a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl"

Átírás

1 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl A szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény 57. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következıket rendelem el: 1. Értelmezı rendelkezések 1. (1) E rendelet alkalmazásában: a) adómentes borelıállító: aki a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 80. (3) bekezdése szerint adómentes bor elıállítására jogosult; b) borászati üzem: a szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) pontja szerinti üzem; c) egyszerősítettadóraktár-engedélyes: aki a Jöt a (1) bekezdésének rendelkezése alá esı tevékenységet végez; d) kereskedelmi minta: kereskedelmi célból kizárólag az érintett termék bemutatásának céljára termékfajtánként legfeljebb 4,5 liter mennyiségben természetes vagy jogi személy részére átadott minta; e) mustelıállító: aki 1,2 térfogatszázalékot meg nem haladó tényleges alkoholtartalmú szılımustot állít elı vagy sőrít; f) szılıfelvásárló: aki továbbértékesítés céljából szılıt vásárol fel, vagy a szılı felvásárlását saját nevében más javára végzi. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplı fogalmakat a Btv.-ben foglaltak szerint kell értelmezni. 2. Szállítási okmányok 2. (1) Belföldi szállítás esetén a) az egyszerősítettadóraktár-engedélyes által kitárolt vagy szállított borászati terméket borecet kivételével, szılıtörkölyt, borseprıt borkísérı okmánnyal, b) a nem egyszerősítettadóraktár-engedélyes által szállított szılıbort a Jöt.-ben az ilyen szállításra meghatározott okmánnyal,

2 c) a nem egyszerősítettadóraktár-engedélyes által szállított borszılıt, szılımustot (akár finomított, akár nem) szállítólevéllel lehet szállítani. (2) A borkísérı okmányt az köteles kiállítani, aki a terméket szállítja vagy szállításra átadja. A borkísérı okmányt úgy kell kitölteni, hogy az adatok jól olvashatóak és megváltoztathatatlanok legyenek. A borkísérı okmányt nem lehet javítani, a hibásan kitöltött okmányt áthúzással, dátum és aláírás feltüntetésével érvényteleníteni kell. (3) Nem kell borkísérı okmányt kiállítani: a) a szılınek a szılıterületrıl 70 km-en belüli szállítása esetén; b) 5 liter vagy annál kisebb névleges térfogatú, címkézett, egyszer használatos záreszközzel ellátott tárolóedényekben elhelyezett szılımustsőrítmény szállításakor, ha a teljes mennyiség nem haladja meg az 5 litert; c) olyan szılıbor, szılılé esetében, amelyet magánháztartások költöztetésénél tárolóedényben helyeznek el és nem értékesítésre szánnak; d) tudományos vagy mőszaki kísérletre szánt termék szállításakor, ha a teljes szállított mennyiség nem haladja meg a 90 litert; e) a kereskedelmi minták szállításakor; f) a hivatalos szervnek vagy laboratóriumnak küldött minták szállításakor, ha azt jegyzıkönyv tanúsítja; g) ha a természetes személy egyszerősítettadóraktár-engedélyes az adómentes szılıborát szállítja, és annak mennyisége szállítójármővenként nem haladja meg a 30 litert. (4) A szılımust, valamint a szabad forgalomba bocsátott szılıbor szállítása esetében az értékesítésrıl kiállított számla borkísérı okmánynak minısül, amennyiben az 1. mellékletben meghatározottak szerint az eladóra és vevıre vonatkozó adatokat, a kiadás helyét, a rendeltetés helyét, a szállítmányozó nevét amennyiben az eltér a vevıre és az eladóra vonatkozó adatoktól a forgalomba hozatali engedély szerinti termékmegnevezést, a termék őrtartalmát, darabszámát tartalmazza. (5) Az egységes vámáru-nyilatkozatot borkísérı okmánynak kell tekinteni az Európai Unió külsı határán mőködı vámhatóságtól a vámkezelést végzı belterületi vámhatóságig, vagy az Európai Unió külsı határán mőködı vámhatóságtól az adóraktárig történı szállítás esetén. 2/A. Borszılıt az Európai Unió más tagállamába vagy harmadik országba szállítólevéllel lehet szállítani. 3. (1) A pincébıl közvetlenül végsı fogyasztóknak termelıi borkimérés keretében értékesített szılıborra az egyszerősített adóraktár engedélyesének borkísérı okmányt kell kiállítania. Az értékesítés napján az összesen értékesített mennyiségre egy borkísérı okmányt

3 kell kiállítani és a borkísérı okmányhoz csatolt mellékleten részletezni a palackos, a kannás kiszerelésben, továbbá egy tételben a kóstolásra és elvitelre kimért mennyiségeket. (2) Az (1) bekezdés szerinti napi összesítı borkísérı okmányon nem kell szerepeltetni azt az értékesítést, amelyrıl az egyszerősítettadóraktár-engedélyes a 2. (4) bekezdésének megfelelı számlát állít ki. A számlán részletezni kell a palackos, a kannás kiszerelésben, továbbá egy tételben a kóstolásra és elvitelre kimért mennyiségeket. 4. (1) A borkísérı okmány formanyomtatványa a vámhatóságnál szerezhetı be, vagy a vámhatóságnak a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet (a továbbiakban: jövedéki végrehajtási rendelet) szerint kiadott engedélye alapján számítógéppel is elıállítható. (2) A borkísérı okmány az 1. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza a mellékletben meghatározott formátum szerint. 5. (1) A szılımust, a borászati melléktermékek és a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel a szılıbor szállítása esetében ideértve a természetes személy egyszerősítettadóraktárengedélyes adómentes szılıborának szállítását is alkalmazandó borkísérı okmány 3 példányból álló szigorú számadású bizonylat, amelynek elsı példánya a vevıé (címzetté), második és harmadik példánya az eladóé (feladóé). A szállítás során a borkísérı okmány elsı és második példánya a terméket kíséri. A második példányt az átvétel igazolásával a vevı (címzett) 8 napon belül köteles visszaküldeni az eladó (feladó) részére. Az adómentes szılıbor szállítása esetén az elsı példány kíséri a terméket. (2) A borszılı, valamint a borászati üzembıl szabadforgalomba bocsátott szılıbor szállítása esetében a borkísérı okmány elsı példánya a vevıé (címzetté), amely a szállítás során a terméket kíséri. A borkísérı okmány második és harmadik példánya az eladóé (feladóé). 6. (1) Egy borkísérı okmányt csak egy szállítási mőveletben lehet felhasználni. (2) Egy borkísérı okmányt lehet kiállítani egy azonos küldı féltıl egy azonos címzetthez abban az esetben is, ha a szállítmány több tétel szılıborból áll, és azt a borkísérı okmányhoz csatolt mellékleten részletezik, amely lehet számla, szállítólevél, vagy az 1. melléklet szerinti pótlap. 3. Pincekönyv 7. (1) A szılıfelvásárló a 2. melléklet szerinti pincekönyvet (a továbbiakban: szılıpincekönyv) köteles a 9. -ban leírtaknak megfelelıen vezetni. (2) A mustelıállító borászati üzem köteles szılıpincekönyvet a 9. -ban leírtaknak megfelelıen, valamint a 3. melléklet szerinti pincekönyvet (a továbbiakban: szılıborpincekönyv), a ban leírtaknak megfelelıen vezetni. (3) Az egyszerősítettadóraktár-engedélyes köteles szılıbor-pincekönyvet a ban leírtaknak megfelelıen vezetni.

4 (4) Az (1) (3) bekezdésben nem említett borászati üzem szılıbor-pincekönyvet köteles a 16. -ban foglaltaknak megfelelıen vezetni. 8. (1) A szılıpincekönyv és a szılıbor-pincekönyv folyamatosan számozott, rögzített lapokból álló formanyomtatvány, vagy a vámhatóság által a jövedéki végrehajtási rendelet szerint engedélyezett olyan számítógépes nyilvántartás, mely azonos adattartalmú a 2. és 3. és 7. mellékletben meghatározott formanyomtatvány adattartalmával, és nyomtatott formában az egy oldalon szereplı adatok a formanyomtatvány egy oldalán szereplı adatokkal egyeznek meg. (2) A szılıbor-pincekönyv nyilvántartó lapok közül a Betárolt szılı nyilvántartó lap, valamint a Termék-elıállítás nyilvántartó lap kannás és palackos kiszerelés nyilvántartó része különálló nyomtatványként is elıállítható, ha a nyomtatvány borítóján a szılıbor-pincekönyv cím alatt feltüntetésre kerül a nyilvántartó rész megnevezése, továbbá hitelesítési és azonosító részt is tartalmaz. A szılıbor-pincekönyv nyomtatvány különálló részére is az (1) bekezdés rendelkezései vonatkoznak. (3) A szılıpincekönyvet és a szılıbor-pincekönyvet a) adóraktári engedéllyel rendelkezı borászati üzem esetében a jövedéki végrehajtási rendeletben meghatározott, vagy b) szılıfelvásárló vagy mustelıállító esetében a székhely szerinti illetékességgel rendelkezı vámhatóság hitelesíti. (4) A hitelesített pincekönyvekrıl a vámhatóság a) a hitelesítést kérı nevét, b) a hitelesítést kérı adóraktári engedély számát, szılıfelvásárló vagy mustelıállító esetében a hegyközség által kiadott azonosító számot, c) a hitelesítés idıpontját, és d) a hitelesítés iktatószámát tartalmazó nyilvántartást vezet. 9. (1) A mustelıállítónak a saját és a vásárolt szılıt, a szılıfelvásárlónak a továbbértékesítés céljából vásárolt szılıt, továbbá az általuk átvett borkísérı okmányokat kell nyilvántartani a szılıpincekönyvben. (2) A szılıpincekönyvben a vásárolt szılıt szılıszármazási bizonyítványonként, szılıfajtánként, felhasználási jogcímenként, eladónként és továbbértékesítés esetén vevınként kell nyilvántartani. (3) A szılıpincekönyvben a szılıfelvásárló és a mustelıállító által vásárolt és értékesített szılıt származási bizonyítvánnyal, valamint felvásárlási jeggyel vagy számlával kell igazolni.

5 (4) A szüretelt és vásárolt szılıt hetente, legkésıbb a hét utolsó napját követı elsı munkanapon kell a szılıpincekönyvbe bevezetni. (5) A szılıfelvásárló a telephelyén, a mustelıállító az elıállítás helyén köteles tartani a szılıpincekönyvet és a szılıbor-pincekönyvet. 10. (1) A szılıbor-pincekönyv Betárolt szılı nyilvántartó lapjára a feldolgozásra betárolt saját terméső és vásárolt szılı mennyiségét termékmegnevezésenként, termıhelyenként, szılıfajtánként, potenciális alkoholtartalom szerint, hetente, legkésıbb a hét utolsó napját követı elsı munkanapon kell bevezetni, és a mustelıállítónak a szılı-pincekönyvébıl azonos szılıfajtán és termékkategórián belül átlag potenciális alkoholtartalomra összevontan hetente, legkésıbb a hét utolsó napját követı elsı munkanapon kell bevezetnie a szılıborpincekönyvbe. A szılı származási bizonyítvány számát a Betárolt szılı nyilvántartó lapra legkésıbb a tárgyév december 15-ig, vagy ezen idıpontot követı kiadás esetén a kiadást követı 3 munkanapon belül kell bejegyezni. (2) A szılıbor-pincekönyv Termék-elıállítás nyilvántartó lapját a betárolt, valamint az elıállításra kerülı termékenként, a termék forgalomba hozatala esetén használható megnevezésével kell vezetni. A forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezı borokat a forgalomba hozatali engedélyszám feltüntetésével tételenként külön lapon kell vezetni. A nyilvántartásnak egyeznie kell a származási bizonyítvánnyal és a forgalomba hozatali engedéllyel igazolt tételekkel és adatokkal. (3) A szılıbor-pincekönyv Termék-elıállítás nyilvántartó lapon a) a fehér és rozé bor elıállítására alkalmas szılıbıl kinyert, erjesztésre alkalmas (tisztított must) must mennyiségét hetente, legkésıbb a szılı betárolását követı hét elsı munkanapján, b) a vörösbor elıállítására alkalmas szılıbıl készített törkölyös must mennyiségét hetente, legkésıbb a szılı betárolását követı hét elsı munkanapján, c) a vörösbor esetén az erjedést követı fejtéssel megállapított seprıs újbor és törköly mennyiségét hetente, legkésıbb a fejtést követı hét elsı munkanapján, d) a kiterjedt seprıs újbor készletet, amennyiben az erjesztésre alkalmas must bevételezése nem a tényleges mennyiség megállapításával történt, az erjedést követıen a tényleges készletfelvétellel megállapított seprıs újbor készletre korrigálva, e) az elsı fejtéssel megállapított újbor és borseprı mennyiségét hetente, legkésıbb a fejtést követı hét elsı munkanapján, f) a termék-elıállításhoz betárolt szılıbor mennyiségét hetente, legkésıbb a betárolást követı hét elsı munkanapján kell nyilvántartásba venni. (4) A szılıbor-pincekönyv Termék-elıállítás nyilvántartó lapon szılıbor elıállítása esetén a a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szılıkataszter, a kötelezı bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges információgyőjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérıokmányok, valamint a borágazatban vezetendı nyilvántartás tekintetében történı

6 alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, május 26-i 436/2009/EK bizottsági rendelet 41. cikk elsı bekezdése szerinti kezeléseket a mőveletek sorrendjében, a mővelet pontos megnevezésével, a felhasznált anyagok mennyiségének feltüntetésével, a mővelet elvégzésének dátumával kell bevezetni, legkésıbb a mővelet elvégzését követı hét elsı munkanapján. (5) A (4) bekezdésben felsorolt mőveletekhez felhasznált anyagokat a szılıbor-pincekönyv Kiegészítı és adalékanyagok nyilvántartó lapon is szerepeltetni kell. 11. (1) A szılıbor esetében a szılıbor-pincekönyv Termék-elıállítás nyilvántartó lapon a pincemőveletek során történt készletváltozásokat a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel mőveletenként és jogcímenként idırendi sorrendben kell vezetni. (2) A szılıbor-pincekönyv Termék-elıállítás nyilvántartó lapon a pincemőveletek során történt készletváltozásokat jogcímenként összesítve (egy tételben) havonta, a tárgyhó utolsó napjáig lehet bevezetni, ha a) a készletváltozásokat a 6. melléklet szerint vezetett mőveleti napló alapján állapítják meg, vagy b) a 20. (3) bekezdése szerinti átalány-elszámolást alkalmazzák. (3) Mőveletenkénti veszteség elszámolás esetén legalább a) fejtés, b) derítés, c) szőrés, d) szeparálás, e) mustsőrítés, f) kiszerelés (palackozás) részletezésben kell az elvégzett mőveletek során keletkezett készletváltozásokat megadni. (4) A veszteség átalány-elszámolása esetén a szılıbor készletváltozásai során keletkezett veszteségeket egy tételben, a tárgyhó végén felvett tényleges készlet alapján kell megállapítani, és a szılıbor-pincekönyv Termék-elıállítás nyilvántartó lapra bevezetni. (5) A szılımust-sőrítmény és a tartósított must esetében a szılıbor-pincekönyv Termékelıállítás nyilvántartó lapon a tisztított must készletváltozásait mőveletenként, illetve jogcímenként az események sorrendjében kell vezetni. A mőveleteket legalább fejtés, szőrés, sőrítés, tartósítás és kiszerelés részletezésben kell megadni. (6) A tartályokat a szılészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjérıl, továbbá a borászati termékek elıállításáról, forgalomba hozataláról és jelölésérıl szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 50. -ában foglaltak szerint

7 kell jelölni. Az 500 liternél kisebb, azonos őrmérető tartályok összevontan is a darabszám és az azokban tárolható összmennyiség feltüntetésével nyilvántarthatóak. 12. (1) A természetes személy egyszerősítettadóraktár-engedélyesnek az adómentes szılıbor fogyasztását a Termék-elıállítás nyilvántartó lapon, a havonta elfogyasztott mennyiséget összesítve, a hónap utolsó napján kell bejegyeznie. (2) Az (1) bekezdés szerint összesített mennyiséget a szılıbor-pincekönyv Adómentes fogyasztás elszámolása nyilvántartó lapra egy tételben havonta a tárgyhó utolsó napjával kell bevezetni. 13. (1) A Kiegészítı és adalékanyagok, valamint a Melléktermékek nyilvántartó lapon a készletváltozásokat jogcímenként az idırendben vezetett nyilvántartás kivételével havonta, a tárgyhó utolsó napjával kell bevezetni. (2) Az egyszerősítettadóraktár-engedélyesnek a pincébıl közvetlenül végsı fogyasztó részére értékesített szılıbor mennyiségét a szılıbor-pincekönyv Termék-elıállítás nyilvántartó lapon a 3. szerint kiállított borkísérı okmány, vagy számla alapján az idırendben vezetett nyilvántartás kivételével havonta, a tárgyhó utolsó napjáig kell bevezetni. (3) A szılıbor-pinceköny Termék-értékesítés/Vevınyilvántartás lapon az értékesítést az idırendben vezetett nyilvántartás kivételével havonta, a tárgyhó utolsó napjával kell bevezetni. 14. A szılıbor-pincekönyv Tárolótartály (-edényzet) nyilvántartó lapon az elıállításra, tárolásra használt tartályok változásait hetente, legkésıbb a változást követı hét elsı munkanapján kell bevezetni. A tárolótartály javításra történı átadásáról-átvételérıl olyan bizonylatot kell kiállítani, amely alapján a tárolótartály egyértelmően beazonosítható. A javításra átadott tárolótartályokat a szılıbor-pincekönyv Tárolótartály (-edényzet) nyilvántartó lapon nem kell átvezetni. 15. A szılıbor-pincekönyv Szállítási okmányok nyilvántartó részébe a borászati üzem által a borszılı, szılımust, szılıbor és a borászati melléktermék szállításához átvett szállítási okmányok sorszámtartományát hetente, legkésıbb az átvételt követı hét elsı munkanapján be kell vezetni. 16. (1) A 7. (4) bekezdés szerinti esetben a szılıbor-pincekönyvnek csak a Termékelıállítás, valamint a Kiegészítı és adalékanyagok nyilvántartó lapjait kell események sorrendjében vezetni. (2) A pezsgı, minıségi pezsgı, minıségi illatos pezsgı elıállítása esetén a szılıborpincekönyv Termék-elıállítás nyilvántartó lapon nyilván kell tartani: a) a pezsgısítés dátumát; b) a minıségi pezsgık összes terméktípusa esetében a palackozás dátumát; c) a küvé mennyiségét és minden egyes összetevıjének mennyiségét, valamint tényleges és potenciális alkoholtartalmát;

8 d) a felhasznált tirázslikır mennyiségét; e) az expedíciós likır mennyiségét; f) az elıállított palackok számát, szükség esetén a maradékcukor tartalmára utaló kifejezéssel megadva a pezsgı típusát, ha a szóban forgó kifejezés a címkén feltőntetésre kerül. (3) A likırbor elıállítása esetén a szılıbor-pincekönyv Termék-elıállítás nyilvántartó lapon nyilván kell tartani: a) bármely, a mezıgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezıgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrıl ( az egységes közös piacszervezésrıl szóló rendelet ) szóló 1234/2007/EK rendelet XIb. mellékletének 3e) és 3f) pontjában felsorolt termék hozzáadásának dátumát; b) a hozzáadott termék mennyiségét. (4) Pezsgı, minıségi pezsgı, minıségi illatos pezsgı és likırbor elıállítása esetén a jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló miniszteri rendelet szerinti veszteség számolható el. 17. A szılıbor-pincekönyvben a) a feldolgozott szılı mennyiségét beleértve a bérmunkában végzett feldolgozást is a szılı származási bizonyítvány második példányával, b) a termék-elıállítást (szılıbor, szılımust, szılımust-sőrítmény) a bor elsı származási bizonyítvány számának feltüntetésével, c) a vásárolt szılıbort szállítási okmánnyal és bor származási bizonyítvánnyal, d) az 1,2 térfogatszázalékot meg nem haladó tényleges alkoholtartalmú szılımust vásárlását számlával és bor származási bizonyítvánnyal, e) a borászati mőveletekhez felhasznált segéd- és kiegészítı anyagok beszerzését számla másolatával, f) a szılıbor értékesítését szállítási okmánnyal, g) a borászati melléktermékek kötelezı lepárlásra történı értékesítését borkísérı okmánnyal és átvételi elismervénnyel, h) a borászati melléktermékek ellenırzés melletti kivonását borkísérı okmánnyal, és a szılıfeldolgozás és a borkészítés során keletkezı melléktermékek kivonásáról és támogatással történı lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 5. (3) bekezdése szerinti bejelentéssel, i) a szılıbor megsemmisítését a vámhatóság által kiállított megsemmisítési jegyzıkönyvvel kell igazolni.

9 18. (1) A szılıbor-pincekönyvet az egyszerősítettadóraktár-engedélyes az adóraktárában vagy a vámhatósághoz tett bejelentés alapján a lakóhelyén, számítógépes nyilvántartás esetén az adóraktárában vagy a székhelyén (a központi ügyvezetés helyén) köteles tartani. (2) Ha a természetes személy egyszerősítettadóraktár-engedélyes a lakóhelyén tartja a szılıbor-pincekönyvét, vagy ha a számítógépes nyilvántartás-vezetés nem az adóraktárban történik, az adóraktár-engedélyes egy órán belül köteles gondoskodni a szılıbor-pincekönyv hozzáférésérıl a borászati hatóság, a hegybíró, a mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv vagy a vámhatóság helyszíni ellenırzése esetén. A mustelıállító a szılıborpincekönyvet az elıállítás helyén köteles tartani. (3) Szılıbor-pincekönyv elvesztése, megsérülése vagy megsemmisülése esetén a borászati üzem engedélyese 72 órán belül köteles azt a vámhatóság részére írásban bejelenteni. (4) A formanyomtatványon vezetett szılı- és szılıbor-pincekönyvet úgy kell kitölteni, hogy az adatok olvashatóak és megváltoztathatatlanok legyenek. A szılı- és szılıborpincekönyvbe bevezetett, hibás adatot áthúzással, a javítás dátumának feltüntetésével és aláírással lehet érvényteleníteni. A szılı- és szılıbor-pincekönyv vezetésre kötelezettnek gondoskodnia kell a szılı- és szılıbor-pincekönyv biztonságos helyen történı ırzésérıl, tartásáról. 19. (1) A 17. szerinti bizonylatok a szılıbor-pincekönyv mellékletét képezik. A vámhatóság a bizonylatokkal kapcsolatos hiányosságról nyolc napon belül köteles a borászati hatóságot értesíteni. (2) A pincekönyvben szereplı mennyiségeket a 8. mellékletben meghatározott mértékegységek szerint, legalább két tizedes, de legfeljebb hat tizedes pontossággal, a kerekítésre vonatkozó általános szabályok szerint kell nyilvántartani. 3/a Egyszerősített pincekönyv-vezetés 19/A. (1) Az az egyszerősítettadóraktár-engedélyes, aki a) az elızı borpiaci évben legfeljebb 1000 hektoliter elıállított bormennyiséggel rendelkezett, b) kizárólag saját terméső, vagy vásárolt szılıt dolgoz fel, c) bort, gyöngyözı bort, széndioxid hozzáadásával készült gyöngyözı bort, mustot, must sőrítményt, valamint egyszerősített adóraktárban elıállítható, palackos erjesztéső pezsgıt vagy minıségi pezsgıt, borecetet állít elı, és d) must sőrítmény (akár finomított, akár nem) kivételével a c) pontban felsorolt terméket nem vásárol, szılıbor-pincekönyvét a 7. melléklet szerinti formában és tartalommal, a pincekönyv-vezetés általános szabályaihoz képest az e címben foglalt eltérésekkel is vezetheti (a továbbiakban: egyszerősített pincekönyv-vezetés). (2) Az egyszerősítettadóraktár-engedélyes egyszerősített pincekönyv-vezetési vagy megszüntetési szándékát a vámhatóságnak írásban jelentheti be.

10 (3) Az egyszerősített pincekönyv-vezetés a (2) bekezdés szerinti bejelentés napján kezdhetı meg. 19/B. (1) Egyszerősített pincekönyv-vezetés esetén a Termék-elıállítás nyilvántartó lapon a feldolgozott szılı származási bizonyítvány számát csak a felvásárlásból származó borszılı esetén kell feltüntetni. (2) A feldolgozás során keletkezett szılıtörköly mennyiségét a Termék-elıállítás nyilvántartó lapon kell feltüntetni. (3) Ha a forgalomba hozatali engedély a Termék-elıállítás nyilvántartó lap szerint nyilvántartott teljes bortételre érvényes, a 10. (2) bekezdéstıl eltérıen a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezı bortételt nem kell új Termék-elıállítás nyilvántartó lapra átvezetni. (4) Egyszerősített pincekönyv-vezetés esetén a lefőzött borkísérı okmányok minısülnek vevınyilvántartásnak. 19/C. (1) Amennyiben az egyszerősített pincekönyv-vezetést alkalmazó egyszerősített adóraktár engedélyes a 19/A. (1) bekezdés c) pontja szerinti terméket továbbfeldolgozás céljából kíván vásárolni, a nyilvántartás vezetés módjának változását a 19/A. (2) bekezdés szerint a betárolást megelızı 15. napig köteles a vámhatóságnak bejelenteni. Az egyszerősített pincekönyv nyilvántartást legkésıbb a betárolás napjáig le kell zárnia, a készleteket a 3. melléklet szerinti szılıbor-pincekönyvbe át kell vezetnie és a 7. szerinti pincekönyv-vezetésre át kell térnie. (2) Amennyiben az egyszerősített pincekönyv-vezetést alkalmazó egyszerősített adóraktár engedélyes nem felel meg a 19/A. (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, legkésıbb a következı borpiaci év elsı napjáig át kell térnie a 7. szerinti pincekönyv-vezetésre. (3) Az adott borpiaci évben az (1) (2) bekezdéstıl eltérı esetben nem lehet visszatérni a 7. szerinti pincekönyv-vezetési szabályok alkalmazására. 4. Kihozatal és veszteség elszámolás 20. (1) A szılı feldolgozás során a tényleges lé kinyerést liter seprıs újbor/100 kg szılı formában a szılıpincekönyv Termék-elıállítás nyilvántartó lapon, a megjegyzés rovatban kell feltüntetni. (2) A szılıbor-pincekönyvben a szılımust feldolgozása és a szılıboron végzett mőveletek során a ténylegesen keletkezett veszteség számolható el. A veszteség, és a melléktermék kihozatal vetítési alapja a mőveletbe bevont termék, tárolás esetén a két mővelet között mozgatás nélkül tárolt termékkészlet hektoliterben mért térfogata. A mőveleti veszteséget a mővelet befejezésének napján, a tárolási veszteséget az elızı mővelet óta eltelt idıszakra a mővelet megkezdésének napján, vagy tárgyhavonként a tárgyhó utolsó napján, a szállítási veszteséget a betárolást követıen, a betárolás napján kell megállapítani és a pincekönyvbe bevezetni. (3) Ha a mőveletenkénti veszteség és a melléktermék kihozatal a 4 5. mellékletben meghatározott határokat meghaladja, a borászati üzem jegyzıkönyvet vesz fel, amelyet a pincekönyvhöz kell csatolni.

11 (4) Az egyszerősítettadóraktár-engedélyes a mőveletenkénti elszámolás helyett választhatja az átalány-elszámolást is. (5) Az átalány-elszámolás esetén gazdasági évenként legfeljebb a) erjedésre az erjesztésre alkalmas szılımustra vetítve 2% veszteség, valamint 6% borseprı, b) borkezelésre és -tárolásra az egyszer fejtett újbor, illetve a vásárolt és az óbor mennyiségére vetítve 2% átalányveszteség számolható el. (6) Az átalányveszteségen felül elszámolható a szılıbor kiszerelés (palackozás, kannába töltés) 4. mellékletben meghatározott vesztesége is, ha a kiszerelt mennyiség a kiszerelés napján a szılıbor-pincekönyvbe bevezetésre kerül. (7) Ha a hatósági ellenırzés a felvett és nyilvántartott mennyiség között eltérést állapít meg, a hatóság megvizsgálja a tényleges és a nyilvántartott mennyiség közötti eltérés okát, és az ellenırzést végzı hatóság a pincekönyvi nyilvántartást a ténylegesen megállapított mennyiségre módosítja. 5. Záró rendelkezések 21. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel kihirdetését követı 3. napon lép hatályba. (2) A 7. (4) bekezdése és a május 1-jén lép hatályba. 22. Hatályát veszti a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl szóló 52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet. 23. (1) A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl szóló 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet módosításáról szóló 14/2013. (III. 7.) VM rendelet (a továbbiakban: 14/2013. (III. 7.) VM rendelet) hatálybalépését megelızı napon hatályos szabályoknak megfelelı borkísérı okmány a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet hatálybalépését követı három hónapig kiadható és a készlet erejéig továbbra is felhasználható. (2) A számítógéppel történı pincekönyvvezetés esetén e rendelet szabályainak legkésıbb augusztus 1-ig meg kell felelni. (3) A 14/2013. (III. 7.) VM rendelet hatálybalépése elıtt hitelesített pincekönyv az egyszerősített pincekönyv vezetés szabályai szerint a 19/A. (2) bekezdésben meghatározott bejelentést követıen tovább vezethetı. 24. E rendelet a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szılıkataszter, a kötelezı bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges információgyőjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérıokmányok, valamint a borágazatban vezetendı nyilvántartás tekintetében történı alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, május 26-i 436/2009/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

12 1. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez A) Borkísérı okmány formanyomtatványa A B C D E F G 1 neve: 3. Bizonylat azonosító: 2 címe: 4. Szállítmányozó: 3 1. Eladó (Feladó) adóazonosító 4 jele/adószáma: Vevı (Címzett) engedélyszáma: neve: címe: adóazonosító jele/adószáma: engedélyszáma: 5. Szállítójármő forgalmi rendszáma: 6. Szállításra történı átvétel igazolása: 7. Kiadás dátuma: 8. Kiadás helye: 9. Rendeltetés helye: Termékleírás 12 a tétel megnevezése a kiszerelés típusa a kiszerelési egység őrtartalma (l) mennyiség egysége mennyiség

13 Összes mennyiség: Igazolások: 13. Ellenırzés bejegyzése: Megjegyzés: 15. Az eladás (feladás) igazolása 26 Kiállítás helye és dátuma: Kiállító neve: Kiállító aláírása: B) A borkísérı okmány kitöltése 16. Az átvétel igazolása Átvétel helye és dátuma: Átvevı neve: Átvevı aláírása: 1) Az 1. és a 2. rovat (az eladó [feladó] és a vevı [címzett] adatai) bélyegzı használatával is kitölthetıek. Engedélyszámként az adóraktári engedély és a jövedéki engedélyszámot kell feltüntetni. 2) A borkísérı okmányon a kiadás dátumát (7. rovat) az év, hó, nap feltüntetésével kell megadni. Az Igazolások és az Ellenırzés bejegyzése (12. és 13.) rovat a hatóságok bejegyzései számára szolgál. 3) A termékleírás kitöltése (10. rovat) a) A tétel megnevezése, azonosítása oszlopban:

14 i) a szállított termék (borszılı, szılımust, szılıbor, pezsgı, borászati melléktermék) megnevezését kell megadni. A tétel megnevezése: a pincekönyv Termék-elıállítás nyilvántartó lapja szerinti megnevezés: a forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkezı szılıbor vagy pezsgı esetében a melléktermék fajtájának (szılıtörköly, borseprı) megjelölése borászati melléktermék esetében a forgalomba hozatali engedélyben szereplı megnevezés: forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezı szılıbor és pezsgı esetén ii) a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezı szılıbor vagy pezsgı esetén a forgalomba hozatali engedély azonosítóját (ennek hiányában annak számát) is fel kell tüntetni. b) A kiszerelés típusa oszlopban kell megadni a termék kiszerelésének típusát (kanna, palack, tartály, stb.). Ez kóddal is megadható; P: palack, K: kanna, T: tartály. Egyes termékek esetében ez az oszlop nem értelmezhetı, ekkor a megfelelı rubrikát ki kell húzni. c) A kiszerelési egység őrtartalma (l) rovatban a kiszerelési egység őrtartalmát kell megadni literben kifejezve (tartályos kiszerelés esetén a tartály névleges őrtartalmát kell feltüntetni). Egyes termékek esetében ez az oszlop nem értelmezhetı, ekkor a megfelelı rubrikát ki kell húzni. d) A mennyiség egysége oszlopban az alábbi mértékegységek használhatóak: i) db, amennyiben a kiszerelés típusa és a kiszerelési egység őrtartalma (l) oszlopokat kitöltötték ii) amennyiben a kiszerelés típusa és a kiszerelési egység őrtartalma (l) oszlopok nem értelmezhetıek: szılıtörköly esetében: q, azzal, hogy elégséges a becsült mennyiség feltüntetése, borseprı esetében: hl, borszılı esetében: q. e) A mennyiség oszlopba i) a kiszerelési egységek számát kell írni, amennyiben a kiszerelés típusa és a kiszerelési egység őrtartalma oszlopokat kitöltötték (pl. 6 db 0,75 literes palack esetén: 6), ii) az adott sorban szereplı tételnek a mennyiség egysége rovatban jelzett mértékegységben kifejezett mennyiségét, amennyiben a kiszerelés típusa és a kiszerelési egység őrtartalma (l) oszlopok nem értelmezhetıek. f) Tíznél több tétel esetén a felsorolást pótlapon kell megtenni. A pótlapnak tartalmaznia kell a 3. és a 10. rovat szerinti adatokat. g) 60 liternél nagyobb kiszereléső termékek fuvarozásánál:

15 i) a 11. (Összes mennyiség) rovatban a nettó összmennyiséget hl-ben, ii) az őrtartalom rovatban a felhasznált szállítóedény névleges térfogatát kell feltüntetni. h) A fel nem használt sorokat ki kell húzni. 4) Az Összes mennyiség rovatot (11. rovat) csak több tétel szállítása esetén (amennyiben a 10. rovatban több sort is kitöltöttek) kell kitölteni, az alábbi módon: i) azon tételek esetében, amelyeknél a 10. rovat a kiszerelés típusa és a kiszerelési egység őrtartalma (l) oszlopait kitöltötték, a hl-ben kifejezett az összes mennyiséget, j) azon tételek esetében, amelyeknél a 10. rovat a kiszerelés típusa és a kiszerelési egység őrtartalma (l) oszlopai nem értelmezhetıek, a 10.. rovat mennyiség egysége oszlopában megadott mértékegységben kifejezett összes mennyiséget. Abban az esetben, ha több terméktípus (pl. szılıbor és borseprı) szállítására kerül sor, az összegzést terméktípus szerinti bontásban kell megadni. 5) A borkísérı okmány adattartalmát, az adatok elhelyezését és sorrendiségét nem lehet megváltoztatni, azonban az egyes rovatok mérete számítógépes elıállítás esetén változtatható. 6) A borkísérı okmány elıállításához használható papír mérete 210x297 milliméter, az adatok elhelyezésére szolgáló rész 148x210 milliméter, amely számítógépes elıállítás esetén 210x297 milliméteresre is növelhetı, azonos adattartalom mellett. A borkísérı okmány papírjának alapszíne fehér. Cégembléma, cégadatokat tartalmazó fejrész csak a borkísérı okmány keretbe foglalt, adatok elhelyezésére szolgáló részen kívül helyezhetı el.

16 2. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez SZİLİPINCEKÖNYV I. Hitelesítési rész... iktatószám Ez a szılıpincekönyv számozott oldalt tartalmaz. Hitelesítette:... vámhatóság P. H. II. Azonosító rész Szılıpincekönyv vezetésére kötelezett Neve Címe város/község utca/út/tér hrsz. Adószáma: Adóazonosító jele: Nyilvántartási száma:

17 III. Nyilvántartó rész 1. Saját szılı Gazdasági év: Sorszám Település és helyrajzi szám Szılıfajta Szılıterület Szılımennyiség Mustfok Kódja (nem kötelezı a feltüntetése) Neve ha m 2 q Potenciális alkoholtartalom Jogcím Vevı (vámhatósági nyilvántartási szám, vagy adóraktári engedélyszám, vagy adószám vagy adóazonosító jel) Származási bizonylat vagy számla száma a b c d e f g h i j

18 2. Vásárolt szılı Gazdasági év: Sorszám Szılıfajta Szılıterület Szılımennyiség Mustfok Kódja (nem kötelezı a feltüntetése) Neve ha m 2 q Potenciális alkoholtartalom Jogcím Eladó/Vevı (vámhatósági nyilvántartási szám, vagy adóraktári engedélyszám, vagy adószám vagy adóazonosító jel) Származási bizonylat vagy számla száma a c d e f g h i j

19

20 IV. Átvett borkísérı okmányok nyilvántartása Dátum -tól Borkísérı okmány sorszám tartománya -ig

21

22 3. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez SZİLİBOR-PINCEKÖNYV I. Hitelesítési rész... iktatószám Ez a szılıbor-pincekönyv... számozott oldalt tartalmaz. Hitelesítette:... vámhatóság P. H. Dátum: Aláírás: II. Azonosító rész Szılıbor-pincekönyv vezetésére kötelezett Neve: Telephelye címe: város/község utca/út/tér hrsz. Adószáma: Adóazonosító jele: Adóraktári engedélye száma vagy nyilvántartási száma:

23 Hegyközségi tag kódja: III. Nyilvántartó rész 1. Betárolt szılı (Betárolás sorrendjében) Sorszám Betárolás dátuma (év, hó, nap) Jogcím saját/vásárolt/bérfeldolgozás Szılı származási bizonyítvány száma Szılı megnevezés termıhely fajta potenciális alkoholtartalom Betárolt mennyiség (q) Termékmegnevezés a b c d e f g h i

24 3. Termék-elıállítás (Mőveletek sorrendjében) Gyártás megkezdésének dátuma: Termékmegnevezés [a 11. (2) bekezdés szerint] Betárolt szılı sorszáma: Eredeti átlag Bor származási bizonyítvány száma:... Mustjavítás: Potenciális alkoholtartalom... Anyag Mennyiség M. e. Potenciális alkoholtartalom Forgalomba hozatali engedély száma: Mennyisége (q): Dátum (év, hó, nap) Bizonylatszám Jogcím Megjegyzés bevétel (hektoliter) kiadás (hektoliter) készlet (hektoliter) tartály jele a b c d e f g h Hordós

25 Áthozat: Dátum Bizonylatszám Jogcím Őrtartalom Mennyiség (db) bevétel (hektoliter) Kannás kiadás (hektoliter) készlet (hektoliter) bevétel (hektoliter) Palackos kiadás (hektoliter) a b c d e f g h i j k Áthozat: készlet (hektoliter)

26 Átvitel: 4. Adómentes fogyasztás elszámolása... gazdasági év Dátum (év, hó, nap) Termékmegnevezés Havi fogyasztás (hektoliter) Összes fogyasztás (hektoliter) a c e f Áthozat:

27

28 5. Termékértékesítés/Vevınyilvántartás (Csak az egyszerősített adóraktár engedélyese vezeti!) Dátum Termék- Bizonylatszám (év, hó, nap) megnevezés Jogcím neve Vevı engedélyszáma Mennyiség (hektoliter) a b c d e f g

29

30 6. Kiegészítı és adalékanyagok nyilvántartása (Itt csak a termék-elıállításra vásárolt anyagokat kell nyilvántartani!) Kiegészítı adalékanyag neve: Minıségi jellemzıje: Mértékegysége: Mennyiség Dátum (év, hó, nap) Bizonylat Jogcím Megjegyzés bevétel kiadás készlet a b c d e f g Áthozat:

31 Átvitel:

32 7. Melléktermékek nyilvántartása Melléktermék neve: Minıségi jellemzıje: Mértékegysége: Mennyiség Dátum (év, hó, nap) Bizonylat Jogcím Megjegyzés bevétel kiadás készlet a b c d e f g Áthozat:

33 Átvitel:

34 8. Tárolótartály (-edényzet) nyilvántartása Tárolótartály jele Tárolótartály anyaga Tárolótartály őrtartalma Tárolótartály helye Megjegyzés a b c d e

35

36 9. Szállítási okmány nyilvántartása Dátum Szállítási okmány megnevezése Szállítási okmány sorszámtartománya -tól -ig

37 4. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez Veszteségnormák térfogatra A B 1. Mustsőrítés 3,0% 2. Deszulfitálás 0,2% 3. Erjedés 2,0% 4. Fejtés 4.1. fahordóból fahordóba 0,2% 4.2. fahordóból egyéb tartályba 0,2% 4.3. egyéb tartályból egyéb tartályba 0,1% 5. Hordós bor szállításának veszteségnormája 0,2% 6. Szőrés veszteségnormája 0,2% 7. Szeparálás veszteségnormája 0,1% 8. Palackozás veszteségnormája 2,0% 9. Kannatöltés veszteségnormája 1,0% 10. Tárolás veszteségnormája fahordóban 1,56%/év egyéb tartályban 0,8%/év

38 5. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez Legfeljebb elszámolható seprı mennyisége: 1. Elsı fejtés a) seprıs újbor 6% b) szamorodni 8% c) aszú 10% 2. Derítés a) elsı derítés után 3% b) további derítés után 1,5% 6. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez A mőveleti napló adattartalma (termékenként a szılıbor-pincekönyv Termék-elıállítás nyilvántartó lapja szerinti bontásban) 1. A mővelet megkezdésének idıpontja: 2. A mővelet megnevezése: 3. A mőveletre átadott termék mennyisége és tárolótartály jele: 4. A felhasznált kiegészítı és adalékanyag megnevezése és mennyisége: 5. A keletkezett melléktermék megnevezése és mennyisége:

39 6. A mővelet befejezésének idıpontja: 7. A mőveletbıl átvett termék mennyisége és tárolótartály jele: 8. A vett minta mennyisége:

40 7. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez SZİLİBOR-PINCEKÖNYV egyszerősített pincekönyv-vezetéshez I. Hitelesítési rész... iktatószám Ez a szılıbor-pincekönyv... számozott oldalt tartalmaz. Hitelesítette:... vámhatóság Dátum: P. H.. Aláírás: II. Azonosító rész Neve: Telephelye címe: Adószáma: Szılıbor-pincekönyv vezetésére kötelezett utca/út/tér város/község hrsz.

41 Adóazonosító jele: Adóraktári engedély száma vagy nyilvántartási száma: Hegyközségi tag kódja: Termék-elıállítás (Mőveletek sorrendjében) Elıállítás megkezdésének dátuma: Termékmegnevezés [a 10. (2) bekezdés szerint] Betárolt szılı Szılı származási bizonyítvány száma(i): Feldolgozott szılı mennyisége (q): Eredeti átlag Potenciális alkoholtartlom( tf%) Javítás utáni Összes alkoholtartlom( tf%) Anyag Mennyiség M. e. Potenciális alkoholtartlom Bor származási bizonyítvány száma: Forgalomba hozatali engedély száma: Keletkezett szılıtörköly mennyisége (q): Hordós mennyiség (hektoliter ) Dátum Bizonylatszám Mővelet/készletváltozás Megjegyzés bevétel kiadás (hektoliter) készlet tartály jele

42 (év, hó, nap) megnevezése (hektoliter) (hektoliter) a b c d e f g h Áthozat: Átvitel: Mővelet megnevezése: pl. must elıállítás, mustjavítás, fejtés, derítés, palackozás, házasítás, édesítés, bérpalackozás, stb. Készletváltozás megnevezése: pl. értékesítés, adómentes fogyasztás, adóraktárba áttárolás, Megjegyzés: veszteségek, melléktermékek, kezelıanyagok, derítı anyagok, adalékanyagok Dátum (év, hó, nap) Bizonylatszám Készletváltozás Őrtartalom liter Mennyiség (db) bevétel (hektoliter) Kannás kiadás (hektoliter) készlet (hektoliter) bevétel (hektoliter) Palackos kiadás (hektoliter) a b c d e f g h i j k Áthozat: készlet (hektoliter)

43 Átvitel: Kiegészítı és adalékanyagok nyilvántartása (Itt csak a termék-elıállításra vásárolt anyagokat kell nyilvántartani!)

44 Kiegészítı, adalékanyag neve: Minıségi jellemzıje: Mértékegysége: Dátum (év, hó, nap) Bizonylat Jogcím Megjegyzés Mennyiség bevétel kiadás készlet a b c d e f g Áthozat:

45 Átvitel: Tárolótartály (-edényzet) nyilvántartása Tárolótartály jele Tárolótartály anyaga Tárolótartály őrtartalma Tárolótartály helye Megjegyzés a b c d e.

46 Szállítási okmány nyilvántartása Dátum Szállítási okmány megnevezése Szállítási okmány sorszámtartománya -tól -ig

47

48 8. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez Termék Mértékegység Pontosság tizedes jegy szılı q 0 cefre hl 0 must hl 0 bor hl 0 Kiszerelt termékek esetén legfeljebb 6 seprı hl 0 törköly q(100kg) 0 sőrített szılımust hl 2 finomított szılımustsőrítmény hl 2 cukor q(100kg) 2 egyéb kiegészítı és adalékanyag kg 2

49 9. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez A) Nem jövedéki termék borászati termékek kísérıokmányának formanyomtatványa Európai Unió 1. MVV-kód Magyarország (fejléc) Európai Bizottság Nem jövedéki termék borászati termékek kísérıokmánya 436/2009/EK rendelet 24. cikk (2) bekezdés b) pontja szerint 2.Eladó (feladó) 4. Vevı (címzett) 3. Feladás helye: 5. Rendeltetési hely: 9. A termékek leírása: 10. Csomagolás: 12. Tanúsítványok: 11. Az áru jellemzıi a) KN kód: b) mennyiség: c) bruttó súly: d) nettó súly: e) alkoholtartalom: f) sőrőség: 6. Feladás helye szerinti illetékes hatóságok 7. Szállítmányozó: 8. A szállítás egyéb részletei: g) a borászati termék típusa (kóddal):

50 h) a szılıtermesztı zóna kódja: i) a mővelet kódja: 13.Egyéb információ: 14. Bizonyítvány export ellenırzés (ahol 15. Engedély a alkalmazandó): feladás helye szerinti illetékes hatóságtól A feladás dátuma: (amennyiben szükséges) Dátum : B) A nem jövedéki termék borászati termékek kísérıokmányának kitöltése 1. rovat: A Kormányhivatal tölti ki az okmány hitelesítésekor 2. rovat: teljes név és cím, beleértve az irányítószámot is (adott esetben a SEED szerinti jövedéki szám is) 3. rovat: a feladás tényleges helye (csak abban az esetben kell kitölteni, ha az árut nem a feladó címérıl adják fel) 4. rovat: teljes név és cím, beleértve az irányítószámot is (adott esetben a SEED szerinti jövedéki szám is) 5. rovat: tényleges rendeltetési hely (csak abban az esetben kell kitölteni, ha az árut nem a címzett címére szállítják) 6. rovat: a kísérıokmány kiállításának ellenırzéséért a feladás helyén felelıs illetékes hatóság neve és címe 7. rovat: az elsı szállításért felelıs személy neve és címe (csak akkor kell kitölteni, ha nem azonos a feladóval) 8. rovat: Itt kell megadni minden egyéb, a szállítással kapcsolatos alábbi adatokat:

51 a) az igénybe vett szállítóeszköz típusa (tehergépkocsi, kisteherautó, tartálykocsi, gépkocsi, vasúti teherkocsi, vasúti tartálykocsi, repülıgép) b) rendszám, illetve hajó esetén annak neve (feltüntetése nem kötelezı) c) Abban az esetben, ha az egyik szállítóeszköz-típusról a másikra váltanak át, a terméket berakodó szállítónak az okmány hátoldalán fel kell tüntetnie: i) a szállítás megkezdésének dátumát, ii) az igénybe vett szállítóeszköz típusát, valamint gépkocsi esetében annak rendszámát, hajó esetében annak nevét, iii) vezetéknevét, keresztnevét (keresztneveit), illetve a vállalkozása nevét, valamint címét, ideértve a postai irányítószámot is. d) A rendeltetési hely megváltozása esetén: a tényleges rendeltetési hely 9. rovat: A termék leírása az 1234/2007/EK rendeletnek és a hatályos nemzeti rendelkezéseknek megfelelıen, különös tekintettel a kötelezı jelölési adatokra (a 1234/2007/EK tanácsi rendelet XIb. melléklete szerinti termékkategória, allergéntartalom). Nem kell jelölni a más rubrikában már feltüntetett adatokat. 10. rovat: Az árut tartalmazó csomagok leírása: azonosító számok és a csomagok száma, a csomagokon belüli csomagolások száma. A 436/2009/EK bizottsági rendelet 24. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említettektıl eltérı kísérıokmányok esetében a leírás folytatódhat az egyes másolatokhoz csatolt külön lapon. Erre a célra használható egy csomagjegyzék. 11. rovat: Az áru jellemzıi: a) KN-kód (vámtarifaszám) b) palackozatlan termékeknél a nettó összmennyiség, palackozott termékeknél a felhasznált tárolóedények száma. c) bruttó súly

52 d) nettó súly e) az összes alkoholtartalom f) refrakciós mutató vagy a sőrőség g) 1 = FN borászati termék, 2 = FN borászati termék fajtajelöléssel, 3 = OEM- vagy OFJ-borászati termék, 4 = harmadik országból származó borászati termék, 5 = egyéb. h) a 1234/2007/EK tanácsi rendelet XIb. mellékletének függelékében meghatározott szılıtermı övezet kódját kell megadni (Magyarországon termett szılıbıl készült borászati termék esetében ez minden esetben: C.I.) i) a kódok: 0: a terméken az alábbi eljárások egyikét sem hajtották végre, 1: a termék alkoholtartalmát növelték, 2: a termék savtartalmát növelték, 3: a termék savtartalmát csökkentették, 4: a terméket édesítették, 5: a termékhez boralkoholt adtak, 6: a termékhez a leírásban megadottól eltérı földrajzi egységrıl származó terméket adtak hozzá, 7: a termékhez a leírásban megadottól eltérı szılıfajtából nyert terméket adtak hozzá, 8: a termékhez a leírásban megadottól eltérı évben szüretelt terméket adtak hozzá,

53 9: a terméket tölgyfadarabok felhasználásával állították elı, 10: a termék új borászati eljárás kísérleti célú alkalmazásával készült, 11: a termék alkoholtartalmát részben csökkentették, 12: egyéb (éspedig). 12. rovat: OEM-tanúsítvány, OFJ-tanúsítvány, illetve a szüreti év vagy a borszılıfajta (borszılıfajták) feltüntetésével forgalmazott borászati termékekre vonatkozó igazolás tanúsítása (lásd a 436/2009/EK bizottsági rendelet 24. cikk (1) bekezdésének b) pontját és a 31. cikkét) 13. rovat: Nem szükséges kitölteni 14. rovat: A szállítás megkezdésének dátuma és abban az esetben, ha a szállítás megkezdésének helye szerinti tagállam elıírja idıpontja 15. rovat: A feladás helye szerinti illetékes szerv általi láttamozás a 436/2009/EK bizottsági rendelet 24. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említettektıl eltérı kísérıokmányok esetében (amennyiben ez követelmény)

27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről

27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. -ának

Részletesebben

2. Szállítási okmányok

2. Szállítási okmányok 4008 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 39. szám A vidékfejlesztési miniszter 14/2013. (III. 7.) VM rendelete a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérõl szóló 27/2011.

Részletesebben

52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet. a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről.

52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet. a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről. 52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 39. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 7., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 39. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 7., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 7., csütörtök Tartalomjegyzék 9/2013. (III. 7.) NGM rendelet A Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet. a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről

52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet. a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről 52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény

Részletesebben

BORKÍSÉR OKMÁNYTÖMB (3 példányos)

BORKÍSÉR OKMÁNYTÖMB (3 példányos) 235,33 Ft + Áfa BORKÍSÉR OKMÁNYTÖMB (3 példányos) Nemzeti Adó- és Vámhivatal által engedélyezett és forgalmazott nyomtatvány Vám- és Pénzügy ri Igazgatóság A borkísér okmánytömböt megvizsgáltam, rendben

Részletesebben

110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet

110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról A szőlőtermesztésről

Részletesebben

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01 -

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01 - 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2013.08.01-127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a

Részletesebben

2. Alkoholtartalmú termékekhez kapcsolódó módosítások. a) Kistermelıi pezsgı elıállítás

2. Alkoholtartalmú termékekhez kapcsolódó módosítások. a) Kistermelıi pezsgı elıállítás FELHÍVÁS a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény és a végrehajtására kiadott egyes miniszteri rendeletek 2013. január 1-jétıl hatályos

Részletesebben

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2014.11.05 -

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2014.11.05 - 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet Hatályos: 2014.11.05-127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a

Részletesebben

Fogalommeghatározások. 1. E rendelet alkalmazásában: a) adatszolgáltatással kapcsolatos fogalmak:

Fogalommeghatározások. 1. E rendelet alkalmazásában: a) adatszolgáltatással kapcsolatos fogalmak: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

./2009. ( ) Korm. rendelet

./2009. ( ) Korm. rendelet ./2009. ( ) Korm. rendelet a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenırzésérıl A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

9/2010. (II. 4.) FVM rendelet. A támogatás jogosultja. A támogatási keretösszeg, a támogatás mértéke

9/2010. (II. 4.) FVM rendelet. A támogatás jogosultja. A támogatási keretösszeg, a támogatás mértéke 1 9/2010. (II. 4.) FVM rendelet a szeszesitalpiac ellátását szolgáló bor lepárlásához a 2009/2010. borpiaci évben nyújtott támogatás feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

Főlap adatok (nyomtatvány I-II. része) Tárgyidőszakban figyelembe vett szőlő- és termékkészlet alakulása

Főlap adatok (nyomtatvány I-II. része) Tárgyidőszakban figyelembe vett szőlő- és termékkészlet alakulása Kitöltési útmutató az Elszámolás a szőlőés borászati termékek, a pezsgő, valamint a Jöt. 80. (2a) bekezdésében meghatározott termék készletének alakulásáról című NAV_J05 elektronikus nyomtatványhoz Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 114/2005. (X. 28.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 114/2005. (X. 28.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 114/2005. (X. 28.) MVH KÖZLEMÉNYE az asztali és m. t. minőségi borok 2005/2006. borpiaci évre vonatkozó krízislepárlásához nyújtott támogatás igénylési feltételeiről

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r), u), v) és x) pontjában, valamint a 38. vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elıállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenırzésének részletes

Részletesebben

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz

Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Kitöltési Útmutató A KT09 számú Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem formanyomtatvány csomaghoz Általános tudnivalók Figyelem! A KT09 Környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem nyomtatványcsomag

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Page 1 of 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal

Részletesebben

8. Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény módosítása

8. Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény módosítása 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014.

Részletesebben

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 -

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 - 81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02-81/2015. (XII. 16.) FM rendelet a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Részletesebben

A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai

A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai KÁNTOR Béla, TÓTH Zsuzsanna Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc kantorbp@gmail.com, toth.zsuzsanna12@gmail.com A borkészítésnek Magyarországon

Részletesebben

100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalommeghatározások

100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalommeghatározások 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet a szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

A Kormány../2012. ( ) Korm. rendelete

A Kormány../2012. ( ) Korm. rendelete A Kormány../2012. ( ) Korm. rendelete a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a megújuló energia közlekedési

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS. I. Bejegyezni kívánt név Kunság, Kunsági. Oltalom alatt álló eredetmegjelölés. II. A borok leírása

TERMÉKLEÍRÁS. I. Bejegyezni kívánt név Kunság, Kunsági. Oltalom alatt álló eredetmegjelölés. II. A borok leírása TERMÉKLEÍRÁS I. Bejegyezni kívánt név Kunság, Kunsági Oltalom alatt álló eredetmegjelölés II. A borok leírása II/1. Szılıbıl készült termékek kategóriái: bor, pezsgı, gyöngyözı bor II/1.1. Bor A Kunság(i)

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 2009. július 24.../2009. (...) FVM rendelet a Káli védett eredető borról

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 2009. július 24.../2009. (...) FVM rendelet a Káli védett eredető borról .../2009. (...) FVM rendelet a Káli védett eredető borról A szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 57. -a (1) bekezdésének t) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

T/9368. számú. törvényjavaslat. Elıadó: Budapest, 2009. április

T/9368. számú. törvényjavaslat. Elıadó: Budapest, 2009. április MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9368. számú törvényjavaslat a szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról Elıadó:

Részletesebben

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 1. oldal, összesen: 13 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról A mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet

37/2003. (X. 29.) IM rendelet 1. oldal 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzıi ügyvitel szabályairól A közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: I.

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványával összefüggıen ellátandó feladatokról I. AZ

Részletesebben

külterületi ingatlan/ok/ra. Az ingatlan/ok/ra a haszonbérleti díj ajánlatom:... A kifizetés módja:... A haszonbérlet idıtartama:...

külterületi ingatlan/ok/ra. Az ingatlan/ok/ra a haszonbérleti díj ajánlatom:... A kifizetés módja:... A haszonbérlet idıtartama:... HASZONBÉRLETI AJÁNLAT TERMİFÖLDRE a termıföldrıl szóló 1994. évi LV. törvény, valamint a termıföldre vonatkozó elıvásárlási és elıhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló mód. 16/2002.

Részletesebben

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A szerencsejáték szervezésérıl szóló, többszörösen módosított és kiegészített 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) rendelkezése alapján

Részletesebben

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése (Eljárás száma: 15/T-190/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. szeptember A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások A közös borpiaci szabályozás második ütemében, 2009. augusztus 1-tıl léptek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

Illékony szerves oldószer tartalmú termékek forgalmazása 4

Illékony szerves oldószer tartalmú termékek forgalmazása 4 egyes festékek, lakkok és jármővek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. -a (7) bekezdésének e) pontjában

Részletesebben

Kitöltési útmutató a Bejelentés adójegy és zárjegy felhasználásról című NAV_J08 elektronikus nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a Bejelentés adójegy és zárjegy felhasználásról című NAV_J08 elektronikus nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a Bejelentés adójegy és zárjegy felhasználásról című NAV_J08 elektronikus nyomtatványhoz Tartalomjegyzék Bevezetés és jogszabályi háttér Az elektronikus nyomtatvány kitöltése Főlap P01

Részletesebben

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 22535/2013. Iktatószám: 11441/2014. Ügyintézı: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

2003. évi CXXVII. törvény. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól. X. Fejezet ALKOHOLTERMÉK.

2003. évi CXXVII. törvény. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól. X. Fejezet ALKOHOLTERMÉK. 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól A központi költségvetés feladatainak ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a jövedéki termékek

Részletesebben

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MW th és annál nagyobb névleges bemenı hıteljesítményő tüzelıberendezések mőködési feltételeirıl és légszennyezı

Részletesebben

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármőadóról Az Országgyőlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fıvárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Értelmezı rendelkezések

Értelmezı rendelkezések 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrıl a Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT

HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT 2011/2012. MENETRENDI ÉVRE VONATKOZÓ HÁLÓZATI ÜZLETSZABÁLYZAT ADVANCED WORLD TRANSPORT RAIL HU Zrt. HATÁLYOS: 2011. DECEMBER 11-TİL 2012. DECEMBER 8-IG 1 Módosítások jegyzéke Módosítás sorszáma tárgya

Részletesebben

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjármővek hivatali,

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 50/A. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következıket rendeli el: (A Bt. 4. -ához) 1. (1) A felszíni elıkutatást

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008.

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának 2008. évi támogatására A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére

1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére 1/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére TERMÉKSZABÁLYZAT a a TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG bevezetésével és értékesítésével kapcsolatos feladatokról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

A közterületeken elvárt magatartásformák

A közterületeken elvárt magatartásformák - MEZİCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK 7/ 2007. (V.24.) évi R E N D E L E T E a közterületek használatáról Mezıcsát Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.302/11/2013. A Közbeszerzési

Részletesebben

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhetı tevékenységekrıl, valamint ezen anyagok jegyzékre vételérıl és jegyzékeinek

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 26092/2013. Iktatószám: 12071/2014. Ügyintézı: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben