A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013.

2 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20 példányban sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

3 Kiadásért felelős: gazdasági főigazgató Kiadja a Miskolci Egyetem ME Sokszorosító Üzeme Gi.2013.ME Miskolc-Egyetemváros A szabályzat gondozásáért felelős: gazdasági főigazgató

4 A Miskolci Egyetem i Oldalszám: Tartalomjegyzék Fejezetszám F e j e z e t c í m Old. szám Vált. szám Bevezetés dátuma Értelmező rendelkezések A gazdálkodási előirányzatok főbb rendező elvei ra jogosult vezetők és utalványozás ellenjegyzése A kötelezettségvállalás alaki és tartalmi követelményei, a kötelezettségvállalás célszerűségét megalapozó eljárás Érvényesítés A kötelezettségvállalás nyilvántartása A kincstárnok i bejelentés rendje a Magyar Államkincstárhoz Adatszolgáltatási kötelezettség Záró rendelkezések A9 Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma:

5 A Miskolci Egyetem i Oldalszám: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht. tv.) 10. (1) bek.-e szerint A költségvetési szerv vezetője felelős a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint az Egyetem számára jogszabályban előírt kötelezettségek éért. A költségvetési szerv fizetési kötelezettségének jogszabályban, szerződésben (megállapodásban), jogerős bírósági ítéletben, közigazgatási határozatban, vagy más fizetési kötelezettséget keletkeztető dokumentumban meghatározott időpontig köteles eleget tenni. A Miskolci Egyetemen a szervezeti egységek jelentős száma, továbbá a nagyfokú területi tagoltság miatt a költségvetési gazdálkodás hatékonyan csak az egyetem egészének közreműködésével valósítható meg. A szabályzat célja, hogy a Miskolci Egyetem Gazdálkodási Szabályzatában (továbbiakban GSz) leírtakon túl meghatározza a közreműködők gazdálkodással összefüggő jogait, feladatait, s megossza az ezekkel kapcsolatos felelősséget. A szabályzat célja továbbá: A jogszabályokban előírtaknak való megfelelés. A gazdálkodás stabilitásának, likviditásának biztosítása. A gazdálkodási felelősség érvényre juttatása. A szabálytalan, felelőtlen kötelezettségvállalás megakadályozása. A nyilvántartási fegyelem erősítése. Az Áht. tv., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Vhr..) alapján a GSz-ban foglaltak figyelembevételével a Szenátus a kötelezettségvállalás, szakmai igazolás, érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés rendjét az alábbiakban szabályozza. Értelmező rendelkezések 1. (1) Kötelezettséget az alapító okiratban meghatározott feladatok célszerű és hatékony ellátására, ellenjegyzés után és csak írásban lehet vállalni. ra a rektor jogosult (továbbiakban: kötelezettségvállaló). A rektor a gazdálkodó egységek rendeltetésszerű működésével kapcsolatos kötelezettségvállalási jogot az Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban SZMSZ), a GSz-ban foglaltak alapján, jelen szabályozás szerint átadja a gazdálkodó egységek vezetőinek. A rektor az egyetem más közalkalmazottját is felhatalmazhatja kötelezettségvállalásra. A rektortól kapott kötelezettségvállalási jog tovább nem ruházható, de a gazdálkodó egység vezetőjét akadályoztatása esetén az egység 1 A Miskolci Egyetem Szenátusának 310/2010. sz. határozatával elfogadott, november 1. napjától hatályos szöveg. 2 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 132/2012. sz. határozatával, hatályba lépett május 1. napján. Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma:

6 A Miskolci Egyetem i Oldalszám: 2 (2) (3) szervezeti és működési szabályzatában, illetve ügyrendjében meghatározott személy helyettesítheti. 3 4 nak minősül a kiadási előirányzatok, és az Európai Unió költségvetéséből közvetlenül kapott támogatás összege, - a felhasználás időpontjáig, idegen pénzeszközként nyilvántartott pénzeszköz - terhére fizetési kötelezettség így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat. 5 A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, részvételi, ajánlattételi felhívás, a pályázati kiírás, továbbá minden olyan nyilatkozat, harmadik személlyel szemben vállalt kötelezettség, amely feltételesen, valamely személy nyilatkozatától függő fizetési kötelezettséget tanúsít, az Ámr (3) bekezdésben foglalt kivételekkel kötelezettségvállalásnak tekintendő. (4) A szakmai ek igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások ének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében - ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás ét követően esedékes - annak ét. Nem szükséges külön igazolását előírni az 1.. (4) bek. szerinti más fizetési kötelezettségek éhez. Az ilyen feladatokkal megbízott dolgozóknak arról kell meggyőződniük, hogy a) az áru a megrendelés szerint hiánytalanul, megfelelő minőségben megérkezett-e, b) a munka elvégzése előírásszerűen megtörtént-e, c) a közalkalmazott nem mulasztott-e, a feladatainak eleget tett-e d) a szolgáltatást nyújtó a vállalt kötelezettségét megfelelő minőségben teljesítette-e, e) a hallgatók a pénzbeli juttatások ellenében vállalt kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítették-e. A szakmai igazolását végző személy megbízása az 1. sz. nyomtatványon történhet, amennyiben a kötelezettségvállaló és a szakmai igazolást végző azonos személy, úgy az 1. sz. nyomtatvány kitöltésével mindkét funkcióra megbízás adható, amennyiben a két személy nem azonos, két 1. sz. nyomtatványt kell kitölteni. A t az igazolás dátumának és a tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni, a szakmai igazolása bélyegző alkalmazásával történik az eredeti számlán. A mulasztásjelentésen, illetve jutalom, kereset kiegészítés, stb. jegyzéken eredeti aláírással kell igazolni a t tárgyhó 20-ig. 3 A 316/2011. sz. Egyetemi Szenátusi határozattal megállapított, december 1. napján hatályos szöveg. 4 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 132/2012. sz. határozatával, hatályba lépett május 1. napján. 5 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 132/2012. sz. határozatával, hatályba lépett május 1. napján. 6 A 310/2010. sz. Egyetemi Szenátusi határozattal megállapított, november 1. napján hatályba lépő szöveg. 7 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 132/2012. sz. határozatával, hatályba lépett május 1. napján. 8 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 362/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos szöveg. Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma:

7 A Miskolci Egyetem i Oldalszám: 3 (5) (6) (7) (8) 9 Az érvényesítés a számla beérkezését követő, de annak utalványozása, kifizetését megelőző, ellenőrző tevékenység. 10 Utalványozás alatt a kiadások ének, bevétel beszedésének, elszámolásának konkrét elrendelését kell érteni. 11 Az ellenjegyzés a kötelezettségvállaláshoz és az utalványozáshoz kapcsolódik. Az ellenjegyző feladata, hogy elősegítse és biztosítsa a jogszabályi előírások és az egyetem belső utasításainak maradéktalan betartását. 12 A kötelezettségvállalást, ellenjegyzést, utalványozást, érvényesítést átruházott jogkörben gyakorlók az átruházásra jogosult írásbeli meghatalmazása esetén jogosultak e jogkörök gyakorlására, melyet az átruházó a Osztály rendelkezésére bocsát, és ahol az nyilvántartásba vételre kerül. Az írásbeli meghatalmazás előterjesztője nyilatkozatával igazolja, hogy a megbízott az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, és rendelkezik a szükséges iskolai végzettséggel. A témaszámok helyességét a Osztály ellenőrzi. Egy témaszámnak egyidejűleg csak egy kötelezettségvállalója lehet, így amennyiben új személy kerül megbízásra, akkor az új megbízás kerül a kötelezettségvállalási modulba, és automatikusan az előző megbízásnál a befejezés dátuma az új megbízás kezdeti időpontjával egyezően rögzítődik. Közalkalmazotti jogviszony megszűnése esetén a Osztály az elszámolási lap bemutatásával értesül a közalkalmazotti jogviszony megszűnéséről, amely lap alapján a kötelezettségvállalási modulból, átruházott jogkörben kötelezettségvállalóként, vagy ellenjegyzőként nyilvántartott munkavállalót törli és a törlést igazolja a elszámolási lapon. Az elszámolási lap egy másolati példánya a Osztályon megőrzésre kerül. A kötelezettségvállalás ének nyomon követése kapcsán a kötelezettségvállalás pénzügyi e érdekében a kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentum eredeti, szignózott, és aláírásokkal ellátott példányát a Osztály alapbizonylataként kezeli. (9) 13 Összeférhetetlenség: A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetve az utalványozó és az ellenjegyző ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a szakmai t igazoló személlyel. Összeférhetetlenség esetén a kötelezettségvállaló a gazdálkodási egység vezetője lehet az irányítása alá tartozó szervezeti egységek témaszámainál. Gazdálkodási egység vezető összeférhetetlensége esetén a Rektor jogosult kötelezettséget vállalni. Ellenjegyző összeférhetetlensége esetén a Gazdasági Főigazgató jogosult ellenjegyezni. i, ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és a szakmai igazolására irányuló feladatot nem végezheti ugyanaz a személy, aki ezt a tevékenységet a 9 A 316/2011. sz. Egyetemi Szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos szöveg. 10 A 310/2010. sz. Egyetemi Szenátusi határozattal megállapított, november 1. napján hatályba lépő szöveg 11 A 316/2011. sz. Egyetemi Szenátusi határozattal megállapított, december 1. napján hatályba lépő szöveg 12 A 310/2010. sz. Egyetemi Szenátusi határozattal megállapított, november 1. napján hatályba lépő szöveg. 13 A 310/2010. sz. Egyetemi Szenátusi határozattal megállapított, november 1. napján hatályba lépő szöveg Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma:

8 A Miskolci Egyetem i Oldalszám: 4 Polgári törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. (10) Nyilvántartás: Az Egyetem, mint kötelezettséget vállaló szerv a kötelezettségvállalásra ellenjegyzésre, szakmai igazolásra, érvényesítésre, utalványozásra jogosult ről és aláírás-mintájukról a belső szabályzatában rögzített formában és módon naprakész nyilvántartást vezet. (2. sz. melléklet) Nyilvántartás rendje: Témaszám nyilvántartására csak akkor kerülhet sor, ha a Osztály rendelkezésére áll: - az eredeti aláírt szerződés - az 1.sz. 3 sz. nyomtatvány a megbízott dolgozó és a megbízó eredeti aláírásával, (témaszám beírása nélkül) Kötelezettségvállaló és ellenjegyző helyettesítése esetén (időszakra megbízva) az 1. sz. 3. sz. nyomtatványt kell kitölteni és aláírva megküldeni a Osztálynak. Kötelezettségvállaló és ellenjegyző személyében történő változás esetén az új megbízással automatikusan visszavonásra kerül az előző megbízás és rendszerben az új kötelezettségvállaló és ellenjegyző jelenik meg. t csak érvényes megbízásokkal lehet vállalni. A kötelezettségvállalási modulhoz való hozzáférési jogosultságot illetve annak visszavonását a szervezeti egység vezető írásban kezdeményezi a Osztály vezetőjénél. (11) 16 A gazdálkodási jogkörök rendje A jogkörök megosztásának alapját döntően - a Szenátus által meghatározott - decentralizált gazdálkodás képezi, /ME Szervezeti Működési Szabályzatában, GSz-ban foglaltak szerint/. Az egyetem gazdálkodási feladatait a) központosítottan, illetve b) egyes osztott keretek tekintetében szervezeti egységei útján látja el, c) pályázati és egyéb szerződéses munkák esetében a projektvezetők/témavezetők a gazdálkodók. A költségvetési előirányzatot évente a Szenátus állapítja meg, melynek keretében meghatározza a központosított gazdálkodás, valamint a szervezeti egységek által felhasználható kereteket. A pénzeszközök, gazdálkodási keretek felhasználására vonatkozó jogosultságokat az 1. sz. mellékletben közölt táblázat tartalmazza. A Szenátus által megállapított keretek - kiemelt előirányzat szerinti részletezésű - betartásáért, a gazdálkodásra vonatkozó központi és egyetemi szintű rendelkezések érvényesítéséért az elsődleges felelősség az egység vezetőjét terheli. Az egység vezetője a felelősségét a helyi szintű belső szabályzatokban munkatársaival megoszthatja. 14 A 310/2010. sz. Egyetemi Szenátusi határozattal megállapított, november 1. napján hatályba lépő szöveg 15 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 362/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos szöveg. 16 A 365/2008. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 01. napjától hatályos szöveg. Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma:

9 A Miskolci Egyetem i Oldalszám: 5 Az osztott keretekkel a gazdálkodási egységek vezetői gazdálkodnak. Azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek a pályázatok és egyéb források témavezetői is ezen meghatározott források vonatkozásában. (1) (2) (3) (4) A gazdálkodási előirányzatok főbb rendező elvei A gazdálkodási előirányzatok egyetemi szintű, illetve a kari és nem kari egységek költségvetési előirányzatai megosztásának főbb rendező elvei - előirányzat-csoportonként - az alábbiak A személyi juttatások előirányzatai, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által jóváhagyott foglalkoztatotti létszám egyetemi szintű előirányzata megváltoztatására a minisztérium, illetve bizonyos esetekben az egyetem is jogosult. Ezen belüli gazdálkodási egységek létszám és bérkeretének megváltoztatására munkáltatói jogköre alapján - az egyetem rektora jogosult főigazgató ellenjegyzésével. Az egységek által felhasználható személyi juttatási keretet központilag a Bér- és Munkaügyi Osztály tartja nyilván. Betartásáért a gazdálkodási egység vezető felelős. A külső kutatási tevékenység és a térítéses oktatások, valamint a pályázatok bevételéből évközben a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló korábban hivatkozott Áht. tv. előírásai szerint növelhető a személyi juttatások előirányzata. Az erre vonatkozó intézkedést a forrás fölött rendelkezni jogosult vezető kezdeményezheti. A személyi juttatások egyéb előirányzatai közül a központi (osztatlan) gazdálkodás keretébe tartozik a) Doktorandusz személyi b) Továbbképzési támogatás c) Központi kezelésű A fenti osztatlan előirányzatokon kívüli személyi juttatások a gazdálkodási egységek szintjére vannak lebontva. A kereteket a dologi előirányzatokkal együtt Bér-és Munkaügyi Osztálya és a Osztálya tartja nyilván. 20 A társadalombiztosítási járulék és a munkaadói járulék előirányzata a központi gazdálkodás körébe tartozik Az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet kivételével a dologi előirányzatokból a központi gazdálkodás körébe tartozik: a) közüzemi díjak b) felújítás, beruházás c) karbantartás (ingatlan) 17 A 246/2007. sz. szenátusi határozattal megállapított, január 1. napjától hatályos szöveg. 18 A 365/2008. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos szöveg. 19 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 362/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos szöveg. 20 A 310/2010. sz. Egyetemi Szenátusi határozattal megállapított, november 1. napján hatályba lépő szöveg. 21 A 44/2007. sz. Szenátusi határozattal megállapított, április 24. napján hatályba lépő szöveg. 22 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 362/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos szöveg. Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma:

10 A Miskolci Egyetem i Oldalszám: 6 d) a takarítás, szemétszállítás, mosatás, liftüzemeltetés, kertészet e) a tűz-, munka- és polgárvédelmi feladatok, f) őrzés-védelem g) munkaruha h) sport és kultúra i) kollégiumi bérleti díjak Központi kiterhelés alapján részben a központi, részben a szervezeti egységek gazdálkodói jogkörébe tartozik: a) a gépjárművek igénybevételének költségei, b) a telefon költségek, c) sokszorosítási költségek. Fentieken túli dologi előirányzat a gazdálkodási egységek szintjére lebontásra kerül. A Szenátus által így meghatározott keretek betartásáért a gazdálkodási egységek vezetői felelősek. A megállapított keret évközi módosítására pótelőirányzatból, valamint többletbevétel terhére van lehetőség. (5) 23 Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatával az egyetem karai (kari tanácsok) és önálló intézete (intézeti tanács) gazdálkodnak. A hallgatói támogatások, díjak és térítések következő tanévi előirányzatát, az egyetemi költségvetés összeállításának részeként és arra tekintettel a gazdasági főigazgató állapítja meg a Miskolci Egyetem hallgatói részére nyújtható támogatásokról, valamint az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat és a jogszabályokban előírtak figyelembe vételével, és arról tájékoztatja a Szenátust. Ez a keretösszeg a felügyeleti szerv általi pótelőirányzattal növelhető. A gazdálkodási feltételeket a Szenátus által elfogadott - A hallgatók részére nyújtható támogatásokról, valamint az általuk fizetendő díjakról és térítések -ről szóló - szabályzat előírásai határozzák meg. A hallgatói támogatások odaítélése a Hallgatói és Doktoranduszhallgatói Önkormányzatok és a Szociális és Ösztöndíj Bizottságok jogköre, s a keretek nyilvántartása és a támogatások számfejtése a Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ feladata. A tankönyv- és jegyzettámogatások előirányzata felett a rendelkezési jogot a tanulmányi rektorhelyettes gyakorolja. A gazdálkodás lebonyolításával összefüggő feladatokat a dékáni hivatalok látják el. (6) A felújítási (nagyjavítás), beruházási célú előirányzatok feletti rendelkezési jogot főigazgató gyakorolja. (7) Mindezek figyelembevételével a gazdálkodási jogköröket a központosított előirányzatok, illetve a gazdálkodó egységek keretei tekintetében az alábbiak szerint szabályozzuk. 24 Az egyetemi alapok fölött a rektor rendelkezik, főigazgató ellenjegyzése mellett. 23 A 310/2010. sz. Egyetemi Szenátusi határozattal megállapított, november 1. napján hatályba lépő szöveg. 24 A 365/2008. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos szöveg. Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma:

11 A Miskolci Egyetem i Oldalszám: 7 (1) (2) ra jogosult vezetők Az egyetem költségvetésének kiadási előirányzatait terhelő fizetési kötelezettség vállalása (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) vagy ilyen követelés (bevételi előirányzat e érdekében történő) előírása a törvényben meghatározott kivétellel az egyetem rektorának, vagy az általa kormányrendeletben foglaltak szerint írásban megbízott személynek a hatáskörébe tartozik. 27 Az egyetem rektora által az alábbi vezetők, valamint vezetői megbízással nem rendelkező közalkalmazottak rendelkeznek átruházott kötelezettségvállalási hatáskörrel, akik e jogosultságot csak a rendelkezésükre bocsátott keretösszegen belül és a kiemelt tételek keretének betartásával gyakorolhatják: a) rektorhelyettesek, b) gazdasági főigazgató, c) főtitkár d) szakterületi igazgató(k), e) dékánok, f) intézetigazgatók, g) tanszékvezetők, h) funkcionális szervezeti egységek vezetői, i) szolgáltató szervezeti egységek vezetői, j) kutatóközpontok vezetői, k) projektvezetők, témavezetők (3) Utalványozásra jogosult: a) Utalványozásra a rektor jogosult, mely jogosultságát az SzMSz-ben foglaltak értelmében a jelen szabályzatban (1. sz. melléklet) meghatározottak szerint átruházza. b) A kötelezettségvállalásra jogosultak egyben jogosultak: a) a kötelezettségvállalás ének szakmai igazolására, b) és a rendelkezésre álló keret erejéig a kifizetés forrásának meghatározására is. c) A kifizetés utalványozására, a banknál aláírásra bejelentettek közül főigazgató és az általa írásban megbízott dolgozó(k) jogosult(ak). 25 A 310/2010. sz. Egyetemi Szenátusi határozattal megállapított, november 1. napján hatályba lépő szöveg 26 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 132/2012. sz. határozatával, hatályba lépett május 1. napján. 27 A 310/2010. sz. Egyetemi Szenátusi határozattal megállapított, november 1. napján hatályba lépő szöveg. Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma:

12 A Miskolci Egyetem i Oldalszám: 8 (1) és utalványozás ellenjegyzése és utalványozás ellenjegyzésére főigazgató vagy az általa írásban megbízott közalkalmazott jogosult (továbbiakban: ellenjegyző). A kötelezettségvállalás és az utalvány ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. Az ellenjegyző az aláírását megelőzően köteles meggyőződni arról, hogy a) a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata rendelkezésre áll-e, illetve a befolyt vagy várhatóan befolyó bevétel biztosítja-e a fedezetet, b) az előirányzat felhasználási terv szerint a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll-e, c) a kötelezettségvállaló, illetve utalványozó az arra jogosult személy volt-e, d) a kiadás ére a feladatok ellátása érdekében szükség van-e, e) a vonatkozó jogszabályokat, belső rendelkezéseket betartották-e. (2) Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a szükséges feltételeknek, az ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót. Amennyiben az ellenjegyzésre jogosult a kötelezettségvállalással, illetve utalványozással - a fenti követelmények bármelyikének megsértése miatt - nem ért egyet, a bizonylatot záradékkal kell ellátni. A kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt kötelezettségvállalásról, illetve utalványozásról 8 napon belül értesíteni kell a) az egyetem rektorát, amennyiben a kifogásolt intézkedés átruházott hatáskörben történt, b) az EMMI-t, ha a rektor kötelezettségvállalásával, illetve igazolásával nem ért egyet az ellenjegyző. A bejelentést a fogadó 8 napon belül köteles kivizsgálni. (3) Ha az Egyetemhez kincstári biztost rendelnek ki, akkor a kötelezettségvállalás, illetve utalványozás a kötelezettségvállaló, illetve utalványozó és az ellenjegyzésre jogosult személy aláírása mellett csak a kincstári biztos külön írásbeli ellenjegyzése után érvényes. (4) Ellenjegyzés csak a rendelkezésre álló fedezet erejéig, a vonatkozó szabályok betartásával adható. 28 A 365/2008. sz. Egyetemi Szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos szöveg. 29 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 132/2012. sz. határozatával, hatályba lépett május 1. napján. 30 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 132/2012. sz. határozatával, hatályba lépett május 1. napján. 31 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 362/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos szöveg. Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma:

13 A Miskolci Egyetem i Oldalszám: 9 (1) A kötelezettségvállalás alaki és tartalmi követelményei, a kötelezettségvállalás célszerűségét megalapozó eljárás Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, esedékességét megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetések éhez, amelyek eseményenkénti százezer forintot el nem érik el, pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódnak, vagy jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettségnek minősül. Más fizetési kötelezettségnek a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség minősül. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. A kötelezettségvállaló személyében felel a) a vonatkozó jogszabályok és az egyetem belső rendelkezéseinek betartásáért, b) a kötelezettségvállalás tartalmáért, c) a fedezet meglétéért, azaz arról történő meggyőződésért, hogy a rendelkezésére bocsátott keretből az ellenérték kifizethető, d) a hatáskörébe utalt előirányzatok betartásáért, e) a kötelezettség az előirányzat-felhasználási tervben szerepel, f) tárgyévi vagy tárgyéven túli fizetési kötelezettségről van szó, g) az ellenjegyzési jogosultsággal rendelkező személy ellenjegyzése megtörtént, továbbá h) azért, hogy csak olyan körben vállaljon kötelezettséget, amelyre jogszabály, vagy e belső szabályzat feljogosította. A kötelezettségvállalás, követelés előírása ellenjegyzőjét a kötelezettségvállalóval együttes felelősség terheli. 32 A 310/2010. sz. Egyetemi Szenátusi határozattal megállapított, november 1. napján hatályba lépő szöveg 33 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 132/2012. sz. határozatával, hatályba lépett május 1. napján. Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma:

14 A Miskolci Egyetem i Oldalszám: 10 (2) 34 Az ,- Ft-ot meg nem haladó összegű kötelezettségvállalás esetén a felsorolt intézkedések (ellenjegyzés, nyilvántartásba vétel) a számla kiegyenlítésekor, azzal egyidejűleg megtehetők. (3) A kötelezettségvállalás, követelés előírása előtt meg kell győződni arról, hogy a feltételei megvannak-e, a kötelezettségvállalás valóban az alapító okiratban foglalt feladatok célszerű és hatékony ellátását szolgálja, továbbá a rendelkezésre bocsátott keretösszeg fel nem használt és korábbi kötelezettségvállalással le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet. (4) 37 A kötelezettségvállalás dokumentumai (5) Írásban vállalt kötelezettségvállalás dokumentumai: a) kinevezési okirat és annak módosításai, személyi jellegű kifizetésre vonatkozó belső ügyirat, utasítás, átsorolás, b) szerződés, c) megállapodás, d) (visszaigazolt) megrendelés, e) a jóváhagyott feladat megvalósítása érdekében kötött, szerződéssel alátámasztott és a Kincstárnak az adott év december 20-áig bejelentett Engedélyokirat, illetve Alapokmány, f) kormányhatározat alapján átcsoportosított előirányzat felhasználására tett és a határozat megjelenésétől számított 60 napon belüli intézkedés dokumentuma, g) pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma, h) a Kbt. a közbeszerzés megkezdéseként a közbeszerzési eljárást megindító feladott hirdetmény, megküldött ajánlati, ajánlattételi felhívás, továbbá a meghirdetett támogatási konstrukció dokumentumai (pályázati felhívások, kiírások, támogatási programok, egyedi támogatások), amennyiben nem kerülnek visszavonásra. Nem előzetesen írásban vállalt kötelezettségvállalások dokumentuma: a) számla b) egyéb számviteli bizonylat 38 A kötelezettségvállalás célszerűségét megalapozó eljárás A kötelezettségvállaláskor, ellenjegyzésre történő beterjesztésekor a 3. sz. nyomtatványt kell értelemszerűen kitölteni. A kötelezettségvállalás dokumentumán az alábbi adatoknak kell szerepelni. a) Bizonylat sorszáma, b) Terhelendő szervezeti egység neve, témaszáma, új témaszáma esetén a téma megnevezése. c) Szerződés száma, kelte, ügyintéző (szervezeti egységnél), d) tárgya. A kötelezettségvállalás indoka, szükségessége, és a kiválasztás indoklása.*/ e) A szerződés szerinti teljes összeg forintban. 34 A 310/2010. sz. Egyetemi Szenátusi határozattal megállapított, november 1. napján hatályba lépő szöveg 35 A 365/2008. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos szöveg. 36 Az eredeti (4) bekezdést hatályon kívül helyezte a szenátus 365/2008. sz. határozatával. 37 A 310/2010. sz. Egyetemi Szenátusi határozattal megállapított, november 1. napján hatályba lépő szöveg. 38 A 310/2010. sz. Egyetemi Szenátusi határozattal megállapított, november 1. napján hatályba lépő szöveg. Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma:

15 A Miskolci Egyetem i Oldalszám: 11 (6) (1) (2) (3) (4) 39 Jelen szabályzat 1.. (2) bekezdésében részletezett előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések esetén a kifizetés alapjául szolgáló számlák és az ahhoz kapcsolódó bizonylatok vonatkozásában kell a jelen szabályzatban rögzítettek szerint a szakmai i igazolási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési eljárást lefolytatni. Érvényesítés Érvényesítő feladatokat ellátó személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie (továbbiakban: érvényesítő). Az érvényesítő megbízását a gazdasági főigazgató adja ki. 41 Az e feladatot ellátó személy köteles meggyőződni arról, hogy a) a számla valóban az egyetem előirányzatát terheli-e, b) az anyag, áru, szolgáltatás, vagy más munka átvétele, illetve a szükséges bevételezés megtörtént-e, c) az előírt dokumentumok megvannak-e, d) a számla számszakilag helyes-e, e) összességében a számla helyességéről tartalmi, formai szempontból, f) szakmai igazolás létezik, az igazoló eljárás szabályszerűen lezajlott, g) fedezet rendelkezésre áll a kifizetés előírása és a fedezetigazolás megléte ellenőrzésre került, h) a megelőző ügymenetben az Áht., annak végrehajtási rendelete és az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. 42 Az érvényesítésnek az érvényesítette megjelölésen kívül tartalmaznia kell a felülvizsgált, illetve jóváhagyott számla összegét, továbbá annak a keretnek a megjelölését, amelyből az összeg kifizetendő és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. Az érvényesítés a szakmai igazolásán alapul. Az érvényesítést a Gazdasági Főigazgató által írásban megbízott alkalmazottja végzi (4. sz. nyomtatvány).. Ha az érvényesítő a jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárásra az Vhr. 54. (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni. 43 Az európai uniós forrásból biztosított költségvetési támogatások esetén a közreműködő szervezet alkalmazásában álló személy is megbízható az érvényesítési feladatok ellátására. A megbízást írásba kell foglalni. 39 A 316/2011. sz. Egyetemi Szenátusi határozattal megállapított, december 1. napján hatályba lépő szöveg. 40 A 365/2008. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos szöveg. 41 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 132/2012. sz. határozatával, hatályba lépett május 1. napján. 42 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 132/2012. sz. határozatával, hatályba lépett május 1. napján. 43 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 132/2012. sz. határozatával, hatályba lépett május 1. napján. Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma:

16 A Miskolci Egyetem i Oldalszám: 12 (5) A Miskolci Egyetem Számítógépes Tanulmányi Rendszerében a bevételek előírására jogosult az a dolgozó, akit főigazgató írásban megbíz érvényesítési feladatok ellátásával. (4. sz. nyomtatvány) Az egyes források vonatkozásában a szabályzatban felsoroltakon túli jogosultságra szóló megbízás (kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés) a 1. sz. 2. sz., 3. sz, 4. sz. nyomtatvány értelemszerű kitöltésével és a nyomtatványon feltüntetett szervezetek felé történő megküldésével adható. Témaszám nyitására csak akkor kerülhet sor, ha a Osztály rendelkezésére áll az a) aláírt szerződés b) 1. sz. nyomtatvány a megbízott dolgozó aláírásával /témaszám beírása nélkül/. 6/A. 44 Utalványozás (1) Utalványozásra csak az érvényesítést követően kerülhet sor. Utalványozás nélkül az érvényesített összeget kifizetni nem lehet. Nem kell utalványozni a) a termék értékesítéséből, szolgáltatás nyújtásából - számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján - befolyó, valamint a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, b) a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a számlavezető által felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásokat, c) az európai uniós forrásokból nyújtott támogatások jogszabály szerinti lebonyolítási számláról történő kifizetését, és d) a fedezetkezelői számláról, valamint - a fedezetkezelői számlára történő átutalás esetén - az építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket. (2) Utalványozni az érvényesített okmányra rávezetett vagy külön írásbeli rendelkezéssel lehet. A külön írásbeli rendelkezésként elkészített utalványon fel kell tüntetni: a.) az utalványozó és az utalványozás ellenjegyzőjének keltezéssel ellátott aláírását, b.) az utalvány szót, c.) a költségvetési évet, d.) a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, e.) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, f.) a megterhelendő és a jóváírandó pénzforgalmi számla számát és megnevezését, g.) a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát. 44 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 132/2012. sz. határozatával, hatályba lépett május 1. napján. Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma:

17 A Miskolci Egyetem i Oldalszám: 13 (3) Az utalványozás, a kifizetést megelőzően, írásban, az arra feljogosított személy ellenjegyzése mellett történik. Az utalványozás a kifizetés előtti kötelezettségvállalás jogosságának ellenőrzésére is kiterjed. (1) A kötelezettségvállalás nyilvántartása Gondoskodni kell a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről, és a kötelezettségvállalás értékéből az Vhr ban foglaltakkal összhangban - a költségvetési év és az azt követő évek szabad előirányzatait terhelő rész lekötéséről. A nyilvántartás tartalmazza legalább a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, a kötelezettségvállalást tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét, a kötelezettségvállaló nevét, a jogosult azonosító adatait, a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, évek és előirányzatok szerinti megoszlását, a kifizetési határidőket, továbbá a i adatokat. A kötelezettségvállalási modulnak megfelelően minden bevételi és kiadási tételt a kötelezettségvállalási rendszerben kell először rögzíteni a szervezeti egységeknek. (2) (3) (4) 46 Az Igénylési lapot, a szabályzat 5. sz. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével - minden esetben a leigazolt, ellenjegyzett számlához csatolva kell eljuttatni illetékes osztályára az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kötelezettségvállalások esetén. Az 5..(1) bek.-ben meghatározottakat meghaladó kötelezettségvállalás csak előzetesen írásban történhet. A kötelezettség nyilvántartásba vételének már a szerződés, megállapodás, megrendelés alapján meg kell történnie. 47 A kötelezettségvállalási modul keret-kimutatási alpontjának megfelelően pénzügyi fedezet nélkül nem vihető fel kötelezettség vállalás. A keretkimutatás biztosítja a szervezeti egységek részére, hogy a lehető legrövidebb időn belül rendelkezésükre álljon a le nem kötött keretről, valamint leg szabad keretről témaszámonként az információ. 48 A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni az abból származó valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha valamely fizetési kötelezettség bekövetkezése bizonytalan vagy külön jövőbeli nyilatkozattól függ. Ha a fizetési kötelezettség jövőbeni mértéke nem határozható meg pontosan, a körülmények és az előző évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján az adott piaci, gazdasági, társadalmi körülmények között - az ésszerű gazdálkodás mellett - reális legmagasabb összegű kötelezettséget kell feltételezni. Ha a kötelezettségvállalásához közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, és a kötelezettségvállalás dokumentuma a Kbt. 12. b) pontjában vagy 14. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő szerződés, a kötelezettségvállalás értéke megegyezik a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a Kbt. rendelkezései szerint számított értékével. A közbeszerzési kötelezettség alá nem eső, határozatlan időre vállalt kötelezettség értékét a költségvetési évben és az azt követő három éven keresztül származó fizetési kötelezettségek összegeként kell meghatározni. 45 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 132/2012. sz. határozatával, hatályba lépett május 1. napján. 46 A 310/2010. sz. Egyetemi Szenátusi határozattal megállapított, november 1. napján hatályba lépő szöveg.. 47 A 365/2008. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos szöveg. 48 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 132/2012. sz. határozatával, hatályba lépett május 1. napján. Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma:

18 A Miskolci Egyetem i Oldalszám: 14 Az Vhr (4) bekezdésben foglaltak kivételével a szabad fedezet rendelkezésre állásának vizsgálatához a kötelezettségvállalás értékeként meghatározott összegből a költségvetési év és - ha az Vhr. 46. alapján szükséges - az Áht. 36. (4) bekezdése szerinti évek szabad előirányzatait kell vizsgálni. Az Áht. 20. (1) bekezdése szerinti idegen pénzeszközök terhére vállalt kötelezettség esetén a szabad fedezet vizsgálatát a nyilvántartott idegen pénzeszköz fel nem használt részére kell elvégezni. Az Áht. 36. (2) bekezdése szerinti más fizetési kötelezettségek esetén a teljesített kifizetésekkel egyidejűleg kell annak adatait és a kifizetés összegét az Vhr (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba felvenni, és a 46. szerint érintett évek szabad előirányzatait a kifizetés összegével csökkenteni. A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén haladéktalanul gondoskodni kell az Vhr (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről, valamint a 46. szerint érintett évek szabad kiadási előirányzatai módosításáról. (5) (6) Az eszközök megrendelését a szabályzat 8. sz. és 9. sz. melléklete szerinti megrendelés nyomtatvány szabályszerű kitöltésével - kötelezettségvállaló aláírásával - kell eljuttatni: A kötelezettségvállalási rendszerben alkalmazandó nyomtatványokat a 2.sz. melléklet tartalmazza. A nyomtatványok letölthetők a kötelezettségvállalási modulból. A rektor által kötelezettségvállalásra, igazolásra, a rektor, vagy a főigazgató által ellenjegyzésre, érvényesítésre feljogosított felsorolását a 2. sz. melléklet szerinti minta nyomtatvány alapján elkészített listán kell nyilvántartani. (1) A költségvetési (fő)felügyelő 49 A 310/2010. sz. Egyetemi Szenátusi határozattal megállapított, november 1. napján hatályba lépő szöveg. 50 Az (5) bekezdést hatályon kívül helyezte a szenátus 365/2008. sz. határozatával. 51 A 310/2010. sz. Egyetemi Szenátusi határozattal megállapított, november 1. napján hatályba lépő szöveg. 52 A 310/2010. sz. Egyetemi Szenátusi határozattal megállapított, november 1. napján hatályba lépő szöveg. 53 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 132/2012. sz. határozatával, hatályba lépett május 1. napján. Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma: A költségvetési (fő)felügyelő a miniszterelnök által és megbízó levelével ellátott természetes személy, vezető köztisztviselő, aki feladatát a megbízás szerinti központi költségvetési szervnél, irányító szervnél, alapnál láthatja el. 52 (2) 53 A költségvetési (fő)felügyelő a) jogosult a szerv tekintetében érvényes titoktartási követelmények szerinti nyilatkozatok megtételét követően a szerv kezelésében levő, közpénz felhasználásával összefüggő adatot - ideértve a minősített adatnak, továbbá üzleti vagy más titoknak minősülő adatokat is - megismerni, az azokat tartalmazó iratokba vagy egyéb adathordozókba betekinteni, b) véleményezi a tervezéssel, gazdálkodással, ellenőrzéssel, beszámolással kapcsolatos belső szabályzatokat,

19 A Miskolci Egyetem i Oldalszám: 15 c) a kötelezettségvállalásra irányuló eljárásokat előzetesen véleményezi azzal, hogy a tízmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó összegű kötelezettségvállalások tekintetében kifogással élhet, különösen a költségvetés-politikai céloknak való megfelelőségre, a szükségszerűségre, időszerűségre, forrásszükségletre, a fedezet meglétére, és a kifizetés ütemezésére tekintettel, és d) a tervezéssel, gazdálkodással, beszámolással összefüggő intézkedéseket előzetesen véleményezi. (1) Tervezéssel, gazdálkodással, beszámolással összefüggő intézkedés a) a költségvetési (fő)felügyelő által előre meghatározott körben a a tízmillió forintot értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalásra és bevétel beszedésére irányuló intézkedés, b) a szerv kincstári és elemi költségvetése, maradvány-elszámolása, c) a költségvetési (fő)felügyelő által előre meghatározott körben az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására irányuló intézkedés, d) az elrendelt zárolás végrehajtására irányuló intézkedés, e) a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból többletforrás biztosítására irányuló igény, f) az Vhr (3) bekezdése szerinti előrehozásra irányuló kérelem, és g) az eszközök értékesítésére és selejtezésére irányuló intézkedés. i bejelentés rendje a Magyar Államkincstárhoz Az egyetem a kötelezettségvállalást követő 5 munkanapon belül, de legkésőbb a kifizetést megelőző 10. munkanapig köteles egyedileg bejelenteni a szabályzat 12. sz. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével a MÁK-hoz az 5 millió forintot elérő kötelezettségvállalást. (2) A bejelentést a kötelezettségvállalásra és ellenjegyzésre jogosult írja alá. (3) Az egyetem köteles bejelenteni, a 13., 14. sz. nyomtatvány kitöltésével legkésőbb a kifizetést megelőző 10. napig, a kötelezettségvállalásban bekövetkezett változást. (4) A MÁK az előirányzati szabad keret rendelkezésre állása esetén a kötelezettségvállalást befogadja, visszaigazolja, majd nyilvántartásba veszi, a szabad előirányzati bevételből a kötelezettségvállalás összegét leköti. Amennyiben nem áll rendelkezésre szabad keret a MÁK erről értesíti a NGM-ot, EMMI-t és az egyetemet. (5) A MÁK az általa nyilvántartott kötelezettségvállalásról és az erre történt ről az egyetemet a számlakivonat keretében értesíti. (6) A 310/2010. sz. Egyetemi Szenátusi határozattal megállapított, november 1. napján hatályba lépő szöveg 55 A 310/2010. sz. Egyetemi Szenátusi határozattal megállapított, november 1. napján hatályba lépő szöveg 56 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 362/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos szöveg. 57 Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 132/2012. sz. határozatával, május 1. hatállyal. Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma:

20 A Miskolci Egyetem i Oldalszám: 16 Adatszolgáltatási kötelezettség (1) A decentralizált keretgazdálkodásra feljogosított szervezeti egységek a kötelezettségvállalásaikat (bevételi-kiadási) kötelesek a kötelezettségvállalási modulba rögzíteni, és a kötelezettségvállalási sorszámmal ellátott számlát, levelet, egyéb bizonylatot megküldeni az illetékes osztályra. A kötelezettségvállalási program biztosítja a szervezeti egység részére a lekérdezés listázását a) vállalt bevételekről b) vállalt kiadásokról c) teljesített bevételekről d) teljesített kiadásokról témaszámonként tételesen. A keretfigyeléssel lehetővé válik, hogy a szervezeti egység csak a rendelkezésre álló keret, bevétel erejéig vállaljon kiadási kötelezettséget. A keretek túllépése illetve megelőlegezés csak külön gazdasági főigazgatói engedéllyel lehetséges. (2) A kötelezettségvállalási program lehetőséget biztosít a főkönyvi feladás elkészítésére a számlarendben foglaltak szerint. A pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalás év végi állománya jogcímekre legyűjthető. (3) A gazdasági főigazgató az egyetemi költségvetés intézményi jóváhagyását követően írásban tájékoztatja a decentralizált keretgazdálkodásra feljogosított gazdálkodási egységeket az előző évi maradványokról és a jóváhagyott gazdálkodási keretekről. Záró rendelkezések (1) Ezen szabályzat az Egyetemi Tanács december 12-i ülésén 101/2002. sz. határozatával elfogadott, a december 15-i ülésen 117/2005. sz. határozatával, a Szenátus október 18-i ülésén 130/2006. sz. határozatával április 24-i ülésén 44/2007. sz. határozatával,a Szenátus december 17-i ülésén 246/2007. sz. határozatával január 1-i hatállyal, 365/2008.sz. határozatával december 1-i hatállyal, 71/2009. sz. határozatával március 26-i hatállyal, 432/2009. sz. határozatával január 1-ei hatállyal, valamint a 310/2010. sz. határozatával november 1-i. hatállyal, 316/2011.sz. határozatával december 1-i hatállyal, 132/2012.sz. határozatával május 1-i hatállyal, 362/2013. sz. határozatával október 1-i hatállyal módosított szöveget egységes szerkezetben tartalmazza. Miskolc, szeptember 26. Dr. Torma András rektor a Szenátus elnöke 58 A 365/2008. sz. szenátusi határozattal megállapított, december 1. napjától hatályos szöveg. 59 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 132/2012. sz. határozatával, hatályba lépett május 1. napján. Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma:

21 A Miskolci Egyetem i Oldalszám: 17 Mellékletek jegyzéke 1. sz. melléklet Pénzeszközök, gazdálkodási keretek felhasználására vonatkozó jogosultságok sz. melléklet Nyomtatványok sz. melléklet KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, BELSŐ SZABÁLYZATOK JEGYZÉKE Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma:

22 A Miskolci Egyetem i Oldalszám: sz. melléklet Pénzeszközök, gazdálkodási keretek felhasználására vonatkozó jogosultságok sz. melléklet A rektor kizárólagos hatáskörébe tartozik: - Az egyetem tulajdonában, kezelésében lévő ingatlan értékesítésére vonatkozó szerződés megkötése. - Gazdálkodó szervezet alapításához, ahhoz történő csatlakozáshoz kapcsolódó, kötelezettségvállalásra irányuló dokumentumok aláírása. - Együttműködési megállapodások megkötése, a hallgatói szakmai gyakorlatra vonatkozó szerződések kivételével. fajtája Teljesítésigazolás ellenjegyzése Érvényesítés Utalványozás Utalványozás ellenjegyzése 1. Jogosultság jogszabályi felhatalmazás alapján tárgytól és értékhatártól függetlenül rektor, aki e jogosítványai egy részét átruházza az alábbiakban részletezettek szerint /Azon rovatoknál, ahol a t igazoló személye nincs feltüntetve, ott a kötelezettségvállaló a igazolója./ gazdasági főigazgató, aki e jogosultságai egy részét átruházza z alábbiakban részletezettek szerint gazdasági főigazgató által dolgozók rektor, aki e jogosítványai egy részét átruházza az alábbiakban részletezettek szerint gazdasági főigazgató, aki e jogosítványai egy részét átruházza a GMF Bér és Munkaügyi, re A gazdasági főigazgató által ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 2. Munkáltatói jogkör gyakorlása keretében (kinevezés, kinevezés módosítás, alapbér, pótlék, kereset kiegészítés, jutalom, jubileumi jutalom, helyettesítési díj, túlmunka megállapítás) rektor gazdálkodási vagy szervezeti egység vezetője az érintett gazdálkodási egység vagy szervezeti egység gazdasági végzettségű dolgozója, vagy főigazgató által megbízott személy főigazgató által Bér- és Munkaügyi utalványozásár a a banknál bejelentett aláírók jogosultak Bér- és Munkaügyi 60 A 316/2011. sz. Egyetemi Szenátusi határozattal megállapított, december 1. napján hatályba lépő szöveg.. 61 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 362/2013. sz. határozatával, október 1. napjától hatályos szöveg. Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma:

23 A Miskolci Egyetem i Oldalszám: sz. melléklet fajtája 3. Személyi juttatások előirányzatán - szociális juttatások rektor - továbbtanulás támogatása - külföldi napidíjak Teljesítés- igazolás ellenjegyzése humánpolitikai igazgató témaszám felett rendelkezésre jogosult - jegyzet szerzői díjak általános rektorhelyettes stratégiai ügyek céljára stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes gazdálkodási egység vezetője Az érintett gazdálkodási egység vagy szervezeti egység gazdasági végzettségű dolgozója, vagy főigazgató által megbízott személy Humánpolitikai Iroda dolgozója A témaszám ellenjegyzője Központi Igazgatás munkatársa Központi Igazgatás Érvényesítés Utalványozás Utalványozás ellenjegyzése főigazgató által Bér-és Munkaügyi főigazgató által Bér-és Munkaügyi főigazgató által Bér-és Munkaügyi főigazgató által Bér-és Munkaügyi főigazgató által banknál bejelentett aláírók jogosultak banknál bejelentett aláírók jogosultak banknál bejelentett aláírók jogosultak banknál bejelentett aláírók jogosultak Bér-és Munkaügyi Bér-és Munkaügyi Bér-és Munkaügyi Bér-és Munkaügyi Bér-és Munkaügyi Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma:

24 A Miskolci Egyetem i Oldalszám: sz. melléklet Változat száma: A6 munkatársa Bér-és Munkaügyi banknál bejelentett aláírók jogosultak Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma:

25 A Miskolci Egyetem i Oldalszám: sz. melléklet fajtája - nemzetközi kiadványok lekt. díjai - TDK feladatokra, Teljesítés-igazolás ellenjegyzése tudományszervezési és nemzetközi osztályvezető tudományszervezési és nemzetközi osztályvezető - központi feladatokra humánpolitikai igazgató tudományszervezési és nemzetközi osztályvezető tudományszervezési és nemzetközi osztályvezető magasabb vezetők, vezetők Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály dolgozója Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály dolgozója Humánpolitikai Iroda dolgozója Érvényesítés Utalványozás Utalványozás ellenjegyzése főigazgató Bér-és által Munkaügyi Bér-és Munkaügyi banknál bejelentett aláírók jogosultak főigazgató által Bér-és Munkaügyi főigazgató által Bér-és Munkaügyi banknál bejelentett aláírók jogosultak banknál bejelentett aláírók jogosultak Bér-és Munkaügyi Bér-és Munkaügyi Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma:

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma 6. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről A kötelezettségvállalás,

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE

SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE Miskolc, 2015 1.1.36. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 298/2015. SZ. HATÁROZATA.

Részletesebben

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2010. január 1-tıl

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA Miskolc, 2012 7.9. sz. Egyetemi szabályzat A MISKOLCI EGYETEM HIVATALOS KÜLFÖLDI UTAZÁSOK ÉS VENDÉGFOGADÁSOK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 6.11. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 315/2014. SZ. HATÁROZATA

Részletesebben

A SZERZİDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE

A SZERZİDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE NYÍREGYHÁZI FİISKOLA A SZERZİDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE 2009. július TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 1. A szabályzat célja, hatálya, fogalmak... 3 2. Képviseleti és szerzıdéskötési jogosultság... 3

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e)

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óváros tér 9. A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA, A BELSŐ

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 2. módosítás 1 (35). oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 31-2010/2011. (2011.06.07). sz. határozatával 2011.06.07-én módosította, hatályos 2011.06.08-tól A szabályzat

Részletesebben

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A

Részletesebben

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok 2. sz. melléklet Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok I. Általános rendelkezések 1. A biztosítékra vonatkozó szerződések megkötése és módosítása a munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2015. 6.7. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 321/2015. SZ. HATÁROZATA ALAPJÁN Készült 8

Részletesebben

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI

S-14/2016. SZÁMÚ SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI Borotai Takarékszövetkezet 6445 Borota, Dózsa György u. 22. Telefon: +36 77 400 068 E-mail: kozpont@borotaitksz.hu www.borotaitksz.hu Cégjegyzékszám: 03-02-000162, Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Adószám:

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTİ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés

Részletesebben

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM ALAPFELADATOK ELLÁTÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM ALAPFELADATOK ELLÁTÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM ALAPFELADATOK ELLÁTÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE Miskolc 2015 4.3. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM ALAPFELADATOK ELLÁTÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉRE A Miskolci

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje 1./ Az intézmény tevékenysége A Budakalász Gimnázium esti és levelező tagozatú gimnáziumi oktatást biztosít elsődlegesen nagykorú fatal felnőttek

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2016. március 21. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 159/2015.(08.07.) számú

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. sz.: 362/300/32-2/202. 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend

Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend 1. A bizonylati rend célja A Bizonylati rend célja, hogy biztosítsa a Szövetségnél a számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó bizonylatok kiállításának, ellenőrzésének,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról A Kormány a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. (1) bekezdés a)-g) pontjaiban kapott felhatalmazás

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. X. 7-TİL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA (Elfogadva a Szenátus 157/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. A számviteli politika jogforrásai... 4 2. A szabályzat

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, 2011. december 28. Salgótarján,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 5.801/2016. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával együttműködési megállapodás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ Tárgy: Vezet i összefoglaló Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. dr. Guba Zsolt jegyz Tisztelt Jegyz Úr! A 2014. évi bels ellen rzési

Részletesebben

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS A Békés Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. -a, továbbá a foglalkoztatást

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 2013. október 15-i és a 2014. december 18-i módosításokkal) Nyíregyháza 2014. december

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvények szervezésének, és tanulmányok, tanulmánykötetek megjelenésének támogatása A pályázati kategória kódja:

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice, Azonosító: 1/2016 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 8. Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Személyi hatály: Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től dr.borsós Beáta igazgató GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT A Bartók Kamaraszínház és Művészetek

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT (( SOPRON 2011 Jelen szabályzat célja a NymE (a továbbiakban: Egyetem) kutatás-fejlesztési és pályázati tevékenységének elősegítése, támogatása, hatékonyságának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25

3. Számú melléklet... 25. Díjak... 25 Tartalomjegyzék 1. A szerződő felek... 3 1.1. A szolgáltató... 3 1.2. Ügyfél, Megrendelő... 3 2. A szerződés tárgya... 4 3. A szerződés létrejötte, módosítása... 4 3.1. A szerződés létrejötte:... 4 3.1.1.

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2014. június 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Együttműködési

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 37/2014.(03.18.) számú

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

156/2015 (XII.17.) számú határozata. a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról

156/2015 (XII.17.) számú határozata. a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 156/2015 (XII.17.) számú határozata a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGAROCONTROL MAGYAR LÉGIFORGALMI SZOLGÁLAT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A példány sorszáma:. A példány tulajdonosa:. ÁLTALÁNOS RÉSZ A HungaroControl Zrt. működésére

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend

Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/46. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás jogtanácsos kancellár Szenátus nevében: rektor Név

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Somogy Takarék Szövetkezet (székhelye: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben