PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Funkcióbıvítı rehabilitáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Funkcióbıvítı rehabilitáció"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Funkcióbıvítı rehabilitáció Pest megyei településközpontok fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest megyében (Kódszám: KMOP /B) és Budapesti integrált városfejlesztési program Budapesti kerületi központok fejlesztése (Kódszám: KMOP /B) A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg 1

2 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...3 Alapvetı cél... 3 Rendelkezésre álló forrás... 4 B. Pályázók köre...4 Méret... 5 C. pályázat tartalma...5 Támogatható tevékenységek köre... 5 Projekt területi szőkítése...11 D. Pénzügyi feltételek...11 Támogatás formája...11 Támogatás összege...12 E. Kiválasztási kritériumok...12 F. Adminisztratív információk...13 A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS Alapvetı cél A pályázat keretében meghirdetett komponensek a július 25-én Kormány által elfogadott Közép-Magyarországi Operatív Program 5. Települési területek megújítása c évekre szóló Akcióterven (továbbiakban: AT) belül egyazon intézkedésben, azonban különálló konstrukcióban, önálló komponensként szerepelnek. Jelen pályázati kiírás egyben jelenteti meg a két integrált település-, illetve városfejlesztést megvalósítani hivatott komponenst. A Települési központok fejlesztése az identitást erısítı funkciók elıtérbe helyezésével c. intézkedés konstrukcióin belül az integrált településfejlesztést célzó komponensek olyan városközpont és településközpont megújítást kívánnak elısegíteni, amelynek célja a központok gazdasági, kulturális, turisztikai és egyes városok esetében kistérségi központi funkcióinak erısítése. Az intézkedés célja a helyi önkormányzatok innovatív település-rehabilitációs akcióinak ösztönzése, részleteiben: Új gazdasági, közösségi funkciók megjelenésének támogatása és a meglévı funkciók megerısítése. Kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, kiskereskedelmi funkciók erısítése. Vonzó városi környezet kialakítása, amely ösztönzi a további magánberuházásokat. Kistérségi szolgáltató funkciók infrastrukturális hátterének megteremtése, összhangban a kistérségi társulások feladataival. Az intézkedés fenti céljainak eléréséhez a jelen kiírás értelmében pályázat az alábbi két komponensre nyújtható be: Integrált településfejlesztés Pest megyében (KMOP /B) és Budapesti kerületi központok fejlesztése (KMOP /B) A kétfordulós eljárás Jelen pályázati kiírás keretében támogatásra kerülı pályázatok kétfordulós eljárás keretében kerülnek támogatásra. Az elsı fordulót követıen a támogatott pályázók a pályázat kidolgozása céljából pénzügyi támogatásban, valamint a közremőködı szervezet részérıl tanácsadásban részesülnek. Az elsı fordulót követıen kerül sor a végleges pályázatok kidolgozására, amelyre a pályázónak az elsı fordulóban született támogatási döntés idıpontjától fél év áll rendelkezésére. A pályázatról végérvényes támogatási döntés az eljárás második fordulójában születik. 3

4 Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a következık szerint alakul: Pest megyei településközpontok fejlesztése konstrukció Integrált településfejlesztés Pest megyében (KMOP /B): a évben 3, 407 milliárd Ft, a évben 7, 917 milliárd Ft, összesen: 11, 324 Ft milliárd Ft Budapesti integrált városfejlesztési program konstrukció Budapesti kerületi központok fejlesztése (KMOP /B) összesen 5, 984 milliárd Ft (a évi keret terhére). B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírás keretében pályázhatnak: települési önkormányzatok: kizárólag az évi LXV. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott helyi önkormányzatok (városi, a fıváros és kerületei) nyújthatnak be pályázatot. Egyéb szervezetek kizárólag partnerként vehetnek részt a projekt megvalósításában, az alábbiak szerint: Támogatásban részesülı partnerek lehetnek: Városi (fıvárosi), települési, megyei önkormányzatok és intézményeik (az 1990.évi LXV. tv., önkormányzati intézmények évi XXXVIII. Tv. 66. ; 87. ; Ptk 36..) Központi költségvetési szervek és intézményeik (A költségvetési szervek szabályozása: Ptk 36..; Áht. 87..), amennyiben a pályázó támogatható tevékenységei között a bőnmegelızés megjelenik, kötelezı bevonni partnerként az illetékes rendvédelmi szervet, Közhasznú tevékenységet végzı, nem profitorientált gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzat vagy az állam többségi tulajdonnal rendelkezik pl.: önkormányzati intézmények, közmővek tulajdonjogával, kezelıi jogával rendelkezı gazdasági társaságok stb. Állami gazdálkodó szervezet: Állami vállalat (1977. évi VI. tv., évi LV. tv.), Egyéb állami gazdálkodó szervezet Non-profit szervezetek, egyház (1990. évi IV. tv. a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról; Eht); alapítvány (Ptk 74/A ); közalapítvány (Ptk 74/G ); egyesület (Ptk. 61. ); köztestület (Ptk. 65. ); közhasznú társaság (Ptk ). Kis- és középvállalkozások valamint egyéni vállalkozók (2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, IV. törvény a gazdasági társaságokról) 1. 1 A kis- és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók támogathatóságával kapcsolatban az alábbi szabályokat kell figyelembe venni: 4

5 A támogatásban részesíthetı partnerek minden tekintetben a fı pályázóra vonatkozó feltételek szerint részesülhetnek támogatásban! A pályázat benyújtására és megvalósítására a jelen pontban meghatározott szervezetek által alkotott konzorcium keretében is van lehetıség, ebben az esetben be kell nyújtani az útmutató 14. számú mellékletét képezı Konzorciumi együttmőködési megállapodás -t. Méret A jelen pályázati felhívás esetére nem vonatkozik. C. PÁLYÁZAT TARTALMA Támogatható tevékenységek köre A jól kialakított városkép eredményeként a településközpont vonzóvá válik, az itt folyó élet egyre pezsgıbb lesz, így az arculatképzés a település saját jómódjának és életképességének megteremtésérıl szól, adott esetben korábbi életének visszaidézése segítségével. 1 Átfogó cél: A helyi közösségi élet szimbólumának is tekintett, jelenleg vonzerejüket vesztett, elhanyagolt városközpontok attraktivitásának és funkcionális mőködésének fejlesztése. A támogatható tevékenységeket kizárólag a kijelölt akcióterületen belül lehet megvalósítani. A fejlesztési tevékenységek meghatározása során az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló hatályos 253/1997. (XII.20.) számú kormányrendelet (OTÉK) vonatkozó rendelkezései, illetve a VÁTI Kht. és a Pro Régió Ügynökség közös kiadásában megjelent Fıutca kézikönyvben foglaltak az irányadók. Az alábbiakban felsorolt célokhoz rendelt eszközök felsorolása nem teljes körő! Egyéb, a település akcióterületi tervében meghatározott eszközök is biztosíthatják a településfejlesztési célok megvalósulását. A település pályázatában megfogalmazott fejlesztési tevékenységek abban az esetben részesülhetnek támogatásban, amennyiben az alábbi célokhoz illeszkednek, de az itt felsorolt eszközök köre bıvíthetı. 1. Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 2. Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikkének a csekély összegő (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló január 12-i 69/2001/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti támogatás. Egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, csekély összegő támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurónak megfelelı forint összeget. 1 Fıutca kézikönyv,pro Régió Ügynökség Budapest

6 1. Városkép Cél: A belváros attraktivitásának növelése a városépítészet és az épített környezet minıségének fejlesztésével. Lehetséges eszközök: Települési önkormányzati tulajdonban lévı közterületek komplex felújítása (pl. igényes és esztétikus közterületek ill. találkozóhelyek kialakítása, közvilágítás korszerősítése stb.) A település központjában található, köztulajdonban lévı épületek, épületsorok teljeskörő felújítása, bıvítése, funkcióhiány esetében építése lehetséges. Non-profit szervezet, illetve magántulajdonban lévı épületek külsı felújítása megengedett, amennyiben az épület közösségi funkciót lát el. (A közösségi funkció a projekt zárását követıen további öt évig igazoltan fenntartásra kerül.) 2. Örökségvédelem Cél: Az építészeti örökség fizikai megújítása és gazdaságilag is fenntartható, élı funkcióval való megtöltése. Lehetséges eszközök: A település központjában található, köztulajdonban lévı, a település életében meghatározó, helyi vagy országos mőemléki védettséget élvezı épületek értékmegırzı felújítása, fejlesztése, (új) funkcióval történı felruházása, a mőemlékhez méltó épített környezet kialakítása lehetséges (környezı épületek, közterületek átalakítása). Non-profit szervezetek, illetve magántulajdonban lévı épületeknél csak külsı felújítás lehetséges, de amennyiben az épület közösségi funkciót lát el, úgy a belsı terek felújítása, átalakítása bıvítése is lehetséges (amennyiben a felújított épületben a projekt zárását követıen további öt évig igazoltan fenntartásra kerül a közösségi funkció). A helyi közösség életében meghatározó szerepet betöltı, KEOP-ban és a KMOP 3.2.1/B győjteményes növénykertek és védett történeti kertek megırzése és helyreállítása címő komponensében nem nevesített épített és természeti értékek (pl. kálvária, kegyeleti park, kastélykert, park, fasor stb.), valamint mővészeti alkotások (emlékmővek, szobrok stb.) megırzése és rehabilitációja lehetséges. 3. Közlekedésszervezés és infrastruktúrafejlesztés Cél: A közúti forgalom és az utca melletti terület-felhasználási tevékenységek szimbiózisának megteremtése, a konfliktusok elfogadható szintőre való csökkentése. Lehetséges eszközök: Gyalogos és kerékpáros közlekedés elısegítése forgalomcsillapítás eszközeivel, gépjármő forgalom csökkentése, az akcióterületre esı belterületi közúthálózat felújítása, indokolt esetben építése; Parkolási gondok megoldása és enyhítése (önkormányzat által üzemeltetett ingyenes, önkormányzat vagy KKV által üzemeltetett fizetıs); Vonalas infrastruktúra (közüzemi vízhálózat, zárt közcsatorna-hálózat, belterületi belés csapadékvíz-elvezetés, gáz- és elektromos energia ellátás) korszerősítése és fejlesztése abban az esetben támogatható, amennyiben az utca- és térburkolat, valamint a zöldfelületek kialakításához kapcsolódik és indokolt. 6

7 4. Szervezés Cél: Hosszútávon fenntartható menedzsment szervezet létrehozása. Eszköz: Menedzsment szervezet létrehozása az útmutató 12. sz. mellékletének megfelelıen. 5. Helyi gazdaságfejlesztés Cél: A helyi szolgáltatások minıségének és termékpalettájának fejlesztése, valamint a helyi foglalkoztatás növelése. Lehetséges eszközök: Alapos helyzetelemzésen és SWOT elemzésen alapuló részletes helyi gazdaságfejlesztési stratégia szükséges (további részletek a Részletes helyi gazdaságfejlesztési stratégia tematikája c. 15. sz. útmutató mellékletben). Üzletek, kereskedelmi egységek felújítása az alábbiak szerint: Kis- és közép vállalkozások (KKV-k) tulajdonában levı épületek, pl. üzlethelyiségek vagy irodák esetében a támogatás kizárólag a külsı felújítást teszi lehetıvé, amennyiben azok az akcióterület szerves részét képezik. Amennyiben az épület az önkormányzat tulajdonát képezi úgy az épület teljes körő felújítása, bıvítése támogatható. (pl.: piac, piaccsarnok épületének korszerősítése, kereskedelmi egységek, üzletek, rendezvény- és konferenciaközpont, gazdasági szolgáltatóház stb.) Az akcióterületen lévı barnamezıs területek fejlesztése, amennyiben funkcióbıvülést illetve funkcióváltást eredményez. Felhagyott épületek külsı és belsı felújítása a funkcióbıvítéssel. 6. Promóció Cél: A helyi identitást, közösségformálást, imázst, környezettudatosságot erısítı akciók valamint a központ forgalmának (látogatottságának) növelése. Lehetséges eszközök: A területen megvalósuló városfejlesztési tevékenységek megismertetése és kapcsolódó helyi társadalmi akciók szervezése; A helyi kötıdést és büszkeséget erısítı akciók szervezése; Közösségépítést és szabadidı hasznos eltöltését segítı szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása; Helyi környezettudatosság elterjesztését segítı tájékoztatási, szemléletformálási akciók Integrált településfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének és eszközigényének támogatása; Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetıségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság). A felsorolt hat fejlesztési cél együttes kezelése és megvalósítása szükséges a komplex fenntartható fejlesztés és a gazdasági versenyképesség eléréséhez. Amennyiben a település központi területén nem található építészeti örökség, úgy az értelemszerően kihagyható a felsorolt hat elembıl. 7

8 Egyedi (rész) projektek idıben és térben történı elválasztása helyett, a pozitív kölcsönhatások kiaknázása érdekében célszerő azokat egységes, integrált programként kezelni. 1 Önmagában nem támogatható, de a fenti tevékenységekkel együtt kötelezıen megvalósítandó tevékenységek: Integrált városfejlesztési stratégia készítése: a Közép-magyarországi régió kistérségi központi funkciót ellátó városai (kistérségi központok és a 25 ezer fı feletti városok) esetében (Aszód, Budaörs, Cegléd, Dabas, Dunakeszi, Érd, Gödöllı, Gyál, Monor, Nagykáta, Nagykırös, Pilisvörösvár, Ráckeve, Szentendre, Szigetszentmiklós, Szob, Vác, Veresegyház), valamint a budapesti kerületek illetve a Fıváros számára kötelezı. Elızetes és teljes akcióterületi terv, ezen belül alapos helyzetelemzésen és SWOT elemzésen alapuló részletes helyi gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása szükséges (további részletek a Részletes helyi gazdaságfejlesztési stratégia tematikája c. 16. sz. útmutató mellékletben). Az elızetes és teljes akcióterületi terv stratégiai fejezetének elkészítése azon pályázói kör számára kötelezı, akiknek nem kötelezı az IVS elkészítése és nem is készítenek azt. Ezen városok a budapesti agglomerációba tartozó 10 e fı feletti lakónépességő városok lehetnek: Biatorbágy, Budakeszi, Dunaharaszti, Fót, Göd, Gyömrı, Kistarcsa, Maglód, Pécel, Pomáz, Százhalombatta, Szigethalom, Törökbálint, Üllı, Vecsés. Azbesztmentesítés középületekben, amennyiben releváns Akadálymentesítés középületekben A beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelı végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységek (pl. helyi partnerségek kialakításának támogatása, fórumok, információs és tájékoztatási intézkedések, stb.) Városmarketing akciók. Önmagában nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támogatható (kiegészítı) tevékenységek: Integrált városfejlesztési stratégia készítése (azon városok számára, amelyeknek az IVS készítés nem kötelezı) Pályázati háttérdokumentáció (tervek, engedélyek, tanulmányok, közbeszerzési dokumentáció) készítése. Komplex terület-elıkészítési munkák a késıbbi építések és felújítások megalapozására (pl. ingatlanrendezés, bontás, rekultiváció, kármentesítés stb.). Akadálymentesítés a fejlesztés által érintett épületekben a 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) akadálymentesítésre vonatkozó szakaszainak értelmében: - új építések részeként, közintézmények esetén kötelezı - meglévı épületek belsı felújítása részeként utólagosan, közintézmények esetén kötelezı - épületek külsı felújítása esetén kizárólag a bejutást elısegítı akadálymentesítés támogatható, - lakáscélú épületek akadálymentesítése nem támogatható. 1 Fıutca kézikönyv,pro Régió Ügynökség Budapest

9 Energiahatékonysági korszerősítés a fejlesztés által érintett épületekben (kivétel lakáscélú épületek). Azbesztmentesítés a fejlesztés által érintett épületekben, amennyiben releváns (kivétel lakáscélú épületek). Az akcióterületen a szelektív hulladékgyőjtés infrastrukturális feltételeinek kiépítése, győjtıszigetek kialakítása (jármőbeszerzés nem támogatható). Eszközbeszerzés, amennyiben a fejlesztéshez szorosan kapcsolódik Projektmenedzsment. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások. Kötelezıen megvalósítandó tevékenységek, beszerzések Az alábbi feltételeknek együttesen kell teljesülniük (lehatárolási kritériumok): A C1.1. pontban felsorolt hat fejlesztési cél (Városkép, Örökségvédelem, Közlekedésszervezés és Infrastruktúrafejlesztés, Szervezés, Helyi gazdaságfejlesztés, Promóció) együttes megvalósítása, értelmezése szükséges a komplex fenntartható fejlesztés és a gazdasági versenyképesség eléréséhez. Amennyiben a település központi területén nem található építészeti örökség, úgy az értelemszerően kihagyható a felsorolt hat elembıl. A Gazdasági funkciókat erısítı tevékenységek közül választott tevékenységek összköltsége a pályázat során megvalósuló tevékenységek összköltségének 20%-át, a Promóció témakörében támogatott helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erısítı és a helyi foglalkoztatást javító fejlesztések a pályázat során megvalósuló tevékenységek összköltségének 15%-át nem haladhatják meg. A projektekhez szükséges benyújtani a következı dokumentumokat: Integrált városfejlesztési stratégia a Közép-magyarországi régió kistérségi központi funkciót ellátó városai (kistérségi központok és a 25 ezer fı feletti városok) esetében: Aszód, Budaörs, Cegléd, Dabas, Dunakeszi, Érd, Gödöllı, Gyál, Monor, Nagykáta, Nagykırös, Pilisvörösvár, Ráckeve, Szentendre, Szigetszentmiklós, Szob, Vác, Veresegyház, valamint a budapesti kerületek illetve a Fıváros számára kötelezı az elkészítése. Elızetes és teljes akcióterületi terv, ezen belül alapos helyzetelemzésen és SWOT elemzésen alapuló részletes helyi gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása szükséges (további részletek a Részletes helyi gazdaságfejlesztési stratégia tematikája c. 15. sz. útmutató mellékletben). Az elızetes és teljes akcióterületi terv stratégiai fejezetének elkészítése azon pályázói kör számára kötelezı, akiknek nem kötelezı az IVS elkészítése és nem is készítenek azt. Ezen városok a budapesti agglomerációba tartozó 10 e fı feletti lakónépességő városok lehetnek: Biatorbágy, Budakeszi, Dunaharaszti, Fót, Göd, Gyömrı, Kistarcsa, Maglód, Pécel, Pomáz, Százhalombatta, Szigethalom, Törökbálint, Üllı, Vecsés. Amennyiben releváns, a projekt kötelezıen tartalmazza a C1. pontban felsorolt Önmagában nem támogatható, de a fenti tevékenységekkel együtt kötelezıen megvalósítandó tevékenységeket. 9

10 Választható, bírálatnál elınyt jelentı kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások stb. Elınyt élveznek és az értékelés során plusz pontokat kapnak azok a projektek: a vállalt önerı mértéke meghaladja a tevékenységtípusonként kötelezıen elıírtat; amelyek a 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet által meghatározott hátrányos helyzető kistérségekben, illetve Budapest peremkerületeiben (IV., XV., XVI., XVII., XVIII., XXI., XXII., XXIII.) valósulnak meg; amelyek akcióterületi fejlesztéseit integrált városfejlesztési stratégiával támasztották alá (amennyiben az IVS készítése nem kötelezı); amelyek új városi funkciók betelepülését teszik lehetıvé a projekt keretein belül; amelyek a zöldmezıs beruházások helyett barnamezıs fejlesztésekkel (meglévı épületek felújításával) oldják meg az új létesítmények kialakítását; vagy költséghatékonysága miatt indokolt új zöldmezıs beruházás esetén a beruházással egyezı nagyságú zöldfelület kialakítását biztosítják; amelyek elısegítik az adott fejlesztés sajátosságainak megfelelıen az építészeti örökség integrált védelmét az Európai Építészeti Örökség védelmérıl szóló egyezményben (ETS 121.) részletezett kategóriák szerint, valamint a természeti környezet megırzését; amelyek jelentıs zöldfelület növekedést hajtanak végre az akcióterületen (az új építésekhez kapcsolódó, a beruházással egyezı nagyságú zöldfelület kialakítása nem jelent plusz pontot ennél a kritériumnál); amelyek bizonyítottan a legjobb elérhetı technológiákat (BAT), valamint anyag- és energiatakarékos megoldásokat alkalmaznak; amelyek a fejlesztések által érintett épületekben megújuló vagy alternatív energiaforrások felhasználását alkalmazzák; amelyek zöldfelületi rekonstrukciót, alulhasznosított zöldterület fejlesztését valósítják meg; amely fejlesztések az akcióterületen a közbiztonság növelésében elıreláthatóan jelentıs eredményt tudnak megvalósítani; amelyek zöldterületek, parkok kialakításánál és bıvítésénél figyelmet fordítanak az ıshonos növényfajok megırzésére és telepítésére és/vagy az allergén hatású növények és a tájidegen növényfajok irtására; azok a fejlesztések, amelyek a létrejövı fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó módon, a kivitelezés vagy a fenntartás során további munkahelyeket vagy szolgáltatásokat hoznak létre. 10

11 Projekt területi szőkítése Jelen pályázati konstrukció keretében kizárólag a Közép-magyarországi régió területén, az alábbiakban felsorolt települések belterületén megvalósuló projektek támogathatóak: Integrált településfejlesztés Pest megyében (KMOP /B): A Közép-magyarországi régió kistérségi központi funkciót ellátó városai* (kistérségi központok és a 25 ezer fı feletti városok): Aszód, Budaörs, Cegléd, Dabas, Dunakeszi, Érd, Gödöllı, Gyál, Monor, Nagykáta, Nagykırös, Pilisvörösvár, Ráckeve, Szentendre, Szigetszentmiklós, Szob, Vác, Veresegyház. A budapesti agglomerációba tartozó 10 e fı feletti lakosú városok*: Biatorbágy, Budakeszi, Dunaharaszti, Fót, Göd, Gyömrı, Kistarcsa, Maglód, Pécel, Pomáz, Százhalombatta, Szigethalom, Törökbálint, Üllı, Vecsés * a év végi lakónépesség szám alapján kerültek lehatárolásra Pest megye esetében a fejlesztések a település án hatályos rendezési tervének vegyes terület (OTÉK 15. alapján) terület-felhasználási egységeibe tartozó, illetve az azzal fizikailag közvetlenül érintkezı zöldterület (OTÉK 27. alapján) területfelhasználási egységeibe tartozó területeken valósulhatnak meg. Budapesti kerületi központok fejlesztése (KMOP /B): Budapesti kerületekben. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK Támogatás formája Vissza nem térítendı támogatás. Támogatás mértéke a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek arányában a következı: regionális beruházási támogatással támogatott tevékenység esetén: az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. (1) bekezdése szerinti mérték (ún. támogatási térkép): a Pest megyében megvalósuló beruházások esetében 30%, Budapesten 25%. A támogatási intenzitások kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növekednek. Amennyiben a költségvetési intézmények, illetve non-profit szervezetek a támogatni kért projekt tekintetében üzletszerő, vállalkozási tevékenységet végeznek, a vállalkozásokra vonatkozó szabályok irányadóak rájuk! 11

12 kulturális célú támogatással támogatott tevékenység esetén: 85%. a Pest megyében megvalósuló beruházások esetében 30%, Budapesten 25%. de minimis támogatással támogatott tevékenység: az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. (1) bekezdése szerinti mérték (ún. támogatási térkép) esetén: Pest megyében megvalósuló beruházások esetében 30%, Budapesten 25%, kivéve a projekt menedzsment tevékenység esetén: 85%. nem állami támogatással támogatott, ún. közcélú tevékenység esetén: 85% központi költségvetési szervek esetében a kulturális célú, valamint a nem állami támogatással támogatott tevékenységek esetén: 90%. A projekt egészére vonatkozó maximális támogatási arány (összes támogatás/az összes elszámolható költség): 85%. Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhetı támogatás mértéke mind a két komponensben: minimum 500 millió Ft, de maximum 1500 millió Ft lehet. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képezı pályázati útmutatóban közzétett jogosutsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. 12

13 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (XDat-fájl formátumban, kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következı címre kell beküldeni: Közép-Magyarországi Operatív Program Kódszám: KMOP /B KMOP /B Közremőködı Szervezet: Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht Budapest, Hermina út. 17. Kérjük, hogy a borítékon és CD/DVD lemezen és tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát: KMOP /B, vagy KMOP /B, a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenırizze a kitöltött adatokat, illetve gyızıdjön meg a kitöltés sikerességérıl, az adathordozó épségérıl! A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetıség! Kérjük, ügyeljen rá, hogy a pályázat összefőzve, oldalszámozott tartalomjegyzékkel és megszámozott oldalakkal kerüljön benyújtásra. A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerően aláírt példány tekintendı hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és mellékletek megegyezıségérıl a pályázó köteles gondoskodni. A pályázatok benyújtása január 18-tól április 25-ig lehetséges. Benyújtásnak az a nap minısül, amikor a postai bélyegzı szerint a pályázatot ajánlott küldeményként postára adták. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követıen az ellenırzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenırzését! A pályázati kiírás tartalmával kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit telefonon a 06-40/ as számon, írásban az címen teheti meg. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektronikus formában való kitöltésnél. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. 13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program. Funkcióbıvítı integrált városfejlesztési akciók támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Prgram Funkcióbıvítı integrált vársfejlesztési akciók támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: DDOP-2007-4.1.1A A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelı egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minıségi fejlesztése támogatására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztésének támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztésének támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztésének támogatására Kódszám: EAOP-2007-2.1.2 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE 1 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 3 2 A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei

Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei Kiemelt projekt tervezési felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vállalkozásfejlesztési létesítmények infrastruktúra- és szolgáltatás-fejlesztésére 1.5.3/A - Inkubátorházak szolgáltatásfejlesztéssel

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében. Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására. Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében. Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására. Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B. 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program. Helyi és kistérségi szintő rekultivációs programok elvégzése c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Prgram Helyi és kistérségi szintő rekultivációs prgramk elvégzése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: NYDOP-2007-4.1.1/2 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

Észak-magyarországi Operatív Program. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához

Észak-magyarországi Operatív Program. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához Észak-magyarországi Operatív Program Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: EMOP-2007-2.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: DAOP 2007-1.1.1./A A projektek

Részletesebben

Környezet és energia Operatív Program

Környezet és energia Operatív Program Környezet és energia Operatív Program 5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése támogatására Kódszám: TAMOP 2.5.1/07/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program. Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program. Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése Kódszám: DAOP-2007-4.2.1/2F A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Helyi településfejlesztési akciók támogatására Kódszám: EAOP-2007-5.1.1.E. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására Kódszám: EAOP-2007-2.1.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság Összefoglaló az Új Magyarország Fejlesztési Terv sporthoz közvetetten kapcsolódó fejlesztési lehetőségeiről 2008. március I. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Gyömrő Város Önkormányzat KMOP 5.2.1/B-09-2f-2010-0004 számú, Gyömrő városközpont fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített programalap

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY:

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. február 15-i ülésére TÁRGY: Pályázati lehetőségekről tájékoztató KEOP-2011-6.2.0/B KEOP-2011.4.9.0 ELŐADÓ: Kovács József polgármester

Részletesebben

113/2007. (VII.19.) KTH.

113/2007. (VII.19.) KTH. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. augusztus 29. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TERVEZÉSI FELHÍVÁS Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Infrastrukturális fejlesztések a minıségi oktatás, az egész életen át tartó tanulásnak a kultúra eszközeivel történı elısegítése érdekében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Törökszentmiklós város északi szegregátumának komplex fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP-2009-5.4.0 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 1,25 cm PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése pályázatos projektek támogatására Kódszám: KEOP-3.3.0. A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése Kódszám: TIOP-2.1.2/07/1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó források

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó források Foglalkoztatáshoz kapcsolódó források Beavatkozási terület (támogatható tevékenységek) Eszközbeszerzés; nfrastrukturális és ingatlan beruházási és bérleti költségek; gyártási licenc, know-how beszerzések;

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 azonosítószámú szociális célú városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére Tartalom GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Szakképzési valamint 18

Szakképzési valamint 18 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL H A GINOP-6.1.1-15 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése kiemelt projekt megvalósítás sára létrejött konzorcium A GINOP-6.1.1-15 Alacsony

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben Kódszám: TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A Tartalom

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzata

Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (a városrehabilitációs projekt lebonyolításával megbízott Városfejlesztő Társaság) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nádudvar

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt. keretében elkülönített Programalap

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt. keretében elkülönített Programalap Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

Közvetett támogatások útmutató

Közvetett támogatások útmutató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közvetett támogatások útmutató a Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja a DAOP-2009-5.1.2/C-09-2f-2010-0002 pályázat városrehabilitációs

Részletesebben

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Pályázati felhívása

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Pályázati felhívása A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Pályázati felhívása Az erdık közjóléti célú védelmét és bıvítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegő (de minimis) támogatásáról szóló 112/2008.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 38/2007. (X. 3.), 5/2007.

Részletesebben

Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt

Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

Részletesebben

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bakonykúti község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: 2015.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése FELHÍVÁS A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése A Felhívás kódszáma: GINOP 7.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Gosztola Község Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Teljes Akcióterületi Terv készült Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata megbízásából a Budapesti integrált városfejlesztési program Budapesti kerületi központok fejlesztése (kódszám: KMOP-5.2.2/B-2008-0016)

Részletesebben

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Báránd Község Önkormányzatának 15/2008.(XII.22.) KT rendelete Báránd Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-elmódosított 1990. évi LXV. tv. 8. (1) bekezdése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Észak magyarországi Operatív Program 3. prioritás: Településfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Településfejlesztés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése támogatására Kódszám: TIOP-1.1.1/07/1

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés VEKOP-2.1.7-15

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés VEKOP-2.1.7-15 portfólió Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés VEKOP-2.1.7-15 A pályázat célja A pályázat célja a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztése és az ezek eredményeként létrejövő innovatív

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl másrészrıl Budapest Fıváros XIII. kerületi Önkormányzat (képviseli: dr. Tóth József polgármester, székhely: 1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 15513003-2-41,.KSH

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XVIII. ker. Petıfi

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Tervezet Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/C

Részletesebben

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK

INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK Kérdés: Miként kell eljárni, ha a Magyar Szabadalmi Hivatal a szolgáltató? Válasz: A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 29. (1) bekezdésének h) alpontja

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és módosításai meghatározzák az állam és helyi önkormányzatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Képzés- és tartalomfejlesztés, képzık képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, mőszaki és informatikai képzésekre és azok

Részletesebben

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL S Z EGEDI TUDOMÁNYEGYETEM S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL Szeged, 2009. Szabályzat az SZTE keretei között folytatott

Részletesebben

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY Püspökladány Város Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása...

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Nyirád Községi Önkormányzat 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 18/2005. (XI. 18.) rendelete NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 19., kedd. Tartalomjegyzék. 5/2010. (I. 19.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 19., kedd. Tartalomjegyzék. 5/2010. (I. 19.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 19., kedd 4. szám Tartalomjegyzék 5/2010. (I. 19.) Korm. rendelet 2/2010. (I. 19.) IRM rendelet 7/2010. (I. 19.) NFGM rendelet 4/2010. (I.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése. Kódszám: KEOP-3.3.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése. Kódszám: KEOP-3.3.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése c. pályázati konstrukció keretében megvalósítandó projektek támogatására Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET Pécs 2010 Európa Kulturális F városa Új munkahelyek a sikerért regionális munkaer -piaci program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET Pécs 2010 Európa Kulturális F városa Új munkahelyek a sikerért regionális munkaer -piaci program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv vállalkozásokat érintő aktuális pályázati kiírásai

Az Új Széchenyi Terv vállalkozásokat érintő aktuális pályázati kiírásai Az Új Széchenyi Terv vállalkozásokat érintő aktuális pályázati kiírásai 1. VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROGRAM 1.1. KKV technológia fejlesztés Támogatás összege: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás

Részletesebben

Környezet és energia Operatív Program

Környezet és energia Operatív Program Környezet és energia Operatív Program 5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás Akcióterv 2009-2010 2010. március I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 FELHÍVÁS A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztésének

Részletesebben

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK. Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Pályázati konstrukció kódja:

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK. Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Pályázati konstrukció kódja: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhívásához

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI Módszertani útmutató rekultivációs célú projektek költség-haszon elemzéséhez 0 KVVM FI Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez Változatelemzés,

Részletesebben

KEOP Energetikai pályázati lehetıségek Huba Bence Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Bioenergia hasznosítási lehetıségei Budapest, 2010.11.

KEOP Energetikai pályázati lehetıségek Huba Bence Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Bioenergia hasznosítási lehetıségei Budapest, 2010.11. KEOP Energetikai pályázati lehetıségek Huba Bence Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Bioenergia hasznosítási lehetıségei Budapest, 2010.11.8 Tartalom 1.Helyzetértékelés 2.KEOP determinációk (belsı

Részletesebben