MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE"

Átírás

1 MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2004.(VI.18.) rendeletével módosított 17/2001.(XII.7.) rendelete a település környezetvédelmének szabályairól * Martfű Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 46. (1) c/ pontjában kapott felhatalmazás alapján Martfű város tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében a helyi körülményeket figyelembe véve az alábbi rendeletet alkotja: (1) A rendelet hatálya kiterjed I. fejezet Általános rendelkezések 1. a) Martfű Város közigazgatási területére; b) a jogi és természetes személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, társaságokra, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén laknak, tartózkodnak, illetve tevékenykednek. (2) E rendeletet kell alkalmazni: a) A települési szilárd hulladékokkal, a háztartási hulladékokkal, azok kezelésével és ártalmatlanításával, a köztisztasági szolgáltatásokkal összefüggő tevékenységekre, a települési szilárd hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet előírásainak figyelembe vételével. * Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg

2 2 b) a közterületek rendjével, a környezet tisztaságával kapcsolatos tevékenységre, (csapadékvíz elvezetése, zöldterület gazdálkodás, zöldterület fenntartása és karbantartása), c) a környezetkárosodás csökkentésének településre vonatkozó feladataira (zaj és rezgésvédelem). Alapfogalmak 2. a) A köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás, stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, - valamint a közterületek tisztántartása; b) települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása; c) közterületek: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet, (közút, járda, tér, közpark) továbbá a város közhasználatú zöldterületei; d) települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék (szemét) és az egyéb szilárd hulladék; e) háztartási hulladék: a lakásban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségben, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék, így pl: a salak (beleértve a központi fűtésből keletkezett salakot is) a rongy, a söpredék, hamu, korom, edény, evőeszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a műanyag konzervdobozt, üveget) a kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott vállalkozási tevékenység gyakorlásából keletkezett veszélyesnek nem minősülő hulladék, ha a naponta keletkező mennyiség nem haladja meg a rendelet alkalmazása szempontjából szokásosnak minősülő mennyiséget, mely 25 liter.

3 3 f) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb mértékű berendezés és készülék, stb, valamint az azokhoz tartozó területeken, illetőleg a közterületeken keletkezett szilárd hulladék, szemét) az ipari tevékenység során keletkező, az e/ pontban meghatározott mennyiséget meghaladó hulladék, építési törmelék; g) veszélyes hulladék: az a hulladék, amely vagy amelynek bármely összetevője, illetve átalakulási terméke olyan koncentrációban van jelen, hogy ezáltal az élővilágra, az emberi életre és egészségre, a környezet bármely elemére veszélyt jelent, illetve nem megfelelő tárolása és kezelése esetében károsító hatást fejt ki; h) köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a közterület tisztántartása, a települési szilárd hulladék kezelése; i) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó és síkosság-mentesítése, illetőleg pormentesítése; j) kezelés: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása, és a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása; k) ártalmatlanítás: a települési szilárd hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen, illetőleg létesítményben történő hasznosítás nélküli elhelyezése. II. fejezet Köztisztasági feladatok Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 3. (1) A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési környezet (különösen a közterületek) szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

4 4 (2) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosa, vagy jogszabályi felhatalmazás szerinti használója; illetve a tulajdonossal kötött megállapodás szerint erre kötelezett (továbbiakban: használó) köteles gondoskodni. (3) Az ingatlan tulajdonosának, használójának kötelessége továbbá a rendszeres és szakszerű rovar- és rágcsálóirtásról való gondoskodás. (4) Az ingatlan tulajdonosa, használója közreműködik: a) a ház, vagy telek előtti járdaszakasz és a zöldsáv teljes területének tisztántartásában, kaszálásában, b) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásában, (5) A Lakásszövetkezet és a társasházi közösségek kötelesek gondoskodni a tulajdonukban lévő földterületek és közlekedési utak karban- és tisztántartásáról. (6) A gondozatlan járdaszakasz vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az önkormányzat az ingatlan tulajdonosa költségére elvégezheti. (7) Az önkormányzat köteles az árkok tisztításából származó földet a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül elszállítani. 4. (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítését Martfű Város Önkormányzata Szolgáltatóval kötött szerződés alapján végzi. A közszolgáltatás igénybe vétele kötelező, melyért díjat kell fizetni. Szabályok külön rendeletben. (2) A veszélyes hulladék gyűjtéséről, biztonságos átmeneti tárolásáról és ártalmatlanításáról a hulladék termelőjének kell gondoskodnia.

5 5 5. (1) Martfű Város Önkormányzata a Városgondnokság útján gondoskodik a tulajdonában lévő: - terek, sétányok, parkok - közutak és a hozzátartozó műtárgyak, autóbusz várók, - autóparkoló helyek - piac területének tisztántartásáról. (2) A város területén lévő közterületek, utak, járdák hó- és jégmentesítése a Városgondnokság feladata (1. számú melléklet szerint). (3) A vasútállomás területének, valamint a vasutat keresztező járda tisztántartása és a hulladékok eltávolítása a vasút üzemben tartójának feladata. (4) Közterületen hulladékot csak az erre a célra rendszeresített gyűjtőedényzetben szabad elhelyezni. (5) A közterületi hulladékgyűjtő tartályok elhelyezése, ürítése a Városgondnokság feladata. (6) A közterületen elhelyezett hulladékgyűjtőbe háztartási hulladékot elhelyezni TILOS! (7) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, hulladékot, trágyát, rongyot, stb) csak biztonságosan, zárt módon, a KRESZ előírásainak megfelelően szabad szállítani. (8) A közterületen üzemképtelen vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek 3 napnál hosszabb ideig való tárolása TILOS! 6. Martfű Város Önkormányzata évente településtisztasági napokat szervez. A településtisztasági napok alatt a lakosság által kirakott minden olyan hulladékot az építési törmelék, a veszélyes- és mérgező anyagok, valamint a gazdasági tevékenységből származó hulladékok kivételével, melyek évközben a hulladéktároló edényekben nem helyezhetők el, az előre közhírelt időpontban, díjmentesen az önkormányzat elszállítja.

6 6 7. (1) A közterületnek jármű üzemeltetése során történő beszennyeződését (pl. olajfolyás) a jármű üzembentartója haladéktalanul köteles eltávolítani. (2) Közterületen gépjárművet mosni a (3) és (4) bekezdés figyelembe vételével szabad, míg a gépjármű alsó, illetve motortér mosása csatornahálózat kiépítése következtében a város belterületén TILOS! (3) TILOS gépjárművet mosni a 442 számú főközlekedési út városi átkelési szakaszán, a város telepszerű többszintes lakásokkal beépített utcáin, a csatornahálózat tisztítónyílásaitól, aknáitól mért 10 m-en belül. (4) TILOS gépjárművet mosni parkokban, játszótereken, a belterületi utak járdákhoz szorosan kapcsolódó füves, parkosított területén, valamint a pihenőpark területén és a közkifolyóktól számított 15 m-es távolságon belül. (5) Gépjármű mosása után az üzembentartó köteles gondoskodni a közterület megtisztításáról, víztelenítéséről. (6) A gépjárművek alsó, valamint motortér mosása a közterületen TILOS! III. fejezet A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 8. (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni. (2) A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.) égetni TILOS!

7 7 (3) A háztartásban kismennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék, háztartási tüzelő berendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető. (Megjegyzés: a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.(II.14.) Kormányrendelet 11. (2) bekezdés) Tarlóégetésre vonatkozó szabályok 9. (1) Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok, bevágás, stb.) mentén a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül bármely növényzet égetése tilos. (Megjegyzés: 21/2001.(II.14.) Kormányrendelet 11. (3) bekezdés) (2) Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése TILOS, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik. (Megjegyzés: a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.(II.14.) Kormányrendelet 11. (4) bekezdés.) Avar és kerti hulladék kezelésére, valamint tűzgyújtásra vonatkozó szabályok 10. (1) Hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos (Megjegyzés: 21/2001.(II.14.) Kormányrendelet 11. (1) bekezdés) (2) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet. (3) TILOS tüzet gyújtani a város belterületén, továbbá erdőben és az erdő szélétől mért 200 m-es távolságon belül a kijelölt tűzrakóhely kivételével fasorok mentén és a jegyző által elrendelt eseti tűzgyújtási tilalom ideje alatt a meghatározott helyeken.

8 8 Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok 11. (1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített állapotban szabad szállítani. (2) Építkezésnél, tatarozásnál, bontásnál, úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni. (3) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani. (4) A városban keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell arra, hogy a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Allergén növények ellen való védekezés szabályai 12. (1) Martfű város közigazgatási területén az e rendeletben 1. (1) bekezdésében felsorolt személyek a tulajdonukban (kezelésükben, használatukban) lévő területeket kötelesek a gyom és allergiát okozó növényektől (főként parlagfű) mentesen tartani. (2) A parlagfű irtásáról virágzás előtt az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni. (3) A parlagfű gyomirtását a lehetséges eszközök (mechanikus, vegyszeres) illetve engedélyezett gyomirtó szerek felhasználásával kell végezni. (4) A parlagfű vegyszeres gyomirtása tekintetében a Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az irányadó. (5) A leggyakoribb allergiát okozó növények virágzási idejét a 2. számú melléklet tartalmazza.

9 9 13. Az allergiát okozó növények különös tekintettel a parlagfűre felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyének, irtásának, továbbá az általuk okozott allergiás megbetegedésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalónak a lakosság körében való tudatosításáról az önkormányzat szórólapok és tömegkommunikációs eszközök révén gondoskodik. IV. fejezet A víz védelme 14. (1) A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000.(III.17.) Kormányrendelet szerint kevésbé érzékeny felszín alatti vízminőségi kategóriába került besorolásra. (2) A talaj és felszíni, felszín alatti vizek védelme érdekében veszélyes hulladékot, növényvédő-szert, műtrágyát, útsózási anyagot csak fedett, szivárgás mentes, vízzáró szigetelésű, zárt tárolóban szabad tárolni. (3) TILOS a vizek fertőzése és káros szennyezése. TILOS a vízelvezető rendszerekbe veszélyes hulladékot, vegyszert, azok csomagoló anyagait, mérgező anyagokat, motorolaj származékokat bevezetni. TILOS belterületi csapadékvíz elvezető rendszerekbe (árkokba) a fentieken kívül szennyvizet vagy egyéb más hulladékot juttatni. A vízelvezető rendszereket minden olyan hatástól védeni kell, ami a vizek öntisztulási képességét hátrányosan befolyásolja. (4) TILOS a meglévő ivóvízhálózatot veszélyeztetni, szabálytalan, engedély nélküli rákötéssel az ivóvizet szennyezni. (5) TILOS ásott vagy fúrt kutakba szennyvizet, veszélyes, mérgező hulladékot juttatni, kutakat engedély nélkül betemetni.

10 10 (6) Kút létesítése esetén, házi vízszükségletek kielégítése céljából, amennyiben a vízkivétel nem haladja meg az évi 500 m 3 vízmennyiséget, a települési önkormányzat jegyzőjének hatósági engedélye szükséges. Az illetékes vízügyi hatóság (KÖTIVIZIG) szakhatóságként működik közre. Minden egyéb esetben a KÖTIVIZIG az engedélyező hatóság. (Az eljárás lefolytatásáról és a beadandó kérelem mellékleteiről az évi LVII. törvény; a 72/1996.(V.22.) Kormányrendelet és a 18/1996.(VI.13.) KHVM rendelet intézkedik.) 15. (1) TILOS a szennyvízcsatorna hálózatba az egyesített rendszerű csatorna kivételével csapadékvizet bevezetni. (2) A városban kiépített szennyvízcsatorna hálózatra minden új ingatlan tulajdonosa köteles rákötni. A közcsatornára rákötött ingatlanok esetében, ahol előtisztítás szükséges (pl. éttermek, konyhák, gépkocsi-mosók) a megfelelően méretezett műtárgyak kiépítését és a későbbiekben szakszerű üzemeltetését biztosítani kell. (3) Szennyvizet a Városi Víz- és Csatornamű által üzemeltetett szennyvízcsatorna rendszeren kialakított szennyvízleürítő helyen szabad elhelyezni. (4) A közműpótló zárt szennyvíztározóból kiemelt szennyvizet szennyvízleürítő helyen szabad elhelyezni. TILOS szennyvizet kilocsolni! (5) A városi szennyvízhálózatba híg trágyát bevezetni TILOS! (6) Trágyát, trágyalevet elhelyezni mezőgazdasági rendeltetésű földterületen szabad, szakszerű mezőgazdasági eljárással, a közegészségügyi és élelmezés-egészségügyi szempontok figyelembe vételével.

11 11 V. fejezet Zöldterületek fenntartása, kezelése 16. Zöldterületnek minősül: a) a közterületnek minősülő közpark, b) pihenésre, szórakozásra, testedzésre is szolgáló véderdő, c) lakóépület elhelyezésére szolgáló tömbtelek közkert játszó és pihenőkert, stb. céljára kialakított része, d) közutat, járdát szegélyező, illetőleg a közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, részben vagy egészben növényzettel borított közterület, e) a szabadidőpark. 17. A város területén lévő közhasználatú parkok építéséről, felújításáról, fenntartásáról, gondozásáról és ápolásáról az önkormányzat gondoskodik. 18. (1) Közhasználatú zöldterületeket és azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit a rendeltetésüknek megfelelő célra és módon, állaguk sérelme nélkül mindenki ingyenesen használhatja. (2) A zöldterületek szennyezése TILOS! Szemetet, hulladékot csak az erre a célra felállított tároló edényekben szabad elhelyezni. (3) A zöldterületeken TILOS a növényzet letiprása, mindennemű károsítása. Zöldterületre TILOS gépjárművel behajtani, parkolni! (4) Közhasználatú zöldterületek jogszabályokon vagy hatósági határozatokon (közterület-használat, építési engedély, stb) alapuló más célú használata esetén a jogosított köteles a növényzet megfelelő védelméről gondoskodni.

12 12 (5) Aki a közhasználatú zöldterület állapotát valamely engedélyezett tevékenységével összefüggésben megváltoztatja, köteles a tevékenység befejezését követő 30 napon belül az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani. (6) Ha a közhasználatú zöldterület engedélyezett más célú használata folytán a növényzet, építmények, berendezések vagy felszerelések megsemmisülése várható, a jogosított köteles a saját költségén: a) a növényzet előzetes áttelepítéséről, illetve annak azonos értékű növényzettel való pótlásáról gondoskodni, továbbá b) az építmények, berendezések, felszerelések ellenértékét, illetőleg az azok áttelepítésének (le és felszerelésének, elszállításának stb.) költségeit megtéríteni. (7) A növényzet pótlása során minden kivágott a) fa helyett a környezetbe illő, megfelelő fát vagy 5 db cserjét kell ültetni, b) cserje helyett 2 db cserjét kell ültetni, c) egyéb növényzet pótlásáról a jegyző előírásai szerint kell gondoskodni. A pótlási kötelezettséget a tevékenység befejezését követő egy éven belül teljesíteni kell. (8) Fakivágási engedélyt indokolt esetben (kiöregedett fák, balesetveszély elhárítása céljából) vagy minőségi cseréhez az önkormányzat jegyzője adhat ki akkor, ha az más hatóság hatáskörébe nem tartozik. 19. (1) A közutak tartozékát képező fák, cserjék, bokrok közlekedés-biztonsági szempontból szükséges gondozását a közút fenntartója látja el. (2) A telek határánál csak olyan növényzet telepíthető, mely a szomszéd építményeinek és kerítésének karbantartását nem akadályozza, állagát nem rontja. (3) Köteles minden tulajdonos, üzemeltető a tulajdonában lévő területen a közlekedést akadályozó (járda és úttest fölé nyúló) faágak, bokrok gondozását, nyesését elvégezni.

13 13 A növényzet telepítési távolságára vonatkozó előírások 20. A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határától belterületen - szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élő sövény) esetében 0,8 m - 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 2,0 m - 3 m-nél magasabbra növő gyümölcs és egyéb fa, valamint gyümölcsés egyéb bokor (élő sövény) esetében 4,0 m. Játszóterek használata 21. A játszótereken 8 éven aluli gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak. A szülő a 8 éven felüli gyermek felügyeletéről is köteles gondoskodni, ha az a gyermek állapota, körülményei miatt indokolt. A játszóterek felszereléseit csak 14 éven aluli, a tornaszereket 18 éven aluli személyek használhatják. VI. fejezet A zajvédelem szabályai 22. A város területén szabadtéri rendezvények hangosító berendezéseire a zajterhelési határértékek a 8/2002.(III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében foglalt határértékek az irányadók. 23. (1) A közterületre irányuló hangszórás bármilyen hangosító berendezéssel csak a jegyző előzetes engedélyével történhet. (2) Zenés szórakozóhelyek környezetében a megengedett hangnyomás szint nappal 50 db, éjszaka 40 db.

14 (1) A rendelet hatályba lépése után, új és meglévő létesítmény esetén hangosító berendezést működtetni csak az építési engedélyben, illetve telephely engedélyben rögzített hatósági előírások betartásával lehet. (2) Az engedélykérelemnek tartalmaznia kell: - a létesítményt, a hangosító berendezést üzemeltető nevét, címét, - a tevékenységhez szükséges jogosítványt, - a hirdető-berendezés teljesítményének megnevezését, - a hirdető-berendezésre vonatkozó adatokat, a berendezést üzemeltető nevét, címét, - a tervezett hangosító hirdetés helyét, időpontját, időtartamát, - meg kell jelölni indokait, - a zajkibocsátási határérték betartására vonatkozó nyilatkozatot, - az üzembe helyezéshez kapcsolódó zaj- és rezgésmérés költségeinek vállalásáról szóló nyilatkozatot. (3) Az üzemeltető mérési jegyzőkönyvvel köteles igazolni a zaj- és rezgés kibocsátási határértékek betartását. (4) Mozgó hirdetés esetén a (2) pontban szabályozottakon túlmenően be kell nyújtani az útvonal megjelölését is. (5) Az (1), (2), (3) és (4) pontban előírtak nem vonatkoznak a honvédség, MÁV, illetve a tűzoltóság, rendőrség, polgári védelem, mentők, valamint rendkívüli események alkalmával szolgálati feladatot ellátó szervek tevékenységeire. (6) Azon üzemeltetőt, aki berendezését engedély nélkül üzemelteti, a jegyző kötelezi tevékenysége azonnali beszüntetésére. (7) Aki a berendezést az engedélytől eltérően üzemelteti, attól engedélyét a hatályos jogszabályi keretek között vissza kell vonni.

15 (1) A rendelet hatálya alá tartozó létesítményekben folytatott tevékenységből eredő zajszint megállapításánál, illetve a létesítményekben használt hangosító berendezés működésekor a lakó vagy intézményépület homlokzata előtt a szabadban 2 m távolságban, illetve az épületek közötti emberi tartózkodásra, pihenésre szolgáló területeken, illetve a terület közepén a mért zajterhelési értéket kell figyelembe venni. (2) Vendéglátó és szórakozást szolgáló egységekben zeneszolgáltatás általában 24 óráig, hétvégeken (péntek, szombat) éjjel óráig engedélyezhető. (3) Egyedi esetben a (2)-es ponttól eltérően, méltányossági alapon a jegyző ad felmentést. A kérelmet legkésőbb 5 nappal a rendezvény időpontja előtt kell benyújtani. Egyéb zajkeltő berendezésekkel kapcsolatos szabályok 26. A város belterületén TILOS: - akár emberi hanggal, akár hangszerrel vagy más technikai, illetve egyéb eszközzel a nyugalmat és csendet sértő zaj okozása, - erős zajjal járó ipari tevékenység, - zajt keltő munkák (fűnyírógép, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép stb.) végzése óra között. Megjegyzés: Az építési munkáktól származó zaj megengedett határértékeit a 8/2002.(III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A határértékeket minden üzemi létesítményre (a meglévőkre is) érvényesíteni kell.

16 16 VII. fejezet Környezetvédelmi ellenőrzés 27. (1) Az e rendeletben foglalt szabályok betartásának folyamatos ellenőrzésére a közterület felügyelő köteles. (2) Az állampolgároknak joga, hogy környezetveszélyeztetés, környezetkárosítás vagy környezetszennyezés esetén az önkormányzat és a környezetvédelmi hatóság figyelmét erre felhívja. Az állampolgári részvétel gyakorolható: - személyesen vagy képviselő útján, - társadalmi szervezetek révén, - önkormányzat útján. (1) Aki a rendelet Szabálysértési rendelkezések 28. a) 3. (3) bekezdésében, 5. (4) - (6) - (8) bekezdésében, 7. (1), (6) bekezdésében foglalt, az ingatlanok és közterületek tisztántartására, rendjére, b) 11. (2) bekezdésében szabályozott tűzgyújtásra, c) 19. (3) bekezdésében rögzített, a zöldfelületek fenntartására, kezelésére d) 18. (2) és (3) bekezdésében rögzített, a zöldfelületek fenntartására, kezelésére vonatkozó szabályokat megszegi, szabálysértést követ el és ,-Ftig terjedő pénzbírsággal sújtható.

17 17 (2) A szabálysértést elkövetővel szemben az (1) bekezdésben foglaltak miatt helyszíni bírság is kiszabható. A helyszíni bírság kiszabására a közterület felügyelő jogosult. VIII. fejezet Záró rendelkezések 29. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A kihirdetés szórólapos formában történik. (3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a települési környezet védelméről szóló 28/1996.(XI.29.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. Martfű, december 6. /: K o z m a Imre :/ /: B a l o g h Edit :/ polgármester jegyző

18 1. számú melléklet A Városgondnokság által tisztítandó és síkosság mentesítendő - utak: a város területén lévő szilárd burkolatú és stabilizált útalappal ellátott gyűjtő- és lakó utak. Elsődleges fontosságú a helyi járat és a 442 számú főútvonal városi átkelési szakaszán kijelölt gyalogátkelőhelyek (5 db) síkosság mentesítése. - kerékpárút: a dr. Münnich Ferenc úttól a Móra Ferenc útig teljes hosszban. - járdák: a Lenin út páratlan oldala a Tisza Cipő Rt-től a Sporttelepig, Május 1 út páros oldala a Rendőrségtől a Tisza-parti orvosi rendelőig, Mártírok út páratlan oldala az autóbusz pályaudvartól a Lenin útig, az autóbusz pályaudvartól a Tisza Cipő Rt-ig vezető járda, a Tisza Cipő Rt. kerítése mellett vezető járda, a Szolnoki út páratlan oldala a Május 1 úttól a dr. Münnich Ferenc útig, Mártírok úttól a vasútállomásig, Munkácsy út páratlan oldala a Martos Flóra úttól a Mártírok útig, Szent István út mellett húzód járda a Mártírok útig, Szent István tér, az önkormányzati tulajdonban lévő középületek környéke.

19 2. számú melléklet Szálló virágpor naptár február március április május június július aug. szept. Mogyoró **** **** ### Égerfa **** **** ### Fűzfa **** **** ### Szilfa **** **** Nyárfa **** **** ### Kőrisfa **** **** Nyírfa **** **** Bükkfa **** **** Tölgyfa **** **** ### Borjúpázsit **** **** **** **** ### Akác **** **** Csomós ebir **** **** Bíborhere **** **** **** Réti perje **** **** **** Rozs **** **** **** Aranyzab **** **** **** Csenkesz **** **** **** **** ### Lándzsás útifű **** **** **** **** Rozsnok **** **** **** **** ### Mezei komócsin **** **** **** **** **** Angol perje **** **** **** **** ### Fekete bodza **** **** **** Búza **** Pántlikafű **** **** **** Taréjos cincor **** **** Zab **** **** **** Selyemperlye **** **** **** Hársfa **** **** Csalán **** **** **** **** Tippan **** **** **** Üröm **** **** ### Aranyvessző **** **** **** Parlagfű **** **** **** **** = Fővirágzás ### = Utóvirágzás

20 KÖRNYEZETVÉDELMI NAPIRENDEK december 7. Beszámoló a település környezetvédelméről szeptember 26. Beszámoló a Környezetvédelmi Program végrehajtásáról augusztus 10. Beszámoló a Hulladékgazdálkodási Terv készítéséről A évi Munkatervben már szerepelt ez a két napirend (környezetvédelmi program végrehajtása és a hulladékgazdálkodási terv), de a hulladékgazdálkodási terv miatt el kellett halasztanunk. Napirendek, ahol érintett a környezetvédelmi tevékenység is: december november 29. a települési szilárd hulladékkal összefüggő december 18. feladatok végrehajtásáról november április 25. állattartás szabályozása szeptember június évi program szeptember 25. Beszámoló a Városgondnokság tevékenységéről

21 Szóbeli kiegészítés a Környezetvédelmi Programhoz, illetve a Környezetvédelmi és Városszépítő Egyesület véleményezéséhez 1. Törvénysértő mulasztást nem követett el a képviselő-testület, mert a 2000-ben elfogadott környezetvédelmi programot a szeptember 6-i közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén áttekintette. A program felülvizsgálatát a képviselő-testület a évi munkatervében is ütemezte, de azt a hulladékgazdálkodási terv készítése miatt, az egységes áttekintés érdekében az idei évre halasztotta. Az elmúlt három évben a képviselő-testület 11 alkalommal tárgyalt környezetvédelmi tárgyú, illetve annak egy részterületét érintő napirendet, melyekről a helyi újságon keresztül minden alkalommal tájékoztattuk a lakosságot. A jelenlegi beszámoló elsősorban a helyben működő gazdálkodó szervek környezetvédelmi eredményeit rögzíti, mert a környezetvédelmi programban számukra meghatározott feladatok áttekintése most vált aktuálissá, míg 2002-ben jobbára az önkormányzati tevékenység áttekintésére került sor. A településen működő gazdálkodó szervek komoly veszélyforrást jelenthetnének a település számára, de a környezetvédelem területén általuk végrehajtott beruházások javítják településünk környezeti állapotát, mely tény indokolta a tevékenységükről szóló részletesebb tájékoztatást. 2. Belvízelvezető rendszer, szikkasztó árkok ben készült el a város csapadékvíz elvezető rendszerének térképe, írásos anyaggal együtt, melyet a KÖTIVIZIG Mezőtúri Szakaszmérnökségének, valamint a Katasztrófavédelem Kunszentmártoni Kirendeltségének is megküldtünk. A rendszerben lévő hiányosságot, problémát, melyet 2 db torkolati zsilip okozott, megszüntettük. A 2 db torkolati zsilip felújítását a Mezőtúri Vízgazdálkodási Társulat végezte el a Zsófia-halmi csatorna karbantartási munkái után. A Városi Víz- és Csatornamű ellenőrző-felújító tevékenysége folyamatos ezen a területen. 3. A városi hulladéklerakó bezárása azonnali intézkedésként december 31-én megtörtént. A hulladéklerakó december 31-ig történő bezárását rekultivációját a Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség határozta meg önkormányzatunk számára. Ez nem azt jelenti, hogy ekkorra kell megcsinálnunk, hanem azt, hogy ez a végső határnap.

22 - 2 - Önkormányzatunk kellő anyagi fedezet birtokában bármikor az idő intervallumon belül elvégezheti a rekultivációt. Az sem kizárt, hogy a Szolnok és térsége regionális hulladéklerakó üzembe helyezése után településünk is azon települések között lesz, akik közös pályázattal rekultiválják felhagyott, bezárt hulladéklerakóikat. 4. Zöldfelületek karbantartása. A zöldfelületek karbantartását, gondozását a Városgondnokság végzi. Az első nagy létszámleépítés előtt 20 fő foglalkozott ezzel a tevékenységgel, ma a közcélú foglalkoztatottakkal együtt fő végzi ezt a munkát. Mindezek mellett az egyesület által felajánlott segítséget köszönettel vesszük. 5. A monitoring rendszer a volt hulladéklerakó körül kiépített. Minden év december 31-ig meg kell küldenünk a vízvizsgálat eredményeit a környezetvédelmi felügyelőségnek. Zajtérkép készítésére önkormányzatunk jogszabályilag nem kötelezett. A jelenlegi környezeti állapot nem is indokolja. 6. A környezetvédelmi törvény 47. (1) bekezdése felsorolja a környezetvédelmi program különös tartalmi követelményeit. Városunk környezetvédelmi programjának szerkezete hasonló más települések programjának szerkezetéhez, és igazodik a helyi sajátosságokhoz. 7. Az egyesület megalakulása után az első általa megszervezett veszélyes hulladékgyűjtéshez a Városgondnokság által nyert pályázati pénzeszközt átadtuk. 8. A környezetvédelmi törvény 98. -a az európai unióhoz való csatlakozásunk után szabályozza a környezetvédelmi társadalmi szervezetek jogait. Eszerint a szervezetnek jogszabály véleményezési igényét be kell jelenteniük az illetékesnek (minisztérium vagy települési önkormányzat). Az önkormányzat munkaterve tartalmazza a hulladékgazdálkodási terv napirendre tűzését.

23 1. A hulladékgazdálkodásról szóló évi ILIII. Törvény előírásai szerint minden települési önkormányzat hulladékgazdálkodási tervet köteles készíteni. Az országos és területi hulladékgazdálkodási tervek figyelembevételével készült el a helyi hulladékgazdálkodási terv, melyet a tervező Hazai Térségfejlesztő Rt. véleményezés céljából a törvény rendelkezéseinek megfelelően megküldött a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. A felügyelőség véleménye, hogy a terv megfelel a hulladékgazdálkodásról szóló törvényben megfogalmazott alapelveknek, valamint az Észak-Alföldi Régió hulladékgazdálkodási terv célkitűzéseinek és ezzel együtt az országos hulladékgazdálkodási tervnek. A hivatkozott törvény 35. (3) bekezdése szerint az előzőekben elmondottaknak megfelelően elkészült hulladékgazdálkodási tervet a települési önkormányzat rendeletben hirdeti ki mely előírásnak előterjesztésünk megfelel. Az önkormányzat és a hulladékkezelési közszolgáltatást végző szervezet között létrejött szerződés szerint a szolgáltató lomtalanítást az önkormányzat eseti megbízás alapján végez. 2. A regionális hulladéklerakó telepek kialakításával megfogalmazódik az a cél, hogy a különböző hulladékok egy helyen kerüljenek lerakásra, illetve a hulladék szelektíven gyűjtött egyes részei újrahasznosuljanak. Ebbe a körbe tartozik a komposztálásra használható anyag, illetve az építési törmelék, amelyik újra felhasználható anyagnak minősül. A szelevényi hulladéklerakó területén pályázati pénzeszköz felhasználásával fogják biztosítani a komposztálást, illetve az építési törmelék feldolgozását újrahasznosítás céljából, melyhez önkormányzatunk is csatlakozott. Ez várhatóan ez évben megvalósul. 3. A gyógyszermaradványokat a gyógyszertár visszaveszi. 4. Szelektív gyűjtőszigetek. A gyűjtőedényeknek nincs bérleti díja, hiszen azt pályázaton nyerte önkormányzatunk. Csak ürítésért fizetünk szerződés szerint. Feladatunk ezzel kapcsolatban a lakosság figyelmének felhívása, hogy a műanyag flakonokat a gyűjtőharangba helyezés előtt kisebb méretűre préseljék össze. 5. A szemétszállítási díj meghatározása a szolgáltató által benyújtott javaslat alapján a képviselő-testület feladata. A ténylegesen elszállított hulladék mennyiség mérése nem megoldott a járműveken. Másfajta szemétszállítási díj kialakítása körültekintő, alapos elemző munkát igényel.

24 MARTFŰ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 5435 Martfű, Szent István tér 1. Tel: 56/ ; Fax: 56/ /2005. szám Tárgy: rendelet-tervezet megküldése Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke Tokár István elnök részére Tisztelt Elnök Úr! A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. Törvény 48. (2) bekezdése értelmében tájékoztatásul megküldöm Martfvű város hulladékgazdálkodási terve rendelet-tervezetét. Martfű, április 27. Tisztelettel: /: K o z m a Imre :/

25 MARTFŰ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 5435 Martfű, Szent István tér 1. Tel: 56/ ; Fax: 56/ /2005. szám Tárgy: rendelet-tervezet megküldése TISZAFÖLDVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Borza Attila polgármester részére Tisztelt Polgármester Úr! A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. Törvény 48. (2) bekezdése értelmében tájékoztatásul megküldöm Martfvű város hulladékgazdálkodási terve rendelet-tervezetét. Martfű, április 27. Tisztelettel: /: K o z m a Imre :/

26 MARTFŰ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 5435 Martfű, Szent István tér 1. Tel: 56/ ; Fax: 56/ /2005. szám Tárgy: rendelet-tervezet megküldése KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA Czédli Gyula polgármester részére Tisztelt Polgármester Úr! A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. Törvény 48. (2) bekezdése értelmében tájékoztatásul megküldöm Martfvű város hulladékgazdálkodási terve rendelet-tervezetét. Martfű, április 27. Tisztelettel: /: K o z m a Imre :/

27 MARTFŰ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 5435 Martfű, Szent István tér 1. Tel: 56/ ; Fax: 56/ /2005. szám Tárgy: rendelet-tervezet megküldése RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA Kecskés János polgármester részére Tisztelt Polgármester Úr! A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. Törvény 48. (2) bekezdése értelmében tájékoztatásul megküldöm Martfű város hulladékgazdálkodási terve rendelet-tervezetét. Martfű, április 27. Tisztelettel: /: K o z m a Imre :/

28 MARTFŰ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 5435 Martfű, Szent István tér 1. Tel: 56/ ; Fax: 56/ /2005. szám Tárgy: rendelet-tervezet megküldése VEZSENY KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA Hatvani Lajos polgármester részére Tisztelt Polgármester Úr! A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. Törvény 48. (2) bekezdése értelmében tájékoztatásul megküldöm Martfű város hulladékgazdálkodási terve rendelet-tervezetét. Martfű, április 27. Tisztelettel: /: K o z m a Imre :/

29 MARTFŰ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 5435 Martfű, Szent István tér 1. Tel: 56/ ; Fax: 56/ /2005. szám Tárgy: rendelet-tervezet megküldése A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. Törvény 48. (2) bekezdése értelmében tájékoztatásul megküldöm Martfű város hulladékgazdálkodási terve rendelet-tervezetét. Martfű, április 27. Tisztelettel: /: K o z m a Imre :/ Kapják: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke -- Tokár István Tiszaföldvár Város Polgármestere -- Borza Attila Kengyel Község Polgármestere -- Czédli Gyula Rákócziújfalu Község Polgármestere -- Kecskés János Vezseny Község Polgármestere -- Hatvani Lajos

Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól

Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól 1 Göd Város Önkormányzat 6/2000. (II.22.) sz. Ök rendelete Göd Város helyi környezetvédelmi szabályairól Göd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2001. (II. 20.) sz. rendelete a helyi környezet védelmének szabályairól az 5/2005.(VIII.30.), 7/2008.(V.30.), 11/2009.(IX.25.), 13/2011.(XI.29.),

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII.10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (VI. 21.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és környezetvédelemről. Cibakháza Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 19/2001. (VI. 29.) sz. rendelete a környezetvédelemről Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a község

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2011.(X.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A köztisztaságról és környezetvédelemről Módosított rendelet

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (IV.04.) sz. rendelete A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben Sződ

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére. Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére. Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. március 20-i ülésére Tárgy: A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! Belső ellenőri vizsgálat folyt le 2014. évben.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról Somoskıújfalu

Részletesebben

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2004. /IV.26./rendelete. a környezetvédelemről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2004. /IV.26./rendelete. a környezetvédelemről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. /IV.26./rendelete a környezetvédelemről Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testülete a község környezeti állapotának egyre rosszabbodó

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2000./XII.21./ r e n d e l e t e. a környezetvédelemről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2000./XII.21./ r e n d e l e t e. a környezetvédelemről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2000./XII.21./ r e n d e l e t e a környezetvédelemről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2000./XII.21./ rendelete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Ellend község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/1999. (VII.27.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelez igénybevételér

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Ellend község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/1999. (VII.27.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (Egységes

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRÔL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL (Egységes szerkezetben

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VI.02.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól

GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VI.02.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/009. (VI.0.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól Galambok Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER (4) Egyéb rendezvények tervezett megtartása esetén az üzletvezető bejelentése alapján a rendezvény helyének, idejének megjelölésével a jegyző határozattal dönt. A bejelentést a rendezvény megtartása előtt

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2.

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2. TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 10/2006. (VI. 2.) rendelete (Egységes szerkezetbe foglalva) Taksony Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/461-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 10/1998. (VI.22.) Önk. számú rendelete a környezetvédelemről. I. fejezet Bevezető rendelkezések

Dunabogdány Község Önkormányzatának 10/1998. (VI.22.) Önk. számú rendelete a környezetvédelemről. I. fejezet Bevezető rendelkezések Dunabogdány Község Önkormányzatának 10/1998. (VI.22.) Önk. számú rendelete a környezetvédelemről (Egységes szerkezetben a 2/1999.(I.11.), 8/l999. (V.25.), 5/2000.(II.28.), 2/2001. (II.14.), 11/2001. (VI.29.),

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1/2008. (II.16.) Önkormányzati rendelet az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról. helyi hulladékgazdálkodásról, helyi közszolgáltatás igénybevételéről Petrivente Községi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete

6/2000.(II.24.) önkormányzati rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 5/2003.(IV.01.), - 9/2004.(VII.18.), - 13/2009.(VII.08.), 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendeletekkel módosított 6/2000.(II.24.) önkormányzati

Részletesebben

P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE

P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE P Ö L Ö S K E KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2006. (IV. 20.) RENDELETE a helyi környezet védelmérôl, a közterületek és ingatlanok rendjérôl, a település tisztaságáról Pölöske község képviselô-testülete a helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(II.10.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

melyet a 5/2013.(II.11.) önkormányzati rendelet módosított.

melyet a 5/2013.(II.11.) önkormányzati rendelet módosított. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2012.(XI. 12. ) önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól melyet a 5/2013.(II.11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről I.

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről I. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(III.26.) számú rendelete a helyi környezet és a természet védelméről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. (továbbiakban:

Részletesebben

26/1995. (XI.28.) Kt. rendelete a A KÖZTISZTASÁGRÓL

26/1995. (XI.28.) Kt. rendelete a A KÖZTISZTASÁGRÓL 1 SZIGETHALOM 1 VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 26/1995. (XI.28.) Kt. rendelete a A KÖZTISZTASÁGRÓL (egységes szerkezetben a 13/1996. (V.14.), a 36/2008.(XII.30.), a 6/2010.(III.26.) és a 16/2012.(V.29.) önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(XII.10.) rendelete a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó, szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 1. oldal, összesen: 10 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2000.(IV.10.) sz., 17/2000.(IV.6.) sz., 44/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 22/1999. (VI.7.)sz. rendelete a köztisztasággal

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Jegyzőjétől A Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (VI.3.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának következményeiről Balatonfenyves Község

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005. (X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Galambok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásáról, valamint ennek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének a 10/2009./II.13./ sz. rendelettel módosított 2/1999. /I.28./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009 (IV.30.)rendelete Balatonfenyves köztisztaságáról és közrendjéről (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves Község Önkormányzat

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1 Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XII.23.) számú rendeletével módosítva TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Bajcsy Zs. út 13. /fax 48/411-435 BERENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 16/2012.(V.7.), 18/2010.(XII.20.), 20/2009.(XII.01.), 13/2009.(I.30.), 22/2008.(XII.21.), 28/2007.(XII.10.), 8/2007.(IV.02.), 11/2004.(VI.11.) és 3/2002.(II.04.) számú rendelettel

Részletesebben

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2006.(XII.29.) sz. rendelete A SZENNYVÍZCSATORNA SZOLGÁLTATÁS DÍJÁRÓL Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011.(II.23.)sz. rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodásról Örményes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE

SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE SOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2002. (IX. 05.) sz. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Som község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Orci község képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata (jogharmonizációs

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/1996. (XII.10.) rendelete

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/1996. (XII.10.) rendelete HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/1996. (XII.10.) rendelete Homokbödöge község Összevont Rendezési Tervéről Homokbödöge Önkormányzat Képviselőtestülete /Továbbiakban: Önkormányzat/

Részletesebben

2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma

2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:19-20, d./ határozata: 189-197,

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a helyi környezet védelmérõl szóló 23/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete egységes szerkezetben a 18/2005 (VI. 1.) számú rendeletével Lábatlan város képviselõ-testülete

Részletesebben

I.fejezet. Bevezető rendelkezések

I.fejezet. Bevezető rendelkezések Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 15/2005. (IX.15.) Ök.sz. rendelete a 10/2004. ( IV.30.) Ök.sz. rendelet- módosításáról a helyi környezet és természetvédelemről Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzati Képviselı- testülete 4/1996. ( II.26 ) számú önkormányzati rendelete

Varsány Község Önkormányzati Képviselı- testülete 4/1996. ( II.26 ) számú önkormányzati rendelete Varsány Község Önkormányzati Képviselı- testülete 4/1996. ( II.26 ) számú önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásról Varsány község Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

29/2004. (V.25.) rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDAÖRS VÁROS ZÖLDFELÜLETEINEK ÉS ZÖLDTERÜLETEINEK MEGÓVÁSÁRÓL, HASZNÁLATÁRÓL, FENNTARTÁSÁRÓL ÉS FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ a 18/2005. (II.23.), 35/2005. (V.25)

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya 29/2011. (X. 07.) önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól (A 17/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletek módosításával egységes szerkezetben) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 45/2001 (XII. 22.) SZÁMÚ RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről egységes szerkezetben a 25/2002. (XII. 17.) számú rendelettel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (I. 18.) számú önkormányzati rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

Részletesebben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben

az azt módosító 15/2007. (XII. 27.) rendelettel egységes szerkezetben Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005./III.8./ sz. rendelte A helyi környezetvédelemről,a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról az azt módosító 15/2007. (XII.

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI. 15.)Kt. sz. rendelete. A Környezetvédelemről 1

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI. 15.)Kt. sz. rendelete. A Környezetvédelemről 1 2 FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI..)Kt. sz. rendelete A Környezetvédelemről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Köztisztasági rendelet

Köztisztasági rendelet Monyoród község Önkormányzatának 4/1997.(VI. 15.) ÖR. sz. rendelete a köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás

Részletesebben

1. Az alaprendelet (továbbiakban R ) 2.. (2) és (3) bekezdése hatályát veszti.

1. Az alaprendelet (továbbiakban R ) 2.. (2) és (3) bekezdése hatályát veszti. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (III. 22.) rendelete a környezetvédelemről szóló 23/2000. (XII.08.) rendelet módosításáról Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (V.14.) önkormányzati

Részletesebben

a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl

a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl 1 TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2002. (XII. 10.) RENDELETE a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérôl Tura város képviselô-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről 1 Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete a környezetvédelemről A rendelet célja a természeti-környezeti értékek megőrzése, javítása és védelme, a község arculatának

Részletesebben

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1

13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1 a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról Egységes szerkezetbe foglalva a 25/2008. (VI.20.), valamint

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete

12/2004. (VI.30.) sz. rendelete K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 12/2004. (VI.30.) sz. rendelete A HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005.(X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011./VII.13./ önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Dozmat község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 15.) sz. RENDELETE A Település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez

I. Fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról. 1. Általános rendelkezések a rendelet I. Fejezetéhez 1 Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3)

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3) BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E (1)-(3) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáról és a fizetendő díjakról

Részletesebben