Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén"

Átírás

1 Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén tárgyú pályázat keretében megvalósuló projektek pénzügyi lebonyolításáról

2 Tartalomjegyzék Tájékoztató... 1 tárgyú pályázat keretében megvalósuló projektek... 1 pénzügyi lebonyolításáról Kifizetési igénylések típusai: elıleg, idıközi, záró Elıleg Idıközi kifizetési igénylés Záró kifizetési igénylés Finanszírozási módok Finanszírozási módok típusai Szállítói finanszírozás Engedményezés Elszámolható költségek Általános tudnivalók Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek Piaci ár igazolása Általános Forgalmi Adó Árfolyam Számlával szembeni követelmények Benyújtandó dokumentumok Igénybe vett szolgáltatás költségeihez benyújtandó dokumentumok Saját teljesítés Személy jellegő költségek Eszközök, immateriális javak beszerzése Beruházások, építés-felújítás elszámolásához szükséges dokumentumok Kifizetések felfüggesztése Költségek - Költségkategóriák átcsoportosítása Szerzıdésmódosítás nélküli átcsoportosítás Költségkategóriák között/belül változás bejelentéssel Költségkategórián belüli átcsoportosítás Költségkategóriák közötti átcsoportosítás Szerzıdésmódosítással járó költségátcsoportosítás Mellékletek

3 1 Kifizetési igénylések típusai: elıleg, idıközi, záró A kifizetések a projekt terhére folyamatosan történnek forintban, a támogatási szerzıdés megkötése után. A projekt sikeres megkezdése érdekében lehetıség van elıleget igényelni. Az idıközi és a záró kifizetési igényeket számlák, illetve a projekt tevékenységek elvégzését, a költségek felmerülését igazoló egyéb dokumentumok alapján kell összeállítani. 1.1 Elıleg A támogatási szerzıdés hatályba lépését követıen, a Kedvezményezett jogosult a támogatási összeg 10 százalékának erejéig elıleget igényelni, amelyet a Támogatásközvetítı Szervezet az elılegigénylés elfogadását követıen haladéktalanul, de legkésıbb 60 napon belül átutal a kedvezményezett Támogatási Szerzıdésben megjelölt bankszámlájára. Az elıleg igénybevételérıl Pályázónak nyilatkoznia szükséges, amely a támogatási szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi. Az elıleg maximális mértéke a támogatási szerzıdésben kerül rögzítésre. Az elıleg kifizetésének feltételei a szerzıdés minden fél általi aláírása, szabályszerően kitöltött Elılegigénylésrıl szóló nyilatkozat benyújtása a szerzıdéskötéshez; az elıírt biztosítékok megléte. A kedvezményezett köteles az elılegnek a projekt céljai és szabályai szerinti felhasználásáról gondoskodni. A kedvezményezett köteles visszafizetni az elıleget, amennyiben nem nyújt be idıközi kifizetési kérelmet az elıleg fizetésétıl számított 6 hónapon belül, illetve a benyújtott fizetési kérelem a támogatás nem rendeltetésnek megfelelı használatát bizonyítja. A visszafizetés teljesítéséig közbensı vagy végsı kifizetésre a Kedvezményezett nem jogosult. Amennyiben az elıleg nem kerül visszafizetésre, a Támogatási Szerzıdésben meghatározott biztosítékok érvényesítésre kerülnek. Az elıleg felhasználásával a kedvezményezett legkésıbb a projekt zárásakor köteles egy összegben elszámolni. 3

4 1.2 Idıközi kifizetési igénylés Elıleg folyósítás esetén a Kedvezményezett az elılegbıl kifizetett számlák alapján idıközi és záró kifizetési igényléseket nyújthat be. Elılegfizetés esetén az elsı utófinanszírozású idıközi kifizetésre vonatkozó igénylést legkésıbb az elıleg fizetésétıl számított 3 hónapon belül be kell nyújtani. Ebben az esetben a kifizetési igénylésnek a kedvezményezett által már kiegyenlített számlákon, ill. számviteli bizonylatokon kell alapulnia. Az idıközi fizetésnek nem elıfeltétele a folyósított elıleg teljes összeg felhasználásának igazolása, és az azzal történı elszámolása. Amennyiben Pályázó nem igényelt elıleget, a Támogatási Szerzıdés szerinti biztosíték eredeti példányát legkésıbb az elsı kifizetési kérelméhez csatolnia kell. A benyújtott számlák kifizetésének feltétele a vállalkozói szerzıdéskötéskor, de legkésıbb a számlák benyújtásával egyidejőleg a közbeszerzési dokumentumok megküldése a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány részére. A kifizetési igénylés kezdeményezésének elsı lépése, mikor a Kedvezményezett a számlákat a internetes oldalról letölthetı Számlaösszesítı, Költségösszesítı formanyomtatványon keresztül rögzíti az elszámolása kapcsán felmerült számlák adatait, illetve kitölti a kifizetési igényléshez kapcsolódó dokumentumokat. A kifizetési igénylést a Támogatásközvetítı Szervezet tartalmilag és formailag is ellenırzi. A kérelemnek meg kell felelnie a Támogatási Szerzıdésben rögzített követelményeknek, valamint mellékelni kell a jelen tájékoztatóban rögzített dokumentumokat. Abban az esetben, ha a számlaösszesítı formanyomtatványon rögzített adatok és az alátámasztó dokumentumok nem egyeznek, kérjük a kifizetési kérelem mellé csatolni egy nyilatkozatot, amelyben a Kedvezményezett nyilatkozik a felmerült hibákról, illetve arról, hogy a kifizetési kérelmen milyen jellegő javításokat végzett el. Ha a benyújtott kifizetési igénylés formailag, tartalmilag hiányos, hibás és/vagy az ellenırzés eredményei alapján nem támasztja alá kellı mértékben a támogatás igénylését, akkor a Támogatásközvetítı Szervezet a kifogás megjelölésével fıszabályként egy szükség esetén kettı - alkalommal hiánypótlást és kiegészítést kér, a beérkezéstıl számított legfeljebb 15 naptári napon belül. Ezt követıen a Kedvezményezettnek pótolnia kell a hiányt, illetve rendeznie a köztartozását. A hiánypótlás teljesítésére 15 nap áll a Kedvezményezett rendelkezésére. A hiánypótláshoz szükséges idı azonban nem része a Támogatásközvetítı Szervezet által vállalt utólagos kifizetési idıszaknak. A Támogatásközvetítı Szervezet alapvetı hibák, hiányosságok esetén a kifizetési igénylést elutasíthatja és azt mellékleteivel együtt visszaküldheti a kedvezményezettnek. Alapvetı hibának, hiányosságnak tekintendıek többek között a támogató által rendszeresített kifizetési kérelem formanyomtatvány mellızése; Amennyiben a kifizetési igényléssel kapcsolatban olyan hiánypótlás merül fel, amely vonatkozásában kizárólag egyes számlákhoz kapcsolódóan szükséges a hiánypótlás 4

5 lefolytatása, a hiánypótlással nem érintett tételekre jutó támogatás 60 napon belül kifizetésre kerül, míg a hiánypótlandó bizonylatok kifizetését a Támogatásközvetítı Szervezet felfüggeszti. A kifizetési igénylés formai, tartalmi ellenırzését követıen a kifizetési igénylés jóváhagyásáról illetve a támogatás folyósításáról a Kedvezményezettet levélben értesíti a Támogatásközvetítı Szervezet. A kifizetési igénylés jóváhagyását követıen, Támogatásközvetítı Szervezet intézkedik a támogatás folyósításáról. A kifizetéseket a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány a rá vonatkozó eljárásrendnek megfelelıen teljesíti. Azon tételeket, amelyek a hiánypótlás ellenére sem befogadhatóak a Támogatásközvetítı Szervezetnek jogában áll elutasítani. Amennyiben a Kedvezményezett önhibáján kívüli okból nem tudta a hiánypótlást idıben teljesíteni, lehetısége van a soron következı kifizetési kérelembe az indokokat megjelölve az érintett számlát és kapcsolódó dokumentumokat ismét benyújtani. 1.3 Záró kifizetési igénylés A záró kifizetési igénylés keretében nyújtható be az összes korábban elszámolásra még be nem adott, de a projekt megvalósításához kapcsolódó számla, valamint kötelezı mellékleteként a projekt megvalósításának elırehaladásáról szóló zárójelentés (ZPEJ). Ezt követıen a projekt keretében további számlák elszámolására, illetve támogatás kifizetésére már nincs lehetıség. Amennyiben kötelezı volt a felhívás alapján a könyvvizsgálói igazolást is be kell nyújtani a záró kifizetési igényléshez. A záró kifizetési igényléshez benyújtandó dokumentumok köre az idıközi igényléshez benyújtandó dokumentumokon kívül: Záró projektelırehaladási jelentés Könyvvizsgálói igazolás, amennyiben szükséges A projekt megvalósításához felvett elıleggel ugyancsak legkésıbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni. A Kedvezményezett tehát köteles a még el nem számolt elıleg összegének megfelelı támogatás tartalmú számlákat benyújtani elszámolásra, amelyeket már teljes egészében kifizetett, de ezekre támogatást már nem igényelhet, hiszen az a megvalósítás elején elılegként már átutalásra került. A projektbıl származó bevételeket a kedvezményezettnek lehetıség szerint elkülönítetten, dokumentumokkal alátámaszthatóan kell nyilvántartania és a nyilvántartást helyszíni ellenırzés során be kell mutatnia az ellenırzést végzı szervezet munkatársának. Az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje a támogatási szerzıdésben meghatározott, a Projekt fizikai megvalósításának határidejét követı a támogatási szerzıdésben rögzített idıpont. 5

6 Könyvvizsgálat 50 millió forintot meghaladó támogatásban részesülı projektek esetében a záró kifizetési igényléshez könyvvizsgálói hitelesítı nyilatkozatot kell csatolni. A Fıkedvezményezett köteles a projekt keretében a fentiek szerinti feladatok ellátásával független könyvvizsgálót megbízni. A könyvvizsgálati igazolás elkészítése során az auditor igazolja, hogy a benyújtott elszámolás, könyvelés (mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében) hiteles, megbízható és megfelelı háttér-dokumentációval alátámasztott. Igazolja továbbá, hogy az csak a támogatási szerzıdésben foglaltaknak megfelelı, támogatható, elismerhetı költségeket tartalmazza. Amennyiben az auditor megállapítása szerint a könyvelésben, elszámolásban nemcsak az elıbbiek szerinti támogatható, elszámolható költségek szerepelnek, akkor a jelentését korlátozó záradékkal kell ellátnia. A Projekt akkor tekinthetı befejezettnek, ha a Támogatásközvetítı Szervezet a projektgazda zárójelentését és utolsó kifizetési igénylését elfogadta. A kifizetési igénylések benyújtásának végsı határideje a támogatási szerzıdésben meghatározott, projekt fizikai megvalósulását (utolsó projekttevékenységet) követı nap. A kedvezményezettnek a fenntartási idıszak során évente - a kötelezıen elıírt forma szerinti jelentéseket kell benyújtania. A jelentést a Támogatásközvetítı Szervezet formai, szakmai és pénzügyi szempontból is ellenırzi. 2 Finanszírozási módok 2.1 Finanszírozási módok típusai Utófinanszírozás A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek illetve engedményezés esetén az engedményesnek a Szerzıdésben megjelölt bankszámlájára történı utalással történik, a közlemény rovatban az azonosító szám feltőntetésével; A projekt során felmerülı költségek utólagos támogatási formája, minden számla, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentum (a továbbiakban: számla) teljes összegének kiegyenlítését igazolni szükséges. Ebben az esetben a kifizetési kérelem benyújtását követı 60 napon belül kerül sor a támogatás folyósításra, hiánypótlás idejét nem beleértve Szállítói finanszírozás Szállítói finanszírozás esetén a számla, támogatásra esı része közvetlenül a szállítónak kerül kifizetésre az önerı utalás igazolása után, és a teljesítésigazolás kiállítása után, a benyújtást követı 30 napon belül, hiánypótlás idejét nem beleértve. Szállítói finanszírozásra kizárólag építési munkálatokhoz kapcsolódó és 1 millió Ft-ot meghaladó mértékő támogatástartalommal bíró számlák esetén van lehetıség. 2.2 Engedményezés Az engedményezés során az engedményezı (utófinanszírozás esetén: Kedvezményezett,) a kötelezettel (jelen esetben a Támogatásközvetítı Szervezettel) 6

7 szembeni követelését az engedményesre (hitelintézményre, szállítóra) ruházza át, így a követelés új jogosultja az engedményes. Kedvezményezett az engedményezés tényérıl a Támogatásközvetítı Szervezetet értesítenie kell, az engedményezési szerzıdés benyújtásával. A kötelezett, azaz a Támogatásközvetítı Szervezet mindaddig, amíg ıt nem értesítették, teljesíthet az engedményezınek, vagyis a régi jogosultnak, függetlenül attól, hogy már létrejött egy engedményezési szerzıdés. Onnantól kezdve, hogy a Támogatásközvetítı Szervezet megkapja az értesítést az engedményezésrıl szóló szerzıdést már csak az engedményesnek, vagyis az új jogosultnak teljesít. Kedvezményezettnek a kifizetési igényléshez csatolnia szükséges az engedményezésrıl szóló szerzıdést. A szerzıdést elegendı egyszer, illetve változás esetén csatolnia. 3 Elszámolható költségek A projekt lebonyolítása során csak olyan költségek számolhatóak el, melyekre a pályázati felhívás és útmutató lehetıséget nyújt, és a pályázatban betervezésre kerültek. A költségek elszámolása mindig a hatályos, vonatkozó jogszabályok alapján történhet. 3.1 Általános tudnivalók Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következı feltételeknek: A kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, és teljesülésük, jogalapjuk (szerzıdéssel, megrendelıvel, közigazgatási határozattal, stb.), számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belsı bizonylattal igazolhatóak. A támogatási szerzıdésben rögzített megvalósítási idıszakban merültek fel, kiegészítve az alábbiakkal: - A támogatásban részesülı projektek esetén elszámolhatóak a pályázati útmutatóban meghatározott idıpont után felmerülı projekt elıkészítési a pályázat benyújtásához elıírt dokumentációk elkészítéséhez kapcsolódó költségek, valamint - A pályázat befogadásáról szóló vagyis miután a Támogatásközvetítı Szervezet a formai és jogosultsági kritériumoknak való megfelelés alapján a pályázatot befogadta és errıl a pályázót értesítette értesítés kézhezvételét követı naptól kezdıdıen felmerülı költségek, vagy ettıl eltérıen az útmutatóban rögzített idıpontnak megfelelıen 7

8 Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. Szerepelnek a pályázati kiírásban az elszámolható költségek listáján, és nem szerepelnek a nem elszámolható költségek listáján. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdésben rögzített árat) és a piaci ár független módon megállapítható és ellenırizhetı. A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettıs finanszírozás. Az elszámolhatóság idıszakában merültek fel. Csak olyan vállalkozói szerzıdések számolhatóak el, amelyek projekt megvalósításához feltétlenül szükségesek és arányos hozzá adott értéket képviselnek. Nem számolhatóak el az olyan közvetítıkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerzıdéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerzıdés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetıséget a szerzıdés, vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltséget a végsı kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással. Az elszámolható személyi jellegő költség mértéke nem haladhatja meg az adott intézményben szokásos értéket, valamint igazodnia kell az alkalmazásban állók esetén a szokásos jövedelmi viszonyokhoz Piaci ár igazolása Az elszámolásra kerülı egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat. A piaci ár igazolására közbeszerzési eljárásban, vagy más jogszabályban meghatározott eljárástípus (különös tekintettel a 143/2004 Korm. rendelet) szabályozása mentén beszerzett javak és szolgáltatások esetén maga az eljárás teljes dokumentációja szolgál. Közbeszerzési értékhatár alatt vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában az egy szállítótól (vállalkozótól), egy költségkategóriára nettó ,- Ft feletti - nem a pályázati felhívás megjelenése elıtt felmerült elıkészítési költségekhez kapcsolódó beszerzések esetén a szállító kiválasztásához, a piaci árnak való megfelelés biztosításához, legalább három, azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmő, írásos ajánlatot kell bekérni. A kereskedelmi forgalomban kapható (üzletben, a kereskedelemrıl szóló évi CLXIV. Tv. 3. (1) (3) bekezdései szerint) eszközök esetén az írásos ajánlat kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl: forgalmazó cégek honlapja). Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a megrendelés idıpontjához képest 6 hónapnál régebbiek. Amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól független piaci szereplıktıl származnak, a tényleges piaci árat jelentısen meghaladják), a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak. A bérszint, és a szakértıi díjak egységárának megalapozására elfogadható még független statisztika, kimutatás csatolása (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra). 8

9 A három árajánlat benyújtásától eltérni csak a Támogatásközvetítı Szervezet által adott egyedi engedély alapján, a beszerzendı eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági, monopólium, közüzemi szolgáltatás). A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelıssége Általános Forgalmi Adó Az ÁFA elszámolhatósága kapcsán alapszabályként az Ámr. 91. (1) rendeletét kell alkalmazni, ennek értelmében a továbbhárított ÁFA csak akkor elszámolható kiadás, amennyiben a kedvezményezett a projekttel érintett tevékenysége tekintetében nem jogosult azt levonni. A levonható ÁFA nem elszámolható költség, még abban az esetben sem, ha a kedvezményezett ténylegesen nem él a levonás, illetve visszaigénylés lehetıségével. A hatályos magyar Áfa törvény (2007. évi CXXVII. Tv.) rendelkezései természetesen szintén betartandók Árfolyam A támogatási szerzıdések forintban kerülnek megkötésre, a támogatás folyósítása is forintban valósul meg, függetlenül attól, hogy a kedvezményezett költsége forintban vagy devizában keletkezett-e. Amennyiben devizában kiállított szállítói számlát nyújt be a kedvezményezett, a kifizetési kérelemben, illetve az annak mellékletét képezı költségösszesítıben a számlák értékét forintban kell megjelölni, a számlán szereplı devizát a gazdasági teljesítés napján érvényes MNB középárfolyamon kell átszámítani forintra. Ha a kedvezményezett nem forintban kéri a számla ellenértékének a kiegyenlítését, hanem devizában, a számla értékét a fent megadott árfolyamon átszámított forint összegben folyósítjuk Számlával szembeni követelmények A Kedvezményezettnek a hatályos jogszabályok (ÁFA törvény) szerint a Kedvezményezett vagy a támogatási szerzıdésben megnevezett, a projekt végrehajtásában részt vevı szervezet nevére kiállított számlák hitelesített, másolati példányát. Az eredeti számlán cégszerő aláírással kell a teljesítést igazolni, illetve a számlára rá kell vezetni a projekt regisztrációs számát, illetve a támogatás elszámolására benyújtásra került szöveget. Továbbá a számlán fel kell tüntetni, hogy mely prioritásból kerül finanszírozásra a projekt. A számlának tartalmaznia kell az alábbi kötelezı tartalmi elemeket: számla kelte, számla sorszáma, teljesítés idıpontja, termék/szolgáltatás megnevezése, az adó alapja, az adó mértéke, áthárított adó, adómentesség. 9

10 A számlán szereplı teljesítés és a kifizetés dátuma nem lehet korábbi, mint a pályázat befogadása, valamint a számla a projektmegvalósítás idıtartamán belüli kell, hogy legyen. Külföldi számla esetén a számla fı tartalmi elemeirıl a fordítás, a Kedvezményezett aláírásával hitelesítve kerül benyújtásra. A Kifizetési kérelemhez a Kedvezményezettnek csatolnia kell a számlák hiteles másolatát, (amely a számla elsı eredeti példányáról készült) és a számlák kifizetését igazoló dokumentumok általa hitelesített másolatát. A kifizetést igazoló bizonylatok lehetnek bankkivonatok, pénztárbizonylatok és elektronikus bankkivonatok. 3.2 Benyújtandó dokumentumok A Támogatásközvetítı szervezet fenntartja a jogot arra, hogy a kötelezıen beküldendı dokumentumok mellett az egyes projekt tevékenységhez kapcsolódó, további alátámasztó bizonylatokat kérjen be a kedvezményezettıl. Abban az esetben, ha az alábbiakban részletezett dokumentumok (pl. megbízási szerzıdés, szállítói szerzıdés, stb.) valamelyikével kapcsolatban a projekt megvalósítási és elszámolási ideje alatt több alkalommal folyósítható támogatás, a dokumentumokat elegendı egyetlen alkalommal benyújtani azon kifizetési kérelem mellé, amelyben az adott költség elıször felmerül. A kedvezményezettek által benyújtott kifizetési kérelemhez a dokumentumok eredetivel megegyezı, másolati példányát kell csatolni. A másolati példányokat a kedvezményezett vagy a kedvezményezett jelen projektben aláírási joggal bíró képviselıjének ellenjegyzésével kell ellátni. Az alábbi dokumentumok esetében eredeti példány benyújtása szükséges: - A Támogatási Szerzıdésben rögzített biztosítékok iratanyaga, - Kifizetési kérelem formanyomtatvány, - Összesítı táblázatok (számlaösszesítı, valamint az összes olyan összesítı táblázat, amely egyben nyilatkozatokat is tartalmaz), - Záró kifizetési igénylés esetén a könyvvizsgálói igazolás, amennyiben releváns. Kifizetés bizonylata Utólagos finanszírozás esetén a számlák mellé csatolni kell a számlák teljes ellenértékének megfizetését igazoló bankszámla kivonat, elektronikus banki tranzakciót igazoló kimutatás (pl. banki forgalmi kimutatás,) nyomtatott, példányát, kiadási pénztárbizonylat hiteles másolatát. A támogatást megelılegezı pénzügyi intézmény (pl.: bank) számlájára való átutalás esetén be kell mutatni a vonatkozó engedményezési szerzıdést. Amennyiben a benyújtott bankszámlakivonaton több tétel is szerepel, a kifizetéshez kapcsolódó számla kiegyenlítését igazoló tételt egyértelmő, a beazonosítást elısegítı jelzéssel kell ellátni. 10

11 Összesítı táblák A kedvezményezettnek az egyes költség fajtákra vonatkozó összesítı táblákat a Támogatásközvetítı Szervezet honlapján elérhetı, meghatározott formában kell benyújtania. Az összesítı táblák adatait a kedvezményezettnek a számviteli nyilvántartásában megtalálható, számviteli és adótörvényeknek megfelelı alátámasztó dokumentáció alapján kell összeállítania. A kedvezményezett az alátámasztó dokumentációt helyszíni ellenırzés alkalmával köteles az ellenırzést végzı szervezet munkatársának bemutatni illetve megtekinthetıségérıl gondoskodni. Az iratok megırzési kötelezettsége december 31-ig áll fenn. AZ EGYES PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK HATÁROZZÁK MEG AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLSTÉGEK KÖRÉT, EGY ADOTT PROJEKT KERETÉBEN CSAK AZON KÖLTSÉGEK SZÁMOLHATÓAK EL, AMIKET A FELHÍVÁS NEVESÍT Igénybe vett szolgáltatás költségeihez benyújtandó dokumentumok - Számla, - Számlaösszesítı - Piaci ár igazolás, - Szerzıdés, megrendelı, vagy nyilatkozat arról, hogy nem kötöttek írásbeli szerzıdést, - Kifizetés bizonylata - Teljesítésigazolás, tárgyiasult szolgáltatás esetén az alábbiak figyelembe vételével: Egyes elszámolható költségekhez benyújtandó teljesítésigazolások Szakértıi díjak Beszámoló az elvégzett tevékenységrıl Nyilvánosság Köteles példány (pl. brosúra, plakát, fénykép tábláról stb..) Teljesítésigazolás, nem tárgyiasult szolgáltatás esetén: Amennyiben a számlán egyértelmően beazonosítható, hogy a pályázatban szereplı szolgáltatás valósult meg, úgy elegendı Kedvezményezettnek a számlán igazolnia a teljesítést. Amennyiben a számla alapján nem egyértelmően beazonosítható, hogy a pályázatban szereplı tevékenység valósult meg, az elvégzett szolgáltatásról külön teljesítésigazolást kell készíteni a Kedvezményezettnek Saját teljesítés Saját teljesítésnek kell tekinteni, ha a Kedvezményezett bizonyos szolgáltatásokat nem szerez be, hanem saját maga nyújtja, vagy bizonyos tevékenységeket saját maga végez. Ez a szolgáltatás, vagy tevékenység értéke nem haladhatja meg a piaci értéket, és nem lehet több mint a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott közvetlen önköltség. Saját teljesítésként csak azon közvetlen költségek számolhatóak el, amelyek a Pályázati Felhívás és Útmutatóban az elszámolható költségek körénél megnevezésre került, mint saját teljesítésként nevesített tevékenységek közvetlen önköltségei. A saját teljesítés elszámolásának a Kedvezményezett szervezet belsı szabályzatai alapján szabályosan kiállított belsı bizonylatokon, számlákon, kimutatásokon kell 11

12 alapulnia. Az önköltség számítási szabályzat alapján számított, és bizonylatokkal igazolt közvetlen önköltség számolható el. A saját teljesítés elszámolásához benyújtandó dokumentumok: - Saját teljesítés összesítı táblázat, - Az összesítıben szereplı számlák, belsı bizonylatok, kimutatások - Igazolás, hogy a saját teljesítésbe bevont eszköz a Kedvezményezett tulajdona. - Nyilatkozat saját teljesítésrıl Személy jellegő költségek A projekt céljának megvalósításban és a projektmenedzsmentben közvetlenül közremőködı munkatársak bére és járulékai illetve egyéb juttatások elszámolhatók, amennyiben a projekt költségvetésében eredetileg is fel voltak tüntetve. A személy jellegő költségek alapja munkaszerzıdés és munkaköri leírás, kinevezés, megbízási szerzıdés, célfeladat kiírás lehet. Amennyiben a munkavállaló munkaidejének csak egy részében foglalkozik a projekttel, a munkabérének az arányos része számolható el. Ebben az esetben a munkaköri leírásából ki kell derülnie, hogy a munkaidejének mekkora hányadát fordítja a projektre, és az elszámoláshoz munkaidı nyilvántartást kell csatolni. Nem elszámolható a jutalom. Egyéb személyi jellegő juttatások között az alábbiak számolhatóak el: - A Törvény által elıírt kötelezıen adandó és a vonatkozó belsı szabályzat által biztosított adómentes juttatások, az adómentesen adható juttatások jogszabályi keretösszege erejéig. A béren kívüli juttatások, csak a munkaszerzıdéssel/kinevezéssel rendelkezı munkatársak után számolhatóak el, a projektre fordított munkaidı arányában. A személy jellegő költségek elszámolásához benyújtandó dokumentumok: - Összesítı tábla, - személyi jellegő költségek (bér és járulékai, étkezési hozzájárulás) - Kifizetést igazoló bizonylatok (minden járuléktípusra és a nettó bérre vonatkozóan), - Munkaszerzıdés/kinevezés/megbízási szerzıdés/célfeladat kiírás, - Munkaszerzıdés esetén munkaköri leírás, (projekt megvalósítók esetén egyszer, az 1. elszámoláskor, illetve változás esetén) - Munkaidı nyilvántartás, munkabér arányos elszámolása esetén, ha nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra - Bérszint igazolás/bérkarton - A személyi bérek és járulékok átutalásának igazolása Eszközök, immateriális javak beszerzése Beszerzések elszámolásához szükséges dokumentumok: - Szállítói szerzıdés, megrendelı vagy nyilatkozat, hogy nem kötöttek szerzıdést, - Számla, - Számlaösszesítı (100 ezer illetve 500 ezer Ft támogatás tartalom alatti számlákhoz) - Kifizetést igazoló bizonylatok, - Ha a beszerzés magánszemélytıl történik, adás-vételi szerzıdés, 12

13 - Immateriális javak beszerzése esetén a szoftverek átvételi jegyzıkönyve, illetve a tanulmányok, felmérések stb. esetén elektronikus példány, - Az eszköz átvételét igazoló átvételi jegyzıkönyv, ami tartalmaz az eszköz azonosításául szolgáló azonosítót (pl: gyári szám), - Piaci ár igazolás. - Szállítólevél (csak devizában kiállított számla esetén) - Vámáru nyilatkozat és vámhatározat (amennyiben az eszközt a kedvezményezett nem hazai forgalmazón keresztül, hanem közvetlenül külföldrıl szerzi be.) - Eredetigazolás az eladótól (használt eszközök esetén) - Használt eszköz esetén: nyilatkozat az eladótól, hogy az eszköz korábbi beszerzése az elızı hét év során nem nemzeti vagy közösségi támogatás igénybevételével történt. - Teljesítési igazolás Beruházások, építés-felújítás elszámolásához szükséges dokumentumok - Kivitelezıi szerzıdés, - Számla, - Kifizetés bizonylata, - Hatósági engedélyek, - Megrendelı nyilatkozata a teljesítésrıl 5 millió Ft támogatási összeg alatt - teljesítési igazolás, - Mérnök/mőszaki ellenıri igazolása 5 millió Ft támogatási összeg felett teljesítési igazolás (A mőszaki, független szakterületi ellenır a számla eredeti példányán is igazolhatja a teljesítést), - Nem engedélyköteles építési beruházásnál kivitelezıi nyilatkozat a kezdésrıl az elsı kifizetési igényhez, illetve kétoldalú átadás-átvételi nyilatkozat a záró kifizetési igényhez - Engedélyköteles építési beruházásnál, felújításnál építési napló az elsı kifizetési igényhez, illetve kétoldalú átadás-átvételi nyilatkozat és - lehetıség szerint - használatbavételi engedély a záró kifizetési igényhez (a használatbavételi engedély benyújtása a kifizetés feltétele) - Piaci ár igazolása. 3.3 Kifizetések felfüggesztése A Támogatásközvetítı Szervezet a jogszabályban illetve a Támogatási Szerzıdésben meghatározott esetekben köteles, illetve jogosult a kifizetéseket felfüggeszteni. A támogatás felfüggesztésének esetei: - A Kedvezményezettnek az adóhatóságok tájékoztatása alapján lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozása van; - A Kedvezményezett által végzett tevékenység eltér a pályázatban foglalt céloktól, illetve a Szerzıdésben meghatározott célokhoz mért elırehaladás nem kielégítı és a Kedvezményezett az elıírt korrekciót nem teljesíti, illetve az ehhez kapcsolódó szerzıdésmódosítás a Kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre; - Amennyiben a Kedvezményezettel szemben szabálytalansági gyanú merül fel; - Amennyiben a projekt elırehaladási jelentés elutasításra kerül; 13

14 - Amennyiben a kifizetési kérelemhez kapcsolódóan szerzıdésmódosítás van folyamatban; - Rendkívüli helyszíni ellenırzés esetén. 4 Költségek - Költségkategóriák átcsoportosítása 4.1 Szerzıdésmódosítás nélküli átcsoportosítás Költségkategóriák között/belül változás bejelentéssel A támogatási szerzıdés módosítására vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével saját hatáskörben változás bejelentéssel jelezve, vagy a Támogatásközvetítı Szervezet elızetes hozzájárulásával a költségvetés átcsoportosítására a következı keretek között van lehetıség: (A költségkategóriák a Támogatási Szerzıdés mellékleteiben található a projekt elszámolható költségei táblájában, illetve az elszámolható költségek részletezı táblájában nevesített tevékenységek. Ilyenek lehetnek pl. eszközbeszerzés, építési kivitelezés, közvetett költségek, közbeszerzés költségei stb. továbbiakban: költségkategória) Költségkategórián belüli átcsoportosítás Az átcsoportosítás okai lehetnek: a számviteli kategória sorain szereplı összegek alul illetve felül tervezése nem megfelelı számviteli kategóriához történı rögzítés (pl. a számviteli kategória eredetileg nem volt betervezve) Ez esetben változás-bejelentıvel szükséges jelezni az átcsoportosítás igényét Támogatásközvetítı Szervezet felé, amelyben jelöli Kedvezményezett, hogy mely számviteli kategóriákat érint, az átcsoportosítás, és mekkora összegben. Az átcsoportosítás során a költségkategóriák és a projekt elszámolható összköltsége nem változhat Költségkategóriák közötti átcsoportosítás Abban az esetben, ha a projekt elszámolható összköltségének húsz százalékát meg nem haladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása a támogatási szerzıdésben rögzítetthez képest a Kedvezményezett köteles a változást a Támogatásközvetítı Szervezet részére bejelenteni. Az átcsoportosítás okai lehetnek: - a költségkategóriák alul illetve felül tervezése - az elszámolandó költségek nem megfelelı költségkategóriához kerültek betervezésre Nem lehet olyan költségkategóriára átcsoportosítást végezni, amelyre korábban költség nem volt betervezve, továbbá a projekt részletes bemutatása során sem került nevesítésre! 14

15 Az átcsoportosítás igényét, változás-bejelentıvel szükséges jelezni Támogatásközvetítı Szervezet felé, amelyben jelöli Kedvezményezett, hogy mely költségkategóriákat érint, az átcsoportosítás, mekkora összegben és százalékos mértékben. Az átcsoportosítás során a költségkategóriák és a projekt elszámolható összköltsége nem változhat! Ha a költségkategóriák közötti költség átcsoportosítások kumuláltan elérik a projekt elszámolható összköltségének húsz százalékát, ez esetben a szerzıdést módosítani kell. 4.2 Szerzıdésmódosítással járó költségátcsoportosítás Abban az esetben, ha projekt elszámolható összköltségének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása a támogatási szerzıdésben rögzítetthez képest. Illetve a változásbejelentéssel történı költség átcsoportosítások kumulálva meghaladják a húsz százalékos mértéket. Nem lehet olyan költségkategóriára átcsoportosítást végezni, amelyre korábban költség nem volt betervezve, továbbá a projekt részletes bemutatása során sem került nevesítésre! Ha az elszámolandó költségek nem a megfelelı költségkategóriához kerültek betervezésre és a Kedvezményezett az átcsoportosítást egy olyan költségkategóriára tervezi, amelyre a költségvetésben költség nem volt betervezve, az átcsoportosítás szerzıdésmódosítással akkor engedélyezhetı, ha a projektadatlapban/pályázatban a költségkategóriáról (tevékenységrıl) már beszámolt, és a költségkategória egyértelmően nevesítésre került a projekt részletes bemutatása során. 5 Mellékletek Könyvizsgaloi_igazol as.doc Nyilatkozat saját teljesítésrıl.doc 15

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Gazdasági Versenyhivatal ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Őrlap a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése (Eljárás száma: 15/T-190/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. szeptember A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET. I. A bizonylatolással szembeni általános követelmények: a) Alaki kellékek:

1. SZ. MELLÉKLET. I. A bizonylatolással szembeni általános követelmények: a) Alaki kellékek: 1. SZ. MELLÉKLET A TÁMOP 2.1.1-B Lépj egyet elıre!- Ápolási díjban részesülık képzési támogatása c. projekt keretében folyó oktatási és vizsgáztatási tevékenység költségeinek elszámolása, bizonylatolási

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok a Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK

INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK Kérdés: Miként kell eljárni, ha a Magyar Szabadalmi Hivatal a szolgáltató? Válasz: A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 29. (1) bekezdésének h) alpontja

Részletesebben

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjármővek hivatali,

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Üzleti intelligencia (BI) alkalmazás fejlesztése és bevezetése tárgyú, Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 1,25 cm PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TÁMOP 5.3.6-11/1 azonosító számú, Komplex Telep Program-Humán szolgáltatás fejlesztés és hozzáférés esélyeinek biztosítása címő pályázatban szereplı Török István utcai mozi felújításának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a Kistérségi Közösségi Ház

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16

4. ELSZÁMOLÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK KÖRE KÖLTSÉGENKÉNT...16 Útmutató a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetésre került Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének támogatása című pályázathoz

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrıl a Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.490/11/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Demokrácia- és Partnerség Fejlesztési Kollégiuma pályázatot hirdet Érdekképviseleti célú civil együttmőködések támogatása, a civil kontroll erısítése támogatására (Pályázat kódja:

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK. Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22.

ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK. Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22. ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22. Az elszámolhatóság időbeli és területi hatálya A 2007. január 1. és 2015. június

Részletesebben

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL Mezıberény Város Önkormányzata figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi hátteret az alábbiak szerint határozza meg a Városi Közszolgáltató Intézménynek

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-CIV 11-D) Az NCA

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati útmutató Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Költségvetési specifikáció. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Költségvetési specifikáció. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Költségvetési specifikáció a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés A komponens:

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Egységes elszámolási útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS... 4 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 4 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS... 6 3.1

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r), u), v) és x) pontjában, valamint a 38. vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás BKV Zrt. 15/TB-491/11. Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás (Eljárás száma: 15/TB-491/11.) MÓDOSÍTOTT RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2012. január BKV Zrt. 15/TB-491/11. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 63 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSI ÉS ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET 1 TARTALOM I. A SEGÉDLET CÉLJA II. FOGALMAK III. TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉVEL (PÁLYÁZÁSSAL) KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK IV. TÁMOGATÁSI

Részletesebben

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 9. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl A szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. -ának

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Javaslat a TISZK rendszer továbbfejlesztését, illetve infrastrukturális fejlesztését célzó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Tolna Város Önkormányzata,

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT)

A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT) A kifizetés, valamint a támogatás lehívás szakaszához kapcsolódó tanácsok (ÚMFT) 1. Kötelezettségek utólagos fedezeti számlanyitás esetén. A 191/2009. Korm. Rendelet szerinti építtetői fedezetkezelés esetén

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet

37/2003. (X. 29.) IM rendelet 1. oldal 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzıi ügyvitel szabályairól A közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: I.

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról 2009 1. A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. CÉLJA ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Egységes elszámolási útmutató az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 3 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS...

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. X. 7-TİL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ 2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében PROJEKTTERVEZETEK fogadása céljából meghirdetett magyar pályázati felhíváshoz Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben