve. Az egységes arculathoz hozzátartozik az egységes kandeláberek, virágládák, utcabútorok, információs táblák kihelyezése. Fontos a növénytelepítés és parkosítás is valamint a közvilágítás és díszvilágítás kialakítása. A turisztikailag frekventált területeken egységes településarculati előírások bevezetése is indokolt. A Borbála Gyógyfürdő előtti terület kihasználásának fokozását segíteni szükséges. Sétálásra adhat indokot egy szoborpark elhelyezése a fürdő előtt, mely a helyi hagyományok, hírességek bemutatására épül. Pavilonok elhelyezése is indokolt, vendéglátó, kiskereskedelmi funkciókkal. A település egyetlen meglévő kilátójának napelemes rendszerrel történő megvilágítása is a tervek között szerepel a térfigyelő kamerarendszer kiépítésével együtt. - Tematikus cél 7. Települési arculat - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Cél a 238/2015. (V.21.) Kt. határozat foglalt 5 éves, a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer karbantartásáról szóló terv végrehajtása, majd ezt követő folytatása úgy, hogy 2022-ig az akcióterület összes utcájában megvalósuljon a csapadék-víz elvezető rendszerek felújítása. - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika - Tematikus cél 5. Vonalas hálózatok és közlekedési infrastruktúra - Területi cél 2. Községi-központi akcióterület Közvilágítás korszerűsítése Az egész települést, ezzel az akcióterületet is érinti a közvilágítás megújítása. A kandeláberek cseréjével megvalósul az egységes települési arculat megteremtése, mely hozzájárul a települési image formálásához is. A turisztikai frekventált területeken kifejezetten indokolt ez a beruházás, de a település más részeiben is. A kandeláber cseréjén kívül az energiatakarékos üzemeltetés feltételeinek megteremtésére is figyelmet kell fordítani. - Tematikus cél 5. Vonalas hálózatok és közlekedési infrastruktúra - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület 23

24 Kerékpárosbarát k A település számos helyén kerékpártárolók kerülnek kihelyezésre. A Téglás utcai körforgalomnál fedett kerékpártároló kialakítása szükséges, melyet a lakosság által gyakran használt buszmegálló közelsége indokol. 3 db kerékpáros pihenőhely kialakítása is tervezett gyors szervizzel a bekötőútnál, a Téglás utcánál és a híd lábánál. Ezen kívül kerékpárutak építése is indokolt a településen a szegedig tartó kerékpárútra történő rácsatlakozások megépítésével együtt. - Tematikus cél 5. Vonalas hálózatok és közlekedési infrastruktúra - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Buszmegállók felújítása és utas-tájékoztató rendszerek kiépítése A közösségi közlekedés feltételeinek javítása érdekében szükséges a buszmegállók felújítása, néhány helyen azok áthelyezése. Korszerű utas-tájékoztató rendszer kerül telepítésre, mely a menetrendről ad felvilágosítást. A mobil alkalmazások területén is szükséges fejleszteni az utas-tájékoztatatás színvonalát. Bartók Béla utca - Búvár utca sarkán buszmegálló áthelyezése és gyalogátkelő kijelölése szükséges. - Tematikus cél 5. Vonalas hálózatok és közlekedési infrastruktúra - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Akcióterületi utcák felújítása A belterületi útfelújítások szükségszerűek az élhető település kialakítása érdekében. A lakosság zömmel a 47-es főút felőli bekötőutakat (Kastélykert utca, Téglás utca) használja amennyiben elhagyja a települést és a turisták is innen közelítik meg a községet, ha közúton érkeznek. Jelenleg nem megfelelő az utak minősége, felújításuk indokolt. Szeged felé vezető bekötő úton településkapu kialakítása is tervezett. Az akcióterültet érintő utcák burkolata sem mindenhol megfelelő, az elkövetkező időszakban számos utca burkolatának felújítása is meg fog történni, többek között a Tüskevár utca és a Boróka utca burkolatai. A Téglás utca és a Kastélykert utca kereszteződésének felújítása is indokolt a meglévő csatorna zárttá tételével és parkolóhelyek kialakításával. A belterületi utak nagyobb csomópontjainak kiszélesítése, parkosítása is a tervek között szerepel, mivel ezzel is hangulatosabbá, élhetőbbé tehető a település. Ehhez kapcsolódhat a Fogadj örökbe egy teret program is. Búvár utca Téglás utca Géza utca kereszteződésében körforgalom építése szükséges. A Kastélykert u. - Téglás utcai útkereszteződés felülvizsgálata vált szükségessé a közlekedésbiztonság megteremtésének érdekében. - Tematikus cél 5. Vonalas hálózatok és közlekedési infrastruktúra - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Akcióterületi járdák felújítása Az akcióterületen számos utcában nincs járda, vagy nem megfelelő a minősége. A járdák megléte és állapota fontos az élhető település kialakítása érdekében, ezért e program megvalósítására nagy szükség mutatkozik. A Bartók Béla utca és a Sport utca rendezése tervezett elképzelés, melynek kapcsán sétaút kialakítására nyílik mód. A sétautat főleg a fürdő vendégei használhatnak majd kiegészítő programként a fürdőzést követően. A két utca fejújítását, átalakítását követően a Borbála Fürdő bejáratáig lehet majd sétálni, mely a sétaút végállomását jelenti majd. Ezen kívül az akcióterület 24

25 más utcáinak járdái is felújításra kerülnek majd a tervek szerint. A Bartók Béla utca és a Tiszavirág utca közötti átvezető közben járda kialakítása és a Tiszavirág utcának páros oldalán járda építése tervezett a Sport utcáig. - Tematikus cél 5. Vonalas hálózatok és közlekedési infrastruktúra - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Egészségház korszerűsítése Az Egészségházban jelenleg gyógyszertár, orvosi és fogorvosi rendelők működnek a földszinten, az emeleten 4 önkormányzati lakás található. Korábbi épületbővítéssel elhelyezésre kerültek a gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat helységei. Az udvaron rossz állapotú garázsok vannak, melyek felújításra szorulnak az épülettel együtt. Az épület energetikai szempontok szerint korszerűtlen, elavult fűtésrendszerrel rendelkezik, a hőszigetelés is hiányzik, valamint szükséges a nyílászárók cseréje is a költséghatékony üzemeltetés érdekében. Az épület szellőztetése, légkondicionálása jelenleg nem megoldott, de a felújítás ezt is orvosolni fogja a tervek szerint. Az épület bővítésével megépített új rész és a régi épületrész kapcsolódásánál a falak vizesednek. Ezeket a problémákat szükségszerű orvosolni azzal, hogy az épület teljes felújítása megtörténik majd a tervek szerint megújuló energia felhasználásával, az energia hatékony üzemeltetés elérése érdekében. - Tematikus cél 6. Humán erőforrások - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Tűzcsapok kihelyezése A település több pontján, így az akcióterületen is elhelyezésre kerülnek új tűzcsapok a hatósági előírások teljesítése érdekében. Település szerte összesen 55 db tűzcsap kerül majd elhelyezésre. - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Temető belső felújítása A temető meglévő kapujának kicserélése indokolt, mert a jelenlegi leromlott állapotú. Egy esztétikus kovácsoltvas kapu elhelyezése szükséges. A kerítés is rossz állapotban van, az új kerítés részben nyitott, részben zárt elemekből állna, melyen a nyitott elemek növényborítást is kapnának. A ravatalozó előtti térburkolat cseréje is szükséges, valamint a területen új növénytelepítés is a tervek részét képezi. A meglévő Mária szobor körüli füvesítés is új padok kihelyezése is indokolt. Szükséges még a hátsó, Korsó utca felőli bejárat már elkészült útalapjának aszfaltozása is, ezzel a száraz burkolatú út elkészül. - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület 14 lakásos önkormányzati bérlakás épületének felújítása A Búvár utcában található önkormányzati bérlakások energetikai felújítása szükséges, mivel jelenleg elavult fűtésrendszerrel rendelkeznek a lakások. A kazánok és a radiátorok cseréje is indokolt. Modern fűtési lehetőségek (falfűtés, mennyezetfűtés) kiépítésének vizsgálata is tervezett. Ezen kívül az épület teljes szigetelése és a nyílászárók cseréje is szükséges. 25

26 - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület Községi-központi akcióterület Az akcióterület alábbi projektelemekből tevődik össze: Algyő Nagyközség Szivárvány Óvoda infrastrukturális- és szolgáltatás A fejlesztés célja, hogy a családbarát, munkába állást segítő szolgáltatásokhoz korszerű, 21. századi infrastrukturális feltételek álljanak rendelkezésre Algyőn. A fejlesztés több különböző elemből épül fel, melyekben műszaki korszerűsítések, energetikai modernizációt, költségcsökkentést eredményező k és területbővítés egyaránt megjelenik. A fejlesztés keretében megvalósulna az óvoda területének bővítése a szomszédságában található ingatlan megvásárlásával, így a szabadtéri aktivitásokra, rendezvényekre nagyobb tér állhat rendelkezésre, ami egyben lehetővé teszi az épület későbbi bővítését is. Az infrastrukturális k között a tető felújítása, a falvizesedést megakadályozó k, a parketta-javítás, az oromfalak omlásveszélyének csökkentésére irányuló javítások, az udvarok burkolatjavítása, cseréje, csapadékvíz-elvezetésének javítása jelenik meg. Ehhez szorosan kapcsolódik az épület előtti járda felújítása is. Az energetikai korszerűsítések között a hiányzó hőszigetelések pótlása, a rossz állapotú épületrészek (különösképpen a konyha) megújítása jelenik meg. - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika - Tematikus cél 6. Humán erőforrások - Területi cél 2. Községi-központi akcióterület ESZI Épület és Idősek Otthonának infrastrukturális korszerűsítése A fejlesztés elsődlegesen az épület energetikai korszerűsítését célozza meg. Cél, hogy a lehető legalacsonyabb fogyasztást produkálja az épület és képes legyen energetikailag hatékonyan és fenntarthatóan működni. Ennek egyik fontos lépése a szigetelés, illetve a fűtési rendszer korszerűsítése, korszerű biomassza rendszerrel való kiváltása, ami kiegészül megújuló energetikai rendszerek telepítésével (napkollektor, napelem) és további energiafogyasztást csökkentő megoldásokkal (pl. világításkorszerűsítés). Ezzel párhuzamosan tervezett a nyílászárók cseréje, valamint a szociális helyiségek, konyha modernizálása és eszközbeszerzés a szolgáltatatási színvonal és a munkakörülmények javítása érdekében. - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika - Tematikus cél 6. Humán erőforrások - Területi cél 2. Községi-központi akcióterület Polgármesteri Hivatal infrastrukturális és energetikai korszerűsítése Az épület fejlesztésének fókuszában az energetikai korszerűsítés, valamint a modern, kellemes munkahelyi környezet megteremtése áll. Ennek része a homlokzati nyílászárók korszerűsítése, esetlegesen cseréje, az épület megújuló energiát hasznosító rendszerekkel való felszerelése, az energiafogyasztást csökkentő beruházások megvalósítása (pl. világításkorszerűsítés), melyhez a hivatali parkolóban elektromos gépjármű-töltési lehetőség kialakítása is kapcsolódik. A munkahelyi 26

27 környezet javításához, illetve a megfelelő minőségű vendégfogadáshoz szükség van új eszközök beszerzésére, egyes épületen belüli helyiségek felújítására. - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika - Tematikus cél 5. Vonalas hálózatok és közlekedési infrastruktúra - Tematikus cél 6. Humán erőforrások - Területi cél 2. Községi-központi akcióterület Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Cél a 238/2015. (V.21.) Kt. határozatban foglalt 5 éves, a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer karbantartásáról szóló terv végrehajtása, majd ezt követő folytatása úgy, hogy 2022-ig az akcióterület összes utcájában megvalósuljon a csapadék-víz elvezető rendszerek felújítása. - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika - Tematikus cél 5. Vonalas hálózatok és közlekedési infrastruktúra - Területi cél 2. Községi-központi akcióterület Akcióterületi utak felújítása, közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát k Cél a 174/2015. (IV.23.) Kt. határozatban foglalt 5 éves járda és aszfaltozási program végrehajtása, majd ezt követő folytatása úgy, hogy 2022-ig az akcióterület teljes út- és járdahálózatának felújítása megvalósuljon. Az útfelújítás része az aszfaltozás mellett az utak lehetőség szerinti kerékpárosbarát felújítása (pl. kerékpáros nyom, kerékpársáv, közös gyalogos-kerékpáros járda stb.) és a közlekedésbiztonsági k megvalósítása (pl. útfelfestések, közlekedési táblák, forgalomlassító, sebességmérő-berendezések stb.). A kerékpárosbarát k célja az akcióterület teljes területén a biztonságos kerékpározási feltételek megteremtése és a kerékpárosok térségi hálózatokba (pl. 47-es út menti kerékpárút) való becsatlakozása, a multimodiális közlekedési rendszerekben való részvételük biztosításához szükséges B+R infrastruktúrák (pl. kerékpártárolók buszmegállóknál, intézményeknél), kiegészítő létesítmények (pl. gumibelső-automata, szervizpont) kiépítése. A Komp u. esetében a Tisza kikötő és a szabadstrand létrehozását követően nagyobb gépjármű-forgalomra lehet számítani, mellyel együtt szükséges az utca közlekedésbiztonsági, közlekedésszervezési helyzetének rendezése úgy, hogy az ott élők számára az esetleges forgalomnövekedésből származó ártalmak minimalizálódjanak. - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika - Tematikus cél 5. Vonalas hálózatok és közlekedési infrastruktúra - Területi cél 2. Községi-központi akcióterület Parkolási helyzet javítása Az akcióterület parkolási szempontból legérzékenyebb területének a polgármesteri hivatal és környéke számít. A parkolóhelyek kialakítása ezen a területen csak rendkívül átgondolt módon valósítható meg, leginkább a párhuzamos parkolás kialakítása lehet alternatíva. Megoldásként a Kastélykert utca Lőrinc u. Géza u. közötti szakaszának területrendezése vetődik fel olyan módon, hogy lehetővé tegye a parkolók számának növelését, de egyben megmaradjanak a terület zöldfelületei is. A parkolók során figyelmet kell fordítani a településrendezési szabályok jövőbeni változására, ami minden hazai település így Algyő számára is megköveteli az elektromos gépjármű-töltési lehetőség 27

28 kialakítását. A kötelezettség lehetőséget is teremt a település számára, hogy élen járjon ebben a tekintetben és létrehozzon az akcióterületen belül egy ilyen töltőállomással ellátott parkolóhelyet. - Tematikus cél 5. Vonalas hálózatok és közlekedési infrastruktúra - Területi cél 2. Községi-központi akcióterület Közvilágítás és elektromos-távközlési hálózat korszerűsítése az akcióterületen Az energiahatékonyság és a költségcsökkentés érdekében szükséges a közvilágítás fényforrásainak cseréje a jelenleginél jobb világítási tulajdonságokkal rendelkező és alacsonyabb fogyasztású (LED) fényforrásokra. A hálózatkorszerűsítés keretében a fa tartóoszlopok cseréje is időszerű, ahol pedig lehetséges, ott a kábelek föld alá vitele szükséges. Utóbbi megoldással értékes területek szabadulhatnak fel az útfelújítások, a parkolók és a zöldfelületek számára, növelve a településrendezési lehetőségeket. A hálózatkorszerűsítés része a vezérlő-irányító rendszerek korszerűsítése úgy, hogy intelligens módon, automatizáltan legyen képes a helyi közvilágítás a lehető legracionálisabb és legköltséghatékonyabb működésre. - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika - Tematikus cél 5. Vonalas hálózatok és közlekedési infrastruktúra - Területi cél 2. Községi-központi akcióterület Új tűzcsapok létrehozása az akcióterületen Algyő évi költségvetési koncepciójában szereplő beruházásként az ITS tervidőszakában esedékessé válik a beruházás megvalósítása, melynek keretében az 55 db tűzcsap akcióterültre eső részei kerülnek elhelyezésre. - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika - Tematikus cél 5. Vonalas hálózatok és közlekedési infrastruktúra - Területi cél 2. Községi-központi akcióterület Településarculati-zöldfelületi k Horizontális akcióterületi projektként értelmezhető, fő célja az akcióterületre bevezető utak környezetének rendezése, közterületi művészeti installációk elhelyezése (pl. szobrászati, utcafestészeti, land-art alkotások kihelyezése). - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika - Területi cél 2. Községi-központi akcióterület Civil Ház felújítása A fejlesztés célja az épület teljes körű energetikai korszerűsítése, ami kiterjed a szigetelés és a nyílászárók korszerűsítésére, az épület energiaellátottságát biztosító rendszerek felújítására (víz, gáz, villany) és az épület energetikailag önállóvá tételére megújuló energiaforrások használatával (pl. falelgázosítás, napelem, napkollektor). - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika 28

29 - Területi cél 2. Községi-központi akcióterület Szőlő utca Téglás u. felőli végénél új tér kialakítása A jelenleg alulhasznosított tér beépítésével egy értékes szabadidős-rekreációs tér jön létre az akcióterületen. Ennek keretében térburkolatos járdát, gyepesített zöldfelületeket, új fákat, cserjéket, virágokat, padokat, asztalokat, hulladékgyűjtőket, szobrokat, kerékpártárolókat kap a tér. Az akcióterület és a teljes település számára egy nyugodt, kellemes tér jön létre, amely alkalmas társasági események, programok lebonyolítására, megfelelő pihenőhelye lesz az ide érkező aktív turistáknak és a helyi lakosoknak. - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika - Területi cél 2. Községi-központi akcióterület Zöld iskola épületének funkcionális és infrastrukturális A Zöld Iskola fejlesztésének célja, hogy az épület Algyő gazdaságélénkítésének, a gazdaság megújításának egyik meghatározó oktató-képző és innovációs központjává váljon. Az iparterület akcióterületen megvalósítandó k között szerepel a Csongrád Megyei Területfejlesztési Program vezérprojektjének számító, a Térségi Kender Programban való részvételre épülő, ipari kender feldolgozására irányuló tevékenységek. Ennek keretében cél olyan megoldásokkal felújítani az épületet, amelyek demonstrálják az ipari kender hasznosításában rejlő lehetőségeket (pl. kender alapú hőszigetelő anyagok, kenderbeton használatával). A felújítás során emellett hulladékok újrahasznosításával létrehozott építőipari anyagok, elemek kerülnének felhasználásra (pl. az üveghulladék hasznosításából keletkező üveghab). Az épület energiaellátása teljes egészében olyan megoldásokkal valósulna meg, amelyekkel passzív épületként képes működni (pl. hőszivattyú, napelem, napenergia). A hasznosítással párhuzamosan az épület körüli zöldfelületek, járdák is megújulnak, új parkolóhelyek, kerékpártárolók létesülnek az ingatlan területén belül (elektromos gépjármű-töltési lehetőség is biztosított lenne). Az épület az energetikai és iparági demonstrációs, oktatási-képző funkciók mellett inkubációs és üzleti célokat is szolgálna, egyedi jelképe lehet Algyő fenntartható településfejlesztésért tett erőfeszítéseinek. - Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése - Tematikus cél 2. Agrárium és kapcsolódó vidékfejlesztési intézkedések - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika - Tematikus cél 6. Humán erőforrások - Tematikus cél 7. Települési arculat - Területi cél 2. Községi-központi akcióterület Sárga iskola felújítása, tér rendezése, parkolók építése, szolgáltatóház kialakítása A településképi szempontból is értékes épület rendezése, felújítása és hasznosítása már évek óta tervezett projekt a település számára. Az épület esetében a homlokzati felújítás, az utcafronti járdakorszerűsítési és a belső kert zöldfelület rendezési feladatai mellett az épület új funkciókkal való feltöltése, az ehhez szükséges infrastruktúra (járdák, parkolók) kiépítése is megjelenik a fejlesztési elemek között. A település többi ingatlanfejlesztési elképzeléséhez hasonlóan itt is cél a passzív, 29

30 energiahatékony megoldások alkalmazása, az energiafogyasztás csökkentése és az alacsony működtetési, fenntartási költségek elérése. Funkcionálisan egy olyan szolgáltatóház kialakítása a cél, amely az igényeknek megfelelően helyet biztosít vállalkozások, oktató-képző, civil szervezetek számára. - Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése - Tematikus cél 2. Agrárium és kapcsolódó vidékfejlesztési intézkedések - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika - Tematikus cél 6. Humán erőforrások - Tematikus cél 7. Települési arculat - Területi cél 2. Községi-központi akcióterület Tájház A település központjában található Tájház-EzerJóHáz megújításának célja, hogy a települési hagyományok őrzésének centruma mellett új funkciókkal gazdagodjon a létesítmény kínálata. A k között megjelenik az udvar látogatóbaráttá tétele: ennek érdekében szükséges az udvar felújítása, a közösségi életet lehetővé tevő eszközök beszerzése (padok, filagóriák stb.). Ezzel együtt az épület technológiai korszerűsítése is a látogatóbarát kiszolgálás érdekében valósulna meg: ennek része a borászati bemutató helyiségbe szükséges vendéglátó eszközök beszerzése, az épületgépészeti elemek korszerűsítése, a pince állagmegóvását, fenntarthatóságát elősegítő beruházások. A k között megjelennek továbbá az interaktív, látogatóbarát eszközök beszerzései, az új fogadótér kialakítása, illetve információs k (különösen a többnyelvűsítés és multimédiás eszközök használatával). A fejlesztéssel új programok kialakítása történhet meg, valamint a népi és kézműves hagyományok megismerését lehet lehetővé tevő kipróbálható, demonstrációs eszközök, család- és gyermekbarát megoldások is megjelennek az épületben. - Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése - Tematikus cél 2. Agrárium és kapcsolódó vidékfejlesztési intézkedések - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika - Tematikus cél 6. Humán erőforrások - Tematikus cél 7. Települési arculat - Területi cél 2. Községi-központi akcióterület Gyógynövénycentrum kialakítása Cél, hogy egy olyan egyedi létesítmény jöjjön létre a településen, ami helyet biztosít a hagyományos népi gyógyászat, a gyógynövény termesztés és felhasználás jobb megismerésére, a helyi termékek népszerűsítésére interaktív, látogatóbarát eszközökkel. Cél, hogy a centrum fő profilját adó, egyedi orvoslási, gyógyászati módszerekre építve az egészségmegőrzés-gyógyászat ezen módján keresztül a helyi és térségi turizmus, illetve gyógy- és egészségturizmus meghatározó központjává váljon Algyő. Cél, hogy kiállító, szolgáltató, gyógyászati funkciók mellett oktatási-képzési igényeket is kiszolgáljon az említett területen tevékenykedő, érdeklődő személyek, szervezetek számára (ebben az Ezerjófű 30

31 Egészségvédő Egyesülettel való együttműködés segít megalapozni a szükséges szakmai feltételek kialakítását, a profil megerősítését). A fejlesztés eredményeként létrejönne egy teaház, gyógynövényes foglalkoztató, gyógynövény- és helyi termék bolt utóbbi helyi kézművesek, gazdák termékeit árusítja a látogatók számára. A fejlesztés magában foglalja a színvonalas vendégfogadási feltételek kialakítását, az épület - demonstratív céllal ipari kender termékeket is felhasználó, hatékony és energiatakarékos építészeti megoldásokkal történő felújítását (passzív házzá alakítás). - Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése - Tematikus cél 2. Agrárium és kapcsolódó vidékfejlesztési intézkedések - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika - Tematikus cél 6. Humán erőforrások - Tematikus cél 7. Települési arculat - Területi cél 2. Községi-központi akcióterület Buszmegállók felújítása és utas-tájékoztató rendszerek kiépítése A fejlesztés célja a közösségi közlekedési feltételek javítása az akcióterületen található buszmegállókban. Ennek egyik részeként a megállókban biztosítani szükséges a kerékpár tárolási lehetőséget. A szövetségi rendszerű agglomerációs (Szeged Algyő Hódmezővásárhely) tömegközlekedési szisztéma kialakításával összhangban korszerű utas-tájékoztatási rendszer kiépítése történhet meg, ami a járatok menetrendjéről ad tájékoztatást. A mobil alkalmazások területén térségi összefogással szükséges fejleszteni az utas-tájékoztatás színvonalát. - Tematikus cél 5. Vonalas hálózatok és közlekedési infrastruktúra - Területi cél 2. Községi-központi akcióterület Látvány pálinkafőzde és helyi termék bolt A településen több olyan bérfőző is működik, amelyek minőségi termékeikkel versenyképes, igényes termékeket tudnak felmutatni. A létesítmény létrehozásának célja, hogy nekik helyet biztosítson tevékenységük látogatóbarát módon történő megismerésére. A beruházás továbbá a helyi termelők, kézművesek számára kereskedelmi megjelenést biztosít, segíti értékesítési tevékenységüket. Gondolva a településre többnyire gépjárművel érkező látogatókra a ház sofőrszolgáltatást is működtetne. - Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése - Tematikus cél 7. Települési arculat - Területi cél 2. Községi-központi akcióterület Kalandpark kialakítása a Halászcsárda melletti horgásztó területén A 47-es út mellett, a Halászcsárdával átellenben található Horgásztó kedvező elhelyezkedéséből fakadóan frekventált pontja lehet Algyő turisztikai kínálatának - kiaknázva a Halászcsárda forgalmát is képes lehet új látogatók vonzására. A fejlesztés során a következő elemek építése, kialakítása 31

32 tervezett: fogadóépület, tóra épített vízi ügyességi akadálypálya, kilátó és csúszda, vízi dodzsem, mászófal, airsoft-laser tag pálya, játszótér, grillező, filagóriák, padok, utcabútorok. A park közepes (max fős) rendezvények lebonyolítására is alkalmas lenne. - Területi cél 2. Községi-központi akcióterület Iparterületek Az akcióterületet érintő projektek a korábbi a helyi településfejlesztéshez köthető dokumentációk, tervek, országos, regionális, megyei és térségi fejlesztési programok prioritásait és a lakosság igényeit figyelembe véve az ITS célrendszeréhez illeszkedve kerültek kidolgozásra, melyek a következőek: Iparterületek bővítése - alapinfrastruktúra A település gazdasági életének szempontjából kiemelten fontos tényező, hogy az akcióterületre betelepülni kívánó és a már meglévő vállalkozások működéséhez szükséges műszaki és üzleti környezet megfelelően kiépített legyen, mely hozzájárul a betelepülések ösztönzéséhez, közvetetten pedig a termelési kapacitások, szolgáltatások kiszélesítéséhez, ezáltal újabb munkahelyek létrejöttéhez. Az előzetes felmérések alapján a település közigazgatási területén 137 hektár terület jöhet számításba, mint ipari célú fejlesztésre alkalmas terület. Ebbe bele tartozik a JURA Ipari Park beépített területe 73 hektár, mely közel 100 hektárra bővíthető. A fejlesztést indokolja, hogy az akcióterületen számos kihasználatlan, gazdaságilag alulhasznosított terület található, melyek infrastrukturális fejlesztésével újabb hasznosítható területek vonhatóak be a termelésbe, annak érdekében, hogy az ipari park nyújtotta előnyök és kedvezmények maximálisan érvényesüljenek. Az iparterületek expanzív növelésének módja a területvásárlások útját történő bővítés, melyek övezeti átsorolást által az ipari-szolgáltatási területek növekedését eredményezik. Meglévő, de még kiépítetlen területek bevonása során elengedhetetlen az alapinfrastruktúra, mely magába foglalja a közművek, vagyis a vízellátás, ipari elektromos energiaellátás (országos hálózatról, földkábelen keresztül), gázellátás, szennyvízszolgáltatás, csapadékvíz elvezetés, a telekommunikációs hálózatok (optikai kábelhálózat - telefon és internet szolgáltatás) teljes körű kiépítését, valamint az úthálózat, vagyis épületek, létesítmények főutakkal való összeköttetését támogató belső szilárd burkolatú üzemi utak kialakítását, melyet igény szerint, a közösségi közlekedéssel összhangban buszmegállók kiépítésével egybekötve valósulna meg. A logisztikai tevékenységek terén kiemelt jelentőségű a közúti mellett vasúti áruszállítás, így a Szeged-Békéscsaba vasútvonal ipari parkot érintő szakaszának és leágazásának további is kiemelt jelentőséggel bír. A zöld szemlélet jegyében napjainkban egyre népszerűbbé váló elektromos gépjárművek terjedésével egy elektromos töltőállomás kialakítása, mint alternatív közlekedést támogató fejlesztés formájában valósulhatna meg. Az iparterületek bővítése és műszaki-üzleti környezetének fejlesztésével párhuzamosan fontos, hogy befektetés-ösztönző programok kerüljenek kidolgozásra és megvalósításra. A Rákóczitelep agrár-iparterület, sajátos elhelyezkedése és adottságai folytán egy külön projektelemként kerül kifejtésre. - Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika 32

33 - Tematikus cél 5. Vonalas hálózatok és közlekedési infrastruktúra - Területi cél 3. Iparterületek Algyő Nagyközség Rákóczitelep iparterület kialakítása A Rákóczitelep agrár-iparterület szorosan kapcsolódik az Iparterületek bővítése - alapinfrastruktúra projekthez, azonban a terület akcióterületen való sajátos elhelyezkedését és betölteni kívánt funkcióját (feldolgozóipar) tekintve külön fejlesztési egységként kezeljük. A terület korábban termelőszövetkezeti funkciókat, mint TSZ központ szerepét töltötte be, jelenleg egyéb ipari gazdasági besorolású (Gipe) terület. Infrastrukturális ellátottsága és a rajta elhelyezkedő létesítmények egy részének fizikai állaga jelentősen leromlott, barnamezős beruházásként kezelendő. A telep kihasználtságát tekintve jelenleg alulhasznosított. A területen és környezetében főként mezőgazdasági termelés folyik. A helyszín környezetében gazdaságilag előnyös távolságban nincs olyan fejlett üzleti környezet, ahová a feldolgozóipari vállalkozások betelepülhetnének. A beruházás eredményeként megvalósuló működési és termelési infrastruktúra fejlesztés (csarnok építés) és a magas minőségű és széles körű szolgáltatások révén a településen, illetve a térségben javul a gazdasági aktivitás, nő a versenyképessége a mezőgazdaságnak, és a hozzá kapcsolódó feldolgozóiparnak egyaránt. Rákóczi telep közlekedés-földrajzi elhelyezkedése a tervezett k (iparterület vásárlás, kialakítás, alapinfrastruktúra, gazdasági épületek felújítása, kialakítása) vonatkozásában több szempontból is előnyös, hiszen M5 és M43 autópályák közelségével nemzetközi kapcsolati folyosók részévé válhat, továbbá Lényeges az ezekhez több helyen fonódó makro és mikro régión belüli hálózatok pl. 47-es út valamint a mezőgazdasági területeket összekötő alsóbbrendű utak, melyeket a tervezett M43-as autópálya Rákóczitelepi csomópontján keresztülhaladó gyorsforgalmi út (Bánáti út) még inkább meg fog erősíteni. Nemzetközi példák támasztják alá, hogy a települési gazdaság diverzifikálása alapvető fontosságú a fenntartható települési fejlődés biztosításához. Ezért számos olyan gazdasági tevékenység és ágazat jelent meg az elmúlt években Algyőn, amelyek jelenléte növeli a gazdaság diverzifikáltságát. Ennek keretében az önkormányzat nagyobb mérvű szerepvállalását tervezi a Rákóczitelep agrár-iparterület fejlesztésében, mely komplex mód hozzájárul az üzleti infrastruktúra javításához, ezáltal a feldolgozóipari tevékenységek működési feltételeinek megteremtéséhez. A projekt teljes mértékben kapcsolódik a Csongrád Megyei Területfejlesztési Programban kidolgozott ipari kender termesztési és feldolgozási programjához. A helyi gazdaságfejlesztés érdekében az új iparterületen betelepítésre szánt ipari kender program - mintaprogramként - a kárpát-medencei és a Csongrád megyei kender vertikum részeként valósul meg. Ezáltal az akcióterület részeként regionális, valamint országos gazdaságélénkítő hatás kifejtésére válhat alkalmassá. - Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése - Tematikus cél 2. Agrárium és kapcsolódó vidékfejlesztési intézkedések - Területi cél 3. Iparterületek Ipari területek részét képző szennyezett területek rekultivációja-rehabilitációja Az ipari tevékenységek főként a szénhidrogén-bányászat és a feldolgozás miatti környezetterhelés, elsősorban talaj- és légszennyezéssel, ipari melléktermék keletkezésével jár együtt, mely az 33

34 akcióterület esetében a kőolaj- és földgáz kitermeléshez köthető és a MOL Nyrt. telephelyének területeit érinti leginkább. Emellett a helyi ipari, és ipari eredetű folyóvízi környezetszennyezés, valamint árvíz haváriák bekövetkezési lehetősége viszonylag magas a földgáz- és kőolajtermeléshez szükséges kutak mélyfúrása során úgynevezett fúróiszap kerül a felszínre, mely az akcióterület által érintett használaton kívüli ingatlanokon kerültek elhelyezésre, elterítve a termőföld felszínén, jelentős minőségromlást eredményezve a területeken, melyek több évtizedes regenerálódást követően vonhatóak be mezőgazdasági művelés alá, egyéb módon történő hasznosításra. Fontos, hogy a vállalatok a lehető legkisebb mértékű környezeti terhelés mellett folytassák tevékenységüket és olyan projektek megvalósításával összhangban, melyek elősegítik a leromlott környezeti állapotok minél hatékonyabb visszaállítását. Emellett a fosszilis energiaforrások véges készletei miatt időben meg kell kezdeni a kimerült kutak környezeti rekultiválását is. - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika - Területi cél 3. Iparterületek Ipari területek természetközelibb arculatának kialakítása Az ipari területek műszaki és üzleti környezetének mellett elengedhetetlen az ipari parkokat megközelítő utak, csomópontok környezetének rendezése, esztétikusabbá tétele, mely a meglévő infrastruktúrát kiegészítve hozzájárul, mint arculati marketingelem az iparterületek vonzóbbá tételéhez, hiszen az elérhető szolgáltatások és a vállalkozások betelepülését támogató kedvezmények mellett az ipari parkba érkezők első benyomását jelentősen meghatározza a környezeti állapot minősége is. Továbbá a parkosítás, erdősáv kialakításával, mint védősáv és puffer funkciót ellátva bizonyos fokig csökkentik az ipari tevékenységek és a 47. számú főúton, valamint az ipari parkon belül zajló közlekedés által kibocsátott káros anyagok kibocsátásának mértékét. Hozzájárulva a természetközelibb és egyben vállalkozásbarát befektetési környezet kialakításához, mely közvetett módon javítja a településen élők életminőségét. - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika - Tematikus cél 7. Települési arculat - Területi cél 3. Iparterületek Napelempark létesítése Számos település példáját követve, Algyő Nagyközség Önkormányzata elkötelezett a megújuló energiaforrások alkalmazása és azok arányának növelése irányában, melynek kiemelt jelentőségű projekteleme egy külterületi napelempark létesítésére irányul. Az előzetes tervek alapján a napelempark egy hektár kiterjedésű, 495 kw teljesítményű, elektromos energiatermelő, fotovoltaikus kiserőmű kiépítését foglalja magába. A korábbi előkészítési munkálatok során megtörtént az érintett földterület művelés alól való kivonása, valamint a csatlakozási tervdokumentációk alapján a hálózati csatlakozási szerződéskötés, továbbá a jogerős építési engedély rendelkezésre áll, melyet az esetleges aktualizálások esetében megújítani szükséges. Az előzetes kalkulációk alapján egy ilyen kiterjedésű napelem park megtérülési ideje 8-9 év, míg az élettartam a gyártói garanciavállalás alapján minimum 25 év. A fenntartható és környezettudatos módon történő településüzemeltetés kialakítása során elengedhetetlen a zöld energiák alkalmazása, melyek hozzájárulnak a hatékonyabb 34

35 energiatermeléshez, működtetési költségek csökkentéséhez, továbbá a hálózatra történő visszatáplálással az önkormányzat bevételeinek gyarapításához. - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika - Területi cél 3. Iparterületek MOL látogatóközpont kialakítása A község életében nagy szerepet játszik az 1965 óta jelen lévő szénhidrogén kitermelés. Algyőn található a magyarországi gáz- és kőolaj-kitermelés közel egyharmada. Az itt zajló kitermelés az ország kőolaj szükségletének csaknem 5%-át adja E sajátosság egyedülálló az országban, hiszen ilyen nagyszabású kitermelőhely nincs másik jelenleg. A projekt a JURA iparterület akcióterületet érinti, azonban jelen esetben a turisztikai funkciók megerősítése kerül előtérbe. A szénhidrogén bázis felfedezéséhez, jelenlegi helyzetéhez, a kitermeléshez fűződő ismeretek bemutatásához kapcsolódó kiállítás létesítése vonzó turisztikai attrakciót kínálhat, mivel egyedi módon képes bemutatni a hazai szénhidrogén kitermelés és felhasználás útját. A bemutatóhely modern, korszerű eszközökkel történő kialakítása élmény teli ismeretszerzési lehetőséget biztosít majd az ide látogató turistáknak, iskolás csoportoknak egyaránt. Rendhagyó földrajzórák megtartására is alkalmas lehet a bemutatóhely kialakítása. A fejlesztés egy jelenleg használaton kívüli ipari létesítmény átalakításával, környezeti állapotának javításával, mint barnamezős beruházás és egyben alternatív hasznosítási lehetőségként jönne létre, eltérő esetben új épület elhelyezésre is sor kerülhet az akcióterületen. A látványosság kialakítása egy komplex fejlesztést foglalna magába, oktató, interaktív-turisztikai és üzemlátogatási lehetőségeket biztosító funkciókkal egybekötve. - Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika - Területi cél 3. Iparterületek A JURA Ipari Park Tudományos és Technológiai Park címének elnyerése - K+F+I tevékenységek A fokozódó területi és gazdasági verseny során az ipari tevékenységet végző vállalkozások körében is egyre inkább előtérbe kerülnek kutatás-fejlesztés és innováció orientált ágazatok. Az ipari park Tudományos Technológiai Park címének elnyerése megalapozná a K+F+I tevékenységek végzéséhez szükséges együttműködéseken alapuló tudományos, kutatói és technológiai bázist, mely hosszú távon gazdaságélénkítő hatást fejt ki az ipari parkban betelepült vállalkozások és a település gazdasági életére egyaránt. Az innovatív megoldások és új technológiák bevezetése fenntarthatóbbá teszik a termelést, javítva a termelékenységet, magasabb hozzáadott érték megteremtésével pedig versenyképes, stabil hazai és külföldi piaci jelenlétet eredményeznek. Fontos az ipari parkban lévő vállalkozások, szakmai, tudományos szervezetek közötti együttműködések megerősítése, az ipari park menedzsment szervezetének, partnerek bevonásával történő közös K+F+I projektek megvalósításának támogatása, továbbá mindezek technológiai és infrastrukturális feltételinek megteremtése. 35

36 - Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése - Tematikus cél 6. Humán erőforrások - Területi cél 3. Iparterületek 2.3. A településfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos pénzügyi terve TURISZTIKAI-ÚJKÖZPONTI AKCIÓTERÜLET Becsült költségigény Finanszírozási forrás Faluház korszerűsítése Ft VP-6-7 A helyi identitás és kohézió erősítése Ft TOP-5.3 Borbála Fürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai Strandterület kialakítása a Borbála Fürdőben A Borbála Fürdő parkoló kapacitásának növelése A fürdő egyedi arculatának megteremtése és a piaci részesedésének növelése Turizmusfejlesztés a Tisza folyó hasznosításával, a Tisza aktív- és ökoturisztikai kínálatának Ft Ft Tiszavirág utcai parkolók kialakítása: Ft További k: Ft TOP-1.2 Pénzpiaci hitel, saját forrás TAO Pénzpiaci hitel, saját forrás. TOP Ft TOP-1.2 Kikötő áthelyezés és új létesítése, valamint új horgászstég építés: Ft További k: Ft TOP-1.2 Szabadidőközpont Ft TOP-1.2 Aktív szabadidős programok lebonyolítása, programcsomagok kialakítása Közös turisztikai programcsomag Sándorfalva, Dóc, Szatymaz településekkel: Ft További k: Ft VP GINOP-7.1. TOP-1.2. HURO, IPA Kerékpáros turizmus Természetjáró turizmus Borbála Fürdő melletti kerékpárút bekötése a 47-es főút kerékpárútjába: Ft További k: Ft Ft TOP-1.2. HURO, IPA TOP-1.2. HURO, IPA 36

37 TURISZTIKAI-ÚJKÖZPONTI AKCIÓTERÜLET Becsült költségigény Finanszírozási forrás Lovas turizmus Levendula Hotel Sportcentrum, sportpályák kibővítése és hasznosítása Településközponti sétány Kulturális értékek, helyi hagyományokhoz kapcsolódó k Történelmi járművek parkjának kialakítása Gasztronómiai értékek hasznosítása A Fehér Ignác Általános Iskola épületének turisztikai hasznosítása Gyevi bíró házának kialakítása Településkép, üdülőhelyi szerkezet és települési egységes arculat kialakítása Szálláshelyek a településen Erdei iskola, ifjúsági szállás létrehozása Turisztikai marketing feladatok ellátása Kül- és belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartási munkái II. Közvilágítás korszerűsítése Ft A hotel környezetének kialakítása: Ft Hangár és vizesblokk felújítása: Ft Wellness szolgáltatások kialakítása: Ft További k: Ft Rekortán futópálya: Ft További k: Ft Ft Ft Ft Ft TOP-1.2. HURO, IPA VP TOP-1.2. Pénzpiaci hitel Állami költségvetési előirányzat TAO VP TOP-1.2. GINOP-7.1. TOP-1.2. HURO IPA GINOP-7.1. TOP-1.2. GINOP-7.1. TOP-1.2. VP-6.4. VP Ft TOP Ft Kilátót érintő beruházás: Ft További : Ft Ft Ft Ft GINOP-7.1. TOP-1.2. VP6-7.4 TOP-1.2. VP6-19. Pénzpiaci hitel VP6-19. Pénzpiaci hitel VP6-19. TOP-1.2. GINOP Ft TOP Ft TOP-2.1. Állami költségvetési 37

38 TURISZTIKAI-ÚJKÖZPONTI AKCIÓTERÜLET Becsült költségigény Finanszírozási forrás keret, saját forrás. Tűzcsapok kihelyezése Ft Saját forrás, állami költségvetési keret. Kerékpárosbarát k 3 db pihenőhely kialakítása: Ft TOP-3.1. Bartók Béla utca - Búvár utca sarkán buszmegálló Buszmegállók felújítása és utas-tájékoztató rendszerek áthelyezése és kiépítése gyalogátkelő kijelölés: TOP Ft Tüskevár utca, Boróka utca Ft. Utcák csomópontjainak rendezése: Ft Búvár utca Téglás utca Géza utca kereszteződésében körforgalom megépítése: Akcióterületi utcák felújítása Ft Szeged felé vezető bekötő úton TOP-3.1. Állami költségvetési keret. településkapu kialakítása: Ft Kastélykert u. - Téglás utcai útkereszteződés felülvizsgálata: Ft További k: Ft Akcióterületi járdák felújítása Bartók Béla és Sport utca átalakítása sétaúttá: Ft További k: TOP-3.1. Állami költségvetési keret Ft Egészségház korszerűsítése Ft TOP-3.2. Kapu, kerítés, Temető felújítása parkosítás: Állami költségvetési Ft keret, saját forrás. Hátsó út aszfaltozása: Ft KÖZSÉGI-KÖZPONTI AKCIÓTERÜLET PROJEKTELEMEI Becsült költségigény Finanszírozási forrás Szivárvány Óvoda infrastrukturális- és szolgáltatás Ft TOP-1.4 KEHOP Belügyminisztérium 38

39 KÖZSÉGI-KÖZPONTI AKCIÓTERÜLET PROJEKTELEMEI Becsült költségigény Finanszírozási forrás ESZI Épület és Idősek Otthonának infrastrukturális korszerűsítése Polgármesteri Hivatal infrastrukturális és energetikai korszerűsítése Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása Akcióterületi utak felújítása, közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát k Ft Ft Ft TOP-3.2 TOP-4.2 Saját forrás TOP-3.2 TOP-4.2 Saját forrás TOP-2.1 Saját forrás Ft Saját forrás Parkolási helyzet javítása Ft Saját forrás Cégfinanszírozás (elektromos-gépjármű töltőállomás) Közvilágítás és elektromos-távközlési hálózat korszerűsítése Saját forrás Ft az akcióterületen KEHOP Új tűzcsapok létrehozása az akcióterületen Ft Saját forrás Állami támogatás Településarculati-zöldfelületi k Ft Saját forrás VP-6.7 Civil Ház felújítása Ft VP-6.7 Szőlő utca Téglás u. felőli végénél új tér kialakítása Ft Saját forrás Zöld iskola épületének funkcionális és infrastrukturális Sárga iskola felújítása, tér rendezése, parkolók építése, szolgáltatóház kialakítása Tájház Gyógynövénycentrum kialakítása Buszmegállók felújítása és utas-tájékoztató rendszerek kiépítése Látvány pálinkafőzde és helyi termék bolt Kalandpark kialakítása a Halászcsárda melletti horgásztó területén Ft Ft Ft Ft Ft Ft GINOP 2 3. Saját forrás Cégfinanszírozás (elektromos-gépjármű töltőállomás) Horizont 2020 Saját forrás GINOP VP-6.7 VP EFOP LEADER Saját forrás Saját forrás EFOP Magánberuházás Saját forrás Állami forrás DAKK Zrt. VP Magánberuházás Ft Magánberuházás IPARTERÜLET PROJEKTELEMEI Becsült költségigény Finanszírozási forrás 39

40 IPARTERÜLET PROJEKTELEMEI Becsült költségigény Finanszírozási forrás Iparterületek bővítése - alapinfrastruktúra Ft TOP-1.1. TOP-1.3. TOP-5.1. GINOP-1.1 GINOP-1.2 GINOP-1.3 GINOP-4.1 Rákóczitelep agrár-iparterület komplex Ft TOP-1.1. TOP-1.3. TOP-5.1. GINOP-1.1 GINOP-1.2 GINOP-1.3 GINOP-4.1 VP-2-4. VP-3-4. VP VP TOP-1.1. Ipari területek részét képző szennyezett területek TOP Ft rekultivációja-rehabilitációja KEHOP-3. VP Ipari területek természetközelibb arculatának kialakítása Ft TOP-1.1. VP-5-8. Megújuló energia alkalmazása Napelempark létesítése Ft TOP-3.2. KEHOP-5. GINOP-8.6 magán tőke, saját forrás MOL látogatóközpont kialakítása Ft magán tőke, saját A JURA Ipari Park Tudományos és Technológiai Park címének elnyerése - K+F+I tevékenységek Ft forrás GINOP-2.1 GINOP-2.2 GINOP-2.3 GINOP-3.1 GINOP-3.2 GINOP-3.3 GINOP-3.4 Nemzetgazdasági Minisztérium Horizont Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település egésze szempontjából jelentős k és ezek illeszkedése a stratégia céljaihoz A Négyszög -tó záportározó- 40

41 A projekt részeként egy jelentős települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés történik meg, melynek célja a település csapadékvíz-elvezető rendszerének. Ennek részeként a Négyszög tó záportározó kialakítása történik meg, melynek célja a belterületre hullott csapadékvizek és a felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a település belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. A tározó a vízhiányos időszakokban a helyi vízkészletek megőrzését is elősegítené, így hosszú távon is egy fenntartható és környezetbarát megoldással gazdagodna a települési vonalas infrastruktúra-hálózat. A projekt hatóköre a település belterületének egészére kiterjed, érinti az 1. és 2. sz. akcióterületeket. - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika - Tematikus cél 5. Vonalas hálózatok és közlekedési infrastruktúra - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület - Területi cél 2. Községi-központi akcióterület Kerékpárút csapadékvíz elvezető árok A 47-es út építésekor létrehozott kerékpárút építését követően a meglévő csatorna átépítése, részleges megszüntetése miatt létrejövő anomália megszüntetésére irányul a projekt. Célja, hogy a beruházás miatt a belterület I. öblözetéből a kerékpárút mentén összegyülemlett csapadékvíz elvezetése révén megszüntetésre kerüljenek a kerékpárút elárasztását eredményező események, így az út folyamatos kerékpározhatósága biztosított legyen. - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika - Tematikus cél 5. Vonalas hálózatok és közlekedési infrastruktúra 47-es út mellett kerékpáros pihenőhelyek kialakítása A 47-es út menti, országos törzshálózat részének számító kerékpárút fontos eleme a megyei aktív turisztikai hálózatnak. A kerékpáros turisták igényeinek kiszolgálása érdekében létrehozandó fedett kerékpáros pihenőhely lopásbiztos utcabútorokkal (padok, asztalok), ivókúttal felszerelt, valamint (többnyelvű) információs táblákkal ellátott, így megfelelő pihenés biztosított a kerékpárosok számára, esős időjárás esetén pedig védelmet biztosít. - Tematikus cél 5. Vonalas hálózatok és közlekedési infrastruktúra Biztonságtechnikai, vezetéstechnikai pálya kialakítása A fejlesztés célja, hogy a gépjármű-vezetői oktatás színvonalának növeléséhez és a közlekedésbiztonság javításához kapcsolódó tevékenységek számára egy olyan modern létesítmény jöjjön létre, amely régiós, megyei szinten is egyedülálló, a határmenti térségek számára is vonzerőt jelent. A pálya nem csak oktatási célokat szolgál, de egyedülállóságából adódóan új turisztikai vonzerőt is jelent a település számára, valamint a műszaki-autóipari fejlesztők számára is megfelelő, korszerű tesztelési lehetőségeket is biztosít. Hosszú távú cél, hogy a pálya létrehozásával, annak bővítési lehetőségeinek fenntartásával hosszú távon vonzerőt biztosítson járműipari beruházók számára is. 41

42 - Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése Elektromobilitási program A program a hazai Jedlik Ányos-terv céljaira épít, annak helyi szinten történő megvalósításában kíván közreműködni úgy, hogy Algyő az ország egyik mintatelepülése legyen az elektromobilitást támogató települési k megvalósításában. Ennek része elektromos gépjármű-töltő állomások létrehozása a településen, illetve az energiatakarékos turisztikai közlekedésfejlesztés (pl. elektromos rollerek, kerékpárok, Segway megjelenése a turisztikai kínálatban stb.) mellett az önkormányzati gépjármű-állomány esetleges cseréje alkalmával plug-in hibrid 4 vagy elektromos gépjárművek beszerzése. A program részeként cél a Jedlik Ányos klaszterben résztvevő vállalkozásokkal történő kapcsolatfelvétel, aminek elmélyítése hozzájárulhat ahhoz, hogy a tervezett k különösen a töltőállomások esetében magántőke támogatásával is megvalósulhassanak. A program célja továbbá, hogy a település hírnevét, az innovatív környezetvédelmi megoldások iránti elkötelezettségét, a zöld települési imázst erősítse a közvélemény számára. - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika - Tematikus cél 5. Vonalas hálózatok és közlekedési infrastruktúra - Tematikus cél 7. Települési arculat - Területi cél 1. Turisztikai-újközponti akcióterület - Területi cél 2. Községi-központi akcióterület - Területi cél 3. Iparterületek Zöldfelület-fejlesztés Tájépítészeti szempontból felülvizsgálandó a település zöldfelületeinek jelenlegi állapota, mivel Algyő arculatának meghatározó eleme az ápolt, esztétikus és kellemes zöld környezet. A rekonstrukció fontossága miatt alapos tájépítészeti, előkészítési munkát igényel, melynek része egy Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv kialakítása. Ez egyrészt egy részletes, tájépítészeti fejlesztési tervet tartalmaz, másrészt egy részletes adatbázis kialakítását is magában foglalja, ami összegzi, nyilvántartja a település minden zöldfelületi elemét, lehetővé téve azok állapotának folyamatos felülvizsgálatát, megóvását, szükség esetén pedig beavatkozások megtételét az állapot javítására. A zöldfelület rekonstrukció célja, hogy a klimatikus és településmorfológiai adottságokhoz illeszkedő, modern, ápolt és esztétikus zöldfelülettel rendelkezzen a település. A fejlesztés része a lakossági szemléletformálás is, mivel a zöldfelületi rendszer egyes részeinek megóvásában, fejlesztésében a lakosság aktív részvétele legalább olyan fontos részét képzi a projektnek, mint az önkormányzat által megvalósítandó konkrét, tájépítészeti beavatkozások. - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika - Tematikus cél 6. Humán erőforrások - Tematikus cél 7. Települési arculat 4 Konnektoros, hálózatról tölthető elektromos motorral és belsőégésű motorral egyaránt rendelkező gépjárművek. 42

43 Külterületi erdősítés A fejlesztés célja Algyő zöldterületeinek és biodiverzitásának növelése, a területi adottságok adta lehetőségek kiaknázása, az erdőgazdálkodási potenciál. A külterületi fatelepítések célja továbbá, hogy véderdők is létrejöjjenek egyes külterületi részeken. - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika Környezetvédelmi szemléletformáló lakossági programok A program célja, hogy a lakosság környezettudatos, ökológiai lábnyomának csökkentését elősegítő attitűdjét javítsa, illetve a háztartásokban is hasznosítható energiahatékony módszerek, gyakorlati ismeretek terjesztését segítse elő. A program célja, hogy a településen alulról szerveződő módon is megvalósuljon a környezettudatosság. Ennek része a lakosok felkészítése a szelektív hulladékgyűjtés kötelezővé tételére, továbbá az ingatlanok energiafogyasztását csökkentő, energiatakarékosságát javító, a környezeti fenntarthatóság iránti tudatosságot és felelősségvállalást erősítő gyakorlatok elsajátítása, illetve a lakáskorszerűsítési pályázatok elkészítéséhez (pl. Otthon Melege program) nyújtott tanácsadás. A program tájékoztató lakossági kampányt szolgáló kiadványok terjesztése mellett workshopokat, előadásokat foglal magába. A program célja továbbá egy széleskörű lakossági, intézményi, civil, gazdasági összefogás létrehozása a helyi környezetvédelemben. - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika - Tematikus cél 6. Humán erőforrások Szelektív hulladékgyűjtés teljes körűvé tétele és az újrahasznosítási feltételek kialakítása A fejlesztés célja, hogy az ITS időtávjának legvégére megvalósuljon a településen a lakossági, intézményi hulladékgyűjtés teljes körű szelektívvé tétele, valamint megteremtődjenek a háttérfeltételei a szelektív hulladékgyűjtés fő célját jelentő hulladék-újrahasznosításnak, a hulladékgyűjtési és feldolgozási folyamat átláthatóságának. A lakossági bevezetést több éves folyamat előzi meg, melynek része egy felkészítő kampány. A bevezetés fokozatosan valósulhat meg, először intézményi szinten szükséges megoldani a rendszer működtetését, amellyel összeköttetésben a lakosság önkéntes bevonása történne meg, melynek eszközei között különböző ösztönzőkkel, kedvezményekkel állhat elő az önkormányzat és a szolgáltató. Ennek az ún. tesztidőszaknak a célja az információ- és tapasztalatgyűjtés, melyek révén a ciklus végére egy kiforrott és jól működő rendszerbe léphet be a lakosság. A projekt megvalósítását ugyanakkor jelentősen befolyásolja a hulladékszállítást végző szervezetek működési hatékonysága, likviditása, az innovációra való fogékonyságuk és a jogszabályi környezet nyitottsága az ilyen irányú k, megoldások bevezetése iránt. - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika - Tematikus cél 6. Humán erőforrások Települési lakáskorszerűsítési hitelprogram A program keretében az önkormányzat visszatérítendő, kamatmentes támogatást nyújt a több éve a településen élő lakosok számára. A program elsősorban az energetikai kre összpontosít, két fő irányát az elöregedett, korszerűtlen ingatlanok felújítása, valamint a megújuló energiaforrások 43

44 használatára irányuló energetikai k adják. A program másodlagos hatásaként üzleti lehetőséget biztosít a kivitelezési munkák révén helyi vállalkozók számára. - Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika Fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása Az Algyőn már működő program további folytatásának célja, hogy az életvitelszerűen Algyő tartózkodó fiatalok helyben maradását segítse kamatmentes, visszatérítendő támogatásokkal. A támogatások lakásvásárlásra, bővítésre, korszerűsítésre, építésre használhatóak fel, bővítés, korszerűsítés során előnyben részesítve a megújuló és energiahatékony beruházásokat. A program kiterjesztése is megvalósulhat olyan irányban, hogy az itt tartózkodók mellett azok is igénybe vegyék, akik vállalják az Algyőre való költözést és hosszú távon a településen való tartózkodást. A programba bevonható célcsoportok köre tovább bővíthető a CSOK programmal való összekötéssel, így egy rendkívül komplex és kedvező letelepedési feltételeket nyújtó konstrukciót tud ajánlani Algyő a betelepülni szándékozó fiatalok számára. A program másodlagos hatásaként üzleti lehetőséget biztosít a kivitelezési munkák révén helyi vállalkozók számára. - Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika - Tematikus cél 6. Humán erőforrások Sportszervezetek és a sportélet A tömeg- és versenysportot kiszolgáló egyesületek, szervezetek fejlesztésének elsődleges célja a megfelelő minőségű szakmai munka végzéséhez szükséges anyagi háttérfeltételek biztosítása különös tekintettel az utánpótlás-nevelésre. A sportélet fejlesztésének része a rendszeres tömegsport események, táborok szervezése, országos jelentőségű diáksport-események Algyőre hozása. - Tematikus cél 6. Humán erőforrások Civil szervezetek támogatása Az évek óta már működő program folytatásaként az önkormányzat évente éves költségvetési mozgásterének és lehetőségeinek megfelelően - meghirdet a helyi civil szervezetek számára egy nyílt pályázatot, mellyel működésükhöz, tevékenységük folytatásához tudnak támogatást nyerni. - Tematikus cél 6. Humán erőforrások Települési hitelprogram mezőgazdasági termelők számára A településen évek óta működő, a mezőgazdasági termelők földvásárlásához nyújtott program átstrukturálásával a helyi gazdák éves szinten egy meghatározott önkormányzati forráskeretre pályázhatnak visszatérítendő, kamatmentes támogatásokra. A program köre az átstrukturálással 44

45 megváltozhat és a gazdálkodók földvásárlása helyett tevékenységük fejlesztésére irányul. A támogatás olyan tevékenységeket finanszíroz, amelyekkel versenyképességüket növelhetik, gazdálkodási feltételeiket korszerűsíthetik, csökkenthetik energiafogyasztásukat, javíthatják értékesítési hatékonyságukat. - Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése - Tematikus cél 2. Agrárium és kapcsolódó vidékfejlesztési intézkedések Gazdasági-kereskedelmi fejlesztési hitelprogram kkv-k számára Az önkormányzat által az elmúlt években elkülönített költségvetési keretből működtetett program célja, hogy a településen működő vállalkozások gazdasági, kereskedelmi tevékenységéhez nyújtson kamatmentes, visszatérítendő támogatást (pl. eszközbeszerzés, marketinganyagok, kiállítások támogatása, telephelyfejlesztés- és korszerűsítés, energiahatékonysági beruházások, képzések stb.). A program folytatása a helyi gazdaságélénkítés fontos elemének tekintendő. - Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése - Tematikus cél 2. Agrárium és kapcsolódó vidékfejlesztési intézkedések Ártéri tájgazdálkodás elindítása A Tisza árterében lévő földterületek megfelelő terepet kínálnak egy különleges gazdálkodási forma kialakításához, ami kiváló példája lehet a hatékony területhasználatnak és az erőforrások ésszerű felhasználásának. Az ártéri tájgazdálkodás egy rendkívül összetett gazdálkodási forma, elindítása kezdetben elsősorban kísérleti, kutatási-innovációs és oktatási célokat szolgálhat. A tájgazdálkodásnak ez a formája a terület ökoszisztémájának megóvására, erőforrásainak fenntartható használatára épít. A gazdálkodás során létrehozott termékek, javak esetében az egyedi, algyői jelleg hangsúlyozása különösen fontos tényezőként veendő számításba. Cél, hogy a tevékenység elindításával hosszú távra megteremtődjenek az alapjai a foglalkoztatás és a jövedelemtermelő képesség növelését elősegítő tájgazdálkodási tevékenységeknek. - Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése - Tematikus cél 2. Agrárium és kapcsolódó vidékfejlesztési intézkedések - Tematikus cél 4. A környezeti állapot és az energetika K+F hitelprogram vállalkozások számára A településen már működő Innovációs támogatás további folytatása a helyi gazdaságfejlesztés fontos eleme, különösképp a kkv-k számára jelent kedvező feltételeket biztosító fejlesztési forrást. A kamatmenetes, visszatérítendő támogatás a cégek azon inek támogatására irányul, melyekkel érdemben hozzájárulnak jövedelemtermelő képességük növeléséhez. A támogatásban részesíthetők körének kiterjesztése kutatóintézetek, kutatóműhelyek irányába lehet releváns. 45

46 - Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése Munkahelyteremtési támogatás A már működő program folytatása továbbra is a helyi foglalkoztatás növelésére irányul, célja a helyi vállalkozások új munkahelyek létesítéséhez nyújtott támogatása formája lehet visszatérítendő kamatmentes támogatás vagy vissza nem térítendő támogatás is. A programban a támogatást igénylők esetében új elemként érdemes számításba venni, hogy a támogatások odaítélése esetén az Algyőn élő kisgyermekeket nevelő családok anyák, apák, nők, hátrányos helyzetűek, pályakezdők foglalkoztatására irányuló kérelmek előnyt élvezzek. - Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése Szeged-Algyő-Hódmezővásárhely buszközlekedés átszervezése A térbeli és agglomerációs adottságokat figyelembe véve közép távon szükséges megkezdeni az Algyő Szeged és Algyő Hódmezővásárhely viszonylatokban közlekedő helyközi buszjáratok összehangolását és a települések között az egységes, szövetségi formájú tömegközlekedési szervezési forma bevezetését. Ennek első lépéseként a legnagyobb forgalmat lebonyolító Algyő Szeged viszonylaton úgy szükséges a menetrendet és az útvonalakat módosítani, hogy azok a lehető leghatékonyabban integrálódjanak Szeged helyi tömegközlekedésébe, biztosítsák az Algyőről való a közvetlen eljutást a legfontosabb szegedi intézményekhez. Ugyanez a lépés szükséges a kisebb forgalmat lebonyolító Algyő Hódmezővásárhely viszonylat esetében is. Cél, hogy középtávon megtörténjen a három település között az egységes, szövetségi formájú agglomerációs tömegközlekedési rendszer kialakítása, ami kényelmes, korszerű, jól szervezett, színvonalas és jól működő szolgáltatást biztosít a településen élők számára. - Tematikus cél 5. Vonalas hálózatok és közlekedési infrastruktúra Algyői Tram-Train megálló elérhetőségének biztosítása A Szeged Hódmezővásárhely között létrehozandó Tram-Train az algyőiek közlekedését is megkönnyítheti: a településről gyors, közvetlen elérhetőség biztosít a két város központja, vasútállomása irányába, Szeged esetében a Klinika és a főbb intézmények felé is. Bár Algyőn is lesz megállóhelye, a településen élők számára a megállóba történő eljutást a fejlesztés várhatóan nem tartalmazza. A megállóhely Algyő belterületéről körülményesen érhető el, ami különösen a település peremein élő idősek, mozgáskorlátozottak, vagy a gyermekes kismamák számára kényelmetlenséget jelent. Megoldást jelent egy menetrendhez igazított, akadálymentesített, belterületi buszjárat létrehozása, amely a helyi buszmegállókat körbejárva veszi fel a Tram-Train megállóba eljutni kívánó lakosokat, valamint megoldja a megállóból való visszajutásukat a településre. A járat - iránytaxi-jellegű megoldást alkalmazva lehetőséget biztosítana a mozgáskorlátozottak, idősek, kismamák számára, hogy a buszmegállók helyett - előzetes jelzésük alapján - lakó- vagy tartózkodási helyükön vegye fel és szállítsa őket a Tram-Train megállóba. - Tematikus cél 5. Vonalas hálózatok és közlekedési infrastruktúra 46

47 Halásztanya 5 A település belterülete melletti Tisza-part északi részén lévő berek alkalmas helyszíne lehet Algyő halászati hagyományait bemutató turisztikai attrakció létrehozására. Az attrakció kettős célt szolgál: bemutató jellege mellett aktív horgászati, halászati tevékenységek végzésére is lehetőséget nyújt. A létesítményben kikötő, vízimalom, korhű halásztanya, pihenőhely, tanösvény és horgászhelyek kialakítása valósulna meg, melyek a halászati hagyományokat bemutató interaktív elemekkel, programokkal egészülhetnek ki. Helyi értékvédelem és örökség ápolása Algyőnek számos értékes örökségi emléke van, amelyek védelmére, fenntartható hasznosítására, rendszerezésére vonatkozóan jelenleg rendelkezésre álló elemek hiányosak, a települési értékek ápolása miatt megújításra, felülvizsgálatra szorulnak. Ennek érdekében középtávon szükséges elkészíteni a helyi építési szabályzat 37..-ának megfelelően a helyi értékvédett épületeket listázó helyi rendeletet. A projekt egy új örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését is magába foglalja, mivel a meglévő, 2007-ben készült tanulmány idejemúlttá válik 2017-re. A helyi értéktár bizottság munkájának folytatására továbbra is szükség van. A bizottság tagságának külső, jelentős örökségvédelmi tapasztalattal rendelkező szakemberek bevonásával történő bővítése révén megfelelő szakmai potenciál állhat rendelkezésre a településen ahhoz, hogy a bizottság legalább kétévente felül tudja vizsgálni a meglévő értékek állapotát úgy, hogy hasznosításukra, fenntarthatóságukra vonatkozóan szakmailag helytálló (és üzletileg is kifizetődő) operatív tervekkel támogassák az önkormányzat tevékenységét. Ez a tevékenység képzi az alapját egy új települési arculati kézikönyv létrehozásának, az értékalapú gazdaság- és turizmusfejlesztésnek is. - Tematikus cél 7. Települési arculat Település arculati kézikönyv létrehozása Az élhető és igényes településkép, illetve a településmarketing tevékenység érdekében szükséges egy komplex, az építészeti, területrendezési, tájépítészeti, offline és online marketing- és kommunikációs elemeket egyaránt magába foglaló települési arculati kézikönyv létrehozása. Az egységes arculat megteremtésének célja, hogy Algyőről egy olyan kép alakuljon ki, ami jól azonosíthatóvá teszi a település értékeit és jövőképét, az általa kínált lehetőségeket. A kézikönyv kötelező előírásokat, ajánlásokat fogalmaz meg az önkormányzat, a civil, gazdasági szereplők és a lakosság számára azzal kapcsolatban, hogy a települést, mint márkát milyen formában, kontextusban használják tevékenységük során. Az önkormányzat számára pedig iránymutatást nyújt, az építészeti, településrendezési szabályzatokkal, előírásokkal összhangban a beruházások, k során megvalósítandó elemek esztétikai és kommunikációs használatára vonatkozóan. Az egységes arculat kialakítása kiterjed a település intézményeinek, eseményeinek szintjére is, magába foglalja 5 Forrás: Algyő Turizmusfejlesztési Koncepciója 47

48 kommunikációs elemeik megújítását. Az arculati megújítás célja továbbá a befektetés-ösztönzési tevékenységhez szükséges marketingfeltételek alapjainak megteremtése. - Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése - Tematikus cél 7. Települési arculat Algyői termék márka bevezetése A települési arculattal összhangban Algyő hírnevének erősítésében fontos szerepe van a helyi gazdaság, humán erőforrások teljesítményét visszajelző adottságok széleskörű ismertségének, melyeket az itt megtermelt, előállított termékek, szolgáltatások fémjeleznek. A helyben megtermelt alapanyagokból előállított termékek, szellemi és kulturális javak méltó képviselői a településnek, az előállításukban, létrehozásukban résztvevők értékes szereplői a településnek, megbecsülésük és tevékenységük eredményesebbé tétele települési érdek. Ennek érdekében szükséges megteremteni összefogásukkal a helyi termékek hatékonyabb képviseletét, az általuk előállított értékeknek a nyilvánossággal való megismertetését. Erre alkalmasak lehetnek a különböző kiállítások, fesztiválok, ahol közösen képviseltethetik magukat a helyi termelők, kézművesek, egyben a település hírnevét is öregbítik, termékeiken pedig megjelenítik a termékek algyői származását. A márka bevezetése tehát egy átfogó marketing és termékfejlesztési tevékenységet foglal magába, turisztikai, üzleti és társadalmi célokat egyaránt képvisel. - Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése - Tematikus cél 7. Települési arculat Digitális írástudás-fejlesztési program A 21. század változó világához és a gazdasági, munkaerő-piaci körülményeihez való alkalmazkodás alapfeltételévé vált a digitális írástudás, melyben igen komoly elmaradás tapasztalható Magyarországon. A program elindításával egy országos szinten is egyedülálló kezdeményezés indulhat el Algyőn, melynek célja, hogy minimálisra csökkenjen az aránya azoknak a lakosoknak, akik nem ismerik, és nem tudják használni a legfontosabb informatikai eszközöket, alapvető programokat. A program a számítógép és okostelefon-használat alapjainak elsajátítása és megfelelő internethasználat mellett az irodai programok alapfokú használatának elsajátítására irányul, magába foglalja az online elérhető ügyintézési, vásárlási folyamatok megismertetését (pl. online bank, ügyfélkapu stb.), illetve az internethasználatban rejlő lehetőségeket (pl. oktatás, álláskeresés stb. - Tematikus cél 6. Humán erőforrások Ösztöndíj- és gyakornok program helyi diákok számára A program elsősorban legtehetségesebb algyői alap-, közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő diákok anyagi támogatására irányul. A program előnyben részesíti a hátrányos helyzetű családok gyerekeit. A program bővítése helyi cégek bevonásával valósulhat meg, melynek céljai a felsőfokú oktatásban 48

49 résztvevő diákok munkaerő-piaci felkészítésére irányul, annak érdekében az itt élő diákok helyi cégeknél szerezhessenek gyakorlati tapasztalatokat, hozzájárulva munkaerő-piaci pozíciójuk erősítéséhez, pályakezdőként való könnyebb elhelyezkedésükhöz. A felsőoktatásban résztvevők mellett a gyakornoki program a szakképzésben résztvevőkre is kiterjed, különös tekintettel az iparterületeken működő cégekre. - Tematikus cél 1. Gazdaságélénkítés - a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése - Tematikus cél 6. Humán erőforrások Közös turisztikai programcsomag és programajánló Sándorfalva, Dóc, Szatymaz és Algyő településeken (ökoturizmus, horgászturizmus) A turisztikai összefogás célja, hogy egy közös, lovas, kerékpáros, gyalogos ökoturisztikai program jöjjön létre a Pusztaszeri Tájvédelmi körzet természeti, kulturális és történelmi értékeinek bemutatására. A települések közötti közös fellépéssel komplex, akár több napos turisztikai ajánlatok kidolgozása valósul meg, összehangolásra kerülnek a települések szolgáltatásai, attrakciói, közös marketing és értékesítési stratégiák kerülnek kialakításra, új gyalogos, kerékpáros, lovas, madarász, fotós tematikus utak kerülnek kijelölése, közös térképek tájékoztató kiadványok készülnek. Az új szolgáltatás keretében speciálisan a közös kínálat bemutatására helyi túravezetők képzése történne meg és új, okos telefonos alkalmazás jönne létre1 a programok népszerűsítésére és önálló túravezetésre. A projektek vázlatos pénzügyi terve PROJEKTELEMEK Becsült költségigény Finanszírozási forrás A Négyszög -tó záportározó Ft TOP Kerékpárút csapadékvíz elvezető árok Ft TOP es út mellett kerékpáros pihenőhelyek kialakítása Ft VP Biztonságtechnikai, vezetéstechnikai pálya kialakítása Ft magán tőke pénzpiaci hitel Elektromobilitási program Ft KEHOP, GINOP Horizont 2020 magán tőke, pénzpiaci hitel, saját forrás Zöldfelület-fejlesztés Ft KEHOP, EFOP saját forrás Külterületi erdősítés Ft VP, KEHOP, saját forrás Környezetvédelmi szemléletformáló lakossági programok Ft EFOP, KEHOP Szelektív hulladékgyűjtés teljes körűvé tétele és az újrahasznosítási feltételek kialakítása Ft TOP, KEHOP saját forrás állami támogatás Települési lakáskorszerűsítési hitelprogram Ft/év saját forrás Fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása Ft/év saját forrás 49

50 PROJEKTELEMEK Becsült költségigény Finanszírozási forrás Sportszervezetek és a sportélet Ft/év TAO, saját forrás Civil szervezetek támogatása Ft/év saját forrás Települési hitelprogram mezőgazdasági termelők számára Ft/év saját forrás Gazdasági-kereskedelmi fejlesztési hitelprogram kkv-k számára Ft/év saját forrás Ártéri tájgazdálkodás elindítása Ft VP K+F hitelprogram vállalkozások számára Ft/év saját forrás Munkahelyteremtési támogatás Ft/év saját forrás Szeged-Algyő-Hódmezővásárhely buszközlekedés átszervezése Algyői Tram-Train megálló elérhetőségének biztosítása Halásztanya Ft Ft/év Ft állami támogatás (NFM, NGM) magánforrás saját forrás állami támogatás (NFM, NGM) saját forrás TOP GINOP IPA, HURO Helyi értékvédelem és örökség ápolása Ft saját forrás IPA, HURO Település arculati kézikönyv létrehozása Ft saját forrás Algyői termék márka bevezetése Ft VP, GINOP saját forrás Digitális írástudás-fejlesztési program Ft GINOP EFOP civil pályázatok Ösztöndíj- és gyakornok program helyi diákok számára Ft/év saját forrás Közös turisztikai programcsomag és programajánló Sándorfalva, Dóc, Szatymaz és Algyő településeken (ökoturizmus, horgászturizmus) Ft GINOP TOP saját forrás 3. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 3.1. Külső összefüggések A stratégia illeszkedése a településrendezési eszközökhöz 50

51 Országos szint Országos Területrendezési Terv (OTrT) Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvényt Csongrád Megye Területrendezési Terve Megyei szint A Csongrád Megyei Közgyűlés 10/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelettel módosított 21/2005. (XII. 1.) önkormányzati rendelete Csongrád Megye Területrendezési Tervéről Algyő Nagyközség Településszerkezeti Terve Algyő Nagyközség Képviselő Testülete 213/2007. (XI.28.) Kt. önkormányzati határozattal hagyta jóvá, módosította a 83/2009. (V.12.), 357/2012. (X.31.) és a 223/2014. (VII.30.) határozattal. Települési szint Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) és Szabályozási Terve Algyő Nagyközség Képviselő Testülete 30/2007. (XII. 5.) Ör. sz. rendelete módosítva egységes szerkezetekkel a 9/2009. (V. 18.) Ör., a 27/2010. (XII.25.) Ör., a 33/2012. (XI. 12.) és a 9/2014.(VII.31.) öknkormányzati rendeletekkel jóhagyta a település építési szabályzatát és szabályozási tervét. (Szomszédos települések területrendezési terveinek érintettsége) Az integrált településfejlesztési stratégiában foglalt célok megvalósítása országos, megyei és települési szinten egyaránt kapcsolódnak a településrendezési eszközökhöz. Az Országos Területrendezési Terv (OTrT), valamint a Csongrád Megye Területrendezési Terve (CsMTrT) országos és megyei szintű keretet ad a terület- és településfejlesztési folyamatok végrehajtásához. A CsMTrT az OTrT-ben meghatározott terület-felhasználási szabályok és tervek mentén részletezi és szemlélteti a megyei térszerkezeti egységeket. A stratégia fejlesztési elképzeléseit az alábbi országos és megyei övezeteket érintik: TrT Országos Vízminőség-védelmi Terület övezete Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete Országos ökológiai hálózat Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület Nagyvízi meder területének övezete CsMTrT Országos Ökológiai Hálózat magterülete 51

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis Vitaanyag! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció megújítása B. KONCEPCIÓ VIII - IX - X. fejezetei módosítva 1. változat 2010. február 1. 1 B. KONCEPCIÓ VIII. SWOT analízis A megye társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

8. szám 2007. október 4.

8. szám 2007. október 4. Pályázati Hírlevél 8. szám 2007. október 4. DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM DAOP-2007-1.1.1./A IPARI TERÜLETEK, IPARI PARKOK ÉS VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZAK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE Támogatás célja: A

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET 2015. DECEMBER ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Újfehértó Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY Püspökladány Város Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása...

Részletesebben

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag E L ŐTERJ E SZT É S Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási munkaanyag véleményezésére A Somogy Megyei Önkormányzat elkészítette Somogy

Részletesebben

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE 1 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 3 2 A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA II. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Kecskemét 2013 Tartalom 1. A MEGYE JÖVŐKÉPE... 3 2. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI... 6 3. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Székesfehérvár, 2014. május 30. Dokumentum történet Verzió címe Verzió dátuma Nem végleges, továbbfejlesztése tervezett

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

Algyő Nagyközség. Településfejlesztési Koncepciója

Algyő Nagyközség. Településfejlesztési Koncepciója Egyeztetési változat 2016. május Tartalom 1. JÖVŐKÉP... 3 1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére vonatkozóan... 3 1.2. A településfejlesztési elvek

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Munkaközi példány (1. változat) GYŐR 2014. JANUÁR KÉSZÍTETTÉK Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1. Megbízott:

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21.

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. A Gazdasági Program készítés céljainak rövid bemutatása A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Koncepció Derecske 2009. november Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. A külső környezet elemzése... 4 3. A Belső környezet jellemzői... 10

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIDÉKI TELEPÜLÉSEK SZÁMÁRA 2014-2020 JUSZTIN VALÉRIA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEZÉSI FŐOSZTÁLY 2016. JANUÁR 15. Szűkülő

Részletesebben

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek Tartalom Tartalom... 1 1. Bevezetés... 4 1.1 A koncepció előnyei... 4 1.2 Miért van szüksége Fényeslitkének településfejlesztési koncepcióra, és programozásra?... 4 1.3 Kihívások... 4 2. Munkamódszerek....

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. HELYZETÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA Jász-Nagykun-Szolnok megye középtávú fejlesztési koncepcióját megalapozó

Részletesebben

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG Jelmagyarázat gazdaságfejlesztés városrehabilitáció humán infrastruktúra fejlesztés környezetfejlesztés közlekedésfejlesztés

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA jóváhagyta: /2008.(..) önkormányzati határozat MÁGOCS 2008. április Készült: A ROC*Mágocs Kft megbízásából TARTALOM 1. CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK 3 1.1 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu PROJEKT JAVASLAT ADATLAP ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE 1. A JAVASLATTEVŐ ADATA: 1.1. Település neve: Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/525-090

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben

Előzetes Akcióterületi Terve

Előzetes Akcióterületi Terve Szeged Megyei Jogú Város ELI ipari-innovációs akcióterületének Előzetes Akcióterületi Terve Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terv A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan 2009. május 1 Tartalomjegyzék 0. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4

Részletesebben

A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után

A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály 2014. május 16. Mezőgazdaság versenyképessége A vidékfejlesztési politika céljai Hosszú távú

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAM

HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAM HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA --- STRATÉGIAI PROGRAM 2006. MÁRCIUS 20. (AKTUALIZÁLVA: 2006. AUGUSZTUS 31.) HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TISZACSEGE 2012-2020 1.2 Tiszacsege polgárainak bevonásával 2012. november 1 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 7 1.1. Hosszú távú jövőkép... 8 1.2. Tiszacsege, az

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

Mór város integrált településfejlesztési stratégiája

Mór város integrált településfejlesztési stratégiája Mór város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt Tiszanána 2016. február 29. 1 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A fejlesztési program kiindulási és alapadatai... 6 3.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV.378/2015. Előadó: Vass Csaba Mell.: gazdasági program Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése Iktatószám:

Részletesebben

Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája. II. STRATÉGIA kiegészítése

Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája. II. STRATÉGIA kiegészítése Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA kiegészítése Módosuló szövegrészek piros színnel kerültek jelölésre 1.1.1 Akcióterületek bemutatása és az egyes akcióterületeken megvalósításra

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája

Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag)

Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag) 3. melléklet Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2013 (egyeztetési anyag) Ennek 3. SZ. MELLÉKLETE: AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI POGRAMJÁNAK CÉLRENDSZERE Az Észak-alföldi régió Stratégiai Programjának

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 4/2015. MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben TDM 7. Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben Stratégiai működés megalapozása Dr. Piskóti István Intézetigazgató, ME Marketing Intézet A tervezés terepe Milyen turisztikai termékfejlesztés célszerű

Részletesebben

PÉCS MEGYE JOGÚ VÁROS

PÉCS MEGYE JOGÚ VÁROS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA Pécs KÉSZÍTETTE: PÉCS MEGYE JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. MÁJUS 11. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 1. Az MJV által alkalmazott területi kiválasztási kritériumrendszer...5

Részletesebben

Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében

Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai pályázatok az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Jelenleg elérhető pályázati konstrukciók: ÉMOP-2.1.1/B-12

Részletesebben

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 Készült: a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft által Zalakaros 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK, MÓDSZERTANI

Részletesebben

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata TERVEZET Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata Lombár Gábor polgármester 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Generál Tervező: Altervező: ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. 7400 Kaposvár,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15 FELHÍVÁS A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek megvalósítására leromlott városi területeken A felhívás címe: Leromlott városi területek

Részletesebben

Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020. 2016. május

Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020. 2016. május 1 Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 2016. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megalapozó vizsgálat Helyzetértékelés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis-

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS (1. SZÁMÚ MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT) (v.06.) 2013. június 5. Tartalomjegyzék 1. Jövőkép és átfogó célok... 3 1.1. Zala megye

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható A megalapozó

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRMJA

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRMJA GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRMJA 2011.március- 2015. március -TERVEZET- 2011. március 24. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. HELYZETELEMZÉS... 3 1.1 A TELEPÜLÉS INFRASTRUKTÚRÁJA... 3 1.1.1

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció Verzió: 2.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. február 17. 1/172 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. BEVEZETÉS... 7 1.1.

Részletesebben

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 I.1. A HELYZETELEMZÉS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI:... 7 I.1.1. A város egészére vonatkozó helyzetelemzés... 7 I.1.2. Városrészek

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA ROGRAMJA 2015 2019 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...4 II. SZEGED HELYZETE A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓHOZ VISZONYÍTVA...5 II.1. Múlt...5 II.2. Jelen...5 II.2.1.

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 2014. szeptember 10. Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. INNOVA Észak-alföld

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Preambulum. Értelmező rendelkezések. e) Integrált Szociális Városrehabilitáció: az egyes akcióterületi krízisterületekre vonatkozóan

Preambulum. Értelmező rendelkezések. e) Integrált Szociális Városrehabilitáció: az egyes akcióterületi krízisterületekre vonatkozóan Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelete 1 Józsefváros fejlesztéséről 2 Preambulum Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (a

Részletesebben

Környezet állapota. Közlekedési hálózat helyzete

Környezet állapota. Közlekedési hálózat helyzete Környezet állapota A telep kertvárosias lakóterület, jobbára gondozott házakból áll. 334 db családi ház található az akcióterületen, melyek az 1970-es, 1980-as években épültek. További éületek: Közösségi

Részletesebben

202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA II. KÖTET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 2013. JÚNIUS

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEVEZETŐ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben megfogalmazott tartalommal és véleményezési eljárás lebonyolításával

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet 2005. november 1. A STRATÉGIAI HELYZETÉRTÉKELÉS (SWOT ANALÍZIS)...4 ERŐSSÉGEK (ADOTTSÁGOK)...4 Földrajzi környezet, természeti

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/4. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT 3. melléklet a Pest Megye Területfejlesztési

Részletesebben

AKCIÓTERÜLETI TERV FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT

AKCIÓTERÜLETI TERV FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT SZÉCHENYI LAKÓVÁROS REHABILITÁCIÓJA FUNKCIÓBŐVÍTÉSSEL AKCIÓTERÜLETI TERV FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT Pályázó: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Konzorciumi partner: PRIVÁT TRANS BEFEKTETŐ

Részletesebben

Észak-Magyarországi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Magyarországi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Magyarországi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése Észak-Magyarországi Operatív Program A prioritás

Részletesebben

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében

FELHÍVÁS. A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében FELHÍVÁS A térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására Pest megyében A felhívás címe: Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének

Részletesebben

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E g y e z t e t é s i a n y a g I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft. 7621 Pécs, Rákóczi út 1., 2016 februárjában

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Bácsalmás Város megbízásából: Innovatív Kft. Vezető tervező: Seregélyné Király Adrienn Operatív felelős: Simon Csaba 2009. április Készítették Bácsalmás

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013

SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013 SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013 Jenei Attila Okl. környezetmérnök környezetvédelmi szakértő MMK szám: 01-11827 Petrényi Ágnes Okl. környezetgazdálkodási agrármérnök T F E W 1133

Részletesebben

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: új források, új szabályozások, új lehetőségek konferencia Budapest, 2014. október 28. A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Kükedi

Részletesebben

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU16UPO001 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3791 számú határozatával elfogadva EGYSÉGES SZERKEZETBE

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája

Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája KD-ITS Konzorcium KPRF Ex Ante LLTK MAPI PESTTERV Trenecon COWI Város Teampannon 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Várpalota város integrált településfejlesztési stratégiája I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Részletesebben