Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállus Község Helyi Építési Szabályzata"

Átírás

1 Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított évi LXV. törvény (Ötv.) 8. bekezdésében, illetve a 16. bekezdésében biztosított feladat és jogkörében eljárva, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) 6. bekezdésében, és a (3)bekezdés a.)pontjában, illetve a 13. bekezdésében biztosított felhatalmazással élve, továbbá a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet és a Balatoni Területrendezési Szabályzatról szóló 2000.évi CXII. törvény (BTSZ.) 59. (2) bekezdése, valamint az Országos Településrendezési és Építési Követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 4. - ban foglaltak alapján a mellékelt dokumentáció szerint az alábbi rendeletet alkotja. Általános elõírások Az elõírások hatálya 1. A helyi építési szabályzat (HÉSZ) hatálya Vállus Község teljes közigazgatási területére terjed ki. (2) A szabályozási tervek hatálya a beépítésre szánt területekre terjed ki Az elõírások alkalmazása 2. Az elõírásokat a szabályozási tervvel együtt kell alkalmazni. A HÉSZ mellékletei: a.) 1 sz. melléklet a közmûlétesítmények védõtávolságairól. b.) Belterület szabályozási terve m=1:2000 c.) Iparterület szabályozási terve m=1:2000 (2) A település 1. -ban meghatározott területén területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bõvíteni, felújítani, helyreállítani, korszerûsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt adni - az OTÉK, az évi LXXVIII. törvény, elõírásai mellett - csak a szabályozási terv és jelen szabályzat rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelõen szabad. (3) A település a Balaton Kiemelt Üdülõ Körzet Területének része a Balatoni Területrendezési Szabályzat (BTSZ) megállapításáról szóló évi CXII.törvényben meghatározott szabályozási elõírásokat figyelembe kell venni. Az egyes védelmi övezetekhez tartozó területek helyrajzi számát a HÉSZ 20 -a tartalmazza. (4) A település azon területein, amelyeket nem érint a szabályozási terv, a mûvelési ág szerint meghatározott terület felhasználási kategóriák HÉSZ-ben meghatározott elõírásait kell alkalmazni. A szabályozás elemei 3. Kötelezõ szabályozási elemek: a.) beépítésre szánt terület határvonala b.) szabályozási vonal c.) terület-felhasználási határvonal d.) övezeti besorolás e.) a telek megengedett beépítettségének maximális mértéke f.) a telken belül a zöldfelület legkisebb mértéke g.) a beépíthetõség feltételéül szabott közmûvesítettség mértéke h.) megengedett legnagyobb építmény magasság i.) építési hely ( az építési telkeken az elõkert, az oldalkertek, valamint a hátsókert elhagyásával a telek beépíthetõ területe ) j.) építési vonal k.) az övezeten belül megengedett legkisebb beépíthetõ telekméret l.) a tetõ hajlásszöge (2) Irányadó szabályozási elemek: a.) telekhatár b.) irányadó telekhatár ( a szabályozási terv által javasolt telekalakítást rögzíti ) c.) megszüntetõ jel ( a szabályozási terv által megszüntetendõ telekhatárokat rögzíti ) 1

2 (3) A kötelezõ szabályozási elemek módosítása csak a szabályozási terv részleges felülvizsgálatával, illetve módosításával hajtható végre. (4) Az irányadó szabályozási elemektõl való eltérés a telekrendezési hatósági eljárás során lehetséges. Terület-felhasználás 4. A település igazgatási területét építési szempontból a.) beépített és beépítésre szánt b.) beépítésre nem szánt területbe kell sorolni. (2) A település igazgatási területe a beépített és beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege szerint az alábbi terület felhasználási kategóriákba tagolódik a.) falusias lakóterület b.) gazdasági kereskedelmi, szolgáltató terület c.) különleges:( honvédelmi, és idegenforgalmi területek, szennyvíztisztító területe, temetõ, templom) terület (3) beépítésre nem szánt területek a.) közlekedési- és közmû elhelyezési-, b.) zöld (közpark)-, c.) erdõ-, d.) mezõgazdasági-, e.) vízgazdálkodási terület. Külterület és belterület 5. A belterületi határ változatlan marad. Beépítésre szánt területek Falusias lakóterületek 6. Falusias lakóterületi besorolású a szabályozási terv szerinti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sz tömb (2) Az övezetben kialakítható beépítési mód, beépítettség, maximális építménymagasság és az építési telek minimális területe a Szabályozási Tervben az adott tömbre megállapított övezeti szabályozás keretében került megállapításra. Lf beépítési mód legnagyobb beépítettség % max. homlokzat magasság mini. telekméret (3) A beépítés módja és az oldalkert meghatározása: a.) A beépítés módja jellemzõen oldalhatáron álló. Beépíthetõ az É-i, ÉNY-i és az ÉK-i telekhatár, az oldalkert mérete minimum 4m. b.) Az OTÉK-ban elõírt legkisebb építménytávolságot el nem érõ, kialakult beépítés esetén a szomszédos telekhatár felé tûzfalat kell kialakítani, az oldalkertbe nyúló részen nyílás elhelyezése csak az OTÉK 37 (2) pontja szerint lehetséges. (4) Az elõkert mérete: a.) Az új beépítés esetén az elõkert minimális méretét a szabályozási terv szerint kell meghatározni. b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: 7,5 m legyen. (5) Az övezet telkeit a közterületek felõl legfeljebb 1,6 m magas átlátható kerítéssel, vagy 1,20 m magas rakott kõkerítéssel, illetve élõ sövénnyel lehet bekeríteni. (6) A terület építési övezeteiben építési engedély csak teljes közmûvesítettség esetén adható. a.) A csapadék elvezetése nyíltvíz-tartásos elvezetõ rendszerrel lehetséges. b.) Az építési terület szennyvízcsatorna hálózati csatlakozásának kiépítése minden esetben szükséges. (7) A lakóépület földszinti padlószintje az épület mellett kialakított terep legmagasabb szintje felett max. 50 cm-re lehet. (8) Az épületek csak magas tetõvel létesíthetõk. A tetõ hajlásszöge 30?-nál alacsonyabb, 50o-nál meredekebb nem lehet. (9) Az oromfalak szélessége 6,6 m-nél szélesebb nem lehet. (10) Teto héjazatként fémtáblás lemez, pala és bitumenes lemezfedések alkalmazása nem megengedett. (11) Közútról vagy magánútról közvetlenül fel nem tárható telkeken az épületek csak állagmegóvás céljából újíthatók fel, bõvítésük nem lehetséges. (12) A homlokzati formaképzésben, színválasztásban a környezethez való alkalmazkodás legyen a meghatározó. 2

3 (13) Térszint alatti építmény csak épület elhelyezésére alkalmas helyen építhetõ az ily módon beépített terület nem haladhatja meg a beépíthetõ terület 30%-át. (14) Az övezetben elhelyezhetõk az OTÉK 14 szerinti építmények elhelyezhetõk, kivéve: a.) sportlétesítmény b.) üzemanyagtöltõ (15) A területen megengedett legkisebb zöldfelület: 40 % Kereskedelmi - gazdasági terület 7. SZ 30% jellel ellátott gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató területi besorolású Gksz m2 a szabályozási terv szerinti 11 sz. tömb mely szabadon álló beépítési móddal alakítható ki. (2) A szükséges parkoló területet telken belül biztosítani kell. (3) A területek átmeneti hasznosítása csak zöldfelületi és mezõgazdasági funkció lehet. (4) A terület építési övezeteiben építési engedély csak teljes közmûvesítettség esetén adható. a.) A csatorna pótlását csak a környezetvédelmi és a vízügyi hatóság által elfogadott vízzáró szennyvíztároló, illetve egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény megléte biztosítja. (5) Az épületek csak magas tetõvel létesíthetõk. A tetõ hajlásszöge 30?-nál alacsonyabb, 50o-nál meredekebb nem lehet. A héjazat színe piros, vagy barna legyen. (6) 9 m-nél szélesebb épület létesítése, illetve az (5) pontban meghatározottaktól való eltérés esetén, egyedi tájvizsgálat készítése szükséges, melyet az engedélyi benyújtása elõtt a BFNP Igazgatóságánál kell jóváhagyatni. (7) Az építési övezetben épületek szabadon álló beépítési móddal alakíthatók ki. (8) Az oldalkert mérete azonos funkciójú telkek között minimum 6 méter, eltérõ funkciójú telkek mellett 15 m széles beépítetlen védõsávot kell kialakítani és fasorral beültetni. (9) A területen megengedett építési használat határértékei: a.) Megengedett legnagyobb beépítettség: 30 % b.) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m c.) Megengedett legkisebb zöldfelület: 40 %. (10) A telken belül az épületek közötti minimális távolság az OTÉK 36. -a alapján határozandó meg. (11) A kereskedelmi, szolgáltató területen nem helyezhetõk el a környezetre jelentõs hatást gyakorló tevékenységek, melyek körét a 152/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. számú melléklete határozza meg. (12) Az övezet beépíthetõ telkeinek minimális mérete 3000 m 2. A beépíthetõ telek minimális szélessége a beépítési vonalon 20 m. (13) Az övezetben található lakóépületek felújítása és egy alkalommal 25 m2-rel történõ bõvítése megengedhetõ.. Különleges terület Honvédelmi terület 8. SZ 10% jellel ellátott különleges terület a 031 hrsz.-ú telek. K-1 K K (2) A 031 hrsz.-ú telken csak honvédelmi célú épületek építmények helyezhetõk el. Temetõ területe 9. jellel ellátott különleges besorolású a szabályozási terv K-2 szerinti 11 sz tömb (2) Temetõ terület-felhasználási kategóriájú területbe a település temetõi tartoznak. (3) A temetõ területén csak a temetésekhez tartozó, illetve azt kiszolgáló épületek és létesítmények (kápolna, halottasház, ravatalozó, sírépítmények, kripták, urnahelyek), valamint úthálózat, közmûvek, utcabútorok, képzõmûvészeti alkotások és növényzet helyezhetõ el. (4) A temetõ körül 50 m-es védõtávolságon belül élelmiszer elõállító és kereskedelmi, vendéglátó létesítmény nem alakítható ki. 3

4 (5) A temetõk 50 m-es védõtávolságán belül, az építési engedélyezési eljárásba az egészségügyi szakhatóságot be kell vonni. A templom területe 10. jellel ellátott terület a 91 hrsz. telek K-3 (2) A területen mûemlék templom található. Bármilyen építmény, épület elhelyezése, bõvítése, felújítása esetén engedélyezõ hatóság a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási és Hatósági Osztály Keszthelyi Regionális Irodája. K-4 SZ 10% 4,0 1 ha Idegenforgalmi szolgáltató terület 11. jellel ellátott különleges területi besorolású a szabályozási terv szerinti 9, 10 sz tömb (2) A terület elhelyezhetõ épületek a.) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület b.) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület c.) sportlétesítmény d.) A tulajdonos és a személyzet számára szolgáló lakások a beépített terület 30 %-ig e.) gazdasági célú állattartó épület a lovas turizmust szolgáló lóistálló kivételével nem helyezhetõ el. (3) Az építési övezetben épületek szabadon álló beépítési móddal alakíthatók ki. (4) Egy telken belül több épület elhelyezhetõ. Az épületek paraméterei a következõk: a.) Megengedett legnagyobb beépítettség: 10 % b.) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,0 m, a homlokzatmagasság sehol sem haladhatja meg a 6 m-t. c.) Megengedett legkisebb zöldfelület: 80%. (5) Az övezet beépíthetõ telkeinek minimális mérete m 2. (6) A terület építési övezeteiben építési engedély csak teljes közmûvesítettség esetén adható. a.) A csapadék elvezetése nyíltvíz-tartásos elvezetõ rendszerrel lehetséges. b.) Az építési terület szennyvízcsatorna hálózati csatlakozásának kiépítése minden esetben szükséges. K-5 A szennyvíztisztító területe 12. (2) A szennyvíztisztító területén csak az üzemeléshez szükséges épületek helyezhetõk el. jellel ellátott terület a 059 hrsz telken van kialakítva Beépítésre nem szánt területek Közlekedésiterület 13. A közlekedési területek (utcák, terek, gyalogutak) a város közterületein a gépjármû, kerékpár és gyalogos közlekedés és kapcsolódó létesítményei elhelyezésére szolgáló területek, melyeket a szabályozási terv tüntet fel. (2) A közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességeit a szabályozási terv ábrázolja. (3) A területsávon belül csak ideiglenes építmény (reklámtábla, újságárus pavilon, stb.) helyezhetõ el, építési engedély alapján, az illetékes közlekedési szakhatóság állásfoglalásának figyelembe vételével. (4) A bekezdés szerinti területsávba esõ meglévõ épületeken végezhetõ mindennemû építési tevékenység - csak a területsáv kialakulásának várható idejét, az épületnek a területsávban elfoglalt helyét, az épület sajátosságait (eszmei és gazdasági értékét) mérlegelve, - az illetékes közlekedési szakhatóság állásfoglalásának figyelembe vételével engedélyezhetõ. (5) A közutak elhelyezésére az OTÉK-ban megállapított, illetve alábbi szabályozási, építési szélességû területeket kell biztosítani: a.) Forgalmi utak sz. bekötõút 4

5 b.) Gyûjtõ ú: sz. út belterületi szakasza (12/1-2, 64, 65/2, 11, 110 hrsz) c.) Kiszolgáló utak: 92, 18 és 24 hrsz.-ú meglévõ utak, a 88, 122, 114/2 hrsz földút korrekcióval d.) A már meglévõ utcák szabályozási szélessége a kialakult területhasználat szerint 8,2-15 m e.) Az újonnan kialakítandó lakóutcák szabályozási szélessége 12, és 15m a szabályozási terven jelölve van. (6) Kerékpár és gyalogos utak: minimum 4 m. (7) Egy telket feltáró magán és közutak: minimum 4 m. (8) Külterületi mezõgazdasági út min 4 m (9) A tervezett utakat a gyalogos és kerékpárutak kivételével úgy kell kialakítani, hogy azok alkalmasak legyenek tûzoltógépjármûvek közlekedésére. (10) A közlekedési területen közlekedési mûtárgyakat, közvilágítást, közterületi építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az utak láthatóságát, a sarkok beláthatóságát ne akadályozzák. Közmûvek, közmû területek 14. A község területét az OTÉK, az ágazati szabványok és az általános elõírások szerint teljes közmûvesítéssel kell ellátni. (2) Nyomvonal jellegû közmûlétesítmény elsõsorban a közlekedési területen, közterületen, vagy a közmûvet üzemeltetõ szerv területén helyezhetõ el. Amennyiben ez nem oldható meg, a közmûvezetékek magánterületen, a tulajdonosok hozzájárulásával is elhelyezhetõk, az egyéb hatályos jogszabályok figyelembevételével. (3) Magánterületen vezetett közmûvezetékek közmûkezelõk általi megközelítését a tulajdonosnak biztosítani kell. A közmûkiváltásra a kezelõ nem kötelezhetõ. (4) Újközmûvezetékek létesítése során a mûtárgyakat a BTSZ 23. és 26. -a szerint és a a szakhatósági elõírásoknak megfelelõen kell elhelyezni. (5) A közmûvezetékek védelme érdekében az 1 sz mellékletben elõírt védõtávolságokat be kell tartani. (6) A község külterületén ahol a szennyvízcsatorna hálózat nem épült ki: a.) Új épület, építmény építésére építésügyi hatósági engedélyt adni, illetve az engedélyek érvényét meghosszabbítani csak akkor lehet, ha az illetékes környezetvédelmi és vízügyi hatóság által elfogadott szennyvíztároló illetve szennyvíztisztító létesült. b.) Beépítésre szánt területet kialakítani és belterületbe vonni csak a szennyvízcsatorna-hálózat és megfelelõ kapacitású tisztítómû megléte esetén lehet. (7) Tilos a szennyvizet, szemetet felhagyott kutakba, a csapadékvíz-elvezetõ rendszerbe gyûjteni, illetve bevezetni. (8) Az ivóvíz minõségû víz beszerzésére, kezelésére, tárolására, továbbítására és szétosztására szolgáló létesítmények védõterületein csak a rendeltetésszerû üzemeltetés érdekében végzett építési tevékenység folytatható. (9) A meglévõ 20 kv-os elektromos légvezetékek szabad megközelítését, védõtávolságát biztosítani kell. (10) A település csapadékvízét nyílt árokhálózatban, csapadékvíz csatornahálózatban kell elvezetni. (11) Közhasznú közmûterületen (árkok, vízfolyások, vízmedrek, vízgazdálkodási területek) építményeket elhelyezni nem lehet. A területen csak a mûködés és fenntartás mûtárgyai helyezhetõk el. (12) A vízpartok, patakok mentén egyoldali minimum 6 méter széles, árkok mentén egyoldali minimum 4 méter széles fenntartási sávot kell biztosítani. A fenntartási sávban semmiféle tevékenység nem folytatható, növényzet nem telepíthetõ. (13) Az ivóvíz és ásványgyógyvíz kezelõ mûtárgyak és szállító vezetékek védõterületeit és védõsávjait biztosítani kell. {123/197. (VII.18.) Korm. rendelet 4 sz. melléklet} (14) A tervezett közmûvezetékek építésekor az esetleges közös kivitelezés érdekében a vezetékek nyomvonalát egyeztetni kell a közmû üzemeltetõkkel. (15) A meglévõ fákat, fasorokat óvni kell. Az elkerülhetetlenül kivágott fát pótolni kell. (16) Az utak és közmûvek építésénél, korszerûsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál biztosítani kell a közcélú távközlõ eszközök elhelyezésének lehetõségét. (17) A távközlési kábeleket érintõ bárminemû munka csak a távközlési szolgáltatóval történõ elõzetes egyeztetés után, a szolgáltató szakfelügyelete jelenlétében folyhat. Zöldterületek és zöldfelületi létesítmények 15. A zöldterületi rendeltetésû területeket a szabályozási terv tünteti fel. (2) A tervezett zöldfelületi rendszer kialakítására a terület biztosítandó, más célra fel nem használható. (3) A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark). (4) A zöldterületen víz- és zöldfelületek, gyalogutak, játék, sport, pihenés célját szolgáló területek, közmûvek, a szabadidõ eltöltéséhez szükséges létesítmények helyezhetõk el. (5) A zöldterületen épületek legfeljebb 4 %-os beépítettséggel helyezhetõk el. 5

6 (6) A zöldterületen bármilyen építmény csak úgy helyezhetõ el, hogy a kivágott fákat pótolni kell. A meglévõ fák építés közbeni védelmérõl gondoskodni kell. (7) A szabályozási tervlapok szerinti zöldterületeket, valamint a jelentõs zöldfelületû intézmények zöldfelületeit más célra felhasználni nem szabad. (8) Közpark zöldfelületi kialakítása elõtt a területre vonatkozó kertészeti tervet kell készíteni, és építéshatósági eljárás keretében engedélyeztetni kell. (9) Az építési engedélyekhez benyújtott helyszínrajz a zöldfelület kialakításának tervét is tartalmazza. Nyomvonalas létesítmények tervének részeként a meglévõ fák, fasorok felmérését és megõrzését is dokumentálni szükséges. (10) A szükségesen kivágott fák visszapótlásáról gondoskodni kell. (11) Négy gépjármûnél nagyobb befogadó képesség esetén a parkolót fásítással kell kialakítani. Erdõterület 16. Az erdõ használatának kereteit az Erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996.LIV. törvény valamint a 2000.évi CXII. törvény szabályozza. (2) Vállus közigazgatási területén az erdõk elõdleges rendeltetés szerint lehetnek: a.) védelmi (védett) (Ev), b.) egészségügyi-szociális, turisztikai (Ee) rendeltetésû. Az elsõdleges rendeltetés megváltoztatása csak az erdészeti hatóság engedélye és a évi LIV törvény 17 -a szerinti szakhatóságok hozzájárulásával, lehet. (3) A védelmi rendeltetésû erdõ területen épület nem helyezhetõ el, az OTÉK 32. -ában felsorolt építmények kivételével. Az építmények elhelyezése, létesítése csak a természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel engedélyezhetõ. A meglévõ épületek felújítása és egy alkalommal 25 m2-rel történõ bõvítése megengedhetõ. (4) Egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésû erdõ csak újonnan, a szántó terület mûvelési ágának megvátoztatásával alakítható ki. Az erdõterület kezelése a természetvédelmi törvény értelmében védett erdõként történjen, az OTÉK, és a BTSZ 47. c) pontja szerint megengedett tervezett beépítés lehetõségével. (Jelenleg 10 ha-t meghaladó területnagyságú telken 0,3%-os beépítettséggel az erdõ rendeltetésének megfelelõ építmények helyezhetõk el). (5) Az esetleges beruházással érintett erdõterület igénybevételét az erdészeti hatóságnál engedélyeztetni kell a többször módosított 29/1997.(IV.30.) FM rendelet 87. -a szerinti mellékletek, tulajdonosi hozzájárulások, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapok, fakitermelési terv és üzemtervtõl való eltérési kérelem benyújtásával. Az erdészeti hatóság engedélyét az építési engedélyi kérelemhez csatolni kell. (6) A táj gazdagítására javasolt fasorok, facsoportok telepítése erdészeti szakszemélyzet irányítása és tervei alapján történhet évi LIV törvény 35 (4) szerint az erdõtelepítési-kivitelezési tervet az erdészeti hatóság - az érintett hatóság elõzetes szakhatósági hozzájárulása alapján - hagyja jóvá. Mezõgazdasági terület 17. A mûvelési ág váltása a szerkezeti tervvel összhangban, a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával lehetséges. (2) Szántó mûvelési ág esetén nem építhetõ be. (3) Gyep mûvelési ág esetén a.) Kezelt természeti övezetben épület nem helyezhetõ el. b.) A bemutató övezetben, 1 ha-t meghaladó területen elõzetes tájvizsgálatban meghatározott beépítési móddal és anyaghasználattal helyezhetõ el épület. Lakóépület nem helyezhetõ el, csak hagyományos, almos állattartó, és az ismeretterjesztést, természetjáró túrizmust szolgáló épület. A beépített terület a telek területének 0,5%-át, illetve a 400m2-t nem haladhatja meg. A építmény magasság a 3,8 m-t nem haladhatja meg. (4) Kertgazdasági mûvelési ág esetén nem építhetõ be. Vízgazdálkodási terület 18. A vízgazdálkodással kapcsolatos összefüggõ terület: a.) a folyóvizek medre és partja, b.) a közcélú nyílt csatornák medre és partja, c.) a vízbeszerzési területek (védett vízbázis) és védõterületeik (hidrogeológiai védõterület), (2) A területen - ha külön jogszabály nem rendelkezik - a közforgalmú vízi közlekedési építményeken túlmenõen csak a vízkár-elhárítási, a vízi sport és a sporthorgászás célját szolgáló közösségi építmények helyezhetõk el. 6

7 (3) A vízbázisok, a távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátást szolgáló létesítmények védelmérõl szóló jogszabályoknak megfelelõen, az érintett területeken az engedélyezéseket vízügyi hatóság elõírásai szerint kell lefolytatni {jelenleg a 123/1997. VII.18. Korm.rendelet szerint.} Egyéb rendelkezések Kulturális örökségvédelem 19. A 91 hrsz. telken mûemlék templom található. a.) A mûemlék templomon és telkén bármilyen beavatkozás, felújítás, esetleges épület, építmény elhelyezése esetén az engedélyezõ hatóság a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási és Hatósági Osztály Keszthelyi Regionális Irodája, amely a mûemléki környezetben új épület elhelyezése, bõvítése, felújítása, továbbá a mûemlék megjelenését befolyásoló beavatkozások, (pl: reklámhordozók, információs táblák elhelyezése) és a közterület alakítása esetén szakhatóságként mûködik közre. b.) Mûemléki környezetként a 36; 37/1-3; 38; 87; hrsz.-ú telkeket határozzuk meg. (2) A régészeti lelõhelyek területét bármilyen 30 cm-t meghaladó földmunkát csak a kulturális örökség védelmérõl szóló évi LXIV. tv a szerint lehet csak végezni. Ilyen esetekben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szakhatóságként jár el. Nyilvántartott régészeti lelõhelyek jegyzéke: a.) Büdöskút-puszta (keleti Halstadti kultúra) 033/1, 033/3, 030, 032/2 (út) hrsz. b.) Pusztatemetõ (középkori település) 068/4, 069/1, 070(út) hrsz. c.) Hamudomb (római kori) 069/1, 123/1-5 hrsz d.) Belterület (népvándorláskor) 74-85, 64 (út) hrsz e.) Vállusszentmiklósi völgy (középkori kolostor) 027 hrsz f.) Alsócsetényi murvabánya (római kori) 066 hrsz g.) Törpevízmû területe (késõ középkor) 055 hrsz (3) Ha régészeti feltárás esetén kívül régészeti emlék, illetve lelet kerül elõ, a munka felelõs vezetõje a település jegyzõjének köteles bejelenteni, és a tevékenységet az illetékes múzeum nyilatkozatának kézhezvételéig szüneteltetni. (4) A régészeti feltárások lefolytatásának rendjét a évi LXIV. törvény határozza meg. Természet és tájvédelem /1997. (IX. 23.) KTM rendelet 1. és 2. számú melléklete alapján Vállus teljes közigazgatási területe a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területéhez tartozik. A védett természeti területként kezelt területek helyrajzi száma 015, , 033/1-055, /3 és a 068/4/a. (2) A Balatoni Területrendezési Szabályzatról szóló 2000.évi CXII. törvény alapján a község teljes közigazgatási területe a védett természeti területek (V-1) alövezetébe tartozik. (3) A Balatoni Területrendezési Szabályzatról szóló 2000.évi CXII. törvény alapján a község tájkarakter szempontjából kiemelt jelentõségû területek (T-1) alövezetébe tartoznak a sz. közúttól keletre fekvõ , 016, 019, 020, 022, hrsz-ú területek és az Alsócsetény nevû 064, 066 hrsz-ú terület. (4) A BFNP Igazgatósága az építéshatósági eljáráson túl minden egyéb eljárás során (vízügyi, közmû, fakivágási engedélyezés, erdészeti kezelés, kútfúrás, terepkialakítás, elõvásárlás stb) hatósági/szakhatósági jogkörben mûködik közre. Kiszolgáló és lakóút céljára történõ lejegyzés 21. Az évi LXXVIII. törvény 27 - alapján a következõ telkek út kialakítására szükséges részét kell az Önkormányzat céljára lejegyzi. a.) A 88 és122 hrsz.-ú út korrekciója érinti az alábbi telkeket: b.) 63/3-8; 66-70; 80-84; 85-87; 89,90; ; hrsz. (a) pont szerinti út és gyûjtõút közötti összekötés kialakítása érinti a következõ telkeket 65/1; 65/3-8; 66-70; 71,72,75,76,77,78,112/10,12,14; 113/2; 114/3; hrsz. Elõvásárlási jog 22. Közpark kialakítására elõvásárlási jog illeti meg az Önkormányzatot a 65/3-8; 112/10,12,14; 113/2,16,18; 114/3; 115; hrsz. (2) Ingatlanok eladása esetén a BFNP részére elõvásárlási jog biztosított. Településkép 23. 7

8 Az építési hatóságnak, a jegyzõ kezdeményezésére a településkép javítása érdekében a településképet rontó állagú épületek helyreállítását el kell rendelnie. a.) Az építési hatóság a helyreállítás határidejét a helyreállítás feltételrendszerének mérlegelésével állapítja meg, mely 1 hónapnál rövidebb, valamint 1 évnél hosszabb nem lehet. A helyreállításra elõírt határidõ, az ingatlantulajdonos kérésére, egyszeri alkalommal meghosszabbítható. b.) Az ingatlantulajdonos köteles épületét az elõírt határidõn belül helyreállítani, amennyiben ezt elmulasztja, végrehajtási bírságot köteles fizetni. c.) Az önkormányzat a helyreállítási kötelezettséghez anyagi támogatást nyújthat, melynek mértékét és feltételeit külön jogszabályban kell megállapítani. (2) A településen található emlékmûvek, szobrok, útszéli keresztek elbontását, átépítését építési engedélyben rögzíteni kell. Tûzvédelem 24. A tûzvédelmi elõírásokat a mindenkor érvényben lévõ, vonatkozó jogszabályok, kötelezõen alkalmazandó szabványok, tûzvédelmi elõírások figyelembevételével az illetékes tûzvédelmi szakhatóság állapítja meg. (2) A tûzoltóság vonulása és mûködése céljára olyan utat, illetõleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tûzoltógépjármûvek nem rendszeres közlekedésére és mûködésére. (3) Az építési engedélyi eljárás során az építmények közötti legkisebb távolságot az övezeti elõírások és az OTÉK 36. -a szerint kell kialakítani. (4) A területen a tûzi-vizet vezetékes hálózatról az OTSZ által meghatározott mennyiségben és módon föld feletti tûzcsapok alkalmazásával kell biztosítani. (5) A területen tûzjelzésre alkalmas, mindenki számára hozzáférhetõ nyilvános telefonfülkét kell, létesíteni illetve üzemben tartani. (6) A tisztán gázüzemû, a vegyes üzemû, illetve a kettõsüzemû jármûveket talajszintnél mélyebb helyen tilos elhelyezni. Telekalakítás 25. Telekalakítás a meglévõ telekstruktúrához igazodva, a HÉSZ szerinti minimális teleknagyság betartásával és a tervezett úthálózat kötelezõ szabályozási vonalainak figyelembevételével engedélyezhetõ. Építés engedélyezése 26. A tervezett beruházásokok engedélyezése a minden esetben kötelezõen bevonandó szakhatóságok (ÁNTSZ, Tûzoltóság), valamint a szakterületük szerint érintett szakhatóságok és eljáró hatóságok megkeresésével, azok pozitív állásfoglalása alapján történhet. Az építéshatósági eljárásba kötelezõen be kell vonni: a.) A Honvédelmi Minisztériumot a HÉSZ 12. rögzített különleges terület 1km-es körzetét érintõ esetben b.) A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkot minden esetben, c.) A Kulturális és Örökségvédelmi Hivatalt a HÉSZ 24. (1.) b.) pontjában és (2) meghatározott esetekben, d.) Környezetvédelmi Felügyelõséget egyedi szennyvíztároló, illetve egyedi szennyvízkezelési kislétesítmény létesítése esetén, e.) Zala Megyei Állami Közútkezelõ Kht.-t és a Közlekedési Felügyeletet.a település É-i határában tervezett fõút nyomvonala mellett m, egyéb országos közút mellett m védõtávolságban elhelyezett építmények engedélyezési eljárásába f.) a Bányakapitányságot 300 m2-nél nagyobb, alapterületû, bányászati módszerekkel kialakított földalatti térségek létesítése, használatbavétele, és megsemmisítésére irányuló építéshatósági eljárásokba, amennyiben a tároló tér felett természetes kõzetréteg található és a tároló tér nem szerves része a földfelszín feletti építménynek. (2) A telkek területén tereprendezési munkák - a talajerózió elkerülése végett - csak hatóságilag engedélyezett tereprendezési terv alapján végezhetõk, ha az eredeti terepszint 1 méternél nagyobb mértékben átrendezésre kerül (bevágás, feltöltés, rézsû, támfal stb.). (3) Ha a község állattartási rendelete és a Helyi Építési Szabályzat övezeti elõírásai között eltérés van, a szigorúbb szabályozást kell alkalmazni. (4) A beépítésre szánt területek átmeneti hasznosítása csak mezõgazdasági illetve zöldövezeti funkciójú lehet. (5) Törmeléket lerakni csak az illetékes hatóság által kijelölt területen szabad. (6) A tervezett földmunkák során a felsõ humuszos réteget külön kell letermelni, deponálni és azt csak helyben parkosítás céljára lehet felhasználni. 8

9 Ásványvagyon gazdálkodási követelmények 27. A talaj kitermelésével járó építési, tereprendezési, vízrendezési tevékenység engedélyezési eljárásaiban a Pécsi Bányakapitányság szakhatósági állásfoglalása szükséges, amennyiben a kitermelt nyersanyag a kitermelés helyérõl elszállításra, illetve nem a kitermeléssel érintett területen deponálásra kerül, és ennek során üzletszerûen hasznosul, értékesül. (2) Az építési tevékenységhez szükséges nyersanyagokat (homok, kavics, agyag, stb) érvényes hatósági engedéllyel rendelkezõ kitermelõ helyrõl kell beszerezni. (3) A település teljes területe a BTSZ 23. által szabályozott V-1 védett természeti területek alövezetébe tartozik, új bánmyanyitás nem engedélyezhetõ. Környezetvédelem Általános követelmények 28. A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környezõ területek tervezett használati módját lehetetlenné teszik. [Jóváhagyáskor: a követelményeket a környezetvédelem általános szabályairól szóló évi LIII. törvény tartalmazza.] (2) A beruházások megvalósítása, meglévõ tevékenységek folytatása, rendeltetési mód változtatás(-ok), valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenõrzése, a környezetvédelmi elõírások és határértékek betartása alapján történhet, a szakhatóságok elõírása szerint. [Jóváhagyáskor: a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységeket a 80/1999. (VI.11.) Korm. rendelet határozza meg.] (3) A csapadékvíz elvezetésérõl vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásba csak az elsõ fokon eljáró vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek betartásával szabad csapadékvizet bevezetni. (4) A vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezésének megelõzése, csökkentése érdekében be kell tartani a jó mezõgazdasági gyakorlat szabályait. [Jóváhagyáskor: a 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint.] (5) A település fejlesztése során elõnyben kell részesíteni a hulladékszegény technológiák alkalmazását és a kevésbé vízigényes technológiákat. Környezetterhelési határértékek 29. Az új létesítmény kialakításánál, a meglévõ, illetve új technológiák üzemeltetésénél teljesíteni kell a környezeti levegõtisztasági követelményeket és a levegõtisztaság-védelmi elõírásokat, valamint határértékeket. [Jóváhagyáskor: A levegõ védelmével kapcsolatosan a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet és a végrehajtására kiadásra kerülõ jogszabályok szabályait kell alkalmazni. A légszennyezettségi határértékeket, a helyhez kötött légszennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeit a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza, melybõl a tervezési területen a 2. sz. melléklet ökológiai határértékeit kell alkalmazni. Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról a 10/2001. (IV.19.) KöM, a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenõ hõteljesítményû tüzelõberendezések légszennyezõ anyagainak technológiai kibocsátási határértékeirõl a 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet rendelkezik.] (2) Élõvízbe bocsátott szennyezõanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket be kell tartani. [Jóváhagyáskor: a határértékeket a felszíni vizek minõsége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001. (X.26.) Korm. rendelet alapján a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeirõl és alkalmazásuk szabályairól szóló 9/2002. (III.22.) KöM-KöViM együttes rendelet határozza meg.] (3) A közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén a szennyezõanyag-tartalomra vonatkozó küszöbértékeket be kell tartani. [Jóváhagyáskor: a küszöbértékeket a csatornabírságról szóló 204/2001. (X.26.) Korm. rendelet tartalmazza.] (4) Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthetõ, illetve üzemeltethetõ, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az elõírt zajterhelési határértéket a zajtól védendõ területeken, vagy épületek elõtt. [Jóváhagyáskor: a zajkibocsátásra vonatkozó zajterhelési határértéket a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely a kibocsátási határérték megállapításának az alapja.] (5) Meglévõ közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésû, vagy megváltozott övezeti besorolású területeken, megfelelõ beépítési távolság meghatározásával, az épületek védett homlokzatainak megfelelõ tájolásával, illetve mûszaki intézkedésekkel kell biztosítani az elõírt zajterhelési határértékek teljesülését. [Jóváhagyáskor: az érvényesítendõ zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.] 9

10 (6) Épületek zajtól védendõ helyiségeiben az épület rendeltetésszerû használatát biztosító különbözõ technikai berendezésektõl és az épületen belõl vagy azzal szomszédos épületben folytatott tevékenységbõl eredõ együttes zaj nem haladhatja meg az elõírt határértékeket. [Jóváhagyáskor: az érvényesítendõ zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.] Speciális eljárási szabályok 30. Az egyes tevékenységek környezetet terhelõ kibocsátásainak megelõzése érdekében a környezeti elemeket terhelõ kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezõk csökkentésére, illetõleg megszûntetésére irányuló, az elérhetõ legjobb technológián alapuló intézkedéseket az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során állapítja meg a környezetvédelmi hatóság. [Jóváhagyáskor: az egységes környezethasználati engedélyezési eljárások részletes szabályait a 193/2001. (X.19.) Korm. rendelet tartalmazza.] (2) A környezetre jelentõs hatást gyakorló tevékenységek -re környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni a vonatkozó jogszabályok szerint, és környezetvédelmi engedélyezési eljárást kell lefolytatni. [Jóváhagyáskor: A környezetre jelentõs hatást gyakorló tevékenységek körét a 20/2001. (II.14.) Kormányrendelet határozza meg. A környezeti hatásvizsgálat készítésének és a környezetvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatásának szabályait az évi LIII. törvény, illetve a 20/2001. (II.14.) Kormányrendelet tartalmazza.] (3) Vállus a felszín alatti vizek minõségi védelmét szolgáló besorolás szerint A fokozottan érzékeny felszín alatti vízminõségi területen helyezkedik el. A felszín alatti vizek minõségének védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történõ közvetlen és közvetett bevezetése engedély alapján történhet. [Jóváhagyáskor: a kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történõ közvetlen és közvetett bevezetésének engedélyezése a 33/2000. (III.17.) Kormányrendelet szerint történhet.] (4) A parti sávok, vízjárta területek, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról szóló vízügyi követelményeket be kell tartani, valamint a szabályozási tervlapon szerepeltetett védõsáv fennmaradását biztosítani kell. [Jóváhagyáskor: a vízügyi követelményeket a 46/1999. (III.18.) Kormányrendelet tartalmazza.] (5) Beruházások megvalósítása során a termõföldrõl szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelõen kell eljárni [Jóváhagyáskor: az évi LV. törvény 70. -ának elõírásai szerint]. (6) A telephelyengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek engedélyezése a környezeti kölcsönhatások ellenõrzése alapján történhet a szakhatóságok elõírásai szerint. [Jóváhagyáskor: a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységeket a 80/1999. (VI.11.) Korm. rendelet határozza meg.] (7) A hulladékok elhelyezésérõl - különös tekintettel a termelési és veszélyes hulladékokra - gondoskodni kell. Veszélyes hulladékok keletkezésével járó tevékenységek engedélyezése során a kérelmezõnek nyilatkoznia kell a hulladékok megfelelõ elhelyezésérõl, ártalmatlanításáról. [Jóváhagyáskor: a hulladékok elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységek végzése során a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény és a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet elõírásait kell figyelembe venni és betartani, illetve a hulladékgazdálkodási törvény végrehajtására hatályba kerülõ jogszabályokat. A hulladékok jegyzékét a 10/2002. (III.26.) KöM rendelettel módosított 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.] (8) A település teljes területe a BTSZ 23. által szabályozott V-1 védett természeti területek alövezetébe tartozik, új hulladéklerakó telep nem nem engedélyezhetõ. Záró rendelkezések 31. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetésérõl a Jegyzõ a helyben szokásos módon gondoskodik. (2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követõen indított ügyekben kell alkalmazni. (3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti 3/1988 sz. többszörösen módosított rendelet. Vállus, Szabó Joachim polgármester Gyõriné Szilágyi Ilona körjegyzõ Kihirdetve: április 29. Gyõriné Szilágyi Ilona körjegyzõ 10

11 1. számú melléklet Közmûlétesítmények védõtávolságai Nyomvonalas létesítmények esetén a védõtávolság a tengelyvonaltól mindkét irányban érvényes. Mûtárgyak Védõterületek méretezése Zárt vagy épületben lévõ vízkezelõ vagy tároló A védõterület sugara a mûtárgy vagy építmény külsõ szélétõl számított 10 m. 5 m-nél magasabb földfeltöltés esetén a rézsü talpától mért 5 m. Szabadban, nyílt vízfelszínnel történõ vízkezelés 50 m (különleges esetekben max. 100 m). vagy tárolás Víztechnológiai célra történõ levegõbeszívás A védõterület szélétõl legalább 20 m-re, a terepszint felett legalább 3 m-re. helye (légszûrés nélküli esetben) Víztornyok (magastéri tárolók) zártrendszerû Védõterületek nem, csak a vezetékek védõsávjának kijelölése szükséges. átemelõk és nyomásfokozók Földbe fektetett vízvezeték A védõsáv határa a vezeték felett a föld felszínéig, alatta 1 m mélységig, kétoldalt 2-2 m távolságig terjed. Párhuzamosan haladó vízvezetékek és szennyvízcsatornák ha a szennyvízcsatorna magasabban fekszik, mint a vízcsõ, vagy ha mélyebben fekszik, de a vízvezeték talajvízben, vagy annak közelében A védõsáv szélessége a vízcsõ mindkét oldalán vízszintes irányban mért 1-1 m; 2 m-nél kisebb tengelytávolságú két vezeték esetében megfelelõ állékonyságú szennyvízcsatorna alkalmazásával. van Mûtárgyak Védõterületek méretezése ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, mint a vízcsõ és a vízcsõ száraz talajban van A védõsáv szélessége a vízcsõ mindkét oldalán vízszintes irányban mért 0,5-0,5 m. nyomás alatti szennyvízcsatornacsõ esetében A védõsáv szélessége a vízcsõ mindkét oldalán vízszintes irányban 2-2 m. Szennyvízcsatorna és vízvezetékcsõ keresztezõdésszúságú vízzáró védõ-csõben vagy fedett vasbeton vályúban a közúti terhelés A szennyvízcsatorna elhelyezése a keresztezési ponttól számított 2-2 m hosz- ha a szennyvízcsatorna magasabban fekszik, mértékének megfelelõ állékonysággal. mint a vízcsõ ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, mint a vízcsõ és a két vezeték közötti szintkülönbség 0,5 m-nél kisebb ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, mint a vízcsõ és a két vezeték közötti szintkülönbség 0,5-1 m között van A vízcsõ megépítése a keresztezõdési ponttól mind-két irányban mért 2-2 m, összesen tehát 4 m hosszúságon belül csõkötés nélkül, a szennyvíz-csatorna építése a keresztezési ponttól mindkét irányban mért 1-1 m, összesen tehát 2 m hosszban, legalább 10 cm vastag beton burkolattal. ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, mint a vízcsõ és a két vezeték közötti szintkülönbség 0,5-1 m között van (2) Villamos távvezetéknél a.) 220 kv-os villamos légvezeték 2 18 méter b.) 120 kv-os villamos légvezeték 2 13 méter c.) 20 kv-os villamos légvezeték - külterületen 2 5 méter - belterületen 2 2,5 méter. d.) 20 kv-os villamos földkábel 2 1,5 méter. e.) Villamos berendezés esetén méter. f.) Villanyoszlop, légvezeték oszloptól dõléstávolságán belül A, B tûzveszélyességi osztályba sorolt építmény nem helyezhetõ el. g.) 20/0,4 kv-os transzformátor állomásnál 10 t darus gépkocsi megközelítési lehetõsége szükséges. (3) Gázvezetékek védõtávolságai a.) 6 bar-os földgázvezeték 2 9 méter b.) 3 bar-os földgázvezeték 2 4 méter c.) 64 bar-os földgázvezeték méter (4) Az ivóvíz és ásvány-gyógyvíz kezelõ, tározó mûtárgyak és szállító vezetékek védõterületei és védõsávjai 11

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT FARKASGYEPU KOZSEG ff, TELEPÜLÉS RENDEZÉS 1TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT FARKASGYEPU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÖTESTÜLETÉNEK..../2003 RENDELETE A HEL YI ÉPÍTÉSI SZABÁL YZA TRÓL Farkasgyepu község Önkormányzatának

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR BALATONAKALI Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR 04. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõtestületének../2010. (...) számú rendelete

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Baglad Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1..

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1.. Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 6/2005. (V.28.) számú rendelete Bakonyoszlop község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Bakonyoszlop Község

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelete Balatonendréd község helyi építési szabályzatáról. 1 1 Módosította a 2/2010. (I.13.) önkormányzati rendelet.

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról 1 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról (Egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (X.11.) rendelete Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-el módosított 1990.

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 7 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4.. VASASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/003. (V. 30.) SZÁMÚ RENDELETE VASASSZONYFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Község Önkormányzatának./200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 1 23/2004.(X.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK BELSİSÁRD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 22/2006.(XII.12.) számú rendelete BELSİSÁRD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Belsısárd Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Gosztola Község Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Nyirád Községi Önkormányzat 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 18/2005. (XI. 18.) rendelete NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 31/1999. (VI. 17.) sz. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 31/1999. (VI. 17.) sz. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 31/1999. (VI. 17.) sz. r e n d e l e t e a Bocskai u. - Inczédi sor - Közép u. közötti terület Szabályozási tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bakonykúti község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE F E L S S Z Ö L N Ö K K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2 0 0 7. FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE Fels szölnök Község Képvisel

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

44/2000.(XII.01.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

44/2000.(XII.01.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete MERENGŐ UTCA KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE III. SZABÁLYOZÁSI SZAKASZ SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT a 31/2001. (IX.07.) ÖKT. sz., 47/2003.

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Nagyesztergár Község

Nagyesztergár Község Nagyesztergár Község Helyi Építési Szabályzata EGYSÉGE SZERKEZETBE FOGLALT Elfogadva: 3/2009. (I. 27.) SZ. ÖNK. RENDELETTEL 2009. JANUÁR 27. 2 Nagyesztergár Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény,

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.12.) önkormányzati

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT HATÁROZATI JAVASLAT Bodorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2005. (.) számú határozata Bodorfa Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Bodorfa Községi

Részletesebben

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím : 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely:3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ - 356-345 E-mail: provinciaterv@freemail.hu

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2002. (VI.21.) rendelete a helyi építési szabályzatról Berzék község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET SÁROSPATAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVKARBANTARTÁS 2016 TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET 1.1. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK 1.1.1.

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) KORM. RENDELET. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) KORM. RENDELET. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tisztelt Kollégák, az alábbiakban kékkel jelölt részekbõl fogunk a zárthelyiken kérdezni. A többit pedig érdemes elolvasni mert ez a rendelet Önöknek munkaeszköz. Ne feledjék továbbá, hogy az idei évben

Részletesebben

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben)

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006.

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006. S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006 SZAKONYFALU T K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Altus Savaria

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2000. (II.25.) sz. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2000. (II.25.) sz. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2000. (II.25.) sz. r e n d e l e t e a Kert u. - Váci M. u. - Debreceni u. - Szilfa u. - Laktanya tér közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és

Részletesebben

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. VITNYÉD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám: MMI_R_04.06 Leíró: Kissné Dátum:2005.06.06. 01. VITNYÉD teljes közigazgatási terület

Részletesebben

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG

NEMESGULÁCS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA. egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án KÖZSÉG NEMESGULÁCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 23-án 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától illetve

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Tevel Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2009. (V. 29.) sz. rendelete Tevel község helyi építési szabályozásáról Tevel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2 K Ü L Z E T L A P Településtervező: Építész munkatárs:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének 2001-36 Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2001. (X. 12.) számú rendelete a Budapest, VI. kerület Király utca Káldy Gy. utca Paulay E. utca Nagymezõ utca által határolt

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Sárospatak város kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak

Részletesebben