b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:"

Átírás

1 Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. tv. (Ötv) 16.. bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Helyi Építési Szabályzatról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendeletét módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja. Általános el írások Az el írások hatálya 1. A helyi építési szabályzat (HÉSZ) hatálya Vállus Község teljes közigazgatási területére terjed ki. (2) A szabályozási tervek hatálya a beépítésre szánt területekre terjed ki Az el írások alkalmazása 2. Az el írásokat a szabályozási tervvel együtt kell alkalmazni. A HÉSZ mellékletei: a.) 1 sz. melléklet a közm létesítmények véd távolságairól. b.) Belterület szabályozási terve m=1:2000 c.) Iparterület szabályozási terve m=1:2000 d.) Az észak-nyugati lakóterület szabályozási terve (SZ 2) m= 1:2000 e.) Külterület szabályozási terve (SZ 3) m=1: (2) A település 1. -ban meghatározott területén területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, b víteni, felújítani, helyreállítani, korszer síteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt adni - az OTÉK, az évi LXXVIII. törvény, el írásai mellett - csak a szabályozási terv és jelen szabályzat rendelkezéseiben foglaltaknak megfelel en szabad. (3) A település a Balaton Kiemelt Üdül Körzet Területének része a Balatoni Területrendezési Szabályzat (BTSZ) megállapításáról szóló évi LVII. törvényben meghatározott szabályozási el - írásokat figyelembe kell venni. Az egyes védelmi övezetekhez tartozó területek helyrajzi számát a HÉSZ 20. -a tartalmazza. (4) A település azon területein, amelyeket nem érint a szabályozási terv, a m velési ág szerint meghatározott terület felhasználási kategóriák HÉSZ-ben meghatározott el írásait kell alkalmazni. A szabályozás elemei 3. Kötelez szabályozási elemek: a.) beépítésre szánt terület határvonala b.) szabályozási vonal c.) terület-felhasználási határvonal d.) övezeti besorolás e.) a telek megengedett beépítettségének maximális mértéke f.) a telken belül a zöldfelület legkisebb mértéke g.) a beépíthet ség feltételéül szabott közm vesítettség mértéke h.) megengedett legnagyobb építmény magasság 1

2 i.) építési hely ( az építési telkeken az el kert, az oldalkertek, valamint a hátsókert elhagyásával a telek beépíthet területe ) j.) építési vonal k.) az övezeten belül megengedett legkisebb beépíthet telekméret l.) a tet hajlásszöge (2) Irányadó szabályozási elemek: a.) telekhatár b.) irányadó telekhatár ( a szabályozási terv által javasolt telekalakítást rögzíti ) c.) megszüntet jel ( a szabályozási terv által megszüntetend telekhatárokat rögzíti ) (3) A kötelez szabályozási elemek módosítása csak a szabályozási terv részleges felülvizsgálatával, illetve módosításával hajtható végre. (4) Az irányadó szabályozási elemekt l való eltérés a telekrendezési hatósági eljárás során lehetséges. Terület-felhasználás 4. A település igazgatási területét építési szempontból a.) beépített és beépítésre szánt b.) beépítésre nem szánt területbe kell sorolni. (2) A település igazgatási területe a beépített és beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege szerint az alábbi terület felhasználási kategóriákba tagolódik a.) falusias lakóterület b.) gazdasági kereskedelmi, szolgáltató terület c.) különleges: (idegenforgalmi területek, szennyvíztisztító területe, temet, templom, bányászati múzeum, kilátó, turistaház) terület. (3) beépítésre nem szánt területek a.) közlekedési- és közm elhelyezési-, b.) zöld (közpark)-, c.) erd -, d.) mez gazdasági-, e.) vízgazdálkodási terület. f.) különleges beépítésre nem szánt terület (állat bemutató simogató - park) Külterület és belterület 5. A belterületi határ változatlan marad. Beépítésre szánt területek Falusias lakóterületek 6. Falusias lakóterületi besorolású a belterületi szabályozási terv szerinti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sz. tömb, valamint az SZ 2 szabályozási terven jelölt terület. 2

3 (2) Az övezetben kialakítható beépítési mód, beépítettség, maximális építménymagasság és az építési telek minimális területe a Szabályozási Tervben az adott tömbre megállapított övezeti szabályozás keretében került megállapításra. Lf beépítési mód legnagyobb beépítettség % max. homlokzat mini. telekméret magasság (3) A beépítés módja és az oldalkert meghatározása: a.) A beépítés módja jellemz en oldalhatáron álló. Beépíthet az É-i, ÉNY-i és az ÉK-i telekhatár, az oldalkert mérete minimum 4m. b.) Az OTÉK-ban el írt legkisebb építménytávolságot el nem ér, kialakult beépítés esetén a szomszédos telekhatár felé t zfalat kell kialakítani, az oldalkertbe nyúló részen nyílás elhelyezése csak az OTÉK 37 (2) pontja szerint lehetséges. (4) Az el kert mérete: a.) Az új beépítés esetén az el kert minimális méretét a szabályozási terv szerint kell meghatározni. b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: 7,5 m legyen. (5) Az övezet telkeit a közterületek fel l legfeljebb 1,6 m magas átlátható kerítéssel, vagy 1,20 m magas rakott k kerítéssel, illetve él sövénnyel lehet bekeríteni. (6) A terület építési övezeteiben építési engedély csak teljes közm vesítettség esetén adható. a.) A csapadék elvezetése nyíltvíz-tartásos elvezet rendszerrel lehetséges. b.) Az építési terület szennyvízcsatorna hálózati csatlakozásának kiépítése minden esetben szükséges. (7) Az épületek csak magas tet vel létesíthet k. A tet hajlásszöge 30 -nál alacsonyabb, 50o-nál meredekebb nem lehet. (8) Teto héjazatként fémtáblás lemez, pala és bitumenes lemezfedések alkalmazása nem megengedett. Kivétel: palatet állagmegóvása, javítása céljára bitumenes lemez alkalmazható. (9) Közútról vagy magánútról közvetlenül fel nem tárható telkeken az épületek csak állagmegóvás céljából újíthatók fel, b vítésük nem lehetséges. (10) A homlokzati formaképzésben, színválasztásban a környezethez való alkalmazkodás legyen a meghatározó. (11) Térszint alatti építmény csak épület elhelyezésére alkalmas helyen építhet az ily módon beépített terület nem haladhatja meg a beépíthet terület 30%-át. (12) Az övezetben elhelyezhet k az OTÉK 14 szerinti építmények elhelyezhet k, kivéve: a.) sportlétesítmény b.) üzemanyagtölt (13) A területen megengedett legkisebb zöldfelület: 40 % Gksz SZ 30% m2 Kereskedelmi - gazdasági terület 7. jellel ellátott gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató területi besorolású a szabályozási terv szerinti 11 sz. tömb mely szabadon álló beépítési móddal alakítható ki. (2) A szükséges parkoló területet telken belül biztosítani kell. (3) A területek átmeneti hasznosítása csak zöldfelületi és mez gazdasági funkció lehet. 3

4 (4) A terület építési övezeteiben építési engedély csak teljes közm vesítettség esetén adható. a.) A csatorna pótlását csak a környezetvédelmi és a vízügyi hatóság által elfogadott vízzáró szennyvíztároló, illetve egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény megléte biztosítja. (5) Az épületek csak magas tet vel létesíthet k. A tet hajlásszöge 30 -nál alacsonyabb, 50o-nál meredekebb nem lehet. A héjazat színe piros, vagy barna legyen. (6) 9 m-nél szélesebb épület létesítése, illetve az (5) pontban meghatározottaktól való eltérés esetén, egyedi tájvizsgálat készítése szükséges, melyet az engedélyi benyújtása el tt a BFNP Igazgatóságánál kell jóváhagyatni. (7) Az építési övezetben épületek szabadon álló beépítési móddal alakíthatók ki. (8) Az oldalkert mérete azonos funkciójú telkek között minimum 6 méter, eltér funkciójú telkek mellett 15 m széles beépítetlen véd sávot kell kialakítani és fasorral beültetni. (9) A területen megengedett építési használat határértékei: a.) Megengedett legnagyobb beépítettség: 30 % b.) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m c.) Megengedett legkisebb zöldfelület: 40 %. (10) A telken belül az épületek közötti minimális távolság az OTÉK 36. -a alapján határozandó meg. A kereskedelmi, szolgáltató területen nem helyezhet k el a környezetre jelent s hatást gyakorló tevékenységek. Az övezet beépíthet telkeinek minimális mérete 3000 m 2. A beépíthet telek minimális szélessége a beépítési vonalon 20 m. (11) Az övezetben található lakóépületek felújítása és egy alkalommal 25 m2-rel történ b vítése megengedhet. Különleges terület Turistaház területe K-1 SZ 10% 4,0 K 8. jellel ellátott különleges terület a 031 hrsz.-ú telek. (2) A területen a gyalogos és kerékpáros túrizmus kiszolgáló létesítményei helyezhet k el. (3) Az épületek csak fok közötti hajlásszög magastet vel létesíthet k. (4) A területen telekosztással új telek nem alakítható ki. (5) A területen megengedett építési használat határértékei: - legnagyobb beépítettség: 10% - legnagyobb építménymagasság: 4,0 m - legkisebb zöldfelület: 60 %, amelyet háromszint növényzettel kell betelepíteni. Temet területe K-2 9. jellel ellátott különleges besorolású a szabályozási terv szerinti 10 sz tömb (2) Temet terület-felhasználási kategóriájú területbe a település temet i tartoznak. 4

5 (3) A temet területén csak a temetésekhez tartozó, illetve azt kiszolgáló épületek és létesítmények (kápolna, halottasház, ravatalozó, sírépítmények, kripták, urnahelyek), valamint úthálózat, közm - vek, utcabútorok, képz m vészeti alkotások és növényzet helyezhet el. (4) A temet körül 50 m-es véd távolságon belül élelmiszer el állító és kereskedelmi, vendéglátó létesítmény nem alakítható ki. (5) A temet k 50 m-es véd távolságán belül, az építési engedélyezési eljárásba az egészségügyi szakhatóságot be kell vonni. A templom területe K jellel ellátott terület a 91 hrsz. telek (2) A területen m emlék templom található. Bármilyen építmény, épület elhelyezése, b vítése, felújítása esetén engedélyez hatóság a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási és Hatósági Osztály Keszthelyi Regionális Irodája. A szennyvíztisztító területe SZt 11.. a 059 hrsz telken van kialakítva (2) A szennyvíztisztító területén csak az üzemeléshez szükséges épületek helyezhet k el. A szabadtéri bányamúzeum területe 12.. Kb jel különleges terület a 054/1 hrsz.-ú telken van kialakítva. (2) A területen a bányamúzeum szabadtéri létesítményei helyezhet k el. - legnagyobb beépítettség: 10% - legnagyobb építménymagasság: 4,0 m - legkisebb zöldfelület: 60 %, amelyet háromszint növényzettel kell betelepíteni. A bányamúzeum kiszolgáló területe Kb1 jel különleges terület a 055 hrsz.-ú telken a felhagyott vízm területén van kialakítva. (2) A területen a bányamúzeum szabadtéri létesítményei helyezhet k el. - legnagyobb beépítettség: kialakult ( a meglév épület nem b víthet ) - legnagyobb építménymagasság: 4,0 m 5

6 - legkisebb zöldfelület: 60 %, amelyet háromszint növényzettel kell betelepíteni. Idegenforgalmi szolgáltató terület 14.. K-4 SZ 10% 4,0 1 ha jellel ellátott különleges területi besorolású a szabályozási terv szerinti 9, 10 sz tömb (2) A terület elhelyezhet épületek a.) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület b.) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület c.) sportlétesítmény d.) A tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakások a beépített terület 30 %-ig e.) gazdasági célú állattartó épület a lovas turizmust szolgáló lóistálló kivételével nem helyezhet el. (3) Az építési övezetben épületek szabadon álló beépítési móddal alakíthatók ki. (4) Egy telken belül több épület elhelyezhet. Az épületek paraméterei a következ k: a.) Megengedett legnagyobb beépítettség: 10 % b.) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,0 m, a homlokzatmagasság sehol sem haladhatja meg a 6 m-t. c.) Megengedett legkisebb zöldfelület: 80%. (5) Az övezet beépíthet telkeinek minimális mérete m 2. (6) A terület építési övezeteiben építési engedély csak teljes közm vesítettség esetén adható. a.) A csapadék elvezetése nyíltvíz-tartásos elvezet rendszerrel lehetséges. b.) Az építési terület szennyvízcsatorna hálózati csatlakozásának kiépítése minden esetben szükséges. Beépítésre nem szánt területek Közlekedési terület 15.. A közlekedési területek (utcák, terek, gyalogutak) a város közterületein a gépjárm, kerékpár és gyalogos közlekedés és kapcsolódó létesítményei elhelyezésére szolgáló területek, melyeket a szabályozási terv tüntet fel. (2) A közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességeit a szabályozási terv ábrázolja. (3) A területsávon belül csak ideiglenes építmény (reklámtábla, újságárus pavilon, stb.) helyezhet el, építési engedély alapján, az illetékes közlekedési szakhatóság állásfoglalásának figyelembe vételével. (4) A bekezdés szerinti területsávba es meglév épületeken végezhet mindennem építési tevékenység - csak a területsáv kialakulásának várható idejét, az épületnek a területsávban elfoglalt helyét, az épület sajátosságait (eszmei és gazdasági értékét) mérlegelve, - az illetékes közlekedési szakhatóság állásfoglalásának figyelembe vételével engedélyezhet. (5) A közutak elhelyezésére az OTÉK-ban megállapított, illetve alábbi szabályozási, építési szélesség területeket kell biztosítani: a.) Forgalmi utak sz. beköt út 6

7 b.) Gy jt ú: sz. út belterületi szakasza (12/1-2, 64, 65/2, 11, 110 hrsz) c.) Kiszolgáló utak: 92, 18 és 24 hrsz.-ú meglév utak, a 88, 122, 114/2, 059/4 hrsz földút korrekcióval d.) A már meglév utcák szabályozási szélessége a kialakult területhasználat szerint 8,2-15 m e.) Az újonnan kialakítandó lakóutcák szabályozási szélessége 12, és 15 m a szabályozási terven jelölve van. (6) Kerékpár és gyalogos utak: minimum 4 m. (7) Egy telket feltáró magán és közutak: minimum 4 m. (8) Külterületi mez gazdasági út min 4 m (9) A tervezett utakat a gyalogos és kerékpárutak kivételével úgy kell kialakítani, hogy azok alkalmasak legyenek t zoltógépjárm vek közlekedésére. (10) A közlekedési területen közlekedési m tárgyakat, közvilágítást, közterületi építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az utak láthatóságát, a sarkok beláthatóságát ne akadályozzák. Közm vek, közm területek 16.. A község területét az OTÉK, az ágazati szabványok és az általános el írások szerint teljes közm - vesítéssel kell ellátni. (2) Nyomvonal jelleg közm létesítmény els sorban a közlekedési területen, közterületen, vagy a közm vet üzemeltet szerv területén helyezhet el. Amennyiben ez nem oldható meg, a közm vezetékek magánterületen, a tulajdonosok hozzájárulásával is elhelyezhet k, az egyéb hatályos jogszabályok figyelembevételével. (3) Magánterületen vezetett közm vezetékek közm kezel k általi megközelítését a tulajdonosnak biztosítani kell. A közm kiváltásra a kezel nem kötelezhet. (4) Új közm vezetékek létesítése során a m tárgyakat a Btv. 9..-a szerint és a a szakhatósági el írásoknak megfelel en kell elhelyezni. (5) A közm vezetékek védelme érdekében az 1 sz mellékletben el írt véd távolságokat be kell tartani. (6) A község külterületén ahol a szennyvízcsatorna hálózat nem épült ki: a.) Új épület, építmény építésére építésügyi hatósági engedélyt adni, illetve az engedélyek érvényét meghosszabbítani csak akkor lehet, ha az illetékes környezetvédelmi és vízügyi hatóság által elfogadott szennyvíztároló illetve szennyvíztisztító létesült. b.) Beépítésre szánt területet kialakítani és belterületbe vonni csak a szennyvízcsatorna-hálózat és megfelel kapacitású tisztítóm megléte esetén lehet. (7) Tilos a szennyvizet, szemetet felhagyott kutakba, a csapadékvíz-elvezet rendszerbe gy jteni, illetve bevezetni. (8) Az ivóvíz min ség víz beszerzésére, kezelésére, tárolására, továbbítására és szétosztására szolgáló létesítmények véd területein csak a rendeltetésszer üzemeltetés érdekében végzett építési tevékenység folytatható. (9) A meglév 20 kv-os elektromos légvezetékek szabad megközelítését, véd távolságát biztosítani kell. (10) A település csapadékvízét nyílt árokhálózatban, csapadékvíz csatornahálózatban kell elvezetni. (11) Közhasznú közm területen (árkok, vízfolyások, vízmedrek, vízgazdálkodási területek) építményeket elhelyezni nem lehet. A területen csak a m ködés és fenntartás m tárgyai helyezhet k el. (12) A vízpartok, patakok mentén egyoldali minimum 6 méter széles, árkok mentén egyoldali minimum 4 méter széles fenntartási sávot kell biztosítani. A fenntartási sávban semmiféle tevékenység nem folytatható, növényzet nem telepíthet. 7

8 (13) Az ivóvíz és ásványgyógyvíz kezel m tárgyak és szállító vezetékek véd területeit és véd sávjait biztosítani kell. (14) A tervezett közm vezetékek építésekor az esetleges közös kivitelezés érdekében a vezetékek nyomvonalát egyeztetni kell a közm üzemeltet kkel. (15) A meglév fákat, fasorokat óvni kell. Az elkerülhetetlenül kivágott fát pótolni kell. (16) Az utak és közm vek építésénél, korszer sítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál biztosítani kell a közcélú távközl eszközök elhelyezésének lehet - ségét. (17) A távközlési kábeleket érint bárminem munka csak a távközlési szolgáltatóval történ el zetes egyeztetés után, a szolgáltató szakfelügyelete jelenlétében folyhat. Zöldterületek és zöldfelületi létesítmények 17.. A zöldterületi rendeltetés területeket a szabályozási terv tünteti fel. (2) A tervezett zöldfelületi rendszer kialakítására a terület biztosítandó, más célra fel nem használható. (3) A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark). (4) A zöldterületen víz- és zöldfelületek, gyalogutak, játék, sport, pihenés célját szolgáló területek, közm vek, a szabadid eltöltéséhez szükséges létesítmények helyezhet k el. (5) A zöldterületen épületek legfeljebb 4 %-os beépítettséggel helyezhet k el. (6) A zöldterületen bármilyen építmény csak úgy helyezhet el, hogy a kivágott fákat pótolni kell. A meglév fák építés közbeni védelmér l gondoskodni kell. (7) A szabályozási tervlapok szerinti zöldterületeket, valamint a jelent s zöldfelület intézmények zöldfelületeit más célra felhasználni nem szabad. (8) Közpark zöldfelületi kialakítása el tt a területre vonatkozó kertészeti tervet kell készíteni, és építéshatósági eljárás keretében engedélyeztetni kell. (9) Az építési engedélyekhez benyújtott helyszínrajz a zöldfelület kialakításának tervét is tartalmazza. Nyomvonalas létesítmények tervének részeként a meglév fák, fasorok felmérését és meg rzését is dokumentálni szükséges. (10) A szükségesen kivágott fák visszapótlásáról gondoskodni kell. (11) Négy gépjárm nél nagyobb befogadó képesség esetén a parkolót fásítással kell kialakítani. Erd terület 18.. Vállus közigazgatási területén az erd k el dleges rendeltetés szerint lehetnek: a.) védelmi (védett) (Ev), b.) egészségügyi-szociális, turisztikai (Ee) rendeltetés. Az els dleges rendeltetés megváltoztatása csak az erdészeti hatóság engedélye és a szakhatóságok hozzájárulásával, lehet. (2) A védelmi rendeltetés erd területen épület nem helyezhet el, az OTÉK 32. -ában felsorolt építmények kivételével. Az építmények elhelyezése, létesítése csak a természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel engedélyezhet. A meglév épületek felújítása és egy alkalommal 25 m2-rel történ b vítése megengedhet. (3) Egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetés erd csak újonnan, a szántóterület m velési ágának megváltoztatásával alakítható ki. Az erd terület kezelése a természetvédelmi törvény értelmében védett erd ként történjen, az OTÉK, és a Btv. 36 és 37..-a szerint megengedett tervezett be- 8

9 építés lehet ségével. (Jelenleg 10 ha-t meghaladó területnagyságú telken 0,3%-os beépítettséggel az erd rendeltetésének megfelel építmények helyezhet k el). (4) Az esetleges beruházással érintett erd terület igénybevételét az erdészeti hatóságnál engedélyeztetni kell, tulajdonosi hozzájárulások, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapok, fakitermelési terv és üzemtervt l való eltérési kérelem benyújtásával. Az erdészeti hatóság engedélyét az építési engedélyi kérelemhez csatolni kell. (5) A táj gazdagítására javasolt fasorok, facsoportok telepítése erdészeti szakszemélyzet irányítása és tervei alapján történhet. Az erd telepítési-kivitelezési tervet az erdészeti hatóság - az érintett hatóság el zetes szakhatósági hozzájárulása alapján - hagyja jóvá. Mez gazdasági terület 19.. A m velési ág váltása a szerkezeti tervvel összhangban, a természetvédelmi hatóság engedélyével lehetséges. (2) Szántó m velési ág esetén nem építhet be. (3) Gyep m velési ág esetén a.) Kezelt természeti övezetben épület nem helyezhet el. b.) A bemutató övezetben, 1 ha-t meghaladó területen el zetes tájvizsgálatban meghatározott beépítési móddal és anyaghasználattal helyezhet el épület. Lakóépület nem helyezhet el, csak hagyományos, almos állattartó, és az ismeretterjesztést, természetjáró túrizmust szolgáló épület. A beépített terület a telek területének 0,5%-át, illetve a 400m2-t nem haladhatja meg. A építmény magasság a 3,8 m-t nem haladhatja meg. (4) Kertgazdasági m velési ág esetén nem építhet be. Vízgazdálkodási terület 20.. A vízgazdálkodással kapcsolatos összefügg terület: a.) a folyóvizek medre és partja, b.) a közcélú nyílt csatornák medre és partja, c.) a vízbeszerzési területek (védett vízbázis) és véd területeik (hidrogeológiai véd terület), (2) A területen - ha külön jogszabály nem rendelkezik - a közforgalmú vízi közlekedési építményeken túlmen en csak a vízkár-elhárítási, a vízi sport és a sporthorgászás célját szolgáló közösségi építmények helyezhet k el. (3) A vízbázisok, a távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátást szolgáló létesítmények védelmér l szóló jogszabályoknak megfelel en, az érintett területeken az engedélyezéseket vízügyi hatóság el - írásai szerint kell lefolytatni. Beépítésre nem szánt különleges terület 21.. A Kk 1 jellel ellátott terület a 054/1-9 hrsz-u telkek területe. (2) A területen a vadaspark kiszolgáló létesítményei helyezhet k el, szabadonálló beépítési móddal. (3) A teljes közm vesítettséget legkés bb a használatbavételig biztosítani kell. 9

10 (4) Az épületek csak fok közötti hajlásszög magastet vel létesíthet k. (5) A területen telekosztással új telek nem alakítható ki. (6) A területen megengedett építési használat határértékei: - legnagyobb beépítettség: 2% - legnagyobb építménymagasság: 4,0 m - legkisebb zöldfelület: 60 %, 22.. Kilátó területe jellel ellátott különleges besorolású terület a T 1 szerkezeti terven szerepl kilátó területe. K-5 (2) A területen a kilátó építménye helyezhet el. (3) A kilátó maximális magassága 20 m Egyéb rendelkezések Kulturális örökségvédelem 23.. A 91 hrsz. telken m emlék templom található. a.) A m emlék templomon és telkén bármilyen beavatkozás, felújítás, esetleges épület, építmény elhelyezése esetén az engedélyez hatóság a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási és Hatósági Osztály Keszthelyi Regionális Irodája, amely a m emléki környezetben új épület elhelyezése, b vítése, felújítása, továbbá a m emlék megjelenését befolyásoló beavatkozások, (pl: reklámhordozók, információs táblák elhelyezése) és a közterület alakítása esetén szakhatóságként m ködik közre. b.) M emléki környezetként a 36; 37/1-3; 38; 87; hrsz.-ú telkeket határozzuk meg. (2) A régészeti lel helyek területét bármilyen 30 cm-t meghaladó földmunkát csak a kulturális örökség védelmér l szóló évi LXIV. tv a szerint lehet csak végezni. Ilyen esetekben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szakhatóságként jár el. Nyilvántartott régészeti lel helyek jegyzéke: a.) Büdöskút-puszta (keleti Halstadti kultúra) 033/1, 033/3, 030, 032/2 (út) hrsz. b.) Pusztatemet (középkori település) 068/4, 069/1, 070(út) hrsz. c.) Hamudomb (római kori) 069/1 hrsz a 123/8,9,10 hrsz.-u területek SZ 2 szabályozási terven jelölt része. d.) Belterület (népvándorláskor) 74-85, 64 (út) hrsz e.) Vállusszentmiklósi völgy (középkori kolostor) 027 hrsz f.) Alsócsetényi murvabánya (római kori) 066 hrsz g.) Törpevízm területe (kés középkor) 055 hrsz (3) Ha régészeti feltárás esetén kívül régészeti emlék, illetve lelet kerül el, a munka felel s vezet je a település jegyz jének köteles bejelenteni, és a tevékenységet az illetékes múzeum nyilatkozatának kézhezvételéig szüneteltetni. 10

11 Természet és tájvédelem /1997. (IX. 23.) KTM rendelet 1. és 2. számú melléklete alapján Vállus teljes közigazgatási területe a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területéhez tartozik. A védett természeti területként kezelt területek helyrajzi száma a hivatkozott rendelet 1. és 2. mellékletében szerepel. (2) A Balatoni Területrendezési Szabályzatról szóló 2008 évi LVII törvény alapján a község teljes közigazgatási területe magterület (Ö-1) övezetébe tartozik. (3) A Balatoni Területrendezési Szabályzatról szóló 2008.évi LVII. törvény alapján a (T-1) alövezetébe tartoznak a sz. közúttól keletre fekv , 016, 019, 020, 022, hrsz-ú területek és az Alsócsetény nev 064, 066 hrsz-ú terület. (4) A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség az építéshatósági eljáráson túl minden egyéb eljárás során (vízügyi, közm, fakivágási engedélyezés, erdészeti kezelés, kútfúrás, terepkialakítás, el vásárlás stb) hatósági/szakhatósági jogkörben m ködik közre. El vásárlási jog 25.. Közpark kialakítására el vásárlási jog illeti meg az Önkormányzatot. (2) Ingatlanok eladása esetén a BFNP részére el vásárlási jog biztosított. Településkép 26.. Az építési hatóságnak, a jegyz kezdeményezésére a településkép javítása érdekében a településképet rontó állagú épületek helyreállítását el kell rendelnie. a.) Az építési hatóság a helyreállítás határidejét a helyreállítás feltételrendszerének mérlegelésével állapítja meg, mely 1 hónapnál rövidebb, valamint 1 évnél hosszabb nem lehet. A helyreállításra el írt határid, az ingatlantulajdonos kérésére, egyszeri alkalommal meghosszabbítható. b.) Az ingatlantulajdonos köteles épületét az el írt határid n belül helyreállítani, amennyiben ezt elmulasztja, végrehajtási bírságot köteles fizetni. c.) Az önkormányzat a helyreállítási kötelezettséghez anyagi támogatást nyújthat, melynek mértékét és feltételeit külön jogszabályban kell megállapítani. (2) A településen található emlékm vek, szobrok, útszéli keresztek elbontását, átépítését építési engedélyben rögzíteni kell. T zvédelem 27.. A t zvédelmi el írásokat a mindenkor érvényben lév, vonatkozó jogszabályok, kötelez en alkalmazandó szabványok, t zvédelmi el írások figyelembevételével az illetékes t zvédelmi szakhatóság állapítja meg. 11

12 (2) A t zoltóság vonulása és m ködése céljára olyan utat, illet leg területet kell biztosítani, amely alkalmas a t zoltógépjárm vek nem rendszeres közlekedésére és m ködésére. (3) Az építési engedélyi eljárás során az építmények közötti legkisebb távolságot az övezeti el írások és az OTÉK 36. -a szerint kell kialakítani. (4) A területen a t zi-vizet vezetékes hálózatról az OTSZ által meghatározott mennyiségben és módon föld feletti t zcsapok alkalmazásával kell biztosítani. (5) A területen t zjelzésre alkalmas, mindenki számára hozzáférhet nyilvános telefonfülkét kell, létesíteni illetve üzemben tartani. (6) A tisztán gázüzem, a vegyes üzem, illetve a kett süzem járm veket talajszintnél mélyebb helyen tilos elhelyezni. Telekalakítás 28.. Telekalakítás a meglév telekstruktúrához igazodva, a HÉSZ szerinti minimális teleknagyság betartásával és a tervezett úthálózat kötelez szabályozási vonalainak figyelembevételével engedélyezhet. Építés engedélyezése 29.. A tervezett beruházások engedélyezése a minden esetben kötelez en bevonandó szakhatóságok (ÁNTSZ, T zoltóság), valamint a szakterületük szerint érintett szakhatóságok és eljáró hatóságok megkeresésével, azok pozitív állásfoglalása alapján történhet. Az építéshatósági eljárásba kötelez en be kell vonni: a.) A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séget minden esetben, b.) A Kulturális és Örökségvédelmi Hivatalt a HÉSZ 25.. (1.) b.) pontjában és (2) meghatározott esetekben, c.) Környezetvédelmi Felügyel séget egyedi szennyvíztároló, illetve egyedi szennyvízkezelési kislétesítmény létesítése esetén, d.) Zala Megyei Állami Közútkezel Kht.-t és a Közlekedési Felügyeletet a település É-i határában tervezett f út nyomvonala mellett m, egyéb országos közút mellett m véd távolságban elhelyezett építmények engedélyezési eljárásába e.) a Bányakapitányságot 300 m2-nél nagyobb, alapterület, bányászati módszerekkel kialakított földalatti térségek létesítése, használatbavétele, és megsemmisítésére irányuló építéshatósági eljárásokba, amennyiben a tároló tér felett természetes k zetréteg található és a tároló tér nem szerves része a földfelszín feletti építménynek. (2) A telkek területén tereprendezési munkák - a talajerózió elkerülése végett - csak hatóságilag engedélyezett tereprendezési terv alapján végezhet k, ha az eredeti terepszint 1 méternél nagyobb mértékben átrendezésre kerül (bevágás, feltöltés, rézs, támfal stb.). (3) Ha a község állattartási rendelete és a Helyi Építési Szabályzat övezeti el írásai között eltérés van, a szigorúbb szabályozást kell alkalmazni. (4) A beépítésre szánt területek átmeneti hasznosítása csak mez gazdasági illetve zöldövezeti funkciójú lehet. (5) Törmeléket lerakni csak az illetékes hatóság által kijelölt területen szabad. (6) A tervezett földmunkák során a fels humuszos réteget külön kell letermelni, deponálni és azt csak helyben parkosítás céljára lehet felhasználni. 12

13 Ásványvagyon gazdálkodási követelmények 30.. A talaj kitermelésével járó építési, tereprendezési, vízrendezési tevékenység engedélyezési eljárásaiban a Pécsi Bányakapitányság szakhatósági állásfoglalása szükséges, amennyiben a kitermelt nyersanyag a kitermelés helyér l elszállításra, illetve nem a kitermeléssel érintett területen deponálásra kerül, és ennek során üzletszer en hasznosul, értékesül. (2) Az építési tevékenységhez szükséges nyersanyagokat (homok, kavics, agyag, stb) érvényes hatósági engedéllyel rendelkez kitermel helyr l kell beszerezni. (3) A település teljes területe a Btv által szabályozott magterület Ö-1 alövezetébe tartozik, új bányanyitás nem engedélyezhet. Környezetvédelem Általános követelmények 31.. A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környez területek tervezett használati módját lehetetlenné teszik. A beruházások megvalósítása, meglév tevékenységek folytatása, rendeltetési mód változtatás(-ok), valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellen rzése, a környezetvédelmi el írások és határértékek betartása alapján történhet, a szakhatóságok el írása szerint. A csapadékvíz elvezetésér l vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásba csak az els fokon eljáró vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek betartásával szabad csapadékvizet bevezetni. A vizek mez gazdasági eredet nitrátszennyezésének megel zése, csökkentése érdekében be kell tartani a jó mez gazdasági gyakorlat szabályait. A település fejlesztése során el nyben kell részesíteni a hulladékszegény technológiák alkalmazását és a kevésbé vízigényes technológiákat. Környezetterhelési határértékek 32.. Az új létesítmény kialakításánál, a meglév, illetve új technológiák üzemeltetésénél teljesíteni kell a környezeti leveg tisztasági követelményeket és a leveg tisztaság-védelmi el írásokat, valamint határértékeket. Él vízbe bocsátott szennyez anyag-tartalomra vonatkozó határértékeket be kell tartani. A közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén a szennyez anyag-tartalomra vonatkozó küszöbértékeket be kell tartani. Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthet, illetve üzemeltethet, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az el írt zajterhelési határértéket a zajtól védend területeken, vagy épületek el tt. Meglév közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezés, vagy megváltozott övezeti besorolású területeken, megfelel beépítési távolság meghatározásával, az épületek védett homlokzatainak megfelel tájolásával, illetve m szaki intézkedésekkel kell biztosítani az el írt zajterhelési határértékek teljesülését. Épületek zajtól védend helyiségeiben az épület rendeltetésszer használatát biztosító különböz technikai berendezésekt l és az épületen bel l vagy azzal szomszédos épületben folytatott tevékenységb l ered együttes zaj nem haladhatja meg az el írt határértékeket. 13

14 Speciális eljárási szabályok 33.. Az egyes tevékenységek környezetet terhel kibocsátásainak megel zése érdekében a környezeti elemeket terhel kibocsátások, valamint a környezetre ható tényez k csökkentésére, illet leg megsz ntetésére irányuló, az elérhet legjobb technológián alapuló intézkedéseket az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során állapítja meg a környezetvédelmi hatóság. A környezetre jelent s hatást gyakorló tevékenységek -re környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni a vonatkozó jogszabályok szerint, és környezetvédelmi engedélyezési eljárást kell lefolytatni. Vállus a felszín alatti vizek min ségi védelmét szolgáló besorolás szerint A fokozottan érzékeny felszín alatti vízmin ségi területen helyezkedik el. A felszín alatti vizek min ségének védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történ közvetlen és közvetett bevezetése engedély alapján történhet. A parti sávok, vízjárta területek, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról szóló vízügyi követelményeket be kell tartani, valamint a szabályozási tervlapon szerepeltetett véd sáv fennmaradását biztosítani kell. Beruházások megvalósítása során a term földr l szóló jogszabályban foglaltaknak megfelel en kell eljárni A telephelyengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek engedélyezése a környezeti kölcsönhatások ellen rzése alapján történhet a szakhatóságok el írásai szerint. A hulladékok elhelyezésér l - különös tekintettel a termelési és veszélyes hulladékokra - gondoskodni kell. Veszélyes hulladékok keletkezésével járó tevékenységek engedélyezése során a kérelmez nek nyilatkoznia kell a hulladékok megfelel elhelyezésér l, ártalmatlanításáról. A település teljes területe a Btv a által szabályozott magterület Ö-1 területek alövezetébe tartozik, új hulladéklerakó telep nem engedélyezhet. Záró rendelkezések 34.. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követ en indított ügyekben kell alkalmazni. (3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidej leg hatályát veszti a 4/2005.(IV.29.) sz. rendelet. (4) A Helyi Építési Szabályzatot együtt kell alkalmazni - a belterület és a major terület vonatkozásában- a Tónus Kft. által ben készített VÁLLUS BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK SZABÁ- LYOZÁSI TERVE ével, valamint az SZ&SZ ÉP. BT. által készített SZ2 és SZ3 jel szabályozási tervekkel. Vállus, december 22. Herczeg Béla polgármester Gy riné Szilágyi Ilona körjegyz Kihirdetve: december 31. Gy riné Szilágyi Ilona körjegyz 14

15 1. számú melléklet Közm létesítmények véd távolságai Nyomvonalas létesítmények esetén a véd távolság a tengelyvonaltól mindkét irányban érvényes. M tárgyak Véd területek méretezése Zárt vagy épületben lév vízkezel vagy tároló A véd terület sugara a m tárgy vagy építmény küls szélét l számított 10 m. 5 m-nél magasabb földfeltöltés esetén a rézsü talpától mért 5 m. Szabadban, nyílt vízfelszínnel történ vízkezelés vagy tárolás 50 m (különleges esetekben max. 100 m). Víztechnológiai célra történ leveg beszívás A véd terület szélét l legalább 20 m-re, a terepszint felett legalább 3 m-re. helye (légsz rés nélküli esetben) Víztornyok (magastéri tárolók) zártrendszer Véd területek nem, csak a vezetékek véd sávjának kijelölése szükséges. átemel k és nyomásfokozók Földbe fektetett vízvezeték A véd sáv határa a vezeték felett a föld felszínéig, alatta 1 m mélységig, kétoldalt 2-2 m távolságig terjed. Párhuzamosan haladó vízvezetékek és szennyvízcsatornák ha a szennyvízcsatorna magasabban fekszik, A véd sáv szélessége a vízcs mindkét oldalán vízszintes irányban mért 1-1 mint a vízcs, vagy ha mélyebben fekszik, de m; 2 m-nél kisebb tengelytávolságú két vezeték esetében megfelel állékonyságú szennyvízcsatorna alkalmazásával. a vízvezeték talajvízben, vagy annak közelében van M tárgyak Véd területek méretezése ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, mint a vízcs és a vízcs száraz talajban van A véd sáv szélessége a vízcs mindkét oldalán vízszintes irányban mért 0,5-0,5 m. nyomás alatti szennyvízcsatornacs esetében A véd sáv szélessége a vízcs mindkét oldalán vízszintes irányban 2-2 m. Szennyvízcsatorna és vízvezetékcs keresztez A szennyvízcsatorna elhelyezése a keresztezési ponttól számított 2-2 m hosz- dése szúságú vízzáró véd -cs ben vagy fedett vasbeton vályúban a közúti terhelés ha a szennyvízcsatorna magasabban fekszik, mértékének megfelel állékonysággal. mint a vízcs ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, mint a vízcs és a két vezeték közötti szintkülönbség 0,5 m-nél kisebb ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, mint a vízcs és a két vezeték közötti szintkülönbség 0,5-1 m között van A vízcs megépítése a keresztez dési ponttól mind-két irányban mért 2-2 m, összesen tehát 4 m hosszúságon belül cs kötés nélkül, a szennyvíz-csatorna építése a keresztezési ponttól mindkét irányban mért 1-1 m, összesen tehát 2 m hosszban, legalább 10 cm vastag beton burkolattal. ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, mint a vízcs és a két vezeték közötti szintkülönbség 0,5-1 m között van (2) Villamos távvezetéknél a.) 220 kv-os villamos légvezeték 2 18 méter b.) 120 kv-os villamos légvezeték 2 13 méter c.) 20 kv-os villamos légvezeték - külterületen 2 5 méter - belterületen 2 2,5 méter. d.) 20 kv-os villamos földkábel 2 1,5 méter. e.) Villamos berendezés esetén méter. f.) Villanyoszlop, légvezeték oszloptól d léstávolságán belül A, B t zveszélyességi osztályba sorolt építmény nem helyezhet el. g.) 20/0,4 kv-os transzformátor állomásnál 10 t darus gépkocsi megközelítési lehet sége szükséges. (3) Gázvezetékek véd távolságai a.) 6 bar-os földgázvezeték 2 9 méter b.) 3 bar-os földgázvezeték 2 4 méter c.) 64 bar-os földgázvezeték 2x10 ill méter (4) Az ivóvíz és ásvány-gyógyvíz kezel, tározó m tárgyak és szállító vezetékek véd területei és véd sávjai 15

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT FARKASGYEPU KOZSEG ff, TELEPÜLÉS RENDEZÉS 1TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT FARKASGYEPU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÖTESTÜLETÉNEK..../2003 RENDELETE A HEL YI ÉPÍTÉSI SZABÁL YZA TRÓL Farkasgyepu község Önkormányzatának

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Balogunyom Község Képviselőtestületének 8/2008. (VII.03.) számú önkormányzati rendelete Módosítva: a 19/2015. (IX. 29.) számú

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE F E L S S Z Ö L N Ö K K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2 0 0 7. FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE Fels szölnök Község Képvisel

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006.

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006. S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006 SZAKONYFALU T K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Altus Savaria

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT HATÁROZATI JAVASLAT Bodorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2005. (.) számú határozata Bodorfa Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Bodorfa Községi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 1 Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Alsózsolca Város képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei Az Esztergomi Önkormányzat 11/2009. (V.26.) ör. rendelete Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Ákospalota, valamint Búbánatvölgy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Esztergom Város

Részletesebben

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR BALATONAKALI Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR 04. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõtestületének../2010. (...) számú rendelete

Részletesebben

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. VITNYÉD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám: MMI_R_04.06 Leíró: Kissné Dátum:2005.06.06. 01. VITNYÉD teljes közigazgatási terület

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-3627-4/2008. Témafelelős: Juhász Márta, Czirokné Tárgy: Szentes-Alsórét Részletes Szabályozási terv módosítása

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/1996. (XII.10.) rendelete

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/1996. (XII.10.) rendelete HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/1996. (XII.10.) rendelete Homokbödöge község Összevont Rendezési Tervéről Homokbödöge Önkormányzat Képviselőtestülete /Továbbiakban: Önkormányzat/

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú e 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

(tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 (tervezett változások pirossal) Bóly Város Önkormányzata Képviselı-testületének. sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bóly Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 17/2003.(VIII.1.) ÖR.sz. RENDELETE Óhegy-szılı lakóterület Helyi Építési Szabályzatáról Aszód város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.-ben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (X.20.) rendelete a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. Üllői út Budapest-Keleti pu. Hegyeshalom

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról (Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete

Részletesebben

31/2005 (V.25.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

31/2005 (V.25.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete BUDÖRS, M1 M7 UTÓPÁLY BUDFOKI UTC HÁRSF UTC STEFÁNI ÚT ÁLTL HTÁROLT TERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZBÁLYZTÁRÓL SZÓLÓ a 46/2005. (IX.22.), 34/2006. (VI.21.), 41/2006.

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben)

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Budapest IV. kerület, Újpest, Váci út Fóti út Czuczor u. Pintér J. u. által határolt

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya Maklár Község Önkormányzatának 6/2009. (XI.2.) rendelete a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2005. (XI.15.) rendelete módosításáról Maklár Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy Zs. út 31. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: 312 4570, 312 4573, /FAX: 312 2598 E MAIL: muhely.nb@mail.matav.hu ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2. 1 Harsány község Önkormányzatának 12/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelete Harsány község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Egységes szerkezetben a 15/2006. (X.01.), 19/2011. (X.19.),

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben