BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / (VII. 25.) RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2005. (VII. 25.) RENDELETE"

Átírás

1 BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / (VII. 25.) RENDELETE A BALATONSZEMES KÖZSÉG BEL-ÉS KÜLTERÜLET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL A ÁPRILIS 21-TŐL ALKALMAZANDÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG. CSATOLVA: AZ 5 / 2007.(III. 19.) RENDELET ÉS A 7 / (IV. 21.) RENDELET Záradék: Egységes szerkezetbe foglalva április 21-én Dr. Zóka László BALATONSZEMES Jegyző 2008

2 Balatonszemes Község Önkormányzatának 13 / (VII. 25.) számú rendelete Balatonszemes Község Bel-és Külterület Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII., az évi CXV. törvény, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló 36/2002 Kormányrendelettel módosított 253/1997 kormányrendelet valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII törvény és a 283/2002 kormányrendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről, 36/2004 (XII.30.) TNM rendelete valamint 101/2002 (VI. 17.) sz-ú Kt. határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv alapján, az Urbo-Plan Kft, Veszprém, MSZ: 10/2002, törzsszámon elkészített dokumentáció szerint megállapítja Balatonszemes közigazgatási területe Helyi Építési Szabályzatát HÉSZ) valamint Balatonszemes a Bel- és külterület Szabályozási Tervét és elrendeli azok alkalmazását. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A RENDELET HATÁLYA 1.. (1) Jelen rendelet hatálya kiterjed Balatonszemes község teljes közigazgatási területére (kivéve TSZ: 1917/2000 számú Kertgazdasági-mezőgazdasági terület szabályozási tervével érintett területet). Jelen szabályzat mellékletei: a. szöveges melléklet: fogalommeghatározások b. rajzi melléklet: - Balatonszemes 1: 2000 méretarányú belterület és minőségi idegenforgalmi övezet szabályozási terve - Balatonszemes 1: 8000 méretarányú HÉSZ külterületi rendelkezéseinek rajzi melléklete - 1 az M-2/2007. jelzőszámú SZ-1, SZ-2, Sz-3, Sz-4 számú módosított tervlapok 1 Beiktatta a Képviselő-testület 7/2008. (IV. 21.) rendelet 1..(1) bekezdése. Hatályos április 21-től

3 (2) A szabályozási terv hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket kialakítani, az övezeti előírások megtartásával építményt elhelyezni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni, közműhálózatot kiépíteni és ezekre hatósági engedélyt adni az országos érvényű jogszabályok betartása mellett csak jelen előírások és tervek együttes figyelembe vételével szabad. (3) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra nézve kötelező előírásokat tartalmaz. (4) 1 Az e rendeletben nem szabályozott esetekben a hatályos környezetvédelmi, - természetvédelmi,- és vízügyi jogszabályokban foglaltakat kell alkalmazni. A SZABÁLYOZÁS ESZKÖZEI 2. (1) A szabályozási tervben kötelező és irányadó szabályozási elemek vannak. A kötelező szabályozási elemek módosítását legalább a tömb egészére kiterjedő szabályozási terv készítésével lehet elvégezni. Kötelező szabályozási elemek: - a belterületi határvonal - különböző övezeteket elválasztó területfelhasználási egység határvonala - szabályozási vonal - az építési övezet és övezet övezeti jele - építési hely (telekalakításnál OTÉK szerint változik) - építési övezetek paraméterei - 2 építési határvonal A TELEKALAKÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (1) Beépítésre nem szánt területen 3000 m 2 nél kisebb telket kialakítani nem lehet. 3.. (2) A település beépítésre nem szánt részén a terepszint alatti építmény alapterülete a telek 10-át nem haladhatja meg. (3) A szőlőkataszter szerinti I. osztályú területek beépítésre szánt területté nem jelölhetők, illetve nem vonhatók belterületbe. 1 Beiktatta a Képviselő-testület 7/2008. (IV. 21.) rendelet 1..(2) bekezdése. Hatályos április 21-től 2 Beiktatta a Képviselő-testület 7/2008. (IV. 21.) rendelet 2. -a. Hatályos április 21-től 3

4 (4) A belterületi határ módosításával kapcsolatban a rendezés időszerűsége esetén az önkormányzati képviselő-testület rendelkezik. Építési engedély csak a belterületbe vonás, telekalakítás és közmű megépítése után adható meg. (5) A tervezési területen a telekalakítást fokozatosan, több ütemben tömbönként is el lehet végezni. (6) Hét építési teleknél több telekre vonatkozó, az egész tömböt, felölelő telekalakítást az illetékes miniszter hatályos rendelete alapján készülő telekalakítási terv szerint lehet elvégezni. (7) Nyúlványos telek már kialakult beépítés esetén telekosztással alakulhat ki. A nyúlványos telek legalább 3 m szélesés és építési telek esetén 50 m nem hosszabb nyúlvánnyal csatlakozhat a közterülethez a visszamaradó telek határa mellett. Nyúlványos telek nem alakítható ki új beépítésre szánt, üdülő, különleges és védett területen. (8) Új telekalakításnál max. 3 db, a szabályozási tervben jelölt új telekből lehet egy egységes építési telket kialakítani, melyre OTÉK-ban meghatározott, az oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. (9) Újonnan kialakítandó telektömbben a lakótelkek utca felöli legkisebb szélessége, homlokvonala: -szabadon álló beépítés esetén min. 18 m, -oldalhatáron álló, ikresen csatlakozó, zártsorú beépítés esetén min. 14 m, -közterületi csatlakozása min. 3 m-nek kell lenni. (9) A már beépült telkek megosztása nem engedélyezhető, ha az osztás eredményeként a keletkező telkek beépítettsége az adott területen érvényes szabályozási előírások által megengedett mértéket meghaladná.: II. FEJEZET ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSÉNEK ELŐÍRÁSAI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT ÉPÍTÉSI MUNKÁK 4.. (1) A településkép előnyösebb kialakítása, megóvása érdekében az országos szabályozás tartalmán túl engedélyköteles, a helyi védelem alá tartozó, műemléki környezetben lévő építmények felújítása, helyreállítása, átalakítása, amely a homlokzat megjelenést, textúráját, színezését jelentősen megváltoztatja, mint: - a homlokzat kialakítása (anyaghasználat, színezés, tagolás) - a tetőzet kialakítása - közterület mentén az épületek földszinti kialakítása (üzlet, árkád stb.) - közterület menti kerítések kialakítása, színezése 4

5 (2) Közterületen csak az önkormányzat által meghatározott térbútorok és tájékoztató információs rendszer elemei helyezhetők el. Az előkertben és közterületen maximum 4 m magas, 2,50 m széles és 5,00 m hosszú összesen 12,50 m 2 nagyságú, az épületeken 1 m2 nagyobb, a funkciójának megfelelő cégfelirat, reklámhordozó, világító reklám csak engedély alapján helyezhető el, aminek méret meghatározása, kialakítása része az engedélyezési dokumentációnak az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a települési főépítész, illetve a képviselő testület illetékes bizottsága állásfoglalását is. A hatóság ennek figyelembevételével dönthet. A világító reklám fényereje a környezetét és az úton közlekedőket nem zavarhatja. Mutatványos tevékenység az Önkormányzat által erre kijelölt és biztosított területen, a környezetének hangos zavarása nélkül, folytatható. (3) Védett területeken történő építkezés esetén az építési hatósághoz benyújtott engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a települési főépítész, illetve a képviselő testület illetékes bizottsága állásfoglalását is. A hatóság ennek figyelembevételével dönthet. (4) A vasúti pályatesttől mért 50 m védőtávolságon belül építményt csak a Központi Közlekedési Felügyelet Vasúti Felügyeleti szakhatósági hozzájárulása alapján lehet megépíteni, melyet a MÁV Rt. Pályalétesítményi Üzletág PMLI területileg illetékes Területi Felügyeleti Osztálya előzetes üzembentartói nyilatkozata alapján kerül kiadásra. (4) Ahol új épület építését a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve nem engedi, a meglévő épületek bővítése e törvény hatálybalépése után - a vonatkozó szabályozási előírásoknak megfelelően, ahol ezzel a lehetőséggel január 1. után még nem éltek, legfeljebb 25 m 2 -rel - egy alkalommal engedélyezhető. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 5.. (1) Azok az engedély nélkül épített épületek, amelyek visszavonásig érvényes fennmaradási engedéllyel rendelkeznek, -állagmegóvási munkát kivéve- csak akkor kaphatnak végleges fennmaradási engedélyt, továbbá csak akkor végezhetnek rajtuk építési tevékenységet, ha jelen Szabályzatnak megfelelnek. (2) Építési engedélyt csak az övezeti előírásnak megfelelően lehet kiadni. Az OTÉK 34..-ban meghatározott építési helyen belül építményt csak a szükséges védőtávolságok betartása mellett helyezhető el. Ez alól kivételt képez, ha a telken meglévő épület egy része építési helyen kívül esik. Ebben az esetben az építési helyen kívüli épületrész annak tömegnövekedése nélkül átalakítható, állaga megóvható. Ezek az épületek is azonban csak az építési helyen belül bővíthetők. Az építési helyen kívül álló épület vagy épületrész elbontása esetén, az csak építési helyen belül építhető vissza. 5

6 (3) Az övezeti előírásoktól eltérő méretű meglévő telek beépítésének módját az építési hatóság határozza, meg és beépítését engedélyezheti, ha az épület elhelyezése, az előírt védőtávolságok biztosíthatók, és a tervezett épület a vonatkozó jogszabályoknak megfelel. 10 m-nél keskenyebb telek nem építhető be. (4) A közterület bővítéssel érintett, már beépített építési telekre a közterület lejegyzése, a telekalakítás végrehajtása nélkül is adható építési engedély. Ez esetben az épület bővítése átalakítása építési helyének határait az új, tervezett közterület határától kell számítani. (5) A belterületi telkek be nem épített részét kertként kell művelni és fenntartani. (6) Az építési hely az elő, oldal- és hátsókert méreteinek elhagyásával fennmaradó terület. Az építési hely előkerti határvonala egyben építési vonal is. (7) A már beépített telektömbben az építési vonalat a környező kialakult állapot alapján az építési hatóság határozza meg. (8) Oldalhatáron álló beépítés esetén az építési hely egyik határvonala a legmegfelelőbb égtáji tájolású oldalsó telekhatár legyen. (9) Zársorú beépítés esetén: - az új tetőidomot a szomszédos tetősíkhoz igazodva kell kialakítani - a magastető tömege csökkentse a csatlakozó szomszédos épületek takaratlan tűzfalait és a tetősík hajlásszöge, megközelítőleg legyen azonos a takarandó tűzfalak oromfalának hajlásszögével. (10) Az oldalkert legkisebb szélessége: - szabadon álló beépítési mód esetén, a kialakult állapot kivételével, legalább az építési telekre előírt legnagyobb építménymagasság mértékének fele, de legalább 3 m kell, hogy legyen - oldalhatáron álló beépítési mód esetén, a kialakult állapot kivételével, legalább az építési telekre előírt legnagyobb építménymagasság mértéke, de min. 6 m kell, hogy legyen. Ha a szomszédos építmények között nem biztosítható a min. 6 m távolság, akkor az építményeket tűzfalas kialakítással kell létesíteni - sarokteleknél, ahol az övezeti előírás nem szabályozza, a közterület hosszabbik oldala mentén az előkert min. 3 m kell, hogy legyen. (11) Hátsókert legkisebb mélysége: - az építmény hátsókerti homlokzatára értelmezett építménymagasságának mértéke, de min. 6 m kell, hogy legyen egységesen az övezet területén - kizárólag műemléki vagy településképi okokból védett településszerkezet megőrzése érdekében oldalhatáron álló beépítési mód esetén, oldalhatáron álló épület hátsókert nélkül is létesíthető, ha az a környezetre jellemző, a szomszédos épületek használatát nem korlátozza. (12) A főrendeltetésű épület a telek utcavonal felöli részére, kerülhet. (13) Mellékrendeltetésű épület csak akkor építhető, ha a telken már van főrendeltetésű épület. Mellékrendeltetésű épület, melléképítmény - kivéve a közműcsatlakozás 6

7 építményeit - az utca felöli telekrészre, nem épülhet, elhelyezése nem akadályozhatja a szomszédos telken az előírások szerinti főépület elhelyezést. (14) Mellékrendeltetésű épület használatbavétele önmagában nem engedélyezhető a főrendeltetésű épület használatbavételéig. (15) Állattartás céljára szolgáló építményt, melléképítményt csak az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendelet előírásait is betartva szabad létesíteni. (16) Lakótelkeknél, a helyi állattartási rendelet szerinti állattartási épület és egyéb melléképület oldalhatáron való beépítésnél a telek azon oldalán helyezhető el, ahol a lakóépület áll, szabadon álló építkezésnél, pedig a lakóépület takarásában. (17) Építési telek elő- és oldalkertjében az OTÉK 35.. foglaltakon túl árusító pavilon, konténer, lakókocsi és árusításra alkalmas sátor nem helyezhető el. (18) A 10 m 3 t meghaladó hasznos térfogatú kerti valamint épületen belüli víz- és fürdőmedence csak olyan építési telken létesíthető, ahol a szennyvízelvezetés zárt közcsatorna hálózattal került kiépítésre. (19) A közterület felöli telekhatáron tömör kerítés a kialakult állapothoz igazodóan, valamint csak településképileg, illetve zajvédelmi szempontból indokolt esetben telektömbönként illetve utcaszakaszonként létesíthető. (20) Új beépítésű telkeken áttört kerítés építhető. (21) Lakóterületen kerítés természetes anyagokból (fa, terméskő, homlokzati tégla, kovácsoltvas stb.) épüljön. Kerítés utca felöl 1,60 m, szomszéd felöl, pedig 2,50 m-nél magasabb nem lehet. Lakótelkek oldalhatárán az utcai kerítéssel megegyező anyagú és kialakítású kerítés legalább az építési vonalig, az előkert teljes mélységében létesüljön. (22) A kerítés gazdasági területeken, a telekhatáron max. 2 m magasságú, és min. 80-ban áttört jellegű legyen. (23) Külterületi beépítésre nem szánt területen a telekhatártól min. 0,5 m behúzva, saját területen csak élő sövény vagy 1,60 m-nél alacsonyabb vadvédelmi drótháló, dróthálóval átszőtt sövénykerítés létesíthető. (24) Az új lakó-, üdülő, intézmény, gazdasági és egyéb épületek jellege, kialakítása anyaghasználata a település hagyományaihoz igazodó legyen. Meglévő épületek felújítása, helyreállítása, átalakítása és korszerűsítése a helyi építési hagyományok figyelembe vételével engedélyezhető. (25) Lakóövezetben csak lakófunkció mellett alakítható ki az övezetre engedélyezhető egyéb funkció. (26) Rönkház, gerendaház, figyelembe véve a környezetet, egyedi elbírálás alapján, falusias lakóterületen építhető. Az építési hatósághoz benyújtott engedély iránti kérelemhez 7

8 mellékelni kell a települési főépítész, illetve a képviselő testület illetékes bizottsága állásfoglalását. Az építési hatóság ennek figyelembevételével dönthet. Egyéb övezetben fa- és egyéb könnyűszerkezetű épületek homlokzati kialakítása a környezethez, utcához alkalmazkodó vakolással történhet. Faburkolatú felület, látszó faszerkezet az épületeken csak másodlagos szerkezetként jelenhet meg. Táblás faanyagok használata nem engedélyezett. (27) Szerelt fém kémény a gazdasági területeket és a meglévő épületek ellátását kivéve nem építhető. Az esetlegesen megépülő szerelt fém kémény matt felületű, színben az épület színével harmonizáló legyen. Meglévő épületeknél a korábban engedélyezett szerelt fém kémény csak addig tartható meg, amíg az épületen új, a tetőt is érintő építési igény nem jelentkezik. Új épület építése esetén biztosítani kell legalább egy kéménnyel a gázfűtés lehetőségét. Gázvezeték, gázóra utca felöli homlokzati falra nem telepíthető. (28) Az épületek tetőfedése nem lehet szürke azbesztcement tetőfedő-építési anyag, csillogó hatású fémlemezfedés. (29) Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területen 10 m-nél magasabb építmény vagy műtárgy elhelyezése csak tájesztétikai vizsgálattal alátámasztott módon lehetséges. Az építmény, műtárgy elhelyezésével kapcsolatban ki kell kérni a települési főépítész, illetve a képviselő testület illetékes bizottsága állásfoglalását. Az építési hatóság ennek figyelembevételével dönthet. (30) Balatonszemes területén, a tájkarakter védelme érdekében, 2500 m 2 - nél nagyobb összes szintterületű csarnok jellegű épületek építése nem engedélyezhető. (31) A Balaton partmenti 30 m-es területsávra vonatkozóan a települési önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. (32) Árutermelési mezőgazdasági és kertgazdasági területen építeni csak a legalább 80- ban szőlőműveléssel hasznosított telken kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy borturizmust, szolgáló épületet lehet. - A telek művelési ága, mint a beépítés feltétele, csak tulajdoni lap igazolással fogadható el, amit a település jegyzője is igazol. - Az épület alatti területre vonatkozóan művelési ág változására a Földhivatal hozzájárulása szükséges. (33) A balatoni magaspart részein, Sport és Kertalja utca közötti, attól délre eső és partközeli mély fekvésű területen valamint a felszínmozgásra hajlamos csúszásveszélyes kiemelt dombsági területen mérnökgeológiai, geotechnikai talajmechanikai, talajvíz szintjét tisztázó vizsgálatok alapján lehet építményeket elhelyezni és megépíteni. (34) A művelés alól való kivonásig a területeket az eredeti művelési ágnak megfelelően kell használni. Termőföld minőségének védelmében valamint a termőföldön tervezett egyéb beruházások engedélyezésében a Somogy Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat szakhatóságként működik közre. 8

9 (35) Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatóságként jár el. A Hivatalt be kell vonni az elvi építési engedélyezési és építési engedélyezési eljárásokba. Nyilvántartott régészeti lelőhelyen bármilyen jellegű földmunka megkezdését az illetékes Megyei Múzeumi Igazgatóságnak és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes Regionális Irodájának a munka megkezdése előtt 15 nappal írásban be kell jelenteni. III. FEJEZET TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI ÁLTALÁNOS ÉS SAJÁTOS HASZNÁLAT SZERINTI TERÜLETFELHASZNÁLÁS 6.. (1) A meglévő és tervezett belterületi határvonalat a szabályozási terv rögzíti. (2) A beépítésre nem szánt külterületi mezőgazdasági terület közül a szabályozási tervlapon jelöltek szerint külterületből belterületbe csatolandó területek: - a meglévő lakóterületek Ny-i peremén lévő 043/2-93 hrsz-ú ingatlanok - a meglévő lakóterületek DK-i peremén 03/1-18, 04 út, 05/7-19 hrsz-ú ingatlanok (3) Belterületből külterületbe csatolandó területek: - a települést Ny-i peremén, a 7. sz-ú országos főúttól D-re lévő erdőterületek, a 2374/7, 8, 9, és 2379 hrsz-ú ingatlanok valamint a 2376 Tetves patak, 2378 patak része. (4) A külterületből belterületbe vagy a belterületből külterületbe csatolt ingatlanokat az ingatlanok területére vonatkozó övezeti előírások szerint lehet beépíteni vagy hasznosítani a jelölt művelet elvégzése után. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET ÉPÍTÉSI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET 7.. (1) Kertvárosias lakóterületen elhelyezhető: - lakóépület, - önálló épületben vagy az egyik lakás helyén kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 9

10 - legfeljebb 4 db vendégszobaszámú szálláshely szolgáltató épület, - sportépítmény. (2) Kertvárosias lakóterületen kiegészítő vagy mellékfunkcióként elhelyezhető: - a lakókörnyezetet zajjal, rezgéssel, porral és légszennyező anyaggal nem zavaró kézműipari építmény. A kiegészítő rendeltetésű épület építménymagassága nem haladhatja meg a főrendeltetésű épület építménymagasságát, csak főrendeltetésű épület mögött helyezhető el. (3) Kertvárosias lakóterületen nem helyezhető el: - üzemanyagtöltő -önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. (4) Telkenként legfeljebb három épület építhető. (5) A pinceszint az épület alatt a földszint beépítés mértékéig építhető. (6) A lakóterület telkeit az épületek használatba vételi engedélye megadásáig teljes közművesítéssel kell ellátni. - közműves villamos energia vezetékkel - közműves ivóvíz vezetékkel - közüzemi szennyvízvezetékkel - csapadékvíz elvezetésére szolgáló zárt vagy nyílt árokkal - közműves fölgázvezetékkel (7) Az övezetben haszonállatot tartani nem lehet. (8) Az épületeket jellemzően magastetővel kell kialakítani. Az épület maghatározó tömegén a tetőfelületek hajlásszöge o között változhat. Ettől eltérő hajlásszög az épület tömegének megjelenésében nem dominálhat. A tetőtér beépíthető. (9) Üdülő épület létesítésének igénye esetén is be kell tartani a lakóövezetre vonatkozó övezeti előírásokat. (10) Az építési övezet telkeinek kialakítása: Övezet jele Beépítés módja Legkisebb területe m 2 Legnagyobb beépítettsége Építmények - legkisebb legnagyobb ép.magassága H Minimális zöldfelületi aránya Megjegyzés Lke Sz ,0-7,5 50 K Sz - szabadonálló beépítés K - kialakult beépítés (11) - Az építési övezetben az előkert mélységét (foghíjbeépítéskor) úgy kell meghatározni, hogy az új épület illeszkedjen az utcaképbe, az előkert mérete alkalmazkodjon a szomszédos telkek előkertjeinek méretéhez. 10

11 FALUSIAS LAKÓTERÜLET 8.. (1) Falusias lakóterületen elhelyezhető: - legfeljebb kétlakásos lakó-, - önálló épületben vagy az egyik lakás helyén kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület - egyéb közösségi, kulturális, szórakoztató épület (2) Falusias lakóterületen kiegészítő vagy mellékfunkcióként elhelyezhető: - a lakókörnyezetet zajjal, rezgéssel, porral és légszennyező anyaggal nem zavaró kézműipari építmény Kiegészítő rendeltetésű épület építménymagassága nem haladhatja meg a főrendeltetésű épület építménymagasságát, csak főrendeltetésű épület mögött helyezhető el. (3) Falusias lakóterületen nem helyezhető el: - üzemanyagtöltő - önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. (4) Telkenként legfeljebb három épület építhető. (5) Az építési övezetben terepszint alatti építmény az épületek alatt és azon túl a fennmaradó építési telek 10-ig épülhet. (6) A lakóövezet telkeit az épületek használatba vételi engedélye megadásáig teljes közművesítéssel kell ellátni, az új telekalakítással kialakított lakótömbökben telken belüli közműfelállásokkal: - közműves villamos energia vezetékkel - közműves ivóvíz vezetékkel - közüzemi szennyvízvezetékkel - csapadékvíz elvezetésére szolgáló zárt vagy nyílt árokkal - közműves fölgázvezetékkel (7) Az övezetben az Önkormányzat állattartásra vonatkozó rendeletében szabályozottak szerint lehet haszonállatot tartani. (8) Az épületeket jellemzően magastetővel kell kialakítani. Az épület maghatározó tömegén a tetőfelületek hajlásszöge o között változhat. Ettől eltérő hajlásszög az épület tömegének megjelenésében nem dominálhat. A tetőtér beépíthető. (9) Üdülő épület létesítésének igénye esetén is be kell tartani a lakóövezetre vonatkozó övezeti előírásokat. 11

12 (10) Az építési övezet telkeinek kialakítása: Övezet jele Beépítés módja Legkisebb területe m 2 Legnagyobb beépítettsége Építmények - legkisebb legnagyobb ép.magassága H Minimális zöldfelületi aránya Megjagyzés Lf-1 Sz ,5-6,0 50 Lf-2 O ,5-6,0 50 K Lf-3 O ,5-5,0 50 Lf-4 Ikr ,5-5,0 50 K Sz - szabadonálló beépítés O - oldalhatáron álló beépítés Ikr - ikres beépítés K - kialakult beépítés (11) - A Lf-1 jelű építési övezetben az előkert mélysége 5,0 m lehet. -A Lf-2, Lf-3, Lf-4 építési övezetben az előkert mélységét úgy kell meghatározni, hogy az új épület illeszkedjen az utcaképbe, az előkert mérete alkalmazkodjon a szomszédos telkek előkertjeinek méretéhez ill. 5 m lehet. ÜDÜLŐTERÜLET 9.. (1) Üdülőterület elsősorban üdülőépületek, elhelyezésére szolgál. Üdülőterület lehet: - üdülőházas üdülőterület - hétvégi házas üdülőterület (2) Üdülőházas üdülőterületen elhelyezhetők: - üdülőépületek - üdülőtáborok - kempingek - vendéglátó- és szórakoztató létesítmények - sportépítmények (3) Üdülőházas területen csak a terület igényei szerinti parkolók helyezhetők el. A 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek számára parkoló vagy garázs nem helyezhető el. (4) Hétvégi házas területen elhelyezhető: - legfeljebb két üdülőegységes üdülőépület - legfeljebb kétlakásos lakóépület - a terület rendeltetésével összhangban lévő vendéglátó épületek (5) Hétvégi házas területen csak a terület igényei szerinti parkolók helyezhetők el. A 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek számára parkoló vagy garázs nem helyezhető el. 12

13 (6) Kialakult beépítés esetén állagmegóváskor, felújításkor és korszerűsítéskor a meglévő építménymagasság és férőhelyszám nem növelhető. (7) Az övezet telkein több főfunkciójú épület is elhelyezhető, főfunkciójú épületek elhelyezését tisztázó, építési környezetre vonatkozó beépítési szintű és a település főépítésze, illetve az önkormányzat képviselő testülete illetékes bizottsága által véleményezett elvi építési engedélyezési terv alapján lehet engedélyeztetni. (8) A pinceszint épület alatt a földszint beépítés mértékéig építhető. (9) Az üdülőövezet telkeit az épületek használatba vételi engedélye megadásáig teljes közművesítéssel kell ellátni telken belüli közműfelállásokkal: - közműves villamos energia vezetékkel - közműves ivóvíz vezetékkel - közüzemi szennyvízvezetékkel - csapadékvíz elvezetésére szolgáló zárt vagy nyílt árokkal - közműves fölgázvezetékkel (a termikus energiaellátás villamos-energiával kiváltható) (10) Üdülőövezetben haszonállatot nem lehet tartani. (11) Lakóépület létesítésének igénye esetén is be kell tartani az üdülő övezetre vonatkozó övezeti előírásokat. ÜDÜLŐHÁZAS ÜDÜLŐÖVEZET 10.. (1) Az épületeket jellemzően magastetővel kell kialakítani. Az épület maghatározó tömegén a tetőfelületek hajlásszöge o között változhat. Ettől eltérő hajlásszög az épület tömegének megjelenésében nem dominálhat. A tetőtér beépíthető. (2) A magastetőtől eltérő tető kialakítása egyedi elbírálás alapján történhet. Az építési hatósághoz benyújtott engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a települési főépítész, illetve az önkormányzat képviselő testülete illetékes bizottsága állásfoglalását. Az építési hatóság ennek figyelembevételével dönthet. (3) Az építési övezet telkeinek kialakítása: Övezet jele Beépítés módja Legkisebb területe m 2 Legnagyobb beépítettsége Építmények - legkisebb legnagyobb ép.magassága H Minimális zöldfelületi aránya Megjagyzés Üü-1 Sz ,5 40 K Üü-2 Sz ,0 40 Üü-3 Sz ,5 40 Sz - szabadonálló beépítés K - kialakult beépítés 13

14 (4) -Az Üü-1, Üü-3 építési övezetben az előkert mélységét úgy kell meghatározni, hogy az új épület illeszkedjen az utcaképbe, az előkert mérete alkalmazkodjon a szomszédos telkek előkertjeinek méretéhez. - Az Üü-2 jelű építési övezetben az előkert mélysége min. 5,0 m lehet. HÉTVÉGI HÁZAS ÜDÜLŐÖVEZET 11.. (1) Az épületeket jellemzően magastetővel kell kialakítani. Az épület maghatározó tömegén a tetőfelületek hajlásszöge o között változhat. Ettől eltérő hajlásszög az épület tömegének megjelenésében nem dominálhat. (2) A magastetőtől eltérő tető kialakítása egyedi elbírálás alapján történhet. Az építési hatósághoz benyújtott engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a települési főépítész, illetve az önkormányzat képviselő testület illetékes bizottsága állásfoglalását. Az építési hatóság ennek figyelembevételével dönt. (3) Az építési övezet telkeinek kialakítása: Övezet jele Beépítés módja Legkisebb területe m 2 Legnagyobb beépítettsége Építmények - legkisebb legnagyobb ép.magassága H Minimális zöldfelületi aránya Megjagyzés Üh-1 Sz ,5 60 K Üh-1a Sz ,5 60 Jelentős zajhatásnak kitett üdülőterület Üh-2 O ,5 60 K Üh-2a O ,5 60 Jelentős zajhatásnak kitett üdülőterület Üh-3 Sz ,5 60 K Sz - szabadonálló beépítés O- oldalhatáron álló beépítés K - kialakult beépítés (4) A jelentős zajhatásnak kitett üdülőövezetben új épületet építeni csak fokozott zaj elleni védelemmel lehet. (5) A hétvégi házas üdülőövezetben az előkert mélységét úgy kell meghatározni, hogy az új épület illeszkedjen az utcaképbe, az előkert mérete alkalmazkodjon a szomszédos telkek előkertjeinek méretéhez. 14

15 TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET 12.. (1) A településközpont vegyes területen elhelyezhető: - lakóépület - igazgatási épület - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület - közösségi szórakoztató- és kulturális épület - egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális épület - a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági, kézműipari épület (2) Településközpont vegyes területen nem helyezhető el: - közműpótló építmény - önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. (3) Az övezet telkein több főfunkciójú épület is elhelyezhető, főfunkciójú épületek elhelyezését tisztázó, építési környezetre vonatkozó beépítési szintű és a település főépítésze, illetve a képviselő testület illetékes bizottsága által véleményezett elvi építési engedélyezési terv alapján lehet engedélyeztetni. (4) A pinceszint épület alatt a földszint beépítés mértékéig építhető. (5) Az övezet telkeit az épületek használatba vételi engedélye megadásáig teljes közművesítéssel kell ellátni telken belüli közműfelállásokkal: - közműves villamos energia vezetékkel - közműves ivóvíz vezetékkel - közüzemi szennyvízvezetékkel - csapadékvíz elvezetésére szolgáló zárt vagy nyílt árokkal - közműves fölgázvezetékkel (6) Az övezetben haszonállatot nem lehet tartani. (7) Az épületeket jellemzően magastetővel kell kialakítani. Az épület maghatározó tömegén a tetőfelületek hajlásszöge o között változhat. Ettől eltérő hajlásszög az épület tömegének megjelenésében nem dominálhat. A tetőtér beépíthető. (8) Az építési övezet jelentős része műemléki környezet, így a védelem határán belül lévő területen az épületek átépítése, újak esetleges elhelyezése a kulturális javak védelméről, illetve a műemlékvédelemről szóló törvények előírásai, korlátozásai az érvényesek. Ide tartozó építmény, építményrész, épületegyüttes megépítéséhez, átalakításához, bővítéséhez ill. felújításához az illetékes építésügyi hatóságnál elvi építési engedély kérése kötelező. A területen kialakult teleknagyság, beépítettség és építménymagasság található, melynek megváltoztatása esetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatóságként jár el. 15

16 (9) Az építési övezet telkeinek kialakítása: Övezet jele Beépítés módja Legkisebb területe m 2 Legnagyobb beépítettsége Építmények - legkisebb legnagyobb ép.magassága H Minimális zöldfelületi aránya Megjegyzés Vt-1 Sz ,0-13,5 30 Vt-2 O ,5 30 K Vt-3 O ,5 30 K Vt-4 Ikr ,5 5 K Vt-5 Sz ,5 40 Vt-6 1 Sz ,0 40 Vt-7 1 SZ ,0 50 HL Sz - szabadonálló beépítés O - oldalhatáron álló beépítés Ikr- ikresen csatlakozó beépítés K - kialakult beépítés HL hatályba lépés (10) A Vt-4 jelű építési övezetben úszótelkek kerültek kialakításra, az övezet beépítése, a kialakult állapotot figyelembe véve max. 90 lehet. (11) A Vt-5, jelű építési övezetben az előkert mélysége min. 5,0 m lehet. - A Vt-1, Vt-2, Vt-3 jelű építési övezetben az előkert mélységét úgy kell meghatározni, hogy az új épület illeszkedjen az utcaképbe, az előkert mérete alkalmazkodjon a szomszédos telkek előkertjeinek méretéhez. GAZDASÁGI TERÜLET 13.. (1) A gazdasági terület építési övezete az alábbi: - kereskedelmi szolgáltató terület (2) Kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető: - mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület -gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás, telkenként egy lakás - irodaépület - parkolóház, üzemanyagtöltő - sportépítmény (3) A gazdasági övezet területén egyedi telkek alakíthatók ki. - Gazdasági területen az elő- oldal és hátsókert mélysége 10 m-nél kevesebb nem lehet. 1 Kiegészítette a Képviselő-testület 7/2008. (IV. 21.) rendelet 3. -a. Hatályos április 21-től 16

17 - Az épületek nagy homogén homlokzati felületeit előtetőkkel, negatív vagy pozitív tagozatokkal, anyagválasztással, különböző textúrákkal oldani kell. A tetőkön esetleg megjelenő gépészeti berendezéseket ráccsal, lamellákkal stb. takarni kell. (4) Az OTÉK szerint szükséges gépkocsi tároló- és parkolóhelyek telken belül biztosítandók. (5) A telken több főfunkciójú épület is elhelyezhető, több főfunkciójú épület elhelyezésének tisztázása végett az építési hatóság elvi építési engedélyezési terv készítését írhatja elő. (6) - Az építési övezetben terepszint alatti építmény az épületek alatt épülhet. - A tervezett gazdasági épületek építési engedélyezési tervét kertépítészeti tervvel együtt kell készíteni. (7) A kereskedelmi, szolgáltató övezet telkeit a használatba vételi engedély megadásáig teljes közművesítéssel kell ellátni telken belüli közműfelállásokkal: - közműves villamos energia vezetékkel - közműves ivóvíz vezetékkel - közüzemi szennyvízvezetékkel - csapadékvíz elvezetésére szolgáló zárt vagy nyílt árokkal (8) Az övezetben az Önkormányzat állattartásra vonatkozó rendeletében szabályozottak szerint lehet haszonállatot tartani. (9) Az épületek kialakítása során tájba illő építési anyagokat kell használni. Amennyiben magastető épül, a tetőtér beépíthető. (10) Az építési övezet telkeinek kialakítása: Övezet jele Beépítés módja Legkisebb területe m 2 Legnagyobb beépítettsége Építmények - legkisebb legnagyobb ép.magassága H Minimális zöldfelületi aránya Megjegyzés Gksz Sz ,5 40 K Sz - szabadonálló beépítés K - kialakult gazdasági terület (11) Az építési övezetben a telekhatár melletti 10 m-es sávban többszintű növényzet (fa- és cserje), takaró védőfásítás telepítése végett e területre az épületek használatba vételi engedélye megkéréséig beültetési kötelezettség érvényes. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 14.. (1) Különleges övezetekbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt a többi beépítésre szánt területektől eltérőek. 17

18 A - különleges idegenforgalmi területek:. - Idetartoznak: 1.- Különleges idegenforgalmi kereskedelmi, vendéglátó szolgáltató terület 2.- Különleges idegenforgalmi szállás, szolgáltatás, sport területe B - sportterület C - temető területe D - különleges minőségi idegenforgalmi fejlesztési területek (2) Az övezetben haszonállatot nem lehet tartani. A. KÜLÖNLEGES IDEGENFORGALMI TERÜLETEK 1. KÜLÖNLEGES IDEGENFORGALMI KÖZPONTI VEGYES TERÜLET 15.. (1) Különleges idegenforgalmi központi vegyes terület; elsősorban a más idegenforgalmi és üdülőterületen megszálló, illetve a kiránduló népesség ellátására szolgáló speciális kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató létesítmények területe. (2) Különleges idegenforgalmi központi vegyes területen elhelyezhető: - a kirándulók, nyaralók ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület - közösségi szórakoztató- és kulturális épület - gk parkoló. (3) Különleges idegenforgalmi központi vegyes területen nem helyezhető el: - üzemanyagtöltő - közműpótló építmény - garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. (4) Az OTÉK szerint szükséges gépkocsi tároló- és parkolóhelyek telken belül vagy az Önkormányzattal és a Közlekedési Felügyelettel egyeztetett helyen, közterületen biztosítandók. (5) A telken több főfunkciójú épület is elhelyezhető, több főfunkciójú épület elhelyezésének tisztázása végett az építési hatóság a települési főépítész, illetve az önkormányzat képviselő testület illetékes bizottsága által véleményezett elvi építési engedélyezési terv készítését írhatja elő. (6) Az épületek pinceszintje a földszint beépítés mértékéig építhetők be (7) Az övezet telkeit az épületek használatba vételi engedélye megadásáig teljes közművesítéssel kell ellátni telken belüli közműfelállásokkal: - közműves villamos energia vezetékkel - közműves ivóvíz vezetékkel 18

19 - közüzemi szennyvízvezetékkel - csapadékvíz elvezetésére szolgáló zárt vagy nyílt árokkal - közműves fölgázvezetékkel (a termikus energiaellátás villamos-energiával kiváltható) (8) Az épületeket jellemzően magastetővel kell kialakítani. Az épület maghatározó tömegén a tetőfelületek hajlásszöge o között változhat. Ettől eltérő hajlásszög az épület tömegének megjelenésében nem dominálhat. A tetőtér beépíthető. (9) A magastetőtől eltérő tető kialakítása egyedi elbírálás alapján történhet. Az építési hatósághoz benyújtott engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a települési főépítész, illetve a képviselő testület illetékes bizottsága állásfoglalását. Az építési hatóság ennek figyelembevételével dönthet. (10) Az építési övezet telkeinek kialakítása: Övezet jele Beépítés módja Legkisebb területe m 2 Legnagyobb beépítettsége Építmények - legkisebb legnagyobb ép.magassága H Minimális zöldfelületi aránya K-IK Sz ,0-7,5 40 Sz - szabadonálló beépítés Megjegyzés (11) Az övezetben az előkert mélységét úgy kell meghatározni, hogy az új épület illeszkedjen az utcaképbe, az előkert mérete alkalmazkodjon a szomszédos telkek előkertjeinek méretéhez. 2. KÜLÖNLEGES IDEGENFORGALMI SZÁLLÁS, SZOLGÁLTATÁS, SPORT TERÜLET 16.. (1) - Különleges idegenforgalmi, szállás, szolgáltatás, lakó, üdülő- és sportterület elsősorban olyan kereskedelmi szállás jellegű idegenforgalmi létesítmények elhelyezésére szolgál, amely a kor igényeinek megfelelően komplex szolgáltatást nyújt. (2) Különleges idegenforgalmi központi területen elhelyezhető: - lakó- és üdülőépület - a kirándulók, nyaralók ellátását szolgáló szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, kemping - közösségi szórakoztató- és kulturális épület - sportlétesítmény - strand - önálló parkolóterület - kikötő 19

20 (3) Különleges idegenforgalmi szállás, szolgáltatás, sport területen nem helyezhető el: - üzemanyagtöltő - közműpótló építmény - garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. (4) Az OTÉK szerint szükséges gépkocsi tároló- és parkolóhelyek telken belül vagy az Önkormányzattal és a Közlekedési Felügyelettel egyeztetett helyen, közterületen biztosítandók. (5) A telken több főfunkciójú épület is elhelyezhető, több főfunkciójú épület elhelyezésének tisztázása végett az építési hatóság a települési főépítész, illetve a képviselő testület illetékes bizottsága által véleményezett elvi építési engedélyezési terv készítését írhatja elő. (6) Az épületek pinceszintje a földszint beépítés mértékéig építhető be. (7) Az övezet telkeit az épületek használatba vételi engedélye megadásáig teljes közművesítéssel kell ellátni telken belüli közműfelállásokkal: - közműves villamos energia vezetékkel - közműves ivóvíz vezetékkel - közüzemi szennyvízvezetékkel - csapadékvíz elvezetésére szolgáló zárt vagy nyílt árokkal - közműves fölgázvezetékkel (a termikus energiaellátás villamos-energiával kiváltható) (8) Az épületeket jellemzően magastetővel kell kialakítani. Az épület maghatározó tömegén a tetőfelületek hajlásszöge o között változhat. Ettől eltérő hajlásszög az épület tömegének megjelenésében nem dominálhat. A tetőtér beépíthető. (9) A magastetőtől eltérő tető kialakítása egyedi elbírálás alapján történhet. Az építési hatósághoz benyújtott engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a települési főépítész, illetve a képviselő testület illetékes bizottsága állásfoglalását. Az építési hatóság ennek figyelembevételével dönt. (10) Az építési övezet telkeinek kialakítása: Övezet jele Beépítés módja Legkisebb területe m 2 Legnagyobb beépítettsége Építmények - legkisebb legnagyobb ép.magassága H Minimális zöldfelületi aránya Megjegyzés KI-1 Sz ,5 40 Kikötő, sportterület és környéke KI-2 1 Sz ,0 70 KI-2* 2 Sz ,0 70 Sz - szabadonálló beépítés 1 Módosította a Képviselő-testület 7/2008. (IV. 21.) rendelet 4. -a. Hatályos április 21-től 2 Módosította a Képviselő-testület 7/2008. (IV. 21.) rendelet 4. -a. Hatályos október 1-től 20

21 (11) Az övezetben az előkert mélységét úgy kell meghatározni, hogy az új épület illeszkedjen az utcaképbe, az előkert mérete alkalmazkodjon a szomszédos telkek előkertjeinek méretéhez. B. SPORTTERÜLET 17.. (1) Sportterületen csak sportcsarnok, sportpályák és járulékos létesítményeik (lelátók, öltözők, klub- és vendéglátó helyiségek), a terület igényei szerinti parkolók helyezhetők el. (2) Az OTÉK szerint szükséges gépkocsi parkolóhelyek telken belül de kerítésen kívül biztosítandók. (3) Az épületek pinceszintje a földszint beépítés mértékéig építhető be. (4) Az övezet telkeit az épületek használatba vételi engedélye megadásáig teljes közművesítéssel kell ellátni telken belüli közműfelállásokkal: - közműves villamos energia vezetékkel - közműves ivóvíz vezetékkel - közüzemi szennyvízvezetékkel - csapadékvíz elvezetésére szolgáló zárt vagy nyílt árokkal - közműves fölgázvezetékkel (5) Az épületeket jellemzően magastetővel kell kialakítani. Az épület maghatározó tömegén a tetőfelületek hajlásszöge o között változhat. Ettől eltérő hajlásszög az épület tömegének megjelenésében nem dominálhat. A tetőtér beépíthető. (6) A magastetőtől eltérő tető kialakítása egyedi elbírálás alapján történhet. Az építési hatósághoz benyújtott engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a települési főépítész, illetve a képviselő testület illetékes bizottsága állásfoglalását. Az építési hatóság ennek figyelembevételével dönthet. (7) Az építési övezet telkeinek kialakítása: Övezet jele Beépítés módja Legkisebb területe m 2 Legnagyobb beépítettsége Építmények - legkisebb legnagyobb ép.magassága H Minimális zöldfelületi aránya Ksp Sz ,5 20 Sz - szabadonálló beépítés Megjegyzés (8) Az építési övezetben az elő- oldal és hátsókert mélysége min. 10,0 m lehet C. TEMETŐ TERÜLET

22 (1) A temető területén csak a temetkezéshez tartozó, illetve azt kiszolgáló épületek és létesítmények (ravatalozó, halottasház, kápolna, síremlékek, kripták, urnafalak) valamint úthálózat, közművek, térbútorok, képzőművészeti alkotások helyezhetők el. (2) A temető épületeinek jellege, kialakítása anyaghasználata a település hagyományaihoz igazodó legyen. (3) Az övezet kialakítása: Övezet jele Beépítés módja Legkisebb területe m 2 Legnagyobb beépítettsége Építmények - legkisebb legnagyobb ép.magassága H Minimális zöldfelületi aránya Kt Sz ,0 70 Sz - szabadonálló beépítés Megjegyzés (4) A zöldfelületi arányszámításnál a sírok területét 100-ban zöldterületként kell figyelembe venni. (5) A temetők területén a régi, a településre ill. a környékre jellemző sírjelek megóvásáról gondoskodni kell. Ugyancsak védeni kell a település történetét alakító jelesebb családok ill. személyek síremlékeit. (6) A meglévő növényállomány megóvásáról, újak telepítéséről gondoskodni kell. A kerítés mentén legalább dupla fasort, többszintű növényzetet kell telepíteni. (7) A temető területétől megtartandó védőtávolság 30 m. Temető terület bővítésénél, új temető kialakításánál a fásított védőterületet telken belül kell biztosítani. A védőtávolságon belül új épület, építmény nem építhető, állattartó tevékenység nem végezhető, vízkivételi hely nem létesíthető, étkezési célra történő növénytermesztés illetve a talaj állékonyságát befolyásoló tevékenység nem folytatható. (8) Az OTÉK szerint szükséges gépkocsi tároló- és parkolóhelyek telken belül de kerítésen kívül vagy az Önkormányzattal és a Közlekedési Felügyelettel egyeztetett helyen, közterületen biztosítandók. D. KÜLÖNLEGES MINŐSÉGI IDEGENFORGALMI FEJLESZTÉSI TERÜLETEK 19.. (1) Különleges minőségi idegenforgalmi terület elsősorban a minőségi turisztikai fejlesztést szolgáló létesítmények, elhelyezésére szolgál (2) Különleges minőségi idegenforgalmi területen elhelyezhető: - nyaralók ellátását szolgáló szórakoztató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület - gyógyfürdő - kemping - sportlétesítmény 22

23 (3) Különleges minőségi idegenforgalmi fejlesztési területen nem helyezhető el: - üzemanyagtöltő - közműpótló építmény - garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. (4) Az OTÉK szerint szükséges gépkocsi tároló- és parkolóhelyek telken belül biztosítandók. (5) A telken több főfunkciójú épület is elhelyezhető, több főfunkciójú épület elhelyezésének tisztázása végett az építési hatóság a települési főépítész, illetve a képviselő testület illetékes bizottsága által véleményezett elvi építési engedélyezési terv készítését írhatja elő. (6) Az építési övezetben pince az épületek földszintje alatt épülhet. (7) Az övezet telkeit az épületek használatba vételi engedélye megadásáig teljes közművesítéssel kell ellátni telken belüli közműfelállásokkal: - közműves villamos energia vezetékkel - közműves ivóvíz vezetékkel - közüzemi szennyvízvezetékkel - csapadékvíz elvezetésére szolgáló zárt vagy nyílt árokkal - közműves fölgázvezetékkel (8) Az épületeket jellemzően magastetővel kell kialakítani. Az épület maghatározó tömegén a tetőfelületek hajlásszöge o között változhat. Ettől eltérő hajlásszög az épület tömegének megjelenésében nem dominálhat. A tetőtér beépíthető. (9) A magastetőtől eltérő tető kialakítása egyedi elbírálás alapján történhet. Az építési hatósághoz benyújtott engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a települési főépítész, illetve a képviselő testület illetékes bizottsága állásfoglalását. Az építési hatóság ennek figyelembevételével dönthet. (10) Az övezet telkeinek kialakítása: Övezet jele Beépítés módja Legkisebb területe m 2 Legnagyobb beépítettsége Építmények - legkisebb legnagyobb ép.magassága H Minimális zöldfelületi aránya Megjegyzés KMI-1 Sz , Gyógyüdülő KMI-2 Sz ,5 50 Apartmanok, hotelok, panziók KMI-3 Sz ,0-6,5 45 Kemping Sz - szabadonálló beépítés (11) Az övezetben az előkert mélysége min. 10 m, oldalkert 5,0 m és hátsókert 6,0 m lehet 23

24 BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK KÖZLEKEDÉSI-ÉS KÖZMŰTERÜLETEK KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK 20.. (1) A közlekedési területeket és létesítményeket a közlekedési terv ábrázolja. (2) Az utak szabályozási vonallal meghatározott területsávjai mentén létesítményt elhelyezni csak a területsáv megtartásával lehet. A területsávba eső meglévő épületen állagmegóvási, felújítási munkák végezhetők. Az utak védősávjában építési tevékenység az illetékes közlekedési szakhatóság állásfoglalásának figyelembe vételével engedélyezhető. (3) A község területén a közúthálózat területbiztosítást igénylő elemei: 1. Települési főút m 2. Települési mellékutak - gyűjtő és gyűjtő jellegű utak 16 m - lakóutak m - vegyesforgalmú utak 10 m - gyalogutak, kerékpárutak (önálló) m - külterületi földút 8 m (4) A meglévő, kötöttségek miatt nem növelhető szabályozási szélességek az előírástól eltérően csökkentett mértékűek, melyeket forgalomtechnikai szabályozással kell közlekedésre alkalmassá, biztonságossá tenni. (5) Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges várakozási igényt saját ingatlanon belül kell kielégíteni. Amennyiben ez nem lehetséges, helyi parkolási rendeletet kell alkotni, melyben a parkoló megváltás lehetőségeit és körülményeit szabályozni kell. (6) A 4 gépjárműnél nagyobb befogadó képességű parkolót fásítva kell kialakítani. Minden megkezdett 50 parkolóból 1 a mozgáskorlátozottak részére alakítandó ki. A 10 férőhelynél nagyobb parkolók csapadékvize csak homok, olaj, és benzin leválasztó rendszeren átvezetve köthető be a település csapadékvíz elvezető rendszerébe. (7) Tömegközlekedési útvonalakon a meglévő és tervezett megállókban az autóbuszöblök kialakítása szükséges. (8) A rálátási háromszögeket új telekalakításnál minden esetben biztosítani kell (útcsatlakozásoknál a telek kialakításoknál 5x5 m-es saroklecsapás), útcsatlakozásnál a szabadlátást, gátló létesítményeket elhelyezni, valamint 1,20 m-nél magasabb növényzetet ültetni tilos. 24

25 (9) A szűk keresztmetszetű utaknál részletes forgalmi vizsgálatot kell készíteni az egyirányúsítási lehetőségek kivizsgálása céljából. (10) Építési területi szélességek: A tervezési terület közlekedési területein a minimális szabályozási szélességet a funkció figyelembevételével az alábbiak szerint állapítottuk meg: (A) Lakott területen kívül: Közterület megnevezése: Funkció: Min. ép. ter. szél. Védősáv MÁV Budapest-Nagykanizsa vasútvonal 10 m. 50 m. M-7. épülő autópálya gyorsforgalmi út 60 m. 100 m. 7 sz. főközlekedési út főközlekedési út 40 m. 100 m. 67 sz. épülő fő út főközlekedési út 40 m. 100 m. Rád-pusztára menő út gyűjtő út 30 m. 50 m. 044 hrsz. út és a csatlakozó 046/7, 046/2 gyűjtő út 30 m. 016, 028/1 hrsz. utak gyűjtő út 30 m. Mezőgazdasági út gyűjtő út 22 m. Mezőgazdasági út kiszolgáló út 12 m. Erdőgazdasági út kiszolgáló út 12 m. Dűlő utak* kiszolgáló út *8 m. Gyalog utak gyalog út 3 m. *a kialakult állapot szerint, de minimális szélesség (B) Lakott területen belül: Közterület megnevezése: Funkció: Min. ép. ter. szél. Védősáv 7 sz. fő út főközlekedési út 40 m. 100 m sz. összekötő út gyűjtő út 22 m. 50 m. Toldi u, Mártírok útja sz. út gyűjtő út 22 m sz. vasútállomási út gyűjtő út 22 m. Táncsics u. Széchenyi u gyűjtő út 22 m. Széchenyi u. Dózsa u. közötti új utca, 2037 hrsz. út, Széchenyi utcától nyugatra tervezett új út, 2372 hrsz. út, 2180, 2181 hrsz. út, gyűjtő út 22 m. Egyéb utcák kiszolgáló út 9 m.-18 m. Gyalog utak, kerékpár utak gyalog út, kp.út 3 m. (C) Legkisebb útburkolat szélesség: forgalmi sáv x 3 m, egy irányú utcában szegély nélkül 5 m. Gyalogjárda: 1 sáv x 0,75 m + 2 x 0,5 m biztonsági sáv. Fa, oszlop 2,0 m vagy annál szélesebb járdaterületbe helyezhető, 1,5 m szabad hely megtartásával. Fa csővezetékektől csak 2,0 m-nél nagyobb távolságra ültethető. (D) Különleges szabályozású területek: 25

26 Ady és Bánk Bán utcák a vasút két oldalán. Gyűjtőút funkciót látnak el, de egyenként nem közelítik meg az előírt szabályozási szélességet. A vasúti pályán csak két átjárás biztosított. A beépítés miatt nem szélesíthetők. Ha a forgalom nagyság szükségessé teszi egyirányú forgalommal, osztott pályás útként kielégítik a gyűjtőút kategória előírásait. A jelenlegi szezonon kívüli forgalom nem indokolja az egyirányú forgalmi rend bevezetését. - Az alábbi utcák 3-6 m széles területtel csak a gyalogút kategóriába sorolhatók: 39/3, 76, 01, 115, 117, 121, 131, 137, 153, 157, 162, 173, 179, 185, 296, 466, 606/9, 992/1, 1080/1, 1127, 1142, 1339, 1354, 1363, 1393, Ezek többsége ténylegesen is csak gyalogos forgalom által használt út. (11) Közlekedési terület ( KÖu ) Közlekedési területnek minősülnek: 1. a település meglévő, és a szabályozási tervlapon megtartandó lakott területen belüli és kívüli út területek. 2. parkoló területek. 3. vasúti pálya és pályaudvar területek. 4. Hajóállomás, kishajó kikötő területek 5. a közlekedés kiszolgáló létesítményeinek területe. A védőtávolságon belül minden építmény csak a létesítmény kezelőjének hozzájárulásával helyezhető el. (12) Az újonnan megépülő vitorlás hajókikötőt elhelyezni a vízpart rehabilitációs szabályozási tervben meghatározott helyen, a természetes növényzet megtartásának figyelembe vételével lehet. A kikötőt igénybe vevőknek gépkocsi parkoló igényeit a 295 hrsz-ú ingatlanon kell biztosítani. (13) 1 A közlekedési területen az OTÉK 26.. (3) bekezdésében felsoroltak, valamint az illetékes közlekedési szakhatóság által engedélyezhető építmények (rönkfa szerkezetűek is) helyezhetők el. Az építményekkel kapcsolatos beépítési előírásokat a közlekedési szakhatóság állapítja meg. KÖZMŰTERÜLETEK 21.. (1) A közmű létesítményeinek elhelyezése: - közterületen (nyomvonal jellegű létesítmények), - önálló közmű-telek területén vagy - szolgalmi jog biztosítása mellett, más területfelhasználási egységek területén lehetséges. (2) Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél az esztétikai követelmények betartását is figyelembe kell venni. 1 Beiktatta a Képviselő-testület 5/2007. (III.19.) rendelet 1. -a. Hatályos március 19-től. 26

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya és alkalmazása Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.01.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 9/2008.(IX.15.), a 8/2010.(IV.29.), a 10/2010.(VII.22.),

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete Zalaszentmárton Község Helyi Építési Szabályzatáról Zalaszentmárton Község

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata

RENDELETTERVEZET. Tura Város Helyi Építési Szabályzata RENDELETTERVEZET Tura Város Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEINEK ELŐÍRÁSAI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete

Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete Pér község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(VII.22.) rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 8/2005. (VII.12.) ÖKR rendelettel, 9/2009. (VIII.19.) ÖKR rendelettel, 2/2010. (III.17.) ÖKR

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 18/2005. (VI.1.) Ör. és a 26/2006. (V.29.) Ör. és az 55/2006. (VI.26.) Ör. és a 65/2006. (IX.18.) Ör. és a 3/2007. (I.29.) Ör. és a 38/2007.(IX.17.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (V.16.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról (HÉSZ ről) Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a város Helyi Építési Szabályzatáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2003.(V.27.) Kt. sz. rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról melyet a 23/2008.(X.31), a 11/2009.(VI.3), a 16/2009.(VI.3),

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

42/2005. (IX.22.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének BUDAÖRS EGYES TERÜLETEIRE VONATKOZÓ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ a 28/2006. (V.02.), 48/2006. (XI.16.), 8/2007. (III.20.),

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben)

KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) (egységes szerkezetben) KISLÁNG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2005.(XII.5.) RENDELETE KISLÁNG KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. VITNYÉD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYŐR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám: MMI_R_04.06 Leíró: Kissné Dátum:2005.06.06. 01. VITNYÉD teljes közigazgatási terület

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZET MŰ-HELY TERÜLETFEJLESZTŐ ÉS TERVEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy Zs. út 31. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: 312 4570, 312 4573, /FAX: 312 2598 E MAIL: muhely.nb@mail.matav.hu ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V É R T E S A C S A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Vértesacsa Község Önkormányzata képviselő-testületének e Vértesacsa Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Balogunyom Község Képviselőtestületének 8/2008. (VII.03.) számú önkormányzati rendelete Módosítva: a 19/2015. (IX. 29.) számú

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és fogalom-meghatározások

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya és fogalom-meghatározások Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2014. (X.10.) önkormányzati rendelete Pécel Város helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. augusztus 21. napjától hatályos állapot)

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról 1 VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BAU-URB Tsz.: 35/2002. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94. Tel/Fax: 319-36-44 HALÁSZTELEK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. március hó TARTALOM Szöveges munkarészek I. Általános

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2005. (III. 30.) önkormányzati 1 rendelete SÁRBOGÁRD VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Budapest IV. kerület, Újpest, Váci út Fóti út Czuczor u. Pintér J. u. által határolt

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról

Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004.(IV.15.) számú rendelete. Látrány község helyi építési szabályozásáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Dióskál község Önkormányzata

Dióskál község Önkormányzata Dióskál község Önkormányzata 8/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Dióskál község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja és a

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad. ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) Andocs Község Képvisel-testületének sz. rendelete Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Andocs Község Képvisel-testülete az épített környezet

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) ötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa, szabályozási

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról. - egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2006.(X.11.) önkormányzati rendelete 1 a helyi építési szabályzatról egységes szerkezetben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT

Bodorfa Község Településrendezési Terve HATÁROZATI JAVASLAT HATÁROZATI JAVASLAT Bodorfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2005. (.) számú határozata Bodorfa Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Bodorfa Községi

Részletesebben

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról Lövő község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (VIII. 1.) rendelete a helyi építési szabályzatról a 13/2006.(VII.27.), a 10/ 2011.(XI. 29.), a 2/2012. (IV.2.) és a 5/2013. (VI. 03. ), a 10/2014.(X.31.)

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész -

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK OSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE - jóváhagyandó munkarész - GYÖMRŐ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK../2011. (..) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM Szöveges munkarészek: I. Általános előírások II. Területfelhasználási egységek és övezetek III. Beépítésre szánt területek IV. Beépítésre nem szánt területek V. A tervezési

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÜLTERÜLETÉNEK VALAMINT EGYES BELTERÜLETI TERÜLETRÉSZEINEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE EGYSÉGES SZERKEZET Egységes szerkezetbe foglalva 2014.06.30.

Részletesebben

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: 15/2011. 7635 Pécs, Mogyorós köz 3. 72/510-461 B O N Y H Á D T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004.(VIII.27.)

Részletesebben

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE

FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE F E L S S Z Ö L N Ö K K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2 0 0 7. FELSŐSZÖLNÖK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZ1(0.-IX.) JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVE Fels szölnök Község Képvisel

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének. 3/2007. (II.16.) rendelete Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2007. (II.16.) rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képvisel

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006.

K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006. S Z A K O N Y F A L U K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E 2006 SZAKONYFALU T K Ö Z S É G T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Altus Savaria

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete A VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL a módosító 28/2013.

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testületének / (III..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi X. törvény

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben)

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

44/2004. (XI.16.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt rendelete

44/2004. (XI.16.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt rendelete 44/2004. (XI.16.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt rendelete a Budapest, XXI. ker., Csepel Városrendezési és Építési szabályzatáról szóló többször módosított, 6/2002. (III. 26.) Kt. rendelet módosításáról.

Részletesebben

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011.

24. 2 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatálybalépés időpontja: 2011. KISKUNMAJSA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2004. (X. 15.) számú rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról Módosítás: 19/2005. (VII. 29.) Ktr. Hatályos:

Részletesebben

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR BALATONAKALI Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR 04. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõtestületének../2010. (...) számú rendelete

Részletesebben

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KIRÁLD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu KIRÁLD

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ)

ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ZALASZENTGYÖRGY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9./2007.(IX.14) számú rendelete Zalaszentgyörgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási

Részletesebben

(hatályos: 2008. VII. 21 VII. 29-ig) 57/2008. (XII.18.)Kt.sz.,

(hatályos: 2008. VII. 21 VII. 29-ig) 57/2008. (XII.18.)Kt.sz., PÁTY-HELYI ÉPÍTÉSI ABÁLYZAT 18/2002.(X.15.) KT.. ÉS MÓDOSÍTÓ RENDELETEI EGYSÉGES ERKEZETBE FOGLALÁSA 51. KÖTET HATÁLYOS: 2009. IV.30 - TÓL 1. KÖTET 19/2003.(IX.10.)Kt.sz. (hatályos:2003.ix.10-ix.30- ig)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. Jelen rendelet hatálya Harsány község közigazgatási területére terjed ki. 2. 1 Harsány község Önkormányzatának 12/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelete Harsány község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (Egységes szerkezetben a 15/2006. (X.01.), 19/2011. (X.19.),

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelet Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.3.) önkormányzati rendelete 1 Maglód Város Helyi Építési Szabályzatáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 3.

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2006. (V. 25.) számú, 8/2008. (X. 27.) számú, 3/2009. (I. 29.) számú, 5/2009. (I. 29.) számú, 8/2010. (X.28.) rendelettel módosított 15/2004.

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról (Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete

Részletesebben

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN

EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN EGER MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉK KÜLTERÜLETI VÁROSRÉSZRE ÉS A BIKALEGELŐ TERÜLETRÉSZRE VONATKOZÓAN 2013. AGUSZTUS Oldal:1 EGER VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. FEJEZET

Részletesebben