5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól"

Átírás

1 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következ ket rendelem el: 1. (1) A helyi közutak kezelésének szakmai szabályait az e rendelet mellékleteként kiadott Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza. (2) A Szabályzat rendelkezései a helyi közutak, azok m tárgyai és tartozékai (a továbbiakban együtt: közutak) kezelésére terjednek ki. 2. Ez a rendelet január hó 1. napján lép hatályba. Melléklet az 5/2004. (I. 28.) GKM rendelethez A helyi közutak kezelésének szakmai szabályai (Szabályzat) Bevezetés A) A közúti közlekedésr l szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) értelmében - a helyi közút tulajdonosa a községi, f városi, kerületi (a továbbiakban: települési) önkormányzat, - a helyi közút kezel je a települési önkormányzat; a koncessziós szerz dés alapján m ködtetett helyi közutak és m tárgyai tekintetében a koncessziós társaság. A Szabályzat azt a célt szolgálja, hogy a helyi közutak kezel i munkájukat a feladatok ismeretében, egységes szakmai szabályok és eljárások szerint végezzék. A helyi közutak, azok hídjai és egyéb m tárgyai, valamint tartozékai (a továbbiakban együtt: helyi közutak) jelent s vagyoni értéket képviselnek. A szakmai szabályoknak megfelel en végzett közútkezelés a közlekedés biztonsága mellett a közutak állagának megóvását és használhatóságát is szolgálja. Ha a közút kezel je a kezel i feladatokkal - vagy azok egy részével - más szervezetet bíz meg, a Szabályzat rendelkezései e szervezetre is vonatkoznak. Ezt a megbízási szerz désben - vagy egyébként a megbízás során - a közút kezel jének egyértelm vé kell tennie, és betartását számon kell kérnie. B) A Szabályzat a szakmai szabályok összefoglalása, amely részletezi a kezel i feladatokat és javaslatot tesz a kezel i intézkedésekre, azok gyakoriságára. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, valamint a Kkt. alapján a települési önkormányzatok a tulajdonukban lev helyi közutak, azok m tárgyai és tartozékai kezelésének további, részletes szabályait - a helyi viszonyokat figyelembe véve - önkormányzati rendeletben állapíthatják meg. Az önkormányzati rendelet kötelezettségeket állapíthat meg abban a körben is, amelyben a Szabályzat csak javasolt intézkedéseket, illetve javasolt intézkedési gyakoriságot tartalmaz. C) A helyi közutak kezelése az alábbi feladatokat foglalja magába: a) igazgatási jelleg feladatok, b) üzemeltetés, c) fenntartás, d) ellen rzés és vizsgálat. E feladatok a helyi közutak kezelési szolgáltatási osztályának megfelel gyakoriságú közútkezelési m veletek elvégzésével teljesíthet k. A közútkezelési feladatok tekintetében esetenként indokolt különbséget tenni a) a helyi - bel- és külterületi - közutak és azok tartozékai, b) a hidak és egyéb m tárgyak, c) a kerékpársávval rendelkez közutak, d) a gyalogjárdák és a gyalogutak,

2 e) a kerékpárutak, a gyalog- és kerékpárutak, f) a tömegközlekedési (közösségi közlekedési) útvonalak és megállóhelyek, g) a gépjárm vek közhasználatú várakozóhelyei tekintetében. A helyi közutak kezel inek egyéb - a közutak nem közlekedési célú igénybevételével, illetve a közutakat érint tevékenységek végzésével, a létesítmények elhelyezésével, a közúti forgalmi rend szabályozásával, a meghatározott közúti járm vek közlekedésével kapcsolatos, valamint a vagyonkezelési - feladataira külön jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Szabályzat - a kijelölt gyalogos-átkel helyek közvilágítását kivéve - nem terjed ki a helyi közutak területén lev közvilágítási berendezésekre. D) A Szabályzat alkalmazásában a) helyi közút: a települési önkormányzat tulajdonában lev közút; b) üzemeltetés: a közúti forgalom biztonságos és kultúrált lebonyolítását, a közutak biztonságos használatát el segít rendszeres, illetve eseti közútkezel i beavatkozások összessége; c) fenntartás: a forgalmi igénybevételb l és az id járási, valamint egyéb természeti hatásokból származó természetes leromlás ellensúlyozásához szükséges tevékenységek ellátása, amely alkalmas a meglev közutak állagának megóvására; d) ellen rzés és vizsgálat: a közutak szakszer felügyelete a közútkezelési szolgáltatási osztálynak megfelel en meghatározott gyakorisággal; e) közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolás: a közútkezelés szolgáltatási osztályának megállapítása, a helyi közút kategóriáját, településszerkezeti rendeltetését (szerepét, funkcióját), úthálózati helyzetét, kiépítettségét, használatának (forgalmának) mértékét és annak id szakos (szezonális) változásait figyelembe véve. A Szabályzatban szerepl további fogalmak meghatározását az A) függelék tartalmazza. 1. A helyi közutak útkategóriái és közútkezelési szolgáltatási osztályai 1.1. Az útkategóriák és jellemz k A helyi közutakat külön jogszabály alapján útkategóriákba kell sorolni. A jogszabály az útkategóriákra jellemz ket állapít meg. A helyi közutak útkategóriákba sorolása - a településrendezési tervben foglaltak alapján - a közút kezel jének a feladata. A helyi közút kezel jének - a település bel- és külterületén lev, a fentiek szerint már kategóriákba sorolt - helyi közutakat, a közútkezelés céljára, a közút-kategóriákhoz megállapított közútkezelési szolgáltatási osztályokba kell besorolnia. Az egyes útkategóriák részletes jellemzését a B) függelék tartalmazza A közútkezelési szolgáltatási osztályok A közutak kezel i a helyi közutakat az útkategóriákhoz az 1-1. táblázatban megjelölt közútkezelési szolgáltatási osztályba, vagy annál magasabb osztályba sorolhatják be. Ha azonban a körülmények a helyi közút alacsonyabb osztályba sorolását teszik szükségessé, a helyi közút - átmenetileg - alacsonyabb közútkezelési szolgáltatási osztályba is besorolható táblázat A helyi közutak és közúti szakaszok útkategóriái Helyi közutak közútkezelési szolgáltatási osztályai Közútkezelési szolgáltatási osztály burkolt úton Közútkezelési szolgáltatási osztály földúton Belterületi I. rend f utak I. - Belterületi II. rend f utak II. - Belterületi gy jt utak III. III/f Belterületi kiszolgáló és lakóutak IV. IV/f

3 Külterületi közutak V. V/f Kerékpárutak VI. VI/f Gyalogutak és járdák VII. VII/f A közútkezelési színvonal (m veleti gyakoriságok) megállapításánál figyelembe veend tényez k: a) a f utaknak és a gy jt utaknak a településszerkezetben kialakult szerepe; b) a tömegközlekedés; c) a különböz, állandó és/vagy id szakos forgalmat el idéz funkció, nevezetesen: - a közintézményeket (iskola, kórház, t zoltóság stb.) kiszolgáló állandó szerep, - az ipari, kereskedelmi és más gazdasági létesítményeket kiszolgáló szerep, - az idényjelleg kiszolgálás (üdül területi utak, turisztikai kerékpárutak stb.), - az esetenkénti rendezvények helyszínének kiszolgálása; d) a bel- és külterületi utak esetében egyaránt - a topográfiai (domborzati: sík-, domb- vagy hegyvidék) viszonyok (különös tekintettel a rendszeres nehézgépkocsi forgalomra), - az útpálya kiépítettsége (burkolt út, földút). Idényjelleg kiszolgálás esetén a helyi közútra a meghatározott id szakra és azon kívüli közútkezelési szolgáltatási osztály külön-külön is megállapítható. 2. A helyi közutak igazgatási jelleg feladatai 2.1. A nyilvántartás vezetése A közút kezel jének - a Kkt. alapján - a tulajdonát képez helyi közutakról, azok m szaki, min ségi, forgalmi és baleseti adatairól, továbbá forgalmi rendjét meghatározó jelzésekr l, a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségekr l nyilvántartást kell vezetnie. Az önkormányzatok tulajdonában lév ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjér l szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vagyonkataszter) a helyi közutak m szaki és min ségi adataira szintén tartalmaz el írásokat. A nyilvántartás alapján az országos összesítésekhez külön el írt rendszerességgel történ kötelez adatszolgáltatást az Országos Statisztikai Adatgy jtési Program (a továbbiakban: OSAP) határozza meg. A nyilvántartást a helyi közútra vonatkozó m szaki és pénzügyi adatok vonatkozásában az OSAP adatszolgáltatás teljesíthet sége érdekében legkés bb január hó 31. napjáig, a további adatok Szabályzat szerinti teljes kör pontosítását legkés bb december 31-ig kell elvégezni, a pályaszerkezeti adatokat a Szabályzat hatálybalépését követ els beavatkozás alkalmával - kell aktualizálni. A kezel az adatokban bekövetkez változásokat folyamatosan vezeti A helyi közutakról vezetett nyilvántartás részei A helyi közutakról vezetett nyilvántartás részleteit a C) függelék tartalmazza Közútkezel i hozzájárulások kiadása A közútkezel i hozzájárulások kiadása a jegyz (f jegyz ) feladatkörébe tartozik. Az útkezeléssel kapcsolatos hozzájárulások kiadásánál mérlegelni kell - a közúti forgalom lefolyására, - a közúti forgalom biztonságára, valamint - a közút állagára gyakorolt hatást. A közútkezel i intézkedések f bb csoportjai: - a közút állagát érint beavatkozások engedélyezése, - a közút nem közlekedés célú igénybevételének engedélyezése, - a közút közlekedési célú rendkívüli igénybevételének engedélyezése (pl. meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járm, veszélyes árut szállító járm, lánctalpas, vagy a burkolatot egyébként rongáló járm ), - a közút melletti ingatlanok használatával összefügg (belterületen - a közút mellett - ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építése, b vítése, rendeltetésének megváltoztatása,

4 valamint a szabályozási tervben szerepl, közlekedési, közm építési területen belül nyomvonal jelleg építmény elhelyezése, b vítése során) hozzájárulások kiadása és nyilatkozatok megtétele, - a helyreállítási kötelezettség teljesítésének ellen rzése. A közútkezel i hozzájárulások kiadásával kapcsolatos nyilvántartás részleteit a C) függelék tartalmazza Rendkívüli eseményekhez kapcsolódó intézkedések Az elemi csapás okozta közúti kár esetén (pl. tömeges közlekedési baleset, árvíz, földrengés) - amennyiben országos intézkedést nem igényel - a kezel saját hatáskörben gondoskodik a soron kívüli út- és hídellen rzésekr l, a forgalmat akadályozó vagy veszélyeztet körülmények jelzésér l, a szükséges forgalomterelésr l, és az általa megállapított sürg sségi sorrend szerinti helyreállításról Útkezel k közötti egyeztetési kötelezettségek A közútkezel i feladatok összehangolása érdekében a helyi közút kezel jének egyeztetnie szükséges a szomszédos közigazgatási területek közútkezel ivel, az érintett országos közutak, valamint a közigazgatási területen lév, a közforgalom el l el nem zárt magánutak kezel ivel Más eljárásokban az útügyi érdekek érvényesítése A közút kezel je a településrendezési tervezési eljárás során képviseli a közutakkal kapcsolatos érdekeket. 3. Az út, a híd és egyéb m tárgyak, valamint az úttartozékok üzemeltetése 3.1. Általános rendelkezések A Kkt. értelmében a közút kezel je köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete pedig esztétikus és kulturált legyen. Ennek érdekében: - a helyi közutakat a közút kezel jének közlekedésre alkalmas állapotban kell tartania; - a közút kezel je a helyi közútnak a forgalombiztonságra veszélyes megrongálódását köteles haladéktalanul kijavítani, vagy a közút forgalmának biztonságát veszélyeztet helyzetet elhárítani; - a közút kezel jének a helyi közutakat tisztán kell tartania. (A közút tisztántartása magában foglalja a közút tisztítását - ideértve a hulladék eltávolítását is -, a közútról a hó eltakarítását, továbbá az út síkossága elleni védekezést Az utak tisztántartása Az úttisztítás feladatai körébe tartozik az úttest burkolatának, a járdának, a gyalogútnak és a kerékpárútnak, a tömegközlekedési pályáknak és megállóhelyeknek, a járdaszigeteknek, az úttartozékoknak, a várakozóhelyeknek és kijelölt rakodóhelyeknek, a zajárnyékoló falaknak és az út menti közlekedési létesítményeknek a tisztítása. A tisztántartási kötelezettség a földutakra is kiterjed. A közutat - annak nem közlekedési célú igénybevétele esetén - a használó köteles tisztán tartani Az úttest burkolatának a tisztántartása a) Az útburkolatok tisztántartását az I. és a II. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó közutak, valamint a kerékpársávval rendelkez közutak kiemelt szegéllyel ellátott szakaszain szükség szerint, de legalább heti két alkalommal ajánlatos elvégezni, rendszeres pormentesítéssel és lehet ség szerint gépi sepréssel. b) A III-V. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó kiemelt szegélyes útszakaszokon a szegély melletti szennyez déseket esetenként, de évente legalább két alkalommal ajánlott eltávolítani. c) Nyílt árkos vízelvezetés útszakaszokon az útburkolatok - id járási viszonyok vagy egyéb hatások miatt keletkez - nagyobb mérték elszennyez désének eltávolítása eseti beavatkozást igényel A járda, a gyalogút, valamint a kerékpárút tisztántartása a) A járda, a gyalogút, a kerékpárút, valamint a gyalog- és kerékpárút tisztítása során ügyelni kell arra, hogy azok burkolata ne rongálódjék meg. b) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosának (kezel jének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan el tti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett

5 zöldsáv is van, az úttestig terjed teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek m tárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról. c) A szórakozó, a vendéglátó és az elárusítóhelyek, üzletek el tti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt - a közútkezel és a helyiséget használó eltér megállapodásának hiányában - a használó köteles tisztántartani. d) Ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt járda, lépcs, lejt, gyalogút, valamint a közcélú zöldterületeken átvezet és az ezek körüli burkolt gyalogutak és sétányok tisztántartásáról, hóeltakarításáról és síkosságmentesítésér l a helyi közút kezel je gondoskodik Hidak és egyéb m tárgyak üzemeltetése A hidakról és az egyéb m tárgyak felszerkezetér l a szennyez déseket szükséges évente legalább kétszer eltávolítani, különös tekintettel a korrózió elleni védelemre Az úttartozékok tisztántartása A közúti jelz táblák, vezet oszlopok, vezet korlátok és egyéb úttartozékok tisztítását a közút kezel je végzi. Az úttartozékok tisztítása a közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolás alapján az id járástól függ en végzend. Az I., a II. és a III. közútkezelési szolgáltatási osztályú utakon évente 2-5 alkalommal, IV-VI. közútkezelési szolgáltatási osztályú utakon évente legalább két alkalommal indokolt a tisztítási munkát elvégezni A várakozóhelyek és a kijelölt rakodóhelyek tisztántartása Helyi közutakhoz csatlakozó várakozóhelyek és kijelölt rakodóhelyek üzemeltetése a terület kezel jének, bérl jének, használójának a feladata, akinek gondoskodnia kell a területre bevezet és a várakozóhely területén lev utak és térburkolatok, valamint az oda- és elvezet gyalogutak tisztántartásáról is - a várakozóhelyet megközelít út közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolásának megfelel en A tömegközlekedés pályájának és megállóhelyeinek tisztántartása A közforgalmú közúti tömegközlekedés tekintetében a) a közúton lév üzemi területek, végállomások, pályaudvarok, a közúti és a helyi érdek vasúti megállóhelyek és járdaszigetek tisztántartásáról a járm vek üzembentartója, b) az a) pont alá nem es várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek tisztántartásáról a f város belterületén a f városi önkormányzat képvisel -testülete, egyéb települések belterületén, valamint a külterületeken a tömegközlekedési járm vek üzemben tartója köteles gondoskodni. A vasutat keresztez közforgalmú gyalogos alul- és felüljáró tisztántartása - ha azon az utazóközönség közlekedik -, valamint a vasutat keresztez járda tisztántartása a vasút üzemben tartójának feladata Az útburkolaton kívüli területek tisztántartása A közút kezel je köteles - az e szabályzatban felsorolt kivételekt l eltekintve - a kezelésében lév közút területér l (az útburkolaton kívül es részen is) a szennyez dést eltávolítani, illetve az út melletti leálló- és várakozóhelyen elhelyezett szemétgy jt kb l a szemetet rendszeresen elszállítani A téli útüzemeltetés A téli id járásnak a - forgalombiztonságot veszélyeztet - hatásait mérsékelni kell. A közútról a hó eltakarítása és az út síkossága elleni védekezés a helyi közutakon (ideértve a kerékpárutakat, valamint a gyalog- és kerékpárutakat is), továbbá az ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt járdán, a gyalogúton, a lépcs n, a lejt n és a sétányon a települési önkormányzat feladata. Az elvégzend feladatok: téli üzemeltetési terv készítése megel z intézkedések, felkészülés, információgy jtés és -szolgáltatás megszervezése, a közutak téli védekezési rendszerbe sorolása), hóakadályok és síkosság elleni védekezés, hóeltakarítás, az utak és tartozékaik tisztántartása A téli útüzemeltetési terv A téli útüzemeltetési terv tartalmi elemeit a D) függelék mutatja be Síkosság elleni védekezés

6 A téli útüzemeltetés során az I. és a II. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutakon az útellen rz szolgálat mellett, egymást kiegészítve, az rjáratos szóró-gépek vezet je végezhet téli útellen rzést. A III-IV. és az V. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutakon els sorban az útellen rz szolgálattal, igény szerinti gyakorisággal végzend a téli útellen rzés. A síkosság elleni védekezés ajánlott szolgáltatási szintjeit a 3-1. táblázat tartalmazza. A táblázat adatai átlagos téli id járásra vonatkoznak. Átlagos téli id járásnak tekinthet, ha a h mérséklet -8 C vagy annál magasabb, és a szél sebessége kisebb, mint 30 km/óra. Alacsonyabb h mérséklet vagy nagyobb szélsebesség, továbbá ónos es esetén a szórási munka észlelést l számított megkezdése eltolódhat, és elvégzésének id tartama meghosszabbodhat. Kiemelt figyelmet kell fordítani a hidak és egyéb m tárgyak síkosságmentesítésére táblázat Közútkezelési szolgáltatási osztály A síkosság elleni védekezés ajánlott szolgáltatási szintjei A szórási munka megkezdésének id pontja, az észlelést l számítva (óra) A síkosság megszüntetésének határideje (óra) I. 0,5-1,0 4,0 II. 1,5-2,0 6,0 III. 2,0-3,0 8,0 IV-V. 4,0-5,0 24,0 Az I. és II. közútkezelési szolgáltatási osztályba besorolt közutak melletti járda síkosságmentesítését a közút szolgáltatási osztálya szerint indokolt végezni. A VI., VII. közútkezelési szolgáltatási osztály esetében a tömegközlekedési (közösségi közlekedési) járm vek megállóiban - a járda (amennyiben az peron) területén - a I. közútkezelési szolgáltatási osztály rendelkezései szerint, egyéb esetekben a települési önkormányzat - lakosság igényeihez igazodó - szabályozása szerint indokolt eljárni. Kiemelt figyelmet kell fordítani a síkosságmentesítési munkák során a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalogjárdák és a várakozóhelyek mentén lév növényzet (fasorok, cserjék) védelmére. A kloridhatást minimálisra kell csökkenteni: törekedni kell, hogy az egyszeri klorid kijuttatás a 20 g/m 2 -t ne haladja meg. Földutak esetében a síkosságmentesítést a települési önkormányzat - a helyi igényeknek megfelel en - saját hatáskörben szabályozza A lehullott hóréteg eltávolítása az úttest burkolatáról A lehullott hóréteg eltávolítása a következ k szerint indokolt: a) AI. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közútnál, ha a hóréteg vastagsága eléri a 3-5 cm-t, a hóekézést indokolt megkezdeni. A hóesés megsz nése után cm leesett hómennyiség esetén - a hóeltávolítást 6 órán belül javasolt elvégezni. A II. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutaknál, ha a lehullott hóréteg vastagsága eléri az 5-10 cm-t, a hóeltávolítást indokolt megkezdeni. A hóesés megsz nése után cm leesett hómennyiség esetén - a hóeltávolítást 6 órán belül javasolt elvégezni. Az I. és II. közútkezelési szolgáltatási osztályba besorolt közutak melletti járda hóeltakarítását a közút szolgáltatási osztálya szerint indokolt elvégezni. A III. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutaknál, ha a lehullott hóréteg cm, a hóeltávolítást a hóesés megsz nése után 24 órán belül indokolt elvégezni. A IV. és az V. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutaknál, az I., a II. és a III. közútkezelési szolgáltatási osztályra el írt feladatok elvégzése után szükséges a személygépkocsival történ járhatóságot biztosítani.

7 A VI., VII. közútkezelési szolgáltatási osztály esetében a tömegközlekedési járm vek megállóiban - a járda (amennyiben az peron) területén - a I. közútkezelési szolgáltatási osztály rendelkezései szerint, egyéb esetekben a települési önkormányzat - lakosság igényeihez igazodó - szabályozása szerint javasolt eljárni. Földutak és kerékpárutak esetében a hóeltakarítást a települési önkormányzat - a helyi igényeknek megfelel en - saját hatáskörben szabályozza. b) A hóeltakarítást a f - és a tömegközlekedési útvonalakon kell kezdeni. A munkakezdés célszer fontossági sorrendje: hidak, felüljárók, az autóbuszjáratok hegy- és dombvidéki vonalszakaszai, a helyi közúti tömegközlekedés egyéb útvonalai, az országos autóbusz-közlekedés útvonalai, továbbá a települések területén a lakossági ellátást biztosító f bb intézményekhez (kenyérgyárak, élelmiszer-ellátó központok, vásárcsarnokok), valamint az egészségügyi és a közintézményekhez vezet útvonalak. c) Hóolvadáskor, a hólé lefolyásának biztosítása érdekében a közút kezel jének gondoskodnia kell a vízelnyel k, vízelvezet rendszerek szabaddá tételér l A hófúvás okozta akadályok megszüntetése A hóakadályok elhárítása során a sürg sségi sorrendet a közutak közútkezelési szolgáltatási osztálya határozza meg. A sürg sségi sorrendet indokolt esetben meg lehet változtatni. Rendkívüli id járás esetén, amíg az elhárítási munkák hatástalannak bizonyulnának, az elhárítást csak különleges esetben (élet- és vagyonvédelem biztosítása) kell megkezdeni, illetve folytatni A téli útüzemeltetés utáni feladatok A téli útüzemeltetést követ en - az ideiglenes hóvédm veket össze kell szedni (ezt április 15-ig javasolt elvégezni); - az eszközöket a nyári feladatokra át kell állítani, korrózióvédelmüket el kell látni; - az elmúlt téli id szak m szaki-gazdasági elemzését és értékelését el kell végezni (ezt május 15-ig javasolt elvégezni) A közhasználatú várakozóhelyek üzemeltetése A közút kezel jének gondoskodnia kell a közhasználatú várakozóhely létesítményeinek m ködtetésér l, valamint e várakozóhelyek tisztításáról, a szükséges anyagokkal történ ellátásáról, a csapadékvíz elvezetésér l és a szemét elszállításáról. A várakozóhelyek közlekedésre és várakozásra szolgáló burkolatainak, úttartozékainak üzemeltetésében a várakozóhelyet megközelít út közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolásának megfelel en kell eljárni. A közút részét képez, bérleti szerz dés alapján üzemeltetett várakozóhelyek fenntartása - eltér megállapodás hiányában - a közútkezel feladata A közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállítása, cseréje, pótlása, a rendszer felülvizsgálata A közút forgalmi rendjének kialakítását a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelent sebb változása esetén, de legalább 5 évenként a vonatkozó jogszabály szerint felül kell vizsgálni. A közút kezel jének a közúti jelzéseket (fényjelz készülékeket, a közúti jelz táblákat (valamint az azok megvilágítását szolgáló berendezéseket, valamint az útburkolati jeleket), a vasút üzemben tartójának pedig a vasúti átjárót biztosító berendezéseket tisztán, jó és üzemképes állapotban kell tartania. A fényjelz készülékek jelzéseinek, valamint a közúti jelz tábláknak a láthatóságát akadályozó növényzetet el kell távolítani. A közúti jelzések (és berendezések) meglétét és állapotát az út kezel jének, illetve a vasút üzemben tartójának rendszeresen ellen riznie (ellen riztetnie) kell. a) A közúti forgalom biztonságát közvetlenül befolyásoló alábbi közúti jelzéseket megrongálódásuk esetén, vagy felismerhet ségük és észlelhet ségük leromlása esetén - az észlelést vagy a bejelentést követ en - haladéktalanul helyre kell állítani, illetve indokolt esetben ki kell cserélni vagy pótolni kell: aa) az els bbséget szabályozó jelz táblákat, ab) a tilalmi jelz táblákat (a Várakozni tilos jelz tábla kivételével), ac) a Kötelez haladási irány jelz táblákat, ad) a veszélyt jelz táblákat, ae) a vasúti átjárót jelz táblákat, af) a kijelölt gyalogos-átkel helyeket jelz jelz táblákat, továbbá

8 ag) a lakott terület határát jelz táblákat, ah) a forgalomirányító fényjelz berendezéseket (jelz fejek, vezetékek és tartószerkezetek, kiégett izzók), ai) a burkolatban lev sérült közm szerelvényeket, aknafedlapokat és víznyel rácsokat, aj) a vezet oszlopokat, a korlátokat, valamint a közlekedésbiztonsági célt szolgáló m szaki és egyéb létesítményeket, ak) a zajárnyékoló falakat és egyéb zajárnyékoló létesítményeket. b) Az észlelést vagy a bejelentést követ en - a végleges helyreállításig -, azonnal jelezni kell ba) a vezet korlátok és véd hálók, bb) az rszelvény-korlátozást jelz táblák és véd kapuk megrongálódását, illetve felismerhet ségük leromlását. c) Az a) és b) pontban nem említett közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállításáról, cseréjér l, illetve pótlásáról az a) pontban felsorolt feladatok ellátását követ en, lehet ség szerinti a legrövidebb id n belül kell gondoskodni A jelz lámpás forgalomirányítás üzemeltetése A jelz lámpás forgalomirányító berendezések - forgalom igényeinek megfelel - m ködtetését a közút kezel jének biztosítania kell A forgalomirányítási eszközök vizsgálata A vizsgálat els sorban szemrevételezésb l áll, és kiterjed a jelz lámpákra, valamint a jelz lámpák, a jelz táblák és az útburkolati jelek összhangjára. Ellen rizni kell a jelzések elhelyezését, észlelhet ségét és állapotát. Jelz lámpáknál külön ellen rizni kell beállítási szögüket és a forgalmi sávhoz viszonyított helyzetüket. A vizsgálatokat legalább évente indokolt elvégezni, illetve elvégeztetni A jelzéstervek megfelel ségének vizsgálata A forgalom nagyságában, összetételében és az úthálózatban bekövetkezett változások miatt a forgalomirányítást id közönként felül kell vizsgálni. A jelzéstervek felülvizsgálatát a következ esetekben kell elvégezni: - csomóponti átépítések, útvonali vagy úthálózati fejlesztések után minden esetben, - forgalmi rend módosítások után minden esetben, - rögzített id terv szerinti irányítás és összehangolt rendszer esetén legalább 2 és fél évenként, - forgalomtól függ irányítás esetén legalább 5 évenként A forgalomirányító berendezések hibaelhárítása a) A közútkezel nek biztosítania kell a forgalomirányító berendezések folyamatos - vészhelyzet esetén azonnali - hibaelhárítását. b) A forgalomirányító jelz berendezések hibáit - a vészhelyzetet kivéve - az észlelést l vagy bejelentést l számított alábbi id tartamon belül ajánlott elhárítani, illetve az elhárítást megkezdeni: - izzókiégés esetén 24 órán belül, (de legkés bb az els munkanapon), - géphiba (automatika hiba) esetén 48 órán belül, - detektorhiba esetén 7 napon belül Az útburkolati jelek hibáinak javítása, hiányos jelek kiegészítése a) A közút kezel jének az útburkolati jeleket tisztán kell tartania, és biztosítania kell azok láthatóságát. A láthatósági követelményeknek meg nem felel útburkolati jeleket fel kell újítania. b) A forgalombiztonságot alapvet en befolyásoló útburkolati jelek (kijelölt gyalogos-átkel helyek útburkolati jelei, csomópontokban az osztályozó sávok terel vonalai, a továbbhaladás irányát jelz nyilak, a megállás helyét, és az els bbségadás kötelezettségét jelz jelek) lokális hibáit haladéktalanul ki kell javítani, indokolt esetben a jeleket felújítani. c) A feleslegessé vált útburkolati jeleket a lehet legrövidebb id n belül meg kell szüntetni A közút melletti növényzet gondozása, alakítása a) Az útpadkán, az árokban, továbbá a közút határán belüli területen (ideértve a földút területét is) a forgalom biztonságát zavaró növényzetet el kell távolítani.

9 b) A közúti rszelvény (beleértve a kerékpárúti rszelvényt is) biztosítása, a csomópontok beláthatósága, a közúti jelzések és úttartozékok láthatósága érdekében, az útpadkán, az árokban, a rézs felületeken, továbbá a közút határán belüli területen lev cserjéken és fákon, fasorokon évente legalább egyszer alakító metszést kell végezni. Ha a növényzet lombos állapotában a látótávolságot vagy a közúti jelzések láthatóságát zavarja, akkor azt azonnali beavatkozással meg kell szüntetni. c) A károsítók elleni védekezés a közút területén a közút kezel jének feladata. A közút területén lev növényzet gondozásának szempontjai: - a károsítók, valamint az allergén növények ellen külön jogszabályokban meghatározottak szerint kell védekezni, terjedésüket megakadályozni, szükség esetén azokat elpusztítani; - a közút területén lev fás növényzetet (cserje, fasor, erd sáv) környezet-, természet-, növény-, valamint földvédelmi szakhatósági el írások szerint kell gondozni. d) A f kaszálást és az úthatáron belüli növényzet gondozását - a közútkezelési szolgáltatási osztálytól függ en - a 3-2. táblázat szerinti minimális gyakorisággal indokolt elvégezni: 3-2. táblázat A f kaszálás gyakorisága Közútkezelési szolgáltatási osztály Kaszálási gyakoriság (évente legalább szükséges mérték) koronaélen belül koronaélen kívül I. 3 2 II-III. 2 1 IV-VII. 1 1 Földutak esetén a f kaszálás gyakoriságát a települési önkormányzat a helyi igénynek megfelel en saját hatáskörében szabályozza Vízelvezetés az utakról és az utak mellett A vízelvezet rendszer folyamatos m ködését a közút kezel jének a következ módon kell biztosítania: a) A forgalmat veszélyeztet vizeket a lehetséges legrövidebb id n belül el kell vezetni. b) Csatornázatlan területen az úttest megfelel víztelenítése érdekében az útpadkát, az útárkot és átereszeit tisztán kell tartani. c) A belterületen lev nyílt árkok kapubejárók alatti átereszeit, a folyókákat, a zárt vízelvezet csatornák víznyel aknáit és rácsait tisztán kell tartani, illetve tartatni. d) Az eldugult víznyel ket - különösen a tömegközlekedési járm vek megállóhelyeinél és a gyalogos átkel helyeknél - ki kell tisztítani Közforgalmú pontonhíd üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok Közforgalmú pontonhíd az érvényben lév jogszabályi el írások és hatósági engedélyek alapján üzemeltethet. Üzemkiesés vagy szüneteltetés tényér l és a legközelebbi átkelés lehet ségér l az üzemeltet köteles a közleked ket kell id ben és a szükséges helyeken felállított jelz táblá(ko)n tájékoztatni Üzemeltet i intézkedések veszélyes helyek és helyzetek esetén A közút kezel jének a közúton keletkezett forgalomra veszélyes helyek és helyzetek jelzésér l (körülkorlátozás, sötétedés utáni megvilágítás, lámpázás), szükség esetén az útszakasz lezárásáról és a forgalom elterelésér l haladéktlalanul intézkednie kell. a) A közúton keletkezett olyan hibát, amely a forgalmat veszélyezteti - f - és tömegközlekedési útvonalakon 48 órán belül, egyéb utakon (ideértve a kerékpárutakat és a járdákat is) egy héten belül - ki kell javítani. A megállóhelyeken az utasok biztonságát veszélyeztet burkolathibákat az üzembentartónak miel bb meg kell szüntetnie. b) A hibaelhárítás befejezéséig a veszélyes helyek és helyzetek jelölését, illetve az érintett út vagy útszakasz lezárását folyamatosan fenn kell tartani és err l a forgalomban résztvev ket tájékoztatni kell.

10 c) A híd és egyéb m tárgyak meghibásodása esetén a hiba kijavításáig gondoskodni kell - a károsodás mértékét l függ en - a közúti forgalom megfelel jelzésekkel való irányításáról, korlátozásáról (pl. sebesség-, súlykorlátozás) vagy elterelésér l. Ha a sérült szerkezetrészek a híd (egyéb m tárgy) állékonyságát nem veszélyeztetik, a javítás a fenntartási munkák keretében is végezhet. A hídszerkezet súlyosabb sérülése esetén helyreállítási tervet kell készíteni Ügyeleti és készenléti szolgálat A közutak üzemeltetésével kapcsolatban általános ügyeleti és/vagy készenléti szolgálatot kell szervezni és m ködtetni. A közútkezel rendkívüli id járási körülmények esetén, illetve télen rendkívüli szolgálatot rendelhet el. A közúti ügyeleti, illetve készenléti szolgálatnak kapcsolatot kell tartania a szomszédos települések szolgálataival, a közm vek üzemeltet ivel és az országos ügyeleti szolgálatokkal A közúti üzemeltetéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség A közút kezel je ügyeleti szolgálatán keresztül, továbbá a helyben szokásos módon és a közúton elhelyezett közúti jelzésekkel, valamint egyéb figyelmeztet jelzésekkel (táblákkal stb.) köteles az érintett közleked k figyelmét felhívni, ha a közúton vagy annak közvetlen közelében olyan esemény történt vagy olyan körülmények bekövetkezése várható, amelyek a közlekedés biztonságát veszélyeztethetik vagy a forgalmat tartósan akadályozzák, illetve súlyosan zavarják. A közút kezel je köteles a közleked ket tájékoztatni továbbá a közúton korábban kialakított forgalmi rend jelent sebb változásairól. 4. Út- és m tárgyellen rzés, hídvizsgálat 4.1. Általános rendelkezések A közútkezel nek rendszeres ellen rzés alapján ismernie kell a helyi közutak és azok környezete - állapotát, - forgalmát, - közúti jelzéseinek meglétét, - üzemeltetésének forgalombiztonságot befolyásoló hiányosságait, - rongálódásait, valamint az ott végzett nem közlekedési tevékenységeket (pl. közm bontások, útterület igénybevétele). A hidak állapotát - közlekedésbiztonsági szempontból - az útellen rzés keretén belül kell ellen rizni. A hidak egyéb m szaki felügyeletét (hídszemle, hídvizsgálat, f vizsgálat) külön jogszabály szerint kell elvégezni Az útellen ri szolgálat A helyi közutak és azok környezetének szakszer felügyelete érdekében a közút kezel je a helyi közutakon - azok közútkezelési szolgáltatási osztályának megfelel összetétel és létszámú - útellen ri szolgálatot m ködtet. A kistelepülési önkormányzatok a helyi közutak útellen ri szolgálatát és annak m ködtetését - célszer en - térségi vagy regionális társulással hozhatják létre, illetve vállalkozásba adással oldhatják meg. Az útellen ri szolgálatnak rendelkeznie kell a közúttal és a közúti forgalommal kapcsolatos információk rögzítéséhez és továbbításához, valamint az útellen ri feladatok ellátásához szükséges eszközökkel. Az útellen r megfelel szakértelm, gyakorlattal rendelkez és lehet leg középfokú, szakirányú végzettség, de legalább az Országos Képzési Jegyzék szerinti útfenntartó szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkez személy lehet. Az útellen ri szolgálat m ködését az E) függelék tartalmazza A helyi közutak ellen rzési rendje Az útellen rzést meghatározott útvonalon, tervszer en kell végezni. Az útellen rzés rendjét az útellen rzés gyakorisága és az útellen r intézkedési kötelességei határozzák meg. Az útellen rzést a 4-1. táblázat szerinti gyakorisággal ajánlott elvégezni táblázat

11 Útellen rzés indokolt gyakorisága Közútkezelési szolgáltatási osztály Útellen rzés gyakorisága legalább I. naponta II. kétnaponta Szintbeni közúti-vasúti keresztez désekben vasúti naponta f vonalakon Szintbeni közúti-vasúti keresztez désekben vasúti kétnaponta mellékvonalakon, iparvágány és egyéb vasúti keresztez désekben Tömegközlekedési útvonalakon* hetente kétszer** III-IV. hetente** V. hetente** VI-VII. negyedévente** * Az ellen rzést az út közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolásától függetlenül indokolt lehet s r bben elvégezni. A jelentést tev szolgálatba célszer a tömegközlekedés üzemeltet jét is bevonni; ajánlott ennek együttm ködési szerz déssel jogi alapot is biztosítani. ** Közlekedésbiztonsági szempontból a forgalmi rend jelzéseinek és a forgalomirányítás berendezéseinek az út közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolásától függetlenül, s r bb ellen rzése indokolt lehet. Földutak esetén az útellen rzés gyakoriságát a települési önkormányzat a helyi igénynek megfelel en saját hatáskörében szabályozza. Az útellen rzés végrehajtását (programját és az elvégzend feladatokat) a közút kezel je szervezi meg. Az útellen rzés programjának megszervezésénél arra kell törekedni, hogy - az egyes közútkezelési szolgáltatási osztályokon belül, a helyi adottságok ismeretében, a lehet leghosszabb szakaszokat azonos gyakorisággal ellen rizzék; - az útkezel k az ellen rzést a hálózatok érintkezési, kapcsolódási és átmen szakaszain egyeztetetten végezzék el. A helyi közút biztonságát veszélyeztet problémákat, hiányosságokat az útellen rnek jeleznie kell, illetve meg kell szüntetnie. Az észlelt problémákat és a megtett intézkedéseket haladéktalanul jelentenie kell a helyi közútkezel felel s vezet jének. A Kkt. szerint az útellen r - feladatainak ellátása során - megteszi a szükséges intézkedéseket, figyelmeztet, a szabálytalan magatartás megszüntetésére felhív, illetve büntet vagy szabálysértési feljelentést tesz, közlekedési hatósági eljárást kezdeményez. Az útellen rnek intézkedéseir l és megállapításairól nyilvántartást kell vezetnie. Az útellen r intézkedéseinek körét az F) függelék tartalmazza A hidak és egyéb m tárgyak vizsgálata Az ellen rz vizsgálatok esedékességét a közút kezel je tartja nyilván. A vizsgálatok alkalmával észlelt hiányok és rendellenességek megszüntetésér l gondoskodnia kell. A hídnak nem min sül m tárgyak állapotát - megszemlélés útján - rendszeresen ellen rizni kell. Ezt az ellen rzést az útellen röknek a helyi közutak ellen rzésére vonatkozó szabályok szerint és gyakorisággal kell végezniük. A hidak m szaki felügyeletének alapvet célja, hogy a helyi közút kezel je meggy z djék a hidak m szaki állapotáról, és annak ismeretében megtehesse, illetve kezdeményezhesse - a híd állékonysága, valamint a közlekedés biztonsága érdekében - a megállapított elváltozások és hibák kijavítására, a szükséges korlátozások bevezetésér l, illetve - indokolt esetben - dönthessen a híd átépítésér l. A hidak m szaki felügyeletére vonatkozó részletes szabályokat, intézkedéseket a G) függelék tartalmazza.

12 5. Az út, a híd és egyéb m tárgyak, valamint az úttartozékok fenntartása 5.1. Általános rendelkezések A közút kezel jének a fenntartási munkák tervezésekor egyeztetnie kell a közút területén lév vagy tervezett közm vek tulajdonosaival, illetve üzemeltet ivel A földutak fenntartása A földutak járhatóságáról a forgalmi viszonyoknak, a talaj adottságának és az id járásnak megfelel en kell gondoskodni. A földutak fenntartását, a csapadékos id járás elmúltával tavasszal, a talaj részleges kiszáradása után célszer elvégezni. A földutak járófelületét, a profil kialakítását évente kétszer rendezni kell. A földutak f hibái a gödrösödés, az elsárosodás, amelyet a nem megfelel talajszerkezet javításával az útfelület egyenletessé tételével, megfelel oldaleséssel és a csapadékvíz elvezetésének megoldásával lehet megszüntetni Az útburkolatok fenntartása Útburkolat hibáinak javítási fokozatai a) 2. fokozatú javítások: az el re nem várható burkolathibák megszüntetése A 2. fokozatú javítások a forgalmat zavaró és az út állagát veszélyeztet lokális hibák javítási tevékenységei. b) 1. fokozatú javítások: a folyamatosan kialakuló burkolathibák megszüntetése Az 1. fokozatú javítások a természetes elhasználódással járó állapotromlás következtében szükséges olyan beavatkozások, amelyekkel a rendszeres állapotvizsgálatok alapján el re számolni lehet. A pályaszerkezet nem megfelel teherbírásának kezelését, a profiljavítási feladatokat, a burkolatfelületek elöregedéséb l ered hibák megszüntetését, a kopóréteg hámlások pótlását a mindenkori burkolatállapot alapján kell meghatározni és ütemezni. A burkolatok keréknyomvályú mélységét javasolt évente méréssel ellen rizni. A veszélyes mélység keréknyomvályúkat - külterületi szakaszokon 16 mm, belterületen 20 mm felett - megszüntetésükig közúti jelz táblával szükséges jelezni A burkolathibák javításának javasolt id határai A forgalmat zavaró burkolathibák (kátyúk, süllyedések, gy r dések, közm aknák fedlapjainak meghibásodása) figyelemfelhívó jelzését a hiba észlelését követ en haladéktalanul ki kell tenni. A hiba megszüntetése az 5-1. táblázat szerinti id határokon belül indokolt. A figyelemfelhívó jelzést a javítás befejezése után azonnal el kell távolítani táblázat A burkolathibák javításának indokolt id határai Közútkezelési szolgáltatási osztályok Burkolathibák I. II. III. IV. V. VI.-VII. fokozatai az észlelést l vagy bejelentést l függ en legkés bb 2. fokozat 1 nap 2 nap 3 nap 10 nap 30 nap 30 nap 1. fokozat az éves javítási program szerint 5.4. Járdák, gyalogutak, kerékpárutak, valamint gyalog- és kerékpárutak fenntartása Éves javítási program szerint szükséges elvégezni a járdák, a gyalogutak, a kerékpárutak, valamint a gyalog- és kerékpárutak fenntartási munkáit. Ennek keretében gondoskodni kell a közm szerelvény rongálódások kijavításáról, a burkolaton keletkezett deformációk megszüntetésér l, a repedések kiöntésér l, a kiemelt szegélyek, valamint a kerékpárutak és járdák süllyesztett szegélyeinek megfelel állapotáról. A hibák javítását az út közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolásától függ en, az 5-1. táblázat figyelembevételével indokolt elvégezni.

13 A járdafelújítási munkákkal együtt indokolt elkészíteni a mozgáskorlátozottak kerekes székkel történ lehajtását segít járdaszegély-süllyesztéseket A várakozóhelyek fenntartása Közúthoz csatlakozó önkormányzati tulajdonú várakozóhelyek fenntartási munkáit - a természetes elhasználódást figyelembe véve - tervszer en, éves ütemterv szerint kell elvégezni. A fenntartási munkáknak ki kell terjedniük a várakozóhelyhez vezet és az onnan elvezet utakra és a gyalogutakra is A hidak és egyéb m tárgyak fenntartása A hidak hibáinak javítási fokozatai a) 2. fokozatú javítások: el re nem látható hídhibák megszüntetése - a felszerkezet (f tartó, melléktartó, hosszabbító pályalemez stb.), - az alépítmény (hídf k, pillérek, teherátadó szerkezetek stb.), - a hídtartozékok (dilatáció, korlát, közm vek stb.), - a pályaburkolat (hozzávezet út, szegély stb.), - a hídkörnyezet (híd alatti tér, töltéslezárás stb.), - véd kapu, illetve a hidak védelmét szolgáló egyéb berendezések olyan hibájának javítása, amely a híd teherbírását befolyásolja vagy a forgalom biztonságos lefolyását zavarja. b) 1. fokozatú javítások: a folyamatosan kialakuló hídhibák megszüntetése, tervszer felújító karbantartás, a hídvizsgálat eredményeinek figyelembevételével - a felszerkezet (f tartó, melléktarló, hossztartó pályalemez stb.), - az alépítmény (hídf k, pillérek, teherhordó szerkezetek stb.), - a hídtartozékok (dilatáció, korlát, közm stb.) - a pályaburkolat, hozzávezet út, szegély, - a hídkörnyezet (híd alatti tér, töltéslezárás stb.), - véd kapu, illetve a hidak védelmét szolgáló egyéb berendezések olyan hibáinak javítása, mely a híd élettartamát csökkentené Hídhibák javításának javasolt id határai A hídhibák kijavításának javasolt id határai azonosak a burkolathibák kijavításának id határaival, az 5-1. táblázatban foglaltak szerint. A 2. fokozatú hiba esetén, amennyiben a híd teherbírása csökken, azonnali forgalomtechnikai intézkedés szükséges az eredeti állapot helyreállításáig. Az 1. fokozatú hibák javítását a hídvizsgálatok megállapításai és a pillanatnyi állapot értékei figyelembevételével célszer ütemezni. A hidak fenntartási feladatait földutak vonatkozásában is azonos módon kell ellátni Aluljárók hibáinak javítási fokozatai és javasolt id határai Az aluljárók fenntartása a hidakhoz hasonlóan történik. A vízelvezetés és a megvilágítás speciális feladatai a 2. fokozathoz tartoznak. Az aluljáróhibák kijavításának javasolt id határait az 5-2. táblázat tartalmazza táblázat Az aluljáróhibák kijavításának javasolt id határai Közútkezelési szolgáltatási osztályok Aluljáróhibák fokozatai A.I. A.II. A.III. az észlelést l vagy a bejelentést l függ en legkés bb 2. fokozat 7 nap 14 nap 30 nap 1. fokozat éves javítási program szerint

14 Közútkezelési szolgáltatási osztályok az aluljárók területi elhelyezkedése szerint: A.I. Településközponti és/vagy vasúti, illetve földalatti közlekedéshez kapcsolódó aluljárók. A.II. Az A.I. osztályba nem tartozó f utakon lev aluljárók. A.III. Egyéb bel- és külterületi aluljárók Támfalak és lépcs k, lejt k hibáinak javítási fokozatai és javasolt id határai A támfalak és lépcs k, lejt k fenntartása a hidakhoz hasonlóan történik. A vízelvezetés és a megvilágítás speciális feladatai a 2. fokozathoz tartoznak. A támfal, lépcs, lejt hibák kijavításának javasolt id határait az 5-3. táblázat tartalmazza táblázat A támfalak és lépcs k, lejt k hibajavításának javasolt id határai Közútkezelési szolgáltatási osztályok* A hibák fokozatai TI. TII. az észlelést l vagy a bejelentésr l függ en legkés bb 2. fokozat 7 nap 14 nap 1. fokozat éves javítási program szerint * Közútkezelési szolgáltatási osztályok a m tárgyak területi elhelyezkedése szerint: TI. Településközponti támfalak, lépcs k, lejt k. TII. Egyéb támfalak, lépcs k, lejt k. A támfalak fenntartási feladatait a földutak vonatkozásában is azonos módon kell ellátni A vízelvezet rendszerek fenntartása A közútkezel által összeállított éves javítási program szerint kell elvégezni azokat a fenntartási munkákat, amelyek a burkolatról és a padkáról a víz árokba jutását, majd onnan a továbbfolyását a befogadóig, vagy a szikkasztását biztosítják. Ennek érdekében a felmagasodott padkaszakaszokat le kell nyesni, a kijáródott, gödrös vagy laza padkát fel kell tölteni, az árok és rézs oldal kimosását ki kell javítani. A víztelenít árok szükséges méret keresztszelvényét, a burkolt árkok és zárt vízelvezet rendszerek m ködését az éves fenntartási program szerint, azok eltöm dése el tt kell biztosítani, lakott területen kívüli és belterületi útszakaszokon egyaránt. Külön figyelmet érdemel a burkolt árkok, folyókák és a vízelvezetést biztosító szegélyek rendszeres tisztán tartása. Belterületen a csapadékvíz elvezetésére szolgáló m tárgyakat évente legalább egyszer karban kell tartani, ezzel biztosítva a víz zavartalan lefolyását. Földutak esetén a vízelvezetés és a hozzá kapcsolódó m tárgyak fenntartása hangsúlyozottan fontos feladat, a fenntartási feladatokat a fentiek értelemszer alkalmazásával kell ellátni Az úttartozékok fenntartása A közúti jelz táblák hibáinak javítási fokozatai és javasolt id határai Az üzemeltetési kötelezettségeket meghaladó javítások fokozatai: a) 2. fokozat: a felismerhet séget, használhatóságot zavaró, valamint a rongálásból ered hibák kijavítása; b) 1. fokozat: az id járás és a természetes elhasználódás miatt szükséges pótlás. A hibák kijavításának javasolt id határait az 5-4. táblázat tartalmazza táblázat Az úttartozék-hibák kijavításának javasolt id határai Jelz tábla- Közútkezelési szolgáltatási osztályok I. II. III. IV. V. VI.-VII.

15 hibák fokozatai az észlelést l vagy bejelentést l függ en legkés bb 2. fokozat 2 nap 5 nap 5 nap 10 nap 30 nap 30 nap 1. fokozat javítási program szerint Földutak esetében is az 5-4. táblázat értelemszer alkalmazásával kell eljárni A forgalomirányító jelz berendezések fenntartása A tevékenység célja, hogy a m szaki el írások, irányelvek, feltételek és a kezel eseti el írásainak betartásával, módszeresen végzett, kell gyakoriságú ellen rzést és beavatkozást végezzenek el a forgalomirányító jelz berendezés megfelel m szaki állapotának biztosítása érdekében. Ezek a feladatok: - a m szaki állapot ellen rzése, vizsgálata, elemzése, értékelése, - az elvégzend fenntartási tevékenység meghatározása, - karbantartás, csere, pótlás, felújítás el zetes terv szerinti elvégzése. A megfelel m szaki állapot megállapítása érdekében: - a forgalomirányító berendezést (a vezérl berendezést, azok egységeit, a jelzéstechnikai belépítményt) évente legalább 3-szor, - a nyomógombokat évente legalább 3-szor, - a járm érzékel detektorokat évente legalább 2-szer, - a fázisterv szerinti m ködést évente legalább 1-szer, - a periódusid ket évente legalább 1-szer, - az elektromechanikus programváltó óra m ködését havonta, - a sárga villogó üzemmódot évente legalább 3-szor indokolt ellen rizni A biztonsági és zajárnyékoló berendezések fenntartása A biztonsági (vezet korlátok, terel láncok, gyalogos korlátok, véd hálók elválasztósávban) és a zajárnyékolást szolgáló berendezések természetes elhasználódásából és szándékos rongálásból, illetve baleset következtében történ megrongálódásból ered javítását, pótlását, cseréjét folyamatosan szükséges elvégezni. Az id járás hatására fellép hibákat azok jellegét l, illetve mértékét l függ en kialakított fontossági sorrend alapján kell kijavítani Az útburkolati jelek fenntartása Az útburkolati jelek folyamatos láthatóságát biztosítani kell. Ennek érdekében az összes kijelölt gyalogosátkel hely útburkolati jeleinek, valamint a csomópontok kézi festés jeleinek (a továbbhaladás irányát jelz nyilaknak, a megállás helyét vagy az els bbségadási kötelezettséget jelz útburkolati jeleknek) állapotára (nappali és éjszakai láthatóság, fényvisszaver -képesség stb.) kiemelt figyelmet kell fordítani és ennek alapján a felújítást elvégezni. A gépi festés útburkolati jeleket az I., II. és III. szolgáltatási osztályba tartozó utak esetében - a láthatóság romlása függvényében - általában évente javasolt felújítani. Az egyéb útburkolati jelek felújítását a helyi igényeknek megfelel en kell ütemezni. A) függelék: Fogalommeghatározások A közúti közlekedésr l szóló évi I. törvény 47. -nak megfelel en a) Út: a gyalogosok és a járm vek közlekedésére szolgáló közterület, illetve magánterület (közút, magánút). Az egyes útfajtáknak és az út részeinek a meghatározására a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban (KRESZ) foglaltak az irányadók. b) Az út m tárgya: a híd, a pontonhíd, a hajóhíd, a felüljáró, az áteresz, az alagút, az aluljáró, a támfal, a bélésfal, az út víztelenítését szolgáló burkolt árok, csatorna vagy más vízelvezet létesítmény. A két méternél nagyobb nyílású áthidaló m tárgy: híd, a két méternél kisebb nyílású áthidaló m tárgy: áteresz.

16 c) Az út tartozéka: a várakozóhely, a vezet oszlop, a korlát, az útfenntartási és közlekedésbiztonsági célokat szolgáló m szaki és egyéb létesítmény, berendezés (segélykér telefon, pihen hely), zajárnyékoló fal és töltés, az út kezel je által létesített hóvéd erd sáv, fasor vagy cserjesáv (védelmi rendeltetés erd ), valamint a közút határától számított két méter távolságon belül ültetett fa, - az összefügg üzemi gyümölcsöshöz tartozó fák kivételével. d) Közúthálózat: az országos és a helyi közutak összefügg rendszere. e) Az út határa: az útnak - a kiemelt szegélyt, az útpadkát, a rézs t, az út víztelenítését szolgáló árkot, csatornát, más vízelvezet létesítményt is magában foglaló - küls széle. f) Az út területe: az út határai közötti terület. g) Útcsatlakozás: útnak, járm forgalmat szolgáló létesítmény (pl. üzemanyagtölt állomás) területének, illetve a járm vek közút melletti ingatlanról a közútra való ráhajtását szolgáló területnek a közúthoz csatlakozása. h) Kerékpárút: jelz táblával kerékpárútként megjelölt helyi közút. i) Gyalogút: jelz táblával gyalogútként megjelölt, illetve olyan helyi közút, amely kizárólag a gyalogosok közlekedésére szolgál, és az úttestt l tartós fizikai akadály (árok, korlát, kerítés, sövény stb.) vagy két méternél nagyobb távolság választja el. B) függelék: A helyi közúthálózat útkategóriáinak jellemz i és a hálózati útkategóriákba sorolás feltételei a közutak igazgatásáról szóló rendeletnek megfelel en A helyi közutak útkategóriái: a) belterületi közutak, aa) els rend f utak, ab) másodrend f utak, ac) gy jt utak, ad) kiszolgáló és lakóutak; b) közterületi közutak; c) kerékpárutak; d) gyalogutak és járdák. 1. Belterületi közutak A települések területrendezési (településszerkezeti és szabályozási) tervében beépítettként feltüntetett (vagy beépíteni tervezett) területen belül (belterületen) vagy annak határán elhelyezked (határát alkotó) közutak Belterületi els rend f utak Az egyes városrészeket összekapcsoló, nagy helyi forgalmat levezet közutak. Forgalmi csomópontjai általában szintbeniek és jelz lámpával szabályozottak (több csomópont esetén összehangolt szabályozással). A megállás és várakozás általában csak külön leállósávban engedélyezett, kapubejáró létesítése, új út építése, illetve korszer sítése esetén (kivéve a településszerkezet és a beépítettség kötöttségeit, történelmi belvárosok adottságait) nem engedélyezett. A tömegközlekedési járatok megállóhelyei a forgalmi sávoktól elkülönítettek Belterületi másodrend f utak Az egyes városi alközpontok egymás közötti (jelent s) forgalmát levezet közutak. Forgalmi csomópontjai szabályozottak. A várakozás általában külön leállósávban megengedett Belterületi gy jt utak A település lakó- és kiszolgáló útjainak forgalmát összegy jtve vezetik a település f úthálózatára Belterületi kiszolgáló és lakóutak A kiszolgáló utak a települések belterületének a lakófunkciótól eltér rendeltetés területeinek forgalmát lebonyolító közutak. Idetartoznak: - a szervizutak - általában a f utak mellett elhelyezked egyirányú utak, amelyek a mellettük lév területek: üzletek, szolgáltató intézmények (pl. benzinkutak, szervizek stb.) kiszolgálását biztosítják, - az iparterületi és a mez gazdasági belterületi közutak (általában nehéz- és lassújárm forgalmat bonyolítanak le), - egyéb kiszolgáló utak (intézmények, szabadid -, sport-, kulturális és egyéb zöldterületek kiszolgálását biztosító közutak).

17 A lakóutak a települések belterületének alapfunkcióját, a lakófunkciót kiszolgáló közutak, a lakótelepek és lakótömbök bels forgalmát bonyolítják le. 2. Külterületi közutak A települések területrendezési tervében beépítettként feltüntetett (vagy beépíteni tervezett) területen kívül (külterületen) vezet közutak. 3. Kerékpárutak Kerékpárosok közlekedésére szolgáló önálló utak (ide kell sorolni a gyalogosok és a kerékpárosok együttes közlekedésére szolgáló gyalog- és kerékpárutakat is). 4. Gyalogutak és járdák A gyalogutak a gyalogosok közlekedésére szolgáló önálló utak. A járdák a közútnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, attól szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más módon elválasztott része. C) függelék: A helyi közutakról vezetett nyilvántartás részei A függelék rendelkezései nem terjednek ki a közúti hidakra, ezeket a közúti hidak nyilvántartásáról és m szaki felügyeletér l szóló külön jogszabály alapján kell nyilvántartani. C1. Ingatlan-nyilvántartási és térképi adatok Az ingatlan-nyilvántartás adatai: vagyonkataszter alapján. A közút vonalvezetésének geometriai adatai (a településrendezési terv vagy digitális térkép alapján). C2. M szaki adatok a) Csomópontok közötti útszakaszokhoz tartozó adatok: - A közút azonosító adatai (utcanév, helyrajzi szám) - Az útszakaszok hosszadatai - A közút hálózati szerepköre (útkategória) - A közút közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolásának adatai - A beépítettség (a terep jellege) b) Az útszakaszon belül szükség szerint részszakaszokhoz tartozó adatok: - A burkolat anyaga (ingatlan vagyonkataszter szerint) - A pályaszerkezet adatai - A víztelenítés módja (ingatlan vagyonkataszter szerint) - A közvilágítás adatai (ingatlan vagyonkataszter szerint) - A kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak adatai (ingatlan vagyonkataszter szerint) - A járdák és gyalogutak adatai (ingatlan vagyonkataszter szerint) - A térburkolat adatai (hossz- és szélességi méret) - A keresztszelvényi adatok: burkolatszélesség, a közút határain belüli szélesség, a rendelkezésre álló (korlátozott) közúti rszelvény, szabályozási szélesség - A közút tartozékainak (várakozóhelyek, vezet oszlopok, korlátok, véd -terel falak, tám- és bélésfalak, zajárnyékoló falak és berendezések, véd kapuk, merev áthidalás, portálkeret, a közút tartozékának min sül növényzet stb.) adatai - A szabályozási szélességen belüli hosszirányú közm vek helye és tulajdonosa, illetve kezel je C3. M szaki pontszer adatok - A csomópontok adatai - Az átereszek adatai: átmér, hossz - A gyalogos aluljárók adatai - A közutat keresztez közm (az út alatti átvezetések, az út feletti áthidalások, átfeszítések) helye és tulajdonosa, illetve kezel je - A pontonhidak és a hajóhidak adatai - A csatlakozó magánutak helye, tulajdonosa, illetve kezel je

18 - A közterületen elhelyezett hirdet táblák (reklámok), elárusítóhelyek, utcabútorok (pl. virágláda) helye, egyéb adatai. C4. Min ségi adatok - A kiépített utak teherbírása, legalább a belterületi I. és II. rend f utakról - A kiépített utak felületi épsége (1, 2 és 3 osztályzattal értékelve) - A víztelenítés állapota (vagyonkataszter szerint) C5. Forgalmi, forgalomszámlálási adatok A kiépített utak adatai, legalább a belterületi I. és II. rend f utakról - a forgalomszámlálás helye és érvényességi szakaszhatárai - a napi forgalom - a mértékadó óraforgalom - a nappali forgalom ( ) - az esti forgalom ( ) - az éjszakai forgalom ( ) C6. A forgalmi rend adatai C6.1. A közúti jelzések és a forgalmi rendet befolyásoló építmények - A közúthálózat forgalmi rendje (forgalomtechnikai terv) - A forgalomirányító fényjelz készülékek adatai (ideértve változó jelzéskép jelz rendszerek adatait is) - A közúti jelz táblák adatai - Az útburkolati jelek adatai - Az egyéb közúti jelzések adatai C6.2. A szintbeni közúti-vasúti keresztez dések és a gyalogos vasúti átjárók adatai - a hatósági határozat - a biztosítás módja - a biztosítási módhoz tartozó közúti jelz táblák és útburkolati jelek - rálátási háromszögek C6.3. A kijelölt gyalogos-átkel helyek adatai - a hatósági határozat - a gyalogos-átkel hely közúti jelzései, valamint útburkolati jelei - a gyalogos-átkel hely megvilágítása - a gyalogos felállóhely kiépítettsége - gyalogos-korlátok - a mozgáskorlátozottak számára kialakított járda-, illetve útszegély-lesüllyesztés. C6.4. A tömegközlekedéssel érintett útvonalak és a megállóhelyeik adatai - A pálya, a végállomások és a megállóhelyek adatai - Tömegközlekedési járm vek fajtái (autóbusz, villamos, trolibusz stb.) C7. A baleseti adatok A személyi sérüléses közlekedési balesetek adatai (megkülönböztetve a halálos, a súlyos és a könny sérüléses balesetek számát, valamint a halottak, a súlyos és a könny sérültek számát); a balesetek helye, id pontja és egyéb körülményei, baleseti gócok nyilvántartása. C8. Az útgazdálkodás költségadatai - Az útüzemeltetési költségadatok - A fenntartási költségadatok - A fejlesztési költségadatok - Az intézményi m ködési és központi kezelési költségadatok (általános költségadatok) C9. A kezel i intézkedések nyilvántartása

19 A kezel i intézkedéseket a közút kezel jének nyilván kell tartania. Idetartoznak a hozzájárulások és más nyilatkozatok, helyszíni szemlével összekötött vagy helyben megadott vélemények (függetlenül attól, hogy azt a kezel saját maga rendezi, vagy más eljárásában közrem köd ként vesz részt). D) függelék: A téli üzemeltetés tervezése A helyi közút kezel jének minden évben - november 10-ig - téli üzemeltetési tervet indokolt készítenie (vagy a téli üzemeltetés végzésére megbízott szervezettel készíttetnie), megfelel el készítés, szervezés és megállapodás(ok) megkötése alapján. A téli üzemeltetési terv tartalmazza az üzemeltetés megoldási módját, rendszerét és felel seit. Városokban és kiemelt (pl. idegenforgalom miatt, vagy egyéb szempontból jelent s) településeken a téli üzemeltetési tervet célszer teljeskör en, minden részletre kiterjed en összeállítani, az érdekeltekkel és a lakossággal f vonalakban ismertetni, illetve arról tájékoztatást adni. Kisebb települések esetében megállapodás(ok) formájában is lehet a feladatellátást pontosítani, illeszkedve az országos közút kezel jének a térségre vonatkozó téli üzemeltetési tervéhez. D1. A téli üzemeltetési terv a) A tervnek tartalmaznia kell - a település közúthálózata és a jelent s létesítmények elhelyezkedése ismeretében - városi, települési alaptérképen - a rendszeres ellen rzésbe és teljes védekezésbe ( rjáratos rendszerbe) kijelölt útvonalakat, - az id szakos ellen rzésbe és veszélyes helyeken (pl. 4%-nál nagyobb emelked j útszakaszok) a szakaszos védekezésbe (rayonos rendszerbe) kijelölt útvonalakat, valamint azokat a helyeket ahol jelent s közérdek létesítmény van, - a hóeltakarító gépek útvonalait, azok fontossági sorrendjét, - a védekezésbe be nem vont ún. fehér utakat, - a térképen ezen túlmen en célszer bejelölni a = a géptároló helyeket, = a szóróanyag depónia helyeit, = a hólerakó helyeket. b) A téli üzemeltetési terv szöveges részének a következ f bb kérdéseket indokolt tárgyalnia: - a téli üzemeltetésben résztvev személyek oktatási anyaga (tematikája), - az úttartozékok pótlása és láthatóságának biztosítása, - a burkolat- és padkahibák megszüntetése, - a hóakadályt el idéz növényzet eltávolítása, - a hordozható hóvédm vek elhelyezése, - az ügyeleti vagy a készenléti szolgálat megszervezése, - az olvasztó- és érdesít anyagok éves szükségletének ütemezett beszerzése és megfelel tárolása, - a hidakkal kapcsolatos különleges el írások rögzítése, ismertetése (ilyen pl. a sózás tilalma, az általánostól eltér tisztántartás), - a téli üzemeltetés gépi eszközeinek el készítése, az üzemanyag biztosítása, az adapterek felszerelése, a szórógépek bemérése, a gépszemlék megtartása, - a téli üzemeltetésben részt vev k szociális ellátásának megszervezése, - a bérelt és rendkívüli esetre lekötött gépek szerz déseinek megkötése, - a téli id járás meteorológiai szolgáltatásainak megszerzése, - a forgalomlezárási pontok kijelölése, - a kötelez hólánc elrendelésével kapcsolatos el készítés, - a forgalomlezáró és -terel jelz táblarendszerek el készítése, - a hólerakóhelyek kijelölése, - a vízelnyel k és azok környezete megtisztítása lehet ségeinek feltárása, - rendkívüli hómunkások felvételére vonatkozó el készületek foganatosítása. c) A téli üzemeltetési tervben fel kell sorolni - az ellen rzésbe és a védekezésbe bevont szervek, személyek nevét, címét, telefonszámát, - a nagyobb településeken az ügyelet helyét és telefonszámát, - rendkívüli esetben az egyéb szervek részér l bevonható személyeket (szervezeteket).

20 d) A téli üzemeltetésben részt vev személyeket (el re elkészített tematika szerint) oktatásban szükséges részesíteni, ennek lehet ségét a tervben meg kell jelölni. D2. A közutak téli védekezési rendszerbe sorolása Indokolt, hogy a téli üzemeltetési terv tartalmazza az egyes közutak védekezési rendszerbe sorolását, melyben figyelembe kell venni a domborzati, vonalvezetési adottságokat és az érvényes környezetvédelmi el írásokat, valamint azt, hogy a felmerül id járási helyzetekben milyen intézkedések szükségesek. Védekezési rendszerek: - rjáratos út: az az útszakasz, amelyen a védekezés a teljes úton rendszeresen vegyi vagy érdesít anyaggal történik - éjjel-nappal - a síkosság függvényében; az rjáratos rendszerbe (rendszeres ellen rzés és teljes védekezés) az I., II. és a III. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt és egyéb szempontból kiemelt közutak tartoznak; - rayonos út: olyan út, ahol a védekezés nem terjed ki a teljes hosszra és maga a védekezés szakaszos; a munkavégzés beosztását az üzemeltetési tervben szükséges rögzíteni; a rayonos rendszerbe (id szakos ellen rzés és veszélyes helyeken szakaszos védekezés) tartozik a IV., V. és a VI. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutak üzemeltetési tervben meghatározott; - fehér út: olyan út, ahol síkosság elleni védekezés nincs, az ellen rzés csak az útellen rzés gyakoriságával történik; a hóeltakarítás csak az rjáratos és a rayonos útvonalak, útszakaszok hóeltakarítása utánra ütemezhet úgy, hogy biztosítsa az út személygépkocsival való járhatóságát; az ún. fehér út üzemeltetési rendszerbe tartoznak a IV., az V. és a VI. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó (nem rjáratos, illetve rayonos besorolású) utak. E) függelék: Az útellen ri szolgálat m ködése A Kkt. alapján az útellen ri szolgálat alapfeladatai: - a közút állapotának figyelemmel kísérése, - a közúti jelzések láthatóságának, épségének és m ködésének ellen rzése, - a közúton és annak közvetlen környezetében végzett - a közút forgalmát érint - tevékenységek ellen rzése, - a közúttal és a forgalommal kapcsolatos információk szerzése és továbbítása, - intézkedési kötelezettség (lásd F) függelék). Az útellen rnek az útbejárás során tervezett, el zetesen meghatározott program szerint kell ellen ri feladatait ellátni. Az els sorban szemrevételezéssel végzett ellen rzés megállapításairól a helyszínen feljegyzéseket kell készíteni, amelyek alapján az útellen rzésr l és intézkedéseir l naplót kell vezetnie, és jelentést kell tennie. Az útbejárás során végzett szemrevételezésnek, megfigyelésnek a következ kre kell kiterjednie: a) a helyi közutak esetében - az útburkolat állapota (pl. burkolatfelület érdessége, szennyezettsége, kátyúi), - a kiemelt és a süllyesztett szegély állapota, - az útpadka állapota, - a vízelvezetés létesítményeinek (útárok, folyóka, csapadékvíz csatorna víznyel i) állapota és azok tisztasága; - a közm vek felszíni létesítményeinek (aknák és fedlapok) állapota forgalombiztonsági szempontból, - a járdák, lépcs k és lejt k, várakozóhelyek állapota; - a közúti jelz táblák, útburkolati jelek láthatósága és állapota, - a forgalomirányító jelz lámpák láthatósága, a jelzésrendszer m ködése, - a közúti passzív biztonsági berendezések (vezet korlát, terel -véd fal) állapota, - a komphoz vezet utak, lejárók állapota, - az út területén lév, illetve az út menti növényzet állapota, - a földútcsatlakozások sárrázó burkolatának állapota, - a földutak és vízelvezetésük állapota, - az útterületen folyó munkák figyelemmel kísérése (jogszer ség, szakszer ség és határid k megtartása szempontjából); ideiglenes forgalomkorlátozás, forgalomelterelés megléte, - a közút igénybevételének jogszer sége és az engedélyezett feltételek megtartása; b) a hidak esetében - a hídpályák burkolatának állapota és tisztasága, vízelvezetésének, víztelenítésének állapota,

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól Szám: 60/2010. A közlekedési balesetek, a közlekedési

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

KRESZ módosítás 2010

KRESZ módosítás 2010 KRESZ módosítás 2010 A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról 1. A rendszámmal kapcsolatos rendelkezések pontosítása (A rendelet 5. változásai) (1)

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya 29/2011. (X. 07.) önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól (A 17/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletek módosításával egységes szerkezetben) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 16. (OR. en) 5363/15 ADD 1 TRANS 21 FEDŐLAP Küldi: Címzett: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D036059/02 - ANNE 1 Tárgy: MELLÉKLET

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

2014/32. SZÁM TARTALOM

2014/32. SZÁM TARTALOM 2014/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 62/2014. (VII. 07. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás az Étkezőkocsi Üzemeltetés munkavállalói munkavégzésének szabályozásáról... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2005.(X.18.) számú rendelete. Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2005.(X.18.) számú rendelete. Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2005.(X.18.) számú rendelete Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről Szentendre Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (VI.3.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának következményeiről Balatonfenyves Község

Részletesebben

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, célja, fogalmai. Jelen rendelet hatálya Baja város közigazgatási területére terjed ki.

I. A rendelet hatálya, célja, fogalmai. Jelen rendelet hatálya Baja város közigazgatási területére terjed ki. Baja Város Önkormányzatának 40/1999. (XI.5.) Ktr. sz. rendelete a városrész nevek, közterület nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről Baja

Részletesebben

2015/9. SZÁM TARTALOM

2015/9. SZÁM TARTALOM 2015/9. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 9/2015. (II. 25. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásról szóló 4/2015. (II. 6. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. D.4 sz.

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelez igénybevételér

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések A Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének..//2015. (.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról Balatonfüred

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

38/2003 ESzCsM FVM KvVM együttes rendelete 8. sz. melléklet

38/2003 ESzCsM FVM KvVM együttes rendelete 8. sz. melléklet 38/2003 ESzCsM FVM KvVM együttes rendelete 8. sz. melléklet Az irtószerekre vonatkozó különleges előírások 1. Fogalmi meghatározások 1. Irtószer: a biocidek 3. Főcsoport 14., 18. és 19. termékcsoportjába

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2001. (II. 20.) sz. rendelete a helyi környezet védelmének szabályairól az 5/2005.(VIII.30.), 7/2008.(V.30.), 11/2009.(IX.25.), 13/2011.(XI.29.),

Részletesebben

46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet. az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről

46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet. az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

M Á S O L A T 3/2012. (I.

M Á S O L A T 3/2012. (I. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (I. 20.) számú rendelete a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról Somoskıújfalu

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Bács Volán Autóbuszközlekedési ZRT. 6500 Baja, Nagy István utca 39. A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Elıkészítette: Ellenırizte: Jóváhagyta: Módosítás száma: 4. Pál Tamás technológus Németh Ferenc

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 13/2012.(III.22.) és a

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos 2012. január 01-től 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (III. 25. ) önkormányzati rendelete a közterület-használatról Egységes szerkezet 2014. december l. Budapest Főváros X.

Részletesebben

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Gyál, 2014. október 15 Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 1 1.1 A Szolgáltató... 1 1.2 A szabályzat célja... 1 1.3 A szabályzat hatálya... 1

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona. MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012.

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012. Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Szolnok, 2012. Tartalomjegyzék I. Általános rész..7. I.1. Szolgáltató bemutatása...7. I.1.1. Szolgáltató adatai.7.

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2006.(V.18.) sz. rendelete A STRAND HASZNÁLATÁNAK RENDJÉR L ÉS A BELÉP DÍJAIRÓL

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2006.(V.18.) sz. rendelete A STRAND HASZNÁLATÁNAK RENDJÉR L ÉS A BELÉP DÍJAIRÓL K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2006.(V.18.) sz. rendelete A STRAND HASZNÁLATÁNAK RENDJÉR L ÉS A BELÉP DÍJAIRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról 1. oldal 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ZÖLDFELÜLETEINEK ÉS ZÖLDTERÜLETEINEK MEGÓVÁSÁRÓL, HASZNÁLATÁRÓL, FENNTARTÁSÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ a 18/2005. (II.23.), 35/2005. (V.25)

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a település rendjének szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: VI.-2836/2004 NYILVÁNOS

Részletesebben

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról I. Fejezet Általános rendelkezések II. Fejezet Értelmező rendelkezések TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009.(VIII. 27.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gépjármű használati Szabályzat

Gépjármű használati Szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Gépjármű használati Szabályzat 2016.02.25. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA (1) Jelen szabályzat célja, hogy a Testnevelési Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Galambok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN A felhívás címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében A felhívás kódszáma: VEKOP-5.3.2-15 Jelen dokumentum Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016

BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016 BIZTONSÁGI TERV Dunai Regatta 2016 Jellege: Budapest, XI. kerület Műegyetem rakpart területén kerül megrendezésre, a Dunai Regatta elnevezésű egyetemi sport- és kulturális rendezvény, színpadi aktivitásokkal

Részletesebben

I. Fejezet Az el nem idegeníthető vagyontárgyak

I. Fejezet Az el nem idegeníthető vagyontárgyak Sülysáp Nagyközség Önkormányzata 16/2004. (VII.12.) számú rendelete Az önkormányzat ingatlanvagyonnal, a vagyoni értékű jogokkal és értékpapírokkal való gazdálkodásról Sülysáp Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. (1) A R. hatálya Nyalka község egész közigazgatási területére kiterjed.

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. (1) A R. hatálya Nyalka község egész közigazgatási területére kiterjed. Nyalka község Önkormányzatának /2010. (06. 11.) rendelete A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben

Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ üzemeltetés, karbantartás és takarítás - korrigendum

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ üzemeltetés, karbantartás és takarítás - korrigendum Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ üzemeltetés, karbantartás és takarítás - korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 1 2 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei Az Esztergomi Önkormányzat 11/2009. (V.26.) ör. rendelete Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Ákospalota, valamint Búbánatvölgy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Esztergom Város

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 6.11. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 315/2014. SZ. HATÁROZATA

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2013.(XII.13.), 33/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.),

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 22.-én a községi önkormányzat tanácstermében

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

49/2002. (XII. 28.) GKM

49/2002. (XII. 28.) GKM 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról A víziközlekedésről

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület használat díjáról Záradék: A rendelet megalkotás napja: 2015.

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója.

A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója. 18. tétel Városi utak kialakítása, építése Mutassa be a forgalomtechnika követelményeit és a keresztszelvény elemeit! Ismertesse a víztelenítés és a közművek elhelyezésének megoldásait! Beszéljen a gyalogosok

Részletesebben

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához TÁJÉKOZTATÁS! Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról Egységes

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat. 1. Az alapító okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul:

Alapító okiratot módosító okirat. 1. Az alapító okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul: 287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ a melléklete Alapító okiratot módosító okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben