BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK február 15-i ülésére TÁRGY:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. február 15-i ülésére TÁRGY:"

Átírás

1 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK február 15-i ülésére TÁRGY: Pályázati lehetőségekről tájékoztató KEOP /B KEOP ELŐADÓ: Kovács József polgármester

2 Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a KEOP /B és a KEOP pályázatokkal kapcsolatos elıkészítés kezdje meg és a március havi ülésre terjessze elı. Formázott: Betőtípus: Félkövér Formázott: Balra zárt Formázott: Betőtípus: Félkövér Formázott: Betőtípus: 11 pt Határidı: március havi ülés Felelıs: Kovács József polgármester KEOP /B Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetıségeket népszerősítı, terjedésüket elısegítı mintaprojektek A KEOP költségvetése az alábbiak szerint tevıdhet össze (az összköltségekhez vetítve): projekt menedzsment 4 % eft kötelezı építési elemek 42 % eft választható energetika 27 % eft kommunkáció 20 % eft mérnöki díjak 4 % eft tájékoztatás 3 % eft Az építési tételek így maximalizálhatók, mivel a kommunikációt a minimális 20 %-al kalkuláljuk, viszont az lehet több is. Alapvetı cél: kommunikációs tevékenységet és fizikai jellegő beruházást is magában foglaló projekt megvalósítása Célcsoportok Magyarországon élı: lakosság általában gyerek korcsoport (4-15 év) fiatalok (15-28 év) családok háztartások vezetıi vállalati, szervezeti, intézményi döntéshozók politikai döntéshozók oktatási szakemberek, pedagógusok kommunikációs szakemberek Kizáró okok: Szakmai korlátozó feltételek: Kizárólag azon pályázó részére nyújtható támogatás, Törölt: Formázott: Középre zárt Formázott: Kiemelt Törölt: Törölt: tg vetése Törölt: Törölt: i Törölt: Törölt: Törölt: Törölt: amely a projekt pénzügyi feladatait, beleértve a pályázat költségvetésének kidolgozását és a projekt teljes pénzügyi menedzsmentjét, legalább 3 éves szakmai tapasztalattal bíró, szakirányú felsıfokú végzettségő vagy felsıfokú képesítéső pénzügyi szakember bevonásával végzi el; amely a projekt környezeti nevelési feladatait, beleértve a pályázat szakmai tartalmának kidolgozását és a projekt szakmai irányítását, legalább 3 éves szakmai tapasztalattal bíró környezeti nevelési szakember bevonásával végzi el;

3 amely a projekt ATL kommunikációs feladatait, beleértve a pályázat kommunikációs tartalmának kidolgozását és a projekt kommunikációs feladatainak irányítását, legalább 3 éves szakmai tapasztalattal bíró ATL kommunikációs szakember bevonásával végzi el; (Az A komponens keretében benyújtott pályázatokra csak et meghaladó passzív elérés esetén vonatkozik!) amely a projekt BTL kommunikációs feladatait, beleértve a pályázat kommunikációs tartalmának kidolgozását és a projekt kommunikációs feladatainak irányítását, legalább 3 éves szakmai tapasztalattal bíró BTL kommunikációs szakember bevonásával végzi el; (Az A komponensre nem vonatkozik!) amely a projekt mőszaki feladatait legalább 3 éves szakmai tapasztalattal bíró mőszaki szakember, illetve amennyiben az építési beruházás engedély köteles, 3 éves szakmai tapasztalattal bíró mőszaki ellenır bevonásával végzi el; (Az A komponensre nem vonatkozik!) amelynek nincs lezáratlan Zöld Forrás projektje és/vagy elbírálás alatt lévı Zöld Forrás pályázata; illetve amennyiben van, egyértelmően eltérı tartalommal nyújt be KEOP pályázatot és ezt igazolni is tudja (konzorcium esetén a feltétel minden konzorciumi partnerre vonatkozik). A közoktatási intézmények közül kizárólag olyan intézménynek nyújtható támogatás, amelynek érvényben levı pedagógiai programjához kapcsolódóan önálló környezeti nevelési programja van; amely támogató nyilatkozattal rendelkezik a fenntartója részérıl, miszerint a fenntartó ismeri és támogatja az adott projekt célkitőzéseit és megvalósítását. Az önkormányzatok közül kizárólag annak nyújtható támogatás (kivéve A -I támogatható tevékenységre benyújtott pályázatok esetén), mely legkésıbb a pályázat benyújtási idıpontjával hatályos, az évi LIII. Törvény 46. -a szerint érvényes környezetvédelmi programmal rendelkezik; mely legkésıbb a pályázat benyújtási idıpontjáig létrehozott önkormányzati környezetvédelmi alapot (az évi LIII. Törvény 58. -a szerinti módon és tartalommal). Támogatható tevékenységek projekt-elıkészítés (minden projektnél kötelezı!) 1. A tevékenységnek kötelezı része a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése, illetve az ennek megalapozásául szolgáló kutatások elvégzése, tanulmányok elkészítése (a B-I tevékenység esetén kötelezı az ökológiai térképezés VAGY a környezetirányítási rendszer bevezetésének elıkészítése, a B-III tevékenység esetén kötelezı a helyi termelık és (érdek)képviseleti szerveik bevonása a tervezésbe); 2. A tevékenység kötelezı része a projekt megvalósításának elindításához szükséges elvi szintő engedélyek megszerzése (környezetvédelmi és építési elvi szintő engedélyek, geotermikus/hıszivattyús projekt esetén a vízjogi létesítési/bányakapitánysági elvi szintő engedély); 3. A tevékenység kötelezı része a projekt megvalósítását bemutató tervek, helyszínrajzok elkészítése (a pályázat benyújtását megelızıen) A tevékenység választható része a projekt lebonyolításához szükséges közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása. Középületek komplex környezetbarát (hulladékmegelızı, víztakarékos, energiatakarékos) átalakítása Szakmai követelmények: 1. A támogatható tevékenység célja középületek átalakításával a középületet látogatók számára könnyen megérthetı, alkalmazható és hatékony mintákkal szolgálni, melyet a mindennapi Formázott: Térköz Utána: 6 pt, Felsorolás + Szint: 1 + Igazítás: 0 cm + Tabulátorhely: 0,63 cm + Behúzás: 0,63 cm Törölt: Formázott: Térköz Utána: 6 pt, Felsorolás + Szint: 1 + Igazítás: 0 cm + Tabulátorhely: 0,63 cm + Behúzás: 0,63 cm Törölt: Törölt: Formázott: Címsor 2;Numbered - 2;Fejléc 2;Címsor Kísérılevél II belül felsorolás, Balra zárt, Térköz Elıtte: 0 pt Törölt: Törölt: Törölt: Törölt: Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm

4 életmódjuk és fogyasztási szokásaikban, illetve különösen a lakásuk energia- és anyagáramainak szabályozásában tudnak hasznosítani. 2. Kizárólag olyan középület 1 átalakítása támogatható, amely a hét minden munkanapján nyitva áll a nagyközönség számára és a pályázat benyújtásakor legalább napi 50 fı látogatja az épületet, figyelembe véve a housing típusú beruházásokra vonatkozó korlátozást (ld. D8. fejezet); 3. Az épület minden átalakításánál, illetve a mőszaki megoldások kiválasztásakor kötelezı figyelembe venni a környezeti fenntarthatóság szakmai követelményeit és az ezeknek való megfelelést a pályázatban be kell mutatni. 4. A projektnek kötelezı része legalább 20%-os (kg-ban mért) hulladék megtakarítást eredményezı fejlesztés a hulladék megelızést szolgáló eljárások (folyamatszabályozás, anyagtakarékos szemlélet és gyakorlat, helyi komposztálás stb. 2 ) bevezetésével és eszközök beszerzésével; 5. A projektnek kötelezı része legalább 20%-os (m 3 -ben mért) ivóvíz megtakarítást eredményezı fejlesztés víztakarékos eljárások bevezetésével, víztakarékos berendezések beépítésével, esıvízgyőjtı/szürkevíz hasznosító rendszer kiépítésével; 6. A projektnek kötelezı része az ivóvíz és hulladék megtakarítás mérése (az ivóvíz esetén m3- ben, a hulladék esetén kg-ban); 7. A projektnek kötelezı része (amennyiben még nincs megoldva) a szelektív hulladékgyőjtés épületen belüli megoldása és az elszállítás megszervezése. Amennyiben a meghatározott feltételek teljesülnek, errıl nyilatkozni szükséges; 8. A projektnek kötelezı része (amennyiben még nincs megoldva) az intézményt látogató kerékpáros forgalomnak megfelelı számú kerékpár elhelyezhetıségét, idıjárás- és lopásvédettséget biztosító kerékpártároló kialakítása. Amennyiben a meghatározott feltételeket kielégítı kerékpártolás már biztosított, errıl nyilatkozni szükséges; 9. A projektnek kötelezı része a tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek teljesítése. 10. A projektnek választható része kerékpárok beszerzése és ingyenes kölcsönzési lehetıség biztosítása a munkavállalók/hallgatók/tanulók részére; 11. A projektnek választható része a főtési/hőtési energia megtakarítását célzó fejlesztés (nyílászáró-csere, hıszigetelés, főtési rendszer korszerősítés, zöld homlokzat, zöldtetı, zöldfelület kialakítás, passzívház technológia bevezetése); 12. A projektnek választható része az elektromos energia megtakarítását célzó fejlesztés (energiatakarékos világítótestek használata, igényekhez térben és idıben alkalmazkodó mőszaki megoldások, pl. szakaszolások, mozgásérzékelık kialakítása); 13. A projektnek választható része a megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés (biomassza tüzeléső kazán, napkollektor, stb.); 14. Energetikai fejlesztés esetén a projektnek kötelezı része az energia megtakarítás mérése (hıigény csökkentése esetén GJ/évben, villamosenergia-felhasználás csökkentés esetében kwh/évben) és az épület energiafogyasztásának hitelesítése (energiatanúsítvány). 15. A projektnek választható része környezetirányítási rendszer bevezetése a fenntartható módon átalakított épületben; 16. A projekt energetikai fejlesztésre irányuló részének ( pont alatt felsorolt projekt részek) elszámolható költségei nem haladhatják meg az I. támogatható tevékenységre elszámolt költségek 40%-át. 1 Ld. Fogalomjegyzék! 2 További példák, ötletek:

5 17. A tevékenység választható része a projekt lebonyolításához szükséges közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása. (A Kbt. figyelembevételével szükséges megállapítani a közbeszerzési kötelezettséget. Amennyiben a Kbt. szerint közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelezı, az eljárást az elıkészítés vagy a megvalósítás során kötelezı lefolytatni.) Kommunikáció (minden projektnél kötelezı!) Szakmai követelmények: 1. Ezen tevékenység elszámolható költsége az összes elszámolható költségnek legalább 20%-át el kell érnie, de nem haladhatja meg a 40%-át. Ezen belül az anyagvásárlás és eszközbeszerzések együttesen a kommunikációs projektelemre elszámolható költségek maximum 5%-áig támogathatók; 2. Az igénybe vehetı támogatás nagyságát az aktív elérés indikátorok határozzák meg az alábbiak szerint: a. 1 rövidtávú aktív elérés (ld. Fogalomjegyzék) vállalása alapján legfeljebb Ft támogatás vehetı igénybe a projekt átlagában, b. 1 hosszú távú aktív elérés (ld. Fogalomjegyzék) vállalása alapján legfeljebb Ft támogatás vehetı igénybe a projekt átlagában 3. 3 A számítás pontos módját ld. az MT Útmutató 3.6 fejezetében! Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP Pályázók köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolás szerint 3 ): VÁLLALKOZÁS (1, 2) Jogi személyiségő vállalkozás (1) Kivéve lakásszövetkezetek és mezıgazdasági szövetkezetek Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV (3) Költségvetési szerv és intézménye (3) NONPROFIT SZERVEZET (5, 6) Jogi személyiségő nonprofit szervezet (5) Kivéve pártok Kivéve jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6) ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7,8,9) Egyéb gazdasági szervezet (7) Kivéve 7.3 megszőnt gazdálkodási forma (7.3) Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8) Technikai kóddal rendelkezık (9) Valamint: - Közoktatási feladatok ellátásában közremőködı intézmények: A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, OM azonosítóval rendelkezik; Formázott: Felsorolás és számozás Törölt: Formázott: Betőtípus: 10 pt, Kiemelt Formázott: Szövegtörzs;Szövegtörzs Char Char Char;Szövegtörzs Char Char;Szövegtörzs Char;Standard paragraph, Középre zárt Formázott: Betőtípus: Times New Roman, 14 pt, Nem Félkövér, Kiemelt Formázott: Betőtípus: 14 pt, Kiemelt Formázott: Betőtípus: 14 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: Times New Roman, 11 pt, Nem Félkövér Formázott: Betőtípus: 11 pt, Nem Félkövér Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt, Nem Félkövér Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt, Nem Félkövér Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt, Nem Félkövér Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Normál, Behúzás: Bal: 2,5 cm, Az ázsiai és latin betős szöveg közötti térköz nincs automatikusan beállítva, Az ázsiai szöveg és a számok közötti térköz nincs automatikusan beállítva, Tabulátorok: Nincs 9,52 cm Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt

6 - A felsıoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsıoktatási intézmények. Támogatható tevékenységek köre: A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek: Az épületek hıtechnikai adottságainak javítása, hıveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkezı épületekbıl álló épületcsoport egészén Projekttípusok: Utólagos külsı hıszigetelés Külsı nyílászáró-csere Hıvisszanyerı szellızés létesítése 1) Intézmények főtési, hőtési és használati melegvíz rendszereinek korszerősítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú főtési, hőtési és használati melegvíz rendszereinek korszerősítése: Formázott: Betőtípus: (Alapérték) Times New Roman, 11 pt, Nem Félkövér Formázott: Felsorolás és számozás Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt, Nem Félkövér Formázott: Betőtípus: 11 pt, Nem Félkövér Formázott: Betőtípus: 11 pt, Nem Félkövér Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Felsorolás és számozás Projekttípusok: a) Kazánok cseréje korszerő, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. alacsonyhımérséklető vagy kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó főtés kialakítása), kazánok égésfejkorszerősítése tüzelési hatékonyság-növelés céljából b) Automatikus központi (hıforrás oldali) és helyi (hıleadó oldali) szabályozások kiépítése, c) Főtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerősítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetıségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása, d) Hőtési rendszerek energiatakarékos korszerősítése, e) Kisléptékő, helyi kogeneráció, vagy trigeneráció kiépítése, f) Hulladékhı hasznosítási lehetıségek kiaknázása, g) Gız hıhordozó közeg váltása forró vízre, h) A hıelosztó rendszerek korszerősítése, veszteségeinek csökkentése, i) Távhırendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése, j) Technológiai berendezések (étkeztetés, mosás, szárítás, vasalás, stb.) energetikai korszerősítése, vagy cseréje a meglevınél jobb energetikai hatásfok és kisebb energiafelhasználás biztosítása céljából. Formázott: Felsorolás és számozás 2) Világítási rendszerek korszerősítése Projekttípusok: a) Fényforrások, világítótestek és elıtétek cseréje, b) Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerősítése, az igényekhez térben és idıben alkalmazkodó mőszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelık) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek. Formázott: Felsorolás és számozás Formázott: Felsorolás és számozás

7 A fenti 1; 2; 3; alpontok szerinti tevékenységek egymással szabadon kombinálhatók. B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek: Az A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek alfejezet 1) és 2) alpontjaiban felsorolt tevékenységek projekttípusai a következı megújuló energia technológiákkal kombinálhatók (akár több megújuló energia technológiával is): napkollektorok alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy főtésrásegítésre Biomassza, azon belül mezıgazdasági fı és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fı és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes) felhasználása főtésre és/vagy főtésrásegítésre, geotermális energia hasznosítása hıszivattyú alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy főtésrásegítésre Formázott: Betőtípus: (Alapérték) Times New Roman, 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: (Alapérték) Times New Roman, 11 pt Formázott: Felsorolás és számozás Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt Kizárólag a C.1.1 és a C.1.2 pont felsorolásban szereplı tevékenységekhez kapcsolódó költségek vehetık figyelembe, egyéb költségek nem. Azaz a projektelemeken belül elszámolható költségek felsorolása teljes körő, a felsorolásban nem szereplı költségek nem számolhatók el. Nem számolhatók el mindazon költségek, melyek a projekt megvalósulásához nem elengedhetetlenül szükségesek. Egyéb feltételek: Egy pályázati évben egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy projekt esetében csak egy pályázathoz nyújtható támogatás a támogató részérıl. Mőszaki, pénzügyi szempontból összefüggı tartalmú beruházások 1 projektnek. A Bíráló Bizottság nem támogatja az összetartozó energetikai rendszerek több pályázatra való szétbontását, egy megvalósítási helyszín esetében, több technológia együttes alkalmazása is egy projektnek számít. A konstrukció keretében beruházások támogatására pályázatot benyújtani csak meglévı állapot hatékonyabb energiafelhasználását eredményezı korszerősítése céljából lehet (új építésekkel, bıvítésekkel ebben a konstrukcióban, a C.2. pontban felsorolt kivételektıl eltekintve, nem lehetséges pályázni). Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt

8 Támogatás mértéke Támogatás mértéke kedvezményezeti csoportonként (az elszámolható költségek arányában, %) A B C D E Régió (megvalósítás helyszíne) Vállalkozások Költségvetési szervek és intézményeik, közoktatási és felsıoktatási intézmények, valamint non-profit szervezetek Költségvetési szervek és intézményeik, közoktatási és felsıoktatási intézmények, valamint non-profit szervezetek LHH 3 kistérségben Mikro és kisvállalat LHH kistérségben Középvállalat LHH kistérségben Észak- Magyarország 50% 60% 70% 70% 60% Észak-Alföld 50% 60% 70% 70% 60% Dél-Alföld 50% 60% 70% 70% 60% Közép- KKV: 50% Dunántúl Egyéb: 40% 60% 70% 60% 50% Dél-Dunántúl 50% 60% 70% 70% 60% Nyugat- Dunántúl 30% mikro és kisvállalat: 50%; középvállalat: 60% 70% 50% 40% Közép- Magyarország 40% 30% mikro és kisvállalat: 50%; középvállalat: 40% Támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 500 millió Ft, Elıleg igénylése 60% A támogatási elıleg mértéke az utófinanszírozott projektelemekhez kötıdıen megítélt támogatás 25 %-a, de legfeljebb 300 millió Ft pályázó által csatolandó mellékletek listája (a Pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek) Megvalósíthatósági tanulmány Formázott: Címsor 2;Numbered - 2;Fejléc 2;Címsor Kísérılevél II belül felsorolás Formázott: Betőtípus: Times New Roman, 11 pt, Betőszín: Automatikus Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Címsor 2;Numbered - 2;Fejléc 2;Címsor Kísérılevél II belül felsorolás Formázott: Betőtípus: Times New Roman, 11 pt, Betőszín: Automatikus Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Címsor 2;Numbered - 2;Fejléc 2;Címsor Kísérılevél II belül felsorolás, Behúzás: Bal: 0,63 cm Formázott: Betőtípus: Times New Roman, 11 pt, Betőszín: Automatikus Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: Times New Roman, 11 pt Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 1,6 cm Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt

9 3. A projektnek kötelezı része ATL és BTL kampány lebonyolítása; 4. A projektnek kötelezı része a kommunikáció hatékonyságának mérése min. 3 éves tapasztalattal bíró közvélemény kutató /piackutató cég bevonásával. Támogatás mértéke: 95% Támogatás összege: minimum 20 millió Ft, de maximum 150 millió Ft lehet. A pályázatok benyújtása március 1-tıl folyamatosan lehetséges, a kiírás felfüggesztéséig. Fogalomjegyzék ATL kampány (above the line rövidítésbıl): Olyan kampány, mely ellentétben a BTL eszközökkel (below the line), olyan médiumokkal valósul meg, amelyek használatakor a közönség tudatában van annak, hogy marketing célcsoportnak számít, azaz reklámokat szánnak figyelmébe, ugyanakkor a kommunikáció során nem valósulhat meg közvetlen visszacsatolás a befogadó részérıl. Például TV, rádió, köztéri nyomtatott, sajtó, mozi, és a nem interaktív online eszközök. Törölt: Törölt: Törölt: Formázott: Címsor 2;Numbered - 2;Fejléc 2;Címsor Kísérılevél II belül felsorolás, Balra zárt Törölt: Törölt: Pályázó által elkészített belsı megtérülési ráta számítási/támogatási intenzitás-számítási segédlet Önkormányzati pályázó, vagy jogi személyiségő önkormányzati társulás esetén az önrész rendelkezésre állását igazoló képviselıtestületi határozat, vagy ha az önkormányzat SZMSzében hatáskör átadás történik, akkor az ennek megfelelı szervezeti egység határozatának kötelezı tartalmi elemei A közgyőlés, illetve képviselı-testület vagy az általa erre feljogosított szervezet, bizottság a pályázattal érintett beruházás támogatási igényérıl szóló határozatának az alábbi kötelezı adatokat kell tartalmaznia: 1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címét. 2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi számát. 3. A projekt megnevezését, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban. 4. A pályázati konstrukció számát. 5. A tervezett beruházás teljes beruházási költségét a pályázattal megegyezıen. 6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költségét (elszámolható költségét) a pályázattal megegyezıen. 7. Az önkormányzati saját erı számszerő összegét és forrásait (saját forrás, hitel, egyéb) a pályázattal megegyezıen. 8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összegét a pályázattal megegyezıen. Az önkormányzat kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. Formázott: Betőtípus: Times New Roman, 11 pt Formázott: Felsorolás és számozás Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt Formázott: Betőtípus: 11 pt

10 BTL kampány: Olyan kampány, mely a célcsoport tagjait célzottan, személyre szólóan éri el. A BTL kampány célcsoportja egyes esetekben aktív, más esetekben passzív befogadója az üzenetnek, attól függıen, hogy a kommunikációs tevékenység a célcsoport milyen mértékő involváltságát feltételezi. Így például egy elıadás megtekintése és a hozzá kapcsolódó kiadványok átvétele passzív befogadást jelent, de egy vitafórumon való részvétel a kommunikáció aktív befogadását jelenti. Példák BTL kommunikációs eszközökre: célzott online marketing, PR (sajtókapcsolatok, rendezvények, kiállítások, kiadványok, ajándékok), direkt marketing Középület: jogértelmezési szempontból a közszolgáltatásokat végzı szervezetek által használt épület. Ilyen közszolgáltatásnak minısül, külön törvényi megnevezés nélkül is, például a közigazgatás, az igazságszolgáltatás, az egészségügyi ellátás, a szociális ellátás, a közoktatás, szakképzés, felsıoktatás, illetve mindazok a szolgáltatások, amelynek elvégzését valamely jogszabály, bárki számára kötelezı jelleggel elıírja. Törölt:

11 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK február 15-i ülésére TÁRGY: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről ELŐADÓ: Kovács József polgármester

12 2 Tisztelt Képviselı-testület! A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról az alábbiakban teszem meg jelentésemet. 1/2011.(I.18) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község önkormányzati Képviselı-testülete a január 18-i Balatonmáriafürdıvel együttes ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Körjegyzı és a körjegyzıség köztisztviselıinek évi teljesítménykövetelményeinek értékelése, a évi teljesítménykövetelmények meghatározása Elıadók: Galácz György polgármester, Kovács József polgármester, Mestyán Valéria körjegyzı 2. A körjegyzıség évi költségvetés-tervezete Elıadó: Mestyán Valéria körjegyzı, Jankovics Sándorné pü. fıelıadó 3. Egyéb ügyek Intézkedést nem igénylı. 2/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozat a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a köztisztviselık jogállásáról szóló többször módosított évi XXIII. törvény 34../3/ bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt a évi teljesítménykövetelmények alapját képezı célokról. A képviselı-testület felkéri a Balatonkeresztúr Község Polgármesterét, hogy a meghatározott teljesítménykövetelmények alapján gondoskodjon a körjegyzıvel szembeni teljesítménykövetelmények február 20-ig történı kidolgozásáról, és a körjegyzı részére írásos dokumentum formájában történı átadásáról A körjegyzı teljesítményértékelését december 31-ig végezze el, s arról a testületet legkésıbb a január havi ülésen tájékoztassa. A körjegyzı a többi köztisztviselıt érintı teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatát végezze el. Határidı: értelem szerint a fenti pontok alapján Felelıs: polgármesterek, körjegyzı A körjegyzı részére a évi teljesítménykövetelményeket átadtam, illetve a körjegyzı a köztisztviselık tekintetében eleget tett munkáltatói kötelezettségének. b.) Az önkormányzatok költségvetési beruházásainak pályázati úton történı forrásszerzésében részt vevı köztisztviselık részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, annak az önkormányzatok számlára történı megérkezését követıen, az összeg bruttó 5 %-át fordíthatja a körjegyzı jutalmazásra, melyet a polgármesterek egyetértésével oszthat fel. A juttatás anyagi háttere az önkormányzatok költségvetésében elkülönített tartalékkeretet biztosítanak. c.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete Mestyán Valéria körjegyzı teljesítménykövetelményeinek értékelésérıl szóló polgármesteri ismertetıt elfogadja és megállapítja, hogy a körjegyzı az elıírt évi munkaköri és egyéni teljesítménykövetelményeit teljes mértékben teljesítette. Balatonmáriafürdı Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Ktv. 30/B.. /4/ bekezdése alapján kezdeményezi a Somogy megyei Kormányhivatal útján, hogy Mestyán Valéria körjegyzıt aki február 1. napjától Balatonkeresztúr Község jegyzıje, majd január 1. napjától Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdı Községek körjegyzıje, és kiválóan alkalmas minısítéssel rendelkezik a címzetes fıjegyzıi cím, és címadományozási juttatásra munkája elismeréseként. Határidı: február 10. felterjesztésre Felelıs: Kovács József polgármester, munkáltató A felterjesztést Galácz György polgármester kollégával elkészítettük és a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz megküldtük. 3/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Körjegyzıség évi költségvetés tervezetét az elıterjesztés szerint elfogadja. Együttes ülésen kerül elfogadásra.

13 3 4/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a január 18-i nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Balatonkeresztúr Helyi Építési Szabályzatának módosítása Elıadó: Kovács József polgármester 2. Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl Elıadó: Kovács József polgármester 3. Az önkormányzat évi költségvetését érintı ügyek Elıadó: Kovács József polgármester 4. A községi belterületi vízelevezés problémájának megoldása Elıadó: Kovács József polgármester 5. Parkolóhelyek biztosításáról helyi rendelet Elıadó: Mestyán Valéria körjegyzı 6. Az önkormányzat évi költségvetés-tervezete (I. forduló) Elıadó: Kovács József polgármester Intézkedést nem igénylı. 5/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Arker Stúdió Építészeti Kft (Kaposvár, Dózsa u. 21.) által készített R-1/M2 jelő Balatonkeresztúr községre vonatkozó Településszerkezeti Terv módosítását elfogadja. Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2011. (I.20.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatának módosításáról A rendeletet a körjegyzı kihirdette. 6/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozat a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról adott jelentést a szóbeli kiegészítéssekkel együtt elfogadja. b.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl adott polgármesteri tájékoztatást a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja. c.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a balatonkeresztúri 118/2 hrsz-u ingatlanra tett Ft-os vételár figyelembevételével, az ingatlant nem kívánja megvásárolni. Az ajánlattevıt értesítettem. d.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülte a Balatonmáriafürdı- Balatonkeresztúr Turisztikai Egyesület elképzeléseit megismerte, a konkrét támogatásról február havi ülésén dönt. Határidı: február Felelıs: Kovács József polgármester Az egyesületet a döntésrıl tájékoztattam. 7/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete nem kíván csatlakozni a Somogy Megyei Önkormányzat földgáz beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásához, melynek célja a szükséges földgáz szabadpiacról történı beszerzése. Értesítés megtörtént. 8/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Balatonkeresztúr, Ady Endre utca 52. Hrsz.:292 szám alatti Bél Mátyás turista-ház, egykori Festetics kúria és környezetének felújítása, átalakítása építési engedélyezési terveinek elkészítésére ,- Ft+25%áfa= Ft. összeget biztosít évi költségvetésében. Felhatalmazza a polgármestert az Arker Stúdió Kft-vel történı szerzıdés megkötésére. Értesítés és szerzıdéskötés megtörtént.

14 4 9/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Bene Ferenc Sportcsarnok mindenkori hatályos bérleti díjából a helyi civil szervezetek tekintetében az alábbi díjkedvezményt állapítja meg: A településen mőködı kulturális szervezetek részére, amennyiben a rendezvény létszáma meghaladja a 100 fıt, évi egy alkalommal térítésmentesen biztosítja a sportcsarnok igénybevételét a szükséges terület nagyságának figyelembevételével. A bérleti díjakról szóló tájékoztatóba beépítésre került. 10/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község önkormányzati Képviselı-testülete a Festetics Kristóf Általános Iskola törvényességi vizsgálatára Ft költségkeretet biztosít évi költségvetésében. A képviselı-testület a benyújtott árajánlatok alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a legjobb ajánlatot adó Kern Zoltán közoktatási szakértıvel a megbízási szerzıdést megkösse. A szakértıi vizsgálat elkészítésének határideje: május 15. Értesítés és szerzıdéskötés megtörtént. 11/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete csatlakozni kíván a Traianus Lovagrend kezdeményezéséhez, és részt kíván venni a Kaposvárott május 14-én megszervezésre kerülı III. jótékonysági fesztiválon. A képviselı-testület a Traianus Lovagrend részére térítésmentesen biztosítja az önkormányzat címerének használatát. Értesítés megtörtént, a települést a Fergeteges Forgatag Táncbaráti kör képviseli. 12/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete évi költségvetésében a 8m x 6 m-es színpad bekerülési költségét Ft + ÁFA biztosítja. A színpad használatának, üzemeltetésének költségét május havi ülésén tárgyalja. Határidı május Felelıs: SzoSz vezetı 13/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete évi költségvetésében az İrház utcai játszótér megújítására Ft keretösszeget biztosít kizárólag pályázati forrással történı megvalósítás esetén. 14/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Magyar Élelmiszerbank Egyesület "Élelmiszerbank adományszétosztási együttmőködés 2011" címmel hirdetett pályázaton részt kíván venni. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az együttmőködési megállapodás aláírására. Pályázat benyújtásra került. 15/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete - Vitorlás utcai árok kotrása, partbiztosítása feladatra e Ft + áfa - a Vitorlás utca keleti elmosódott torkolat és partszakasz helyreállítására 435 e Ft + áfa költséget biztosít évi költségvetésében. - A munkák elvégzésére az idıjárás függvényében a tavasz folyamán kerül sor. Értesítés megtörtént, szerzıdéskötés folyamatban van. 16/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete nem kíván élni a Balaton-extra kiadvány lehetıségével. Értesítés megtörtént.

15 5 17/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozat a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a /2010. számú törvényességi észrevétel alapján a 137/2010.(X.14.) számú határozatát visszavonja. b.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 134/2010.(X.14.) b.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: a polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggı, általa elılegezett, számlával igazolt, szükséges költségét megtéríti. A Kormányhivatal részére a körjegyzı az értesítést megküldte. 18/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozat a. ) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete az utcák felújítására a évi költségvetés mőködési tartalékának szabadon maradó keretét biztosítja. b. Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Kemping Vitorlás utca közötti vízelvezetı árok burkolására a költségbecslés szerinti Ft keretösszeget, a Berzsenyi u. Nyugati oldalának útpadka helyreállítására Ft keretösszeget, a rendırség elıtti parkoló kialakítására költségbecslés szerinti Ft keretösszeget biztosít évi költségvetésében. Az önkormányzat költségvetési rendeletébe beépítésre került. A Berzsenyi utca nyugati oldal padkájának rendezése megtörtént, a továbbiak beépültek a költségvetésbe. 19/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a település belterületén levı és villamoshálózatot érintı közterületi fák kivágását követı pótlására évi költségvetésében Ft-ot biztosít. Az E.ON munkatársai kötelesek a SzoSz vezetıvel kapcsolatot tartani. A SzoSz vezetıje gondoskodik a munkálatok ideje alatt a famennyiség elszállításáról. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az együttmőködési megállapodás aláírására. A fák kivágásával kapcsolatos eljárás lefolytatást meg kell indítani. A szerzıdéskötés folyamatban van, újabb egyeztetések után e Ft-ot biztosít az E.On és az önkormányzat a fák pótlására. E határozat módosítását javaslom. 20/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a február 26-án tartandó Kolbász fesztiválon való részvétel lehetıségét a község megjelenése céljából felajánlja a civilszervezetek számára. Az önkormányzat 1 x Ft nevezési díj megfizetését vállalja. 21/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete nem kíván élni az Önkormányzati Enciklopédia kiadvánnyal. Értesítés megtörtént. 22/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a belterületi vízelvezetés megoldása érdekében, pályázati lehetıség elıkészítésére felhatalmazza a polgármestert, hogy a legjobb ajánlatot adó Kapos Hydro Ktv-vel 8 millió Ft keretösszegben az engedélyezési terv elkészítésére vonatkozó szerzıdést, valamint a pályázatírásra vonatkozó Ft + áfa összegő megbízási szerzıdést megkösse. Értesítés megtörtént, a szerzıdés aláírásra került. Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(I.20.) önkormányzati rendelete a jármővek elhelyezésérık, parkolóhelyek biztosításáról A rendeletet a körjegyzı kihirdette. 23/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozat A Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat évi költségvetés-tervezetét az alábbi kiegészítésekkel, változtatásokkal fogadja el: a.) A Marcali Zeneiskola finanszírozásával kapcsolatosan a képviselı-testület hangsúlyozza, hogy speciális helyzet van, mivel a zeneiskola kihelyezett tagozatának a balatonkeresztúri önkormányzat biztosít önkormányzati helyiséget és annak évi több százezer forintos költségeit is vállalta.

16 6 A képviselı-testület a konkrét finanszírozás összegérıl egy az iskola finanszírozásában érdekeltek közötti társulási megállapodás-tervezet és további egyeztetés alapján dönt. Értesítést megtörtént, további egyeztetés volt. b.) A képviselı-testület a fúvószenekari találkozóra Ft-ot biztosít költségvetésében, melynek felhasználását konkrét testületi döntéshez köti. Értesítés megtörtént. c.) A évben lejáró bérleti szerzıdéseket felül kell vizsgálni, elı kell készíteni azokat a jövıbeni hasznosítás érdekében. Határidı: április Felelıs: Kovács József polgármester d.) A képviselı-testület évi költségvetésében a Gyöngyvirág Népdalkör és Nyugdíjasklub részére Ft támogatást biztosít. Értesítés megtörtént. e.) A Szolgáltató Szervezet esetében az ajánlatok figyelembe vételével 1 db duplakabinos jármő beszerzésére e Ft + áfa keretösszeget állapít meg, a billenıplatós teherautóra e Ft + áfa összeget. A SzoSz főtését biztosító kazáncserére a tervezet szerinti költségkeretet biztosítja, de annak konkrét felhasználását pályázati lehetıséghez és külön testületi döntéshez köti. A gépjármővet megvásárolta a SzoSz. f.) Az Általános Iskola költségvetésében a konyhai üst megvásárlására tervezett keretösszeget biztosítja, de annak felhasználását külön testületi döntéshez köti az második felében. Az iskola költségvetésében a tervezett összegek felülvizsgálatát csökkentését javasolja a képviselıtestület a túlórák, az egyéb sajátos juttatások, a folyóiratok, víz-csatornadíj, vásárolt közszolgáltatások költségei tekintetében. Iskola tájékoztatása megtörtént. g.) A képviselı-testület a Tőzoltó Egyesület kérelmét, mely szerint egyes tagjai részére helyi adókedvezményt állapítson meg a képviselı-testület, elnapolja március havi ülésére, azzal, hogy azt alapos jogszabályi környezet, és helyi adottságok vizsgálatával kell elıkészíteni. Határidı március Felelıs. Körjegyzı 24/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozat a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a polgármester egyéb ügyek keretében adott tájékoztatását tudomásul veszi. b.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete évi rendezvénytervét akként módosítja, hogy az Iskoláért Alapítvány báljának idıpontja február 19. c.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a szociális segély kérelmek elbírálása napirendek tárgyalására zárt ülést rendel el. 25/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a január 18-i zárt ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 26/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozat - 32/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozat Az érintettek a határozatokat megkapták. 33/2011.(I.24.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a január 24-i nyilvános ülés, közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Rendırs parancsnok tájékoztatója Elıadó: Beck Péter ırsparancsnok 2. Beszámoló az önkormányzat évi tevékenységérıl, tájékoztató a évi feladatokról, tervekrıl, elképzelésekrıl. Elıadó: Kovács József polgármester 3. Közérdekő lakossági vélemények, észrevételek, javaslatok. Intézkedést nem igényel.

17 7 Két ülés közötti fontosabb eseményekrıl tájékoztatás Január 22-én 24 fı részvételével lezajlott az ultiverseny. Január 23-án a Horgászegyesület közgyőlése volt a sportcsarnokban Január 24-én egyeztettem az E.onnal a fakivágásokról. Január 24-én a közmeghallgatás mérsékelt részvétel mellett lezajlott. Január 25-én ülésezett a Szociális Mikrotérségi Társulási Tanács, ahol elfogadásra került az intézmény költségvetése. Január 26-án a Keszeg utca kérdésében volt megbeszélés Nagykanizsán az E.On vezetıivel. Január 27-én, Siófokon ülésezett a Dél-balatoni Sió Kht Projekt Ellenırzı Szervezete. Az idei évben a szokásos hozzájárulás 50 %-át kell megfizetni. Január 28-án, Kaposváron tárgyaltam Németh Zsolt Úrral, a Széchenyi tervben szereplı közúti fejlesztések lehetıségérıl. Január 28-tıl 30-ig vendégül láttuk Bodrogkeresztúr testvér-település delegációját. Január 29-én került sor a Keresztúr Napja megünneplésére szép számú lakossági érdeklıdı jelenlétében. Február 1-én a MÁV Pécsi Igazgatóságának szakembereivel tárgyaltam a vasút menti árok kérdésében. Pályázati lehetıségekrıl egyeztettem, illetve az oktatási szakértıvel tekintettük át az iskolai ellenırzés kérdését. Február 3-án volt az Aranyhíd Kulturális Szövetség közgyőlése. Február 7-én egyeztettem a Keszeg utcai költségek megosztásáról az ajánlattevıvel. Február 7-én 2 sikeres pályázatról kaptunk értesitést. Önkormányzatunk Ft-ot nyert a TIOP es pályázaton. A Sport és Kulturális Egyesületünk Ft-ot nyert a TÁMOP es pályázaton az óvodával, az iskolával, a szıcsényi szakmunkásképzıvel, a bélatelepi nevelı otthonnal, valamint a bodrogkeresztúri általános iskolával társulva. Határozati javaslat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl adott polgármesteri tájékoztatást a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja. b.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete 19/2011.(I.18.) számú képviselı-testületi határozatát akként módosítja, hogy a fák pótlására Ft-ot biztosít évi költségvetésében. Balatonkeresztúr, február 9. Kovács József sk. polgármester

18 A Magyar Piac Szövetkezet Magyar Piac Szövetkezet 2063 Óbarok Vázsony puszta 11. Tagfelvételi Kérelem Alulírott: (jelölt neve):... (képviselı neve gazd. társ, jogi szem, stb esetén):... szül. idı, hely / alapítás dátuma:... anyja neve / jegyzékszáma:... adóazonosító / adószám:... lakcím / székhely: mobil telefon:... azon kérelemmel fordulok a tisztelt Igazgatósághoz, hogy személyemet és/vagy az általam képviset társaságot/jogi személyt a Magyar Piac Szövetkezet soraiba rendes tagként felvenni szíveskedjenek. A szövetkezet alapszabályát megismertem és azzal egyetértek. A szövetkezet tagjai közül többeket is személyesen ismerek, velük jó szakmai és emberi viszonyt ápolok. A gazdaságom illetve az általam vezetett / képviselt (cég, társaság) fı termékei és szolgáltatásai: Személyem és/vagy az általam képviselt jogi személy megfelel az alapszabályban elıírt feltételeknek, a szövetkezet alapszabályában foglaltakat magamra és/vagy az általam képviselt jogi személyre nézve kötelezınek elismerem, a kötelezettségvállalásokat elfogadom. Vállalom, hogy saját gazdasági és szolgáltatási tevékenységem során a szövetkezet céljaira figyelemmel járok el, illetıleg vállalom azt, hogy a szövetkezet céljának megvalósításában személyesen közremőködök. Tartózkodom minden olyan tevékenységtıl, amely a szövetkezeti célok megvalósítását meghiúsíthatja, vagy veszélyezteti, illetıleg erre alkalmas. Vállalom, hogy a belépéstıl számított 3 évig a tagsági viszonyt nem szüntetem meg. Tudomásul veszem, hogy a szövetkezet igazgatósága, illetve a közgyőlés fenti feltételek meglétét bármikor jogosult vizsgálni. Kelt kérelmezı aláírása A jelöltet felvételre javasljuk Az igazgatóság a jelöltet a szövetkezet tagjai közé felvette: :... Kelt a szövekezet elnöke A tagfelvételi kérelmi nyomtatványt (száma: MPSZ/2010/024) 2 példányban kitöltve és aláírva a Magyar Piac Szövetkezet Igazgatóságához személyesen, postán, vagy szkennelve ben eljuttatva kell benyújtani. A tagfelvételi kérelem elbírálásáról a felvételt kérı 60 napon belül írásos értesítést kap. Sikeres felvételi értesítés után a részjegy 30eFt ellenértékét a Magyar Piac Szövetkezet Vértes Takarék Szövetkezetnél vezetett számú számlájára kell befizetni vagy átutalni.

19 A Magyar Piac Szövetkezet Magyar Piac Szövetkezet 2063 Óbarok Vázsony puszta 11. Tisztelt Hölgyem/Uram! ü.i.: Konrád Istvánné hiv.: mpsz/2011/ kelt: Örömmel vettük érdeklıdését a én alakult Magyar Piac Szövetkezet tagja közé való belépés iránt. Kérjük tanulmányozza át a mellékelt dokumentumokat, különös tekintettel az alapszabályunkra, mert abban foglaltuk össze azokat az általános célokat, amelyekkel kapcsolatosan a tevékenységünket végezzük. Habár nem telt el sok idı az alakulásunk óta máris több irányban vannak elkezdett projektjeink, amelyek megvalósításában nagy segítségünkre lehetnek a velünk hasonlóan gondolkodó és tenni akaró új tagok. Példaként kiemelve a fı céljainkkal egybevágó már elindult folyamatokat: 3 minta felvásárló és információs pont kialakítása (aláírás alatt állnak együttmőködési nyilatkozatok több önkormányzattal) helyi piac megvalósítása (közös projekt indult a bicskei önkormányzattal) országos élelmiszerkereszkedelmi hálózat felállítása ( termelıi és kiskereskedelmi adatbázis építése folyamatba) korábbi Szociális Bolthálózatra épülö partnerhálózat kiépítése (szándéknyilatkozatok beérkezése folyamatos) Remélem szövetkezetünk céljai és eddigi tevékenysége elnyerik az ön tetszését is és hamarosan tagjaink között üdvözölhetjük. Budapest, január 13 Tisztelettel: Jószívvel és jótermékkel Konrád Istvánné Elnök Magyar Piac Szövetkezet 1/1

20 A Magyar Piac Szövetkezet Magyar Piac Szövetkezet 2063 Óbarok Vázsony puszta 11. Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! ü.i.: Konrád Istvánné hiv.: mpsz/2011/ kelt: A Magyar Piac Szövetkezet elnökeként nagy tisztelettel szeretném röviden bemutatni Önnek szövetkezetünket. Szövetkezetünk azzal a céllal jött létre, hogy o o o o o Nem titkolt célunk, hogy az általunk elsıdleges kitörési pontként értékelt élelmiszergazdaságot mihamarabb olyan helyzetbe hozzuk, hogy képességeit kihasználhassa, hogy növekedjék a nemzetgazdaságban betöltött szerepe, jelentısége fokozódjon. Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! Együttmőködést ajánlunk Önnek ebben a munkában. Bizonyosak vagyunk abban, hogy elképzelésünk Önöknél is megélhetést tud majd biztosítani több családnak anélkül, hogy jelentıs befektetésigénye lenne. A termelésben, helyi felvásárlási pontok és helyi piac létesítésében, a szociálisan rászorulók támogatásában, a közétkeztetésben, lehetnek olyan kapcsolódási pontok, ahol a közös gondolkodás, a közös munka sikerre vezethet. Tisztelettel kérem Önt, hogy adjon lehetıséget arra, hogy elképzeléseinket bemutathassam. A rendszer kiépítéséhez és zökkenımentes mőködéséhez feltétlenül számítunk és szükségünk van van a közigazgatási területükön belül élı, akár nagy vagy akár egészen kis mennyiséget is termelı vagy termelni akaró gazdákra, ıstermelıkre és háztáji telmerıkre. Kérem, hogy fogjunk össze, a magyar gazdák által megtermelt termékek hazai felhasználása és fogyasztása érdekében! Szíves visszajelzésüket a címre várjuk. Budapest, január 10 Tisztelettel: Jószívvel és jótermékkel Konrád Istvánné Elnök Magyar Piac Szövetkezet 1/1

21 A Magyar Piac Szövetkezet Magyar Piac Szövetkezet 2063 Óbarok Vázsony puszta 11. A Magyar Piac Szövetkezet 1/18

22 A Magyar Piac Szövetkezet Magyar Piac Szövetkezet 2063 Óbarok Vázsony puszta 11. ALAPSZABÁLY (Amely készült a Magyar Piac Szövetkezet december 11. napján megtartott alakuló közgyőlésének határozatai alapján) Alapító tagok a szövetkezetekrıl szóló évi X. tv.-ben szabályozott jogi keret elıírásait figyelem-bevéve szövetkezetet alapítanak. Az alapító tagok szándéka, hogy a megalapított szövetkezetben a HANGYA szellemiségét és üzleti hagyományait ápolják, ugyanakkor a létrehozott szövetkezetet modern piaci szervezıdésként non-profit jelleggel mőködtessék a tagjaik javára. Bíznak az így megteremtett piaci szerepvállalás erısebb esélyeiben, a tagok által végzett tevékenységgel elıállított termékek kedvezıbb értékesítésében, a tevékenységükhöz szükséges anyagok elınyösebb beszerzésében, a mőködésükhöz szükséges szolgáltatások nyújtásában, ezért szövetkezet alapítását határozzák el, amely szövetkezet alapszabályát a jelen okiratban foglalt tartalommal állapítják meg: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A szövetkezet cégneve: MAGYAR PIAC Szövetkezet 2.) A szövetkezet rövidített cégneve: MPSZ 3.) A szövetkezet székhelye: 2063 Óbarok Vázsonypuszta ) A szövetkezet tevékenységi körei TEÁOR'08 szerint: 4611 Mezıgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme (Fıtevékenység) 0162 Állattenyésztési szolgáltatás 0240 Erdészeti szolgáltatás 4617 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme (jövedéki termékek) 4621 Gabona, dohány, vetımag, takarmány nagykereskedelme 4623 Élıállat nagykereskedelme 4631 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem 4632 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme 4633 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme 4638 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme 4711 Élelmiszer jellegő bolti vegyes kiskereskedelem 5111 Mezıgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 5121 Gabona-, vetımag-, takarmány-nagykereskedelem 5210 Raktározás, tárolás, hőtıházi szolgáltatás 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítı szolgáltatás 6312 Tárolás, raktározás 6340 Szállítmányozás 7021 PR, kommunikáció 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7112 Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás 2/18

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

Környezet és energia Operatív Program

Környezet és energia Operatív Program Környezet és energia Operatív Program 5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-170/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Költségvetési specifikáció. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Költségvetési specifikáció. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Költségvetési specifikáció a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés A komponens:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a Kistérségi Közösségi Ház

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Funkcióbıvítı rehabilitáció

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Funkcióbıvítı rehabilitáció PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Funkcióbıvítı rehabilitáció Pest megyei településközpontok fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest megyében (Kódszám: KMOP-2007-5.2.1/B)

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 832/2011. 33. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1

2005. évi XVIII. törvény. a távhıszolgáltatásról 1 1. oldal 2005. évi XVIII. törvény a távhıszolgáltatásról 1 Az Országgyőlés a felhasználók biztonságos, megfelelı minıségő és gazdaságos távhıellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstıl

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

KEOP Energetikai pályázati lehetıségek Huba Bence Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Bioenergia hasznosítási lehetıségei Budapest, 2010.11.

KEOP Energetikai pályázati lehetıségek Huba Bence Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Bioenergia hasznosítási lehetıségei Budapest, 2010.11. KEOP Energetikai pályázati lehetıségek Huba Bence Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Bioenergia hasznosítási lehetıségei Budapest, 2010.11.8 Tartalom 1.Helyzetértékelés 2.KEOP determinációk (belsı

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

BALATONKERESZTÚRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE. 2012. január 24-i Balatonmáriafürdı Képviselıtestületével

BALATONKERESZTÚRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE. 2012. január 24-i Balatonmáriafürdı Képviselıtestületével 1 BALATONKERESZTÚRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1. számú JEGYZİKÖNYVE 2012. január 24-i Balatonmáriafürdı Képviselıtestületével együttes, nyilvános képviselı-testületi ülésérıl 2 JEGYZİKÖNYV

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL S Z EGEDI TUDOMÁNYEGYETEM S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL Szeged, 2009. Szabályzat az SZTE keretei között folytatott

Részletesebben

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31.

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31. 7/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıt Tóth Csaba képviselı személyében elfogadta. 8/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Elıterjesztı: Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás

Elıterjesztı: Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 4. napirendi pont Elıterjesztı: Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Elıterjesztés címe: Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara 2006.

Magyar Mérnöki Kamara 2006. Magyar Mérnöki Kamara Építésügyi tervezıi- és szakértıi jogosultságok szabályai 2006. Ideiglenes jelleggel elfogadva a 6/2006. (V.13.) MMK Küldöttgyőlési határozattal. Felhatalmazta a Választmányt az ideiglenes

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Az energetikai pályázatok alapköve a Nemzeti Energiastratégia A Nemzeti Energiastratégia mottója: függetlenedés az energiafüggőségtől

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 105/ÖK/2009.(III.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1995.(VI.1.) rendelet módosítása

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv vállalkozásokat érintő aktuális pályázati kiírásai

Az Új Széchenyi Terv vállalkozásokat érintő aktuális pályázati kiírásai Az Új Széchenyi Terv vállalkozásokat érintő aktuális pályázati kiírásai 1. VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROGRAM 1.1. KKV technológia fejlesztés Támogatás összege: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1 / 9 2011.01.26. 15:36 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/11. lapszám

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TÁMOP 5.3.6-11/1 azonosító számú, Komplex Telep Program-Humán szolgáltatás fejlesztés és hozzáférés esélyeinek biztosítása címő pályázatban szereplı Török István utcai mozi felújításának

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 1,25 cm PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/C

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 13 fı.

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 13 fı. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Képviselı-testületének 2007. október 30-i Ülésérıl. Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr.fekete Károly, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítı Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 47. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. október 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 6-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

belül 4/2010. (I. 21.) esztergomi öh. ügyvezetıjének, Nagy Attilának díjazását 2010. február 1-tıl havi bruttó 800.000 Ft-ban állapítsa meg.

belül 4/2010. (I. 21.) esztergomi öh. ügyvezetıjének, Nagy Attilának díjazását 2010. február 1-tıl havi bruttó 800.000 Ft-ban állapítsa meg. 1/2010. (I. 21.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal - tudomásul veszi a Strigonium Zrt. beszámolóját a holding mőködésérıl.

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelı egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minıségi fejlesztése támogatására

Részletesebben

113/2007. (VII.19.) KTH.

113/2007. (VII.19.) KTH. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. augusztus 29. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat A KÉPVISELİTESTÜLET 2010. évi NYÍLT ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI A Képviselı-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az alábbi 1/2010. (I. 28.) sz. önkormányzati határozat

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati útmutató Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei

Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei Kiemelt projekt tervezési felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 8155/2014. Iktatószám: 54859/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8-490-2011-1 TÁRGY: A KODÁLY KÖZPONT MŐ- KÖDÉSI KÓDEXÉNEK JÓVÁHA- GYÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Javaslat a TISZK rendszer továbbfejlesztését, illetve infrastrukturális fejlesztését célzó

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

HAMAROSAN MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1.1/A

HAMAROSAN MEGHIRDETÉSRE KERÜLİ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Mikro-kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése, GOP-2009-2-2.1.1/A Tisztelt Partnereink! Hosszabb szüntetet követıen ismételten szeretnénk felhívni figyelmüket néhány aktuális pályázati felhívásra. Tájékoztatjuk Önöket, hogy megkezdıdött és hamarosan befejezıdik a Határmenti

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2011.(I.27.) Határozat úgy határoz, hogy Czeglédy Gergı javaslatát, miszerint a meghívó szerinti 37. és 38. napirendi pontok a napirendrıl kerüljenek levételre, nem fogadja el. (Szavazott 23 képviselı:

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU-02--------- jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban 1) Az ajánlatkérı neve: Balatonboglár Város Önkormányzata kapcsolattartó: Gáspár László címe: 8630 Balatonboglár,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról Lovas Község Önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben