RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE"

Átírás

1 1 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

2 2 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása Akcióterület kijelölése Jogosultság igazolása Az akcióterületre vonatkozó adatok beszerzése Helyzetelemzés Előző időszak fejlesztései és az akcióterület szabályozási terve Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása Az infrastruktúra jellemzése az akcióterületen Környezeti állapot az akcióterületen Ingatlangazdálkodási felmérés Fejlesztési célok és beavatkozások Partnerség kialakítása a városrehabilitációs programban Az akcióterület fejlesztésének célja, részcéljai Fejlesztési programok A tervezett fejlesztések szöveges ismertetése A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve Tervezett fejlesztések várható hatásai Társadalmi-gazdasági hatások Esélyegyenlőségi hatás Környezeti hatások Megvalósítás intézményi kerete Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása Az akcióterületi terv megvalósításának nyomon követése, civil szereplők bevonása Üzemeltetés, működtetés Pénzügyi terv Pályázat összefoglaló költségvetése Kockázatok elemzése Előkészítettség állapota összefoglalóan elvégzett, és még el nem végzett tevékenységek és azok ütemezése Melléklet A lakossági reprezentatív felmérés (megtartva az eredeti formátumban) Vállalkozókról röviden A Térnyerő Újítsuk meg együtt Keresztúr köztereit rendezvény kérdőíveinek értékelése Kapcsolódó sajtócikkek Kapcsolódó jelenléti ívek Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia Pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzés... 41

3 3 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 1 Bevezetés Az Akcióterületi Terv (AT) az Európai Uniós gyakorlatnak megfelelően a fejlesztéseket megalapozó fővárosi településfejlesztési koncepcióra és településszerkezeti tervre, valamint a kerület által elkészített szabályozási tervre építve, Rákosmente középtávú városfejlesztési céljait megfogalmazó Integrált Városfejlesztési Stratégiában (IVS) elhatározott önkormányzati fejlesztési és rehabilitációs tevékenységek összehangolt megvalósítási terve. Konkrét célja, hogy egységes rendszerbe foglalja Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente kerületközpontja (Rákoskeresztúr) fejlesztési programjának I. és II. ütemére megfogalmazott fejlesztési elképzeléseket, valamint összefoglaló anyagot szolgáltasson a döntéshozók számára a fejlesztések tervezésére, megalapozására és kivitelezésére vonatkozóan. A Főváros legnagyobb kiterjedésű kerületének helyzete speciális: kilenc, egymástól jól elkülöníthető kerületrészből tevődik össze, amelyből két településrész már az Árpád-korban különálló településként létezett. Naponta 50 ezer ember érinti a kerület legforgalmasabb csomópontját, a kerületi polgárokon kívül jelentős a tranzitforgalom az agglomerációs települések, de távolabbi vidéki települések lakossága is ezt az útvonalat használja. Rákosmente központja és a központban lévő fejlesztési terület mégis korszerűtlen és elavult, sem építészeti értéke, sem funkcionális ellátottsága nem felel meg egy 85,6 ezres város kerületközpontjának. Nagyon fontos kiemelni, hogy a kerületben évtizedekre visszanyúló probléma kezelése kezdődött el; egy olyan program megvalósításáról van szó, melynek végső célja egy korszerű, térhasználatában és építészeti értékében a mai igényeknek megfelelő, valamint funkcionalitásában is jól működő városközpont megteremtése. Ehhez nyújt segítséget az Akcióterületi Terv és a funkcióbővítő városközpont fejlesztését célzó pályázat.

4 4 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV Az AT nagy hangsúlyt fektet arra, hogy áttekintse a városközponti fejlesztések I. ütemének elemeit, és vizsgálja azok tényleges összhangját egymással, az IVS célrendszerével és a városközpont fejlesztés célrendszerével. A tanulmány számára fontos szempont volt, hogy megtalálja a kapcsolódási pontokat az országos, regionális, a fővárosi és a kerületi fejlesztési programokkal. A közötti időszakban rendelkezésre állnak a regionális operatív programok (ROP) fejlesztési forrásai, melyek hatékony felhasználásával nagymértékű előrelépés érhető el a városrehabilitációs fejlesztések terén, s a források felhasználásának eredményeként várhatóan középtávon a kerület képes lesz akár a közszféra minimális beavatkozása mellett - a magántőke mobilizálásával a kerület tudatos fejlesztésére.

5 5 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2 A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése XVII. kerület Rákosmente Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) évekre szóló, stratégiai szemléletű dokumentum. Támaszkodik a joghatályos településrendezési tervekre, koherens az országos, regionális és fővárosi fejlesztési tervekkel. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a fejlesztési beavatkozásoknak átgondolt, megalapozott előkészítését szolgálja, oly módon, hogy megfogalmazza a hosszú távú cél elérését szolgáló középtávú fejlesztési célokat, és azokat tovább bontja városrészi célokra és az azokhoz kapcsolódó beavatkozásokra. A városstratégia készítése során a kerület megtervezte hosszú távú céljait, azaz jövőképét. A jövőkép az adottságokra alapul, és ezek minél hatékonyabb kihasználására törekszik. A jövőképhez kapcsolódóan a kerület kidolgozta azokat a stratégiai fontosságú lépéseket, amelyek a reálisan megfogalmazott célok eléréséhez vezetnek. A jövőképet meghatározó tervező munka során az alábbi szempontokat vettük figyelembe: kerületről készült helyzetelemzés helyi igények, tervek, elképzelések. A jövőkép megalkotásakor figyelembe vettük a kerületben zajló nagyobb, részben szociális és társadalmi változásokat, folyamatokat, trendeket. A kerület gazdasági szerkezetének és a globális trendek releváns hatásainak vizsgálata is megtörtént. A másik fontos figyelembe vett szempont a helyi igények megismerése és rendszerbe foglalása. Ennek első lépése a kerület fejlesztésével kapcsolatos írott dokumentumok összegyűjtése, a hasonlóságok kiszűrése volt, majd megtörtént a tervek, elképzelések közötti fontossági sorrend felállítása az önkormányzati munkacsoport és a döntéshozók segítségével. Rákosmente Integrált Városfejlesztési Stratégiájának kidolgozása során alkalmazott partnerségi modellnek megfelelően megtörtént a külső szereplők bevonása (lakosság, civil szervezetek, gazdasági szereplők), akik véleményeikkel, javaslataikkal segítették a tervezési munkát. Ezáltal lehetőség nyílt arra, hogy egy adott terület szereplői feltárják a kerülettel kapcsolatos elképzeléseiket, terveiket, ötleteiket. A magánszféra szereplőinek megszólaltatása és bevonása az önkormányzat nyitottságáról, partneri szándékáról tanúskodik.

6 6 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV Átfogó cél és a tematikus célok bemutatása: XVII. kerület Rákosmente városfejlesztési koncepciójában foglaltak alapján átfogó cél a minőségi közszolgáltatások megteremtésével a növekvő lakosság fenntartható módon történő kiszolgálása, a kertvárosi hangulat megőrzése mellett: MODERN KERTVÁROS létrehozása. Ezen átfogó célt mintegy év leforgása alatt kívánja elérni. A tematikus célok (5-8 év) elérése kapcsán az alábbiak fogalmazhatók meg: 1. A kerület gazdasági versenyképességének növelése: A helyi vállalkozások megerősödése, melynek következtében munkahelyeket teremtenek az itt élők számára. Külső tőkebefektetők vonzása, hogy nagyobb volumenű fejlesztésekkel gazdagítsák a kerületet, és további munkahelyeket teremtsenek. 2. A társadalmi kohézió és a helyi identitás megerősítése: A közösségi terek és közösségi épületek megújításával, a civil szervezetek erősítésével. A helyi kulturális élet színvonalának megőrzése mellett a szabadidő-eltöltési, szórakoztatási és sportolási lehetőségek kínálatának szélesítése (főként a fiatalok számára). A közszolgáltatások elérhetőségének és minőségének javítása 3. A közlekedési infrastruktúra javítása: a Főváros központja elérési idejének rövidülése a kerületrészek közötti közlekedés javítása 4. A helyi természeti és épített örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése: Tudatos kerület-marketing keretében a "Rákosborzasztó" helyét Rákosmente, a modern kertváros vegye át a helyi, valamint országos köztudatban Természeti értékek és épített környezet védelme és fenntartható fejlesztése Az akcióterületi tervben szereplő tervezett fejlesztések, projektelemek az IVS célrendszeréhez teljes mértékben illeszkednek. A célokhoz kapcsolódó fejlesztéseket és programokat összefoglaló táblázatban pirossal jelöltük azokat a projekteket, amelyeket jelen pályázat keretében kívánunk megvalósítani.

7 7 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 1. Táblázat: Célok ÁTFOGÓ CÉL (15-20 év) MINŐSÉGI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK MEGTEREMTÉSÉVEL A NÖVEKVŐ LAKOSSÁG FENNTARTHATÓ MÓDON TÖRTÉNŐ KISZOLGÁLÁSA, A KERTVÁROSI HANGULAT MEGŐRZÉSE MELETT TEMATIKUS CÉLOK (5-8 év) A KERÜLET GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE A TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ÉS A HELYI IDENTITÁS MEGERŐSÍTÉSE KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA JAVÍTÁSA HELYI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE, VONZÓ TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA A) Erősödjenek meg a helyi vállalkozások, munkahelyeket teremtve az itt élők számára B) Jelenjenek meg a külső tőkebefektetők, hogy nagyobb volumenű fejlesztésekkel gazdagítsák a kerületet, és további munkahelyeket teremtsenek C) Legyen szélesebb a helyi szabadidőeltöltési, sportolási és szórakoztatási lehetőségek kínálata D) Javuljon a közszolgáltatások színvonala és elérhetősége E) Jöjjenek létre (újuljanak meg) közösségi terek, épületek a kerületben, erősödjenek a civil szervezetek F) Legyen gyorsabban elérhető a Főváros központja G) Javuljon a kerületrészek közötti közlekedés H) Legyen tudatos kerületmarketing: Rákosborzasztó helyét vegye át Rákosmente, a modern kertváros a köztudatban I) Óvjuk és fejlesszük a kerület természeti és épített környezetét. Rákoskeresztúr városrész fejlesztési céljai Központi Akcióterület fejlesztési projektjei A vállalkozók megerősítése, szolgáltatóház létrehozása Helyi piac fejlesztése Internet és infopont kialakítása a Főtéren építendő multifunkciós épületben Együttműködés az északi sétány környezetében működő kis- és középvállalkozásokkal Irodák kialakítása és bérbeadása a Fuchs kastély mellett építendő szolgáltató épületben Strand felújítása és élményfürdő, valamint jégpálya létrehozása a Flamingón Sportcsarnok építése Étterem kialakítása a Fuchs kastély mellett Új piac, szolgáltatóközpont és lakópark kialakítása (Keresztúr lakópark) megvalósult! Bio- és őstermelői piac, és szolgáltató ház kialakítása Podmaniczy- Vigyázó kastély felújítása, hasznosítása Strand felújítása és élményfürdő, valamint jégpálya létrehozása a Flamingón Népkert fejlesztése Csárdás játszótér fejlesztése Zöldfelületi fejlesztések, közösségi terek létrehozása, megújítása Főtér kialakítása a buszpályaudvar helyén Sétány kialakítása a Pesti út északi részén Fuchs kastély kertjének fejlesztése Pesti út mentén déli sétány kialakítása Rákosmenti körséták A közigazgatás minőségének javítása Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, energetikai korszerűsítése Elektronikus közigazgatás projekt Buszközlekedés feltételeinek javítása Új vasúti megállóhelyek létesítése Örs vezér tér Rákoskeresztúr buszkorridor (kiemelt projekt) Maroshévíz u. Elágazás önálló buszsáv (Fővárosi projekt) Utak, közművek építése a kerületrész nyugati részén Kerékpárút építése a Rákos-patak mentén Kerékpárút fejlesztése a Pesti út déli részén (Fővárosi projekt) A buszpályaudvar asszociációja helyett egy Főtér képe kapcsolódjon a megújult Rákoskeresztúrhoz Virágos lakótelepi előkertek program Helyi épített örökség megóvása helyi értékvédelmi rendelet megalkotásával Panel lakóházak energiatakarékos felújítása Szent Kereszt templom előtti köztér kertépítészeti felújítása, közösségi térré történő alakítása Podmaniczky-Vigyázó kastély felújítása Zöldprogram: Virágváros program Parkgondnoki szolgálat Köztisztasági program

8 8 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV A kerületrészek céljai a célhierarchia harmadik szintjén helyezkednek el. Rákoskeresztúr - Jövőkép Rákoskeresztúr a kerület kereskedelmi, intézményi, oktatási, közigazgatási és tömegközlekedési központjaként funkcionáló városrésze. A kerület központi találkozóhelye, igényes és jól karbantartott zöldterületeivel, védett műemlékeivel az egyre magasabb életminőségi elvárásoknak megfelelni képes területi egység. A kerületrész fejlesztési céljait a következőkben határozza meg: Közlekedési hálózat és infrastruktúra fejlesztése Kerületközponti szerep erősítése, az építészeti örökség és közösségi terek karakterének megőrzésével, felújításával, új funkciók kialakításával Kulturális funkciók erősítése Kelet-budapesti, agglomerációs központi szerepkör erősítése Közösségi rendezvények lebonyolítása a megújult közterületeken A kerület tőkevonzó képességének javításával az intézmények, munkahelyek és ingatlanfejlesztések számának növelése A vállalkozói aktivitás dinamizálódásának kihasználása, gazdasági együttműködések, közös fejlesztések generálása és koordinálása érdekében erősebb partnerség kiépítése a civil szférával, a lakossággal és a vállalkozói szektorral Infrastruktúra javítása, építése (út, csapadék elvezetés, járda, közvilágítás) 2. Táblázat: Rákoskeresztúr funkciói Jelenlegi funkciója Elérhetőség, hozzáférhetőség Közösségi terek állapota Jelentős társadalmi probléma Jövőben tervezett funkció Célcsoport Gazdasági, intézményi és közösségi funkciók Buszközlekedéssel, gépjárművel Kevés a parkolóhely, jelentős átmenő forgalom, tömegközlekedési központ Kerékpárutak hiánya A közterületek állapota elhanyagolt Panel lakóházak állapota fokozatosan romlik, fenntartásuk sokba kerül Központját a BKV-buszpályaudvara foglalja el Egyes lakótelepeken szlömösödés indulhat el Közösségi, igazgatási és gazdasági funkciók erősítése Lakosság, vállalkozások, közigazgatásban dolgozók

9 9 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 3. Táblázat: Rákoskeresztúr tervezett fejlesztések Panel lakóházak felújítása Panel lakóházak közötti zöldfelületek fejlesztése Játszóterek kialakítása, felújítása Lakóterület Parkolóhelyek kialakítása Közművek fejlesztése, járdák építése Csapadékvíz-elevezető rendszer fejlesztése Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése Főtér kialakítása rendezvénytérrel, nyilvános WC-vel Déli sétány kiépítése a Főtérhez kapcsolódóan Podmaniczky-kastély felújítása Podmaniczky mauzóleum romjainak és környezetének megújítása Vegyes, intézményi, idegenforgalmi Szent Kereszt templom környezetének megújítása Népkert felújítása, zöldfelületi fejlesztése Fuchs-kastély kertjének köztérré alakítása Vigyázó Sándor Művelődési Ház és környezetének felújítása Az ún. Nyúldomb hasznosítása (Vigyázó Sándor MH. mögötti terület): szabadtéri színpad kialakítása Új piac, kereskedelmi és szórakoztató központ kialakítása a Kaszáló utcában (Keresztúr lakópark) megvalósult. Új szolgáltatóház kialakítása a jelenlegi Pesti út 170 helyén Gazdasági Internet és infopont kialakítása a Főtéren Étterem és irodák kialakítása a Fuchs kastély mellett Bio- és őstermelői piac, valamint szolgáltatási, kereskedelmi funkciójú épület megépítése a jelenlegi piac helyén Strand felújítása, élményfürdő építése Sportcsarnok építése Különleges Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása Buszkorridor az Örs vezér térre Kerékpárút építése a Rákos-patak mentén Kerékpárút építése a Pesti út és a Ferihegyi út mentén Sebességkorlátozások a mellékutcákban Alternatív útvonalak kijelölése, a kerületközpont tehermentesítése (Vidor utca meghosszabbítása) Közlekedés Keresztúri úti felüljáró felújítása Új felüljáró építése a Ferihegyi út újszászi vasútvonal kereszteződésében 2 új vasúti megállóhely kialakítása (régi Rákoskeresztúr megállóhely, Akadémia-Újtelep Madárdomb Helikopter lakópark megállóhely): P+R és B+R funkciókkal

10 10 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 3 A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása 3.1 Akcióterület kijelölése Budapest Főváros XVII. kerülete a Pesti hordalékkúp síkságon található, mely a Pesti-síkság kistájcsoporthoz, és a Dunamenti-síkság középtájhoz tartozik. Ez utóbbi az Alföld, mint nagy tájegység részét képezi. Mint a főváros leginkább keletre fekvő területe, a XVII. kerület részben budapesti kerületekkel, részben a keleti agglomerációs övezethez tartozó településekkel szomszédos. Határait Budapest X. kerülete, XVI. és XVIII. kerülete valamint Vecsés, Ecser, Maglód, Pécel illetve Nagytarcsa adják. Határának hossza 36 km. A kerület mind földrajzilag, mind közlekedésében elkülönül a főváros belső részétől: a terület nyugati széle, akadémiaújtelepi kapuja, légvonalban 11 km távolságra van a Dunától, míg a külső, maglódi határ 23 km-re található a Lánchíd melletti 0 kilométerkőtől. 1. kép: A XVII. kerületet ábrázoló légi felvétel Forrás: Eurosense Kft. légi felvételei (egybeillesztve)

11 11 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV A kelet-nyugati irányú, hozzávetőlegesen 10,6 km-es, míg az észak déli irányú 10,7 km-es kiterjedés 63,18 km 2 -es teljes területet fog közre. Ez háromszor akkora kiterjedést jelent, mint a pesti belváros I., V., VI., VII., VIII. kerületei együttesen. A közlekedést tekintve a fővárossal való összeköttetést két út biztosítja: a 31. számú, a kerületben Pesti útnak nevezett közút Kőbányával, míg az előbbivel szinte párhuzamosan futó, alapvetően a kerület határában található ipari üzemek elérését biztosítani hivatott kétsávos Keresztúri út az Örs vezér terével teremt közúti közlekedési kapcsolatot. Mivel utóbbi Rákoskeresztúron csatlakozik a 31. számú útba, a kettő szinte egy közlekedési folyosónak számít. Hasonlóan a belső városmaggal való közúti összeköttetéshez, a két szomszédos kerülettel is (XVI. és XVIII. kerület) egy-egy útvonal biztosítja a kapcsolatot. Az ismertetett útszakaszok mindegyike Rákoskeresztúr közepén fut össze, az így létrejött kereszteződés (Pesti út és Ferihegyi út találkozása) tekinthető a kerület közlekedési csomópontjának. (Pontos földrajzi elhelyezkedése: keleti hosszúság 19 15,5' északi szélesség 47 28,8'.) Az Elágazás és környezete azonban nemcsak közlekedési szempontból tekinthető a kerület központjának. Az Elágazás mellett, valamint az ahhoz vezető Pesti út két oldalán sűrűsödnek az alapés középfokú ellátást illetve szolgáltatást biztosító intézmények, a kulturális és vallási funkciójú épületek, valamint a sportolásra és a szabadidő eltöltésére alkalmas helyszínek. A korábbi település történelmi hagyományaiban, továbbá a Rákoskeresztúron és a kerületben élők identitás-tudatában szintén ez a terület azonosítható a település és a kerület központjaként. Itt említendő meg, hogy az 1960-as, 70-es évektől kezdve a főváros különféle szintű fejlesztési koncepciói szintén e területet jelölik ki központként.

12 12 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2. kép: A kijelölt akcióterület Mindez együttesen indokolta egy olyan fejlesztési területnek a meghatározását, mely magában foglalja a kereszteződést és közvetlen környezetét, valamint az urbanisztikailag és funkcionálisan lineárisan szerveződő Rákoskeresztúr település azon részét, ahol az említett intézmények, helyszínek sűrűsödése megfigyelhető. E fejlesztési tengely került az akcióterület középpontjába. Az akcióterület konkrét határvonalának kijelölésénél demográfiai, infrastrukturális, érintettségi és tulajdonviszonyi szempontok érvényesültek. Ennek megfelelően az akcióterület határvonalai az alábbiak szerint alakulnak: Ferihegyi út Pesti út Napkelet utca hrsz-ú ingatlan hrsz-ú ingatlan hrsz-ú ingatlan hrsz-ú ingatlan hrsz-ú ingatlan hrsz-ú ingatlan hrsz-ú ingatlan Bujákhida utca VK-XVII-01 övezeti határ Egészségház utca Akácvirág utca Diák utca Pesti út Cinkotai út (128582) hrsz-ú út (128576) hrsz-ú út által határolt terület. Az akcióterület kiterjedése: m 2. A kerület lakosságszáma a 2001-es népszámlálás adatai alapján: fő. A kerület lakosságszáma a 2007-es népesség nyilvántartó adatok alapján: fő. A kerület állandó lakosainak száma a 2008-as népesség nyilvántartó adatok alapján: fő. Az akcióterület lakosságszáma a 2001-es népszámlálás adatai alapján: fő.

13 13 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 3.2 Jogosultság igazolása Az akcióterületi fejlesztések kapcsolódnak a Közép-Magyarországi Operatív Program 5. prioritásához ( Települési területek megújítása ), mely a fizikai környezet minőségének javításával és a települési vonzerő növelésével a települési életminőség növelését célozza. A prioritási tengely A régió belső kohéziójának és harmonikus térszerkezetének fejlesztése célhoz járul hozzá. A prioritás beavatkozási területei közül az alábbira készül az AT: KMOP /B Települési központok fejlesztése az identitást erősítő funkciók előtérbe helyezésével A Települési központok fejlesztése az identitást erősítő funkciók előtérbe helyezésével beavatkozás a települések vonzerő növelését célozza gazdasági és közösségi funkciók megjelenítésével vagy sűrűsödésének ösztönzésével, így az akcióterületi fejlesztések ehhez kapcsolódnak. A beavatkozás a település társadalmi gazdasági szempontból meghatározó központi területeinek integrált fejlesztését támogatja. Fővárosi kerületek esetén a beavatkozás olyan integrált programot támogat, amely akcióterületi lehatárolásban valósítja meg a fejlesztéseket a központi területek gazdasági és közösségi funkcióinak erősítése révén. Ebből fakadóan a támogatások földrajzi célterületei városközpontok, városrészközpontok, kerületközpontok. A kijelölt akcióterület a XVII. kerület Rákosmente és központi városrészének, Rákoskeresztúrnak is a központi területe, amely közlekedési és közigazgatási funkciókban gazdag, gazdasági funkciókban, főként a szolgáltatások területén, kulturális, humánszolgáltatási funkciókban viszonylag szegény terület.

14 14 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 4. Táblázat: Funkciócsoportok áttekintése SSZ. FUNKCIÓCSOPORT FUNKCIÓ JEL 1. humán 1. - egészségügyszociális Felnőtt háziorvosi rendelő A 2. ellátás Gyermek háziorvosi rendelő B 3. Felnőtt orvosi ügyelet C 4. Gyermek orvosi ügyelet D 5. Gyógyszertár E 6. Járóbeteg-szakellátás F 7. Felnőtt fogászati rendelő G 8. Gyermek fogászati rendelő H 9. Mentőállomás J 10. Egészségügyi szolgálat K 11. Idősek klubja (nappali ellátás) M 12. Időskorúak bentlakásos otthona N 13. ÁNTSZ Q 14. Pszichiátriai Gondozó R 15. RTG Ernyőképszűrő Állomás S 16. Tüdőgondozó Intézet T 17. Állatorvosi hivatal U 18. Állatorvosok V 19. humán 2. - oktatás Bölcsőde A 20. Óvoda B 21. Általános iskola C 22. Középiskola D 23. Egyéb oktatási intézmény J 24. Igazgatás Polgármesteri Hivatal A 25. Okmányiroda B 27. Rendőrség (rendőrkapitányság) D 28. Rendőrségi körzeti megbízottak E 29. Tűzoltóság I 30. Polgárőrség J 31. Közösség Önkormányzati közművelődési könyvtár A 32. Művelődési otthon C 33. Múzeum (kiállítóhelyiség) G 34. Sporttelep H 35. Uszoda K 36. Strand L 37. Közpark N 38. Temető P 39. Gazdaság piac A 40. kiskereskedelmi üzlet B 41. bankok C 42. kereskedelmi központ F 43. ipartelep G 44. ipari park H 45. irodaház(ak) K 46. vendéglátó egység N 47. közlekedés-távközlés távolsági autóbusz-megálló A 48. postahivatal (fiókposta) C 49. tömegközlekedés E

15 15 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 50. benzinkút F 51. taxi szolgáltatás G

16 16 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 5. Táblázat: Gazdasági funkciók BUDAPEST XVII. KERÜLET RÁKOSKERESZTÚR AKCIÓTERÜLET Piacok száma Ipartelepek (ipari területek) Ipari parkok Irodaházak Kiskereskedelmi üzletek Bankok, pénzügyi szolgáltatók Vendéglátó egységek Forrás: Rákosmente Önkormányzat 6. Táblázat: A lakó- és az állandó népesség számának alakulása (2001) BUDAPEST XVII. KERÜLET RÁKOSKERESZTÚR AKCIÓTERÜLET Lakónépesség száma (fő) Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 15,7 15,2 12,9 Lakónépességen belül évesek aránya ,3 74,1 Lakónépességen belül 60-x évesek aránya 17,8 14,5 13 Forrás: KSH Táblázat: Humán szolgáltatási funkciók BUDAPEST XVII. KERÜLET RÁKOSKERESZTÚR AKCIÓTERÜLET Idősek klubja (nappali ellátás) Időskorúak bentlakásos otthona Idősek átmeneti otthona Bölcsőde Óvoda Általános iskola Középiskola Felsőoktatási intézmény Forrás: Rákosmente Önkormányzat

17 17 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 8. Táblázat: Kulturális szolgáltatások mutatói BUDAPEST XVII. KERÜLET RÁKOSKERESZTÚR AKCIÓTERÜLET Önkormányzati közművelődési könyvtár Közművelődési intézmény Színház Mozi Múzeum/kiállító terem Sportpálya, sporttelep Rendezvénycsarnok Uszoda Strand Temető (nem működő) Forrás: Rákosmente Önkormányzat A közösségi funkciókat ellátó intézmények száma is igen kevés, annak ellenére, hogy ebben a kerületrészben strand, uszoda, sportpályák találhatóak, de kulturális, szórakoztatási objektumok száma kevés. Az akcióterület kulturális szolgáltatásokban szegény. 9. Táblázat: A lakásállomány mutatói (2001) BUDAPEST XVII. KERÜLET RÁKOSKERESZTÚR AKCIÓTERÜLET Lakásállomány (db) Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (%) 7,5 3,4 0,7 Forrás: KSH 2001 Rákoskeresztúr lakássűrűségét vizsgálva megállapítható, hogy itt a legmagasabb ez az arány, viszont az alacsony komfort fokozatú lakások aránya a legalacsonyabb a többi kerületrészhez képest, a kerület összességéhez képest csupán a fele. Az akcióterületen van a lakásállomány 21,4%-a, az alacsony komfortfokozatú lakások aránya ötöde az átlagnak. Ezen belül az egyszobás lakások aránya 0,3%, amely igen alacsony.

18 18 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 10. Táblázat: Közlekedés, távközlés BUDAPEST XVII. KERÜLET RÁKOSKERESZTÚR AKCIÓTERÜLET Távolsági autóbusz megálló Vasútállomás Postahivatal Benzinkút Taxiállomás Forrás: Rákosmente Önkormányzat

19 19 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV Közép-Magyarországi Operatív Program Funkcióbővítő rehabilitáció Budapesti integrált városfejlesztési program Budapesti kerületi központok fejlesztése (Kódszám: KMOP /B) pályázata célrendszerének való megfelelés Az előírt átfogó cél: A helyi közösségi élet szimbólumának is tekintett, jelenleg vonzerejüket vesztett, elhanyagolt városközpontok attraktivitásának és funkcionális működésének fejlesztése. A pályázat részcéljai: 1. Városkép Cél: A belváros attraktivitásának növelése a városépítészet és az épített környezet minőségének fejlesztésével. 2. Örökségvédelem Cél: Az építészeti örökség fizikai megújítása és gazdaságilag is fenntartható, élő funkcióval való megtöltése. 3. Közlekedésszervezés és infrastruktúrafejlesztés Cél: A közúti forgalom és az utca melletti terület-felhasználási tevékenységek szimbiózisának megteremtése, a konfliktusok elfogadható szintőre való csökkentése. 4. Szervezés Cél: Hosszútávon fenntartható menedzsment szervezet létrehozása. 5. Helyi gazdaságfejlesztés Cél: A helyi szolgáltatások minőségének és termékpalettájának fejlesztése, valamint a helyi foglalkoztatás növelése. 6. Promóció Cél: A helyi identitást, közösségformálást, imázst, környezettudatosságot erősítő akciók valamint a központ forgalmának (látogatottságának) növelése. Összességében megállapítható, hogy az akcióterületi fejlesztések a KMOP-ban és a pályázati felhívásban megfogalmazott célok teljesülését szolgálják. Az akcióterületi fejlesztés kapcsolódását a KMOP célrendszeréhez a 2. ábra mutatja.

20 20 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 1. ábra: Az akcióterületi fejlesztés kapcsolódása a KMOP célrendszeréhez

21 21 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV A további jogosultság vizsgálat eredményeit az alábbiak szerint lehet összefoglalni: XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata az évi LXV. törtvény 1. (1) bekezdésében meghatározott helyi önkormányzat. A pályázó nem tartozik a pályázati útmutató B6. pontban szereplő kizáró okok alá. A projekt tartalma megfelel a C11. pontban meghatározott egyéb korlátozásoknak. A projekt kezdési időpontját a második forduló pozitív elbírálását követően terveztük, így a kezdési időpont későbbi, mint a pályázat benyújtási időpontja. A pályázó önkormányzat részben a saját tulajdonában lévő ingatlanokon végrehajtott fejlesztéshez igényel támogatást. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező területek vonatkozásában Rákosmente Önkormányzata használati jogot alapított. A pályázat révén igényelt támogatási összeg Ft, ami az elnyerhető minimum 500 millió Ft és millió Ft között van. A támogatást igénylő rendelkezik a pályázati útmutatóban előírt saját erővel, mely Ft. A költségvetés a projekt adatlappal összhangban került kidolgozásra, annak megfelelő részletezettséggel. A költségek az önkormányzati státusznak megfelelően bruttó összegben kerültek tervezésre, mert a pályázó nem igényelheti vissza az ÁFA-t. A kijelölt akcióterületen komplex fejlesztés valósul meg és tartalmazza a pályázati útmutató C1.2. pontja szerinti kötelezően megvalósítandó tevékenységeket.

22 22 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV Az egyes konkrét célokkal való összhang vizsgálata Városkép: Lehetséges eszközök: o Települési önkormányzati tulajdonban lévő közterületek komplex felújítása (pl. igényes és esztétikus közterületek ill. találkozóhelyek kialakítása, közvilágítás korszerűsítése stb.) o A település központjában található, köztulajdonban lévő épületek, épületsorok teljes körű felújítása, bővítése, funkcióhiány esetében építése lehetséges. Nem köztulajdonban lévő épületek külső felújítása megengedett, amennyiben az épület közösségi funkciót lát el. (A közösségi funkció a projekt zárását követően további öt évig igazoltan fenntartásra kerül.) Eszköz Projektelem Települési önkormányzati tulajdonban lévő közterületek komplex felújítása Buszpályaudvar területén a kerület Főterének (zöldfelület-fejlesztés, rendezvénytér) kialakítása nyilvános WC-vel A település központjában található, köztulajdonban lévő épületek, épületsorok teljes körű felújítása, bővítése, funkcióhiány esetében építése lehetséges A Főtérrel összefüggő Déli sétány kialakítása díszburkolattal, zöldfelületekkel, köztéri bútorokkal Fuchs kastély kertjének zöldfelület-rendezése, közösségi térré alakítása Pesti út északi oldalának zöldfelületi fejlesztése Pesti úti zöldsáv Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, energetikai korszerűsítése, korszerű portál és ügyfélváró kialakítása

23 23 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV Örökségvédelem: Lehetséges eszközök: o A település központjában található, köztulajdonban lévő, a település életében meghatározó műemlék vagy helyi értékvédelem alatt álló épületek, építmények értékmegőrző felújítása, fejlesztése, (új) funkcióval történő felruházása, belső terek felújítása, átalakítása, bővítése támogatható. o A műemlékhez méltó környezet kialakítása lehetséges (világörökség részét képező területbe, műemléki jelentőségű területbe, illetve műemléki környezetbe tartozó köztulajdonban levő épületek külső felújítása, közterületek átalakítása). o Nem köztulajdonban levő műemlékek vagy helyi értékvédelem alatt álló épületek, építmények esetében csak külső felújítás lehetséges,de amennyiben az épület közösségi funkciót lát el, úgy a belső terek felújítása, átalakítása, bővítése is lehetséges (amennyiben a felújított épületben a projekt zárását követően további öt évig igazoltan fenntartásra kerül a közösségi funkció). o Műemlékként nyilvántartott vagy helyi értékvédelem alatt álló lakáscélú épületek esetében kizárólag értékmegőrző külső felújítás támogatható, amennyiben az épület köztulajdonban van. Nem köztulajdonban levő lakáscélú épületek felújítása nem támogatható. o A helyi közösség életében meghatározó szerepet betöltő, KEOP-ban és a KMOP 3.2.1/B gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása című komponensében nem nevesített épített és természeti értékek (pl. kálvária, kegyeleti park, kastélykert, park, fasor, stb.), valamint művészeti alkotások (emlékművek, szobrok, stb.) megőrzése és rehabilitációja lehetséges. Eszköz A település központjában található, köztulajdonban lévő, a település életében meghatározó műemlék vagy helyi értékvédelem alatt álló épületek, építmények értékmegőrző felújítása, fejlesztése, (új) funkcióval történő felruházása, belső terek felújítása, átalakítása, bővítése támogatható. Projektelem Országos védettségű műemlék Szent Kereszt templom előtti köztér kertépítészeti felújítása, közösségi térré történő alakítása, a városképbe nem illeszkedő pavilonok bontása

24 24 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV Közlekedésszervezés és infrastruktúrafejlesztés: Lehetséges eszközök: o Gyalogos és kerékpáros közlekedés elősegítése forgalomcsillapítás eszközeivel, gépjármű forgalom csökkentése, az akcióterületre eső belterületi közúthálózat felújítása, indokolt esetben építése; o Parkolási gondok megoldása és enyhítése (térítésmentesen használható parkolók, térítés ellenében vagy forgalomcsillapítás céljából méltányos díjjal használható parkolók bővítése és kialakítása); o Vonalas infrastruktúra (közüzemi vízhálózat, zárt közcsatorna-hálózat, belterületi bel- és csapadékvíz-elvezetés, gáz- és elektromos energia ellátás) korszerűsítése és fejlesztése abban az esetben támogatható, amennyiben az utca- és térburkolat, valamint a zöldfelületek kialakításához kapcsolódik és indokolt. Eszköz Projektelem Gyalogos és kerékpáros közlekedés o Buszöböl kialakítása a Főtér kialakítása miatt megszűnő elősegítése forgalomcsillapítás buszpályaudvar okozta forgalmi zavarok elkerülése eszközeivel, érdekében. o Buszforduló kialakítása a Déli sétány mellett a Főtér kialakítása miatt megszűnő buszpályaudvar okozta forgalmi zavarok elkerülése érdekében. Vonalas infrastruktúra (közüzemi vízhálózat, zárt közcsatorna-hálózat, belterületi bel- és csapadékvízelvezetés, gáz- és elektromos energia ellátás) korszerűsítése és fejlesztése abban az esetben támogatható, amennyiben az utca- és térburkolat, valamint a zöldfelületek kialakításához kapcsolódik és indokolt. o Főtér elektromos hálózatának, vízi-közműellátásának felújítása, automata öntözőrendszer kiépítése, és a Magyar Telekom hálózat kiváltása o Főtér - Déli sétány elektromos hálózatának, víziközműellátásának felújítása, automata öntözőrendszer kiépítése, és a Magyar Telekom hálózat kiváltása o Fuchs kastély kertjének vízi-közműellátásának felújítása, automata öntözőrendszer kiépítése o Szent Kereszt templom előtt köztér elektromos hálózatának felújítása, a Magyar Telekom hálózat kiváltása, automata öntözőrendszer kiépítése o Tervezett Pesti úti zöldsáv (Pesti út északi oldala) vízellátó hálózatának felújítása, automata öntözőrendszer kiépítése

25 25 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV Szervezés: Eszköz: Menedzsment szervezet létrehozása az útmutató 12. sz. mellékletének megfelelően. Eszköz Városfejlesztő társaság létrehozása Projektelem A városfejlesztő társaság létrehozása

26 26 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV Helyi gazdaságfejlesztés: Lehetséges eszközök: Helyzetelemzésen és SWOT elemzésen alapuló részletes helyi gazdaságfejlesztési stratégia szükséges (további részletek a Részletes helyi gazdaságfejlesztési stratégia tematikája c. 16. sz. útmutató mellékletben). Üzletek, kereskedelmi egységek felújítása az alábbiak szerint: Kis- és közép vállalkozások (KKV-k) tulajdonában levő épületek, pl. üzlethelyiségek vagy irodák esetében a támogatás kizárólag a külső felújítást teszi lehetővé, amennyiben azok az akcióterület szerves részét képezik. Amennyiben az épület az önkormányzat tulajdonát képezi, úgy az épület teljes körű felújítása, bővítése támogatható. (pl.: piac, piaccsarnok épületének korszerűsítése, kereskedelmi egységek, üzletek, rendezvény- és konferenciaközpont, gazdasági szolgáltatóház stb.) Az akcióterületen lévő barnamezős területek fejlesztése, amennyiben funkcióbővülést illetve funkcióváltást eredményez. Felhagyott épületek külső és belső felújítása a funkcióbővítéssel. Eszköz Amennyiben az épület az önkormányzat tulajdonát képezi az épület teljes körű felújítása, bővítése támogatható. (pl.: piac, piaccsarnok épületének korszerűsítése, kereskedelmi egységek, üzletek, rendezvény- és konferenciaközpont, gazdasági szolgáltatóház stb.) Projektelem Internet és infopont kialakítása a tervezett Főtéren. Fuchs kastély mellett megépítendő szolgáltató épület emeleti szintjén irodák kialakítása. (Fuchs kastély mellett megépítendő szolgáltató épületben kialakítandó étterem nem képezi a projekt részét.)

27 27 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV Promóció: Lehetséges eszközök: A területen megvalósuló városfejlesztési tevékenységek megismertetése és kapcsolódó helyi társadalmi akciók szervezése; A helyi kötődést és büszkeséget erősítő akciók szervezése; Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása; Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók Integrált településfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének és eszközigényének támogatása; Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság). Eszköz Projektelem Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók Virágos lakótelepi előkertek program Rákosmenti körséták a helyi civil szervezetek szervezésében A részprojektek időben és térben történő elválasztása helyett, a pozitív kölcsönhatások kiaknázása érdekében azokat egységes, integrált programként kezeli az önkormányzat.

28 28 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 3.3 Az akcióterületre vonatkozó adatok beszerzése Az AT 4. fejezetéhez (Helyzetelemzés) elsősorban a KSH által szolgáltatott adatok kerültek felhasználásra. Az információk az éves statisztikai jelentésekből és a 2001-es népszámlálási adatokból származtak. Ezen túl feldolgozásra kerültek a Polgármesteri Hivataltól (Ügyfélszolgálati és Okmányiroda) kapott adatok és szakmai anyagok. Az adatelemzés során forrásnak számított az Önkormányzat honlapja ( illetve a történelmi dokumentumokban, helytörténeti elemzésekben elérhető adatok, információk és kutatások is. A korábban, illetve napjainkban megfogalmazott fejlesztési elképzeléseket illetően a legtöbb információt a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája szolgáltatta. A projekt építészeti tevékenységével kapcsolatos információkat a tervező munkát végző irodák építészei szolgáltatták: Pandapont Mérnöki Iroda 1118 Budapest, Rétköz u. 51/b., Andaházy László /K /06/, Turcsányi Katalin /K /04/ S73 KFT Budapest Bártfai u. 8/B, dr. Balogh Péter István /K /03/; Real Terv Építésziroda Kft Budapest, Tátra u. 7., Albrecht Beáta /É /05/, Major György /BÉ /05/, Baratta Egon /T /, Dr. Tóth Péter / /, Tóth Zoltán /V / A költségeket a tervezésben elfogadott normatívákkal és a tervezők által megadott irányszámokkal kalkulálták ben, a tervezést megelőzően az Önkormányzat és az EAT-t készítő munkacsoport szakemberei mélyinterjúkat készítettek az akcióterület meghatározó érintettjeivel, valamint a kerület meghatározó vállalkozóival. A lakossági igényeket június 12-én egy nyílt tervezői nap során mérték fel. A nyílt napon a kerületi polgárok megismerkedhettek az akcióterület KSZT programjavaslatával, valamint kérdőívek és mélyinterjúk keretében megfogalmazták a kerületközpont legfontosabb problémáit és ezzel segítették a fejlesztési pontok meghatározását. A célcsoport kezdetektől történő aktív bevonása teszi lehetővé, hogy egy, a valós igényeken alapuló, komplex fejlesztés valósulhasson meg Rákoskeresztúron. A mélyinterjúk és a tervezői nap eredményeit részletesen a 12. Mellékletek fejezetben mutatjuk be.

29 29 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 4 Helyzetelemzés 4.1 Előző időszak fejlesztései és az akcióterület szabályozási terve A megelőző város-rehabilitációs tevékenységek bemutatása során a fogalmi meghatározásnak, a korábbi pályázati lehetőségeknek (Phare ORPHEUS, NFT I. ROP 2.2-es intézkedés, fővárosi önkormányzat által támogatott panel-rehabilitáció) és a jelen pályázati felhívásnak megfelelően a lakásállomány feljavítása, a lakás-, háztömb-, és utcaszerkezet átalakítása, valamint a lakókörnyezet színvonalának emelése érdekében tervezett és megvalósult intézkedésekre összpontosítunk. Tekintettel arra, hogy az AT és a benyújtásra kerülő pályázat a kerületközpont fejlesztését célozza, azok a fejlesztések kerültek kiemelésre, melyek tartalma kapcsolódik a konstrukció keretében támogatható tevékenységekhez: közterületek kialakítása és felújítása; a történelmi és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése; épületek felújítása a gazdasági és társadalmi tevékenységek kiszolgálására; közösségi és kulturális célú épületek átalakítása, bővítése; ingatlanvásárlási és bontási tevékenységek; közművek felújítása; térfigyelő rendszerek kialakítása a közterületeken; támogatás/hozzájárulás nyújtása kis- és középvállalkozások, vagy non-profit szervezetek által üzemeltetett helyiségek felújításához; kulturális, szabadidő és sport-létesítmények, játszóterek kialakítása; közösségi intézmények energiahatékonysági beruházásai; akadálymentesítés. A korábbi lehetőségeket tekintve szükséges kiemelni, hogy a XVII. kerület a Phare ORPHEUS és az NFT I. ROP 2.2-es intézkedés keretében biztosított pályázati forrásokból támogatásban nem részesült. Városrehabilitációs tevékenységek megvalósítására és a kerületközpont kialakítására önerőből és magán beruházásokból tervezett, és éppen a források hiánya miatt meg nem valósult fejlesztési koncepciók (részletes rendezési tervek) születtek. Az ismertetésre kerülő két rendezési terv kidolgozását a kerület földrajzi elhelyezkedése, a fővárosi általános rendezési, majd településszerkezeti tervei szerint a kerületközpont által betöltendő funkciók, valamint a nagyarányú lakásépítés, beköltözés, és népesség-növekedés alapozták meg. Bár a két egymásra épülő fejlesztési koncepció elkészítése nem az elmúlt tíz évre datálható, áttekintésük nélkülözhetetlen annak érzékeltetésére, hogy a valós igényekre támaszkodó tervezett beruházásokkal szemben mily csekély mértékű fejlesztések valósultak meg az elmúlt évtizedben. A helyzetet jól szemlélteti a kerületfejlesztési koncepció következő megállapítása: a 90-es évektől kezdődve a lakótelepi kerületközpont magára maradt, semmilyen lényegesebb fejlesztési forráshoz nem jutott hozzá.

30 30 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV A kerületközpont kialakítására vonatkozó részletes rendezési tervek XVII. KERÜLET Rákoskeresztúr központ Részletes Rendezési Terve (Budapesti Városépítési Tervező Vállalat 1990.) Az előzményeket illetően a terv készítői az 1985-ös Budapesti Agglomeráció Regionális Rendezési Tervére utalnak vissza, mely célkitűzésként jelöli meg Rákoskeresztúr teljes körű középfokú központtá válását. A középfokú központ alatt egészségügyi, közművelődési és közoktatási, kereskedelmi, illetve szolgáltatási funkciók ellátását értik nemcsak a szűken értelmezett kerületben, hanem abban az agglomerációs településcsoportban is, melybe a (tervezett) központ illeszkedik. Az említett funkciók ellátásának szükségességét az 1988-as Budapest Új Általános Rendezési Terve megerősíti, hangsúlyozva az övezet kerület- és településcsoport-központ szerepét. A rendezési terv készítésének indoka egyszerű: a kerületközpont eddigi fejlesztése elsősorban lakóterületi fejlesztéseket jelentett, mely jelenlegi formájában nem képes a társadalmi, kulturális, oktatási, szórakozási igények kielégítésére, vagyis nem tudja betölteni az ismertetett tervekben neki szánt szerepet. A koncepció vizsgálati munkarészei a nyomasztó intézmény- és sportterület-ínség mielőbbi enyhítésére, valamint a későbbi tervekben is mindig megjelenő kérdésre, a buszpályaudvar áthelyezésének szükségességére mutattak rá. Ez utóbbi ugyanis súlyos zaj- és környezeti terhelést jelent, ami mielőbbi beavatkozást igényel. Az autóbusz-pályaudvar elhelyezésére két terv is született: az első a jelenlegi elágazástól keletre a Péceli út mentén jelölt volna ki egy területet, míg a második javaslat szerint a pályaudvart a Rákos-patak és a Ferihegyi út által határolt zöld területre kéne telepíteni. 1 A részletes rendezési terv program munkarésze az alábbi főbb tevékenységeket jelöli meg: Intézményhálózat-program/intézményfejlesztést a központi funkciók kiteljesedése érdekében; Megfelelő terület-felhasználás, ami kihasználja a terület értékeit anélkül, hogy túlterhelné; Gyalogos és zöld felületek kialakítása, lehetőség szerint elválasztva a közúti közlekedéstől; Ennek megfelelően a terület-felhasználási javaslat a Pesti út Ferihegyi út Malomárok Kántor utca Csabai út átalakítását, funkcióváltását irányozta elő. A terület fejlesztése a jelenlegi piac bővítését, Rákospatak-parti közpark kialakítását, egy irodaház, középiskola, sportcsarnok és rendezvényterem felépítését, zöldövezeti szabadidőközpont, sportpályák, bicikli utak kialakítását, valamint új szaküzletek telepítését foglalta magába ban a Fővárosi Önkormányzat, a BKV Zrt. és a kerületi önkormányzat megállapodott arról, hogy forgalomátszervezéssel jelentősen csökkenti a buszpályaudvaron végállomásozó autóbuszok számát (15-ről 4-re). A as BKV Paraméterkönyv ennek szellemében elfogadásra került, így áthelyezés nélkül is megoldható a zaj- és környezeti terhelés csökkentése, valamint a kényszerátszállások száma is jelentősen csökken.

31 31 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV Rákoskeresztúr kerületközpont Részletes Rendezési Terve, Vizsgálat és Program (Vadász Építőművész Kft., Schőmer Urbanoconsult Kft., BUVÁTI Rt., Budapest Consult Kft ) A készítők a már bemutatott BVTV /89.I. törzsszámú tervre utalnak vissza, mely vizsgálatait és javaslatait aktualizálták és kibővítették. A terv műleírásában ismét kifejtésre kerül, hogy Budapest településrendezési terveiben régóta megfogalmazódott az igény, hogy Rákoskeresztúr agglomerációs központi szerepkört vállaljon, ám a pontos feladatkört és funkciókat még nem sikerült meghatározni. A dokumentum egyértelműen rávilágít arra, hogy az intézményhálózat fejlesztése nagyfokú lemaradást mutat, a terület a kerületközponti funkcióját csak jelentős intézménybővítés (mennyiségi és minőségi) végrehajtásával képes ellátni. A korábbi koncepciókhoz hasonlóan ismét megjelenik a buszpályaudvar áthelyezésének kérdése. Erre a tervezők három alternatívát fogalmaztak meg, melyek közül a képviselő testület december 11-i ülésén az A változatot (Ferihegyi út Vasút sor kereszteződésének délkeleti szektorában, szemben a jelenlegi Rákosligeti vasúti megállóval) támogatta. A tervezés a döntésnek megfelelően folyt tovább, részletes beépítési tervet, övezetmódosítási javaslatot (a teljes több mint 90 ha-t magába foglaló tervezési területre vonatkozóan) és építészeti műleírást készítettek. Az övezetmódosítási javaslatot és az egyes övezeteket az alábbi ábra mutatja. 2. ábra: Rákoskeresztúr kerületközpont Részletes Rendezési Terv ( ) övezetmódosítási javaslata? 0 5 Magyarázat 33: kerületközpont? 0 5? 3 4 intézményei számára kijelölt terület : jelentős ? zöldfelületet igénylő ? intézmények számára kijelölt terület : városias ? 0 5? Forrás: XVII. kerület Szabályozási Terve Vizsgálati munkarész, 2_pont: Forrás és előzményfeltárás (MŰ-HELY Rt ) és az eredeti terv övezeti javaslat-lapja beépítésre kijelölt lakóterület 05: laza beépítésre kijelölt lakóterület 71: közpark számára kijelölt zöldterület 60: közlekedési terület

32 32 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV A kerületközpont fejlesztésére megfogalmazott építészeti koncepció alapötlete, hogy a Pesti út felett épülő üzletházak felső szintjeit gyalogos híddal kell összekötni. Sarkonként tekintve a koncepcióban az alábbi épületek kialakítását tervezték: Ferihegyi út Pesti út kereszteződésének dél-nyugati tömbje: (jelenleg itt található az OTP és Posta épülete). Az akkori ABC-re (jelenleg Plus áruház épülete) emeletráépítés, kombinálva földalatti parkoló kialakításával és süllyesztett árufeltöltő megoldással. Az így üzletházzá bővült ABC első emeletéről gyalogos felüljáró vezetett volna a szemközti, buszpályaudvar területén épülő üzletházhoz. Észak-nyugati tömb: A meglévő buszpályaudvar helyére üzletházat terveztek. Ezzel a mögötte lévő két tíz emeletes ház az üzletközpont és a piac közé szorul, ami az alsó szintek lakásainak elértéktelenedéséhez vezet. A tervek szerint vásárlással és színvonalas átépítéssel itt is kisebb üzletek kerülnek kialakításra. Javasolták a piac bővítését emeletráépítéssel, ahova az ABC-től indított, és az új üzletházat keresztező gyalogos felüljáró vezet. A későbbi tervekben az észak-nyugati tömb üzletháza és a piac közötti gyalogos átkötő már nem jelenik meg. Észak-keleti tömb: Erre a területre éttermet és bolhapiacot terveztek, ahova a piac emeletéről szintén gyalogos felüljáró vezet. A gyalogosok innen északi irányba haladva egy kisebb városi terekre, passzázsokra fűzött kereskedelmi centrumhoz érnének, ahol kereskedelmi egységek, (piac, áruházak) a vendéglátás és szolgáltatás intézményeinek elhelyezését javasolták. Az épületegyüttestől északra, a Rákos-patak zöldjéhez kapcsolódóan olyan intézményeket terveztek, melyek illenek a zöld felületi funkciókhoz (iskolák és sportlétesítmények). Dél-keleti tömb: A jelenleg is álló földszintes üzletépület fölé kiállítótermet, vagy egyéb csekély gazdasági forgalmú létesítményt javasoltak. A bemutatott, valós hiányosságokon és igényeken alapuló koncepciók közül azonban egy sem valósult meg. Amint az ismertetésre került, a nagy lakótelep beruházások után a 90-es évektől a kerület külső források/támogatások hiányában teljesen magára maradt. Az egyetlen programszerű beavatkozást és támogatást e térségben a Fővárosi városrehabilitációs keretből többségében a panel-lakások felújítására fordított pénzeszközök jelentették. Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy a kerület földrajzi elhelyezkedése következtében nem tartozik bele a városrehabilitáció belső súlyponti területébe és az átmeneti súlyponti területébe sem. Helyette a 2/2005. (II.10.) Fővárosi Közgyűlési rendelet II. fejezetének 6 a) pontja értelmében városrehabilitációs célterületeket jelöltek ki (A rendelet erre a lakótelepeken, kiemelt főútvonalak mentén, valamint a kerületközpont területén biztosít lehetőséget.).

GAZDASÁGI PROGRAM. 2008. november. 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester

GAZDASÁGI PROGRAM. 2008. november. 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester 2008. november 1. Bevezetés, áttekintés A helyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Funkcióbıvítı rehabilitáció

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Funkcióbıvítı rehabilitáció PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Funkcióbıvítı rehabilitáció Pest megyei településközpontok fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest megyében (Kódszám: KMOP-2007-5.2.1/B)

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Teljes Akcióterületi Terv készült Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata megbízásából a Budapesti integrált városfejlesztési program Budapesti kerületi központok fejlesztése (kódszám: KMOP-5.2.2/B-2008-0016)

Részletesebben

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY Püspökladány Város Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása...

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terv A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan 2009. május 1 Tartalomjegyzék 0. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BÁCSALMÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Bácsalmás Város megbízásából: Innovatív Kft. Vezető tervező: Seregélyné Király Adrienn Operatív felelős: Simon Csaba 2009. április Készítették Bácsalmás

Részletesebben

URBANITÁS Kft. HÉTFA Elemző Központ Kft.

URBANITÁS Kft. HÉTFA Elemző Központ Kft. RÁKOSMENTE 2015 2020 INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE a PEST-BUDAPEST konzorcium részéről: URBANITÁS Kft. Berényi Mária Vojnits Csaba Ferenc Felelős tervező településtervező Településtervező

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TISZACSEGE 2012-2020 1.2 Tiszacsege polgárainak bevonásával 2012. november 1 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 7 1.1. Hosszú távú jövőkép... 8 1.2. Tiszacsege, az

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája. II. STRATÉGIA kiegészítése

Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája. II. STRATÉGIA kiegészítése Ajka város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA kiegészítése Módosuló szövegrészek piros színnel kerültek jelölésre 1.1.1 Akcióterületek bemutatása és az egyes akcióterületeken megvalósításra

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

MARTFŰ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Végh József építész vezető tervező - 2013. január 24. LAKOSSÁGI FÓRUM

MARTFŰ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Végh József építész vezető tervező - 2013. január 24. LAKOSSÁGI FÓRUM MARTFŰ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA LAKOSSÁGI FÓRUM Végh József építész vezető tervező - 2013. január 24. Mi az Integrált Városfejlesztési Stratégia? A városfejlesztési kézikönyv fogalma szerint:

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság Összefoglaló az Új Magyarország Fejlesztési Terv sporthoz közvetetten kapcsolódó fejlesztési lehetőségeiről 2008. március I. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Algyő Nagyközség. Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015-2022 Egyeztetési változat 2016. május Tartalom 1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 3 1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása... 3 1.2. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések

Részletesebben

Iktatószám: 05-25056-6 /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 05-25056-6 /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 05-25056-6 /2006 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Városfejlesztési terveiről Az anyagot készítette: Városfejlesztési

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI ÉSZREVÉTELEI ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT VERZIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi

Részletesebben

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

AKCIÓTERÜLETI TERV SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉMOP-3.1.1-12 PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA BENYÚJTOTT PROJEKTJÉHEZ

AKCIÓTERÜLETI TERV SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉMOP-3.1.1-12 PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA BENYÚJTOTT PROJEKTJÉHEZ AKCIÓTERÜLETI TERV SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉMOP-3.1.1-12 PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA BENYÚJTOTT PROJEKTJÉHEZ Jóváhagyva, 2013.02.15 Kiegészítve, 2013.11.06. Szamosvölgyi Péter Polgármester Sátoraljaújhely

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Észak magyarországi Operatív Program 3. prioritás: Településfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Településfejlesztés

Részletesebben

Előzetes Akcióterületi Terve

Előzetes Akcióterületi Terve Szeged Megyei Jogú Város ELI ipari-innovációs akcióterületének Előzetes Akcióterületi Terve Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata. Készült: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program (felülvizsgált, egységes szerkezetű) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Készült: 2015. június 2013-2018 1 Tartalom Tartalom... 2 1. Bevezetés... 4 A

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására FELHÍVÁS Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG Jelmagyarázat gazdaságfejlesztés városrehabilitáció humán infrastruktúra fejlesztés környezetfejlesztés közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Téglás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Mértékegység

Téglás Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Mértékegység Cél Indikátor neve Indikátor definíciója C. Tiszta és egészséges települési környezet D. Diverzifikált helyi gazdasági szerkezet E. A helyi közszolgáltatások magas szinten történő biztosítása Arculati

Részletesebben

V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT

V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT V. 2007-20013 SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE 280 I.1 Kaposvár stratégiai céljai és az érintett városrészek viszonya Városrész stratégai fejlesztési céljai A) Fenntartható emberi léptékű

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TISZAVASVÁRI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata TERVEZET Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata Lombár Gábor polgármester 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Generál Tervező: Altervező: ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. 7400 Kaposvár,

Részletesebben

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008. június 1 BEVEZETÉS... 4 1. TATABÁNYA SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 5 1.1. Tatabánya szerepe különböző térszerkezeti egységekben...

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET 2015. DECEMBER ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Újfehértó Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR BELVÁROSÁNAK ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATI TERVE EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT

SZÉKESFEHÉRVÁR BELVÁROSÁNAK ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATI TERVE EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT SZÉKESFEHÉRVÁR BELVÁROSÁNAK ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATI TERVE EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Dokumentum történet Verzió címe Verzió dátuma Nem végleges, továbbfejlesztése tervezett (TF) vagy

Részletesebben

Budapest XIX. kerület Kispest Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Budapest XIX. kerület Kispest Integrált Városfejlesztési Stratégiája Integrált Városfejlesztési Stratégia Budapest XIX. kerület Kispest Integrált Városfejlesztési Stratégiája 28. május Budapest XIX. kerület - Kispest 1 Integrált Városfejlesztési Stratégia Tartalomjegyzék

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KISTELEK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA kiegészítő vizsgálata

KISTELEK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA kiegészítő vizsgálata KISTELEK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA kiegészítő vizsgálata 1 KÉSZÍTETTE Kistelek Város Önkormányzata Városi koordinátor Mészáros Gábor Városfejlesztési projektek, helyi televízió Hellné

Részletesebben

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megalapozó vizsgálat Helyzetértékelés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis-

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati választások óta eltelt időszak történéseiről, képviselőtestület

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

BUDAPEST VÁROSSZERKEZETE

BUDAPEST VÁROSSZERKEZETE 7. BUDAPEST VÁROSSZERKEZETE A TSZT SZERINTI KÖZPONTRENDSZER VIZSGÁLATA Budapest még jelenleg is túlzottan centralizált városszerkezetének tehermentesítését új központok kialakulásának elősegítése révén

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft.

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció RÁCKEVE VÁROS Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása című

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Gyömrő Város Önkormányzat KMOP 5.2.1/B-09-2f-2010-0004 számú, Gyömrő városközpont fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített programalap

Részletesebben

A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett. Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett. Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett Megvalósíthatósági tanulmány 2010. augusztus Megbízó: Pécs Megyei

Részletesebben

316/1. Szeged, Odessza városrész szociális célú városrehabilitációja

316/1. Szeged, Odessza városrész szociális célú városrehabilitációja 316/1 Szeged, Odessza városrész szociális célú városrehabilitációja 316/2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása... 10 2.1

Részletesebben

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE

NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BICSKE 2011 KÉSZÍTÕK NÉVSORA NAGY KÁROLY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA - BICSKE MEGBÍZÓ KÉSZÍTETTE BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PORTATERV VÁROSRENDEZÉSI

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Községi Önkormányzat Vámosszabadi K I V O N A T Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 28-án (kedden) 18.00 órakor kezdődő soron következő nyilvános testületi

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ /2014.(07 ) sz. Határozat JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ JÖVŐKÉP ÉS CÉLOK (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2. melléklet I. fejezet tartalmi követelményei szerint) 2 0 1

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció TAKSONY Helyi Építési Szabályzatának módosítása (Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola területére vonatkozóan a 9/2016. (II.16.) KT határozatban foglaltak alapján) Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002

ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

Akcióterületi terv. Tartalom

Akcióterületi terv. Tartalom Tartalom Tartalom...1 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság...7 2. 1. Akcióterület kijelölése... 1 2. 2. Jogosultság igazolása...12 2.3 Helyzetelemzés...

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FEJLESZTÉSÉRE Budapest, 2008. június 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló... 3 I. Erzsébetváros szerepe a településhálózatban...

Részletesebben

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS Készült Nagyecsed Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2015. Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001 MISKOLC BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA SZAKMAI BESZÁMOLÓ

ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001 MISKOLC BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001 MISKOLC BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Projekt célja: A Belváros arculati, építészeti megújítása, egy funkciógazdag vonzó közösségi tér kialakítása kereskedelmi, turisztikai,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15 FELHÍVÁS A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek megvalósítására leromlott városi területeken A felhívás címe: Leromlott városi területek

Részletesebben

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. 1 20/2015. sz. előterjesztés Bicske Város Önkormányzat Gazdasági Programja 2015-2019. A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 KISVÁRDA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából

Részletesebben

Mindezek alapján Szigetszentmiklós hosszú távú jövőképe a következőképpen fogalmazható meg:

Mindezek alapján Szigetszentmiklós hosszú távú jövőképe a következőképpen fogalmazható meg: 180 III. STRATÉGIA 1. Szigetszentmiklós jövőképe (15-20 év múlva) Az IVS jövőképének kialakítását a meglévő dokumentumok és a helyzetelemzés során kialakult kép alapján kell szakmai szempontok szerint

Részletesebben

Felsőzsolca Város. Akcióterületi terv Felsőzsolca Város kapuja és Városközpont (kereskedelmi, szolgáltató és közigazgatási alközpont) 2013.

Felsőzsolca Város. Akcióterületi terv Felsőzsolca Város kapuja és Városközpont (kereskedelmi, szolgáltató és közigazgatási alközpont) 2013. Felsőzsolca Város Akcióterületi terv Felsőzsolca Város kapuja és Városközpont (kereskedelmi, szolgáltató és közigazgatási alközpont) 2013. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

1) A projekt keretében - jelen dokumentumban meghatározott módszertan szerint - fel kell tárni, és elemezni kell a kerékpáros forgalom kibocsátó és

1) A projekt keretében - jelen dokumentumban meghatározott módszertan szerint - fel kell tárni, és elemezni kell a kerékpáros forgalom kibocsátó és Melléklet a KözOP-2008-3.2. Kerékpárút hálózat fejlesztés c. pályázati útmutatóhoz C11. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások 1. Általános előírások 1) A projekt keretében - jelen dokumentumban

Részletesebben

Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader.

Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader. Szatmár Leader Közhasznú Egyesület 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. Tel: +36303750247 E-mail: leader.szatmar@gmail.com Honlap: www.szatmarleader.hu HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 TERVEZET 2016.

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai

A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai A Képviselő-testület korábbi években hozott későbbi éveket is érintő pénzügyi kihatású határozatai HATÁROZATOK: 1.) 507/1998.(IX.03.) Kt. határozat 1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az építésügy

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

Gazdaság. Infrastruktúra

Gazdaság. Infrastruktúra Gazdaság A 10 legnagyobb iparűzési adót szolgáltató vállalkozás DRV Rt., Dráva-Tej Kft., Drávacoop Zrt., Averman- Horvát Kft., B és Z Beton Kft., Barcs Metál Kft., Magyarplán Kft., QUATRO Kft. A.L.M Kft.,

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata, átdolgozása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata, átdolgozása Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata, átdolgozása Szabó Imre városi főépítész, Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Tartalom Az egyes

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA I. számú módosítással egységes szerkezetben Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 MÓRAHALOM VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat A Belügyminisztérium összefoglaló értékelése alapján kiegészítve Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Integrált Városfejlesztési Stratégia. Munkaanyag I. változat. Kunszentmiklós, 2008. május

Kunszentmiklós Város Integrált Városfejlesztési Stratégia. Munkaanyag I. változat. Kunszentmiklós, 2008. május Kunszentmiklós Város Integrált Városfejlesztési Stratégia Munkaanyag I. változat Kunszentmiklós, 2008. május 1 Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló 3 2. A város szerepének meghatározása a település

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK, TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben