ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15

2 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ) ajánlattételre hívja fel azokat a felnıttképzést folytató intézményeket (továbbiakban: Ajánlattevık), amelyek az 1. sz. mellékletben megjelölt képzések indítását a munkaügyi központ által regisztrált álláskeresık részvételével évben vállalják. Ajánlat a képzési ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében részletezett képzésekre, az abban meghatározott feltételek figyelembevételével nyújtható be. A felhívásra beérkezı, az ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelı képzési programok bekerülhetnek abba az információs rendszerbe, amely alapjául szolgál a munkaügyi központ kirendeltségei tanácsadó tevékenységének, illetve amelybıl a tanulni szándékozók tájékozódhatnak. A munkaügyi központ a 6/1996. (VIII. 16.) MüM rendelet 3. (1) bekezdése szerinti képzési jegyzéket e képzésekbıl állítja össze. A munkaügyi központ a foglalkoztatást elısegítı képzésben való részvételhez mérlegelési jogkörben a többször módosított évi IV. tv. és a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet szerint nyújthat támogatást. A képzésekben való részvételt a munkaügyi központ ajánlja fel az álláskeresıknek. Képzési támogatás megállapítása esetén a résztvevı ügyfeleknek a képzési költséget 100%-ban téríti. Az ajánlott képzésben résztvevı álláskeresık részére a munkaügyi központ egyedi elbírálás alapján a jogszabályi feltételek teljesülése esetén keresetpótló-juttatást folyósíthat. A képzések intenzív jellegőek, az oktatás mindennapos elfoglaltságot igényel (munkanap), a képzések a heti órában folynak. A képzések óraszámának intervallumát, heti átlagos óraszámát a munkaügyi központ határozza meg az ajánlattételi felhívás 1. számú mellékletében. A munkaügyi központ a képzésben részt vevı személy részére képzési támogatásként megállapított képzési költségtérítés összegét a képzésben részt vevı személy nevére kiállított számla alapján közvetlenül utalja át a képzı intézménynek. (6/1996. (VIII. 16.) MüM rendelet 7. (1) bekezdés). A képzési megállapodás tervezet az ajánlattételi dokumentáció részét képezi. Az egy hónapnál rövidebb képzések esetén a munkaügyi központ a szolgáltatás ellenértékét képzésenként egy összegben kívánja kiegyenlíteni. A számla benyújtása a képzés befejezésétıl számított 30 napon belül történik. Az egy hónapnál hosszabb képzések esetén a munkaügyi központ a szolgáltatás ellenértékét képzésenként részszámlák alapján egyenlíti ki. - A 7., 56. és 82. számú ajánlati rész kivételével a részszámlák benyújtásának tervezett módja: A képzési költségtérítés (támogatás) igénylés a 6 hónapnál rövidebb idıtartamú képzések esetében két részszámla (50-50%), a 6 hónapnál hosszabb képzések esetében 3 részszámla ( %) alapján történik. Az 1. részszámla benyújtása a képzés kezdınapjától számított 30 napon belül történik. A 2. részszámla (6 hónapnál hosszabb képzés esetében) benyújtása a képzési óraszám felének teljesítését követı 30 napon belül történik. A 3. részszámla (végszámla) benyújtása a képzés befejezésétıl számított 30 napon belül a képzési megállapodásban foglalt dokumentumok benyújtását követıen - történik. 2/15

3 - A 7., 56. és 82. számú ajánlati rész esetében a részszámlák benyújtásának tervezett módja: Az 1. részszámla (30%) benyújtása a képzés kezdınapjától számított 30 napon belül történik. A 2. részszámla (végszámla) (70%) benyújtása a képzés befejezésétıl számított 30 napon belül - az együttmőködési megállapodásban foglalt dokumentumok benyújtását követıen - történik. A munkaügyi központ a képzı intézmény által kiállított részszámlát, az átvételt és a teljesítés igazolását követıen - a képzési megállapodásban meghatározottak szerint - átutalással egyenlíti ki. A 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 5. (3) bekezdés elıírja a munkaügyi központ tájékoztatási kötelezettségét, mely szerint tájékoztatni kell a képzés iránt érdeklıdıket azokról a képzı intézményekrıl, amelyek az általa vezetett jegyzék szerint a kiválasztott képzési iránynak megfelelı képzést folytatnak. A munkaügyi központ tájékoztatásának különösen a következıket kell tartalmaznia: - a képzési iránynak megfelelı képzést folytató képzı intézmény szakmai bemutatását, különös tekintettel az adott képzési programra, az intézményben végzettek elhelyezkedési esélyeire, az intézményre vonatkozó korábbi tapasztalatokra, - a képzés(ek) technikai lebonyolításának feltételeit, különösen a képzés idıtartamát, elırelátható kezdı és befejezı idıpontját, a képzés helyét, a képzés indításához szükséges létszámot, a képzés költségeit, a tananyagot, a vizsgára bocsátás feltételeit, a vizsgakövetelményeket, a képzéssel megszerezhetı képesítést, - a képzésben részt vevık jogait és kötelezettségeit a képzés ideje alatt, - a munkaügyi központ által nyújtható támogatásokra vonatkozó információkat, a támogatások megállapítására vonatkozó mérlegelési szempontokat A képzés iránt érdeklıdık teljes körő tájékoztatása céljából kérjük a felnıttképzési intézmény - cégszerően aláírt - szakmai bemutatását (legfeljebb 2 A4 oldal), mely tartalmazza az ajánlata(i) szerinti képzés(ek) vonatkozásában - a korábban lebonyolított képzéseken végzettek vizsgaeredményességét, elhelyezkedési esélyeit, elhelyezkedési arányát, - a korábban lebonyolított képzésekre vonatkozó tapasztalatokat, - amennyiben a felnıttképzési intézmény nyomon követi az általa megvalósított képzéseken végzett hallgatók elhelyezkedését, az alkalmazott módszer leírását, - amennyiben a képzést sikeresen befejezı hallgatók elhelyezésében segítséget nyújt, a sikeres elhelyezkedés érdekében tett/teendı intézkedések leírását. A munkaügyi központ többek között a felnıttképzési intézmény bemutatkozó anyagának felhasználásával tájékoztatja az érdeklıdıket. Kérjük, hogy az intézmény-bemutató elkészítésére fordítsanak kiemelt figyelmet. Az intézmény-bemutatót nem kell benyújtania azon felnıttképzési intézményeknek, melyek a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által közzétett i beérkezési határidejő - ajánlattételi felhívásra képzési ajánlatot nyújtottak be, és az ajánlat a felhívásnak megfelelıen tartalmazta a felsorolt dokumentumokat. Felhívjuk az ajánlattevık figyelmét, hogy a dokumentáció részét képezı nyomtatványok használata kötelezı. Amennyiben az ajánlattevı nem a kötelezıen használandó dokumentáción nyújtja be ajánlatát, a munkaügyi központ az ajánlatot nem bírálja el, az elutasításra kerül. A dokumentáció beszerezhetı a Munkaügyi Központ Képzési és Szolgáltatási Osztályától, valamint letölthetı a címen elérhetı honlapról. 3/15

4 Az ajánlatokat cégszerően aláírva, zárt borítékban 1 eredeti példányban, oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva (külön az intézményi dokumentációt, és külön-külön az egyes ajánlati részekre vonatkozó ajánlatot) ajánlatonként külön-külön (az egyes ajánlatokat egymástól elkülönítve), meg nem bonthatóan összefőzve, mellékletekkel együtt személyesen vagy postán kell benyújtani. Az ajánlatokat május óráig kell a következı címre eljuttatni: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Képzési és Szolgáltatási Osztály 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. A zárt borítékra jól láthatóan kérjük az alábbiakat feltüntetni: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Képzési és Szolgáltatási Osztály részére Képzési Ajánlattétel A képzési ajánlattételi csomag nem bontható fel május óra elıtt! A postán feladott ajánlatokat a munkaügyi központ csak akkor tekinti határidın belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidıig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztésébıl eredı kockázat az ajánlattevıt terheli. Felhívjuk az ajánlattevı felnıttképzési intézmények figyelmét, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és jogelıdje által korában megjelentetett képzési ajánlattételi felhívásában foglaltaktól eltérıen az ajánlatok hiánypótlására a munkaügyi központ nem biztosít lehetıséget. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az ajánlattételi adatlap több pontban is változott a korábbi felhívásokhoz viszonyítva, ezért kizárólag az ajánlattételi csomag részét képezı adatlap használható. Amennyiben nem a kötelezıen elıírt nyomtatványon kerül benyújtásra az ajánlat, az ajánlat érvénytelen, nem kerül elbírálásra 4/15

5 Az ajánlat benyújtása: Az ajánlat benyújtásának egyik érvényességi feltétele, hogy a felnıttképzési intézmény székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkezzen a Dél-alföldi régióban. Errıl az ajánlattételi adatlap 3. sz. mellékeltében kell nyilatkozatot tennie az ajánlattevınek. Ajánlatot kizárólag az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében szereplı képzés lebonyolítására lehet benyújtani. Ajánlati részenként külön-külön ajánlattételi adatlapot kell benyújtani, amennyiben külön ajánlati részben szereplı képzések esetén (még azonos megnevezéső képzésnél is) az ajánlat egy adatlapon kerül benyújtásra, az ajánlat érvénytelen. Abban az esetben, ha egy ajánlati rész esetében 2 csoport került feltüntetésre, akkor is 1 ajánlattételi adatlapot kell benyújtani, azzal az eltéréssel, hogy az adatlap 3.3., 5.1, 5.2, és 5.3 pontjait a két csoportra külön-külön kell kitölteni. Felhívjuk az ajánlattevık figyelmét, hogy az ajánlat érvényességének egyik feltétele, hogy a felnıttképzési intézmény a képzést alvállalkozó bevonása nélkül bonyolítsa le. (Nem tekintjük alvállalkozónak azt az oktatót, akivel a felnıttképzési intézmény óraadásra szerzıdést köt.). Tekintettel arra, hogy a korábban megvalósított képzések lebonyolítása is az ajánlat bírálatának szempontjai között szerepel, ezért kérjük, hogy amennyiben az elmúlt 3 évben állami vagy európai uniós forrásból, illetve munkaadói megrendelésre az ajánlat szerinti szakirányban lebonyolított felnıttképzést, azokat tüntessék fel az ajánlattételi adatlap 6.1. pontjában. Követelmény, hogy a , és számú ajánlati részek kivételével a képzési programnak tartalmaznia kell egy a munkaügyi központ által meghatározott tartalmú 30 órás a munkahely megszerzését és megtartását elısegítı - tréning modult. A tréning modul szakmai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. A tréning modulnak önálló modulként kell megjelennie a képzési programban. A tréning óraszáma a képzés összes óraszámának részét képezi, de OKJ-s képzés esetén óraszáma nem számít az OKJ-s óraszámok közé, az OKJ elméletgyakorlati arány számításánál nem lehet figyelembe venni. A felnıttképzési intézménynek a képzés lebonyolítása során folyamatosan szem elıtt kell tartania a környezeti fenntarthatóságot. A képzési programban résztvevı hallgatókat a képzés során fel kell arra készíteni, hogy a munkavégzésük során környezettudatosan viselkedjenek, ismerjék a környezetbarát technológiákat, eljárásokat. A képzési programnak kötelezıen tartalmaznia kell egy 6-8 órás környezetvédelmi és környezetgazdálkodási ismeretek modult is, melynek óraszáma a képzés összes óraszámának részét képezi, de OKJ-s képzés esetén óraszáma nem számítható az OKJ-s óraszámok közé, az OKJ elmélet-gyakorlati arány számításánál nem lehet figyelembe venni. A , , 63. és számú ajánlati részek vonatkozásában a képzések szakmai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. Ezen képzések esetében az ajánlatot az ajánlattételi felhívás Szakmai követelmények elnevezéső dokumentumban meghatározott szakmai követelmények szerint kell elkészíteni. Amennyiben konkrét munkaadói igényre indul a képzés, a képzési programot az ott meghatározott munkaadóval kell egyeztetni, a képzést a munkaadóval együttmőködve kell lebonyolítani. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 27., 40. és 90. számú ajánlati részben feltüntetett OKJ képesítés megszerzésére indítandó képzés esetén a felnıttképzési intézménynek az ajánlatételi felhívás 1. számú mellékletében meghatározott munkáltatóval egyeztetve kell elkészítenie képzési ajánlatát, a képzést a feltüntetett munkáltatóval együttmőködve kell lebonyolítania. Az államilag elismert nyelvvizsgára felkésztı képzések, valamint a KER A1 nyelvi képzések esetében a képzési programot magyar nyelven kell benyújtani és a Közös Európai Referenciakeretnek megfelelıen kell elkészíteni. A felnıttképzésrıl szóló CI. törvény 20/A. (1) bekezdésében megfogalmazott követelmény elıírja, hogy a 240 óra feletti képzések esetében a programnak tartalmaznia kell az Európai Számítógép-használói Jogosítvány Internet és kommunikáció valamint Operációs rendszerek moduljaiban leírt kompetenciák körét, ezért minden 240 órát meghaladó képzés esetében a képzési programnak tartalmaznia kell a digitális írástudás megszerzéséhez szükséges modult órában. 5/15

6 Amennyiben a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján összeállított képzési program biztosítja a szükséges informatikai kompetenciák megszerzését, errıl a felnıttképzési intézménynek nyilatkoznia kell, ebben az esetben nem kell külön modult beemelni a képzési programba. A digitális írástudás modul óraszáma a tanfolyam összes óraszámának a részét képezi, de OKJ-s képzés esetén óraszáma nem számít az OKJ-s óraszámok közé (kivéve, ha a szakképesítés SZVK-ja alapján a fenti két ECDL modulban meghatározott kompetenciák megszerzése kötelezı részét képezi a programnak), az OKJ elmélet-gyakorlati arány számításánál nem lehet figyelembe venni. Az ajánlat költségkalkulációjának tartalmazni kell a vizsgadíjat is, a képzésnek vizsgával kell végzıdnie. Az OKJ szakmai képzést kiegészítı KER A1 (minimum szintő) nyelvi képzések esetében a nyelvi képzésnek a felnıttképzési intézmény által lebonyolított nyelvvizsgával kell végzıdnie. A digitális írástudás modult követıen a felnıttképzési intézmény által szervezett vizsgát kell lebonyolítani, a modul elvégzésérıl tanúsítványt kell kiállítani. A munkaügyi központ az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében határozza meg, hogy az egyes képzési programok indítását mely hónapban tervezi. Ezt figyelembe véve a felnıttképzési intézmény határozza meg az adott hónapon belül az indítás idıpontját. Azoknál a képzési programoknál, amelyeknél országosan egységesen elıre meghatározottak a vizsgaidıpontok, a kezdési idıpontot a záróvizsga idıpontjához igazodóan kell meghatározni. A meghatározott indítási idıponttól kizárólag akkor lehet eltérni, ha - a szakmai vizsga és az elıírt intenzitás figyelembe vételével - csak az indítási idıpont változtatásával valósítható meg a képzés. A megadott indítási idıponttól való eltérést indokolni kell. A képzések óraszámának intervallumát és intenzitását (heti óraszám) a munkaügyi központ határozza meg az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében. A megadott intenzitás a képzés idıtartamára vonatkozik, tehát az oktatás elsı és utolsó napja közötti idıszakra kell értelmezni. A megadott óraszámtól eltérni nem lehet. A képzések tervezésekor figyelembe kell venni azt is, hogy a tervezett vizsgára felkészülési idı a képzési program hónapokban kifejezett idıtartamának függvényében állapítható meg. A vizsgára tervezett felkészülési idı (a képzés utolsó oktatási napját követı munkanap és a szakmai vizsga elsı napját megelızı munkanap közötti idıszakra vonatkoztatva) annyi munkanap lehet, ahány hónapig a képzés tart, de maximum 12 munkanap. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a képzésbe bevonandó álláskeresık számának függvényében a képzések kezdési idıpontja változhat, az ajánlattételben szereplı idıpontoktól való eltérés jogát a képzı intézménnyel történı elızetes egyeztetés alapján a munkaügyi központ fenntartja. A tanítás nélküli munkanapok száma a 6-12 hónapos képzések esetében a tanfolyam hosszának arányában maximum 6 munkanap, a 12 hónapnál hosszabb képzések esetében maximum 8 munkanap lehet. A tanítás nélküli munkanapok nem kapcsolhatók a vizsgára felkészülési idıszakhoz. A munkaügyi központ az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében szereplı táblázat Létszám (fı) oszlopában meghatározott létszámra kéri az ajánlattevık ajánlatát, a tervezett költségvetés kiszámítását. A létszámtól való eltérési lehetıség oszlopban a zárójelben feltüntetett eltérések arra vonatkoznak, hogy az ajánlattevı az ott feltüntetett létszám intervallumon belül is köteles vállalni a képzések beindítását az ajánlatban benyújtott egy fıre jutó képzési költség megtartása mellett. (Pl. 15 fı ±20% fı létszámintervallumot jelent). Amennyiben a költségkalkuláció (adatlap 1/a. és 1/b. sz. melléklet), vagy annak bármely költségeleme nem az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletének Létszám (fı) oszlopában meghatározott létszámra vonatkozóan kerül kiszámításra, az ajánlat érvénytelen. Felhívjuk az ajánlattevık figyelmét, hogy a 12., 14., , , 34., 36., , 49., , , , 83., , 98., és számú ajánlati részek esetében kötelezı biztosítani a képzésben résztvevık számára a munka- illetve védıruházat használatát. A véglegesen átadásra kerülı munka- illetve védıruházat költségeinek meg kell jelennie az ajánlat költségtervében. 6/15

7 Felhívjuk az ajánlattevı felnıttképzési intézmények figyelmét, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és jogelıdje által korában megjelentetett képzési ajánlattételi felhívásában foglaltaktól eltérıen az ajánlatok hiánypótlására a munkaügyi központ nem biztosít lehetıséget. Az ajánlat érvénytelen és ezáltal nem kerül értékelésre, ha: - a beadás határidejéig nem érkezik be a munkaügyi központhoz, - az intézmény nem a meghirdetett felhívás 1. sz. mellékletében feltüntetett képzés lebonyolítására nyújtja be ajánlatát, - nem az ajánlattételi csomagban szereplı kötelezıen alkalmazandó - dokumentumok alapján kerül benyújtásra, a kötelezıen használandó dokumentumokat átszerkeszti a felnıttképzési intézmény (nem minısül átszerkesztésnek pl. az 5.1. pontban új sor beszúrása), - nem vállalja, hogy a képzés teljes idıtartama alatt biztosítja, hogy a FAT által kiállított, hatályos intézményakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezzen, - a Dél-alföldi régióban nem rendelkezik székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel, - a képzési ajánlata szerinti képzés a felnıttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010. (II.16) SZMM rendelet szerinti nyilvántartásban nem szerepel, és a nyilvántartásba vételét legkésıbb az ajánlat benyújtásának napján a felnıttképzést folytató intézmény nem kérte, - ajánlattevı a képzés helyszíne szerinti településen/megyében nem mőködtet olyan állandó ügyfélszolgálatot, amely biztosítja a képzés iránt érdeklıdık és a képzésben résztvevık számára a személyes megkeresés és a telefonon történı elérés lehetıségét, - OKJ-ban szereplı képzés esetén nem felel meg a 133/2010. (IV.22.) Korm. rendeletben foglaltaknak, valamint a szakképesítés hatályos szakmai és vizsgakövetelményének, - a , , 63. és számú ajánlati részek vonatkozásában az ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívás dokumentációjában meghatározott szakmai követelményeknek, - a , és számú ajánlati részek kivételével az ajánlat, illetve a képzési program nem tartalmazza az ajánlattételi felhívás dokumentációjában meghatározott leírásnak megfelelı 30 órás - a munkahely megszerzését és megtartását elısegítı - tréning modult, - az ajánlat, illetve a képzési program nem tartalmazza a kötelezıen elıírt környezetvédelmi és környezetgazdálkodási ismeretek modult, - a 240 óra feletti képzések esetében a képzési program nem tartalmazza az Európai Számítógép-használói Jogosítvány Internet és kommunikáció valamint Operációs rendszerek moduljaiban leírt kompetenciák körét, (Amennyiben a szakmai és vizsgakövetelmény nem írja elı fenti két ECDL modul kompetenciáinak megszerzését, akkor a digitális írástudás modulnak önálló modulként kell megjelenni óra közötti óraszámmal), - az 5., 8-11., 37. és 55. számú ajánlati részek, valamint azon 240 óra feletti képzések esetében, melyeknél jogszabály szerint az oktatásnak az ECDL Internet és kommunikáció valamint Operációs rendszerek moduljaiban leírt kompetenciák körére is ki kell terjedni (digitális írástudás modul oktatásának is folynia kell), az ajánlattevı nem rendelkezik egyszerre legalább a csoportlétszámmal megegyezı létszám képzéséhez elegendı, hálózatba kötött számítógépparkkal, a képzés lebonyolításához nem jogtiszta szoftvereket használ, - a 12., 14., , , 34., 36., , 49., , , , 83., , 98., és számú ajánlati részek esetében az ajánlattevı nem biztosítja a képzésben résztvevık részére munka- illetve védıruházat használatát, - az ajánlat nem felel meg e felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott feltételeknek (indítás idıpontja, helyszín, létszám, óraszám, intenzitás stb.). 7/15

8 A meghatározott indítási idıponttól kizárólag akkor lehet eltérni, ha - a szakmai vizsga és az elıírt intenzitás figyelembe vétele mellett - csak az indítási idıpont változtatásával valósítható meg a képzés. A megadott indítási idıponttól való eltérést indokolni kell. A meghatározott képzési helyszíntıl akkor lehet eltérni, ha a gyakorlati képzés feltételei a megjelölt helyszínen nem állnak rendelkezésre, ekkor az ahhoz legközelebb esı azon településen is lefolytatható, ahol a szükséges feltételek biztosíthatóak. Az ajánlat bírálatánál azonban elınyt élvez az az ajánlat, melynél a gyakorlati képzés is a felhívásban meghatározott helyszínen van. - a költségkalkuláció (ajánlattételi adatlap 1/a. és 1/b. sz. melléklete) vagy annak bármely költségeleme nem az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletének Létszám (fı) oszlopában meghatározott létszámra vonatkozóan kerül kiszámításra, - a képzési ajánlat nem 1 eredeti példányban került benyújtásra, - a képzési ajánlat nincs bonthatatlanul lefőzve, - ha egybe kerül lefőzésre kettı vagy több ajánlati részre vonatkozó ajánlat, - egy ajánlattételi adatlapon kerül benyújtásra két külön ajánlati részben meghatározott képzés, - az ajánlattevı képzési ajánlata meghaladja a Nemzetgazdasági Minisztérium által a Nemzetgazdasági Közlönyben közzétett - az ajánlattétel beadásának napján érvényes - költségnormák kereteit (OKJ és hatósági jellegő képzés estében az elméleti és a gyakorlati órákat külön-külön megvizsgálva), vagy a költségkalkuláció nem felel meg a 6/1996. (VII.16.) MüM rendeletben foglaltaknak, valamint az egy fıre jutó képzési költséget alapvetıen befolyásoló számszaki hibát tartalmaz, - nem felel meg az ajánlattételi felhívás dokumentációjában meghatározott egyéb tartalmi és formai elıírásoknak, illetve egyéb jogszabályi követelményeknek. Az elızıekben Az ajánlat érvénytelen és ezáltal nem kerül elbírálásra, ha: címő fejezetben felsorolt esetekben az ajánlat érvénytelen, nem kerül értékelésre. Kizárólag azok az ajánlatok kerülnek értékelésre (pontozásra), a legkedvezıbb ajánlat (legmagasabb pontszámmal rendelkezı) azon ajánlatok közül kerülhet ki, melyek a formai és tartalmi szempontnak megfelelnek, azaz a fentiekben felsoroltak alapján nem minısülnek érvénytelennek. Útmutató a képzési ajánlattételi adatlap kitöltéséhez Az adatlap 3.1. pontjához: - A képzés összes óraszámát (amely tartalmazza a 30 órás a munkahely megszerzését és megtartását elısegítı - tréning modul (ha az követelmény), a 6-8 órás Környezetvédelmi és környezetgazdálkodási ismeretek modul és a digitális írástudás /kivéve, ha az szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján az elıírt két ECDL modulban meghatározott kompetenciák megszerzése kötelezı részét képezi/ modul óraszámát is) az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott óraszám intervallum figyelembe vételével kell meghatározni. - Az OKJ-ban szereplı szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén az elméleti és gyakorlati óraszámok arányának meg kell egyezni a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott elméleti és gyakorlati óraszámok arányával. A 30 órás munkahely megszerzését és megtartását elısegítı tréning modult és a 6-8 órás Környezetvédelmi és környezetgazdálkodási ismeretek modult nem lehet figyelembe venni az arány kiszámításánál. Amennyiben a digitális írástudás modulban meghatározott kompetenciák a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján nem kötelezı elemek, akkor a digitális írástudás modul óraszámát sem lehet figyelembe venni az OKJ elmélet és gyakorlat arányának számításánál. 8/15

9 - A 30 órás munkahely megszerzését és megtartását elısegítı tréning modult és a Környezetvédelmi és környezetgazdálkodási ismeretek modulok óraszámait a Nem OKJ szerinti oszlopban kérjük feltüntetni. Amennyiben a képzés nem OKJ-s, vagy a képzésnek vannak nem OKJ szerinti programelemei is, ezeket az óraszámokat a 30 órás munkahely megszerzését és megtartását elısegítı tréning modul és a Környezetvédelmi és környezetgazdálkodási ismeretek modulok óraszámaival összegezve kell feltüntetni. Amennyiben a digitális írástudás modulban maghatározott kompetenciák a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján nem kötelezı elem, akkor a digitális írástudás modul óraszámát ugyancsak a Nem OKJ szerinti oszlopban kérjük feltüntetni. - A Képzés összes óraszáma sorban a képzés teljes óraszámát kérjük feltüntetni. - Figyelembe kell venni, hogy a megengedett maximális hiányzás nem lehet több az öszszes óraszám 10%-ánál, illetve a vonatkozó szakmai és vizsgáztatási követelményeknek megfelelıen kell meghatározni (pl. egyes szakirányok esetében követelményrendszer szerint a gyakorlati órákról való hiányzás nem megengedett). Az adatlap 3.3. pontjához: - Az elméleti és gyakorlati képzés esetében is egy tanórának 45 perc idıtartamúnak kell lennie. Maximum két tanórát lehet összevonni és ezt követıen minimum 10 perc szünetet kell tartani. - A képzés kezdési idıpontját az ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklete szerint kell meghatározni. - A felvételi eljárás a képzés tervezett indítási idıpontját legalább 10 munkanappal elızze meg, a felvételi eljárás legkorábbi idıpontja június 20. lehet. A júniusban induló képzések a fentiek alól kivételt képeznek, ezek esetében elégséges, ha 5 munkanappal tervezik a felvételi eljárást az indulás elıtt, a felvételi eljárást ezen képzések esetében június között kell megtartani.. - A tanfolyam tervezett befejezési idıpontja -hoz a képzést záró utolsó vizsga tervezett idıpontját kérjük feltüntetni. Az oktatás tervezett befejezési idıpontja -hoz a képzés utolsó oktatási napját kérjük feltüntetni. - A képzés intenzitását (heti óraszám) az ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklete szerint kell meghatározni. A megadott intenzitás a tényleges oktatás idıtartamára vonatkozik, tehát az oktatás elsı és utolsó napja közötti idıszakra kell értelmezni, az utolsó oktatási nap utáni vizsgára való felkészülési idıszakot, valamint a tanítás nélküli munkanapokat nem kell figyelembe venni. - A napi idıbeosztás megállapításakor figyelembe kell venni a vidékrıl bejáró hallgatók hazautazási lehetıségét is. Ezért a munkaügyi központ feltételként szabja meg, hogy az oktatás elsısorban délelıtt (legkorábban 8.00 órakor) kezdıdjön és legkésıbb óráig fejezıdjön be. A délelıtti idıpont az ajánlatok értékelésénél elınyt jelent. - Kérjük figyelembe venni azt is, hogy az oktatás elsı két napján kell megvalósítani a 30 órás - munkahely megszerzését és megtartását elısegítı tréning elsı 12 órás részét. Az ennek megfelelı órafelosztást a képzési programban is fel kell tüntetni (elsı rész, második rész). Az adatlap 4. pontját OKJ-s képzés esetén a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározottak alapján kell kitölteni. Az OKJ-ban szereplı szakképesítés esetén az adatlap 5.1 pontjában az Oktatott modul/tantárgy neve -t a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott szakmai követelménymodulok azonosítószámával együtt kell feltüntetni. A táblázatba igény szerint új sor beszúrható, de az adatstruktúrája nem változtatható. 9/15

10 A 30 órás munkahely megszerzését és megtartását elısegítı tréning modult, az egyes ajánlati részekben feltüntetett nem OKJ-s programrészt (modult), a Környezetvédelmi és környezetgazdálkodási ismeretek modult és a digitális írástudás modult (kivéve, ha az OKJ-s szakképesítés SZVK-ja alapján az elıírt két ECDL modulban meghatározott kompetenciák megszerzése kötelezı részét képezi a programnak) külön önálló tantárgyként kell feltüntetni a táblázatban. Az adatlap 5.1. pontja kitöltésénél figyelembe kell venni, hogy oktatóként az a személy alkalmazható, aki megfelel az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 5., illetve a rendelet 1. számú mellékletében szereplı elıírásoknak. Amennyiben egy tantárgy esetében több oktatót alkalmaznak, fel kell sorolni valamennyi oktató nevét. Az oktató szakirányú szakképzettségei közül azt kérjük pontosan, részletesen megjelölni, amely az adott képzési programban oktatott tantárgy/tananyagegységek oktatásának feltétele. A pedagógiai végzettséget kérjük, külön is tüntessék fel. Felhívjuk az ajánlattevık figyelmét továbbá, hogy az ajánlattételi felhívás mellékletében megadott képzési helyszín mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés helyszínére vonatkozik. Amennyiben a gyakorlati képzés feltételei a megjelölt helyszínen nem állnak rendelkezésre, akkor az ahhoz legközelebb esı azon településen is lefolytatható, ahol a szükséges feltételek biztosíthatóak. A felnıttképzési intézmény köteles indokolni a megadott helyszíntıl való eltérés okát, a munkaügyi központ az indokolás mérlegelését követıen dönt arról, hogy elfogadja e a képzı által megadott képzési helyszínt. A gyakorlati oktatás esetében meg kell adni valamennyi vállalkozás(ok)/cég(ek) hivatalos nevét, székhelyét, és ha van: telephelyét, amely(ek)nél a hallgatók gyakorlati képzését megvalósítják. A gyakorlati képzés tekintetében a személyi/tárgyi feltételeket az ajánlati dokumentációban elıírtak szerint - pontosan fel kell tüntetni. Valamennyi gyakorlati oktatót fel kell tüntetni az ajánlattételi adatlap 5.1. pontjában, különös tekintettel az ajánlattételnek megfelelı szakirányú szakmai, illetve pedagógiai végzettségük megjelölésére. A képzı intézmény köteles biztosítani az elméleti és a gyakorlati oktatás helyszínét. Amennyiben az elméleti, illetve gyakorlati oktatás több helyszínen zajlik, az adatlap 5.2. illetve 5.3. pontjait ki kell egészíteni. Minden helyszínt fel kell tüntetni, ahol a képzést lebonyolítják. Amennyiben a gyakorlati képzés több helyszínen folyik, a képzı intézmény köteles minden gyakorlati helyszínen biztosítani a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet elıírásainak megfelelı gyakorlati oktatót. Felhívjuk a figyelmet, hogy az OKJ-ban szereplı szakképesítés esetén a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott eszköz és felszerelési jegyzékben megadott eszközöket és felszereléseket biztosítani kell, ezért ezt a szakmai és vizsgakövetelményekben felsoroltakkal teljesen megegyezıen kell megnevezni, és típusát, darabszámát is szerepeltetni kell az adatlap 5.2. és 5.3. pontjában. A képzés során használt, a képzésben résztvevıknek véglegesen átadásra kerülı tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, munka- és védıruha listáját az adatlap 5.4. pontjában kell felsorolni. A listán a hallgatóknak véglegesen átadott tananyagok vonatkozásában fel kell tüntetni különkülön az egyes tananyagok árát is. Külön csoportosítva a munkaruha, védıruha költségét is ebben a rovatban kell szerepeltetni. 10/15

11 Kérjük az ajánlat költségkalkulációja (ajánlattételi adatlap 1/a. és 1/b. sz. melléklete) pontos kitöltését! A költségkalkuláció kitöltésénél felhívjuk figyelmét az alábbiakra: - a költségkalkulációt a munkaügyi központ által az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott táblázat Létszám (fı) oszlopban feltüntetett létszámra kell elkészíteni. Az ajánlattételi adatlap 1/b. sz. mellékletében Az összes képzési költség sorban a teljes csoportlétszámra vonatkozó költséget kell kimutatni, mely a 1-8. pontokban szereplı költségelemek összege. - a foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat költségeit nem lehet szerepeltetni a költségkalkulációban, - a Szociális gondozó és ápoló OKJ képzés esetében a költségkalkulációban (adatlap 1. sz. melléklet 4. pont) szerepeltetni kell a gyakorlati képzés megkezdéséhez szükséges védıoltások költségét is, a hallgatók részére a szükséges védıoltásokat a felnıttképzési intézménynek kell finanszírozni. - a költségkalkulációban fel kell tüntetni a képzés során felhasznált, hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök (1/a melléklet 3. pont), munka és védıruha díját (1/a melléklet 7.pont), melynek összhangban kell lennie az adatlap 5.4 pontban meghatározott díjakkal, - tananyagfejlesztés csak saját készítéső tananyag esetén számolható el, ezt az 5.4 pontban, a felsorolásban jelezni kell. A tananyagfejlesztés költségét az 1/a melléklet 7. pontjában kell feltüntetni, azonban ezen tananyagok elıállítási, sokszorosítási költségeit az 1/a melléklet 3. pontjában kell szerepeltetni.) - amortizáció kizárólag a képzéshez felhasznált, alkalmazott saját ingatlanokra és ingóságokra számolható el (1/a melléklet 5.pont), - az ajánlat költségkalkulációjának tartalmazni kell a vizsgadíjat is, minden képzésnek vizsgával kell végzıdnie. A vizsgadíjat a külön jogszabályban meghatározott vizsga- és vizsgáztatási díjak figyelembevételével kell megállapítani. Az OKJ szakmai képzést kiegészítı KER A1 (minimum szintő) nyelvi képzések esetében a nyelvi képzésnek a felnıttképzési intézmény által lebonyolított nyelvvizsgával kell végzıdnie. A digitális írástudás modult követıen a felnıttképzési intézmény által szervezett vizsgát kell lebonyolítani, a modul elvégzésérıl tanúsítványt kell kiállítani. - a 12., 14., , , 34., 36., , 49., , , , 83., , 98., és számú ajánlati részek esetében az ajánlattevı köteles biztosítani a képzésben résztvevık részére munka- illetve védıruházat használatát. A költségkalkulációban meg kell jelennie a véglegesen átadásra kerülı munka-, védıruházat költségeinek. - OKJ-s képzés esetében a költségeket az adatlap 1/a. sz. mellékletének 1-3. soraiban kell feltüntetni, külön az elméleti és a gyakorlati oktatás, valamint a vizsga költségeit. - nem OKJ-s és nem hatósági jellegő képzés / képzési rész esetében a költségeket az adatlap 1/a. sz. mellékletének 4-5. soraiban kell feltüntetni, - a 30 órás - a munkahely megszerzését és megtartását elısegítı - tréning modulhoz és a 6-8 órás környezetvédelmi és környezetgazdálkodási ismeretek modulhoz kapcsolódó költségeke az adatlap 1/a. sz. mellékletének 4. pontjában kell szerepeltetni. - a órás digitális írástudás modulhoz kapcsolódó költségeket vizsgadíjjal együtt (amennyiben a digitális írástudás modulban maghatározott kompetenciák az OKJ-s szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján nem kötelezı elem) ugyancsak az adatlap 1/a. sz. mellékletének 4. pontjában kell szerepeltetni. 11/15

12 - a hatósági jellegő képzések (gépjármővezetı, építıgép-kezelıi engedély) képzés költségeit az adatlap 1/a. sz. mellékletének pontjaiban kell feltüntetni. A , , 93. és számú ajánlati részek esetében kizárólag a hatósági jellegő képzési rész költsége (képzési díj + vizsgaköltség) tüntethetı fel, az OKJ-s képzési rész költségei az 1-3. soraiban kell feltüntetni, - amennyiben a digitális írástudás modulban meghatározott kompetenciák az OKJ-s szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján nem kötelezı elemei a képzési programnak, akkor a digitális írástudás modul költségeit (vizsgadíjjal együtt) ugyancsak az adatlap 1/a. sz. mellékletének 4. pontjában kell szerepeltetni. - az adatlap 1/a. sz. mellékletében külön kérjük meghatározni a költségeket az egyes képzési programelemekre. Kérjük külön feltüntetni a vizsgadíjakat is. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Összesen sorban kizárólag a táblázat 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 10., és 12. sort összegezzék, tekintettel arra, hogy a nem OKJ-s programrészek esetében a vizsgadíj már szerepel a programelem költségében. (Ennek az az oka, hogy a költségnormának való megfelelést a nem OKJ-s képzés esetében vizsgadíjjal együtt kell vizsgálni) - az 1/b. melléklet Az összes képzési költség sorában és az 1/a. melléklet Összesen (1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 10., és 12. sor összege) sorában meghatározott díjnak meg kell egyeznie. Az ajánlattételi felhívás napján hatályos költségnormát tartalmazó NGM Közlemény az útmutató 15/15. oldalán külön feltüntetésre került. A táblázat kitöltéséhez az adatlap tartalmaz további útmutatót. Felhívjuk a figyelmet, hogy a megállapított költségnorma OKJ-s képzés esetén nem tartalmazza a külön jogszabályban meghatározott elsı vizsga díját. Ezzel szemben az OKJ-ban nem jegyzett képzések esetén a képzés egy fıre jutó költségébe beleértendı a vizsgadíj is, mely a normaköltség számításának alapját képezi. Végezetül felhívjuk a figyelmet egy gyakran elıforduló hibára. Sok esetben nincs összhang az ajánlattételi adatlapban megadott adatok és az ajánlathoz csatolt egyéb dokumentumok tartalma között (pl. képzési program). Kérjük, szíveskedjenek kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy az ajánlattételi adatlapban feltüntetett paraméterek teljes mértékben összhangban legyenek az ajánlathoz csatolt képzési programmal. További érvényességi követelmény, hogy az ajánlathoz csatolt valamennyi dokumentáció egymással is összhangban legyen, és ne tartalmazzon egymásnak ellentmondó adatokat. 12/15

13 A felnıttképzésrıl szóló évi CI. törvény 16. (2) bekezdése alapján a képzési programnak tartalmaznia kell a következıket: - a képzés során megszerezhetı kompetenciát, - a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit, - a tervezett képzési idıt, - a képzés formáit (egyéni felkészülés, csoportos képzés, távoktatás), - a tananyag egységeit (moduljait), azok célját, tartalmát, terjedelmét, a tananyagegységekhez rendelt elméleti és gyakorlati óraszámot, - a maximális csoportlétszámot, - a képzésben részt vevı teljesítményét értékelı rendszer leírását, - a képzésrıl, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzésérıl szóló igazolás kiadásának feltételeit, - a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ezek biztosításának módját. A felnıttképzésrıl szóló évi CI. törvény 20. (2) bekezdése alapján a felnıttképzési szerzıdésnek az alábbiakat kell tartalmaznia: - a képzésre vonatkozóan a 9. (1) bekezdésének f)-i) pontjában meghatározott tartalmú adatokat, továbbá OKJ-s képzés esetén ennek azonosító számát, általános, valamint nem OKJ-ban szereplı képesítés megszerzésére irányuló szakmai célú képzés esetén az elsajátítható ismereteket, kompetenciákat, - a résztvevınek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenırzésének, értékelésének módját, a vizsgára történı bocsátás feltételeit, - az elméleti tanórákról, a gyakorlati foglalkozásokról, illetve a konzultációkról való megengedett hiányzás mértékét, és ennek túllépése esetén a képzésben résztvevıt érintı következményeket, - a képzés helyét, idıtartamát, ütemezését, figyelembe véve az elızetesen megszerzett tudás beszámítását, - a gyakorlati foglalkozás helyét, idıtartamát, ütemezését, valamint a felnıtt számára a gyakorlati foglalkozással összefüggésben esetlegesen biztosított juttatásokat, - a vizsga szervezésének módját, formáját; OKJ szerinti, hatósági, illetve nyelvi képzés esetén a javasolt vizsgaszervezı intézmény megnevezését, - a képzési díj - külön kiemelten a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges pótvizsga díjának - mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az elızetesen megszerzett tudás beszámítását, - állami, illetve európai uniós források terhére támogatásban részesülı képzés esetén - a támogatás tényét, megnevezését, a támogatás összegét, - a támogatásban részesülı felnıttképzési intézmény kötelezettségvállalását a 21. (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltétel biztosítására, valamint - a képzésben részt vevı felnıtt, illetve a felnıttképzést folytató intézmény szerzıdésszegésének következményeit, - mindazt, amit külön kormányrendelet elıír, - a felnıttképzési intézmény nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, a szolgáltatás igénybevevıjét ért kár viselésére vonatkozó rendelkezéseket. 13/15

14 Az alábbiakban néhány fontos - a képzési ajánlat elkészítéséhez és a képzések lebonyolításához felhasználandó - joganyagra hívjuk fel a figyelmet: - a foglalkozás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló többször módosított évi IV. törvény, - a szakképzésrıl szóló, többször módosított évi LXXVI. törvény, - a felnıttképzésrıl szóló évi CI. törvény, - a foglalkoztatást elısegítı támogatásokról, valamint a Munkaerıpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló, többször módosított 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet, - a felnıttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010. (II.16) SZMM rendelet, - az Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl szóló 133/2010. (IV.22.) Korm. rendelet, - a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/2010. (XI. 25.) NFM rendelet - az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet - a földmővelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról szóló 8/2008. (I. 23.) FVM rendelet - a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirıl szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet - a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirıl szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet - a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség szabályairól szóló 13/2010. (IV. 22.) SZMM rendelet - a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet, - a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteirıl, valamint egyes szociális és munkaügyi miniszteri rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésérıl szóló 20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet - az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló módosított 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet, - a felnıttképzést folytató intézmények és a felnıttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló módosított 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet, - a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeirıl, valamint a térségi integrált szakképzı központ tanácsadó testületérıl szóló 8/2006. (III.23.) OM rendelet, - a felnıttképzést folytató intézmények és a felnıttképzési programok akkreditációs eljárási díjainak mértékérıl és felhasználásának szabályairól szóló 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet - az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (adó alóli mentesség), - a közúti jármővezetık egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet, - a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet, - a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet, - a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggı díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet, - a Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye a foglalkoztatást elısegítı képzések költségnormáiról (Nemzetgazdasági Közlöny, évi 3. szám). 14/15

15 NGM közlemény a foglalkoztatást elısegítı képzések költségnormáiról A Nemzetgazdasági Minisztérium a foglalkoztatást elısegítı támogatásokról, valamint a Munkaerıpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet (a továbbiakban: R) 3. -ának (2) bekezdésének f) pontja szerint a foglalkoztatást elısegítı képzések költségnormáit - amely tartalmazza az Áfá-t - a következık szerint határozza meg: 1. A R. 1. (1) bekezdés a) és d) pontjában - a szakképzési törvény 1. (1) bekezdés g) pont kivételével - meghatározott képzéseknél: a) állam által elismert, az OKJ-ban szereplı szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén elméleti óraszám után: 315 Ft/fı/óra gyakorlati óraszám után: 770 Ft/fı/óra + a külön jogszabályban meghatározott elsı vizsga díja, b) nem állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén ba) a felnıttképzési törvény szerint akkreditált képzési program alapján folytatott képzés során 525 Ft/fı/óra, (amely tartalmazza a vizsgadíjat is) bb) nem akkreditált képzési program esetén 545 Ft/fı/óra (amely tartalmazza a vizsgadíjat is). 2. A R. 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott képzések - kivéve a megváltozott munkaképességőek - esetében a) a felnıttképzési törvény szerint akkreditált képzési program alapján folytatott képzés során: 455 Ft/fı/óra, b) nem akkreditált képzési program alapján folytatott képzés során: 490 Ft/fı/óra, 3. Megváltozott munkaképességőek képzése esetén a R. 1. -a (1) bekezdésében meghatározott képzések esetén: a) állam által elismert OKJ-ban szereplı, vagy a felnıttképzési törvény szerint akkreditált képzési program esetén: Ft/fı/óra + OKJ-s képzés esetén a külön jogszabályban meghatározott elsı vizsga díja, b) nem akkreditált képzési program esetén: Ft/fı/óra 4. A R. 1. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott képzések esetében a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 25. -a szerint. 5. A R. 1. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott képzések esetében - a vizsgadíjakat is tartalmazó - jármővezetıi, árufuvarozási, veszélyes áruszállítói, építıgép-kezelıi engedélyek megszerzésére irányuló: elméleti képzés esetében: 945 Ft/fı/óra gyakorlati képzés esetében: Ft/fı/óra, kivéve: "C" kategória és mezıgazdasági vontatói engedély megszerzése: Ft/fı/óra Fenti költségnormák azokra a képzésekre érvényesek, amelyekre a munkaügyi központ a R ban meghatározott megállapodást február 7. napját követıen köti meg. Nemzetgazdasági Minisztérium 15/15

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

Képzési ajánlattételi felhívás

Képzési ajánlattételi felhívás MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. i ajánlattételi felhívás a többször módosított 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 3.. (1) bek. szerinti felnıttt folytató intézmények i jegyzékére történı

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET. I. A bizonylatolással szembeni általános követelmények: a) Alaki kellékek:

1. SZ. MELLÉKLET. I. A bizonylatolással szembeni általános követelmények: a) Alaki kellékek: 1. SZ. MELLÉKLET A TÁMOP 2.1.1-B Lépj egyet elıre!- Ápolási díjban részesülık képzési támogatása c. projekt keretében folyó oktatási és vizsgáztatási tevékenység költségeinek elszámolása, bizonylatolási

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Gazdasági Versenyhivatal ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Őrlap a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII.

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Üzleti intelligencia (BI) alkalmazás fejlesztése és bevezetése tárgyú, Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

Költségvetési specifikáció. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Költségvetési specifikáció. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Költségvetési specifikáció a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés A komponens:

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

31/2004. (XI. 13.) OM

31/2004. (XI. 13.) OM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Miniszter és a Közbeszerzések Tanácsának Elnöke a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: szakképzési törvény) 5. -a (2) bekezdésének g) pontja

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a Kistérségi Közösségi Ház

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden.

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 67 Ajánlatkérı: Szegedi Tudományegyetem Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése (Eljárás száma: 15/T-190/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. szeptember A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ÁROP Projekt Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 1 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 18 Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA TÁMOP-1.1.2-11/1 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régióban)

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 63 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Befektetési Alapkezelık és Vagyonkezelık Magyarországi Szövetsége

A Befektetési Alapkezelık és Vagyonkezelık Magyarországi Szövetsége A Befektetési Alapkezelık és Vagyonkezelık Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) Teljesítménybemutatási és Hirdetési Normái Tartalomjegyzék Preambulum... 2 1 Teljesítménybemutatás... 2 1.1 Általános szabályok...

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról 2009 1. A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. CÉLJA ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 64 Ajánlatkérı: Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Magyarország Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL S Z EGEDI TUDOMÁNYEGYETEM S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL Szeged, 2009. Szabályzat az SZTE keretei között folytatott

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1 / 9 2011.01.26. 15:36 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/11. lapszám

Részletesebben

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. február 1-tıl visszavonásig A jelen Lakossági

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról. A jogi vizsga célja

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról. A jogi vizsga célja 10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Árubeszerzés X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a háziorvosi és fogorvosi mőködtetési

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A kamara küldöttgyőlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lép 2008. január 1-jén. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása. versenyeztetési eljárás

Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása. versenyeztetési eljárás Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-437/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Székhely 4700 Mátészalka Ipari út 27. Mőködési engedély száma Iktató szám: 4473-17/2008 Ny.szám 45/2008 Vásárlási Feltételek nyelve

Székhely 4700 Mátészalka Ipari út 27. Mőködési engedély száma Iktató szám: 4473-17/2008 Ny.szám 45/2008 Vásárlási Feltételek nyelve VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el a Vásárlási Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15.

Szolgáltató: N-Telekom Kft. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2009.04.15. Egyéni elıfizetık részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt LAN-CITY / Motorola Docsis Kábel Modem szükséges. 1. START Light

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Képzési (program) ajánlattételi adatlap. 2. A képzés adatai: 2.1 A képzéshez tartozó összes követelmény modul (ok) azonosítója, megnevezése:

Képzési (program) ajánlattételi adatlap. 2. A képzés adatai: 2.1 A képzéshez tartozó összes követelmény modul (ok) azonosítója, megnevezése: Képzı intézmény neve: Ajánlattételi felhívásban a képzés sorszáma: 1. Képzés neve: Szakképesítés OKJ száma (1): Szakképesítés OKJ száma (2): Megszerezhetı rész szakképesítés OKJ száma (1): Megszerezhetı

Részletesebben

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirıl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-CIV 11-D) Az NCA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. A jogi oktatás és vizsga célja. Felkészülés a vizsgára. Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. A jogi oktatás és vizsga célja. Felkészülés a vizsgára. Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. -a (5) bekezdésének

Részletesebben

emagyarország - VITA-PONT

emagyarország - VITA-PONT emagyarország - VITA-PONT Szervezeti és Mőködési szabályzata A emagyarország - VITA-PONT célja az Internet használat elterjesztése, valamint az információs társadalom szolgáltatásainak megismertetése,

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. május 26-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl,

Részletesebben

A politikai függetlenség elvei és biztosítékai:

A politikai függetlenség elvei és biztosítékai: I. Általános rész: 1. A KARTAL TV a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény betartásával helyi mősorszolgáltatást végez. 2. A KARTAL TV adásainak teljes ideje heti 168 óra, átlagosan

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány u. 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel Miért érdemes a CIB eit választani? Mert: lakáscélra és szabad felhasználásra is megfelelı megoldást jelentenek A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata Nincs szerzıdéskötési díj Nincs hitelbírálati

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ 2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében PROJEKTTERVEZETEK fogadása céljából meghirdetett magyar pályázati felhíváshoz Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben