Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83."

Átírás

1 Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. Iktatószám: /2013. Jóváhagyom Név: Majláth Konrád Konstantin Aláírás: Dátum: Név: Aláírás: Dátum: A jelentést elfogadom és az intézkedési terv elkészítését elrendelem: ELLEN RZÉSI JELENTÉS A ÉVI PÉNZTÁRELLEN RZÉS, BIZONYLATI REND, ÉS A KIFIZETÉSEK SZABÁLYSZER SÉGI, PÉNZÜGYI ELLEN RZÉSÉR L június 1

2 Az ellen rzést végz szervezet: A vizsgálat célja: Ellen rzött szervezet: Az ellen rzés típusa: Vonatkozó jogi háttér: Alkalmazott ellen rzési eszközök és módszertanok: Ellen rzött id szak: Bels ellen rzés Majláth Konrád Konstantin (reg. szám: ) annak megállapítása volt, hogy a Hivatal házipénztárában a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételei, felel sségi szabályai a jogszabályi el írásoknak megfelel en történte. A pénzügyi folyamatok, kifizetések szabályosan történnek-e, továbbá a szigorú számadás alá vont bizonylatokat a jogszabályoknak és bels szabályzatoknak megfelel en kezelik-e. Pátyi Polgármesteri Hivatal Szabályszer ségi pénzügyi ellen rzés A költségvetési szervek bels kontrollrendszerér l és bels ellen rzésér l szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a vizsgálat alávont id szak szabályzati rendszere és a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó pénzügyi dokumentumok és pénzügyi tranzakciók vizsgálata év Ellen rzés id tartama: június június 28. Id igény (ellen ri munkanapok száma): Vizsgálatvezet : Az ellen rzésben közrem köd bels ellen rök (és/vagy szakért k): Az ellen rzött id szakban Hivatalban lév vezet k: 18 Majláth Konrád Konstantin Majláth Konrád Konstantin (megbízólevél száma:2680/2013.) Holczmann Gyuláné bels ellen r (reg. szám: ) Székely László polgármester dr. Guba Zsolt jegyz 2

3 VEZET I ÖSSZEFOGLALÓ A vizsgálat során felmértük és értékeltük a Pátyi Polgármesteri Hivatalnál a hivatal házipénztárában a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeit, felel sségi szabályait. Meg vagyunk gy dve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk. Az ellen rzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területr l, illetve folyamatokról összességében 1 : intézkedési tervkészítést nem igényel. BB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK A A ÉVI PÉNZTÁRELLEN RZÉS, KIFIZETÉSEK ELLEN RZÉSE, BIZONYLATI REND PÉNZÜGYI, SZABÁLYSZER SÉGI ELLEN RZÉSE CÍM VIZSGÁLATRÓL A Hivatal rendelkezett a jogosult vezet - Jegyz - által aláírt aktualizált, Pénzkezelési szabályzattal. Pénzkezelési Szabályzat a megnyitott kincstári számlák forgalmának könyvvezetési, egyeztetési rendjét nem tartalmazta. Továbbá a készpénzben teljesíthet kiadások értékhatárai sem kerültek meghatározásra. Nem szabályozták az aláírás bejelent okmányok kezelésével kapcsolatos feladatokat és hatásköröket. El legek felvételére jogosult személyek körének kijelölése megtörtént Pénzkezelési Szabályzatban, de a felvehet el legek összege nem került rögzítésre. Az utólagos elszámolásra kiadott el legek elszámolása határid re történt, a felvett el leget kamatkedvezmény miatti adó nem terheli. A pénztárosnak pénztárzárást naponta kellett készíteni, ami megtörtént. A Pénzkezelési Szabályzat szerinti pénztárellen rzés folyamatosan nem valósult meg a készpénzkezelés folyamatában a pénztárellen r által. Az ellen rzés ténye nem dokumentált. A vizsgálat idejére vonatkozó vezet i ellen rzésr l ellátásáról és napjával készített jegyz könyvek kerültek bemutatásra. A jegyz könyvek tanúsága szerint a pénztárzárást követ en a készpénzkészlet megegyezett a és a i pénztárnapló záró egyenlegével, valamint a címletjegyzékkel. Az utalványozás a készpénzes gazdasági eseményhez kapcsolódóan a bevételi- és kiadási pénztár-bizonylaton, míg a banki forgalomhoz kapcsolódó gazdasági események esetében csak a Gazdálkodási szabályzat 10. számú mellékletét képez az Ávr. 59. (3) bekezdés szerinti utalványrendeleten történt, azzal az eltéréssel, hogy az ellen rzés részére átadott utalványok tartalmazták a pénzügyi ellenjegyz - Pénzügyi Irodavezet aláírását. Felhívja az ellen rzés a pénzügyi ellenjegyz figyelmét, hogy az Áht. 37. (1) bekezdés szerint csak a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzését kell írásban biztosítani január 1-t l, az utalványt nem, A pénzkezelés folyamata megfelel en dokumentált igazodik a helyi szabályzatban rögzített el írással. 1 Bkr. 41. (4) bekezdése alapján Az ellen rzési jelentés vezet i összefoglalójában az ellen rzés eredményét és a feltárt hiányosságokat összefoglaló értékelést kell adni. 3

4 JAVASLAT Jegyz nek: 1. Javaslom a Pénzkezelési Szabályzat aktualizálását az önkormányzati fenntartású intézmény - Bocskai István Magyar - Német Két Tanítási Nyelv Általános Iskola,- állami fenntartásba kerülés következtében a megsz feladat ellátásra és a Pénzügyi Iroda köztisztvisel inek személyében bekövetkezett változások átvezetésére és a jelentésben megállapított hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan. 2. Javaslom a Pénzkezelési Szabályzat szerinti pénztárellen rzés dokumentált megvalósítását a készpénzkezelés folyamatában. 4

5 RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Pénzkezelési Szabályzat vizsgálata Páty Község Polgármesteri Hivatala Pénzkezelési Szabályzatát a számvitelr l szóló évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkez 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet el írásai, valamint a számviteli politikában rögzített alapelvek alapján a határozta meg a Jegyz június 27. napjával. A Pénzkezelési Szabályzat július 1-jével lépett hatályba, a hatályba lépéssel egyidej leg az el szabályzat nem került hatályon kívül helyezésre. Pénzkezelési Szabályzat tartalmazta a létrehozás célját, hatályát, kerekítés szabályait, a pénzkezelés során érvényesítend alapelveket. Továbbá a bankszámlakezelést, az alkalmazható fizetési módokat, készpénzkezelés szabályait a forint pénztár esetében a pénz- és értékkezelés rendjét. A VIII. fejezetben került rögzítésre az utólagos vezet i ellen rzés feladata. A Pénzkezelési Szabályzat a következ témákhoz kapcsolódóan tartalmazott el írásokat: a bankszámla nyitására, kezelésére, az intézménynél alkalmazható fizetési módokra, készpénzkezelés szabályaira o a házipénztár elhelyezésére, védelmére, o pénztári nyitva tartás rendjére, a pénzkezelés személyi feltételeire, utalványozók körére, pénzszállítás szabályaira, a munkabér fizetésének rendjére, valutapénztár kezelésének szabályaira, pénz- és értékkezelés rendjére, o értékpapírok kezelésére, o a pénztár által használt bizonylatok nyilvántartásának rendjére. A Pénzkezelési Szabályzat hatálya kiterjedt a hivatalra és az önállóan m köd költségvetési szervekre: Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelv Általános Iskola, vel dési Ház, Iskola és Községi Könyvtár, Pátyolgató Óvoda, továbbá az önkormányzatra, Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatra, Német Nemzetiségi Önkormányzatra. Az elkülönül és átlátható gazdálkodás, valamint az önálló költségvetés alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a helyi nemzetiségi önkormányzat, az önállóan köd és gazdálkodó és az önállóan m köd költségvetési szervek önálló fizetési számlával rendelkeztek. A helyi nemzetiségi önkormányzat a képvisel -testület döntésének megfelel en pénzforgalmának bonyolítására a helyi önkormányzat számlavezet pénzintézeténél önálló fizetési számlát nyit és alkalmaz. 5

6 A helyi nemzetiségi önkormányzatok és az önállóan m köd költségvetési szervek önálló pénztárat nem m ködtetnek. A önkormányzati hivatal által kezelt házipénztárából a készpénzben történ kiadások teljesítésére a pénztári órák figyelembe vételével került sor. A bankszámlán elhelyezett pénzeszközök felett a banknál bejelentett aláírásra jogosultak rendelkezhetnek, a bejelentésben meghatározott módon. A banknál bejelentett aláírásra jogosult személyek nevét és aláírását a Pénzkezelési Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazta. Pénzkezelési Szabályzat a megnyitott kincstári számlák forgalmának könyvvezetési, egyeztetési rendjét nem tartalmazta. Továbbá a készpénzben teljesíthet kiadások értékhatárai sem kerültek meghatározásra. Nem szabályozták az aláírás bejelent okmányok kezelésével kapcsolatos feladatokat és hatásköröket. Javaslom a Pénzkezelési Szabályzat aktualizálását az önkormányzati fenntartású intézmény - Bocskai István Magyar - Német Két Tanítási Nyelv Általános Iskola,- állami fenntartásba kerülés következtében a megsz feladat ellátásra és a Pénzügyi Iroda köztisztvisel inek személyében bekövetkezett változások, a fentiekben jelzett hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan. Tisztelettel felhívom a Jegyz figyelmét, hogy a szabályzat készítése során vegyék figyelembe: Az önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozóan az Áht ban rögzített szabályozás azt rögzíti, hogy: a kiadások késpénzben történ teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. Az Ávr a viszont csak a központi alrendszerbe tartozó költségvetési szervekre vonatkozó szabályt rögzíti, amib l az következik, hogy a helyi önkormányzatoknak a saját rendeletükben kell szabályozni a készpénzben teljesíthet kifizetések körét. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet a korábbi szabályozással ellentétben március 12-t l nem rögzíti a napi készpénz záró állomány maximális mértékét. Vizsgáltuk, hogy a pénzkezelés folyamata megfelel en dokumentált-e, igazodike a helyi szabályzatban rögzített el írással. Az ellen rzést pénztárrovancsolással kezdtem mely során a Pénzkezelési Szabályzat betartását is ellen riztem. A Hivatalban a házipénztár céljára a Pénzügyi Iroda helyiségrésze szolgál. A helyi nemzetiségi önkormányzatok és az önállóan m köd költségvetési szervek önálló pénztárat nem m ködtetnek, pénzkezelésüket a Hivatal látja el. A pénztáros a házipénztárban kezeli az önkormányzati hivatal, az önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat és az intézmények m ködéséhez szükséges készpénzt, szigorú számadás alá tartozó nyomtatványokat, egyéb értékeket (pl. étkezési utalvány, postai bélyeg, stb.). A készpénzpénz tárolása páncélszekrényben történt. A pénztárrovancsról külön jegyz könyv került felvételre: az önkormányzatra, a hivatalra, a hivatalhoz kapcsolódó önállóan m köd költségvetési szervekre és a nemzetiségi önkormányzatokra. A közös jegyz könyvek a jelentés 1. számú mellékletét képezik. 6

7 A pénztárrovancs során a bevételi és s kiadási tételek könyvelése után megállapított pénztári egyenleg és a tényleges pénzeszközök között eltérés nem került megállapításra. A Pénzkezelési Szabályzat a házipénztár készpénz keretét az alábbiak szerint határozta meg: Önkormányzat esetében a pénztárban (forint és valuta együttesen) hónaponként számított napi átlaga nem haladhatja meg az forintot. Napi pénztár zárlatkor a pénztárban Ft összegnél több nem lehet. A házipénztári pénzkészlet keretet meghaladó részt még pénztárzárlat el tt a fizetési számlára be kell fizetni. Polgármesteri Hivatal esetében a pénztárban (forint és valuta együttesen) hónaponként számított napi átlaga nem haladhatja meg az forintot. Napi pénztár zárlatkor a pénztárban Ft összegnél több nem lehet. A házipénztári pénzkészlet keretet meghaladó részt még pénztárzárlat el tt a fizetési számlára be kell fizetni. Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelv Általános Iskola esetében a pénztárban (forint és valuta együttesen) hónaponként számított napi átlaga nem haladhatja meg az forintot. Napi pénztár zárlatkor a pénztárban Ft összegnél több nem lehet. A házipénztári pénzkészlet keretet meghaladó részt még pénztárzárlat el tt a fizetési számlára be kell fizetni. vel dési Ház, Iskola és Községi Könyvtár esetében a pénztárban (forint és valuta együttesen) hónaponként számított napi átlaga nem haladhatja meg az forintot. Napi pénztár zárlatkor a pénztárban Ft összegnél több nem lehet. A házipénztári pénzkészlet keretet meghaladó részt még pénztárzárlat el tt a fizetési számlára be kell fizetni. Pátyolgató Óvoda esetében a pénztárban (forint és valuta együttesen) hónaponként számított napi átlaga nem haladhatja meg az forintot. Napi pénztár zárlatkor a pénztárban Ft összegnél több nem lehet. A házipénztári pénzkészlet keretet meghaladó részt még pénztárzárlat el tt a fizetési számlára be kell fizetni. Roma Nemzetiségi Önkormányzat esetében a pénztárban (forint és valuta együttesen) hónaponként számított napi átlaga nem haladhatja meg az forintot. Napi pénztár zárlatkor a pénztárban Ft összegnél több nem lehet. A házipénztári pénzkészlet keretet meghaladó részt még pénztárzárlat el tt a fizetési számlára be kell fizetni. Német Nemzetiségi Önkormányzat esetében a pénztárban (forint és valuta együttesen) hónaponként számított napi átlaga nem haladhatja meg az forintot. Napi pénztár zárlatkor a pénztárban Ft összegnél több nem lehet. A házipénztári pénzkészlet keretet meghaladó részt még pénztárzárlat el tt a fizetési számlára be kell fizetni. A házipénztári pénzkészlet keret összege nem haladta meg a Pénzkezelési Szabályzatban el írása szerinti napi zárás összegét. Az elszámolásra kiadott el legekr l a pénztáros nyilvántartást vezetett intézményenként az ECO-STAT programmal. A nyilvántartás tartalmazta: a kiadás keltét és tételszámát, a felvev nevét, az összeg jogcímét, a felvett összeget, az elszámolás határidejét (mely egyéb el írások hiányában a 30 napot nem haladhatja meg), a felhasznált összeget, az elszámolás keltét, a számlák tételes hozzárendelését. 7

8 El legek felvételére jogosult személyek körének kijelölése megtörtént Pénzkezelési Szabályzatban, de a felvehet el legek összege nem került rögzítésre. Az utólagos elszámolásra kiadott el legek elszámolása határid re történt, a felvett el leget kamatkedvezmény miatti adó nem terheli. A Pénzkezelési Szabályzat szerint a pénztárellen rnek legalább minden pénztárzárlat alkalmával vizsgálni kell, hogy az alapbizonylatokat hitelességi szempontból, hogy azokat az arra jogosult személyek utalványozták-e, a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokhoz a pénztáros csatolta-e a szükséges alapbizonylatokat, az egyes gazdasági események dokumentálása a szabályzatban meghatározott bizonylatokon történt-e, a bizonylatokon nincsenek szabálytalan javítások, megtörtént-e a szabályzatban el írt módon az alapbizonylatok érvénytelenítése, a pénzkifizetések során meghatalmazás volt-e, ha a készpénzt nem a jogosult vette fel. Az ellen rnek egyrészt meg kell vizsgálni az alapbizonylatot abból a szempontból, hogy az tartalmi, formai szempontból megfelel-e, másrészt, hogy a pénztári bizonylat adatai megegyeznek-e az alapbizonylat adataival. A pénztárjelentés, valamint a kimutatott pénzkészlet, értékpapírok, egyéb értékek meglétének ellen rzése során ellen rizni kell, hogy a pénztárjelentésbe rögzített tételekhez megvannak-e a pénztári- és alapbizonylatok, pénztárzárás alkalmával a pénztárjelentésben szerepl pénzkészlet összege egyezik-e a tényleges pénzkészlettel, az értékpapírok és egyéb értékek nyilvántartása naprakész-e, az értékpapírok azonosító adatai a nyilvántartásban szerepelnek-e. A pénztári ellen rzés tényét az ellen rzött bizonylatokon és okmányokon, valamint a pénztárkönyvben a pénztárellen rnek kézjegyével el kell látni. A pénztárosnak pénztárzárást naponta kellett készíteni, ami megtörtént. A Pénzkezelési Szabályzat szerinti pénztárellen rzés folyamatosan nem valósult meg a készpénzkezelés folyamatában a pénztárellen r által. Az ellen rzés ténye nem dokumentált. A Pénzkezelési Szabályzat VIII. fejezete az alábbiak szerint rögzítette az utólagos vezet i ellen rzést: a FEUVE keretében a házipénztáron keresztül lebonyolított készpénzforgalom szabályszer végrehajtását, a szabályzatban nevesített felel sök meghatározott feladatainak elvégzését a pénzügyi irodavezet félévente ellen rzi. Az ellen rzést írásban dokumentálni kell, arról jegyz könyvet kell felvenni, melynek módját a 9. számú melléklet tartalmazza. A vizsgálat idejére vonatkozó vezet i ellen rzésr l ellátásáról és napjával készített jegyz könyvek kerültek bemutatásra. A jegyz könyvek tanúsága szerint a pénztárzárást követ en a készpénzkészlet megegyezett a és a i pénztárnapló záró egyenlegével, valamint a címletjegyzékkel. 8

9 Vizsgáltuk, hogy a bels kontrollrendszer valós m ködése érdekében a teljesítésigazolás és pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó szabályok betartásra kerültek-e. ECO-STAT program által készített december havi kötelezettségvállalás kimutatás adataiból véletlenszer kiválasztással ellen riztük, hogy a kötelezettségvállalás folyamata megfelel en dokumentált-e, igazodik-e a helyi szabályzatban rögzített folyamathoz a kapcsolódó dokumentumok alapján. Megállapítások: A Gazdálkodási Szabályzatban került rögzítésre a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosultak neve és aláírás mintája. Kötelezettségvállalás száma: 2012/Z Kötelezettségvállalás tárgya: Páty Roma Nemzetiségi Önkormányzat Karácsonyi csomag Kötelezettségvállalás dátuma:2012. december 11. Teljesítés határideje: Partner: Tesco Global Zrt. Kötelezettségvállaló: Páty Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke A pénzügyi rendezés (készpénzes) én forint összegben megtörtént. A teljesítésigazolás, Kötelezettségvállalás száma:r Kötelezettségvállalás tárgya: Karácsonyi üdvözl lap Kötelezettségvállalás dátuma: Teljesítés határideje: Partner: LEGENDA Kiadó és Nyomda Kft. Kötelezettségvállaló: Polgármester A pénzügyi rendezés (készpénzes) én forint összegben megtörtént. A teljesítésigazolás, Kötelezettségvállalás száma: R Kötelezettségvállalás tárgya: Értékbecslés Kötelezettségvállalás dátuma: Teljesítés határideje: Partner: Huber Ingatlan Kft. Kötelezettségvállaló: Polgármester A pénzügyi rendezés (készpénzes) én forint összegben megtörtént. Az Kötelezettségvállalás száma: 2012/Z00038 Kötelezettségvállalás tárgya: Mikulás csomag Bocskai Iskola Kötelezettségvállalás dátuma: Teljesítés határideje: Partner: ALDI, Tesco Kötelezettségvállaló: Igazgató A pénzügyi rendezés (készpénzes) én forint összegben megtörtént. A teljesítésigazolás, Kötelezettségvállalás száma: Kötelezettségvállalás tárgya: bélyegz gumi +párna Kötelezettségvállalás dátuma: Teljesítés határideje: Partner: Barkács 67. Kft. Kötelezettségvállaló: Jegyz 9

10 A pénzügyi rendezés (készpénzes) án forint összegben megtörtént. A teljesítésigazolás, Kötelezettségvállalás száma:r/2012/ Kötelezettségvállalás tárgya: vízvezeték szerelés Kötelezettségvállalás dátuma: Teljesítés határideje: Partner: Mizsák Mihály Kötelezettségvállaló: Óvodavezet A pénzügyi rendezés án forint összegben megtörtént. A teljesítésigazolás, Kötelezettségvállalás száma: SZ/2012/ Kötelezettségvállalás tárgya: Betegnyilvántartó program el fizetési díja Kötelezettségvállalás dátuma: Teljesítés határideje: Partner: DELTATRADE Kft. Kötelezettségvállaló: Polgármester A pénzügyi rendezés én forint összegben megtörtént. A teljesítésigazolás, Kötelezettségvállalás száma: R/ Kötelezettségvállalás tárgya: T z gátló ajtó megrendelés Kötelezettségvállalás dátuma: Teljesítés határideje: Partner: Home Interior Design Stúdió Kft. Kötelezettségvállaló: Polgármester A pénzügyi rendezés án forint összegben megtörtént. A teljesítésigazolás, Kötelezettségvállalás száma: SZ/2012/ Kötelezettségvállalás tárgya: M szaki ellen rzés Kötelezettségvállalás dátuma: Teljesítés határideje: Partner: DARVAS és SIPOS Mélyépít Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Kötelezettségvállaló: Polgármester Pénzügyi ellenjegyz : Király Mónika pénzügyi ügyintéz A pénzügyi rendezés án forint összegben megtörtént. A teljesítésigazolás, Kötelezettségvállalás száma: SZ/2012/ Kötelezettségvállalás tárgya: Irodalmi Klub Kötelezettségvállalás dátuma: Teljesítés határideje: Partner: Erdei és Tása Termel Szolgáltató Kereskedelmi Kft. Kötelezettségvállaló: M vel dési Ház, Iskolai és Közösségi Könyvtár vezet je A pénzügyi rendezés én forint összegben megtörtént. A teljesítésigazolás, Összegezve megállapítható, hogy a házipénztár kezelési tevékenység ECO-STAT számítógépes program segítségével történt. Az ECO-STAT számítógépes program zárt rendszer, vezetése - önkormányzat, hivatal, önállóan m köd intézmények és helyi nemzetiségi önkormányzatok elkülönítetten történt, 10

11 a készpénzforgalom lebonyolításához minden esetben pénztárbizonylat került kiállításra, a pénztári nyilvántartás céljára ECO-STAT programmal el állított bizonylatokat használták, a bevételi és kiadási pénztárbizonylathoz minden esetben csatolták az alapbizonylatokat, a bevételezési és kiadási bizonylatok megfelelnek az alaki és tartalmi követelményeknek, A pénztári kifizetési bizonylat szerint kifizetett összeg megegyezett a hozzácsatolt (hozzá tartozó) alapbizonylattal (bizonylatokkal). Az alapbizonylat vagy a kifizetési bizonylat megfelel en igazolta a kifizetett összeg átvételét, A pénztáros az esemény napján bevételezte a készpénzbefizetést és a bankból történ pénzfelvételt, azokban az esetekben, melyeknél a Gazdálkodási szabályzat nem írt el írásbeli kötelezettségvállalást -a gazdasági eseményenként százezer forintot el nem ér kifizetéseknél, a pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, a jogszabályon, joger s vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettségen alapuló fizetési kötelezettség- a teljesített kifizetésekkel egyidej leg vették nyilvántartásba a kifizetés összegét, egyéb esetekben, 100 eft felett a kötelezettségvállalás csak írásban történt a szabályzatban meghatározott dokumentumok és a 11. számú mellékletben szerepl kötelezettségvállalási bizonylat alapján, az utalványozás a készpénzes gazdasági eseményhez kapcsolódóan a bevételi- és kiadási pénztár-bizonylaton, míg a banki forgalomhoz kapcsolódó gazdasági események esetében csak a Gazdálkodási szabályzat 10. számú mellékletét képez az Ávr. 59. (3) bekezdés szerinti utalványrendeleten történt, azzal az eltéréssel, hogy az ellen rzés részére átadott utalványok tartalmazták a pénzügyi ellenjegyz - Pénzügyi Irodavezet -aláírását. Felhívja az ellen rzés a pénzügyi ellenjegyz figyelmét, hogy az Áht. 37. (1) bekezdés szerint csak a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzését kell írásban biztosítani január 1-t l, az utalványt nem, a pénzkezelés folyamata megfelel en dokumentált igazodik a helyi szabályzatban rögzített el írással. Budapest, június 28. Majláth Konrád Konstantin bels ellen r Melléklet: án felvett Közös jegyz könyvek 11

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. Iktatószám: 2681-3/2013. Jóváhagyom Név: Majláth Konrád Konstantin Aláírás: Dátum: 2013.06. 28. Név: Aláírás: Dátum: A jelentést elfogadom és

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ Tárgy: Vezet i összefoglaló Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. dr. Guba Zsolt jegyz Tisztelt Jegyz Úr! A 2014. évi bels ellen rzési

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 2. módosítás 1 (35). oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 31-2010/2011. (2011.06.07). sz. határozatával 2011.06.07-én módosította, hatályos 2011.06.08-tól A szabályzat

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől... igazgató P.H. A szabályzat az írásba

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester. belsı ellenır

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester. belsı ellenır Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: 2011. évi Ellenırzési Program és a 2011. évi Ellenırzési terv idırendi táblázatának elfogadása Iktatószám:

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 2015. szeptember 1 1. A házipénztár működési szabályai 1.1. Általános pénzkezelési szabályok 1.2. Pénztáros 1.3. Utalványozó 1.4. Pénztári ellenőr TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. január 01.-től Egyetértek: Készítette: Salgótarján, 2011. december 28. Salgótarján,

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 4. Pénzeszköz Kezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának célja, hogy biztosítsa

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Kettős könyvvitel HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus RH/6/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től Petriventei Sportegyesület Petrivente A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2013. március 01-től Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat 3 1. A szabályzat célja: 4 2. A Társaság

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 62/2012. (XI. 7.) sz. határozatával) (MS3102) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Általános rész 3 I.fejezet

Részletesebben

2016. május 5-i rendes ülésére

2016. május 5-i rendes ülésére 12. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 5-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2015. évi összefoglaló belső

Részletesebben

Sándorfalva Város Önkormányzat 2013. évi Ellenırzési Programja

Sándorfalva Város Önkormányzat 2013. évi Ellenırzési Programja Sándorfalva Város Önkormányzat 2013. évi Ellenırzési Programja A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl - 31. (1) bekezdésében

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

KVTÖKT Társulási. Belső Ellenőrzési Csoport

KVTÖKT Társulási. Belső Ellenőrzési Csoport ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2179-6/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N API R E N D Tárgy: 2012. évi

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L A 2030 Érd Alsó u. 1. Levélcím: 2031 Pf. 31. Telefon: /06-23/522-300 Fax:/06-23/522-363 Honlap: www.erd.hu Iktatószám: 19/35212/3/2016. Belső

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 33. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi összefoglaló

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2015/36. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal A MÁV-START Zrt. VBKJ rendszer keretében választható lakáscélú támogatás lakáshitel visszafizetéséhez, törlesztéshez történő igénylésével, illetve felhasználásával

Részletesebben

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre

~ 1 ~ Építési szerződés. Építőipari kivitelezési tevékenységre ~ 1 ~ Építési szerződés Építőipari kivitelezési tevékenységre amely létrejött egyrészről. (anyja neve:., szül. hely és idő:., szem. ig. száma:, adóazonosító jele:.., állandó lakcíme: megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Javaslat az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodások módosítására Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016.

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és

Részletesebben

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról Az előterjesztés száma: 69/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a 2013.

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest 1 AZ ESZKÖZÖK ÉS A FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. számú melléklet A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma:

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 1 / 3 211.8.29. 12:42 Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi A jogszabály mai napon (211.VIII.29) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend

Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend 1. A bizonylati rend célja A Bizonylati rend célja, hogy biztosítsa a Szövetségnél a számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó bizonylatok kiállításának, ellenőrzésének,

Részletesebben

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2016./1. Pénzkezelési Szabályzat MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. 1. Érvényes: 2016.01.18-tól Budapest A Magyar Műszaki és Közlekedési

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától

A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya. Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja Közös Alapszabálya Hatályos: 2012. április 1.-tőldecember 18-ától Tartalomjegyzék Preambulum 65 1. fejezet 76 A pénztár adatai, jogállása 76 1.1 a pénztár

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A nemzetgazdasági miniszter 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 188. szám Az adózás rendjéről szóló 2003.

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e)

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óváros tér 9. A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA, A BELSŐ

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek- a Projekt Megvalósítási Szabályzat

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA ÁSOTTHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Tartalom jegyzék: I. Általános rész 2 1. A leltározási szabályzat célja és tartalma 2 2. A leltározás alapfogalmai 2 3. A leltározásban

Részletesebben

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma 6. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről A kötelezettségvállalás,

Részletesebben

32/2005. (X. 21.) PM rendelet. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

32/2005. (X. 21.) PM rendelet. az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 32/2005. (X. 21.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. március 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont Tárgy: Harkány Város Önkormányzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, új közbeszerzési szabályzatának megtárgyalása és elfogadása E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ZNET IPTV szolgáltatás igénybevételére A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A.

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A. A nemzetgazdasági miniszter 9/2016. (III. 25.) NGM rendelete a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló jelentés

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló jelentés Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összefoglaló jelentés az ÁKK Zrt. és partnerei által nyilvántartott hitelek, állampapírok, a kapcsolódó fedezeti és betétügyletek egyeztetéséről

Részletesebben

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK Alapszabály 4.sz. melléklete Hatályos: a Fővárosi Törvényszék változás bejegyzésről szóló határozata jogerőre emelkedésének napjától A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Alapszabály

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet

PARTISCUM XI Takarékszövetkezet PARTISCUM XI Takarékszövetkezet Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta az Igazgatóság 10/VI/2015. (III.06.) Ig. sz. határozatával Hatályos: 2015. február 1-től

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben

Az ellenőrzési munka végzéséhez az alapvető tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Az ellenőrzési munka végzéséhez az alapvető tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-13412/2009. Témafelelős: Gyovainé Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2008. évi ellenőrzésekről Melléklet: 3 db kimutatás

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. 13/2009. számú Vezérigazgatói Utasítás A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTİ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjérő

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el.

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el. I. Szöveges indokolás 1. A gazdálkodással kapcsolatos szöveges indokolás A 2009. évre kapott támogatások és bevételek biztosították az intézmény zavartalan szakmai és gazdasági működtetését. A 2009-es

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben