I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya"

Átírás

1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. (3) bekezdés c) pontjában, illetve a pontja szerint kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az országos településrendezési és építészeti követelményekrıl szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) vonatkozó elıírásaira is a város helyi építési rendjérıl az alábbi rendeletet (a továbbiakban: Hész.) alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya (1) E rendelet hatálya Tamási város közigazgatási területére terjed ki. (2) E rendelet csak a mellékletét képezı, a CIVITAS Bt. által készített 04/2003 tervszámú, Tamási város K-1 K-4 jelő külterületi, SZ-1 SZ-10 jelő szılıhegyi, valamint B-1 B-52 jelő belterületi szabályozási tervlapjával együtt érvényes, azzal együtt értelmezendı és alkalmazandó. A miklósvári üdülıterületen lévı strandfürdı-tömbre (határai: a Koppány-patak Szabadság utca Hársfa utca Dám utca), valamint a 2563/5 helyrajzi számú telek délnyugati és északnyugati határa, a belterületi határ, a 2562/4 helyrajzi számú út, a Boróka utca és az Üdülı utca által határolt tömbök területére a 04/2006 tervszámú rendezési terv 2.1 és 2.2 számú szabályozási tervét kell alkalmazni. 1 (3) A szabályozási terven alkalmazott jelek az OTÉK 2. sz. mellékletében szereplı jelkulcson alapulnak, az OTÉK vonatkozó elıírásai és fogalom-meghatározásai szerint értelmezendık. A jelkulcsban szereplı jelek az irányadó szabályozási elemek kivételével - kötelezı érvényőek, ezek megváltoztatása csak a rendezési terv módosításával lehetséges. (4) Az irányadó szabályozási elemek: telekhatár, építési hely, gyorsforgalmi út nyomvonala, késıbbi döntések függvényében változhatnak. A telekhatárok az övezeti elıírások betartása mellett az I. fokú építési hatóság engedélyével módosíthatók. Az építési hely telekhatárhoz rendelt határvonalai a telekhatárok változása esetén értelemszerően módosulnak. A gyorsforgalmi út nyomvonalának pontosítása esetén jelen rendezési terv módosítandó. (5) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó központi jogszabályok szerint kell eljárni. 2. Telekalakításra vonatkozó elıírások (1) A település területén telekalakítás csak az adott övezetben, illetve építési övezetben elıírt paraméterekkel lehetséges, kivéve a települési célokat szolgáló, önálló telket igénylı közmőmőtárgyak és köztárgyak telkét. (2) Kialakult telekállapotok esetén telekmegosztás csak az övezeti elıírásokban szereplı legkisebb telekméretek biztosíthatósága esetén, telekösszevonás, illetve telek-bıvítés azonban ennél kisebb telekméretek kialakulása esetén is engedélyezhetı. (3) Földmőveléssel, illetve erdımőveléssel hasznosított területen telekalakítás csak akkor engedélyezhetı, ha ezáltal nem romlanak a talajvédı gazdálkodás (vízelvezetés, megközelíthetıség, mővelhetıség) feltételei. 3. Épületek, építmények elhelyezésére és engedélyezésére vonatkozó általános elıírások 1 Módosította a 18/2007.(XII.3.) ör.

2 (1) Építési hatósági engedély bontási engedély kivételével csak olyan ingatlanra vonatkozóan adható, amely: - tehergépjármő-közlekedésre is alkalmas belterületen szilárd burkolatú, külterületen egész évben járható út-kapcsolattal rendelkezik, - hálózati elektromos energiával ellátott, - belterületen hálózati vezetékes, külterületen a rendeltetésszerő használathoz szükséges vízzel ellátott, - közmőves szennyvízcsatornával rendelkezı területen szennyvíz-bekötéssel, egyéb esetben zárt szennyvíztárolóval, vagy a környezetvédelmi és vízügyi szakhatóságok által elfogadott szakszerő közmőpótlóval ellátott. (2) Az e rendelet hatálybalépésekor tulajdoni lappal, vagy építési, illetve használatbavételi engedéllyel igazoltan lakóházzal beépített külterületi ingatlanon az (1) bekezdés elıírásainak betartása mellett 2 - meglévı lakóház a lakásszám növelése nélkül felújítható, egy alkalommal legfeljebb 25 m 2 hasznos alapterülető, lakófunkciójú résszel bıvíthetı, és teljesen újjáépíthetı akkor is, ha az ingatlan nem éri el az övezeti elıírásokban elıírt minimális telekméretet. (3) Az építés feltételeként szabott gépjármő várakozó- és tároló-helyeket a hatályos jogszabály 3 szerint kell biztosítani. (4) A város területén állandó használatra szánt lakókocsi, konténer, és egyéb bódé jellegő építmény nem helyezhetı el. (5) Új, 20 m-nél magasabb építmény, mőtárgy (mikrohullámú átjátszó torony, szélerımő, víztorony, kémény, stb.) nem helyezhetı el belterületen és kertes mezıgazdasági területen, illetve ezek 500 m sugarú környezetében, valamint az ökológiai hálózathoz tartozó és tájképvédelmi területeken. (6) Az adott övezeti elıírásokban megengedettnél már nagyobb mértékben beépített telek beépítettsége tovább nem növelhetı 4, azonban a meglévı épületek korszerősíthetık, és a beépítettség további növelése nélkül a megengedett építménymagasság betartása mellett vertikális irányban bıvíthetık. (7) A vonatkozó övezeti elıírásoknál szőkebb paraméterekkel rendelkezı építési telken is ha a telek egyéb korlátozó rendelkezések hatálya alá nem esik a vonatkozó övezeti elıírások betartása mellett építési tevékenység folytatható. (8) Az övezeti elıírásokban megengedettnél nagyobb építménymagasságú meglévı épület a benapozási és tőzvédelmi elıírások teljesülése esetén korszerősíthetı és bıvíthetı, az építménymagasság további növelése nélkül. (9) Amelyik ingatlanon a szabályozási terven kötelezı építési vonal szerepel, ott az ingatlan fı funkcióját betöltı épület utcai homlok-falának zártsorú beépítés esetén legalább 80%-át, egyéb beépítési mód esetén legalább az épület legkiállóbb pontját a szabályozási terven jelölt utcai építési határvonalra kell helyezni. (10) Beépítésre szánt területen minden új épületet az építési helyen belül kell elhelyezni. Építési helyen kívül esı meglévı épületen, illetve épületrészen szükség esetén állagmegóvás, felújítás 5 végezhetı, de e területrészen nem bıvíthetı. (11) 6 Oldalhatáron álló beépítési mód esetén a (12) bekezdésben írtak kivételével minden épületet a szabályozási terven beépítésre kijelölt oldalhatárra kell, illetve attól legfeljebb 1,00 m-rel beljebb lehet elhelyezni. (12) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén 20 m-nél nagyobb átlagos telekszélesség esetén az épületek szabadonállóan is elhelyezhetık az oldalhatáron álló beépítésnek megfelelı építési helyen belül. (13) Hátsókert mélysége ahol a szabályozási terv másként nem rendelkezik legalább 6 m. A 70 m-nél hosszabb lakótelkek esetében az építési hely mélysége az utcai telekhatártól mért 60 m. (14) Utcai kerítés csak a szabályozási tervlapokon jelölt közterületi határvonalra (szabályozási vonalra) helyezhetı. (15) A város közterületnek nem minısülı ingatlanain ahol örökségvédelmi szempontból szigorúbb szabályozás nem történik csak az adott ingatlanon mőködı intézmény, vállalkozás 2 2 Ilyen esetben az önkormányzat által nyújtott, vagy szerzıdéssel igazolt garancia esetén a tartályban kiszállított egészséges ivóvíz is elfogadható. 3 A parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 22/2000.(X.8.) sz. önkormányzati rendelet. 4 A (2) bekezdésben említett esetek kivételével. 5 Javítás oka: kézirathiba 6 Mód: 13/2007.(VII.2.) sz. ör.

3 3 reklámozását szolgáló reklámhordozó berendezés helyezhetı el, ingatlanonként legfeljebb 3 m 2 reklám-felülettel. (16) Reklám- és hirdetıtáblák termıföldön történı elhelyezéséhez be kell szerezni a talajvédelmi hatóság hozzájárulását. A termıföldön elhelyezett reklámhordozók környékének gyommentesítésérıl a reklámhordozó tulajdonosának folyamatosan gondoskodni kell. (17) A 10 %-nál meredekebb lejtéső terepen a természetes terepre történı épület-elhelyezés esetén az övezeti elıírásokban megengedett építménymagasság + 1 m-rel megnövelhetı. 4. Általános tőzvédelmi elıírások (1) Új létesítmények építésekor, vagy meglévık átalakításakor, bıvítésekor, rendeltetésük megváltoztatásakor a vonatkozó hatályos tőzvédelmi jogszabály 7 rendelkezéseit kell alkalmazni az átalakítás, bıvítés, illetıleg a változtatás körében és mértékében. (2) Fokozott tőzterjedési fokozatba sorolt tetıhéjazati anyagok (pl. mőanyag hullámlemez, nád, fazsindely, stb.) kizárólag csak egyszintes, D-E tőzveszélyességi osztályba sorolt gazdasági épületeken alkalmazhatók, ahol az épületek közti tőztávolság is biztosított. (3) Kialakult oldalhatáron álló beépítéső területen, 14 m-nél keskenyebb telken D-E tőzveszélyességi osztályba tartozó új épület építése és meglévı épület bıvítése esetén az oldalkert legkisebb szélessége legalább 4 m-re csökkenthetı, ha a területileg illetékes tőzoltóság a tervi megoldással és az alkalmazandó épületszerkezettel egyetért. Ilyen telken megengedett építménymagasság legfeljebb 4,5 m.* * OTÉK alóli felmentés esetén. 5. Általános földtani és talajvédelmi követelmények (1) Az építési engedélyezési tervhez mérnökgeológiai-geotechnikai szakvélemény készítendı, és a Magyar Geológiai Szolgálat az engedélyezési eljárásba szakhatóságként bevonandó az alábbi esetekben: - 4 szintnél magasabb, vagy 7 m-nél nagyobb fesztávolságú tartószerkezeteket tartalmazó épületeknél, - a meredek csúszás- vagy omlásveszélyes területek beépítésénél, - az 5 m-nél nagyobb szabad magasságú földet megtámasztó építmények engedélyezésénél, - a 3 m-nél nagyobb földvastagságot érintı tereprendezések engedélyezésénél (feltöltés, bevágás). - az építmény 2 m-nél magasabb természetes vagy mesterségesen kiképzett kızetfallal érintkezik, - földbevájással, vagy a terepfelszín kinyitásával 30 m 2 -nél nagyobb alapterülető pince tervezett. A szakvéleményben tisztázni kell, hogy az építmény alatti és azzal közvetlenül érintkezı kızettér állapota alapján milyen egyedi feltételek betartásával kell a tervezett építményt megvalósítani. (2) A Magyar Geológiai Szolgálat megkeresése szükséges a földtani felépítéssel és morfológiai viszonyokkal összefüggést mutató események jelentkezésekor, továbbá a mérnökgeológiai adottságok eredményeként fellépett és az épített környezetre hatást gyakorlóan észlelt változások esetén. (3) Az építéssel érintett ingatlanon az alább felsorolt földtani-geomorfológiai jelenségek észlelése esetén minden tervezési és építési tevékenység megkezdése elıtt a Magyar Geológiai Szolgálat elızetes megkeresése szükséges: - a terepszint szeletelıdött, - a felszín lépcsızött, - a terepszinten átázottság és lejtıirányra merıleges nyomvonalú hullámosság mutatkozik, - az építési területen lefolyástalan mélyedések találhatók, - idıszakos forrás jelentkezése ismert, 7 Az Országos Tőzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 26/2005. (V. 28.) BM rendelet.

4 4 - az építési terület alápincézettnek ismert, de a pincék vagy üregek jelenlegi helyzete és állaga nem ismert. (4) Az építményektıl független alaprajzi elrendezésben épülı 3 m-nél nagyobb földmagasságot megtámasztó mőtárgyak és szerkezetek (pl. támfalak) az építési terület mérnökgeológiai és geotechnikai jellemzıi, valamint a tervezett létesítmény nyomvonalába telepített feltárási helyek alapján külön statikai tervben méretezendık. (5) A termıföld védelme érdekében minden építési, közmőépítési és tereprendezési munka során gondoskodni kell a termıréteg (humuszos termıtalaj) megmentésérıl és más termıföldön való hasznosításáról. (6) Építési, tereprendezési munkák során kitermelt ásványi nyersanyag deponálásához és elhelyezéséhez amennyiben az értékesítésre kerül az illetékes bányakapitányság hozzájárulása szükséges. 6. Felszínmozgás-veszélyes területekre vonatkozó földtani követelmények (1) A felszínmozgás-veszélyes területeknek minısülı területeken - Tamási város rendezési tervéhez készített mérnökgeológiai szakvélemény szerint a Koppány-pataktól délre fekvı városrész +110 mbf-i területei, továbbá minden 3 m-nél magasabb megtámasztás nélküli szabad kızetfal lábvonalától, illetve partélétıl mérve a partfal magasság kétszeres területsávján belül az építési engedélyezési tervdokumentációhoz mérnökgeológiai-geotechnikai szakvélemény csatolandó, és az engedélyezési eljárásba a Magyar Geológiai Szolgálat szakhatóságként bevonandó, ha az építéssel érintett ingatlanon: - a terepfelszín egyenetlen (2 m-nél magasabb tereplépcsıkkel, vagy 1 m-nél mélyebb eróziós árkokkal tagolt), - az építési terület természetes lejtıszöge meghaladja a 15 %-ot, - az építési terület kialakításához 2 m vastagságot meghaladó mértékő bevágás vagy feltöltés létesítése szükséges, - az építési terület határvonalát 5 m-nél mélyebb mélyút vagy vízmosás peremvonala alkotja, - a tervezett építmény közelében 8 3 m-es magasságot meghaladó olyan mélyút fala, felhagyott bányafal, vagy mesterségesen kialakított kızetfal található, melynek perem- és lábvonalától számított védıtávolság tisztázatlan, - az építmény beépített alapterületének több mint 50 %-a mesterséges feltöltésen nyer kialakítást, függetlenül a feltöltés vastagságától. A mérnökgeológiai szakvéleményben az építési hely esetleges üregviszonyai is tisztázandók. (2) Az 1 m-t meghaladó magasságú rézsők és bevágások felületét kiképzésük után azonnal biológiai vagy mővi védelemmel kell ellátni. (3) Építési engedélyezési tervben a felelıs tervezınek nyilatkoznia kell arról, hogy a terv a mérnökgeológiai szakvéleményben foglaltak figyelembevételével készült. 7. A települési környezet védelmének általános szabályai (1) A város területén keletkezı, összegyőjtött kommunális szilárd és folyékony hulladékot csak a közegészségügyi és környezetvédelmi hatóságok által engedélyezett lerakóhelyen szabad elhelyezni. (2) Az 50 kg-ot meghaladó állati tetemeket a szakhatóságok által elfogadott módon és kijelölt helyen kell győjteni, és engedéllyel rendelkezı megsemmisítı-helyre kell elszállítani. (3) A szennyvízcsatornázással nem rendelkezı területen keletkezı szennyvizeket zárt szennyvíztárolóban kell győjteni, vagy a vízügyi és környezetvédelmi szakhatóságok által elfogadott, szakszerően kialakított egyedi közmőpótlókban kell ártalmatlanítani. 8 A mélyút vagy kızetfal perem- illetve lábvonalától mérve a kızetfal szintkülönbségének másfélszeres méretén belül.

5 5 (4) A felszínalatti vizek minıségének védelme érdekében kockázatos anyag, illetve ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlása esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezetı anyag közvetlen bevezetése a felszín alatti vizekbe tilos. (5) Jelentıs zajkibocsátást okozó tevékenységek esetén be kell tartani a hatályos jogszabályban 9 elıírt zaj- és rezgésterhelési határértékeket. (6) Háztáji állattartás esetén be kell tartani a helyi állattartási rendelet 10 vonatkozó elıírásait. (7) Állattartó telepek üzemeltetésekor a jó mezıgazdasági gyakorlat szabályait be kell tartani. (8) A település területén csak olyan tevékenységek folytatása engedélyezhetı, amelynek szennyezıanyag-kibocsátása nem haladja meg az adott övezetre vonatkozóan a hatályos jogszabályokban megengedett határértékeket. (9) A város területén azbesztet tartalmazó építıanyagok, tetıfedı anyagok nem alkalmazhatók. (10) A város területén allergiát okozó növényzet 11 nem telepíthetı. (11) Tisztítatlan szennyvíz termıföldön történı elhelyezése tilos. Tisztított szennyvíz és hígtrágya termıföldön történı elhelyezéséhez be kell szerezni a talajvédelmi hatóság engedélyét. 8. A természet és a termıföld védelmének általános szabályai (1) A szabályozási tervlapokon jelölt ökológiai hálózathoz tartozó területeken (természetvédelmi terület, ökológiai folyosó, Natura 2000 madárvédelmi terület, egyéb ökológiai hálózathoz tartozó területek), továbbá az egyedi tájértékek, források, barlangok, földvárak és mocsarak-lápok által érintett ingatlanokon be kell tartani a hatályos jogszabályok 12 elıírásait, és minden telekalakítási, építési, közmő-építési, mővelési ág változtatási, erdıtelepítési, fakivágási, terep- és vízrendezési engedélyezési eljárásba a természetvédelmi hatóság szakhatóságként bevonandó. (2) Vízfolyások mentén egyéb jogszabályban meghatározott szélességben gyepesítéssel kell gondoskodni a deflációból és szedimentációból eredı feliszapolódás megakadályozásáról. (3) Termıföldön a földhasználó köteles olyan talajvédı gazdálkodást folytatni, amely a külön jogszabályokban meghatározott természetvédelmi, környezetvédelmi, vízvédelmi, közegészségügyi és állategészségügyi követelményeket figyelembe veszi. (4) Termıföldön tereprendezést csak a talajvédelmi hatóság engedélyével szabad végezni. Amennyiben a termıföldet érintı tereprendezés (feltöltés, bevágás) elsıdleges célja nem a termıföld védelme, az engedélyezési eljárásba a talajvédelmi hatóság szakhatóságként bevonandó. (5) A település területét érintı csapadékvizeket befogadókba kell vezetni, a csapadékvizek termıföldön történı elszikkasztása tilos. (6) Tájképvédelmi területeken 13 az alábbi elıírásokat kell betartani: a) Erdıterületen az övezeti elıírásokban megengedett épületek csak a természeti értékek sérelme nélkül helyezhetık el. b) Mővelési ág-váltás csak közmő és közút építése, valamint a tájkarakter erısítésének irányában engedélyezhetı. c) Kertes mezıgazdasági területeken szılı mővelési ág csak a hegyközség engedélyével 14 változtatható meg. Szántó, gyep és erdı mővelési ág megváltoztatása az épület elhelyezésére szánt terület kivételével csak szılı, kert és gyümölcsös mővelési ágra változtatható. d) A tájban megjelenı, a település sziluettjét megváltoztató új, 15 m-nél magasabb építmények nem helyezhetık el. II. FEJEZET A VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK FELHASZNÁLÁSA 9 A 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet. 10 A 20/1997. (XI. 22.) sz. önkormányzati rendelet 11 A növényfajok allergia-keltésének megítélése a közegészségügyi szakhatóság hatásköre. 12 A természet védelmérıl szóló évi LIII. törvény 13 A Tolna Megyei Önkormányzatnak Tolna megye területrendezési tervérıl szóló 1/2005.(II.21.) önkormányzati rendelete 3/7. számú melléklete alapján tájképvédelmi terület a városnak a Koppány pataktól délre fekvı teljes közigazgatási területe. 14 A hegyközségekrıl szóló évi CII. törvény szabályozza az ezzel kapcsolatos hatásköröket.

6 9. A település területének felhasználása 6 (1) A beépítésre szánt területek az alábbi építési övezeteket tartalmazzák: - lakóterület (kisvárosias; kertvárosias; falusias); - üdülıterület; - településközpont vegyes terület; - gazdasági terület (egyéb ipari; jelentıs zavaró hatású ipari; kereskedelmi-szolgáltató); - különleges terület (temetı, sportterület, szennyvíztisztító, hulladékudvar, strand, idegenforgalmi központ, bánya). (2) A beépítésre nem szánt területek az alábbi övezeteket tartalmazzák: - zöldterület; - mezıgazdasági terület (általános, kertes); - erdıterület (védelmi, gazdasági, turisztikai rendeltetéső); - közlekedési és közmő-elhelyezési terület; - vízgazdálkodási terület. III. FEJEZET BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK 10. Kisvárosias lakóterületek szabályozása (1) Lk-1, Lk-3, Lk-4 jelő kisvárosias lakóterületen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetık el: - lakóépület, - a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, - egyházi, igazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális épület, - sportépítmény, - a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró kézmőipari épület, - szálláshely szolgáltató épület. (2) Lk-2 jelő kisvárosias lakóterületen csak gépjármő-tárolók (sorgarázsok) és közmő-üzemi épületek helyezhetık el. Új építés vagy átalakítás az egész épülettömbre készített egységes építészeti karaktert biztosító elvi építési engedélyterv alapján engedélyezhetı. Az elvi engedélyterv paraméterei a továbbiakban a tömbön belül minden új építésnél irányadóak. (3) Lk-5, Lk-6 jelő kisvárosias lakóterületen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetık el: - lakóépület, - a lakóépülettel egybeépített gépjármőtároló. (4) Az épületek külsı megjelenését érintı átépítés (pl. magastetı-építés) csak az egész tömbre készített, egységes építészeti karaktert biztosító elvi építési engedélyterv alapján és csak akkor engedélyezhetı, ha a fejlesztéshez tartozó norma szerinti gépjármő-elhelyezési igény, és az övezetre elıírt zöldfelületi mérték biztosítható. Az elvi engedélyterv paraméterei a továbbiakban a tömbön belül minden új építésnél irányadóak. (5) Kisvárosi lakóterületen nem helyezhetık el az OTÉK 12. (3) bekezdés és 5. pontja szerint kivételesen elhelyezhetı termelı kertészeti építmények, üzemanyagtöltık és egyéb gazdasági építmények. (6) 15 Új telekalakításra, új épület elhelyezésére vagy meglévı épület bıvítésére vonatkozó elıírások: Építési legkisebb legkisebb legkisebb legnagyobb legkisebb legnagyobb beépítési övezet szélesség mélység terület beépítettség zöldfelület építmény- mód jele (m) (m) (m 2 ) % % magasság (m). Lk-1 K K K ,5 tömbtelkes, Lk-2 K K K 100* 0 3 csoportos, 15 Mód: 2/2006.(I.26.) ör. 16 A beépítettségi és zöldfelületi mutatók a tömbtelekre értendık. A tömbtelken belül a meglévı épületek részére úszótelkek kialakíthatók.

7 7 Lk szabadon álló, Lk oldalhatáron álló, Lk ,5 csoportos (sorház), Lk ** 4 csop. (átriumház), *OTÉK alóli felmentés esetén ** Tömbre vonatkozóan 11. Kertvárosias lakóterületek szabályozása (1) Lke-1, Lke-2, Lke-3 és Lke-4 jelő, kertvárosias lakóterületen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetık el: - legfeljebb négylakásos lakóépület, - a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, - egyházi, igazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális épület, - sportépítmény, - a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró kézmőipari épület, - szálláshely szolgáltató épület, - gépjármőtároló. A területen nem helyezhetık el az OTÉK 13. (3) bekezdés 4. és 5. pontja szerint kivételesen elhelyezhetı üzemanyagtöltık és egyéb gazdasági építmények. (2) Lke-5 jelő kertvárosias lakóterületen az övezetre vonatkozó beépítési paraméterek betartása mellett az (1) bekezdésben szereplı épületeken és létesítményeken kívül üdülıépület is elhelyezhetı. (3) 17 Lke-6 jelő kertvárosias lakóterület lakótelkein az alábbi épületek és létesítmények helyezhetık el: - legfeljebb négylakásos lakóépület, vagy négy üdülıegységes üdülıépület, - a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, - sportlétesítmény, - gépjármőtároló. (4) 18 Új telekalakításra, új épület elhelyezésére vagy meglévı épület bıvítésére vonatkozó elıírások: Építési legkisebb legkisebb legkisebb legnagyobb legkisebb legnagyobb beépítési övezet szélesség mélység terület beépítettség zöldfelület építmény- mód jele (m) (m) (m 2 ) % % magasság (m). Lke oldalhatáron álló, Lke ikerházas, Lke szabadon álló, Lke szabadon álló, Lke oldalhatáron álló, Lke ,5 szabadon álló. 12. Falusias lakóterületek szabályozása (1) Lf-1 és Lf-4 jelő falusias lakóterületen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetık el: - legfeljebb kétlakásos lakóépületek, - mezı- és erdıgazdasági építmény, - a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, - szálláshely szolgáltató épület (legfeljebb 20 férıhelyig) - a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró kézmőipari épület, - helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, - sportépítmény, - gépjármőtároló. 17 Beiktatta a 18/2007.(XII.3.) ör. 18 Mód: 2/2006.(I.26.) ör. 19 Beiktatta a 18/2007.(XII.3.) ör.

8 8 A területen nem helyezhetık el az OTÉK 13. (3) bekezdés 4. és 5. pontja szerint kivételesen elhelyezhetı üzemanyagtöltık és a lakóövezet rendeltetésszerő használatát zavaró egyéb gazdasági építmények. (2) Lf-2 jelő falusias lakóterületen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetık el: - legfeljebb 4 lakásos lakóépületek, - a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, - a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró kézmőipari épület, - helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, - sportépítmény, - gépjármőtároló. A területen nem helyezhetık el az OTÉK 13. (3) bekezdés 4. és 5. pontja szerint kivételesen elhelyezhetı üzemanyagtöltık és és a lakóövezet rendeltetésszerő használatát zavaró egyéb gazdasági építmények. (3) Lf-3 jelő falusias lakóterületen csak tömbösített tároló-épületek és gépjármőtárolók helyezhetık el. (4) Lf-5 jelő területen csak tömbösített gépjármőtárolók helyezhetık el. (5) Falusias lakóterület egyetlen építési övezetében sem helyezhetı el az OTÉK 14. (2) bekezdés 8. pontjában szereplı üzemanyagtöltı. (6) A területen haszonállat-tartás az önkormányzat állattartási rendeletével összhangban megengedett. (7) 20 Új telekalakításra, új épület elhelyezésére vagy meglévı épület bıvítésére vonatkozó elıírások: Építési legkisebb legkisebb legkisebb legnagyobb legkisebb legnagyobb beépítési övezet szélesség mélység terület beépítettség zöldfelület építmény- mód jele (m) (m) (m 2 ) % % magasság (m). Lf oldalhatáron álló, Lf szabadon álló, Lf szabadon álló, Lf szabadon álló, Lf csoportos. 13. Üdülıterületek szabályozása (1) Üü-1 jelő üdülıházas területen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetık el: - üdülıépületek, - sportépítmény, - gépjármőtároló. (2) Üh-1 és Üh-2 jelő hétvégi-házas területen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetık el: - legfeljebb 2 egységes üdülıépületek, - kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület, - sportépítmény, - gépjármőtároló. (3) Üh-1 és Üh-2 jelő hétvégi-házas üdülıterület telkein egy ingatlanon csak egy épület helyezhetı el. Terepszint alatti épületrészek (alagsor, pince) nem létesíthetık. (4) 21 Új telekalakításra, új épület elhelyezésére vagy meglévı épület bıvítésére vonatkozó elıírások: Építési legkisebb legkisebb legkisebb legnagyobb legkisebb legnagyobb beépítési övezet szélesség mélység terület beépítettség zöldfelület építmény- mód jele (m) (m) (m 2 ) % % magasság (m). Üü szabadon álló, Üh ,5 szabadon álló, Üh ,5 oldalhatáron álló. 14. Településközponti vegyes területek szabályozása 20 Mód: 2/2006.(I.26.) ör. 21 Mód: 2/2006.(I.26.) ör.

9 9 (1) 22 A Vt-1 jelő településközponti vegyes területeken elhelyezhetı létesítmények: - oktatási-nevelési rendeltetéső épületek, és ezen intézmények kiszolgáló épületei és létesítményei. (2) 23 A Vt-2 Vt-3, Vt-4, Vt-5 és Vt-6 jelő településközponti vegyes területen elhelyezhetı létesítmények: - lakóépület, - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, - igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, mővelıdési épület, - nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, - sportépítmény, - gépjármőtároló. (3) Vt-7 jelő településközponti vegyes területen elhelyezhetı létesítmények: - egyházi épület (templom, kápolna) (4) Vt-8 jelő településközponti vegyes területen elhelyezhetı létesítmények: - sportépítmény, mővelıdési, és egyéb közösségi szórakoztató épület, valamint ezen intézmények kiszolgáló létesítményei. (5) Vt-9 jelő településközponti vegyes területen elhelyezhetı létesítmények: - piac és vásár kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épületei, és ezen intézmények kiszolgáló létesítményei. (6) 24 A Vt-10 jelő településközponti vegyes területen elhelyezendı létesítmények: - lakóépület, üdülıépület, - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, - igazgatási, egészségügyi, szociális, mővelıdési épület, - sportlétesítmény, - gépjármőtároló. (7) Településközponti vegyes területen nem helyezhetık el az OTÉK 16.. (2) bekezdés 7. pontjában említett üzemanyagtöltı. (8) 25 Új telekalakításra, új épület elhelyezésére vagy meglévı épület bıvítésére vonatkozó elıírások: Építési legkisebb legkisebb legkisebb legnagyobb legkisebb legnagyobb beépítési övezet szélesség mélység terület beépítettség zöldfelület építmény- mód jele (m) (m) (m 2 ) % % magasság (m). Vt szabadon álló, Vt ,5 szabadon álló, Vt ,5 zártsorú, vagy szabadon álló, Vt szabadon álló, Vt zártsorú, Vt ,5 zártsorú, Vt ,5 szabadon álló, Vt zártsorú, Vt szabadon álló, Vt szabadon álló. (9) A 8 m megengedett építménymagasságú zártsorú beépítés esetén új épület utcai párkánymagassága 7-8 m magas lehet. 15. Gazdasági területek szabályozása (1) A Gip-1 jelő egyéb ipari területen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetık el: - gazdasági építmény környezetet jelentıs mértékben nem zavaró tevékenységek számára; - kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület 27 ; 22 Módosította a 22/2012. (VIII. 30.) ör. 23 Módosította a 22/2012. (VIII. 30.) ör. 24 Beiktatta és a (7) (9) bekezdések számozását megállapította 18/2007.(XII.3.) ör. 25 Mód: 2/2006.(I.26.) ör. 26 Beiktatta a 18/2007.(XII.3.) ör. 27 Beiktatta a 2/2006.(I.26.) ör.

10 10 - irodaépület; - gépjármőtároló. (2) A Gip-2 jelő jelentıs mértékben zavaró hatású ipari területen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetık el: - gazdasági építmény, ahol környezetet jelentıs mértékben zavaró tevékenységek is folytathatók a telepengedély vagy az egységes környezethasználati engedélynek megfelelıen; - irodaépület; - gépjármőtároló. (3) A Gip-2 építési övezet tömbjeinek határvonala mentén ahol a tömb nem erdıterülettel határos - 20 m széles sávban a beültetési kötelezettség elıírásai szerint védıfásítás telepítendı. (4) A Gksz-1 jelő kereskedelmi-szolgáltató területen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetık el: - mindenfajta nem jelentısen zavaró hatású gazdasági tevékenységet szolgáló épület és ezekhez tartozó kiszolgáló épületek és létesítmények; - kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület; - igazgatási és egyéb irodaépület; - gépjármőtároló. (5) A Gksz-2 és Gksz-3 jelő kereskedelmi-szolgáltató területen a (4) bekezdésben felsoroltakon kívül, a területen meglévı lakóépületek is felújíthatók, illetve meglévı lakóépület elbontása esetén új lakóház is építhetı a korábban kialakult lakásszám növelése nélkül. Az övezet területén található, jelen rendelet jóváhagyása elıtt igazolhatóan lakásépítési célra átruházott ingatlanokon új lakóház építhetı. (6) 28 Új telekalakításra, új épület elhelyezésére vagy meglévı épület bıvítésére vonatkozó elıírások: Építési legkisebb legkisebb legkisebb legnagyobb legkisebb legnagyobb beépítési övezet szélesség mélység terület beépítettség zöldfelület építmény- mód jele (m) (m) (m 2 ) % % magasság (m). Gip ,5* szabadon álló, Gip * szabadon álló, Gksz szabadon álló, Gksz szabadon álló, Gksz ,5 szabadon álló. * Technológiai okokból ennél nagyobb építménymagasságot is engedélyezhet az építési hatóság. 16. Különleges területek szabályozása (1) K-1 jelő különleges területen (temetık) az alábbi épületek és létesítmények helyezhetık el: - sírok, urnasírok, kripták; - ravatalozó, halottasház, temetıkápolna; - a temetı mőködéséhez szükséges kiszolgáló épületek és létesítmények. (2) K-2 jelő különleges területen (kegyeleti park) az alábbi épületek és létesítmények helyezhetık el: - síremlékek, emlékmővek; - a kegyeleti park fenntartásához szükséges kiszolgáló épületek és létesítmények. (3) K-3 jelő különleges területen sportpályák, sportépítmények, és kiszolgáló létesítményeik helyezhetık el. (4) K-4 jelő különleges területen lovassportpályák, és lovassport-rendezvényekhez tartozó kiszolgáló épületek és létesítmények helyezhetık el. (5) K-5 jelő különleges területen szennyvíztisztító-telep mőködéséhez szükséges épületek és létesítmények helyezhetık el. (6) K-6 jelő különleges területen szilárd kommunális hulladékok átmeneti tárolásához szükséges épületek és létesítmények helyezhetık el. (7) K-7 jelő különleges területen (strandfürdı) az alábbi épületek és létesítmények helyezhetık el: - strand és termálfürdı épületei és létesítményei; - kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató és szálláshely-szolgáltató épületetek; - kapcsolódó gyógyászati létesítmények; 28 Mód: 13/2007.(VII.2.) sz. ör.

11 11 - kempinghez tartozó épületek és létesítmények; - sportépítmények, - egészségügyi, gyógyászati létesítmények, 29 - üdülıépületek. Terepszint alatti épületrészek és létesítmények csak technológiai szükségszerőség esetén, a vízügyi szakhatóság hozzájárulása esetén létesíthetık. (8) K-8 jelő különleges területen (kastély és egyéb idegenforgalmi létesítmények) az alábbi épületek és létesítmények helyezhetık el: - kastély (lakó-, üdülı-, szálláshely-szolgáltató-, vagy kulturális rendeltetéssel); - szálláshely-szolgáltató épületek és ezen intézmények kiszolgáló épületei és létesítményei. (9) K-9 jelő különleges területen külszíni bányászati tevékenység folytatható. A területen csak a bányászati tevékenységhez tartozó kiszolgáló épületek helyezhetık el. A területen bányanyitás csak az illetékes bányakapitányság engedélyével folytatható. A bányászati tevékenység a területre készítendı környezeti hatástanulmány alapján a környezetvédelmi hatóság által elfogadott feltételekkel folytatható. (10) A különleges területek tömbhatárai mentén ha a szabályozási terv másként nem rendelkezik legalább 10 m szélességben látvány-takaró növényzet telepítendı a beültetési kötelezettség szabályai szerint. (11) 30 Új telekalakításra, új épület elhelyezésére vagy meglévı épület bıvítésére vonatkozó elıírások: Építési legkisebb legkisebb legkisebb legnagyobb legkisebb legnagyobb beépítési övezet szélesség mélység terület beépítettség zöldfelület építmény- mód jele (m) (m) (m 2 ) % % magasság (m). K szabadon álló, K szabadon álló, K szabadon álló, K szabadon álló, K szabadon álló, K szabadon álló, K szabadon álló, K szabadon álló, K * 4 szabadon álló. * OTÉK alóli felmentés esetén IV. FEJEZET BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK 17. Közlekedési és közmő-elhelyezési területek szabályozása (1) Köu-jelő közúti közlekedési területeken az alábbi épületek és létesítmények helyezhetık el a közlekedési felügyelet hozzájárulásával: - gépjármő-, gyalogos- és kerékpáros közlekedési pályák, csapadékvíz-elvezetı árkok; - utcafásítás; - utcabútorok, képzımővészeti alkotások; - közmő-vezetékek és mőtárgyaik, közvilágítási berendezések; - forgalomirányító és tájékoztató berendezések; - közlekedési rendeltetéső épületek (buszvárók); - kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épületek csak a szabályozási tervlapon jelölt építési helyen helyezhetık el. (2) Az utak szabályozási szélességét a szabályozási tervlapokon jelölt méretek szerint kell biztosítani. (3) Közutak területén közmő-létesítményeket a vonatkozó hatályos elıírások ágazati szabványok betartásával szabad elhelyezni. 29 Beiktatta a 18/2007.(XII.3.) ör. 30 Mód: 2/2006.(I.26.) ör. 31 Módosította a 18/2007.(XII.3.) ör. 32 Mőemlék esetén a kialakult építménymagasság a mértékadó.

12 12 (4) Belterületen új, vagy átépítésre kerülı elektromos és hírközlési kábel csak terepszint alatt vezethetı. (5) A közutak besorolása: - Köu-1: országos fıút; - Köu-2: országos fıút, távlatban győjtıút; - Köu-3: országos mellékút, illetve helyi győjtıút; - Köu-4: belterületi kiszolgáló út; - Köu-5: külterületi vegyesforgalmú kiszolgáló út (dőlıút); - Köu-6: közforgalmú parkolóterület; - Köu-7: gyalogút; - Köu-8: kerékpárút; - Köu-9: buszpályaudvar. (6) Köv-1 jelő vasúti közlekedési területeken az alábbi épületek és létesítmények helyezhetık el a közlekedési felügyelet hozzájárulásával: - vasúti közlekedési pályák, csapadékvíz-elvezetı árkok; - közmő-vezetékek és mőtárgyaik, közvilágítási berendezések; - forgalomirányító berendezések; - utasforgalmi, vasúti üzemi, és kiszolgáló épületek. (7) Közúti közlekedési területen legfeljebb 3 m építménymagasságú, vasúti közlekedési területen legfeljebb 8 m építménymagasságú épületek helyezhetık el szabadon állóan. (8) A külterületi úthálózat fenntartásáról folyamatosan gondoskodni kell. 18. Vízgazdálkodási területek szabályozása (1) V-1 jelő vízgazdálkodási területen csak vízkárelhárítást szolgáló építmények helyezhetık el a vízügyi hatóság engedélyével. (2) V-2 jelő vízgazdálkodási területen csak a vízbeszerzést, kezelést és tárolást szolgáló létesítmények és kiszolgáló létesítményeik helyezhetık el a vízügyi hatóság engedélyével. A terület bekerítendı. (3) V-3 övezeti jelő vízgazdálkodási területen a part menti 10 m-es sávban önálló telekalakítás nélkül sporthorgászatot szolgáló épületek és építmények (horgászstégek, horgászházak) elhelyezhetık. (4) Felépítményes víziállás (horgászház) elhelyezésének, építésének szabályai 33 : - horgászház építésének vagy átalakításának feltétele a parton vízzáróan kialakított zárt szennyvíztározó kialakítása; - horgászházak építési helye a horgászegyesület által kijelölt és egyedi használatra átadott m széles partszakasz az alábbiakban részletezett módon, - az egyedi használatra átadott 10 m-es partszakasz szélein 2,5 2,5 m széles sáv szabadon tartandó, a középsı 5 m széles sávon horgászstég és horgászház elhelyezhetı a partvonaltól a víz fölé nyúló 5 m, és a szárazföld felé mért 3 m területmélységen belül; - horgász-épületek és horgászstégek jellemzı és tájképben érvényesülı építıanyaga a tartócölöpök és a tetıhéjazat kivételével fa lehet; - horgászház beépített alapterülete legfeljebb 20 m 2, a hozzá tartozó fedetlen stég alapterülete legfeljebb 10 m 2 lehet; - új építés, felújítás vagy átalakítás esetén a tó üzemi vízszintjétıl mért legfeljebb 3 m építménymagasság megengedett; - az épületek padlóvonala az üzemi vízszint fölött cm-re helyezendı; - üzemi vízszint alatti épületrészek a tartószerkezet kivételével nem építhetık; - új építés, vagy átalakítás, felújítás esetén az épületeket o hajlású magastetıvel kell kialakítani, tetısíkból kiugró tetıablakok, tetıfelépítmények nem építhetık, törtvonalú tetıidom (manzard-tetı) nem létesíthetı; - alkalmazható tetıfedı anyagok: nád, égetett cserép vagy bitumenes zsindely. 19. Zöldterületek szabályozása 33 Ezen építmények engedélyezésénél a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet szerint kell eljárni.

13 13 (1) Z-1 jelő övezeti jelő zöldterületen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetık el: - növényzet, sétányok; - utcabútorok, képzımővészeti alkotások; - közmő-vezetékek és mőtárgyaik, közvilágítási berendezések; - játszótéri létesítmények; m2-nél nagyobb ingatlanon legfeljebb 2 %-os beépítettséggel, - legfeljebb 25 m 2 alapterülető, legfeljebb 3 m építménymagasságú, - a terület fenntartásához szükséges, illetve vendéglátó épületek szabadonállóan elhelyezhetık. (2) Közmővezetékeket és mőtárgyaikat, közvilágítási berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy a meglévı fákat ne károsítsák. 20. Erdıterületek szabályozása (1) Erdıterületeken az erdıgazdálkodási tevékenység a területileg illetékes erdészeti szolgálat engedélyével folytatandó. (2) Erdıterületet érintı telekalakítási, építési és közmő-építési engedélyezési eljárásokba az illetékes erdészeti szolgálat szakhatóságként bevonandó. Erdıterületen mővelési ág váltáshoz az illetékes erdészeti szolgálat engedélye szükséges. (3) Erdıterületen csak az élıhelynek megfelelı, elsıdlegesen a környéken ıshonos növényfajok telepíthetık. Allergiát okozó fafajok nem telepíthetık. (4) Ev-1 jelő védelmi rendeltetéső erdıterületen épület nem helyezhetı el. Új vagy átépítésre kerülı közmővezeték csak terepszint alatt helyezhetı el. (5) Eg-1 jelő gazdasági rendeltetéső erdıterületen csak 10 hektár területnagyságot meghaladó telken legfeljebb 0,5 %-os beépítettséggel az erdımőveléshez és vadgazdálkodáshoz tartozó, legfeljebb 4,5 m építménymagasságú épületek helyezhetık el szabadonállóan. (6) Et-1 jelő turisztikai rendeltetéső erdıterületen csak 10 hektár területnagyságot meghaladó telken legfeljebb 2 %-os beépítettséggel az erdımőveléshez és vadgazdálkodáshoz tartozó gazdasági és igazgatási, valamint az erdei turizmushoz tartozó sport-szabadidı rendeltetéső, legfeljebb 7,5 m építménymagasságú épületek helyezhetık el szabadonállóan. (7) Et-2 jelő turisztikai rendeltetéső erdıterületen legalább 0,5 ha területnagyságot meghaladó telken legfeljebb 5 %-os beépítettséggel, legfeljebb 3,5 m építménymagasságú, közhasználatú sportszabadidı és vendéglátó épületek helyezhetık el szabadonállóan.* A területen meglévı engedély nélkül épített épületek és építmények elbontandók. (8) Új építés, vagy a tetıt is érintı átalakítás, felújítás esetén az épületeket jellemzıen o hajlású magastetıvel kell kialakítani. (9) Alkalmazható tetıfedı anyagok: a natúr kerámia színárnyalatával rendelkezı égetett cserép, betoncserép, pikkelyfedést utánzó fémlemez-fedés, bitumenes zsindely, fazsindely. *OTÉK alóli felmentés esetén 21. Általános mezıgazdasági területek szabályozása (1) Általános mezıgazdasági területen minden mezıgazdasági tevékenység a földmővelésre és állattenyésztésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartása mellett folytatható. (2) Telekalakítás esetén legalább 3000 m 2 területő, és legalább 30 m átlagos szélességő földrészlet alakítható ki 34. (3) Má-0 övezeti jelő általános mezıgazdasági területen semmilyen telekalakítás és építés nem engedélyezhetı a területre készítendı új szabályozási terv jóváhagyása elıtt. (4) Má-1 övezeti jelő, gazdálkodási rendeltetéső általános mezıgazdasági területen az alábbi feltételekkel helyezhetık el épületek: - 1 hektár területnél nagyobb földrészleten 3 %-os beépítettséggel, de legfeljebb 400 m 2 összes beépített területtel szabadonállóan mezıgazdasági rendeltetéső épületek elhelyezhetık; - 3 hektár területnél nagyobb földrészleten a 3 %-os, de legfeljebb 400 m 2 megengedett beépítettség felét meg nem haladó kiterjedéső területen a lakásépítésre vonatkozó egyéb általános elıírások betartása mellett - lakóépület is elhelyezhetı; 34 Amennyiben más jogszabály ettıl eltérıen nem rendelkezik.

14 14 - új épületet, építményt szabadonállóan szabad elhelyezni, legalább 10 m elıkert-mélységgel; - megengedett építménymagasság: lakóépület esetén legfeljebb 4,5 m, gazdasági épület esetén 6 m, de technológiai szükségszerőség esetén ennél magasabb gazdasági építmény is elhelyezhetı; - a területen az építési törvényben szabályozott feltételek betartása mellett birtokközpontok is kialakíthatók; - új építés, vagy a tetıt is érintı átalakítás, felújítás esetén az épületeket jellemzıen o hajlású, térdfalmagasítás nélküli magastetıvel kell kialakítani, de elıregyártott vázszerkezető épületek ettıl eltérı tetıidommal is építhetık; - alkalmazható tetıfedı anyagok: a natúr kerámia színárnyalatával rendelkezı égetett cserép, betoncserép, pikkelyfedést utánzó fémlemez-fedés, bitumenes zsindely, illetve a tőzrendészeti hatóság hozzájárulása esetén nád; csarnok-jellegő épületek natúr színő fémlemezzel is fedhetık. (5) Má-2 jelő védelmi rendeltetéső általános mezıgazdasági területen épület nem helyezhetı el. A területen mővelési ág váltás csak a természeti állapotokhoz való közelítés érdekében engedélyezhetı. Új vagy átépítésre kerülı közmővezeték csak terepszint alatt helyezhetı el Kertes mezıgazdasági területek szabályozása (1) Kertes mezıgazdasági területen minden mezıgazdasági tevékenység a földmővelésre és állattenyésztésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartása mellett folytatható. (2) Az övezet területén birtokközpontok nem alakíthatók ki. (3) Telekalakítás esetén legalább 1500 m 2 területő, és legalább 15 m átlagos szélességő földrészlet alakítható ki. (4) Mk-1 övezeti jelő, belterületi kertes mezıgazdasági területen épület nem építhetı, csak kertészeti építmény (üvegház, fóliasátor) helyezhetı el. (5) Mk-2 övezeti jelő kertes mezıgazdasági területen az alábbi feltételek teljesülése esetén helyezhetı el, alakítható át, vagy bıvíthetı épület: m2 alatti földrészleten épület nem helyezhetı el; m2 területnagyságú telken - a nádas, gyep, erdı és szántó mővelési ág kivételével 3 %-os beépítettséggel egy gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince) elhelyezhetı; m 2 területnagyságú szılı, gyümölcsös és kert mővelési ágú földrészleten 3 %-os beépítettséggel mezıgazdasági rendeltetéső épületek elhelyezhetık; m 2 területnél nagyobb szılı, gyümölcsös és kert mővelési ágú földrészleten 3 %-os beépítettséggel, de legfeljebb 400 m2 beépített területen helyezhetık el épületek. A területen a lakásépítésre vonatkozó egyéb általános elıírások betartása mellett lakóépület is elhelyezhetı; - új épületet, építményt szabadon állóan szabad elhelyezni; - megengedett építménymagasság legfeljebb 4 m, lakóépület esetén 4,5 m; - a területen háztáji haszonállattartás megengedett az önkormányzat állattartási rendeletével 35 összhangban; - gazdasági épület vonatkozásában új építés, vagy a tetıt is érintı átalakítás, felújítás esetén az épületeket jellemzıen o hajlású, térdfal-magasítás nélküli magastetıvel kell kialakítani; a tetısíkból kiálló tetıfelépítmény (tetıablak, torony) illetve beugró loggia nem létesíthetı; - alkalmazható tetıfedı anyagok: a natúr kerámia színárnyalatával rendelkezı égetett cserép, betoncserép, pikkelyfedést utánzó fémlemez-fedés, bitumenes zsindely, illetve a tőzrendészeti hatóság hozzájárulása esetén nád. V. FEJEZET KIEMELTEN KEZELT TERÜLETEK SZABÁLYOZÁSA 23.. Belterületi határ megállapítása 35 Az állatok tartásáról szóló 20/1997.(XI.22.) sz. önkormányzati rendelet.

15 15 (1) A település belterületi határvonala csak a szabályozási tervlapokon jelölt módon változtatható meg. (2) Belterületbe csatolásra tervezett, és már jelen rendelet jóváhagyása elıtt mővelésbıl kivett területeken (volt laktanya, Fornádpuszta, Kecsegepuszta, Szemcsepuszta, Miklósvár déli része) építés e rendelet övezeti elıírásainak betartásával lehetséges. (3) Belterületbe csatolásra tervezett, aranykoronával rendelkezı földrészleteken (Rácvölgy, Szarkahegy, Kishenye, Tanyavölgy, Várhegy, Erdırész belterületbe csatolásra javasolt ingatlanai) a belterületbe vonás végrehajtása elıtt tervezett építés esetén az épület-elhelyezéshez tartozó telekrészt (udvar) a hatályos jogszabályoknak megfelelıen mővelésbıl ki kell vonni. (4) Belterületbe csatolásra tervezett, a (2) és (3) bekezdésben nem említett egyéb külterületi területrészeken a belterületbe vonás végrehajtásáig semmilyen épület építése nem engedélyezhetı Védıtávolságok szabályozása (1) Nagyfeszültségő elektromos vezetékek mentén történı épület-elhelyezéseknél a szabványban elıírt védıtávolságok betartandók. (2) Nagy-középnyomású földgázvezeték mentén történı épületek elhelyezéseknél 5-5 m védıtávolság tartandó. (3) Országos közút beépítésre nem szánt területen lévı szakasza mentén az út tengelyétıl számított 50 m távolságon belül épület, építmény elhelyezéséhez, vagy ásványi anyag kitermeléséhez a közút kezelıjének hozzájárulása szükséges. (4) Országos közforgalmú vasútvonal szélsı vágányától mért 50 m távolságon belül építmény csak a közlekedési felügyelet hozzájárulásával helyezhetı el. (5) A település közigazgatási területét érintı M-65 gyorsforgalmi út nyomvonaltervének elkészültéig a szabályozási terven szereplı elvi úttengelytıl mért m távolságon belül minden telekalakítási, építési, közmőépítési, tereprendezési, erdıtelepítési és mővelési-ág változtatási engedélyezési eljárásba az illetékes közlekedési felügyelet szakhatóságként bevonandó. Az M-65 út nyomvonalának véglegesítése esetén jelen rendezési terv szükség szerint módosítandó. (6) Természetes állapotú vízfolyások partvonalától 50 m védıtávolságon belül épület nem helyezhetı el. (7) Meglévı állattartó telep bıvítése, vagy új állattartó telep létesítése esetén a hatályos jogszabályok szerinti védıtávolságok 36 betartandók. (8) Szennyvíztisztító-telep 300 m-es védıtávolságán belül új lakóépület nem építhetı. 37 VI. FEJEZET A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK SZABÁLYOZÁSA 25.. Az épített környezet védelmének szabályozása (1) Az 1. melléklet szerinti mőemléki védettségő, illetve a mőemléki környezethez tartozó ingatlanokra és épületekre vonatkozóan be kell tartani a mőemlékekre vonatkozó hatályos jogszabály 38 elıírásait. (2) Mőemléki környezethez tartozó területen, továbbá városképi szempontból kiemelt jelentıségő területeken, valamint helyi védelem alatt álló ingatlanon 39 minden új építés és tetıt is érintı átalakítás esetén az épületeket jellemzıen o hajlású nyeregtetıvel kell ellátni. Az épületek jellemzı tetı-héjazataként alkalmazható anyagok: égetett cserép, a natúr égetett cserép színárnyalatával megegyezı színő betoncserép, vagy cserépfedés-hatású domborított fémlemezfedés. Tetısíkból kiugró tetıablakok és beugró tetıtéri loggiák nem létesíthetık. (3) Régészeti érintettség esetén a hatályos jogszabályok 40 alapján kell eljárni /2001. (II. 14.) Korm. rendelet 2. melléklet 7.2 pontja 37 A védıtávolság a telep szennyvíziszap-kezelésének zárt technológiára történı átállítása után 150 m-re csökkenthetı. 38 A kulturális örökség védelmérıl szóló évi LXIV. törvény 39 Lásd 1. melléklet. 40 A kulturális örökség védelmérıl szóló évi LXIV. törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek.

16 16 (4) Minden nyilvántartott régészeti lelıhelyet érintı, a talajt bolygató tevékenység, valamint a mővelési ág megváltoztatása esetében az illetékes szakhatóság 41 elızetes engedélye szükséges. (5) A régészeti érdekő területeken tervezett munkálatok esetében az illetékes régészeti szakhatóságot véleményezı szervként kötelezıen be kell vonni még a tervezés fázisában. (6) Amennyiben a város közigazgatási területén a 2. melléklet szerint nyilvántartott régészeti lelıhelyeken és a régészeti érdekő területeken kívül is, régészeti lelet, vagy objektum kerül elı, a munkálatokat fel kell függeszteni, egyidejőleg a területileg illetékes múzeumot 42 és régészeti szakhatóságot értesíteni kell. (7) Az 1 hektárnál nagyobb felületeket érintı beruházások elıtt a régészeti szakhatóság döntésétıl függıen szükség szerint hatásvizsgálat készítendı. (8) A régészeti örökséget érintı kérdésekben a rendezési tervhez készített örökségvédelmi hatástanulmányban foglaltak az irányadók A helyi védelem szabályozása (1) A helyi védelem irányítása képviselı-testületének hatáskörébe tartozik. A védetté nyilvánításról, illetve annak megszüntetésérıl a képviselı-testület rendezési terv módosítása nélkül rendelettel dönt, amelyet bárki kezdeményezhet. A döntésrıl tájékoztatni kell a védett érték tulajdonosait. (2) A helyi védelem alatt álló épületek és létesítmények listáját e rendelet 3. melléklete tartalmazza. (3) A helyi értékek védelmével kapcsolatos döntések és feladatok elıkészítése és végrehajtásának szervezése a település jegyzıjének feladata. (4) A védendı értékek körére építészmérnök által készített építészeti értékvizsgálat, illetve tájépítészés kertészmérnök által készített botanikai értékvizsgálat alapján lehet javaslatot tenni. (5) A helyi védetté nyilvánítás, illetve megszüntetés tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni. (6) A védettség törlésére a tulajdonos kérelmére és költségére, épület esetében építészmérnök, szobor esetében szobrászmővész, növényállomány esetében kertészmérnök által készített szakvélemény alapján akkor kerülhet sor, ha a védett érték megtartása aránytalanul nagy terhet jelentene a tulajdonos számára, vagy a területen tervezett fejlesztés más módon nem valósítható meg. A törlés elıtt meg kell kérni a megyei fıépítész szakvéleményét is. (7) Ha a védettség megszőnik, a jegyzı gondoskodik a védett érték és telek dokumentációjának elkészíttetésérıl és annak a megyei levéltárban történı elhelyezésérıl; valamint a megmenthetı értékes szerkezeti elemek, tárgyak elhelyezésérıl A helyi védelem alatt álló érték használata, fenntartása, átalakítása (1) A helyi védelem alatt álló érték rendeltetésszerő használatáról, jó állapotáról a védett érték tulajdonosa köteles gondoskodni. (2) A használat a védett értéket nem veszélyeztetheti. (3) A védett érték fenntartásának költségei a tulajdonost terhelik. (4) Védett épületet (amíg a védettség fennáll), nem lehet elbontani, eredeti (hagyományos) tömegében, tetıformájában kell megtartani, érintetlenül hagyva az eredeti homlokzati elemeket (nyílások, tagozatok, díszek). Felújítás, átalakítás esetén törekedni kell az igazolható, vagy vélelmezhetı eredeti utcaképi, homlokzati állapotok visszaállítására. (5) A védett épület belsı korszerősítését, átalakítását hacsak a védelem nem terjed ki az épületbelsı, vagy valamely belsı részlet hangsúlyozott megtartására, illetve bıvítését a védettség nem akadályozza. (6) Védett épület csak úgy bıvíthetı, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati, utcaképi megjelenése ne változzon, illetve gondosan mérlegelt kompromisszum árán az a legkisebb kárt szenvedje, és a tervezett bıvítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Pécs. 42 Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd.

17 A helyi védelem önkormányzati támogatása 17 (1) A védett érték megóvása, állagának megırzése céljából, külön önkormányzati rendelet 43 szabályai szerint, helyi támogatás adható. (2) A helyi védelem támogatására felhasználható összeget minden évben az önkormányzat költségvetési rendeletében kell meghatározni. (3) A támogatás feltételeit, folyósításának, elszámolásának módját, az elvégzett munkák bizonylatolásának rendjét a támogatásban részesített tulajdonossal kötött szerzıdésben kell rögzíteni Helyi védelem alatt álló épületek építési engedélyezése (1) A helyi védelem alatt álló épületek, építmények esetében a külön jogszabályban 44 építési engedélyhez kötött tevékenységeken kívül építésügyi hatósági engedély szükséges az alábbi esetekben is: a) épület külsı és belsı felújítása, színezése, b) a telek kertészeti kialakítása, kerti építmények létesítése, átalakítása, megszüntetése, c) képzı- és iparmővészeti restaurálások, illetve az épület megjelenését bármely módon érintı egyéb munkálatok (pl. falkutatás) végzése. (2) Az építésügyi hatósági eljárásban ki kell kérni a települési fıépítész, ennek hiányában a megyei fıépítész szakvéleményét. (3) Az építési engedély iránti kérelemhez az építési és használatbavételi engedélyezési eljárásról szóló jogszabályban elıírt mellékleteken kívül csatolni kell: a) átalakítás esetén a jelenlegi állapot felmérési rajzait 2 példányban, b) homlokzatot érintı munkák esetén a színezésre vonatkozó tervet egy példányban, c) a beavatkozás elıtt készült fénykép-dokumentációt egy példányban. d) az építésügyi hatóság indokolt esetben további mellékletek csatolását is elıírhatja (pl. falkutatás, talajmechanikai-, statikai vizsgálat, faanyag-vizsgálat, stb.) VII. FEJEZET SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK 30. Kiszolgáló és lakóút céljára történı lejegyzés Az önkormányzat a kiszolgáló- és lakóutak lejegyzésének jogával 45 a szabályozási tervlapokon szabályozási vonallal jelölt helyeken élni kíván. Ennek érvényesítésére a helyi építési szabályzat módosítása nélkül külön építéshatósági határozattal kerülhet sor. 31. Beültetési kötelezettség (1) A szabályozási tervlapokon beültetési kötelezettségre jelölt területeken környezetet zavaró tevékenység esetén 3 szintes növényzet, egyéb esetben látványt takaró lehetıség szerint örökzöld fafajokból álló védı fasor telepítendı. A növényzettelepítés az ingatlan tulajdonosának kötelessége. (2) Beültetési kötelezettséggel érintett ingatlanon használatbavételi engedély kiadásának elıfeltétele az elıírt növényzet-telepítés megléte. (3) Beültetési kötelezettségő területen épület nem helyezhetı el. 43 Lásd a 35. -t. 44 Az építészeti-mőszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeirıl szóló 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 45 Az Étv ában kapott felhatalmazás alapján.

18 32. Helyrehozatali kötelezettség 18 (1) A szabályozási tervlapokon helyrehozatali kötelezettségre jelölt területeken a korábbi környezetet romboló tevékenység nyomait meg kell szüntetni: volt szemétlerakó esetében a környezetvédelmi elıírások, anyagnyerı helyek esetében pedig a bánya-rekultivációs elıírások szerint. (2) A szabályozási tervlapokon tereprendezési kötelezettséggel érintett területeken minden építési, közmőépítési és tereprendezési tevékenység elıfeltétele a területen az illetékes földtani szakhatóság 46 által elıírt és engedélyezett tereprendezés megvalósítása. 33. Építési tilalom (1) A szabályozási tervlapokon feltétel teljesítéséhez kötött építési tilalommal érintett területeken a feltételezhetı talajszennyezettség miatt minden új építés elıfeltétele a talajszennyezettséget feltáró vizsgálat elvégzése. (2) A szabályozási terven határidı nélkül elrendelt építési tilalommal érintett területen felszínmozgásveszély miatt semmilyen épület, út és közmőépítés nem engedélyezhetı. Az OTÉK 32. -ában említett létesítmények csak a Magyar Geológiai Szolgálat hozzájárulása esetén helyezhetık el. (3) Közútfejlesztés miatt 47 határidı nélküli építési tilalom vonatkozik e rendelet 4. számú mellékletében felsorolt ingatlanokra. VIII. FEJEZET ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 34. (1) Ez a rendelet szeptember 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a) az általános rendezési terv szabályozási elıírásairól szóló 31/1998. (XII. 27.) számú önkormányzati rendelet a Pári településrész kül- és belterülete szabályozási elıírásai kivételével, továbbá b) az ipari park építési szabályozásáról szóló 23/2001. (XII. 30.) számú, c) a városháza környéke helyi építési szabályozásáról szóló 21/2003. (XI. 9.) számú, d) Szemcsepuszta helyi építési szabályozásáról szóló 22/2003. (XI. 9.) számú önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. (3) Folyamatban lévı építéshatósági eljárásban az indításakor hatályos szabályokat kell alkalmazni. (4) Folyamatban lévı építéshatósági eljárásban e rendelet akkor alkalmazható, ha az ügy összes körülményeire figyelemmel ez az ügyfél számára kedvezıbb, és ezt az eljárás során írásban kéri. Az erre vonatkozó kérelem az eljárásban nem vonható vissza. (5) 48 E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja Hajdics József polgármester Dr. Schutzbach Ferenc címzetes fıjegyzı Kihirdetve: augusztus 7. napján Dr. Schutzbach Ferenc 46 Magyar Geológiai Szolgálat, Pécs. 47 Az Étv. 20. (1) bekezdése alapján. 48 Beiktatta a 16/2009. (VII. 1.) ör. 49 Hatályon kívül helyezte a 16/2009. (VII. 1.) ör.

19 c. fıjegyzı melléklet: A település mőemlékei és mőemléki környezetéhez tartozó ingatlanok [Hész. 25. (1)bek.] Mőemlékek: 1. R.k. templom, Szabadság u., 839 hrsz., M 4265 Mőemléki környezete: 1, 2/1, 2/2, 3, 59, 64, 820, 821/2, 822, 833, 836, 840, 841, 843/2, 844, 851, 856, 857 hrsz. 2. Rozália-kápolna, Kápolna u., 1590 hrsz., M 4264 Mőemléki környezete: 1589/1-4, 1626, 1660 hrsz. 3. Volt Esterházy-kastély, Hársfa u. 7., 1793/1-4 hrsz., M 4266 Mőemléki környezete: 1715, 1745/1, 1746/1, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1790, 1792, 1801/1, 1801/2, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1810, 1842 hrsz. 4. Vízimalom, Cseringát, 0661 hrsz, M 9045 Mőemléki környezete: 0657/1-2, 0665/2-8, 0721, 0722, 0735/1 hrsz. Városképi szempontból kiemelt jelentıségő területek: A Kossuth tér minden ingatlana, Eötvös utca minden ingatlana, Szabadság utca 5-33., illetve házszámig terjedı szakaszai. 2. melléklet: A település régészeti lelıhelyei és régészeti érdekő területei [Hész. 25. (6) bek.] 1. Árpád u.: 692, 693, 694/2-9, 694/11, 694/12, 694/15-17, 694/19, 1054/2 (Régészeti érdekő terület) 2. Erdırész: 0756/24, 0756/26, 3. Kálvária-kápolna: 1589/1-4, 1590, 1626, Miklósvár, Dorombosi földvár északi lába: 1709/8, 1709/10-11, 1712/1-2, 1713/1-2, 1714, 01028, 4487/1-2, 4490/1-2, 4491/4, 4495/1-2 (Régészeti érdekő terület) 5. Miklósvár, Hársfa u. 2.: 1770/2, 1771, 6. Hársfa u. 26.: 1756, 1755/2 7. Miklósvár 17.: 1861, 1862, un. Plébániaszılı: 1673/3, 1691, 1693, 1694, 1695/1-2, (Régészeti érdekő terület) 9. Vas Gereben u. 1817, 1818, 1819, 1820, 10. (Lásd: Pári) 11. R.k. templom: 839, volt Téglagyár: 1933/21 (Régészeti érdekő terület) 13. Turbók-telek : 0155/ volt Vágóhíd: 1554/ Adorjánpuszta: 0687/70, 0687/72, 0687/85-87, 16. Adorjánpuszta: 0696/1, 0705/3, 17. Adorjánpuszta K.: 0687/14-29 (Régészeti érdekő terület) 18. Adorjáni erdészlak: 0775/10, 0776, 0777/6 19. Adorjáni erdıalja: 0770/63-64, 0770/68, 0773/16-21, 20. Adorjáni erdıalja II.: 0770/10, 0770/ Adorjáni Koppány-híd: 0745/3, 0745/5-6, 0752, 0768/ Adorján-Újtelep: 0768/ Alsó-Cseringát: 0719/4, 0719/ Csikólegelı-homokbánya: 0890/5 25. Csollányospuszta: 0403/1, 0403/6, 0415/1, 0491, 0494, 0506/1-3, 0507/ Erdırész: 0756/5-7, 0756/14, 0756/24, 0756/28, 0756/ Fornádpusztai halastó: 0344/6, 28. Fornádpusztai Halom-telek: 0211/5-7, 0224/7, 0229, 0232, 0235/6, 0306/26, 0306/ Fornád-Szentmárton: 0323/ Fornádpusztai halastó partja: 0211/2-3

20 Gonozd I.: 098/4, 0105/ Gonozd II.: 090/13-17, 090/ Gonozd, Pigler tanya : 090/12, 0102, 0103, 0104/2-3, 0115, 0121/1, 0122, 0127, 0130, 0132, 0133, 0135/2-3, 0175/1, 0176, 0179/1, 0181, 0183, 0185/ Kecsegepuszta I.: 0390/2, 0393/3 35. Kecsegepuszta II.: 0399/2 36. Kecsegepuszta, Gádor-völgy I.: 0469/2 37. Kecsegepuszta, Gádor-völgy II.: 0469/2 38. Kenderföld I.: 0674/4, 0676, 0715/3-32, 0716, 0717, 39. Kenderföld II.: 0715/ Kishenye I.: 3632/ Kishenye II.: 0764/2, 0764/6, 0764/ Kismezı, Basaföld: 0111/2, 0111/4 43. Kosba, Likashegyi tisztás: 01034, Leokádiapuszta I.: 077, Leokádiapuszta II.: Leokádiapuszta, Kersák tanya : Martinca, Vitéz-telek : 0546/ Martincai halastó: 0532/8-10, 0538, 0539/1-3, 49. Martincai határ: 0532/12, 0538, 0539/ Messzi-rétföld I.: 0584/ Messzi-rétföld II.: 0584/ Miklósvár-Dorombos: 0133/ Miklósvári temetı: 01087, 54. Öreghenye: 3705/2, 3706, (Lásd: Pári) 64. Rácvölgy, Erdészet: Rácvölgy, Pénzes oldal: 0939/23-25, 0943/3 (Régészeti érdekő terület) 66. Rácvölgy-Tuskós: 0943/1, 4031/1, 4038/3-4, 67. Sarok, Katonahíd: 04/3-11, 010/1-2, 68. (Lásd: Pári) 69. Szemcsepuszta, Koppány-híd: 022/2, 021/2, 01087/ Szemcsepuszta, Tökös-tói dőlı: 016/5, 019/5, 019/12, 019/ Szemcsepuszta: 028/1, 028/4-7, 030/1, 72. Szemcse-szılıhegy: 01076/1-26, 4701/1, 4701/3, 4715/ Szentmártoni dőlı: 0279/1, 0289, 0293/4-7, 0293/ Újvárhegy, Varga-szılı : 4271, 4272, 4273, 4274, Várhegy, kilátó: Zsigmondpuszta I.: 0361/ Zsigmondpuszta II.: 0344/6. 3. melléklet: 50 A település helyi védelem alatt álló ingatlanai [Hész. 26. ] sz. megnevezés cím (utca, házszám)hrsz. a védettség tárgya 1. Magtár Adorjánpuszta 0687/89 épülettömeg, homlokzatok 2. Kastély Adorjánpuszta 0687/79 épülettömeg, homlokzatok 3. Lakóház Arany J. u épülettömeg, utcai homlokzat 4. Volt cipészmőhely Arany J. u utcai homlokzat 5. Lakóház Arany J. u épülettömeg, utcai homlokzat Lakóház ( Würtz-ház ) Arany J. u teljes épület, utcai kerítés 8. Lakóház és üzlet Bezerédj u épülettömeg 9. Lakóház Bezerédj u épülettömeg, 50 Mód: 2/2006.(I.26.) ör. 51 Hatályon kívül helyzete a 24/2012. (X. 1.) ör.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) önkormányzati 1 rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE

BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE A BALATONSZEMES KÖZSÉG BEL-ÉS KÜLTERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Tevel Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2009. (V. 29.) sz. rendelete Tevel község helyi építési szabályozásáról Tevel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2. 1 Harsány község Önkormányzatának 12/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelete Harsány község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Egységes szerkezetben a 15/2006. (X.01.), 19/2011. (X.19.),

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya Maklár Község Önkormányzatának 6/2009. (XI.2.) rendelete a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2005. (XI.15.) rendelete módosításáról Maklár Község Önkormányzatának

Részletesebben

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról 1 Egys: 2012.09.28. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Alsózsolca Város képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006.

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006. S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006 SZAKONYFALU T K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Altus Savaria

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. VITNYÉD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám: MMI_R_04.06 Leíró: Kissné Dátum:2005.06.06. 01. VITNYÉD teljes közigazgatási terület

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14 /2011 (V.10.) ÖR. sz. rendelete Aszód Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 14/2011. (V. 10.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott dokumentum

Részletesebben

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu KIRÁLD

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE F E L S S Z Ö L N Ö K K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2 0 0 7. FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE Fels szölnök Község Képvisel

Részletesebben

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás

BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS. 2007. november egyeztetési anyag. Alátámasztó munkarész Leírás BARACS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA - MÓDOSÍTÁS 2007. november egyeztetési anyag Alátámasztó munkarész Leírás Jóváhagyandó munkarész Rendelettervezet Változással érintett tervlapok (a korábbi és a

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról (Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete

12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2003. (III. 20.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest, X. kerület Mázsa utca Barabás utca (38403/4) hrsz-ú közterület által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának

Részletesebben

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben)

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei Az Esztergomi Önkormányzat 11/2009. (V.26.) ör. rendelete Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Ákospalota, valamint Búbánatvölgy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Esztergom Város

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete

Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete Alacska Község Helyi Építési Szabályzata Alacska Község Önkormányzata Képviselő testületének./2015. ( ) rendelete Alacska Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és fogalom-meghatározások

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és fogalom-meghatározások Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2014. (X.10.) önkormányzati rendelete Pécel Város helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. augusztus 21. napjától hatályos állapot)

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testületének / (III..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi X. törvény

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú melléklete Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (VI.25.) képviselő-testületi határozatának 2. számú e 1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész -

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK OSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE - jóváhagyandó munkarész - GYÖMRŐ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK../2011. (..) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben