2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról..."

Átírás

1 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. megjelent utasításairól... 40

2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja A MÁV-START Zrt. más oktatási normatívákban, különös tekintettel a 19/2011. (V.10) NFM rendeletben nem szabályozott - vasúti szakmai alap-, kiképzések, időszakos oktatások, eseti oktatások, valamint ezekkel kapcsolatos vizsgáztatások általános előírásainak meghatározása. A képzések, oktatások, vizsgáztatások dokumentálásához szükséges nyomtatványok vezetésével, kiállításával, nyilvántartásával kapcsolatos előírások rögzítése. 2. HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA Az utasítás hatálya Jelen utasítás hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára, a vasúttársasággal szerződés alapján munkát végzőkre (a szerződésben foglaltak alapján), valamint a vasúttársasággal szerződésben álló képző intézményre (melyről a képző intézménnyel kötendő együttműködési megállapodásban rendelkezni kell). Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozása, módosítása a MÁV- START Zrt. Humánerőforrás fejlesztés közreműködésével a Személyzetmenedzsment feladata. Az utasítást és módosításait a MÁV- START Zrt. vezérigazgatója hagyja jóvá. Kiadásáért a Technológiatervezés vezető felel. 3. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Alapvizsga Meghatározott munkakör(ök) betöltéséhez, illetve tevékenység(ek) elvégzéséhez szükséges, jogszabályban vagy jelen utasításban előírt vizsga 2 Átképzés Valamely munkakörre előírt szakvizsgával rendelkező munkavállaló felkészítése újabb munkakör betöltéséhez előírt szakvizsgára. Ellenőrző vizsga 2 évet meghaladó, de 3 évet el nem érő távollét esetében a munkakörbe visszatérő munkavállalók által - az elmaradt időszakos oktatások pótlásának befejeztével- tett vizsga. Esetenkénti munkavédelmi oktatás A rendszeres munkavédelmi oktatás keretében előre nem tervezhető képzési feladatok, vagy a balesetek megelőzése céljából tartott munkavédelmi oktatás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzata szerint. Felügyelet alatti munkavégzés A kiképzett, vagy kiképzés alatt álló munkavállalónak az önálló munkavégzés előtt, megfelelő elméleti- és gyakorlati felkészültségű munkavállaló felügyeletében történő foglalkoztatása, amelynek célja a képzés során szerzett ismeretek készségszintű elsajátítása. Gyakorlati képzés Az elméleti képzéssel párhuzamosan folyó, vagy annak befejezését követő képzés, amely az elméleti ismeretek gyakorlati bemutatását, megértését és alkalmazását segíti elő, üzemi, kísérleti, vagy szimulációs berendezés biztosította körülmények között. Gyakorlati oktatás Az oktatás része, amely során az oktató az elméleti ismereteket a gyakorlatban bemutatja, gyakoroltatja. Gyakorlati vizsga A munkakör betöltéséhez az elméleti szakmai ismereteken túlmenően az adott technikai eszközök kezelésének ismeretét ellenőrző vizsga. Hatósági vizsga Jogszabály által előírt vizsga. Helyismereti vizsga A munkáltatói jogkörgyakorló vagy megbízottja által a szolgálati helyre és azon belül az adott munkakörre vonatkozó helyi, egyes esetekben a vonali ismeretek meglétéről történő meggyőződés.

3 Időszakos oktatás Az adott munkakör ellátásához szükséges ismeretek szinten tartása, új ismeretek készség szintű elsajátítása céljából tartott, jelen utasítás mellékletében meghatározott időtartamban és gyakorisággal szervezett elméleti és gyakorlati oktatás. 3 Különbözeti vizsga Utasítások, szabályzatok változása miatt elrendelt, az időszakos vizsga esedékessége előtt a változás által érintett ismeretanyagra vonatkozó vizsga, mely egy meglevő alapvizsga érvényben tartásához szükséges. Időszakos pótoktatás Egy oktatási periódusnál hosszabb távollétet követő munkába álláskor, az elmaradt szakmai oktatásra vonatkozó előírások szerint tartandó oktatás. Időszakos vizsga A munkakör betöltéséhez illetve a tevékenység elvégzéséhez szükséges, előírt és korábban megszerzett ismeretek megfelelő tudásszintjének jogszabályban vagy jelen utasításban meghatározott - rendszeres időközönként történő ellenőrzésére szolgáló- vizsga. Az eredményes időszakos vizsga egyben a meglevő vizsga érvényességének meghosszabbítását is jelenti. Javító vizsga A sikertelen alap- és időszakos vizsgát követően, valamint a bejelentett vizsgáról igazolatlan módon történő távolmaradás esetén teendő vizsga. Képzés A munkakör ellátásához szükséges ismeretanyag átadása, tanfolyam jellegű képzési keretek között. Képzési program Adott vizsga megszerzésére irányuló képzés bemeneti és kimeneti feltételeit, a képzéssel kapcsolatos paramétereket tartalmazó, a képzést folytató intézmény és a megrendelő által elfogadott és aláírt dokumentum. Képzési terv Az üzleti terv része, amely a képzési igényfelmérés, a társasági célok és a rendelkezésre álló források alapján kerül összeállításra. Képző intézmény: A MÁV-START Zrt.-vel az oktatások, tanfolyami képzések elvégzésére szerződésben álló intézmény. Kiképzési könyv A vállalati belső képzés ismeretanyagának és vizsgáinak rögzítésére rendszeresített dokumentum, amely tartalmazza a kiképzendő személy adatait is. Oktatási góc Olyan oktatási helyszín, ahová a több szolgálati helyről vezénylik a munkavállalókat. Oktatási ütemterv Az időszakos oktatások helyét, időpontját és tematikáját tartalmazó dokumentum. Oktató Oktató az a személy, aki az utasításban előírt feltételekkel rendelkezik, az elméleti és gyakorlati szakmai oktatást/képzést végzi. Pótvizsga A bejelentett vizsgáról igazolt módon történő távolmaradás esetén teendő vizsga Rendkívüli oktatás Az időszakos oktatás keretén kívül az új szakmai ismeretek elsajátítása céljából esetenként elrendelt oktatás. Rendszeres munkavédelmi oktatás A vasúttársasággal munkaviszonyban álló munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek elsajátítása céljából végzett oktatás a MÁV- START Zrt. Munkavédelmi Szabályzata szerint. Soronkívüli időszakos vizsga A munkavállaló ismerethiányának megállapítása esetén elrendelt, az adott munkakörből 3 évet meghaladó, de 5 évet el nem érő távollét esetén tett, és az elmulasztott időszakos vizsga esetén teendő vizsga. Szakmai képzés A munkakörrel összefüggő feladatkör ellátására irányuló, illetve munkakör betöltésére alkalmas személyt önálló munkavégzésre felkészítő, elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó, szervezett, meghatározott vizsgával záruló képzés, amely lehet alap-, át-, és továbbképzés. Személyszállítási szakértő (gyakorlati oktató): A Személyzetmenedzsment munkavállalója, aki az egyéni felkészüléseket irányítja.

4 Szervezeti egység A MÁV-START Zrt. hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban SZMSZ) szereplő egységek. Szerződéses partner Jelen utasítás szempontjából a MÁV-START Zrt.-vel kötött szerződés alapján információadás és menetjegy-értékesítési tevékenységet végző szolgáltató. Továbbképzés Korábbi ismeretekre épülő, új ismereteket, kompetenciákat adó képzés. Vezető A munkavállalót létszámban tartó szervezeti egység vezetője. Vizsga, vizsgáztatás Meggyőződés az előírt tudásanyag (elméleti és gyakorlati) elsajátításáról, amely lehet írásbeli, szóbeli, gyakorlati, vagy ezek kombinációi. Vizsgabizottság A vizsgabiztos, vizsgáztató és a vizsgaelnök (társelnök). Vizsgabiztos A képzés, a szakmai oktatás, a vizsgáztatás irányításával, felügyeletével, és vizsgáztatással megbízott, az utasításban előírt feltételekkel rendelkező munkavállaló. Vizsgaelnök, társelnök Bizottság előtt tett vizsgáztatás esetén a vizsga szakmai minőségéért és annak tisztaságáért felelős személy. Vizsgáztató A MÁV-START Zrt. által esetenként vizsgáztatással megbízott munkavállaló. 4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. A vasúti személyszállítással (kivéve a közlekedésbiztonsággal) összefüggő képzés, oktatás rendszere, szervezése, felügyelete és ellenőrzése A képzés tanfolyami keretek között történik, és a munkakör betöltéséhez szükséges vizsga megszerzésére irányul. A szakmai szervezet által megfogalmazott igény alapján a Humánerőforrás fejlesztés szervezi, szakmai 4 felügyeletet a Személyzetmenedzsment látja el. Egységes rendszerét, valamint módszerét jelen utasítás szerint, a Technológiatervezés előterjesztése alapján a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója határozza meg. Az oktatást az elfogadott éves oktatási ütemterv alapján a Személyzetmenedzsment koordinálásával történik. Formáinak kialakítása, átalakítása a Személyzetmenedzsment, valamit a Humánerőforrás fejlesztés feladata. Az alap-, át- és továbbképzés, az időszakos és a rendkívüli szakmai oktatás tartalmának, vizsgakövetelményeinek és módszertanának meghatározása a Személyzetmenedzsment feladata. A képzés, oktatás tartalmának, vizsgakövetelményeinek és módszertanának meghatározását követően a képzési programot, és az oktatási ütemtervet a képző intézmény állítja össze és küldi meg jóváhagyásra a MÁV-START Zrt. Személyzetmenedzsment részére. Az oktatási ütemterv elkészítésének folyamatát, annak határidejét a képző intézménnyel kötött Együttműködési Szerződés tartalmazza. A képzés, az időszakos és a rendkívüli oktatás, valamint a vizsgáztatás társasági szintű szervezése, irányítása, felügyelete és ellenőrzése a Személyzetmenedzsment szervezet feladata. 4.2 A szakmai képzésre, oktatásra és vizsgáztatásra vonatkozó általános szabályok A szakmai képzések és oktatások célja a munkavállalók munkakörükkel összefüggő szakmai ismereteinek megszerzése és szinten tartása, valamint az 1. számú mellékletben meghatározott vizsgakötelezettség teljesítése. Az érintett munkaköröket, azok betöltéséhez szükséges alapképzést és alapvizsgát, valamint az időszakos oktatást és időszakos vizsgát (gyakoriságát és időtartamát is) az 1. számú melléklet tartalmazza. Ha a jelen utasítás oktatási és vizsgáztatási rendje nem írja elő az adott munkakört betöltő munkavállaló részére az időszakos oktatáson és időszakos vizsgán való részvételt, akkor a szakmai ismereteket önképzéssel kell szinten tartani. A munkavállaló időszakos vizsgára jelentkezési igényét ebben az esetben a munkáltatónak be kell jelentenie, aki gondoskodik a vizsgára történő bejelentéséről.

5 A betöltött munkakörhöz szükséges alapvizsga érvényben tartása a munkáltató és a munkavállaló felelőssége. Több szakvizsga megléte esetén a betöltött munkakörben előírt legmagasabb vizsgát kell érvényben tartani Jelentkezés képzésekre A Humánerőforrás menedzsment szervezet a humánpartner koordinátorokon és az illetékes szakmai szervezeteken keresztül hirdeti meg az indítandó képzéseket. A képzésen (felvételi vizsga esetén azon) csak az összes feltételnek megfelelő munkavállalók vehetnek részt, a névsort a munkáltatói jogkörgyakorlók a HR koordinátoroktól kapják meg A jelentkezés általános feltételei: munkáltatói kötelezés vagy támogatás előírt állami iskolai végzettség előírt vasúti szakvizsga érvényes orvosi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés Amennyiben a jelentkezőknek felvételi vizsgán kell részt venniük, a felvételi vizsga napja munkaidőként kerül elszámolásra Az oktatókra és vizsgáztatókra vonatkozó általános szabályok Az oktatót a MÁV-START Zrt.-vel történt egyeztetés után az oktatási intézmény biztosítja. Az oktató kiválasztása és megbízása a szakmai felügyeletet gyakorló szervezet vezetőjének egyetértésével az oktatással megbízott szervezet vezetőjének feladata. Oktatói feladatok ellátásával csak szakmailag felkészült, oktatási készséggel és a megfelelő szakvizsgákkal rendelkező munkavállaló bízható meg A szakmai oktatókkal szembeni követelmények: felsőfokú szakirányú állami iskolai végzettség, vagy középfokú állami iskolai végzettség, felsőfokú vasúti szakmai képesítés, 5 éves vasúti szakirányú szakmai gyakorlat, oktatói vagy pedagógiai végzettség A vizsgabiztosokkal, vizsgáztatással megbízottakkal szembeni követelmények: felsőfokú állami iskolai végzettség, felsőfokú vasúti szakmai képzettség, 5 éves vasúti szakmai gyakorlat, 5 Az alkalmasság elbírálása az előírt követelmények figyelembevételével a szakmai felügyeletet ellátó szervezet vezetőjének hatásköre és felelőssége Szakmai képzés A szakmai képzés egyéni, csoportos és tanfolyami formában történhet. Az éves Képzési Tervben szereplő tanfolyamok szervezésének irányítása, a képzésekhez a szerződéses keretek biztosítása a Humánerőforrás fejlesztés feladata Tanfolyami képzés: A tanfolyamokon az elméleti- és gyakorlati képzést, átképzést, továbbképzést képzési program szerint kell végezni. A képzési programnak tartalmaznia kell a vizsgához tartozó szakmai követelményeket, a szükséges képzési időt és a vizsga szervezésére, lebonyolítására vonatkozó előírásokat. Tanfolyami képzés csak a képzési program jóváhagyása után indítható. A képzési programot a képző intézmény készíti el, melyet a Személyzetmenedzsment szervezet vezetője hagy jóvá Csoportos felkészítés: A szervezet vezetőjének javaslata alapján a munkavállalók konzultáció biztosítása mellett a szakmai szervezet gyakorlati oktatójának felügyeletével - a szakvizsgákra csoportosan is felkészülhetnek. A csoport létszáma legfeljebb 10 fő. A Személyzetmenedzsment engedélye alapján a munkáltató írásbeli kérésére, indokolt esetben 15 főre emelhető a létszám. A kérelmet a felkészítés megkezdése előtt legkésőbb 7 nappal kell benyújtani. A felkészítés tananyag tartalmának, a vizsgára történő bejelentésének és a vizsga lebonyolításának meg kell felelnie az adott szakvizsga megszerzéséhez előírt általános feltételeknek. Csoportos felkészülés esetén, ha a munkavállalók szakmai, elméleti felkészültsége indokolja, a Személyzetmenedzsment hozzájárulásával a tanfolyamra meghatározott képzési idő csökkenthető. (A felkészítést végző szakértő a csoport teljesítményének értékelése alapján tett javaslatára, a munkáltató a felkészítés ideje alatt írásban kérheti a képzési idő csökkentését.) A vizsgára bocsátás előtt a munkavállalók felkészültségéről a személyszállítási szakértő írásban és szóban győződik meg.

6 Megfelelő felkészültség esetén a gyakorlati oktató a munkavállalók szervezeti egységének vezetőjét értesíti a felkészülés megtörténtéről. A szervezeti egység vezetője gondoskodik a szakvizsgára történő bejelentésről. A bejelentést követően a vizsgabiztos (vizsgáztató) a munkavállalót írásban berendeli vizsgára Egyéni felkészülés: A szervezet vezetőjének javaslata alapján a munkavállaló a szakmai szervezet gyakorlati oktatójának irányításával az alapvizsgákra önállóan felkészülhetnek. A vizsgára történő bejelentésének és a vizsga lebonyolításának meg kell felelnie az adott szakvizsga megszerzéséhez előírt általános feltételeknek. A vizsgára bocsátás előtt a munkavállaló felkészültségéről a személyszállítási/technológiai/műszaki szakértő (gyakorlati oktató) ez esetben is írásban és szóban győződik meg. Megfelelő felkészültség esetén a gyakorlati oktató a munkavállaló szervezeti egységének vezetőjét értesíti a felkészülés megtörténtéről. A szervezeti egység vezetője gondoskodik a szakvizsgára történő bejelentésről. A bejelentést követően a vizsgabiztos (vizsgáztató) a munkavállalót írásban berendeli vizsgára Gyakorlati képzés: Gyakorlati képzés során a munkafolyamatokat a gyakorlatban be kell mutatni, amennyiben előírás nem tiltja a munkavállalóval be kell gyakoroltatni. A gyakorlati képzés, a közlekedés és a szolgáltatás, valamint a munkavállalók, illetve a munkavégzés körzetében tartózkodók biztonságát, továbbá a Társaság gazdasági érdekeit nem sértheti, nem veszélyeztetheti- Munkaeszközök (emelők, jegykiadó gépek, számítástechnikai eszközök, programok stb.) használóit azok kezelésére, hiba esetén követendő eljárásra a berendezés működtetésének bemutatásával, és ha más szabályzat nem tiltja, gyakoroltatással kell kiképezni. A gyakorlati képzési idő és a felügyelet alatti szolgálat időtartama nem csökkenthető. Megfelelő felkészültség esetén a felkészítést végző szakértő értesíti a munkavállaló szervezeti egységének vezetőjét a felkészülés megtörténtéről. A szervezeti egység vezetője gondoskodik a szakvizsgára történő bejelentésről Újfelvételes munkavállaló képzése A MÁV-START Zrt.-vel munkaviszonyt létesítő újfelvételes munkavállaló elméleti- és gyakorlati képzését az adott munkakörtől függően alapvetően szervezett formában, tanfolyami keretek között kell biztosítani. Az újfelvételes munkavállaló a tervezett munkakörében az utasításban meghatározott elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításáig önállóan nem foglalkoztatható. A képzés befejezését követően a munkavállalót vizsgára be kell jelenteni. Az egyéni felkészüléssel készülő munkavállalót a vizsgáztatásra illetékes szervezethez (vizsgabizottsághoz) írásban be kell jelenteni. Vizsgára bejelentés a munkáltató jogkörgyakorló feladata. A bejelentést követően a vizsgabiztos (vizsgáztató) a munkavállalót írásban berendeli vizsgára A részvétel nyilvántartása A képzés napi időtartama a gyakorlati képzéssel együtt sem haladhatja meg a Munka törvénykönyvében és a Kollektív Szerződésben meghatározott munkaidőt. A képzés időtartamának meghatározásakor figyelembe kell venni a vasúttársaság Kollektív Szerződésének a legrövidebb munkaidőre vonatkozó rendelkezéseit. A képzésen való részvétel igazolására az 1. számú bizonylatot kell használni Diplomások egyéni felsőfokú vasúti képzése A Társaság egyéni felkészülési lehetőséget biztosít a diplomás munkakörben foglalkoztatottak részére kereskedelmi, technológiai és műszaki témákban a felsőfokú vasúti vizsga megszerzéséhez. A felkészülés Képzési program alapján történik, melyben megtalálható a felkészülés tematikája és menete Szakmai oktatások Oktatási ütemterv Az időszakos oktatások ütemezésére és a szakmai tartalom tervezésére a képző intézménynek oktatási ütemtervet kell készítenie. Az oktatási ütemtervnek tartalmaznia kell a szakmai oktatásokat munkakörönkénti/tevékenységenkénti bontásban, az oktatások helyét, időpontját, az oktatandó ismeretet, az oktatás időtartamát.

7 Ehhez a Személyzetmenedzsment adja meg az oktatási helyszíneket, az éves óraszámokat, az oktatás gyakoriságát, valamint a létszámokat helyszínenként munkaköri bontásban. Az oktatási időpontokat az időszakos vizsga időpontját is figyelembe véve úgy kell meghatározni, hogy az adott tárgyévet azonos időközökre kell elosztani. Az oktatási ütemtervet úgy kell elkészíteni, hogy a munkavállaló a munkaköréhez szükséges összes (személyszállítási, műszaki, forgalmi, munkavédelmi, elsősegély-nyújtási, üzembiztonsági, tűz-, vagyon-, hon-, környezetvédelmi, polgári védelmi, valamint informatikai biztonsági és titokvédelmi, minőségirányítási stb.) oktatási anyagból, továbbá a megváltozott, vagy új ismeretekből egy napon, folyamatosan egymást követő órákon részesüljön oktatásban. Az oktatási ütemtervben az éves oktatási időt úgy kell arányosan felosztani, hogy alkalmanként egy oktatási napra a Kollektív Szerződés előírásait figyelembe véve egész oktatási óra jusson az adott szakterület ismereteire. Időszakos vizsga hónapjára nem tervezhető oktatás Az időszakos oktatás tartalma és időtartama Az időszakos oktatás célja a megszerzett szakismeretek szinten tartása és bővítése, új munkamódszerek alkalmazása, a munkavállalókat érintő szakmai problémakörök megvitatása, a felmerült szakmai kérdések megválaszolása, balesetek, ellenőrzések során feltárt hiányosságok elemzése, valamint a Társaság által utasításokban és szabályzatokban előírt egyéb ismeretek folyamatos bővítése, oktatása. Ennek keretében oktatandó a munkavállaló tevékenységével kapcsolatban: az utasítások vonatkozó előírásai, szabályzatokkal, utasításokkal kapcsolatos változások, ellenőrzések, balesetek, veszélyeztetések tapasztalatai, kiadott elemzések szolgálati helyre vonatkozó részeinek ismertetése, technikai, technológiai változások ismertetése, munkavédelmi előírások, minőségirányítási ismeretek; valamint egyéb általános előírások. 7 Az időszakos oktatások a szakmai felügyeletet ellátó szervezettel egyeztetett óraszámok alapján kerülnek meghatározásra. Az időszakos szakmai oktatáson az oktatási órák perc időtartamúak. Az egyes órák között 10 perc szünetet kell tartani. Az órák összevonására kizárólag az ebédidő megnövelése érdekében kerülhet sor, az oktatás nem fejeződhet be hamarabb a tervezettnél. MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatában rögzített munkakörben az elsősegély nyújtási ismeretek anyagát az időszakos oktatás magába foglalja, melynek szakszerű oktatásáról a képző intézmény gondoskodik. A MÁV-START Zrt. területén munkát végző szerződéses partnerek (más vasúti társaságok, szolgáltatást végzők stb.) munkavállalóinak időszakos oktatására az utasítás előírásait kell alkalmazni, amit szerződéskötő szervezetnek a partnerrel kötött szerződésben kell rögzítenie Rendkívüli szakmai oktatás Rendkívüli esemény, baleset, új technológia bevezetése, stb. esetén a munkáltatói jogkörgyakorló írásban jelzett igénye alapján az érintett munkavállalók részére rendkívüli szakmai oktatást rendelhet el a Személyzetmenedzsment a Humánerőforrás fejlesztés tájékoztatása mellett. Az oktató felkészüléséhez biztosítani kell azokat a vizsgálati anyagokat, dokumentációkat, melyek az eredményes oktatáshoz szükségesek Pótoktatás Amennyiben a munkavállaló az oktatáson bármely (igazolt, igazolatlan) ok miatt nem vett részt, a munkakörre előírt, a kimaradt oktatással (oktatásokkal) azonos óraszámú oktatásra, pótoktatásra kell vezényelni. Ha az oktatási időszak végéig a kimaradt oktatás a központ területén nem pótolható, ezt a tényt a munkavállaló adataival haladéktalanul be kell jelenteni az Személyzetmenedzsment részére, amely gondoskodik az oktatás pótlásáról. Azok a munkavállalók, akik részére a soron következő időszakos oktatásig a kimaradt oktatás (oktatások) nem lett pótolva, az adott oktatáshoz kötött munkakörben az oktatáson történő részvételig nem foglalkoztathatók.

8 A fentieket kell alkalmazni hosszantartó betegség vagy huzamosabb ideig tartó távollét esetén. Az oktatás időtartama azonban nem haladhatja meg a 3 évre meghatározott időszakos oktatás időtartamát Az oktatások lebonyolításával kapcsolatos rendelkezések A Társaság munkavállalóinak szakmai oktatása, pótoktatása gócosított formában, a kijelölt oktatási gócokon történik. Az oktatásokon való részvétel munkaidő, ezért a munkavállalókat a kijelölt időpontra vezényelni kell. A vezető vagy megbízottja felelős azért, hogy a munkavállalók a munkakörüknek megfelelő oktatásra vezényelve legyenek. A munkavállaló a vezénylés alapján köteles oktatáson részt venni. A vezetők, vagy az általuk megbízottak az elkészített előrevezénylések alapján kötelesek vezénylési naponként a képző intézmény részére elektronikus úton az utasításban meghatározott kimutatást megküldeni. (8. számú bizonylat) A kimutatást legkésőbb az oktatás előtt 7 nappal meg kell küldeni. Az oktatásra vezényeltekről készített kimutatáson az igazoltan (betegség, szabadság miatt) távolmaradó munkavállalókat is szerepeltetni kell. Amennyiben a vezető a képző intézmény részére megküldött kimutatáson megjelölt nap helyett más oktatási napot jelöl ki a munkavállaló részére, erről haladéktalanul írásban köteles az oktatót értesíteni. Az értesítést úgy kell megküldeni, hogy az oktatás megkezdése előtt megérkezzen. Az oktató felelős azért, hogy csak azok a munkavállalók vegyenek részt az oktatáson, akik a megküldött kimutatás alapján vezényelve lettek A részvétel nyilvántartása Az időszakos oktatások dokumentálására oktatási naplót (2. számú bizonylat) kell használni, amelyben az oktatott szakmai és egyéb ismereteket szakterületenként kell előjegyezni. Az oktatás megkezdésekor az oktatáson megjelentek nevét, szolgálati helyét, beosztását, törzsszámát az oktatási naplóba fel kell venni. A tárgynapi oktatások befejezése alkalmával a megjelentek aláírják az oktatási naplót, amelyet az oktató a dátum bejegyzésével, az oktatáson ténylegesen részt vettek számának feltünte- 8 tésével és az aláírásával záradékol. A lezárás után fel kell tüntetni az aznapra vezényeltek, a megjelentek, továbbá a hiányzók létszámát, és a távolmaradók nevét. Az oktató az aktuális oktatási nap lezárása után a 2 példányos kimutatáson "megjelent" bejegyzéssel és a dátum feltüntetésével igazolja a munkavállaló megjelenését. Azon munkavállalók neve mellé, akik vezényelve voltak, de nem jelentek meg, nem jelent meg bejegyzést kell írni. Az oktató a kimutatás 1 példányát köteles visszaküldeni a vezénylő részére a megjelenés dokumentálása, valamint a munkaidő elszámolás céljából. Az oktatásra kötelezett munkavállalók oktatásokon és vizsgákon való részvételét az egyéni nyilvántartó lapon (3. számú bizonylat) elő kell jegyezni, melyet a vezető által megbízott munkavállaló végez. A közlekedésbiztonsággal kapcsolatos, illetve a védelmi ismeretek oktatása esetén a 3 sz. bizonylat egyéb rovatába meg kell jegyezni az oktatás jellegét. (munkavédelem, tűz-, vagyon-, környezet-, polgárvédelem, adatvédelem stb.) Áthelyezett munkavállaló esetében a nyilvántartás vezetésével megbízott köteles az egyéni nyilvántartó lapot, az új szolgálati helyre megküldeni. Szerződéses partner (szerződéses jegykiadó, egyetemi pénztár stb.) oktatáson való megjelenéséről, az oktatást követő 10 munkanapon belül köteles az oktatást végző a kimutatást aláírva, leigazolva a szerződésben meghatározott MÁV-START Zrt. kapcsolattartó részére megküldeni. A szerződéses partnerek oktatásával kapcsolatos feladatokat a kapcsolattartó koordinálja Az oktatási naplók használata Egy közös oktatási naplót kell vezetni az időszakos és rendkívüli szakmai oktatásokról, melynek vezetése és őrzése az oktatást végző feladata. Az oktatási napló sorszámozott lapokból áll. Az oktatásra csak az aktuális lapokat kell elvinni. Egy közös oktatási naplót kell vezetni a helyismereti vizsgákról, és a gyakorlati oktatásokról, melynek vezetése és őrzése az oktató feladata.

9 Egy közös oktatási naplót kell vezetni az vagyon-, környezet-, hon- és polgári védelem, továbbá, információvédelmi, azaz informatikai biztonsági, személyesadat-védelmi és titokvédelmi oktatásokról, melynek vezetése és őrzése az oktató feladata. A fentiektől függetlenül, külön oktatási naplót kell vezetni a munkavédelmi, és külön a tűzvédelmi, a minőségirányítási oktatásokról, melyeket, az oktatási napokat kivéve, a területileg illetékes munkáltatói jogkörgyakorlónál kell tartani Az oktatások és képzések ellenőrzése Az oktatások és képzések szakmai ellenőrzése a vizsgabiztosok, valamint a megbízott munkavállalók feladata. Az ellenőrzés végrehajtása a Személyzetmenedzsment munkautasítása (K ) szerint történik Az oktatások elszámolása Az oktatások elszámolásához szükséges analitikát az oktatási naplók képezik, melyeket az oktató intézmény eljuttat a Humánerőforrás fejlesztésnek Vizsgáztatás A képzés/oktatás befejezését követően a munkavállalót vizsgára kell bocsátani. Amennyiben a vizsgáztatás nem a vezető hatáskörébe tartozik, a munkavállalót vizsgára a Személyzetmenedzsment részére és az illetékes vizsgabiztos felé írásban be kell jelenteni. A Bejelentésnek a 7. számú bizonylat szerinti adatokat kell tartalmaznia. A vizsgabiztos a vizsgázót a munkáltatón keresztül írásban értesíti a vizsga napjáról és helyszínéről. (5. számú bizonylat) Alapvizsgák szervezése és lebonyolítása A vizsgák követelményrendszerét, és a vizsgáztatások rendjét jelen utasítás, valamint a képzési programok tartalmazzák. Az alapvizsga megkezdése előtt a vizsgázónak be kell mutatnia a személyazonosságának igazolása érdekében személyazonossága igazolására alkalmas hatósági igazolványt. Az alapvizsga csak szóbeli, csak írásbeli, csak gyakorlati vagy összetett vizsga lehet. Az összetett vizsga írásbeli, szóbeli vizsgatevékenységből áll. Az írásbeli vizsgatevékenység követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki az írásbeli 9 feladatokra adott válaszok több mint 25%-ára Elégtelen minősítést kap. Szóbeli vizsgatevékenység csak sikeres írásbeli vizsgatevékenység után kezdhető meg. A vizsgázó kérésére lehetőséget kell biztosítani a kijavított írásbeli vizsgafeladatok megtekintésére. A vizsgafeladat megoldásához csak a vizsgabiztos által a vizsga megkezdésekor ismertetett eszköz(ök) használhatók. A vizsgabizottság (vizsgabiztos) a vizsgázó vizsgáztatását felfüggeszti és a vizsgát sikertelennek minősíti, ha a vizsgázó: a) a vizsgán szeszes italtól vagy más, bódító hatású anyagtól vagy szertől befolyásolt állapotban jelent meg, b) a vizsgán a vizsgafeladatok megoldásához meg nem engedett segédeszközt használt, vagy annak használatát megkísérelte, c) a vizsga rendjét zavarta. Sikeres írásbeli vizsgát követően összetett vizsga esetén a szóbeli vizsgarészt 30 napon belül meg kell tartani. Sikertelen szóbeli vizsga esetén az írásbeli vizsgát is meg kell ismételni. A sikertelen vizsga és a javítóvizsga között 7 naptári napnál rövidebb és 30 naptári napnál hosszabb időtartam nem lehet. Második javítóvizsga csak a munkáltatói jogkörgyakorló javaslatára és a Személyzetmenedzsment engedélyével tehető. A második javító vizsgára új vizsgabiztost kell kijelölni. Vizsgáról igazolatlan távolmaradás sikertelen vizsgának minősül. A kijelölt vizsgáról való távolmaradás igazolása utólag, csak kivételes esetben fogadható el. Szerződéses partner vizsgája esetén, a vizsgaigazolást a vizsgázó részére át kell adni, egy példányt pedig a szakmai felügyeletet ellátó szervezet részére 7 munkanapon belül meg kell küldeni. Sikertelen vizsga esetén a MÁV-START Zrt. munkavállalóira vonatkozó előírások érvényesek Tanfolyami vizsgák szervezése, lebonyolítása A tanfolyami vizsgák szervezését, lebonyolítását és a vizsgáztatás rendjét meghatározó előírásokat a képző intézmény Tanfolyami Szabályzata tartalmazza.

10 A vizsgáról a vizsgabiztos jegyzőkönyvet (7. sz. bizonylat) készít, a jegyzőkönyvben fel kell sorolni valamennyi vizsgára bejelentett (5. számú bizonylat) munkavállalót Vizsgák dokumentálása Az alapvizsga jegyzőkönyveket, írásbeli dolgozatokat a vizsgabiztosok irattáraztatják, amelyet ügyviteli utasításban meghatározottak szerint kell megőrizni. Az időszakos vizsgák anyagait a következő időszakos vizsga időpontjáig kell megőriznie a vizsgát lebonyolító vizsgabiztosnak. Határidő letelte után selejtezhető Helyismereti vizsga A Társaság szolgálati helyein és azon belül az adott munkakörökben a munkavállalók önálló munkavégzésre történő beosztásuk előtt a Helyi Végrehajtási Utasítás, illetve az Állomási Végrehajtási Utasítás munkakörére vonatkozó előírásaiból, illetve a helyi munkavégzési sajátosságokból helyismereti oktatást, vizsgát kell tenniük. A helyismereti vizsgát szóban, a szolgálati hely vezetője vagy megbízottja előtt kell tenni. A helyismereti vizsgát tett munkavállalók névsorát a Helyi Végrehajtási Utasítás mellékleteként kell őrizni. A helyismereti vizsgát a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi szabályzat előírásainak betartásával a felügyelet alatt eltöltött idő után kell megtartani Időszakos vizsgák szervezése és lebonyolítása A vizsgáról jegyzőkönyvet (4. számú bizonylat) kell felvenni. A jegyzőkönyvben fel kell sorolni valamennyi időszakos vizsgára kötelezett munkavállalót és az általuk megújítani kívánt szakmai vizsgák megnevezését. A jegyzőkönyveket annyiszor kettő eredeti példányban kell elkészíteni vizsganaponként, ahány szakterületet érint az időszakos vizsgáztatás, illetve ahány vizsgabiztos hatáskörébe utalt vizsgát tartalmaz. Amennyiben elszámolás, nyilvántartás vagy egyéb okból szükséges, a jegyzőkönyvről fénymásolatot kell készíteni. A jegyzőkönyvet az időszakos vizsgáztatás megkezdése előtt, legalább 7 nappal, a vezényléssel megbízott munkavállaló készíti el és juttatja el a vizsgabiztos részére Időszakos vizsga A vizsgáztatás alkalmával meg kell győződni arról, hogy a munkavállaló rendelkezik-e a munkaköréhez előírt szakmai-, elméleti és gyakorlati, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel. A munkakör betöltéséhez szükséges több szakterület ismeretanyagából a vizsgáztatást ugyanazon a napon kell megtartani. A vizsgáztatás napját a kiadott képzési és vizsgáztatási ütemtervben kell meghatározni, és azt az érintett munkavállalók tudomására hozni, a vezénylés előírásainak betartásával. Az időszakos vizsgáztatás szóbeli-, írásbeli (teszt) vagy szimulációs, illetve ezek kombinációja, vagy olyan számítógépen futtatott teszt programok segítségével történhet, amelyek kiértékelő rendszerrel működnek. Az időszakos vizsgáztatást 3 éves gyakorisággal kell megtartani. Az időszakos vizsga időszakos oktatásnak nem tudható be. Az a munkavállaló, aki időközben áthelyezéssel új szolgálati helyre kerül, az adott szolgálati hely vizsgáztatási rendjének megfelelően vesz részt az időszakos vizsgáztatásban. Áthelyezett munkavállalónak, ha a régi helyén még nem volt, az új helyén pedig már elmúlt a vizsgáztatás, és emiatt az adott munkakörre vonatkozóan 3 évnél hosszabb idő telne el a két vizsga között, a vizsgarend szerinti legközelebbi szolgálati helyen kell az időszakos vizsgán részt vennie. Az áthelyezett és az új munkavállaló a jelen utasítás függelékében felsorolt munkakörökben az adott területen érvényes Helyi Végrehajtási Utasításból a MÁV-START megbízott vizsgáztatója (vezető vagy megbízottja) jelenlétében szóbeli vizsgát tesz. A vizsga összevonható a pályavasút ÁVU (Állomási Végrehajtási Utasítás) vizsgáival. Áthelyezett munkavállaló esetében a vezénylő köteles az általa vezetett Egyéni nyilvántartó lap -ot (3. számú bizonylat) az új szolgálati hely részére megküldeni. Ennek vezetése a HVU-ban meghatározott munkavállaló feladata. A vizsgabiztos vizsgánként összetett kérdésekből álló ellenőrző kérdéssort állít össze. A kérdésekben feldolgozandó témakörök a felsorolt szakvizsgák anyaga. A kérdések kidolgozásánál a közel azonos nehézségi fokozat elvét kell alkalmazni.

11 A szakvizsgához tartozó egyéb kiegészítő kérdések a vizsgáztató megítélése alapján megengedettek. A szimulációs és számítógépes teszt rendszerek alkalmazásával történő vizsgáztatás esetén az összetett feladat megoldás elvei szerint kell eljárni Javítóvizsga Az a munkavállaló, aki az időszakos vizsgán nem felelt meg, javítóvizsgát tehet. A sikertelen időszakos vizsga és a javítóvizsga között 7 naptári napnál rövidebb és 21 naptári napnál hosszabb időtartam nem lehet. A javítóvizsga időpontját a vizsgáztató, illetve a vizsgabiztos határozza meg. Amennyiben a javítóvizsga is sikertelen, újabb javítóvizsgára új összetételű vizsgabizottságot az érintett szakterület vezetője jelöl ki. A sikertelen javítóvizsga és az újabb javítóvizsga között 7 naptári napnál rövidebb és 30 naptári napnál hosszabb idő nem lehet. Ha a munkavállaló a második javítóvizsgán sem nyújt elfogadható teljesítményt, munkakörére emiatt alkalmatlan, munkaviszonyára vonatkozóan a Munka törvénykönyve alapján kell eljárni Egyéni felkészülést követő vizsgák szervezése és lebonyolítása Az előzőekben felsorolt szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni Általános előírások a vizsgák érvényességére: Alapvizsga érvényessége: Az alapvizsga(ák) a sikeres vizsgát követően legfeljebb 3 évig jogosít az adott alapvizsgának megfelelő munkakör betöltésére. Az alapvizsga(ák) érvényességét az időszakos vizsga, illetve a soron kívüli időszakos vizsga további 3 évvel meghosszabbítja Időszakos vizsga érvényessége: Az időszakos vizsga érvényessége a sikeres vizsga időpontját követő 3 év Eljárás hosszantartó távollét esetén: Három éven belüli folyamatos távollét esetén követendő eljárás: Az a munkavállaló, aki 3 évnél nem hosszabb folyamatos távollét miatt (pl. fizetés nélküli szabadság, GYES, GYED, munkaviszony megszűnése, betegség, más munkakörben történő alkalmazás esetében nem végzett személy- 11 szállítási tevékenységet, vagy más jellegű személyszállítási tevékenységet végzett) a felsorolt vizsgákkal betölthető munkakörben önállóan nem teljesített szolgálatot, a vizsgához kötött munkakörbe történő beosztás előtt ellenőrző vizsgát köteles tenni a vizsgabiztos és a megbízott vizsgáztató jelenlétében (minden, a munkaköréhez tartozó vizsgaanyagból). Az ellenőrző vizsga írásbeli és szóbeli. Az írásbeli vizsga anyaga az alapvizsgához előírt vizsgafeladatok 60%-a. A vizsga ideje is ehhez alkalmazkodva az alapvizsgához előírt idő 60%-a. A szóbeli kérdéseket az alapvizsgának előírt követelmények szerint kell összeállítani. Három évnél hosszabb, de öt évet el nem érő folyamatos távollét esetén követendő eljárás: Az a munkavállaló, aki 3 évnél hosszabb, de 5 évet el nem érő folyamatos távollét miatt (pl. fizetés nélküli szabadság, GYES, GYED, munkaviszony megszűnése, betegség, más munkakörben történő alkalmazás esetében nem végzett személyszállítási tevékenységet, vagy más jellegű személyszállítási tevékenységet végzett) a felsorolt vizsgákkal betölthető munkakörben önállóan nem teljesített szolgálatot, a vizsgához kötött munkakörbe történő beosztás előtt rendkívüli időszakos vizsgát köteles tenni a vizsgabiztos és a megbízott vizsgáztató jelenlétében (minden, a munkaköréhez tartozó vizsgaanyagból). A rendkívüli időszakos vizsga írásbeli és szóbeli. Az írásbeli és szóbeli kérdéseket az alapvizsgának előírt követelmények szerint kell összeállítani. Öt évnél hosszabb, folyamatos távollét esetén követendő eljárás: Az a munkavállaló, aki 5 évnél hosszabb folyamatos távollét miatt (pl. fizetés nélküli szabadság, GYES, GYED, munkaviszony megszűnése, betegség, más munkakörben történő alkalmazás esetében nem végzett személyszállítási tevékenységet, vagy más jellegű személyszállítási tevékenységet végzett) a felsorolt vizsgákkal betölthető munkakörben önállóan nem teljesített szolgálatot, a vizsgához kötött munkakörbe történő beosztás előtt új alapvizsgát köteles tenni a vizsgabiztos és a megbízott vizsgáztató jelenlétében (minden, a munkaköréhez tartozó vizsgaanyagból).

12 Az alapvizsga, rendkívüli időszakos vizsga megszerzése után a munkavállaló önálló munkába állítása előtt legalább 5, de legfeljebb 15 szolgálatot felügyelet alatt kell végeznie. Tizenöt szolgálattól hosszabb idő biztosítása a munkáltató engedélye alapján lehetséges. A felügyelettel megbízott munkavállalóval írásban kell megállapodni A vizsgák értékelése Szóbeli és írásbeli vizsgán: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). Az írásbeli vizsga eredményét a vizsgázóval szóban közölni kell. A vizsgázó kérésére lehetőséget kell biztosítani a kijavított írásbeli munka megtekintésére. Gyakorlati vizsgán: megfelelt, nem felelt meg. (pénztárgépek, jegykiadó gépek) Az eredményes szakvizsgákról Igazolást kell kiadni. (6. számú bizonylat) Időszakos vizsgán: megfelelt, nem felelt meg. 5. HIVATKOZÁSOK, BIZONYLATOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Hivatkozások A MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 29/2013. (VII. 09. MÁV-START Ért. 23.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről Kollektív Szerződés Munkavédelmi Szabályzat A MÁV-START Zrt. egyéb védelmi utasításai A MÁV-START Zrt. Minőségirányítási Kézikönyve sz. Jegyzőkönyv a szakmai vizsgáról (vizsgabiztos készíti) 8. sz. Kimutatás vezényelt munkavállalókról 9. sz. Felkészülési lap Módosítások Hatályon kívül helyezések Az utasítás közzétételével hatályát veszti az NKH által KH/KV/A/NS/15/0/2009 számon én jóváhagyott Oktatási Utasítás. 6. HATÁLYBA LÉPTETÉS Ez az utasítás a MÁV-START Értesítőben történő közzététele napján lép hatályba. 7. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: A Társaság munkaköreihez kapcsolódó időszakos oktatások és vizsgák rendje 2. számú melléklet: A vizsgák követelményei Ungvári Csaba s.k. vezérigazgató Bizonylatok 1. sz. Kimutatás a kiképzésben részesülő munkavállalókról 2. sz. Oktatási napló 3. sz. Egyéni nyilvántartó lap 4. sz. Időszakos vizsga jegyzőkönyv és kitöltési útmutató 5. sz. Berendelés vizsgára 6. sz. Igazolás

13 KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS! bizonylat MÁV-START Zrt. Selejtezhető: évben Szolgálati főnökség KIMUTATÁS A KIKÉPZÉSBEN RÉSZESÜLŐ MUNKAVÁLLALÓKRÓL Név, törzsszám Szolgálatba lépés ideje, tervezett munkaköre kezdetév, hó nap kiképzés befejezés év, hó nap megnevezé se vizsga (vizsgára) bejelentés kelte időpontja év, hó, nap eredmén ye Jegyzet

14 KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS! bizonylat MÁV-START Zrt. OKTATÁSI NAPLÓ oktatás számára év hó -tól -ig órától óráig az oktatott anyag felsorolása * NÉV Az oktatást tartotta Az oktatáson részt vevők TÖRZSSZÁM SZOLGÁLATI BEOSZTÁS ALÁÍRÁS HELY

15 KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS! bizonylat MÁV-START Zrt. Név:.. Törzsszám:.. Beosztás:.. Szolgálati hely:. EGYÉNI NYILVÁNTARTÓ LAP A rendszeres szakmai oktatáson és időszakos vizsgán való megjelenéséről, valamint vizsgaeredményekről Év A megjelenés kelte Hó Nap Oktatás jele Vizsga eredménye megfelelt nem felelt meg Vizsga megnevezése Egyéb Oktatás jele rovatba: I=időszakos; P = pót; GY = gyakorlati; Vizsga jele: Sz= személyszállítás, F= Forgalmi, E= egyéb vagy műszaki A szakvizsgákat a számuk szerint kell bejegyezni (függelék szerint) A Jegyzet rovatba az igazolatlan távollét okát, a munkáltatói eljárás iktatószámát kell beírni.

16 KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS! bizonylat Időszakos vizsga jegyzőkönyv... területén... helyen év.... hó...napján megtartott. vizsgán részt vett munkavállalókról Sorszám N É V Törzsszám Születési hely, év, hó, nap Szolgálati hely beosztás.., 20.. év.. hó.nap Vizsga megnevezése Vizsga értékelése Megfelelt/Nem felelt meg Megjegyzés.. munkáltató. vizsgabiztos

17 Időszakos vizsgajegyzőkönyv kitöltési útmutató Fejléc /szolgálati hely jegyzi be/ A kipontozott részre először a Személyszállítási Szolgáltatási Központ székhelyét, majd utána az időszakos vizsga tényleges helyszínét kell beírni. A dátum rovatba a hónap megnevezése betűkkel, vagy arab számmal írandó. Utóbbi esetben vezető nullával. A naptári napot arab számmal, vezető nullával kell beírni. 2. Sorszám /szolgálati hely jegyzi be/ Arab számmal folytatólagosan, egy oldalon max. 15 fő adata szerepel, amennyiben adott szolgálati helyről több főt vezényelnek, a sorszámot folytatólagosan kell vezetni a következő oldalon /oldalakon/. Az érdekelteknek ebben az esetben is minden oldalt alá kell írnia. 3. NÉV / TÖRZSSZÁM /szolgálati hely jegyzi be/ Sortöréssel felül a munkavállaló neve, alatta a törzsszáma szerepeljen. 4. Születési hely, év, hó, nap /szolgálati hely jegyzi be/ Sortöréssel felülre a helység neve, alatta az év, hónap /arab számmal, vezető nullával/, nap /arab számmal, vezető nullával/. 5. Szolgálati hely, beosztás /szolgálati hely tölti ki/ Sortöréssel felülre a munkavállaló szolgálati helye, alatta a beosztása szerepeljen. 6. Vizsga megnevezése /szolgálati hely jegyzi be/ Belföldi személypénztári, megengedett rövidítése: szp. Nemzetközi személypénztári, megengedett rövidítése: nemz. szp. Viszonylati menetjegykiadó gép kezelése esetén VMAEF MJR-2 WA bevételgyűjtő és elszámoltató, megengedett rövidítés: MÁVSYS + Jegykiadóőri vizsga, megengedett rövidítése: KM Számadópénztári vizsga, megengedett rövidítése: szd. Pénztárellenőrzésre kötelezett, megengedett rövidítése: p. ell. köt. Egyetemi pénztári vizsga, megengedett rövidítése: egyetem szp. Jegyvizsgálói vizsga belföldi vonatokra, megengedett rövidítése: belf. vjv., ill. belf. jv. A megnevezés magában foglalja az MJR-2 WA belföldi vizsgát. Jegyvizsgálói vizsga nemzetközi vonatokra, megengedett rövidítése: nemz. vjv. A megnevezés magában foglalja az MJR-2 WA nemzetközi vizsgát. Vizsgáló főkalauz, megengedett rövidítése: vfk. Helyközpont- és alközpont kezelői, megengedett rövidítése: hk. Járműgazdálkodói, megengedett rövidítése: járm.gazd. Középfokú ügyfélszolgálati, megengedett rövidítése: középf. ügyfélsz. Felsőfokú kereskedelmi, megengedett rövidítése: felsőf. ker. /belföldi személypénztári és számadópénztári vizsga anyaga/ Amely vizsga előfeltétele más vizsgának, abban az esetben a magasabb vizsga bejegyzése elegendő, pl. számadó esetében a belföldi személypénztári vizsga megléte előfeltétel, tehát elegendő a számadó pénztári bejegyzés. 7. Vizsgára vezénylés napja /szolgálati hely tölti ki/ Év, hónap /arab számmal, vezető nullával/, nap /arab számmal, vezető nullával

18 18 8. Vizsgán való megjelenés napja /vizsgabiztos jegyzi be/ Év, hónap /arab számmal, vezető nullával/, nap /arab számmal, vezető nullával/. Amennyiben nem egyezik meg a vizsgára vezénylés napjával, a Megjegyzés rovatban átvezénylés írandó az átvezénylés dátumával. 9. Vizsga értékelése /vizsgabiztos jegyzi be/ Megfelelt, illetve amennyiben sikertelen a vizsga Nem felelt meg bejegyzés kerül. Több szakvizsgával rendelkező esetében, amennyiben valamelyik sikertelen, a Megjegyzés rovatban kell előjegyezni a sikeres vizsgát. Pl.: a jegyzőkönyv alapján számadópénztári vizsgára kötelezett, de a vizsgán azt nem védte meg, azonban a belföldi személypénztári vizsga anyagát megvédi, ebben az esetben belf.szp. Megfelelt szöveget kell előjegyezni. A nemzetközi személypénztári sikertelen, de a belföldi, ill. számadópénztárit megvédi, ebben az esetben a Megjegyzés rovatban kell szerepeltetni szd. Megfelelt, ill. szp. Megfelelt szöveget. 10. Megjegyzés /szolgálati hely és a vizsgabiztos jegyzi be a szükséges adatokat/ Az időszakos vizsga évében megszerzett alapvizsga, felsőfokú kereskedelmi vizsga, tisztképző elvégzése felmentést biztosít az időszakos vizsga alól, azonban a vizsga jegyzőkönyvben szerepeltetni kell a munkavállalót. Ebben az esetben a vizsga megnevezésének rövidítését és az évszámot kell bejegyezni. Lásd 6. pont Lásd 8. pont Minden egyéb az adott vizsgához tartozó esetleges megjegyzés. 11. Dátum /szolgálati hely jegyzi be/ Az időszakos vizsga tényleges helyszíne A dátum rovatba a hónap megnevezése betűkkel, vagy arab számmal írandó. Utóbbi esetben vezető nullával. A naptári napot arab számmal, vezető nullával kell beírni. 12. Aláírások /a jogosultak írják alá/ 13. A szolgálati hely által bejegyzett adatokat a vizsgabiztos a helyszínen a munkavállalóval egyezteti, amennyiben szükséges módosítja.

19 KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS! bizonylat MÁV-START Zrt. /20 / START BERENDELÉS VIZSGÁRA év hó nap órakor vizsgát tartunk. A vizsga helyszíne: A jelzett időpontban és helyszínen megjelenését vizsgaképes állapotban biztosítani szíveskedjen., év hó nap Vizsgabiztos

20 20 6. bizonylat VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt. Iktatószám: / / START Törzsszám: IGAZOLÁS A Személyzetmenedzsment igazolja, hogy Név: SZSZK/ Szolg. hely: aki év hó napján tett megfelelt A vizsgán (beszámolón) eredménnyel nem felelt meg, év hó nap P.H. Vizsgabiztos Vizsgabizottsági elnök

21 KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS! 21 Jegyzőkönyv 7. bizonylat A 20 év... hó..nap a MÁV-START Zrt.... állomás..vizsgán részt vett dolgozókról Sorszám Név: Törzsszám : Születési hely, év,hó, nap:., 20..év,.hó, nap. Szolgálati Írásbeli Szóbeli Szóbeli Vizsga értékelése beosztás: hely: Eredménye: Eredménye: vizsgakérdés tételszáma: Betűvel: Számmal : vizsgabiztos vizsgabizottsági elnök

22 22 VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt 8. bizonylat KIMUTATÁS IDŐSZAKOS OKTATÁSRA, PÓTOKTATÁSRA VEZÉNYELT MUNKAVÁLLALÓKRÓL Szolgálati hely:.. Oktatás helye: Oktatási nap: év hó.nap. Oktatás ideje: óra.perctől.óra.percig. Sorsz.: Név: Törzsszám: munkakör: Megjelent: 20.év.hó.nap. vezénylő oktató

23 KITÖLTÉS UTÁN NEM NYILVÁNOS! bizonylat VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt. FELKÉSZÜLÉSI LAP ADATOK NÉV: Szolgálati hely neve: Ahová kinevezni kívánják: Szolgálati hely neve: Ahol felügyelet alatt felkészül. Felügyelettel megbízott személy neve: Elméleti felkészítést végzők neve: ELMÉLETI FELKÉSZÜLÉS ÉS FELÜGYELET ALATT VÉGZETT TEVÉKENYSÉG NYILVÁNTARTÁSA FELKÉSZÍTÉS IDEJE 1. FELKÉSZÍTÉS IGAZOLÁSA Végzendő feladat GYAKORLATI TEVÉKENYSÉG TÉMA, LEIRÁSA

24 VIZSGA MEGTARTÁSÁNAK IDEJE:.., 20,..hó.nap..... vizsgabiztos felügyelettel megbízott munkavállaló

25 rendelet szerinti munkakör előírt vizsga gyakoriság oktatás gyakorisága/év éves összes óraszám rendelet szerinti munkakör előírt vizsga gyakoriság (év) oktatás gyakorisága/év éves összes óraszám ÉRTESÍTŐ sz. melléklet 19/2011 NFM rendelet alapján Oktatási utasítás alapján egyéb adatok Munkakör Műszaki Biztonságszállítási Személy- Műszaki Vagyon Környezet inf-,bizt-,és Forgalmi (hatósági) (egyéb) védelem védelem titokvédelem MIR éves oktatási idő éves oktatási idő éves oktatási idő éves oktatási idő éves oktatási idő éves oktatási idő éves oktatási idő éves oktatási idő éves oktatási idő (tanóra) (tanóra) (tanóra) (tanóra) (tanóra) (tanóra) (tanóra) (tanóra) (tanóra) Személyszállítási üzemeltetési vezető 1.1 Üzemeltetési vezető Technológiatervezési vezető Technológiamenedzsment vezető Járműmenedzsment vezető SZSZK vezető Üzemeltetési koordinátor Vezető jegyvizsgáló (belföldi, nemzetközi) 1.10/A Vezető jegyvizsgáló belföldi ,5 0,5 0,5 0, Vezető jegyvizsgáló nemzetközi ,5 0,5 0,5 0, Vizsgáló főkalauz ,5 0,5 0,5 0, Ellenőrzési koordinátor (VKF) ,5 0,5 0,5 0, Vezénylő tiszt ,5 0,5 0,5 0, Vezénylő ,5 0,5 0,5 0, Jegyvizsgáló (belföldi, nemzetközi) 1.9 Jegyvizsgáló belföldi ,5 0,5 0,5 0, Jegyvizsgáló nemzetközi ,5 0,5 0,5 0, Személyszállítási főirányító 1.1 Személyszállítási főirányító (hálózati, területi) ,5 0,5 0,5 0, Személyszállítási ügyeletes ,5 0,5 0,5 0, Üzemirányítási vezető ,5 0,5 0,5 0, Személyszállítási koordinátor (üzemirányítási területen) ,5 0,5 0,5 0, Személyszállítási technológus 1.1 Személyszállítási technológus ,5 0,5 0,5 0, Kocsivizsgálati vezető 1.1 Műszaki előkészítési vezető Kocsivizsgálati koordinátor Műszaki szakértő (kocsivizsgálati területen) Kocsivizsgálati vezetőmérnök, reszortos 1.3/B Kocsivizsgálati technológus ,5 0, Kocsivizsgáló 1.3/D; (1.4) Kocsivizsgáló ,5 0, Műszaki kocsiirányító (előadó) ,5 0, Műszaki szakelőadó (járműátvételi területen) ,5 0, Műszaki szakértő (járműátvételi területen) ,5 0, Féklakatos 1.3/D Féklakatos ,5 0, Művezető (kocsivizsgáló) 1.3/D Kocsivizsgálati művezető ,5 0, nincs 1.1 Üzembiztonsági koordinátor ,5 0,5 0,5 0, Üzembiztonsági szakértő ,5 0,5 0,5 0, Területi üzembiztonsági szakértő ,5 0,5 0,5 0, /2011 NFM rendelet alapján Oktatási utasítás alapján egyéb adatok Munkakör Műszaki Biztonságszállítási Személy- Műszaki Vagyon Környezet inf-,bizt-,és Forgalmi (hatósági) (egyéb) védelem védelem titokvédelem MIR éves oktatási idő éves oktatási idő éves oktatási idő éves oktatási idő éves oktatási idő éves oktatási idő éves oktatási idő éves oktatási idő éves oktatási idő (tanóra) (tanóra) (tanóra) (tanóra) (tanóra) (tanóra) (tanóra) (tanóra) (tanóra) A rendelet hatálya alá nem tartozó munkakörök Értékesítési és gazdálkodási koordinátor Tesztelő oktató 16 0,5 0,5 0,5 0, Pénztárfőnök 16 0,5 0,5 0,5 0, Pénztárellenőr, tartalékos pénztárellenőr 16 0,5 0,5 0,5 0, Bevétel ellenőrzési szakelőadó 10 0,5 0,5 0,5 0, Szolgáltatás ellenőr ,5 0,5 0,5 0, Ügyfélszolgálati és utánfizetési előadó 19 0,5 0,5 0,5 0, Személypénztáros (belföldi) 19 0,5 0,5 0,5 0, Számadópénztáros, Számadó- és jegypénztáros 19 0,5 0,5 0,5 0, Utánfizetési pénztáros 19 0,5 0,5 0,5 0, Szerződéses pénztárkezelő 19 0,5 0,5 0,5 0, Utazási irodák és egyetemi pénztárkezelők 19 0,5 0,5 0,5 0, Szolgáltatás értékesítő szakelőadó 19 0,5 0,5 0,5 0, Ügyfélszolgálati szakelőadó 19 0,5 0,5 0,5 0, Ügyfélkapcsolati szakelőadó 19 0,5 0,5 0,5 0, Személypénztáros (nemzetközi) 26 0,5 0,5 0,5 0, Helybiztosítási hálózati szakelőadó, helybiztosítási ügyintéző, ZBR 10 0,5 0,5 0,5 0, helybiztosítási szakértő Utaskísérő, VIP utaskísérő(utasellátó Központ) ,5 0,5 0,5 0, Fedélzeti jegyellenőr ,5 0,5 0,5 0,

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 1(61). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 41-2015/2016. (2015.11.17.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva Hatályos:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 2016 JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje 1./ Az intézmény tevékenysége A Budakalász Gimnázium esti és levelező tagozatú gimnáziumi oktatást biztosít elsődlegesen nagykorú fatal felnőttek

Részletesebben

KÉRELEM hatósági jellegű képzési tevékenység nyilvántartásba vételéhez

KÉRELEM hatósági jellegű képzési tevékenység nyilvántartásba vételéhez KÉRELEM hatósági jellegű képzési tevékenység nyilvántartásba vételéhez 1. A nyilvántartásba vételt kérő szervezet adatai 1.1.A szervezet neve és címe (székhelye) Név: Cím: Telefon: Telefax: 1.2. A cégbejegyzés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 1.Általános rendelkezések A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

2014/30. SZÁM TARTALOM

2014/30. SZÁM TARTALOM 2014/30. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 58/2014. (VI. 16 MÁV-START Ért. 30) sz. vezérigazgatói utasítás a Szervezettel (G4S Készpénzlogisztikai Kft. - vel) történő készpénzbeszállítás szabályozásáról...

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A házirend a tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tanév programját az Oktatási Közlönyben megjelent Tanév rendje alapján

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. a jogosult erdészeti szakszemélyzet továbbképzéséhez és vizsgáztatásához

Vizsgaszabályzat. a jogosult erdészeti szakszemélyzet továbbképzéséhez és vizsgáztatásához Vizsgaszabályzat a jogosult erdészeti szakszemélyzet továbbképzéséhez és vizsgáztatásához Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek- a Projekt Megvalósítási Szabályzat

Részletesebben

Közigazgatási szakvizsgát tehet az a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő,

Közigazgatási szakvizsgát tehet az a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő, Közigazgatási szakvizsga Vonatkozó jogszabályok: 1992. évi XXIII. törvény A köztisztviselők jogállásáról 35/1998. (II.27.) Korm. rendelet A közigazgatási szakvizsgáról Vizsgára kötelezettek köre Közigazgatási

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

Vontatás-szolgáltatási Központ Budapest Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND

Vontatás-szolgáltatási Központ Budapest Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VONTATÁS-SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BUDAPEST 1062 Budapest, Teréz Krt. 55.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013.

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM 2015/40. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2015. (X. 02. MÁV-START Ért. 40.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók munkaidő nyilvántartásának szabályozásáról szóló

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA y Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNAK a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma 2.SZ. MELLÉKLET A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

A Pápai Református Teológiai Akadémia minőségbiztosítási rendszere

A Pápai Református Teológiai Akadémia minőségbiztosítási rendszere A Pápai Református Teológiai Akadémia minőségbiztosítási rendszere Annak érdekében, hogy az Akadémián a képzés, a kutatás-fejlesztés, az alap és kiegészítő tevékenységek ellátása magas színvonalon történjék,

Részletesebben

A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 62

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT CÉGNÉV: Herpály Team Kft. SZÉKHELY: 4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 35. ADÓSZÁM: 10588549-2-09 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 09-09-001011 a továbbiakban: Társaság Jelen

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

- tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati)

- tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK VIZSGASZABÁLYZATA A VIZSGASZABÁLYZAT CÉLJA Vizsgaszabályzatunk célja a 11/1994.(VI. 8.) MKMrendelet 26. (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok

Részletesebben

38/2007. (III. 28.) GKM

38/2007. (III. 28.) GKM 38/2007. (III. 28.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

A Sípos Utcai Óvoda Gyakornoki Szabályzata (módosításokkal együtt, egységes szerkezetben)

A Sípos Utcai Óvoda Gyakornoki Szabályzata (módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) A Gyakornoki Szabályzata (módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Debrecen, 2014. 09. 02. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona Óvodavezető Tartalom Törvényi háttér... 3 1. A szabályzat célja és

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről...

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2015/25. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 29/2015. (VI. 29. MÁV-START

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

2014/1. SZÁM TARTALOM

2014/1. SZÁM TARTALOM 2014/1. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 1/2014. (I. 06. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti járművezetői és járműüzemeltetési tevékenységet ellátó munkavállalók belső képzésként megvalósuló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 17. Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítı Szolgálata Iratkezelési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Módszertani segédanyag

Módszertani segédanyag Módszertani segédanyag a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendeletet módosító 9/2006. (III. 27.) OM rendeletben foglalt feladatok megvalósításához

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2013. IX. 2 2014. VIII. 31. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) Budapest 2012.

Részletesebben

Irányelvek. az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére

Irányelvek. az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére Irányelvek az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére 1 Tartalom 1. Bevezetés 2. Az Irányelvek célja 3. Az Irányelvek hatálya 4. Az Irányelvek alapelvei 5. Kintlévőség kezelés az

Részletesebben

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Vízvezeték és vízkészülék-szerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Minőségügyi eljárások gyűjteménye

Minőségügyi eljárások gyűjteménye Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának eljárások gyűjteménye Tartalomjegyzék: I. A JOGFORRÁSOK KEZELÉSE II. III. IV. A BELSŐ KÉSZÍTÉSŰ, A NAPI MUNKAVÉGZÉS

Részletesebben

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma 6. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről A kötelezettségvállalás,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 2013. október 15-i és a 2014. december 18-i módosításokkal) Nyíregyháza 2014. december

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: Kétegyháza,2015.szeptember 01. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény

Részletesebben