Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Ordacsehi Község Önkormányzatának./200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 1 23/2004.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban. Étv.) 7. (3) bekezdés c.) pontja alapján, az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK), valamint a Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. Törvény (továbbiakban BTSZ) elıírásait figyelembe véve Ordacsehi Építési Szabályzat (továbbiakban. HÉSZ) és az Ordacsehi Szabályozási megállapításáról az alábbi módosított rendeletet alkotja. I. FEJEZET Általános elıírások 1.. (1) A rendelet területi hatálya Ordacsehi község közigazgatási területére terjed ki és Dr Fazekas Sándorné településtervezı által készített 6/2009 jelzıszámú, külterületi és belterületi szabályozási tervvel, (SZK-M1, SZ-1-M1, SZ-2-M1, SZ-3-M1-3, ) együtt alkalmazható. (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen telket alakítani, épületet és más építményt (beleértve a mőtárgyakat is) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerősíteni, bıvíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényő elıírások mellett csak e rendelet és a hozzá tartozó szabályozási terv együttes alkalmazásával szabad. (3) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintıen minden természetes és jogi személyre nézve kötelezı. (4) A szabályozási terven kötelezı- és irányadó szabályozási elemek jelöltek. A kötelezı erejő szabályozási elemek csak a szabályozási terv módosításával, a képviselıtestület jóváhagyásával változtathatók meg. Az irányadó elemek, a rendezési tervi elıírások keretei között, az engedélyezési eljárás során változtathatók. A helyi védelemre és a sajátos jogintézményekre vonatkozó elıírások az önkormányzati rendelet módosításával,- a szabályozási terv felülvizsgálata nélkül változtathatók. (5) A szabályozási tervben kötelezınek kell tekinteni: - a település igazgatási határát, - a meglévı és javasolt belterületi határt, - a szabályozási és védelmi vonalakat, területeket, - az egyes terület-felhasználási egységek és övezetek határait és elıírásait, - a környezetvédelmi, táj-és természetvédelmi, mőemléki és helyi védelmi szabályokat és kikötéseket, - az építési vonalat, építési hely határát. Irányadó szabályozási elem: a tervezett telekhatár. 1 13/2005.(VII. 28.) KT. és 9/2006.(VI.29.) KT.számú rendeletekkel 1

2 (6) Az Ordacsehi-Berek Természetvédelmi Terület Csisztapusztai rétek-, az ökológiai hálózattal érintett területeken, az ex lege lápterületeken, továbbá a Natura 2000 területen folyó építési hatósági eljárásokba a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának szakvéleményét be kell szerezni. (7) A telekalakítási eljárások során rendelkezni kell az út- és közmőépítés megvalósításának feltételeirıl. Új területek beépítésének feltétele, hogy a beépítésre tervezett területeken és a közterületeken a felszíni vizek akadálytalan és eróziómentes elvezetése biztosított legyen. A képzıdı hordalék visszatartása mőszaki és talajvédelmi szempontokat figyelembe véve megtörténjen. (8) A belterületen nyeles telek nem alakítható ki. (9) Az övezeti elıírásoknál intenzívebb beépítettségő és nagyobb homlokzatmagasságú épület bontása esetén, az új épületet az övezeti elıírásoknak megfelelıen építhetı vissza. (10) A község közigazgatási területén megvalósuló épületek parkoló szükségletét az OTÉK ának elıírásai alapján saját telken belül kell biztosítani. (11) A mérnökgeológiai tárgyú problémák jelentkezésekor és azok kezelésekor, valamint az alábbi esetekben a Pécsi Bányakapitányságot az engedélyezési eljárásba, szakhatóságként be kell vonni: - négy beépített szintnél magasabb, vagy 7 m-nél nagyobb fesztávolságú tartószerkezeteket tartalmazó elıregyártott, vagy vázas tartó-szerkezető épület létesítésénél, - a meredek, csúszás- és erózióveszélyes területek beépítésénél, - 5 m-nél nagyobb szabad magasságú földet megtámasztó építményeknél, - 3 m-nél nagyobb földvastagságot érintı tereprendezéssel járó építkezés esetén (feltöltés, bevágás), - továbbá azon esetekben, amikor a lakosság, az ingatlan tulajdonosa, a tervezı, vagy az önkormányzat az altalajjal összefüggı kedvezıtlen jelenségeket észlel. (12) A Tikhegyi utca kiépítése és az út menti ingatlanok beépítése csak mérnökgeológiai és geotechnikai vizsgálatra alapozottan engedélyezhetı. A vizsgálat megállapításait, a Magyar Geológiai Szolgálat Dél-Dunántúli Területi Hivatalával egyeztetni kell. (13) Ásványi nyersanyag kitermelésével járó építési, tereprendezési, vízrendezési tevékenység engedélyezési eljárásaiban a vonatkozó törvény 2 elıírása alapján a Bányakapitányság szakhatósági állásfoglalását be kell szerezni. (14) A növényzet telepítésére vonatkozó elıírásokat a 2. számú melléklet tartalmazza. (15) A szabályrendeletben és a szabályozási tervben elıírt építmény magasságok nem vonatkoznak a technológia jellegő építményekre és mőtárgyakra, valamint egyéb sajátos építmény fajtákra (templom, ipari szárító, siló). Ezek építménymagasságát a rendeltetésük és indokoltságuk alapján a vonatkozó elıírások figyelembe vételével az építési hatóság esetenként állapítja meg. 16) Állattartó épületek és trágyatárolók a lakó- és intézményi épületektıl 10 m-nél nagyobb távolságra helyezhetık el. Az élelmiszertároló, forgalmazó létesítmények, gyermek és egészségügyi intézmények telekhatárától pedig minimum 50 m-re évi XLVIII.tv. 2

3 (17) A vízbázis védelmi területén építési engedély csak a vonatkozó jogszabály 3 elıírásainak figyelembe vételével adható ki. A Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıséget az engedélyezési eljárásba, szakhatóságként be kell vonni. Az újonnan tervezett építési területek csak a védıterület rendelet szerinti felülvizsgálata után, annak megfelelıen alakíthatók ki. (18) A rendezési tervnek a külterületi mezıgazdasági ingatlanok beépítésére vonatkozó javaslata esetén, vagy külterületi földrészlet tervezett belterületbe vonása esetén, annak megtörténtéig, az Má0-ás területekre vonatkozó elıírásokat kell alkalmazni. (19) A község belterületén, valamint a természetvédelmi területen adótorony nem létesíthetı. (20) E rendeletben és a szabályozási tervben nem szabályozott kérdésekben a BTSZ és az OTÉK elıírásait, illetve az illeszkedési szabályokat kell figyelembe venni. (21) A község belterületén különálló épület létesítése sem az oldal-, sem az elıkertben nem engedélyezhetı. (22) A település beépítésre szánt területein, illetve belterületén olyan épület építésére, vagy bıvítésére, melynek használata során szennyvíz keletkezik építési engedélyt adni, az engedély érvényét meghosszabbítani csak akkor lehet, ha az ingatlan a szennyvízhálózatra csatlakozott, illetve ennek feltételei a használatbavételi engedély megadásáig biztosíthatók. A szennyvízcsatlakozás kiépítése a használatbavételi engedély megadásának feltétele. Ahol a szennyvízcsatorna hálózatra történı csatlakozás mőszaki feltételei nem teremthetık meg, ott építési engedélyt adni csak a környezetvédelmi és a vízügyi hatóság által elfogadott vízzáró szennyvíztároló, illetve egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény (korszerő csatornaközmőpótló) megléte esetén lehet. (23) Ahol új épület építését a szabályozási terv nem teszi lehetıvé, a meglévı épület legfeljebb 25 m 2 - el, egy alkalommal bıvíthetı, amennyiben ezzel a lehetıséggel január 1. után még nem éltek. A telek beépítésének mértéke ezzel sem haladhatja meg az övezetben elıírt felsı határt. (24) ) A település közigazgatási területén 2500 m 2 -nél nagyobb, összes szintterülető csarnok jellegő épület 4 nem létesíthetı, a településkép és tájkarakter védelme érdekében a csarnok jellegő épületet növényzettel takartan kell elhelyezni, a táji,- települési illeszkedést az építési engedélykérelemhez csatolandó látványtervvel kell igazolni. (25) Terepszint alatti építmény (pince) elhelyezésével, hatásterületével nem veszélyeztetheti a közterületet, az idegen telket, a meglévı építményeket, a szomszédos ingatlanok beépíthetıségét. (26) A település beépítésre nem szánt területén 10 m-nél magasabb építményeket a környezethez illeszkedıen kell elhelyezni. (27) Földmunkával járó beruházásoknál a humusz réteget (felsı 30 cm-es réteg) külön kell deponálni, majd a kivitelezést követıen, felsı rétegként kell újrahasznosítani /1997. (VII.18.) Korm. rend évi CXII. Tv 2/A. 1 pont 3

4 (28) Ahol a terv kötelezı építési vonalat nem tartalmaz, az építési övezetben, az övezetben kialakult állapothoz, beépítési módhoz igazodva kell az építési helyen belül a tervezett épületet elhelyezni. (29) Az állattartással kapcsolatos elıírásokat külön önkormányzati rendelet szabályozza. (1) A település közigazgatási területe tagozódik : II. FEJEZET Településszerkezet, terület-felhasználás. 2.. a.) Beépítésre szánt területekre, amelyeken belül az építési telkek megengedett beépítettsége legalább 10 %. b.) Beépítésre nem szánt területekre, amelyeken belül a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb 5 % lehet. (2) A beépítésre szánt területek egyes területfelhasználási egységein engedélyezhetı szintterület- sőrőség maximális mértéke: - falusias és kertvárosias lakóterületen: 0,5 - településközpont vegyes területen: 1,5 - kereskedelmi, szolgáltató területen: 0,5 - gazdasági; ipari, mezıgazdasági területen: 0,5 - különleges területen: bánya, hulladékkezelı, sportpálya, 0,1 temetı, kegyeleti park 0,1 egészségügyi 0,5 BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK Lakóterületek 3.. (1) A lakóterület elsısorban lakóépületek elhelyezésére szolgál, a területet teljes közmővesítettséggel kell ellátni. Amennyiben ennek mőszaki feltételei, a szennyvízelvezetés vonatkozásában nem biztosíthatók, úgy azt az 1. (22) bekezdésében meghatározott feltételekkel kell teljesíteni. (2) A község területén falusias lakóterület (Lf) és kertvárosias lakóterület (Lke) került kialakításra és szabályozásra. (3) A kialakult 14-m-nél keskenyebb, oldalhatáros beépítéső telkeken az építmények közötti legkisebb távolsági méretek,- maximum 4,5 méter építménymagasság mellett,- legfeljebb 4 méterig történı csökkentése, akkor lehetséges, ha az épületek külsı térelhatároló szerkezetét, tetıhéjazatát és párkányzatát az I-III. tőzállósági fokozathoz tartozó tőzállósági határértékő és nem éghetı (A1, vagy A2) anyagból készítik, valamint a szemben álló homlokzatok egyikén sincs 0,36 m 2 -nél nagyobb felülető nyílászáró kialakítva. Nem kell tőztávolságot tartani olyan két épület között, amelyek közül a magasabb átfedı homlokzata nyílásnélküli tőzfalként kerül kialakításra. 4

5 (4) Az oldalhatáros, 20 m, vagy annál szélesebb telkek esetén, szabadon-álló beépítési mód is engedélyezhetı. (5) A szabályozási terven a lakóterület jele : Lf és Lke. A szabályozási terven Lf1-Lf 4 jelő és Lke jelő övezetek jelöltek. A beépítési módot, a legnagyobb épületmagasságra, a beépítettségre és a legkisebb telekméretre vonatkozó elıírásokat a szabályozási terv tartalmazza. sajátos használat Övezet jele Beépítési mód Beépítettség max % Szintter. sőrőség max. Telekméret min.(m 2 ) Terület használat lakóterület Telekszélesség min. (m) Telekmélység min. (m) Építménymag. max.(m) kertvárosias Lke CS , falusias lakóterület Lf1 OK 30 K K 0, Lf2 O 30 K K 0, Lf3 O 30 K K 0, Megjegyzés: O oldalhatáros - SZ szabadonálló- K kialakult beépítési mód, telekszélesség és építménymagasság (6) A legkisebb zöldfelület mértéke 40 %. Lf4 SZ , (7) Új lakóházat os tetıhajlásszögő magastetıvel lehet építeni, a tetı héjazata cserép, a cserépszínő betoncserép, mőemléki pala, és zsindely lehet. (8) A területen kisüzemi, környezetbarát ipari és szolgáltató létesítmények, valamint falusias lakóterületen az OTÉK 14. (2) bekezdésében felsoroltak építhetık az üzemanyagtöltı kivételével. (9) A területen,- a telek beépítettségébe be nem számíthatóan,- az OTÉK 1. számú melléklet 67. pontjában felsoroltak létesíthetık. (10) A lakótelkekhez közvetlenül kapcsolódó, azzal azonos helyrajzi szám alatt lévı belterületi kertek, a kertgazdálkodás körébe tartoznak és azokon csak növényházak és az OTÉK 1. számú melléklet 54. pontjában felsoroltak létesíthetık. (11) A külterületen lévı lakóterület (0111/1 hrsz) beépítésére az Lf1 övezet elıírásait kell alkalmazni. 3 /a.. Lke övezeti jelő kertvárosias lakóterület szabályozása (1) Az övezet területén az OTÉK 13.. (2) bekezdésére tekintettel az alábbi létesítmények helyezhetık el: 1.) legfeljebb hatlakásos lakóépület, 2.) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 3.) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 4.) a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású kézmőipari épület. (2) Az övezet tömbjein megengedett legnagyobb szintterület-sőrőség 0,5. (3) Telekalakítás esetén a létrejövı új telkek mindegyikének - legkisebb szélessége 28 m - legkisebb mélysége 30 m - legkisebb területe 800 m 2 Zöld. felület min.% 5

6 (4) A telkek megengedett legnagyobb beépítettsége: 30 %. Zöldfelület céljára (beépítetlen és burkolatlan telekrész) a telek területének legalább 50%-a biztosítandó. (5) Beépítési mód: szabadonálló. (6) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6 m. (7) A területen haszonállat nem tartható, a kedvtelésbıl tartott állatok számát az önkormányzat állattartási rendeletében kell szabályozni. (8) A tetık hajlásszöge között lehet. Héjazatuk hagyományos anyagokból (nád, zsupp, égetett kerámia cseréptetı) készülhet, beton cserép kizárólag égetett kerámia színben alkalmazható. Vegyes terület 4.. (1) A vegyes terület lakó,- kereskedelmi,- igazgatási- és szolgáltató gazdasági épületek vegyesen történı elhelyezésére szolgál. (2) A község területén településközpont vegyes (Vt) terület szabályozására kerül sor. (3) A területet teljes közmővesítettséggel kell ellátni. Amennyiben ennek mőszaki feltételei, a szennyvízelvezetés vonatkozásában nem biztosíthatók, úgy azt az 1. (22) bekezdésében meghatározott feltételekkel kell teljesíteni. (4) A településközpont vegyes területen (Vt) az OTÉK 16. (2) bekezdésben felsorolt építmények helyezhetık el a parkolóház és az üzemanyagtöltı kivételével. (5) Az ingatlanok beépítési elıírásai az alábbi táblázat tartalmazza: sajátos használat Övezet jele Beépítési mód Beépítettség max % Építménymag. max.(m) településközpont Megjegyzés: O oldalhatáros - SZ szabadonálló- K kialakult beépítési mód, telekszélesség és építménymagassá Szintter. sőrőség max. Telekméret min.(m 2 ) Terület használat Vegyes Telekszélesség min. (m) Telekmélység min. (m) Vt OSZ 60 K K 1, (6) Az övezeti elıírásoknál intenzívebb beépítettségő és nagyobb homlokzatmagasságú épület bontása esetén, az új épületet az övezeti elıírásoknak megfelelıen építhetı vissza. (7) A legkisebb zöldfelület mértéke :20 %. (8) A területen épülı új épületeket os tetıhajlásszögő magastetıvel lehet építeni, a tetı héjazata cserép, a cserépszínő betoncserép, mőemléki pala, és zsindely lehet. Gazdasági terület. 5.. (1) A gazdasági terület elsıdlegesen gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál. Zöld. felület min.% 6

7 (2) A község területén : - Kereskedelmi gazdasági terület (Gksz) - Ipari és mezıgazdasági üzemi terület és állattartó telep (Gipm) kialakítására került sor. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület. 6.. (1) Az ingatlanok beépítési elıírásai az alábbi táblázat tartalmazza: sajátos használat ker.szolgált ató Övezet jele Megjegyzés:SZ szabadonálló- K kialakult telekszélesség és mélység Beépítési mód Beépítettség max % Szintter. sőrőség max. Telekméret min.(m 2 ) Terület használat Gazdasági Telekszélesség min. (m) Telekmélység min. (m) Építménymag. max.(m) Gksz SZ 30 K K 0, (2) A telken belüli zöldterület legalább a telek területének 40 %-a. A minimálisan kialakítható telekméret 2000 m 2, az építménymagasság 6,0 m (3) A területen történı beépítéseknél az OTÉK 19. szerinti épületek és építmények helyezhetık el, a parkolóház és üzemanyagtöltı kivételével. (4) Ahol a szabályozási terv beültetési kötelezettséget ír elı, ott az ingatlanra vonatkozó építési engedélyben kell ezt a kötelezettséget elıírni, a használatbavételi engedély benyújtásáig, de maximum 1 éven belüli teljesítési kötelezettség mellett. (5) A lakóterületekkel szomszédos területeken csak olyan tevékenység folytatható, amely nem okoz a lakóterületre elıírtnál nagyobb környezetterhelést. (6) A területet teljes közmővesítettséggel kell ellátni. Amennyiben ennek mőszaki feltételei, a szennyvízelvezetés vonatkozásában nem biztosíthatók, úgy azt az 1. (22) bekezdésében meghatározott feltételekkel kell teljesíteni. Zöld. felület min.% Ipari és mezıgazdasági gazdasági terület. 7.. (1) Az ipari és mezıgazdasági funkciójú gazdasági területek a község külterületének, beépítésre kijelölt részei (Gipm), ahol ipari és tároló létesítmények, üzemi épületek helyezhetık el, az alábbi beépítési elıírások betartásával: sajátos használat ipari,mezıgazd asági Övezet jele Megjegyzés:SZ szabadonálló- K kialakult beépítési mód, Beépítési mód Beépítettség max % Szintter. sőrőség max. Telekméret min.(m 2 ) Terület használat Gazdasági Telekszélesség min. (m) Telekmélység min. (m) Építménymag. max.(m) Gipm SZK , (2) A területen az OTÉK 20. (4) és (5) bekezdéseiben felsorolt létesítmények és állattartó telepek helyezhetık el. (3) A legkisebb zöldfelület mértéke: 40 %. Zöld. felület min.% 7

8 (4) Állattartó telepek engedélyezési eljárásaiba a környezetvédelmi, az egészségügyi és az állategészségügyi szerveket szakhatóságként kell bevonni. (5) Az utak mentén, a telken belül minimum 10,0 m-es elıkertet kell kialakítani. (6) Nagy létszámú állattartó telep az Étv 35. -a felhatalmazása szerint csak elvi engedély alapján létesíthetı. A nagy létszámú állattartó telep fogalmát a vonatkozó jogszabály 4 határozza meg. (7) Az igazgatási területen új mezıgazdasági üzem, vagy állattartó telep csak a rendezési terv alapján jelölhetı ki, a jogszabályi elıírásokra 5 is figyelemmel. E rendelet elıírásait a meglévı állattartó telepek esetében is alkalmazni kell. (8) A területet legalább részleges közmővesítettséggel kell ellátni Különleges területek 8.. (1) A különleges területek közé soroltak; az egészségügyi területek (Ke), a turisztikai fejlesztési terület (Ki ü-1), a temetı (Kt), a kegyeleti park (Kkp), a sportterület, (Ks), a homokbánya (Kb),és a regionális hulladékkezelı telep (Kh) A területek a Ke és Ki ü-1 övezetek az alábbi elıírások szerint építhetık be: sajátos használat Övezet jele Beépítési mód Beépítettség max % Szintter. sőrőség max. Telekméret min.(m 2 ) Terület használat Különleges Telekszélesség min. (m) Telekmélység min. (m) Építménymag. max.(m) egszségügyi Ke SZ , ,5 40 turisztikai fejlesztés Megjegyzés: SZ szabadonálló- K kialakult telekmélység és szélesség, Ki ü-1 SZ 8 K K 0,1 Min. 5 ha 8 70 (2) A turisztikai fejlesztési terület beépítése során az alábbiakat kell érvényesíteni: a.) Beépítési elıírások a következık : Beépítési mód : szabadon-álló Építmény magasság maximum : 8,0 m Beépítettség maximum: 8 % Telek nagyság minimum : 5 ha Legkisebb zöldterület : 70% Az épületeket a telekhatároktól minimum 15 m-re kell elhelyezni. b.) A területen csak a környezet, a táj építészeti adottságaihoz, hagyományaihoz igazodó épületek helyezhetık el. Az épületeket magas tetıvel kell kialakítani, ennek hajlásszöge közötti kell legyen. A tetı héjazata cserép, vagy a cserép színével megegyezı betoncserép, mőemléki pala, zsindely, földszintes épület esetében nád lehet. Az épület szerkezeteinél a hagyományos; tégla és faszerkezetek alkalmazását kell elıtérbe helyezni. A homlokzatokat nyerstégla falazattal, vagy sima festett vakolattal lehet kialakítani. A vakolat színezése esetén a fehér, tört-fehér, halvány sárga színek alkalmazhatók. Zöld. felület min.% 5 41/1997.(V.28.) FM. rend 8

9 c.) A területet teljes közmővel kell ellátni az 1. (22) bekezdésében meghatározott feltételekkel. (3) A temetı (Kt) és a kegyeleti park (Kkp) területén csak azok üzemeltetésével kapcsolatos létesítmények, és egyházi építmények helyezhetık el legfeljebb 4 m-es építménymagassággal. A kegyeleti parkok területén rátemetés sem engedélyezhetı. (4) A sportterületen (Ks) a sportolással kapcsolatos építmények helyezhetık el legfeljebb 4 m-es építménymagassággal. (5) A homokbánya (Kb) területén építési engedély nem adható ki, a területet az üzemeltetı köteles a közforgalom elıl lezárni, a balesetveszélyre a figyelmet felhívni. A területen folyó bányászati tevékenységhez, ennek változtatásához a Pécsi Bányakapitányság engedélye szükséges. (6) A hulladékkezelı telep (Kh) területén csak a telep üzemeltetéséhez szükséges épületek építhetık, ezek engedélyezési eljárásába szakhatóságként a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıséget be kell vonni. a.) A területet teljes közmővel kell ellátni az 1. (22) bekezdésében meghatározott feltételekkel. b.) Ahol a szabályozási terv beültetési kötelezettséget ír elı, ott az ingatlanra vonatkozó építési engedélyben kell ezt a kötelezettséget elıírni, a használatbavételi engedély benyújtásáig, de maximum 1 éven belüli teljesítési kötelezettség mellett. (7) A területet legalább részleges közmővesítettséggel kell ellátni. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Közlekedési és közmő területek 9.. (1) A közlekedési, közmő és hírközlési létesítményeket és azok területeit a szabályozás terv tünteti fel. (KÖu-közutak, KÖ-közmő ) (2) A közutak (KÖu) elhelyezésére szükséges területeket a kialakult állapot figyelembe vétele mellett a szabályozási terv és az OTÉK 26..-ban elıírtak alapján kell biztosítani. (3) A közutak, és a közmővek védıtávolságait a vonatkozó elıírások és a szabályozási terven jelöltek alapján kell figyelembe venni. (4) Az utak, védıtávolságain belüli építési hatósági ügyekben a közlekedési szakhatóságnak és az út kezelıjének szakvéleményét ki kell kérni. (5) A közlekedési, és a közmő területeken a közlekedési és közmő létesítményeken kívül az OTÉK 26.. (3) pontjában felsorolt építmények helyezhetık el. (6) Az újonnan nyitott belterületi utcákban az utat szilárd burkolattal kell kiépíteni, a közmővek és a közvilágítás kiépítése, a csapadékvíz-elvezetés megoldása, továbbá az utca fásítása kötelezı. (7) Az utcai fásításnál ültetett fák a lakóépületek síkjától minimum 6,0 m-re kerülhetnek. 9

10 (8) A területen nem létesíthetı 3,5 m-nél szélesebb kocsi-bejáró a mezıgazdaságból élık ingatlanainak kivételével. (9) A 20 személygépkocsi befogadóképességőnél nagyobb gépkocsiparkolók felületérıl az összegyőjtött csapadékvizeket csak olajfogon átvezetve lehet a csapadékvíz csatornába bekötni, a parkolókból összegyőjtött csapadékvíz zöldfelületre nem vezethetı. (10) Szabályozási vonallal érintett telekterület közterületnek szánt részén az Önkormányzatot elıvásárlási jog illeti meg, illetve ilyen területre telekalakítási engedély csak a közterületet is érintı ingatlanrész önálló ingatlanként történı lejegyzésével adható. (11) Közmőterületeken (KÖ) az ügyben illetékes szakhatóság és az üzemeltetı hozzájárulásával, elektromos és híközlési vezetékek, mőtárgyak és a közmő mőködtetéséhez szükséges, legfeljebb 4 m építménymagasságú épületek építhetık. Zöldterületek (1) A község igazgatási területén a zöldterületek közé a közparkok (Z) soroltak. (1) A közparkok (Z) a község állandóan növényzettel fedett közterületei, amelyeknek közútról, köztérrıl közvetlen megközelíthetınek kell lennie. (2) A közparkokban az OTÉK 27.. (4) bekezdésében felsorolt építmények helyezhetık el annak legfeljebb 2 %-os beépítettségéig. (5) A területen a zölddel való fedettség minimum 80 % kell legyen. (6) Meglévı zöldterületek felülete nem csökkenthetı, azok más területfelhasználásba nem sorolhatók. Erdıterületek 11. (1) A község közigazgatási területén meglévı és tervezett védelmi erdık (Ev) és gazdasági erdık (Eg) kerültek kijelölésre. A fejlesztésre kijelölt erdıterületeket a szabályozási terv E-2 övezettel jelöli. (2) A meglévı erdıterületek mővelési ága nem változtatható meg. A meglévı és tervezett védelmi erdıterületeken csak a természetvédelmi kezelési tervben meghatározott, kizárólag természetvédelmi, illetve erdı- és vadgazdálkodási, közjóléti érdeket szolgáló létesítményt lehet építeni. (3) A meglévı gazdasági erdık területén (Eg), - a 10 ha-nál nagyobb területen,- legfeljebb 0,3 % beépítettséggel lehet építeni, az erdı rendeltetésének megfelelı épületeket, szolgálati lakással és vadászházzal. (4) Az erdık területén a telekalakítási-, a területfelhasználási- és az építési engedélyezési eljárási ügyekben a Somogy Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóságát -, az Ordacsehi Berek Természetvédelmi Területen, az ex lege lápterületeken, az ökológiai hálózattal érintett területen, valamint a Natura 2000 területen- a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságát szakhatóságként be kell vonni. 10

11 (5) Az övezetben csak természet- és környezetkímélı terület-felhasználás engedélyezhetı, illetve ilyen tevékenység folytatható. (6) Az erdıterületeken kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vadgazdálkodási illetve erdıgazdasági célból szabad. Mezıgazdasági területek 12.. (1) A mezıgazdasági területek a növénytermelés, állattenyésztés, a kert és szılıgazdálkodás területei és az ezzel kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgálnak. (2) A község igazgatási területén az alábbi mezıgazdasági területek kialakítására került sor : - Mezıgazdasági, általános területek (Má) - Mezıgazdasági, szılı termıhelyi kataszteri területek (Má C-1) - Be nem építhetı mezıgazdasági területek (Má0) - Be nem építhetı belterületi kertterületek (Mk0) (3) A területen építményeket elhelyezni az e rendeletben kikötötteken túl csak az OTÉK 29. elıírásainak figyelembe vételével lehet. a technológiai jellegő építményeknél, mőtárgyaknál és a sajátos építmény fajtáknál a BTSZ 13. figyelembevételével helyezhetı el. (4) Vízeróziónak kitett területeken a terület erdısítésével, az érintett területre vonatkozó szakszerő meliorációs beavatkozásokkal kell a talajt megkötni, a felszíni vizeket elvezetni. A talajmegmunkálása során a szántást a terület lejtésére merılegesen kell elvégezni. (5) A területen víz-közmővel ellátott építmény szennyvíz elhelyezése csak teljes értékő közmőpótló berendezésben lehetséges, mely lehet zárt szennyvíztárló, vagy szennyvíztisztító berendezés. (6) A területen beépítésre szánt terület kijelölése, vagy a szabályozási terven jelölt terület-felhasználás megváltoztatása a rendezési terv módosításával lehetséges. (7) A beépítésre nem szánt területeken m2-nél kisebb telket kialakítani nem szabad. Mezıgazdasági árutermelı területek 13.. (1) A mezıgazdasági árutermelı területek a szabályozási terven jelöltek (Má, Má C-1). (2) Beépítésre nem szánt területen 3000 m 2 -nél kisebb telek,- a közlekedési, közmőelhelyezési és hírközlési terület, valamint a közhasználatú zöldterület, véderdı, illetve a közlekedési, közmőelhelyezési és hírközlési területek kialakítása után visszamaradó mezıgazdasági és erdıterület települési területfelhasználási egység kivételével,- nem alakítható ki. (3) Szántóföldi mővelés esetén a 20 ha-nál nagyobb telken a terület rendeltetésszerő használatát szolgáló és a lakófunkciót is kielégítı épület építhetı, a beépített alapterület a telek 0,3 %-át, illetve az 1000 m 2 -t nem haladhatja meg. Az építmény magassága maximum 6,0 m lehet. 11

12 (4) Gyep mővelési ágú, 5,0 ha-nál nagyobb telken, hagyományos, almos állattartó és a lakófunkciót is kielégítı épület építhetı és a beépíthetı alapterület a telek 1 %-át, illetve az 1000 m 2 -t nem haladhatja meg. Az építmény magasság maximum 6,0 m lehet. (5) Szılımőveléssel hasznosított területen a 2 ha-nál nagyobb telken a szılıtermelést, a borászatot, a borturizmust szolgáló, és lakófunkciót is kielégítı épület építhetı. A beépíthetı alapterület a telek 2 %-át, illetve az 800 m 2 -t nem haladhatja meg. Az építmény magasság maximum 5,0 m lehet. (6) Az Má-C1 jelő szılı termıhelyő kataszteri területeken az elızı pontokban rögzítetteken túl építmény akkor létesíthetı, ha terület 80 %-a szılımőveléssel hasznosított. a.) E területeken beépítésre szánt terület nem jelölhetı ki, belterületbe nem vonható, b.) építeni kizárólag a szılımővelést, szılıfeldolgozást, bortárolást, vagy borturizmust szolgáló épületet lehet, illetve a 13. (5) bekezdés szerinti teleknagyság esetén lakófunkciót is kielégítı épületet lehet, c.) a terület szılımőveléssel hasznosítandó, d.) a területen lévı földrészletek mővelési ága csak szılımővelési ágra változtatható, e.) szakrális építmény (kápolna, kereszt, kıkép stb.). amely a szılıhegyek tájképéhez hagyományosan hozzátartozó tájképformáló elem,- a szılımőveléssel nem hasznosított területen is,- a telek méretétıl függetlenül is elhelyezhetı, f.) a szılımővelés tényét, a terület pontosan meghatározott százalékában, az illetékes hegybíró, ahol hegyközség nem mőködik, a település jegyzıjének nyilatkozatával kell igazolni. (7) Az Má-C2 minısítéső II. osztályú szılıkataszteri területeken az elızı pontokban rögzítetteken túl építmény akkor létesíthetı, ha terület 75 %-a szılı, illetve gyümölcsössel hasznosított. a.) E területek belterületbe vonása, azokon beépítésre szánt terület kijelölése, csak az illetékes Borvidéki Hegyközségi Tanács, ennek hiányában a település jegyzıjének beleegyezésével és a rendezési terv módosításával történhet, b.) a terület szılımőveléssel és gyümölcstermesztéssel hasznosítandó, c.) a területen lévı földrészletek mővelési ágának megváltoztatásához az illetékes hegyközség, ennek hiányában a település jegyzıjének engedélye szükséges, d.) mővelés tényét, a terület pontosan meghatározott százalékában, az illetékes hegyközségnek, ennek hiányában a település jegyzıjének nyilatkozatával kell igazolni. (8) Szılımővelés esetén, az elızıektıl eltérıen, a szılımőveléshez kapcsolódó beépítés a BTSZ 39.. g./ pont elıírása alapján is engedélyezhetı. Az építmény magasság maximum 5,0 m. (9) A területen egytömegő, szabadon-álló, vagy a kialakult állapot szerinti magas tetıs, 25 o -45 o közötti tetı hajlásszögő építmények létesíthetık. Cserép, vagy cserép színő tetıfedı anyag használatával. (10) Lakókonténer, lakókocsi a területeken nem helyezhetı el. Be nem építhetı mezıgazdasági övezetek (1) A be nem építhetı mezıgazdasági területek a természetvédelem és vízvédelem érdekeit szolgálják. A területeket a szabályozási terv lehatárolja; a külterületen (Má0 )-val, a belterületen (Mk0)-val jelöltek. 12

13 (2) A mővelési ág, külterületen elsısorban erdısítés és gyepesítés céljára megváltoztatható. (3) Az Mk0 területen kialakítható legkisebb földrészlet m2 (4) A területen csak köztárgyak, közutak, közterek, nyomvonal jellegő vezetékek, közmő és közmőpótló berendezések (a szennyvíztisztító és komposztáló telepek, adótorony, távközlési magas-építmény, magasfeszültségő villamos távvezeték kivételével), a vízgazdálkodás létesítményei, geodéziai jelek, vadász lesek és a természetvédelem kutató, bemutató építményei helyezhetık el. (5) Ordacsehi Berek Természetvédelmi Területen kijelölt Má0 besorolású területeken létesítmény elhelyezése és mindennemő egyéb mőszaki beavatkozás csak a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának elızetes egyetértése mellett végezhetı. (6) A területen már meglévı építmény a 3%-os beépítettség határáig, legfeljebb egy alkalommal, 25 m2-el bıvíthetı, ahol ezzel a lehetıséggel január 1. után még nem éltek. Vízgazdálkodási területek 15.. (1) A vízgazdálkodási területeket a szabályozási terv (V) vel jelöli. (2) A vízgazdálkodási területeken és a szomszédos földterületeken a vízkár elhárítás, a természeti megfigyelés közösségi építményei helyezhetık el, a külön jogszabályokban foglaltak alapján. (3) A vízfolyások mentén mindkét oldalon a karbantartás részére 6-6 m-es sávot szabadon kell hagyni (4) A vízfolyások, vízelvezetı árkok rendszeres karbantartásáról gondoskodni kell. (5) A vizimunkák csak vízjogi engedély alapján végezhetık. III. FEJEZET. Védelmi övezetek 16.. (1) A védelmi övezeteket a szabályozási terv a évi CXII. törvény elıírásai alapján tartalmazza, e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a törvény elıírásait kell alkalmazni. Országos Területrendezési Terv (továbbiakban OTrT) települést érintı védelmi övezetei: - Országos ökológiai hálózat övezete, - Kiváló termıhelyi erdıterület övezete, - Felszíni vizek vízminıség-védelmi vízgyőjtı területének övezete, - Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete. BTSZ települést érintı védelmi övezetei: - Ökológiai övezetek (Ö-1 jelő magterület, Ö-2 jelő ökológiai folyosó) - Térségi jelentıségő tájképvédelmi övezet (T-1 jelő) - Szélerımő elhelyezésére vizsgálat alá vonható terület övezete (L-1 jelő) - Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1 jelő) - Térségi jelentıségő komplex tájrehabilitációt igénylı terület övezete (R-1 jelő) - Ökológiai rehabilitációt igénylı terület övezete (R-2 jelő) - Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1 jelő) 13

14 - Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2 jelő) - Felszíni vízminıség-védelmi terület övezete (F-1 jelő) (2) Az építési hatósági ügyekben a jelen fejezetben lévı elıírásokat is alkalmazni kell. (3) A jelen rendeletben nem szabályozott esetekben, és az építési hatósági engedélyezéshez közvetlenül nem kapcsolódó ügyekben a BTSZ elıírásait kell figyelembe venni. Összevont védelmi és funkcionális övezetek 17.. hatályát veszíti (1) Ö-1 számú összevont övezet (V-2, SZ-1, F-1) A természeti és az érzékeny természeti területeken a mővelési ágak megváltoztatása, illetve közmő és közút építése környezeti hatásvizsgálat alapján, a természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel engedélyezhetı. (V-2) Új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelı telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végzı telepek (komposztüzemek), valamint a hulladékátrakó állomás és vegyszertároló nem létesíthetı.(sz-1) Beépítésre szánt terület nem jelölhetı ki, illetve a belterület nem bıvíthetı; erdıterületen elsısorban védelmi rendeltetéső erdı, mezıgazdasági területen csak nádas, gyep mővelési ágú területek, zöldterület, valamint indokolt esetben közlekedési és közmőterület jelölhetı ki; épületek építése, bıvítése - a településrendezési tervekben szabályozott területeken elhelyezett, a horgászturizmust szolgáló esıbeálló jellegő építmények és az illetékes természetvédelmi és vízügyi hatóság egyetértésével elhelyezett, a legkevesebb 5 ha egybefüggı gyepterületen, a legeltetést biztosító állatállomány szállásául szolgáló, hagyományos istállóépületek kivételével - nem engedélyezhetı. (F-1) (2) Ö-2 számú összevont övezet (V-2,SZ-1) A természeti és az érzékeny természeti területeken a mővelési ágak megváltoztatása, illetve közmő és közút építése környezeti hatásvizsgálat alapján, a természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel engedélyezhetı. (V-2) Új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelı telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végzı telepek (komposztüzemek), valamint a hulladékátrakó állomás és vegyszertároló nem létesíthetı.(sz-1) (3) Ö-3 számú összevont övezet (R-2, SZ-1,F-1) Beépítésre szánt terület nem jelölhetı ki, illetve a belterület nem bıvíthetı; építési tevékenység nem folytatható; a tájrehabilitáció során a terület természeti, illetve természet közeli állapotához hasonló állapot visszaállítását kell megvalósítani, ennek módozatait és szabályait a bányászatról szóló törvény elıírásai szerint készített tájrendezési terv alapján a helyi szabályozási tervben kell meghatározni. (R-2) Új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelı telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végzı telepek (komposztüzemek), valamint a hulladékátrakó állomás és vegyszertároló nem létesíthetı.(sz-1) Beépítésre szánt terület nem jelölhetı ki, illetve a belterület nem bıvíthetı; 14

15 erdıterületen elsısorban védelmi rendeltetéső erdı, mezıgazdasági területen csak nádas, gyep mővelési ágú területek, zöldterület, valamint indokolt esetben közlekedési és közmőterület jelölhetı ki; épületek építése, bıvítése - a településrendezési tervekben szabályozott területeken elhelyezett, a horgászturizmust szolgáló esıbeálló jellegő építmények és az illetékes természetvédelmi és vízügyi hatóság egyetértésével elhelyezett, a legkevesebb 5 ha egybefüggı gyepterületen, a legeltetést biztosító állatállomány szállásául szolgáló, hagyományos istállóépületek kivételével - nem engedélyezhetı. (F-1) (4) Ö-4 számú összevont övezet (T-1,SZ-1) Beépítésre szánt terület nem jelölhetı ki, illetve a belterület nem bıvíthetı; a mővelési ág váltás, illetve a más célú hasznosítás csak az adottságoknak megfelelı termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erısítése, valamint közmő és közút építése érdekében engedélyezhetı; a kialakult geomorfológiai formák (hegygerinc, völgy stb.) megırzendık; új üzemanyagtöltı állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint hulladékártalmatlanító - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végzı telepek (komposztüzemek), továbbá hulladékátrakó állomás - nem létesíthetı; új villamosenergia-ellátási, a táv- és hírközlı vezetékek létesítése csak terepszint alatti elhelyezéssel engedélyezhetık, kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendı értéket veszélyeztetne, károsítana. Ettıl eltérni csak a természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel lehet. (T-1) Új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelı telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végzı telepek (komposztüzemek), valamint a hulladékátrakó állomás és vegyszertároló nem létesíthetı.(sz-1) (5) Ö-5 számú összevont övezet (V-3,SZ-1) Beépítésre szánt terület nem jelölhetı ki, illetve a belterület nem bıvíthetı; csak extenzív jellegő, vagy természet- és környezetkímélı gazdálkodási módszerek használhatók; a kialakult tájhasználatot megváltoztatni csak a természeti állapothoz közelítés érdekében szabad. (V-3) Új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelı telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végzı telepek (komposztüzemek), valamint a hulladékátrakó állomás és vegyszertároló nem létesíthetı.(sz-1) (6) Ö-6 számú összevont övezet (SZ-1,P-2) Új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelı telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végzı telepek (komposztüzemek), valamint a hulladékátrakó állomás és vegyszertároló nem létesíthetı.(sz-1) A földhasznosítás (mővelési ág) tudatos megválasztásával, meliorációs talajvédelmi beavatkozások megvalósításával, talajvédı agrotechnikai eljárások alkalmazásával, a leginkább veszélyeztetett területek erdısítésével kell az erózió mértékét csökkenteni, a már kialakult vízmosások rendezésével (megkötésével, bedöntésével) kapcsolatos feladatokat a borvidékekre készítendı rekonstrukciós tervekben kell meghatározni. (P-2) 15

16 hatályát vesziti. Önálló védelmi övezetek 18.. Fokozottan érzékeny terület (SZ-1) Új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelı telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végzı telepek (komposztüzemek), valamint a hulladékátrakó állomás és vegyszertároló nem létesíthetı. IV. FEJEZET Környezet-, táj-, természet-, kulturális örökség védelem (1) A környezet-, a táj-, a természet-, a mőemlék- és helyi védelemmel kapcsolatos szabályozást, lehatárolást, a védıtávolságokat a szabályozási terv tünteti fel. (2) A térségi jelentıségő tájképvédelmi terület övezetét, a térségi jelentıségő komplex tájrehabilitációt igénylı terület övezetét, az ökológiai rehabilitációt igénylı terület övezetét, a vízeróziónak kitett terület övezetét a külterületi szabályozási terv lehatárolja, az övezeteket érintı tájhasználat és hatósági eljárások során az BTSZ elıírásait 6 alkalmazni kell. (3) A teljes közigazgatási terület felszíni szennyezésre fokozottan érvényes terület övezetébe és ásványi nyersanyag- gazdálkodási terület övezetébe tartozik, az övezeteket érintı tájhasználat és hatósági eljárások során az BTSZ elıírásait 7 alkalmazni kell. Környezetvédelem 20.. (1) A környezetvédelmi elıírások a település igazgatási területére érvényesek. (2) A környezetvédelem külön szabályozási rendeletében e rendezési terv elıírásait is figyelembe kell venni. (3) Az igazgatási területen a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy: a./ a legkisebb mértékő környezetterhelést és igénybevételt idézze elı, b./ megelızze a környezetszennyezést, c./ kizárja a környezetkárosítást. (4) Levegıtisztaság-védelmi szempontból a területen csak olyan tevékenység folytatható és csak olyan létesítmény alakítható ki, amelynek levegıszennyezıanyag-kibocsátása a területre vonatkozó határértékeket nem lépi túl, valamint kielégítik a vonatkozó jogszabályban 8 meghatározott védıtávolságokat és nem okoznak lakosságot zavaró bőzhatást. A regionális hulladéklerakó és komposztáló tér súlypontjától számított 500 m-es védelmi övezeten belül lakó- és üdülıépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú építmény nem helyezhetı el évi CXII. Törvény 26.., 29., 30., évi CXII. Törvény 28/B, /2007(XII.18.) Korm rend. 16

17 (5) A településen veszélyes hulladék keletkezését eredményezı tevékenység csak úgy folytatható, hogy az üzemeltetı köteles gondoskodni a veszélyes hulladék környezetszennyezést kizáró elhelyezésérıl és ártalmatlanításáról. (6) Védıfásításokkal gondoskodni kell a szántóföldi porszennyezés, valamint az élıvizek szennyezésének megakadályozásáról. (7) Külterületen mezıgazdasági és egyéb üzemi létesítmény, telepítéséhez, vagy a már meglévı létesítmény használatának, technológiájának megváltoztatása esetén a környezetvédelmi-, egészségügyi- és az állategészségügyi szakhatóságok véleményét ki kell kérni. (8) A szippantott szennyvizek csak a hatóságilag kijelölt szennyvízürítı helyre szállíthatók. (9) A település szennyezıdés érzékenységi besorolása: B Kiemelten érzékeny területnek minısül. 9 A település nitrátérzékeny terület, ahol az állattartás során a vonatkozó jogszabályi elıírásokat be kell tartani. (10) A településen a zajvédelem az országos elıírások szerint, azoknak megfelelıen biztosítandó. A zajt keltı és a zajtól védendı létesítményeket egymáshoz képest úgy kell elhelyezni, hogy a területre vonatkozó zajterhelési határértékek betartásra kerüljenek. (11) Technológiai eredető szennyvíz, illetve az üzemek területén összegyőjtött csapadékvíz közcsatornába csak hatályos vízjogi engedéllyel létesített elıtisztítómőben történı tisztítás után vezethetı. A szennyezett csapadékvíz elıtisztítását a vonatkozó jogszabályokban és hatósági elıírásokban meghatározottak szerint az üzem területén kell elvégezni, az erre szolgáló létesítmény vízjogi engedély köteles. (12) Vízfolyások, csatornák, vízelvezetı árkok rendszeres karbantartásáról, tisztításáról az üzemeltetı köteles gondoskodni. (13) Közcsatornával még ellátatlan belterületen, illetve külterületen keletkezı szennyvizek csak zárt győjtıben helyezhetık el. A külön pontban meghatározott feltételek szerint. A zárt győjtıt a csatornahálózat kiépítésével a rákötések után fel kell számolni. (14) A szennyvíztisztító teleptıl 500 m; a dögkonténertıl 300 m, a hígtrágya ürítıtıl és szippantott szennyvízürítı helytıl 1000 m védıtávolságon belül új lakóépület, élelmiszer feldolgozó, - raktározó, -kereskedelmi létesítmény továbbá állattartótelep nem létesíthetı. (15) Országos közutak mentén, azok tengelytıl számított 50 méter távolságon belül, az M 7-es autópálya tengelyétıl számított 250 méter távolságon belül beépítésre szán terület nem jelölhetı ki. (16) Vízfolyások medrétıl 50 méter távolságon belül mezıgazdasági területen állattartó építmény nem létesíthetı. (17) A területen a 20 fh-et elérı parkolókat csak szilárd burkolattal lehet kiépíteni. A 20 fh-et elérı parkolók felszíni csapadékvizének elvezetéséhez hordalék-, olaj- és iszapfogó beépítése szükséges. 9 33/2000.(III.17.) Korm. rend. 17

18 (18) A településen a kommunális szilárd hulladék szervezett győjtése és elszállítása a kommunális hulladéklerakó telepre - megoldott. Hulladékgyőjtésre csak szabványosított zárt edény, konténer használható. A győjtıedények közterületen nem tárolhatók, elhelyezésüket telken vagy épületen belül kell megoldani. (19) A gazdasági területeken csak a környezet terület-felhasználást nem zavaró létesítmények helyezhetık el. A beültetési kötelezettséget a területek beépítésénél a szabályozási terv alapján az engedélyezési eljárás során elı kell írni. Természetvédelem 21.. (1) Védett természeti terület állapotát és jellegét természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni tilos. (2) Védett természeti területen, új adótorony, távközlési magas építmény, magasfeszültségő villamos távvezeték nem létesíthetı, ilyenek üzemeltetésére vonatkozó engedély nem hosszabbítható meg. (3) Védett természeti területen a gazdálkodás környezet- és természetkímélı módszerek alkalmazásával történhet. (4) Védett természeti területen az erdı elsıdleges funkciója védelmi, szálaló vágás és természetes felújítás megengedett. Új erdı telepítése csak ıshonos fafajokból történhet. (5) Védett természeti területen új külszíni mőveléső bánya nem létesíthetı, meglévı külszíni mőveléső bánya területe (bányatelek) nem bıvíthetı. (6)Természeti területen a területet szennyezı vagy veszélyeztetı létesítmény nem helyezhetı el. (7) A védettségre jelölés tényét az ingatlan nyilvántartásban fel kell tüntetni. Tájvédelem 22.. (1) Táj- és településkép-védelmi okokból útsorfásítást kell végezni az utak mentén. (2) Nem létesíthetı közmő- és energia, táv- és hírközlési vezeték a meglévı fasorok nyomvonalában. (3) Új közutak, utcák kialakításánál legalább egyoldali fasor telepítéséhez területet kell biztosítani. (4) Az általános tájvédelem érdekében a külterületi utak menti fasorok, mezsgyék, vízfolyások, csatornák menti galérianövényzet védelmérıl gondoskodni kell. (5) Mezıgazdasági termelés számára kedvezıtlen termıhelyi adottságú területeken levı természetes növényállományt (mocsár, láp, rét, legelı) a vonatkozó jogszabály 10 alapján meg kell ırizni. 10 A termıföldrıl szóló évi LV. törvény 18

19 Kulturális örökség védelme 23.. (1) A település mőemlék és helyi védelem alatt álló építményeit, területeit valamint régészeti területeit a szabályozási terv és a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) A rendelet 1.számú mellékletében felsorolt helyi értékeket a képviselıtestület védelemben részesíti. (3) A mőemlék épületekkel (M) kapcsolatos építési engedélyezési eljárás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Irodájának hatáskörébe tartozik. (4) A szabályozási terven mőemléki környezetként (M) és régészeti területként (R) jelölt és körülhatárolt területeken az építési engedélyezési eljárási ügyekbe a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél- Dunántúli Irodáját (KÖH) szakhatóságként be kell vonni. (5) Régészeti tárgyak elıkerülése esetén az építési munkálatokat fel kell függeszteni, és a KÖH-t és a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságát a leletrıl soron kívül értesíteni kell. (6) Nyilvántartott régészeti lelıhelyek területén minden az eddigi használattól eltérı hasznosításhoz, mővelési ág-változáshoz, építéshez, földmunkához a KÖH elızetesen szakhatósági hozzájárulása szükséges. (7) Régészeti érdekő területet érintı munkálatok esetén a KÖH véleményét be kell szerezni. (8) A nyilvántartott régészeti lelıhelyekre, a régészeti örökségvédelemre, a mőemlékvédelemre vonatkozó jogszabályi elıírásokat be kell tartani 11. (9) A mőemléki környezetben mindennemő közmőellátást kizárólag föld alatti vezetékkel lehet kiépíteni és biztosítani. Ezt az új vezetékek létesítésének, meglévık korszerősítésének engedélyezése során biztosítani kell. (10) A helyi védelem alatt álló építményeknél a védett épület megóvására kell törekedni, tetıtér beépítés, bıvítés csak a hagyományos értékek védelme mellett engedélyezhetı. (11) A helyi védelem csak a teljes mőszaki és erkölcsi avultság beálltával szőntethetı meg. V.FEJEZET Egyes sajátos jogintézmények követelmény rendszere. Építésjogi követelmények 24.. (1) A település beépítésre szánt területén épület csak építési telken helyezhetı el. Kivételt képeznek ez alól a közterületen, közlekedési valamint zöldterületen történı építések évi LXIV. törvény a Kulturális örökség védelmérıl 19

20 (2) A település beépítésre nem szánt területén új építményt építeni, meglévıt átalakítani és bıvíteni, rendeletetését, vagy használatát megváltoztatni, az e rendeletben szabályozott keretek között csak akkor szabad ha : - a terület rendeltetésszerő használatát szolgálja, - közérdeket nem sért, - az építmény csak a hozzájuk tartozó terület jelentéktelen hányadát veszi igénybe és biztosított, hogy a telek területe nélkül nem idegeníthetı el. Kiszolgáló és lakóút céljára történı lejegyzés 25.. (1) A szabályozási terv által javasolt helyi közút létesítése, bıvítése, vagy szabályozása érdekében az építési hatóság kisajátítási eljárás nélkül - a kártalanítás szabályai szerinti kártalanítás mellett - az érdekeltek hozzájárulása nélkül az önkormányzat javára lejegyeztetheti. (2) Ha a telekalakítási eljárásra, vagy a közút kialakítására az érdekeltek kérelmére és érdekében kerül sor, a lejegyzésért nem jár kártalanítás. (3) Amennyiben a lejegyzéssel érintett ingatlan visszamaradó része a rendeltetésének megfelelı használatra alkalmatlanná válik, úgy azt a tulajdonos kérelmére kártalanítás mellett igénybe kell venni. (4) Az ingatlan helyi közút céljára igénybe vett részéért járó kártalanítás összegénél figyelembe kell venni a helyi közút megépítésébıl, illetve az ezzel összefüggı közmővesítésbıl eredı ingatlanérték-növekedés összegét, melyet az érintett tulajdonosokra át kell hárítani. Útépítési és közmővesítési hozzájárulás 26. (1) A helyi közutakat és közmőveket legkésıbb az általuk kiszolgált építmények használatba vételéig a telkeket kialakító beruházónak meg kell valósítani. (2) A helyi közutat, illetıleg közmővet, amennyiben azt a település önkormányzata létesítette, úgy annak költségét részben, vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira háríthatja. A hozzájárulás mértékét és arányát önkormányzati rendeletben kell szabályozni. Településrendezési kötelezések 27.. (1) A tervszerő telekgazdálkodás érdekében az önkormányzat beépítési kötelezettséget írhat elı. Amennyiben a tulajdonos a beépítési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az önkormányzat az ingatlant kisajátíthatja. (2) Az önkormányzat a településkép javítása érdekében az azt rontó állapotban lévı építményekre meghatározott idın belüli helyrehozatali kötelezettséget rendelhet el, az Étv. elıírásainak figyelembevételével. 20

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2010. (XI.08.) SZ., 35/2009.(XI.14.) SZ., 1/2009.(I.29.) SZ. és 6/2007.(VII.26.) SZ. RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT 10/2005. (IV.28.) SZ. RENDELETE

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK BELSİSÁRD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 22/2006.(XII.12.) számú rendelete BELSİSÁRD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Belsısárd Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Gosztola Község Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1..

Általános elıírások. Az elıírások hatálya 1.. Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 6/2005. (V.28.) számú rendelete Bakonyoszlop község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Bakonyoszlop Község

Részletesebben

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Rábatamási Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Baglad Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYVA: Helyi Építési Szabályzat és a szabályozási terv módosítása: 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelettel, Településszerkezeti terv módosítása: 56/2011.(IV.21k)

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításokkal)

Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves Község Önkorányzata Képviselő-testületének 21/2006 (IX.15) száú rendelete (egységes szerkezetben a ódosításokkal) BALATOFENYVES KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonfenyves Község

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 38/2007. (X. 3.), 5/2007.

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Nyirád Községi Önkormányzat 8454 Nyirád, Szabadság utca 3. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 18/2005. (XI. 18.) rendelete NYIRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÁRÁND HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Báránd Község Önkormányzatának 15/2008.(XII.22.) KT rendelete Báránd Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-elmódosított 1990. évi LXV. tv. 8. (1) bekezdése

Részletesebben

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község helyi építési szabályzatáról. Mátranovák Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005.(V.5.) rendelete

Részletesebben

Új telek kialakítása esetén a telekszélesség minimuma szabadon-álló beépítés esetén 16,0 m, oldalhatáros beépítésnél 14, 0 m.

Új telek kialakítása esetén a telekszélesség minimuma szabadon-álló beépítés esetén 16,0 m, oldalhatáros beépítésnél 14, 0 m. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 27/2010. (X.29.) önkormányzati rendelete a 8/2005.(VI.1.) Kt számú rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) módosításáról Kadarkút

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bakonykúti község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról 1 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról (Egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelete Balatonendréd község helyi építési szabályzatáról. 1 1 Módosította a 2/2010. (I.13.) önkormányzati rendelet.

Részletesebben

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben)

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ)

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) 3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 2. A szabályozás elemei 3. Területfelhasználás II. BEL- ÉS KÜLTERÜLET

Részletesebben

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR BALATONAKALI Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR 04. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõtestületének../2010. (...) számú rendelete

Részletesebben

4/2000. (V.12.) számú rendelete

4/2000. (V.12.) számú rendelete Csévharaszt Község Önkormányzatának az 5/2002. (IV.5.), a 13/2003. (XII.12.), és a 8/2006. (IX.15.) számú rendeletével módosított 4/2000. (V.12.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Csévharaszt

Részletesebben

KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KERCSELIGET TELEPÜLÉS RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ Jóváhagyva: Helyi Építési Szabályzat Településszerkezeti terv 2/2013.(01. 16) Kt. számú rendelettel 3/2013.(01. 16.)

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2000./VII.31./ számú rendelete a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k R E N D E L E T E E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n - 1-1. számú melléklet: Szabályozási Tervek A T 2m

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció BAU-URB Tsz.: 54/2008. Tervezı és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezık névsora SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad. ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) Andocs Község Képvisel-testületének sz. rendelete Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Andocs Község Képvisel-testülete az épített környezet

Részletesebben

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról

DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról DUNAVECSE VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 29/2004. (X.27.) számú rendelete a helyi építési szabályokról Dunavecse Város Képviselı-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k

R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k R e n d e l e t t e l j ó v á h a g y o t t m u n k a r é s z e k Helyi építési szabályzat (4/2012.(III.30.) rendelettel módosított 15/2004.(VI.30.) rendelet) Szabályozási tervek (Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Nagyesztergár Község

Nagyesztergár Község Nagyesztergár Község Helyi Építési Szabályzata EGYSÉGE SZERKEZETBE FOGLALT Elfogadva: 3/2009. (I. 27.) SZ. ÖNK. RENDELETTEL 2009. JANUÁR 27. 2 Nagyesztergár Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl. Általános követelmények Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbi anyagban tájékoztatni kívánjuk Önöket a jelenleg hatályos Étv. (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl) és OTÉK (az országos településrendezési

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki.

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki. Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2005. (XI. 28.), 11/2009. (III. 30.), 27/2009. (VIII. 31.), 12/2012. (IV. 27.), 24/2012. (XI. 30.),15/2015.(XII.2.) rendelettel módosított 27/2003 (X.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA P I L I S S Z E N T K E R E S Z T K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A PILISSZENTKERESZT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006. szeptember ECORYS Mayarorszá Kft. 1052 Budapest, Városház utca 3-5. telefon/távmásolat:

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.

Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05. Ászár Község Képviselő-testületének 8/2007. (IX.01.) sz. rendelet a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben, hatályos: 2015.05.01- hatályos Ászár Község Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról Rendezési terv egységes.doc RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról /Egységes szerkezetben a módosítására hozott 2/2001.

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu KIRÁLD

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FOGALOM MEGHATÁROZÁS

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FOGALOM MEGHATÁROZÁS Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 9/2004. (VII. 19.) sz. Rendelete Kakucs Község Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban: HÉSz) (módosítva: a 21/2008. (XI. 25.) sz. Rendelettel) Kakucs

Részletesebben

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról a 13/2006.(VII.27.), a 10/ 2011.(XI. 29.), a 2/2012. (IV.2.) és a 5/2013. (VI. 03. ), a 10/2014.(X.31.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (XI. 3.) rendelete Veszprémfajsz község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.)

Részletesebben

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I.

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I. 16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I.

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I. 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 11/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelete Sopronkıhida-Tómalom-Kistómalom dőlı-sand dőlı Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003. (X. 03.) rendelete 1, A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003. (X. 03.) rendelete 1, A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL HÉSZ 1 Dörgicse Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003. (X. 03.) rendelete 1, A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dörgicse Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, módosított

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE A BALATONSZEMES KÖZSÉG BEL-ÉS KÜLTERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának. 1 Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról / egységes szerkezetben / 2 HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben