I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 46. -a (1) bekezdésének c) pontjában, 48. -a (1) bekezdésében, valamint (3) bekezdésének b) pontjában, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 13. -ának (3) bekezdésében, 20. -ának (2) és (3) bekezdésében, 21. -ának (5) bekezdésében, 23. -ában, 24. -ának (1) bekezdésében, illetve 31. -ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Hgt-ben, a jegyző hulladékgazdálkodási feladatés hatásköréről szóló 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendeletben, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendeletben, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2002. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendeletben, valamint a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendeletben foglaltakra - a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról az alábbi rendeletet alkotja: I. rész Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a köztisztaság fenntartására, a települési szilárd hulladékok és a lakossági veszélyes hulladékok gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására Szálka Község közigazgatási területén. (2) A rendelet személyi hatálya a Szálka Község közigazgatási területén belül található ingatlanok tulajdonosára, kezelőjére (a továbbiakban: Tulajdonos), bérlőjére, használójára, illetőleg haszonélvezőjére, egyéb jogcímen használókra (továbbiakban: Használó) terjed ki. (3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a folyékony hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységekre, továbbá a nem a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokra. 2. (1) E rendelet alkalmazásában: Értelmező rendelkezések a./ köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok - ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás, stb. céljára - szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló és a hozzájuk tartozó területek -, valamint a közterületek tisztán tartása,

2 b./ közterület: az ingatlan-nyilvántartásában közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró), c./ hulladék: a Hgt. 1. számú mellékletében felsorolt kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles, d./ települési szilárd hulladék: háztartásokból származó szilárd halmazállapotú hulladék, illetve a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék, továbbá a közforgalmú és zöldterületeken keletkező hulladék. Ezen belül: - háztartási visszamaradt anyag, háztartási hulladék: a lakóépületben, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára használt épületben, továbbá a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék, így pld. salak (beleértve a központi fűtésből keletkezett salakot is), a rongy, a söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a műanyag dobozt, üveget, kisebb méretű bútordarabot), továbbá a kisebb mennyiségű falvakolat, kerti- és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkező hulladék, ha mennyisége nem haladja meg a napi 5 litert, - egyéb szilárd visszamaradt anyag-hulladék: az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben - közintézményben, üzemépületben, irodában, kereskedelmi, szolgáltatói helyiségekben - és az ezekhez tartozó ingatlanon keletkezett, a háztartási hulladékhoz összetételében hasonló, azzal együttesen kezelhető, továbbá köz- és zöldterületeken keletkezett szilárd hulladék, lom, - lom: az egyéb szilárd visszamaradt hulladék azon része, ami a rendszeresített gyűjtőedényben terjedelme miatt nem helyezhető el úgy, hogy a gyűjtőedény zárható és rendeltetésének megfelelően használható maradjon, e./ köztisztasági szolgáltatás: megrendelés, illetve megbízás alapján a közterületek tisztán tartása, szervezetek hulladékártalmatlanítási tevékenysége, f./ tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztán tartása, hó- és síkosságmentesítése, illetőleg pormentesítése, g./ ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása a környezet elemeitől való elszigeteléssel, vagy anyagi minőségének megváltoztatásával a Hgt. 3. számú mellékletében felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával, h./ hulladékszállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is, i./ felállítási hely: az egyes ingatlanokon belül felállított edények helye, j./ ürítési hely: az a közterületen lévő hely, ahol az edények gépjárműre való ürítése történik, k./ veszélyes hulladék: a Hgt. 2. számú mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék, l./ háztartási veszélyes hulladék: a háztartásokban képződő festék, lakk, növényvédő szer maradványok és azok csomagolóanyagai, lejárt felhasználhatóságú gyógyszerek, szárazelemek, akkumulátorok, fáradtolaj-, motorolaj- csomagolók, m./ többlakásos épület: ahol a lakások tulajdonán kívül közös használatú helyiségek (részek) is vannak a tulajdonosok közös tulajdonában, a lakások önálló utcai házszámozással nem rendelkeznek és az épület fenntartását, üzemeltetését szervezett módon a lakók (tulajdonosok, bérlők) által választott vagy megbízott vezetőség (személy vagy más szervezet) látja el, n./ hulladéktermelő: akinek a tevékenysége során a hulladék keletkezik, vagy tevékenysége következtében a hulladék jellege és összetétele megváltozik.

3 II. rész Ingatlanok és közterületek tisztán tartása 3. Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról a Tulajdonos, másnak a használatában lévő ingatlanok, ingatlanrészek, helyiségek tisztán tartásáról a Használó köteles gondoskodni. Ezen belül: a./ A lakó - és emberi tartózkodásra szolgáló épületek (épületrészek) közös használatú részének (kapualj, átjáró, lépcsőház, folyosó, terasz, felvonó, pince, mosókonyha, szárító, padlásrész, közös illemhely, hulladékledobó és -gyűjtő, udvar, stb.) tisztán tartásáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsáló-mentesítéséről a Tulajdonosnak, b./ a lakásnak és a lakás céljára szolgáló helyiségeknek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségeknek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, hó- és síkosságmentesítéséről, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsáló-mentesítéséről a Használónak kell gondoskodni. 4. A közterület - beleértve a járdaszakasz melletti nyílt árkot és azok műtárgyait is - rendszeres szervezett tisztán tartásáról, a közterületen keletkezett szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység ellátásáról és a zöldterületek gondozásáról, hó- és síkosságmentesítéséről Szálka Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) gondoskodik, kivéve az 5. -ban, 6. -ban és a 20. -ban foglaltakat. Ennek keretében gondoskodik: - E rendelkezésben meghatározott közterületek tisztán tartásáról, síkosság-mentesítéséről, a hó eltakarításáról, a keletkezett szemét összegyűjtéséről és a kijelölt helyre történő elszállításáról, - az utcai hulladékgyűjtők kihelyezéséről, azok folyamatos kiürítéséről, tisztán tartásáról, javításáról, pótlásáról. 5. (1) A Tulajdonos és a Használó köteles gondoskodni: a./ az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, beleértve a közúttal párhuzamos nyílt csapadékvíz-elvezető útárkot és a kapubejáróknál épített átereszeket, valamint a gépkocsibejárókat), b./ tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület, valamint az épületek alatti átjárók, árkádok tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, hóés síkosság-mentesítéséről, c./ beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről, kaszálásáról, d./ a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről. (2) A szórakozó-, vendéglátó- és elárusítóhelyek, üzletek és intézmények előtti járdaszakaszt, területet (járda hiányában, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, beleértve a közúttal párhuzamos nyílt csapadékvíz-elvezető útárkok és a kapubejáróknál épített átereszeket, valamint a gépkocsibejárókat) a nyitva tartás ideje alatt - ettől eltérő megállapodás kivételével - a Használó köteles tisztán tartani, zárás előtt

4 összetakarítani és a keletkezett szemetet hulladékgyűjtő edényben elhelyezni,, a hó- és síkosság-mentesítésről gondoskodni. Ha a járdaszakasz szélessége egyértelműen nem határozható meg (terek stb. esetében), a tisztán tartandó terület az épület homlokzati síkjától számított 2 m-es területsáv. 6. (1) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési -, szerelési munka, ideiglenes tárolás, stb.) történő használata esetén az igénybe vétellel érintett területet és annak közvetlen környezetét a Használó köteles tisztán, por- és gyommentesen tartani. Ezen belül: a./ Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen környékét tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni. b./ Kiállítások, vásárok és egyéb rendezvények szervezői kötelesek gondoskodni a rendezvény alatt és azt követően a takarítás elvégeztetéséről. c./ Bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztán tartása a kivitelező feladata, ha nem azonos a Tulajdonossal. Az építési munka kivitelezőjének az építés területét és közvetlen környékét tisztán kell tartani. (2) Építkezési területen az ott lévő fákat és növényzetet védeni kell. Rongálás esetén a rongáló a kárt köteles megtéríteni, illetve az eredeti állapotot helyreállítani. (3) Vásárok, sport-, és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely és hulladéktároló edények biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztán tartásáról. 7. (1) A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési járművek esetében: a./ a közterületen lévő üzemi területek, végállomások tekintetében a járművet üzemben tartó, b./ a belterületen lévő és az a) pont hatálya alá nem tartozó várakozó helyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel, vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek tekintetében a Hivatal, c./ a külterületen lévő és az a) pont hatálya alá nem tartozó várakozóhelyek és megállóhelyek tekintetében a közforgalmú járművek üzemben tartója, autóbuszmegálló-helyek tekintetében a közút kezelője köteles a rendszeres tisztán tartásról, továbbá az ott keletkezett hulladék eltávolításáról gondoskodni. (2) Ha a közúti jármű, munkagép üzemelése és parkolása során a közterület szennyeződik, az üzemben tartó haladéktalanul köteles a szennyeződést eltávolítani, a balesetveszélyt intézkedésével megelőzni. (3) A közterületen folytatott, esetlegesen szennyeződést, vagy a közterület egyéb károsodását okozó tevékenység esetén a tevékenységet folytató köteles a magatartás során a legnagyobb körültekintéssel eljárni, a tevékenység befejeztével a közterületet rendeltetésének megfelelő eredeti állapotba hozni. (4) Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül (homok, salak) kloridtartalmú (pld. konyhasó) fagyáspontcsökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának maximális mértéke 40 g/m 2 -nél több ne legyen. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon történhet.

5 (5) Kloridtartalmú vegyszerek használata alul- felüljárók felületein, zöldterületeken, illetve azok környékén tilos. (6) A közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, illetőleg megrongálása tilos! (7) Közterületen lévő növények (fák, díszcserjék, stb.) rongálása, csonkítása, leszakítása tilos! (8) A fák gallyazásáról, szükség szerinti csonkításáról való gondoskodás a Hivatal feladata. 8. Amennyiben a közterület tisztán tartására vonatkozó kötelezettségét a kötelezett nem teljesíti, a Hivatal köteles a munkát a kötelezett költségére elvégezni, illetve elvégeztetni és szabálysértési eljárást kezdeményezni a mulasztóval szemben. 9. (1) Köz- és magánterületen egyaránt tilos állati hullát, környezetszennyező anyagot tartani, tárolni, gyűjteni, azzal nem engedélyezett tevékenységet folytatni. (2) Környezetszennyező anyag elszállításával csak az erre jogosult és kijelölt szállító bízható meg. (3) Tilos: * köz- vagy magánterületet, nyílt vízfolyásokat és csapadékvíz-elvezető rendszereket bármilyen származékú ürülékkel szennyezni, * a szeméttároló edény tartalmát közterületen szétszórni, * gépjárművet közterületen mosni. III. rész Hulladékgazdálkodás 10. A hulladék-gazdálkodás a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, amely magában foglalja a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és kutatást. I. Fejezet Háztartási hulladékgazdálkodás (1) Szálka község háztartási hulladékgyűjtése és szállítása a települési szilárd hulladékgyűjtés és szállítás kötelező közszolgáltatás igénybe vevőinek kiszolgálása a Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által szerződéses jogviszony keretében megbízott szervezet: az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) feladata. 1 Módosította:2/2010. (II.15.) szálkai ör. 1. -a. Hatályos:2010. február 15-től.

6 (2) A szolgáltatás igénybe vétele az ingatlanok tulajdonosainak illetve használóinak kötelező. (3)A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási jogviszony létrejön: a.) a közszolgáltatás első igénybevételével, b.) ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségét igazolja, c.) a közszolgáltatási szerződés írásba foglalásával. (4)A települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei: - a szerződő felek megnevezése és azonosító adatai: közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve; gazdálkodó szervezetek adószáma és számlavezető pénzintézete, - a közszolgáltatás igénybe vételének kezdő napja, - a teljesítés helye pontos cím szerint, - a tárolóedény űrtartalma és darabszáma, - a tárolóedény használati módja, - a közszolgáltatás díjának megfizetése, - a közszolgáltatás mértékét meghaladó esetleges többletszolgáltatás és annak díja, - a szerződés felmondásának feltételei, - az irányadó jogszabályok meghatározása, - polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróság megjelölése. (5)A helyi kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony létrejötte esetén a közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat a szerződés írásba foglalásának bármely okból történő elmaradása esetén az ingatlantulajdonos köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. (6) A közszolgáltató jogosult a rendelet 11. (4) bekezdésének 1. francia bekezdésében meghatározott személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során a közszolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 12. (1) 2 (2) A Tulajdonosok kötelesek a hulladékgazdálkodási rendszerhez csatlakozni és az ingatlanon keletkező háztartási hulladék elszállíttatásáról a közszolgáltatás igénybe vételével gondoskodni és a meghatározott mindenkori kötelező közszolgáltatói díjat a szolgáltatónak 3 megfizetni. (3 4 2 Hatályon kívül helyezte:2/2010. (II.15.) szálkai ör. 3. -a. Hatálytalan: február 15-től. 3 Módosította:7/2009. (VII.16.) szálkai ör. 1. -a. Hatályos:2009. július 16-tól. 4 Hatályon kívül helyezte: 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: február 1-től.

7 (4) A Szolgáltató köteles az Önkormányzattal kötött együttműködési és megbízási szerződésének megfelelően a kötelező szolgáltatást elvégezni. (5) Az érintett ingatlan időszakos használata nem jelent mentességet a csatlakozási kötelezettség alól. (6) 5 A szolgáltató évente egy alkalommal a településen lomtalanítást végez. A lomtalanítás ellenértékét és a temetői hulladéktároló edény heti ürítésének díját a hulladékszállítási díj tartalmazza 13. (1) A kötelező szolgáltatás megvalósítása érdekében minden Tulajdonosnak a szilárd hulladék gyűjtésére tárolóedénnyel kell rendelkeznie, melynek használata kötelező. A rendelkezés módja lehet tulajdon, vagy bérlemény. (2) A háztartási hulladékok gyűjtése csak zártan, a keletkező hulladék mennyisége és a gyűjtés gyakorisága alapján kizárólag szabványos hulladékgyűjtő edényben, konténerben, vagy zsákban (továbbiakban együtt: tárolóedény) végezhető, igény esetén ezek megfelelő mennyiségben való beszerzéséről, javításáról, pótlásáról és a Tulajdonos részére történő átadásáról (odaszállításáról) a Szolgáltató díj fizetése ellenében köteles gondoskodni. (3) A tárolóedények rendeltetés szerinti használatáról, tisztán tartásáról (beleértve a tárolóedények környezetét is), fertőtlenítéséről és megőrzéséről a Tulajdonos vagy a Használó köteles gondoskodni. Megrendelés esetén a fertőtlenítést a Szolgáltató díj ellenében elvégzi, elvégezteti. 14. (1) A Szolgáltató a tárolóedénybe gyűjtött hulladékot ürítés és elszállítás céljából az ingatlan bejáratának közelében, közterületen veszi át. Amennyiben a gyűjtőjárat nem tudja megközelíteni az ingatlan bejáratát, úgy az ürítési hely az ingatlan bejáratához legközelebb lévő járható úttest. (2) A Tulajdonosnak vagy a Használónak kell gondoskodni a felállítási és az ürítési helyek, valamint az oda vezető út hó- és síkosság-mentesítéséről. (3) A tárolóedényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak legyenek. A szemét bedöngölése tilos. A nagyobb terjedelmű tárgyakat a tárolóedénybe helyezés előtt fel kell darabolni. (4) A tárolóedényben olyan hulladékot, amely a tárolóedényt vagy a szállítóeszközt rongálja, károsítja, illetve a szállítószemélyzet testi épségét veszélyeztetné (pld. tégla, beton, vas, stb.) elhelyezni tilos! (5) A tárolóedények indokolatlan áttöltése és átkutatása ("guberálás") közegészségügyi, köztisztasági okból tilos! 15. (1) A tárolóedényeket a Szolgáltató köteles hetente egyszer üríteni. A fentiektől eltérő gyakoriságú ürítésben a Szolgáltató és a Fogyasztó szabadon megállapodhat e rendelet egyéb rendelkezéseinek betartásával. 5 Beillesztette:7/2009.(VII.16.) szálkai ör. 3. -a. Hatályos:2009. július 16-tól.

8 (2) Amennyiben a szállítási nap ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, úgy a szállítás a következő munkanapra tolódik el, ha a szolgáltató a munkaszüneti napon nem végzi el a szállítást. (3) A Tulajdonos vagy a Használó köteles a szállítási napokon a tárolóedényt hozzáférhetővé tenni. (4) Amennyiben az ürítés a Tulajdonos vagy a Használó hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következő szállítási napon kerül sor, kivéve, ha a Tulajdonos vagy a Használó a szállítást megrendeli, de ez esetben a Szolgáltató ezt külön díj felszámolásával végzi el. (5) Ha a háztartási hulladékot, vagy a lomokat a Szolgáltató az előzetes értesítés ellenére nem tudja elszállítani, a szállítás kimaradása nem a Tulajdonos vagy a Használó hibájából történik, akkor a Szolgáltató helyettesítő megoldásról köteles gondoskodni. Az új időpontról a lakosságot tájékoztatni kell. (6) Közterületen a települési szilárd hulladék szállítása az erre a célra készült zárt rendszerű célgéppel, vagy e célra gyártott tárolóedényben végezhető olyan gondossággal, hogy a hulladék a szállító járműbe való ürítéskor, illetőleg a szállítás folyamán környezetszennyezést ne idézzen elő. (7) A Szolgáltató a kötelező hulladékszállítás keretében megtagadhatja a háztartási hulladék elszállítását, ha: a./ nem e rendeletben meghatározott, szabványos tárolóedényben kerül átadásra, b./ érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a tárolóedény a háztartási hulladékkal nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható anyagot tartalmaz, c./ ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely benne összetömörödött vagy belefagyott, vagy a tárolóedényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt azt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a Tulajdonos vagy a Használó köteles a visszamaradt szemetet fellazítani és a tárolóedényt használhatóvá tenni. (8) A Szolgáltató dolgozói fokozott gondossággal kötelesek a tárolóedényeket kezelni. A gondatlan, vagy szándékos károkozásért a Szolgáltató anyagilag felelős. 16. (1) A hulladékot csak a gyűjtés céljára kihelyezett tárolóedényekben szabad elhelyezni. (2) Az (1) bekezdés tilalmát megszegők költségére a Hivatal szükség esetén a rendet helyreállítja és annak költségeit a tilalmat megszegővel megtérítteti (1). A Tulajdonos nem vonhatja ki magát a kötelező közszolgáltatás díjának fizetése alól az összegyűjtött szemét mennyiségére, vagy a szemét más irányú hasznosítására való hivatkozással. (2) 7 Szüneteltethető az egyedi tárolóedényekre vonatkozó közszolgáltatási jogviszony és ezáltal a díjfizetési kötelezettség azon lakóingatlanok esetében, amelyeknek állandó 6 Módosította:2/2010.(II.15.) szálkai ör. 2. (1) bekezdése. Hatályos:2010. február 15-től. 7 Módosította: 2/2010.(II.15.) szálkai ör. 2. (2) bekezdése. Hatályos: 2010 február 15.től.

9 bejelentett lakója nincs és amelyekben legalább harminc naptári nap időtartamban senki sem tartózkodik, s emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik. (3) 8. A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, legalább nyolc nappal a szünetelés kezdő időpontja előtt. (4) 9 A közszolgáltatási jogviszony szünetelésének naptári évenként a legrövidebb időtartama egy hónap, leghosszabb időtartama hat hónap lehet. A szüneteltetés csak a hónap első napjával kezdődhet és csak teljes hónapra vehető igénybe. (5) 10 Ha a szünetelés (2) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. (6) 11 Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását. 18. (1) 12 A díjak kiegyenlítése a Szolgáltató részére, az általa kiállított számla alapján történik. (2) A díjak változásáról a közszolgáltatást igénybe vevőket tájékoztatni kell. (3) Ha az ingatlanon tulajdonosi közösség áll fenn, az köteles a közszolgáltatást igénybe venni és a díjat megfizetni. A díj a tulajdonostársak közötti megosztásának arányos, a közösség részére vonatkozóan egységes elvéről a tulajdonosi közösség maga dönt. (4) 13 (5) II. Fejezet Egyéb szilárd hulladékgazdálkodás 20. (1) Az ipari, technológiai eredetű hulladékok, építési, bontási törmelékek és a háztartásokban keletkező, az e rendeletben szabályozott mértéket meghaladó mennyiségű hulladékok elszállításáról a hulladéktermelő köteles gondoskodni a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint. (2) Mindennemű hulladék csak az arra kijelölt hulladéklerakó helyekre (ártalmatlanító helyekre) helyezhető el. 8 Beillesztette:2/2010. (II.15.) szálkai ör. 2. (3) bekezdése. Hatályos:2010. február 15-től 9 Beillesztette:2/2010. (II.15.) szálkai ör. 2. (3) bekezdése. Hatályos:2010. február 15-től 10 Beillesztette:2/2010. (II.15.) szálkai ör. 2. (3) bekezdése. Hatályos:2010. február 15-től 11 Beillesztette:2/2010. (II.15.) szálkai ör. 2. (3) bekezdése. Hatályos:2010. február 15-től 12 Módosította: 7/2009. (VII.16.) szálkai ör. 4. -a. Hatályos: július 16-tól. 13 Hatályon kívül helyezte: 7/2009.(VII.16.) 5. -a. Hatálytalan: július 16-tól. 14 Hatályon kívül helyezte: 7/2009.(VII.16.) 5. -a. Hatálytalan: július 16-tól. 15 Hatályon kívül helyezte: 7/2009. (VII.16.) 5. -a. Hatálytalan: július 16-tól.

10 21. A veszélyes hulladékokat nem szabad a háztartási hulladékok közé tenni. III. Rész Záró rendelkezések Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény, a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről szóló 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet, valamint a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet szabályozása az irányadó. 24. (1) A rendelet kihirdetésekor lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Szálka Községi Tanács 1/1990. (VII.1.) számú tanácsrendelete, valamint Szálka Község Képviselő-testületének 5/1995. (II. 28.) számú rendelete hatályát veszti. Jogharmonizációs záradék E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel. Pálfi János polgármester Dr. Ferincz János aljegyző A kihirdetés napja: február 1. Dr. Ferincz János aljegyző Módosította: 10/2003. (XII.17.) szálkai ör. 11/2005.(XII.23.) szálkai ör. 16 Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatálytalan: május 31-től. 17 Beillesztette:8/2009. (XI.2.) 5. -a. Hatályos:2009. november 2-től.

11 11/2006.(XII.14.) szálkai ör. 14/2007. XII.20.) szálkai ör. 7/2008. (XII.15.) szálkai ör. 7/2009.(VII.16.) szálkai ör. 8/2009. (XI.2.) szálkai ör. 5. -a. 2/2010. (II.15.) szálkai ör. 10/2010. (XII.13.) szálkai ör. 12/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet 7/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. -a 11/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(XII.10.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó, szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelez igénybevételér

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 1. oldal, összesen: 10 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 22/1999. (VI.7.)sz. rendelete a köztisztasággal

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről egységes szerkezetben a 25/2002. (XII. 17.) számú rendelettel

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról Somoskıújfalu

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának meghatározásáról Egységes

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete

Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete Hollád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005. (IV.25.) sz. rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. MHK Jogszab>ly szolg>ltat>s 1. oldal, összesen: 8 oldal Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2005 (II.15.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról. Csatka Község

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének.. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (IV.04.) sz. rendelete A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben Sződ

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről EGYSÉGES SZERKEZETBEN az azt módosító 16/2012. (V. 22.) és (12/2013.

Részletesebben

26/1995. (XI.28.) Kt. rendelete a A KÖZTISZTASÁGRÓL

26/1995. (XI.28.) Kt. rendelete a A KÖZTISZTASÁGRÓL 1 SZIGETHALOM 1 VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 26/1995. (XI.28.) Kt. rendelete a A KÖZTISZTASÁGRÓL (egységes szerkezetben a 13/1996. (V.14.), a 36/2008.(XII.30.), a 6/2010.(III.26.) és a 16/2012.(V.29.) önkormányzati

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Ellend község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/1999. (VII.27.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. (1) A R. hatálya Nyalka község egész közigazgatási területére kiterjed.

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. (1) A R. hatálya Nyalka község egész közigazgatási területére kiterjed. Nyalka község Önkormányzatának /2010. (06. 11.) rendelete A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Ellend község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/1999. (VII.27.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI. 12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek

Részletesebben

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2001. (II. 20.) sz. rendelete a helyi környezet védelmének szabályairól az 5/2005.(VIII.30.), 7/2008.(V.30.), 11/2009.(IX.25.), 13/2011.(XI.29.),

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (Egységes

Részletesebben

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 12/2004. (VI.30.) sz. rendelete A HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV.4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 12/2004. (VI.30.) sz. rendelete A HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2014.(I.15.)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/143-3/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól

Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól 1 Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól Göd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki.

A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Adásztevel Község közigazgatási területére- bel-és külterületére - terjed ki. Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./XII.30./ rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezéséről 1 Adásztevel Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II.05.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 10/1998. (VI.22.) Önk. számú rendelete a környezetvédelemről. I. fejezet Bevezető rendelkezések

Dunabogdány Község Önkormányzatának 10/1998. (VI.22.) Önk. számú rendelete a környezetvédelemről. I. fejezet Bevezető rendelkezések Dunabogdány Község Önkormányzatának 10/1998. (VI.22.) Önk. számú rendelete a környezetvédelemről (Egységes szerkezetben a 2/1999.(I.11.), 8/l999. (V.25.), 5/2000.(II.28.), 2/2001. (II.14.), 11/2001. (VI.29.),

Részletesebben

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (VI. 21.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és környezetvédelemről. Cibakháza Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2010. (XII. 30.) rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2011.(I.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. Általános rendelkezések 1. 2. Értelmező rendelkezések 2.

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. Általános rendelkezések 1. 2. Értelmező rendelkezések 2. 160. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2015. (XI.03.) 4, 36/2013.(XI.19.) 3, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2011

Részletesebben

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete

Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Geresdlak Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.( XII.30.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK '1 l1l{1z.g'141 1--t:. Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008.(IX. 19.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1.

1. A helyi közszolgáltatás tartalma 1. Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete a települési szilád hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és a közszolgáltatás díjáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2011.(X.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A köztisztaságról és környezetvédelemről Módosított rendelet

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (VI.3.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának következményeiről Balatonfenyves Község

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2004.(VI.18.) rendeletével módosított 17/2001.(XII.7.) rendelete a település környezetvédelmének szabályairól * Martfű Város Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a településtisztaság egyes kérdéseiről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat

Részletesebben

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (XI.18.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XII.20.)

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XII.20.) LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete a település szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl. Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend. Göndörné Frajka Gabriella Jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. július 31-ei ülésére 3. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Szemétszállítás igénybevételéről

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2009 (III. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) önkormányzati rendelet 42

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

melyet a 5/2013.(II.11.) önkormányzati rendelet módosított.

melyet a 5/2013.(II.11.) önkormányzati rendelet módosított. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2012.(XI. 12. ) önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól melyet a 5/2013.(II.11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XI.04.) rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatásról Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) A rendelet tárgyi hatálya Nagykáta város közigazgatási területére terjed ki.

I. fejezet Általános rendelkezések. (1) A rendelet tárgyi hatálya Nagykáta város közigazgatási területére terjed ki. NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2008. (IV.30.) számú rendelete (a 3/2012. (II.29.) rendelettel módosítva) a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról Nagykáta

Részletesebben

Köztisztasági rendelet

Köztisztasági rendelet Monyoród község Önkormányzatának 4/1997.(VI. 15.) ÖR. sz. rendelete a köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás

Részletesebben

P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE

P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE a helyi környezet védelmérôl, a közterületek és ingatlanok rendjérôl, a település tisztaságáról Pölöske község képviselô-testülete a helyi

Részletesebben

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 15.) sz. RENDELETE A Település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2003. (I.31.) sz. Önk. Rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc

H:\gizike\egységes ör 2005\a hulladékgazdálkodásról szóló ör.doc 1/18 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21//2003.(V.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról a 4/2004. (I.30.), a 45/2005. (X.28.), a 44/2006. (XII.21.), a 36/2007. (XII.19.), a 32/2008.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009 (IV.30.)rendelete Balatonfenyves köztisztaságáról és közrendjéről (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves Község Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

I. Fejezet. 1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Püspökladány

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben az időközi módosításokat

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének

Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló. 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének Tiszacsege Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.21.) önkormányzati rendeletének a 19/2014.(XII. 11.) önkormányzati rendelettel, valamint az 5/2016.(II.16.)

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kisoroszi község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 22.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.6.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Homokbödöge Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.29.) számú r e n d e l e t e Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 26/2013.(XII.13.), 33/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.),

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Orci község képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 32/2002.(XII.12.),

Részletesebben