További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal"

Átírás

1 AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt (2) bekezdése alapján került megküldésre az Önök részére. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási pont(ok): dr. Antal Viktória Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): - Postai irányítószám: 7621 Telefon: / Fax: / Ország: Magyarország További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következı címen szerezhetı be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA Központi szintő Regionális/helyi szintő Közjogi szervezet X Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] Egyéb I.3.) AZ AJÁNLATKÉRİ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN 1

2 X Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidı, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN- Víz [Kbt (1) bek. a) pont] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Kikötıi tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] Villamos energia [Kbt (1) bek.. a) pont] Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Repülıtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen nem X 2

3 II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés Pécs, Megyervárosi Iskola Illyés Gyula Általános Iskola és Óvodája felújításához kapcsolódó mőszaki ellenıri és tervezıi mővezetıi tevékenység ellátása. II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás b) Árubeszerzés c) Szolgáltatás X Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek megfelelıen Építési koncesszió Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb Szolgáltatási kategória 12 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye A teljesítés helye A teljesítés helye Pécs város közigazgatási területén, a 22173/22 helyrajzi számú ingatlanon NUTS-kód NUTS-kód NUTS-kód HU231 II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása X Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) - Keretmegállapodás több ajánlattevıvel A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal és pénznem): - A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): - 3

4 II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya Megbízási szerzıdés keretén belül Pécs, Megyervárosi Iskola Illyés Gyula Általános Iskola és Óvodája felújításához kapcsolódó mőszaki ellenıri és tervezıi mővezetıi tevékenység ellátása. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fı tárgy További tárgy(ak) Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék (adott esetben) II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletbıl szükség szerint több példány használható) igen nem X Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen nem X II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve) Pécs, Megyervárosi Iskola Illyés Gyula Általános Iskola és Óvodája felújítása projekt (jogerıs építési engedély száma: /2009) kiviteli munkáinak mőszaki ellenırzési továbbá tervezıi mővezetıi feladatainak ellátása - a Megrendelı tulajdonát képezı a rendelkezésre bocsátott jogerıs építési engedély és kiviteli tervek alapján. A feladatok ellátása az építõipari kivitelezési tevékenységrõl szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 16. szerint: (2) Az építési mőszaki ellenır az építıipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elısegíti és ellenırzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági elıírások, szabványok, szerzıdések és a kivitelezési dokumentáció betartását. (3) Az építtetı helyszíni képviselıjeként - ha a felek további feladatokról nem állapodtak meg - az építési mőszaki ellenır feladata: a) az Étv. 43. (1) bekezdés b)-d) és g) pontjában meghatározottak, b) az építıipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerőségének ellenırzése a jogerıs építési (létesítési) engedély, illetve mőemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészetimőszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, c) az építmény kitőzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenırzése, d) az építési napló(k) ellenırzése, a bejegyzések és egyéb jegyzıkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése, e) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban, f) a mőszaki, illetve gazdasági szükségességbıl indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtetı részére, g) a munkák eltakarása elıtt azok mennyiségi és minıségi ellenırzése, h) az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel, i) egyes építményfajták mőszaki teljesítmény-jellemzıinek ellenırzése, a technológiával összefüggı biztonsági elıírások betartásának ellenırzése, j) a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelıség-igazolása meglétének ellenırzése, k) az építési mőszaki ellenıri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban, l) mőszaki kérdésekben az építtetı döntéseinek elıkészítése, 4

5 m) mőszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértı bevonására), n) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenırzése, o) a teljesítésigazolás kiállítása és - a fıvállalkozó kivitelezı által megküldött teljesítésrıl szóló értesítés kézhezvételétıl, vagy a birtokbaadási eljárás lezárásától számított, szerzıdésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül - az építtetı, a fıvállalkozó kivitelezı, valamint az építtetıi fedezetkezelı közremőködése esetében az építtetıi fedezetkezelı részére történı megküldése, p) az építtetıvel az o) pontra vonatkozó eltérı megállapodás esetén mőszaki igazolás kiállítása, q) a szerzıdésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása és r)- (4) Ha az építıipari kivitelezési tevékenységet több fıvállalkozó kivitelezı végzi, az építési mőszaki ellenır összehangolja a felelıs mőszaki vezetık tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fıvállalkozó kivitelezık felelıs mőszaki vezetıi által tett nyilatkozatok - az építési napló részeként - a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtetı és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak. (5) Az építési mőszaki ellenır hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerzıdés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményrıl köteles az építtetıt haladéktalanul értesíteni. A mőszaki ellenıri feladatokat az alábbiakban részletezett projekt elemek megvalósítása során kell ellátni: Pécs, 22173/22 helyrajzi számú ingatlanon Megyervárosi Iskola Illyés Gyula Általános Iskola és Óvodája IMS szerkezető épületének megerısítése - csúszókábeles technológiával, utólag bevitt feszítı erıvel - és felújítása, az iskola nem IMS szerkezető tornaterme felújítása: homlokzati hıszigetelése és felújítása, az akadálymentes közlekedés biztosítása, akadálymentes mosdó kialakítása, az elektromos hálózat korszerősítése valamint épület gépészeti felújítása, üzempróbák lefolytatása Az ajánlattevı feladata továbbá: Mőszaki ellenıri feladatkörben: -A mőszaki átadás-átvételi eljárások és a használatbavételi eljárás koordinálása. -Az utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése, azon történı részvétel. -Az utógondozás ideje (jótállás idıtartama) alatt felmerült ügyekben történı mőszaki ellenıri feladatok. Tervezıi mővezetés feladatkörben: A Tervezıi mővezetés az építészeti szempontokon túl kiterjed minden olyan szakágra (tartószerkezetek, gépészet, épületvillamosság, környezetrendezés), amely a funkcionális, anyaghasználati és anyagminıségi szempontokat érintik. Az egyéb szakági tervek esetében alapvetıen a tervezıi mővezetés és mőszaki ellenırzési folyamat magában foglalja a szabványoknak és építéshatósági elıírásoknak való megfelelés biztosítását. A Tervezıi mővezetés során a kiviteli tender tervdokumentációban rögzített funkcionális, anyaghasználati és anyagminıségi szempontokat a szerzıi jog által biztosított keretek között a kivitelezés során érvényre kell juttatnia. Kreatív közremőködésével segíteni kell a kivitelezést, a szakági tervek azon elemeit, amelyek a külsı vagy belsı látvány részét képezik. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen nem X Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 5

6 Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva) VAGY: kezdés // (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés // (év/hó/nap) A szerzıdés idıtartama: Pécs, Megyervárosi Iskola Illyés Gyula Általános Iskola és Óvodája felújítása vállalkozási szerzıdés keretében tárgyú, KÉ-37666/2010 iktatószámon közzétett közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevı ajánlatával a kezdési, befejezési határidejével és a vállalt jótállás idıtartamával összhangban. Ajánlatkérı tájékoztatásul megadja a tervezett határidıket: A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: 2011/02/24 A jótállás idıtartama: min.12 hónap A teljesítés határideje szeptember 01. napja. További részhatáridık: - a kiviteli munka befejezési határideje, a sikeres mőszaki átadás - átvételi eljárás lezárásának idıpontja: július a jogerıs használatbavételi engedély megszerzésének idıpontja: szeptember 01. A Megbízási szerzıdés idıtartama a kiviteli szerzıdés megkötésének idıpontjától az utógondozás (jótállás idıtartama) befejezésének idıpontjáig tart fentiekben rögzítettek alapján. III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi, meghiúsulási kötbér, jólteljesítési biztosíték az alábbiak szerint: Késedelmi kötbér mértéke: a nettó ajánlati ár 1%-a /nap Meghiúsulási kötbér mértéke: a nettó ajánlati ár 25%-a Jólteljesítési biztosíték a Kbt. 53/A: (6) bekezdés a) pontja szerint. A jólteljesítési biztosíték mértéke: a nettó ajánlati ár 5%-a. A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának idıpontja: Kivitelezı jótállási kötelezettségének kezdési idıpontja, de legkésıbb szept. 01. A jólteljesítési biztosíték érvényessége: A KÉ-37666/2010 iktatószámon közzétett közbeszerzési eljárás alapján megkötött kivitelezıi szerzıdésben rögzített jótállás idıpontjában (min. 12 hónap) lezárult utó-felülvizsgálati eljárás lezárása. III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre A finanszírozás közös szabályai: Az ajánlatkérı elıleget nem fizet. Ajánlatkérı a jelen projekttel összefüggésben pályázatot nyújtott be: KEOP /A Az ajánlatkérési dokumentáció mőszaki leírás fejezetében külön meghatározásra kerültek azok a munkanemek, melyeket ajánlatkérı pályázat keretében kíván finanszírozni. Fentiekre figyelemmel ajánlatkérı a mőszaki leírásban meghatározott munkák ellenértékét részben önerıbıl, részben a pályázat pozitív elbírálása esetén támogatásból kívánja finanszírozni. Fentiekre figyelemmel ajánlattevı a számlát elkülönítetten a mőszaki ellenıri, illetve a tervezıi mővezetés szolgáltatásra, azon belül az önerıbıl, illetve támogatásból finanszírozott részre vonatkozóan megbontva köteles benyújtani annak érdekében, hogy ajánlatkérı a támogatást igénybe tudja venni. Ajánlatkérı tájékoztatja ajánlattevıket, hogy a KEOP /A. sz. pályázati konstrukció keretében a közvetlen szállítói kifizetést választotta és az ellenszolgáltatás megfizetése ezen konstrukció keretében történik, melyre vonatkozó részletes adatokat a dokumentáció tartalmazza. Megbízott a szabályszerően kiállított teljesítési igazolás kibocsátását követıen - a kivitelezés idıtartama alatt- egyenlı részletekben- havonta részszámla benyújtására jogosult,a szerzıdésben rögzítettek szerint. Ajánlattevı végszámla benyújtására a jogerıs használatba vételi engedély ajánlatkérı által történı kézhezvételét követıen jogosult. 6

7 Amennyiben a nyertes Ajánlattevı a szerzıdés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, vagy a szerzıdést több ajánlattevı közösen teljesíti úgy köteles(ek) a számlát - figyelemmel a Kbt (3) bekezdésben foglaltakra megbontani. A vállalkozói díj az igazolt szerzıdésszerő teljesítést követıen, a Kbt (3)-(7) bekezdésének megfelelıen, forintban (HUF) átutalással kerül kifizetésre. Az Ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét: A kiviteli munka elhúzódása miatt az ajánlattevı többletdíjra nem jogosult. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Az ajánlatkérı a nyertes ajánlattevıktıl nem követeli meg közös gazdasági társaság létrehozását. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen nem X Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az elıírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, közös ajánlattevı, alvállalkozó vagy a - Kbt. 71. (1) bekezdés c) pontja szerinti, a Kbt. 4. 3/D-E pontjában definiált szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezet: -aki a Kbt. 60. (1) bekezdésének hatálya alá esik, vagy akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés d), pontjában, a Kbt. 61. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevı, akivel, illetıleg akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával továbbá erıforrást nyújtó szervezetével szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, közös ajánlattevı, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Igazolási mód: Az ajánlattevınek, közös ajánlattevınek, a közbeszerzés 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, továbbá az ajánlattevı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezetnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt (3) bekezdése szerint cégszerően nyilatkozniuk kell arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá Az ajánlattevınek, közös ajánlattevınek a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében a Kbt. 63. (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak - figyelemmel a Kbt. 69. (8) bekezdésben foglaltakracsatolnia kell: P.1/ az elızı lezárt üzleti évre (2009) vonatkozóan a számviteli jogszabályok szerinti elfogadott beszámolójának Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha: P1/ az ajánlattevınek vagy a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a számviteli jogszabályok szerinti mérlegbeszámolójában a 7

8 egyszerő másolata. Ha az ajánlattevı vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó letelepedés szerinti országának joga nem írja elı beszámoló közzétételét, abban az esetben cégszerő nyilatkozatot kell becsatolnia az elıírt alkalmassági kritériumokkal kapcsolatban [Kbt. 66. (1) bekezdés b) pont]. mérleg szerinti eredménye az utolsó lezárt üzleti évben (2009) negatív. Ajánlattevınek, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a P.1 pontban foglalt alkalmassági követelményeknek külön - külön kell megfelelniük. Ha az ajánlattevı vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a P.1./ pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az elıírt teljes idıszakban, mert az idıszak kezdete után kezdte meg mőködését, az alkalmasságát a P.1/ pont szerinti a mőködésének idıszakáról szóló irat beadása mellett a Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja szerinti a közbeszerzés tárgyából származó árbevételrıl szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérı ebben az esetben ajánlattevı vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó pénzügyi gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha mőködésének ideje alatt a P.1/ pont szerinti irat alapján nem alkalmatlan és mőködésének ideje alatt a beszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a közbeszerzés tárgyának becsült értéket, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetén a becsült érték tíz százalékát. III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevınek, közös ajánlattevıknek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak, a Kbt. 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén a közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak azonos módon az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia: M1./ A Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja alapján mutassa be az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelızı 36 hónapban befejezett, szerzıdésszerően teljesített, legjelentısebb a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásait (legalább a teljesítés ideje, a szerzıdést kötı másik fél, a szolgáltatás tárgya és a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével); M2./ a Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, illetıleg vezetıket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: A teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése az alábbiak szerint: - a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra; Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha együttesen nem rendelkeznek: M1./ az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelızı 36 hónapban befejezett, szerzıdésszerően teljesített 1db építési beruházáshoz kapcsolódó mőszaki ellenıri és 1db tervezıi mővezetıi szolgáltatás ellátására vonatkozó referenciával. M2./ az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel: M2.1/ legalább 1 fı felsıfokú végzettségő, IMS szerkezető épületek tervezésében, vagy kivitelezésében, vagy a kivitelezéshez kapcsolódó mőszaki ellenırzésben szakmai tapasztalattal rendelkezı szakember, M2.2/ legalább 1 fı, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. r. 2. sz. melléklet I. rész 1.1. pontjában írt magasépítés szakterületen (É-I). szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezı, a területi kamara névjegyzékében szereplı szakemberrel, M2.3./ legalább 1 fı, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. r. 2. sz. melléklet I. rész 1.3. pontjában írt építmény és épületgépészet szakterületen (ÉG). szakmagyakorlási 8

9 - a szakember saját kezőleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között elıírt feltételek megléte egyértelmően megállapítható legyen; - a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok, - a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben elıírt feltételek igazolására az érvényes mőszaki ellenıri jogosultság fennállásáról szóló területi kamara által kiállított dokumentum egyszerő másolatát kell csatolni. - a szakember által aláírt, teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történı bevonásáról tudomással bír. jogosultsággal rendelkezı, a területi kamara névjegyzékében szereplı szakemberrel, M2.4./ legalább 1 fı, a 244/2006. (XII. 5.) Korm. r. 2. sz. melléklet I. rész 1.4. pontjában írt építmény- és épületvillamosság szakterületen (ÉV) szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezı, a területi kamara névjegyzékében szereplı szakemberrel, Az ajánlattevı a szerzıdés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erıforrására is támaszkodhat. A rendelkezésre állás bizonyítása az érintett szervezet Kbt. 65. (4) bekezdése szerinti igazolásaival történik, emellett az erıforrást nyújtó szervezet az alkalmasságot az ajánlattevıvel azonos módon köteles igazolni. A Kbt. 4. 3/E. pontja alapján nem minısülhet erıforrásnak a 67. (2) bekezdésének a); d) és f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevı és az erıforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Amennyiben az ajánlattevı a Kbt. 69. (8) bekezdése szerinti alvállalkozót vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, az alvállalkozó alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevıre elıírttal azonos módon köteles igazolni. III.2.4) Fenntartott szerzıdések A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen nem X A szerzıdés a Kbt szerint fenntartott igen nem X III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK- III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás: igen X nem 244/2006. (XII.5.) Kormányrendelet az építési mőszaki ellenıri, valamint a felelıs mőszaki vezetıi szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól. IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 9

10 Tárgyalás nélküli X Tárgyalásos IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti - Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg) A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint X Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Részszempont Súlyszám Részszempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen nem X Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges)- IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen nem X Igen válasz esetén Elızetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: // (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) 10

11 A hirdetmény közzétételének dátuma: // (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: // (év/hó/nap ) Idıpont: óra Kell-e fizetni a dokumentációért? igen nem X Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: A fizetés módja és feltételei: IV.3.4) Az ajánlattételi határidı Dátum: (év/hó/nap) Idıpont: óra IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV X Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) / /-ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 90 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2011/.... (év/hó/nap) Idıpont: óra Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 80. (2) bekezdésben meghatározottak szerint. 11

12 V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben) igen nem X Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen X nem Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: KEOP /A. sz. V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja: Ajánlatkérı az eljárás eredményét nyilvánosan nem hirdeti ki, az eljárás eredményérıl az ajánlatok elbírálásáról külön jogszabály szerinti minta alapján elkészített összegezés megküldésével tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevıket. Ennek tervezett idıpontja: V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: 2011/.. V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai, az elsı tárgyalás idıpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) - V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) igenx nem V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsı határa: V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen X nem V.7) Egyéb információk: 1. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülı összes költség az ajánlattevıt terheli. 2. Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlattételi felhívás által meghatározott irányadó kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidı lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérı csak akkor tekinti határidın belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidı lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztésébıl eredı kockázat az ajánlattevıt terheli. 3. Az ajánlattevınek a Kbt. 70/A. (1)-(3) bekezdései szerinti formai követelményeknek megfelelıen kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatokat aláírva, tartalomjegyzékkel ellátva, roncsolás-mentesen nem bontható kötésben, részenként külön dokumentálva, majd valamennyi dokumentumot egy zárt csomagban kérjük benyújtani. Az ajánlatot a Pécs, Megyervárosi Iskola Illyés Gyula Általános Iskola és Óvodája felújításához kapcsolódó mőszaki ellenıri és tervezıi mővezetıi tevékenység ellátása és "Ajánlattételi határidıig nem bontható fel felirat csomagoláson való feltüntetésével, 3 példányban (1 eredeti, és 2, az eredetivel mindenben azonos tartalmú másolati példány) kell 12

13 benyújtani. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít irányadónak. 4. Amennyiben az ajánlattevı nem egyedül, hanem más ajánlattevıvel közösen nyújt be ajánlatot figyelemmel a Kbt. 70. (6) bekezdésben foglaltakra is - a közbeszerzési eljárásban, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell. A megállapodásban az ajánlattevıknek nyilatkozniuk kell a képviselet és feladatmegosztás módjáról, továbbá a szerzıdésszerő teljesítésért egyetemleges felelısséget kell vállalniuk. 5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı, valamennyi közös ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint az ajánlattevı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezet, továbbá a Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontja szerinti alvállalkozók esetében az alábbi okmányok egyszerő másolati példányát: 5.1) az ajánlatban szereplı bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya, vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 9. (1) bekezdése szerinti aláírási-mintája, 5.2) a cégkivonatban nem szereplı kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytıl származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalva. 5.3) Ajánlatkérı az aláírási jogosultság és a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-c) pontjának, illetve a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjának ellenırzése céljából az ajánlattevı (közös ajánlattevık), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, az erıforrást nyújtó szervezetek, valamint a Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontja szerinti alvállalkozók adatait a oldalon ellenırzi. Amennyiben a weboldalon az ajánlattevı (közös ajánlattevı), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, az ajánlattevı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezet, vagy a Kbt. 71. (1) bekezdés d) pontja szerinti alvállalkozó adatai nem szerepelnek, abban az esetben e szervezet(ek)re vonatkozóan csatolandó(k) hatályos cégkivonat(ok) egyszerő másolata(i). Amennyiben a cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerő másolata is csatolandó 6. Az ajánlathoz csatolni kell: 6.1) az ajánlattevı nyilatkozatát a Kbt. 70. (2) bekezdésben foglaltak alapján. 6.2) az ajánlattevı nyilatkozatát a Kbt. 71. (1) bekezdés a)-d) pontjai vonatkozásában. 6.3) az ajánlattevı és az erıforrást nyújtó szervezet külön-külön nyilatkozatát, hogy közöttük a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll-e, és ha igen, milyen formában. 7. A Kbt. 20. (3) bekezdésére tekintettel, ahol e törvény vagy e törvény alapján az ajánlatkérı a közbeszerzési eljárás során igazolás benyújtását írja elı, az igazolás egyszerő másolatban is benyújtható. 8. Az ajánlatkérı a Kbt. 83. szerint biztosítja a hiánypótlás lehetıségét. 9. Az ajánlatkérı kiegészítı tájékoztatást a Kbt (3) bekezdés b) pontja alapján rögzítettek szerint ad. 10. Az ajánlatkérı csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerzıdést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következı legkedvezıbb ajánlatot tevınek minısített szervezettel (személlyel), ha ıt az összegezésben megjelölte. 11. Jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény az irányadó Ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét arra, hogy a szolgáltatás finanszírozási feltételeinél támogatási igényét még nem bírálták el. Ennek megfelelıen a Kbt. 48. (3) bekezdését a Kbt. 82., a 99/A. (1) bekezdését és a t úgy kell alkalmazni, hogy az ajánlatkérı KEOP /A. sz. pályázat keretében benyújtott támogatásra irányuló igényének el nem fogadása az ott írt oknak, illetve körülménynek minısül. V.8) E HIRDETMÉNY MEGKÜLDÉSÉNEK DÁTUMA: 2011/.. (év/hó/nap) 13

14 A. MELLÉKLET TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETİK BE: Hivatalos név: PRV Dunántúl Kft. Postai cím: Jókai u. 30. I. em. 7. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Moroné Lázár Zsófia Internetcím (URL): Postai irányítószám: 7621 Telefon: 72/ Fax: 72/ Ország: HU II) AZOK A CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS AZ EGYÉB IRATOK (IDEÉRTVE A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓ DOKUMENTÁCIÓT IS) BESZEREZHETİK Hivatalos név: PRV Dunántúl Kft. Postai cím: Jókai u. 30. I. em. 7. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Moroné Lázár Zsófia Internetcím (URL): Postai irányítószám: 7621 Telefon: 72/ Fax: 72/ Ország: HU III) AZOK A CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET BE KELL NYÚJTANI Hivatalos név: Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. Postai cím: Mária u. 9. Zsolnay terem Város/Község: Pécs Postai irányítószám: 7621 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: / Címzett: Merza Péter Fax: 72/ Internetcím (URL): 14

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ÁROP Projekt Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 1 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 18 Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 64 Ajánlatkérı: Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Magyarország Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 63 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált

Részletesebben

Ország: Magyarország irányítószám: 1117 Kapcsolattartási pont(ok):

Ország: Magyarország irányítószám: 1117 Kapcsolattartási pont(ok): KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden.

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 67 Ajánlatkérı: Szegedi Tudományegyetem Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a Kistérségi Közösségi Ház

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 8 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/75.

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítı Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009.

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009. PÁLYÁZATI Dokumentáció Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. elnevezésû egyszerû közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzés 2009. Tolcsva Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata,

Részletesebben

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009.

Dokumentáció. Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. pdfmachine trial version. elnevezésû egyszerû közbeszerzési 2009. PÁLYÁZATI Dokumentáció Óvodai, iskolai intézményi és felnõtt szociális közétkeztetés. elnevezésû egyszerû közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzés 2009. Tolcsva Község Önkormányzata Tolcsva Község Önkormányzata,

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o...

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o... 1. oldal, összesen: 10 Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 86 Ajánlatkérı: NymE-ERFARET Nyugat-magyarországi Egyetem Erdıés Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Kft.

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1 / 9 2011.01.26. 15:36 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/11. lapszám

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x 14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ HU-Tolna: Építészeti tervezési szolgáltatások 2009/S 129-188521 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Tolna Város Önkormányzata,

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés HU-Siófok: Csapok, szelepek, csıszerelvények és hasonló elemek 2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ Árubeszerzés I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete. 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete. 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax:

Részletesebben

Árubeszerzésre ir... - 221969-2010

Árubeszerzésre ir... - 221969-2010 1. oldal, összesen: 5 Árubeszerzésre ir... - 221969-2010 28/07/2010 S144 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerzıdés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Gönc: Orvosi felszerelések

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009)

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZ ERZ É S I ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Fax: 56/505-392 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Fax: 56/505-392 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [X] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió [ ] I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkérési dokumentáció TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által indított nyílt közbeszerzési eljárásban Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése 2009. október - november

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió x I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. március 19-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke 114-46/2009 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Oktatás Egészségügy EM-411 DEOEC Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Oktatás Egészségügy EM-411 DEOEC Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 21 Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt.98. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány u. 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény. Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Egyéb általános közigazgatás Műszaki ellenőri feladatok ellátása

Hirdetmény. Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Egyéb általános közigazgatás Műszaki ellenőri feladatok ellátása Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 83 Ajánlatkérő: Csongrád Megyei Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Csongrád megye Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség 9021 Gyõr, Szent István út 6.

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség 9021 Gyõr, Szent István út 6. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség 9021 Gyõr, Szent István út 6. Sorszám: 3 Utalványok szállítása a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség és az alá rendelt ügyészségek részére Ajánlattételi dokumentáció

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (22750/2010) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben