PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, december 28. Salgótarján, december 23. Priepzsiczkyné Juhász Katalin Felügyelő Biztos Bobrovics Árpád Ig. Elnök

2 - 2 - TARTALOM 1. Általános szabályok. 3. oldal 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok. 4. oldal 3. Utalványozás. 5. oldal 4. A házipénztár működése, pénzmegőrzés és tárolás. 5. oldal 5. A házipénztár pénzellátása, a pénzszállítás szabályai és egyéb rendelkezések. 6. oldal 6. A pénztári nyilvántartások vezetése. 6. oldal 7. A bevételek és kiadások bizonylatolása. 7. oldal 8. Munkabér kifizetések. 8. oldal 9. Pénztárelszámolás és pénztárjelentés. 9. oldal 10. Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása. 10. oldal 11. Egyéb nyilvántartások. 11. oldal 12. Értékpapírok kezelése és nyilvántartása. 11. oldal 13. A valutakezelés és nyilvántartás rendje. 11. oldal 14. Rendelkező rész. 12. oldal Mellékletek: 1. Megbízás házi pénztárosi teendők ellátására. 13. oldal 2. Megbízás házipénztár kezelő helyettesi teendők ellátására. 14. oldal 3. Felelősségvállalási nyilatkozatok. 15. oldal 4. Megbízás pénztár ellenőri teendők ellátására. 16. oldal 5. Pénztáros munkaköri leírása. 17. oldal 6. Pénztár ellenőrzési jegyzőkönyv. 19. oldal 7. Jkv. házipénztár átadás-átvételről. 20. oldal 8. Jkv. hamis, ill. hamisítványnak látszó bankjegy (érme) visszatartásáról. 21. oldal 9. Elismervény hamis, ill. hamisítványnak látszó bankjegy (érme) átvételéről. 22. oldal 10. Jegyzőkönyv pénztáreltérés kivizsgálásáról. 23. oldal 11. Feljegyzés az elszámolásra kiadott összegekkel határidőre el nem számoló dolgozókról. 24. oldal

3 Meghatalmazás. 25. oldal 13. Kimutatás a páncélszekrény kulcsának kezeléséről 26. oldal A számvitelről szóló évi C. törvény házipénztárra vonatkozó január 1-jétől hatályos módosítása a készpénzállománnyal kapcsolatos előírásokat tovább szigorítja és a pénzkezelési szabályzatban rögzített napi készpénzállomány maximális mértékét korlátozza. A pénzkezelési szabályzat elkészítésének célja, hogy a szövetkezet bankszámlán, valamint a házipénztárban lévő készpénz mennyisége biztonságban legyen, a pénzkezelés módja, a pénzforgalom rendje, a pénzkezelés és nyilvántartás, a bizonylatolás szabályszerű legyen, valamint, hogy a társaság megfeleljen az Európa Parlament 2005/60 EK irányelve alapján, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. Törvény előírásainak is. A pénzkezelési szabályzat elkészítéséért, aktualizálásáért, a pénzkezelés pénzkezelési szabályzatnak megfelelő lebonyolításáért, a pénzkezelés ellenőrzéséért a szövetkezet vezetője a felelős. Törvénymódosítás esetén a változásokat annak hatálybalépését követő 90 napon belül kell a pénzkezelési szabályzaton átvezetni. A pénzeszközöket a szövetkezet köteles pénzforgalmi bankszámlán tartani. A házipénztárban csak a készpénzben lebonyolódó forgalomhoz szükséges készpénzmennyiség lehet, az azt, meghaladó pénzmennyiséget bankszámlán kell tartani. A szövetkezetnél egy pénztár működik, amely házipénztárként a szövetkezet működéséhez szükséges készpénzforgalmat bonyolítja le. A házipénztár a szövetkezet székhelyén működik, Salgótarján, Ybl Miklós út 47. A számvitelről szóló jogszabály betartása érdekében a házipénztár kezelése és működtetése az alábbiak szerint kerül szabályozásra:

4 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A szövetkezet házipénztárát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a pénzmegőrzés és tárolás az előírt biztonsági követelményeknek megfeleljen, illetve a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátását úgy kell szabályoznunk, hogy a tulajdon védelme teljes körűen biztosítva legyen. A házipénztárban a szövetkezet működéséhez szükséges készpénzforgalom lebonyolítása történik, ott a betétszámlát vezető banknál felvett és a készpénzben befizetett pénzeszközöket lehet kezelni. A házipénztárban idegen pénzt vagy értéket semmilyen címen, még elkülönítve, ideiglenesen sem lehet tárolni. A házipénztári készpénzkezeléshez nem áll rendelkezésre önálló pénztárhelyiség, a házipénztár a szövetkezet irodahelyiségében van elhelyezve, amely a tűzvédelmi és betörésvédelmi előírásoknak megfelelő. A készpénz tárolására és biztonságos őrzésére páncélszekrény szolgál. A házipénztárban a meghatározott értékhatárt meghaladó összegű készpénzt tárolni indokolt esetben a szövetkezet elnökének engedélyével lehet, aki egyidejűleg köteles a tárolt összeg nagyságrendjének megfelelő biztonságos és eseti pénzőrzés megszervezéséről gondoskodni. 2. A PÉNZKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 1. A szövetkezet elnöke a pénztárosi teendők ellátásával arra alkalmas, büntetlen előéletű, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező személyt, pénztárost, valamin pénztáros-helyettest köteles megbízni.

5 - 5 - Nem lehet pénztáros, vagy helyettese olyan munkavállaló, akinek munkaköre a pénztárosi teendőkkel összeférhetetlen. Ebből a szempontból összeférhetetlennek kell tekinteni a könyvelési, bérelszámolási, anyagbeszerzési dolgozókat, akik utalványozási, vagy ellenőrzési joggal vannak megbízva, a beosztásuk miatt a házipénztárral kapcsolatban ügyintézői tevékenységet látnak el. Ugyancsak összeférhetetlen dolgozónak kell tekinteni azokat a személyeket is, akiknek a bankszámla felett rendelkezési joguk van. 2. A házipénztárat a pénztáros önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. Ezt a tényt a pénztárossal munkakörének elfogadásakor írásos nyilatkozattal kell elismertetni. 3. A pénztáros fő feladata a pénztárban tartott készpénz előírás szerinti kezelése és megőrzése, valamint a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások vezetése. A pénztáros megbízható még egyéb értékek (pl. bélyegek, értékjelzéssel ellátott nyomtatványok stb.) továbbá a szigorú számadású nyomtatványok kezelésével és megőrzésével is. 4. A szövetkezet munkaszervezetének vezetője a pénztárost a felsorolt teendőkön kívül egyéb feladatokkal is megbízhatja, kivéve a pénztárosi munkakörrel összeférhetetlen munkakörök. 5. A pénztáros az utalványozóval és a pénztári ellenőrrel azonos személy nem lehet, a pénztári ellenőrzés feladatát az utalványozó is elláthatja. 6. Két vagy több személy egy időpontban közösen ugyanazt a pénztárt még kivételesen kiegészítésképpen sem kezelheti. 7. A pénztári ellenőr feladata a bizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzése, valamint a pénztárjelentés helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének, egyezőségének ellenőrzése. A pénztári ellenőr csak büntetlen előéletű személy lehet. Ellenőrzés során ellenőrizni kell, hogy a pénztárjelentésben szereplő adatok megegyeznek-e az alapbizonylaton szereplő adatokkal. Az alapbizonylatokat minden esetben utalványoztatni kell.

6 - 6 - A kiadási bizonylathoz minden esetben csatolni kell az utalványozott alapbizonylatot. 8. A pénztári számadatok, valamint a kimutatott pénzkészlet meglétének ellenőrzése utólagos is lehet. 9. A pénztári ellenőr feladatait egyéb munkája mellett a szövetkezet elnöke, vagy az ezzel megbízott személy is elláthatja. 3. UTALVÁNYOZÁS Az utalványozók azok a személyek, akik a szövetkezetnél a kiadások, a kifizetések, vagy a bevételek beszedését elrendelhetik. Utalványozási joggal a szövetkezet elnöke ruházhat fel egyes dolgozót, dolgozókat. Meghatározott kiadások: jutalom, állományon kívüli munkabér stb. utalványozását a szövetkezet elnöke egy személyben is elláthatja. 4. A HÁZIPÉNZTÁR MŰKÖDÉSE, PÉNZMEGŐRZÉS ÉS TÁROLÁS 1. Pénztári órák: heti 3 alkalommal Hétfő: 8 12 óráig Kedd: óráig Péntek: 8 12 óráig. 2. A napi készpénzforgalom megállapításánál a munkabér vagy munkabérjellegű kifizetéseket nem kell figyelembe venni. 3. A házipénztárban napi záráskor maximum Ft készpénz maradhat, kivétel a keddi pénztárzárást. A záró pénzkészlet feletti összeget a következő pénztári munkanapon kell a szövetkezet bankszámlájára befizetni. 4. A házipénztár készpénzkészletét tűzbiztos páncélszekrényben kell tárolni. 5. A páncélszekrény kulcsát a pénztárosi teendők ellátásával megbízott dolgozó kezeli. A páncélszekrény másodpéldány kulcsát a szövetkezet könyvelője, az eredeti kulcsok kezelője által aláírt zárt borítékban köteles biztonságosan megőrizni.

7 - 7 - Tilos a páncélszekrény eredeti és másolati kulcsát olyan helyen tárolni, hogy az illetéktelen személy kezében kerülhessen. Amennyiben a pénztáros betegség, vagy bármely más ok miatt munkahelyéről távol marad, köteles a pénztári kulcsokat lezárt borítékban a szövetkezet könyvelőjéhez eljuttatni. A pénztári kulcsokról a szövetkezet könyvelőjének olyan nyilvántartást kell vezetnie, melyből bármikor megállapítható, hogy a kulcsok mikor, milyen alkalommal, meddig és kinél voltak. A kulcsok átvételét az átvevő aláírásával igazolja. Ha a pénztári kulcs megrongálódik, eltörik, vagy elveszik, azt a pénztáros köteles haladéktalanul jelezni a szövetkezet könyvelőjének, aki a szükséges intézkedéseket köteles meg- tenni. 6. Ha a pénztáros a pénztári órák alatt bármilyen ok miatt elhagyja a munkahelyét, köteles a kész- pénz a páncélszekrénybe elhelyezni és a kulccsal bezárni. 5. A HÁZIPÉNZTÁR PÉNZELLÁTÁSA, A PÉNZSZÁLLÍTÁS SZABÁLYAI ÉS EGYÉBB RENDELKEZÉSEK 1. A pénztáros feladata gondoskodni arról, hogy a megfelelő mennyiségű és címletű készpénz álljon rendelkezésre a szükséglet kielégítésére. 2. A szükséges készpénzt a bankfiókból olyan időpontban kell igényelni, hogy az rendelkezésre álljon az esedékesség időpontjában. 3. A készpénzszállításnál a következő szabályokat kell alkalmazni: Ft-ig a szállítás a pénztáros személyében egyedül Ft-ig pénzszállító táskával történik Ft-ig pénzszállító táskával + 1 fő kísérővel Ft-ig pénzszállító táskával + 2 fő kísérővel Ft felett csak személygépkocsival szabad a készpénz szállítani. 4. A készpénz felvételével és szállításával megbízott személy, személyek felelősek az általuk átvett készpénz szabályszerű szállításáért és a készpénz meglétéért.

8 A készpénz felvételével, befizetésével, illetve szállításával megbízott személyek felelőssége addig tart, amíg a szállított készpénzt a házipénztár kezelőjének ( pénztáros ) vagy befizetés esetén a pénzintézet dolgozójának megfelelő bizonylatolást követően át nem adják. 6. A PÉNZTÁRI NYÍLVÁNTARTÁS VEZETÉSE 1. A pénztárosnak minden pénztári befizetést és kifizetést a felmerülésük sorrendjében pénztárjelentésbe kell feljegyeznie. 2. A pénztári befizetések dokumentálásának céljára bevételi, a kiadás céljára kiadási pénztárbizonylatot kell használni. 3. A pénztári nyilvántartás céljára szabvány nyomtatványt kell alkalmazni és a használatba vett tömböket a könyvelővel hitelesítetni kell. 4. A pénztári órák befejezésével pénztárzárást kell készíteni. 5. Pénztárzáráskor meg kell állapítani a pénztárban lévő készpénzállományt és címletenkénti bontásban rögzíteni kell a záró pénzkészletet. 6. A pénztárosnak a záró pénzkészlet helyességét aláírásával igazolnia kell a pénztár jelentésben, melynek tényét a pénztári ellenőr ugyancsak aláírásával köteles igazolni. Az üresen maradt sorokat a pénztár jelentésben át kell húzni. 7. Ha a záró pénzkészlet egyeztetésekor eltérés mutatkozik, még a pénztárzárás során fel kell deríteni annak okát és aznap rendezni kell. Amennyiben hiány mutatkozik, a pénztárosnak azt be kell fizetnie, amennyiben többlet, akkor azt be kell vételezni. Mind két esetben jegyzőkönyvet kell felvenni! 7. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK BIZONYLATOLÁSA 1. A befizetésekről és kifizetésekről szabvány bizonylatot kell kiállítani. A bizonylattömbök szigorú számadású nyomtatványok, tehát ennek megfelelően kell nyilvántartani. A bizonylatok felhasználásának ellenőrzése érdekében csak folyamatos sorszámmal ellátott bizonylattömböket szabad felhasználásra kiadni. 2. A pénztáros a be- és kifizetések sorrendjében éves sorszámmal köteles a bizonylatokat ellátni. Ezt a számot kell a pénztárjelentésben szerepeltetni. 3. A bevételi (amennyiben szükséges) és a kiadási bizonylathoz minden esetben csatolni kell az utalványozott alapbizonylatot. Kifizetésre utalványozás nélküli összeg nem kerülhet. 4. A pénztárbizonylatokat értelemszerűen, tintával kell kitölteni (számmal és betűvel is kiírni az összeget) az üres sorokat kihúzni. Egy bizonylatra csak annyi tétel kerülhet, ahány sor azon szerepel. Ha több tétel kerül kifizetésre, az alapbizonylatokat összesíteni kell. 5. A kiadási pénztárbizonylatokon, illetve az azok mellékletét képező számlákon a költséghelyet egyértelműen fel kell tüntetni, s ezeken az erre a célra rendszeresített

9 - 9 - A számla jogosságát igazolom. Kifizetését engedélyezem bélyegző lenyomatának és az utalványozó aláírásának szerepelnie kell. 6. A bevételi pénztárbizonylatokat a pénztáros állítja ki. A pénzintézeti készpénz felvétel esetén a bevételi pénztárbizonylathoz alapokmány nem csatolható, de a készpénzfelvételi csekkek sorszámát a bevételi pénztárbizonylaton fel kell tüntetni. 7. A postai kézbesítés útján érkező összegek pénztár bevételi bizonylataihoz csatolni kell a postai értesítő szelvényt. 8. A pénztáros csak valódi és forgalomban lévő pénzeszközt (bankjegyeket és érméket) fogadhat el a befizetőtől, és kifizetést is csak ilyen pénzben teljesíthet. Nem fogadható el sérült bankjegy vagy nem természetes úton kopott érme. Ha a pénztáros a neki átadott pénzek között hamis vagy hamisnak látszó bankjegyet, illetve érmét talál, azt fizetésként nem fogadhatja el, a bankjegyet vagy érmét vissza kell tartania. A befizetőt jegyzőkönyv felvétele mellett meg kell hallgatni arra vonatkozóan, hogy hol, kitől és mikor kapta a hamisítványt. Az átvett pénzről a befizetőnek elismervényt kell adni, amelyen bankjegy esetén fel kell tüntetni annak sorozatát és sorszámát. A hamis vagy hamisítványnak látszó pénz átvételéről készült jegyzőkönyvet a pénzzel együtt át kell adni a banknak. 9. A pénztárbizonylatokat tintával kell kitölteni, a rajta szereplő összeget betűvel is ki kell írni, az üres rovatokat ki kell húzni. Egy bizonylatra csak annyi tétel kerülhet, ahány sor azon szerepel. Ha több tétel kerül kifizetésre az alapbizonylatokat összesíteni kell. 10. Pénztárbizonylaton a mellékletek számát minden esetben fel kell tüntetni. A kifizetést a pénztáros aláírásával, a pénz átvételét az átvevő teljes nevének kiírásával igazolja. 11. A pénztárban még ideiglenes jelleggel sem lehet elismerendő nyugta (un. BÓN ). 12. A pénztáros ( a szövetkezet alkalmazottain kívül ) csak adóazonosító igazolvány felmutatására fizethet, ilyen esetben a bizonylatra rá kell vezetni az adóazonosító igazolvány számát. 13. A pénztáros szabályos meghatalmazásra is kifizetést eszközölhet, de ez esetben is az előzőekben meghatározottak szerint kell eljárni és a meghatalmazást csatolni kell a pénztárbizonylathoz. 14. A bevételezési bizonylatot három példányban kell kiállítani, az első példány a könyvelésé, a második a befizetőé, a harmadik pedig a tömbben marad. 15. A kiadási bizonylatot két példányban kell kiállítani, az első példány a könyvelésé, a második a tömbben marad. Mindkét bizonylatról kiállított tömböket a pénztáros őrzi.

10 A pénztáros utalványozási joggal felruházott személy rendelkezése nélkül nem teljesíthet kifizetést. 17. A szövetkezet munkaszervezetének vezetőjének megbízása alapján üzemeltetési és felújítási költségek díjainak beszedésére házmestert is megbízhat. A díjak beszedéséhez a pénztárból felvett szigorú számadású nyomtatványok ( bevételi pénztár- bizonylatok ) használhatók, melynek kitöltése és elszámolása a számviteli törvényben, valamint a Pénzkezelési Szabályzatban leírtak az irányadók. 18. A megbízott díjbeszedő köteles a beszedett összegekről két példányban kimutatást készíteni a bevételi pénztárbizonylatok sorszám szerinti felsorolásával és összegével mely kimutatás melléklet lesz a szövetkezet pénztárába történő befizetés elszámolásához. 19. A kerekítésre vonatkozó szabályok alkalmazása: A forintban, készpénzzel ( bankjegy vagy érme átadásával ) történő fizetés esetén, ha a fizetendő végösszeg nem 0-ra vagy 5 forintra vagy annak többszörösére végződik, akkor az alábbiakban meghatározott kerekítési szabály alapján kell a fizetendő összeget megállapítani és kiegyenlíteni: - az 1-re vagy 2-re végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0; - a 3-ra vagy 4-re végződő összegeket felfelé a legközelebbi 5; - a 6-ra vagy 7-re végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5; - a 8-ra vagy 9-re végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 10; forintra összegre kell kerekíteni. Egy adott pénzmozgáshoz tartozó pénztárbizonylat kiállítása esetén a kerekítési különbözetet a pénztárbizonylaton külön soron fel kell tüntetni. 8. MUNKABÉR ÉS EGYÉB JÖVEDELMEK KIFIZETÉS 1. A pénztáros csak a készpénzben ténylegesen kiadható (nettó) munkabért és egyéb jövedelmet fizetheti ki a munkavállaló részére. A dolgozónak járó munkabért teljes összegében a bérfizetés napján a pénztárnak kiadásba kell helyeznie. Munkabér kifizetése minden hónap elsején, és óra között, ha ez nem munkanap az előző nap kell kifizetni. 2. A munkabért és egyéb pénzügyi járandóságokat csak átvételi elismervénnyel adhat ki a pénztáros a felvételre jogosult számára.

11 Bérjellegű kifizetéseket a pénztáros csak pontos személyi adatokkal, TAJ és adóazonosító számmal ellátott a munkavállaló aláírásával ellátott nyomtatványon eszközölhet. 4. Ha valamely munkavállaló ( a bérkifizetés napját is számolva ) 48 órán belül nem veszi fel a munkabérét, kérésére belföldi posta utalvánnyal az összeget lakhelyére ki kell postázni, illetve lakossági folyószámlájára kell utalni. A postai feladószelvényt, illetve az átutalás másolati példányát a bérjegyzékhez csatolni kell. 5. Az átvételi elismervényekkel a pénztárosnak 48 órán belül el kell számolnia. 6. A fel nem vett illetményeket a pénztáros köteles külön nyilvántartásba venni és annak átutalásáról, illetve kifizetéséről gondoskodni. A kifizetés, illetve átutalás megtörténtét a nyilvántartásba fel kell vezetni. 7. A fel nem vett illetményeket a bérfizetés napját követő második napon vissza kell vételezni. 9. PÉNZTÁRELSZÁMOLÁS ÉS PÉNZTÁRJELENTÉS 1. A pénztáros a pénztárban lévő készpénzt címletenként elkülönítve köteles kezelni. 2. A pénztáros köteles minden bevételezést és kifizetést a teljesítést megelőzően felmerülésük sorrendjében a napi pénztárjelentésben feljegyezni. 3. A napi pénztárjelentést a munkaszervezet vezetője hitelesíti. 4. A pénztáros a napi záráskor köteles pénztárzárlatot készíteni. Ennek során: Meg kell állapítani címletenkénti részletezésben a pénztárban lévő készpénzállományt. Összegezni kell a bevételeket és kiadásokat a pénztárjelentésben, majd az előző napi készpénzmaradvány figyelembevételével meg kell állapítani pénztáregyenleget. A számolással megállapított valóságos készpénzállományt címletenként fel kell jegyezni a pénztárjelentés hátoldalán a pénztárellenőrzés című részben. A pénztáregyenleg és a valóságos készpénzállomány egyeztetése során mutatkozó eltérést ( többletet v. hiányt ) ki kell mutatni, majd rendezni kell: a többletet be kell vételezni, a hiányt pedig a pénztáros befizetési kötelezettségeként elő kell írni. 5. A pénztáros változás, illetve helyettesítés esetén pénztárzárlatot kell elrendelni. Le kell zárni pénztári nyilvántartásokat, a pénztár átadásánál az átadónak, a pénztár átvevőnek és a pénztárellenőrnek egy időben jelen kell lennie. Az átadót igazolt és indokolt távolléte esetében személyes megbízottja helyettesítheti. Pénztárzárlat után az átvevőnek a készpénzt, továbbá a bizonylatokat és nyilvántartásokat át kell adni.

12 ELSZÁMOLÁSRA KIADOTT ÖSSZEGEK NYILVÁNTARTÁSA 1. Készpénz elszámolásra csak az alábbi célokra lehet kiadni: Beszerzésre Kiküldetési költségekre Kisebb kiadásokra ( reprezentációs költség, postaköltség stb. ) Üzemanyag vásárlás. 2. Az elszámolásra kiadott összegnek arányosnak kell lennie a cél megvalósulása érdekében szükséges készpénz mennyiséggel. 3. Elszámolásra kiadott készpénzt csak személyre szólóan és utalványozás alapján lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az elszámolás véghatárideje is fel van tüntetve. Az elszámolás határidejét a Szt bek. c pontja határozza meg, amely kimondja, hogy a 30 napot meg nem haladó elszámolásra kiadott összeg kamatmentes. Kiküldetés esetén a visszatérést követő 2. munkanap Beszerzésre legfeljebb 3 nap. Ha a beszerzés előbb megtörténik, a megvalósulást követő munkanap a határidő. 4. A fenti határidők előtt is mód van a részleges elszámolásra. 5. Ha valakinek az elszámolási határidő lejárta előtt - indokoltan - ismét szüksége lenne vásárlás, beszerzés miatt készpénzre, úgy minden esetben az előzőleg felvett összeggel el kell számolnia és csak akkor vehet fel ismételten. 6. Az elszámolásra kiadott összegről nyilvántartást kell vezetni, melynek a következő adatokat kell tartalmaznia: A pénz felvevő dolgozó neve. A pénz felvételének ideje. A kiadási pénztárbizonylat számát. A felvétel jogcímét ( vásárlás, postaköltség stb. ) Az elszámolásra felvett összeget. Az elszámolás véghatáridejét. Az elszámolás tényleges időpontját.

13 A ténylegesen elhasznált összeg mennyiségét. A bevétel pénztárbizonylat sorszámát. 7. Ha az elszámolásra kötelezett a meghatározott véghatáridőig nem számol el, pénztáros köteles haladéktalanul a szövetkezet elnökét vagy a munkaszervezet vezetőjét erről a tényről. 11. EGYÉB NYILVÁNTARTÁSOK 1. A szigorú számadású nyomtatványokat nyilvántartásba kell venni a B / B számú nyomtatványon. A szövetkezetnél az alábbi szigorú számadású nyomtatványok használata kötelező: Szigorú számadású nyomtatványok beszerzésének nyilvántartása B /B Készpénzfelvétel esetén Átvételi elismervény 13 67/ V r. sz. Napi pénztárjelentés B / V. r. sz. Kiadási pénztárbizonylat tömbök B / V. r. sz. Bevételi pénztárbizonylati tömbök B / a/ V. r. sz. Kimenő számlák és ÁFA befizetési kötelezettség nyilvántartása B r. sz. Beérkezett számlák és az előzetesen felszámított ÁFA nyilvántartása B r. sz. Kiküldetési rendelvény B / V. r. sz. Pénztári kulcsok nyilvántartása. Postakönyv ( Itatókönyv) C.SZ.ny /a.r.sz Szabadság engedély B Nyugta tömb B Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása B /a.r.sz Útnyilvántartás E. 250.r.sz

14 A szigorú szánadású nyomtatványok nyilvántartására használt okmányt a szövetkezet iktatókönyvében kell nyilvántartani. 3. A szigorú számadású nyilvántartásokat minden esetben a szövetkezet fejbélyegzőjével kell ellátni, és a megnyitás zárás tényét a tömbön rögzíteni szükséges. 4. A fűzetek, tömbök használatba vételekor a pénztáros köteles meg győződni az okmányok sértetlenségéről és teljességéről, amit aláírásával igazol. 5. Az elrontott bizonylatokat minden esetben át kell húzni és rá kell vezetni a RONTOTT feliratot és a tömbben minden példányt meg kell őrizni. 12. ÉRTÉKPAPIROK KEZELÉSÉNEK ÉS NYILVÁNTARTÁSÁNAK RENDJE A szövetkezetnél értékpapír kezelése nem folyik! 13. A VALUTAKEZELÉS ÉS NYILVÁNTARTÁS RENDJE A szövetkezetnél valutakezelés nem folyik! 14. RENDELKEZŐ RÉSZ A pénzkezelési szabályzat a szövetkezet pénzkezelésének alapdokumentációja. A pénzkezelési szabályzat előírásai a hatályos számviteli törvényben foglaltakkal összhangban kell, hogy álljon. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a számviteli törvény vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. A pénzkezelési szabályzat felülvizsgálata és aktualizálása a jogszabályi változások függvényében, de legalább évente történik. Hatályba lép: január 01. napjától Salgótarján, december 23. Bobrovics Árpád Ig. Elnök

15 M E L L É K L E T E K 1. sz. melléklet: Megbízás a pénztárosi teendők ellátására M E G B Í Z Á S. Részére A mai napon visszavonásig megbízom Önt a házipénztár kezelésével. A pénztárt önállóan, teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik kezelni, feladatát, a pénzkezelési szabály- zatban foglaltak szerint kell ellátnia. Salgótarján, 20.év hó.nap Bobrovics Árpád Ig. Elnök

16 sz. melléklet: Megbízás pénztáros helyettesi teendők ellátására M E G B Í Z Á S részére A mai napon visszavonásig megbízom Önt a pénztáros helyettesi teendők ellátásával. A pénztárt önállóan, teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik kezelni, feladatát, a pénzkezelési szabály- zatban foglaltak szerint kell ellátnia. Salgótarján, 20.év hó.nap Bobrovics Árpád Ig. Elnök

17 sz. Melléklet: Nyilatkozat a pénztárral kapcsolatos anyagi felelősség vállalásáról N Y I L A T K O Z A T Alulírott kijelentem, hogy az Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezet ( 3100 Salgótarján Ybl Miklós út 47. ) pénzkezelési szabályzatát megismertem és tudomásul veszem, hogy a kezelésem alatt álló házipénztárért teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozom. Salgótarján, 20.év hó.nap pénztáros illetve pénztáros helyettes

18 sz. Melléklet: Megbízás a pénztár ellenőri teendők ellátására M E G B Í Z Á S részére A mai napon visszavonásig megbízom Önt a pénztárellenőri tevékenység ellátásával. A pénztár ellenőrzését önállóan, teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik végezni, feladatát a pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint kell ellátnia. Salgótarján, 20.év hó.nap Bobrovics Árpád Ig. Elnök

19 sz. Melléklet: A pénztáros munkaköri leírása M u n k a k ö r i l e í r á s Név: Munkakör: Házi pénztáros Szervezeti egység: Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezete Közvetlen felettes: A munkaszervezet vezetője Általános feladatai és felelőssége: A házi pénztárosi feladat ellátása csatolt munkakör. A munkaköre ellátásához szükséges jogszabályok és előírások megismerése, a munkavégzés során azok maradéktalan alkalmazása. A munkaköri feladatok megismerése, az előírt határidőre, jó minőségben való végrehajtása. A társaság tulajdona védelmével kapcsolatos előírások maradéktalan betartása. A munkarend, a munka- és bizonylati fegyelem betartása. A munka- és tűzvédelmi, valamint egyéb biztonsági előírások betartása, időszakos oktatásokon és vizsgákon való részvétel. Szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztése. A jogszabályokkal ellentétes, a társaság érdekeit sértő intézkedésekre a gazdasági vezető figyelmének felhívása. Az üzleti titok megtartása. A munkavégzés során észlelt hiányosságok feltárása. Legfőbb szakmai feladatai: A házipénztár működtetése.

20 A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása. Elszámolási előlegek fizetése, nyilvántartása, elszámolása. A pénztár napi forgalmához szükséges készpénz időbeni biztosítása. Pénztári számfejtés, bevételi-kiadási bizonylatok kiállítása. A szükséges napi pénztárzárások elvégzése. A bérek és egyéb jövedelmek borítékolása, kifizetése. Vevő számlák befolyásának figyelése, kinnlevőségek behajtásának kezdeményezése, koordinálása. Javaslattételi joga van: A társaság pénzügyi folyamatainak szabályozásában. A társaság bizonylati rendjének kialakításában. Az általa végzett munkafeladatok hatékonyságát javító intézkedések megfogalmazására, a gazdasági vezető részére történő továbbítására. A munkafolyamatokat, munkakapcsolatokat zavaró tényezők kiküszöbölésére. Munkakapcsolatot tart: a gazdasági vezetővel, a gazdasági szervezeti egység munkatársaival, a társaság többi szervezeti egységének dolgozóival, Helyettesítés: Távolléte vagy akadályoztatása esetén a Jogszabályok és előírások: A számviteli törvény és a számvitellel kapcsolatos más jogszabályok, Az adózással kapcsolatos törvények és más jogszabályok, A pénzügyi törvények és más pénzügyi jogszabályok, Belső szabályzatok és előírások, Minden egyéb olyan jogszabály és előírás, amely a pénztárosi munkakör ellátásával kapcsolatos. A munkakör betöltésével kapcsolatos követelmények: Középfokú pénzügyi végzettség

21 Erkölcsi bizonyítvány Érvénybelépés időpontja: január 01. Salgótarján, 20.év hó.nap A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom: pénztáros 6. sz. melléklet: Pénztár ellenőrzési jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 20.. év..hó.nap alkalmával a szövetkezet hivatalos helységében. Tárgy: Pénztárellenőrzés Jelen vannak:... pénztár ellenőr... pénztáros Az Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezet házipénztárán keresztül lebonyolított készpénzforgalom szabályszerű végrehajtását a 20. /hó/ /napjától/ a 20. /hó/../napjáig/ terjedő időszakra vonatkozóan ellenőriztem. Az ellenőrzés az alábbi tevékenységekre terjedt ki: a szabályzatban meghatározott pénztárellenőri feladatok végrehajtására; a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok szigorú számadású nyomtatványként történő nyilvántartására; a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokon az ellenőrzési jogkört gyakorlók (ellenjegyző, érvényesítő, szakmai teljesítést igazoló) feladatának végrehajtására; stb. Az ellenőrzés eredménye a következő:

22 k.f.m.. pénztárellenőr pénztáros A jegyzőkönyv tartalmát megismertem: 20. Év. Hó nap Bobrovics Árpád Ig. Elnök 7. sz. melléklet: Pénztár átadás átvételi jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 20. Év.. hó napján Tárgy: Pénztár átadás-átvétel Az átadás-átvétel oka:. Jelen vannak:. Átadásra kerül: 1. A pénztár pénzkészlete az alábbi címletek szerint: ft-os db..ft ft-os db..ft ft-os db..ft ft-os db..ft ft-os db..ft. 500 ft-os db..ft. 200 ft-os db..ft. 100 ft-os db..ft. 50 ft-os db..ft. 20 ft-os db..ft. 10 ft-os db..ft. 5 ft-os db..ft. Készpénz összesen:..ft. Könyv szerint..ft. Eltérés:..ft.

23 A pénztárkezeléssel kapcsolatos szigorú számadású nyomtatványok: Bevételi pénztár bizonylat használatban utolsó felhasznált: Kiadási pénztár bizonylat használatban utolsó felhasznált:. Pénztárjelentés használatban utolsó felhasznált:.. A fenti bizonylatok felhasználatlan tömbjei a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása szerint kerültek átadásra, illetve átvételre. Eltérés nincs. Eltérés a következő:.. A fentieket alapján átadtam, illetve átvettem k.m.f.. Átadó. átvevő 8. sz. melléklet: Jegyzőkönyv hamis vagy hamisnak látszó bankjegy ( érme ) visszatartására J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 20.. év. Hó.. napján Az Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezet hivatalos házipénztár helyiségében. Jelen vannak: befizető pénztáros munkaszervezet vezetője Tárgy: Hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy (érme) visszatartása A mai napon megjelent pénztárosunknál: Név:... Születési idő, hely: Anya neve: Lakcíme: Szem. Ig. száma: hogy pénzbefizetést teljesítsen.

24 A pénztárosnak feltűnt, hogy a Ft címletű.. sorozat és. Sorszámú bankjegy* (érme)* hamis, illetve hamisítványnak látszik. A befizető nyilatkozata szerint a bankjegyet (érmét)..év... hó.-n,.nevű, illetve ismeretlen egyéntől kapta. településen A fenti bankjegyet (érmét) visszatartottuk, melyről a..sorszámú elismervényt adtuk ki a befizető részére. k.f.m.. Befizető. pénztáros munkaszervezet vezetője 9. sz. melléklet: Elismervény hamis vagy hamisnak látszó bankjegy ( érme ) átvételéről ELISMERVÉNY hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy (érme) átvételéről Alulírottak elismerjük, hogy a mai napon Név:... Születési idő, hely: Anya neve: Lakcíme: Szem. Ig. száma:. Az alábbi hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegyet (érmét) átvettük. A bankjegy:

25 DB Címlet Sorozatszáma Sorszáma Salgótarján, 20.év hó.nap.. munkaszervezet vezetője PH. pénztáros 10. sz. melléklet: Jegyzőkönyv pénztáreltérés kivizsgálásáról. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 20.. év. Hó.. napján Az Üvegipari Munkások Lakásfenntartó Szövetkezet hivatalos házipénztár helyiségében. Jelen vannak: pénztáros pénztári ellenőr Tárgy: A pénztári jelentésben megállapított egyenleg és a valóságos készpénzállomány közötti eltérés kivizsgálása. A mai napon pénztárzárlat után.. Ft, azaz..forint többlet*, illetve.. Ft, azaz forint hiány* keletkezett,

26 melynek okát a kivizsgálás során nem sikerült megállapítani. Fentiek miatt a pénztáros - a többletet a számú bizonylaton bevételezte*, illetve - a hiányt a számú bizonylaton befizette* a házipénztárba. k.m.f pénztári ellenőr pénztáros *Nem kívánt rész törlendő A jegyzőkönyv tartalmát megismertem: Salgótarján, 20.év hó.nap. munkaszervezet vezetője 11. sz. melléklet: Feljegyzés az elszámolásra kiadott összegekkel határidőre el nem számoló dolgozókról. sz. F E L J E G Y Z É S Tárgy: Értesítés az elszámolásra kiadott összegekkel határidőre el nem számoló dolgozókról. Értesítem Önt, hogy az alábbi dolgozóink a kitűzött véghatáridőre nem számoltak el az elszámolásra kiadott összegekkel.

27 Név Beosztás Elszámolásra kiadott összeg Elszámolási véghatáridő Kérem szíves intézkedését arra vonatkozóan, hogy a fenti dolgozók az elszámolásra kiadott összegekkel a pénztár felé haladéktalanul számoljanak el. Salgótarján, 20.év hó.nap. pénztáros A feljegyzés egy példányát átvettem: Salgótarján, 20.év hó.nap... munkaszervezet vezetője ill. Ig. Elnök 12. sz. melléklet: Meghatalmazás M E G H A T A L M A Z Á S ( egyszeri ) Alulírott: meghatalmazom -t, hogy címen 20. év hó -n esedékes összeget helyettem felvegye. Meghatalmazó aláírása és adatai: Anyja neve:

28 aláírás Személyi ig. száma: Lakcíme: Meghatalmazott aláírása és adatai: Állandó lakása: aláírás Személyi ig. száma: Lakcíme: Tanuk aláírása és adatai: Állandó lakása: aláírás Személyi ig. száma: Állandó lakása: aláírás Személyi ig. száma: 13. sz. melléklet: Kimutatás a páncélszekrény kulcsának kezeléséről K I M U T A T Á S A páncélszekrény kulcsának kezeléséről

29 Alulírott elismerem, hogy a pénztárszekrény kulcsát átvettem, illetve átadtam. Tudomásul veszem, hogy ha a pénztári kulcs elveszett, eltört vagy a zár elromlott, azt azonnal jelentenem kell a munkaszervezet vezetőjének. Átvétel időpontja Átadás Az átadás oka Az átvevő olvasható aláírása 20

30 30

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Kettős könyvvitel HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3.

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 2015. szeptember 1 1. A házipénztár működési szabályai 1.1. Általános pénzkezelési szabályok 1.2. Pénztáros 1.3. Utalványozó 1.4. Pénztári ellenőr TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 4. Pénzeszköz Kezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának célja, hogy biztosítsa

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől... igazgató P.H. A szabályzat az írásba

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 2. módosítás 1 (35). oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 31-2010/2011. (2011.06.07). sz. határozatával 2011.06.07-én módosította, hatályos 2011.06.08-tól A szabályzat

Részletesebben

2.9.) A pénztári ellenőr feladatait a felügyelő bizottság elnöke látja el.

2.9.) A pénztári ellenőr feladatait a felügyelő bizottság elnöke látja el. HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT A Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület (továbbiakban: Egyesület) elnöksége a számvitelről szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok előírásainak betartása érdekében az

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től Petriventei Sportegyesület Petrivente A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2013. március 01-től Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat 3 1. A szabályzat célja: 4 2. A Társaság

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015. szeptember.. Dr. Túrós András

Részletesebben

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. BANKSZÁMLA KEZELÉS 1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése - Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest 1 AZ ESZKÖZÖK ÉS A FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általáns rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 4 Pénzkezelő helyek és pénzfrgalmának szabályzása...

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT 10. sz. fejezet HÁZIPÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A GTE Házipénztár Kezelési Szabályzata általánosan értelmezendő és érvényes valamennyi szervezeti egységre, ahol az egyesület működtetése kapcsán pénzkezelési

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános pénzkezelési szabályok 2 A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 21 Pénztáros és helyettese

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.),

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47108/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bornemissza Julianna

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Tartalom jegyzék: I. Általános rész 2 1. A leltározási szabályzat célja és tartalma 2 2. A leltározás alapfogalmai 2 3. A leltározásban

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 2016 JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus RH/6/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGAROCONTROL MAGYAR LÉGIFORGALMI SZOLGÁLAT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A példány sorszáma:. A példány tulajdonosa:. ÁLTALÁNOS RÉSZ A HungaroControl Zrt. működésére

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. Iktatószám: 2680-3/2013. Jóváhagyom Név: Majláth Konrád Konstantin Aláírás: Dátum: 2013.06.28. Név: Aláírás: Dátum: A jelentést elfogadom és

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az Egyesület működéséhez szükséges pénzeszközök

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. január 1-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend

Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend 1. A bizonylati rend célja A Bizonylati rend célja, hogy biztosítsa a Szövetségnél a számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó bizonylatok kiállításának, ellenőrzésének,

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2. SZ. MELLÉKLET

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2. SZ. MELLÉKLET IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2. SZ. MELLÉKLET Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK 1. Iratkezelési szabályzat 2. Iratkezelés 3. Irat 4. Irattári anyag 5. Levéltári anyag 6. Irattári terv 7. Irattári tétel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS A következőkben a biotermékek előállítását, jelölését és ellenőrzését szabályozó 834/2007/EK és 889/2008/EK rendeletek fontosabb követelményeit

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT 2014 VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál a Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazottakkal összefüggésben

Részletesebben

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2. 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE Lezárva: 2011. április 21. 1. oldal 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról A közjegyzıkrıl szóló

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e)

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óváros tér 9. A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA, A BELSŐ

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma 6. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről A kötelezettségvállalás,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM 2015/40. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2015. (X. 02. MÁV-START Ért. 40.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók munkaidő nyilvántartásának szabályozásáról szóló

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK..3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN...4 3. A NEVELÉSI ÉV RENDJE..5 AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE. 5 A NYÁRI, TÉLI ZÁRVA TARTÁS RENDJE,

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 1.Általános rendelkezések A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 1 / 3 211.8.29. 12:42 Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi A jogszabály mai napon (211.VIII.29) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2010. január 1-tıl

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

MNASZ TECHNIKAI ELLENŐRÖK MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2011

MNASZ TECHNIKAI ELLENŐRÖK MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2011 MNASZ TECHNIKAI ELLENŐRÖK MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2011 I. MEGHATÁROZÁSOK 1. 1 Jogállás Jelen Működési Szabályzat a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: MNASZ) Alapszabályának 43. - a alapján létre

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata

Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata Érvényes: 2013. január 2-től. Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató 0 Gépjármű üzemeltetésének

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 62/2012. (XI. 7.) sz. határozatával) (MS3102) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Általános rész 3 I.fejezet

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 4 I. Általános rész... 5 A szabályzat célja és tartalma... 5 A Szabályzat hatálya... 6 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT CÉGNÉV: Herpály Team Kft. SZÉKHELY: 4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 35. ADÓSZÁM: 10588549-2-09 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 09-09-001011 a továbbiakban: Társaság Jelen

Részletesebben

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Bács Volán Autóbuszközlekedési ZRT. 6500 Baja, Nagy István utca 39. A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Elıkészítette: Ellenırizte: Jóváhagyta: Módosítás száma: 4. Pál Tamás technológus Németh Ferenc

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA y Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNAK a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

32/2005. (X. 21.) PM rendelet. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

32/2005. (X. 21.) PM rendelet. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 32/2005. (X. 21.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

ZÁLOG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ZÁLOG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest ZÁLOG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2012.04.01-től Utolsó frissítés: 2015.03.02.

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben