Képzési ajánlattételi felhívás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képzési ajánlattételi felhívás"

Átírás

1 MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. i ajánlattételi felhívás a többször módosított 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 3.. (1) bek. szerinti felnıttt folytató intézmények i jegyzékére történı felkerülésre A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (továbbiakban munkaügyi központ) ajánlattételre hívja fel azokat a felnıttt folytató intézményeket (továbbiakban: Ajánlattevık), amelyek az ben megjelölt ek indítását a munkaügyi központ által regisztrált álláskeresık részvételével évben vállalják. A i programokat a Munkaerı-piaci Alap FA decentralizált keretének és a TÁMOP és a TÁMOP kiemelt program terhére kívánja megvalósítani. Ajánlat a i ajánlattételi felhívás ében részletezett ekre, az abban meghatározott feltételek figyelembevételével nyújtható be. i ajánlatot az a felnıttt folytató intézmény nyújthat be, amely megfelel az alábbi feltételeknek: a felnıttrıl szóló évi CI. törvény 12. -a alapján rendelkezik a Felnıtti Akkreditáló Testület által kiállított intézményakkreditációs tanúsítvánnyal, a teljes idıtartama alatt biztosítja, hogy a FAT által kiállított, hatályos intézményakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezzen, a i ajánlata szerinti a felnıtti tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010. (II.16) SZMM rendelet szerinti nyilvántartásban szerepel, rendelkezik a nek megfelelı i programmal és annak megvalósításához szükséges tananyaggal, a eket az ahhoz szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezı oktatókkal bonyolítja le (a 24/2004. (VI.22.) FMM rendeletben foglaltaknak megfelelıen), több azonos szakirányú re tett ajánlat esetén a i programok egyidejő indítása esetén is biztosítani tudja a szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezı oktatókat, biztosítja a hez szükséges tárgyi feltételeket (a 24/2004. (VI.22.) FMM rendeletben foglaltaknak megfelelıen), a tanfolyam indítását - a felhívásban feltüntetett feltételekkel - megfelelı létszám megléte esetén - a vizsgaidıpontok figyelembe vételével - az év bármely szakában vállalja, i ajánlatai nem haladják meg a Nemzetgazdasági Minisztérium által, a Nemzetgazdasági Közlönyben közzétett az ajánlattétel beadásának napján érvényes - költségnormák kereteit, jogszabályban elıírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette (OSAP adatlap), vállalja a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 4. -ában meghatározott együttmőködési megállapodás megkötését és az együttmőködést a munkaügyi központtal és annak kirendeltségeivel.

2 A felnıtti intézménynek meg kell felelnie továbbá az alábbiaknak: székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkezik a Dél-alföldi régióban, a meghirdetett helyszíne szerinti településen/megyében olyan állandó ügyfélszolgálatot mőködtet, amely biztosítja a iránt érdeklıdık és a ben résztvevık számára a személyes megkeresés és a telefonon történı elérés lehetıségét, továbbá rendelkezik fax és internet elérhetıséggel ( cím) nincs köztartozása, a t alvállalkozó bevonása nélkül bonyolítja le (nem tekintjük alvállalkozónak azt az oktatót, akivel a felnıtti intézmény óraadásra szerzıdést köt.) nem áll csıdeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, a , és számú ajánlati részek kivételével az ajánlatnak, illetve a i programnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívás dokumentációjában meghatározott leírásnak megfelelı 30 órás - a munkahely megszerzését és megtartását elısegítı - tréning modult, melynek a összes óraszámának részét képezi, de OKJ-s esetén nem számítható be az OKJ-s óraszámok közé, az OKJ elmélet-gyakorlati arány számításánál nem lehet figyelembe venni, a felnıtti intézménynek a lebonyolítása során folyamatosan szem elıtt kell tartania a környezeti fenntarthatóságot. A i programban résztvevı hallgatókat a során fel kell arra készíteni, hogy a munkavégzésük során környezettudatosan viselkedjenek, ismerjék a környezetbarát technológiákat, eljárásokat. A i programnak kötelezıen tartalmaznia kell egy környezetvédelmi és környezetgazdálkodási ismeretek modult 6-8 órában, melynek a összes óraszámának részét képezi. a felnıttrıl szóló évi CI. törvény 20/A. (1) bekezdés alapján a 240 óra feletti ek esetében a i programnak tartalmaznia kell az Európai Számítógéphasználói Jogosítvány Internet és kommunikáció valamint Operációs rendszerek moduljaiban leírt kompetenciák körét, OKJ-ban szereplı esetén a i ajánlatnak meg kell felelnie a 133/2010. (IV.22.) Korm. rendeletben foglaltaknak, valamint a szakképesítés hatályos szakmai és vizsgakövetelményének, a , , 63. és számú ajánlati részek vonatkozásában az ajánlatnak meg kell felelnie az ajánlattételi felhívás dokumentációjában meghatározott szakmai követelményeknek, az 5., 8-11., 37. és 55. számú ajánlati részek vonatkozásában, valamint minden esetében, ahol digitális írástudás modul oktatása is folyik, a felnıtti intézménynek rendelkeznie kell egyszerre legalább a csoportlétszámmal megegyezı létszám éhez elegendı, hálózatba kötött számítógépparkkal, a lebonyolításához jogtiszta szoftvereket kell használnia, a 12., 14., , , 34., 36., , 49., , , , 83., , 98., és számú ajánlati részek esetében az ajánlattevı köteles biztosítani a ben résztvevık részére munka- illetve védıruházat használatát, az elmúlt 12 hónapban fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tett, a számláján(in) 60 napot meghaladó sorban állás nem volt, megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló 1/2006. (II.2.) FMM rendeletben foglaltaknak, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési kötelezettség elmulasztásával és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggı kötelezettségének teljesítésével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerıs közigazgatási, illetıleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést nem követett el, 2/21

3 rendelkezik saját tulajdonú, vagy bérelt, oktatásra, re alkalmas épülettel vagy épületrésszel a helyszínén, a tanfolyam szervezésével kapcsolatos egyéb díjat a ben résztvevıtıl nem kér, a nek minden esetben vizsgával kell végzıdnie, az ajánlati árnak tartalmaznia kell a vizsgadíjat is (államilag elismert nyelvvizsgára felkészítı esetén a nyelvvizsga díjat is), az oszlopban meghatározott létszámhoz viszonyítva a tól való eltérési lehetıség* oszlopban meghatározott intervallumon belül is vállalja a ek beindítását az ajánlatban benyújtott egy fıre jutó változatlan i költséggel, kötelezettséget vállal az esetleges pótló-, illetve javítóvizsga megszervezésére, kizáró feltétel bármely munkaügyi központtal kötött megállapodás megszegése, a megállapodásban vállaltak nem megfelelı teljesítése. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: képzı intézményenként: 1. hatvan napnál nem régebbi cégkivonatot, vagy ezzel egyenértékő okiratot, eredetben vagy közjegyzı által hitelesített másolatban. Állami vagy önkormányzati alapítású oktatási intézmény esetében Alapító Okiratot (hatvan napnál régebbi is lehet) eredetben vagy közjegyzı által hitelesített másolatban. 2. az intézmény képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát eredetben vagy közjegyzıi okiratba foglaltan, napnál nem régebbi eredeti, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított együttes igazolást a köztarozásmentességrıl, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a felnıtti intézmény szerepel a NAV köztartozás-mentes adózói adatbázisában. Amennyiben a felnıtti intézmény a köztartozás megfizetésére halasztást kapott, a halasztást engedélyezı határozatot, vagy annak a cég képviseletére jogosult személy(ek) által - az aláírási címpéldányon szereplı aláírásnak megfelelıen - hitelesített másolatát is csatolni kell. 4. az ajánlattevı valamennyi számlavezetı pénzintézete(i)tıl származó 30 napnál nem régebbi eredeti nyilatkozatot az elmúlt 12 hónapra vonatkozóan. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a bankszámlaszámot, azt, hogy a pénzintézet mióta vezeti az ajánlattevı bankszámláját(it), valamint, hogy az ajánlattevı az igazolás kiállítását megelızı 12 hónapban fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tett, a számláján(in) 60 napot meghaladó sorban állás nem volt, 5. Intézményakkreditációs Tanúsítvány a cég képviseletére jogosult személy(ek) által - az aláírási címpéldányon szereplı aláírásnak megfelelıen hitelesített másolatát, 6. a résztvevıkkel kötendı felnıtti szerzıdés mintáját. A felnıtti szerzıdést a felnıttrıl szóló évi CI. törvény 20. (2) bekezdésében foglaltak alapján kell elkészíteni. 7. a felnıtti intézmény - cégszerően aláírt - szakmai bemutatását (legfeljebb 2 A4 oldalban), mely tartalmazza az ajánlata(i) szerinti (ek) vonatkozásában - a korábban lebonyolított eken végzettek vizsgaeredményességét, elhelyezkedési esélyeit, elhelyezkedési arányát, - a korábban lebonyolított ekre vonatkozó tapasztalatait, - amennyiben a felnıtti intézmény nyomonköveti az általa lebonyolított eken végzett hallgatók elhelyezkedését, az alkalmazott módszer leírását, - amennyiben a t sikeresen befejezı hallgatók elhelyezésében segítséget nyújt, a sikeres elhelyezkedés érdekében tett/teendı intézkedések leírását. 3/21

4 A munkaügyi központ többek között a felnıtti intézmény bemutatkozó anyagának felhasználásával tájékoztatja az érdeklıdıket. A képzı intézményre vonatkozó dokumentációt a beadott i programok számától függetlenül 1 eredeti példányban kell benyújtani. Az 1-7. pontban meghatározott dokumentumokat nem kell benyújtania azon felnıtti intézményeknek, melyek a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által közzétett i beérkezési határidejő - ajánlattételi felhívásra i ajánlatot nyújtottak be, és az ajánlat a felhívásnak megfelelıen tartalmazta a felsorolt dokumentumokat. Ez alól kivételt képeznek azon felnıtti intézmények, akiknek folyamatban volt az intézményakkreditáció megújításával kapcsolatos eljárásuk, ez esetben csatolni kell az Intézményakkreditációs Tanúsítvány a cég képviseletére jogosult személy(ek) által - az aláírási címpéldányon szereplı aláírásnak megfelelıen hitelesített másolatát. i programonként: 1. kitöltött és cégszerően aláírt i ajánlattételi adatlapot, 2. a i költségre vonatkozó kalkulációt (ajánlattételi adatlap 1/a és 1/b. sz. melléklete), 3. nyilatkozatot a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek fennállásáról (ajánlattételi adatlap 2. sz. melléklete), 4. az ajánlattételi adatlap 3. sz. melléklete szerinti nyilatkozatot, 5. az ajánlattételi adatlap 4. sz. melléklete szerinti nyilatkozatot, 6. alkalmassági vizsgálat (felvételi) eljárás leírását, felvételi feladatsort, 7. a i programot, mely a jogszabály, vagy a munkaügyi központ által elıírt szakmai követelményeken túl tartalmazza - a , és számú ajánlati részek kivételével az ajánlattételi felhívás dokumentációjában meghatározott leírásnak megfelelı 30 órás - a munkahely megszerzését és megtartását elısegítı - tréning modult, - a 6-8 órás környezetvédelmi és környezetgazdálkodási ismeretek modult, és - a 240 óra feletti ek esetében a digitális írástudás megszerzéséhez szükséges modult órában (amennyiben az adott szakirány vonatkozásában a szakmai és vizsgakövetelmény nem írja elı a jogszabályban meghatározott két ECDL modul kompetenciáinak megszerzését) (A i programnak a felnıttrıl szóló évi CI. törvény 16. (2) bekezdésében foglaltakat tartalmaznia kell!) 8. a programakkreditációs tanúsítvány a cég képviseletére jogosult személy(ek) által - az aláírási címpéldányon szereplı aláírásnak megfelelıen - hitelesített másolatát, amennyiben nem OKJ-ben szereplı lebonyolítására nyújt be ajánlatot és az ajánlatban szereplı költségkalkuláció szerint ÁFA mentes a. Nem OKJ-s, és nem programakkreditált esetében az adómentességrıl szóló nyilatkozatot, amennyiben az ajánlattevı alanyi adómentes. 9. a tulajdoni lap cég képviseletére jogosult személy(ek) által - az aláírási címpéldányon szereplı aláírásnak megfelelıen - hitelesített másolatát, amennyiben a gyakorlati és/vagy az elméleti oktatásnak helyet adó ingatlan saját tulajdonban áll, 10. amennyiben a gyakorlati és/vagy az elméleti oktatási hely bérlemény, úgy a bérbe adóval kötött szerzıdés, vagy elızetes/feltételes bérleti szerzıdés, bérbeadó által adott szándéknyilatkozat eredeti példányát, vagy annak a cég képviseletére jogosult személy(ek) által - az aláírási címpéldányon szereplı aláírásnak megfelelıen - hitelesített másolatát, 4/21

5 11. amennyiben az ajánlattevı nem jogosult szakmai vizsga szervezésére, a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmény írásbeli nyilatkozatát (eredetben) a vizsga lebonyolításának vállalásáról, vagy annak az aláírási címpéldányon szereplı aláírásnak megfelelıen - hitelesített másolatát. Az államilag elismert nyelvvizsgára felkészítı esetében a nyelvvizsga szervezésére jogosult intézmény írásbeli nyilatkozatát a vizsga lebonyolításának vállalásáról nem kell becsatolni. Hatósági jellegő esetében sem kell csatolni a vizsgaszervezı nyilatkozatát. 12. amennyiben a szakmai vizsga szervezését ellátó intézmény nem a szakrıl szóló évi LXXVI. törvény alapján jogosult vizsgaszervezésre, a vizsga szervezésére feljogosító jogszabály adott oldalának a cég képviseletére jogosult személy(ek) által - az aláírási címpéldányon szereplı aláírásnak megfelelıen - hitelesített másolatát, 13. nem OKJ-s szakmai esetén a megszerezhetı bizonyítvány, tanúsítvány mintáját. Az elismert nyelvvizsgára felkészítı esetében a megszerezhetı nyelvvizsga bizonyítvány mintáját nem kell becsatolni. Az OKJ szakmai t kiegészítı KER A1 (minimum szintő) nyelvi ek esetében az ajánlathoz csatolni kell a felnıtti intézmény által lebonyolított nyelvvizsga eredményességét igazoló tanúsítvány mintáját. Hatósági jellegő esetében a jogosítványmintát nem kell csatolni. 14. a i program részét képezı 30 órás tréning modul elvégzését igazoló tanúsítvány mintáját, 15. a 240 órát meghaladó óraszámú ek esetében a digitális írástudás ismeretek megszerzését igazoló tanúsítvány mintáját, 16. a szakmai programot ismertetı szórólap tervezetét (a munkaügyi központ többek között a szórólappal tájékoztatja az álláskeresıket a i lehetıségekrıl). A szórólapnak tartalmaznia kell a képzı intézmény megnevezését, címét (székhely, telephely), intézményakkreditációs lajstromszámát, nyilvántartási számát, a fıbb paramétereit (óraszámát, egy fıre jutó költségét, tervezett kezdés és befejezés idıpontját, a ben történı részvétel minimális feltételét (iskolai végzettség, szakképzettség, egyéb feltételek, egészségügyi alkalmasság), a tantárgyait/moduljait, az elméleti és gyakorlati oktatás helyszínét, a napi idıbeosztását, a vizsgára bocsátás feltételeit, a vizsgarészeket, a sel megszerezhetı képesítéssel betölthetı munkaköröket, stb.), egyéb fontosnak tartott információkat. A i programonként benyújtandó dokumentumok sorrendje egyben lefőzési sorrendet is jelent, ezért kérjük, hogy a fent meghatározott sorrendben szíveskedjenek lefőzni a dokumentumokat. A i programonkénti dokumentációt 1 eredeti (az aláírási címpéldányon szereplı aláírásnak megfelelıen hitelesített másolat, ahol az megengedett) példányban kell benyújtani. A i programonként benyújtandó dokumentumok elılapjára kérjük feltüntetni a felhívás 1. sz. mellékletében szereplı sorszámát, megnevezését és a tervezett helyszínét is. A nyilatkozatokat a létesítı okiratban és az aláírási címpéldányban foglaltaknak megfelelıen, cégszerően kell aláírni. Az ajánlathoz benyújtandó másolatokat az eredetivel mindenben egyezı másolat nyilatkozattal és a cég képviseletére jogosult személy(ek) - az aláírási címpéldányon szereplı aláírásnak megfelelı - aláírásával, valamint az intézmény bélyegzıjével kell ellátni. 5/21

6 Felhívjuk az ajánlattevı felnıtti intézmények figyelmét, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és jogelıdje által korában megjelentetett i ajánlattételi felhívásában foglaltaktól eltérıen az ajánlatok hiánypótlására a munkaügyi központ nem biztosít lehetıséget. Az ajánlat értékelésének szempontjai: 1. A benyújtott i program értékelése maximum 20 pont - a i program a felnıttrıl szóló évi CI. törvény tartalmi követelményeinek megfelelése - i program kidolgozottsága - nem OKJ-s esetében rendelkezik-e programakkreditációval 2. Felnıtti intézmény tárgyi és személyi feltételei maximum 20 pont - oktatók felkészültsége, tapasztalata - alkalmasság hátrányos helyzetőek ére - a hallgatókkal való együttmőködés személyi feltételei - a megküldött tájékoztató és reklámanyagok, honlap - a tárgyi feltételek megléte 3. Referenciák maximum 30 pont - a alatti lemorzsolódás - t befejezık vizsgaeredményei - t sikeresen befejezık elhelyezkedési arányszámai - a ek szervezése és lebonyolítás során a munkaügyi központtal való korábbi együttmőködés tapasztalatai A referenciák értékelésénél többek között az ajánlattételi adatlap 6.1. és 6.2. pontban feltüntetett ek kerülnek figyelembe vételre. 4. A felnıtti intézmény mőködése maximum 10 pont - felnıtti tevékenység folytatásának hossza - a beadott szakiránynak megfelelı korábban lebonyolított ek száma - a korábban lebonyolított en résztvevık száma - a délelıtti kezdésének biztosítottsága - a képzı intézmény szolgáltatásai - ügyfélszolgálat, i helyszín kapcsolata 5. Pénzügyi ajánlat maximum 20 pont - a egy fıre (Ft/fı), - valamint egy fı 1 órára jutó költsége (Ft/fı/óra) Összesen: 100 pont Az ajánlatok értékelésére a fenti értékelési szempontok szerint ajánlati részenként külön-külön kerül sor az egy ajánlati részre beérkezett ajánlatok összehasonlítása alapján. 6/21

7 Az ajánlat érvénytelen és ezáltal nem kerül értékelésre, ha: - a beadás határidejéig nem érkezik be a munkaügyi központhoz, - az intézmény nem a meghirdetett felhívás ében feltüntetett lebonyolítására nyújtja be ajánlatát, - nem az ajánlattételi csomagban szereplı kötelezıen alkalmazandó - dokumentumok alapján kerül benyújtásra, a kötelezıen használandó dokumentumokat átszerkeszti a felnıtti intézmény (nem minısül átszerkesztésnek pl. az 5.1. pontban új sor beszúrása), - nem vállalja, hogy a teljes idıtartama alatt biztosítja, hogy a FAT által kiállított, hatályos intézményakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezzen, - a Dél-alföldi régióban nem rendelkezik székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel, - a i ajánlata szerinti a felnıtti tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010. (II.16) SZMM rendelet szerinti nyilvántartásban nem szerepel, és a nyilvántartásba vételét legkésıbb az ajánlat benyújtásának napján a felnıttt folytató intézmény nem kérte, - ajánlattevı a helyszíne szerinti településen/megyében nem mőködtet olyan állandó ügyfélszolgálatot, amely biztosítja a iránt érdeklıdık és a ben résztvevık számára a személyes megkeresés és a telefonon történı elérés lehetıségét, - OKJ-ban szereplı esetén nem felel meg a 133/2010. (IV.22.) Korm. rendeletben foglaltaknak, valamint a szakképesítés hatályos szakmai és vizsgakövetelményének, - a , , 63. és számú ajánlati részek vonatkozásában az ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívás dokumentációjában meghatározott szakmai követelményeknek, - a , és számú ajánlati részek kivételével az ajánlat, illetve a i program nem tartalmazza az ajánlattételi felhívás dokumentációjában meghatározott leírásnak megfelelı 30 órás - a munkahely megszerzését és megtartását elısegítı - tréning modult, - az ajánlat, illetve a i program nem tartalmazza a kötelezıen elıírt környezetvédelmi és környezetgazdálkodási ismeretek modult, - a 240 óra feletti ek esetében a i program nem tartalmazza az Európai Számítógép-használói Jogosítvány Internet és kommunikáció valamint Operációs rendszerek moduljaiban leírt kompetenciák körét, (Amennyiben a szakmai és vizsgakövetelmény nem írja elı fenti két ECDL modul kompetenciáinak megszerzését, akkor a digitális írástudás modulnak önálló modulként kell megjelenni óra közötti óraszámmal), - az 5., 8-11., 37. és 55. számú ajánlati részek, valamint azon 240 óra feletti ek esetében, melyeknél jogszabály szerint az oktatásnak az ECDL Internet és kommunikáció valamint Operációs rendszerek moduljaiban leírt kompetenciák körére is ki kell terjedni (digitális írástudás modul oktatásának is folynia kell), az ajánlattevı nem rendelkezik egyszerre legalább a csoportlétszámmal megegyezı létszám éhez elegendı, hálózatba kötött számítógépparkkal, a lebonyolításához nem jogtiszta szoftvereket használ, - a 12., 14., , , 34., 36., , 49., , , , 83., , 98., és számú ajánlati részek esetében az ajánlattevı nem biztosítja a ben résztvevık részére munka- illetve védıruházat használatát, - az ajánlat nem felel meg e felhívás ében meghatározott feltételeknek (indítás, helyszín, létszám, óraszám, intenzitás stb.). A meghatározott indítási idıponttól kizárólag akkor lehet eltérni, ha - a szakmai vizsga és az elıírt intenzitás figyelembe vétele mellett - csak az indítási idıpont változtatásával valósítható meg a. A megadott indítási idıponttól való eltérést indokolni kell. 7/21

8 A meghatározott i helyszíntıl akkor lehet eltérni, ha a gyakorlati feltételei a megjelölt helyszínen nem állnak rendelkezésre, ekkor az ahhoz legközelebb esı azon településen is lefolytatható, ahol a szükséges feltételek biztosíthatóak. Az ajánlat bírálatánál azonban elınyt élvez az az ajánlat, melynél a gyakorlati is a felhívásban meghatározott helyszínen van. - a költségkalkuláció (ajánlattételi adatlap 1/a. és 1/b. sz. melléklete) vagy annak bármely költségeleme nem az ajánlattételi felhívás ének oszlopában meghatározott létszámra vonatkozóan kerül kiszámításra, - a i ajánlat nem 1 eredeti példányban került benyújtásra, - a i ajánlat nincs bonthatatlanul lefőzve, - ha egybe kerül lefőzésre kettı vagy több ajánlati részre vonatkozó ajánlat, - egy ajánlattételi adatlapon kerül benyújtásra két külön ajánlati részben meghatározott, - az ajánlattevı i ajánlata meghaladja a Nemzetgazdasági Minisztérium által a Nemzetgazdasági Közlönyben közzétett - az ajánlattétel beadásának napján érvényes -költségnormák kereteit (OKJ és hatósági jellegő estében az elméleti és a gyakorlati órákat különkülön megvizsgálva), vagy a költségkalkuláció nem felel meg a 6/1996. (VII.16.) MüM rendeletben foglaltaknak, valamint az egy fıre jutó i költséget alapvetıen befolyásoló számszaki hibát tartalmaz, - nem felel meg az ajánlattételi felhívás dokumentációjában meghatározott egyéb tartalmi és formai elıírásoknak, illetve egyéb jogszabályi követelményeknek. Az elızıekben Az ajánlat érvénytelen és ezáltal nem kerül elbírálásra, ha: címő fejezetben felsorolt esetekben az ajánlat érvénytelen, nem kerül értékelésre. Kizárólag azok az ajánlatok kerülnek értékelésre (pontozásra), melyek a formai és tartalmi elıírásoknak megfelelnek, azaz a fentiekben felsoroltak alapján nem minısülnek érvénytelennek. Az a i ajánlat a legelınyösebb, melynek az összes pontszáma a legnagyobb. A 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 3. (1) bekezdés szerinti felnıttt folytató intézmények jegyzékére való felkerülésrıl a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja igazgatója dönt, a döntésrıl a Munkaügyi Központ i és Szolgáltatási Osztálya írásban értesítést küld. A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a foglalkoztatást elısegítı ben való részvételhez mérlegelési jogkörben a többször módosított évi IV. tv., illetve a többször módosított 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet szerint nyújthat támogatást. Felhívjuk az ajánlattevık figyelmét, hogy a i jegyzékre való felkerülés a munkaügyi központ részérıl nem jelent kötelezettséget. A munkaügyi központ a i jegyzéken szereplı felnıtti intézménnyel - amennyiben van olyan személy, aki a képzı intézmény által nyújtott ben részt fog venni, és ehhez a munkaügyi központtól támogatásban részesül i megállapodást köt. A képzı intézménynek biztosítania kell, hogy amennyiben a munkaügyi központ számítógépes nyilvántartási rendszere megváltozik, a tanfolyam nyilvántartásához szükséges adatszolgáltatást teljesíti. Amennyiben a megfelelı csoportlétszám kialakítása évben nem realizálódik, a munkaadói igény változásából adódóan a re nincs igény, vagy az MPA FA decentralizált keretbıl, illetve a TÁMOP programok keretében a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja munkaerıpiaci i támogatásra felhasználható kerete módosításra kerül, vagy kimerül, és ezáltal további i támogatás nem lehetséges, úgy a i jegyzéken szereplı meg nem valósított ek meghiúsultnak tekintendık. 8/21

9 Az ajánlattételi felhívás dokumentációi az alábbiak: - ajánlattételi felhívás és mellékletei - útmutató az ajánlat elkészítéséhez - i ajánlattételi adatlap és mellékletei - i megállapodás tervezet - szakmai követelmények a i program részét képezı 30 órás tréning modulhoz, a , és számú ajánlati részben szereplı ekhez, és a 63. számú ajánlati részben szereplı i modulhoz. A részletes ajánlattételi feltételeket, az ajánlattétellel kapcsolatos tudnivalókat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza, amely beszerezhetı a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja i és Szolgáltatási Osztályáról, továbbá letölthetı a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja címen elérhetı honlapjáról. Az ajánlatokat cégszerően aláírva, zárt borítékban 1 eredeti példányban, oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva (külön az intézményi dokumentációt, és külön-külön az egyes ajánlati részekre vonatkozó ajánlatot) ajánlatonként külön-külön (az egyes ajánlatokat egymástól elkülönítve), meg nem bonthatóan összefőzve, mellékletekkel együtt személyesen vagy postán kell benyújtani. Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban felvilágosítást Balázs Eszter (tel: 66/ /1213 mellék, és Tóth János (tel: 66/ /1217 mellék, i ügyintézık nyújtanak. Az ajánlatokat május óráig kell a következı címre eljuttatni: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja i és Szolgáltatási Osztály 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. A zárt borítékra jól láthatóan kérjük az alábbiakat feltüntetni: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja i és Szolgáltatási Osztály részére i Ajánlattétel A i ajánlattételi csomag nem bontható fel május óra elıtt! A postán feladott ajánlatokat a munkaügyi központ csak akkor tekinti határidın belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidıig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztésébıl eredı kockázat az ajánlattevıt terheli. Az ajánlatok elbírálásának várható ideje: június 6. Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja i és Szolgáltatási Osztály 9/21

10 I. Bács-Kiskun megyei helyszínő ek: Angol KER B1 - küszöbszint (hagyományos alapfokú nyelvtudásnak megfelelı) Államilag elismert egynyelvő nyelvvizsgára felkészítı /szakképesítéssel rendelkezık részére/ Angol KER B2 középszint (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelı) Államilag elismert egynyelvő nyelvvizsgára felkészítı /alapfokú nyelvismerettel és szakképesítéssel rendelkezık részére Német KER B1 - küszöbszint (hagyományos alapfokú nyelvtudásnak megfelelı) Államilag elismert kétnyelvő nyelvvizsgára felkészítı /szakképesítéssel rendelkezık részére/ Német KER B1 - küszöbszint (hagyományos alapfokú nyelvtudásnak megfelelı) Államilag elismert kétnyelvő nyelvvizsgára felkészítı /szakképesítéssel rendelkezık részére/ Német KER B1 - küszöbszint (hagyományos alapfokú nyelvtudásnak megfelelı) Államilag elismert kétnyelvő nyelvvizsgára felkészítı + ECDL START - (4 modul) /3 kötelezı modul + Táblázatkezelés/ /szakképesítéssel rendelkezık részére/ Német KER B2 középszint (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelı) Államilag elismert kétnyelvő nyelvvizsgára felkészítı /alapfokú nyelvismerettel és szakképesítéssel rendelkezık részére/ Államilag elismert nyelvvizsgára felkészítı Államilag elismert nyelvvizsgára felkészítı Államilag elismert nyelvvizsgára felkészítı Államilag elismert nyelvvizsgára felkészítı Államilag elismert nyelvvizsgára felkészítı + számítástechnika Államilag elismert nyelvvizsgára felkészítı Kecskemét július Baja július Baja augusztus Kalocsa szeptember Kecskemét november Kecskemét július dig. írástudás + tréning: 30, dig. írástudás + tréning: 30, dig. írástudás + tréning: 30, dig. írástudás + tréning: 30, Számtech + tréning: 30, dig. írástudás + tréning: 30, % TÁMOP % TÁMOP ±20% DECFA * : A létszámtól való eltérési lehetıség (pl. 15±20%, fı) arra vonatkozik, hogy az ajánlattevı az ott feltüntetett létszám intervallumon belül is köteles vállalni a ek beindítását az ajánlatban benyújtott egy fıre jutó költséggel. 10/21

11 Gépjármővezetı (Tehergépkocsivezetı C kategória) + szakmai alapképesítés megszerzése irányuló Tekintettel arra, hogy a a Magyar Honvédség munkaerıigénye alapján kerül a i jegyzékre, így a tanfolyam kizárólag akkor indítható, ha a munkáltató jelzi konkrét állományba vételi szándékát. ECDL FULL (7 modul) /szakképesítéssel rendelkezık részére/ ECDL FULL (7 modul) /szakképesítéssel rendelkezık részére/ ECDL START - (4 modul) /3 kötelezı modul + Táblázatkezelés/ /szakképesítéssel rendelkezık részére/ ECDL START - (4 modul) /3 kötelezı modul + Táblázatkezelés/ /szakképesítéssel rendelkezık részére/ hatósági Kecskemét július Hatósági : , egyéb (tréning + körny.): óra alatt, jogszabály szerint NEM OKJ Kiskunmajsa július % TÁMOP NEM OKJ Kalocsa október ±20% TÁMOP NEM OKJ Baja szeptember NEM OKJ Kiskunfélegyháza szeptember % TÁMOP Intézménykarbantartó ** NEM OKJ Jánoshalma szeptember Munkahely megszerzését és megtartását elısegítı tréning (2 csoport) ** NEM OKJ Kiskırös szeptember október 14. Mőanyag alkatrész gyártó munkás ** NEM OKJ Kiskunfélegyháza szeptember % TÁMOP x % TÁMOP Pályaorientáló és álláskeresési technikák ** NEM OKJ Tiszakécske július % TÁMOP ** Az OKJ-ben nem szereplı esetében az ajánlatnak meg kell felelnie az ajánlattételi felhívás Szakmai követelmények elnevezéső dokumentumban meghatározott szakmai követelményeknek 11/21

12 16. Pályaorientáló és álláskeresési technikák ** NEM OKJ Kiskunmajsa augusztus Pályaorientáló és álláskeresési technikák ** NEM OKJ Kiskunfélegyháza november % TÁMOP Pályaorientáló és álláskeresési technikák ** NEM OKJ Baja szeptember % TÁMOP Pályaorientáló és álláskeresési technikák ** NEM OKJ Kalocsa szeptember % TÁMOP Pályaorientáló és álláskeresési technikák ** NEM OKJ Kiskunhalas szeptember % TÁMOP Pályázatíró, projektmenedzser ** NEM OKJ Kiskırös szeptember % TÁMOP Baromfifeldolgozó Kecskemét szeptember Biztonsági ır Kecskemét szeptember Élelmiszer- és vegyiáru eladó Kunszentmiklós szeptember Épület- és építménybádogos Baja július Fogyóelektródás hegesztı + tőzvédelmi szakvizsga Baja szeptember % TÁMOP ±20% TÁMOP ±20% DECFA 17 ±20% TÁMOP ±20% TÁMOP ** Az OKJ-ben nem szereplı esetében az ajánlatnak meg kell felelnie az ajánlattételi felhívás Szakmai követelmények elnevezéső dokumentumban meghatározott szakmai követelményeknek 12/21

13 27. Fogyóelektródás hegesztı + tőzvédelmi szakvizsga (2 csoport) A munkaadói igényre indul, a i ajánlatot a munkáltatóval egyeztetve kell elkészíteni. A t a munkaadóval együttmőködve kell lebonyolítani. A munkaadóval történı egyeztetésre a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügy Központja Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központon keresztül van mód (kapcsolattartó: dr. Tyavoda Andrea ügyfélszolgálati osztályvezetı, tel: 76/ /301 mellék) Kecskemét június között 28. Gyógymasszır Kiskırös szeptember Hőtı- és klímaberendezés szerelı, karbantartó Logisztikai ügyintézı + Német KER A1 minimum szint (felnıtti intézmény által lebonyolított nyelvvizsga) Baja augusztus nyelvi Kecskemét július x 15 ±20% OKJ + tréning + dig. írástudás: nyelv: Mechatronikai szerelı Kunszentmiklós július Motorfőrész-kezelı Kiskunhalas augusztus Munkavédelmi technikus + Német KER A1 minimum szint (felnıtti intézmény által lebonyolított nyelvvizsga) nyelvi Kecskemét július OKJ + tréning + dig. írástudás: nyelv: Parkgondozó Bácsalmás július DECFA, TÁMOP % DECFA 16 ±20% TÁMOP ±20% TÁMOP ±20% TÁMOP Pénzügyi-számviteli ügyintézı Kecskemét október ±20% DECFA 13/21

14 36. Pincér Kiskunhalas szeptember Számítástechnikai szoftverüzemeltetı Bácsalmás augusztus % TÁMOP Számítógépes adatrögzítı Kiskunhalas szeptember Szociális gondozó és ápoló Baja július Szerkezetlakatos A munkaadói igényre indul, a i ajánlatot a munkáltatóval egyeztetve kell elkészíteni. A t a munkaadóval együttmőködve kell lebonyolítani. A munkaadóval történı egyeztetésre a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügy Központja Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központon keresztül van mód (kapcsolattartó: dr. Tyavoda Andrea ügyfélszolgálati osztályvezetı, tel: 76/ /301 mellék) Kecskemét június között Takarító Kecskemét október Takarító Kunszentmiklós július Targoncavezetı + Emelıgépkezelı + gyalogoskíséréső targoncára (3312) és vezetıüléses targoncára (3324) gépkezelı jogosítvány (40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 2. sz. melléklete alapján) + Német KER B1 - küszöbszint (hagyományos alapfokú nyelvtudásnak megfelelı) Államilag elismert kétnyelvő nyelvvizsgára felkészítı hatósági vizsga két targoncatípusra + Államilag elismert nyelvvizsgára felkészítı Kecskemét szeptember dig. írástudás + tréning: 30, OKJ: ±20% TÁMOP ±20% DECFA % TÁMOP ±20% TÁMOP /21

15 Targoncavezetı + Emelıgépkezelı + gyalogoskíséréső targoncára (3312) és vezetıüléses targoncára (3324) gépkezelı jogosítvány (40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 2. sz. melléklete alapján) Targoncavezetı + Emelıgépkezelı + gyalogoskíséréső targoncára (3312) és vezetıüléses targoncára (3324) gépkezelı jogosítvány (40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 2. sz. melléklete alapján) Targoncavezetı + Emelıgépkezelı + gyalogoskíséréső targoncára (3312) és vezetıüléses targoncára (3324) gépkezelı jogosítvány (40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 2. sz. melléklete alapján) hatósági vizsga két targoncatípusra hatósági vizsga két targoncatípusra hatósági vizsga két targoncatípusra Kalocsa augusztus ±20% TÁMOP Kiskunhalas szeptember Tiszakécske szeptember % DECFA 47. Társadalombiztosítási és bérügyi szakelıadó Baja augusztus ±20% TÁMOP Társadalombiztosítási és bérügyi szakelıadó Kecskemét július ±20% TÁMOP Térburkoló Jánoshalma július Ügyintézı titkár + Német KER A1 minimum szint (felnıtti intézmény által lebonyolított nyelvvizsga) 51. Vágóhídi munkás + Csontozó munkás nyelvi Kecskemét június között OKJ + tréning + dig. írástudás: nyelv: 120 Kunszentmiklós október % TÁMOP ±20% TÁMOP ±20% DECFA 52. Vendéglátó eladó Kalocsa szeptember % TÁMOP Villanyszerelı Kecskemét augusztus ±20% DECFA 15/21

16 II. Békés megyei helyszínő ek: Angol KER C1 haladó szint (hagyományos felsıfokú nyelvtudásnak megfelelı) Államilag elismert egynyelvő nyelvvizsgára felkészítı /középfokú nyelvismerettel és szakképesítéssel rendelkezık részére/ Angol KER B1 - küszöbszint (hagyományos alapfokú nyelvtudásnak megfelelı) Államilag elismert egynyelvő nyelvvizsgára felkészítı /szakképesítéssel rendelkezık részére/ + ECDL START - (4 modul) /3 kötelezı modul + Táblázatkezelés/ Gépjármővezetı (Tehergépkocsivezetı C kategória) + szakmai alapképesítés megszerzésére irányuló Tekintettel arra, hogy a a Magyar Honvédség munkaerıigénye alapján kerül a i jegyzékre, így a tanfolyam kizárólag akkor indítható, ha a munkáltató jelzi konkrét állományba vételi szándékát. Államilag elismert nyelvvizsgára felkészítı Államilag elismert nyelvvizsgára felkészítı + számítástechnika Békéscsaba szeptember Békéscsaba augusztus hatósági Békéscsaba július Hatósági : , egyéb (tréning + körny.): 36 dig. írástudás + tréning: 30, Számtech + tréning: 30, 20 óra alatt, jogszabály szerint 16 ±20% TÁMOP Munkahely megszerzését és megtartását ** NEM OKJ Békéscsaba szeptember % TÁMOP elısegítı tréning 58. Pályaorientáló és álláskeresési technikák ** NEM OKJ Békéscsaba szeptember % TÁMOP Pályaorientáló és álláskeresési technikák ** NEM OKJ Orosháza szeptember % TÁMOP Telefonos ügyintézı lakossági hitelek NEM OKJ Békéscsaba szeptember % DECFA ** Az OKJ-ben nem szereplı esetében az ajánlatnak meg kell felelnie az ajánlattételi felhívás Szakmai követelmények elnevezéső dokumentumban meghatározott szakmai követelményeknek 16/21

17 61. Ács, állványozó Békéscsaba október Biztonsági ır (2 csoport) Békéscsaba 63. Biztonsági ır + településır OKJ + NEM OKJ Szeghalom július szeptember szeptember OKJ + tréning + dig. írástudás: , településır modul. 30 óra 64. Elektronikai mőszerész Békéscsaba augusztus Élelmiszer- és vegyi áru-eladó Mezıkovácsháza 66. Élelmiszer- és vegyi áru eladó (2 csoport) Békéscsaba június között július szeptember Gyógymasszır Békéscsaba szeptember % TÁMOP x % TÁMOP % DECFA % TÁMOP ±20% TÁMOP x 20 ±20% TÁMOP ±20% TÁMOP Óvodai dajka Békéscsaba július ±20% TÁMOP Parkgondozó Kevermes július Pék Békéscsaba augusztus Pincér Békéscsaba augusztus Ruházati eladó Békéscsaba július Szerkezetlakatos Békéscsaba augusztus ±20% TÁMOP % TÁMOP ±20% TÁMOP % TÁMOP ±20% TÁMOP /21

18 Targoncavezetı + Emelıgépkezelı + gyalogoskíséréső targoncára (3312) és vezetıüléses targoncára (3324) gépkezelı jogosítvány (40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 2. sz. melléklete alapján) Targoncavezetı + Emelıgépkezelı + gyalogoskíséréső targoncára (3312) és vezetıüléses targoncára (3324) gépkezelı jogosítvány (40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 2. sz. melléklete alapján) hatósági vizsga két targoncatípusra hatósági vizsga két targoncatípusra Mezıkovácsháza szeptember ±20% TÁMOP Szeghalom szeptember % TÁMOP Társadalombiztosítási és bérügyi szakelıadó Békéscsaba július % TÁMOP Vállalkozási ügyintézı Békéscsaba július ±20% TÁMOP Vendéglátó eladó Békéscsaba augusztus % TÁMOP Virágkötı Békéscsaba augusztus Vízvezeték- és vízkészülék-szerelı + Központifőtés és csıhálózat-szerelı Békéscsaba szeptember ±20% TÁMOP /21

19 III. Csongrád megyei helyszínő ek: Német KER B1 - küszöbszint (hagyományos alapfokú nyelvtudásnak megfelelı) Államilag elismert kétnyelvő nyelvvizsgára felkészítı /szakképesítéssel rendelkezık részére/ Gépjármővezetı (Tehergépkocsivezetı C kategória) + szakmai alapképesítés megszerzésére irányuló Tekintettel arra, hogy a a Magyar Honvédség munkaerıigénye alapján kerül a i jegyzékre, így a tanfolyam kizárólag akkor indítható, ha a munkáltató jelzi konkrét állományba vételi szándékát. Államilag elismert nyelvvizsgára felkészítı Szeged szeptember hatósági Szeged július Hatósági : , egyéb (tréning + körny.): Kert-és parkápoló ** NEM OKJ Kistelek október dig. írástudás + tréning: 30, 20 óra alatt, jogszabály szerint 15 ±20% DECFA, TÁMOP % TÁMOP Munkahely megszerzését és megtartását ** NEM OKJ Szeged július ±20% TÁMOP elısegítı tréning 85. Pályaorientáló és álláskeresési technikák ** NEM OKJ Szeged szeptember % TÁMOP Pályaorientáló és álláskeresési technikák ** NEM OKJ Szentes szeptember % TÁMOP Pályázatíró, projektmenedzser ** NEM OKJ Szeged szeptember ±20% TÁMOP Biztonsági ır Szeged szeptember Cukrász Szeged július ±20% TÁMOP ** Az OKJ-ben nem szereplı esetében az ajánlatnak meg kell felelnie az ajánlattételi felhívás Szakmai követelmények elnevezéső dokumentumban meghatározott szakmai követelményeknek 19/21

20 Csontozó munkás A i ajánlatot a Pick Szeged Zrt-vel (kapcsolattartó: Stefanik-Csányi Dóra, tel: 62/ , 70/ , egyeztetve kell elkészíteni, a t a munkáltatóval együttmőködve kell lebonyolítani Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelı Szeged július Szeged szeptember Épületasztalos Szeged szeptember Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelı + 1 db. szabadon választott - a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 2. sz. mellékletében szereplı - géptípusra gépkezelı jogosítvány megszerzésére (2 csoport) hatósági vizsga 1 géptípusra Szeged július október 94. Gépi forgácsoló Szeged augusztus Gyógymasszır Szeged szeptember Hidegburkoló Szeged szeptember x 15 ±20% % DECFA % TÁMOP % TÁMOP DECFA, TÁMOP % TÁMOP % DECFA, TÁMOP % TÁMOP Kereskedı, boltvezetı Szentes augusztus % TÁMOP Kımőves Szeged szeptember % TÁMOP Logisztikai ügyintézı Szeged augusztus % TÁMOP Mezıgazdasági erı- és munkagépkezelı + Mezıgazdasági vontató és lassú jármő vezetı (T kategória) Hatósági jellegő Makó július OKJ + tréning + dig. írástudás: hatósági : hatósági : jogszabály alapján % TÁMOP /21

21 101. Pék Szeged szeptember Ruházati eladó Szeged október Szakács Szeged szeptember Szárazépítı Szeged augusztus Szerkezetlakatos Szeged szeptember Targoncavezetı + Emelıgépkezelı + gyalogoskíséréső targoncára (3312) és vezetıüléses targoncára (3324) gépkezelı jogosítvány (40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 2. sz. melléklete alapján) Targoncavezetı + Emelıgépkezelı + gyalogoskíséréső targoncára (3312) és vezetıüléses targoncára (3324) gépkezelı jogosítvány (40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 2. sz. melléklete alapján) (2 csoport) Társadalombiztosítási és bérügyi szakelıadó (2 csoport) hatósági vizsga két targoncatípusra hatósági vizsga két targoncatípusra 25-20% DECFA, TÁMOP % TÁMOP ±20% DECFA, TÁMOP Makó október Szeged Szeged július október július szeptember x 17 ±20% TÁMOP x 15 ±20% DECFA, TÁMOP Társasházkezelı Szeged szeptember % DECFA 110. Takarító Szeged szeptember Vízvezeték- és vízkészülék-szerelı + Központifőtés és csıhálózat-szerelı Szeged szeptember % TÁMOP % DECFA 21/21

1. A képzési támogatás alanyai

1. A képzési támogatás alanyai A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a 2014. február 14. és 2014. december 31. közötti időszakban Bács-Kiskun megyében a 6/1996 (VII.16.) MüM rendelet 3. szerinti

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. május 26-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl,

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI KÉPZÉSI JEGYZÉK 2013. év

MUNKAERŐ-PIACI KÉPZÉSI JEGYZÉK 2013. év MUNKAERŐ-PIACI KÉPZÉSI JEGYZÉK 2013. év ( A 6/1996.(VII.16.) sz. MÜM r. 3.. (2)-ben meghatározott feltételeknek megfelelő i programok listája ) 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezőknek Ssz.

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELNŐTTEK KÉPZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A MUNKAERŐ-PIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZÉNEK 2007-2011. ÉVI KÖZPONTI KERETE TERHÉRE NEMZETI

Részletesebben

A 2016. március 1 és 2016. december 31. közötti időszakban képzéseket elindító Ajánlattételi felhívás kérdés válaszok

A 2016. március 1 és 2016. december 31. közötti időszakban képzéseket elindító Ajánlattételi felhívás kérdés válaszok A 2016. március 1 és 2016. december 31. közötti időszakban képzéseket elindító Ajánlattételi felhívás kérdés válaszok Az elmúlt években a Környezeti, fenntarthatósági ismeretek modul is részét képezte

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA TÁMOP-1.1.2-11/1 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régióban)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010. ÉVI DECE TRALIZÁLT REGIO ÁLIS KERETÉBŐL FI A SZÍROZA DÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEI EK FEJLESZTÉSRE IRÁ YULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.I. emelet 137. szoba Pályázati Felhívás Fedélzeti WLAN szolgáltatás 1. Ajánlatkérő neve, címe: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím: MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ. a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ a Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2010. február 23. Utolsó módosítás dátuma: 2010. április 12. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

Szakképzési valamint 18

Szakképzési valamint 18 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL H A GINOP-6.1.1-15 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése kiemelt projekt megvalósítás sára létrejött konzorcium A GINOP-6.1.1-15 Alacsony

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balmazújváros település HB-169/2013 pályázati azonosító számú eljárásához amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett, a természetkímélő gazdálkodási módokat

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Pályázati cél: A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2013. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

MUNKAERİ-PIACI KÉPZÉSI JEGYZÉK 2010. év

MUNKAERİ-PIACI KÉPZÉSI JEGYZÉK 2010. év MUNKAERİ-PIACI KÉPZÉSI JEGYZÉK 2010. év ( A 6/1996.(VII.16.) sz. MÜM r. 3.. (2)-ben meghatározott feltételeknek megfelelı képzési programok listája ) 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezıknek

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása

MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása MTA Wigner FK Wigner Adatközpont kritikus berendezéseinek üzemeltetés-támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról I. A közösségi gabonaintervencióról Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának keretében

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Áttekintés az új szakképzési és felnőttképzési törvényről és végrehajtási rendeleteiről Nemzeti Fejlesztési Alap

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszer alapanyagok beszerzése az Országos Onkológiai Intézet számára tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2011/S 249-405945 1 Tisztelt Ajánlattevő! Az Országos Onkológiai

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya

A Kollektív Szerződés hatálya I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya 1. 1. A Kollektív Szerződés hatálya a 2. pontban foglaltak kivételével kiterjed a MÁV-START Zrt. munkáltatóra, annak valamennyi munkavállalójára

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Eljárást megindító felhívás - Vállalkozási szerződés a Digitális írástudás IKT és vállalkozásindítási alapismeretek képzések teljes körű elvégzésére felnőttek részére, - a TÁMOP-5.1.1-09/3-2009-0016 projekt

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi Szabályzata a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelettel egységes szövegbe foglalva (2013. február 21. napjától

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék

Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól. Tartalomjegyzék Fejezet- és bekezdés címek Adathálózati (Internet) szolgáltatás Általános Szerzıdési Feltételek (v1.2) Érvényes : 2009.06.18-tól Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató megnevezése,

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkérési dokumentáció TiszaSzolg 2004 Kft., mint ajánlatkérı által indított nyílt közbeszerzési eljárásban Konténerszállító gépjármő és konténerszállító pótkocsi beszerzése 2009. október - november

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT HIRDET Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program keretében történő foglalkoztatásra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. PÁLYÁZATOT HIRDET Munkahelyteremtés az Ormánság fejlődéséért munkaerő-piaci program keretében történő foglalkoztatásra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elősegítő

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Potenciális ajánlattevők kérdései és a munkaügyi központ válaszai

Potenciális ajánlattevők kérdései és a munkaügyi központ válaszai Potenciális ajánlattevők kérdései és a munkaügyi központ válaszai Kérdés: Élelmiszer- és vegyi áru eladó képzésnél, a szakács,- valamint a Vendéglátó eladó képzésnél kell- e munkaruhát biztosítania a képzőnek?

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/480-1/2014/I Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a Béke utca 9. szám

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Ajánlattételi felhívás Inkontinencia termékek, és betegalátétek szállítására 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222,

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34356-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 21-034356 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Papír irodaszerek, irodai fogyóanyagok, irodaszerek, irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Nyugati szórvány BI előkészítő 2016/2017 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nyugati szórvány BI előkészítő 2016/2017 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet pályázatot hirdet - szlovén állampolgárságú, vagy - valamely más külföldi (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna kivételével) ország állampolgárságával

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

01/OVSZ/2013. "TIOP kivitelezés" - Ajánlati felhívás módosítása

01/OVSZ/2013. TIOP kivitelezés - Ajánlati felhívás módosítása 01/OVSZ/2013. "TIOP kivitelezés" - Ajánlati felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/33 A regionális vérellátó központok fejlesztése tárgyú TIOP 2.2.3/11/1-2012-0001. kódszámú programban

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Kiírás

Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertőrákos település 1/2013. pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti

Részletesebben

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet. a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl

8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet. a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértıkrıl hatályos: 2012.02.24 - A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

Javaslattételi lap új képzési programok elindításához

Javaslattételi lap új képzési programok elindításához DOKUMENTUMTÁR 28 Javaslattételi lap új képzési programok elindításához I. Javasolt képzés adatai: Képzés elnevezése: Képzés melyik Fktv. szerinti képzési körbe tartozik 1 : Képzés célja: Képzés célcsoportja:

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2010.08.25 Hatálybalépés

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 10 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/54.

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben