2014/35. SZÁM TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014/35. SZÁM TARTALOM"

Átírás

1 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos egyeztetésről /2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításának hatályba léptetéséről... 3

2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.- nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos egyeztetésről 1.0 AZ UTASITÁS CÉLJA A MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos munkáltatói egyeztetések szabályozása. 2.0 HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás személyi hatálya Az utasítás hatálya a MÁV-START Zrt.-nél vasúti járművezetői engedéllyel rendelkező munkavállalókra terjed ki. 2.2 Felelősség Az utasítás kidolgozásáért, karbantartásáért és működtetéséért a Személyzetmenedzsment szervezet a felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Jelen utasítás külön fogalom-meghatározásokat nem tartalmaz. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA A vasúti járművezetői engedélyekről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló, 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet 21.. (5) bekezdése alapján október 10-éig a vasúti járművezetőket foglalkoztató vasúti társaságok a reprezentatív szakszervezetekkel egyeztetett szabályzatot kötelesek készíteni a rendelet 16.. (1) bekezdésében meghatározott egyeztetésre vonatkozóan. Hivatkozott számú NFM rendelet 16.. (1) bekezdése alapján, ha a vasúti járművezető munkavállaló vitatja a vasúti társaságnak a tanúsítvány kiállításával, megújításával, felfüggesztésével vagy visszavonásával kapcsolatos döntését, úgy az intézkedés vele 2 történt közlését követő 30 napon belül írásban egyeztetést kezdeményezhet a munkáltatói jogkörgyakorlójánál. Az egyeztetésen a munkáltató vasúti társaságot a MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkáltatói jogkörgyakorló képviseli. Az egyeztetés során a felek között létrejött megállapodás egyezségnek minősül, amelyet írásba kell foglalni. Amennyiben az egyeztetés kezdeményezésétől számított 30 napon belül nem vezet eredményre, a munkavállaló kérheti a közlekedési hatóságtól a döntés felülvizsgálatát. 5.0 HIVATKOZÁSOK, BIZONYLATOK, MÓDOSITÁSOK, HATÁLYON KÍVŰL HELYEZÉSEK Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezzük a A MÁV- TRAKCIÓ Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos egyeztetésről című 27/2011. VIG sz. vezérigazgatói utasítást. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Az utasítás kihirdetése napjával lép hatályba és visszavonásig hatályos. 7.0 MELLÉKLETEK Jelen utasítás mellékleteket nem tartalmaz. Ungvári Csaba sk. vezérigazgató

3 69/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításának hatályba léptetéséről 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításának hatályba léptetése. 2.0 HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Jelen utasítás hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára, valamint a MÁV-START Zrt.- nél szerződés alapján munkát végzőkre (amely szerződő partnerekre az Oktatási Utasítás alkalmazását a megkötendő szerződésben elő kell írni), valamint a MÁV-START Zrt.-vel szerződésben álló képzőszervezetre (melyről a képzőszervezettel kötendő együttműködési megállapodásban rendelkezni kell). 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős MÁV-START Zrt. Személyzetmenedzsment. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Ehhez az utasításhoz nincs. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. és a MÁV- GÉPÉSZET Zrt. MÁV-START Zrt.-be olvadását követően egy oktatási utasítás szabályozza a korábbi három helyett a társaság munkavállalóira vonatkozó oktatással, vizsgáztatással kapcsolatos előírásait. 5.0 HIVATKOZÁSOK, BIZONYLATOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Hivatkozások 19/2011 (V.10.) NFM rendelet MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyve MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzata MÁV-START Zrt. Környezetvédelmi Szabályzata MÁV-START Zrt. Vagyonvédelmi Szabályzata 3 MÁV-START Zrt. Üzletititok-védelmi Szabályzata MÁV-START Zrt. Iratkezelési Szabályzata MÁV-START Zrt. Adatvédelmi Szabályzata MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata MÁV-START Zrt. Informatikai Biztonsági Szabályzata 1/2014. (I. 6. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás 29/2013. (VII.09. MÁV-START Ért. 23.) sz. vezérigazgatói utasítás Az utasítás közzétételével hatályát veszti a 45/2013. (XII.12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról, 1/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról, 33/2010 (10.05.) VIG sz. utasítás a MÁV- GÉPÉSZET Zrt. Oktatási Utasításáról 2/2008 MVH. sz. utasítás a MÁV- TRAKCIÓ Zrt. Típusismereti Utasításáról 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Az Utasítás a MÁV-START Értesítőben történő közzététele napján lép hatályba. Az alapvizsgák érvénytartamára vonatkozó 5.1 pont a 2013-ban, vagy azt követően alap vagy időszakos vizsgát tett munkavállalókra érvényes. 7.0 MELLÉKLET 1. sz. melléklet: MÁV-START Zrt. Oktatási Utasítása Ungvári Csaba s.k. vezérigazgató

4 4 1. sz. melléklet A MÁV-START Zrt. Oktatási Utasítása

5 5 1. Az utasítás célja A 19/2011 (V.10.) NFM rendelet (a továbbiakban: Képzési rendelet) állapítja meg a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő, valamint betölteni kívánó személyek alapképzésére, alapvizsgáztatására, időszakos oktatására és időszakos vizsgáztatására, a vasúti járművezetői gyakorlatra, a vasútszakmai oktatók (a továbbiakban: oktatók) képzésére, vizsgáztatására, és továbbképzésére, a vizsgabiztosok kinevezésére és továbbképzésére vonatkozó szabályokat, valamint a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatköröket és munkaköröket. Jelen Utasítás célja meghatározni a fentiek kiegészítő szabályait, előírásait, továbbá meghatározni a Képzési rendelet hatálya alá nem tartozó alap-, át- és továbbképzés, az időszakos és eseti oktatás tartalmát, vizsgakövetelményeit és módszertanát, a dokumentáláshoz szükséges nyomtatványok vezetésével, kiállításával, nyilvántartásával kapcsolatos előírásokat. 2. Hatály és felelősség meghatározása Jelen utasítás hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára, valamint a MÁV-START Zrt.-nél szerződés alapján munkát végzőkre (amely szerződő partnerekre a jelen utasítás alkalmazását a megkötendő szerződésben elő kell írni), valamint a MÁV-START Zrt.-vel szerződésben álló képzőszervezetre (melyről a képzőszervezettel kötendő együttműködési megállapodásban rendelkezni kell). Az Utasítás kidolgozása, módosítása a MÁV-START Zrt. Humánerőforrás fejlesztés közreműködésével a Személyzetmenedzsment feladata. Az Utasítást és módosításait a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója hagyja jóvá. Kiadásáért a Technológiatervezés vezető felel. A képzés, az időszakos és a rendkívüli oktatás, valamint a vizsgáztatás társasági szintű szervezése, irányítása, felügyelete és ellenőrzése a Személyzetmenedzsment feladata. 3. Fogalom meghatározások Alapképzés A feladatkör ellátására irányuló munkakör betöltésére alkalmas személyt önálló munkavégzésre felkészítő, elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó, szervezett, vizsgával záruló képzés. Alapvizsga Meghatározott munkakör(ök) betöltéséhez, illetve tevékenység(ek) elvégzéséhez szükséges, jogszabályban vagy jelen utasításban előírt vizsga. Átképzés Valamely munkakörre előírt szakvizsgával rendelkező munkavállaló felkészítése újabb munkakör betöltéséhez előírt szakvizsgára. ADR A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás. Ellenőrző vizsga 2 évet meghaladó, de 3 évet el nem érő távollét esetében a Képzési rendelet hatálya alá nem tartozó munkakörbe visszatérő munkavállalók által az elmaradt időszakos oktatások pótlásának befejeztével tett vizsga. Eseti oktatás Az időszakos oktatás időkeretén felül az új szakmai ismeretek elsajátítása céljából, egy rendkívüli esemény vizsgálatának megállapításai alapján vagy a technológiai utasítások, szabályzatok változása miatt esetenként elrendelt oktatás.

6 6 Felügyelet alatti munkavégzés A kiképzett, vagy kiképzés alatt álló munkavállalónak az önálló munkavégzés előtt, megfelelő elméleti- és gyakorlati felkészültségű munkavállaló a Képzési rendeletben előírt esetekben gyakorlati oktatást végző vasútszakmai oktató felügyeletében történő foglalkoztatása, amelynek célja a képzés során szerzett ismeretek, valamint a helyi ismeretek készségszintű elsajátítása. Gyakorlati képzés Az elméleti képzéssel párhuzamosan folyó, vagy annak befejezését követő képzés, amely az elméleti ismeretek gyakorlati bemutatását, megértését és alkalmazását segíti elő, üzemi, kísérleti, vagy szimulációs körülmények között. Típusismereti és pályahálózat ismereti képzésnél a sorrendiség annyiban kötött, hogy az elméleti képzésnek meg kell előznie az utolsó vezetési gyakorlatot. Gyakorlati oktatás Az oktatás része, amely során az oktató az elméleti ismereteket a gyakorlatban bemutatja, gyakoroltatja. Gyakorlati vizsga Meggyőződés a munkakör betöltéséhez, az adott technikai eszköz kezeléséhez az elméleti szakmai ismereteken túlmenően szükséges, ismeretek elsajátításáról. Hatósági vizsga Jogszabály által előírt vizsga. Helyismereti vizsga A munkáltatói jogkörgyakorló vagy megbízottja által a szolgálati helyre és azon belül az adott munkakörre vonatkozó helyi, egyes esetekben a vonali ismeretek meglétéről történő meggyőződés. Időszakos oktatás Az adott munkakör betöltéséhez, feladatkör ellátásához szükséges ismeretek szinten tartása, új ismeretek készség szintű elsajátítása céljából tartott, jelen utasítás 6.8. pontjában és az 1. mellékletében meghatározott elméleti és gyakorlati oktatás. Időszakos vizsga A munkakör betöltéséhez illetve a tevékenység elvégzéséhez szükséges, előírt és korábban megszerzett ismeretek megfelelő tudásszintjének jogszabályban vagy jelen utasításban meghatározott - rendszeres időközönként történő ellenőrzésére szolgáló- vizsga. Az eredményes időszakos vizsga egyben a meglevő vizsga érvényességének meghosszabbítását is jelenti. Javító vizsga A sikertelen alap- és időszakos vizsgát követően, valamint a bejelentett vizsgáról igazolatlan módon történő távolmaradás esetén teendő vizsga. JBK Járműbiztosítási Központ Képzés A munkakör ellátásához szükséges ismeretanyag átadása, tanfolyam jellegű képzési keretek között. Képzési program Az adott képzés célját és követelményét, be- és kimeneti jellemzőit, tartalmát, módszereit, erőforrásait meghatározó dokumentum. A képzés tartalmának, vizsgakövetelményeinek és módszertanának meghatározását követően a képzési programot a képzőszervezet állítja össze és küldi meg jóváhagyásra a MÁV-START Zrt. Személyzetmenedzsment részére.

7 7 A pénztárosokra, jegyvizsgálókra és olyan munkakörökre vonatkozó képzési programokat, melyek a belföldi és nemzetközi díjszabási, pénztári, értékesítésre vonatkoznak az Értékesítési szervezet részére is meg kell küldeni. Képzési rendelet 19/2011 (V.10.) NFM Rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól. Képzési terv Az üzleti terv része, amely a képzési igényfelmérés, a társasági célok és a rendelkezésre álló források alapján kerül összeállításra. Képzőszervezet A MÁV-START Zrt., vagy vele az oktatások, tanfolyami képzések elvégzésére szerződésben álló intézmény, regisztrált szervezet. Kiképzési könyv A MÁV-START Zrt. belső képzés ismeretanyagának és vizsgáinak rögzítésére rendszeresített dokumentum, amely tartalmazza a kiképzendő személy adatait is. Különbözeti vizsga Utasítások, szabályzatok változása miatt elrendelt, az időszakos vizsga esedékessége előtt a változás által érintett ismeretanyagra vonatkozó vizsga, mely egy meglevő alapvizsga érvényben tartásához szükséges. MÁVSYS+ Elszámoltató és bevétel összesítő program. MJR Mobil jegykiadó rendszer. Oktatási ütemterv A rendszeres szakmai oktatásra kötelezett munkavállalók időszakos oktatásainak helyét, időpontját és tematikáját tartalmazó dokumentum. Az oktatás tartalmának, és módszertanának meghatározását követően az Oktatási ütemtervet a képzőszervezet állítja össze és küldi meg jóváhagyásra a MÁV-START Zrt. Személyzetmenedzsment részére. Az oktatási ütemterv elkészítésének folyamatát, annak határidejét a képzőszervezettel kötött Szolgáltatási Szerződés tartalmazza Oktató Oktató a főállású, vagy főtevékenysége mellett megbízásból oktatási tevékenységet végző személy. Vasútszakmai oktató a Képzési rendeletben meghatározottak szerint az alapképzésben vagy az időszakos oktatáson a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő témaköröket oktató személy. Pótvizsga A bejelentett vizsgáról igazolt módon történő távolmaradás esetén teendő vizsga. RID A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat Soron kívüli időszakos vizsga Az adott munkakörből 3 évet meghaladó, de 5 évet el nem érő távollét esetén, vagy a sikertelen második időszakos javítóvizsgát követően, vagy az elmulasztott időszakos vizsga esetén teendő vizsga, illetve a munkavállaló ismerethiányának megállapítása esetén elrendelt vizsga.

8 8 Szakmai képzés A munkakörrel összefüggő tevékenységek ellátására irányuló, illetve munkakör betöltésére alkalmas személyt önálló munkavégzésre felkészítő, elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó, szervezett, meghatározott vizsgával záruló képzés, amely lehet alap-, át-, és továbbképzés. Szervezeti egység A MÁV-START Zrt. hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban SZMSZ) szereplő egységek. TicketAgent Pénztári gépi jegykiadó rendszer Továbbképzés Korábbi ismeretekre épülő, új ismereteket, kompetenciákat adó képzés. TSZVK Területi Személyszállítási és Vontatási Központ Vizsgabizottság A munkáltató által kijelölt, a Képzési rendeletben szabályozott vizsgáknál a vasúti vizsgaközpont által kijelölt, továbbá egyéb jogszabályokban meghatározott vizsgáknál a jogszabályban nevesített, vizsgabiztosokból álló testület. Vizsgabiztos A közlekedési hatóság által névjegyzékbe vett, a Vasúti Vizsgaközpont által kijelölt vizsgáztató, aki a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök tekintetében az alap- és időszakos vizsgáztatást végzi. A Képzési rendelet hatálya alá nem tartozó vizsgáknál a munkáltatói jogkörgyakorló által (esetileg, vagy munkaköri leírásban) vizsgáztatással megbízott, az Utasításban előírt feltételekkel rendelkező munkavállaló. Vizsgaelnök, társelnök Bizottság előtt tett vizsga esetén a vizsga szakmai minőségéért és annak tisztaságáért felelős személy. Vizsgáztatás Meggyőződés az előírt vizsgaanyag (elméleti és gyakorlati) elsajátításáról, a szükséges kompetenciák meglétéről. A vizsgáztatás lehet írásbeli, szóbeli és gyakorlati, vagy ezek közül többféle vizsgatípus együttesen (összetett vizsga). VMAEF Viszonylati Menetjegykiadó és Adatbeadás Ellenőrző Formátumvezérlő viszonylati jegykiadó gép. 4. Alapképzés, továbbképzés A MÁV-START Zrt. éves képzési tervében határozza meg a szakmai és egyéb képzéseket, át-, illetve továbbképzéseket. A szakmai szervezet által megfogalmazott igény alapján ezeket a Humánerőforrás fejlesztés szervezi, a szakmai felügyeletüket a Személyzetmenedzsment látja el. Egységes rendszerüket, valamint módszerüket jelen utasítás szerint, a Technológiatervezés előterjesztése alapján a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója határozza meg. A képzési igények bejelentése, valamint jelentkezés a képzésekre a MÁV-START Zrt. Képzési Utasításban leírtak szerint történik. Az év közben jelentkező és az éves Képzési Tervben szereplő tanfolyamok szervezésének irányítása, a képzésekhez a szerződéses keretek biztosítása a Humánerőforrás fejlesztés feladata.

9 A Képzési rendelet hatálya alá tartozó munkakört betöltő, vagy tevékenységet végző munkavállalók képzésére vonatkozó előírások A Képzési rendelet tartalmazza az alapképzés témaköreire, a képzési programokra; a képzés módszertanára; a vasútszakmai oktatókra; az alapképzés tárgyi feltételeire; az alapképzés megkezdésére; az alapképzésben részt vevőkkel szemben támasztott követelményekre vonatkozó előírásokat Az 1/2014. (I. 06. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás tartalmazza a vasúti járművezetői és járműüzemeltetési tevékenységet ellátó munkavállalók belső képzésként megvalósuló szakmai képzésére és időszakos oktatására vonatkozó további szabályokat, az alapképzés, időszakos oktatás indításának feltételeire; a lebonyolíthatóság vizsgálatára; az igény bejelentésére; az alapképzés/oktatás előkészítésére; az adatszolgáltatásra, képzési dokumentációkra; a típus-, vonal-, állomásismereti képzési és vizsgadíjakra; a típus-, vonal-, állomásismereti vizsga bejelentésének módjára; a képzéssel/oktatással kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatásokra; a képzési dokumentáció megőrzésére Típusismereti alapképzés A MÁV-START Zrt. a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök tekintetében típusismereti és vasúti pályahálózat ismereti alapképzést nyújt. A típusismereti és vasúti pályahálózat ismereti alapképzést a Képzési rendeletben meghatározott feltételekkel és módon és a pontban hivatkozott utasítás előírásainak betartásával kell lebonyolítani A típusismereti alapképzés a Vasúti Vizsgaközpont által jóváhagyott képzési program alapján történik. A szolgálatok sorrendisége annyiban kötött, hogy legalább az utolsó felügyelet alatti járművezetői szolgálatot meg kell előznie az elméleti oktatásnak. Az első és utolsó típusismereti szolgálat között legfeljebb 6 hónap telhet el, járműtípusonként A típusismereti alapképzés és alapvizsgáztatás típusonként, vagy típuscsaládonként történik. A mozdonyok 12 jegyű UIC pályaszámának ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik számjegye egyértelműen meghatározza a mozdonyok típusát. Ezen kívül egy típuscsaládba tartoznak a csak honosításában különböző (pl. 0470, 1116), a tanfolyami tematikában együtt oktatott (pl. 0438, 0478), az eltérő UIC számú, de műszakilag csak kismértékben különböző mozdonyok (pl. 0430, 0431) Típusismereti továbbképzés Ha a mozdonyvezető öt évnél hosszabb ideig nem teljesített szolgálatot valamely járműtípuson, amelyre érvényes típusismerettel (Tanúsítvánnyal) rendelkezik, és a jármű kiszolgálását illetően bizonytalannak érzi magát, akkor ezt a munkaidő beosztás készítésével megbízott személy felé jeleznie kell. Ebben az esetben a tényleges beosztást meg kell előznie egy típusismereti továbbképzésnek, amelynek tartalma 1 típusismeretet felújító felügyelet alatti járművezetői szolgálat legalább 6 óra járművön töltött időtartamban. Ha a mozdonyvezető öt évnél hosszabb ideig nem teljesített szolgálatot valamely járműtípuson, amelyre érvényes típusismerettel (Tanúsítvánnyal) rendelkezik, de a jármű kiszolgálását illetően bizonytalanságát nem jelezte, beosztható az adott járműre.

10 A 408, 448, 628 sorozatú, de remotorizáció miatt eltérő pályaszám-csoportú (pl és 628-3) vontatójárművek esetében típusismereti továbbképzésen kell részt vennie az eltérő pályaszám-csoportú járművet nem ismerő mozdonyvezetőnek, amelynek tartalma 1 elméleti oktatás legalább 6 óra időtartamban, továbbá 1 felügyelet alatti járművezetői szolgálat legalább 6 óra, járművön töltött időtartamban Vasúti pályahálózat ismereti alapképzés A Vasúti pályahálózat ismereti alapképzés a Vasúti Vizsgaközpont által jóváhagyott képzési program alapján történik Államhatáron túlnyúló vonalismereti igény esetén a Vasúti Vizsgaközpontnak csak az államhatárig tartó vonalismereti képzést kell bejelenteni. A vonalismereti elméleti képzésen oktatni kell a vasúti határátmenetre vonatkozó Helyi Csatlakozási Szerződés, valamint a szomszédos vasutak jelzési és forgalmi utasításainak a MÁV F.1. sz. Jelzési és F.2. sz. Forgalmi Utasításoktól eltérő rendelkezéseit. A vonalismereti gyakorlat során, az államhatáron túlnyúló vonalszakaszon 3 oda-vissza felügyelet alatti utat kell teljesíteni, az államhatárig tartó vonalszakasz teljesítésével egyidejűleg A Képzési rendelet hatálya alá nem tartozó munkakört betöltő, vagy tevékenységet végző munkavállalók képzésére vonatkozó előírások A képzésekre vonatkozó általános szabályok A Személyzetmenedzsment által elfogadott (jóváhagyott) képzési program nélkül képzés nem indítható. A képzési programnak tartalmaznia kell a vizsgához tartozó szakmai követelményeket, a szükséges képzési időt és a vizsga szervezésére, lebonyolítására vonatkozó előírásokat, a vizsgával betölthető munkakörök felsorolását. A gyakorlati képzést a tanfolyam keretén belül, valamint üzemi körülmények között oktató, illetve a munkáltatói jogkörgyakorló által írásban megbízott munkavállaló végezheti. Gyakorlati képzéskor a munkafolyamatokat a gyakorlatban be kell mutatni, és amennyiben előírás nem tiltja, üzemi körülmények között a munkavállalóval be kell gyakoroltatni. A gyakorlati képzés a közlekedés és a szolgáltatás, valamint a munkavállalók, illetve a munkavégzés körzetében tartózkodók biztonságát nem veszélyeztetheti. A képzés időtartamának meghatározásakor figyelembe kell venni a MÁV-START Zrt. Kollektív Szerződésének a legrövidebb munkaidőre vonatkozó rendelkezéseit. A képzés napi időtartama a gyakorlati képzéssel együtt sem haladhatja meg a Munka Törvénykönyvében és a Kollektív Szerződésben meghatározott törvényes munkaidőt. Az Utasításban és a képzési programokban tervezett, előírt képzési, átképzési idő nem csökkenthető. A képzés befejezését követően a képzési programban meghatározott módon vizsgára kell bocsátani a munkavállalót. A szervezeti egység vezetőjének javaslata, a Személyzetmenedzsment vezetőjének jóváhagyása alapján a munkavállalók a vizsgákra oktató irányítása mellett önállóan is felkészülhetnek. A képzés tananyagtartalmának és a vizsga lebonyolításának meg kell felelni az adott szakvizsga megszerzéséhez szervezett tanfolyam képzési programjában előírt feltételeknek. Munkaeszközök (biztonsági berendezések, vasúti járművek, felsővezetéki berendezések, számítástechnikai eszközök, programok, rakodást elősegítő berendezések stb.) használóit azok kezelésére, hiba esetén követendő eljárásra, a berendezés, eszköz működtetésének bemutatásával, és ha más szabályzat nem tiltja, gyakoroltatással kell kiképezni. A MÁV- START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatában rögzített munkakörben az elsősegélynyújtási ismeretek anyagát az időszakos oktatás magába foglalja, melynek szakszerű oktatásáról a képzőszervezet gondoskodik.

11 Az oktatókra vonatkozó szabályok Az oktatót a MÁV-START Zrt., vagy a MÁV-START Zrt.-vel történt egyeztetés után az képzőszervezet biztosítja. Az oktató kiválasztása és megbízása a szakmai felügyeletet gyakorló szervezet vezetőjének egyetértésével az oktatással megbízott szervezet vezetőjének feladata Oktatói feladatok ellátásával csak szakmailag felkészült, oktatási készséggel és a megfelelő szakvizsgákkal rendelkező munkavállaló bízható meg. E feltételeken túl: Elméleti tantárgy oktatásával megbízható, aki rendelkezik: 10 éves szakirányú gyakorlat esetén legalább középfokú állami iskolai végzettséggel 5 éves szakirányú gyakorlat esetén legalább diplomával igazolt felsőfokú állami iskolai végzettséggel, 3 éves szakirányú gyakorlat esetén legalább diplomával igazolt felsőfokú állami iskolai végzettséggel, oktatói (oktatótiszti, vasútszakmai oktatói) vagy pedagógiai végzettséggel. Gyakorlati tantárgy oktatásával megbízható, aki rendelkezik legalább 5 éves szakmai gyakorlattal Az újfelvételes munkavállalók munkavédelmi oktatását munkavédelmi szakképzettségű személynek kell elvégezni Általános elsősegély-nyújtási képzést a munkáltatói jogkörgyakorló által kijelölt képzett elsősegélynyújtó tarthat. A munkahelyi elsősegély-nyújtásra kijelölt munkahelyi elsősegélynyújtókat egy legalább 8 órás tanfolyami képzéssel kell felkészíteni, melynek tartalmát és szabályait a képzési program tartalmazza Szakmai képzés A szakmai képzés minden esetben képzési program alapján, egyéni, csoportos és tanfolyami formában történhet Egyéni felkészülés A munkáltató javaslata alapján a munkavállaló a szakmai szervezet gyakorlati oktatójának irányításával az alapvizsgákra önállóan felkészülhet. A vizsgára történő bejelentének és a vizsga lebonyolításának meg kell felelnie az adott szakvizsga megszerzéséhez előírt általános feltételeknek. A vizsgára bocsátás előtt a munkavállaló felkészültségéről a személyzetmenedzsment vezető által megbízott szakértő (gyakorlati oktató) ez esetben is írásban és szóban győződik meg. Megfelelő felkészültség esetén a gyakorlati oktató a munkavállaló szervezeti egységének vezetőjét értesíti a felkészülés megtörténtéről. A szervezeti egység vezetője gondoskodik a szakvizsgára történő bejelentésről. A bejelentést követően a vizsgabiztos (vizsgáztató) a munkavállalót írásban berendeli vizsgára Csoportos felkészülés A munkáltató javaslata alapján a munkavállalók konzultáció biztosítása mellett a szakmai szervezet gyakorlati oktatójának felügyeletével a szakvizsgákra csoportosan is felkészülhetnek. A csoport létszáma legfeljebb 10 fő. A Személyzetmenedzsment engedélye alapján indokolt esetben emelhető a létszám. A csoportos felkészülésre vonatkozó kérelmet a felkészítés megkezdése előtt legkésőbb 7 nappal kell benyújtani a Személyzetmenedzsment vezetőjének. A felkészítés tananyag tartalmának, a vizsgára történő bejelentésének és a vizsga lebonyolításának meg kell felelnie az adott szakvizsga megszerzéséhez előírt általános feltételeknek. Csoportos felkészülés esetén, ha a munkavállalók szakmai, elméleti felkészültsége indokolja, a Személyzetmenedzsment hozzájárulásával a tanfolyamra meghatározott képzési idő csökkenthető. Pénztári és díjszabási kérdésében az Értékesítési szervezet hozzájárulására is 11

12 12 szükség van. A felkészítést végző szakértő a csoport teljesítményének értékelése alapján tett javaslatára, a munkáltató a felkészítés ideje alatt írásban kérheti a képzési idő csökkentését. A vizsgára bocsátás előtt a munkavállalók felkészültségéről a szakmailag illetékes szakértő írásban és szóban győződik meg. Megfelelő felkészültség esetén a gyakorlati oktató a munkavállalók szervezeti egységének vezetőjét értesíti a felkészülés megtörténtéről. A szervezeti egység vezetője gondoskodik a szakvizsgára történő bejelentésről. A bejelentést követően a vizsgabiztos (vizsgáztató) a munkavállalót írásban berendeli vizsgára Tanfolyami képzés: Tanfolyami képzés csak jóváhagyott képzési program birtokában indítható Gyakorlati képzés: Gyakorlati képzés során a munkafolyamatokat a gyakorlatban be kell mutatni, amennyiben előírás nem tiltja a munkavállalóval be kell gyakoroltatni. A gyakorlati képzés, a közlekedés és a szolgáltatás, valamint a munkavállalók, illetve a munkavégzés körzetében tartózkodók biztonságát nem sértheti, nem veszélyeztetheti. Munkaeszközök (emelők, jegykiadó gépek, számítástechnikai eszközök, programok stb.) használóit azok kezelésére, a hiba esetén követendő eljárásra a berendezés működtetésének bemutatásával, és ha más szabályzat nem tiltja, gyakoroltatással kell kiképezni. A gyakorlati képzési idő és a felügyelet alatti szolgálat időtartama nem csökkenthető. Megfelelő felkészültség esetén a felkészítést végző szakértő értesíti a munkavállaló szervezeti egységének vezetőjét a felkészülés megtörténtéről. A szervezeti egység vezetője gondoskodik a szakvizsgára történő bejelentésről Újfelvételes munkavállaló képzése A MÁV-START Zrt.-vel munkaviszonyt létesítő újfelvételes munkavállaló elméleti- és gyakorlati képzését az adott munkakörtől függően alapvetően szervezett formában, tanfolyami keretek között kell biztosítani. Az újfelvételes munkavállaló a tervezett munkakörében az utasításban meghatározott elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításáig önállóan nem foglalkoztatható. A képzés befejezését követően a munkavállalót vizsgára be kell jelenteni. Az egyéni felkészüléssel készülő munkavállalót a vizsgáztatásra illetékes szervezethez (vizsgabizottsághoz) írásban be kell jelenteni. Vizsgára bejelentés a munkáltató jogkörgyakorló feladata. A bejelentést követően a vizsgabiztos (vizsgáztató) a munkavállalót írásban berendeli vizsgára Állami felsőfokú végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak felsőfokú vasúti képzése A MÁV-START Zrt. számukra egyéni felkészülési lehetőséget biztosít kereskedelmi, technológiai és műszaki témákban a felsőfokú vasúti vizsga megszerzéséhez. A felkészülés képzési program alapján történik, melyben megtalálható a felkészülés tematikája és menete A részvétel nyilvántartása A képzésen való részvétel igazolására az 2. mellékletben található dokumentumot kell vezetnie a munkáltatói jogkörgyakorló által megbízott személynek Betanítás, felügyelet alatti munkavégzés, tevékenység begyakorlás Felügyeletet ellátni csak a munkáltató által kiállított írásbeli megbízás alapján lehet (11. melléklet). A felügyelettel megbízott munkavállaló felelősséggel tartozik a betanítás ideje alatt a rábízott munkavállaló tevékenységéért. A felügyelet alatti járművezetési gyakorlatot érvényes vasúti járművezetői engedéllyel és a képzés tematikájának megfelelő, érvényes tanúsítvánnyal, valamint a vasúti járművezetés terén legalább három éves szakmai gyakorlattal rendelkező oktató végezheti.

13 13 Amennyiben az oktató nem rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal a vonatkozó vasúti pályahálózatra vagy vasúti járműre, akkor a képzés gyakorlati részén jelen kell lennie egy, az adott vasúti pályahálózatra vagy vasúti járműre vonatkozó tanúsítvánnyal rendelkező vasúti járművezetőnek. A betanításra, felügyelet alatti munkavégzésre, tevékenység begyakorlásra a MÁV START Zrt. Kollektív Szerződése, illetve a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzata tartalmaz további előírásokat. 5. Alapvizsga 5.1. Alapvizsga érvényessége Az alapvizsga a foglalkoztatás helye szerinti soron következő időszakos vizsgáig, de legfeljebb a sikeres vizsga napját követő 3 naptári évig jogosít az adott alapvizsgának megfelelő munkakör betöltésére. Az alapvizsga érvényességét az időszakos vizsga illetve a soron kívüli időszakos vizsga további 3 évvel meghosszabbítja A Képzési rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet végző munkavállalók alapvizsgáztatására vonatkozó előírások A Képzési rendelet tartalmazza a vizsgatémakörökre, vizsgatételekre; a vizsgabiztosok kijelölésére, a vizsgabizottságra; az alapvizsga előkészítésére, lebonyolítására; az alapvizsgára bocsátás feltételeire; az alapvizsgáztatás rendjére és a vizsga értékelésére; az alapképzésben részt vevő alapvizsgájának felfüggesztésére, vagy eltiltására a sikertelen alapvizsga esetén követendő eljárásra az alapvizsga érvényességére vonatkozó előírásokat Az 1/2014. (I. 06. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás tartalmazza a vasúti járművezetői és járműüzemeltetési tevékenységet ellátó munkavállalók belső képzésként megvalósuló szakmai képzések alapvizsgáztatására vonatkozó további szabályokat A Képzési rendelet hatálya alá nem tartozó tevékenységet végző munkavállalók alapvizsgáztatására vonatkozó előírások A képzés befejezését követően a munkavállalót vizsgára kell bocsátani. A munkavállalót vizsgára a Személyzetmenedzsment és az illetékes vizsgabiztos felé a munkáltatói jogkörgyakorló által megbízott munkavállalónak kell írásban bejelentenie. A bejelentésnek a 7. melléklet szerinti adatokat kell tartalmaznia. A vizsgabiztos a vizsgázót a munkáltatói jogkörgyakorlón, vagy a képzőszervezet tanfolyamszervezőjén keresztül írásban értesíti a vizsga napjáról és helyszínéről (11. melléklet) A vizsgabiztosokkal, vizsgáztatással megbízottakkal szembeni követelmények: felsőfokú állami iskolai végzettség, felsőfokú vasúti szakmai képzettség, 5 éves vasúti szakmai gyakorlat, Az alkalmasság elbírálása az előírt követelmények figyelembevételével a megbízó hatásköre és felelőssége Alapvizsgák lebonyolítása A vizsgák követelményrendszerét, és a vizsgáztatások rendjét jelen utasítás, valamint a képzési programok tartalmazzák. Az alapvizsga megkezdése előtt a vizsgázónak be kell mutatnia a személyazonossága igazolására alkalmas hatósági igazolványt (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél). Az alapvizsga szóbeli, írásbeli, gyakorlati vagy összetett vizsga lehet. Az összetett vizsga írásbeli, szóbeli vizsgatevékenységből áll.

14 14 Az írásbeli vizsgatevékenység követelményeinek nem felel meg az a vizsgázó, aki az írásbeli feladatokra adott válaszok több mint 25%-ára Elégtelen minősítést kap. Szóbeli vizsgatevékenység csak sikeres írásbeli vizsgatevékenység után kezdhető meg. A vizsgafeladat megoldásához csak a vizsgabiztos által a vizsga megkezdésekor ismertetett eszközök használhatók. A vizsgabizottság (vizsgabiztos) a vizsgázót felfüggeszti és a vizsgát sikertelennek minősíti, ha a vizsgázó: a vizsgán szeszes italtól vagy más, bódító hatású anyagtól vagy szertől befolyásolt állapotban jelent meg, a vizsgán a vizsgafeladatok megoldásához meg nem engedett segédeszközt használt, vagy annak használatát megkísérelte, a vizsga rendjét zavarta. Összetett vizsga esetén a szóbeli vizsgarészt a sikeres írásbeli vizsgát követő 30 napon belül kell megtartani. Sikertelen szóbeli vizsga esetén az írásbeli vizsgát is meg kell ismételni. A sikertelen vizsga és a javítóvizsga között 7 naptári napnál rövidebb és 30 naptári napnál hosszabb idő nem telhet el. Második javítóvizsga csak a munkáltatói jogkörgyakorló javaslatára és a Személyzetmenedzsment vezető engedélyével tehető. A második javító vizsgára új vizsgabiztost kell kijelölni. Vizsgáról igazolatlanul távolmaradás sikertelen vizsgának minősül. Szerződéses partner vizsgája esetén, a vizsgaigazolást a vizsgázó részére át kell adni, egy példányt pedig a szakmai felügyeletet ellátó szervezet részére 7 munkanapon belül meg kell küldeni. Sikertelen vizsga esetén a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak javítóvizsgájára vonatkozó előírások érvényesek Tanfolyami vizsgák szervezése, lebonyolítása A tanfolyami vizsgák szervezését, lebonyolítását és a vizsgáztatás rendjét meghatározó előírásokat a képzőszervezet Tanfolyami és Vizsgaszabályzata tartalmazza. A vizsgáról a vizsgabiztos jegyzőkönyvet (7. melléklet) készít. A jegyzőkönyvben fel kell sorolni valamennyi vizsgára bejelentett munkavállalót Az alapvizsgák értékelése Az alapvizsgák értékelése szóbeli és írásbeli alapvizsgán: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). Az írásbeli vizsga eredményét a vizsgázóval szóban közölni kell. A vizsgázó kérésére lehetőséget kell biztosítani a kijavított írásbeli munka megtekintésére. Az alapvizsgák értékelése gyakorlati alapvizsgán: megfelelt, nem felelt meg Vizsgák dokumentálása Az eredményes szakvizsgákról a vizsgabiztos igazolást (6. melléklet) állít ki és ad át a vizsgázónak. Az alapvizsga jegyzőkönyveket, írásbeli dolgozatokat a vizsgabiztos irattárazza. Az időszakos vizsgák anyagait a következő időszakos vizsga időpontjáig kell megőriznie a vizsgát lebonyolító vizsgabiztosnak. Határidő letelte után selejtezhető Helyismereti vizsga A MÁV-START Zrt. szolgálati helyein és azon belül az adott munkakörökben a munkavállalók önálló munkavégzésre történő beosztásuk előtt a Helyi Végrehajtási Utasítás és Üzemi Rend, munkakörére vonatkozó előírásaiból illetve a helyi munkavégzési sajátosságokból helyismereti oktatást, vizsgát kell tenniük. A helyismereti vizsgát szóban, a munkahelyi vezető vagy megbízottja előtt kell tenni. A helyismereti vizsgát tett munkavállalók névsorát a Helyi Végrehajtási Utasítás és Üzemi Rend mellékleteként kell őrizni. A helyismereti vizsgát a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi szabályzat előírásainak betartásával, a felügyelet alatt eltöltött idő után kell megtartani.

15 Képzési rendelet hatálya alá nem tartozó alapvizsgák típusai belföldi fedélzeti személyszállítási, belföldi MJR.2, MJR-3 (gyakorlati), nemzetközi MJR-2 (gyakorlati), nemzetközi fedélzeti személyszállítási, JÉ fedélzeti gépkezelő (gyakorlati), JÉ pénztári gépkezelő (gyakorlati), belföldi díjszabás, számadó és jegypénztáros, VMAEF (gyakorlati), Ticket Agent (gyakorlati), MÁVSYS+ (gyakorlati), belföldi helybiztosítási programkezelő, nemzetközi díjszabás és személypénztár, EPA (gyakorlati), számadó pénztáros, pénztárellenőrzésre kötelezettek vizsgája, pénztárvizsgálói, utaskísérő, felsőfokú vizsga diplomás munkakörben dolgozók részére, felsőfokú személyszállítási vizsga (középfokú állami iskolai végzettséggel rendelkezők részére), szerződéses menetjegy értékesítő, vezénylői vizsga, vonali végrehajtási utasítás vizsga (KÖFI, távkezelt állomások), biztosítóberendezési vizsga határforgalmi vizsga, DB előírások katasztrófavédelem (Utasellátó) villamos vontatási felsővezetéki berendezések (E101) erősáramú berendezés helyi kezelői (E102) A vizsgához tartozó szakmai követelményeket, a szükséges képzési időt és a vizsga szervezésére, lebonyolítására vonatkozó előírásokat a képzési programok tartalmazzák. 6. Időszakos és eseti oktatás, önképzés 6.1. Az időszakos oktatások célja Az időszakos oktatások célja a megszerzett szakismeretek szinten tartása és bővítése, új munkamódszerek alkalmazása, a munkavállalókat érintő szakmai problémakörök megvitatása, a felmerült szakmai kérdések megválaszolása, balesetek, valamint ellenőrzések során feltárt hiányosságok elemzése, a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos ismeretek folyamatos bővítése Az időszakos oktatásra kötelezett munkavállalók Időszakos oktatásra kötelezett a MÁV-START Zrt. valamennyi munkavállalója A rendszeres szakmai oktatásra nem kötelezett munkavállalók időszakos oktatása a 6.8. pontban leírtak szerint történik. A szervezeti egység vezetőjének feladata biztosítani a munkavállalók oktatáson történő részvételének feltételeit A rendszeres szakmai oktatásra kötelezett munkavállalók időszakos oktatása az Oktatási ütemterv alapján történik. Az 1. melléklet tartalmazza az oktatás minimális időtartamát. A munkaidő beosztás készítésével megbízott munkavállaló felelős azért, hogy az oktatásra az arra kötelezettek beosztva, vezényelve legyenek. A munkavállaló a munkaidő beosztása, vezénylése alapján köteles az oktatáson részt venni. Az oktató felelős azért, hogy az oktatáson csak azok a munkavállalók vegyenek részt, akiket a megküldött kimutatás (8. melléklet) alapján oktatásra beosztottak.

16 A rendszeres szakmai oktatásra kötelezett munkavállalók azon csoportja számára, akik a Képzési rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet végeznek, a Képzési rendelet tartalmazza: az oktatásszervezési regisztrációra a regisztráció felfüggesztésére, visszavonására az oktatási ütemtervre az oktatások mulasztásának következményére, a pótlás lehetőségére vonatkozó szabályokat A MÁV-START Zrt. területén munkát végző szerződéses partnerek (más vasúti társaságok, szolgáltatást végzők stb.) munkavállalóinak időszakos oktatására az Utasítás előírásait kell alkalmazni, amit a szerződéskötő szervezetnek a partnerrel kötött szerződésben kell rögzítenie Az időszakos oktatások oktatói Az időszakos oktatások oktatóira az alapképzésben résztvevő oktatókkal szemben támasztott követelményeket kell megfelelően alkalmazni Oktatási ütemterv A rendszeres szakmai oktatásra kötelezett munkakörökre vonatkozóan, az időszakos oktatások ütemezésére és a szakmai tartalom tervezésére a képzőszervezetnek oktatási ütemtervet kell készítenie. Az oktatási ütemterv tartalmazza a rendszeres szakmai oktatásokat munkakörönkénti bontásban, az oktatások helyét, időpontját, az oktatandó ismereteket, időtartamát, a pótoktatások helyét és idejét, az alapvizsgák figyelembe vételével az érintett munkaköröket, valamint az időszakos vizsgaidőpontokat és a vizsgázók tervezett létszámát. A Személyzetmenedzsment adja meg az oktatási helyszíneket, az éves óraszámokat, az oktatás gyakoriságát, valamint a létszámokat helyszínenként, munkaköri bontásban. Időszakos vizsga hónapjára nem tervezhető rendszeres szakmai oktatás Az oktatások ideje és tartalma Az időszakos oktatáson a tanórák 50 percesek, az egyes órák között 10 perc szünetet kell tartani. Az időszakos oktatás tartalmának a képzésen résztvevők munkaköréhez előírt szakvizsgák szakmai ismeretanyagának, illetve a tevékenység ellátásához szükséges egyéb ismereteknek kell megfelelni. A rendszeres szakmai oktatások tematikáját úgy kell tervezni, hogy a két időszakos vizsga között áttekintse az előírt ismeretanyagot. A rendszeres oktatások alkalmával ismertetni kell: az utasítások, szabályzatok adott munkakörre, vagy tevékenységre vonatkozó előírásait; az utasításokkal, szabályzatokkal kapcsolatos változásokat; a technikai, technológiai változásokat; az ellenőrzések tapasztalatait, a bekövetkezett balesetek, események körülményeit és a megállapításokat, a kiadott munkabiztonsági elemzéseket; a MÁV-START Zrt. és MÁV Zrt. vasútbiztonsági szervezetei által kiadott Biztonsági tájékoztatókban foglaltakat, kiegészítve az oktatást végzők részére tartott továbbképzésen ismertetett szempontokkal; a Munka Törvénykönyvét és a Kollektív Szerződést; a MÁV-START Zrt. által kiadott egyéb rendelkezéseket; 6.6. Az időszakos oktatások mulasztásának következménye és pótlásának lehetősége A tervezett oktatásról bármilyen okból hiányzó munkavállalót a lehető leghamarabb másik oktatásra kell beosztani. Az időszakos oktatást, és a pótoktatást is elmulasztó munkavállalót a mulasztott oktatás pótlásáig munkakörében foglalkoztatni nem szabad. A pótoktatás tematikájának meg kell egyeznie a mulasztott oktatás tematikájának még aktuális témaköreivel.

17 6.7. Az időszakos oktatáshoz tartozó okmányok Oktatási kimutatás (8. melléklet szerint, elektronikus levelezés útján) A munkaidő beosztás készítésével megbízott munkavállaló az oktatásra, pótoktatásra elkészített beosztásokat tartalmazó kimutatást.xls formátumban köteles előző hó 23-ig az területi oktatási szakelőadó részére megküldeni. A területi oktatási szakelőadó a területére vonatkozó kimutatásokat köteles oktatási helyszínenként és naponként összesíteni, és megküldeni a képzőszervezet, másolatban a MÁV- START Zrt. Személyzetmenedzsment illetékes munkavállalója részére. Amennyiben a munkaidő beosztás készítésével megbízott munkavállaló a kimutatáson megjelölt nap helyett más oktatási napot jelöl ki a munkavállaló részére, erről haladéktalanul köteles a területi oktatási szakelőadót új kimutatással értesíteni, aki a további koordinációt elvégzi. Az oktató az oktatások befejezése után haladéktalanul köteles a távolmaradókról a területi oktatási szakelőadót telefonon értesíteni, aki az illetékes munkaidő-beosztás készítésével megbízott munkavállalót, és munkahelyi vezetőt a távolmaradókról tájékoztatja. A munkahelyi vezető a távolmaradás okát vizsgálni köteles. A szerződéses partnerek oktatásával kapcsolatos feladatokat a kapcsolattartó koordinálja. Szerződéses partner (szerződéses jegykiadó, egyetemi pénztár stb.) oktatáson való megjelenéséről, az oktatást követő 10 munkanapon belül köteles az oktatást végző a kimutatást aláírva, leigazolva a szerződésben meghatározott MÁV-START Zrt. kapcsolattartója részére megküldeni Oktatási napló Az időszakos oktatások dokumentálására oktatási naplót (3. melléklet) kell használni, amelybe az oktatandó anyagot (szakterületenként részletesen), valamint az oktatási kimutatás szerint arra a napra oktatásra beosztott munkavállalók nevét, munkakörét, szolgálati költséghely kódját, az oktatás megkezdése előtt be kell írni. A tárgynapi oktatások befejezése után az oktatásban részesült munkavállalók aláírják az oktatási naplót, amelyet az oktató az aláírásával záradékol. A lezárás után az oktatónak fel kell tüntetni az aznapra vezényeltek, a megjelentek, továbbá a hiányzók létszámát. Az oktatónak dokumentálnia kell, ha az oktatás hatékonyságáról visszakérdezéssel meggyőződött. Azon munkavállalók neve mellé, akik vezényelve voltak, de nem jelentek meg, az aláírás oszlopba a Nem jelent meg szöveget kell írni. Az oktató az oktatási napló másolatát elektronikus levél mellékleteként közvetlenül, vagy a képzőszervezet illetékes koordinátorán keresztül köteles legkésőbb a tárgyhetet követő hét 2. munkanapjáig megküldeni a MÁV-START Zrt. területi oktatási szakelőadója részére, aki azt a telephelyek munkaidő beosztás készítésével megbízott munkavállalóihoz köteles eljuttatni Időszakos oktatások személyi adatlapja Az oktatásokon történő megjelenést az Időszakos oktatások személyi adatlapja dokumentumon (4. melléklet) kell nyilvántartania a munkáltatói jogkörgyakorló által megbízott munkavállalónak. A közlekedésbiztonsággal kapcsolatos, illetve a védelmi ismeretek oktatása esetén a dokumentum egyéb rovatába be kell jegyezni az oktatás jellegét. (munkavédelem, tűz-, vagyon-, környezet-, polgárvédelem, adatvédelem stb.) Áthelyezett munkavállaló esetében a nyilvántartás vezetésével megbízott munkavállaló köteles az egyéni nyilvántartó lapot, az új szolgálati helyre megküldeni A és pontokban leírt okmányok csak a rendszeres szakmai oktatásra kötelezett munkavállalók időszakos oktatása esetén készítendők el. 17

18 6.8. Biztonsági, védelmi és egyéb oktatások Közlekedésbiztonsági oktatás A vasút közlekedés biztonságával közvetlenül összefüggő területen foglalkoztatottak rendszeres oktatásának, továbbképzésének részleteit a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződés, továbbá a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóságával, valamint megfelelő képzettségű szakemberekkel kötött szerződések tartalmazzák A közlekedésbiztonsági oktatás célja a közlekedésbiztonsági ismeretek elsajátíttatása, szinten tartása és a biztonsági kultúra fejlesztése. A közlekedésbiztonsági oktatás során fel kell használni a MÁV Zrt. balesetvizsgálati és balesetelemzési anyagait, illetve tájékoztatóit Az újfelvételes oktatás megtartásáért a munkavállaló munkáltatói jogkörgyakorlója a felelős. Az időszakos közlekedésbiztonsági oktatást a képzőszervezet oktatója, vagy a MÁV-START Zrt. biztonsági vezetője által megbízott személy tartja A fentieken túlmenően a Képzési rendeletben meghatározott közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben foglalkoztatott munkavállalókat, illetve a közlekedésbiztonsági ellenőrzésre kötelezett, egyéb munkakörben tevékenykedő munkavállalókat a biztonságirányítási rendszerre vonatkozóan évente egy óra oktatásban kell részesíteni a közlekedésbiztonsági oktatásokon belül, melynek célja a Biztonságirányítási Kézikönyvben leírt folyamatok bemutatása Tűzvédelmi oktatás A tűzvédelmi oktatásra és vizsgáztatásra vonatkozó előírásokat a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza Vagyonvédelmi oktatás Valamennyi munkavállaló részére évente 50 perc időtartamú oktatást kell tartani Az időszakos vagyonvédelmi oktatások tartalmazzák a MÁV-START Zrt. Vagyonvédelmi Szabályzatában és annak Helyi Végrehajtási Utasításában leírtakat, valamint azoknak a helyi technológiával való kapcsolatát, az ellenőrzések tapasztalatait A MÁV-START Zrt. vagyonvédelmi feladatokkal megbízott munkavállalói részére évente továbbképző tanfolyam keretében kell oktatni a jogszabályok és utasítások változásait, a vagyonvédelmi vizsgálatok és ellenőrzések tapasztalatait, a vagyonvédelem technikai feltételeit és szervezési feladatait Vegyvédelmi oktatás Vegyvédelmi oktatást kell tartani évi 30 perc időtartamban a rendszeres szakmai oktatásra kötelezett munkavállalók részére A vegyvédelmi oktatások a szükséges mértékben terjedjenek ki: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzatra (RID), Megállapodás a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról (SzMGSz) 2. mellékletére, a narancsszínű táblák és veszélyességi bárcák értelmezésére, a Vasúti Vegyi Elhárító Szolgálat ellátására vonatkozó utasításra, különösen a veszélyes áru ellenőrizetlen szabadba jutása esetén teendő intézkedésekre, a MÁV Zrt. Balesetvizsgálati Utasításra, a veszélyes áru ellenőrizetlen szabadba jutásából előfordult rendkívüli események értékeléseire, okaira, A MÁV Zrt. műszaki mentési és segítségnyújtási utasítására Az érintett munkavállalókat a rájuk vonatkozó részekből kell oktatni. 18

19 Vegyvédelmi oktatást csak vegyvédelmi szakmai végzettséggel rendelkező személy tarthat, aki lehet a képzőszervezet oktatója, vagy a MÁV-START Zrt. biztonsági vezetője által megbízott személy Környezetvédelmi oktatás Minden munkavállaló részére rendszeresen kell környezetvédelmi oktatást tartani, a betöltött munkakör környezetre gyakorolt hatásának megfelelő gyakorisággal és időtartamban. A környezetvédelmi oktatásra vonatkozó előírásokat a MÁV-START Zrt. Környezetvédelmi Szabályzata tartalmazza Munkavédelmi oktatás A MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzata, valamint a Munkahelyi Egészség és Biztonság Irányítási Rendszer (MEBIR) dokumentáció tartalmazza: a munkavédelmi szakképesítéssel nem rendelkező, munkavédelmi oktatást végzők továbbképzésére; az újfelvételes munkavállalók munkavédelmi oktatására; a rendszeres szakmai oktatásra nem kötelezettek munkavédelmi oktatására vonatkozó előírásokat; az időszakos oktatás munkavédelmi tartalmi követelményeit, időtartamát Évente 8 órás munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a munkavédelmi szakképesítéssel nem rendelkező munkavédelmi gyakorlati oktatást végző munkavállalókat Évente (a választást követő évben 16 órás, utána követő években 8 órás) munkavédelmi továbbképzés lehetőségét kell biztosítani a munkavédelmi képviselőknek Adatvédelmi oktatás Az adatvédelmi ismereteket a MÁV-START Zrt. Adatvédelmi Szabályzata alapján a Társasághoz való belépéskor minden munkavállaló számára oktatni kell. Az oktatásért és a nyilatkozat átvételéért a Humán felvételt végző munkatársa felelős. A munkáltatói jogkört gyakorló vezetőket, továbbá az egyes adatkezelések c. fejezetben írt adatkezeléseket végzőket évente egy órás utóképzésben kell részesíteni. Az oktatás és az éves képzés végrehajtásáért a Biztonság vezetője felelős Az informatikai biztonsági szabályok oktatása A vezetőket évente legalább egy alkalommal, 1 óra időtartamú informatikai biztonsági oktatásban kell részesíteni, a felhasználók részére belépéskor biztonsági alapképzést, majd évente utánképzést kell tartani a MÁV-START Zrt. Informatikai Biztonsági Szabályzatában (IBSZ) leírtak szerint. Az IBSZ-ben található segédlet alapján történő alapképzés oktatásért és a nyilatkozat levételéért a Humán felvételt végző munkatársa felelős Üzletititok-védelmi oktatás A MÁV-START Zrt. Üzletititok-védelmi Szabályzata rendelkezéseit a Társaság valamennyi vezetőjének (koordinátorokat is beleértve) évente fél óra terjedelemben oktatni kell. Az oktatás megszervezéséért a biztonsági vezető felelős. A szervezeti egységek üzletititok-kezelőinek évente 2 órás szinten tartó képzést kell tartani. Az oktatás és a vizsgáztatás végrehajtásának megszervezése a titokvédelmi felügyelő feladata. A titokvédelmi ismereteket fenti szabályzat alapján a Társasághoz való belépéskor minden munkavállaló számára oktatni kell a titoksértés és veszélyeztetés megakadályozásához szükséges mértékben. Az oktatásért, a nyilatkozat levételéért és tárolásáért a Humán felvételt végző munkatársa felelős. 19

20 Iratkezelési oktatás Az iratkezelésben közreműködő valamennyi munkavállaló köteles az iratkezelési rendszer oktatásán részt venni az Iratkezelési Szabályzatban leírtak szerint Balesetvizsgálói oktatás A központi és a területi balesetvizsgálatban résztvevők részére a MÁV-START Zrt. munkavállalói tekintetében a Humánerőforrás fejlesztés megrendelése alapján a képzőszervezet szervezésében, évente (előre ütemezett időpontban), legalább 6 óra időtartamban továbbképzést kell tartani Vasútszakmai oktatók éves továbbképzése Az oktatónak a Vasúti Vizsgaközpont által szervezett időszakos képzésen évente legalább egy alkalommal - a nyilvántartásba vétel évét kivéve - részt kell vennie ADR, RID oktatás Rendszeres ADR és/vagy RID oktatást kell tartani a veszélyes áru közúti és/vagy vasúti áruszállításban résztvevő munkavállalóknak a hatályos ADR és RID szabályozás szerint Integrált irányítási oktatás Évente ismétlődő oktatást kell tartani a MÁV-START Zrt. integrált irányítási rendszerének működéséről valamennyi munkavállaló részére. A vezényelt munkavállalók esetében az integrált irányítási oktatásokat az időszakos oktatásokhoz kapcsolódóan kell megtartani, a szakmai oktatók részére az IIR vezető által megküldött oktatási anyag alapján. A nem vezényelt munkakörök esetében az integrált irányítási oktatásokat az IIR szakértők, illetve IIR megbízottak végzik Villamos vontatási felsővezetéki berendezések oktatása Az oktatásra kötelezett munkavállalókat, az oktatás gyakoriságát és időtartamát az E101 és E102 Utasítások tartalmazzák 6.9. Újfelvételes, vagy új munkakörbe kerülő munkavállalók eseti oktatása Az újfelvételes, valamint az áthelyezett munkavállalót munkába állása előtt oktatni kell a tervezett munkakörére vonatkozó üzembiztonsági veszélyekre, valamint baleset vagy veszély észlelése esetén tanúsítandó magatartásra (üzembiztonsági oktatás); tűzvédelmi elméleti és gyakorlati oktatásban kell részesíteni. Tűzvédelmi oktatást kell tartani akkor is, ha egy munkahelyen tűzvédelmi szempontból jelentős technológiai változás történt, vagy ha egy munkavállaló hat hónapnál hosszabb távollét után lép ismét munkába; munkába állása előtt vagyonvédelmi oktatásban kell részesíteni. Oktatni kell a MÁV-START Zrt.- nél alkalmazott Vagyonvédelmi Utasítást és a Vagyonvédelmi Utasítás Helyi Végrehajtási Utasításának a munkakörre vonatkozó szabályait. oktatni kell a veszélyes áruk fuvarozása közben előforduló veszélyekről, intézkedésekről, amennyiben a tervezett munkaköre indokolja, előzetes adat-, és titokvédelmi oktatásban kell részesíteni, üzletititok-védelmi oktatásban kell részesíteni, amennyiben a tervezett munkaköre indokolja, informatikai biztonsági oktatásban kell részesíteni, ha a munkaköre számítógép kezeléshez kapcsolódik, előzetes környezetvédelmi oktatásban kell részesíteni, amennyiben a munkaköre indokolja

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

2014/1. SZÁM TARTALOM

2014/1. SZÁM TARTALOM 2014/1. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 1/2014. (I. 06. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti járművezetői és járműüzemeltetési tevékenységet ellátó munkavállalók belső képzésként megvalósuló

Részletesebben

2014/30. SZÁM TARTALOM

2014/30. SZÁM TARTALOM 2014/30. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 58/2014. (VI. 16 MÁV-START Ért. 30) sz. vezérigazgatói utasítás a Szervezettel (G4S Készpénzlogisztikai Kft. - vel) történő készpénzbeszállítás szabályozásáról...

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

Vontatás-szolgáltatási Központ Budapest Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND

Vontatás-szolgáltatási Központ Budapest Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VONTATÁS-SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BUDAPEST 1062 Budapest, Teréz Krt. 55.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2010. március 22. Horváth Attila igazgató 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 1(61). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 41-2015/2016. (2015.11.17.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva Hatályos:

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM 2015/40. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2015. (X. 02. MÁV-START Ért. 40.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók munkaidő nyilvántartásának szabályozásáról szóló

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 1.Általános rendelkezések A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

38/2007. (III. 28.) GKM

38/2007. (III. 28.) GKM 38/2007. (III. 28.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A városi főépítészi státusz létesítése, az állás betöltésére pályázat kiírása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

VASÚTI VIZSGAKÖZPONT VIZSGASZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSI REND

VASÚTI VIZSGAKÖZPONT VIZSGASZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSI REND VASÚTI VIZSGAKÖZPONT VIZSGASZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSI REND Jóváhagyva: 2015. december 11-én TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A VIZSGASZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSI REND ALKALMAZÁSA... 4 1.2. A

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya

A Kollektív Szerződés hatálya I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya 1. 1. A Kollektív Szerződés hatálya a 2. pontban foglaltak kivételével kiterjed a MÁV-START Zrt. munkáltatóra, annak valamennyi munkavállalójára

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 16. (OR. en) 5363/15 ADD 1 TRANS 21 FEDŐLAP Küldi: Címzett: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D036059/02 - ANNE 1 Tárgy: MELLÉKLET

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

Házirend melléklete. Vizsgaszabályzat

Házirend melléklete. Vizsgaszabályzat Házirend melléklete Vizsgaszabályzat A vizsgaszabályzat célja, hogy a 20/2012. VIII. 31. EMMI rendelet 64-78..-ban foglaltak alapján a tanulók tanulmányuk alatt tett vizsgájuknak rendjét szabályozza. 1.

Részletesebben

A Sípos Utcai Óvoda Gyakornoki Szabályzata (módosításokkal együtt, egységes szerkezetben)

A Sípos Utcai Óvoda Gyakornoki Szabályzata (módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) A Gyakornoki Szabályzata (módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Debrecen, 2014. 09. 02. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona Óvodavezető Tartalom Törvényi háttér... 3 1. A szabályzat célja és

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata A tanulmányok alatti vizsgák megszervezésénél és lebonyolításánál a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a mérési és ellenőrzési célból történő díjtalan utazásról szóló NFM engedélyről...

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MAGYARKANIZSA

REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MAGYARKANIZSA REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MAGYARKANIZSA A MAGYARKANIZSAI REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAHELYI ÉS SZERVEZETI BESOROLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA MAGYARKANIZSA 1

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA y Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNAK a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet. a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet. a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a (2) bekezdésének 3.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a 1 Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. a 2014. április 1-t követően elindított közbeszerzés EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont Az Iparvágányok Szolgálati Utasítása (ISZU) és a Sajátcélú Vasúti Pályahálózatok Szolgálati Utasítása (SCPVSZU) közötti változásokból tartandó

Részletesebben

A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 62

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. a jogosult erdészeti szakszemélyzet továbbképzéséhez és vizsgáztatásához

Vizsgaszabályzat. a jogosult erdészeti szakszemélyzet továbbképzéséhez és vizsgáztatásához Vizsgaszabályzat a jogosult erdészeti szakszemélyzet továbbképzéséhez és vizsgáztatásához Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata

Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata Mozaik Gazdasági Szervezet (1011. Budapest, Ponty u.3.) Gépjármű üzemeltetési és költségelszámolási szabályzata Érvényes: 2013. január 2-től. Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató 0 Gépjármű üzemeltetésének

Részletesebben

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. február 2-ától Jóváhagyta Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14./2016.(II.02.) Kt. határozatával, valamint

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje 1./ Az intézmény tevékenysége A Budakalász Gimnázium esti és levelező tagozatú gimnáziumi oktatást biztosít elsődlegesen nagykorú fatal felnőttek

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve. munkavédelmi felügyelő

Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve. munkavédelmi felügyelő A munkavédelem egészségügyet érintő változásainak bemutatása. Az egészségügy munkavédelmi helyzete. Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakizgatási Szerve SZABÓ MAGDOLNA munkavédelmi

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre I. Felvételi lehetőségek 1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből melyet az iskola fenntartója határoz meg minden jelentkező

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

Leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítása, hídrekonstrukciós munkák elvégzése

Leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítása, hídrekonstrukciós munkák elvégzése Leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítása, Budapest, Soroksári út Csepel-Szabadkikötő vontatóvágány 15+96 hm szelvényében létesítendő új vasúti Duna-ági híd kiviteli terveihez kapcsolódó kiegészítő

Részletesebben

FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA. A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata

FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA. A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata FORRAI MAGÁNISKOLA KÉTTANNYELV KÖZÉPISKOLA A kreditrendszer fels fokú szakképzés tanulmányi és vizsgaszabályzata 2011 1 A Forrai Magániskola Kéttannyelv Középiskola - továbbiakban Forrai Magániskola -

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 2016 JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A házirend a tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tanév programját az Oktatási Közlönyben megjelent Tanév rendje alapján

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény

Részletesebben

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk.

Jóváhagyom: Pécs, 2013. július 16. Dakos József r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány sk. RENDŐRKAPITÁNYSÁG KOMLÓ VEZETŐJE 7300 KOMLÓ, BEREK U. 10. 7301 KOMLÓ, PF: 3. TELEFON / FAX: 72/481-180, 72/582-445 BM.: 23/43-90 / 43-28; E-MAIL: VACZII@baranya.police.hu Szám: 02020/119/1/2013. ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

KÉRELEM hatósági jellegű képzési tevékenység nyilvántartásba vételéhez

KÉRELEM hatósági jellegű képzési tevékenység nyilvántartásba vételéhez KÉRELEM hatósági jellegű képzési tevékenység nyilvántartásba vételéhez 1. A nyilvántartásba vételt kérő szervezet adatai 1.1.A szervezet neve és címe (székhelye) Név: Cím: Telefon: Telefax: 1.2. A cégbejegyzés

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKKÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rész 1. A könyvtár adatai 1.1. Megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár [a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Oktatási és Kulturális Minisztérium E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Budapest, 2007. október I.

Részletesebben

A tájékoztató tartalomjegyzéke:

A tájékoztató tartalomjegyzéke: A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK 2016. FEBRUÁRBAN AKTUALIZÁLT TÁJÉKOZTATÓJA az építőgép-kezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgép-kezelők képzéséről szóló 6/1980.

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKRTONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK... 4 Biztosítható vagyontárgyak...

Részletesebben

Tehergépjárművek casco biztosításának

Tehergépjárművek casco biztosításának Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2) Hatályos: 2014. december 13. Nysz.: 17481 Tartalomjegyzék Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2)......................................

Részletesebben

155/2003. (X. 1.) Kormány rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről

155/2003. (X. 1.) Kormány rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről 155/2003. (X. 1.) Kormány rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről Kivonat a szilveszteri árusítással kapcsolatosan. Legfelsőbb bírósági határozat tűzijátékok hirdetésével kapcsolatosan.

Részletesebben